Miirkitäfu;.-~egisteriin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miirkitäfu;.-~egisteriin."

Transkriptio

1 työväen urheilulehtiin,joille Työväen Urheilulehtikin lähettää nume roitaan. Lehden ulkomaille lähettämisen tarkistus jätettiin lehden toi mituksen huoleksi. 7. Luettiin Ruotsista tovereilta Kilbom ja Samuelson saapunut kirjel mä,jossa kehoitetaan liittoamme järjestämään urheilijoita kilppilemaan Göteborgiin opposmtioniryhmän järjestämiin kilpailuihin. Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 8. Painijoita koskeva kirjelmä Ruotsista merkitään saaduksi pöytäkir jaan,samoin Latvian Työväen Urheiluliitolta tullut kirjelmä,jossa he suosittelevat tänne kilpailemaan liittonsa jäsentä Vitiniä.II:gin Jy rylle annetaan oikeus lrutsua kilpailuihinsa latvialainen Karl Vitin. Kirjelmien yhteydessä kelrusteltiin urheilukilpailujen järjestämi sestä niiden maiden urheilijain kanssa, joissa ei ole omaa työväen urhei ~ (7/vVoV:; a,,:taluliittoa ja päätettiin,että niistä ma~a t~levillft urheilij~ ~/,;~~~. joissa ei ole työväen urheiluliittoa~ava~assaa~ suositus S~ ä läiseltä oppositionilta voidakseen 988ia kilpailla liittomme alaisten seurojen järjestämissä kilpailuissa. ~Enjaisten 9. "Uralta" tulleeseen kyselyyn vastataan,että on Liitto toimikunnan mielestä paras sikäläisissä olosuhteissa muodostaa seura itsenäiseksi urheiluseuraksi.vastauksen lähettäminen jätettiin Pekka lan huoleksi. 10. Pyrkivä, Napiala ilmoittaa eroittaneensa jäsenyydestään määräämät tömäksi ajaksi Martti Jokisen sentähden,että hän on käynyt jatlruvasti varoit~~:~u~limatta harjoittelemassa suojeluskuntalaisten kanssa. Miirkitäfu;.-~egisteriin. 11. H:gin Jyrylle ilmoitetaan,ettei seuraan pyrkivää Kotkan Riennon entistä jäsentä Eino Lainetta voida ottaa seuran jäsenyyteen ennenkuin hänelle kieltolakirikoksesta tuomittu rangaistusaika on loppuun kulu nut. 12. Anton Toivolan,Rakkolanjoelta,pyynötin johdosta saada lievennystä villinä-olo-aikaansa vastataan,että hänen on oltava villinti sääntöjen määräämä aika.

2 13. Yleisurheilujaoston ehdoituksen mukaisesti päätettiin Jyväskylän Veikkojen jäsenelle A. Vihiselle antaa uusi 1 luokan urheilumerkki kadonneen tilalle uudella numerolla ja entinen merkki kuoletetaan. 14. L923 ilmestyvään Työnjuhla-julkaisuun päätettiin antaa 200 markan ilmoitub Urheilupäivänä lähetetään puhumaan Hämeenlinnaan O. Paananen, Riihimäelle V. J. Kostiainen, Jyväskylään V. Mikkola,Helsinkiin E. Pekka la ja Tampereelle sihteeri. Puhujan hankkiminen Keravalle Juhannukseksi jätettiin sihteerin tehtäväksi. 16. Kostiainen esitti,että Liittotoimikunta ottaisi pohdinnan alaisek si runsaamman osakkeiden oston Työväen Akatemian Kannatusosakeyhtiöstä ja,että Liittotoimikunta ryhtyisi hommaamaan Akatemiaan erikoista ruumiillisen kasvatuksen osastoa. Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. 17. Otettiin käsiteltäväksi Laulu-ja Soittojuhlien yhteensattuminen liittomme voimistelujuhlien kanssa v.1926.päätetiin ehdottaa ~usi ikki liiton edustajakokoukselle,että Musiikkiliiton juhlat siirrettäisiin joko vuosi eteen-tai taaksepäin,koska meidän mahdotonta siirtää juh '/ liamme,tai,että Musiikkiliiton edustajakokous antaisi valtuudet Mu siikkiliiton Liittotoimikunnalle sopia TUL:n Liittotoimikunnan kanssa mahdmllisten yhteisten juhlien pitämisestä,jos ei ole mahdollisuuksia siirtää laulu-ja soittojuhlia toiseen vuoteen. 18. Uintijaoston suorittama stipendien jruro uintikursseja varten hyväk syttiin,samoin hyväksyttiin uintijaoston tekemä jaottelu uintimesta ruuskilpailujen pito-oikeuksista. 19. Suomen Työväen Raittiusliiton pyyntöön, että TUL kustantaisi työ läislasten raittiuspäivillä toimeenpantaviin voimistelu-ja urheilukil pailuihin palkinnot ppätettiin vastata kielteisesti. Vakuudeksi

3 tehty TUL :n Liittotoimikunnan kokouksessa ls/6-23. Saapuvilla olivat :E. Pekkala,V.Mikkolu,.. F.Mikkola, U. Rinne, K,Niininen, H. Paasonen, V. lso la ja O. Paananen. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksilla S ja 10 : ään. S :n loppuosa tulee kuulumaan : - - -,että niiden maiden urheili jain,joissa ei. o~e. työväen urheiluliittoa, pitää saada ennakkosuositus sikäläiseltä j. n. e. 2. Hämeenlinnan KisalIe myönnettiin oikeus toimia kansalliset uinti kilpailut 15/7. 3 Satakunnan piirille myönnettiin Smk. 1000:- avustus piireille mää rätystä rahamäärästä käytettäväksi palloilu-ja urheiluneuvontaan hei näkuun aikana. Piirin johtokunnan on tehtävä täydellinen selostus raha määrän käytöstä Liittotoimikunnalle. 4. i/ Liiton tomistohuoneuston siistinä pysyttämiseksi ilmoitetaan Hel singin piiri johtokumnalle, että heid~~ käytettävänään on liiton pieni toimistohuone kerta viikosta.muista kokouksista on ilmoitettava enna kolta liiton toimitsijoille. Päätettiin hankkia verhot liiton kaappien (j eteen. Sihteeri velvoitettiin yleensä huolehtimaan liiton huoneuston kunnostamisesta. Vakuudeksi!1~.

4 tehty TUL :n Liittotoimikunnan kokouksessa 20/6-23. Saapuvilla olivat : E. Pekkala, V. Mik..- k?la, F. Mikko~a, V. Varelius, V. Isola, O.p ananen, U. Rinne ja K. IHininen. l. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Otettiin käsiteltäväksi ruotsalaisten toverien pyyntö saada 7UL :n urheilijoita urheilemaan Göteborgin Työjuhliin. Ehdotetaan, että Göteborgiin järjestettäisiin painikilpailut, joihin TUL lähettäisi 5 painijaa, yhden jokaiseen sarjaan. Ruotsalaisille tovereille ilmoitetaan,että painijat parhaiten kykenevät edustamaan liittoal1ide ja painikilpailuista tässä tapauksessa saavat he myöskin parhaan taloudel lisen tuloksen,koska olisimme tilaisuudessa lähettämään parhaat paini jamme kilpailuihin. Siinä tapauksessa jos he eivät voi järjestää paini kilpailuja tulee liittomme lähettämään muutamia yleisurheilijoita hei dän kisoihinsa. Lähetettävien lukumäärä riippuu siitä,miten paljon ruot salaiset voivat ottaa osaa kustannuksiimme. Pyydetään myöskin heiltä tarkempaa selvyyttä kilpailulajeista. 3. Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi liittoon V.-ja U.-seura Into Hel singin piirikunnan kautta. 4. Hyväksyttiin V.-ja U.-seura H:gin Vesan toim~npide, jolla se on - - eroittanut jäsenyydestään K. Lindströmin ja O. Lampisen. Merkitään kurin pitoregisteriin. 5. V. ja U.-seura Koitos Luolaja hyväksyttiin TUL :n jäseneksi sillä ehdolla, e~tä seura ottaa itselleen jonkun toisen nimen erehdyksien vält tämiseksi. Muutos on heti ilmoitettava Liittotoimikunnalle. 6. Latviasta tullut kirjelmä merkitään pöytäkirjaan vastaanotetuksi. Sihteeri ilmoitti ryhdytyksi asian vaatimiin toimenpiteisiin. 7 ~. Keuruun Kk :n T. Y:ltä tullut vastaus Liittotoimiiunnan lähettämään moitekirjelm--än merkätaan saaduksi. 8.

5 8. Hylättiin Käpylän Urheilijain anomus lahjoituksen saamisesta heidän arpajaisiaan varten. 9. Myönnettiin Uintijaoston ehdoituksesta Vaasan Työväen Uimareille lupa toimia kansalliset uintikilpailut 14-15/ Keskusteltiin ruotsalaisen järj estä jän lähettämisestä kiert~ä:än liitm oon kuuluvilla ruotsalaisilla seuduilla. Asian edelleen kehittä minen jätettiin Rinteen huoleksi. Vakuudeksi

6 tehty TUL :n Liittotoimikunnan kokouksessa 2/7-23. Saapuvi~la olivat : E. Pekkala, ~r Mikko la, F.MikJ::0la, T, Tanner, V. Isola,U. Rinne, V. Va relius,o. Paananen. l. Hyvrucsyttiin edellisen kokouksen ~öytäkirja. 2. Merkitään pöytäkirjaan Virost tullut ilmoitus,että sinne on perus tettu uusi työväen urheiluseura nimeltä Spartakus. 3. Luettiin Ruotsista tullut kirjelmä koskeva Göteborgin Työjuhlia. Painijaoston huoleksi annettiin valita liittomme edustajat mahdollisiin painikilpailuihin. Jaoston on tuotava ehdotuksensa Liittotoimikunnalle. Kil.ailijoista lähetetään tarpeellisia tietoja Ruotsiin reklaamia y. m. varten.hyöskin tiedoitetaan asiasta täkäläisissä päivälehdissä. 4. a/ Luettiin Kansainväliseltä Liitolta tullut kirjelmä koskeva ajtus ten vaihtoa Liiton toimiston ja Elsass-Lothringin Työväen Urheiluliiton äänenkannattaj an v illu. Päätettiin merkitä pöytäkirjaan kirj elmä saa duksi. 5. Hyväksyttiin Mustikkamaalla.vietetyn illanvieton lasku Srnk. 1800:-. 6. Voikkaal ta tulleeseen Lauri Tollmannin allekirjoittama n kysely:lti l~oskeva W. P. K:n kilpailuja vastataan seuraavasti : Jos viestinjuoksukilpailuissa on myöskin porv riseurojen jäseniä osan ottajina ei TUL :n alaiseen seuraan kuuluva henkilö saa ottaa mainittuun kilpailuun osaa. j'f TUL :n alaisen seuran jäsenen kuuluminen P. K:hon riippuu niin paljon paikallisista olosuhteista ja tehtaitten asettamasta pakosta palokuntaan kuulumisessa,että kysymyksen ratkaisu jää paikallisille j ärj estöill e. 7. Toivo Puustellin Perkjärveltä tekemän valituksen johdost päätet tiin kääntyä Viipurin piirin johtokunnan puoleen kehoituksella,että se ottaisi selvää valituksessa mainitusta asiasta ja samalla ilmoitetaan piirin johtokunnalle, että sillä on valtuudet asian ratkaisemiseen. Liit totoimikunnan päätöksestä i~oitetaan asianomaiselle Toivo Puustellille.

7 8. Uaisten voimistelumerkin kustannusarvioita pyydetään myöskil1 toi sista liikkeistä paitsi Tunua Kultaseppä Osuuskunnalta, joka oli kustan nusarvion lähettänyt. 9. O. Louhimo hyväksyttiin H:gin Jyryn jäseneksi siitä päivästä lukien, jolloin hän on mainittuull seuraan liittynyt,61tuukauden koe- ajalla, jona aikana hän ei saa seuraa edustaa kilpailuissa. 10. H:gin Jyryn anomus saada, järjestää kansalliset tai mahdehllisesti kansainväliset nyrkkeilykilpailut Helsingissä 28-29/7-23 hylättiin,kos ka Jyry on s anut kuluvana vuonna järjestääkseen mestaruuskilpailutt ja koska H:gin Vesalla on samoina päivinä kansalliset alokaspainikilpailut ja samalla kansalliset pyöräilykilpailut. H:gin Kullervon ja Jyryn anomuksien ~MXx johdosta, joissa he anovat saada kansallisten kilpailujensa yhteyteen järjestää maratonjuok sun, päätettiin kehoittaa seuroja sopimaan kesken"~~, ettei kahta mara tonjuoksua toimittaisi kahden viikon väliajalla. Jyryn anomukseen saada järjestää kansalliset yleisurheilukilpailut 29-30/9-23 vastataan myönteisesti, paitsi mitä tulee maratonjuoksun jär jestämiseen,jossa viitataan ylläolevaan LiittotoimilDXnnan päätökseen. Talikkalan Tovereille myönnettiin lupa järjestää kansalliset yleis,.. urheilukilpailut 11-12/8-23. Käsiteltiin jaostoissa käytettävää äänestystapaa ja hyväksyttimn, että äänestyksessä äänten mennessä tasan puheenjohtajan ottaessa osaa äänestykseen voittaa se puoli, jota pul~eenjohtaja kannattaa. 13. Yleisurheilujaoston ehdotuksesta hyväksyttiin yleisurheiluneuvojik si V. Koivula ja V. Laherma jaoston esittämillä palkkaehdoilla. 14. Voimistelujaoston ehdotuksesta annettiin jaostolie oikeus kääntyä kirjeenvaihdolla Saksan f1iyöväen Urheiluliiton puoleen krhden saksalai sen voimistelijan tänne kilpailuihin hankkimiseksi. Jaostojen on sovitta va useampien seurojen kanssa kilpailujen järjestelystä useampiin paik

8 koihin maassamme. Päätöksen teko Liiton osanotosta mahdollisiin tanni... oihin jätettiin toistaiseksi. 15. Kuvalaattoja valmistamaan alkavasta Osakeyhtiö Kuvat yöstä päätet tiin merkitä kaksi 500 markan suuruista osaketta. Osakeyhtiön perustavaan kokov~seen Liiton edustajaksi valittiin E. Pekkala. 16. Hyväksyttiin Uurmin"Tähden", Nurmin Kint~een "Kiiston", Hurmin Kos kelan "Valon"ja Hovinmaan Rakkolanjoen Innon yhtyminen yhdeksi seuraksi nimeltä Kilpaveikot, joten edellä mainitut seurat tulevat poistettavaksi liiton seuraregisteristä. 17. Hyväksyttiin TUL :n jäseneksi Vaasan Piirikulman kautta Arbetares Segelsällskap r. f. 18. Palloilujaostolle annettin valtuudet vuokrata liiton omistamia maaliverkkoja ja. määrätä niistä kannettava maksu. 'rerkot vuokrataan t. k :n 8 p :väksi II :gin Jyrylle ja saa sihteeri määrätä vuokran jos jaostoa e~ saada siksi koolle. 19. P Päätettiin ilmoittaa Urheilulehdessä, että seurojen solmiessaan kansainvälisiä swlteita on niistä tehtävä ilmoitus Liittotoimikunnalle. Päätös koskee niitä maita, joissa on oma työväen urheiluliitto.muihin maihin nähden on Liittotoimikunta. jo aikaisemmin tehnyt päätöksen. 20. Ruotsalaisen järjestäjän saamisek~i liitolle käännytään Vaasan piirin johtokunnan puoleen kyselyllä olisi heillä tiedossaan kykenevää henkilöä mainittu~m toimeen. 21. Päätettiin lähettää piirikunnille kiertokirje suojeluskuntiin kuu lumisrikoksista y.m. asioista. Vakuudeksi

9 tehty TUL :n Liittotoimikunnan kokouksessa 9/7-23. Saapuvilla olivat : E. Pekkala, V. Mikko l~, F. Mikko~a, U. Rinne, T. Tanner, V. Varelius ja O. Paananen. 1. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksella 11 : ään. 2. Toejoen Toverien kyselyn johdosta päätettiin, että sääntöjä on nou datettava tällaisessakin tapauksessa ja, että siis Porin pyrinnöstä muut taneet ovat pakollisia olemaan villinä sääntöjen määräämän ajan. YleisurheilujaostolIe päätettiin huomauttaa, että se ottaisi tällai set tapaukset huomioon kilpakelpoisuussääntöjä laatiessaan. 3. Keslusteltiin Suomen Työmiehessä olleen kirjoituksen johdosta kos keva kieltolakirikkomuksia Porissa ja sen ympäristöllä työväen urheilu väen keskuudessa. Piirin johtokunta velvoitetaan toimittamaan tutkimus asiassa ja ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin. Piirin johtokunnan on ilmoitettava asian kulku Liittotoimikunnalle. 4. Hyväksyttiin periaatteessa Viipurin Piirikunnan anomus saada pii~ e reille myönnetystä apurahamäärästä Smk 1000 : -, koska piirin johtokunta oli lähettänut selostwcsen piirin taloudellisesta asemasta ja suunnitel man mihin tultaisiin käyttämään avustus. Piirin johtokunta ehdottaa varat ~. käytettäväksi palloilillcursseihin yleisurheulun palkintotuomarikursseihi~ Asia,mikäli se koskee palloilua, riipuu siitä saadaanko liitolle palloi luvalmentaja. Mikäli asia koskee palkintotuomarikursseja.lähetettiin se yleisurheilujaostoon perinpohjaista harkintaa varten. Jaoston.on tuo tava ehdotuksensa Liittotoimikunnalle. 5. Käsiteltiin Suomen Työväenpuolueen Puoluetoinlikunnan anomuskirjel mä, jossa pyydetään Liittotoimikuntaa myöntämään jonkun summan I1rauhan julistuksen"johdosta vangittujen toverien oikeudenkäyntikulujen peit tämiseksi. Asian ratkaisu jätettiin seuraavaan kokoukseen, koska liiton rahavaroista ei ollut täyttä selvyyttä. Liiton taloudenhoitaja velvoi tettiin tuomaan seuraavaan kokowcseen selonteko liiton taloudellises ta asemasta,yleiskatsaus,missä esiintyvät liiton varat ja suurimmat lä hitulevaisuuden menoerät.

10 Käpylän Ur heili joiden pyynt öön saada puhuja arpajaisjuhlatilaisuu teensa 15/7 vastataan kielteisesti koska Liittotoimikunnan jäsenistä e i voida phhujaa saada. Seuran on käännyttävä paikallisten puhujien puoleen pyynööllä saada puhuja. 7. Päätettiin painattaa ruotsalaisia jäserucirjoja 2' 000 kpl. 8. Sihteeri ilmoitti,että Vaasan piirin johtohenkilöiltä saamansa tiedon mukaan on vaasalaiselta Kontt urilta kielletty loma urheilukil pailuja varten TroL~irykmentin päällikön ilmoituksen mukaan sillä syyl lä, että sotaministeriöstä olisi tullut määräys, jonka mukaan ei TUL : n kilpailuihin saa sotilaille myöntää lomia. Asiasta otetaan tarkka sel vyys mainitulta Kontturilta ja senjälkeen jos asian laita on ylläkker rottu ilmoitetaan asiasta sotamininteriöön. 9. n Painijaoston tekemä ehdotus Göteborgiin lähetettävistä painijoista hyväksyttiin ja päätattiin tiedustaa voivatko ruotsalaiset toverit jär jestaä ottelun myöskin sarjassa alle 55 kg. Tietoja painijoista lähete~ä tään heti Ruotsiin samoin tietoja liittomme kehityksestä ja yleensä työväen urheiluliikkeestä maassamme. Lisäksi viitaten ruotsalaisten to verien viimeiseen kirjelmään pyydetään heiltä tietoja heidän osanotos taan kustannuksiimme, huomauttaen, että joka tapauksessa tulemme painijat lähettämään heidän kilpailuihinsa huolimatta summan suuruudesta,mi11ä he ottavat osaa kustannuksiin. Kuitenkin toivomme heidän otta~an mahdol lisimman paljon osaa niihin, koska liittomme taloudellinen asema ei ole hyvä. Myöskin kirjoitetaan Norjaan Olav Thorsenille, että ryhtyisi siel lä toimen, iteisiin painijajoukkueemme kustantamiseksi Kristianiaan kil pailemaån ja kehoittaisi jota~n oppositioniryhmään kuuluvaa seuraa ryh tymään hankkeen toteuttajaksi. Kilpailu olisi järjestettävä viikko jäl keen Göteborgin kilpailujen. 10. Sveitsin Työväen Urheiluliiton Liittojuhliin ei katsottu miestä voitavan lähettää ajan vähyyden takia, koska kilpailut siellä ovat 3-5 p:nä elokuuta ja ilmoittautumisaika loppuu heinäkuun 10 p :nä eikä jälki-ilmoittautumisia oteta huomioon. 11. Luettiin i8äasiainmininteriön päätös liittomme anomuksesta saada valmistaa ja myydä urheilupäivämerkkejä. Päätös on hylkäävä.merkitään

11 sisäasiainministeriön päätös pöytäkirjaan. 12. Naisten voimistelumerkistä pyydetään kustannusarviota eri liik keistä ja sen jälkeen tuotava lcustannusarviot naisten voimistelujaoston lausunto mukana Liittotoimikunnan ratkaistavaksi. Vakundeksi

12 1 Y T K 1 R J A TUL :n Liittotoimikunnan kokouksesta 18/7-23. Saapuv~lla oli~at : E. Pe~c~la,V. M~kkola, ~. ~ik kola,u. Rinne, V. Visa ja T. Tanner. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2.,4. ESitettiin Ruotsista saapunut k V,re, josa a tove Kilbom ilmoittaa, etteivät ruotsalaiset ole kesän aikana halukkaita järjestämään painikilpailuja,vaan ehdottavat niiden siirtämistä loka-, tai marraskuuhun.ruotsalaisten tekemään ehdotukseen Liittotoimikunta suostui ja päätettiin siitä lähettää tieto ruotsalaisille. 3. Esitettiin lorjan. 'i ' ' "Fagforeningernes Idroetsforening" ' iltä saapunut kirj elmä ja luettelo Norj an työväen huomattavimmista painijoista. Rirjelmän johdosta päätettiin norjalaisille ilmoittaa,että kirjelmällä tarkoitetut Jyryn kansainväliset painikilpailut ovat jo ohi,mutta että TUL. ottaa norjalaiset painijat huollimoon seuraavalla kerralla kansainvälisiä kilpailuja järjestettäessä. 4. Kotkan Riennon kirjelmä A. almin seurasta erottamisen johdos ta jätettiin seuraavaan kokoukseen. 5. aikaisemmin Palloiluneuvoja Villy Borgin neuvontatyöhön varuttul a 8000:- summaa päätettiin ylittää korkeintaan 1500 ffiark a lla, jo~ta Borg saattaisi ulottaa matkaansa vielä Keski- Suomen piiriin. 6. Amerikasta mr Paul Törmtiltä saapuneen kirjelmän johdosta, jossa tiedusteltiin onko TUL saanu.t amerikkalaisen Hahjus- seuran Pragin Kisoje~ varten v. 192l lähettåmää 75 dollarin suuruista rahaerää, päätettiin ilmoittaa, että kyseessä oleva rahamäärä on Liiton tilikirjoissa tuloiksi merkitty. 7. Käsiteltiin Uudemmaan Piirikunnan rahastonhoitajan tekemää iilloitusta, jonka mukaan Loh{).an Työväenyhdistys järjestää heinäkuun p :nä h~hjalla arpajaise,eli samana päivän~,jolloil Uudemmaan Piirikunta järjestää paikkakunnalla piirikunnalliset yleisurheilumestaruuskilpailut ja on ~yöväenyhdistys kehoitta- I

13 - 2 - nut Piirikuntaa siirtämään urheilukilpailunsa tuonne~maksi, jota tämä ei kuitenkaan katso voivansa tehdä, koska kilpailuista on jo ilmoitettu. Liittotoimikunta katsoi, ettei asia kuulu sille,mutta päätti kui- ~e~tta...l ~'( ~.J te cin asianomaisten itse sopimaan asiansa tai Piirikuntaa siirtämään kilpailunsa tuonnemmaksi. 8. Kansainväliselle Urheiluliitolle lähetetty kirjelmä, koskeva Liiton tekemää tiedustelua TUL : n jäsenmäärästä ja Leipzigin Kongressin jälkeen TUL :nsa toimitettua äänestystä, esitettiin ja päätettiin liittää pöytäkirjoihin. Suomen Sosialistise 9. Työväenpuolueenta Saa~irjelm~kOs - keva avustuksen myöntämistä II Rauhanjulistuksen" takia pidätettyfulä olevien työläisten oikeuskulujen peittämiseksi, ei Liittotoimih~ta katsonut voivansa suostua. Sensijaan ~UL :!l jäsenen U ~ Lähteisen avustukseen myönsi Liittotoimikunta 500 ' markkaa. Vakuudeksi : L

14 P Ö Y T 1 K I R J A TUL :n Liittotoimikunnan kokouksesta 27/7. saapuvilla o~lvat : E. ~ekkala,v. Mikkola, ~anni Mikkola, U. Rinne, V. Visa, T. Tanner jav. lsola. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Työmiehen Kalenteriin päätettiin myöntää 1/2 sivun ilmoitus. 3. Käpylän Urheulijain kesäjuhlaan puhujaksi lähettää Liittotoimikunta tov. K. Lindholm' in. 4. Liittoimikunnalla ei ollut mitään sitä vastaan, että Liiton sihteeri Y. Enne menee Työnjuhlapäivänä Hämeenlinnaan puhumaan, jonne Ammattijärjestö om häntä pyytänyt. 5. hyväksyttiin Liittoon Satakunnan piirikunnan alai' 6. Merkittiin pöytäkirjaan Porin Piirikunnalta saapunut kirjelmä koskeva Reposaaren juopottelujuttuja ja jossa Piirikunta ilmoittaa ryhtyne ensä tutkimuksiin asian johdosta ja ilmoittavansa niiden tulokset myöhemmin Liittotoimikunnalle. 7. Luettiin TUL :n Porin Piirikunnalta saapunut kirjelmä, jossa piirikunta ~~~~,~ pyytää Liittotoimikuntaa tekemään voitavansa, että Liittoon kuuluva v-ja u-seura Tyrvään Kisa saisi oikeuden harjoitella Vamrnalan kauppalan urheilukentällä, jonka oikeuden Vammalan porvarillinen valtuusto on siltä kieltänyt. Asian johdosta päätti Liittotoimikunta pyytää ensin Tyrväältä(Satakunnan Piirikunnan osoittamalta tov e Ulvenilta lähempiä tietoja,minkä jälkeen asiasta päätettiin tehdä numero työväen sanomalehdistössä.luita mahdollisuuksia aminn ratkaisuun ei Liittotoimikunta katsonut itsellään olevan. 8. Kotkan Riennon kirjelmä seuran jäsenyydestä erotetun E. Laineen jutun johdosta jätettiin seuraavaan kokoukseen.

15 9. Esitettiin IIelsingissä to irr,ivnl ta v- ja u-seura vesal ta saapunut kirjelmä, jossa seura valittaa sitii asiaintilaa, että samana päivänä kuin Vesa järjestää kansalliset alokaspainikilpailut järjestää Helsingin Jyry ammattikuntain väliset painikilpailut. Kirj elmtin johdosta päätti Liittotoimikunt a lähetettäväksi TUL :n IIelsingin Piirikunnalle kirjelmlin, jotta tämä kutsuisi ensi elokuun 28 p :ksi 2 jäsentä jokaisesta helsinkiläisestä urheiluseurasta koolle neuvottelemaan tällaisten ristiriitojen vastaisuudessa välttämiseksi. 10. Senjohdosta että Järjestönuorten Liitolta oli saapunut kirjelmä, jossa tämä anoi Järjestönuorten osastojen jäsenille kilpailuoikeut ta TUL :n alaisten seurojen kilpailuissa, päätti Liittotoimikunta myöntää täälaisen kilpailuoikeuden niille Järjestönuorten osastojen jäsenille,j ot~a eivät ole täyttäneet 16 vuotta. Päätöksestä i lmoitettava Järjestönuorten Lii tolle j a kiertokirjeellä TUL :n pi~rikunnille,näiden vuorostaan ilmoitettavaksi alaisilleen seuroille. 11. Porin Piirikulma. kirj elmän johdosta, jonka mukaan useilta paikkakunnan urheiluseuroilta on kielletty oikeus järjestää iltamia sillä perusteclla, että seura.t eivät ole rekisteröityjä. Päätettiin ilmoi1 tao. Piirikunnalle, että mikäli seurat ovat Sosialihallitukseen j~ttäneet rekist pröimisilmoituksen, ovat ne oikeutetut jär~~~äön iltamia hankkimalla Sosialihallituksesta todistuksn siit~isteröirnis ilmoitua on jätetty, ja että Liiton taholta koetetaan jouduttaa seurain rekisteröimistä. Siinä tapauksessa, että Piirikunta katsoo soveliaaksi omissa nimissään järjestää näitä iltamia,katsoi Liittotoimikunta tämän toimenpiteen mahdolliseksi. 12. Keuruun u-seura Toverien kesäjuhliin elok. 5 p :ksi puhujaksi päätettiin lähettää Liittotoimikunnan jäsen T. Tanner. 13. Kuopion Riennolle m:rörmettiin painikilpailulupa syysk. 8-9 p. 14. Kotkan Riennolle myönnettiin oikeus järjestää kansalliset nyrkkeilykilpailut ensi elok. 26 p :nä. 15. Jyryn ja Hyrkkeilyklubin nyrkkeilykilpailulupd.-anomuksia käsiteltäessä päätti Liittotoimikunta lähetettäväksi sekä Jyrylle

16 - 3 - että ljyrkkeilyklubille kirjelmät, joissn molempia seuroja kehoitet nan keskenään sopimaan kilpailu]!äivistä, sitäkin suurermrmlla sy-jllli kun nyrkkeilyklubin pyytämiksi päiviksi eli syyskuun p :ksi e i Ifyrkkeilyklubille voida kilpailulupaa myöntää senvuoksi, että samoina päivinä J yry j o. Kullervo jä.rj estävät Helsingissä yleisurheilukilpailut. Lähetettyihin ki~jelmiin o~ p~jdettävä asianomaisilta seuroilta vastaus ennen elok. 6 päivää. 16. A.Malmin juttu siirrettiin vielä seuraavaan kokoukseen. 17. Liittotoimikunnalle esitettiin, että v- ja u- seura Kullervon t aholta on käännytty Viron ja Latvian urheilujärjestöj en puoleen nyrkkeilijöiden sanmi~eksi näis t ä ma i s t a Kullervon j ärjestämiin nyrkkeilykilpailuihin, ja myönsi Liittotoimikunta, että Kullervo san tässä t apauksessa muuttaa aikaisemmin a ikomansn kansalliset nyrkkeilyklipailut knnsainvälisiksi. 18. J yr yn ~ yövlie n Urheiluliitolle jättämä nyrkkeilymestaruuskilpailuj en tilitys hyväksyttiin. Vakuudeks i :

17 l:~~.1äk.1.1:.1a tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokoukses s~ 6/~23.Saapuvill~ olivat:v.mikko~a, F.M1kkola,V.lsola,V.Visa,T.Tanner,V.Va : relius,h.paasonen ja O.Paananen. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Palloilujaosto ehdotti,että liiton jalkapallomestaruuskilpailuihin osaa-ottaville,joukkueille maksetaan liiton puolesta ~tkarahat ja päi värahaa Smk 25:- päivältä kullwkin joukku.en jäsenelle.joukkuueessa on 12 jäsentä.jaosto määrää erikseen kustakin tilaisuudesta moneltako päi vältä päivärahat maksetaan.jaoston ehdotus hyväksyttiin. Sihteeri tiedoitti,että venäläiset palloilijat ovat halukkaita pelaamaan kaksi ottelua liittomme palloilljain kanss~ palatessaan mat kaltaan Ruotsiin ja Saksaan. Ottelut päätettiin suorittaa jos saadaan tieto Ruotsista,etteivät he ole siellä pelanneet porvariurheilijain kanssa. Jos asian laita on päinvastoin ei liittomme alaiset seurat saa pelata venäläisiä vastaan. Ottelun järjestämisestä syntyi vilkas keskustelu,jonka kuluessa tehtiin kaksi ehdotusta ntm.,että Liitto järjestäisi itse ottelut ja toi nen ehdotus, että Liitto antaisi järjestelypuolen otteluissa seuran tai seurojen tehtäväksi ja pidätti1si osaa voitosta itselleen. Ehdotuksista äänestettäessä voitti jälkimäinen ehdotus 4 äänellä 3 vastaan. Ottelujen järjestelypuoli annettiin 5 äänellä 2 vastaan Jyryn ja Kullervon tehtäväksi. KOko ottelujen voitosta tulee 50~ Venäjän Palloliito~le.Toinen 5~ jaetaan siten, että siitä ~3 tulee liitolle ja 2/3 järjestäville seuroille.palloilujaosto määrättiin valvomaan liiton etuja ottelujen järjestelyssä ja huolehtimaan,että tilit jätetään Liittotoimikunnan tarkastettaviksi. 4. Otettiin keskusteltavaksi edellisessä kokouksessa pöydälle jätet ty kysymys E.Laineen ottamisesta H:gin Jyryn jäseneksi.koska Liitto toimikunnan puolesta on aikaisemmin ilmoitettu Jyrylle,ettei Laine voi yhtyä sanottuun seuraan. ennenkuin hän on kärsinyt loppuun rangais tuksen jonka hänelle on antanut Kotkan Riento, kysytään Jyryl tä onko Laine Jy ryn tai Jyryn Uima-osaston jäsen ja onko hän ottanut osaa kilpailuihin

18 ei tai uimanäytöksiin,jotka sanottu seura on järjestänyt. Saatuaan tidon tästä tulee Liittotoimikunta lähemmin päättämään vielä asian johdosta. 5. A.Yalmin valituksen johdosta,jossa hän pyytää Liittotoimikuntaa : kumoamaan Kotkan Riennon päätöksen, jolla hänet eroitettiin sanotun seu ran jäsenyydestä,päätti Liittoto~kunåå,että asia on kokonaisuudessaan seuran sisätben asia etkä Liittoto1m~ta tule puuttumaan tällaiseen asiaan,x... xjmitik Asiasta tiedoitetaan asianomaitelle seuralle ja asianomaiselle henkilölle. 6. Esitettiin Oulun piirin johtokunnan tekemä kysely,voiko urheilija kilpailtuaan Vaasan piirin mestaruuskilpailuissa ottaa osaa ja päästä mestariksi Oulunp piirin mestaruuskilpailui*sa.sihteeri ilmoitti vas. tanneensa Oulun piirin johtokunnalle,että jos urheilija on ollut 1 kk -- ( jonkun Oulun piiriin kuuluvan seuran jäsenenä,siis suorittanut villinäolon,on hän oikeutettu täydellisesti kilpailemaan Oulun piirin mestaruus kilpai~uissa.sihteerin väksyttiin. Oulun piir~ johtokunnalle tekemä ilmoitus hy 7. Viipurin piirin puheenjohtajan J.Klamin kyselyihin päätettiin vas tata seuraavasti. Onko alokaskilpailuissa oikeutettu kilpailemaan henkilö,joka aikaisemmin ei ole palkittu muutoin kuin alle 16 v. poikain kilpailuissa? Kysymyksessä oleva henkilö on oikeutettu kilpailemaan alokaskilpalluis sa. Onko henkilö katsottava alokkaaksi kenttäurheilussa jos hän on.ikaisem min palkittu esim. hiihdossa tai pa1nissa,tai vaikkapa vain jossain kenttäurheilua lähellä olevassa urheilumuodossaz Jos henkilö on palkittu samaan urheilumuotoon kuuluvassa urheilussa ei hän ole enään eikeutettu kilpailemaan alokkaana.esim.jos henkilö on palkittu jossain kenttäurheilumuodossa ei hän voi ottaa alokkaana enään osaa mihinkään kenttäurheilumuotoon. Klamin kysely,mikäli se koskee villinäolo-aikaa lähetetään yleis urheilujaostoon otettavaksi huomioon sääntöjä käsiteltäessä. :. Liittoto1mikunnan päätöksestä tiedoitetaan Klamille. 8. Luettiin SVeitsin Työväen Urhelluliitoa puheenjohtajalta tullut kortti,jossa hän pyytää jotain suomalaista urheiläjatoveria kanssaan näköalakorttien vaihtoon. Sihteerin tehtäväksi jäi tidustaa sellaista.

19 9 l Saksan Työväen Votm1stelu-ja Urheiluliitolta tullut kirje1mä,kos keva saksalaisten vo~istelijain tuottamista tänne kil~ailemaan,lähe tetään jaoston käsiteltäväksi. 10. : Luettiin Satakun.an ~iir1n johtokunnan kirje1mä,jossa selostettiin tutk~set Suomen Työmlehessä olleen kirjoituksen johdosta, joka kos ki kieltolakirikkomuksia työläisurhellijain keskuudessa Porissa ja sen ym~äristöllä.tutkimuksen tulos on osoittanut,että kirjoitus lehdessä on ollut suuresti liioiteltu ja totuudesta ~oikkeava.piir1n johtokunnan selitys ja tutkimukset hyväksyttiin. 11. Sihteeri ilmoittl,että H:gtn Jyryn s1ht*erl J~Lindberg oli llmo1t tanut hänelle puhel1mltse,että Jyryn ja H:gin.yöv.Nyrkkellyklubin vä:: lillä on päästy sovintoon sanottujen seurojen nyrkkeilykilpailujen suh teen siten,että Nyrkkeilyklubi on suostunut siirtämään kilpailunsa myöhempään.liittototmikunta ~äätti myöntää Jyrylle nyrkkeilyk1lpallut amonikseen ~älv1k8i,mutta kuitenk1n sillä ehdolla,ettei Nyrkkeilyklu billa ole sitä vastaan mitään muistuttamista.tämä ehto sentähden,kos ka ei Liittotoimikunnalle ollut vielä tullut virallista tietoa neu vottelujen tuloksista edellämainittujen seurojen kesken. 12. Päätettiin merkitä ~öytäkirjaan,että liitolle on tullut kirjel mä S.Työväen Raittiusliitolta,koskeva Raittiuskurssien järjestämistä Helsinkiin lokakuun 1 ja 22 päivän välisenä aikana. 13. Eliisa KOrhosen Liittototmikunnalle tekemän kyselyn johdosta,voiko liittoomme kuulumaton ~ ~oika saada liittomme )Oikain urhe1lumerkin suoritettuaan sitä vastaavat vaatimukset merkkiä koskevissä säännöissä vaaditulla tavalla.asia lähet6tbln ~oika1n jaostoon lausunnon antamis ta varten. 14. Hyväksyttiin Yleisurheilujaoston ehdotuksesta seuraavat kilpailu luv~t:alku,forssa ja Tarmo,Oulu kansalliset yleisurheilukilpailut 11 ja l2/s-23.samoin annettiin Yleisurheilujaoston ehdotuksesta TUL:n tämän vuotiset py5räilymestaruuskilpailut Maarian Pyrkivän järjestettäviksi lähemmin määrättävänä päivänä, joru:a jaosto hyväksyy. 15. Tamperelaisten seurojen yhtymän anomuksen johdosta ehdotti Yleis

20 urheilujaosto,että sanotulle yhtymälle myönnettäisiin oikeus toimia maratonjuoksukilpailut kansallisten yleisurheilukilpailujensa yhteydee sä 1-2-3/9-23.Liittotoimikunta päätti 4 äänellä 3 vastaan evätä yhtymän anomuksen ja samalla Yleisurheilujaoston ehdotuksen,sillä perusteella, että kxk.txx*tktmb~jkwmmtxxmx H:gtn Jyryn ja Kullervon yhteisiin kil :pailuihin, jotka ovat kaksi viikkoa myöhemmin oh jo a'ikaisemmin myönnet ty maratonjuoksukilpailu ja maratonjuoksukilpailujen järjestäminen näin lähekkäin ei ole urheilulliselta eikä kilpailulliselta kannalta suota: vaa: I't:f,..k--dl~ rk;~ ~~ b--o-vv ~-;.. JI.Mikkola pyysi merkittäväksi eriävän kantansa pöytäkirjaan. 16. Naisten urheilujaosto pyysi Liittoto~ikunnalta tietoa saisiko jaosto järjestää naisille ensi vuonna :palloilumestaruuskilpailut joko.. pitkä-pesä-tai kori:pallossa samoilla ehdoilla kuin Palloilujaosto jär- jestää miesten jalkapallomestaruuskilpailut.koska asia on vielä valmis tamaton,jätettiin asian ratkaisu toistaiseksi siksi kunnes jaosto tuo Liittototm~lle va~iin ehdoituksen asiasta. 17. Liiton tsloudenhoitajalle annettiin valtuudet tilata 150 kpl naisten 111 luokan urheilumerkkejä entiseltä valmistajalta. Vakuudeksi

21 tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa... 24/8-23. Saapuvilla olivat:v.mikkola.f.mlk.. kola,u.rinne,o.paanane.n,h.paasonen ta,v.lso la ja V.Varelius. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Luettiin Tamperelaisten seurojen Yhtymän kirjelmä koskeva Liit totoimikunnan päätöstä,jolla se epäsi maratonjuoksukilpailuluvan sa notulta Yhtymältä.Kirjelmässä seurojen toimikunta lausuu. vastalauseen sa Liittotoimikunnalle sen takemän päätök~en toimikuntaa uudestaan käsittelemään asiaa. johdosta ja pyytää Liitto : Liittotoimikunta päätti,että Liittotoimikunnan aikaisemmin asias ta tekemääj päätöstä ei ole syytä luuttaa ja ~ää se näin ollen edel leen voimaan. Päätös tehtiin yksimielisesti. 3. Painijaoston myöntämät painikilpailuluvat vahvistettiinl Painijaoston ehdotus seuraa liitteenä. 4. V. Mikkola ehdotti,että Liittotoimikunta ryhtyisi toimenpiteisiin Saksan TUL:n avustamiseksi taloudellisesti kääntymällä anomuksella valtioneuvoston puoleen saada järjestää keräys ympäri maan Saksan TUL:n avustamiseksi.ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja toimenpitei päätettiin ryhtyä ensitilassa niin,että keräys voitaisiin aloittaa jo.. lokakuun 1 p:stä.ja kestäisi keräys tämän vuoden loppuun. Vakuudeksi :

22 Yritys,Joensuu 15-16/9 Urho,Suolahti 10-11/11 Vesa, Lappeenranta 20-21/10 Jyry,Helsinki 3-4-5/11 Kiisto,Vaasa 10-11/11 Pyrintö,Enso 3-4/11 Veikot,Tampere 17-18/11 Veikot,Jyväskylä 24-25/11 Visa,He1sinki 24-25/11

23 tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa... 27/8-2~.Saapuvilla olivat:v.mikkola,f.~ kola,u.rinne,h. Paasonen, T. Tanner,V.Varelius V.Visa ja O.Paananen. : 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin sihteerin laattma ja varapuheenjohtajan tarkastama valtioneuvostolle menevä anomnskirjelmä avunkeräysluvan sasmisek**, joka keräys to~eenpantaisiin nan hyväks~. Saksan TUL:n lehdistön ja kurssitotm1n 3. Aluejärjestöjen sääntöjen käsittely jätettiin seuraavaan kokouk seen.sihteeri velvoitettiin lähettämään säännöt monistettuina Liitto toimikunnan jäsenille. 4. Sihteerin entisistä tiedonantokaavakkeista korjaama tiedonantokaa vakeehdotuksen mukaisia kaavakkeita päätettiin painattaa ja lähettää seuroille täytettäväksi 2 kpl kullekin seuralle,joista toinen jää asian omaiselle piirin johtokunnalle.kaavakkeet päätettiin»iä numero1da ja liittää niihin huomautus liittokokouksen ja liittoneuvoston tekemis tä päätöksistä tiedoituksien suhteen. 5. Luistelumestaruuskilpailujen säännöt hyväksyttiin ja päätettiin niitä painattaa 300 kpl. Vi~osta kokoukseen. 6 f. Spartskus-seuralta tullut kirjelmä jätettiin seuraavaan 7. Latvian Työväen Urheiluliiton pyynnön johdosta päätettiin ostaa mainitulle liitolle Suomalais-Venäläinen sanakirja. Osto jätettiin F. Mi~lan huoleksi. 8. : Luettiin Pietarsaaren Voiman lähettämä kirjelmä,koskeva kansain välisten suhteiden so~iamista.kirjelmässä esitetään seuran taholta epäilys siitä,että Liittotoimikunta on alkanut poiketa liittokokouksen ja liittoneuvoston kokouksen asiasta tekemistä päätöksistä.kirjelmän 1 lähettämiseen on seura saanut aiheen Työväen Urheilulehden N:rossa 15

24 ollean Liittotoimikunnan tiedonannon johdosta. Sihteeri ilmoitti vastanneensa seuralle selittäen seuran saaneen kokonaisuudessaan harhaanjohtavan käsityksen mainitusta tiedonannosta. Sihteerin lähettämä vastauskirjelmä luettiin ja hyväksyi Liittoto~i kunta sen.liittoto~ikunnan päätöksestä ilmoitetaan mainitulle seural lee 9 f. Luettiin Uudenmaan piirin johtokunnan lähettämä anomus,jossa se anoo saada liittoneuvoston kokouksen piireille myöntämän avustuksen käytettäväkseen palkintotuomarikurssien järjestämiseen piirin alueelle. Piiri~all~ päätetiin myöntää Smk. looo:-.kurssien ohjaajaksi valit titn U.Rinne.Samalla päätettiin huomauttaa piirin johtokunnalle,että se järjestäisi piirin puolesta vain yhden opettajan, joka etupäässä se lostaisi kursseilla järjestötoim~taa. 10. Viktor Packalen'in lähettämä anomus saada takaisin amatöörioikeu tensa,jonka menettämisestä hän on epätietoinen sentähden,että hän on harjoitellut ammattipainija Kolehmaisen kanssa vuonna 19l4.Asia lähe tettiin painijaostoon lausunnon ant~ista varten. 11. Naisten voimistelujaoston puolesta ilmoitettiin, että Viipuriin Rientolan kursseille hankittuja puolapuita ei ole saatu kaupaksi,vaan ovat ne yhä edelleen säilytettävänä Rientolsssa.Viipurin piirin naisten jaostoa pyydetään yhä edelleenkin huolehtimaan mainituista puolapuista. 12. Naisten jaostojen ehdotuksesta hyväksyttiin liiton naisjärjestä jäksi Eliisa Korhonen 3 kuukauden ajaksi.järjestäjän palkaksi hyväksyi tiin 2400 mk kuukaudessa ja vapaat matkat. 13. Päätettiin hakea KOrdelin'in rahastosta avustusta Työläisnaisten Urheilulehdelle ja naisten kurssitoimintaa varten.anomuksen allekir joittavat naisten jaostojen puhee~johtaja ja sihteeri. 14. Naisten jaostojen puolesta ehdotettiin, että ryhdyttäisiin hankki maan naisille votmistelukotia,joka tulisi ~txx.t.tmtkkxxxk liitolle. Pitkän keskustelun perästä,jossa yleensä periaatteessa hyväksyttiin mainitun voimistelukodin hankkiminen työläisurheilåjoille ja -voimiste lijoille,päätettiin,että asia lähetetään edelleen jaostoon tarkemman ehdotuksen tekoa varten.

25 15. Naisten voimistelumerkkisuoritusten tuloskirjoja päätettiin pai nattaa 500 kpl.jaosto saa oikeuden määrätä tuloskirjoille hinnan. 16. Naisten vo1mistelumerkin vaimistaminen ja hinnoitusten ottaminen jätetiin naisten voimistelujaoston huoleksi. 17. : Päätettiin tiedustaa Ruotsista toveri Kilbom'ilta tarkemmin ovat ko ne joukkueet olleet työläisjoukkueita,joita vastaan venäläiset pal loilijat ovat pelanneet Ruotsissa. 18. Työväen Kalenteriin päätettiin antaa samanhintalnen ilmoitus kuin aikaisemmin on annettu Työmiehen kalenteriin. 19. V.-ja U.-seura Iskun juhlaan puhujaksi Sumppa-saareen lähetetään O.Paananen. 20. Luettiin V.-ja U.-seura H:gin Jyryltä tullut kirjelmä,koskeva Kotkan Riennon entisen jäsenen Laineen ottamista Jyryn jäsenyyteen. Kirjelmässä mainitsee seuran jäsenkirjuri olleensa tietämätön Liitto kokouksen päätöksestä ja tullut antaneeksi jäsenkirjan mainitulle Lai neelle vaikka ei hän ollut oikeutettu sitä saamaan. Juttu katsottiin loppuneeksi ja ilmoitetaan Kotkan Riennolle asiasta. 21. Liiton taloudenhoitaja Arvo Valkama oikeutettiin kuittaamaan Kansallisosakepankki1n Liitolle tulleet rahalähetykset. 22. Yleisurheilujaoston ehdotuksesta hytäksyttiin tämän vuotisten si sähyppymestaruuskilpailujen ja viestinjuoksuta-ja 10-ottelumestaruuskil pailujen tilit, joista edellisen kilpailun tilit osoittivat tappiota 753:55 mk ja jälktmäiset voittoa 440:75,josta liitolle tuleva osuus on Smk. 110: Maarian Pyrkivälle päätettiin antaa oikeus järjestää TUL:n pyöräi : : lymestaruuskilpailut yhdessä TUL:n jalkapallomestaruuakilpailujen väli eräottelun kanssa liiton kenttävuorolla Turun Urheilupuistossa 22-23/9 sillä ehdolla,että seura maksaa 12 miehisen jalkapallojoukkueen kustan,.. nukset joko Helsinki-Turku-H:ki tai Kotk~Turku-Kotka ja erotuomarin matkakustannukset H:ki-Turku-H:ki ja lisäksi 25% puhtaasta tulosta tu

26 losta tulee liitolle. 24. Liittotoimikunnan aloitteesta Helsinginpiirin johtokunnan kutsu maan helsinkiläisten seurojen neuvottelukokouks~en valittiin Liittotoi mikunnan edustajiksi V.Mikkola ja O.Paananen.Sihteeri velvoitettiin alustamaan kysymys,jonka tähden kokous on kutsuttu koolle,ja muutenkin seuraamaan kokouksen kulkua. : Vakuudeksi df~ ~, : : 1

27 tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa ~9T23,Saapuvilla olivat:v.mikkola,f.mikkola H.Paasonen,O.Paananen,V.Isola ja K.Niininen. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Merkitään pöytäkirjaan, että Liitto on saanut nostaa valtioavustuk sen ko~annen erän 41'250 mk. 3. Frankfurt sm Mainissa 1925 pidettävien Olympialaisten ohjelbaa laa tivaan teknikkojen konferenssiin varaedustajan valinta jätetiin seuraa vaan kokoukseen. Samoin jäi päätöksen teko siitä,saako Punaisen Urheilu lnternationalen edustaja ottaa osaa v.lg24 Frankfurtissa pidettävään kongressiin,seuraavaan kokowrseen. 4. Liittoto~ikunnan edustajaksi helsinkiläisten seurojen valitsemaan komiteaan valittiin O.Paananen.Komitean tehtävänä on valmistaa alustus Helsingin piirin ylimäärätiselle piirikokoukselle solidaarisuudesta seurojen kesken. 5. Naisjärjestäjän palkkaus. Sihteeri esitti vastavalitun naisjärjes täjän Eliisa Korhosen puolesta,että hänelle lisättäisiin palkkaa.koska hän oli e8ehtynyt jonkun verran palkkaustaan laskiessaantkäsittäessään joutuvansa työskentelemään 22 päivää kuukaudessa.naisten jaostojen pöy täkirjasta kävi kuitenkin selville,että aikaisemmin oli sovittu työaika ja sitten vasta palkkaus.näinollen ei asia antanut aihetta mihinkään totmenpiteisiin Liitt~to1mikunnan että hän voi kääntyä asiassa jaoston puoleen. 6. taholta,vaan ilmoitetaan Korhoselle, Äänekoskelta ja Kymintehtaalta tulleiden kyselyjen johdosta päätet tiin niihin vasta, että W.P.K:n kilpailu~in saa ottaa osaa Liittomme alaisten seurojen jäsenet vain siinä tapauksessa, ettei niihin ota OSaa porvarillisen liiton jäseniä. Osanotto-oikeus on sellaisiin kilpailuihin, jotka ovat puhtaasti palokuntalaisten teknillistä kouluutusta varten. :

28 7. Sihteeri velvoitettiin kirjoittamaan päivälehteen kirjoitus siitä, että TUL:n taholta on anottu lupaa saada totmeenpanna keräys Saksan Työväen Voimistelu- ja Urheiluliiton lehdistön ja kurssitoiidinnan tuke miseksi.samoin tiedoitetaan Työväen Urheilulehdessä kansainvälisestä teknikkojen konferenssista y.m. Ransainväliseltä Liitolta tulleista tie doi tuksista. :

29 tehty TUL:n. Liittotoimikunnan.. kokouksessa lo/9-23.saapivilla olivat:e.pekkala,v.mik... k?la,f.mikkola,u.rinne?h.pa8son~n,v.ls?la, O.Paananen,~~~.xtzV.Visa jat.tanner. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytwcirja. 2. Käsiteltiin Kansainväliseltä Liitolta tullut kirjemä. Edustajan valinta teknikkojen konferenssiin jätettiin toistaise~si. Punaisen Urheilu-Internationalen edustajan kutsumista Frankfurtin kongressiin 1924 päätettiin puoltaa yksimielisesti. 3. Päätettiin ottaa sähköteitse selvää Saksan Työväen Voimiste-ja Hr heiluliitolta,ketä vastaan venäläiset palloilijat ovat siellä pelanneet ja vasta sen jälkeen päätetään järjestetäänkö heille t äällä peliä. 4. Luettiin Oulun Tarmon kirjelmä,jossa seuran taholta ilmoitetaan, että paikalliset poliisiviranomaiset ovat kieltänee sanotulta seuralta iltamain pitoluvan.päätettiin asiassa kääntyä sisäasiainministerin puo... leen.käymään minibterin puheulla valittiin V.Mikkola varalle U.Rinne ja sihteeri. 5. Koska viimeisen LiittGneuvoston kokouksen pöytäkirjas*a ilmenee, että painijaostolle myönnetty määräraha on käytettävä palkintotuomari kurssien totmeenpanoon,måtta Koska päätös j oston mielipiteen muk an ei tullut ivan kiinteä,tiedusteli painijamsto Liittotoimikunnan mie lipidettä asiassa,olisiko määräraha käytettävä yksinomaan palkintotuo marien kouluuttamiseen. Liittotoimikunta päätti pyytää painijaostolta selostusta asettaa ko se paininneuvoanan vai palkintotuomarien kouluuttamisen etu tilalle. Samalla ilmoitetaan jaostolie Liittotoimikunnan toivomuksena,että plisi käännyttävä seurojen puoleen tiedusteluilla haluavatko ne kilpailujensa yhteyteen järjestää palkintotuomarikursseja, joihin opettajan kustannuk sista Liitto maksaisi 2/3 ja seura 1/3.Jos näitä haluttaisiin käytet täisiin määrärahaa näihin ja senjälkeen loppusumma käytettäisiin, jos sitä jäisi tarpeeksi, painin neuvontaan.

30 6. Luettiin Latvian TUL:lta tullut kirjekmä,jossa pyydetään Liittomme jääpallon pelaajia kilpailumatkalle Latviaan Stakelniin,Riiaan,Tukkumiin ja Mitau'hun.Kirjelmässä luvataan vastavierailulla meidän liittomme jär jestämiin kilpailuihin tänne. Asia lähetettiin palloilujaostoon lausunnon antamista varten ja ss: malla pyydetään jaostoa tekemään kustannusarvion joukkueen menoista. 7. "Työväenjärjestöjen Tiedonantaja" nimisen lehden valmistavalta toi mikunnalta saapuneessa kirjelmässä kehoitettiin Liittoa ryhtymään tuke maan sanotun lehden ilmestymistä.asia päätettiin lykätä kuitenkin tois taiseksi. 8. Palloilujaoston ehdotuksen mukaisesti päätti Liittotoimikunta ju : listaa Tampereen Yrityksen jäsenen Paavo Hjeltin kilpailukelvottomaksi yhden vuoden ajaksi kaikissa urheilulajeissa,koska hän oli käyttäyty nyt törkeästi erotuomaria kohtaan,lyöden häntä kasvoihin, Tampereen Yri tyksen ja Tampereen Raittiusseuran Urheilijain välisessä ystävyysotte lussa.rangaistus alkaa syyskuun 10 päivästä. 9 Painijaoston ehdotuksesta myönnettiin Viktor Packalen'ille amatöö rioikeudet alkaen 1 p:stä tammikuuna Kurinpitorekisteriin merkitään,että Kiisto Vaasa on eroittanut jä senyydestään Kustaa Siltasen 6 kuukauden ajaksi ja sen jälkeen yksi vuo si koejäsenenä.rangaistus alkaa 13 p:stä elokuuta Päätettiin merkitä pöytäkirjaan,että liitolle on tullut kirjelmä Virosta Spartakus-seuralta,jossa selostetaan mainitun seuran toimintaa ja mainitaan,että järjestöön on liittynyt jäseniä kautta maan.kirjel mässä selostetaan myöskin kesän aikana saavutettuja urheilutuloksia. 12. H:gin KullervolIe ja JJ7Ylle annettiin oikeus kutsua virolaisen Spartakus seuran jalka{)allojoukkue kilpailemaan tänne mainittujen seu rojen yhteisiin kilpailuihin. 13. Liiton toimistoon päätettiin tilata seuraavat lehdet:helsingin Sanomat,Uusi Suomi,Huvudstadsbladet ja Suomen Urheilulehti. 14. Aluejärjestöjen sääntöjen käsittely jätetiin seuraavaan kokoukseen ty/~' tff~,

31 Pö3:.:t..äk.1.l:.ig, tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa 13/9-23. Saapuvilla olivat:e.pekkala,~ ~F.Mikkola,~.Rinne,V.Visa,O.Paananen, H.Paasonen ja V.Varelius. 1. Edellisen kokouksen pöytäkirjan lukeminen päätettiin jättää seu raavaan kokoukseen. 2. Otettiin käsittelyn alaiseksi ottelujen järjestäminen venäläisen jalkapallojoukku~en kanssa. Edellisessä kokouksessa päätettyyn kyselyyn oli tullut vastaus Saksan Työväen Voimistelu ja Urheilullitolta, että venäläiset ovat pe lanneet Saksassa Työväen Voimistelu-ja Urheiluliiton alaisen joukkueen kanssa. n/ Aik~isemmin hyväksytyille seuroille annettii oikeus järjestää otte lut venäläisen joukkueen kanssa sovituilla ehdoilla.kuitenkin päätettiin,hankkia kirjallinen vakuus siitä,että ottelun tulosta 50% todella tulee.. N-Venäjän ~alloliitolle. c Vakuudeksi

32 P.Q.:y:.t~k1.l:.1ä tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa.. 17/9-23.Saapuvilla olivat:e.pekkala,v.mikko la,v.visa,o.paananen,h.paasonen,v.lsola, U.Rinne,T.Tanner,V.farelius ja K.Niininen. l. Luettiin ja hyväksyttiin 10/9 ja 13/9 pidettyjen Liittotoimikunnan kokousten pöytäkirjat. 2. Edustajaksi syyskuun 28,29,30 p:nä Frankfurt am Mainissa pidettä vään teknikkojen konferenssiin valittiin yksimielisesti U.Rinne,jolle päätettiin antaa valtuudet hankkia Saksasta tulkki itselleen. 3. Osakeyhtiö Kuvat yö anoi Liittotoimikunnalta,että TUL tukisi yhtiön koneiden lunastusta myöntämällä yhtiölle Smk LO'OOO:- lainan koneiden kiinnitystä vastaan, joista on jo maksettu 2/3 kauppahinnasta. Liittotoimikunta ei katsonut voivansa myöntää lainaa,mutta tukeak seen yhtiötä päätti merkitä yhtiön koroitetusta psakepääomasta 2 osa ketta. 4. Luettiin Saksasta tullut kirjelmä,jossa sikäläinen TUL tekee eräi tä kysymyksiä ja tiedusteluja venäläisen jalkapallojoukkueen suhteen. l:n kysymys:pelaako venäläinen joukkue Suomessa? Pelistä venäläisen jalkapallojoukkueen kanssa on sovittu ja heitä odo tetaan tänne saapuvaksi. 2:n kysymys:myönteisessä tapauksessa minä päivänä ja milloin teillä on ollut peliä koskevia neuvotteluja ja milloin on tehty lopullinen so pimus'l Vastataan: Keskustelu venäläisen joukkueen kanssa aloitettiin silloin " kun he matkustivat Suomen kautta Ruotsiin siis elokuun 2 p:nä.lopulli nen päätös tehtiin Saksasta Työv.Voim.-ja Urh.liitolta tulleen sähkösa nomaan nojautuen syyskuun le p:nä, jolloin sähkösanoma saapui tänne. Ottelun ajasta ei ole vielä tarkempaa tietoa,koska ei tiedetä,milloin joukkue saapuu Suomeen. 3:s kysymys:onko teillä lähempiä tietoja siitä,että venäläinen jouk kue on pelannut Ruotsissa ja Norjassa porvari~~i~i~ vastaan. : L

33 VastataanJettä olemme saaneet Ruotsista toveri Kilbom'ilta kirjeen, jossa selostetaan heidän matkaansa Euotsissa.Vastaukseen liitetään mu kaan jäljennös molemmista viimeksi saapuneista toveri Kilbom'in kirjel mistä. 4:s kysymys:onko totta,että te olette kuluneena vuonna kieltäyty neet kilpailemasta venäläisen joukkueen kanssa,koska nämä ovat aikaisem min kilpaileet porvarien kanssa? Vastataan,ettei mainittu asianlaita ole totta,vaanjettä on kysymys mahdollisesti venäläisistä luistelijoistajjotka kilpailitat Europan mes taruuskilpailuissa ja sentähden kieltäydyttiin heidän kanssaan kilpai lemasta. Muihin kirjelmässä tehtyihin kyselyihin vastataan sitten,kun venä läiset ovat saapuneet tänne. 5. Koska eräillä paikkakunnilla on liittomme alaisilta seuroilta kiel letty iltamainpito-oikeus,päätettiin tällaisissa tapauksissa valitaan näistä tapauksista sisäministerille.valtuudet valituksien tekoon jätet tiin puheenjohtajalle ja sihteerille.tähän mennessä on seuraavien seu rojen toimintaa estetty:tarmo,oulu,koitto Tervola,Oras HautamäkiJja Kiri Räisälä,josta Våimeksi mainitusta ei kuitenkaan saapunut mitään lähem piä tietoja. 6. Suomessa vierailleiden virolaisen Kalew-seuran painijain puolesta oli esitetty Liittotoimikunnalle,että liittomme painijoita lähetettäi siin mainitun seuran kilpailuihin lokakuussa Tallinnaan.Kilpailuihinsa he eivät kutsuisi siinä tapauksessa,että liittomme painijoita tulisi niihin, suomalaisia porvariliiton painijo i ta lainkaan. ESitys hylättiin,koska seura on porvarillinen ja maassa on myöskin työläisten omia seuroja. 7. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: " Ponnistus Lapua,kansalliset painikilpailu~ 27-28/10, H:gin Työväen Nyrkkeilyklubi kansall.nyrk.kilp /10 A.I:k:K. Vaasa " "1- " 28/10 H:gin Jyry II II.. 8-3/12 8. Painijaoston ehdotus painin hyväkst myönnetyn määrärahan käyttämi seksi hyväksyttiin sillä ehdollajettä palkintotuomarikursseihin ja pai nin neuvontaan kiinnitetään tasapuolisesti huomiota.

34 Palkintotuomarien kouluutusta ja paininneuvontaa jatketaan ensi vuoden määrahaa käyttäen siinä tapauksessa,että liitolle saadaan saman suuruir nen valtio-apu kuin tänäkin vuonna. 8. Voimistelujaoston ehdotuksesta päätettiin lähettää Turkuun,Tampe reelle ja Viipuriin liiton kustannuksella ylituomari niihin kilpailuihin joihin saksalaiset voimistelijat ottavat osaa. Samoin päätettiin myöntää voimistelujaostolie Smk 600:- käytettä väksi jäähyväisillanvieton järjestämiseen saksalaisille voimistelijoil lee 10. Pohjois-Savon ja Keinuun pirrin johtokunnan kirjelmä,jossa pyyde tään tietoa voisiko Liittotoimikunta lähettää heille voimistelujohtaja kurssien ohjaajan ja miten suuret siitä olisivat kustannukset. päätettiin lähettää voimistelujaostoon,joka tekee piirin johtokunnalle kustannus arvion ja ehdotukset henkilöistä. Saman piirin johtokunnan kirjeliä koskeva hiihtourheilun elvyttä mistä jätettiin talviurheilujaostoon lausunnon antamista varten. Saman piirin johtokunnan anomuksen johdosta päätettiin heille myön tää Smk 1000:- käytettäväksi joko palkintotuomarikursseihin tai voimis telunjohtajakursseihin riippuen johtokunnan harkinnasta.~i1it han käytöstä on jätettävä liitolle viimeistään joulukuun 31 p:nä. 11. mä~rära Luettiinm Kansainväliseltä liitolta tullut kirjelmä koskeva ajatus ten vaihtoa Elsas-Lothringin työv.urheilulehden ja Kansainvälisen Liiton sihteerin toveri Devlieger'in välillä. Samassa yhteydessä päätettiin, että Kansainvälisen Liiton toimistol ta pyydetään jäljennökset kaikista kobgressien ja konferenssien pöytä: kirjoista ja muistakin asiakirjoista, joita on liiton toiminnasta julais tue '12. Aluejärjestöjen sääntöjen käsittely jätettiin seuraavaan kokouk seen. Vakuudeksi r f~!