KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Nimi Tehtävä Lisätiedot. 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/2012 1. Nimi Tehtävä Lisätiedot. 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 18:00-19:50 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana) Nimi Tehtävä Lisätiedot Heikkinen Pekka Malinen Martti Kanerva Jari Kyllönen Jaakko Piipponen Eira Rauhala Maarit Suihko Tarmo Mikkola Jaakko Määttä Rauha Komulainen Helena puheenjohtaja I varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen varajäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Nikulainen Kari kvalt. I varapuheenjohtaja Pääkkönen Matti kvalt. II varapuheenjohtaja Valtanen Eila kaupunginjohtaja Juntunen Juhana hallintojohtaja POISSA Kampman Helena jäsen Kanniainen Mikko jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Kanerva ja Jaakko Mikkola. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Eila Valtanen :n 7 aikana PÖYTÄKIRJAN TARKAS TUS Olemme tarkastaneet pöytä- kirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mikir jai millamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pekka Heikkinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Juhana Juntunen Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 18:00-19:50 KOKOUS PAIK KA Kaupungintalo, Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 5 3 TOIMINTAKATSAUS 6 liite 4 MAASEUDUN NEUVOTTELUKUNNAN ESITYS LAAJAKAISTAVERKON 8 liite RAKENTA MISESTA 5 LAAJAKAISTA KAIKILLE HANKKEEN PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN 9 liite VÄLIRAPORTTI 6 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN FILMIHANKKIJA/PAJAKKAKINOLLE 11 VUODELLE AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KUHMON 4H-YHDISTYKSELLE VUODELLE AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KUHMON RESERVILÄISET RY:LLE 14 VUODELLE VUODEN 2012 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 15 liite 10 KUHMON KAUPUNGIN JA MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖATE- 16 RIOIDEN HINNANTARKISTUS 11 KAUPUNGIN ILMOITUKSET VUONNA KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUSAIKATAULU JA TYÖSUUNNITELMA 20 liite VUO DELLE KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU JA TYÖSUUNNITELMA 21 liite VUO DELLE ERON MYÖNTÄMINEN KAIJA KOMULAISELLE KAUPUNGINVALTUUSTON 22 JÄSE NYYDESTÄ 15 ERON MYÖNTÄMINEN KAIJA KOMULAISELLE KAUPUNGINHALLITUKSEN 23 JÄSE NYYDESTÄ SEKÄ II VARAPUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ 16 JÄSENEN VALITSEMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEEN KAIJA KOMULAISEN 24 TILAL LE SEKÄ KAUPUNGINHALLITUKSEN II VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN 17 JÄSENEN KUTSUMINEN KAUPUNGINVALTUUSTOON 27 liite 18 VESISTÖT -HANKE (VESISTÖYMPÄRISTÖN JA MATKAILUKALASTUKSEN 28 liite KEHITTÄ MISHANKE) 19 KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN 31 liite TÄYTÄNTÖÖNPA NO 20 PRO ECO -HANKKEEN HANKINTAESITYS/OSALLISTUMINEN RAUMAN 32 PAPINPEL LON TONTINLUOVUTUSKILPAILUUN 21 KH:N PÄÄTÖKSEN PÄÄTÖKSEN TÄYDENTÄMINEN KH:N PÄÄTÖKSEN PÄÄTÖKSEN TÄYDENTÄMINEN KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 36 liite 24 ILMOITUSASIAT KUHMON KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINGIN KAUPUNGIN 40 liite 200-VUOTISJUHLIIN JÄSENEN NIMEÄMINEN TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISTOIMIKUNTAAN KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEELLE 41 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. PEKKA HEIKKINEN Pekka Heikkinen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ JULKIPANO Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 1 Kokous todetiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 2 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyk sessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Jari Kanerva ja Mikko Kanniainen. Päätös: Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jari Kanervan ja Jaakko Mikkolan.

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus TOIMINTAKATSAUS KHALL 3 Kaupunginjohtaja Eila Valtanen (lisätietoja puh ) Esittely Kainuun hallintokokeilun päättymisestä Palvelut jälkeen Kainuun hallintokokeilun jatkon suunnittelu käynnistettiin Jatkoa suunnitteli yh teensä seitsemän työryhmää, joissa oli edustus kaikissa kunnissa. Liit teestä käyvät suunnittelun ja neuvottelu jen askelkivet. Kuhmon kuntakokous tammikuulla 2011 totesi, että viisi kuntaa on samaa mieltä rahoitusmal lista, kolmella kunnalla on erilainen näke mys. Kunnanjohtajat saivat tehtävän rakentaa kompromissi. Aikatau luksi sovittiin edelleen, että kesäkuun valtuustot tekevät päätökset asiasta. Kompromissiesitys oli matemaattinen keskiarvo viiden ja kol men joukkueen kannoista. Tä män jälkeen viisi kuntaa hyväksyi komp romissin, syksyllä vielä kaksi. Yksi piti kiinni omasta kannastaan ja lakiesitys kaatui. Vuodenvaih teessa julkisuuteen nostettiin vielä ajatus, että jatkoaikaa neuvotteluille tulisi vielä pyytää. Varmistin tilanteen Valtionvarainministeriöstä. Valtionvarainministe riön mukaan aikaikkuna on mennyt lopullisesti kiinni, eikä lainsää dännön muutoksiin enää ole mahdollisuuksia. Kokeilun kaatuminen tarjoaa myös mahdollisuuksia. Kainuu on yhä edellä muusta Suomesta kuntien välisessä yhteistyössä. Järjestelyvastuu kokeilun aikana kuntayhtymän tuottamista palveluista siirtyy kunnille alkaen. Kireän suunnitteluaikataulun takia on tarpeen, että jokainen kunta linjaa kantansa kuntayhtymän kokei lun aikana tuottamiin palveluihin jo tammikuun aikana. Näin organi saatiomalli saataisiin ra kennettua huhtikuun loppuun mennessä, ja sen edellyttämät säädös-, sopimus- ja muut käytännön linjaukset ehdittäi siin tehdä vuoden lop puun mennessä. Kunnat joutuvat ottamaan kantaa seuraaviin, kokeilun aikana kunta yhtymän tuottamiin palve luihin ja niiden tuottamistapaan:

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Perusterveydenhuolto 2. Erikoissairaanhoito 3. Sosiaalihuolto 4. Erityishuoltopiirin palvelut 5. Ympäristöterveydenhuolto 6. Lukio 7. Ammattiopetus 8. Tukipalvelut (tieto- ja taloushallinto) 9. Edustuksellisuus maakuntaliitossa Kunnat ovat alustavasti käynnistäneet sosiaali- ja terveydenhuollon se kä toisen asteen koulutuksen palvelujen jatkamisen suunnittelun periaatteilla, että mahdollisimman juohevasti pystytään siir tymään kokeilusta pysy viin, sopimuksiin pe rustuviin palveluihin. Sosi aali- ja terveyspalvelut voidaan tuottaa lisää mällä uusia palveluja aiem paan erikoissairaanhoi don yhteistyösopi mukseen. Lukioiden toimilu vat palautuvat kunnille, ja niiden palvelut voidaan järjestää usein eri vaihtoehdoin, yksin, yh dessä pyrkien koulu tuskuntayhtymään tai vas tuukuntaperiaattein. Am matillinen opetus vaatii nykyisen palvelura kennelain mukaan vähin tään asukkaan väestöpohjan, minkä takia koulutuksen suunnit telu vaatii työtä. Tuki palvelut perustuvat täl läkin hetkellä sopimuksiin, joita voidaan jatkaa. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus keskustelee tilanteesta ja päättää esittää tilannekat sauksen kaupunginvaltuus tolle. Asian käsittelyä päätetään jatkaa kuu lemalla asiantuntijoita val tuuston kokouksen jälkeen järjestettävästä il takoulussa. Pykälä tarkistetaan kokouksessa. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös eh dotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouk sessa.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus MAASEUDUN NEUVOTTELUKUNNAN ESITYS LAAJAKAISTAVERKON RAKENTAMISESTA 214/1/112/2011 KHALL 4 Hallintojohtaja Maaseudun neuvottelukunta on toimittanut kaupunginhallitukselle päivätyn kir jeen. Kirjeessä todetaan, että "Maaseudun neuvottelukunnan ja kylien edus tajat kokoontuivat Tilaisuudessa kylien edustajat kertoivat kylien toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Yksi esille tullut asia oli laajakaista. Tilaisuudessa päätettiin lähettää Kuhmon kaupunginhalli tukselle esitys asioista, jotka pyydetään huo mioimaan tehtäessä päätös tä laajakaistan rakentamisesta. Esille tulleet asiat olivat seuraavat: Peruslähtökohtana on oltava, että kylät säilyvät elävinä. Laajakaista tehdään tulevaisuutta varten kymmenien vuosien päähän. Päätöksenteossa on lähdet tävä siitä, miten ja mihin yhteiskunta tarvit see laajakaistaa. Mokkulat ja satelliitit eivät korvaa valokuitua. Kuidun käytön mahdol lisuudet ovat palvelujen tuottamisessa ym. monipuolisemmat ja tehok kaammat. Tehokkuudes sa on harkittava suunniteltua nopeampia yh teyksiä. Käyttäjät eivät saa joutua eriarvoiseen asemaan. Liittymismaksujen ja käyttömaksujen tulee olla samat kaikille asuinpaikasta riippumatta." Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saaneeksi maaseudun neuvottelukunnan kirjeen. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus LAAJAKAISTA KAIKILLE HANKKEEN PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI KHALL 5 Hallintojohtaja Maaseudun neuvottelukunta päätti kokouksessaan pykälän 21 kohdalla esittää kau punginhallitukselle, että perustetaan työryhmä, joka selvittää keinoja alentaa asiakkaalle valokuidun hankinnasta syn tyviä kustannuksia. Ta voitteena on, että mahdollisimman monella on mahdollisuus valokui tuun. Kaupunginhallitus päättää kokouksessaan pykälän 123 koh dalla perustaa laajakaista kaikille paikallisen -työryhmän ja nimetä työ ryhmään edustajat, pu heenjohtajan sekä työryhmän sihteerin. Työryh män tehtävänä on sel vittää keinoja alentaa asiakkaalle valokuidun han kinnasta syntyviä kus tannuksia sekä seurata hankkeen etenemistä Kuh mon osalta. Kaupun ginhallitus nimesi laajakaista kaikille hankkeen työryhmän jäseniksi Matti Pääkkösen, Anja Karppisen, Juhana Juntu sen, Mikko Kanniai sen ja Eira Piipposen. Kylien edustajina työryh mässä ovat Timo Niska nen, Mauri Väisänen sekä Urho Väisänen. Kaupunginhallitus päätti, että työryhmän puheenjohtajana toimii Matti Pääkkönen ja sihteerinä Juhana Juntunen. Työryhmässä on ollut syksyn 2011 aikana vieraana asiantuntijoita. Kuhmon kaupungin paikallinen työryhmä on pitänyt varsinaisia ko kouksia vuoden 2011 aikana yhteensä viisi kertaa. Näiden varsinaisten kokousten lisäksi työryhmä teki vierailun Nurmekseen ja työryhmässä on ollut kuultavana hank keeseen liittyviä asiantuntijoita. Varsinaisia työryhmän kokouksia on ollut 13.6., 12.8., 11.11, ja Työryhmän kokouk sessa olivat asiantuntijavieraina Paula Karppinen Kainuun maa kunta -kuntayhtymästä sekä Kaisanet Oy:n projektipäällikkö Harri Le pistö. Tässä kokouksessa työryhmä sai katsauksen Kaisanet Oy:n suunnitelmista sekä sai tilannekatsauksen hankkeen etenemisestä Kaisanet Oy:n näkökulmasta. Työryhmän elokuun kokouksessa asiantuntijavieraina olivat tutkija Philip Donner sekä Paula Karppinen. Paula Karppinen oli mukana työryhmän kokouksessa Tässä kokouksessa oli läsnä myös Kuh mon kaupungin kartoittaja-piirtäjä Mirja Heikkinen esittelemässä kartta-aineistoa. Työryh män vuoden 2011 viimeisessä kokouksessa päätettiin myös antaa kau punginhallitukselle työryhmän väliraportti.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kuhmon paikallinen laajakaista kaikille työryhmä on tullut siihen tu lokseen, että liittymishinnan tulisi olla kuluttajille mahdollisimman al hainen. Tämä voidaan työryhmän käsityksen mukaan saavuttaa ensisi jaisesti hankeen toteuttamistavan valinnalla. Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää keinoja alentaa asiakkaalle va lokuidun hankinnasta syn tyviä kustannuksia sekä seurata hankkeen etenemistä Kuhmon osalta. Työryhmä yksimielisesti katsoo, että asiakkaalle valokuidun hankinnasta syntyviä kustannuksia voidaan alentaa vain siten, että hankkeen toteuttaa perustettava osuuskunta. Työryhmä näkömyksenään suosittaa tekemänsä selvityksen perusteella, että Kuhmon kaupunki valitsee kansallisessa laajakaista kaikille -hank keessa valokuituverkon rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi Rautavaaran kunnan kaltaisen osuus kuntamallin. Työryhmä suosittaa myös, että osuuskuntamallista pyydetään tarkempi asiantuntijaselvitys, josta ilmenevät osuuskuntamallin kokonaiskustan nukset sekä vastuut Kuhmon kaupungille. Työryhmä on laatinut alus tavan selvityksen osuus kuntamallin kustannuksista, mutta asia vaatii tarkempaa asiantuntijan tekemää selvitystä. Työryhmän väliraportti on liitteemä ja itse väliraporttiin sisältyy neljä liitettä. Liite. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää käydä keskustelun työryhmän väliraportin pohjalta sekä päättää merkitä työryhmän väliraportin tietoonsa saa neeksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksen kuulu maan seuraavasti: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityk sen täydennettynä siten, että pyydetään ulkopuolinen selvitys kaupun gin riskin arvioimiseksi. Selvityksessä tulee arvioida, kumpi vaihtoeht ro tulee kaupungille edullisemmaksi; a) kaupunki lähtee mukaan Kai sanet Oy:n esittämän hanke-ehdotuksen malliin siten, että kaupunki kohdistaa tukea suoraan asiakkaalle b) työryhmän

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ esittämä osuuskun tamalli. Kaupunki varautuu ulkopuolisen asiantuntemauksen hankintaan. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan muute tun päätösehdotuksen.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN FILMIHANKKIJA/PAJAKKAKINOLLE VUODELLE /2/211/2011 KHALL 6 Talousjohtaja Hakemuksellaan Filmihankkija/Pajakkakino anoo kaupun gilta euron suuruista avustusta elokuvateatteritoimin taa var ten. Kaupunki on allekirjoittanut Filmihankkija/Pajakkaki non ja kaupun gin välisen yhteistyösopi muksen Sopimus on tullut voi maan taannehtivasti alkaen ja on voimassa saak ka, jonka jälkeen se jatkuu kalenterivuoden kerrallaan, ellei sitä jom mankumman osapuolen taholta irtisanota 6 kuukautta ennen sopi muskauden päättymistä. Yhteistyösopimuksen 3 :n mu kaan kaupun ki sisällyttää vuosittain ta lousarvioonsa määrärahan elokuvateatterin toiminnan tukemiseen. So pijaosapuolet neuvottelevat tuen suuruudes ta ennen tuen lopullista määrittelyä viimeistään elokuun loppuun mennessä. Filmihankkija toi mittaa vuosittain kaupungille erillisen hakemuksen syyskuun loppuun mennessä. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää myöntää Filmihankkija/Pajakkakinolle yh teistyösopimukseen liittyvänä toiminta-avustuksena euroa, joka kohdistetaan Pajakkakinolle vuokratukena. Perusteluna todetaan, että kaupungin vuo den 2012 talousarvio on alijäämäinen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KUHMON 4H-YHDISTYKSELLE VUODELLE /2/211/2011 KHALL 7 Talousjohtaja Kuhmon 4H-yhdistys anoo päiväämässään kirjeessä kaupun gil ta eu ron suu ruis ta avus tusta vuoden H-toiminnan jär jestä miseen. Kaupunginhallitus on :n 62 kohdalla hyväksynyt Kuhmon 4H-yhdistyksen ja kaupungin välisen yhteistyösopimuksen, joka on tullut voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Yhteistyösopi muksen 2 :n mukaan kaupunki sisällyttää vuosittain talousarvioonsa määrärahan avustuksena Kuhmon 4H-yhdistyksen edellä mainittuun toimintaan. Sopijaosapuolet neuvottelevat tuen suuruudesta ennen tuen lopullista määrittelyä. Edellisten vuosien tuen määrän korotukselle perusteluina 4H-yhdistys ry esittää anomuksessaan seuraavaa: Vuosi 2011 on ollut yhdistyksen juhlavuosi (50 vuotta) ja toiminnasta on tekeillä historian kirja, jonka valmistuskustannusten arvioidaan ole van euroa. Kirjaa varten haetut avustukset kattavat kustannuksista pienen osan. Kirjasta on tulosta sen tekemistä seurannei den mielestä (muun muassa Oulun yliopisto, 4H-liitto ja paikalliset kuhmolaiset haastateltavat) merkittävä teos nuorisotoiminnan eri vai heista koko Suomessa ja Kuhmossa. 4H-toiminta on saanut lisää näkyvyyttä paikallisessa liike-elämässä ja matkailijoille tarjottavissa palveluissa, kun jo pitkään yhdistyksen pyö rittämä käsityömyymälä Apila on avattu uusissa tiloissa Koulukadun varrella. Myymälän ja 4H-toimiston vuokrakustannukset ovat kuiten kin nousseet yli kaksinkertaisiksi aikaisempaan verrattuna. Meneillään olevaan käsitöiden kehittämishankkeeseen ei ole hyväksytty myymälän vuokrakuluja. Maa- ja metsätalousministeriön avustuksia ollaan leikkaamassa valtion vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa yli 40 %. Valtionavustus yhdis tyksen toimintaan tulee todennäköisesti pienenemään merkittävästi. Talousjohtajan esitys:

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus päättää myöntää Kuhmon 4H-yhdistys ry:lle yh teistoimintasopimukseen liittyvänä avustuksena euroa vuoden 2012 toiminnan järjestämiseksi Kuhmon kaupungin alueella. Perusteluna todetaan, että kaupungin vuoden 2012 talousarvio on alijäämäi nen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Keskustelun aikana kaupunginhallitus totesi esteelliseki omien ilmoi tusten perusteella Matti Pääkkösen ja Juhana Juntusen Hallintolain 28 :n 1. mom. perusteella. Matti Pääkkönen ja Juhana Juntunen poistui vat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Edelleen merkitään pöytäkirjaan, että tämän asian osalta pöytäkirjan pitäjänä toimi Eila Valtanen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KUHMON RESERVILÄISET RY:LLE VUODELLE /2/211/2011 KHALL 8 Talousjohtaja Kuhmon Reserviläiset ry anoo päiväämässään kirjeessä kau pungilta eu ron avus tus ta Jyr känkosken näyttelyn rakentamiseen, näyt te lymate riaa lin hank ki mi seen, opasteiden tekemiseen, järjes tet tävään ava jais juhlaan, opastustoimintaan ajalle ja 14. divisioonan pe rinne juhlan järjestämiseen Kuhmossa Kirjeessä todetaan, että kesä 2011 oli 22.esittelykerta Jyrkänkoskella. Hei näkuun aikana kävi matkailijaa 12 maasta ja 270 paikkakun nal ta Lisäksi todetaan reserviläisten toimineen oppaina noin neljän tun nin talvisotakierroksilla. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää myöntää Kuhmon Reserviläiset ry:lle euron avustuksen edellä esittelytekstissä mainittuun tarkoitukseen vuo delle Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksen kuulu maan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen sillä lisäyksellä, että kaupunginhallitus kustantaa päivätyn Kuhmon reserviläiset ry:n/14. Divisioonan perinneyhdistyk sen toimittaman lisähakemuksen mu kai ses ti 14. Divisioonan perin ne juh lan ai ka na Kontion kou lun ti la vuok ran yh teen sä 420 eu roa se kä pää emän nän palkka kus tan nukset yh ty eensä 387,35 euroa. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan muute tun päätösehdotuksen.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus VUODEN 2012 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET KHALL 9 Talousjohtaja Kaupunginvaltuusto on :n 69 kohdalla hyväksynyt vuo den 2012 ta lous ar viossa toi mielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtai set toimin ta ta voit teet, määrärahat ja tuloarviot. Kuntalain 23 :n mu kaan kun nan halli tus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta se kä valtuuston pää tösten val mistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuu den val vonnasta. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2012 talousarvion täytän töönpano-ohjeet lautakunnille ja muille kaupungin viranomaisille lä hettämistä varten. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KUHMON KAUPUNGIN JA MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖATERIOIDEN HIN NANTARKISTUS KHALL 10 Henkilöstöasiainhoitaja Verohallinnon päätös vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa nou datettavista luontoisetujen laskentaperusteista, Dnro 765/32/2011. Henkilöstöruokailun ravintoedun arvo vuonna 2012 on 5,60 ateriaa kohden. Koulun ja päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 4,20 ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,36 ateriaa kohden. Kunnan ja Kainuun maakunta kuntayhtymän palvelusopimuksessa on sovittu siitä, että Kainuun maakunta kuntayhtymän henkilökun nalle tarjottava ruokailu myydään samoilla hinnoilla kuin kunnan omalle henkilöstölle. Kainuun maakunta kuntayhtymä ei tue yksityi siä ravitsemisliikkeitä, vaan henkilökunnalle on työpaikkaruokailu jär jestettävä muulla tavoin. Kunnan ja Kainuun maakunta kuntayhtymän ja kaupungin henkilö kunnalla on halutessaan mahdollisuus ruokailla Kuhmon terveysase man, hoivakodin tai KAO:n ruokasalissa. Henkilöstöasianhoitajan esitys: Esitän, että kaupungin ja Kainuun maakunta kuntayhtymän henki lökunnan ruokaillessa Kuhmon terveysaseman, hoivakodin ja KAO:n ruokasalissa korvauksena peritään ravintoedun mukainen korvaus 5,60 ateria (sis. alv 13 %). Kaupungin ja Kainuun maakunta kuntayhtymän henkilöstölle, jolla on kouluruokailuun oikeus, kouluruokalipun hinta on 4,20 ateria (sis.alv. 13 %). Koulun ja päiväkodin henkilökunnan oppilaiden ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,36 ateria (sis. alv 13 %).

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Ulkopuolisen työpaikkaruokailuun oikeuttavan ruokalipun hintana kaupungin työntekijöiltä peritään ravintoedun mukainen hinta 5,60 ateria (sis. alv 13 %). Uudet hinnat tulevat voimaan Lisätietoja antaa henkilöstöasianhoitaja Hilkka Komulainen puh Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöasianhoitajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KAUPUNGIN ILMOITUKSET VUONNA 2012 KHALL 11 Hallintojohtaja Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi jul kaisemalla ne julkisten kuu lutuksen ilmoitustaululla. Sen lisäksi val tuusto tai kunnan muu viran omainen voi päättää ilmoitusten julkaise misesta muulla tarpeen vaati malla tavalla. Valtuuston päätöksen perusteena on oltava kunnan ilmoitusten mah dollisimman tehokas tiedok si saattaminen tiedon tarvitsijoille eli kun nan asukkaille. Kuntaliiton julkaiseman Kunnan viestintäoppaan 2004 mukaan ilmoitusvälineet on kilpailutettava hankintalain edellyttämässä laajuudessa. Virallista il moitusvälinettä valittaessa hankintakriteereitä voivat olla esimerkiksi säännöllinen ja tiheä ilmestyminen, luotettava jakelu, kunnan alueen ja eri väestöryhmät tavoittava levikki sekä ylei sötutkimuksissa varmistettu todellinen median käyttö. Kainuun hankintarengas on kilpailuttanut kuntien puolesta ilmoitus lehdet. Lakisääteinen ilmoitus laaditaan lain niin määrätessä. Myös tällöin on käytettävä lisänä muita te hokkaita viestintäkeinoja sanoman perilleme non varmistamiseksi. Pää tös ilmoitusvälineistä ei koske epävirallisia il moituksia eikä mainoksia asioista, joiden tiedoksi saattamisesta kunta laisille ei ole erikseen sää döksiä. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuonna 2012 eri lakien mukaan kuntalaisille tiedottamista edellyttävät ilmoi tukset julkaistaan julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi paikallis lehti Kuhmolaisessa. Muut ilmoitukset voidaan kaupunginhallituksen, lautakunnan tai viranhalti jan harkinnan mukaan julkaista muullakin tarkoituksenmukaisella ta valla. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hallintojohtajan esityksen.

21 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen. tässä ko- Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kouksessa.

22 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUSAIKATAULU JA TYÖSUUNNITELMA VUODELLE 2012 KHALL 12 Hallintojohtaja Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun val tuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Valtuuston työjärjestyksessä ei ole määräyksiä kokoontumis ajoista. Valtuusto päättää ko koontumisajoistaan. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen, puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupun ginvaltuuston kokoukset vuonna 2012 pidetään liitteessä mainittuina ajankohtina. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouk sessa.

23 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU JA TYÖSUUNNITELMA VUODELLE 2012 KHALL 13 Hallintojohtaja Alustava kaupunginhallituksen työsuunnitelma vuodelle 2012 on tä män pykälän liitteenä. Kuh mon kaupungin nettisivuille laaditaan kooste kaikkien Kuhmon kau pungin toimielinten aikataulujen osalta. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kokousaikataulun ja työsuunnitelman vuo delle Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösesityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouk sessa.

24 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus ERON MYÖNTÄMINEN KAIJA KOMULAISELLE KAUPUNGINVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ KHALL 14 Hallintojohtaja Kirjeessään kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen sekä kaupunginhal lituksen II varapuheenjohtaja Kaija Komulai nen pyytää eroa Kuhmon kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan tehtävästä, Kuhmon kau punginhallituksen jäsenyydestä sekä Kuhmon kaupunginvaltuuston jä senyydestä alkaen paikkakunnalta poismuuton takia. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimieli meen kuuluvassa luotta mustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taik ka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kiel täytymisen hyväksymises tä päättää se toimielin, jonka valittava luotta mushenkilö on. Valtuute tun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Luottamustoi mesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimi elin, jonka valittava luottamushenkilö on. Val tuusto myöntää eron val tuutetulle ja varavaltuutetulle. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle myönnettä väksi ero Kaija Komulaiselle paikkakunnalta poismuuton takia Kuh mon kaupunginvaltuuston jäse nyydestä siten, että ero tulee voimaan heti. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouk sessa.

25 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus ERON MYÖNTÄMINEN KAIJA KOMULAISELLE KAUPUNGINHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ SE KÄ II VARAPUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ KHALL 15 Hallintojohtaja Kirjeessään kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen sekä kaupunginhal lituksen II varapuheenjohtaja Kaija Komulai nen pyytää eroa Kuhmon kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan tehtävästä, Kuhmon kau punginhallituksen jäsenyydestä sekä Kuhmon kaupunginvaltuuston jä senyydestä alkaen paikkakunnalta poismuuton takia. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimieli meen kuuluvassa luotta mustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taik ka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kiel täytymisen hyväksymises tä päättää se toimielin, jonka valittava luotta mushenkilö on. Valtuute tun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Luottamustoi mesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimi elin, jonka valittava luottamushenkilö on. Val tuusto myöntää eron val tuutetulle ja varavaltuutetulle. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle myönnettä väksi ero Kaija Komulaiselle Kuhmon kaupunginhallituksen jäsenyy destä sekä II varapuheenjohtajan tehtävästä siten, että ero tulee voi maan heti. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouk sessa.

26 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus JÄSENEN VALITSEMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEEN KAIJA KOMULAISEN TILALLE SEKÄ KAUPUNGINHALLITUKSEN II VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN KHALL 16 Hallintojohtaja Kaija Komulainen on pyytänyt eroa kaupunginhallituksen II va ra pu heenjohtajan tehtävästä, Kuhmon kau pun gin hallituksen jäse nyy destä sekä Kuhmon kaupunginvaltuus ton jä senyy destä al kaen paikkakunnalta poismuuton takia. Kuntalain 17 :n 1 momentin mukaan kunnan toimielimenä valtuus ton lisäksi on mm. kunnan hallitus. Kuntalain 17 :n 2 momentin mu kaan valtuusto asettaa kun nanhallituksen. Kuntalain 18 :n 1 momentin mukaan valtuusto voi johtosäännössä määrätä, että kunnanhalli tukseen voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Kuntalain 18 :n 4 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäse net, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä sää detään. 18:n 5 momentin mukaan naisten ja miesten välisestä ta sa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa säädetään erikseen. Kuntalain 19 :n 1 momentin mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai kuntalais sa muualla toisin säädetään. Kuntalain 19 :n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen jäsenet vali taan tammikuussa pidettä vässä valtuuston kokouksessa. Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: - jonka kotikunta kyseinen kunta on; - jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimite taan; ja - joka ei ole holhouksen alainen. Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on hen ki lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: - kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kun nan palveluksessa oleva hen kilö; - kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan

27 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ esittelijänä tai muuten vastaa kunnan hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden val mistelusta; eikä - henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä senenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk sessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti kä siteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai sii hen rinnastettavan toimielimen puheenjoh taja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myös kään ole henkilö, joka yh teisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kun nan tai kunnan määräämis vallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluk sessa olevia henkilöitä. Kuntalain 32 :n 2 momentin mukaan luottamushenkilön tai henki lön, joka on ehdolla muu hun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asian omaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvi tys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa tai es teellisyytensä arvioin nissa. Tasa-arvolain 4.2 :n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee val tuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä hintään 40 prosenttia, jollei erityi sistä syistä muuta johdu. Tasa-arvo vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiin tiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hä nen henkilökohtaisen varajäse nensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaa timus ei erikseen koske. Kaupunginhallituksen johtosäännössä ei ole määräystä, että jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Kaupunginhallituksen johtosäännön 2 :n mukaan kaupunginhalli tuksessa on 10 jäsentä ja vas taava määrä henkilökohtaisia varajäseniä. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen Hallintojohtajan päätösesitys:

28 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginvaltuuston myönnettyä ero kaupunginvaltuuston sekä kau punginhallituksen jä se nyy destä ja kaupunginhallituksen II varapu heen joh ta jan teh tä väs tä Kaija Ko mu laisel le, kau pun ginhallitus päättää esit tää kau pun gin valtuustolle va lit tavaksi Kaija Ko mulaisen tilalle jä sen kau pun ginhalli tukseen ja ni met täväksi kau pun ginhallitukseen II vara puheen joh taja jäljellä olevaa val tuusto kautta vas taavaksi ajaksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouk sessa.

29 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus JÄSENEN KUTSUMINEN KAUPUNGINVALTUUSTOON KHALL 17 Hallintojohtaja Kaupunginvaltuuston jäsen Kaija Komulainen on pyytänyt eroa kir jeellään kaupun ginvaltuuston jäsenyydestä al kaen. Kuntalain 11 :n 2 momentissa määrätään: Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoi suutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuus ton puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljel lä olevaksi toimikaudek si asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä en simmäisen varavaltuutetun. Suomen Keskusta r.p:n 1. varavaltuutettu on Eero Pöllänen. Pöllänen sai pidetyissä kunnallisvaaleissa 37 ääntä vertausluvun ol lessa Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää saattaa tiedoksi kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on kutsunut Kaija Komulaisen si jaan jäljellä olevaksi val tuuston toimikaudeksi Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmän 1. varsinaisen varavaltuutetun Eero Pölläsen. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouk sessa.

30 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus VESISTÖT -HANKE (VESISTÖYMPÄRISTÖN JA MATKAILUKALASTUKSEN KEHITTÄMISHANKE) KHALL 18 Yritysneuvoja puh Kainuun Etu Oy hakee EAKR / Kainuun ELY -keskuksen rahoitusta Vesistöt -hankkeeseen (Vesistöympäristön ja matkailukalastuksen kehittämishanke), jonka budjetti on euroa ajalle Kainuun Etu Oy on Kainuun kuntien omistama maakunnallinen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö. Kainuun Etu Oy:n tehtävänä on tukea Kainuun elinkeinorakenteen kehitystä sekä auttaa maakuntamme elinkeinoelämän avaintoimialojen yrityksiä liiketoimintaosaamisen, kilpailukyvyn, kansainvälistymisen, kasvun ja yhteistyön kehittämisessä sekä kehittää avainklustereita ja niiden toimintaedellytyksiä. Kuhmon kaupunki on yhdessä Idän Taiga ry:n sekä kuhmolaisten matkailuja ohjelmapalveluyritysten kanssa suunnitellut Pajakkakoski-Saarikoski-Akonkoski alueen kehittämistä entistä kiinnostavammaksi matkailukohteeksi. Lisäksi Kuhmon alueella kalastusmatkailun kehittämiseksi toimii mm. Kainuun ELY-keskuksen hallinnoima Itä-Kainuun kalapaikkojen kunnostushanke, jonka toimesta kunnostetaan mm. useita koskikalastuskohtaita. Pajakkakosken alueen kehittäminen vahvaksi kalastusmatkailu- ja ohjelmapalvelukohteeksi tarvitsee kaksiosaisen kehittämishankkeen. Ensimmäisen osassa tehdään Pajakkakosken kokonaisvaltainen suunnittelu ja toisessa osassa toteutetaan suunnitteluhankkeen pohjalta kunnostus- ja kehittämistyöt (investointihanke) sekä mahdollisia pieniä investointeja lähinnä infran kehittämiseen. Vesistöt -hankkeeseen kuuluu kolme toimenpidealuetta: 1. Kehitetään vesistöjen luonto- ja kalamatkailukohteita 2. Toteutetaan Kainuun matkailukalastuksen Internet esittely 3. Edesautetaan Kainuun vaelluskalaston elvytystä Hankkeen mallikohteena on Kuhmon keskustassa sijatseva noin 6 km pitkä Pajakkajoki, jossa on kaikkiaan kolme koskea. Pajakkakosken jälkeen seuraavat Akonkoski ja Saarikoski. Hankkeen alkukuukaudet keskitytään Pajakkajoen alueen investointihankkeen suunnittelun toteutukseen. Pajakkajoki, jonka ympäristöä ja toimintoja kehitetään luontomatkailuun ym. virkistäytymiseen sopivaksi. Lisäksi kehittämistoimia kohdennetaan hankeyhteistyön kautta muiden mm. Ylä-Kainuun kalastusmatkailukohteiden tuotteistamiseen. Kehittäminen toteutetaan yhteistyössä veden- ja maanomistajien sekä alueen yrittäjien kanssa. Hyödynnetään hankeyhteistyössä mm. Eko-koskihankkeissa luvulta alkaen koottua tietotaitoa

31 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ koskiympäristön sekä kalastusmatkailun ja kalaston kestävästä kehittämisen yhdistämisestä. Neuvotellaan maan- ja vedenomistajien, alueen asukkaiden ym. asianosaisten tahojen sitouttamiseksi alueiden kehttämiseen ja hyväksynnän saamiseen kehittämistoimenpiteille ja rakentamiselle (neuvottelut, suunnittelualueen ja -resurssien rajaus) Toteutetaan Pajakkajoen maisema- ja aluesuunnitelma matkailu- ja virkistyskäyttöä varten niihin liittyvine mm. esteettömän liikkumisen rakenteineen. Suunnittelu tehdään erillisen investointihankkeen kesällä 2012 alkavaa toteutusta varten (esisuunnittelu ja yhteistyöryhmän kokoaminen, ideointiluonnokset, välipalaverit, investointihankkeen suunnittelu yhteistyössä kunnan kanssa, asemapiirrokset ja rakenteiden mitoituspiirrokset, esityskuvat, esittelytilaisuus, toteutuksen seuranta, jatkokehittäminen investointihankkeen rinnalla) Toteutetaan Pajakkajoen kalataloudellinen kunnostussuunnitelma. Suunnittelu tehdään investointihankkeessa toteutettavaksi (esisuunnittelu, suunnittelijan kilpailutus, suunnitteluyhteistyö ja välipalaverit, suunnitelma ja toteutuksen budjetti investointihanketta varten, toteutuksen seuranta ja jatkokehittäminen) Kehitetään Kainuun kohteiden järjestelyjä, tuotteistamista, markkinointi ja opastusta mobiili -kalastuspalveluineen (valitaan kohteet, kehittämiskohteen tuotteistamisen suunnittelu, palaveri matkailuyrittäjien ym. yhteistyötahojen kanssa, esitystavan kehittäminen, hankeyhteistyö, markkinointihankkeen suunnittelu) Kehitetään yhteistyössä matkailuyrittäjien kanssa Kainuun kohteisiin luontomatkailun yritystoiminnan uusia tuotteita ja käyttömuotoja (ideointipalaverit, testiretket) Osallistutaan hankeyhteistyöhön mm. Metsähallituksen ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen hankkeiden kanssa kalastuskohteiden ja kalastusmatkailuinnovaatioiden kehittämiseksi (kehittämis-/ koekohteiden valinta hankeyhteistyössä, sovitaan toimintatapa, toteutusvastuu, -järjestelyt, tiedotus, käytännön toteutus, seuranta ja jatkokehittäminen) Vesistöt -hankkeen Kuhmon kaupungin kuntaosuudeksi esitetään vuodelle euroa ja vuodelle euroa, yhteensä euroa. Yritysneuvojan esitys: Kaupunginhallitus päättää lähteä mukaan Vesistöt -hankkeeseen (Vesistöympäristön ja matkailukalastuksen kehittämishanke) ja osoittaa tarkoitukseen vuodelle euroa sekä vuodelle euroa Kuhmon kaupungin maksuosuuden elinkeinojen kehittämiseen tarkoitetuista määrärahoista menokohdasta , edellytyksellä, että hankkeen kokonaisrahoitus toteutuu hankesuunnitelman mukaan. Mahdollisen toteutushankkeen (investointihanke) rahoitus haetaan myöhemmin toteutetun suunnitteluhankkeen pohjalta. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy yritysneuvojan esityksen.

32 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin johtajan päätös ehdotuksen.

33 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 19 Hallintojohtaja Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöön panosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lain vastainen, kun nanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on vii pymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Hallintojohtajan esitys: Esitän, että kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston kokoukses sa pykälissä tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa jär jes tyksessä ja kuuluvan valtuuston toimivaltaan ja olevan muutenkin lain mukaisia sekä päättää panna ne täytäntöön. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen.

34 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus PRO ECO -HANKKEEN HANKINTAESITYS/OSALLISTUMINEN RAUMAN PAPINPELLON TON TINLUOVUTUSKILPAILUUN KHALL 20 Hankepäällikkö Kaupunki toteuttaa Woodpoliksessa Pro Eco -hanketta, jonka tehtävä nä on puurakentamiseen liittyvän välijalostuksen kehittäminen. Hank keessa on todettu, että osallistuminen tontinvarauskilpailuihin ja sitä kautta saadut rakennuskohteet mahdollistavat parhaalla mahdollisella tavalla puurakentamiseen käytettävien komponenttien kehittämisen. Pro ECo -hanke esittää ostopalvelun hankkimista yhteensä ar vosta (alv 0) Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy:ltä Rau man Papinpellon tontinluovutuskilpailuun osallistumista varten. Kil pailutyön laatija käyttää työssä alikonsultteja, joiden palkkiot sisältyvät tarjoukseen (paloturvallisuus ja havainnekuva). Alikonsulttien osuus em. kokonaistarjoushinnasta on arvosta (alv 0). Hankittavaksi esitetty palvelu sisältää kilpailuehdotuksen laatimisen Papinpellon tontinluovutus kilpailuun Raumalla: 3 5½ -kerroksisten puurakenteisten asuinkort teleiden suunnittelun kilpailuohjelman esit tämässä laajuudessa. Hankintaa ei ole kilpailutettu. Hankinta alittaa julkisia hankintoja kos kevan lain kynnysarvon euroa (laki julkisista hankinnoista 15). Ostopalvelun tulok sessa hyödynnetään Helsingin Honkasuolle kehitettyä puista kaupun kipientaloa. Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy on osallis tunut Woodpoliksen hankkeiden kanssa ai kaisemmin jo kolmeen ton tinvarauskilpailuun, joista on voitettu kaksi. Rauman kilpailutyön tun timäärän perusteella hankittavaksi esitetyn palvelun hinta on enintään 60 euroa/työtunti (alv 0), mikä on vastaa vien palvelujen keskihinnan alapuolella. Lisätietoja antavat Kyösti Heino, puh tai Tuulikki Huusko, puh Hankepäällikön esitys: Kaupunginhallitus päättää hankkia Pro ECo-hankkeen varoin Arkki tehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy:ltä ostopalvelua yhteensä (alv 0) arvosta Rau man Papinpellon tontinluovutuskilpailun kilpailuehdotuksen laati missta varten

35 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ esittelytekstissä ilmenevin perus tein. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hankepäällikön esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

36 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KH:N PÄÄTÖKSEN PÄÄTÖKSEN TÄYDENTÄMINEN 121/8/880/2011 KHALL 21 Maanmittausinsinööri Kuhmon kaupunki on vuokrannut ns. Lääkäritalon 1:n ton tin Suo men Pu nai sen Ris tin Kuh mon osastolle kaupunginhallituk sen päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätöksissä ei ole mainittu mitä kiinteistöjä vuok ra-alue koskee ja Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimisto on pyytänyt täydentämään kaupunginhallituksen päätöksiä siten, että pää töksessä selviää mitä kiin teis tö jä vuok raus kos kee, jot ta vuok raoi keus voi daan kir jata lain huuto- ja kiin nitys rekis te riin. Kaupunginhallituksen johtosäännön 3 :n 6. kohdan mukaan kau punginhallitus päättää rakennuskaavan toteuttamista varten tarvitta vien alueiden, rakennusten, laitteiden sekä oikeuksien ostamista, myy mistä, vaihtamista ja lunastamista koskevista asioista. Lisätietoja antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puhelin Maanmittausinsinöörin esitys: Kaupunginhallitus toteaa, että päätöksen mukainen vuokra-alue on kiinteistöjen Markkulanniemi, Sairaala-alue ja Keskeinen alueella. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

37 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KH:N PÄÄTÖKSEN PÄÄTÖKSEN TÄYDENTÄMINEN 121/8/880/2011 KHALL 22 Maanmittausinsinööri Kuhmon kaupunki on vuokrannut ns. Lääkäritalon 1:n ton tin lisäalueeksi Suomen Punaisen Ristin Kuhmon osastolle kau pun gin hal li tuk sen päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätöksissä ei ole mainittu mitä kiinteistöjä vuokra-alue koskee ja Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimisto on pyytänyt täydentämään kaupunginhallituksen päätöksiä siten, että pää töksessä selviää mitä kiinteistöjä vuokraus koskee, jotta vuokraoikeus voidaan kirjata lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kaupunginhallituksen johtosäännön 3 :n 6. kohdan mukaan kau punginhallitus päättää rakennuskaavan toteuttamista varten tarvitta vien alueiden, rakennusten, laitteiden sekä oikeuksien ostamista, myy mistä, vaihtamista ja lunastamista koskevista asioista. Lisätietoja antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puhelin Maanmittausinsinöörin esitys: Kaupunginhallitus toteaa, että päätöksen mukainen vuokra-alue on kiinteistöjen Markkulanniemi ja Keskeinen alueella. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

38 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 51/9/91/2010 KHALL 23 Hallintojohtaja Korkein hallinto-oikeus pyysi kirjeellään Kuhmon kaupun ginhallitusta antamaan oman selityksensä valituksesta, joka on tehty Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä , numero 10/0537/2. Veikko Tikkanen on tehnyt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituk sen Oulun hallinto-oikeu den päätöksestä (antopäivä), nu mero 10/0537/2. Oulun hallinto-oikeus päätti jättää tutkimatta Tik kasen kunnallisvalituksen. Kuhmon kaupungin voimassa olevan kaupunginhallituksen johtosään nön mukaan kaupungin hallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu johtosään nön 3 :n 11. kohdan mukaan selityksen antaminen kaupunginval tuuston puolesta valtuus ton päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kau punginhallitus voi yhtyä valtuuston päätökseen. Kyseisessä tapauksessa kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat äänestyksen jälkeen päättäneet samalla taval la. Kaupunginhallitus antoi oman selityksensä korkeimmalle hallin to-oikeudelle päätöksellään n:o 280/ Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja hylännyt sen. Kor keimman hallinto-oikeuden mukaan Oulun hallinto-oikeuden on rat kaisustaan ilmenevien perus telujen ja siinä mainittujen lainkohtien no jalla tullut jättää valitus tutkimatta. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita. Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää saattaa korkeimman hallinto-oikeuden pää töksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot. jäsen varajäsen

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot. jäsen varajäsen KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 09.04.2013 klo 17:30-19:43 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 22.02.2011 klo 18:00-20:30 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 23.09.2014 klo 18:00-20:02 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 27.01.2015 klo 16:00-17:15 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.03.2014 klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Kunnanhallitus 05.01.2009 AIKA 13:00-15:37 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 21.01.2013

Kaupunginhallitus 21.01.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 34 Kaupunginhallitus 21.01.2013 Aika 21.01.2013 klo 18:00-21:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 01.12.2011 klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/2013 684. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/2013 684. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/2013 684 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 09.09.2013 klo 17:30-19:17 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69. 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 24.06.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69. 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 24.06.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 16:00-19:58 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot