TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN"

Transkriptio

1 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke

2 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta Kopiointiluvan voit pyytää vanhustyönjohtaja Inga Mukulta Puhelinnumero Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on moskiitto. Afrikkalainen sananlasku

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO KÄSIKIRJAN TAVOITTEET ARVOT JA PERIAATTEET VANHUSTYÖSSÄ TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄN TYÖOTTEEN EDELLYTYKSET VANHUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT Palvelu-, hoito- ja kuntoutumissuunnitelma Kuntoutumisen tukemisen suunnitelma Hyvä perushoito Omaisten tukeminen Yhteistyö TOIMINTAKYVYN JA HOIDON TARPEEN KARTOITUS Toimintakyvyn osa-alueet Yleistä toimintakyvyn mittauksesta Sodankylän vanhustyössä käytössä olevat toimintakyvyn mittarit Terveyskeskuksen fysioterapiaosasto ja vastuu-alueet Kuntoneuvola Muistineuvola ja muistivastaanotto Päiväpalvelutoiminta TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ TYÖOTE Päivittäiset arjen toiminnot Kuntouttava työote arjessa Kirjaus OMAHOITAJUUS TIIMITYÖSKENTELY VIRIKETOIMINTA IÄKKÄIDEN LIIKUNNAN OHJAUS JA ARJEN HYÖTY... 49

4 4 12. LIIKEPANKKI Vuodejumppa Tuolijumppa Tuolijumppa SIIRTOERGONOMIA JA ESIMERKIT LÄHTEET LIITTEET LIITE 1 GDS-15 testi LIITE 2 MMSE - testilomake ja ohjeet LIITE 3 MNA testilomake ja ohjeet LIITE 4 Geriatrinen toimintakyvyn arviointi, Sodankylä LIITE 5 BERGin tasapainotestistön testilomake ja ohjeet LIITE 6 Ikäinstituutin koti ja kerhotesti testilomake ja ohjeet LIITE 7 Kävely kevyemmäksi - kotivoimisteluohjelma

5 5 1 JOHDANTO Toimintakykyä edistävä työote / kuntouttava työote toteutuu iäkkään päivittäisiä toimintoja tukevana toimintana. Sen avulla tuetaan asukkaan fyysistä suoriutumista ja toimintakykyä esimerkiksi liikkuminen sängyssä, siirtyminen, pukeutuminen, ruokailu, henkilökohtainen hygienia. Asukasta myös motivoidaan omatoimiseen liikkumiseen. Toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä työote / kuntouttava työote on noussut yhdeksi vanhusten hoitotyön pääperiaatteeksi viimeisen vuosikymmenen aikana. Omatoiminen selviäminen lisää iäkkäiden luottamusta omiin kykyihinsä ja sitä kautta henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. Kuntouttavan työotteen käsite korostaa jokaisen arkipäivän tilanteen toteuttamista asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarat huomioon ottavalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakas tekee itse kaiken sen mihin pystyy työntekijän toimiessa tilanteiden ohjaajana ja asiakkaan motivoijana. Työotteen tavoitteena on tukea ja edistää liikkumis- ja toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta ja elämänhallintaa hyvinvoinnin ja mielekkään elämän edellytysten parantamiseksi. Iäkäs nähdään aktiivisena toimijana. Toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen käsikirja tukee vanhustyön työntekijöiden ammattitaitoa ja toimintakäytäntöjä. Käsikirjan tavoitteena on yhtenäistää toimintamalleja ja turvata asiakkaalle hyvä hoidon laatu. Yksi keskeisimmistä käsikirjan pyrkimyksistä on muuttaa toimintaa tehtäväkeskeisyydestä asiakaslähtöiseksi. Samalla käsikirja toimii myös perehdytysoppaana uusille työntekijöille työpaikan toimista kuntouttavan työotteen näkökulmasta. Tällaista käsikirjaa ei aikaisemmin ole tehty, joten se palvelee myös laajemmin vanhustyössä toimijoita.

6 6 2 KÄSIKIRJAN TAVOITTEET Käsikirjan tavoitteet ovat: yhtenäistää toimintakäytäntöjä ja tapoja turvata asiakkaan kannalta hyvä hoidon laatu muuttaa toimintaa tehtäväkeskeisyydestä asiakaslähtöiseksi toimia perehdytysoppaana uusille työntekijöille ja sitä voivat hyödyntää myös omaishoitajat antaa vinkkejä ja ohjeistusta vanhustyön työntekijöille kokonaisvaltaisesta toimintakykyä ylläpitävästä ja edistävästä Käsikirjan ohjeita päivitetään sitä mukaa kun tarvetta ilmenee.

7 7 3 ARVOT JA PERIAATTEET VANHU ANHUSTYÖSSÄ Kirjoittakaa tähän oman työyhteisönne yhteisesti sovitut arvot ja periaatteet, joita toteutatte työssänne. Muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton: taukoamaton muuttuminen. (Herakleitos n ekr.)

8 8 4 TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄN TYÖOTTEEN EDELLYTYKSET Kirjoittakaa tähän, mitä toimintakykyä edistävän työotteen noudattaminen edellyttää omalta työyhteisöltänne. 1) Mitä toimintakykyä edistävä työote tarkoittaa meidän työyhteisössämme? 2) Mitkä asiat toimintakykyä edistävän työotteen tiimoilta toimivat hyvin työyhteisössämme? 3) Mihin asioihin sitoudumme yhdessä toimintakykyä edistävässä työotteessa?

9 9 5 VANHUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT Tavoitteena: toiminnan yhtenäistäminen saavuttaa iäkkään ihmisen mahdollisimman hyvä omatoimisuus ikääntynyt itse on aktiivinen toimija Lähtökohtana: Vanhustyön henkilökunnan asenteissa on parannettavaa. Iäkästä autetaan sellaisissa asioissa, joista hän voisi selviytyä itsenäisesti. Lisäksi hoitohenkilökunta kokee työssä kiirettä, joten asiakkaan puolesta tekeminen koetaan työtä helpottavana. Vaikka asia on juuri toisinpäin, liika passaaminen / asiakkaiden passivoiminen lisää kiirettä. Sen sijaan, että yritettäisiin vaikuttaa iäkkäiden toimintakykyyn, heitä passivoidaankin entisestään. Noidankehä on valmis. Jatkuvuus ja sitoutuminen ovat lähtökohtia vanhustyössä. Sekä iäkäs itse että henkilökunta sitoutuvat iäkkään kuntoutumisen edistämiseen. Henkilökunnan vaihtuvuus ja tiedonkulun heikkous katkaisevat jatkuvuutta. Seuranta ja arviointi: toimintaa arvioidaan jatkuvasti käytännön työssä asiakastyytyväisyys kyselyillä vuosittain Vastuuhenkilöt: koko vanhustyön henkilökunta

10 10 jokainen työntekijä on vastuussa omasta toiminnastaan Keskeistä on: iäkkään yksilöllinen kohtaaminen kaikkien sitoutuminen yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja periaatteiden noudattamiseen omassa työssä Ei ole väliä, missä työyksikössä työntekijä on, vaan kaikilla on samanlaiset lähtökohdat iäkästä aktivoidaan omatoimisuuteen Toivon, että tunnet omatunnossasi pistoksen, mikäli ajattelet haluavasi olla hyvä hoitaja itsekkäistä syistä: haluat iäkkään kehuvan sinua hyvin tehdystä työstä tekemällä kaiken hänen puolestaan.

11 Palvelu- ja hoitosuunnitelma Tavoitteena: tukea ja edistää asiakaslähtöistä työtä tukea toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää työotetta turvata hyvä tiedonkulku asiakastyytyväisyys hyvä vaikuttavuus ja laadunvarmistus yksilöllinen ja kokonaisvaltainen suunnitelma ottaen huomioon ikääntyneiden omat voimavarat VOIMAVARALÄHTÖISYYS!! taloudellisuus Tarkoittaa: kirjallista kokonaiskuvausta asiakkaan / asukkaan hoidosta ja kuntoutumisesta Palvelu- ja hoitosuunnitelma on asiakirja tai asiakirja-kokonaisuus, johon kirjataan yhteistyössä asiakkaan kanssa hänen tarvitsemansa palvelut ja hoito sekä niiden muoto ja arvioitu kesto. Samalla sovitaan palvelu- ja hoitosuunnitelman tarkistamisen ja arvioinnin ajankohdat. Asiakaslähtöinen palvelu- ja hoitosuunnitelma - asiakirja kokoaa, rajaa ja tuo ilmi asiakkaan kuntoutuksen tarpeet ja kuntoutumisen voimavarat, palvelujen, hoivan ja hoidon tarpeet sekä ehkäisevän työn mahdollisuudet. Lähtökohtana: laadukas hoito ja kuntoutuminen perustuvat huolellisesti tehtyyn kokonaistilanteen kartoitukseen

12 12 palvelu-, hoito- ja kuntoutumissuunnitelma on työväline, jonka avulla turvataan yksilöllisyys ja jatkuvuus saumattomaksi kokonaisuudeksi palvelu- ja hoitosuunnitelmalle on juridinen perusta ja sitä säätelevät seuraavat lait ja asetukset: - laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista asiakaslaki 812/2000) sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta...suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa ja asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa tai asiakkaan ja hänen omaistensa tai muiden läheistensä kanssa, jos asiakas on alaikäinen, hänen toimivaltaansa on rajoitettu tai hän ei muusta syystä itse kykene näkemystään ja mielipidettään ilmaisemaan..suunnitelman laatimisesta yhdessä asiakkaan ja/tai hänen edustajansa tai läheistensä kanssa voidaan poiketa vain jos yhdessä tekemiselle on ilmeinen este - laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki 785/1992) - laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994) henkilörekisterilaki (471/1987) ja sen muutokset 1011/1989, 387/1994, 630/1995 Seuranta ja arviointi: palvelu ja hoitosuunnitelman säännöllistä ja sovittua tarkistamista yhteisymmärryksessä suunnitelman laatimiseen osallistuneiden kanssa suunnitelma päivitetään yhdessä sovitulla tavalla. Asiakkaiden tarpeiden muuttuessa tai asiakkuuden päättyessä. Vastuuhenkilö: omahoitaja, tiiminvastaava, sairaanhoitaja

13 13 Keskeistä on: että suunnitelmassa näkyvät iäkkään ihmisen ilmaisemat tarpeet ja ikääntyneen omat voimavarat konkreettiset tavoitteet, jotka kohtaavat arjen = suunnitelman toteuttamista arjessa suunnitelman tavoitteista ja keinoista tiedon kulku kaikille osaston / tiimin työntekijöille arviointi ja päivitys säännöllisin väliajoin tai tilanteen muuttuessa olennaisesti Me emme voi mitään menneisyydelle, emme edes nykyhetkelle. Nykyisyys oli jo, vain tulevaisuuteen voimme vaikuttaa. Eero Paloheimo 2002

14 Kuntoutumisen tukemisen suunnitelma Tavoitteena: kuntoutumisen tukemisen suunnitelmat auttavat vanhustyön työntekijöitä sekä ikäihmisiä kuntoutumisen toteuttamisessa arjessa pyritään ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen / edistämiseen ikäihmisten omien tavoitteiden mukaan suunnitelmissa otetaan huomioon ikäihmisten elämätarinat, harrastukset, voimavarat, kiinnostukset ja osaamiset Tarkoittaa: suunnitelma on keskeinen väline hahmoteltaessa toimintakyvyn edistämistä sitä voidaan pitää ikäihmisen tulevaisuuden suunnitelmana, johon sitoudutaan ja jonka avulla edistetään / ylläpidetään toimintakykyä suunnitelma perustuu ikäihmisen jäljellä oleviin voimavaroihin sekä motivaatioon ja tavoitteisiin. Kuntoutumisen tukemisen suunnitelma ei ole juridisesti pätevä, vaan työkalu arjen työssä Suunnitelmassa huomioidaan fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky. Kuntoutumisen tukemisen suunnitelmaan voi myös kirjata esimerkiksi verensokerin, verenpaineen jne. Näin ihminen tulee huomioiduksi kokonaisvaltaisesti. Suunnitelmaa hyödynnetään hoitokokouksissa, joissa jokaisella laaditaan kuntoutumista tukevat tavoitteet ja konkreettiset keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

15 15 Kun ikääntyneet ihmiset kokevat ongelmia esimerkiksi portaiden nousemisessa tai kävelyssä, he vähentävät liikkumistaan pienimpään mahdolliseen määrään. Tästä taas seuraa lihasvoiman ja fyysisen kunnon aleneminen, joka puolestaan johtaa uusiin ja vakavampiin liikkumis- ja toimintakykyongelmiin. Tällaista noidankehää on vaikea katkaista. Täydellinen liikkumattomuus heikentää kuntoa ja lisää väsymyksen tunnetta entisestään. Seuranta ja arviointi: toteutetaan kuuden kuukauden / yhden vuoden väliajoin tai tilanteen muuttuessa, vastuuhenkilönä omahoitaja / sairaanhoitaja / tiiminvastaava Keskeistä on: suunnitelma on konkreettinen, arjen tavoittava jokaisen sitoutuminen suunnitelmaan

16 KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN SUUNNITELMA Pvm: / / Laatija: 16 Nimi: Henkilötunnus: Omahoitaja: Diagnoosit: FYYSINEN TOIMINTAKYKY: Nykytilanne: Huomioitavaa: Tavoitteet: Konkreettiset keinot: PSYYKKINEN JA KOGNITIIVINEN TOIMINTAKYKY: Nykytilanne: Huomioitavaa: Tavoitteet: Konkreettiset keinot: SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY: Nykytilanne: Huomioitavaa:

17 17 Tavoitteet: Konkreettiset keinot: Seuranta ja arviointi: Omaisten osallistuminen: Kuntoutumissuunnitelmaa arvioidaan ja tarkistetaan säännöllisesti tai olosuhteiden muuttuessa olennaisesti. Sitoudumme noudattamaan kuntoutumissuunnitelmaa laatimiemme tavoitteiden saavuttamiseksi. Päiväys / 20 Allekirjoitus Allekirjoitus Asiakas Omahoitaja

18 Hyvä perushoito Tavoitteena: tyytyväinen asiakas tukea asiakkaan hyvinvointia asianmukainen hoito jäljellä olevan toimintakyvyn tukeminen Lähtökohtana: perushoito on myös toimintakykyä edistävää hoitoa ikääntynyt tulee kuulluksi ja asianmukaisesti hoidetuksi ammatillisen etiikan noudattaminen kaikissa tilanteissa otetaan huomioon ikääntyneen omat voimavarat arjen tilanteissa Sisältö: hygienia ja ihon hoito ravitsemus virtsan ja ulosteen eritystoiminta suun hoito kivun hoito toiminnallisten kuulo- ja näköhaittojen huomioiminen mielialaongelmien tunnistaminen ja hoito arvokkaan kuoleman tukeminen Keskeistä on: läsnäolo ja lähellä olo kiireetön ilmapiiri

19 Omaisten tukeminen Tavoitteena: luottamuksen saavuttaminen ja sen ylläpitäminen yhteistyö omaisten ja henkilökunnan välillä omaiset nähdään voimavarana sekä hoidossa että kuntoutumisessa Tarkoittaa: omainen nähdään asiantuntijana ja yhteistyökumppanina iäkkään läheisensä asioissa ja hänet otetaan mukaan hoidon ja kuntoutumisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin Lähtökohtana: hoitohenkilökunta tuntee omaisen tilanteen, tunnistaa omaisen oikeudet sekä omaa rohkeutta ja intoa rakentaa yhteistyötä omaisen jaksamisen tukeminen Sisältö: omaisille annetaan riittävä tieto iäkkäästä läheisestään omaisen kanssa käydään läpi hoitoyhteisön hoitoideologia, toimintatapa ja keskustellaan hoidon sekä kuntoutumisen tavoitteista ja toteutuksesta vastuuhenkilö: omahoitaja Seuranta ja arviointi:

20 20 tarvittaessa yhteisesti sovitut tapaamiset, joissa arvioidaan yhteistyön sujumista asiakastyytyväisyyskysely Keskeistä on: kuunteleminen ja keskusteleminen asiantuntijuus tiedonkulku selkeästi omaiselle ilmoitettu yhteystieto, mihin voi ottaa yhteyttä tarvittaessa

21 Yhteistyö Tavoitteena: tiedon kulku / saanti yhteisten tavoitteiden ja keinojen määritteleminen hoidon ja kuntoutumisen toteuttaminen yhteneväisellä tavalla säännöllinen seuranta ja arviointi hoidon ja kuntoutumisen tuloksellisuudesta sekä vaikuttavuudesta Tarkoittaa: yhteistyötä asiakkaan ja hänen läheisensä sekä ammatti-henkilöstön välillä, yhteistyökumppaneita voivat olla esim. omahoitaja, lääkäri, fysioterapeutti, viranomaiset jne. Sisältö: hoitopalaverit (vastuuhenkilö omahoitaja) - arvioidaan hoidon ja kuntoutumisen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteet - apuna kuntoutumisen tukemisen suunnitelma, joka täytetään tilaisuudessa suunnitelmaa voidaan myös hyödyntää viikkopalavereissa toimintakyvyn muuttuessa olennaisesti osasto / tiimipalaveri, jossa fysioterapeutti mukana, joka kolmas kuukausi (vastuuhenkilö tiimivastaava / osastonhoitaja / omahoitaja) - esimerkiksi helmikuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa

22 22 - käydään läpi toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita ja asiakkaiden kokonaistilanteita niin, että omahoitaja kertoo ja arvioi asiakkaansa / asiakkaidensa hoito- ja kuntoutumissuunnitelmaa muulle hoitotiimille sekä vastuualueensa fysioterapeutille - arvioidaan hoidon ja kuntoutumisen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteet Seuranta ja arviointi: yhteisesti sovitut kokoontumiset, joissa seurataan ja arvioidaan yhteistyön toimivuutta ja tarvittaessa sovitaan uusista pelisäännöistä Keskeistä on: tiedonkulku eri tahojen välillä

23 23 6 TOIMINTAKYVYN JA HOIDON TARPEEN KARTOITUS Tavoitteena: ikääntyneen jäljellä olevien voimavarojen, terveydentilan sekä toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen Tarkoittaa: ihmisen kykyä selviytyä päivittäisistä toiminnoista tavanomaisina pidettävissä tilanteissa terveydentila, ikä, mieliala ja ympäristö vaikuttavat toimintakykyyn. Toiminta-kyvyn osa-alueita ovat 1) fyysinen, 2) psyykkinen, 3) kognitiivinen ja 4) sosiaalinen toimintakyky hoidon tarpeen arviointi perustuu ikääntyneen fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin tarpeisiin vastaamiseen. Lähtökohtana: Hoitotyö lähtee siitä, että henkilö itse on ensisijainen terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitäjä. Tällöin hän käyttää niitä toimintakykynsä alueita, mitkä mahdollistavat arjessa selviytymisen. Kun selviytymiseen tulee ongelmia, hän tarvitsee muiden apua. Tuen ja auttamisen lähtökohtana on se, että hoitajat tietävät sairastuneen voimavarat, toimintakyvyn vahvat ja heikot alueet. konkreettiset ja selkeät tavoitteet hoidolle ja kuntoutukselle asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma!

24 24 Keskeistä on: asiakkaan toimintakyvyn kuvaaminen ja kirjaaminen: luokittele esim. pukeutuminen; pukeutuu itsenäisesti, lopputulos siisti pukeutuu itsenäisesti, kerrospukeutumista pukeutuu itsenäisesti, lopputulos epäasiallinen

25 Toimintakyvyn osa-alueet alueet Tarkoittaa: Toimintakyvyn jako eri osa-alueisiin auttaa hoitotyön ammattilaisia tarkastelemaan ihmisen kokonaisuutta ja kartoittamaan toimintakykyä. Siitä on hyötyä myös, kun toimintakyvyn muutoksista havainnoidaan ja kirjataan tietojärjestelmiin / suunnitelmiin. Osa-alueet 1) Fyysinen toimintakyky tarkoitetaan elimistön toiminnallista kykyä selviytyä fyysistä ponnistelua edellyttävistä tehtävistä kykyä suoriutua päivittäisistä perustoiminnoista, kuten syömisestä, juomisesta, nukkumisesta, pukeutumisesta ja WC-käynneistä sekä asioiden hoitamisesta kuten kotiaskareet, puhelimen käyttö ja asiointi kodin ulkopuolella 2) Psyykkinen toimintakyky käsittää elämänhallinnan, mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin, kuten itsearvostus ja mieliala 3) Kognitiivinen toimintakyky on älyllistä toimintakykyä, kuten muisti, oppiminen, tiedon oppiminen ja kielellinen toiminta 4) Sosiaalinen toimintakyky käsittää kyvyn orientoitua paikkaan ja aikaan sekä kyvyn olla ja toimia vuorovaikutuksessa toisten kanssa

26 Yleistä toimintakyvyn mittauksista Liikkumisvaikeudet ovat yleisiä ikäihmisillä. Ennakoivia merkkejä toimintakyvyn alenemisesta ovat mm. tuolista nousemisen vaikeutuminen ja ostoskärryihin nojaaminen kaupassa. Lähtökohtana: ikääntyneiden toimintakykyä voidaan mitata kirjallisilla kyselyillä, haastatteluilla ja havainnoinnilla sekä erilaisilla suoritustestistöillä mittausten avulla voidaan ennakoida toimintakyvyn muutoksia ja heikkenemiseen voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa mittaukset lisäksi motivoivat ikääntyneitä harjoittamaan esimerkiksi jumppaa Keskeistä on: mittareiden tulee mitata niitä toimintoja, jotka ovat keskeisiä turvallisuus osallistuminen vapaaehtoista mittausmenetelmien tulee olla luotettavia ja hyvin toistettavia

27 Sodankylän kunnan vanhustyössä käytössä olevat toimintakyvyn mittarit tarit GDS-15 (Geriatric Depression Scale) Ikääntyneiden asiakkaiden masennusoireiden tunnistamiseen MMSE (Mini-Mental State Examination) saadaan karkea yleiskäsitys asiakkaan mahdollisesta kognitiivisesta eli älyllisestä heikentymisestä sisältää kysymyksiä orientoitumisesta aikaan ja paikkaan sekä lyhyitä esimerkiksi muistia, keskittymistä ja hahmottamista arvioivia tehtäviä CERAD (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer s Disease) tehtävät arvioivat sekä välitöntä että viivästettyä muistia, nimeämistä, hahmottamista ja toiminnan ohjausta sekä kielellistä sujuvuutta ottaa huomioon ne keskeiset kognition osa-alueet, jotka heikkenevät erityisesti muistisairauksien alkuvaiheissa. MNA (Mini Nutritional Assessment) suunniteltu ikääntyneen henkilön ravitsemustilan arviointiin ja seurantaan mittarin avulla on mahdollista tunnistaa ne iäkkäät ihmiset, joiden virhe- tai aliravitsemuksen ja sen vahingollisten seurauksien riski on kasvanut RAVA -toimintakykymittari työväline jota voidaan käyttää sekä avo että laitoshoidossa voidaan arvioida henkilön toimintakykyä ja sitä kautta avun, palvelun ja hoidon tarvetta arvion tuloksena syntyy käsitys, missä toiminnoissa henkilö suoriutuu itsenäisesti ja missä tarvitsee apua

28 28 Geriatrinen toimintakyvyn arviointi kaavake käytetään kartoittamaan muistineuvolan ja geriatrin vastaanotolle tulevan henkilön toimintakykyä Bergin tasapainotestistö mitataan henkilön kykyä ylläpitää seisoma-asentoa vaikeutuvien suoritusten aikana osiot ovat toiminnallisia, jokapäiväisessä elämässä tarvittavia ja niillä arvioidaan mitattavan edellytyksiä suorittaa asennonhallintaa edellyttäviä tehtäviä suoritusten arviointi perustuu suoritusaikaan tai kykyyn siirtää painopistettä suhteessa tukipintaan. Ikäinstituutin koti ja kerhotesti sisältää 5 osiota Bergin tasapainotestistöstä ja Toimiva - testistön tuolilta ylösnousu testin testi on helppo suorittaa, ei vaadi erityisvälineitä osiot liittyvät päivittäisiin toimintoihin Seuranta ja arviointi: toteutetaan 6 kuukauden väliajoin tai tilanteen muuttuessa, vastuuhenkilönä omahoitaja yhteisesti sovitut mittarit, joiden avulla tavoitteiden toteutumista seurataan sovittuina ajankohtina

29 Terveyskeskuksen fysioterapiaosasto ja vastuualueet Fysioterapiaosasto sijaitsee terveyskeskuksen yhteydessä. Toiminta-ajatuksena on tukea kuntalaisten selviytymistä edistämällä ja ylläpitämällä heidän terveyttään tarjoamalla laadukkaita ja palveluhenkisiä palveluja. Fysioterapeuttien vastuualueet vanhustyössä: Yleiset fysioterapiayksikköä koskevat asiat Itäinen alue Nutukas Pirjo Välimäki puh tai 2356 sähköposti: Järvikylien alue Hannuksenranta Ismo Kokkoniemi puh tai 2857 sähköposti: Veteraaniasiat Eteläinen alue Helmikoti Aila Aho puh tai 2357 sähköposti:

30 30 Pohjoinen alue Hannuksenkartano Kaisa Pulju puh tai 2854 sähköposti: APUVÄLINEAJAT p: , 2359 Tiistaisin 14: Torstaisin 8 9:30 PUHELINAIKA p: , 2359 Maanantaista perjantaihin kello 11:30 13:00 Keskeistä on: fysioterapeutit käyvät oman vastuualueensa osastopalavereissa kolmen kuukauden välein, tarvittaessa useammin tiivistää yhteistyötä vanhustyön hoitotyöntekijöiden ja fysioterapeuttien kanssa tarvittaessa ohjata ja neuvoa hoitotyöntekijöitä asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä

31 Kuntoneuvola Tavoitteena: kartoitetaan iäkkään asiakkaan liikuntatottumuksia Kuntoneuvola sijaitsee terveyskeskuksen fysioterapiaosastolla Tarkoittaa: kuntoneuvola on tarkoitettu kaikille yli 65 vuotiaille sodankyläläisille lähetettä ei välttämättä tarvita, aloite voi tulla niin asiakkaalta itseltään kuin hoitajiltakin Lähtökohtana: testata tasapainoa ja lihasvoimaa antaa ohjausta oman kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen tarvittaessa kartoitetaan turvallisuustekijät kotoa ja pihapiiristä, jotta liikkuminen on turvallista omainen tai ystävä voi olla mukana kuntoneuvolakäynnillä kuntoneuvolassa käynti on maksutonta Sisältö: haastattelu jossa selvitetään liikuntaan vaikuttavat sairaudet, kaatumishistoria, liikuntatottumukset ennen ja nyt, sosiaaliset suhteet, muut harrastukset, kotiolot jne testaus: 5 tasapainotestiä, puristusvoima, nivelliikkuvuudet,

32 32 alaraajojen lihasvoima ja 10 m kävelyaika sekä tarvittaessa tarkempaa fysioterapeuttista tutkimusta kotiohjeet / kuntosaliohjelma kannustus aktiiviseen liikkumiseen Seuranta ja arviointi: kontrollikäynnillä uudet testit noin puolen vuoden tai vuoden kuluttua.

33 Muistineuvola ja muistivastaanotto Tavoitteena: varhaisen diagnoosin saaminen mahdollisuus päästä nykyisen hoidon piiriin kotona asumisen ja itsenäisen toimintakyvyn turvaaminen mahdollisimman pitkään tukipalveluiden avulla kotihoidon ja laitoshoidon aloittamisen siirtäminen Muistineuvola ja muistivastaanotto toimii terveyskeskuksessa keskiviikkoisin ja torstaiaamupäivisin. Muistivastaanoton lääkärinä toimii geriatri Riitta Matero. Muistipotilaan tutkimus ja hoitoprosessi löytyy Sodankylän kunnan www-sivuilta osoitteesta: Tarkoittaa: muistineuvola ja muistivastaanotto on tarkoitettu kaikille sodankyläläisille, jotka epäilevät sairastavansa muistisairautta aloite voi tulla niin omaiselta, iäkkäältä itseltään kuin hoitajiltakin

34 34 Lähtökohtana: perustuu hoito ja kuntoutussuunnitelmaan Muistihoitaja: Tarja Niittymäki Puh sähköposti: Geriatri: Riitta Matero Puh sähköposti:

35 Päiväpalvelutoiminta velutoiminta Tavoitteena: tukea mielialan kohentumista kannustaa ikääntyneitä arjen askareiden suorittamiseen omaaloitteisesti kannustaa aktiivisuuteen pyrkiä ennalta ehkäisemään sosiaalisten riskien syntymistä mahdollistamaan omaishoitajille vapaapäiviä oman jaksamisensa ja asioiden hoitamiseksi ottaa huomioon kokonaisvaltainen toimintakyky Tarkoittaa: Ikääntyneiden päiväpalvelutoiminnan tarkoituksena on kotona asuvien ikääntyneiden kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen ja tukeminen sekä kotona selviytyminen Lähtökohtana: Toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista Muistisairaiden päiväpalveluryhmät: o asiakkaat tulevat geriatrin lähetteellä o jokaiselle laaditaan kuntoutussuunnitelma Sivukylien päiväpalveluryhmät: o asiakkaat ilmoittautuvat ryhmiin itse

36 36 Ohjaajat: Muistisairaiden päiväpalveluryhmät: Eira Käyrämö Puh sähköposti: Sivukylien päiväpalveluryhmät: Anja Kasurinen Puh sähköposti:

37 37 7 TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ TYÖOTE Tavoitteena: tukea ja edistää toimintakykyä tukea itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta huomioida asiakkaan voimavarat tuottaa onnistumisen kokemuksia ja hyvää oloa sekä asiakkaalle että työntekijälle edistää asiakkaan elämänlaatua ja hyvinvointia Kuntouttava työote: tarkoittaa ikäihmisen ja työntekijän toimimista yhdessä arjessa niin, että asiakas käyttää omia voimavarojaan työntekijän avustaessa häntä vain tarvittaessa Kuntouttava työote näkyy tavassa kohdata asiakas, ja siinä miten autetaan päivittäisissä toiminnoissa ja toimenpiteissä sekä siinä miten ohjataan ja motivoidaan asiakasta tekemään asioita mahdollisuuksien mukaan itsenäisesti. Kaikissa päivittäisissä toiminnoissa noudatetaan hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelmaa ja siinä määriteltyjä hoidon ja kuntoutumisen keinoja ja tavoitteita On niin kiire soutaa, ettei moottoria ehdi käynnistää.

38 Päivittäiset arjen toiminnot Toiminta on ihmiselle yhtä tärkeä perustarve kuin syöminen ja juominen Päivittäisiin toimintoihin kuuluvat: peseytyminen ja hampaiden pesu pukeutuminen ja riisuutuminen hiusten laitto ja parranajo vuoteen sijaus ja avaus ruokailu lääkkeiden otto wc-toiminnot liikkuminen ja ulkoilu Lähtökohtana: on asiakkaan oma kokemus voimavarojensa ja kykyjensä riittävyydestä sekä avun tarpeesta. Keskeistä on: että ikääntynyt ihminen tekee hoitotilanteissa kaiken sen, mihin hän pystyy ja hoitajan rooli on olla tilanteiden ohjaajana ja motivoijana = käsien päällä istumisen taito

39 Kuntouttava työote arjessa Mitoita apu oikein: Esimerkki 1 Pukeutuminen / riisuuntuminen - sanallinen ohjaus riittävä - sanallinen ohjaus ja vaatekappaleet esille - sanallinen ohjaus ja vaatekappaleet yksitellen ojentaen - sanallisen ohjauksen ohella aloitetaan toiminta avustaen - sanallinen ohjaus samalla avustaen - puolesta tekeminen Asukkaat mukaan arjen toimintoihin: Esimerkki 1 Ruokailu Ruokailu on kuntouttava tilanne, jossa olennaista on ruokailijoiden aktiivinen rooli, vuorovaikutus pöydissä asukkaiden / asiakkaiden välillä sekä asukkaiden / asiakkaiden ja henkilökunnan välillä. Osastoilla / ruokailutiloissa annetaan asukkaiden / asiakkaiden osallistua ruokakärryjen hakuun / takaisin vientiin, pöytien kattamiseen / korjaamiseen sekä itse valita, ottaa ja voidella leivät, valita ja kaataa juomat. Henkilökunta voi opastaa asukkaat / asiakkaat desinfioimaan kätensä, jotta ruokien käsittely ja kattaminen on hygieenistä.

40 40 Itse ruokailutilanteessa määritellään ohjauksen ja avun tarve antaen näin asiakkaalle mahdollisuuden käyttää omaa jäljellä olevaa toimintakykyään ja valinnan mahdollisuuksia: - sanallinen ohjaus riittävä - sanallinen ohjaus ja ruokailuvälineet / ruoat yksitellen esille - sanallisen ohjaus samalla toiminta osittain avustaen - sanallinen ohjaus samalla avustaen - puolesta tekeminen Keskeistä on: antaa asukkaille ja asiakkaille mahdollisuus osallistua kaikkeen arjen toimintaan yhdessä hoitajien kanssa läsnäolo ja lähellä olo aikuisena kohteleminen kiireetön ja turvallinen ilmapiiri (luoda turvallisuuden tunnetta)

41 Kirjaus Tavoitteena: yhtenäinen kirjauskäytäntö kuvaillaan iäkäs kokonaisvaltaisesti Kirjauksen tulee olla asiakkaan toimintakykyä kuvailevaa ja arvioivaa Määritellä ohjauksen ja avun tarve antaen näin asiakkaalle mahdollisuuden käyttää omaa jäljellä olevaa toimintakykyään kirjataan jos iäkäs on tehnyt tai on tapahtunut jotain poikkeuksellista "Pienetkin asiat, jos ne vaikuttavat itsepintaisesti ja kaiken aikaa, saavat suuria aikaan" Jean-Jacques Rousseau

42 42 8 OMAHOITAJUUS Tavoitteet ja tehtävät: luoda luottamuksellinen ja ammatillinen suhde asiakkaaseen ja hänen läheisiinsä muodostaa kokonaiskuva iäkkään elämäntilanteesta vastata omaisten kysymyksiin ja antaa heille tukea, esim. kuuntelemalla ja keskustelemalla heidän kanssaan laatia hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelma yhdessä asiakkaan, omaisen ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä päivittää sitä tarvittaessa tukea asiakkaan päätöksentekoa erilaisissa elämäntilanteissa Tarkoittaa: tietyn hoitajaksi nimetyn hoitotyöntekijän toteuttamaa kokonaisvaltaista, yksilöllistä ja tavoitteellista toimintaa hoidettavan ihmisen hyväksi. Lähtökohtana: seuraavat periaatteet; Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että omahoitaja on vastuussa omien asiakkaidensa hoitotyön laadusta Itsenäisyys tarkoittaa omahoitajan itsenäisyyttä päätöksentekijänä asiakkaan hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Omahoitajan oikeus ja velvollisuus on tehdä asiakkaan hoitoa koskevia päätöksiä kunnioittaen asiakkaan ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta, läheisten tarpeita, toiveita ja odotuksia sekä työtovereiden neuvoja. Omahoitajan on

43 43 kyettävä näkemään ne hoidon osa-alueet, joiden alueella hän voi tehdä hoitoon liittyviä päätöksiä ja ne alueet, joihin on pyydettävä toisten asiantuntijoiden apua. Itsenäinen toiminta edellyttää vankkaa hoitotyön tieto- ja taitoperustaa ja sen jatkuvaa ajan tasalla pitämistä. Koordinointi tarkoittaa sitä, että omahoitaja järjestää asiakkaan hoitoon liittyvät eri osaset kokonaisuudeksi sekä asiakkaan huomioimista kokonaisuutena, perustuen riittävään tietoon asiakkaasta, näin asiakas saa juuri sitä apua jota tarvitseekin eikä ainoastaan sellaista jota on ollut tapana antaa. Jatkuvuuden turvaaminen tarkoittaa tiedon välittymistä muuttumattomana henkilöltä toiselle, työvuorosta toiseen, toisin sanoen asiakkaan hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelmaa noudatetaan Keskeistä on: keskusteleminen, kuunteleminen, lohduttaminen aito kohtaaminen, läsnäolo, myötäeläminen vastuunottaminen asiakkaan kokonaistilanteesta; hoidosta, kuntoutumisesta, yhteistyöstä omaisten kanssa ammatillisuuden säilyttäminen asiakastilanteissa vertaisarviointi ja kehittäminen

työseminaari 10.6.2010 Alice Pekkala Kartanonväkikoti

työseminaari 10.6.2010 Alice Pekkala Kartanonväkikoti Terveydenhuoltoalan l siirtoergonomian i asiantuntija ij ja työseminaari 10.6.2010 Kannattavaa kumppanuuttakuntouttavallakuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväkikoti Kartanonväki kodit kdit

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti LIIKUNTASUUNNITELMA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Liikuntasuunnitelma kotihoidossa Suunnitelma asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta Suunnitelmaan kirjataan

Lisätiedot

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras..

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Päämäärä Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Miksi Muistisairaiden ihmisten määrä nousee Suomessa yli 120 000 muistisairasta,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

ASIAKKAAN VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN RAI-seminaari 26.9.2007

ASIAKKAAN VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN RAI-seminaari 26.9.2007 ASIAKKAAN VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN RAI-seminaari 26.9.2007 Eva-Maria Emet Johtava hoitaja Folkhälsan Botnia / Östanlid Voimavarojen tunnistaminen kuntouttavan hoitotyön suunnittelussa Kartoittaminen Riskit

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Outi Iharvaara Rai- seminaari 3.4.2013 Asiakkaan taustatiedot 78- vuotias yksin asuva mies, jolla todettu lievä Alzheimerin tauti. Aivoinfarkti x 2 Vaimo kuollut

Lisätiedot

DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI

DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI 4.3.2010 4.3.2010 Fyysinen agressiivisuus Levottomuus Kielellinen agressiivisuus Huutelu Häiritseminen Sylkeminen Ulosteilla sotkeminen Pahantuulen puuskat Epäluuloisuus Vaeltelu/eksyminen

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos TOIMIA-seminaari TOIMIA Ikäpalvelulain tukena Suositus iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiin Toimintakyvyn

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana Asiakas oman elämänsä asiantuntijana RAI -seminaari 29.3.212 28.3.212 Teija Hammar / IIPA Teija Hammar, erikoistutkija, Ikäihmisten palvelut -yksikkö, THL 1 Esityksen sisältö: Asiakkaan äänen voimistuminen

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen. Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija

Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen. Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija Aiheeseen liittyviä käsitteitä Toimintakyky, toimijuus, kuntoutuminen, toimintavajeet, toimintaedellytykset

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HESINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HIKKA HEÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 Kotihoidon tilastoa v.2010 Asiakkaita 17 091 Käyntejä 2 043 649 Vakanssirakenne 7/2011

Lisätiedot

Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE

Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE 7.5.2015 Kotihoidon toimintakykyä edistävällä työotteella hidastetaan vanhusten riippuvuutta ja siirtymistä laitoshoitoon Yhteiskehittely:

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto sisältö Toimintakyvyn määrittelyä Toimintakyvyn arviointi

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Sodankylän vanhustyö ja POSKE:n seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeeseen osallistuminen (SODEKE aluetiimi)

Sodankylän vanhustyö ja POSKE:n seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeeseen osallistuminen (SODEKE aluetiimi) Sodankylän vanhustyö ja POSKE:n seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeeseen osallistuminen (SODEKE aluetiimi) Seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeen aloitusseminaari Rovaniemellä 24.1.2008

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta?

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? Kokeilusta käytäntöön seminaari Holiday Club Saimaa, 19.4.2017 Hankkeen tavoitteet Alkavaa muistisairautta

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET Tehtävän nimi (Raportti, Essee ) 31.5.2005 Oulun seudun ammattiopisto Kontinkankaan yksikkö Lähihoitajakoulutus STAP 39 T Tiina Opiskelija (opiskelijan nimi) Opettaja Onerva

Lisätiedot

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kuntouttavassa hoitotyössä kuntouttavaa toimintaa suoritetaan osana potilaan perushoidollisia tilanteita. Tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä myös kuntoutumista

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Pia Vähäkangas, TtT, Projektipäällikkö Kokkolan yliopistokeskus, Asiantuntija THL

Pia Vähäkangas, TtT, Projektipäällikkö Kokkolan yliopistokeskus, Asiantuntija THL Pia Vähäkangas, TtT, Projektipäällikkö Kokkolan yliopistokeskus, Asiantuntija THL Moniammatillista, tavoitteellista ja terveyslähtöistä Yksilöllistä, asiakkaan tarpeista lähtevää Lähtökohtana on asiakkaan

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14 Optimimalli Viitasaari 06.03.14 TYÖRYHMÄ 1 PREVENTIO / X Seniorikeskus / pysäkki X Vertaisryhmät - päivärytmi TYÖIKÄISET SAIRASTUNEET: työn jatkajan harkinta, omat ryhmät / vertaistuki X Erityisesti yksin

Lisätiedot

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen TtM, esh, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Voimavaralähtöinen lähestymistapa ongelmalähtöisen lähestymistavan rinnalle Terveyspotentiaali

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Kaasu pohjaan kuntoutuksessa - mutta mitä ja keille

Kaasu pohjaan kuntoutuksessa - mutta mitä ja keille Kaasu pohjaan kuntoutuksessa - mutta mitä ja keille Harriet Finne-Soveri, tutkimusprofessori Ikäihmisten palvelut / PALO / TA4 3.4.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sisältö Toimintakyvystä Kuntoutumisesta

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUS: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS: Jatkuu.. 2.12.2010 KUNTOUTUSSUUNNITELMA YKSINKERTAISIMMILLAAN

AMMATTITAITOVAATIMUS: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS: Jatkuu.. 2.12.2010 KUNTOUTUSSUUNNITELMA YKSINKERTAISIMMILLAAN AMMATTITAITOVAATIMUS: Päivi Pesonen syksy 2010 SUUNNITELMALLINEN TYÖSKENTELY: - Toimintakyvyn vahvuuksien ja tuen tarpeen tunnistaminen ja erilaisten tiedonkeruumenetelmien käyttö - Kuntoutujalähtöisen

Lisätiedot

Kuntouttava työote Rovaniemellä

Kuntouttava työote Rovaniemellä Kuntouttava työote Rovaniemellä Kuntoutumista edistäviä elementtejä Moniammatillinen tiimityöskentely Koko henkilöstö on sitoutunut moniammatilliseen, tavoitteelliseen toimintamalliin Ikäihmisen kuntoutumismahdollisuus

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden?

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.11.2012 Matti Mäkelä 8.11.2012 Vanhuspalvelulaki / Matti Mäkelä 1 Vanhuspalvelulaki:

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa

Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa 6.5.2015 Jyväskylä Riitta Turunen Ikääntyvien neuvontakeskus

Lisätiedot

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Maarit Hiltunen-Toura, Socom Mari Lehtonen, Eksote Tuula Partanen, Eksote Tommi Reiman, Kouvola Mervi Kauranen, Etelä-Kymenlaakso Heli Virtanen, Länsi-

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

- pitkäjännitteisyyttä - kärsivällisyyttä - kuntoutujan omaa ponnistelua

- pitkäjännitteisyyttä - kärsivällisyyttä - kuntoutujan omaa ponnistelua Ihminen - on toimiva olento - toimii & kehittyy omien kiinnostusten, tavoitteiden ja vahvuuksien pohjalta - toiminta vahvistaa voimavaroja entisestään - ihminen tietää itse parhaiten voimavaransa ja resurssinsa

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt Asukas Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty Ammatti Äidinkieli Omalääkäri Yhteyshenkilöt Nimi Nimi Osoite Osoite Puhelin (koti) Puhelin (koti) Yhteys Yhteys Tietojen luovutus Omainen tai henkilö,

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Päivitetty 30.3.2015 KUNTOUTTAVA HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA

Päivitetty 30.3.2015 KUNTOUTTAVA HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivitetty 30.3.2015 KUNTOUTTAVA HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on opastaa hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa. Ohjeistus huomioi vanhuspalvelulain vaatimukset ja sen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Palvelutarpeen arviointi/ yhteyskeskus tavoitteena

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Epäily muisti-ongelmasta ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Muistiasiakkaan (+65) palvelupolku Keski-Pohjanmaalla LUONNOS 13.3.2015 Asiakas ja läheiset Ennakoiva työ Daalia/Ikäneuvola/palveluohjaus/infot

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

KUNTOUTUSTA TOIMINTATAPOJEN JA KULTTUURIN MUUTOS

KUNTOUTUSTA TOIMINTATAPOJEN JA KULTTUURIN MUUTOS KUNTUTUSTA TUKEVA TIMINTAMALLI TIMINTATAPJEN JA KULTTUURIN MUUTS Tunnistatko kohderyhmän? y Ennakoivia merkkejä joka toisella yli 75 vuotiaalla: Ulkona liikkumisen väheneminen Tuolista ylösnousun vaikeutuminen

Lisätiedot

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Taustaa ja koulutuksen tarkoitus Vaasan eläkeikäisen

Lisätiedot

27.5.2014 Maarit Kalmakoski

27.5.2014 Maarit Kalmakoski Toimintakyvyn arviointi ja työvälineet 27.5.2014 Maarit Kalmakoski Mitä on toimintakyky? Mahdollista tarkastella monella eri tasolla ja eri näkökulmista Elinjärjestelmien, elinten ja solutason toimintakyvystä

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Arja Kumpu, Ikääntyneiden palvelujen johtaja 3.4.2014 Kirjoita tähän nimi dian perustyyli -tilassa 2 Risto- hankkeen ja Kotona kokonainen elämä hankkeiden tavoitteet

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote

Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote Pia Vähäkangas, TtT Sosiaali- ja terveysjohtaja, Pietarsaaren alue Erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asiantuntija, GeroFuture Kohti

Lisätiedot