Miirkitäfu;.-~egisteriin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miirkitäfu;.-~egisteriin."

Transkriptio

1 työväen urheilulehtiin,joille Työväen Urheilulehtikin lähettää nume roitaan. Lehden ulkomaille lähettämisen tarkistus jätettiin lehden toi mituksen huoleksi. 7. Luettiin Ruotsista tovereilta Kilbom ja Samuelson saapunut kirjel mä,jossa kehoitetaan liittoamme järjestämään urheilijoita kilppilemaan Göteborgiin opposmtioniryhmän järjestämiin kilpailuihin. Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 8. Painijoita koskeva kirjelmä Ruotsista merkitään saaduksi pöytäkir jaan,samoin Latvian Työväen Urheiluliitolta tullut kirjelmä,jossa he suosittelevat tänne kilpailemaan liittonsa jäsentä Vitiniä.II:gin Jy rylle annetaan oikeus lrutsua kilpailuihinsa latvialainen Karl Vitin. Kirjelmien yhteydessä kelrusteltiin urheilukilpailujen järjestämi sestä niiden maiden urheilijain kanssa, joissa ei ole omaa työväen urhei ~ (7/vVoV:; a,,:taluliittoa ja päätettiin,että niistä ma~a t~levillft urheilij~ ~/,;~~~. joissa ei ole työväen urheiluliittoa~ava~assaa~ suositus S~ ä läiseltä oppositionilta voidakseen 988ia kilpailla liittomme alaisten seurojen järjestämissä kilpailuissa. ~Enjaisten 9. "Uralta" tulleeseen kyselyyn vastataan,että on Liitto toimikunnan mielestä paras sikäläisissä olosuhteissa muodostaa seura itsenäiseksi urheiluseuraksi.vastauksen lähettäminen jätettiin Pekka lan huoleksi. 10. Pyrkivä, Napiala ilmoittaa eroittaneensa jäsenyydestään määräämät tömäksi ajaksi Martti Jokisen sentähden,että hän on käynyt jatlruvasti varoit~~:~u~limatta harjoittelemassa suojeluskuntalaisten kanssa. Miirkitäfu;.-~egisteriin. 11. H:gin Jyrylle ilmoitetaan,ettei seuraan pyrkivää Kotkan Riennon entistä jäsentä Eino Lainetta voida ottaa seuran jäsenyyteen ennenkuin hänelle kieltolakirikoksesta tuomittu rangaistusaika on loppuun kulu nut. 12. Anton Toivolan,Rakkolanjoelta,pyynötin johdosta saada lievennystä villinä-olo-aikaansa vastataan,että hänen on oltava villinti sääntöjen määräämä aika.

2 13. Yleisurheilujaoston ehdoituksen mukaisesti päätettiin Jyväskylän Veikkojen jäsenelle A. Vihiselle antaa uusi 1 luokan urheilumerkki kadonneen tilalle uudella numerolla ja entinen merkki kuoletetaan. 14. L923 ilmestyvään Työnjuhla-julkaisuun päätettiin antaa 200 markan ilmoitub Urheilupäivänä lähetetään puhumaan Hämeenlinnaan O. Paananen, Riihimäelle V. J. Kostiainen, Jyväskylään V. Mikkola,Helsinkiin E. Pekka la ja Tampereelle sihteeri. Puhujan hankkiminen Keravalle Juhannukseksi jätettiin sihteerin tehtäväksi. 16. Kostiainen esitti,että Liittotoimikunta ottaisi pohdinnan alaisek si runsaamman osakkeiden oston Työväen Akatemian Kannatusosakeyhtiöstä ja,että Liittotoimikunta ryhtyisi hommaamaan Akatemiaan erikoista ruumiillisen kasvatuksen osastoa. Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. 17. Otettiin käsiteltäväksi Laulu-ja Soittojuhlien yhteensattuminen liittomme voimistelujuhlien kanssa v.1926.päätetiin ehdottaa ~usi ikki liiton edustajakokoukselle,että Musiikkiliiton juhlat siirrettäisiin joko vuosi eteen-tai taaksepäin,koska meidän mahdotonta siirtää juh '/ liamme,tai,että Musiikkiliiton edustajakokous antaisi valtuudet Mu siikkiliiton Liittotoimikunnalle sopia TUL:n Liittotoimikunnan kanssa mahdmllisten yhteisten juhlien pitämisestä,jos ei ole mahdollisuuksia siirtää laulu-ja soittojuhlia toiseen vuoteen. 18. Uintijaoston suorittama stipendien jruro uintikursseja varten hyväk syttiin,samoin hyväksyttiin uintijaoston tekemä jaottelu uintimesta ruuskilpailujen pito-oikeuksista. 19. Suomen Työväen Raittiusliiton pyyntöön, että TUL kustantaisi työ läislasten raittiuspäivillä toimeenpantaviin voimistelu-ja urheilukil pailuihin palkinnot ppätettiin vastata kielteisesti. Vakuudeksi

3 tehty TUL :n Liittotoimikunnan kokouksessa ls/6-23. Saapuvilla olivat :E. Pekkala,V.Mikkolu,.. F.Mikkola, U. Rinne, K,Niininen, H. Paasonen, V. lso la ja O. Paananen. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksilla S ja 10 : ään. S :n loppuosa tulee kuulumaan : - - -,että niiden maiden urheili jain,joissa ei. o~e. työväen urheiluliittoa, pitää saada ennakkosuositus sikäläiseltä j. n. e. 2. Hämeenlinnan KisalIe myönnettiin oikeus toimia kansalliset uinti kilpailut 15/7. 3 Satakunnan piirille myönnettiin Smk. 1000:- avustus piireille mää rätystä rahamäärästä käytettäväksi palloilu-ja urheiluneuvontaan hei näkuun aikana. Piirin johtokunnan on tehtävä täydellinen selostus raha määrän käytöstä Liittotoimikunnalle. 4. i/ Liiton tomistohuoneuston siistinä pysyttämiseksi ilmoitetaan Hel singin piiri johtokumnalle, että heid~~ käytettävänään on liiton pieni toimistohuone kerta viikosta.muista kokouksista on ilmoitettava enna kolta liiton toimitsijoille. Päätettiin hankkia verhot liiton kaappien (j eteen. Sihteeri velvoitettiin yleensä huolehtimaan liiton huoneuston kunnostamisesta. Vakuudeksi!1~.

4 tehty TUL :n Liittotoimikunnan kokouksessa 20/6-23. Saapuvilla olivat : E. Pekkala, V. Mik..- k?la, F. Mikko~a, V. Varelius, V. Isola, O.p ananen, U. Rinne ja K. IHininen. l. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Otettiin käsiteltäväksi ruotsalaisten toverien pyyntö saada 7UL :n urheilijoita urheilemaan Göteborgin Työjuhliin. Ehdotetaan, että Göteborgiin järjestettäisiin painikilpailut, joihin TUL lähettäisi 5 painijaa, yhden jokaiseen sarjaan. Ruotsalaisille tovereille ilmoitetaan,että painijat parhaiten kykenevät edustamaan liittoal1ide ja painikilpailuista tässä tapauksessa saavat he myöskin parhaan taloudel lisen tuloksen,koska olisimme tilaisuudessa lähettämään parhaat paini jamme kilpailuihin. Siinä tapauksessa jos he eivät voi järjestää paini kilpailuja tulee liittomme lähettämään muutamia yleisurheilijoita hei dän kisoihinsa. Lähetettävien lukumäärä riippuu siitä,miten paljon ruot salaiset voivat ottaa osaa kustannuksiimme. Pyydetään myöskin heiltä tarkempaa selvyyttä kilpailulajeista. 3. Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi liittoon V.-ja U.-seura Into Hel singin piirikunnan kautta. 4. Hyväksyttiin V.-ja U.-seura H:gin Vesan toim~npide, jolla se on - - eroittanut jäsenyydestään K. Lindströmin ja O. Lampisen. Merkitään kurin pitoregisteriin. 5. V. ja U.-seura Koitos Luolaja hyväksyttiin TUL :n jäseneksi sillä ehdolla, e~tä seura ottaa itselleen jonkun toisen nimen erehdyksien vält tämiseksi. Muutos on heti ilmoitettava Liittotoimikunnalle. 6. Latviasta tullut kirjelmä merkitään pöytäkirjaan vastaanotetuksi. Sihteeri ilmoitti ryhdytyksi asian vaatimiin toimenpiteisiin. 7 ~. Keuruun Kk :n T. Y:ltä tullut vastaus Liittotoimiiunnan lähettämään moitekirjelm--än merkätaan saaduksi. 8.

5 8. Hylättiin Käpylän Urheilijain anomus lahjoituksen saamisesta heidän arpajaisiaan varten. 9. Myönnettiin Uintijaoston ehdoituksesta Vaasan Työväen Uimareille lupa toimia kansalliset uintikilpailut 14-15/ Keskusteltiin ruotsalaisen järj estä jän lähettämisestä kiert~ä:än liitm oon kuuluvilla ruotsalaisilla seuduilla. Asian edelleen kehittä minen jätettiin Rinteen huoleksi. Vakuudeksi

6 tehty TUL :n Liittotoimikunnan kokouksessa 2/7-23. Saapuvi~la olivat : E. Pekkala, ~r Mikko la, F.MikJ::0la, T, Tanner, V. Isola,U. Rinne, V. Va relius,o. Paananen. l. Hyvrucsyttiin edellisen kokouksen ~öytäkirja. 2. Merkitään pöytäkirjaan Virost tullut ilmoitus,että sinne on perus tettu uusi työväen urheiluseura nimeltä Spartakus. 3. Luettiin Ruotsista tullut kirjelmä koskeva Göteborgin Työjuhlia. Painijaoston huoleksi annettiin valita liittomme edustajat mahdollisiin painikilpailuihin. Jaoston on tuotava ehdotuksensa Liittotoimikunnalle. Kil.ailijoista lähetetään tarpeellisia tietoja Ruotsiin reklaamia y. m. varten.hyöskin tiedoitetaan asiasta täkäläisissä päivälehdissä. 4. a/ Luettiin Kansainväliseltä Liitolta tullut kirjelmä koskeva ajtus ten vaihtoa Liiton toimiston ja Elsass-Lothringin Työväen Urheiluliiton äänenkannattaj an v illu. Päätettiin merkitä pöytäkirjaan kirj elmä saa duksi. 5. Hyväksyttiin Mustikkamaalla.vietetyn illanvieton lasku Srnk. 1800:-. 6. Voikkaal ta tulleeseen Lauri Tollmannin allekirjoittama n kysely:lti l~oskeva W. P. K:n kilpailuja vastataan seuraavasti : Jos viestinjuoksukilpailuissa on myöskin porv riseurojen jäseniä osan ottajina ei TUL :n alaiseen seuraan kuuluva henkilö saa ottaa mainittuun kilpailuun osaa. j'f TUL :n alaisen seuran jäsenen kuuluminen P. K:hon riippuu niin paljon paikallisista olosuhteista ja tehtaitten asettamasta pakosta palokuntaan kuulumisessa,että kysymyksen ratkaisu jää paikallisille j ärj estöill e. 7. Toivo Puustellin Perkjärveltä tekemän valituksen johdost päätet tiin kääntyä Viipurin piirin johtokunnan puoleen kehoituksella,että se ottaisi selvää valituksessa mainitusta asiasta ja samalla ilmoitetaan piirin johtokunnalle, että sillä on valtuudet asian ratkaisemiseen. Liit totoimikunnan päätöksestä i~oitetaan asianomaiselle Toivo Puustellille.

7 8. Uaisten voimistelumerkin kustannusarvioita pyydetään myöskil1 toi sista liikkeistä paitsi Tunua Kultaseppä Osuuskunnalta, joka oli kustan nusarvion lähettänyt. 9. O. Louhimo hyväksyttiin H:gin Jyryn jäseneksi siitä päivästä lukien, jolloin hän on mainittuull seuraan liittynyt,61tuukauden koe- ajalla, jona aikana hän ei saa seuraa edustaa kilpailuissa. 10. H:gin Jyryn anomus saada, järjestää kansalliset tai mahdehllisesti kansainväliset nyrkkeilykilpailut Helsingissä 28-29/7-23 hylättiin,kos ka Jyry on s anut kuluvana vuonna järjestääkseen mestaruuskilpailutt ja koska H:gin Vesalla on samoina päivinä kansalliset alokaspainikilpailut ja samalla kansalliset pyöräilykilpailut. H:gin Kullervon ja Jyryn anomuksien ~MXx johdosta, joissa he anovat saada kansallisten kilpailujensa yhteyteen järjestää maratonjuok sun, päätettiin kehoittaa seuroja sopimaan kesken"~~, ettei kahta mara tonjuoksua toimittaisi kahden viikon väliajalla. Jyryn anomukseen saada järjestää kansalliset yleisurheilukilpailut 29-30/9-23 vastataan myönteisesti, paitsi mitä tulee maratonjuoksun jär jestämiseen,jossa viitataan ylläolevaan LiittotoimilDXnnan päätökseen. Talikkalan Tovereille myönnettiin lupa järjestää kansalliset yleis,.. urheilukilpailut 11-12/8-23. Käsiteltiin jaostoissa käytettävää äänestystapaa ja hyväksyttimn, että äänestyksessä äänten mennessä tasan puheenjohtajan ottaessa osaa äänestykseen voittaa se puoli, jota pul~eenjohtaja kannattaa. 13. Yleisurheilujaoston ehdotuksesta hyväksyttiin yleisurheiluneuvojik si V. Koivula ja V. Laherma jaoston esittämillä palkkaehdoilla. 14. Voimistelujaoston ehdotuksesta annettiin jaostolie oikeus kääntyä kirjeenvaihdolla Saksan f1iyöväen Urheiluliiton puoleen krhden saksalai sen voimistelijan tänne kilpailuihin hankkimiseksi. Jaostojen on sovitta va useampien seurojen kanssa kilpailujen järjestelystä useampiin paik

8 koihin maassamme. Päätöksen teko Liiton osanotosta mahdollisiin tanni... oihin jätettiin toistaiseksi. 15. Kuvalaattoja valmistamaan alkavasta Osakeyhtiö Kuvat yöstä päätet tiin merkitä kaksi 500 markan suuruista osaketta. Osakeyhtiön perustavaan kokov~seen Liiton edustajaksi valittiin E. Pekkala. 16. Hyväksyttiin Uurmin"Tähden", Nurmin Kint~een "Kiiston", Hurmin Kos kelan "Valon"ja Hovinmaan Rakkolanjoen Innon yhtyminen yhdeksi seuraksi nimeltä Kilpaveikot, joten edellä mainitut seurat tulevat poistettavaksi liiton seuraregisteristä. 17. Hyväksyttiin TUL :n jäseneksi Vaasan Piirikulman kautta Arbetares Segelsällskap r. f. 18. Palloilujaostolle annettin valtuudet vuokrata liiton omistamia maaliverkkoja ja. määrätä niistä kannettava maksu. 'rerkot vuokrataan t. k :n 8 p :väksi II :gin Jyrylle ja saa sihteeri määrätä vuokran jos jaostoa e~ saada siksi koolle. 19. P Päätettiin ilmoittaa Urheilulehdessä, että seurojen solmiessaan kansainvälisiä swlteita on niistä tehtävä ilmoitus Liittotoimikunnalle. Päätös koskee niitä maita, joissa on oma työväen urheiluliitto.muihin maihin nähden on Liittotoimikunta. jo aikaisemmin tehnyt päätöksen. 20. Ruotsalaisen järjestäjän saamisek~i liitolle käännytään Vaasan piirin johtokunnan puoleen kyselyllä olisi heillä tiedossaan kykenevää henkilöä mainittu~m toimeen. 21. Päätettiin lähettää piirikunnille kiertokirje suojeluskuntiin kuu lumisrikoksista y.m. asioista. Vakuudeksi

9 tehty TUL :n Liittotoimikunnan kokouksessa 9/7-23. Saapuvilla olivat : E. Pekkala, V. Mikko l~, F. Mikko~a, U. Rinne, T. Tanner, V. Varelius ja O. Paananen. 1. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksella 11 : ään. 2. Toejoen Toverien kyselyn johdosta päätettiin, että sääntöjä on nou datettava tällaisessakin tapauksessa ja, että siis Porin pyrinnöstä muut taneet ovat pakollisia olemaan villinä sääntöjen määräämän ajan. YleisurheilujaostolIe päätettiin huomauttaa, että se ottaisi tällai set tapaukset huomioon kilpakelpoisuussääntöjä laatiessaan. 3. Keslusteltiin Suomen Työmiehessä olleen kirjoituksen johdosta kos keva kieltolakirikkomuksia Porissa ja sen ympäristöllä työväen urheilu väen keskuudessa. Piirin johtokunta velvoitetaan toimittamaan tutkimus asiassa ja ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin. Piirin johtokunnan on ilmoitettava asian kulku Liittotoimikunnalle. 4. Hyväksyttiin periaatteessa Viipurin Piirikunnan anomus saada pii~ e reille myönnetystä apurahamäärästä Smk 1000 : -, koska piirin johtokunta oli lähettänut selostwcsen piirin taloudellisesta asemasta ja suunnitel man mihin tultaisiin käyttämään avustus. Piirin johtokunta ehdottaa varat ~. käytettäväksi palloilillcursseihin yleisurheulun palkintotuomarikursseihi~ Asia,mikäli se koskee palloilua, riipuu siitä saadaanko liitolle palloi luvalmentaja. Mikäli asia koskee palkintotuomarikursseja.lähetettiin se yleisurheilujaostoon perinpohjaista harkintaa varten. Jaoston.on tuo tava ehdotuksensa Liittotoimikunnalle. 5. Käsiteltiin Suomen Työväenpuolueen Puoluetoinlikunnan anomuskirjel mä, jossa pyydetään Liittotoimikuntaa myöntämään jonkun summan I1rauhan julistuksen"johdosta vangittujen toverien oikeudenkäyntikulujen peit tämiseksi. Asian ratkaisu jätettiin seuraavaan kokoukseen, koska liiton rahavaroista ei ollut täyttä selvyyttä. Liiton taloudenhoitaja velvoi tettiin tuomaan seuraavaan kokowcseen selonteko liiton taloudellises ta asemasta,yleiskatsaus,missä esiintyvät liiton varat ja suurimmat lä hitulevaisuuden menoerät.

10 Käpylän Ur heili joiden pyynt öön saada puhuja arpajaisjuhlatilaisuu teensa 15/7 vastataan kielteisesti koska Liittotoimikunnan jäsenistä e i voida phhujaa saada. Seuran on käännyttävä paikallisten puhujien puoleen pyynööllä saada puhuja. 7. Päätettiin painattaa ruotsalaisia jäserucirjoja 2' 000 kpl. 8. Sihteeri ilmoitti,että Vaasan piirin johtohenkilöiltä saamansa tiedon mukaan on vaasalaiselta Kontt urilta kielletty loma urheilukil pailuja varten TroL~irykmentin päällikön ilmoituksen mukaan sillä syyl lä, että sotaministeriöstä olisi tullut määräys, jonka mukaan ei TUL : n kilpailuihin saa sotilaille myöntää lomia. Asiasta otetaan tarkka sel vyys mainitulta Kontturilta ja senjälkeen jos asian laita on ylläkker rottu ilmoitetaan asiasta sotamininteriöön. 9. n Painijaoston tekemä ehdotus Göteborgiin lähetettävistä painijoista hyväksyttiin ja päätattiin tiedustaa voivatko ruotsalaiset toverit jär jestaä ottelun myöskin sarjassa alle 55 kg. Tietoja painijoista lähete~ä tään heti Ruotsiin samoin tietoja liittomme kehityksestä ja yleensä työväen urheiluliikkeestä maassamme. Lisäksi viitaten ruotsalaisten to verien viimeiseen kirjelmään pyydetään heiltä tietoja heidän osanotos taan kustannuksiimme, huomauttaen, että joka tapauksessa tulemme painijat lähettämään heidän kilpailuihinsa huolimatta summan suuruudesta,mi11ä he ottavat osaa kustannuksiin. Kuitenkin toivomme heidän otta~an mahdol lisimman paljon osaa niihin, koska liittomme taloudellinen asema ei ole hyvä. Myöskin kirjoitetaan Norjaan Olav Thorsenille, että ryhtyisi siel lä toimen, iteisiin painijajoukkueemme kustantamiseksi Kristianiaan kil pailemaån ja kehoittaisi jota~n oppositioniryhmään kuuluvaa seuraa ryh tymään hankkeen toteuttajaksi. Kilpailu olisi järjestettävä viikko jäl keen Göteborgin kilpailujen. 10. Sveitsin Työväen Urheiluliiton Liittojuhliin ei katsottu miestä voitavan lähettää ajan vähyyden takia, koska kilpailut siellä ovat 3-5 p:nä elokuuta ja ilmoittautumisaika loppuu heinäkuun 10 p :nä eikä jälki-ilmoittautumisia oteta huomioon. 11. Luettiin i8äasiainmininteriön päätös liittomme anomuksesta saada valmistaa ja myydä urheilupäivämerkkejä. Päätös on hylkäävä.merkitään

11 sisäasiainministeriön päätös pöytäkirjaan. 12. Naisten voimistelumerkistä pyydetään kustannusarviota eri liik keistä ja sen jälkeen tuotava lcustannusarviot naisten voimistelujaoston lausunto mukana Liittotoimikunnan ratkaistavaksi. Vakundeksi

12 1 Y T K 1 R J A TUL :n Liittotoimikunnan kokouksesta 18/7-23. Saapuv~lla oli~at : E. Pe~c~la,V. M~kkola, ~. ~ik kola,u. Rinne, V. Visa ja T. Tanner. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2.,4. ESitettiin Ruotsista saapunut k V,re, josa a tove Kilbom ilmoittaa, etteivät ruotsalaiset ole kesän aikana halukkaita järjestämään painikilpailuja,vaan ehdottavat niiden siirtämistä loka-, tai marraskuuhun.ruotsalaisten tekemään ehdotukseen Liittotoimikunta suostui ja päätettiin siitä lähettää tieto ruotsalaisille. 3. Esitettiin lorjan. 'i ' ' "Fagforeningernes Idroetsforening" ' iltä saapunut kirj elmä ja luettelo Norj an työväen huomattavimmista painijoista. Rirjelmän johdosta päätettiin norjalaisille ilmoittaa,että kirjelmällä tarkoitetut Jyryn kansainväliset painikilpailut ovat jo ohi,mutta että TUL. ottaa norjalaiset painijat huollimoon seuraavalla kerralla kansainvälisiä kilpailuja järjestettäessä. 4. Kotkan Riennon kirjelmä A. almin seurasta erottamisen johdos ta jätettiin seuraavaan kokoukseen. 5. aikaisemmin Palloiluneuvoja Villy Borgin neuvontatyöhön varuttul a 8000:- summaa päätettiin ylittää korkeintaan 1500 ffiark a lla, jo~ta Borg saattaisi ulottaa matkaansa vielä Keski- Suomen piiriin. 6. Amerikasta mr Paul Törmtiltä saapuneen kirjelmän johdosta, jossa tiedusteltiin onko TUL saanu.t amerikkalaisen Hahjus- seuran Pragin Kisoje~ varten v. 192l lähettåmää 75 dollarin suuruista rahaerää, päätettiin ilmoittaa, että kyseessä oleva rahamäärä on Liiton tilikirjoissa tuloiksi merkitty. 7. Käsiteltiin Uudemmaan Piirikunnan rahastonhoitajan tekemää iilloitusta, jonka mukaan Loh{).an Työväenyhdistys järjestää heinäkuun p :nä h~hjalla arpajaise,eli samana päivän~,jolloil Uudemmaan Piirikunta järjestää paikkakunnalla piirikunnalliset yleisurheilumestaruuskilpailut ja on ~yöväenyhdistys kehoitta- I

13 - 2 - nut Piirikuntaa siirtämään urheilukilpailunsa tuonne~maksi, jota tämä ei kuitenkaan katso voivansa tehdä, koska kilpailuista on jo ilmoitettu. Liittotoimikunta katsoi, ettei asia kuulu sille,mutta päätti kui- ~e~tta...l ~'( ~.J te cin asianomaisten itse sopimaan asiansa tai Piirikuntaa siirtämään kilpailunsa tuonnemmaksi. 8. Kansainväliselle Urheiluliitolle lähetetty kirjelmä, koskeva Liiton tekemää tiedustelua TUL : n jäsenmäärästä ja Leipzigin Kongressin jälkeen TUL :nsa toimitettua äänestystä, esitettiin ja päätettiin liittää pöytäkirjoihin. Suomen Sosialistise 9. Työväenpuolueenta Saa~irjelm~kOs - keva avustuksen myöntämistä II Rauhanjulistuksen" takia pidätettyfulä olevien työläisten oikeuskulujen peittämiseksi, ei Liittotoimih~ta katsonut voivansa suostua. Sensijaan ~UL :!l jäsenen U ~ Lähteisen avustukseen myönsi Liittotoimikunta 500 ' markkaa. Vakuudeksi : L

14 P Ö Y T 1 K I R J A TUL :n Liittotoimikunnan kokouksesta 27/7. saapuvilla o~lvat : E. ~ekkala,v. Mikkola, ~anni Mikkola, U. Rinne, V. Visa, T. Tanner jav. lsola. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Työmiehen Kalenteriin päätettiin myöntää 1/2 sivun ilmoitus. 3. Käpylän Urheulijain kesäjuhlaan puhujaksi lähettää Liittotoimikunta tov. K. Lindholm' in. 4. Liittoimikunnalla ei ollut mitään sitä vastaan, että Liiton sihteeri Y. Enne menee Työnjuhlapäivänä Hämeenlinnaan puhumaan, jonne Ammattijärjestö om häntä pyytänyt. 5. hyväksyttiin Liittoon Satakunnan piirikunnan alai' 6. Merkittiin pöytäkirjaan Porin Piirikunnalta saapunut kirjelmä koskeva Reposaaren juopottelujuttuja ja jossa Piirikunta ilmoittaa ryhtyne ensä tutkimuksiin asian johdosta ja ilmoittavansa niiden tulokset myöhemmin Liittotoimikunnalle. 7. Luettiin TUL :n Porin Piirikunnalta saapunut kirjelmä, jossa piirikunta ~~~~,~ pyytää Liittotoimikuntaa tekemään voitavansa, että Liittoon kuuluva v-ja u-seura Tyrvään Kisa saisi oikeuden harjoitella Vamrnalan kauppalan urheilukentällä, jonka oikeuden Vammalan porvarillinen valtuusto on siltä kieltänyt. Asian johdosta päätti Liittotoimikunta pyytää ensin Tyrväältä(Satakunnan Piirikunnan osoittamalta tov e Ulvenilta lähempiä tietoja,minkä jälkeen asiasta päätettiin tehdä numero työväen sanomalehdistössä.luita mahdollisuuksia aminn ratkaisuun ei Liittotoimikunta katsonut itsellään olevan. 8. Kotkan Riennon kirjelmä seuran jäsenyydestä erotetun E. Laineen jutun johdosta jätettiin seuraavaan kokoukseen.

15 9. Esitettiin IIelsingissä to irr,ivnl ta v- ja u-seura vesal ta saapunut kirjelmä, jossa seura valittaa sitii asiaintilaa, että samana päivänä kuin Vesa järjestää kansalliset alokaspainikilpailut järjestää Helsingin Jyry ammattikuntain väliset painikilpailut. Kirj elmtin johdosta päätti Liittotoimikunt a lähetettäväksi TUL :n IIelsingin Piirikunnalle kirjelmlin, jotta tämä kutsuisi ensi elokuun 28 p :ksi 2 jäsentä jokaisesta helsinkiläisestä urheiluseurasta koolle neuvottelemaan tällaisten ristiriitojen vastaisuudessa välttämiseksi. 10. Senjohdosta että Järjestönuorten Liitolta oli saapunut kirjelmä, jossa tämä anoi Järjestönuorten osastojen jäsenille kilpailuoikeut ta TUL :n alaisten seurojen kilpailuissa, päätti Liittotoimikunta myöntää täälaisen kilpailuoikeuden niille Järjestönuorten osastojen jäsenille,j ot~a eivät ole täyttäneet 16 vuotta. Päätöksestä i lmoitettava Järjestönuorten Lii tolle j a kiertokirjeellä TUL :n pi~rikunnille,näiden vuorostaan ilmoitettavaksi alaisilleen seuroille. 11. Porin Piirikulma. kirj elmän johdosta, jonka mukaan useilta paikkakunnan urheiluseuroilta on kielletty oikeus järjestää iltamia sillä perusteclla, että seura.t eivät ole rekisteröityjä. Päätettiin ilmoi1 tao. Piirikunnalle, että mikäli seurat ovat Sosialihallitukseen j~ttäneet rekist pröimisilmoituksen, ovat ne oikeutetut jär~~~äön iltamia hankkimalla Sosialihallituksesta todistuksn siit~isteröirnis ilmoitua on jätetty, ja että Liiton taholta koetetaan jouduttaa seurain rekisteröimistä. Siinä tapauksessa, että Piirikunta katsoo soveliaaksi omissa nimissään järjestää näitä iltamia,katsoi Liittotoimikunta tämän toimenpiteen mahdolliseksi. 12. Keuruun u-seura Toverien kesäjuhliin elok. 5 p :ksi puhujaksi päätettiin lähettää Liittotoimikunnan jäsen T. Tanner. 13. Kuopion Riennolle m:rörmettiin painikilpailulupa syysk. 8-9 p. 14. Kotkan Riennolle myönnettiin oikeus järjestää kansalliset nyrkkeilykilpailut ensi elok. 26 p :nä. 15. Jyryn ja Hyrkkeilyklubin nyrkkeilykilpailulupd.-anomuksia käsiteltäessä päätti Liittotoimikunta lähetettäväksi sekä Jyrylle

16 - 3 - että ljyrkkeilyklubille kirjelmät, joissn molempia seuroja kehoitet nan keskenään sopimaan kilpailu]!äivistä, sitäkin suurermrmlla sy-jllli kun nyrkkeilyklubin pyytämiksi päiviksi eli syyskuun p :ksi e i Ifyrkkeilyklubille voida kilpailulupaa myöntää senvuoksi, että samoina päivinä J yry j o. Kullervo jä.rj estävät Helsingissä yleisurheilukilpailut. Lähetettyihin ki~jelmiin o~ p~jdettävä asianomaisilta seuroilta vastaus ennen elok. 6 päivää. 16. A.Malmin juttu siirrettiin vielä seuraavaan kokoukseen. 17. Liittotoimikunnalle esitettiin, että v- ja u- seura Kullervon t aholta on käännytty Viron ja Latvian urheilujärjestöj en puoleen nyrkkeilijöiden sanmi~eksi näis t ä ma i s t a Kullervon j ärjestämiin nyrkkeilykilpailuihin, ja myönsi Liittotoimikunta, että Kullervo san tässä t apauksessa muuttaa aikaisemmin a ikomansn kansalliset nyrkkeilyklipailut knnsainvälisiksi. 18. J yr yn ~ yövlie n Urheiluliitolle jättämä nyrkkeilymestaruuskilpailuj en tilitys hyväksyttiin. Vakuudeks i :

17 l:~~.1äk.1.1:.1a tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokoukses s~ 6/~23.Saapuvill~ olivat:v.mikko~a, F.M1kkola,V.lsola,V.Visa,T.Tanner,V.Va : relius,h.paasonen ja O.Paananen. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Palloilujaosto ehdotti,että liiton jalkapallomestaruuskilpailuihin osaa-ottaville,joukkueille maksetaan liiton puolesta ~tkarahat ja päi värahaa Smk 25:- päivältä kullwkin joukku.en jäsenelle.joukkuueessa on 12 jäsentä.jaosto määrää erikseen kustakin tilaisuudesta moneltako päi vältä päivärahat maksetaan.jaoston ehdotus hyväksyttiin. Sihteeri tiedoitti,että venäläiset palloilijat ovat halukkaita pelaamaan kaksi ottelua liittomme palloilljain kanss~ palatessaan mat kaltaan Ruotsiin ja Saksaan. Ottelut päätettiin suorittaa jos saadaan tieto Ruotsista,etteivät he ole siellä pelanneet porvariurheilijain kanssa. Jos asian laita on päinvastoin ei liittomme alaiset seurat saa pelata venäläisiä vastaan. Ottelun järjestämisestä syntyi vilkas keskustelu,jonka kuluessa tehtiin kaksi ehdotusta ntm.,että Liitto järjestäisi itse ottelut ja toi nen ehdotus, että Liitto antaisi järjestelypuolen otteluissa seuran tai seurojen tehtäväksi ja pidätti1si osaa voitosta itselleen. Ehdotuksista äänestettäessä voitti jälkimäinen ehdotus 4 äänellä 3 vastaan. Ottelujen järjestelypuoli annettiin 5 äänellä 2 vastaan Jyryn ja Kullervon tehtäväksi. KOko ottelujen voitosta tulee 50~ Venäjän Palloliito~le.Toinen 5~ jaetaan siten, että siitä ~3 tulee liitolle ja 2/3 järjestäville seuroille.palloilujaosto määrättiin valvomaan liiton etuja ottelujen järjestelyssä ja huolehtimaan,että tilit jätetään Liittotoimikunnan tarkastettaviksi. 4. Otettiin keskusteltavaksi edellisessä kokouksessa pöydälle jätet ty kysymys E.Laineen ottamisesta H:gin Jyryn jäseneksi.koska Liitto toimikunnan puolesta on aikaisemmin ilmoitettu Jyrylle,ettei Laine voi yhtyä sanottuun seuraan. ennenkuin hän on kärsinyt loppuun rangais tuksen jonka hänelle on antanut Kotkan Riento, kysytään Jyryl tä onko Laine Jy ryn tai Jyryn Uima-osaston jäsen ja onko hän ottanut osaa kilpailuihin

18 ei tai uimanäytöksiin,jotka sanottu seura on järjestänyt. Saatuaan tidon tästä tulee Liittotoimikunta lähemmin päättämään vielä asian johdosta. 5. A.Yalmin valituksen johdosta,jossa hän pyytää Liittotoimikuntaa : kumoamaan Kotkan Riennon päätöksen, jolla hänet eroitettiin sanotun seu ran jäsenyydestä,päätti Liittoto~kunåå,että asia on kokonaisuudessaan seuran sisätben asia etkä Liittoto1m~ta tule puuttumaan tällaiseen asiaan,x... xjmitik Asiasta tiedoitetaan asianomaitelle seuralle ja asianomaiselle henkilölle. 6. Esitettiin Oulun piirin johtokunnan tekemä kysely,voiko urheilija kilpailtuaan Vaasan piirin mestaruuskilpailuissa ottaa osaa ja päästä mestariksi Oulunp piirin mestaruuskilpailui*sa.sihteeri ilmoitti vas. tanneensa Oulun piirin johtokunnalle,että jos urheilija on ollut 1 kk -- ( jonkun Oulun piiriin kuuluvan seuran jäsenenä,siis suorittanut villinäolon,on hän oikeutettu täydellisesti kilpailemaan Oulun piirin mestaruus kilpai~uissa.sihteerin väksyttiin. Oulun piir~ johtokunnalle tekemä ilmoitus hy 7. Viipurin piirin puheenjohtajan J.Klamin kyselyihin päätettiin vas tata seuraavasti. Onko alokaskilpailuissa oikeutettu kilpailemaan henkilö,joka aikaisemmin ei ole palkittu muutoin kuin alle 16 v. poikain kilpailuissa? Kysymyksessä oleva henkilö on oikeutettu kilpailemaan alokaskilpalluis sa. Onko henkilö katsottava alokkaaksi kenttäurheilussa jos hän on.ikaisem min palkittu esim. hiihdossa tai pa1nissa,tai vaikkapa vain jossain kenttäurheilua lähellä olevassa urheilumuodossaz Jos henkilö on palkittu samaan urheilumuotoon kuuluvassa urheilussa ei hän ole enään eikeutettu kilpailemaan alokkaana.esim.jos henkilö on palkittu jossain kenttäurheilumuodossa ei hän voi ottaa alokkaana enään osaa mihinkään kenttäurheilumuotoon. Klamin kysely,mikäli se koskee villinäolo-aikaa lähetetään yleis urheilujaostoon otettavaksi huomioon sääntöjä käsiteltäessä. :. Liittoto1mikunnan päätöksestä tiedoitetaan Klamille. 8. Luettiin SVeitsin Työväen Urhelluliitoa puheenjohtajalta tullut kortti,jossa hän pyytää jotain suomalaista urheiläjatoveria kanssaan näköalakorttien vaihtoon. Sihteerin tehtäväksi jäi tidustaa sellaista.

19 9 l Saksan Työväen Votm1stelu-ja Urheiluliitolta tullut kirje1mä,kos keva saksalaisten vo~istelijain tuottamista tänne kil~ailemaan,lähe tetään jaoston käsiteltäväksi. 10. : Luettiin Satakun.an ~iir1n johtokunnan kirje1mä,jossa selostettiin tutk~set Suomen Työmlehessä olleen kirjoituksen johdosta, joka kos ki kieltolakirikkomuksia työläisurhellijain keskuudessa Porissa ja sen ym~äristöllä.tutkimuksen tulos on osoittanut,että kirjoitus lehdessä on ollut suuresti liioiteltu ja totuudesta ~oikkeava.piir1n johtokunnan selitys ja tutkimukset hyväksyttiin. 11. Sihteeri ilmoittl,että H:gtn Jyryn s1ht*erl J~Lindberg oli llmo1t tanut hänelle puhel1mltse,että Jyryn ja H:gin.yöv.Nyrkkellyklubin vä:: lillä on päästy sovintoon sanottujen seurojen nyrkkeilykilpailujen suh teen siten,että Nyrkkeilyklubi on suostunut siirtämään kilpailunsa myöhempään.liittototmikunta ~äätti myöntää Jyrylle nyrkkeilyk1lpallut amonikseen ~älv1k8i,mutta kuitenk1n sillä ehdolla,ettei Nyrkkeilyklu billa ole sitä vastaan mitään muistuttamista.tämä ehto sentähden,kos ka ei Liittotoimikunnalle ollut vielä tullut virallista tietoa neu vottelujen tuloksista edellämainittujen seurojen kesken. 12. Päätettiin merkitä ~öytäkirjaan,että liitolle on tullut kirjel mä S.Työväen Raittiusliitolta,koskeva Raittiuskurssien järjestämistä Helsinkiin lokakuun 1 ja 22 päivän välisenä aikana. 13. Eliisa KOrhosen Liittototmikunnalle tekemän kyselyn johdosta,voiko liittoomme kuulumaton ~ ~oika saada liittomme )Oikain urhe1lumerkin suoritettuaan sitä vastaavat vaatimukset merkkiä koskevissä säännöissä vaaditulla tavalla.asia lähet6tbln ~oika1n jaostoon lausunnon antamis ta varten. 14. Hyväksyttiin Yleisurheilujaoston ehdotuksesta seuraavat kilpailu luv~t:alku,forssa ja Tarmo,Oulu kansalliset yleisurheilukilpailut 11 ja l2/s-23.samoin annettiin Yleisurheilujaoston ehdotuksesta TUL:n tämän vuotiset py5räilymestaruuskilpailut Maarian Pyrkivän järjestettäviksi lähemmin määrättävänä päivänä, joru:a jaosto hyväksyy. 15. Tamperelaisten seurojen yhtymän anomuksen johdosta ehdotti Yleis

20 urheilujaosto,että sanotulle yhtymälle myönnettäisiin oikeus toimia maratonjuoksukilpailut kansallisten yleisurheilukilpailujensa yhteydee sä 1-2-3/9-23.Liittotoimikunta päätti 4 äänellä 3 vastaan evätä yhtymän anomuksen ja samalla Yleisurheilujaoston ehdotuksen,sillä perusteella, että kxk.txx*tktmb~jkwmmtxxmx H:gtn Jyryn ja Kullervon yhteisiin kil :pailuihin, jotka ovat kaksi viikkoa myöhemmin oh jo a'ikaisemmin myönnet ty maratonjuoksukilpailu ja maratonjuoksukilpailujen järjestäminen näin lähekkäin ei ole urheilulliselta eikä kilpailulliselta kannalta suota: vaa: I't:f,..k--dl~ rk;~ ~~ b--o-vv ~-;.. JI.Mikkola pyysi merkittäväksi eriävän kantansa pöytäkirjaan. 16. Naisten urheilujaosto pyysi Liittoto~ikunnalta tietoa saisiko jaosto järjestää naisille ensi vuonna :palloilumestaruuskilpailut joko.. pitkä-pesä-tai kori:pallossa samoilla ehdoilla kuin Palloilujaosto jär- jestää miesten jalkapallomestaruuskilpailut.koska asia on vielä valmis tamaton,jätettiin asian ratkaisu toistaiseksi siksi kunnes jaosto tuo Liittototm~lle va~iin ehdoituksen asiasta. 17. Liiton tsloudenhoitajalle annettiin valtuudet tilata 150 kpl naisten 111 luokan urheilumerkkejä entiseltä valmistajalta. Vakuudeksi

21 tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa... 24/8-23. Saapuvilla olivat:v.mikkola.f.mlk.. kola,u.rinne,o.paanane.n,h.paasonen ta,v.lso la ja V.Varelius. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Luettiin Tamperelaisten seurojen Yhtymän kirjelmä koskeva Liit totoimikunnan päätöstä,jolla se epäsi maratonjuoksukilpailuluvan sa notulta Yhtymältä.Kirjelmässä seurojen toimikunta lausuu. vastalauseen sa Liittotoimikunnalle sen takemän päätök~en toimikuntaa uudestaan käsittelemään asiaa. johdosta ja pyytää Liitto : Liittotoimikunta päätti,että Liittotoimikunnan aikaisemmin asias ta tekemääj päätöstä ei ole syytä luuttaa ja ~ää se näin ollen edel leen voimaan. Päätös tehtiin yksimielisesti. 3. Painijaoston myöntämät painikilpailuluvat vahvistettiinl Painijaoston ehdotus seuraa liitteenä. 4. V. Mikkola ehdotti,että Liittotoimikunta ryhtyisi toimenpiteisiin Saksan TUL:n avustamiseksi taloudellisesti kääntymällä anomuksella valtioneuvoston puoleen saada järjestää keräys ympäri maan Saksan TUL:n avustamiseksi.ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja toimenpitei päätettiin ryhtyä ensitilassa niin,että keräys voitaisiin aloittaa jo.. lokakuun 1 p:stä.ja kestäisi keräys tämän vuoden loppuun. Vakuudeksi :

22 Yritys,Joensuu 15-16/9 Urho,Suolahti 10-11/11 Vesa, Lappeenranta 20-21/10 Jyry,Helsinki 3-4-5/11 Kiisto,Vaasa 10-11/11 Pyrintö,Enso 3-4/11 Veikot,Tampere 17-18/11 Veikot,Jyväskylä 24-25/11 Visa,He1sinki 24-25/11

23 tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa... 27/8-2~.Saapuvilla olivat:v.mikkola,f.~ kola,u.rinne,h. Paasonen, T. Tanner,V.Varelius V.Visa ja O.Paananen. : 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin sihteerin laattma ja varapuheenjohtajan tarkastama valtioneuvostolle menevä anomnskirjelmä avunkeräysluvan sasmisek**, joka keräys to~eenpantaisiin nan hyväks~. Saksan TUL:n lehdistön ja kurssitotm1n 3. Aluejärjestöjen sääntöjen käsittely jätettiin seuraavaan kokouk seen.sihteeri velvoitettiin lähettämään säännöt monistettuina Liitto toimikunnan jäsenille. 4. Sihteerin entisistä tiedonantokaavakkeista korjaama tiedonantokaa vakeehdotuksen mukaisia kaavakkeita päätettiin painattaa ja lähettää seuroille täytettäväksi 2 kpl kullekin seuralle,joista toinen jää asian omaiselle piirin johtokunnalle.kaavakkeet päätettiin»iä numero1da ja liittää niihin huomautus liittokokouksen ja liittoneuvoston tekemis tä päätöksistä tiedoituksien suhteen. 5. Luistelumestaruuskilpailujen säännöt hyväksyttiin ja päätettiin niitä painattaa 300 kpl. Vi~osta kokoukseen. 6 f. Spartskus-seuralta tullut kirjelmä jätettiin seuraavaan 7. Latvian Työväen Urheiluliiton pyynnön johdosta päätettiin ostaa mainitulle liitolle Suomalais-Venäläinen sanakirja. Osto jätettiin F. Mi~lan huoleksi. 8. : Luettiin Pietarsaaren Voiman lähettämä kirjelmä,koskeva kansain välisten suhteiden so~iamista.kirjelmässä esitetään seuran taholta epäilys siitä,että Liittotoimikunta on alkanut poiketa liittokokouksen ja liittoneuvoston kokouksen asiasta tekemistä päätöksistä.kirjelmän 1 lähettämiseen on seura saanut aiheen Työväen Urheilulehden N:rossa 15

24 ollean Liittotoimikunnan tiedonannon johdosta. Sihteeri ilmoitti vastanneensa seuralle selittäen seuran saaneen kokonaisuudessaan harhaanjohtavan käsityksen mainitusta tiedonannosta. Sihteerin lähettämä vastauskirjelmä luettiin ja hyväksyi Liittoto~i kunta sen.liittoto~ikunnan päätöksestä ilmoitetaan mainitulle seural lee 9 f. Luettiin Uudenmaan piirin johtokunnan lähettämä anomus,jossa se anoo saada liittoneuvoston kokouksen piireille myöntämän avustuksen käytettäväkseen palkintotuomarikurssien järjestämiseen piirin alueelle. Piiri~all~ päätetiin myöntää Smk. looo:-.kurssien ohjaajaksi valit titn U.Rinne.Samalla päätettiin huomauttaa piirin johtokunnalle,että se järjestäisi piirin puolesta vain yhden opettajan, joka etupäässä se lostaisi kursseilla järjestötoim~taa. 10. Viktor Packalen'in lähettämä anomus saada takaisin amatöörioikeu tensa,jonka menettämisestä hän on epätietoinen sentähden,että hän on harjoitellut ammattipainija Kolehmaisen kanssa vuonna 19l4.Asia lähe tettiin painijaostoon lausunnon ant~ista varten. 11. Naisten voimistelujaoston puolesta ilmoitettiin, että Viipuriin Rientolan kursseille hankittuja puolapuita ei ole saatu kaupaksi,vaan ovat ne yhä edelleen säilytettävänä Rientolsssa.Viipurin piirin naisten jaostoa pyydetään yhä edelleenkin huolehtimaan mainituista puolapuista. 12. Naisten jaostojen ehdotuksesta hyväksyttiin liiton naisjärjestä jäksi Eliisa Korhonen 3 kuukauden ajaksi.järjestäjän palkaksi hyväksyi tiin 2400 mk kuukaudessa ja vapaat matkat. 13. Päätettiin hakea KOrdelin'in rahastosta avustusta Työläisnaisten Urheilulehdelle ja naisten kurssitoimintaa varten.anomuksen allekir joittavat naisten jaostojen puhee~johtaja ja sihteeri. 14. Naisten jaostojen puolesta ehdotettiin, että ryhdyttäisiin hankki maan naisille votmistelukotia,joka tulisi ~txx.t.tmtkkxxxk liitolle. Pitkän keskustelun perästä,jossa yleensä periaatteessa hyväksyttiin mainitun voimistelukodin hankkiminen työläisurheilåjoille ja -voimiste lijoille,päätettiin,että asia lähetetään edelleen jaostoon tarkemman ehdotuksen tekoa varten.

25 15. Naisten voimistelumerkkisuoritusten tuloskirjoja päätettiin pai nattaa 500 kpl.jaosto saa oikeuden määrätä tuloskirjoille hinnan. 16. Naisten vo1mistelumerkin vaimistaminen ja hinnoitusten ottaminen jätetiin naisten voimistelujaoston huoleksi. 17. : Päätettiin tiedustaa Ruotsista toveri Kilbom'ilta tarkemmin ovat ko ne joukkueet olleet työläisjoukkueita,joita vastaan venäläiset pal loilijat ovat pelanneet Ruotsissa. 18. Työväen Kalenteriin päätettiin antaa samanhintalnen ilmoitus kuin aikaisemmin on annettu Työmiehen kalenteriin. 19. V.-ja U.-seura Iskun juhlaan puhujaksi Sumppa-saareen lähetetään O.Paananen. 20. Luettiin V.-ja U.-seura H:gin Jyryltä tullut kirjelmä,koskeva Kotkan Riennon entisen jäsenen Laineen ottamista Jyryn jäsenyyteen. Kirjelmässä mainitsee seuran jäsenkirjuri olleensa tietämätön Liitto kokouksen päätöksestä ja tullut antaneeksi jäsenkirjan mainitulle Lai neelle vaikka ei hän ollut oikeutettu sitä saamaan. Juttu katsottiin loppuneeksi ja ilmoitetaan Kotkan Riennolle asiasta. 21. Liiton taloudenhoitaja Arvo Valkama oikeutettiin kuittaamaan Kansallisosakepankki1n Liitolle tulleet rahalähetykset. 22. Yleisurheilujaoston ehdotuksesta hytäksyttiin tämän vuotisten si sähyppymestaruuskilpailujen ja viestinjuoksuta-ja 10-ottelumestaruuskil pailujen tilit, joista edellisen kilpailun tilit osoittivat tappiota 753:55 mk ja jälktmäiset voittoa 440:75,josta liitolle tuleva osuus on Smk. 110: Maarian Pyrkivälle päätettiin antaa oikeus järjestää TUL:n pyöräi : : lymestaruuskilpailut yhdessä TUL:n jalkapallomestaruuakilpailujen väli eräottelun kanssa liiton kenttävuorolla Turun Urheilupuistossa 22-23/9 sillä ehdolla,että seura maksaa 12 miehisen jalkapallojoukkueen kustan,.. nukset joko Helsinki-Turku-H:ki tai Kotk~Turku-Kotka ja erotuomarin matkakustannukset H:ki-Turku-H:ki ja lisäksi 25% puhtaasta tulosta tu

26 losta tulee liitolle. 24. Liittotoimikunnan aloitteesta Helsinginpiirin johtokunnan kutsu maan helsinkiläisten seurojen neuvottelukokouks~en valittiin Liittotoi mikunnan edustajiksi V.Mikkola ja O.Paananen.Sihteeri velvoitettiin alustamaan kysymys,jonka tähden kokous on kutsuttu koolle,ja muutenkin seuraamaan kokouksen kulkua. : Vakuudeksi df~ ~, : : 1

27 tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa ~9T23,Saapuvilla olivat:v.mikkola,f.mikkola H.Paasonen,O.Paananen,V.Isola ja K.Niininen. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Merkitään pöytäkirjaan, että Liitto on saanut nostaa valtioavustuk sen ko~annen erän 41'250 mk. 3. Frankfurt sm Mainissa 1925 pidettävien Olympialaisten ohjelbaa laa tivaan teknikkojen konferenssiin varaedustajan valinta jätetiin seuraa vaan kokoukseen. Samoin jäi päätöksen teko siitä,saako Punaisen Urheilu lnternationalen edustaja ottaa osaa v.lg24 Frankfurtissa pidettävään kongressiin,seuraavaan kokowrseen. 4. Liittoto~ikunnan edustajaksi helsinkiläisten seurojen valitsemaan komiteaan valittiin O.Paananen.Komitean tehtävänä on valmistaa alustus Helsingin piirin ylimäärätiselle piirikokoukselle solidaarisuudesta seurojen kesken. 5. Naisjärjestäjän palkkaus. Sihteeri esitti vastavalitun naisjärjes täjän Eliisa Korhosen puolesta,että hänelle lisättäisiin palkkaa.koska hän oli e8ehtynyt jonkun verran palkkaustaan laskiessaantkäsittäessään joutuvansa työskentelemään 22 päivää kuukaudessa.naisten jaostojen pöy täkirjasta kävi kuitenkin selville,että aikaisemmin oli sovittu työaika ja sitten vasta palkkaus.näinollen ei asia antanut aihetta mihinkään totmenpiteisiin Liitt~to1mikunnan että hän voi kääntyä asiassa jaoston puoleen. 6. taholta,vaan ilmoitetaan Korhoselle, Äänekoskelta ja Kymintehtaalta tulleiden kyselyjen johdosta päätet tiin niihin vasta, että W.P.K:n kilpailu~in saa ottaa osaa Liittomme alaisten seurojen jäsenet vain siinä tapauksessa, ettei niihin ota OSaa porvarillisen liiton jäseniä. Osanotto-oikeus on sellaisiin kilpailuihin, jotka ovat puhtaasti palokuntalaisten teknillistä kouluutusta varten. :

28 7. Sihteeri velvoitettiin kirjoittamaan päivälehteen kirjoitus siitä, että TUL:n taholta on anottu lupaa saada totmeenpanna keräys Saksan Työväen Voimistelu- ja Urheiluliiton lehdistön ja kurssitoiidinnan tuke miseksi.samoin tiedoitetaan Työväen Urheilulehdessä kansainvälisestä teknikkojen konferenssista y.m. Ransainväliseltä Liitolta tulleista tie doi tuksista. :

29 tehty TUL:n. Liittotoimikunnan.. kokouksessa lo/9-23.saapivilla olivat:e.pekkala,v.mik... k?la,f.mikkola,u.rinne?h.pa8son~n,v.ls?la, O.Paananen,~~~.xtzV.Visa jat.tanner. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytwcirja. 2. Käsiteltiin Kansainväliseltä Liitolta tullut kirjemä. Edustajan valinta teknikkojen konferenssiin jätettiin toistaise~si. Punaisen Urheilu-Internationalen edustajan kutsumista Frankfurtin kongressiin 1924 päätettiin puoltaa yksimielisesti. 3. Päätettiin ottaa sähköteitse selvää Saksan Työväen Voimiste-ja Hr heiluliitolta,ketä vastaan venäläiset palloilijat ovat siellä pelanneet ja vasta sen jälkeen päätetään järjestetäänkö heille t äällä peliä. 4. Luettiin Oulun Tarmon kirjelmä,jossa seuran taholta ilmoitetaan, että paikalliset poliisiviranomaiset ovat kieltänee sanotulta seuralta iltamain pitoluvan.päätettiin asiassa kääntyä sisäasiainministerin puo... leen.käymään minibterin puheulla valittiin V.Mikkola varalle U.Rinne ja sihteeri. 5. Koska viimeisen LiittGneuvoston kokouksen pöytäkirjas*a ilmenee, että painijaostolle myönnetty määräraha on käytettävä palkintotuomari kurssien totmeenpanoon,måtta Koska päätös j oston mielipiteen muk an ei tullut ivan kiinteä,tiedusteli painijamsto Liittotoimikunnan mie lipidettä asiassa,olisiko määräraha käytettävä yksinomaan palkintotuo marien kouluuttamiseen. Liittotoimikunta päätti pyytää painijaostolta selostusta asettaa ko se paininneuvoanan vai palkintotuomarien kouluuttamisen etu tilalle. Samalla ilmoitetaan jaostolie Liittotoimikunnan toivomuksena,että plisi käännyttävä seurojen puoleen tiedusteluilla haluavatko ne kilpailujensa yhteyteen järjestää palkintotuomarikursseja, joihin opettajan kustannuk sista Liitto maksaisi 2/3 ja seura 1/3.Jos näitä haluttaisiin käytet täisiin määrärahaa näihin ja senjälkeen loppusumma käytettäisiin, jos sitä jäisi tarpeeksi, painin neuvontaan.

30 6. Luettiin Latvian TUL:lta tullut kirjekmä,jossa pyydetään Liittomme jääpallon pelaajia kilpailumatkalle Latviaan Stakelniin,Riiaan,Tukkumiin ja Mitau'hun.Kirjelmässä luvataan vastavierailulla meidän liittomme jär jestämiin kilpailuihin tänne. Asia lähetettiin palloilujaostoon lausunnon antamista varten ja ss: malla pyydetään jaostoa tekemään kustannusarvion joukkueen menoista. 7. "Työväenjärjestöjen Tiedonantaja" nimisen lehden valmistavalta toi mikunnalta saapuneessa kirjelmässä kehoitettiin Liittoa ryhtymään tuke maan sanotun lehden ilmestymistä.asia päätettiin lykätä kuitenkin tois taiseksi. 8. Palloilujaoston ehdotuksen mukaisesti päätti Liittotoimikunta ju : listaa Tampereen Yrityksen jäsenen Paavo Hjeltin kilpailukelvottomaksi yhden vuoden ajaksi kaikissa urheilulajeissa,koska hän oli käyttäyty nyt törkeästi erotuomaria kohtaan,lyöden häntä kasvoihin, Tampereen Yri tyksen ja Tampereen Raittiusseuran Urheilijain välisessä ystävyysotte lussa.rangaistus alkaa syyskuun 10 päivästä. 9 Painijaoston ehdotuksesta myönnettiin Viktor Packalen'ille amatöö rioikeudet alkaen 1 p:stä tammikuuna Kurinpitorekisteriin merkitään,että Kiisto Vaasa on eroittanut jä senyydestään Kustaa Siltasen 6 kuukauden ajaksi ja sen jälkeen yksi vuo si koejäsenenä.rangaistus alkaa 13 p:stä elokuuta Päätettiin merkitä pöytäkirjaan,että liitolle on tullut kirjelmä Virosta Spartakus-seuralta,jossa selostetaan mainitun seuran toimintaa ja mainitaan,että järjestöön on liittynyt jäseniä kautta maan.kirjel mässä selostetaan myöskin kesän aikana saavutettuja urheilutuloksia. 12. H:gin KullervolIe ja JJ7Ylle annettiin oikeus kutsua virolaisen Spartakus seuran jalka{)allojoukkue kilpailemaan tänne mainittujen seu rojen yhteisiin kilpailuihin. 13. Liiton toimistoon päätettiin tilata seuraavat lehdet:helsingin Sanomat,Uusi Suomi,Huvudstadsbladet ja Suomen Urheilulehti. 14. Aluejärjestöjen sääntöjen käsittely jätetiin seuraavaan kokoukseen ty/~' tff~,

31 Pö3:.:t..äk.1.l:.ig, tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa 13/9-23. Saapuvilla olivat:e.pekkala,~ ~F.Mikkola,~.Rinne,V.Visa,O.Paananen, H.Paasonen ja V.Varelius. 1. Edellisen kokouksen pöytäkirjan lukeminen päätettiin jättää seu raavaan kokoukseen. 2. Otettiin käsittelyn alaiseksi ottelujen järjestäminen venäläisen jalkapallojoukku~en kanssa. Edellisessä kokouksessa päätettyyn kyselyyn oli tullut vastaus Saksan Työväen Voimistelu ja Urheilullitolta, että venäläiset ovat pe lanneet Saksassa Työväen Voimistelu-ja Urheiluliiton alaisen joukkueen kanssa. n/ Aik~isemmin hyväksytyille seuroille annettii oikeus järjestää otte lut venäläisen joukkueen kanssa sovituilla ehdoilla.kuitenkin päätettiin,hankkia kirjallinen vakuus siitä,että ottelun tulosta 50% todella tulee.. N-Venäjän ~alloliitolle. c Vakuudeksi

32 P.Q.:y:.t~k1.l:.1ä tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa.. 17/9-23.Saapuvilla olivat:e.pekkala,v.mikko la,v.visa,o.paananen,h.paasonen,v.lsola, U.Rinne,T.Tanner,V.farelius ja K.Niininen. l. Luettiin ja hyväksyttiin 10/9 ja 13/9 pidettyjen Liittotoimikunnan kokousten pöytäkirjat. 2. Edustajaksi syyskuun 28,29,30 p:nä Frankfurt am Mainissa pidettä vään teknikkojen konferenssiin valittiin yksimielisesti U.Rinne,jolle päätettiin antaa valtuudet hankkia Saksasta tulkki itselleen. 3. Osakeyhtiö Kuvat yö anoi Liittotoimikunnalta,että TUL tukisi yhtiön koneiden lunastusta myöntämällä yhtiölle Smk LO'OOO:- lainan koneiden kiinnitystä vastaan, joista on jo maksettu 2/3 kauppahinnasta. Liittotoimikunta ei katsonut voivansa myöntää lainaa,mutta tukeak seen yhtiötä päätti merkitä yhtiön koroitetusta psakepääomasta 2 osa ketta. 4. Luettiin Saksasta tullut kirjelmä,jossa sikäläinen TUL tekee eräi tä kysymyksiä ja tiedusteluja venäläisen jalkapallojoukkueen suhteen. l:n kysymys:pelaako venäläinen joukkue Suomessa? Pelistä venäläisen jalkapallojoukkueen kanssa on sovittu ja heitä odo tetaan tänne saapuvaksi. 2:n kysymys:myönteisessä tapauksessa minä päivänä ja milloin teillä on ollut peliä koskevia neuvotteluja ja milloin on tehty lopullinen so pimus'l Vastataan: Keskustelu venäläisen joukkueen kanssa aloitettiin silloin " kun he matkustivat Suomen kautta Ruotsiin siis elokuun 2 p:nä.lopulli nen päätös tehtiin Saksasta Työv.Voim.-ja Urh.liitolta tulleen sähkösa nomaan nojautuen syyskuun le p:nä, jolloin sähkösanoma saapui tänne. Ottelun ajasta ei ole vielä tarkempaa tietoa,koska ei tiedetä,milloin joukkue saapuu Suomeen. 3:s kysymys:onko teillä lähempiä tietoja siitä,että venäläinen jouk kue on pelannut Ruotsissa ja Norjassa porvari~~i~i~ vastaan. : L

33 VastataanJettä olemme saaneet Ruotsista toveri Kilbom'ilta kirjeen, jossa selostetaan heidän matkaansa Euotsissa.Vastaukseen liitetään mu kaan jäljennös molemmista viimeksi saapuneista toveri Kilbom'in kirjel mistä. 4:s kysymys:onko totta,että te olette kuluneena vuonna kieltäyty neet kilpailemasta venäläisen joukkueen kanssa,koska nämä ovat aikaisem min kilpaileet porvarien kanssa? Vastataan,ettei mainittu asianlaita ole totta,vaanjettä on kysymys mahdollisesti venäläisistä luistelijoistajjotka kilpailitat Europan mes taruuskilpailuissa ja sentähden kieltäydyttiin heidän kanssaan kilpai lemasta. Muihin kirjelmässä tehtyihin kyselyihin vastataan sitten,kun venä läiset ovat saapuneet tänne. 5. Koska eräillä paikkakunnilla on liittomme alaisilta seuroilta kiel letty iltamainpito-oikeus,päätettiin tällaisissa tapauksissa valitaan näistä tapauksista sisäministerille.valtuudet valituksien tekoon jätet tiin puheenjohtajalle ja sihteerille.tähän mennessä on seuraavien seu rojen toimintaa estetty:tarmo,oulu,koitto Tervola,Oras HautamäkiJja Kiri Räisälä,josta Våimeksi mainitusta ei kuitenkaan saapunut mitään lähem piä tietoja. 6. Suomessa vierailleiden virolaisen Kalew-seuran painijain puolesta oli esitetty Liittotoimikunnalle,että liittomme painijoita lähetettäi siin mainitun seuran kilpailuihin lokakuussa Tallinnaan.Kilpailuihinsa he eivät kutsuisi siinä tapauksessa,että liittomme painijoita tulisi niihin, suomalaisia porvariliiton painijo i ta lainkaan. ESitys hylättiin,koska seura on porvarillinen ja maassa on myöskin työläisten omia seuroja. 7. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: " Ponnistus Lapua,kansalliset painikilpailu~ 27-28/10, H:gin Työväen Nyrkkeilyklubi kansall.nyrk.kilp /10 A.I:k:K. Vaasa " "1- " 28/10 H:gin Jyry II II.. 8-3/12 8. Painijaoston ehdotus painin hyväkst myönnetyn määrärahan käyttämi seksi hyväksyttiin sillä ehdollajettä palkintotuomarikursseihin ja pai nin neuvontaan kiinnitetään tasapuolisesti huomiota.

34 Palkintotuomarien kouluutusta ja paininneuvontaa jatketaan ensi vuoden määrahaa käyttäen siinä tapauksessa,että liitolle saadaan saman suuruir nen valtio-apu kuin tänäkin vuonna. 8. Voimistelujaoston ehdotuksesta päätettiin lähettää Turkuun,Tampe reelle ja Viipuriin liiton kustannuksella ylituomari niihin kilpailuihin joihin saksalaiset voimistelijat ottavat osaa. Samoin päätettiin myöntää voimistelujaostolie Smk 600:- käytettä väksi jäähyväisillanvieton järjestämiseen saksalaisille voimistelijoil lee 10. Pohjois-Savon ja Keinuun pirrin johtokunnan kirjelmä,jossa pyyde tään tietoa voisiko Liittotoimikunta lähettää heille voimistelujohtaja kurssien ohjaajan ja miten suuret siitä olisivat kustannukset. päätettiin lähettää voimistelujaostoon,joka tekee piirin johtokunnalle kustannus arvion ja ehdotukset henkilöistä. Saman piirin johtokunnan kirjeliä koskeva hiihtourheilun elvyttä mistä jätettiin talviurheilujaostoon lausunnon antamista varten. Saman piirin johtokunnan anomuksen johdosta päätettiin heille myön tää Smk 1000:- käytettäväksi joko palkintotuomarikursseihin tai voimis telunjohtajakursseihin riippuen johtokunnan harkinnasta.~i1it han käytöstä on jätettävä liitolle viimeistään joulukuun 31 p:nä. 11. mä~rära Luettiinm Kansainväliseltä liitolta tullut kirjelmä koskeva ajatus ten vaihtoa Elsas-Lothringin työv.urheilulehden ja Kansainvälisen Liiton sihteerin toveri Devlieger'in välillä. Samassa yhteydessä päätettiin, että Kansainvälisen Liiton toimistol ta pyydetään jäljennökset kaikista kobgressien ja konferenssien pöytä: kirjoista ja muistakin asiakirjoista, joita on liiton toiminnasta julais tue '12. Aluejärjestöjen sääntöjen käsittely jätettiin seuraavaan kokouk seen. Vakuudeksi r f~!

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

.-- '7'f. PvV.. u: /, ?t{m,zz ~ ~' ~~, 'Yy,?..'I. (jim:, ~. H:~, H'aA, ry~~ ~t('!l-e/! ~ 1~~ At7. ("UA

.-- '7'f. PvV.. u: /, ?t{m,zz ~ ~' ~~, 'Yy,?..'I. (jim:, ~. H:~, H'aA, ry~~ ~t('!l-e/! ~ 1~~ At7. (UA -- - ~ CI'f.//,,.....,,, ~' ~~, ~ I II_~~ ~- ~~ 1 ~- ~. H:~, '7'f. PvV.. u: /,.-- ry~~ ~ ~U1,J LA~I Ik~a'h~ ~t('!l-e/! ~ 1~~ At7. ("UA /711.< ~t/u(m..li-d-- ~ ~. - ~ ~Af~ 1I(~~ r ~ ~ ~,. C?t,~- ~ -( I

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT Suomen Varsijousiampujat ry. 1 TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Varsijousiampujat ry. Yhdistyksestä voidaan epävirallisesti käyttää kansainvälisissä yhteyksissä nimitystä Finnish Crossbowmen.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi-

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi- Sivistyslautakunta 22 28.02.2012 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Nuorisopalvelut, Perusopetuslain mukaiseen aamuja iltapäivätoimintaan hakeminen, valintakriteerit ja maksut Sivistys- ja

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 3/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 13.1.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Sisä- ja urheilumestari, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Muutosehdotukset 28.2.2011 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS

Muutosehdotukset 28.2.2011 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTAORVOT RY SÄÄNNÖT RNO 182 521 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Voimistelu- ja urheiluseura Elise Vantaa ry:n säännöt

Voimistelu- ja urheiluseura Elise Vantaa ry:n säännöt Voimistelu- ja urheiluseura Elise Vantaa ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutkutaan seuraksi, nimi on Voimistelu- ja urheiluseura Elise Vantaa ry. Seuran kotipaikka on Vantaa.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Aika 29.09.2007 klo: 15:00. Käsiteltävät asiat. 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen

Aika 29.09.2007 klo: 15:00. Käsiteltävät asiat. 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen Aika 29.09.2007 klo: 15:00 Paikka Helsinki Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen 3. Nuorisojaoston toimintakentän hahmottaminen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.5.2015 klo 17:00 1/5 Paikka Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto, Tuijussuontie 10, Raisio LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Säätiön nimi on Tampereen Urheilun Edistämissäätiö

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

TYÖVÄEN RETKEILYLIITON JÄSENSEURAN SÄÄNNÖT

TYÖVÄEN RETKEILYLIITON JÄSENSEURAN SÄÄNNÖT TYÖVÄEN RETKEILYLIITON JÄSENSEURAN SÄÄNNÖT 1/5 1&. Yhdistyksen nimi on KARJALAN RETKEILIJÄT RY. ja kotipaikka JOENSUU Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. SEURAN TARKOITUS JA SEN

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu tammikuun 30. päivänä 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu tammikuun 30. päivänä 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. YLIOPISTON TAIDO TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Yliopiston Taido. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue.

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastus suoritettu 16.4.2007 hyväksyntä 5.6.2009 Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa tehdyt 2 pientä muutosta on lihavoitu. JÄSENYHDISTYSTEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTM(TJNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Markku Pohjola,

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 2/2014 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014 AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHTI 1928 Aug. Kanervan Kirjapaino. LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT. 1. Seuran nimi on Lahden Pyöräilijät ja on sen kotipaikka Lahden kaupunki. Seura

Lisätiedot

VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18.

VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18. 1 VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18.00 Katajanokan Upseerikerholla Säännöt Yhdistyksen, jota näissä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 07.07.2007 Sulkavalla 2 SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Sep-alus East-Vantaa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot