Sisällysluettelo. 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen 4. 415 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Keskustakorttelien asemakaavamuutos Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle valitukseen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevasta päätöksestä Villan tilan kaupassa Liiketoimintayhteisön toimintaohjeen antaminen Naantalin Satama Oy:lle Asemakaavoituksen vuoden 2014 talousarvion lisämääräraha-anomus Naantalin kaupungin ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n välisen kauppakirjan täydentäminen 19

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Aika kello 18:30-19:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini 2. varapuheenjohtaja Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen Kuustonen Juho jäsen Lindström Jan jäsen Linja Anne jäsen Santalahti Samuli jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Björkskog Tommy valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja Junttila Kirsti kaupunginarkkitehti 416 Suonpää Kimmo tekninen johtaja 416 Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juho Kuustonen ja Arja Savolainen. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 3. marraskuuta 2014 Juho Kuustonen Arja Savolainen

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen 716/ /2014 Kaupunginhallitus 414 Hallintojohtaja Riitta Luotio ja hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi: Keskusvaraston varastonhoitajan toimi on täytetty määräaikaisesti saakka. Määräaikaisuuden perusteena on ollut varastotoimintojen mahdollinen uudelleenjärjestely. Määräaikaisena varastonhoitajana on lukien toiminut opistoupseeri/datanomi Olli-Pekka Jokela. Varastonhoitaja Jokela on työsuhteensa aikana järjestänyt varastotoiminnot uudelleen keskusvarastossa. Tavaroiden hyllytysjärjestelmät on uusittu ja tavaroiden luovutus tapahtuu ainoastaan palvelutiskin kautta. Varastohallinnassa on otettu käyttöön tietojärjestelmiä ja varastoitavat materiaalit on viivakooditettu. Tekniikan käyttöönotolla työstä on tehty ergonomisempaa sekä tehokkaampaa. Uudet toimintatavat ovat vähentäneet varastotoiminnoissa tapahtuvia virhemahdollisuuksia. Varaston sähköistäminen Bos- ja Sonet-ohjelmien avulla on loppusuoral la. Lisäksi keskusvaraston nimikkeistöä on karsittu. Vesihuollon mahdollisesta siirtämisestä huolimatta keskusvarastotoimintoja tullaan jatkossakin tarvitsemaan Naantalin kaupungissa. Hankintatoimen ja keskusvaraston osalta on tavoitteena siirtyä yhä enenemässä määrin ammattimaiseen ostamiseen. Kaupungin hankinnat on tarkoitus keskittää hankintatoimeen, jolloin keskusvarasto hoitaa hankintapäällikön kanssa kaupungin yhteiset tarvikehankinnat, tarvikkeiden käsittelyn sekä niihin liittyvät osto-, varastointi- ja jakelurutiinit. Keskusvaraston henkilöstöresurssivahvuus on perinteisesti ollut yksi varaston hoitaja ja kaksi työntekijää. Varaston henkilökuntaresurssit ovat viime vuo sina kuitenkin olleet ohuet. Varaston henkilökunta koostuu tällä hetkellä määräaikaisesta varastonhoitajasta ja vakinaisesta varastotyöntekijästä. Pitkäaikaisten sairauspoissaolojen seurauksena varastonhoitajalla on ollut runsaasti ylitöitä. Varastolle on toimintojen turvaamiseksi otettu työllisyys määrärahoin varastotyöntekijäksi opiskeleva henkilö kahden vuoden oppi sopimuskoulutukseen. Lisäksi kalustonhoitajan vakanssi on täytetty palkkatuetulla määräaikaisella varastotyöntekijällä vuoden 2014 loppuun saakka. Oheismateriaali: Varaston henkilökunta ja heidän tehtävänsä Varastonhoitajan toimenkuva

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginsihteeri Riitta Lehtinen: Varastonhoitajan toimi esitetään vakinaistettavaksi, koska määräaikaisella henkilökunnalla ei kyetä riittävästi turvaamaan keskusvaraston palvelukykyä ja kehittämistä tavoitteiden mukaiseen suuntaan. Kalustonhoitajan nimikkeen muuttamiseen ja vakanssin määräaikaiseen täyttämiseen palataan vuoden 2015 talousarvion henkilöstösuunnitelman yhteydessä. Vaihtoehtoisena toimintatapana voidaan jatkaa määräaikaisilla työsopimuksilla. Tällainen toimintatapa on kuitenkin varsin haavoittuva, koska määräaikaista henkilökuntaa on vaikea sitouttaa. Varastotoimintoja tulisi johtaa vakinaisella henkilöstöresurssilla, jotta varmistetaan uudistusten loppuunsaattaminen ja toimintojen määrätietoinen edelleen kehittäminen. Hallintosäännön kohdan mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto myöntää luvan virkasuhteen täyttämiseen ilman hakumenettelyä. Kaupungin pitkäaikaisena käytäntönä on ollut, että toimeen on voitu nimittää ilman julkista hakumenettelyä niissä tapauksissa, joissa virkaan tai toimeen valittava henkilö on hoitanut tehtävää määräaikaisesti vähintään puoli vuotta viimeisen vuoden aikana. Varastonhoitaja Jokela on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa varastonhoitajan tehtävässä. Esitämme, että varastonhoitajan vakanssi ( ) täytetään vakinaisesti lukien ja että vakinaiseksi toimenhaltijaksi nimitetään opistoupseeri/datanomi Olli-Pekka Jokela ilman vakanssin auki julistamista nykyisin palkkaeduin. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Naantalin kaupungin palvelustrategiassa vuosille todetaan seuraavaa: "Luettelo kehittämisen painopisteistä Seuraavaan luetteloon on lautakuntien tekemän valmistelutyön pohjalta koottu palvelustrategiatyön ensimmäisen vaiheen painopistehankkeet. Näi den osalta jatkovalmistelu tapahtuu ao. lautakunnissa ja valmistuttuaan ne tulevat kukin tarvittavilta osiltaan kaupunginhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ---- Keskusvarasto Varastoselvityksen perusteella päätetään, mitä varastossa kannattaa jatkossa pitää, millaiset toimintaprosessit varastoon tulevat ja kuinka varasto kannattaa resurssoida. Toteutus vuonna 2014" Seudullinen yhteistyö on tiivistymässä ja tavoitteena on seudullinen vesihuoltoyhtiö. Ennakoitavissa on, että yhtiöittämisellä on merkittävä vai ku tus kes kusvaraston toimintaan. Oheismateriaali: Hankintapäällikkö Timo Jyväkorven laatima hankintatoimen keskusvaraston palvelustrategia KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa luvan täyttää varastohoitajan toimi ( ) määräaikaisesti asti. Määräaikaisen täyt tä misen perusteena on va ras to sel vi tyksen laatiminen se kä mahdollisen seudullisen vesihuoltoyhtiön vaikutukset varastotoimintoihin, joiden pe rusteella tehdään päätökset tarvitta vis ta resursseista. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 27/ /2014 Kaupunginhallitus 415 Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset 1 Kaupunginhallituksen yleisjaosto Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 78 Naantalin kaupungilta eläköityneiden joulujuhla 79 Päivätoiminnan ohjaajan sijaisen Outi Haapasen sivutoimilupahakemus 80 Sairaanhoitaja Eija Heinosen sivutoimi-ilmoitus 81 Lähihoitaja Emmi Peltosen sivutoimi-ilmoitus 82 Lastentarhanopettaja Minnan Tommilan sivutoimi-ilmoitus 83 Lastenhoitaja Jenni Tolosen sivutoimi-ilmoitus 84 Sosiaalityön johtaja Jutta Merilahden sivutoimet 2 Satamalautakunta Sataman tammi - syyskuun 2014 raportti ja poikkeamat vuoden 2014 talousarviosta 24 Suomen TEN-T ydinverkon satamien yhteisen liikennehankkeen valmistelu ja Naantalin sataman investoinnit osana CEF-hankehakua 25 Ilmoitusasiat 1 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen 49/2014 Itä-Immasen II-vaiheen omakotitontin maanvuokrasopimuksen siirtäminen ja sopimuksen muuttaminen KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ot to-oikeutta edellä seloste tuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltija päätöksissä ilmeneviin päätöksiin. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Keskustakorttelien asemakaavamuutos 349/ /2013 Oheismateriaali: Asian aikaisemmat toimielinkäsittelyt Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaupunkisuunnittelujaoston kokouksessa todettiin, että tutkitaan vaihtoehtoja, joilla alueen tehokkuutta voisi laskea. Samalla tuli tarkastella rakentamiselta vapautuvan korttelialueen käyttöä yleiseen pysäköintiin ja lisätä pysäköintikarttoihin kaikki suunnittelualueelle esitettävät ja suunnittelualueeseen välittömästi liittyvät, olevat yleisen pysäköinnin alueet. Keskustakorttelien asemakaavamuutoksen tehokkuus Vuonna 2012 pidetyn arkkitehtikilpailun ohjelmassa rakentamisen tehokkuus oli esitetty väljällä haarukalla k-m². Voittaneessa ehdotuksessa rakennusoikeutta oli k-m². Tämä siirrettiin sellaisenaan keskustan rakennemalliin, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi ja joka toimii yleiskaavallisena asemakaavoitusta ohjaavana suunnitelmana. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esityksessä kaavaehdotukseksi tehokkuus oli k-m². Lisäksi alueeseen liitettiin As. Oy Kreivinniityn uudisrakentamisoikeus k-m². Kaavaehdotuksesta on laadittu neljä vaihtoehtoista mallia, joista kolmessa esitetään tehokkuuden oleellista pienentämistä. Kaikissa vaihtoehdoissa on esitetty rakennusoikeuden vähennystä 200 k-m² johtuen Luostarinkadun vinopysäköinnin aiheuttaman katualueen 3,5 m:n laajentumisesta. VE 1 Vaihtoehto on pääosin lautakunnan esitys. Yleisen pysä köinnin paikkoja on lisätty Luostarinkadulle vinopysä köintiin ja Ratakadun alueelle, yhteensä lisäys arvioitu 28 ap. Kaikki aan yleisiä au topaikkoja suunnittelualueella on 86 ap. VE 2 Korttelista 14 on Ratakadun pohjoispuoliselta tontilta 1 vähennetty rakennusoikeutta 1700 k-m2. Kaksi noppamaista raken nus massaa on yhdis tetty yhdeksi lamellitaloksi ja Tuulensuunkadun varteen on tuo tu I-kerroksi nen liiketila. Yleisen pysäköinnin paikkoja on lisätty Luos tarin kadulle vino pysäköintiin ja Ratakadun alueelle, yht. lisäys 29 ap. Kaik kiaan yleisiä py säköintipaikkoja suunnittelualu eella on 87 ap.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus VE 3 Korttelista 13 Aurinkotien päätteenä olevalta tontilta 2 on vähennet ty rakennusoikeutta 1900 k-m2 eli koko rakennusmassa on poistettu ja sen ti lalle on esitetty yleinen pysäköintitila 20 ap. Ylei sen pysä köinnin paikkoja on lisätty Luostarinkadulle vinopysäköintiin ja Ratakadun alueelle, yhteensä lisäys arvioitu 28 ap. Yhteensä lisäys on 48 ap. Kaikkiaan yleisiä autopaik koja suunnittelualueella on 105 ap. VE 4 Korttelista 13 Tuulensuunkadun varrelta tontilta 3 on vähennetty ra kennusoikeutta 2000 k-m2 eli koko rakennusmassa Tuu lensuunkadun ja lin ja-autoterminaalin nurkalta on poistettu ja sen ti lalle on esi tetty yleinen py säköintitila 20 ap. Yleisen pysäköinnin paikkoja on lisätty Luostarinkadulle vinopysäköintiin ja Ratakadun alueelle, yhteensä lisäys ar vioitu 28 ap. Kaikkiaan lisäys on 48 ap. Kaikkiaan yleisiä pysäköintipaikko ja on suunnit telualueella 105. Jos päädytään ratkaisuun, jossa rakennusoikeutta lasketaan oleellisesti, on ensisijainen vaihtoehto VE 4 / linja-autoaseman viereisen rakennuksen poistaminen. Kaupunkikuvallisista syistä vaihtoehdot VE 2 ja VE3 ei pidetä varteenotettavina. Yleiset pysäköintipaikat suunnittelualueella Suunnittelualueella on tällä hetkellä yleisiä pysäköintipaik koja 40 ap lin ja-autoaseman ja Asemapäälliköntalon välisellä alueella sekä kadunvarsi paikkoina 38 ap, yhteensä 78 ap päivätyissä vaihtoehdoissa on Luostarinkadulle va rattu vinopy säköinti siten, että katualuetta laajennettu 3,5 m kortte lin 55 kohdalla ja korttelin 52 kohdalla. Tällöin on saatu kadunvar teen 10 ap lisää. Lisäksi Ratakadun katualueelle on osoitettu ap, tällöin yleisiä paikkoja on vaihtoehdoissa suunnittelualueella ap. Yleiset pysäköintipaikat suunnittelualueeseen rajoittuvilla alueilla Suunnittelualueeseen rajoittuvalla Asematorilla on 38 ap ja Henrikinka dul la Torin ja Luostarinkadun välillä on 19 ap. Ratakatu-LR-1-alueelle on mahdollista sijoittaa 18 ap, Tuulensuunkadulla suunnit telualueesta luotee seen on 29 ap, yhteensä 104 ap. S-marketin ja Ellenin päivittäistavarakauppojen alueet S-market / Autopaikkanormi on 1 ap/50 k-m2, autopaikkoja on toteutettu 166 ap, joista 29 LR-1-alueella.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Ellen / Autopaikkanormi on 1 ap / 50 k-m2, autopaikkoja on toteutettu 92 ap. Yhteensä autopaikkoja on 258 ap. Havainnekuvat ja kartat oheistetaan. LIITTEET A1-A4, KSJ (säilytetään erillisessä kaavakansiossa). Tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila ovat läsnä kokouksessa. Liitteenä oleva materiaali esitellään kokouksessa. Liitteenä olevassa materiaalissa kiertoliittymä on teknisistä syistä väärässä pai kas sa ja poik keaa kaupunginjohtajan esityksestä. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tehdyt selvitykset tiedoksi. Kaupunkisuunnittelujaosto antaa seuraavat ohjeet valmistella kaupunginhallitukselle keskustakortteleiden asemakaavamuutosehdotus ja tonttijaon muutosehdotus nähtäville aset ta mi sesta maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n sekä maankäyt tö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti asemakaavamuutosehdotus perustuu ensisijaisesti VE1:een ja tois si jaisesti VE4:ään. KOKOUSKÄSITTELY: Asemakaavamuutoksen asemakaavamerkinnät ja määräykset kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti lukuun ottamatta asuintiloja, joissa autopaikkavaatimus on 1 ap/85 k-m² (lautakunta 70 k-m²), palveluasuminen ja eri tyisasumi nen 1 ap/150 k-m², liiketilat 1 ap/50 k-m² ja ter veyskeskuksen toimintaa varten tulee varata 1 ap/100 k-m². Tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila olivat läsnä kokouksessa. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Merkitään tehdyt selvitykset tiedoksi. Kaupunkisuunnittelujaosto antaa seuraavat ohjeet valmistella kaupunginhal litukselle keskustakortteleiden asemakaavamuutosehdotus ja tonttijaon muutosehdotus nähtäville asettamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti. asemakaavamuutosehdotus perustuu VE4:ään si ten, että kau punginhalli tukselle esitellään lisäksi VE2:n kort telin 13 tontti 2 rakennus massan si joittelu VE4:s sä. Asemakaavamuutoksen asemakaavamerkinnät ja määräykset kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti lukuun ottamatta asuintiloja, joissa autopaikkavaatimus on 1 ap/85 k-m² (lautakunta 70 k-m²), palvelu asuminen ja erityisasuminen 1 ap/150 k-m², liiketilat 1 ap/50 k-m² ja ter veyskeskuksen toimintaa varten tulee varata 1 ap/100 k-m². KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 416 Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila: Keskustakorttelien asemakaavamuutoksesta on laadittu kolme vaihtoehtoa VE4a, VE4b ja VE4c. Vaihtoehdot VE4a ja VE4b eroavat toisistaan korttelin 13 tontin 2 Aurinkotien puoleisen rakennusmassan sijoittumisen suhteen. Vaihtoehto VE4c:ssä on esitetty ratkaisu, joka erottuu muista jul kis ten pysäköintipaikkojen sijainnin osalta siten, että julkinen pysäköinti alue sijoittuu koko korttelin mitalta bussiterminaalin ja Tullikadun puoleisen asuintontin väliin. Näin asuintontti on saatu muodoltaan selkeämmäksi ja kokonaan matalan rakennusmassan rajaamaksi. Rakennusoikeus vaihtelee vaihtoehdoissa k-m². Autopaikkanormi on kaikissa vaihtoehdoissa väljennetty asumistilojen osalta. Uusi normi on 1 ap / 85 k-m². Vaihtoehdoista on laadittu havainnekuvat ja pysäköintikaaviot sekä vertailutaulukko, jotka ovat esityslistan liitteinä (KH ).

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Keskustakorttelien asemakaavamuutosehdotuksen päivätyt kaa va kartta ja -selostus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa maankäyttöosastolle seuraavan ohjeen val mis tel la keskustakorttelien ase ma kaava muu tos ehdo tus ja tonttijaon muutosehdotus nähtä vil le asetta mista varten: Keskustakorttelien asemakaavamuutosehdotus perustuu vaih to eh toon VE4c. Asemakaavamuutoksen asemakaavamerkinnät ja -määräykset ovat kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esityksen mukaiset lu kuun ottamatta asuintiloja, joissa autopaikkavaa timus on 1 ap / 85 k-m². Palveluasumisen ja erityisasumisen autopaikkavaatimus on 1 ap / 150 k-m² ja liiketilojen 1 ap / 50 k-m². Terveyskeskuksen toi mintaa var ten autopaikkavaatimus on 1 ap / 100 k-m². KOKOUSKÄSITTELY: Lisäksi maankäyttöosastolle annetaan tehtäväksi valmistella ai kai semmin hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti tonttien luovu tusehdot. Merkittiin, että kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila esitteli asiaa kokouksessa. Merkittiin, että tekninen johtaja Kimmo Suonpää oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Jan Lindströmin ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle valitukseen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevasta päätöksestä Villan tilan kaupassa 106/ /2014 Kaupunginhallitus 417 Kaupunginlakimies Turo Järvinen: Kaupunginhallitus päätti käyttää etuosto-oikeutta Villan tilan kaupassa. MN-Osakesijoitus Oy ostajana on toimittanut päätöstä koskevan valituksen Turun hallinto-oikeudelle, joka pyytää Naantalin kaupungilta lausuntoa valituksen johdosta mennessä. Lausuntopyyntö ja valitus on oheistettu. LIITE B1, KH Etuostolain 22 :n mukaan päätökseen saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Esitän, että kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle esityslistan liitteenä olevan lausunnon (KH ). KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon. LIITE A1, KH Merkittiin tiedoksi, että kaupunginjohtaja on täydentänyt lausuntoluonnosta esityslistan toimittamisen jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa Turun hallinto-oikeudelle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Liiketoimintayhteisön toimintaohjeen antaminen Naantalin Satama Oy:lle 615/ /2013 Kaupunginhallitus 418 Kaupunginlakimies Turo Järvinen : Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen, jonka 6. kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa erikseen toimintaohjeen Naantalin Energia Oy:lle, Naantalin Matkailu Oy:lle ja Naantalin Vuokratalot Oy:lle. Kaupunginhallitus on konserniohjeen mukaisesti an tanut Naantalin Energia Oy:lle, Naantalin Matkailu Oy:lle ja Naantalin Vuokrata lot Oy:lle toimintaohjeet. Kaupunginvaltuusto on päättänyt Naantalin sataman yhtiöittämisestä kaupungin sata prosenttisesti omistamaan tytäryhtiöön. Sataman yhtiöittämisessä kantavia periaatteita ovat olleet seuraavat seikat: Yhtiön tulee olla sekä lyhyellä että pitkällä aika välillä elinkelpoinen. Yhtiön tulee kaikissa tilanteissa säilyttää maksukykyisyytensä. Yhtiön toiminnan tulee olla kannattavaa. Vuositulosten heilahteluista riip pumatta kumu latiivisen tuloksen tulee olla ylijäämäinen. Lähtökohtaisesti Naantalin kaupunki ei pääomita yhtiötä käynnistymisvai heen jälkeen vaan yhtiön tulee kyetä itsenäisesti hankki maan tarvittava toi minnan rahoitus. Kaupungin tytäryhtiönä sen rahoitus huolto voidaan kui tenkin optimoida osana kaupunkikonsernin ra hoitustar peita ja varainhankin taa. Yhtiön tulee olla riittävän vakavarainen ja sillä tulee olla kyky ja vakuus varantoa omaan varainhankintaan. Valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti nyt perustetulle ja kaupparekisteriin rekisteröidylle Naantalin Satama Oy:lle on edellä mainittujen periaatteiden pohjalta laadittu toimintaohje, jonka valmisteluun ovat kaupunginjohtajan johdolla osallistuneet erityisasiantuntija, kaupunginlakimies ja controller. Toimintaohjeluonnos oheistetaan. LIITE A2, KH Naantalin Satama Oy:n toimitusjohtajaa sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa on luonnosvaiheessa kuultu.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa Naantalin kaupungin konserniohjeen perusteella Naantalin Satama Oy:lle liitteen mukaisen toimintaohjeen. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hy väksyttyä konserniohjetta täydennetään seuraavan muutoksen yhteydessä lisäämällä 6. kohdan liiketoimintayh teisö jen luet te loon Naan talin Sata ma Oy. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Asemakaavoituksen vuoden 2014 talousarvion lisämääräraha-anomus 709/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Vuoden 2014 talousarvion 6 kk:n raportissa on asemakaavoituksen osalta to dettu, että asiantuntijapalk kioiden kulut tulevat ylittämään niihin varatun määrärahan ja joudutta neen tekemään määrärahan yli tysanomus. Tämä johtuu osin poistuneen työntekijän työ panoksen korvaamisesta, osin aiottua useam pien vaihtoehtojen laatimisesta keskustakort telien kaavamuutoksessa ja Virpin-Porhonkallion kaavan liikenteeseen liittyvän suunnit telun ja meluselvitysten laatimisesta. Asiantuntijapalkkioista kulut ovat kohdistuneet pääosin seuraavien asemakaavatöihin: Keskustakorttelien asemakaavamuu tos Kukolan teollisuusalueen asemakaavamuu tokset I-osa ja II-osa Virpi - Porhonkallion kaavatyö Asiantuntijapalkkioissa on talouspäällikön ilmoituksen mukaan käytettävissä huomioiden myös henkilöstökulujen säästö. Määrärahatarve tämän vuoden loppuun kohdistuu seuraaviin kaavahankkeisiin. Arvio töi den osalta on seuraava: Keskustakorttelien akm Virpi- Porhonkallio akm Hovin akm Herrankukkaron ak Lammasluodon akm Yhteensä Määrärahan ylitystarve on näin ollen Oheismateriaalina lautakunnan pöytäkunnalle oli määrärahamuutoksen vaiku tus teh tä vä alu een määrärahoihin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau punginvaltuus tolle, että vuoden 2014 talousarvioon myönnet täisiin asemakaavoituksen menoihin :n lisä määräraha. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus ei ole käsitellyt lautakunnan tekemää lisämäärärahaesitystä. Vs. kau punginjohtaja palautti asian uudelleen lautakunnan valmisteltavaksi kaupunginhallituksen :n seuraa van kirjauksen johdosta: "Talousarvion 2014 osalta lautakuntien tulee kattaa mahdolliset ylityksensä muista toi minnoistaan saa tavilla säästöillä." Lautakunnan säästöjä on löytynyt siten, että Lammasluotoa ja Kuparivuorenrinnettä kos kevien luonto selvitysten osuus on mahdollista suorit taa ympäristönsuojelun mää rärahoista. Maankäytön mit tauksen osalta ei ole löydettävissä säästyviä määrärahoja. Ho vin kaavamuutos on kesän jälkeen etene mässä maanomistaja teettämillä kuvilla, jolloin osa lautakunnan mää rärahasta säästyy. Lammasluodon ja Herrankukkaron kaavamuutok set ovat vuoden 2015 valtuustoon tarkoitettuja töitä. Keskustakortte lien kaavamuu toksen kaupunkisuunnittelujaoston teettämät vaihtoehtotarkastelut eivät kohdistu lauta kunnan määrärahoihin. Normaali kaavan eteneminen ja liikennesuunnittelun tarkastelut sen sijaan koh distuvat lautakunnan määrärahoihin. Määrärahan ylistystarve on näin ollen Kaavoituksen osalle on toteumassa tuloutuksen muutos, kun Karjaluodon-Pirttiluodon asemakaavan maankäyttömaksuja tuloutuu tänä vuonna talousarviossa arvioitua enem män (TA, joka oli ). Tuloutus on sidottu kunnallistekniikan rakentamisen etenemiseen.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 419 KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau punginvaltuus tolle, että vuoden 2014 talousarvioon myönnet täisiin asemakaavoituksen menoihin :n lisämääräraha. Ylitys katetaan kasvaneilla maankäyttökorvausten tuloilla. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto myöntää vuoden 2014 ta lous ar vioon ase ma kaavoi tuk sen tehtäväalueen menoihin euron lisämäärärahan. Talousarvion muutosesitys viedään kaupunginvaltuuston käsittelyyn yhdessä muiden, vuoden 2014 talousarviota koskevien määrärahamuutosten kanssa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Naantalin kaupungin ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n välisen kauppakirjan täydentäminen 673/ /2014 Kaupunginhallitus Maankäyttöinsinööri Pirjo Pitkänen ja erityisasiantuntija Martti Sipponen: Naantalin kaupunki ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy ovat käyneet maakauppaneuvotteluja tulevan Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen toteuttamista varten Satama-Tupavuoren alueelle. Naantalin kaupungin vuonna 2003 etuostolla hankkimat ns. IVO:n asuinrakennukset maa-aluei neen on tarkoitus myydä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tarpeisiin. Oheismateriaali Fortum Power and Heat Oy:n ja VVO-yhtymä Oyj:n välinen kauppakirja Kauppahinnaksi on neuvoteltu euroa. Kaupan muut ehdot on esitetty oheen liitetyssä kauppakirjaluonnoksessa. LIITE B4, KH Ympäristöministeriön vahvistamassa Tupavuoren asemakaavassa ja asemakaa va muu toksessa nyt kaupan kohteena oleva alue on merkitty T-3 merkinnällä teolli suus- ja varastorakennusten korttelialue: "Alueelle saa rakentaa vain laitok sen toiminnan kannalta tarpeelliset asun not. Nykyinen asuntokanta alueella saa daan säilyttää niin kauan kun se ei ole teollisuusrakentamisen esteenä. Alu eelle saadaan rakentaa myös toimis to tiloja sekä majoitustilaa rakennus- ja korjaustöiden aikaiselle henkilöstölle." Kaupunki luovuttaa noin 0,93 ha:n ja 5,1 ha:n suu ruiset mää rä alat ra kennuksineen. Luovutettavilla mää rä aloil la si jait se vat kol me ri vi ta lora ken nusta osoit tees sa Voi matie 3-5, Naanta li, ja kol me ker rosta lo ra kennusta osoitteessa Voi matie 7-9, Naan tali. Ra ken nus lu pa-asia kirjojen mukaan rivi talojen pin ta-ala on htm² ja ker rosta lo jen pin ta-ala on htm².

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asuntoja alueella on lähes 40, joista tällä hetkellä kuusi on vapaana. Todettakoon, että Naantalin Vuokrataloissa vaihtuu vuosittain vuokralainen noin 150 asunnossa. Tämän lisäksi vaihtuvuutta on jonkun verran kaupungin suoraan omistamissa vuokra-asunnoissa. Kauppakirjaluonnoksen mukaan ostaja saa hallintaoikeuden puoleen asuinrakennuksista ja kaikkiin asuinrakennuksiin Lähtökohtana asukkaiden suhteen on se, että Naantalin kaupunki / Naantalin Vuokratalot osoittaa asukkaille asunnot määräaikoihin mennessä. Asuntoalueen asukkaille on pidetty tiedotustilaisuus Tilaisuudessa kerrottiin mahdollisen omistajavaihdoksen vaikutuksista asukkaille sekä muutosten aikatauluista. Jos omistajavaihdos tapahtuu, järjestetään kaupunginvaltuus ton päätöksen jälkeen uusi asukastilaisuus. Kiinteistöpäällikkö Pekka Almin selvityksen mukaan alueen vuokraamisesta on tullut vuosittain alijäämää Naantalin kaupungille. Alijäämästä pääosa on muodostunut kuitenkin koroista ja poistoista. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mu kaisen kauppakirjan Naantalin kaupungin sekä Turun Seu dun Energiantuotanto Oy:n välillä. Samalla valtuusto oi keuttaa kaupunginhallituksen tekemään kauppakirjaan vähäi siä muutoksia. Merkittiin, että Jan Lindström poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Naantalin kaupungin sekä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n välinen kauppakirja oheistetaan. LIITE A3, KV

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 420 KAUPUNGINHALLITUS: KOKOUSKÄSITTELY: Valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kauppakirjan Naantalin kaupungin sekä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n välillä. Samalla valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. Merkittiin, että valtuutettu Jan Lindström poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hänen tilallaan kokouksessa oli läsnä varaval tuu tet tu An ne Pent ti. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginlakimies Turo Järvinen : Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään kauppakirjan Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n ja kaupungin välillä sekä oikeutti kaupunginhallituksen tekemään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. Osapuolten välillä käytyjen sopimusneuvotteluiden jälkeen on muun muassa lehdistössä esitetty väitteitä, että kaupan kohteella sijaitsevasta rakennuksesta olisi tehty havaintoja pohjanlepakosta, joka on luonnonsuojelulain 49 :n 1 momentissa tarkoitettu uhanalainen eläinlaji. Edellä mainitusta syystä osapuolet ovat sopineet sopimuksen täydentämisestä lisäämällä kohtaan 4.6 seuraavan kappaleen: "Vastaavasti, mikäli mahdollinen myöhempi purkaminen estyisi rakennuk sesta tai rakennuksista tavatun pohjanlepakon talvehtimis- tai lisääntymis paikan johdosta, sopivat myyjä ja ostaja tarvittavista jatko-toimenpiteistä erikseen."

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Täydennetty kauppakirja oheistetaan. LIITE A3, KH KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää täydentää Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kans sa teh tä vää kaup pakirjaa yllä olevan kappaleen li sää mi sellä koh taan 4.6. Merkittiin, että Jan Lindström poistui esteellisenä kokouksesta tä män asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: , 419 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: 414, 418, 420. Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen: 414, 418, 420 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, kaupunginhallitus Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä.

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenha kuajan viimei nen päivä on pyhä päivä, itse näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki lauantai, oikaisuvaatimuk sen saa teh dä ensim mäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4

Sisällysluettelo. 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Kulttuurilautakunta 08.03.2017 Sisällysluettelo Sivu 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2016 3 3 Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4 4 Sopimus Vapaa-aikatullin

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sosiaalilautakunta 12.03.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 24 PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 25 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Aika 22.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 6 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus Henkilöstökertomus Työterveyshuollon toimintakertomus

Sisällysluettelo. 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus Henkilöstökertomus Työterveyshuollon toimintakertomus Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 KH - Yleisjaosto 14.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus 3 11 Henkilöstökertomus 2015 4 12 Työterveyshuollon toimintakertomus 2015

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto Aika 19.01.2017 klo 17:30-18:50 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Lumme, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Liuhta

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.10.2016 kello 12:00-14:20 Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Naantalin terveyskeskuksen päivystysjärjestelyt ja vuoden 2015 talousarvion muuttaminen 5

Sisällysluettelo. 1 Naantalin terveyskeskuksen päivystysjärjestelyt ja vuoden 2015 talousarvion muuttaminen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 09.02.2015 Sisällysluettelo Sivu 1 Naantalin terveyskeskuksen päivystysjärjestelyt ja vuoden 2015 talousarvion muuttaminen 5 2 Vuoden 2014 hissiavustusmäärärahan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Kiteen kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusten periaatteet 01.10.2016 alkaen - esiopetuksen osalta 231/12.01.00/2013 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Itä-Immasen I- ja II-alueiden tonttien hinnoittelu

Itä-Immasen I- ja II-alueiden tonttien hinnoittelu KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 34 18.04.2011 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 39 09.05.2011 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 5 23.01.2012 Kaupunginhallitus 50 30.01.2012 Kaupunginvaltuusto 5 13.02.2012 KH

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 9 Rakennuslautakunnan tilinpäätös

Sisällysluettelo. 9 Rakennuslautakunnan tilinpäätös Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta 11.03.2015 Sisällysluettelo Sivu 9 Rakennuslautakunnan tilinpäätös 2014 3 10 Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Turun hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 49 15.05.2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 58 12.06.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 56 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 08.09.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 15 Keskustelua saariston elinkeinoista ja saaristo-ohjelman elinkeinopoliittisista tavoitteista 3

Sisällysluettelo. 15 Keskustelua saariston elinkeinoista ja saaristo-ohjelman elinkeinopoliittisista tavoitteista 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Saaristolautakunta 22.09.2015 Sisällysluettelo Sivu 15 Keskustelua saariston elinkeinoista ja saaristo-ohjelman elinkeinopoliittisista tavoitteista 3 16 Saaristomatkailun

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 07.11.2016 klo 08:00-10:30 Paikka kaupunginhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 48 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) 03.03.2015 AIKA 03.03.2015 klo 16:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 8 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 11 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten perusavustukset 3. 12 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 6

Sisällysluettelo. 11 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten perusavustukset 3. 12 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Vapaa-aikalautakunta 22.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 11 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten perusavustukset 3 12 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 6 13

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot