Business Intelligence -ohjelman valinta pienyrityksessä. Case: Eehau Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Business Intelligence -ohjelman valinta pienyrityksessä. Case: Eehau Oy"

Transkriptio

1 Business Intelligence -ohjelman valinta pienyrityksessä Case: Eehau Oy Eero Kulla Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Digimedian suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

2 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Digimedian suuntautumisvaihtoehto KULLA, EERO: Business Intelligence -ohjelman valinta pienyrityksessä, Case: Eehau Oy Opinnäytetyö 48 s., liitteet 4 s. Helmikuu 2011 Eehau Oy on Tampereella toimiva markkinointialan konsulttiyritys. Yritys haluaisi kehittää liiketoimintatiedon käsittelyvalmiuksiaan sekä raportointiaan ottamalla käyttöön Business Intelligence -ohjelman. Ohjelman avulla yrityksen olisi tarkoitus tutkia tietokantojen sisältöä sekä tehdä siitä erilaisia analyysejä ja raportteja asiakkaidensa tarpeita ajatellen. Opinnäytetyössä tutkittiin yhdeksää BI-ohjelmaa sekä arvioitiin niiden ominaisuuksia ja käytettävyyttä vertaamalla niitä toisiinsa. Huomiota kiinnitettiin myös ohjelmien kotisivuilta mahdollisesti löytyvän oppimateriaalin tasoon, sillä sen avulla ohjelman käyttäminen ja käytön oppiminen on huomattavasti helpompaa. Tämä parantaa siis myös ohjelman yleistä käytettävyyttä. Selvityksen perusteella QlikView on pienistä puutteistaan huolimatta varsin sopiva vaihtoehto Eehaun tämänhetkiseen tilanteeseen ja pystyy tutkituista ohjelmista parhaiten täyttämään ne tehtävät, joita Eehau Oy siltä tarvitsee. Qlik- View n ilmaisversiossa on kuitenkin omat pienet ongelmansa, jotka yrityksen laajentuessa muuttuvat oleellisemmiksi. Laajentuvan yrityksen tarpeisiin sopisivatkin selvityksen perusteella paremmin ireportin tai Pentahon kaltaiset ohjelmat. Asiasanat: Liiketoimintatiedon hallinta, ohjelmistot, arviointi, käytettävyys.

3 3 ABSTRACT Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere Polytechnic University of Applied Sciences Degree Programme in Business Information Systems Option of Digital media KULLA, EERO: Choosing a Business Intelligence Software for a Small Business, Case: Eehau Oy Bachelor s thesis 48 pages, appendices 4 pages February 2011 Eehau Oy is a small company offering consultation in marketing. It is located in Tampere. The company would like to improve its business intelligence capabilities with a Business Intelligence software. They plan to use the program to examine the contents of their clients databases and report the results according to their clients needs. The goal of this Bachelor s thesis was to examine various free business intelligence programs and compare them with each other. The free learning materials and tutorials provided in the websites of the programs were also examined, since it is also a factor that improves the overall usability of the program. According to the report, the program that meets most of the current business intelligence needs and requirements of the company is QlikView. As the company grows, however, the minor shortcomings of the free edition of QlikView become more critical and the need for a different program might become recommendable. For a growing company, programs like ireport or Pentaho might be more suitable. Keywords: Business intelligence, software, examination, usability.

4 4 SISÄLTÖ 1 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA TARKOITUS OPINNÄYTETYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT OLAP BUSINESS INTELLIGENCE TUTKITTAVAT BUSINESS INTELLIGENCE -OHJELMAT QlikView BIRT Project ireport The Pentaho BI Project RapidMiner Logi Report InetSoft JOHTOPÄÄTÖKSET Käytettävyys Ominaisuudet Opetusmateriaali Soveltuvuus toimeksiantajan käyttöön Yhteenveto POHDINTA LÄHTEET LIITTEET... 49

5 5 1 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA TARKOITUS Business Intelligencen (BI), eli liiketoimintatiedon hallinnan merkitys on kasvanut viime vuosina paljon. Modernien yritysten on kyettävä oman toimialansa lisäksi myös hallitsemaan tehokkaasti myös asiakastietojaan sekä muuta markkinointidataa, sillä tilanteet muuttuvat modernissa liiketoiminnassa hyvinkin nopeasti. Tätä tarkoitusta varten on kehitetty myös lukuisia ohjelmia, joiden avulla markkinointitiedon hallinnasta tulee helpompaa ja vaivattomampaa. Suosituimmat BI-ohjelmat ovat maksullisia ja vaativat yrityksiltä toisinaan suuriakin investointeja, joihin pienellä yrityksellä ei välttämättä ole varaa. Markkinointitiedon hallinnasta voi kuitenkin olla hyötyä myös pienelle yritykselle. Markkinoilla onkin maksullisten ohjelmien lisäksi myös ilmaisia vaihtoehtoja, jotka sopivat ominaisuuksiltaan varsin hyvin pienyrityksen käyttöön. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Eehau Oy, joka on Tampereella toimiva markkinointialan konsulttiyritys. Eehau Oy on pieni yritys ja sillä on vain muutamia työntekijöitä Tampereella. Se tuottaa sijaintipohjaisia digitaalisia markkinointiratkaisuja ja BI-ohjelman avulla yrityksen olisi tarkoitus analysoida tietokantojen sisältöä sekä laatia raportteja tietokantojen sisällöstä ja tulostiedoista asiakkaille. Tästä syystä tarvitaan tehokas ja helppokäyttöinen ohjelma, jonka avulla yritys voi parantaa raporttiensa havainnollisuutta ja näyttävyyttä, sekä kerätä tietoa eri tietolähteistä yhteen raporttiin. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia erilaisia ilmaisia ohjelmavaihtoehtoja ja tuottaa perusteltu selvitys siitä, mikä niistä sopisi parhaiten yrityksen käyttöön. Opinnäytetyössä BI-ohjelmia vertaillaan käytettävyyden ja ominaisuuksien kannalta. Myös Internetistä löytyvän ilmaisen oppimateriaalin tasoon sekä toimeksiantajan mahdollisiin erityistarpeisiin ja toiveisiin kiinnitetään huomiota. Opinnäytetyössä käsitellään aiheen rajaamiseksi sekä ohjelmien testauksen helpottamiseksi vain ilmaisia ohjelmia. Ilmaisohjelmat ovat Eehau Oy:n kokoiselle yritykselle muutenkin usein järkevämpi vaihtoehto. Opinnäytetyön tavoitteena on

6 6 saada aikaan perusteltu raportti siitä, mikä BI-ohjelma olisi sopivin Eehau Oy:lle. Yritys voisi sitten käyttää raporttia apuna tehdessään lopullista päätöstä siitä, mikä ohjelma yrityksen käyttöön valitaan.

7 7 2 OPINNÄYTETYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT Eehau Oy aikoo ottaa käyttöönsä BI-ohjelman, jonka avulla se voisi tuottaa asiakasyrityksilleen parempia, selkeämpiä ja havainnollisempia raportteja. Tähän tarkoitukseen yrityksessä suunniteltiin alun perin QlikView-ohjelmaa, mutta lopulta todettiin, että on hyvä selvittää, löytyisikö ilmaisten ohjelmien joukosta vielä paremmin Eehau Oy:n tarpeisiin sopiva ohjelma. Koska yritys on pieni, sen tarpeet eroavat jonkin verran suuremman yrityksen tarpeista. Eehau Oy on pieni yritys, eikä sen välttämättä kannata uhrata rahaa ja aikaa kovin kalliiden ohjelmien hankkimiseen. Tästä syystä opinnäytetyössä keskitytäänkin pääasiassa markkinoilta löytyviin ilmaisiin vaihtoehtoihin. Toisaalta työntekijöiden pienen määrän takia yrityksen kannalta ei myöskään ole välttämättä kannattavaa uhrata viikkoja työntekijöiden kouluttamiseen, joten helppokäyttöisyys on yksi tärkeimmistä tutkittavista ominaisuuksista. Yksi helppokäyttöisyyteen vaikuttava tekijä on myös Internetistä löytyvien harjoitusmateriaalien taso. Monista ohjelmista löytyy Internetistä jonkinlainen käyttöohje ja jonkinlaisia ohjelman käyttöä opettavia harjoitustehtäviä. Toimeksiantajan tarpeet ohjelman suhteen ovat melko vaatimattomat. Ohjelmalla tulisi pystyä perustason markkinointitiedon hallintaan. Tähän kuuluu tiedon hakeminen eri tietolähteistä, tietojen yhdistely sekä erilaisten analyysien ja raporttien laatiminen ohjelmaan ladattujen tietojen pohjalta. Myös ohjelman yhteensopivuus muiden ohjelmien kanssa on eduksi, sillä jos raportteja pitää esimerkiksi jakaa muille ihmisille, heidän pitäisi saada raportit auki ilman ohjelman asentamistakin. Koska itse ohjelmista on kirjoitettu hyvin vähän kirjoja, tiedonhaku tapahtuu pääsääntöisesti Internetissä. Kirjoja käytetäänkin lähinnä tukemaan eri ohjelmien käyttöliittymien ja käytettävyyden arviointia. Tärkein työmenetelmä on kuitenkin kokeileminen. Kaikista tutkittavat ohjelmat ovat ilmaisia tai niistä saa la-

8 8 dattua ilmaisen version tuotteen kotisivuilta ja näitä pyritäänkin hyödyntämään opinnäytetyötä tehtäessä. Jakob Nielsen on kehittänyt heuristiset säännöt ohjelmien käytettävyyden arviointiin (Nielsen & Mack, 1994, 30). Koska opinnäytetyön tarkoituksena on kuitenkin arvioida ohjelmien soveltuvuutta Eehau Oy:n käyttöön ja verrata niitä pääasiassa toisiinsa, ei opinnäytetyössä koettu tarpeelliseksi tehdä syvällisempää, ulkopuolisten testihenkilöiden avustuksella tehtävää käytettävyystestiä. Tästä syystä opinnäytetyön käytettävyysarvioinnissa käytetäänkin Nielsenin käytettävyydelle antamaa viittä laatukriteeriä, jotka ovat opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja miellyttävyys. Näiden lisäksi Nielsen kiinnittää huomiota tuotteen hyödyllisyyteen. (Sinkkonen, I. Adage.fi. 2004; Nielsen & Mack, 1994, 3) Opittavuus ja muistettavuus liittyvät siihen, kuinka helposti tuotteen peruskäyttö onnistuu ensimmäisellä käyttökerralla ja kuinka hyvin peruskäyttö onnistuu tauon jälkeen. Tehokkuus ja virheettömyys taas liittyvät siihen, kuinka nopeasti käyttäjä pystyy tekemään tehtävät ja kuinka paljon käyttäjä tekee virheitä käyttäessään ohjelmaa ja kuinka vakavia ne ovat. Miellyttävyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka miellyttävää tuotteen käyttäminen on. Hyödyllisyys taas kuvastaa sitä, kuinka hyvin tuote soveltuu siihen työhön, johon se on tarkoitettu. (Sinkkonen, I. Adage.fi. 2004; Nielsen & Mack, 1994, 30) BI-ohjelmilla pystyy useimmiten tekemään hyvinkin erilaisia asioita ja ne soveltuvat usein kaikenlaisen tiedon käsittelemiseen. Tästä johtuen kuitenkin osa ohjelmien ominaisuuksista saattaa olla tarpeettomia toimeksiantajalle. Käytettävyyttä testataan testimateriaalin avulla. Kaikkien ohjelmien testauksessa käytetään samaa materiaalia. Testimateriaalina toimivat erään QlikView n harjoitustehtävän mukana olleet tiedostot, joissa on keksittyä markkinointidataa. Lisäksi tietokantayhteyksien testaamista varten olen tehnyt yksinkertaisen SQLtietokannan, jossa on bizstats.com -sivustolta lainattua markkinointitietoa.

9 9 Lisäksi käytettävyyden arvioinnissa käytetään apuna asiaan liittyvää kirjallisuutta sekä mahdollisesti myös Internetistä löytyvää materiaalia. Käytettävyyden arvioinnissa pääasiallisena apuvälineenä toimii Irmeli Sinkkosen, Hannu Kuoppalan, Jarmo Parkkisen ja Raino Vastamäen kirja Käytettävyyden psykologia sekä Jakob Nielsenin kirjaa Usability Inspection Methods. Tämän lisäksi apuna käytetään muuta aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä Adagen kotisivuja. Adage on Suomen markkinoilla johtava käytettävyystutkimuksia tekevä yritys. Opinnäytetyössä tarkoituksena ei ole niinkään tehdä syväluotaavaa analyysiä eri ohjelmien käytettävyydestä, vaan pikemminkin arvioida eri ohjelmien käytettävyyttä suhteessa muihin arvioitavana oleviin ohjelmiin. Tästä syystä kirjoja käytetäänkin apuna lähinnä selvitettäessä, millaisia asioita hyvään käytettävyyteen kuuluu ja mikä ohjelmista suoriutuu keskimäärin parhaiten kaikilla osa-alueilla.

10 10 3 OLAP BI-ohjelmissa tietoa voi käsitellä monella eri tavalla ja sitä voi myös kerätä useista erilaisista tietolähteistä. Eräs erityisesti BI-ohjelmissa käytetty teknologia on OLAP (on-line analytical processing). OLAP:in avulla tiedon tarkastelu ja käsittely on helpompaa ja nopeampaa. Sen avulla tietoa voi tarkastella eri näkökulmista helposti ja vaivattomasti. OLAP:illa tarkoitetaan eräänlaista tiedonkäsittelytapaa, jossa käyttäjä voi vaihtaa nopeasti näkökulmaansa tietoaineistoihin. Esimerkkinä vaikkapa porautumisominaisuus, jossa käyttäjä aloittaa tiedon tarkastelun vaikkapa tuoteryhmän myynnin tarkastelulla ja tarkentaa sitten tuotteeseen, josta päästään näkemään tietyn tuotteen yksityiskohtaisemmat tiedot. OLAP pohjautuu kuutioksi kutsuttuun analyysin tietomalliin, jota käytetään OLAP-tietokannoissa. OLAPtietokannoissa on kahdenlaista dataa. Numeerista dataa, jolla tehdään laskutoimituksia, kutsutaan faktaksi. Faktoja ovat hinnat ja kappalemäärät. Tämän lisäksi tietokannoissa on myös muita tietoja, kuten tuotteiden nimiä, päivämääriä ja ostajia. Näitä tietoja kutsutaan dimensioiksi tai muuttujiksi, joiden avulla faktoista saadaan tehtyä erilaisia analyysejä. (Pulkkinen, 2008) Vanhojen OLAP-palvelinten toimintaperiaatteena oli moniulotteisten analyysien luominen valmiiksi laskettujen kiinteiden analyysien avulla. Yksinkertaisemmin sanottuna siis kaikkien toimenpiteiden kaikki mahdolliset yhdistelmät oli laskettu etukäteen, kun palvelimelle ladattiin tietoja. Näiden laskelmien tiedot tallennettiin ja haettiin käyttäjän pyytäessä tiettyä analyysiä. Tämä mahdollisti analyysien tekemisen lyhyessä ajassa, vaikka itse laskemiseen olisikin mennyt paljon aikaa. (Pulkkinen, 2008; QlikTech, 2010) Perinteistä OLAP-menetelmää käytettiin aikaisemmin, kun tietokoneiden tehot olivat huomattavasti rajallisemmat ja lukuisien laskutoimitusten tekeminen samanaikaisesti vaati toimiakseen tehokkaan tietokoneen. Vanhalla menetelmällä

11 11 myös ohjelmien käyttäminen oli huomattavasti vaativampaa ja jo pelkkä ohjelman käyttäminen vaati jonkinlaista ammattitaitoa. (QlikTech, 2010) Tietokoneiden kehittyessä myös tietokoneiden laskentateho parani ja alettiin käyttää muistipohjaista In-Memory BI -menetelmää, joka toimi eri tavalla perinteiseen OLAP-malliin verrattuna. Uudessa mallissa tiedot ovat tietokoneen muistissa ja laskutoimitukset suoritetaan tietokoneen muistin avulla käyttäjän niitä pyytäessä, eikä etukäteen. Muistipohjainen BI on käytössä suurimmassa osassa uusista BI-ohjelmista, sillä sen lisäksi, että se sekä nopeuttaa että helpottaa ohjelman käyttöä. Suurin osa nykyisistä BI-ohjelmista ei vaadi käyttäjältä enää samanlaista ammattitaitoa kuin vanhat ohjelmat, sillä laskutoimituksia ei tarvitse enää tehdä valmiiksi. Näin yritys säästää myös kallista työaikaa. Sittemmin myös perinteistä levypohjaista OLAPia on kehitetty eteenpäin ja nykyään levypohjainen OLAP ja muistipohjainen BI eroavatkin lähinnä siinä, että muistipohjainen menetelmä on nopeampi, mutta perinteisellä OLAPilla on mahdollisuus käsitellä suurempaa määrää dataa, sillä tietokoneissa levytilaa on useimmiten enemmän kuin muistia. (Pendse, 2010)

12 12 4 BUSINESS INTELLIGENCE Business Intelligence (BI) eli liiketoimintatiedon hallinta on terminä melko uusi ja hieman epämääräinen, sillä sen merkitys vaihtelee jonkin verran lähteestä riippuen. Euroopassa termillä tarkoitetaan useimmiten organisaation ulkopuoliseen tietoon kohdistuvaa toimintaa, kun taas Pohjois-Amerikassa sillä tarkoitetaan usein organisaation sisäiseen, numeeriseen tietoon kohdistuvaa toimintaa. Liiketoimintatiedon merkitys kasvoi olennaisesti 1990-luvulla ja moniin yrityksiin perustettiin tiedonhankintaa ja -käsittelyä tekevä osa. (Wikipedia, 2011) Liiketoimintatiedon hallinta on kasvattanut merkitystään viime vuosina. Tästä syystä melko suuri osa liiketoimintatiedon hallinnan termistöstä onkin usein englanninkielistä, eikä kaikille termeille välttämättä edes ole varsinaista virallista suomenkielistä käännöstä. Tästä syystä olen opinnäytetyössä pyrkinyt säilyttämään myös alkuperäisen termin ja jättänyt sen suluissa selvennykseksi käännöksen viereen. Opinnäytetyön lopussa on myös erillinen osio, jossa on joitakin termejä selityksineen. Business Intelligence -ohjelmat ovat liiketoimintatiedon hallintaan tarkoitettuja ohjelmia. Liiketoimintatiedon hallintaan kuuluu olennaisesti kolme osa-aluetta: tietojen hankinta, tallennus ja analysointi. BI-ohjelmilla pystyykin useimmiten sekä hakemaan tietoa eri lähteistä, analysoimaan sitä eri tavoilla sekä esittämään sitä havainnollisemmassa muodossa. Hyvinkin erilaisia ohjelmia voi käyttää liiketoimintatiedon hallintaan. Varsinaisten Business Intelligence -ohjelmien lisäksi myös muilla ohjelmilla on ominaisuuksia, joita voi hyödyntää liiketoimintatiedon hallinnassa. Esimerkiksi erilaisia taulukkolaskentaohjelmia voi käyttää usein myös liiketoimintatiedon käsittelyyn. Erilaisissa raportointiohjelmissa on usein myös tiedon hallintaan liittyviä ominaisuuksia. Erilaiset digitaaliset mittaristot (digital dashboards) mahdollistavat tiedon esittämisen yksinkertaisessa ja helposti luettavassa muodossa.

13 13 Myös tiedonlouhinta on eräs olennainen osa liiketoimintatiedon hallintaa. Sen avulla suuresta tietomäärästä etsitään säännönmukaisuuksia, joita sitten tutkitaan. Sitä voi käyttää muun muassa asiakkaiden profilointiin. Decision Engineering auttaa tekemään päätöksiä tehokkaammin järjestelmällisemmän päätöksentekotavan avulla. Prosessinlouhinta (process mining) on prosessinhallintatekniikka, jonka avulla analysoidaan liiketoimintaprosesseja erityisten tapahtumalokien perusteella. Liiketoiminnan hallinta (Business performance management) tarkoittaa joukkoa hallinta- ja analysointiprosesseja, joiden avulla organisaatio kykenee saavuttamaan yhden tai useamman ennalta valitun tavoitteen. Lisäksi on vielä paikallisia tietojärjestelmiä, joiden avulla pystyy hallitsemaan erityisesti maantieteellistä tilastotietoa. Vaikka eri käyttötarkoituksia varten on usein omat ohjelmansa, BI-ohjelmat yhdistävät useimmiten ainakin osaa näistä edellä mainituista ominaisuuksista. (Kotilainen 2010, 49-51; Wikipedia, 2010) Business Intelligence -ohjelmat ovat kattavia raportointi- ja analyysiohjelmia. Niillä pystyy käsittelemään useista eri lähteistä peräisin olevaa tietoa samanaikaisesti ja niissä on usein monipuolisia analysointiominaisuuksia, jotka helpottavat tiedon käsittelyä ja esittämistä. Vaikka esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmat muistuttavat paljon BI-ohjelmia ja niillä voidaan katsoa olevan BIominaisuuksia, niitä on vaikea luokitella varsinaisiksi BI-ohjelmiksi, sillä varsinaiseen liiketoimintatiedon käsittelyyn tarkoitetut ohjelmat ovat useimmiten tiedon nopeaan käsittelyyn sopivampia. BI-ohjelmilla tiedon nopea käsittely on helpompaa ja tiedot haetaan käsiteltäviksi usein ulkoisista lähteistä. BI-ohjelmia löytyy erilaisilla painotuksilla erilaisia tarkoituksia varten. Markkinoilta löytyy esimerkiksi tiedonlouhintaan erikoistuneita ohjelmia. Usein BI-ohjelmat sisältävät kuitenkin monia eri toimintoja ja ne soveltuvat monenlaisten tehtävien suorittamiseen. BI-ohjelmilla pystyykin siis usein tekemään vaikkapa juuri tiedonlouhinnan lisäksi myös muita asioita, kuten analysoimaan eri tietolähteistä haettua tietoa ja tekemään raportteja, joissa tieto on esitetty havainnollisilla tavoilla, kuten grafiikoilla ja taulukoilla.

14 14 Organisaatioilla on usein toiminnanohjausjärjestelmien lisäksi myös muita sisäisiä järjestelmiä. Business Intelligence -ohjelmat auttavat jalostamaan näiden eri järjestelmien tuottamaa tietoa yrityksen päätöksenteon ja toiminnan tueksi. BIohjelmilla onkin usein mahdollista hakea tietoa useista eri lähteistä ja esittää sitä erilaisissa muodoissa. (Kotilainen, Tietokone 2010) Business Intelligence yhdistää eri lähteistä peräisin olevat tiedot yhteen sovellukseen, jonka avulla organisaatio saa käyttöönsä selkeän, reaaliaikaisen kokonaiskuvan liiketoiminnastaan. BI-ohjelmien avulla tietoa voidaan myös jalostaa ja esittää vaikkapa asiakkaille tai yrityksen johtoryhmälle erilaisina raportteina, joissa on kuvaajia, kaavioita ja taulukoita. Jos ne ovat sähköisessä muodossa, niissä saattaa olla mukana myös interaktiivista sisältöä. (Kotilainen, Tietokone 2010)

15 15 5 TUTKITTAVAT BUSINESS INTELLIGENCE -OHJELMAT Tässä luvussa esitellään tutkimuksen kohteena olevat ohjelmat sekä käsitellään niiden hyviä ja huonoja puolia käytettävyyden sekä toimeksiantajan vaatimusten kannalta. Testauksessa testattiin ohjelmien perusominaisuuksia testaamalla niitä testiaineiston avulla. Ohjelmien raportointiominaisuuksia testattaessa hyödynnettiin pääasiassa testiaineiston valmiita tiedostoja, sillä ne soveltuivat testin tekemiseen paremmin kuin tietokanta, jonka tiedot olivat hieman yksipuolisempia. Tietokantaa käytettiinkin lähinnä tietokantayhteyksien testaamiseen. Opinnäytetyöhön valikoitui 7 BI-ohjelmaa tai ohjelmistoa, joista kaikki ovat ilmaisia. Osa ohjelmista on avoimen lähdekoodin tuotteita ja osa suljetun lähdekoodin tuotteita. QlikView tosin on periaatteessa täysin kaupallinen, maksullinen ohjelma, mutta siitä on saatavilla ilmainen versio. Se valikoitui mukaan siksi, että se oli Eehau Oy:llä testikäytössä ollessani siellä työharjoittelussa ja alun perin tarkoitus oli tavallaan verrata muita ohjelmia siihen. Tarkastelen ja arvostelen sitä kuitenkin samalla tavalla kuin muitakin ohjelmia, eli otan huomioon ilmaisversion puutteet ja vertaan sitä muihin ohjelmiin. 5.1 QlikView QlikView on alun perin ruotsalaisen QlikTech -yrityksen kehittämä Business Intelligence -ohjelma, jonka avulla voi luoda kattavia ja havainnollisia raportteja eri lähteistä ladatuista tiedoista. QlikView n vahvoja puolia ovat monipuolisuus, mukautuvuus ja helppokäyttöisyys. QlikView pystyy lataamaan tietoa monista eri lähteistä, kuten xls-tiedostoista, csv-tiedostoista ja tietokannoista ja myös tietojen yhdistäminen onnistuu, vaikka tiedot olisivat eri lähteistä. Haut tiedostoista ja tietokannoista tapahtuvat QlikView -ohjelmassa skriptin kautta, joka muistuttaa paljon SQL-kieltä. Haut kirjoitetaan ohjelman skripti-ikkunaan, jossa käyttäjä voi myös halutessaan käydä muuttamassa koodia. Kaikki haut kirjoite-

16 16 taan samaan ikkunaan. Vaikka tietolähteitä olisi useampia, koodi lukee samassa ikkunassa eri hakulausekkeissa. QlikView n avulla ladattuja tietoja voi käsitellä ja esittää eri tavoilla ja niitä voi järjestellä mielensä mukaan järjestykseen eri tavoin. Ohjelman peruskäyttö on erittäin intuitiivista ja miellyttävää. Esimerkiksi asiakastietoja tarkasteltaessa ei tarvitse kuin klikata vaikkapa asiakkaan nimeä ja ohjelma näyttää kaikki muutkin asiakkaaseen liittyvät tiedot, joita on ladattu tiedostosta tai tietokannasta tutkittavaksi, kuten vaikkapa puhelinnumeron tai sen, kuinka suurella summalla asiakas on ostanut yrityksen tuotteita. QlikView n käyttöliittymä on melko intuitiivinen ja se muistuttaa paljon monia toimisto-ohjelmia. Erilaisista taulukoista ja grafiikoista tulee elementtejä, joita voi käsitellä kuin käyttöjärjestelmän ikkunoita. Niitä voi järjestellä mielensä mukaan, pienentää pieneksi kuvakkeeksi tai muuttaa niiden kokoa. Tietojen hakeminen tapahtuu script-ikkunan kautta. Ohjelmalla voi ottaa yhteyden erilaisiin tietolähteisiin ja niiden tietoja voi yhdistää ja käsitellä samanaikaisesti. QlikView tukee monia erilaisia tietolähteitä, joskin jotkut tietokannat vaativat liitännäisten asentamista. Tietojen hakeminen tietokannoista vaatiikin peruskäytössä ehkä eniten tietämystä, sillä ohjelma ei juuri selitä, mitä eroa eri tietokantatyypeillä on. QlikView ssä on paljon erilaisia tiedon visualisointivaihtoehtoja. Ohjelmasta löytyvät kaikki esimerkiksi Microsoftin taulukkolaskentaohjelmista tutut tiedonesitystavat, kuten erilaiset diagrammit ja piirakkamallit. BI-ohjelmille ominaisempia tiedonesitystapoja ovat mm. mittarit, joiden avulla voi kätevästi kuvata esim. keskiarvoa. Yksi QlikView n vahvoista puolista on ohjelman verkkosivuilta löytyvä ilmainen opetusmateriaali, johon pääsee käsiksi yksinkertaisesti kirjautumalla sisään sivustolle. Opetusmateriaali koostuu pääasiassa flash-videoista, joissa opetetaan kädestä pitäen, kuinka ohjelman erilaisia ominaisuuksia käytetään. Lisäksi ohjelman mukana tulee mallisovelluksia (Kuva 1).

17 17 KUVA 1: QlikView n mallisovellus. QlikView on helppo asentaa, sillä asennusohjelma neuvoo tarkasti, mitä missäkin vaiheessa tulee tehdä. Asentamisessa ei siis tarvita välttämättä ammattitaitoisen henkilön apua. Myös ohjelman peruskäyttö on helppoa myös sellaiselle henkilölle, jolla ei ole välttämättä ammatillista kokemusta tietokoneen käytöstä. Käyttöliittymä on melko intuitiivinen ja ohjelman erilaiset toiminnot ja ominaisuudet toimivat hyvin samalla tavoin kuin esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmassa. Raportointitoimintojen käyttö onnistuukin helposti ihmiseltä, joka on tottunut käyttämään taulukkolaskentaohjelmaa. QlikView n huonoin ominaisuus on varmaankin se, että QlikView-raportit tallennetaan ohjelman omassa *.qvw -formaatissa, jota ei tue kovinkaan suuri joukko muita ohjelmia. Raportit pitäisi siis katsoa toisella QlikView llä. Tietoa ja erilaisia kuvaajia ja muita ohjelmalla tehtyjä analyysejä voi kuitenkin siirtää muihin ohjelmiin, mikä poistaa osan ongelmasta. Jos käyttäjä kuitenkin haluaisi esitellä vaikkapa kokouksessa QlikView llä tehtyä raporttiaan, se saattaisi ilman mukana tuotua omaa tietokonetta osoittautua mahdottomaksi. Esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan siirretyt kuvaajat eivät ole enää muunneltavissa toisella ohjelmalla, vaan niistä tulee vain tavallisia kuvia. Toisin sanoen jos QlikView tä ei ole käytössä sillä koneella, jolla raporttia olisi tarkoitus esitellä, myöskään Qlik-

18 18 View n In-Memory-BI -ominaisuudet eivät ole käytettävissä. Taulukkojen ja kuvaajien interaktiivisempi tarkastelu ei siis ole tällaisessa tapauksessa QlikView n tapaan mahdollista. Koska Eehau Oy on erittäin pieni yritys, ei tiedostojen jako-ominaisuutta välttämättä tarvita. Tästä syystä QlikView tarjoaisikin varteenotettavan ja ilmaisen vaihtoehdon. QlikView on monipuolinen ja helppokäyttöinen. Laajan ominaisuusvalikoimansa sekä mukautuvuutensa vuoksi Qlik View Personal Edition olisi erittäin hyvä vaihtoehto, mutta Eehau Oy:n mahdollisesti laajentuessa, tiedostojen jakaminen saattaisi osoittautua tarpeelliseksi ominaisuudeksi. Pienistä puutteistaan huolimatta QlikView on todella varteenotettava vaihtoehto liiketoimintatiedon hallinnan perustoimintojen käyttämiseen. 5.2 BIRT Project The Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) Project on Eclipse Foundationin avoimen lähdekoodin projekti. Projekti tarjoaa BI-ominaisuuksia erityisesti Java ja Java EE-pohjaisille serveri- ja websovelluksille. Ohjelma toimii yhdessä Eclipsen ohjelmointiympäristön kanssa. Ohjelman voi ladata erillisenä lisäosana Eclipseen tai All-In-One -pakettina, jossa on sekä BIRT että Eclipse. BIRT koostuu kahdesta pääasiallisesta komponentista: Eclipsen ohjelmointiympäristössä toimivasta raportointimoottorista, jolla voi luoda BIRT raportteja, sekä ajonaikaisesta komponentista, joka luo kaikkiin Java-ympäristöihin soveltuvia raportteja. Lisäksi BIRT sisältää ohjelmaan itseensä täysin integroidun kaaviointityökalun, jonka avulla kaavioita voi myös integroida suoraan haluttuun sovellukseen. BIRT Project on ilmainen ohjelma, sillä Eclipse Foundation on voittoa tavoittelematon säätiö. BIRT on melko helppo asentaa, mutta se vaatii, että käyttäjän koneelle on etukäteen asennettuna eräitä muitakin ohjelmia. Nämä ylimääräiset

19 19 osat ja ohjelmat on kuitenkin sisällytetty All-In-One -pakettiin, jossa on itse ohjelma ja kaikki muut tarvittavat osat. Pakettia käytettäessä asentaminen on helppoa, eikä se juuri eroa minkään muun ohjelman asentamisesta. BIRT toimii Eclipsen ohjelmointityökalun sisällä ja se onkin oikeastaan vain lisäosa ohjelmointityökaluun (Kuva 2). Tämä saattaa vaikuttaa valitettavasti hieman negatiivisesti ohjelman käytettävyyteen, sillä BIRT on aluksi hieman sekavan tuntuinen ja sitä saattaa kokemattomamman ihmisen olla vaikea käyttää. Edes uutta raporttia ei voi vain avata suoraan, vaan ensin pitää tehdä uusi projekti ja sitten avata tyhjä raportti. Toisaalta melko suuri osa BIRT:in ominaisuuksista olisi toimeksiantajan kannalta melko hyödyttömiä. BIRT sopisikin ehkä hieman paremmin esimerkiksi ohjelmointiyritykselle, jolla Eclipsen ohjelmointityökalu olisi ehkä jo valmiiksi käytössä. KUVA 2: BIRT:in perusnäkymä, kun tyhjä raportti on avattu. Käyttöliittymältään BIRT ei ole varsinaisesti vaikea. Raportointi- ja tiedonhakuominaisuudet on järjestelty omille välilehdilleen, eikä perustoimintojen etsimi-

20 20 seen kulu kovinkaan paljon aikaa. Itse toimintojen käyttäminen on melko helppoa ja vaikka ohjelmassa ei mitään varsinaisia helppokäyttötoimintoja olekaan, ovat varsinkin raportointiominaisuudet melko helppokäyttöisiä. Tiedon lataaminen tuottaa jälleen hieman päänvaivaa. Vaikka tiedon lataaminen itsessään ei ole monimutkaista, ohjelma ei selitä prosessia kovinkaan tarkasti. Käyttäjä joutuukin itse miettimään, mikä tietolähteen tyyppi pitää valita ohjelman antamasta listasta. BIRT:issä ei ole myöskään minkäänlaisia erillisiä tiedostonjakoominaisuuksia. Raportit voi kuitenkin tallentaa monissa eri muodoissa, joten halutessaan raportit saa kyllä sellaiseen muotoon, jota muutkin ohjelmat lukevat. BIRT:in ongelmista suurimmaksi nousevat ylimääräiset ominaisuudet. Eclipse on tarkoitettu ohjelmointityökaluksi ja myös BIRT:illä tehtäviin projekteihin voi sisällyttää vaikkapa Javaa. Nämä ominaisuudet ovat kuitenkin toimeksiantajan kannalta melko turhia ja lähinnä sekoittavat käyttöliittymää. Mikään suuri ongelma tämä ei kuitenkaan ole, vaan turhat ominaisuudet on melko helppo jättää huomiotta. Ohjelman kotisivuilta löytyy oppimateriaalia, jonka avulla voi opetella ohjelman käyttämistä. Se on suunnattu ensisijaisesti aloitteleville käyttäjille ja se opastaa käyttäjää raportin tekemisessä. Harjoitustehtävä on kirjallinen ja siinä selitetään vaihe vaiheelta, mitä seuraavaksi pitää tehdä. Kotisivuilta on saatavissa myös flash-muodossa oleva video, jossa pääsee näkemään, kuinka raportin luominen tapahtuu. Oppimateriaali on ilmaista, kuten itse ohjelmakin, mutta valitettavasti se ei kuitenkaan ole erityisen monipuolista. Huolimatta siitä, että oppimateriaali on melko havainnollista, esimerkiksi QlikView lle on saatavilla monipuolisempaa oppimateriaalia. BIRT Project on ohjelma, joka keskittyy enemmän java-ohjelmiin sisällytettäviin BI-ominaisuuksiin. Sillä pystyy kuitenkin hoitamaan yrityksen BI-tarpeet melko hyvin, vaikkakaan se ei ehkä ole optimaalisin vaihtoehto Eehau Oy:lle, sillä BIRT:in ominaisuuksista melko suuri osa tulisi olemaan heille turhia. BIRT selviää hyvin tiedon käsittelystä sekä esittämisestä, joskaan ohjelmassa raportin

21 21 ulkonäköön ei olekaan panostettu aivan niin paljon kuin joissakin muissa ohjelmissa. Jos tottuu Eclipsen ohjelmointityökalun käyttöliittymään siinä määrin, että saa avattua tai luotua uuden BIRT -projektin, ei itse BI-ohjelman käytön kanssa tule ongelmia. 5.3 ireport ireport on JasperForgen avoimen lähdekoodin graafinen raportointiohjelma, joka käyttää JasperReports -raportointikirjastoa raporttien luomiseen. Ohjelma on ladattavissa yrityksen kotisivuilta. ireportin avulla voi luoda monipuolisia raportteja. Sillä voi hakea tietoa monista eri tietolähteistä ja esittää tietoa erilaisten kuvaajien, kaavioiden ja analyysien avulla. Ohjelma pystyy myös julkaisemaan raportit useissa eri muodoissa. ireportin käyttämä JasperReports on saman yrityksen kehittämä avoimen lähdekoodin raportointikirjasto, jonka voi upottaa mihin tahansa Java-ohjelmaan dynaamisen sisällön luomiseksi. Tällöin ohjelma lukee toimintaohjeensa XMLtai.jasper -tiedostosta. JasperReports on myös suosituin avoimen lähdekoodin raportointimoottori. Raportit voi muodostaa lukuisissa eri muodoissa ja ohjelma tukee lukuisia erilaisia kaaviotyyppejä. Ohjelma pystyy käsittelemään useista eri lähteistä peräisin olevaa tietoa, hieman samoin kuin QlikView. Ohjelmalla pystyy luomaan monipuolisia raportteja sekä käyttämään erilaisia raporttipohjia. Tietoa voi hakea ennalta määritellyistä tietolähdetyypeistä. Muita tietolähteitä varten pitää ladata liitännäinen JRQueryExecuter. JasperReportsin raporttien määrittelyt ovat JRXML-tiedostossa, joka on XMLmuotoinen tiedosto. Sitä voi muokata käsin tekstieditorilla tai sen voi luoda käyttämällä erillistä työkalua. Tiedostoformaatti määritellään Document Type Definitionissa eli tiedoston tyylimäärittelyissä. Tämä mahdollistaa rajoitetun yhteenso-

22 22 pivuuden eri ohjelmien kanssa. Määrittelyt voivat olla joko XML- tai.jasper - muodossa. Näiden kahden eri muodon ero on oikeastaan vain siinä, että XMLtiedosto olisi paras luoda käytön aikana käyttämällä JasperCompileManager - luokkaa. Monet kolmannen osapuolen ohjelmat ovat myös yhteensopivia JasperReportsin kanssa. Näitä ohjelmia ja eri ohjelmien erilaisia liitännäisiä voi käyttää erilaisten raporttien tekemiseen ja JasperReportsin raporttien lukemiseen eri ohjelmilla. Yksi JasperReportsin vahvoista puolista onkin se, että sillä tehdyt dokumentit ovat yhteensopivia useamman ohjelman kanssa. Ohjelma pystyy tallentamaan raportit useammassa eri muodossa, kuten xls- tai pdf-muodossa. ireport muistuttaa käyttöliittymältään hieman BIRTiä (Kuva 3). Ohjelma on kuitenkin kehitetty raportointia varten, joten sen käyttöliittymä ei ole aivan yhtä sekava ja monimutkainen kuin BIRTissä. Erilaiset toiminnot löytyvät oikeasta reunasta. Alareunasta löytyy BIRTin tapaan virhekonsoli ja vasemmalta itse raportin rakenne. Raportit ovat jrxml-muodossa ja niiden rakenne muistuttaa nettisivua. Raportit voi luoda joko alusta alkaen itse tai käyttää automaattista raportinluontitoimintoa, joka kertoo, mitä seuraavaksi pitää tehdä. KUVA 3: ireportin rakenne muistuttaa hieman BIRTiä.

23 23 Raportin perusrakenne löytyy ireportissa vasemmasta reunasta, kun taas erilaiset raporttielementit löytyvät oikeasta yläreunasta. Kun elementin raahaa hiiren avulla raporttipohjan päälle, aukeaa ikkuna, jossa voi määrittää elementin parametrit. Tällainen lähestymistapa käyttöliittymään on sinänsä hieman hankala, että toimisto-ohjelmissa toimintoja käytetään useimmiten klikkaamalla. Tämä on kuitenkin melko mitätön haitta, johon tottuu hyvin nopeasti. Raporttielementeistä löytyvät kaikki tavallisimmat tiedonesitystavat. Tämän lisäksi ohjelmalla voi piirtää raporttiin yksinkertaisia muotoja, kuten viivoja ja ympyröitä. Raportinluontitoimintoa lukuun ottamatta ohjelmassa ei ole muita varsinaisia helppokäyttötoimintoja. Tavalliset toiminnot ovat kuitenkin niin helppokäyttöisiä, että erillisille helppokäyttötoiminnoille ei ole kovinkaan suurta tarvetta. Raporttien jakaminen onnistuu Window -valikosta löytyvän JasperReports Server Repositoryn kautta. Tämä aukaisee ikkunan, johon voi lisätä palvelimia. Palvelinta klikkaamalla pääsee siirtämään raportin palvelimelle. ireportista löytyy myös jonkin verran ilmaista oppimateriaalia ohjelman kotisivuilta. Siellä selitetään kädestä pitäen, kuinka ohjelma asennetaan, kuinka otetaan yhteys tietokantaan ja kuinka tehdään raportti. Oppimateriaaleissa on käytetty paljon kuvia ja ne ovatkin melko havainnollisia. ireportin mukana tulee myös mallitietokanta, jonka avulla voi harjoitella ohjelman käyttöä. 5.4 The Pentaho BI Project The Pentaho BI Project on avoimen lähdekoodin työkalu yrityksen raportoinnin, analysoinnin, mittaristojen, tiedonlouhinnan ja työnkulun hallintaan. Ohjelmassa on laaja valikoima tiedon lataus ja muuntamisominaisuuksia liiketoimintatiedon hallintaa varten. Pentaho on kokoelma avoimen lähdekoodin projekteja, joilla pyritään monipuolisten raporttien luomiseen ja jakamiseen kaikkia tietolähteitä käyttäen.

24 24 Pentaho BI Project koostuu useammasta komponentista. Pentaho Analysis Services (tai Mondrian OLAP Server) on avoimen lähdekoodin Java-kielellä kirjoitettu OLAP serveri. Se tukee MDX -kyselykieltä (multidimensional expressions) sekä XML for Analysis (XMLA) ja olap4j:tä käyttöliittymämääritelmien tekemiseen. Ohjelmalla voi hakea tietoa monenlaisista tietolähteistä, kuten tietokannoista ja Excel-tiedostoista. Pentaho Reporting koostuu raportointimoottorista, jolla ohjelma pystyy luomaan raportteja XML-tiedostossa määriteltyjen ohjeiden mukaan. Raportointimoottorin ympärille on kehitetty monia työkaluja, kuten graafisia käyttöliittymiä ja ohjelmia, jotka vaihe vaiheelta ohjaavat käyttäjän raportinluontiprosessin läpi käyttäen pelkästään graafisia ominaisuuksia ilman, että käyttäjän tarvitsee kirjoittaa riviäkään koodia. Dashboard-tyyppisiä raportteja varten on Pentahossa oma Pentaho DashBoard -ohjelmansa. Pentaho Data Mining (tai Weka) on tiedonlouhintaan ja koneoppimiseen (machine learning) käytettävä ohjelma. Siinä on laaja valikoima luokittelu-, regressio- ja yhdistämissääntöjä (association rules) sekä klusterointi algoritmeja, joiden avulla erilaisten ennustemallien ja ennakoivien analyysien tekeminen yritystoiminnasta on helpompaa. Pentaho Data Integration (tai Kettle) koostuu tiedon integrointimoottorista ja graafisista käyttöliittymäsovelluksista, joiden avulla käyttäjä voi tehdä tiedon käsittelyyn liittyviä toimintoja, kuten tiedon yhdentymis- ja muuntamistoimenpiteitä. Se tukee sekä yksittäisten solmukoneiden että pilven tai konerykelmän käyttämistä. Pentahon ilmaisen version nimi on Community Edition ja sen voi ladata yrityksen kotisivuilta. Pentahosta on olemassa myös maksullinen Enterprise Edition. Asiakas maksaa liittymisestään valmistajan nettisivulle, josta pääsee lataamaan valmistajan tuotteita. Community Editioniin tulee päivityksiä silloin tällöin, mutta ohjelmaan ei ole saatavilla virhepäivityksiä aivan samaan tapaan kuin maksulli-

25 25 seen versioon. Tästä syystä se ei ole myöskään yhtä vakaa kuin maksullinen versio. Pentahon kotisivuilta on saatavissa monipuolista oppimateriaalia, mutta se on saatavilla vain rekisteröityneille käyttäjille ja se on maksullista. Pentaholla on kylläkin wikisivu, jossa on ilmaisia dokumentteja ja käyttöohjeita Pentahon eri ohjelmia varten. Ilmaiselle Community Editionille varsinaista oppimateriaalia, kuten opetusvideoita tai harjoitustehtäviä ei kuitenkaan ole saatavilla. Community Editionista on saatavilla vain faq-tiedostoja, joissa vastataan useimmin esitettyihin kysymyksiin. Lisäksi ohjelmassa on joitakin mallitiedostoja (Kuva 4), jotka esittelevät joitakin ohjelman ominaisuuksista, mutta niiden avulla on melko hankalaa opetella ohjelman käyttöä. KUVA 4: Pentaho Report Designer ja mallitiedosto Pentahon käyttöliittymä näyttää melko selkeältä, sillä myös siinä eri toimintojen hallinta on jaettu selkeästi eri laatikoihin. Työkalurivi ei ole myöskään niin täyteen ahdettu, kuin ireportissa. Eri toimintoja tehdäkseen joutuu kuitenkin hyppimään ohjelman eri osien välillä ja tämä on toisinaan hieman sekavaa. Vaikka Pentahon yksittäiset osat ovatkin melko selkeitä ja helppokäyttöisiä, osien välillä hyppiminen aiheuttaa sen, että ohjelmasta saa hieman hajanaisen tai sekavan kuvan. Pentaholla luodut dokumentit voi jakaa vaivattomasti napin pai-

26 26 nalluksella Pentaho Serverillä. Ensin ohjelma ottaa yhteyden serveriin, jonka jälkeen raportin voi napin painalluksella jakaa muiden tarkasteltavaksi. Pentaho -raportteihin voi myös määritellä erilaisia toimintoja, jolloin raporteissa voi olla myös interaktiivisia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat esimerkiksi porautumisominaisuuden käytön. Tämä kuitenkin vaatii hieman enemmän osaamista. Itse toiminnot ovat Pentahossa hyvin monipuoliset ja ohjelma tarjoaakin käyttäjälle erittäin monipuoliset mahdollisuudet muokata esimerkiksi kuvaajien ulkonäön mieleisekseen. Tämä ei kuitenkaan ole pelkästään hyvä asia, sillä joistakin toiminnoista saa tästä syystä hieman sekavan vaikutelman. Kokenut käyttäjä saisi kuitenkin varmasti paljon irti Pentahon hyvästä muunneltavuudesta. 5.5 RapidMiner RapidMiner on Rapid-I -yrityksen erityisesti tiedonlouhintaan keskittyvä ohjelma, jonka on alun perin kehittänyt Dortmundin yliopiston tekoälyosasto. Sen avulla pystyy hakemaan ja käsittelemään suuria määriä eri tietolähteistä haettua tietoa. RapidMiner soveltuu sekä tieteelliseen tutkimukseen että tosielämän tiedonlouhintatehtäviin. Ohjelma on koodattu Javalla, joten se toimii kaikenlaisilla käyttöjärjestelmillä. Se pystyy käsittelemään suuria määriä tietoa kerrallaan ja siksi se soveltuukin hyvin käsittelemään paljon tietoa kerrallaan tuottavien laitteiden tietoa. Sillä pystyy louhimaan tietoa myös tekstistä. Ohjelma ei siis ole varsinaisesti vain BIohjelma, vaan sitä voi käyttää myös esimerkiksi tieteellisissä tutkimuksissa. RapidMinerin käyttöliittymän asettelu muistuttaa hieman BIRTIä, joskin se hieman vaihtelee riippuen siitä, mitä ohjelmalla ollaan parhaillaan tekemässä. Eri toimintojen käyttäminen sujuu melko vaivattomasti, joskin RapidMinerissa on keskitytty enemmän tiedonlouhintaan. Raportit ovat XML-muodossa. Rapid- Miner on näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta melko vaikea käyttää.

27 27 Ohjelman käyttö perustuu prosesseihin, jotka määritellään ensin prosessiikkunassa ja ajetaan sitten painamalla yläreunassa olevaa Run-nappia (Kuva 5). Ohjelmassa on valtava määrä erilaisia tiedonkäsittelytapoja ja algoritmeja, jotka on jaoteltu erilaisiin osa-alueisiin. KUVA 5: RapidMinerin prosessinäkymä. Ohjelman kotisivuilta löytyy erilaisia ohjeita ja opetusvideoita. Ohjelman asennus on melko helppoa ja asennusohjeet löytyvät ohjelman kotisivuilta. Ohjelman käyttäminen on opittavissa opetusvideoiden avulla ja käyttöohjeet löytyvät myös kotisivuilta. Vain pieni osa RapidMinerin opetusmateriaalista on ilmaista. Ilmaisella materiaalilla pääsee alkuun, mutta RapidMinerin käytön opettelu vie melko paljon aikaa. Ohjelma on kehitetty alun perin erittäin suurten tietomäärien käsittelyyn ja RapidMinerista löytyykin erittäin laaja valikoima erilaisia tiedonlouhinta-algoritmeja sekä muita suurten tietomäärien käsittelyyn liittyviä ominaisuuksia, mutta ohjelman raportointiominaisuudet ovat melko puutteelliset. RapidMineriin on kuitenkin mahdollista ladata laajennusosa RapidAnalytics, joka parantaa ohjelman raportointiominaisuuksia jonkin verran. Laajennuksen lataaminen olisikin käytännössä välttämätöntä Eehau Oy:n tapauksessa. Myös RapidAnalytics on ladattavissa ilmaiseksi ohjelman kotisivuilta. Suurin osa RapidMinerin ominaisuuksista on kuitenkin melko hyödyttömiä Eehau Oy:n kannalta.

28 Logi Report Logi Report on maksuton BI-ohjelmisto. Sen on tehnyt LogiXML. Ohjelma on saatavilla yrityksen kotisivuilta ja se koostuu kehitysympäristöstä ja käyttöliittymästä. Kehitysympäristö on elementtipohjainen ja siinä on sivunrakennustoiminto, jolla voi luoda raportteja. Sivunrakennustoiminnossa määritellään parametreja, joiden mukaan ohjelma rakentaa raportin. Periaatteessa ohjelman peruskäytössä ei tarvita juurikaan osaamista ohjelmoinnin saralta, mutta osaamisesta on apua, kun raporttiin halutaan tehdä monimutkaisempia toimintoja, kuten vaikkapa tiedon esittämisnäkökulman vaihtamisen QlikView n tapaan. Ohjelman raportit tallentuvat XML muodossa. Ohjelman käyttäjän ei kuitenkaan tarvitse osata XML-kieltä kyetäkseen luomaan ja muokkaamaan raportteja. Logi Report on helposti asennettavissa. Sen voi ladata ohjelman kotisivuilta ilmaiseksi täyttämällä pienen rekisteröintilomakkeen. Ilmaisversiossa on hieman vähemmän ominaisuuksia kuin maksullisessa versiossa. Logi Reportilla voi luoda raportteja, joissa käytetään PDF- tai Excel -muodossa olevia raporttipohjia. Käsiteltyjä tietoja voi myös siirtää toisiin ohjelmiin käyttämällä Export-toimintoa. Logi Reportissa raportit ovat XML-muodossa (Kuva 7) ja niiden ulkonäköä voi muokata CSS:n (Cascading Style Sheets) kautta, mikä helpottaa raporttien sijoittamista esimerkiksi nettisivuille. Raportin rakenne muistuttaakin hyvin paljon nettisivun rakennetta. Kuvassa ikkunan oikeassa ylälaidassa on vihreä nappi, jossa lukee, kuinka monta päivää kokeiluversio vielä toimii. Ohjelman sivuilta saa ladattua vain kokeiluversion, jonka voi maksuttomasti rekisteröidä, jos ohjelmaa haluaa käyttää jatkossakin.

29 29 KUVA 6: Logi Report luo raportit XML-muodossa. Ohjelma käyttää taulukkomuotoisia ja ristiintaulukointiraportteja, kaavioita ja kuvaajia, datan ryhmittelyä, sivuttamista ja lajittelua (paging and sorting) sekä porautumismahdollisuuksia tiedon esittämiseen. Logi Reportista puuttuu joitakin hieman kehittyneempiä BI ominaisuuksia, jotka löytyvät LogiXML:n maksullisesta tuotteesta Logi Infosta. Perustason liiketoimintatiedon hallinta onnistuu ohjelmalla kuitenkin melko hyvin ja ohjelman raportointiominaisuudet kompensoivatkin jonkin verran analyysiominaisuuksien puutteita. LogiReportin käyttöliittymä on melko yksinkertainen ja helposti opittavissa. Kehitysympäristö on elementtipohjainen ja raportin luonti onnistuu ensin valitsemalla haluttu raportti sovellusikkunasta vasemmasta reunasta, jonka jälkeen haluttu työkalu voidaan valita työkaluvalikosta oikeasta alareunasta. Käyttöliittymä on helposti ja nopeasti opittavissa. Vaikka käyttöliittymä eroaakin tavallisista toimisto-ohjelmista sen verran, että ensimmäisellä käyttökerralla virheitä tulee ja työkaluja joutuu hieman etsimään, on Logi Reportin käyttöliittymä testattujen ohjelmien helpoimmasta päästä. Varsinaisten toimintojen käyttöliittymät muistuttavat hyvin paljon toimisto-ohjelmien vastaavia käyttöliittymiä. Ohjelman toiminnot ovat ohjattuja ja niiden avulla on helppo tehdä erilaisia analyysejä ohjelmaan ladatuista tiedoista. Tiedot ohjelmaan ladataan uuden Logi Report -sovelluksen luonnin yhteydessä. Yksi Logi Reportin kiinnostavista ominaisuuksista on työka-

30 30 lurivin oikeassa reunassa oleva nappi, jonka avulla voi tarkastella tietolähteitään sekä niiden sisältöjä nopeasti ja vaivattomasti. Ominaisuus on kätevä vaikkapa silloin, kun tietolähteen sarakkeet on nimetty epäselvästi. Raporttien jakaminen onnistuu hieman samaan tapaan kuin ireportissa. Ohjelman alkunäkymästä pääsee katsomaan opetusvideota, joka opettaa vaihe vaiheelta, kuinka Logi Report -raportti tehdään. Myös käyttöliittymästä itsestään löytyy automaattinen sovelluksenluontitoiminto, jonka avulla voi luoda LogiReport -sovelluksen ohjeita noudattamalla. Toimisto-ohjelmia muistuttava käyttöliittymä itsessään on helppokäyttöinen ja ohjelmasta löytyvän ohjeikkunan avulla käyttö on erittäin helppoa. Ohjelman kotisivuilta DevNet Community -osiosta löytyy myös lisää opetusvideoita sekä mallisovelluksia LogiReportia varten. Videot ovat erittäin hyvälaatuisia ja niissä käsitellään monia Logi Reportin sekä Logi Infon ominaisuuksia. 5.7 InetSoft InetSoft on monikansallinen ohjelmistoyritys, joka kehittää sekä ilmaisia että maksullisia web-pohjaisia BI-sovelluksia. Yritys tarjoaa erilaisia ohjelmia, jotka keskittyvät operatiiviseen BI:hin, yritysraportointiin, tiedon esittämiseen ja sulautettavaan raportointiin. InetSoftin ilmaisia tuotteita ovat Style Scope Free Edition, Visualize Free ja Style Chart. Style Scope Free Edition on serveri, joka toimittaa web-pohjaisia, interaktiivisia flash-mittaristoja ja esityksiä jaettavaksi yrityksen sisällä. Se tukee myös tiedon yhdistämistä useammasta lähteestä, kuten excel-tiedostoista ja tietokannoista sekä täyttä hallintaa ylläpitäjistä ja luvista. Javalla kirjoitettu Style Scope Free Edition soveltuu kaikenlaisille käyttöjärjestelmille ja sillä voi ottaa yhteyden kaikenlaisiin tietolähteisiin, kuten tavallisiin, taulukkolaskentaohjelmalla tehtyihin tiedostoihin sekä tietokantoihin. Ohjelma on kehitetty pääasiassa mittaristojen tekemiseen.

31 31 Visualize Free on visuaalinen analysointiohjelma, jonka avulla käyttäjä voi tutkia haluamaansa tietoa visuaalisesti ja interaktiivisesti. Ohjelman avulla pystyy tekemään erilaisia analyysejä sekä visuaalisia malleja ohjelmaan ladatuista tiedoista. Se ei myöskään vaadi minkäänlaisen ohjelman asentamista, vaan se toimii selaimen kautta, kun rekisteröityy InetSoftin sivuille. InetSoftin sivuilla on saatavilla myös mallisovelluksia. Visualize Freehen ei kuitenkaan voi ladata tietoja tietokannoista, vaan ainoastaan tekstimuodossa olevista tiedostoista sekä xls- ja xlsx-tiedostoista. Toimeksiantajan kannalta Visualize Freen anti jääkin niin vähäiseksi, ettei siitä ole kilpailijaksi muille testatuille ohjelmille. Style Chart on pelkästään kaavioiden luomiseen tarkoitettu moottori sekä ohjelmointirajapinta, jonka avulla käyttäjä voi upottaa kuvaajia ja kaavioita Internet-sivuille Ajax:ia käyttämällä. Tiedot ladataan ohjelmaan tekstimuodossa olevista tiedostoista, eikä ohjelmalla voi ottaa yhteyttä tietokantaan. Tämä tekeekin siitä melko hyödyttömän toimeksiantajan kannalta. Visualize Free ja Style Chart ovat selainpohjaisia sovelluksia ja niissä on ominaisuuksiensa puolesta melko suuria puutteita. Ne soveltuvat lähinnä pienten, jo valmiiksi käsiteltyjen tietomäärien visuaaliseen esittämiseen. Tästä syystä Style Scope Free Edition onkin InetSoftin ohjelmista oikeastaan ainoa varteenotettava vaihtoehto. Ohjelmat ovat todella helppokäyttöisiä ja Style Scopen käyttöliittymä (Kuva 7) on käytännössä aivan samanlainen kuin Visualize Freen käyttöliittymä. Erilaiset raporttiobjektit raahataan raporttiin hiirellä ja niiden ominaisuuksista voi jonkin verran säätää objektien ulkonäköä ja hallita niiden esittämää tietoa. Objektin ominaisuuksiin pääsee käsiksi hiiren oikeanpuoleisen painikkeen avulla ja valitsemalla aukeavasta listasta properties -kohdan. Tämä aukaisee ikkunan, jossa pystyy muuttamaan kuvaajan asetuksia hyvin samaan tapaan kuin tavallisimmissa toimisto-ohjelmissakin. Ohjelmasta löytyvät tavallisimmat tiedon esitys- ja käsittelytavat, mutta kaiken kaikkiaan ohjelmasta jää hieman pelkistetty vaiku-

32 32 telma. Raporttien jakaminen onnistuu selainpohjaisella käyttöliittymällä hieman samaan tapaan kuin normaalisti nettisivuilla tapahtuva tiedostojen jakaminen. KUVA 7: Style Scope Free Edition Firefox-selaimessa. InetSoftin ilmaisohjelmiin ei ole saatavilla oppimateriaalia. Ohjelmien omilla erillisillä sivuilla on kyllä joitakin mallikuvia ja -raportteja siitä, millaisia raportteja ohjelmilla pystyy luomaan, mutta niitä ei voi laskea varsinaiseksi oppimateriaaliksi. Maksullista oppimateriaalia ja maksullisia kursseja kyllä löytyy, mutta ne keskittyvät enemmän yrityksen maksullisiin tuotteisiin.

33 33 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Edellisessä luvussa esiteltiin testattavat ohjelmat ja käsiteltiin niiden ominaisuuksia sekä pohdittiin ohjelmien hyviä ja huonoja puolia. Tässä luvussa ohjelmia verrataan toisiinsa ja selvitetään, kuinka hyvin ohjelmat pystyvät kilpailemaan toistensa kanssa, mitkä ohjelmat nousevat esiin ja mitkä jäävät vertailussa taka-alalle. Ohjelmien käytettävyyttä, ominaisuuksia sekä oppimateriaaleja vertaillaan omissa alaluvuissaan, joiden lopussa on taulukko, jossa olen pyrkinyt arvioimaan numeerisesti pienempiä kokonaisuuksia mahdollistaen näin numeerisen arvion tekemisen myös suuremmalle kokonaisuudelle. Asteikko on yhdestä viiteen, jossa viisi on paras tulos ja yksi huonoin. Paras tulos on merkitty oranssilla selvyyden vuoksi. Ohjelmien arvioinnissa suurimmaksi ongelmaksi osoittautui se, että ohjelmat ovat keskenään pääosin hyvin samankaltaisia. Suurimmat erot eri ohjelmien välillä olivat käyttöliittymissä sekä raporttien ulkoasujen viimeistelyssä. Eroja kuitenkin syntyi eri ohjelmien välille ja erityisesti parhaat ja huonoimmat tulivat melko selvästi esille jokaisella osa-alueella. 6.1 Käytettävyys Käytettävyyden voidaan laskea koostuvan useammasta eri osa-alueesta. Käytettävyyden kannalta olennaisia asioita ovat ohjelman tehokkuus ja miellyttävyys sekä helppokäyttöisyys. Tehokkuuden kannalta tärkeää on se, että ohjelma soveltuu hyvin siihen, mitä sillä on tarkoitettu tehtävän. Miellyttävyys ja helppokäyttöisyys taas kulkevat usein käsi kädessä. Jos ohjelman toimintaa on vaikea hahmottaa tai tarvittavaa ominaisuutta joutuu etsimään pitkään hankalan käyttöliittymän takia, myös yleinen käytettävyys on huono. Myös harvemmin käytettävien ominaisuuksien tulisi olla helposti löydettävissä. (Parkkinen, J. 2001)

Microsoft PhotoStory 3 pikaopas

Microsoft PhotoStory 3 pikaopas Microsoft PhotoStory 3 pikaopas Petäjä-opisto 11.10.2010 Olli Ruohomäki Tämä oppimateriaalin tavoitteena on esitellä tiiviisti ja havainnollisesti otsikossa mainitun ohjelman perusominaisuuksia. Aineisto

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pedacode Pikaopas Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Windowstyöasemalle asennetaan Java-ohjelmoinnissa tarvittavat työkalut, minkälaisia konfigurointeja

Lisätiedot

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon Ohje 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ OHJELMASTA... 3 2 PÄÄ-IKKUNA...4 3 YLÄVALIKKO... 4 3.1 TIEDOSTO... 4 3.2 TOIMINTO... 4 3.3 ASETUKSET... 5 3.4 OHJE... 5 4 VÄLILEHDET...5

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOKONEESI

PÄIVITÄ TIETOKONEESI PÄIVITÄ TIETOKONEESI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi PÄIVITÄ TIETOKONEESI 2(16) Sisällys 1. Mihin päivityksiä tarvitaan?... 3 1.1. Windowsin

Lisätiedot

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN Oma tietokone -valintaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä, saadaan näkyviin laitteistokokoonpano Ominaisuudet laitteisto -valinnalla:

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta Etusivu > Tietohallintokeskus > Ohjeet > Tutoriaalit > Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Ohjeet Microsoft Security Essentials -virustorjuntaohjelman

Lisätiedot

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä OLAP-kuution teko Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä Tavoitteena on luoda OLAP-kuutio Northwind-tietokannan tilaustiedoista

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen:

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Microsoft SQL käyttö Yleistä VisualStudiosta Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: - sovellushallintaan -

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät 1 Oppilaan pikaopas Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät Kun avaat Project 2013 -ohjelman, näet ensimmäisenä pelkistetyn näkymän. Uusi Project 2013 voi auttaa projektinhallinnassa kuten esim. projektitietojen

Lisätiedot

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä Webropol-kyselyt Tarja Heikkilä Internet-kyselyt Soveltuvat kyselyihin, joissa kaikilla perusjoukon jäsenillä on mahdollisuus internetin käyttöön, toisin sanoen on mahdollisuus edustavan aineiston saamiseen.

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Web-sovelluksen luominen

Pedacode Pikaopas. Web-sovelluksen luominen Pedacode Pikaopas Web-sovelluksen luominen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Netbeans-työkalulla luodaan uusi yksinkertainen web-sovellus ja testataan sen toiminta. Opas kattaa kaiken aiheeseen

Lisätiedot

Alustavia käyttökokemuksia SAS Studiosta. Timo Hurme Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (v. 2015 alusta Luonnonvarakeskus / Luke)

Alustavia käyttökokemuksia SAS Studiosta. Timo Hurme Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (v. 2015 alusta Luonnonvarakeskus / Luke) Alustavia käyttökokemuksia SAS Studiosta Timo Hurme Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (v. 2015 alusta Luonnonvarakeskus / Luke) 19.9.2014 Lyhyesti SAS-koodareille suunnattu uusi käyttöliittymä

Lisätiedot

Visual Case 2. Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008

Visual Case 2. Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008 Visual Case 2 Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008 Työn tarkasti: Jouni Huotari 24.4.2008 1 SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. PERUSTIEDOT... 2 3. ASENTAMINEN... 2 4. OMINAISUUDET... 3 4.1. UML-kaaviot... 4

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen nimistö Spatialite-tietokantana. - kuvitettu ohje Quantum GIS 1.8.0 -ohjelmaa varten

Maanmittauslaitoksen nimistö Spatialite-tietokantana. - kuvitettu ohje Quantum GIS 1.8.0 -ohjelmaa varten Maanmittauslaitoksen nimistö Spatialite-tietokantana - kuvitettu ohje Quantum GIS 1.8.0 -ohjelmaa varten Taustaa Maanmittauslaitoksen nimistöaineistot ovat ladattavissa tekstitiedostoina Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO JOUNI HUOTARI 2005-2010 OLAP-OHJETEKSTIT KOPIOITU MICROSOFTIN OHJATUN OLAP-KUUTION TEKO-OHJEESTA ESIMERKIN KUVAUS JA OLAP-MÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

WINDOWS 8.1. SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi

WINDOWS 8.1. SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi WINDOWS 8.1 SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi WINDOWS 8.1 2(14) Sisällys Windows 8.1... 3 Microsoft-tili... 5 Aloitusnäyttö... 6 Navigointi

Lisätiedot

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi)

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Tietokannan hallinta-opintojakson selvitysraportti Huhtikuu 2010 Mediatekniikka ICT/Teknologia Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Tietokantaraportointivälineen valintaopas

Tietokantaraportointivälineen valintaopas Tietokantaraportointivälineen valintaopas Opas on suunnattu Sinulle joka olet aloittamassa tietokantaraportointiprojektia. Olet ehkä vaihtamassa toiminnanohjausjärjestelmää tai nykyinen varastojärjestelmäsi

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14)

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Pikaopas The New Black Kesäkuu 2014 Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Taustatieto Tämä dokumentti on luotu helpottamaan uuden Datscha version käyttämistä. Uusi versio julkaistaan 27. kesäkuuta

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NETTISIVUOHJE. MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen

NETTISIVUOHJE. MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen NETTISIVUOHJE SISÄLTÖ 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄ tietoa WordPress julkaisujärjestelmästä perustoiminnot (kirjautuminen, asetukset) 6 MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

FOTONETTI BOOK CREATOR

FOTONETTI BOOK CREATOR F O T O N E T T I O Y FOTONETTI BOOK CREATOR 6 2012 Kemintie 6 95420 Tornio puhelin: 050-555 6500 pro/kirja: 050-555 6580 www.fotonetti.fi Ohjelman asentaminen 1 Hae ohjelma koneellesi osoitteesta http://www.fotonetti.fi/kuvakirjatilaa

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut 6 XML-työkalut 1 6 XML-työkalut XML:n periaatteiden tutustumisen jälkeen on helpompi tutustua XML-dokumenttien käsittelyyn ja katseluun suunniteltuja työkaiuja. XML:n yleistymisen pahin pullonkaula on

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Webforum. Version 14.3 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-09-14

Webforum. Version 14.3 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-09-14 Webforum Version 14.3 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-09-14 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Käyttäjien tuonti toiselta alustalta... 5 Uusi sisäänkirjautumisen

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

Kui tää toimii? OneDrive kovi tutuks

Kui tää toimii? OneDrive kovi tutuks Kui tää toimii? OneDrive kovi tutuks Torstai 22.1.2015 Mika Kanerva 1 Perusjuttuja: Koulutuksessa tullaan puhumaan OneDriven kahdesta eri versiosta, verkkoversiosta ja paikallisversiosta. Opettajat käyttävät

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 KÄYTETTÄVYYDEN TUTKIMISELLAKO TOIMIVAMMAT WWW-SIVUT? TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 Sisältö Mitä on tarkoitetaan sanalla käytettävyys

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1

Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1 Mozilla Firefox 17.2.2014 Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1 Mac- käyttäjille suunnattuja erityishuomioita ohjeen lopussa. Selaimesta on aina suositeltavaa käyttää uusinta

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE 1 (20) NETIKKA PCTV 2 (20) 1 YLEISTÄ...3 1.1 MIKÄ ON PCTV?...3 2 PCTV:N KÄYTÖN ALOITTAMINEN...4 2.1 VAATIMUKSET PALOMUURILTA...4 2.1.1 IGMP-palvelun käytön salliminen F-Securessa...4 2.2 VAATIMUKSET TIETOKONEELTA...8

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

H9 Julkaiseminen webissä

H9 Julkaiseminen webissä H9 Julkaiseminen webissä Tässä harjoituksessa opetetaan kaksi tapaa viedä tiedostoja jakoon webin kautta (tehtävä 1 ja tehtävä 3), sekä kokeillaan yksinkertaista, jokamiehen tapaa tehdä oma sivusto (tehtävä

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

VIS Arviomies ja Automaster 5.8

VIS Arviomies ja Automaster 5.8 1 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 09.02.2005 2 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 integraation käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. VIS Arviomies Automaster 5.8

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

Tobii Communicator 4. Alkutoimet

Tobii Communicator 4. Alkutoimet Tobii Communicator 4 Alkutoimet TERVETULOA TOBII COMMUNICATOR 4 -OHJELMAAN Tobii Communicator 4:n avulla liikuntarajoitteiset tai kommunikaatiokyvyiltään rajoittuneet henkilöt voivat käyttää tietokonetta

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset Sivu 1(8) Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset www.procountor.com Internet Explorer 7 ja 8 sisältää pop-up ikkunoiden esto toiminnon. ProCountor -Taloushallintoohjelmistossa voidaan raportit tulostaa

Lisätiedot

Harjoitus 3 Antti Hartikainen

Harjoitus 3 Antti Hartikainen Harjoitus 3 Antti Hartikainen s1300760 DP13S3A 2. Suunnitellaan ja asennetaan työasema yrityskäyttöön: a. Virtual Box guest additions (selvitä netistä mikä tämä on) b. Office työkalut (valitse itse sopivin

Lisätiedot