Sisällysluettelo. 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen 4. 415 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Keskustakorttelien asemakaavamuutos Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle valitukseen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevasta päätöksestä Villan tilan kaupassa Liiketoimintayhteisön toimintaohjeen antaminen Naantalin Satama Oy:lle Asemakaavoituksen vuoden 2014 talousarvion lisämääräraha-anomus Naantalin kaupungin ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n välisen kauppakirjan täydentäminen 19

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Aika kello 18:30-19:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini 2. varapuheenjohtaja Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen Kuustonen Juho jäsen Lindström Jan jäsen Linja Anne jäsen Santalahti Samuli jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Björkskog Tommy valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja Junttila Kirsti kaupunginarkkitehti 416 Suonpää Kimmo tekninen johtaja 416 Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juho Kuustonen ja Arja Savolainen. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 3. marraskuuta 2014 Juho Kuustonen Arja Savolainen

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen 716/ /2014 Kaupunginhallitus 414 Hallintojohtaja Riitta Luotio ja hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi: Keskusvaraston varastonhoitajan toimi on täytetty määräaikaisesti saakka. Määräaikaisuuden perusteena on ollut varastotoimintojen mahdollinen uudelleenjärjestely. Määräaikaisena varastonhoitajana on lukien toiminut opistoupseeri/datanomi Olli-Pekka Jokela. Varastonhoitaja Jokela on työsuhteensa aikana järjestänyt varastotoiminnot uudelleen keskusvarastossa. Tavaroiden hyllytysjärjestelmät on uusittu ja tavaroiden luovutus tapahtuu ainoastaan palvelutiskin kautta. Varastohallinnassa on otettu käyttöön tietojärjestelmiä ja varastoitavat materiaalit on viivakooditettu. Tekniikan käyttöönotolla työstä on tehty ergonomisempaa sekä tehokkaampaa. Uudet toimintatavat ovat vähentäneet varastotoiminnoissa tapahtuvia virhemahdollisuuksia. Varaston sähköistäminen Bos- ja Sonet-ohjelmien avulla on loppusuoral la. Lisäksi keskusvaraston nimikkeistöä on karsittu. Vesihuollon mahdollisesta siirtämisestä huolimatta keskusvarastotoimintoja tullaan jatkossakin tarvitsemaan Naantalin kaupungissa. Hankintatoimen ja keskusvaraston osalta on tavoitteena siirtyä yhä enenemässä määrin ammattimaiseen ostamiseen. Kaupungin hankinnat on tarkoitus keskittää hankintatoimeen, jolloin keskusvarasto hoitaa hankintapäällikön kanssa kaupungin yhteiset tarvikehankinnat, tarvikkeiden käsittelyn sekä niihin liittyvät osto-, varastointi- ja jakelurutiinit. Keskusvaraston henkilöstöresurssivahvuus on perinteisesti ollut yksi varaston hoitaja ja kaksi työntekijää. Varaston henkilökuntaresurssit ovat viime vuo sina kuitenkin olleet ohuet. Varaston henkilökunta koostuu tällä hetkellä määräaikaisesta varastonhoitajasta ja vakinaisesta varastotyöntekijästä. Pitkäaikaisten sairauspoissaolojen seurauksena varastonhoitajalla on ollut runsaasti ylitöitä. Varastolle on toimintojen turvaamiseksi otettu työllisyys määrärahoin varastotyöntekijäksi opiskeleva henkilö kahden vuoden oppi sopimuskoulutukseen. Lisäksi kalustonhoitajan vakanssi on täytetty palkkatuetulla määräaikaisella varastotyöntekijällä vuoden 2014 loppuun saakka. Oheismateriaali: Varaston henkilökunta ja heidän tehtävänsä Varastonhoitajan toimenkuva

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginsihteeri Riitta Lehtinen: Varastonhoitajan toimi esitetään vakinaistettavaksi, koska määräaikaisella henkilökunnalla ei kyetä riittävästi turvaamaan keskusvaraston palvelukykyä ja kehittämistä tavoitteiden mukaiseen suuntaan. Kalustonhoitajan nimikkeen muuttamiseen ja vakanssin määräaikaiseen täyttämiseen palataan vuoden 2015 talousarvion henkilöstösuunnitelman yhteydessä. Vaihtoehtoisena toimintatapana voidaan jatkaa määräaikaisilla työsopimuksilla. Tällainen toimintatapa on kuitenkin varsin haavoittuva, koska määräaikaista henkilökuntaa on vaikea sitouttaa. Varastotoimintoja tulisi johtaa vakinaisella henkilöstöresurssilla, jotta varmistetaan uudistusten loppuunsaattaminen ja toimintojen määrätietoinen edelleen kehittäminen. Hallintosäännön kohdan mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto myöntää luvan virkasuhteen täyttämiseen ilman hakumenettelyä. Kaupungin pitkäaikaisena käytäntönä on ollut, että toimeen on voitu nimittää ilman julkista hakumenettelyä niissä tapauksissa, joissa virkaan tai toimeen valittava henkilö on hoitanut tehtävää määräaikaisesti vähintään puoli vuotta viimeisen vuoden aikana. Varastonhoitaja Jokela on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa varastonhoitajan tehtävässä. Esitämme, että varastonhoitajan vakanssi ( ) täytetään vakinaisesti lukien ja että vakinaiseksi toimenhaltijaksi nimitetään opistoupseeri/datanomi Olli-Pekka Jokela ilman vakanssin auki julistamista nykyisin palkkaeduin. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Naantalin kaupungin palvelustrategiassa vuosille todetaan seuraavaa: "Luettelo kehittämisen painopisteistä Seuraavaan luetteloon on lautakuntien tekemän valmistelutyön pohjalta koottu palvelustrategiatyön ensimmäisen vaiheen painopistehankkeet. Näi den osalta jatkovalmistelu tapahtuu ao. lautakunnissa ja valmistuttuaan ne tulevat kukin tarvittavilta osiltaan kaupunginhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ---- Keskusvarasto Varastoselvityksen perusteella päätetään, mitä varastossa kannattaa jatkossa pitää, millaiset toimintaprosessit varastoon tulevat ja kuinka varasto kannattaa resurssoida. Toteutus vuonna 2014" Seudullinen yhteistyö on tiivistymässä ja tavoitteena on seudullinen vesihuoltoyhtiö. Ennakoitavissa on, että yhtiöittämisellä on merkittävä vai ku tus kes kusvaraston toimintaan. Oheismateriaali: Hankintapäällikkö Timo Jyväkorven laatima hankintatoimen keskusvaraston palvelustrategia KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa luvan täyttää varastohoitajan toimi ( ) määräaikaisesti asti. Määräaikaisen täyt tä misen perusteena on va ras to sel vi tyksen laatiminen se kä mahdollisen seudullisen vesihuoltoyhtiön vaikutukset varastotoimintoihin, joiden pe rusteella tehdään päätökset tarvitta vis ta resursseista. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 27/ /2014 Kaupunginhallitus 415 Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset 1 Kaupunginhallituksen yleisjaosto Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 78 Naantalin kaupungilta eläköityneiden joulujuhla 79 Päivätoiminnan ohjaajan sijaisen Outi Haapasen sivutoimilupahakemus 80 Sairaanhoitaja Eija Heinosen sivutoimi-ilmoitus 81 Lähihoitaja Emmi Peltosen sivutoimi-ilmoitus 82 Lastentarhanopettaja Minnan Tommilan sivutoimi-ilmoitus 83 Lastenhoitaja Jenni Tolosen sivutoimi-ilmoitus 84 Sosiaalityön johtaja Jutta Merilahden sivutoimet 2 Satamalautakunta Sataman tammi - syyskuun 2014 raportti ja poikkeamat vuoden 2014 talousarviosta 24 Suomen TEN-T ydinverkon satamien yhteisen liikennehankkeen valmistelu ja Naantalin sataman investoinnit osana CEF-hankehakua 25 Ilmoitusasiat 1 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen 49/2014 Itä-Immasen II-vaiheen omakotitontin maanvuokrasopimuksen siirtäminen ja sopimuksen muuttaminen KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ot to-oikeutta edellä seloste tuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltija päätöksissä ilmeneviin päätöksiin. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Keskustakorttelien asemakaavamuutos 349/ /2013 Oheismateriaali: Asian aikaisemmat toimielinkäsittelyt Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaupunkisuunnittelujaoston kokouksessa todettiin, että tutkitaan vaihtoehtoja, joilla alueen tehokkuutta voisi laskea. Samalla tuli tarkastella rakentamiselta vapautuvan korttelialueen käyttöä yleiseen pysäköintiin ja lisätä pysäköintikarttoihin kaikki suunnittelualueelle esitettävät ja suunnittelualueeseen välittömästi liittyvät, olevat yleisen pysäköinnin alueet. Keskustakorttelien asemakaavamuutoksen tehokkuus Vuonna 2012 pidetyn arkkitehtikilpailun ohjelmassa rakentamisen tehokkuus oli esitetty väljällä haarukalla k-m². Voittaneessa ehdotuksessa rakennusoikeutta oli k-m². Tämä siirrettiin sellaisenaan keskustan rakennemalliin, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi ja joka toimii yleiskaavallisena asemakaavoitusta ohjaavana suunnitelmana. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esityksessä kaavaehdotukseksi tehokkuus oli k-m². Lisäksi alueeseen liitettiin As. Oy Kreivinniityn uudisrakentamisoikeus k-m². Kaavaehdotuksesta on laadittu neljä vaihtoehtoista mallia, joista kolmessa esitetään tehokkuuden oleellista pienentämistä. Kaikissa vaihtoehdoissa on esitetty rakennusoikeuden vähennystä 200 k-m² johtuen Luostarinkadun vinopysäköinnin aiheuttaman katualueen 3,5 m:n laajentumisesta. VE 1 Vaihtoehto on pääosin lautakunnan esitys. Yleisen pysä köinnin paikkoja on lisätty Luostarinkadulle vinopysä köintiin ja Ratakadun alueelle, yhteensä lisäys arvioitu 28 ap. Kaikki aan yleisiä au topaikkoja suunnittelualueella on 86 ap. VE 2 Korttelista 14 on Ratakadun pohjoispuoliselta tontilta 1 vähennetty rakennusoikeutta 1700 k-m2. Kaksi noppamaista raken nus massaa on yhdis tetty yhdeksi lamellitaloksi ja Tuulensuunkadun varteen on tuo tu I-kerroksi nen liiketila. Yleisen pysäköinnin paikkoja on lisätty Luos tarin kadulle vino pysäköintiin ja Ratakadun alueelle, yht. lisäys 29 ap. Kaik kiaan yleisiä py säköintipaikkoja suunnittelualu eella on 87 ap.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus VE 3 Korttelista 13 Aurinkotien päätteenä olevalta tontilta 2 on vähennet ty rakennusoikeutta 1900 k-m2 eli koko rakennusmassa on poistettu ja sen ti lalle on esitetty yleinen pysäköintitila 20 ap. Ylei sen pysä köinnin paikkoja on lisätty Luostarinkadulle vinopysäköintiin ja Ratakadun alueelle, yhteensä lisäys arvioitu 28 ap. Yhteensä lisäys on 48 ap. Kaikkiaan yleisiä autopaik koja suunnittelualueella on 105 ap. VE 4 Korttelista 13 Tuulensuunkadun varrelta tontilta 3 on vähennetty ra kennusoikeutta 2000 k-m2 eli koko rakennusmassa Tuu lensuunkadun ja lin ja-autoterminaalin nurkalta on poistettu ja sen ti lalle on esi tetty yleinen py säköintitila 20 ap. Yleisen pysäköinnin paikkoja on lisätty Luostarinkadulle vinopysäköintiin ja Ratakadun alueelle, yhteensä lisäys ar vioitu 28 ap. Kaikkiaan lisäys on 48 ap. Kaikkiaan yleisiä pysäköintipaikko ja on suunnit telualueella 105. Jos päädytään ratkaisuun, jossa rakennusoikeutta lasketaan oleellisesti, on ensisijainen vaihtoehto VE 4 / linja-autoaseman viereisen rakennuksen poistaminen. Kaupunkikuvallisista syistä vaihtoehdot VE 2 ja VE3 ei pidetä varteenotettavina. Yleiset pysäköintipaikat suunnittelualueella Suunnittelualueella on tällä hetkellä yleisiä pysäköintipaik koja 40 ap lin ja-autoaseman ja Asemapäälliköntalon välisellä alueella sekä kadunvarsi paikkoina 38 ap, yhteensä 78 ap päivätyissä vaihtoehdoissa on Luostarinkadulle va rattu vinopy säköinti siten, että katualuetta laajennettu 3,5 m kortte lin 55 kohdalla ja korttelin 52 kohdalla. Tällöin on saatu kadunvar teen 10 ap lisää. Lisäksi Ratakadun katualueelle on osoitettu ap, tällöin yleisiä paikkoja on vaihtoehdoissa suunnittelualueella ap. Yleiset pysäköintipaikat suunnittelualueeseen rajoittuvilla alueilla Suunnittelualueeseen rajoittuvalla Asematorilla on 38 ap ja Henrikinka dul la Torin ja Luostarinkadun välillä on 19 ap. Ratakatu-LR-1-alueelle on mahdollista sijoittaa 18 ap, Tuulensuunkadulla suunnit telualueesta luotee seen on 29 ap, yhteensä 104 ap. S-marketin ja Ellenin päivittäistavarakauppojen alueet S-market / Autopaikkanormi on 1 ap/50 k-m2, autopaikkoja on toteutettu 166 ap, joista 29 LR-1-alueella.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Ellen / Autopaikkanormi on 1 ap / 50 k-m2, autopaikkoja on toteutettu 92 ap. Yhteensä autopaikkoja on 258 ap. Havainnekuvat ja kartat oheistetaan. LIITTEET A1-A4, KSJ (säilytetään erillisessä kaavakansiossa). Tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila ovat läsnä kokouksessa. Liitteenä oleva materiaali esitellään kokouksessa. Liitteenä olevassa materiaalissa kiertoliittymä on teknisistä syistä väärässä pai kas sa ja poik keaa kaupunginjohtajan esityksestä. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tehdyt selvitykset tiedoksi. Kaupunkisuunnittelujaosto antaa seuraavat ohjeet valmistella kaupunginhallitukselle keskustakortteleiden asemakaavamuutosehdotus ja tonttijaon muutosehdotus nähtäville aset ta mi sesta maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n sekä maankäyt tö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti asemakaavamuutosehdotus perustuu ensisijaisesti VE1:een ja tois si jaisesti VE4:ään. KOKOUSKÄSITTELY: Asemakaavamuutoksen asemakaavamerkinnät ja määräykset kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti lukuun ottamatta asuintiloja, joissa autopaikkavaatimus on 1 ap/85 k-m² (lautakunta 70 k-m²), palveluasuminen ja eri tyisasumi nen 1 ap/150 k-m², liiketilat 1 ap/50 k-m² ja ter veyskeskuksen toimintaa varten tulee varata 1 ap/100 k-m². Tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila olivat läsnä kokouksessa. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Merkitään tehdyt selvitykset tiedoksi. Kaupunkisuunnittelujaosto antaa seuraavat ohjeet valmistella kaupunginhal litukselle keskustakortteleiden asemakaavamuutosehdotus ja tonttijaon muutosehdotus nähtäville asettamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti. asemakaavamuutosehdotus perustuu VE4:ään si ten, että kau punginhalli tukselle esitellään lisäksi VE2:n kort telin 13 tontti 2 rakennus massan si joittelu VE4:s sä. Asemakaavamuutoksen asemakaavamerkinnät ja määräykset kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti lukuun ottamatta asuintiloja, joissa autopaikkavaatimus on 1 ap/85 k-m² (lautakunta 70 k-m²), palvelu asuminen ja erityisasuminen 1 ap/150 k-m², liiketilat 1 ap/50 k-m² ja ter veyskeskuksen toimintaa varten tulee varata 1 ap/100 k-m². KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 416 Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila: Keskustakorttelien asemakaavamuutoksesta on laadittu kolme vaihtoehtoa VE4a, VE4b ja VE4c. Vaihtoehdot VE4a ja VE4b eroavat toisistaan korttelin 13 tontin 2 Aurinkotien puoleisen rakennusmassan sijoittumisen suhteen. Vaihtoehto VE4c:ssä on esitetty ratkaisu, joka erottuu muista jul kis ten pysäköintipaikkojen sijainnin osalta siten, että julkinen pysäköinti alue sijoittuu koko korttelin mitalta bussiterminaalin ja Tullikadun puoleisen asuintontin väliin. Näin asuintontti on saatu muodoltaan selkeämmäksi ja kokonaan matalan rakennusmassan rajaamaksi. Rakennusoikeus vaihtelee vaihtoehdoissa k-m². Autopaikkanormi on kaikissa vaihtoehdoissa väljennetty asumistilojen osalta. Uusi normi on 1 ap / 85 k-m². Vaihtoehdoista on laadittu havainnekuvat ja pysäköintikaaviot sekä vertailutaulukko, jotka ovat esityslistan liitteinä (KH ).

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Keskustakorttelien asemakaavamuutosehdotuksen päivätyt kaa va kartta ja -selostus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa maankäyttöosastolle seuraavan ohjeen val mis tel la keskustakorttelien ase ma kaava muu tos ehdo tus ja tonttijaon muutosehdotus nähtä vil le asetta mista varten: Keskustakorttelien asemakaavamuutosehdotus perustuu vaih to eh toon VE4c. Asemakaavamuutoksen asemakaavamerkinnät ja -määräykset ovat kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esityksen mukaiset lu kuun ottamatta asuintiloja, joissa autopaikkavaa timus on 1 ap / 85 k-m². Palveluasumisen ja erityisasumisen autopaikkavaatimus on 1 ap / 150 k-m² ja liiketilojen 1 ap / 50 k-m². Terveyskeskuksen toi mintaa var ten autopaikkavaatimus on 1 ap / 100 k-m². KOKOUSKÄSITTELY: Lisäksi maankäyttöosastolle annetaan tehtäväksi valmistella ai kai semmin hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti tonttien luovu tusehdot. Merkittiin, että kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila esitteli asiaa kokouksessa. Merkittiin, että tekninen johtaja Kimmo Suonpää oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Jan Lindströmin ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle valitukseen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevasta päätöksestä Villan tilan kaupassa 106/ /2014 Kaupunginhallitus 417 Kaupunginlakimies Turo Järvinen: Kaupunginhallitus päätti käyttää etuosto-oikeutta Villan tilan kaupassa. MN-Osakesijoitus Oy ostajana on toimittanut päätöstä koskevan valituksen Turun hallinto-oikeudelle, joka pyytää Naantalin kaupungilta lausuntoa valituksen johdosta mennessä. Lausuntopyyntö ja valitus on oheistettu. LIITE B1, KH Etuostolain 22 :n mukaan päätökseen saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Esitän, että kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle esityslistan liitteenä olevan lausunnon (KH ). KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon. LIITE A1, KH Merkittiin tiedoksi, että kaupunginjohtaja on täydentänyt lausuntoluonnosta esityslistan toimittamisen jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa Turun hallinto-oikeudelle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Liiketoimintayhteisön toimintaohjeen antaminen Naantalin Satama Oy:lle 615/ /2013 Kaupunginhallitus 418 Kaupunginlakimies Turo Järvinen : Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen, jonka 6. kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa erikseen toimintaohjeen Naantalin Energia Oy:lle, Naantalin Matkailu Oy:lle ja Naantalin Vuokratalot Oy:lle. Kaupunginhallitus on konserniohjeen mukaisesti an tanut Naantalin Energia Oy:lle, Naantalin Matkailu Oy:lle ja Naantalin Vuokrata lot Oy:lle toimintaohjeet. Kaupunginvaltuusto on päättänyt Naantalin sataman yhtiöittämisestä kaupungin sata prosenttisesti omistamaan tytäryhtiöön. Sataman yhtiöittämisessä kantavia periaatteita ovat olleet seuraavat seikat: Yhtiön tulee olla sekä lyhyellä että pitkällä aika välillä elinkelpoinen. Yhtiön tulee kaikissa tilanteissa säilyttää maksukykyisyytensä. Yhtiön toiminnan tulee olla kannattavaa. Vuositulosten heilahteluista riip pumatta kumu latiivisen tuloksen tulee olla ylijäämäinen. Lähtökohtaisesti Naantalin kaupunki ei pääomita yhtiötä käynnistymisvai heen jälkeen vaan yhtiön tulee kyetä itsenäisesti hankki maan tarvittava toi minnan rahoitus. Kaupungin tytäryhtiönä sen rahoitus huolto voidaan kui tenkin optimoida osana kaupunkikonsernin ra hoitustar peita ja varainhankin taa. Yhtiön tulee olla riittävän vakavarainen ja sillä tulee olla kyky ja vakuus varantoa omaan varainhankintaan. Valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti nyt perustetulle ja kaupparekisteriin rekisteröidylle Naantalin Satama Oy:lle on edellä mainittujen periaatteiden pohjalta laadittu toimintaohje, jonka valmisteluun ovat kaupunginjohtajan johdolla osallistuneet erityisasiantuntija, kaupunginlakimies ja controller. Toimintaohjeluonnos oheistetaan. LIITE A2, KH Naantalin Satama Oy:n toimitusjohtajaa sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa on luonnosvaiheessa kuultu.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa Naantalin kaupungin konserniohjeen perusteella Naantalin Satama Oy:lle liitteen mukaisen toimintaohjeen. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hy väksyttyä konserniohjetta täydennetään seuraavan muutoksen yhteydessä lisäämällä 6. kohdan liiketoimintayh teisö jen luet te loon Naan talin Sata ma Oy. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Asemakaavoituksen vuoden 2014 talousarvion lisämääräraha-anomus 709/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Vuoden 2014 talousarvion 6 kk:n raportissa on asemakaavoituksen osalta to dettu, että asiantuntijapalk kioiden kulut tulevat ylittämään niihin varatun määrärahan ja joudutta neen tekemään määrärahan yli tysanomus. Tämä johtuu osin poistuneen työntekijän työ panoksen korvaamisesta, osin aiottua useam pien vaihtoehtojen laatimisesta keskustakort telien kaavamuutoksessa ja Virpin-Porhonkallion kaavan liikenteeseen liittyvän suunnit telun ja meluselvitysten laatimisesta. Asiantuntijapalkkioista kulut ovat kohdistuneet pääosin seuraavien asemakaavatöihin: Keskustakorttelien asemakaavamuu tos Kukolan teollisuusalueen asemakaavamuu tokset I-osa ja II-osa Virpi - Porhonkallion kaavatyö Asiantuntijapalkkioissa on talouspäällikön ilmoituksen mukaan käytettävissä huomioiden myös henkilöstökulujen säästö. Määrärahatarve tämän vuoden loppuun kohdistuu seuraaviin kaavahankkeisiin. Arvio töi den osalta on seuraava: Keskustakorttelien akm Virpi- Porhonkallio akm Hovin akm Herrankukkaron ak Lammasluodon akm Yhteensä Määrärahan ylitystarve on näin ollen Oheismateriaalina lautakunnan pöytäkunnalle oli määrärahamuutoksen vaiku tus teh tä vä alu een määrärahoihin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau punginvaltuus tolle, että vuoden 2014 talousarvioon myönnet täisiin asemakaavoituksen menoihin :n lisä määräraha. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus ei ole käsitellyt lautakunnan tekemää lisämäärärahaesitystä. Vs. kau punginjohtaja palautti asian uudelleen lautakunnan valmisteltavaksi kaupunginhallituksen :n seuraa van kirjauksen johdosta: "Talousarvion 2014 osalta lautakuntien tulee kattaa mahdolliset ylityksensä muista toi minnoistaan saa tavilla säästöillä." Lautakunnan säästöjä on löytynyt siten, että Lammasluotoa ja Kuparivuorenrinnettä kos kevien luonto selvitysten osuus on mahdollista suorit taa ympäristönsuojelun mää rärahoista. Maankäytön mit tauksen osalta ei ole löydettävissä säästyviä määrärahoja. Ho vin kaavamuutos on kesän jälkeen etene mässä maanomistaja teettämillä kuvilla, jolloin osa lautakunnan mää rärahasta säästyy. Lammasluodon ja Herrankukkaron kaavamuutok set ovat vuoden 2015 valtuustoon tarkoitettuja töitä. Keskustakortte lien kaavamuu toksen kaupunkisuunnittelujaoston teettämät vaihtoehtotarkastelut eivät kohdistu lauta kunnan määrärahoihin. Normaali kaavan eteneminen ja liikennesuunnittelun tarkastelut sen sijaan koh distuvat lautakunnan määrärahoihin. Määrärahan ylistystarve on näin ollen Kaavoituksen osalle on toteumassa tuloutuksen muutos, kun Karjaluodon-Pirttiluodon asemakaavan maankäyttömaksuja tuloutuu tänä vuonna talousarviossa arvioitua enem män (TA, joka oli ). Tuloutus on sidottu kunnallistekniikan rakentamisen etenemiseen.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 419 KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau punginvaltuus tolle, että vuoden 2014 talousarvioon myönnet täisiin asemakaavoituksen menoihin :n lisämääräraha. Ylitys katetaan kasvaneilla maankäyttökorvausten tuloilla. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto myöntää vuoden 2014 ta lous ar vioon ase ma kaavoi tuk sen tehtäväalueen menoihin euron lisämäärärahan. Talousarvion muutosesitys viedään kaupunginvaltuuston käsittelyyn yhdessä muiden, vuoden 2014 talousarviota koskevien määrärahamuutosten kanssa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Naantalin kaupungin ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n välisen kauppakirjan täydentäminen 673/ /2014 Kaupunginhallitus Maankäyttöinsinööri Pirjo Pitkänen ja erityisasiantuntija Martti Sipponen: Naantalin kaupunki ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy ovat käyneet maakauppaneuvotteluja tulevan Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen toteuttamista varten Satama-Tupavuoren alueelle. Naantalin kaupungin vuonna 2003 etuostolla hankkimat ns. IVO:n asuinrakennukset maa-aluei neen on tarkoitus myydä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tarpeisiin. Oheismateriaali Fortum Power and Heat Oy:n ja VVO-yhtymä Oyj:n välinen kauppakirja Kauppahinnaksi on neuvoteltu euroa. Kaupan muut ehdot on esitetty oheen liitetyssä kauppakirjaluonnoksessa. LIITE B4, KH Ympäristöministeriön vahvistamassa Tupavuoren asemakaavassa ja asemakaa va muu toksessa nyt kaupan kohteena oleva alue on merkitty T-3 merkinnällä teolli suus- ja varastorakennusten korttelialue: "Alueelle saa rakentaa vain laitok sen toiminnan kannalta tarpeelliset asun not. Nykyinen asuntokanta alueella saa daan säilyttää niin kauan kun se ei ole teollisuusrakentamisen esteenä. Alu eelle saadaan rakentaa myös toimis to tiloja sekä majoitustilaa rakennus- ja korjaustöiden aikaiselle henkilöstölle." Kaupunki luovuttaa noin 0,93 ha:n ja 5,1 ha:n suu ruiset mää rä alat ra kennuksineen. Luovutettavilla mää rä aloil la si jait se vat kol me ri vi ta lora ken nusta osoit tees sa Voi matie 3-5, Naanta li, ja kol me ker rosta lo ra kennusta osoitteessa Voi matie 7-9, Naan tali. Ra ken nus lu pa-asia kirjojen mukaan rivi talojen pin ta-ala on htm² ja ker rosta lo jen pin ta-ala on htm².

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asuntoja alueella on lähes 40, joista tällä hetkellä kuusi on vapaana. Todettakoon, että Naantalin Vuokrataloissa vaihtuu vuosittain vuokralainen noin 150 asunnossa. Tämän lisäksi vaihtuvuutta on jonkun verran kaupungin suoraan omistamissa vuokra-asunnoissa. Kauppakirjaluonnoksen mukaan ostaja saa hallintaoikeuden puoleen asuinrakennuksista ja kaikkiin asuinrakennuksiin Lähtökohtana asukkaiden suhteen on se, että Naantalin kaupunki / Naantalin Vuokratalot osoittaa asukkaille asunnot määräaikoihin mennessä. Asuntoalueen asukkaille on pidetty tiedotustilaisuus Tilaisuudessa kerrottiin mahdollisen omistajavaihdoksen vaikutuksista asukkaille sekä muutosten aikatauluista. Jos omistajavaihdos tapahtuu, järjestetään kaupunginvaltuus ton päätöksen jälkeen uusi asukastilaisuus. Kiinteistöpäällikkö Pekka Almin selvityksen mukaan alueen vuokraamisesta on tullut vuosittain alijäämää Naantalin kaupungille. Alijäämästä pääosa on muodostunut kuitenkin koroista ja poistoista. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mu kaisen kauppakirjan Naantalin kaupungin sekä Turun Seu dun Energiantuotanto Oy:n välillä. Samalla valtuusto oi keuttaa kaupunginhallituksen tekemään kauppakirjaan vähäi siä muutoksia. Merkittiin, että Jan Lindström poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Naantalin kaupungin sekä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n välinen kauppakirja oheistetaan. LIITE A3, KV

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 420 KAUPUNGINHALLITUS: KOKOUSKÄSITTELY: Valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kauppakirjan Naantalin kaupungin sekä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n välillä. Samalla valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. Merkittiin, että valtuutettu Jan Lindström poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hänen tilallaan kokouksessa oli läsnä varaval tuu tet tu An ne Pent ti. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginlakimies Turo Järvinen : Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään kauppakirjan Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n ja kaupungin välillä sekä oikeutti kaupunginhallituksen tekemään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. Osapuolten välillä käytyjen sopimusneuvotteluiden jälkeen on muun muassa lehdistössä esitetty väitteitä, että kaupan kohteella sijaitsevasta rakennuksesta olisi tehty havaintoja pohjanlepakosta, joka on luonnonsuojelulain 49 :n 1 momentissa tarkoitettu uhanalainen eläinlaji. Edellä mainitusta syystä osapuolet ovat sopineet sopimuksen täydentämisestä lisäämällä kohtaan 4.6 seuraavan kappaleen: "Vastaavasti, mikäli mahdollinen myöhempi purkaminen estyisi rakennuk sesta tai rakennuksista tavatun pohjanlepakon talvehtimis- tai lisääntymis paikan johdosta, sopivat myyjä ja ostaja tarvittavista jatko-toimenpiteistä erikseen."

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Täydennetty kauppakirja oheistetaan. LIITE A3, KH KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää täydentää Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kans sa teh tä vää kaup pakirjaa yllä olevan kappaleen li sää mi sellä koh taan 4.6. Merkittiin, että Jan Lindström poistui esteellisenä kokouksesta tä män asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: , 419 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: 414, 418, 420. Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen: 414, 418, 420 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, kaupunginhallitus Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä.

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenha kuajan viimei nen päivä on pyhä päivä, itse näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki lauantai, oikaisuvaatimuk sen saa teh dä ensim mäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 Satamalautakunta 09.04.2013 Sisällysluettelo Sivu 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta 3 20 Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4

Sisällysluettelo. 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Kulttuurilautakunta 08.03.2017 Sisällysluettelo Sivu 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2016 3 3 Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4 4 Sopimus Vapaa-aikatullin

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sosiaalilautakunta 12.03.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 24 PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 25 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kiinteistövirasto 56/2014 Tonttiosasto Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kiinteistövirasto 56/2014 Tonttiosasto Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 124 Asuntotontin (pientalo) pitkäaikainen vuokraaminen (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45573/3) HEL 2013-005442 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta J5 T3, Valssimyllynkatu

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh ,

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh , KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Perusopetuksen ja lukion lukuvuoden 2018-2019 työpäivät 19/12.00.01/2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.12.2017 109 Perusopetuslain 23 :n mukaan perusopetuksessa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 8 Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän toiminnan esittely 3. 9 Saaristolautakunnan avustukset

Sisällysluettelo. 8 Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän toiminnan esittely 3. 9 Saaristolautakunnan avustukset Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Saaristolautakunta 26.04.2016 Sisällysluettelo Sivu 8 Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän toiminnan esittely 3 9 Saaristolautakunnan avustukset 2016 4 10 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 17.01.2018 klo 17:00-18:50 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 19.01.2017, klo 17:59-19:33 Paikka Otanmäen urheilutalo, Rullaajantie 4, Otanmäki Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Aika 22.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 6 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 22.01.2016 klo 08:30-12:30 Paikka Mouhijärven yhteiskoulu, Uotsolantie 30 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto Aika 19.01.2017 klo 17:30-18:50 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Lumme, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Liuhta

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.10.2016 kello 12:00-14:20 Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Naantalin terveyskeskuksen päivystysjärjestelyt ja vuoden 2015 talousarvion muuttaminen 5

Sisällysluettelo. 1 Naantalin terveyskeskuksen päivystysjärjestelyt ja vuoden 2015 talousarvion muuttaminen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 09.02.2015 Sisällysluettelo Sivu 1 Naantalin terveyskeskuksen päivystysjärjestelyt ja vuoden 2015 talousarvion muuttaminen 5 2 Vuoden 2014 hissiavustusmäärärahan

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus Henkilöstökertomus Työterveyshuollon toimintakertomus

Sisällysluettelo. 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus Henkilöstökertomus Työterveyshuollon toimintakertomus Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 KH - Yleisjaosto 14.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus 3 11 Henkilöstökertomus 2015 4 12 Työterveyshuollon toimintakertomus 2015

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot