Vantaan kaupunki Kaupunginosa 12, osa korttelista sekä puistoalue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupunki Kaupunginosa 12, osa korttelista 12202 sekä puistoalue"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Kaupunginosa 12, osa korttelista sekä puistoalue HÄMEENKYLÄ Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Timo Kallaluoto, aluearkkitehti, Asta Tirkkonen, arkkitehti Kielotie 28, Vantaa Kaavamuutoksen vireille tulosta ilmoitettu

2 1/31 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos: Kaupunginosa 12, Hämeenkylä Osa korttelista sekä puistoalue. (Osa kumoutuvan asemakaavan korttelia 12202) Tonttijako ja tonttijaon muutos: Osa korttelia KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Muutosalue sijaitsee Pähkinärinteen kaupunginosan eteläreunassa, Pähkinärinteentien, Rajatorpantien ja Vihdintien välissä. OTE VANTAAN OPASKARTASTA 1.3 KAAVAMUUTOKSEN NIMI JA TARKOITUS Asemakaavan muutos nro Kaavamuutoksen tarkoituksena on lisätä asuntotarjontaa Pähkinärinteessä ja tiivistää kaupunkirakennetta. Alueelle rakennetaan asuinkerrostaloja, Koivuvaarankujan kulmauksessa sijaitsevan rakennuksen maantasokerrokseen on mahdollista sijoittaa liiketilaa. Alueella sijaitseva logistiikkakeskus ja toimisto säilyvät ennallaan.

3 2/ SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAMUUTOKSEN NIMI JA TARKOITUS SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA SUUNNITTELUTILANNE ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN TAVOITTEET ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET KAAVAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS KAAVAMUUTOSTYÖHÖN OSALLISTUNEET LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan muutosehdotus ja poistettavat merkinnät Asemakaavamerkinnät ja määräykset Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Erillinen asiakirja) Alueen asuin- ja liikerakennusten rakennushistoriallinen selvitys (DAT Arkkitehdit Oy,Erillinen asiakirja) Meluselvitys (Helimäki Akustikot, Erillinen asiakirja) Hulevesien hallintasuunnitelma (Sito Oy 2011) (Erillinen asiakirja) Mielipiteiden koonti (Erillinen asiakirja)

4 3/31 2 TIIVISTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 2.2 ASEMAKAAVA Kaavamuutoshakemuksissa (Sanoma Trade/Rautakirja Oy) esitettiin, että teollisuus- ja varastorakennusten korttelin länsiosan kaavamerkintä (T6) muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kaavamuutokseen sisältyy myös Vantaan kaupungin omistama puistoalue. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Kaavamuutostyön vireille tulosta tiedotettiin Vantaan sanomissa sekä kirjeellä maanomistajille, naapureille ja viranomaisille. Asiasta tiedotettiin Pähkinärinteen ja Hämevaaran alueiden kaavojen yhteisessä yleisötilaisuudessa Kaavamuutoksen suunnittelu käynnistyi kesällä Kaavamuutosta on laadittu yhteistyössä Rakennusosakeyhtiö SRV:n kanssa. Pohjana on ollut Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy:n laatimat luonnokset, joita on työn kuluessa kehitetty edelleen. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kaavamuutosta kokouksessaan Kaupunginhallitus päätti asettaa asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi ja oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot. Asemakaavamuutosehdotus pidettiin nähtävillä Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Asemakaavamuutosta kokouksessaan Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan. Kaavamuutosalueen länsiosa muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Alueen rakennusoikeus krs-m2 mahdollistaa (½)VI-VI -kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen. Voimassa olevaan asemakaavaan nähden rakennusoikeus laskee krs-m2. Kuusikerroksiset rakennukset asettuvat Rajatorpantien varteen ja kallion laelle, (½)VI-kerroksiset Pähkinärinteentien puoleiseen reunaan. Asuinkerrostalojen korttelialueesta muodostetaan viihtyisää asuinympäristöä. Maantasokerroksen liiketila luo elävyyttä alueelle. Pysäköintipaikat sijoittuvat alueen länsireunassa asuinkerrostalojen tontille ja itäosassa erilisille autopaikkojen korttelialueille. Maaston olosuhteiden vuoksi pihan taso vaihtelee paljon korttelialueen sisällä. Pihalle järjestetään tasoerosta huolimatta esteetön kevyen liikenteen yhteys. Kokonaisratkaisulla sekä asemakaavamerkinöillä ja -määräyksillä on varmistettu rakentamisen ja lähiympäristön korkea laatutaso.

5 4/ ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Rakentaminen aloitetaan, kun kaavamuutos ja rakennuslupa on tullut voimaan. Rakentaminen etenee vaiheittain ja kestää noin viisi vuotta. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Asemakaavan muutosalue sijaitsee keskeisesti Pähkinärinteen eteläosassa. Muutosalue on Rajatorpantien ja Pähkinärinteentien kulmauksessa. Pohjoissivultaan kaavamuutosalue rajautuu Autiomäen lähivirkistysalueeseen. Kaava-alueen itäpuolella on toimisto ja varastorakennuksia. Pähkinärinteentien länsipuolella on kerrostaloja, Rajatorpantien eteläpuolella Hämevaaran pientaloasutusta. Asemakaavan muutosalueella sijaitsee tällä hetkellä 4 asuntoa käsittävä asuinrakennus, vanha liikerakennus sekä Rautakirjan toimisto ja logistiikkakeskus. Joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät VIISTOILMAKUVA Luonnonympäristö Maisemakuva ja -rakenne Suunnittelualue sijaitsee jyrkällä kalliorinteellä Myyrmäen selänneryhmän alueella. Alue on pääosin metsäinen. Alueen kaakkoisnurkassa on rakennettu alue, jossa maasto on tasattu. Kalliorinne nousee jyrkästi lännestä itään 35 metristä 50 metriin.

6 5/31 Kasvillisuus Alueen länsireuna on lehtomaista kangasta. Kadun varressa kulkee oja. Alue on havupuuvaltaista sekametsää, länsiosalla valtapuuna on kuusi, muualla mänty. Vanhimmat männyt ovat noin satavuotiaita. Joukossa on joitakin katajia. Maaperä ja rakennettavuus Alueen maaperä on pääosin kalliota. Länsireunassa, Pähkinärinteentien varressa on savea. Alueen rakennukset sijoittuvat kallioalueelle ja perustukset joudutaan louhimaan Rakennettu ympäristö Väestön kehitys kaava-alueella Vuonna 2010 Hämeenkylässä (kaupunginosa 12) asui 7446 henkilöä. Alueen väkiluvussa ei ole tapahtunut suuria muutoksia viimesen viiden vuoden aikana. Käynnissä olevien kaavamuutosten johdosta alueelle tullaan rakentamaan uusia asuntoja, joten kaupunginosan väkiluku nousee lähivuosina.

7 6/31 Yhdyskuntarakenne Pähkinärinteen alue on melko valmiiksi rakentunut asuinalue. Pieniä täydennysrakentamisen alueita sijoittuu alueen sisälle ja jonkin verran alue laajenee reunoiltaan, varsinkin länsiosassaan. Alueen keskeiset osat ovat kerrostaloaluetta, länsireunassa ja pohjois-osassa on myös pientaloja. Kaupunki-/taajamakuva Kaupunkikuva Pähkinärinteen alueella on enimmäkseen kerrostalovaltainen. Länsireunassa ja pohjoisessa asuinalue on 2-kerroksista. Rakennetun ja rakentamattoman kaupunkitilan raja on melko selkeä. Asutusta reunustaa joko tiivis metsäalue tai laakea avoin peltoaukea. Myös Lammaslammen avoin maisema tuo rannan rakennetut asuinalueet esille kontrastina luonnon orgaanisuudelle. Alueen kaupunkikuvalle ovat tyypillisiä vanhimmat punatiiliset kerrostalot ja 80- luvulla rakennetut tiililaatta- ja betonipintaiset elementtirakennukset. NYKYINEN KAUPUNKIRAKENNE Asuminen Asemakaavanmuutosalueella on tällä hetkellä 4 asuntoa. Palvelut Kaavamuutosalueen tarvitsemat palvelut sijaitsevat pääosin kävelyetäisyydellä. Lähin kauppa sijaitsee noin 500 metrin päässä, Pähkinärinteen ostoskeskus kilometrin päässä. Pähkinärinteen kouluun ja kirjastoon on 500 m ja lähin päiväkoti sijaitsee heti muutosalueen pohjoispuolella olevassa korttelissa. Laajemmat kaupalliset palvelut ovat kolmen kilometrin päässä Myyrmäen keskustassa. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava-alueella on tällä hetkellä erilaisia työpaikkoja. Rautakirjan pääkonttori ja logistiikkakeskus jäävät edelleen asemakaavan muutosalueelle. Vihdintien

8 7/31 varteen sijoittuu muitakin tuotanto ja toimitilarakennuksia. Aluelta purettavassa liikekeskuksessa toimii tällä hetkellä rautakauppa ja varasto. Virkistys Kaavamuutos sijoittuu osin Autiomäki-nimiselle lähivirkistysalueelle. Kaavamuutoksella xx m2 muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Alle kilometrin päässä on Lammaslammen alue, joka on Vantaan suosituimpia virkistysalueita. Lounaassa noin 200 metrin päässä sijaitsee Pöllökallio niminen lähivirkistysalue. Pöllökallion ja Lammaspuiston kautta pääsee laajemmille virkistysalueille. Liikenne Kaavamuutosalue sijoittuu kahden vilkkaasti liikennöidyn tien liittymään. Eteläreunassa kulkee Rajatorpantie ja länsireunaa sivuaa Pähkinärinteentie. Pähkinärinteentien läpiajoliikennettä on rajoitettu, mutta sen kautta kulkee jossain määrin myös raskasta liikennettä Vihdintien varressa sijaitseville yritystonteille. Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on kohtalaisen hyvä. Lähimmät bussipysäkit ovat aivan alueen tuntumassa sekä Rajatorpanteillä että Pähkinärinteentiellä. Rautatieasemalle on n. kolme kilometriä, rautatieaseman yhteydessä on myös paikallisliikenteen bussiterminaali. Kevyeen liikenteen reitit alueelta ympäristöön ovat hyvät. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Vantaan modernin teollisen rakennusperinnön inventoinnissa Rautakirjan pääkonttori on luokiteltu luokkaan A2 sekä alueella sijaitsevat liikekeskus ja asuinrakennus B-luokkaan. Purettavista rakennuksista ja portinvartijan rakennuksesta on asemakaavatyön yhteydessä tehty rakennushistoriallinen selvitys. Liikekeskus ja asuinrakennukset on toteutettu alkuperäisistä piirustuksista poikkeavalla tavalla, eivätkä ne on suunnittelijoidensa edustavinta tuotantoa. Näin ollen niiden suojelua ei katsota tarpeelliseksi. Jaakko ja Kaarina Laapotin Rautatiekirjakauppa Oy:lle suunnitteleman keskustoimitalo on rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittävä rakennus tekijöidensä tuotannossa sekä Vantaan rakennusperinnössä. Vesihuolto Asemakaavan muutosalue kuuluu rakennettujen vesihuollon verkostojen piiriin. Vedenjakelu Alue kuuluu vedenjakelujärjestelmässä Myyrmäen painepiiriin, johon vesi johdetaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Helsingistä. Painepiirin vesisäiliönä on Myyrmäen ylävesisäiliö, jonka tilavuus on 4500 m3. Alueen painetaso vaihtelee välillä mvp. Viemäröinti Kaava-alueen jätevedet johdetaan Pähkinärinteentien varressa sijaitsevaan Hämevaaran runkoviemäriin, josta vesi virtaa Espoon viemäriverkostoon ja edelleen Suomenojan jätevedenpuhdistamolle.

9 8/31 Hulevesiviemäröinti Asemakaavan muutosalue liittyy rakennettuihin hulevesiviemäriverkostoihin alueen etelä- ja länsipuolella. Hulevesiviemärit purkavat vetensä Multaojan itäiseen haaraan Hämevaarassa. Multaoja yhtyy Espoossa Monikonpuroon, joka laskee mereen Isossa Huopalahdessa. Monikonpuro on taimenpitoinen puro. Kaava-alueelta purettava hulevesi ei saa aiheuttaa haittaa puron eliöstölle. Tavoitteena on, että alueelta purkautuva huippuvirtaama ei kasva. Kiinteistöillä pyritään estämään huleveden muodostumista käyttämällä läpäiseviä pinnoitteita. Lisäksi hulevettä viivytetään kiinteistöillä pääasiassa maanpäällisissä rakenteissa. Huleveden käsittely on suunniteltava tonttikohtaisesti. Tonttikohtaisen hulevesisuunnitelman laatimisessa tulee ottaa huomioon Vantaan kaupungin hulevesistrategia. Suunnitelma hyväksytetään rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Kunnallistekniikka Kaukolämpö verkko ulottuu Rautakirjan tontin itäreunalle.. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Melu Alueelle kohdistuu liikennemelua ympäröiviltä pääkaduilta. Yleiskaavan meluselvityksen yhteydessä Rajatorpantien melutason on ennustettu olevan ja Pähkinärinteentien puolella katualueilla liikennemelun ennuste on 65dB tai yli. Rautakirjan logistiikkakeskuksen raskas liikenne aiheuttaa jonkin verran melua. Alue kuuluu yleiskaavan lentomeluvyöhykkeeseen m3 (LDEN dB). Mahdollisesti pilaantuneet maat Rautakirjan tiloissa tapahtuneen kirjapainotoiminnan seurauksena kyseisen laitoksen alueella saattaa olla pilaantuneita maa-alueita. Sosiaalinen ympäristö Alue on tällä hetkellä työpaikka-aluetta.

10 9/ Maanomistus Alueen maanomistajia ovat Sanoma Trade Oy ja Vantaan kaupunki. 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa yleisinä alueidenkäytön suunnittelun tavoitteina on mm. seuravat asiat: Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. Helsingin seudun erityiskysymykset : Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys. Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. Kaavamuutos on Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen

11 10/31 Maakuntakaava Voimassa olevassa maakuntakaavassa ( ) alue on taajamatoimintojen aluetta. Hanke on maakuntakaavan mukainen. Yleiskaava OTE YLEISKAAVASTA Vantaan yleiskaavassa alue on tehokasta asuinaluetta (A1). Hanke on yleiskaavan mukainen. Asemakaava Alueella on voimassa Sisäasiainministeriön vahvistama asemakaava nro , Koivuvaaran teollisuusalue.

12 11/31

13 12/31 Rakennusjärjestys Vantaan kaupungin rakennusjärjestys on ollut voimassa lähtien. Tonttijako ja kiinteistörekisteri Korttelialue on merkitty kiinteistörekisteriin. Pohjakartta Alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset. Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. Vantaan kaupungin strategiat Asuntostrategia Asuntostrategian tavoitteena on, että Vantaalla turvataan kysyntää vastaavat toimivat, kohtuuhintaiset asuntomarkkinat, asuntokannan kunnon säilyminen, kaupunginosien elinvoimaisuus, sosiaalisesti eheät alueet ja kuntalaisille eri elämänvaiheisiin sopiva asuntokanta. Arkkitehtuuristrategia - Voimistetaan alueiden identiteettiä - Vahvistetaan keskustoja eheyttävällä täydennysrakentamisella. Suunnitelmat ja selvitykset Aluetta koskevat mm. seuraavat Vantaan kaupungille laaditut selvitykset: - Vantaan moderni teollinen rakennusperintö (2006) - Vantaan asuntoalueiden pysäköinnin mitoitusohje (2011) - Vantaa alueittain (2003) Lisäksi alueelle on kaavoituksen yhteydessä tehty seuraavat selvitykset: - Rakennushistoriallinen selvitys (DAT Arkkitehdit Oy, 2011) - Meluselvitys (Helimäki Akustikot, ) - Hulevesien hallintasuunnitelma (SITO Oy, ) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Asemakaavamuutosalue kuuluu Vantaan yleiskaavan täydennysrakentamiskohteisiin. Alueella sijaitseva liikekeskus ei ole liiketoiminna kannalta edullisessa paikassa ja toimi tällä hetkelläkin osin varastona. Korttelin keskeinen sijainti avaa mahdollisuuden kaavamuutosalueen tehokkaammalle rakentamiselle. Alueen sijainti on edullinen asuntorakentamiselle mm. hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden läheisyyden takia. Laajeneva väestöpohja tukee myös Pähkinärinteen palveluja ja niiden kehittämistä. 4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Rautakirja Oy asiamiehenään Sanoma Oyj on hakenut asemakaavamuutosta tontilleen Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on tehnyt SRV Oy:n kanssa tontin suunnittelusopimuksen kaupungin omistamasta puistoalueesta.

14 13/31 Maanomistaja on asemakaavan pohjaksi teettänyt luonnoksen korttelialueen käytöstä konsultilla (Arkkitehtitoimisto Mikä Päivärinne Oy). 4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Asemakaavan osallisia ovat maanomistajat, rajanaapurit, maanvuokraajat, asukkaat, naapurikiinteistöjen huoltoyhtiöt, yritykset ja yritysten työntekijät ja/tai heidän edustajansa sekä jokainen, joka katsoo olevansa osallinen. Vantaan kaupungin toimialat ja asiantuntijaviranomaiset, mm: Maankäytön ja ympäristön toimiala (kaupunkisuunnittelu, yrityspalvelut, kuntatekniikan keskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus) ja pelastuslaitos. Muita viranomaisia: Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Helsingin seudun liikenne (HSL) Muita tahoja: Vantaan ympäristöyhdistys, Vantaan Energia Oy, Vireille tulo Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Vantaan Sanomissa sekä kirjeellä maanomistajille, naapureille ja viranomaisille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on ilmoitettu Vantaan Sanomissa , sähköpostilla Vantaan kaupungin asiantuntijoille sekä kirjeellä maanomistajille, naapureille ja viranomaisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin palautetta 5 taholta. Kaavamuutosta on esitelty Pähkinärinteen asukasillassa Kaavamuutosehdotus pidetään nähtävillä 30 päivän ajan Viranomaisyhteistyö Asemakaavamuutoksen merkitys ja vaikutus on paikallinen, joten kaavaan liittyvä viranomaisyhteistyö hoidetaan Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa pidettävien kuukausikokousten yhteydessä sekä lausuntomenettelyllä asiaan liittyviltä viranomaisilta. Erilliselle viranomaisneuvottelulle ei ole tarvetta.

15 4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Asemakaavan muutos nro , Hämeenkylä / Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Kaupungin tavoitteena on kaavamuutosalueen maankäytön tehostaminen ja alueen kaupunkikuvan kohentaminen. Pähkinärinteen alueella on yleistavoitteena alueen väestörakenteen monipuolistaminen. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Kaavamuutosalue sijaitsee yleiskaavan tehokkaan asumisen alueella ja maakuntakaavan taajamatoimintojen alueella. Ylempien kaavojen tavoitteena on alueen maankäytön tehostaminen. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Alue sijaitsee vilkkaiden katujen varrella. Tavoitteena on rakentamisen avulla luoda asukkaille viihtyisä ja rauhallinen, melulta suojattu asuinympäristö Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Maanomistajien tavoitteena on muuttaa alue tuotanto- ja liikerakennusten alueesta asuntoalueeksi. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavamuutoksen laadullisena tavoitteena on korkeatasoisen asuntoalueen luominen Pähkinärinteen reunaan. Asemakaavan tavoitteeksi nousi myös rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen Rautakirja pääkonttorin osalta. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös portinvartijan rakennus alueen sisääntulossa.

16 15/ ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET ASEMAKAAVAAN VALITTU VAIHTEEHTO (ve1), Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy (ei mittakaavassa) Asemakaavan muutoksen alkuvaiheessa on tutkittu erialisia tapoja toteuttaa alueen rakentamista. Alueen kallioisuuden ja maastonmuotojen johdosta on päädytty ratkaisuun, jossa on erikseen seisovia pistetalomaisia rakennuksia vapaasti seisovin kalliolla. Tällä ratkaisulla päästään parhaaseen rakennusten sijoitteluun haasteellisissa oloissa. Asemakaavan laadinnan yhteydessä tutkittiin vaihtoehtoa (ve2), jossa olemassa oleva liikerakennus säilytettäisiin nykyisessä käytössään. Tällöin pystyttäisiin säilyttämään osa alueen alkuperäistä rakennuskantaa. Säilyttävässä vaihtoehdossa liikerakennuksille tulisi löytää uusi käyttö, rakennukset eivät sijaitse liiketaloudellisesti kannattavalla paikalla kaupunkirakenteessa. Tilan määrä on ylimitoitettua asukkaiden yhteistiloiksi, mikä johtaisi muiden aputilojen kuten varastojen sijoittamiseen näihin rakennuksiin. Tämä taas ei ympäristön ilmeen kannalta ole hyvä vaihtoehto. Vaihtoehdossa 2 Koivuvaaran kujalta erkanevaa uutta katua joudutaan venyttämään n. 120 m pituiseksi (ve1 n. 35m). Tämä johtaa siihen, että asuntoalueelle kulkeva liikenne ja logistiikkakeskuksen lastausalueella liikkuva raskas liikenne sekoittuvat toisiinsa vaarallisella tavalla. Ennen asemakaavoitusta on tutkittu alueen toteuttamisen mahdollisuuksia liikenteen kannalta, ja todettu, että vaihtoehdossa 1 liikenteen ratkaisut ovat toimivia.

17 16/31 Kaupunkikuvallisesti vaihtoehdossa 1 saadaan Rajatorpantien varteen muodostumaan yhtenäinen katunäkymä. Vaihtoehdossa 2 näkymä on hajanaisempi ja katutilan rajaus epämääräisempi. Alueen rakennusoikeudessa on n 4000 k-m 2 ero (ve k-m 2, ve k- m 2). Vaihtoehdossa 2 pienempi rakennusoikeus ja pidempi katu tuottavat taloudellisesti huonomman tuloksen kuin vaihtoehto 1. Vaihtoehtojen vertailun pohjalta tultiin siihen tulokseen, että liikerakennuksen purkavalla vaihtoehdolla päästään parempaan ja kokonaistaloudellisesti kannattavampaan lopputulokseen (ve1). LIIKERAKENNUKSET SÄILYTTÄVÄ VAIHTOEHTO (ve2), Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy (ei mittakaavassa) Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Kaavamuutoksen käynnistyessä saadut viisi mielipidettä on otettu huomioon seuraavasti: - Pelastuslaitoksen kanssa on erikseen neuvoteltu pelastusteiden sijoittamisesta ja reiteistä laitosta tyydyttävän lopputuloksen aikaan saamiseksi. - Alueen meluselvitys on laadittu yleisiä ohjeita noudattaen ja toimitettu kuntatekniikankeskukseen sekä ympäristökeskukseen. - Ratkaisulla ei ole vaikutusta Vantaan energian maakaapeleihin. - Alueella on teetetty rakennusten inventointi museon toiveesta. - Alueen rakentaminen ei vaikuta muiden Koivuvaarankujaa käyttävien yritysten liikenteeseen.

18 17/ Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville panoa kokouksessaan ja oikeuttaa kaupunkisuunnitteluyksikön pyytämään tarvittavat lausunnot. Kaavamuutosehdotus pidettiin nähtävillä Lausunnot Kaavauutosehdotuksesta saatiin kolme lausuntoa. Vantaan kaupunginmuseo esitti, että kaavaselostuta ja määräyksiä tulee täydentää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten osalta. Selostusta täydennetään ja asemakaavamuutokseen lisätään suojelua koskevat tarpeelliset määräykset. Vantaan Energia edellytti maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien huomioon ottamista suunnittelussa. Mikäli näitä siirretään, tulee siirtokustannuksissa noudattaa asiasta tehtyä sopimusta. Olemassa olevaan verkostoon ei kohdistu muutospaineita asemakaavamuutoksessa. Mahdollisissa siirtotilanteissa noudatetaan tehtyä sopimusta kustannuksista. Helsingin seudun ympäristöpalveluilla (HSY) ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen. Muistutukset Kaavauutosehdotuksesta ei tullut yhtään muistutusta.

19 18/31 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS ILMAKUVASOVITE ALUEESTA/ Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy 5.1 KAAVAN RAKENNE Asemakaavan muutoksen ratkaisu perustuu esikaupunkimaiseen tapaan sijoittaa rakennukset vapaasti seisovaksi ryhmäksi maaston muotoja noudattaen. Rakennusten suuntauksissa on kiinnitetty erityistä huomiota asuntojen suuntautumiseen edullisesti päivänvalon suhteen. Lisäksi rakennusten on kiinnitetty huomiota siihen, että kortteliin osa saatu syntymään piha-alueita, joille saadaan melu- ja valo-olosuhteiltaan hyviä leikki- ja oleskelualueita. Mittakaavallisesti uusi rakentaminen noudattaa Pähkinärinteen olemassa olevaa rakennuskantaa. Ratkaisussa kahdeksan rakennuksista sijoittuu kallion lakialueelle, johon liikenneyhteys on Koivuvaarakujaan liittyvän Lehtikallion kautta. Kolme läntisemopää rakennusta nousevat länteen viettävässä rinteessä, näille tonteille liitytään Pähkinärinteentien kautta yhteisellä liittymällä. Kyseisten tonttien autopaikat jäävät Pähkinärinteentien varteen melualueelle. Kallion laella rakennusten kerrosluku on VI, Pähkinärinteentien varressa rinteessä (½)VI Kaavamuutosalueen itäosaan jää teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialue, jonka rakennusoikeudeksi jää k-m2.

20 19/31 TKT- korttelialueelle on osoitettu suojeltaviksi rakennuksiksi Rautakirjan pääkonttori sekä portinvartijan rakennus. Päärakennus on merkittävä osa Vantaan rakennusperintöä. Portinvartijan rakennuksella on pienestä koostaan huolimatta rakennustaiteellista arvoa ja merkitys alueen kokonaisuudessa. Teollisuuden ja asuinkerrostalojen väliin jää autopaikkojen korttelialue, jonka kautta kulkee kallion laella sijaitsevien asuintonttien autoliikenne Mitoitus Kaavamuutosalueen asuntorakennusoikeus k-m2. Liike- ja toimistotilojen osuus tästä on 160 krs-m2. Asemakaavamuutosalueelle tulee n. 300 asuntoa ja noin 500 asukasta. Alueen teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten tontin rakennusoikeudeksi jää k-m2. Autopaikkoja tulee alueelle toteuttaa 1 ap/ 90 k-m2, kutienkin vähintään 1 ap/asunto. Lisäksi tulee osoittaa + 10% autopaikkoja vieraspysäköintiin. Liiketiloille tulee varata 1 ap / 35 k-m2. Tonttien 9-11 pysäköinti sijoittuu tonteille Pähkinärinteentien varteen. Tontilla 12 osa pysäköinnistä on omalla tontilla, osa LPA -korttelialueella. Tonttien pysäköinti sijoittuu LPA -korttelialueelle. Tontilla 12 ja LPA -korttelialueen tonteilla 16 ja 17 on yhteensä 259 autopaikkaa. Keskimääräisellä jaolla kukin tontin käyttöön tulee n. 65 autopaikkaa. Tontilla 15 sijaitseva liiketila edellyttää enemmän autopaikkoja, joten tontilla 17 sijaitsevista 108 autopaikasta n. 68 autopaikkaa tulee varata tontin 15 käyttöön, loput palvelevat tonttia 14. Tontin 16 pysäköintipaikat jakautuvat tonttien tarpeisiin Palvelut Koivuvaarankujan kulmaukseen on maantasokerrokseen varattu tilaa liike - ja palvelurakentamiselle. 5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 5.3 ALUEVARAUKSET Asemakaavaratkaisu tiivistää alueen kaupunkirakennetta. Rakennusten ulkonäköä ohjataan kaavamääräyksin. Asemakaavamääräyksin on suojeltu olemassa olevaa arvokasta rakennuskantaa Korttelialueet Kaavamuutosalueen länsipuoli on varattu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Muutosalueen itäosa Vihdintien varressa säilyy teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueena (TKT). AK- ja TKT -alueiden väliin jää AK -alueita palveleva autopaikkojen korttelialue (LPA). LPA -alueelle rakennettavien pysäköintilaitoksen ja autokatosten avulla saadaan osa asuinkerrostalojen tonteille kohdistuvasta melurasitteesta rajatuksi pois.

21 20/31 Alueen keskeinen sijainti edellyttää rakennuksilta arkkitehtonisesti korkeatasoista suunnittelua. Alueen rakennusten yleisväritys on vaalea, voimakkaampia värisävyjä käytetään tiettyjen rakennuksen osien korostamiseen ja rakennusten yksilöllisen ilmeen luomiseen värin vaihtelulla. Korttelin keskeinen sijainti edellyttää myös rakentamisen toteutukselta korkeaa laatutasoa. Korttelin pihat toteutetaan yhtenäisinä ilman aitoja tonttien rajoilla. Koko korttelialueelle tulee laatia yhtenäinen pihasuunnitelma, ja leikki- ja oleskelualueet toteutetaan koko korttelin alueelle yhteisesti käytettäviksi. Pihan suunnittelussa tulee ottaa huomioon eri ikäryhmien tarpeet Katualueet Pähkinärinteentien katualuetta on levennetty, jotta alueella kulkeva oja saadaan liitetyksi katualueeseen ja pysymään yleisellä alueella. Koivuvaarankujalta erkanee uusi katu, Lehtikallio - Bladberget, joka jatkuu saman nimisenä LPAalueena. 5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Kaavamuutoksen toteuttaminen eheyttää ja tiivistää Pähkinärinteen kaupunkirakennetta. Kaupunki-/taajamakuva Uusi rakentaminen liittyy mittakaavaltaan ympäröivään rakennuskantaan. Alue muodostaa kuitenkin oman uuden raikkaan kokonaisuutensa pähkinärinteen ja Hämevaaran kaupunginosien rajalle. Asuminen Alueen väestöpohja laajenee uusien asukkaiden myötä. Väestön lisäys tukee Pähkinärinteen olemassa olevia palveluita. Alueen vuokrarakentamisen määrä on rajoitettu asukaskunnan monipuolisena pitämiseksi. Alueen toteuttaminen kokonaan omistusasuntoina ei lisäisi kaupungissa tarpeellista vuokraasuntokantaa, toisaalta yksinomaan vuokra-asuntojen tuottaminen tekisi alueen väestörakenteesta liian yksipuolista. Alueen jättäminen rakentamatta, merkitsisi, että vastaava määrä asuntorakentamista tulisi osoittaa johonkin muualle, mahdollisesti huonompien liikenneyhteyksien päähän. Palvelut Alueen väestön lisääminen tukee aluetta ympäröiviä palveluita. Asukasmäärän kasvu ei edellytä uusia palveluinvestointeja. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaavamuutosalueelta poistuu muutama työpaikka nykyisen rautakaupan siirtyessä muualle. Tällä ei ole merkittävää vaikutusta Pähkinänrinteen

22 21/31 työpaikkarakenteeseen. Rautakirjan logistiikkakeskus ja pääkonttori on työnantajan merkittävämpi ja säilyy edelleen alueella. Virkistys Asemakaavan muutos pienentää hiukan alueen lähivirkistysaluetta. Yli puolet voimassa olevan asemakaavan mukaisesta puistoalueesta säilyy edelleen lähivirkistysalueena. Alueella ei ole nykyisin rakennettuja polkuja eikä toimintoja. Kasvava asukasluku lisää hiukan jäljelle jäävän lähivirkistysalueen käyttöä. Liikenne Alueen asukkailla on hyvät mahdollisuudet käyttää joukkoliikennettä. Bussipysäkkejä sijaitsee Pähkinärinteentiellä, Rajatorpantiellä sekä Vihdintiellä kävelymatkan päässä. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueen rakentamisen myötä alueelta poistuu kaksi vanhaa rakennusta, jotka edustavat aikakaudelleen tyypillistä elementtirakentamista. Poistuvien rakennusten rakennustaiteellinen arvo ei ole merkittävä. Alueen rakentamisen kautta ympäristön laatutaso nousee. Rakennetun kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat rakennukset on osoitettu asemakaavakartassa suojelumerkinnöin. Vesihuolto Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia vesihuoltoon. Alueen rakentamisen yhteydessä toteutettavien hulevesien hallintatoimien johdosta hulevesivirtaamat alueelta eivät lisäänny merkittävästi. Hulevedet käsitellään mahdollisimman suurelta osin maanpinnalla painanteissa ja hulevesireiteillä. Hulevesien käsittely viivytyspainanteissa parantaa tontilta lähtevien hulevesien laatua. Tekninen huolto Alueen tekninen huolto ei vaadi suuria investointeja. Kaukolämpö ja vesihuoltoverkostot ovat lähellä ja helposti käytettävissä. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella sijaitseva tuotantolaitos aiheuttaa ajoittain lähiympäristöön meluhaittaa. Myös liikenteen melua kohdistuu edelleen alueelle. Melua torjutaan ulkooleskelualuilta rakennusten sijoittelulla ja asunnoista rakennusten äänieristävyysvaatimuksilla. Myös pysäköinnin sijoittelulla vähennetään Rautakirjan toimintojen aiheuttamaa melua, paikoitellen melua torjutaan myös aitamaisilla rakenteilla. Sosiaalinen ympäristö Uusien asukkaiden myötä alueen sosiaalinen ympäristö monipuolistuu ja kehittyy. Alueen rakentaminen suunnitellaan yksityiskohtaisessa rakennussuunnittelussa siten, että se mahdollistaa esteettömän ympäristön toteuttamisen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaavamuutosalueen rakentamisella ei ole merkittäviä luontovaikutuksia. Luonnontilainen alue pienenee hiukan, osa alueesta on kuitenkin jo rakennettua, joten rakennuskannan uudistaminen ei suoraan vaikuta luonnonoloihin. Alueen pienilmastossa tapahtuu pieniä muutoksia, muutos on kuitenkin paikallinen

23 22/31 Alueen lähivirkistysalueeseen kohdistuu hieman nykyistä suurempi kulutus asukasmäärän kasvun johdosta Yhteenveto Kaavamuutosalueen rakennuskannan muutos muuttaa alueen kaupunkikuvaa ja lisää ympäristön kaupunkimaisuutta. Vanhojen rakennusten purkamisen myötä alueen rakennuskannan kerroksellisuus vähenee. Muutos on kuitenkin perusteltu ja tarpeellinen. Alueen väestön monipuolistuminen voi osaltaan vilkastuttaa Pähkinärinteen alueen sosiaalista elämää. Mikäli osa asuinrakennuksista tuotetaan kaupungin vuokratalotuotantona, sosiaalisen yhteisön monipuolisuus varmistuu. Olemassa olevien asuinalueiden tehokkaampi hyödyntäminen tuottaa taloudellisesti ja ekologisesti kestävämpää ympäristöä. Alueen asukkailla on hyvät mahdollisuudet käyttää joukkoliikennettä jolloin tarve liikkua omalla autolla pienenee. Uuden asuinrakentamisen sijoittaminen olemassa olevia teknisiä verkostoja ja palveluja hyödyntäen on taloudellisesti kannattava ratkaisu. 5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Asemakaavan muutosalueelle kohdistuu liikennemelua sitä ympäröiviltä vilkkailta kaduilta sekä lentomelua. Melua on torjuttu alueelta rakennusten ja autokatosten sijoittelulla. Lisäksi melun rajoittamiseksi on annettu kaavamääräys parvekkeiden lasittamisesta ja melun torjumiseksi asunnoissa. 5.6 KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Katso selostuksen liitesivut. 5.7 NIMISTÖ Alueen uudelle kadulle annettaneen nimeksi Lehtikallio-Lövberget. Nimistöryhmä käsittelee nimiasiaa kokouksessaan ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS Alueen toteuttaminen on tarkoitus tehdä vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen on tarkoitus aloittaa heti, kun asemakaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi. Viimeisen vaiheen rakentaminen alkanee vuonna Vesihuolto Tiedot vesijohto- ja viemäriverkoista ovat kohdan mukaiset.

24 23/31 7 KAAVAMUUTOSTYÖHÖN OSALLISTUNEET Asemakaavan muutoksen suunnitteluun ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Vantaan kaupunki: Kaavakartan ja selostuksen laatiminen Arkkitehti Asta Tirkkonen, Maankäytön ja ympäristön toimiala Alue-arkkitehti Timo Kallaluoto -"- Suunnitteluavustaja Eeva Juusela -"- Suunnitteluavustaja Marko Hoffren -"- Liikenneinsinööri Pekka Haasanen -"- Liikenneinsinööri Pirjo Salo -"- Vesihuoltosuunnittelija Marika Orava -"- Asuntotuotannon kehittämispäällikkö Tuula Hurme -"- Asumisen erityisasiantuntija Tomi Henriksson -"- Kehitysinsinööri Paula Jääskeläinen -"- Lupa-arkkitehti Matti Kärki -"- Toteuttajat ja konsultit: Sanoma Trade Oy, maanomistaja Kiinteistöjohtaja Pentti Katainen Kiinteistöpäällikkö Jarkko Ämtö SRV Oy Suunnittelujohtaja Jouko Pöyhönen Projekti-insinööri Sami Somero Projekti-insinööri Tuomas Lindfors Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy Arkkitehti Mika Päivärinne Arkkitehti Per Hansen SITO Oy Maisema-arkkitehti Antti-Jaakko Koskenniemi Diplomi-insinööri Katja Rasi VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluyksikkö Asemakaavoitus Vantaalla Timo Kallaluoto aluearkkitehti Asta Tirkkonen arkkitehti

25 24/31

26 25/31

27 26/31

28 27/31

29 28/31

30 29/31

31 30/31

32 31/31

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001999, VEROMIES, KORTTELI 52104 JA OSA KORTTELIA 520105 KAAVAMUUTOSALUE Kaavamuutosalue

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Uusi kerrostalo Mantelipolulle

Uusi kerrostalo Mantelipolulle VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 12.4.2010 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Uusi kerrostalo Mantelipolulle Asemakaavamuutos nro 002091,

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218 1 Perus- ja tunnistetiedot Metsotorni Kaupunginosa 83, Metsola Asemakaavan muutos: Osa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Autopaikkatontin laajennus Kivikirveenkujalla TKa 3.7.2012 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002170 / II 1.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II 17.9.2012 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001835, VEROMIES, OSA KORTTELI 52131 SEKÄ KATU- LIIKENNE- JA SUOJAVIHERALUETTA. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 28.9.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002141, TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS, VIERTOLA Osa korttelia 63124

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.5.2017 SÄHKÖTIE 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002344 Kaavamuutosalue sijaitsee Tammiston kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu kortteli 50001/13 sekä katualuetta.

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot