KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Nimi Tehtävä Lisätiedot. 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/2012 1. Nimi Tehtävä Lisätiedot. 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 18:00-19:50 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana) Nimi Tehtävä Lisätiedot Heikkinen Pekka Malinen Martti Kanerva Jari Kyllönen Jaakko Piipponen Eira Rauhala Maarit Suihko Tarmo Mikkola Jaakko Määttä Rauha Komulainen Helena puheenjohtaja I varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen varajäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Nikulainen Kari kvalt. I varapuheenjohtaja Pääkkönen Matti kvalt. II varapuheenjohtaja Valtanen Eila kaupunginjohtaja Juntunen Juhana hallintojohtaja POISSA Kampman Helena jäsen Kanniainen Mikko jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Kanerva ja Jaakko Mikkola. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Eila Valtanen :n 7 aikana PÖYTÄKIRJAN TARKAS TUS Olemme tarkastaneet pöytä- kirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mikir jai millamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pekka Heikkinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Juhana Juntunen Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 18:00-19:50 KOKOUS PAIK KA Kaupungintalo, Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 5 3 TOIMINTAKATSAUS 6 liite 4 MAASEUDUN NEUVOTTELUKUNNAN ESITYS LAAJAKAISTAVERKON 8 liite RAKENTA MISESTA 5 LAAJAKAISTA KAIKILLE HANKKEEN PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN 9 liite VÄLIRAPORTTI 6 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN FILMIHANKKIJA/PAJAKKAKINOLLE 11 VUODELLE AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KUHMON 4H-YHDISTYKSELLE VUODELLE AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KUHMON RESERVILÄISET RY:LLE 14 VUODELLE VUODEN 2012 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 15 liite 10 KUHMON KAUPUNGIN JA MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖATE- 16 RIOIDEN HINNANTARKISTUS 11 KAUPUNGIN ILMOITUKSET VUONNA KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUSAIKATAULU JA TYÖSUUNNITELMA 20 liite VUO DELLE KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU JA TYÖSUUNNITELMA 21 liite VUO DELLE ERON MYÖNTÄMINEN KAIJA KOMULAISELLE KAUPUNGINVALTUUSTON 22 JÄSE NYYDESTÄ 15 ERON MYÖNTÄMINEN KAIJA KOMULAISELLE KAUPUNGINHALLITUKSEN 23 JÄSE NYYDESTÄ SEKÄ II VARAPUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ 16 JÄSENEN VALITSEMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEEN KAIJA KOMULAISEN 24 TILAL LE SEKÄ KAUPUNGINHALLITUKSEN II VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN 17 JÄSENEN KUTSUMINEN KAUPUNGINVALTUUSTOON 27 liite 18 VESISTÖT -HANKE (VESISTÖYMPÄRISTÖN JA MATKAILUKALASTUKSEN 28 liite KEHITTÄ MISHANKE) 19 KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN 31 liite TÄYTÄNTÖÖNPA NO 20 PRO ECO -HANKKEEN HANKINTAESITYS/OSALLISTUMINEN RAUMAN 32 PAPINPEL LON TONTINLUOVUTUSKILPAILUUN 21 KH:N PÄÄTÖKSEN PÄÄTÖKSEN TÄYDENTÄMINEN KH:N PÄÄTÖKSEN PÄÄTÖKSEN TÄYDENTÄMINEN KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 36 liite 24 ILMOITUSASIAT KUHMON KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINGIN KAUPUNGIN 40 liite 200-VUOTISJUHLIIN JÄSENEN NIMEÄMINEN TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISTOIMIKUNTAAN KAINUUN ELY-KESKUKSEN ALUEELLE 41 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. PEKKA HEIKKINEN Pekka Heikkinen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ JULKIPANO Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 1 Kokous todetiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 2 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyk sessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Jari Kanerva ja Mikko Kanniainen. Päätös: Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jari Kanervan ja Jaakko Mikkolan.

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus TOIMINTAKATSAUS KHALL 3 Kaupunginjohtaja Eila Valtanen (lisätietoja puh ) Esittely Kainuun hallintokokeilun päättymisestä Palvelut jälkeen Kainuun hallintokokeilun jatkon suunnittelu käynnistettiin Jatkoa suunnitteli yh teensä seitsemän työryhmää, joissa oli edustus kaikissa kunnissa. Liit teestä käyvät suunnittelun ja neuvottelu jen askelkivet. Kuhmon kuntakokous tammikuulla 2011 totesi, että viisi kuntaa on samaa mieltä rahoitusmal lista, kolmella kunnalla on erilainen näke mys. Kunnanjohtajat saivat tehtävän rakentaa kompromissi. Aikatau luksi sovittiin edelleen, että kesäkuun valtuustot tekevät päätökset asiasta. Kompromissiesitys oli matemaattinen keskiarvo viiden ja kol men joukkueen kannoista. Tä män jälkeen viisi kuntaa hyväksyi komp romissin, syksyllä vielä kaksi. Yksi piti kiinni omasta kannastaan ja lakiesitys kaatui. Vuodenvaih teessa julkisuuteen nostettiin vielä ajatus, että jatkoaikaa neuvotteluille tulisi vielä pyytää. Varmistin tilanteen Valtionvarainministeriöstä. Valtionvarainministe riön mukaan aikaikkuna on mennyt lopullisesti kiinni, eikä lainsää dännön muutoksiin enää ole mahdollisuuksia. Kokeilun kaatuminen tarjoaa myös mahdollisuuksia. Kainuu on yhä edellä muusta Suomesta kuntien välisessä yhteistyössä. Järjestelyvastuu kokeilun aikana kuntayhtymän tuottamista palveluista siirtyy kunnille alkaen. Kireän suunnitteluaikataulun takia on tarpeen, että jokainen kunta linjaa kantansa kuntayhtymän kokei lun aikana tuottamiin palveluihin jo tammikuun aikana. Näin organi saatiomalli saataisiin ra kennettua huhtikuun loppuun mennessä, ja sen edellyttämät säädös-, sopimus- ja muut käytännön linjaukset ehdittäi siin tehdä vuoden lop puun mennessä. Kunnat joutuvat ottamaan kantaa seuraaviin, kokeilun aikana kunta yhtymän tuottamiin palve luihin ja niiden tuottamistapaan:

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Perusterveydenhuolto 2. Erikoissairaanhoito 3. Sosiaalihuolto 4. Erityishuoltopiirin palvelut 5. Ympäristöterveydenhuolto 6. Lukio 7. Ammattiopetus 8. Tukipalvelut (tieto- ja taloushallinto) 9. Edustuksellisuus maakuntaliitossa Kunnat ovat alustavasti käynnistäneet sosiaali- ja terveydenhuollon se kä toisen asteen koulutuksen palvelujen jatkamisen suunnittelun periaatteilla, että mahdollisimman juohevasti pystytään siir tymään kokeilusta pysy viin, sopimuksiin pe rustuviin palveluihin. Sosi aali- ja terveyspalvelut voidaan tuottaa lisää mällä uusia palveluja aiem paan erikoissairaanhoi don yhteistyösopi mukseen. Lukioiden toimilu vat palautuvat kunnille, ja niiden palvelut voidaan järjestää usein eri vaihtoehdoin, yksin, yh dessä pyrkien koulu tuskuntayhtymään tai vas tuukuntaperiaattein. Am matillinen opetus vaatii nykyisen palvelura kennelain mukaan vähin tään asukkaan väestöpohjan, minkä takia koulutuksen suunnit telu vaatii työtä. Tuki palvelut perustuvat täl läkin hetkellä sopimuksiin, joita voidaan jatkaa. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus keskustelee tilanteesta ja päättää esittää tilannekat sauksen kaupunginvaltuus tolle. Asian käsittelyä päätetään jatkaa kuu lemalla asiantuntijoita val tuuston kokouksen jälkeen järjestettävästä il takoulussa. Pykälä tarkistetaan kokouksessa. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös eh dotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouk sessa.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus MAASEUDUN NEUVOTTELUKUNNAN ESITYS LAAJAKAISTAVERKON RAKENTAMISESTA 214/1/112/2011 KHALL 4 Hallintojohtaja Maaseudun neuvottelukunta on toimittanut kaupunginhallitukselle päivätyn kir jeen. Kirjeessä todetaan, että "Maaseudun neuvottelukunnan ja kylien edus tajat kokoontuivat Tilaisuudessa kylien edustajat kertoivat kylien toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Yksi esille tullut asia oli laajakaista. Tilaisuudessa päätettiin lähettää Kuhmon kaupunginhalli tukselle esitys asioista, jotka pyydetään huo mioimaan tehtäessä päätös tä laajakaistan rakentamisesta. Esille tulleet asiat olivat seuraavat: Peruslähtökohtana on oltava, että kylät säilyvät elävinä. Laajakaista tehdään tulevaisuutta varten kymmenien vuosien päähän. Päätöksenteossa on lähdet tävä siitä, miten ja mihin yhteiskunta tarvit see laajakaistaa. Mokkulat ja satelliitit eivät korvaa valokuitua. Kuidun käytön mahdol lisuudet ovat palvelujen tuottamisessa ym. monipuolisemmat ja tehok kaammat. Tehokkuudes sa on harkittava suunniteltua nopeampia yh teyksiä. Käyttäjät eivät saa joutua eriarvoiseen asemaan. Liittymismaksujen ja käyttömaksujen tulee olla samat kaikille asuinpaikasta riippumatta." Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saaneeksi maaseudun neuvottelukunnan kirjeen. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus LAAJAKAISTA KAIKILLE HANKKEEN PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI KHALL 5 Hallintojohtaja Maaseudun neuvottelukunta päätti kokouksessaan pykälän 21 kohdalla esittää kau punginhallitukselle, että perustetaan työryhmä, joka selvittää keinoja alentaa asiakkaalle valokuidun hankinnasta syn tyviä kustannuksia. Ta voitteena on, että mahdollisimman monella on mahdollisuus valokui tuun. Kaupunginhallitus päättää kokouksessaan pykälän 123 koh dalla perustaa laajakaista kaikille paikallisen -työryhmän ja nimetä työ ryhmään edustajat, pu heenjohtajan sekä työryhmän sihteerin. Työryh män tehtävänä on sel vittää keinoja alentaa asiakkaalle valokuidun han kinnasta syntyviä kus tannuksia sekä seurata hankkeen etenemistä Kuh mon osalta. Kaupun ginhallitus nimesi laajakaista kaikille hankkeen työryhmän jäseniksi Matti Pääkkösen, Anja Karppisen, Juhana Juntu sen, Mikko Kanniai sen ja Eira Piipposen. Kylien edustajina työryh mässä ovat Timo Niska nen, Mauri Väisänen sekä Urho Väisänen. Kaupunginhallitus päätti, että työryhmän puheenjohtajana toimii Matti Pääkkönen ja sihteerinä Juhana Juntunen. Työryhmässä on ollut syksyn 2011 aikana vieraana asiantuntijoita. Kuhmon kaupungin paikallinen työryhmä on pitänyt varsinaisia ko kouksia vuoden 2011 aikana yhteensä viisi kertaa. Näiden varsinaisten kokousten lisäksi työryhmä teki vierailun Nurmekseen ja työryhmässä on ollut kuultavana hank keeseen liittyviä asiantuntijoita. Varsinaisia työryhmän kokouksia on ollut 13.6., 12.8., 11.11, ja Työryhmän kokouk sessa olivat asiantuntijavieraina Paula Karppinen Kainuun maa kunta -kuntayhtymästä sekä Kaisanet Oy:n projektipäällikkö Harri Le pistö. Tässä kokouksessa työryhmä sai katsauksen Kaisanet Oy:n suunnitelmista sekä sai tilannekatsauksen hankkeen etenemisestä Kaisanet Oy:n näkökulmasta. Työryhmän elokuun kokouksessa asiantuntijavieraina olivat tutkija Philip Donner sekä Paula Karppinen. Paula Karppinen oli mukana työryhmän kokouksessa Tässä kokouksessa oli läsnä myös Kuh mon kaupungin kartoittaja-piirtäjä Mirja Heikkinen esittelemässä kartta-aineistoa. Työryh män vuoden 2011 viimeisessä kokouksessa päätettiin myös antaa kau punginhallitukselle työryhmän väliraportti.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kuhmon paikallinen laajakaista kaikille työryhmä on tullut siihen tu lokseen, että liittymishinnan tulisi olla kuluttajille mahdollisimman al hainen. Tämä voidaan työryhmän käsityksen mukaan saavuttaa ensisi jaisesti hankeen toteuttamistavan valinnalla. Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää keinoja alentaa asiakkaalle va lokuidun hankinnasta syn tyviä kustannuksia sekä seurata hankkeen etenemistä Kuhmon osalta. Työryhmä yksimielisesti katsoo, että asiakkaalle valokuidun hankinnasta syntyviä kustannuksia voidaan alentaa vain siten, että hankkeen toteuttaa perustettava osuuskunta. Työryhmä näkömyksenään suosittaa tekemänsä selvityksen perusteella, että Kuhmon kaupunki valitsee kansallisessa laajakaista kaikille -hank keessa valokuituverkon rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi Rautavaaran kunnan kaltaisen osuus kuntamallin. Työryhmä suosittaa myös, että osuuskuntamallista pyydetään tarkempi asiantuntijaselvitys, josta ilmenevät osuuskuntamallin kokonaiskustan nukset sekä vastuut Kuhmon kaupungille. Työryhmä on laatinut alus tavan selvityksen osuus kuntamallin kustannuksista, mutta asia vaatii tarkempaa asiantuntijan tekemää selvitystä. Työryhmän väliraportti on liitteemä ja itse väliraporttiin sisältyy neljä liitettä. Liite. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää käydä keskustelun työryhmän väliraportin pohjalta sekä päättää merkitä työryhmän väliraportin tietoonsa saa neeksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksen kuulu maan seuraavasti: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityk sen täydennettynä siten, että pyydetään ulkopuolinen selvitys kaupun gin riskin arvioimiseksi. Selvityksessä tulee arvioida, kumpi vaihtoeht ro tulee kaupungille edullisemmaksi; a) kaupunki lähtee mukaan Kai sanet Oy:n esittämän hanke-ehdotuksen malliin siten, että kaupunki kohdistaa tukea suoraan asiakkaalle b) työryhmän

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ esittämä osuuskun tamalli. Kaupunki varautuu ulkopuolisen asiantuntemauksen hankintaan. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan muute tun päätösehdotuksen.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN FILMIHANKKIJA/PAJAKKAKINOLLE VUODELLE /2/211/2011 KHALL 6 Talousjohtaja Hakemuksellaan Filmihankkija/Pajakkakino anoo kaupun gilta euron suuruista avustusta elokuvateatteritoimin taa var ten. Kaupunki on allekirjoittanut Filmihankkija/Pajakkaki non ja kaupun gin välisen yhteistyösopi muksen Sopimus on tullut voi maan taannehtivasti alkaen ja on voimassa saak ka, jonka jälkeen se jatkuu kalenterivuoden kerrallaan, ellei sitä jom mankumman osapuolen taholta irtisanota 6 kuukautta ennen sopi muskauden päättymistä. Yhteistyösopimuksen 3 :n mu kaan kaupun ki sisällyttää vuosittain ta lousarvioonsa määrärahan elokuvateatterin toiminnan tukemiseen. So pijaosapuolet neuvottelevat tuen suuruudes ta ennen tuen lopullista määrittelyä viimeistään elokuun loppuun mennessä. Filmihankkija toi mittaa vuosittain kaupungille erillisen hakemuksen syyskuun loppuun mennessä. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää myöntää Filmihankkija/Pajakkakinolle yh teistyösopimukseen liittyvänä toiminta-avustuksena euroa, joka kohdistetaan Pajakkakinolle vuokratukena. Perusteluna todetaan, että kaupungin vuo den 2012 talousarvio on alijäämäinen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KUHMON 4H-YHDISTYKSELLE VUODELLE /2/211/2011 KHALL 7 Talousjohtaja Kuhmon 4H-yhdistys anoo päiväämässään kirjeessä kaupun gil ta eu ron suu ruis ta avus tusta vuoden H-toiminnan jär jestä miseen. Kaupunginhallitus on :n 62 kohdalla hyväksynyt Kuhmon 4H-yhdistyksen ja kaupungin välisen yhteistyösopimuksen, joka on tullut voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Yhteistyösopi muksen 2 :n mukaan kaupunki sisällyttää vuosittain talousarvioonsa määrärahan avustuksena Kuhmon 4H-yhdistyksen edellä mainittuun toimintaan. Sopijaosapuolet neuvottelevat tuen suuruudesta ennen tuen lopullista määrittelyä. Edellisten vuosien tuen määrän korotukselle perusteluina 4H-yhdistys ry esittää anomuksessaan seuraavaa: Vuosi 2011 on ollut yhdistyksen juhlavuosi (50 vuotta) ja toiminnasta on tekeillä historian kirja, jonka valmistuskustannusten arvioidaan ole van euroa. Kirjaa varten haetut avustukset kattavat kustannuksista pienen osan. Kirjasta on tulosta sen tekemistä seurannei den mielestä (muun muassa Oulun yliopisto, 4H-liitto ja paikalliset kuhmolaiset haastateltavat) merkittävä teos nuorisotoiminnan eri vai heista koko Suomessa ja Kuhmossa. 4H-toiminta on saanut lisää näkyvyyttä paikallisessa liike-elämässä ja matkailijoille tarjottavissa palveluissa, kun jo pitkään yhdistyksen pyö rittämä käsityömyymälä Apila on avattu uusissa tiloissa Koulukadun varrella. Myymälän ja 4H-toimiston vuokrakustannukset ovat kuiten kin nousseet yli kaksinkertaisiksi aikaisempaan verrattuna. Meneillään olevaan käsitöiden kehittämishankkeeseen ei ole hyväksytty myymälän vuokrakuluja. Maa- ja metsätalousministeriön avustuksia ollaan leikkaamassa valtion vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa yli 40 %. Valtionavustus yhdis tyksen toimintaan tulee todennäköisesti pienenemään merkittävästi. Talousjohtajan esitys:

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus päättää myöntää Kuhmon 4H-yhdistys ry:lle yh teistoimintasopimukseen liittyvänä avustuksena euroa vuoden 2012 toiminnan järjestämiseksi Kuhmon kaupungin alueella. Perusteluna todetaan, että kaupungin vuoden 2012 talousarvio on alijäämäi nen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Keskustelun aikana kaupunginhallitus totesi esteelliseki omien ilmoi tusten perusteella Matti Pääkkösen ja Juhana Juntusen Hallintolain 28 :n 1. mom. perusteella. Matti Pääkkönen ja Juhana Juntunen poistui vat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Edelleen merkitään pöytäkirjaan, että tämän asian osalta pöytäkirjan pitäjänä toimi Eila Valtanen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KUHMON RESERVILÄISET RY:LLE VUODELLE /2/211/2011 KHALL 8 Talousjohtaja Kuhmon Reserviläiset ry anoo päiväämässään kirjeessä kau pungilta eu ron avus tus ta Jyr känkosken näyttelyn rakentamiseen, näyt te lymate riaa lin hank ki mi seen, opasteiden tekemiseen, järjes tet tävään ava jais juhlaan, opastustoimintaan ajalle ja 14. divisioonan pe rinne juhlan järjestämiseen Kuhmossa Kirjeessä todetaan, että kesä 2011 oli 22.esittelykerta Jyrkänkoskella. Hei näkuun aikana kävi matkailijaa 12 maasta ja 270 paikkakun nal ta Lisäksi todetaan reserviläisten toimineen oppaina noin neljän tun nin talvisotakierroksilla. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää myöntää Kuhmon Reserviläiset ry:lle euron avustuksen edellä esittelytekstissä mainittuun tarkoitukseen vuo delle Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksen kuulu maan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen sillä lisäyksellä, että kaupunginhallitus kustantaa päivätyn Kuhmon reserviläiset ry:n/14. Divisioonan perinneyhdistyk sen toimittaman lisähakemuksen mu kai ses ti 14. Divisioonan perin ne juh lan ai ka na Kontion kou lun ti la vuok ran yh teen sä 420 eu roa se kä pää emän nän palkka kus tan nukset yh ty eensä 387,35 euroa. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan muute tun päätösehdotuksen.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus VUODEN 2012 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET KHALL 9 Talousjohtaja Kaupunginvaltuusto on :n 69 kohdalla hyväksynyt vuo den 2012 ta lous ar viossa toi mielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtai set toimin ta ta voit teet, määrärahat ja tuloarviot. Kuntalain 23 :n mu kaan kun nan halli tus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta se kä valtuuston pää tösten val mistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuu den val vonnasta. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2012 talousarvion täytän töönpano-ohjeet lautakunnille ja muille kaupungin viranomaisille lä hettämistä varten. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KUHMON KAUPUNGIN JA MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖATERIOIDEN HIN NANTARKISTUS KHALL 10 Henkilöstöasiainhoitaja Verohallinnon päätös vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa nou datettavista luontoisetujen laskentaperusteista, Dnro 765/32/2011. Henkilöstöruokailun ravintoedun arvo vuonna 2012 on 5,60 ateriaa kohden. Koulun ja päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 4,20 ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,36 ateriaa kohden. Kunnan ja Kainuun maakunta kuntayhtymän palvelusopimuksessa on sovittu siitä, että Kainuun maakunta kuntayhtymän henkilökun nalle tarjottava ruokailu myydään samoilla hinnoilla kuin kunnan omalle henkilöstölle. Kainuun maakunta kuntayhtymä ei tue yksityi siä ravitsemisliikkeitä, vaan henkilökunnalle on työpaikkaruokailu jär jestettävä muulla tavoin. Kunnan ja Kainuun maakunta kuntayhtymän ja kaupungin henkilö kunnalla on halutessaan mahdollisuus ruokailla Kuhmon terveysase man, hoivakodin tai KAO:n ruokasalissa. Henkilöstöasianhoitajan esitys: Esitän, että kaupungin ja Kainuun maakunta kuntayhtymän henki lökunnan ruokaillessa Kuhmon terveysaseman, hoivakodin ja KAO:n ruokasalissa korvauksena peritään ravintoedun mukainen korvaus 5,60 ateria (sis. alv 13 %). Kaupungin ja Kainuun maakunta kuntayhtymän henkilöstölle, jolla on kouluruokailuun oikeus, kouluruokalipun hinta on 4,20 ateria (sis.alv. 13 %). Koulun ja päiväkodin henkilökunnan oppilaiden ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,36 ateria (sis. alv 13 %).

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Ulkopuolisen työpaikkaruokailuun oikeuttavan ruokalipun hintana kaupungin työntekijöiltä peritään ravintoedun mukainen hinta 5,60 ateria (sis. alv 13 %). Uudet hinnat tulevat voimaan Lisätietoja antaa henkilöstöasianhoitaja Hilkka Komulainen puh Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöasianhoitajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KAUPUNGIN ILMOITUKSET VUONNA 2012 KHALL 11 Hallintojohtaja Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi jul kaisemalla ne julkisten kuu lutuksen ilmoitustaululla. Sen lisäksi val tuusto tai kunnan muu viran omainen voi päättää ilmoitusten julkaise misesta muulla tarpeen vaati malla tavalla. Valtuuston päätöksen perusteena on oltava kunnan ilmoitusten mah dollisimman tehokas tiedok si saattaminen tiedon tarvitsijoille eli kun nan asukkaille. Kuntaliiton julkaiseman Kunnan viestintäoppaan 2004 mukaan ilmoitusvälineet on kilpailutettava hankintalain edellyttämässä laajuudessa. Virallista il moitusvälinettä valittaessa hankintakriteereitä voivat olla esimerkiksi säännöllinen ja tiheä ilmestyminen, luotettava jakelu, kunnan alueen ja eri väestöryhmät tavoittava levikki sekä ylei sötutkimuksissa varmistettu todellinen median käyttö. Kainuun hankintarengas on kilpailuttanut kuntien puolesta ilmoitus lehdet. Lakisääteinen ilmoitus laaditaan lain niin määrätessä. Myös tällöin on käytettävä lisänä muita te hokkaita viestintäkeinoja sanoman perilleme non varmistamiseksi. Pää tös ilmoitusvälineistä ei koske epävirallisia il moituksia eikä mainoksia asioista, joiden tiedoksi saattamisesta kunta laisille ei ole erikseen sää döksiä. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuonna 2012 eri lakien mukaan kuntalaisille tiedottamista edellyttävät ilmoi tukset julkaistaan julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi paikallis lehti Kuhmolaisessa. Muut ilmoitukset voidaan kaupunginhallituksen, lautakunnan tai viranhalti jan harkinnan mukaan julkaista muullakin tarkoituksenmukaisella ta valla. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hallintojohtajan esityksen.

21 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen. tässä ko- Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kouksessa.

22 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUSAIKATAULU JA TYÖSUUNNITELMA VUODELLE 2012 KHALL 12 Hallintojohtaja Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun val tuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Valtuuston työjärjestyksessä ei ole määräyksiä kokoontumis ajoista. Valtuusto päättää ko koontumisajoistaan. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen, puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupun ginvaltuuston kokoukset vuonna 2012 pidetään liitteessä mainittuina ajankohtina. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouk sessa.

23 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU JA TYÖSUUNNITELMA VUODELLE 2012 KHALL 13 Hallintojohtaja Alustava kaupunginhallituksen työsuunnitelma vuodelle 2012 on tä män pykälän liitteenä. Kuh mon kaupungin nettisivuille laaditaan kooste kaikkien Kuhmon kau pungin toimielinten aikataulujen osalta. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kokousaikataulun ja työsuunnitelman vuo delle Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösesityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouk sessa.

24 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus ERON MYÖNTÄMINEN KAIJA KOMULAISELLE KAUPUNGINVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ KHALL 14 Hallintojohtaja Kirjeessään kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen sekä kaupunginhal lituksen II varapuheenjohtaja Kaija Komulai nen pyytää eroa Kuhmon kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan tehtävästä, Kuhmon kau punginhallituksen jäsenyydestä sekä Kuhmon kaupunginvaltuuston jä senyydestä alkaen paikkakunnalta poismuuton takia. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimieli meen kuuluvassa luotta mustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taik ka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kiel täytymisen hyväksymises tä päättää se toimielin, jonka valittava luotta mushenkilö on. Valtuute tun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Luottamustoi mesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimi elin, jonka valittava luottamushenkilö on. Val tuusto myöntää eron val tuutetulle ja varavaltuutetulle. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle myönnettä väksi ero Kaija Komulaiselle paikkakunnalta poismuuton takia Kuh mon kaupunginvaltuuston jäse nyydestä siten, että ero tulee voimaan heti. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouk sessa.

25 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus ERON MYÖNTÄMINEN KAIJA KOMULAISELLE KAUPUNGINHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ SE KÄ II VARAPUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ KHALL 15 Hallintojohtaja Kirjeessään kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen sekä kaupunginhal lituksen II varapuheenjohtaja Kaija Komulai nen pyytää eroa Kuhmon kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan tehtävästä, Kuhmon kau punginhallituksen jäsenyydestä sekä Kuhmon kaupunginvaltuuston jä senyydestä alkaen paikkakunnalta poismuuton takia. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimieli meen kuuluvassa luotta mustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taik ka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kiel täytymisen hyväksymises tä päättää se toimielin, jonka valittava luotta mushenkilö on. Valtuute tun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Luottamustoi mesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimi elin, jonka valittava luottamushenkilö on. Val tuusto myöntää eron val tuutetulle ja varavaltuutetulle. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle myönnettä väksi ero Kaija Komulaiselle Kuhmon kaupunginhallituksen jäsenyy destä sekä II varapuheenjohtajan tehtävästä siten, että ero tulee voi maan heti. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouk sessa.

26 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus JÄSENEN VALITSEMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEEN KAIJA KOMULAISEN TILALLE SEKÄ KAUPUNGINHALLITUKSEN II VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN KHALL 16 Hallintojohtaja Kaija Komulainen on pyytänyt eroa kaupunginhallituksen II va ra pu heenjohtajan tehtävästä, Kuhmon kau pun gin hallituksen jäse nyy destä sekä Kuhmon kaupunginvaltuus ton jä senyy destä al kaen paikkakunnalta poismuuton takia. Kuntalain 17 :n 1 momentin mukaan kunnan toimielimenä valtuus ton lisäksi on mm. kunnan hallitus. Kuntalain 17 :n 2 momentin mu kaan valtuusto asettaa kun nanhallituksen. Kuntalain 18 :n 1 momentin mukaan valtuusto voi johtosäännössä määrätä, että kunnanhalli tukseen voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Kuntalain 18 :n 4 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäse net, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä sää detään. 18:n 5 momentin mukaan naisten ja miesten välisestä ta sa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa säädetään erikseen. Kuntalain 19 :n 1 momentin mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai kuntalais sa muualla toisin säädetään. Kuntalain 19 :n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen jäsenet vali taan tammikuussa pidettä vässä valtuuston kokouksessa. Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: - jonka kotikunta kyseinen kunta on; - jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimite taan; ja - joka ei ole holhouksen alainen. Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on hen ki lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: - kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kun nan palveluksessa oleva hen kilö; - kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan

27 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ esittelijänä tai muuten vastaa kunnan hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden val mistelusta; eikä - henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä senenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk sessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti kä siteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai sii hen rinnastettavan toimielimen puheenjoh taja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myös kään ole henkilö, joka yh teisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kun nan tai kunnan määräämis vallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluk sessa olevia henkilöitä. Kuntalain 32 :n 2 momentin mukaan luottamushenkilön tai henki lön, joka on ehdolla muu hun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asian omaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvi tys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa tai es teellisyytensä arvioin nissa. Tasa-arvolain 4.2 :n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee val tuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä hintään 40 prosenttia, jollei erityi sistä syistä muuta johdu. Tasa-arvo vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiin tiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hä nen henkilökohtaisen varajäse nensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaa timus ei erikseen koske. Kaupunginhallituksen johtosäännössä ei ole määräystä, että jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Kaupunginhallituksen johtosäännön 2 :n mukaan kaupunginhalli tuksessa on 10 jäsentä ja vas taava määrä henkilökohtaisia varajäseniä. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen Hallintojohtajan päätösesitys:

28 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginvaltuuston myönnettyä ero kaupunginvaltuuston sekä kau punginhallituksen jä se nyy destä ja kaupunginhallituksen II varapu heen joh ta jan teh tä väs tä Kaija Ko mu laisel le, kau pun ginhallitus päättää esit tää kau pun gin valtuustolle va lit tavaksi Kaija Ko mulaisen tilalle jä sen kau pun ginhalli tukseen ja ni met täväksi kau pun ginhallitukseen II vara puheen joh taja jäljellä olevaa val tuusto kautta vas taavaksi ajaksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouk sessa.

29 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus JÄSENEN KUTSUMINEN KAUPUNGINVALTUUSTOON KHALL 17 Hallintojohtaja Kaupunginvaltuuston jäsen Kaija Komulainen on pyytänyt eroa kir jeellään kaupun ginvaltuuston jäsenyydestä al kaen. Kuntalain 11 :n 2 momentissa määrätään: Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoi suutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuus ton puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljel lä olevaksi toimikaudek si asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä en simmäisen varavaltuutetun. Suomen Keskusta r.p:n 1. varavaltuutettu on Eero Pöllänen. Pöllänen sai pidetyissä kunnallisvaaleissa 37 ääntä vertausluvun ol lessa Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää saattaa tiedoksi kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on kutsunut Kaija Komulaisen si jaan jäljellä olevaksi val tuuston toimikaudeksi Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmän 1. varsinaisen varavaltuutetun Eero Pölläsen. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouk sessa.

30 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus VESISTÖT -HANKE (VESISTÖYMPÄRISTÖN JA MATKAILUKALASTUKSEN KEHITTÄMISHANKE) KHALL 18 Yritysneuvoja puh Kainuun Etu Oy hakee EAKR / Kainuun ELY -keskuksen rahoitusta Vesistöt -hankkeeseen (Vesistöympäristön ja matkailukalastuksen kehittämishanke), jonka budjetti on euroa ajalle Kainuun Etu Oy on Kainuun kuntien omistama maakunnallinen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö. Kainuun Etu Oy:n tehtävänä on tukea Kainuun elinkeinorakenteen kehitystä sekä auttaa maakuntamme elinkeinoelämän avaintoimialojen yrityksiä liiketoimintaosaamisen, kilpailukyvyn, kansainvälistymisen, kasvun ja yhteistyön kehittämisessä sekä kehittää avainklustereita ja niiden toimintaedellytyksiä. Kuhmon kaupunki on yhdessä Idän Taiga ry:n sekä kuhmolaisten matkailuja ohjelmapalveluyritysten kanssa suunnitellut Pajakkakoski-Saarikoski-Akonkoski alueen kehittämistä entistä kiinnostavammaksi matkailukohteeksi. Lisäksi Kuhmon alueella kalastusmatkailun kehittämiseksi toimii mm. Kainuun ELY-keskuksen hallinnoima Itä-Kainuun kalapaikkojen kunnostushanke, jonka toimesta kunnostetaan mm. useita koskikalastuskohtaita. Pajakkakosken alueen kehittäminen vahvaksi kalastusmatkailu- ja ohjelmapalvelukohteeksi tarvitsee kaksiosaisen kehittämishankkeen. Ensimmäisen osassa tehdään Pajakkakosken kokonaisvaltainen suunnittelu ja toisessa osassa toteutetaan suunnitteluhankkeen pohjalta kunnostus- ja kehittämistyöt (investointihanke) sekä mahdollisia pieniä investointeja lähinnä infran kehittämiseen. Vesistöt -hankkeeseen kuuluu kolme toimenpidealuetta: 1. Kehitetään vesistöjen luonto- ja kalamatkailukohteita 2. Toteutetaan Kainuun matkailukalastuksen Internet esittely 3. Edesautetaan Kainuun vaelluskalaston elvytystä Hankkeen mallikohteena on Kuhmon keskustassa sijatseva noin 6 km pitkä Pajakkajoki, jossa on kaikkiaan kolme koskea. Pajakkakosken jälkeen seuraavat Akonkoski ja Saarikoski. Hankkeen alkukuukaudet keskitytään Pajakkajoen alueen investointihankkeen suunnittelun toteutukseen. Pajakkajoki, jonka ympäristöä ja toimintoja kehitetään luontomatkailuun ym. virkistäytymiseen sopivaksi. Lisäksi kehittämistoimia kohdennetaan hankeyhteistyön kautta muiden mm. Ylä-Kainuun kalastusmatkailukohteiden tuotteistamiseen. Kehittäminen toteutetaan yhteistyössä veden- ja maanomistajien sekä alueen yrittäjien kanssa. Hyödynnetään hankeyhteistyössä mm. Eko-koskihankkeissa luvulta alkaen koottua tietotaitoa

31 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ koskiympäristön sekä kalastusmatkailun ja kalaston kestävästä kehittämisen yhdistämisestä. Neuvotellaan maan- ja vedenomistajien, alueen asukkaiden ym. asianosaisten tahojen sitouttamiseksi alueiden kehttämiseen ja hyväksynnän saamiseen kehittämistoimenpiteille ja rakentamiselle (neuvottelut, suunnittelualueen ja -resurssien rajaus) Toteutetaan Pajakkajoen maisema- ja aluesuunnitelma matkailu- ja virkistyskäyttöä varten niihin liittyvine mm. esteettömän liikkumisen rakenteineen. Suunnittelu tehdään erillisen investointihankkeen kesällä 2012 alkavaa toteutusta varten (esisuunnittelu ja yhteistyöryhmän kokoaminen, ideointiluonnokset, välipalaverit, investointihankkeen suunnittelu yhteistyössä kunnan kanssa, asemapiirrokset ja rakenteiden mitoituspiirrokset, esityskuvat, esittelytilaisuus, toteutuksen seuranta, jatkokehittäminen investointihankkeen rinnalla) Toteutetaan Pajakkajoen kalataloudellinen kunnostussuunnitelma. Suunnittelu tehdään investointihankkeessa toteutettavaksi (esisuunnittelu, suunnittelijan kilpailutus, suunnitteluyhteistyö ja välipalaverit, suunnitelma ja toteutuksen budjetti investointihanketta varten, toteutuksen seuranta ja jatkokehittäminen) Kehitetään Kainuun kohteiden järjestelyjä, tuotteistamista, markkinointi ja opastusta mobiili -kalastuspalveluineen (valitaan kohteet, kehittämiskohteen tuotteistamisen suunnittelu, palaveri matkailuyrittäjien ym. yhteistyötahojen kanssa, esitystavan kehittäminen, hankeyhteistyö, markkinointihankkeen suunnittelu) Kehitetään yhteistyössä matkailuyrittäjien kanssa Kainuun kohteisiin luontomatkailun yritystoiminnan uusia tuotteita ja käyttömuotoja (ideointipalaverit, testiretket) Osallistutaan hankeyhteistyöhön mm. Metsähallituksen ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen hankkeiden kanssa kalastuskohteiden ja kalastusmatkailuinnovaatioiden kehittämiseksi (kehittämis-/ koekohteiden valinta hankeyhteistyössä, sovitaan toimintatapa, toteutusvastuu, -järjestelyt, tiedotus, käytännön toteutus, seuranta ja jatkokehittäminen) Vesistöt -hankkeen Kuhmon kaupungin kuntaosuudeksi esitetään vuodelle euroa ja vuodelle euroa, yhteensä euroa. Yritysneuvojan esitys: Kaupunginhallitus päättää lähteä mukaan Vesistöt -hankkeeseen (Vesistöympäristön ja matkailukalastuksen kehittämishanke) ja osoittaa tarkoitukseen vuodelle euroa sekä vuodelle euroa Kuhmon kaupungin maksuosuuden elinkeinojen kehittämiseen tarkoitetuista määrärahoista menokohdasta , edellytyksellä, että hankkeen kokonaisrahoitus toteutuu hankesuunnitelman mukaan. Mahdollisen toteutushankkeen (investointihanke) rahoitus haetaan myöhemmin toteutetun suunnitteluhankkeen pohjalta. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy yritysneuvojan esityksen.

32 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin johtajan päätös ehdotuksen.

33 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 19 Hallintojohtaja Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöön panosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lain vastainen, kun nanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on vii pymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Hallintojohtajan esitys: Esitän, että kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston kokoukses sa pykälissä tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa jär jes tyksessä ja kuuluvan valtuuston toimivaltaan ja olevan muutenkin lain mukaisia sekä päättää panna ne täytäntöön. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen.

34 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus PRO ECO -HANKKEEN HANKINTAESITYS/OSALLISTUMINEN RAUMAN PAPINPELLON TON TINLUOVUTUSKILPAILUUN KHALL 20 Hankepäällikkö Kaupunki toteuttaa Woodpoliksessa Pro Eco -hanketta, jonka tehtävä nä on puurakentamiseen liittyvän välijalostuksen kehittäminen. Hank keessa on todettu, että osallistuminen tontinvarauskilpailuihin ja sitä kautta saadut rakennuskohteet mahdollistavat parhaalla mahdollisella tavalla puurakentamiseen käytettävien komponenttien kehittämisen. Pro ECo -hanke esittää ostopalvelun hankkimista yhteensä ar vosta (alv 0) Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy:ltä Rau man Papinpellon tontinluovutuskilpailuun osallistumista varten. Kil pailutyön laatija käyttää työssä alikonsultteja, joiden palkkiot sisältyvät tarjoukseen (paloturvallisuus ja havainnekuva). Alikonsulttien osuus em. kokonaistarjoushinnasta on arvosta (alv 0). Hankittavaksi esitetty palvelu sisältää kilpailuehdotuksen laatimisen Papinpellon tontinluovutus kilpailuun Raumalla: 3 5½ -kerroksisten puurakenteisten asuinkort teleiden suunnittelun kilpailuohjelman esit tämässä laajuudessa. Hankintaa ei ole kilpailutettu. Hankinta alittaa julkisia hankintoja kos kevan lain kynnysarvon euroa (laki julkisista hankinnoista 15). Ostopalvelun tulok sessa hyödynnetään Helsingin Honkasuolle kehitettyä puista kaupun kipientaloa. Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy on osallis tunut Woodpoliksen hankkeiden kanssa ai kaisemmin jo kolmeen ton tinvarauskilpailuun, joista on voitettu kaksi. Rauman kilpailutyön tun timäärän perusteella hankittavaksi esitetyn palvelun hinta on enintään 60 euroa/työtunti (alv 0), mikä on vastaa vien palvelujen keskihinnan alapuolella. Lisätietoja antavat Kyösti Heino, puh tai Tuulikki Huusko, puh Hankepäällikön esitys: Kaupunginhallitus päättää hankkia Pro ECo-hankkeen varoin Arkki tehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy:ltä ostopalvelua yhteensä (alv 0) arvosta Rau man Papinpellon tontinluovutuskilpailun kilpailuehdotuksen laati missta varten

35 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ esittelytekstissä ilmenevin perus tein. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hankepäällikön esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

36 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KH:N PÄÄTÖKSEN PÄÄTÖKSEN TÄYDENTÄMINEN 121/8/880/2011 KHALL 21 Maanmittausinsinööri Kuhmon kaupunki on vuokrannut ns. Lääkäritalon 1:n ton tin Suo men Pu nai sen Ris tin Kuh mon osastolle kaupunginhallituk sen päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätöksissä ei ole mainittu mitä kiinteistöjä vuok ra-alue koskee ja Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimisto on pyytänyt täydentämään kaupunginhallituksen päätöksiä siten, että pää töksessä selviää mitä kiin teis tö jä vuok raus kos kee, jot ta vuok raoi keus voi daan kir jata lain huuto- ja kiin nitys rekis te riin. Kaupunginhallituksen johtosäännön 3 :n 6. kohdan mukaan kau punginhallitus päättää rakennuskaavan toteuttamista varten tarvitta vien alueiden, rakennusten, laitteiden sekä oikeuksien ostamista, myy mistä, vaihtamista ja lunastamista koskevista asioista. Lisätietoja antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puhelin Maanmittausinsinöörin esitys: Kaupunginhallitus toteaa, että päätöksen mukainen vuokra-alue on kiinteistöjen Markkulanniemi, Sairaala-alue ja Keskeinen alueella. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

37 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KH:N PÄÄTÖKSEN PÄÄTÖKSEN TÄYDENTÄMINEN 121/8/880/2011 KHALL 22 Maanmittausinsinööri Kuhmon kaupunki on vuokrannut ns. Lääkäritalon 1:n ton tin lisäalueeksi Suomen Punaisen Ristin Kuhmon osastolle kau pun gin hal li tuk sen päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätöksissä ei ole mainittu mitä kiinteistöjä vuokra-alue koskee ja Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimisto on pyytänyt täydentämään kaupunginhallituksen päätöksiä siten, että pää töksessä selviää mitä kiinteistöjä vuokraus koskee, jotta vuokraoikeus voidaan kirjata lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kaupunginhallituksen johtosäännön 3 :n 6. kohdan mukaan kau punginhallitus päättää rakennuskaavan toteuttamista varten tarvitta vien alueiden, rakennusten, laitteiden sekä oikeuksien ostamista, myy mistä, vaihtamista ja lunastamista koskevista asioista. Lisätietoja antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puhelin Maanmittausinsinöörin esitys: Kaupunginhallitus toteaa, että päätöksen mukainen vuokra-alue on kiinteistöjen Markkulanniemi ja Keskeinen alueella. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

38 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginhallitus KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 51/9/91/2010 KHALL 23 Hallintojohtaja Korkein hallinto-oikeus pyysi kirjeellään Kuhmon kaupun ginhallitusta antamaan oman selityksensä valituksesta, joka on tehty Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä , numero 10/0537/2. Veikko Tikkanen on tehnyt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituk sen Oulun hallinto-oikeu den päätöksestä (antopäivä), nu mero 10/0537/2. Oulun hallinto-oikeus päätti jättää tutkimatta Tik kasen kunnallisvalituksen. Kuhmon kaupungin voimassa olevan kaupunginhallituksen johtosään nön mukaan kaupungin hallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu johtosään nön 3 :n 11. kohdan mukaan selityksen antaminen kaupunginval tuuston puolesta valtuus ton päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kau punginhallitus voi yhtyä valtuuston päätökseen. Kyseisessä tapauksessa kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat äänestyksen jälkeen päättäneet samalla taval la. Kaupunginhallitus antoi oman selityksensä korkeimmalle hallin to-oikeudelle päätöksellään n:o 280/ Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja hylännyt sen. Kor keimman hallinto-oikeuden mukaan Oulun hallinto-oikeuden on rat kaisustaan ilmenevien perus telujen ja siinä mainittujen lainkohtien no jalla tullut jättää valitus tutkimatta. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita. Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää saattaa korkeimman hallinto-oikeuden pää töksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/2012 1 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.01.2012 klo 18:00-18:23 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Henkilökohtainen varajäsen

Henkilökohtainen varajäsen Kaupunginhallitus 9 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 9 31.01.2017 Eron myöntäminen Eila Peltolalle valtuuston varajäsenyydestä ja keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valtuuston,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.02.2015 klo 18:00-19:55 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.09.2013 klo 18:00-19:07 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2009 78. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 39 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2009 78. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 39 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2009 78 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 28.04.2009 klo 18:00-19:17 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 8 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017 Kaupunginhallitus 269 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 10 05.06.2017 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/00.00.01.00/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 269 Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen,

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/2015 1 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 28.01.2015 klo 16:00-16:23 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1)

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Kunnanhallitus 8 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Khall 19.01.2015 8 Kunnanhallituksen asema ja tehtävät määritellään

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 15 V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003127 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen Markku Liuska

Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen Markku Liuska Kaupunginhallitus 10 18.01.2016 Kaupunginvaltuusto 5 08.02.2016 Kaupunginhallitus 225 04.07.2016 Kaupunginvaltuusto 59 14.07.2016 Kaupunginvaltuusto 90 14.11.2016 Asiavirheen korjaaminen / päätös kvalt

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 19/2012 568. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 19/2012 568. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 19/2012 568 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.09.2012 klo 17:30-19:35 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvosto

Kuhmon vanhusneuvosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2014 11 Kuhmon vanhusneuvosto KOKOUSAIKA 20.02.2014 klo 09:00-11:15 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Suvanto OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 20.01.2015 klo 18:00-19:10 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 2.2.2015 klo 15.00-15.37 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 oheismateriaali Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot