Sisällysluettelo. 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen 4. 415 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Keskustakorttelien asemakaavamuutos Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle valitukseen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevasta päätöksestä Villan tilan kaupassa Liiketoimintayhteisön toimintaohjeen antaminen Naantalin Satama Oy:lle Asemakaavoituksen vuoden 2014 talousarvion lisämääräraha-anomus Naantalin kaupungin ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n välisen kauppakirjan täydentäminen 19

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Aika kello 18:30-19:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini 2. varapuheenjohtaja Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen Kuustonen Juho jäsen Lindström Jan jäsen Linja Anne jäsen Santalahti Samuli jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Björkskog Tommy valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja Junttila Kirsti kaupunginarkkitehti 416 Suonpää Kimmo tekninen johtaja 416 Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juho Kuustonen ja Arja Savolainen. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 3. marraskuuta 2014 Juho Kuustonen Arja Savolainen

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen 716/ /2014 Kaupunginhallitus 414 Hallintojohtaja Riitta Luotio ja hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi: Keskusvaraston varastonhoitajan toimi on täytetty määräaikaisesti saakka. Määräaikaisuuden perusteena on ollut varastotoimintojen mahdollinen uudelleenjärjestely. Määräaikaisena varastonhoitajana on lukien toiminut opistoupseeri/datanomi Olli-Pekka Jokela. Varastonhoitaja Jokela on työsuhteensa aikana järjestänyt varastotoiminnot uudelleen keskusvarastossa. Tavaroiden hyllytysjärjestelmät on uusittu ja tavaroiden luovutus tapahtuu ainoastaan palvelutiskin kautta. Varastohallinnassa on otettu käyttöön tietojärjestelmiä ja varastoitavat materiaalit on viivakooditettu. Tekniikan käyttöönotolla työstä on tehty ergonomisempaa sekä tehokkaampaa. Uudet toimintatavat ovat vähentäneet varastotoiminnoissa tapahtuvia virhemahdollisuuksia. Varaston sähköistäminen Bos- ja Sonet-ohjelmien avulla on loppusuoral la. Lisäksi keskusvaraston nimikkeistöä on karsittu. Vesihuollon mahdollisesta siirtämisestä huolimatta keskusvarastotoimintoja tullaan jatkossakin tarvitsemaan Naantalin kaupungissa. Hankintatoimen ja keskusvaraston osalta on tavoitteena siirtyä yhä enenemässä määrin ammattimaiseen ostamiseen. Kaupungin hankinnat on tarkoitus keskittää hankintatoimeen, jolloin keskusvarasto hoitaa hankintapäällikön kanssa kaupungin yhteiset tarvikehankinnat, tarvikkeiden käsittelyn sekä niihin liittyvät osto-, varastointi- ja jakelurutiinit. Keskusvaraston henkilöstöresurssivahvuus on perinteisesti ollut yksi varaston hoitaja ja kaksi työntekijää. Varaston henkilökuntaresurssit ovat viime vuo sina kuitenkin olleet ohuet. Varaston henkilökunta koostuu tällä hetkellä määräaikaisesta varastonhoitajasta ja vakinaisesta varastotyöntekijästä. Pitkäaikaisten sairauspoissaolojen seurauksena varastonhoitajalla on ollut runsaasti ylitöitä. Varastolle on toimintojen turvaamiseksi otettu työllisyys määrärahoin varastotyöntekijäksi opiskeleva henkilö kahden vuoden oppi sopimuskoulutukseen. Lisäksi kalustonhoitajan vakanssi on täytetty palkkatuetulla määräaikaisella varastotyöntekijällä vuoden 2014 loppuun saakka. Oheismateriaali: Varaston henkilökunta ja heidän tehtävänsä Varastonhoitajan toimenkuva

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginsihteeri Riitta Lehtinen: Varastonhoitajan toimi esitetään vakinaistettavaksi, koska määräaikaisella henkilökunnalla ei kyetä riittävästi turvaamaan keskusvaraston palvelukykyä ja kehittämistä tavoitteiden mukaiseen suuntaan. Kalustonhoitajan nimikkeen muuttamiseen ja vakanssin määräaikaiseen täyttämiseen palataan vuoden 2015 talousarvion henkilöstösuunnitelman yhteydessä. Vaihtoehtoisena toimintatapana voidaan jatkaa määräaikaisilla työsopimuksilla. Tällainen toimintatapa on kuitenkin varsin haavoittuva, koska määräaikaista henkilökuntaa on vaikea sitouttaa. Varastotoimintoja tulisi johtaa vakinaisella henkilöstöresurssilla, jotta varmistetaan uudistusten loppuunsaattaminen ja toimintojen määrätietoinen edelleen kehittäminen. Hallintosäännön kohdan mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto myöntää luvan virkasuhteen täyttämiseen ilman hakumenettelyä. Kaupungin pitkäaikaisena käytäntönä on ollut, että toimeen on voitu nimittää ilman julkista hakumenettelyä niissä tapauksissa, joissa virkaan tai toimeen valittava henkilö on hoitanut tehtävää määräaikaisesti vähintään puoli vuotta viimeisen vuoden aikana. Varastonhoitaja Jokela on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa varastonhoitajan tehtävässä. Esitämme, että varastonhoitajan vakanssi ( ) täytetään vakinaisesti lukien ja että vakinaiseksi toimenhaltijaksi nimitetään opistoupseeri/datanomi Olli-Pekka Jokela ilman vakanssin auki julistamista nykyisin palkkaeduin. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Naantalin kaupungin palvelustrategiassa vuosille todetaan seuraavaa: "Luettelo kehittämisen painopisteistä Seuraavaan luetteloon on lautakuntien tekemän valmistelutyön pohjalta koottu palvelustrategiatyön ensimmäisen vaiheen painopistehankkeet. Näi den osalta jatkovalmistelu tapahtuu ao. lautakunnissa ja valmistuttuaan ne tulevat kukin tarvittavilta osiltaan kaupunginhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ---- Keskusvarasto Varastoselvityksen perusteella päätetään, mitä varastossa kannattaa jatkossa pitää, millaiset toimintaprosessit varastoon tulevat ja kuinka varasto kannattaa resurssoida. Toteutus vuonna 2014" Seudullinen yhteistyö on tiivistymässä ja tavoitteena on seudullinen vesihuoltoyhtiö. Ennakoitavissa on, että yhtiöittämisellä on merkittävä vai ku tus kes kusvaraston toimintaan. Oheismateriaali: Hankintapäällikkö Timo Jyväkorven laatima hankintatoimen keskusvaraston palvelustrategia KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa luvan täyttää varastohoitajan toimi ( ) määräaikaisesti asti. Määräaikaisen täyt tä misen perusteena on va ras to sel vi tyksen laatiminen se kä mahdollisen seudullisen vesihuoltoyhtiön vaikutukset varastotoimintoihin, joiden pe rusteella tehdään päätökset tarvitta vis ta resursseista. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 27/ /2014 Kaupunginhallitus 415 Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset 1 Kaupunginhallituksen yleisjaosto Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 78 Naantalin kaupungilta eläköityneiden joulujuhla 79 Päivätoiminnan ohjaajan sijaisen Outi Haapasen sivutoimilupahakemus 80 Sairaanhoitaja Eija Heinosen sivutoimi-ilmoitus 81 Lähihoitaja Emmi Peltosen sivutoimi-ilmoitus 82 Lastentarhanopettaja Minnan Tommilan sivutoimi-ilmoitus 83 Lastenhoitaja Jenni Tolosen sivutoimi-ilmoitus 84 Sosiaalityön johtaja Jutta Merilahden sivutoimet 2 Satamalautakunta Sataman tammi - syyskuun 2014 raportti ja poikkeamat vuoden 2014 talousarviosta 24 Suomen TEN-T ydinverkon satamien yhteisen liikennehankkeen valmistelu ja Naantalin sataman investoinnit osana CEF-hankehakua 25 Ilmoitusasiat 1 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen 49/2014 Itä-Immasen II-vaiheen omakotitontin maanvuokrasopimuksen siirtäminen ja sopimuksen muuttaminen KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ot to-oikeutta edellä seloste tuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltija päätöksissä ilmeneviin päätöksiin. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Keskustakorttelien asemakaavamuutos 349/ /2013 Oheismateriaali: Asian aikaisemmat toimielinkäsittelyt Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaupunkisuunnittelujaoston kokouksessa todettiin, että tutkitaan vaihtoehtoja, joilla alueen tehokkuutta voisi laskea. Samalla tuli tarkastella rakentamiselta vapautuvan korttelialueen käyttöä yleiseen pysäköintiin ja lisätä pysäköintikarttoihin kaikki suunnittelualueelle esitettävät ja suunnittelualueeseen välittömästi liittyvät, olevat yleisen pysäköinnin alueet. Keskustakorttelien asemakaavamuutoksen tehokkuus Vuonna 2012 pidetyn arkkitehtikilpailun ohjelmassa rakentamisen tehokkuus oli esitetty väljällä haarukalla k-m². Voittaneessa ehdotuksessa rakennusoikeutta oli k-m². Tämä siirrettiin sellaisenaan keskustan rakennemalliin, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi ja joka toimii yleiskaavallisena asemakaavoitusta ohjaavana suunnitelmana. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esityksessä kaavaehdotukseksi tehokkuus oli k-m². Lisäksi alueeseen liitettiin As. Oy Kreivinniityn uudisrakentamisoikeus k-m². Kaavaehdotuksesta on laadittu neljä vaihtoehtoista mallia, joista kolmessa esitetään tehokkuuden oleellista pienentämistä. Kaikissa vaihtoehdoissa on esitetty rakennusoikeuden vähennystä 200 k-m² johtuen Luostarinkadun vinopysäköinnin aiheuttaman katualueen 3,5 m:n laajentumisesta. VE 1 Vaihtoehto on pääosin lautakunnan esitys. Yleisen pysä köinnin paikkoja on lisätty Luostarinkadulle vinopysä köintiin ja Ratakadun alueelle, yhteensä lisäys arvioitu 28 ap. Kaikki aan yleisiä au topaikkoja suunnittelualueella on 86 ap. VE 2 Korttelista 14 on Ratakadun pohjoispuoliselta tontilta 1 vähennetty rakennusoikeutta 1700 k-m2. Kaksi noppamaista raken nus massaa on yhdis tetty yhdeksi lamellitaloksi ja Tuulensuunkadun varteen on tuo tu I-kerroksi nen liiketila. Yleisen pysäköinnin paikkoja on lisätty Luos tarin kadulle vino pysäköintiin ja Ratakadun alueelle, yht. lisäys 29 ap. Kaik kiaan yleisiä py säköintipaikkoja suunnittelualu eella on 87 ap.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus VE 3 Korttelista 13 Aurinkotien päätteenä olevalta tontilta 2 on vähennet ty rakennusoikeutta 1900 k-m2 eli koko rakennusmassa on poistettu ja sen ti lalle on esitetty yleinen pysäköintitila 20 ap. Ylei sen pysä köinnin paikkoja on lisätty Luostarinkadulle vinopysäköintiin ja Ratakadun alueelle, yhteensä lisäys arvioitu 28 ap. Yhteensä lisäys on 48 ap. Kaikkiaan yleisiä autopaik koja suunnittelualueella on 105 ap. VE 4 Korttelista 13 Tuulensuunkadun varrelta tontilta 3 on vähennetty ra kennusoikeutta 2000 k-m2 eli koko rakennusmassa Tuu lensuunkadun ja lin ja-autoterminaalin nurkalta on poistettu ja sen ti lalle on esi tetty yleinen py säköintitila 20 ap. Yleisen pysäköinnin paikkoja on lisätty Luostarinkadulle vinopysäköintiin ja Ratakadun alueelle, yhteensä lisäys ar vioitu 28 ap. Kaikkiaan lisäys on 48 ap. Kaikkiaan yleisiä pysäköintipaikko ja on suunnit telualueella 105. Jos päädytään ratkaisuun, jossa rakennusoikeutta lasketaan oleellisesti, on ensisijainen vaihtoehto VE 4 / linja-autoaseman viereisen rakennuksen poistaminen. Kaupunkikuvallisista syistä vaihtoehdot VE 2 ja VE3 ei pidetä varteenotettavina. Yleiset pysäköintipaikat suunnittelualueella Suunnittelualueella on tällä hetkellä yleisiä pysäköintipaik koja 40 ap lin ja-autoaseman ja Asemapäälliköntalon välisellä alueella sekä kadunvarsi paikkoina 38 ap, yhteensä 78 ap päivätyissä vaihtoehdoissa on Luostarinkadulle va rattu vinopy säköinti siten, että katualuetta laajennettu 3,5 m kortte lin 55 kohdalla ja korttelin 52 kohdalla. Tällöin on saatu kadunvar teen 10 ap lisää. Lisäksi Ratakadun katualueelle on osoitettu ap, tällöin yleisiä paikkoja on vaihtoehdoissa suunnittelualueella ap. Yleiset pysäköintipaikat suunnittelualueeseen rajoittuvilla alueilla Suunnittelualueeseen rajoittuvalla Asematorilla on 38 ap ja Henrikinka dul la Torin ja Luostarinkadun välillä on 19 ap. Ratakatu-LR-1-alueelle on mahdollista sijoittaa 18 ap, Tuulensuunkadulla suunnit telualueesta luotee seen on 29 ap, yhteensä 104 ap. S-marketin ja Ellenin päivittäistavarakauppojen alueet S-market / Autopaikkanormi on 1 ap/50 k-m2, autopaikkoja on toteutettu 166 ap, joista 29 LR-1-alueella.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Ellen / Autopaikkanormi on 1 ap / 50 k-m2, autopaikkoja on toteutettu 92 ap. Yhteensä autopaikkoja on 258 ap. Havainnekuvat ja kartat oheistetaan. LIITTEET A1-A4, KSJ (säilytetään erillisessä kaavakansiossa). Tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila ovat läsnä kokouksessa. Liitteenä oleva materiaali esitellään kokouksessa. Liitteenä olevassa materiaalissa kiertoliittymä on teknisistä syistä väärässä pai kas sa ja poik keaa kaupunginjohtajan esityksestä. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tehdyt selvitykset tiedoksi. Kaupunkisuunnittelujaosto antaa seuraavat ohjeet valmistella kaupunginhallitukselle keskustakortteleiden asemakaavamuutosehdotus ja tonttijaon muutosehdotus nähtäville aset ta mi sesta maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n sekä maankäyt tö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti asemakaavamuutosehdotus perustuu ensisijaisesti VE1:een ja tois si jaisesti VE4:ään. KOKOUSKÄSITTELY: Asemakaavamuutoksen asemakaavamerkinnät ja määräykset kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti lukuun ottamatta asuintiloja, joissa autopaikkavaatimus on 1 ap/85 k-m² (lautakunta 70 k-m²), palveluasuminen ja eri tyisasumi nen 1 ap/150 k-m², liiketilat 1 ap/50 k-m² ja ter veyskeskuksen toimintaa varten tulee varata 1 ap/100 k-m². Tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila olivat läsnä kokouksessa. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Merkitään tehdyt selvitykset tiedoksi. Kaupunkisuunnittelujaosto antaa seuraavat ohjeet valmistella kaupunginhal litukselle keskustakortteleiden asemakaavamuutosehdotus ja tonttijaon muutosehdotus nähtäville asettamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti. asemakaavamuutosehdotus perustuu VE4:ään si ten, että kau punginhalli tukselle esitellään lisäksi VE2:n kort telin 13 tontti 2 rakennus massan si joittelu VE4:s sä. Asemakaavamuutoksen asemakaavamerkinnät ja määräykset kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti lukuun ottamatta asuintiloja, joissa autopaikkavaatimus on 1 ap/85 k-m² (lautakunta 70 k-m²), palvelu asuminen ja erityisasuminen 1 ap/150 k-m², liiketilat 1 ap/50 k-m² ja ter veyskeskuksen toimintaa varten tulee varata 1 ap/100 k-m². KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 416 Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila: Keskustakorttelien asemakaavamuutoksesta on laadittu kolme vaihtoehtoa VE4a, VE4b ja VE4c. Vaihtoehdot VE4a ja VE4b eroavat toisistaan korttelin 13 tontin 2 Aurinkotien puoleisen rakennusmassan sijoittumisen suhteen. Vaihtoehto VE4c:ssä on esitetty ratkaisu, joka erottuu muista jul kis ten pysäköintipaikkojen sijainnin osalta siten, että julkinen pysäköinti alue sijoittuu koko korttelin mitalta bussiterminaalin ja Tullikadun puoleisen asuintontin väliin. Näin asuintontti on saatu muodoltaan selkeämmäksi ja kokonaan matalan rakennusmassan rajaamaksi. Rakennusoikeus vaihtelee vaihtoehdoissa k-m². Autopaikkanormi on kaikissa vaihtoehdoissa väljennetty asumistilojen osalta. Uusi normi on 1 ap / 85 k-m². Vaihtoehdoista on laadittu havainnekuvat ja pysäköintikaaviot sekä vertailutaulukko, jotka ovat esityslistan liitteinä (KH ).

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Keskustakorttelien asemakaavamuutosehdotuksen päivätyt kaa va kartta ja -selostus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa maankäyttöosastolle seuraavan ohjeen val mis tel la keskustakorttelien ase ma kaava muu tos ehdo tus ja tonttijaon muutosehdotus nähtä vil le asetta mista varten: Keskustakorttelien asemakaavamuutosehdotus perustuu vaih to eh toon VE4c. Asemakaavamuutoksen asemakaavamerkinnät ja -määräykset ovat kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esityksen mukaiset lu kuun ottamatta asuintiloja, joissa autopaikkavaa timus on 1 ap / 85 k-m². Palveluasumisen ja erityisasumisen autopaikkavaatimus on 1 ap / 150 k-m² ja liiketilojen 1 ap / 50 k-m². Terveyskeskuksen toi mintaa var ten autopaikkavaatimus on 1 ap / 100 k-m². KOKOUSKÄSITTELY: Lisäksi maankäyttöosastolle annetaan tehtäväksi valmistella ai kai semmin hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti tonttien luovu tusehdot. Merkittiin, että kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila esitteli asiaa kokouksessa. Merkittiin, että tekninen johtaja Kimmo Suonpää oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Jan Lindströmin ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle valitukseen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevasta päätöksestä Villan tilan kaupassa 106/ /2014 Kaupunginhallitus 417 Kaupunginlakimies Turo Järvinen: Kaupunginhallitus päätti käyttää etuosto-oikeutta Villan tilan kaupassa. MN-Osakesijoitus Oy ostajana on toimittanut päätöstä koskevan valituksen Turun hallinto-oikeudelle, joka pyytää Naantalin kaupungilta lausuntoa valituksen johdosta mennessä. Lausuntopyyntö ja valitus on oheistettu. LIITE B1, KH Etuostolain 22 :n mukaan päätökseen saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Esitän, että kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle esityslistan liitteenä olevan lausunnon (KH ). KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon. LIITE A1, KH Merkittiin tiedoksi, että kaupunginjohtaja on täydentänyt lausuntoluonnosta esityslistan toimittamisen jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa Turun hallinto-oikeudelle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Liiketoimintayhteisön toimintaohjeen antaminen Naantalin Satama Oy:lle 615/ /2013 Kaupunginhallitus 418 Kaupunginlakimies Turo Järvinen : Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen, jonka 6. kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa erikseen toimintaohjeen Naantalin Energia Oy:lle, Naantalin Matkailu Oy:lle ja Naantalin Vuokratalot Oy:lle. Kaupunginhallitus on konserniohjeen mukaisesti an tanut Naantalin Energia Oy:lle, Naantalin Matkailu Oy:lle ja Naantalin Vuokrata lot Oy:lle toimintaohjeet. Kaupunginvaltuusto on päättänyt Naantalin sataman yhtiöittämisestä kaupungin sata prosenttisesti omistamaan tytäryhtiöön. Sataman yhtiöittämisessä kantavia periaatteita ovat olleet seuraavat seikat: Yhtiön tulee olla sekä lyhyellä että pitkällä aika välillä elinkelpoinen. Yhtiön tulee kaikissa tilanteissa säilyttää maksukykyisyytensä. Yhtiön toiminnan tulee olla kannattavaa. Vuositulosten heilahteluista riip pumatta kumu latiivisen tuloksen tulee olla ylijäämäinen. Lähtökohtaisesti Naantalin kaupunki ei pääomita yhtiötä käynnistymisvai heen jälkeen vaan yhtiön tulee kyetä itsenäisesti hankki maan tarvittava toi minnan rahoitus. Kaupungin tytäryhtiönä sen rahoitus huolto voidaan kui tenkin optimoida osana kaupunkikonsernin ra hoitustar peita ja varainhankin taa. Yhtiön tulee olla riittävän vakavarainen ja sillä tulee olla kyky ja vakuus varantoa omaan varainhankintaan. Valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti nyt perustetulle ja kaupparekisteriin rekisteröidylle Naantalin Satama Oy:lle on edellä mainittujen periaatteiden pohjalta laadittu toimintaohje, jonka valmisteluun ovat kaupunginjohtajan johdolla osallistuneet erityisasiantuntija, kaupunginlakimies ja controller. Toimintaohjeluonnos oheistetaan. LIITE A2, KH Naantalin Satama Oy:n toimitusjohtajaa sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa on luonnosvaiheessa kuultu.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa Naantalin kaupungin konserniohjeen perusteella Naantalin Satama Oy:lle liitteen mukaisen toimintaohjeen. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hy väksyttyä konserniohjetta täydennetään seuraavan muutoksen yhteydessä lisäämällä 6. kohdan liiketoimintayh teisö jen luet te loon Naan talin Sata ma Oy. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Asemakaavoituksen vuoden 2014 talousarvion lisämääräraha-anomus 709/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Vuoden 2014 talousarvion 6 kk:n raportissa on asemakaavoituksen osalta to dettu, että asiantuntijapalk kioiden kulut tulevat ylittämään niihin varatun määrärahan ja joudutta neen tekemään määrärahan yli tysanomus. Tämä johtuu osin poistuneen työntekijän työ panoksen korvaamisesta, osin aiottua useam pien vaihtoehtojen laatimisesta keskustakort telien kaavamuutoksessa ja Virpin-Porhonkallion kaavan liikenteeseen liittyvän suunnit telun ja meluselvitysten laatimisesta. Asiantuntijapalkkioista kulut ovat kohdistuneet pääosin seuraavien asemakaavatöihin: Keskustakorttelien asemakaavamuu tos Kukolan teollisuusalueen asemakaavamuu tokset I-osa ja II-osa Virpi - Porhonkallion kaavatyö Asiantuntijapalkkioissa on talouspäällikön ilmoituksen mukaan käytettävissä huomioiden myös henkilöstökulujen säästö. Määrärahatarve tämän vuoden loppuun kohdistuu seuraaviin kaavahankkeisiin. Arvio töi den osalta on seuraava: Keskustakorttelien akm Virpi- Porhonkallio akm Hovin akm Herrankukkaron ak Lammasluodon akm Yhteensä Määrärahan ylitystarve on näin ollen Oheismateriaalina lautakunnan pöytäkunnalle oli määrärahamuutoksen vaiku tus teh tä vä alu een määrärahoihin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau punginvaltuus tolle, että vuoden 2014 talousarvioon myönnet täisiin asemakaavoituksen menoihin :n lisä määräraha. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus ei ole käsitellyt lautakunnan tekemää lisämäärärahaesitystä. Vs. kau punginjohtaja palautti asian uudelleen lautakunnan valmisteltavaksi kaupunginhallituksen :n seuraa van kirjauksen johdosta: "Talousarvion 2014 osalta lautakuntien tulee kattaa mahdolliset ylityksensä muista toi minnoistaan saa tavilla säästöillä." Lautakunnan säästöjä on löytynyt siten, että Lammasluotoa ja Kuparivuorenrinnettä kos kevien luonto selvitysten osuus on mahdollista suorit taa ympäristönsuojelun mää rärahoista. Maankäytön mit tauksen osalta ei ole löydettävissä säästyviä määrärahoja. Ho vin kaavamuutos on kesän jälkeen etene mässä maanomistaja teettämillä kuvilla, jolloin osa lautakunnan mää rärahasta säästyy. Lammasluodon ja Herrankukkaron kaavamuutok set ovat vuoden 2015 valtuustoon tarkoitettuja töitä. Keskustakortte lien kaavamuu toksen kaupunkisuunnittelujaoston teettämät vaihtoehtotarkastelut eivät kohdistu lauta kunnan määrärahoihin. Normaali kaavan eteneminen ja liikennesuunnittelun tarkastelut sen sijaan koh distuvat lautakunnan määrärahoihin. Määrärahan ylistystarve on näin ollen Kaavoituksen osalle on toteumassa tuloutuksen muutos, kun Karjaluodon-Pirttiluodon asemakaavan maankäyttömaksuja tuloutuu tänä vuonna talousarviossa arvioitua enem män (TA, joka oli ). Tuloutus on sidottu kunnallistekniikan rakentamisen etenemiseen.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 419 KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau punginvaltuus tolle, että vuoden 2014 talousarvioon myönnet täisiin asemakaavoituksen menoihin :n lisämääräraha. Ylitys katetaan kasvaneilla maankäyttökorvausten tuloilla. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto myöntää vuoden 2014 ta lous ar vioon ase ma kaavoi tuk sen tehtäväalueen menoihin euron lisämäärärahan. Talousarvion muutosesitys viedään kaupunginvaltuuston käsittelyyn yhdessä muiden, vuoden 2014 talousarviota koskevien määrärahamuutosten kanssa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Naantalin kaupungin ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n välisen kauppakirjan täydentäminen 673/ /2014 Kaupunginhallitus Maankäyttöinsinööri Pirjo Pitkänen ja erityisasiantuntija Martti Sipponen: Naantalin kaupunki ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy ovat käyneet maakauppaneuvotteluja tulevan Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen toteuttamista varten Satama-Tupavuoren alueelle. Naantalin kaupungin vuonna 2003 etuostolla hankkimat ns. IVO:n asuinrakennukset maa-aluei neen on tarkoitus myydä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tarpeisiin. Oheismateriaali Fortum Power and Heat Oy:n ja VVO-yhtymä Oyj:n välinen kauppakirja Kauppahinnaksi on neuvoteltu euroa. Kaupan muut ehdot on esitetty oheen liitetyssä kauppakirjaluonnoksessa. LIITE B4, KH Ympäristöministeriön vahvistamassa Tupavuoren asemakaavassa ja asemakaa va muu toksessa nyt kaupan kohteena oleva alue on merkitty T-3 merkinnällä teolli suus- ja varastorakennusten korttelialue: "Alueelle saa rakentaa vain laitok sen toiminnan kannalta tarpeelliset asun not. Nykyinen asuntokanta alueella saa daan säilyttää niin kauan kun se ei ole teollisuusrakentamisen esteenä. Alu eelle saadaan rakentaa myös toimis to tiloja sekä majoitustilaa rakennus- ja korjaustöiden aikaiselle henkilöstölle." Kaupunki luovuttaa noin 0,93 ha:n ja 5,1 ha:n suu ruiset mää rä alat ra kennuksineen. Luovutettavilla mää rä aloil la si jait se vat kol me ri vi ta lora ken nusta osoit tees sa Voi matie 3-5, Naanta li, ja kol me ker rosta lo ra kennusta osoitteessa Voi matie 7-9, Naan tali. Ra ken nus lu pa-asia kirjojen mukaan rivi talojen pin ta-ala on htm² ja ker rosta lo jen pin ta-ala on htm².

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asuntoja alueella on lähes 40, joista tällä hetkellä kuusi on vapaana. Todettakoon, että Naantalin Vuokrataloissa vaihtuu vuosittain vuokralainen noin 150 asunnossa. Tämän lisäksi vaihtuvuutta on jonkun verran kaupungin suoraan omistamissa vuokra-asunnoissa. Kauppakirjaluonnoksen mukaan ostaja saa hallintaoikeuden puoleen asuinrakennuksista ja kaikkiin asuinrakennuksiin Lähtökohtana asukkaiden suhteen on se, että Naantalin kaupunki / Naantalin Vuokratalot osoittaa asukkaille asunnot määräaikoihin mennessä. Asuntoalueen asukkaille on pidetty tiedotustilaisuus Tilaisuudessa kerrottiin mahdollisen omistajavaihdoksen vaikutuksista asukkaille sekä muutosten aikatauluista. Jos omistajavaihdos tapahtuu, järjestetään kaupunginvaltuus ton päätöksen jälkeen uusi asukastilaisuus. Kiinteistöpäällikkö Pekka Almin selvityksen mukaan alueen vuokraamisesta on tullut vuosittain alijäämää Naantalin kaupungille. Alijäämästä pääosa on muodostunut kuitenkin koroista ja poistoista. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mu kaisen kauppakirjan Naantalin kaupungin sekä Turun Seu dun Energiantuotanto Oy:n välillä. Samalla valtuusto oi keuttaa kaupunginhallituksen tekemään kauppakirjaan vähäi siä muutoksia. Merkittiin, että Jan Lindström poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Naantalin kaupungin sekä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n välinen kauppakirja oheistetaan. LIITE A3, KV

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 420 KAUPUNGINHALLITUS: KOKOUSKÄSITTELY: Valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kauppakirjan Naantalin kaupungin sekä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n välillä. Samalla valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. Merkittiin, että valtuutettu Jan Lindström poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hänen tilallaan kokouksessa oli läsnä varaval tuu tet tu An ne Pent ti. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginlakimies Turo Järvinen : Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään kauppakirjan Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n ja kaupungin välillä sekä oikeutti kaupunginhallituksen tekemään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. Osapuolten välillä käytyjen sopimusneuvotteluiden jälkeen on muun muassa lehdistössä esitetty väitteitä, että kaupan kohteella sijaitsevasta rakennuksesta olisi tehty havaintoja pohjanlepakosta, joka on luonnonsuojelulain 49 :n 1 momentissa tarkoitettu uhanalainen eläinlaji. Edellä mainitusta syystä osapuolet ovat sopineet sopimuksen täydentämisestä lisäämällä kohtaan 4.6 seuraavan kappaleen: "Vastaavasti, mikäli mahdollinen myöhempi purkaminen estyisi rakennuk sesta tai rakennuksista tavatun pohjanlepakon talvehtimis- tai lisääntymis paikan johdosta, sopivat myyjä ja ostaja tarvittavista jatko-toimenpiteistä erikseen."

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Täydennetty kauppakirja oheistetaan. LIITE A3, KH KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää täydentää Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kans sa teh tä vää kaup pakirjaa yllä olevan kappaleen li sää mi sellä koh taan 4.6. Merkittiin, että Jan Lindström poistui esteellisenä kokouksesta tä män asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: , 419 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: 414, 418, 420. Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen: 414, 418, 420 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, kaupunginhallitus Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä.

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/ Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenha kuajan viimei nen päivä on pyhä päivä, itse näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki lauantai, oikaisuvaatimuk sen saa teh dä ensim mäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.