TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN"

Transkriptio

1 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke

2 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta Kopiointiluvan voit pyytää vanhustyönjohtaja Inga Mukulta Puhelinnumero Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on moskiitto. Afrikkalainen sananlasku

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO KÄSIKIRJAN TAVOITTEET ARVOT JA PERIAATTEET VANHUSTYÖSSÄ TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄN TYÖOTTEEN EDELLYTYKSET VANHUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT Palvelu-, hoito- ja kuntoutumissuunnitelma Kuntoutumisen tukemisen suunnitelma Hyvä perushoito Omaisten tukeminen Yhteistyö TOIMINTAKYVYN JA HOIDON TARPEEN KARTOITUS Toimintakyvyn osa-alueet Yleistä toimintakyvyn mittauksesta Sodankylän vanhustyössä käytössä olevat toimintakyvyn mittarit Terveyskeskuksen fysioterapiaosasto ja vastuu-alueet Kuntoneuvola Muistineuvola ja muistivastaanotto Päiväpalvelutoiminta TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ TYÖOTE Päivittäiset arjen toiminnot Kuntouttava työote arjessa Kirjaus OMAHOITAJUUS TIIMITYÖSKENTELY VIRIKETOIMINTA IÄKKÄIDEN LIIKUNNAN OHJAUS JA ARJEN HYÖTY... 49

4 4 12. LIIKEPANKKI Vuodejumppa Tuolijumppa Tuolijumppa SIIRTOERGONOMIA JA ESIMERKIT LÄHTEET LIITTEET LIITE 1 GDS-15 testi LIITE 2 MMSE - testilomake ja ohjeet LIITE 3 MNA testilomake ja ohjeet LIITE 4 Geriatrinen toimintakyvyn arviointi, Sodankylä LIITE 5 BERGin tasapainotestistön testilomake ja ohjeet LIITE 6 Ikäinstituutin koti ja kerhotesti testilomake ja ohjeet LIITE 7 Kävely kevyemmäksi - kotivoimisteluohjelma

5 5 1 JOHDANTO Toimintakykyä edistävä työote / kuntouttava työote toteutuu iäkkään päivittäisiä toimintoja tukevana toimintana. Sen avulla tuetaan asukkaan fyysistä suoriutumista ja toimintakykyä esimerkiksi liikkuminen sängyssä, siirtyminen, pukeutuminen, ruokailu, henkilökohtainen hygienia. Asukasta myös motivoidaan omatoimiseen liikkumiseen. Toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä työote / kuntouttava työote on noussut yhdeksi vanhusten hoitotyön pääperiaatteeksi viimeisen vuosikymmenen aikana. Omatoiminen selviäminen lisää iäkkäiden luottamusta omiin kykyihinsä ja sitä kautta henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. Kuntouttavan työotteen käsite korostaa jokaisen arkipäivän tilanteen toteuttamista asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarat huomioon ottavalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakas tekee itse kaiken sen mihin pystyy työntekijän toimiessa tilanteiden ohjaajana ja asiakkaan motivoijana. Työotteen tavoitteena on tukea ja edistää liikkumis- ja toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta ja elämänhallintaa hyvinvoinnin ja mielekkään elämän edellytysten parantamiseksi. Iäkäs nähdään aktiivisena toimijana. Toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen käsikirja tukee vanhustyön työntekijöiden ammattitaitoa ja toimintakäytäntöjä. Käsikirjan tavoitteena on yhtenäistää toimintamalleja ja turvata asiakkaalle hyvä hoidon laatu. Yksi keskeisimmistä käsikirjan pyrkimyksistä on muuttaa toimintaa tehtäväkeskeisyydestä asiakaslähtöiseksi. Samalla käsikirja toimii myös perehdytysoppaana uusille työntekijöille työpaikan toimista kuntouttavan työotteen näkökulmasta. Tällaista käsikirjaa ei aikaisemmin ole tehty, joten se palvelee myös laajemmin vanhustyössä toimijoita.

6 6 2 KÄSIKIRJAN TAVOITTEET Käsikirjan tavoitteet ovat: yhtenäistää toimintakäytäntöjä ja tapoja turvata asiakkaan kannalta hyvä hoidon laatu muuttaa toimintaa tehtäväkeskeisyydestä asiakaslähtöiseksi toimia perehdytysoppaana uusille työntekijöille ja sitä voivat hyödyntää myös omaishoitajat antaa vinkkejä ja ohjeistusta vanhustyön työntekijöille kokonaisvaltaisesta toimintakykyä ylläpitävästä ja edistävästä Käsikirjan ohjeita päivitetään sitä mukaa kun tarvetta ilmenee.

7 7 3 ARVOT JA PERIAATTEET VANHU ANHUSTYÖSSÄ Kirjoittakaa tähän oman työyhteisönne yhteisesti sovitut arvot ja periaatteet, joita toteutatte työssänne. Muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton: taukoamaton muuttuminen. (Herakleitos n ekr.)

8 8 4 TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄN TYÖOTTEEN EDELLYTYKSET Kirjoittakaa tähän, mitä toimintakykyä edistävän työotteen noudattaminen edellyttää omalta työyhteisöltänne. 1) Mitä toimintakykyä edistävä työote tarkoittaa meidän työyhteisössämme? 2) Mitkä asiat toimintakykyä edistävän työotteen tiimoilta toimivat hyvin työyhteisössämme? 3) Mihin asioihin sitoudumme yhdessä toimintakykyä edistävässä työotteessa?

9 9 5 VANHUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT Tavoitteena: toiminnan yhtenäistäminen saavuttaa iäkkään ihmisen mahdollisimman hyvä omatoimisuus ikääntynyt itse on aktiivinen toimija Lähtökohtana: Vanhustyön henkilökunnan asenteissa on parannettavaa. Iäkästä autetaan sellaisissa asioissa, joista hän voisi selviytyä itsenäisesti. Lisäksi hoitohenkilökunta kokee työssä kiirettä, joten asiakkaan puolesta tekeminen koetaan työtä helpottavana. Vaikka asia on juuri toisinpäin, liika passaaminen / asiakkaiden passivoiminen lisää kiirettä. Sen sijaan, että yritettäisiin vaikuttaa iäkkäiden toimintakykyyn, heitä passivoidaankin entisestään. Noidankehä on valmis. Jatkuvuus ja sitoutuminen ovat lähtökohtia vanhustyössä. Sekä iäkäs itse että henkilökunta sitoutuvat iäkkään kuntoutumisen edistämiseen. Henkilökunnan vaihtuvuus ja tiedonkulun heikkous katkaisevat jatkuvuutta. Seuranta ja arviointi: toimintaa arvioidaan jatkuvasti käytännön työssä asiakastyytyväisyys kyselyillä vuosittain Vastuuhenkilöt: koko vanhustyön henkilökunta

10 10 jokainen työntekijä on vastuussa omasta toiminnastaan Keskeistä on: iäkkään yksilöllinen kohtaaminen kaikkien sitoutuminen yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja periaatteiden noudattamiseen omassa työssä Ei ole väliä, missä työyksikössä työntekijä on, vaan kaikilla on samanlaiset lähtökohdat iäkästä aktivoidaan omatoimisuuteen Toivon, että tunnet omatunnossasi pistoksen, mikäli ajattelet haluavasi olla hyvä hoitaja itsekkäistä syistä: haluat iäkkään kehuvan sinua hyvin tehdystä työstä tekemällä kaiken hänen puolestaan.

11 Palvelu- ja hoitosuunnitelma Tavoitteena: tukea ja edistää asiakaslähtöistä työtä tukea toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää työotetta turvata hyvä tiedonkulku asiakastyytyväisyys hyvä vaikuttavuus ja laadunvarmistus yksilöllinen ja kokonaisvaltainen suunnitelma ottaen huomioon ikääntyneiden omat voimavarat VOIMAVARALÄHTÖISYYS!! taloudellisuus Tarkoittaa: kirjallista kokonaiskuvausta asiakkaan / asukkaan hoidosta ja kuntoutumisesta Palvelu- ja hoitosuunnitelma on asiakirja tai asiakirja-kokonaisuus, johon kirjataan yhteistyössä asiakkaan kanssa hänen tarvitsemansa palvelut ja hoito sekä niiden muoto ja arvioitu kesto. Samalla sovitaan palvelu- ja hoitosuunnitelman tarkistamisen ja arvioinnin ajankohdat. Asiakaslähtöinen palvelu- ja hoitosuunnitelma - asiakirja kokoaa, rajaa ja tuo ilmi asiakkaan kuntoutuksen tarpeet ja kuntoutumisen voimavarat, palvelujen, hoivan ja hoidon tarpeet sekä ehkäisevän työn mahdollisuudet. Lähtökohtana: laadukas hoito ja kuntoutuminen perustuvat huolellisesti tehtyyn kokonaistilanteen kartoitukseen

12 12 palvelu-, hoito- ja kuntoutumissuunnitelma on työväline, jonka avulla turvataan yksilöllisyys ja jatkuvuus saumattomaksi kokonaisuudeksi palvelu- ja hoitosuunnitelmalle on juridinen perusta ja sitä säätelevät seuraavat lait ja asetukset: - laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista asiakaslaki 812/2000) sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta...suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa ja asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa tai asiakkaan ja hänen omaistensa tai muiden läheistensä kanssa, jos asiakas on alaikäinen, hänen toimivaltaansa on rajoitettu tai hän ei muusta syystä itse kykene näkemystään ja mielipidettään ilmaisemaan..suunnitelman laatimisesta yhdessä asiakkaan ja/tai hänen edustajansa tai läheistensä kanssa voidaan poiketa vain jos yhdessä tekemiselle on ilmeinen este - laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki 785/1992) - laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994) henkilörekisterilaki (471/1987) ja sen muutokset 1011/1989, 387/1994, 630/1995 Seuranta ja arviointi: palvelu ja hoitosuunnitelman säännöllistä ja sovittua tarkistamista yhteisymmärryksessä suunnitelman laatimiseen osallistuneiden kanssa suunnitelma päivitetään yhdessä sovitulla tavalla. Asiakkaiden tarpeiden muuttuessa tai asiakkuuden päättyessä. Vastuuhenkilö: omahoitaja, tiiminvastaava, sairaanhoitaja

13 13 Keskeistä on: että suunnitelmassa näkyvät iäkkään ihmisen ilmaisemat tarpeet ja ikääntyneen omat voimavarat konkreettiset tavoitteet, jotka kohtaavat arjen = suunnitelman toteuttamista arjessa suunnitelman tavoitteista ja keinoista tiedon kulku kaikille osaston / tiimin työntekijöille arviointi ja päivitys säännöllisin väliajoin tai tilanteen muuttuessa olennaisesti Me emme voi mitään menneisyydelle, emme edes nykyhetkelle. Nykyisyys oli jo, vain tulevaisuuteen voimme vaikuttaa. Eero Paloheimo 2002

14 Kuntoutumisen tukemisen suunnitelma Tavoitteena: kuntoutumisen tukemisen suunnitelmat auttavat vanhustyön työntekijöitä sekä ikäihmisiä kuntoutumisen toteuttamisessa arjessa pyritään ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen / edistämiseen ikäihmisten omien tavoitteiden mukaan suunnitelmissa otetaan huomioon ikäihmisten elämätarinat, harrastukset, voimavarat, kiinnostukset ja osaamiset Tarkoittaa: suunnitelma on keskeinen väline hahmoteltaessa toimintakyvyn edistämistä sitä voidaan pitää ikäihmisen tulevaisuuden suunnitelmana, johon sitoudutaan ja jonka avulla edistetään / ylläpidetään toimintakykyä suunnitelma perustuu ikäihmisen jäljellä oleviin voimavaroihin sekä motivaatioon ja tavoitteisiin. Kuntoutumisen tukemisen suunnitelma ei ole juridisesti pätevä, vaan työkalu arjen työssä Suunnitelmassa huomioidaan fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky. Kuntoutumisen tukemisen suunnitelmaan voi myös kirjata esimerkiksi verensokerin, verenpaineen jne. Näin ihminen tulee huomioiduksi kokonaisvaltaisesti. Suunnitelmaa hyödynnetään hoitokokouksissa, joissa jokaisella laaditaan kuntoutumista tukevat tavoitteet ja konkreettiset keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

15 15 Kun ikääntyneet ihmiset kokevat ongelmia esimerkiksi portaiden nousemisessa tai kävelyssä, he vähentävät liikkumistaan pienimpään mahdolliseen määrään. Tästä taas seuraa lihasvoiman ja fyysisen kunnon aleneminen, joka puolestaan johtaa uusiin ja vakavampiin liikkumis- ja toimintakykyongelmiin. Tällaista noidankehää on vaikea katkaista. Täydellinen liikkumattomuus heikentää kuntoa ja lisää väsymyksen tunnetta entisestään. Seuranta ja arviointi: toteutetaan kuuden kuukauden / yhden vuoden väliajoin tai tilanteen muuttuessa, vastuuhenkilönä omahoitaja / sairaanhoitaja / tiiminvastaava Keskeistä on: suunnitelma on konkreettinen, arjen tavoittava jokaisen sitoutuminen suunnitelmaan

16 KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN SUUNNITELMA Pvm: / / Laatija: 16 Nimi: Henkilötunnus: Omahoitaja: Diagnoosit: FYYSINEN TOIMINTAKYKY: Nykytilanne: Huomioitavaa: Tavoitteet: Konkreettiset keinot: PSYYKKINEN JA KOGNITIIVINEN TOIMINTAKYKY: Nykytilanne: Huomioitavaa: Tavoitteet: Konkreettiset keinot: SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY: Nykytilanne: Huomioitavaa:

17 17 Tavoitteet: Konkreettiset keinot: Seuranta ja arviointi: Omaisten osallistuminen: Kuntoutumissuunnitelmaa arvioidaan ja tarkistetaan säännöllisesti tai olosuhteiden muuttuessa olennaisesti. Sitoudumme noudattamaan kuntoutumissuunnitelmaa laatimiemme tavoitteiden saavuttamiseksi. Päiväys / 20 Allekirjoitus Allekirjoitus Asiakas Omahoitaja

18 Hyvä perushoito Tavoitteena: tyytyväinen asiakas tukea asiakkaan hyvinvointia asianmukainen hoito jäljellä olevan toimintakyvyn tukeminen Lähtökohtana: perushoito on myös toimintakykyä edistävää hoitoa ikääntynyt tulee kuulluksi ja asianmukaisesti hoidetuksi ammatillisen etiikan noudattaminen kaikissa tilanteissa otetaan huomioon ikääntyneen omat voimavarat arjen tilanteissa Sisältö: hygienia ja ihon hoito ravitsemus virtsan ja ulosteen eritystoiminta suun hoito kivun hoito toiminnallisten kuulo- ja näköhaittojen huomioiminen mielialaongelmien tunnistaminen ja hoito arvokkaan kuoleman tukeminen Keskeistä on: läsnäolo ja lähellä olo kiireetön ilmapiiri

19 Omaisten tukeminen Tavoitteena: luottamuksen saavuttaminen ja sen ylläpitäminen yhteistyö omaisten ja henkilökunnan välillä omaiset nähdään voimavarana sekä hoidossa että kuntoutumisessa Tarkoittaa: omainen nähdään asiantuntijana ja yhteistyökumppanina iäkkään läheisensä asioissa ja hänet otetaan mukaan hoidon ja kuntoutumisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin Lähtökohtana: hoitohenkilökunta tuntee omaisen tilanteen, tunnistaa omaisen oikeudet sekä omaa rohkeutta ja intoa rakentaa yhteistyötä omaisen jaksamisen tukeminen Sisältö: omaisille annetaan riittävä tieto iäkkäästä läheisestään omaisen kanssa käydään läpi hoitoyhteisön hoitoideologia, toimintatapa ja keskustellaan hoidon sekä kuntoutumisen tavoitteista ja toteutuksesta vastuuhenkilö: omahoitaja Seuranta ja arviointi:

20 20 tarvittaessa yhteisesti sovitut tapaamiset, joissa arvioidaan yhteistyön sujumista asiakastyytyväisyyskysely Keskeistä on: kuunteleminen ja keskusteleminen asiantuntijuus tiedonkulku selkeästi omaiselle ilmoitettu yhteystieto, mihin voi ottaa yhteyttä tarvittaessa

21 Yhteistyö Tavoitteena: tiedon kulku / saanti yhteisten tavoitteiden ja keinojen määritteleminen hoidon ja kuntoutumisen toteuttaminen yhteneväisellä tavalla säännöllinen seuranta ja arviointi hoidon ja kuntoutumisen tuloksellisuudesta sekä vaikuttavuudesta Tarkoittaa: yhteistyötä asiakkaan ja hänen läheisensä sekä ammatti-henkilöstön välillä, yhteistyökumppaneita voivat olla esim. omahoitaja, lääkäri, fysioterapeutti, viranomaiset jne. Sisältö: hoitopalaverit (vastuuhenkilö omahoitaja) - arvioidaan hoidon ja kuntoutumisen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteet - apuna kuntoutumisen tukemisen suunnitelma, joka täytetään tilaisuudessa suunnitelmaa voidaan myös hyödyntää viikkopalavereissa toimintakyvyn muuttuessa olennaisesti osasto / tiimipalaveri, jossa fysioterapeutti mukana, joka kolmas kuukausi (vastuuhenkilö tiimivastaava / osastonhoitaja / omahoitaja) - esimerkiksi helmikuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa

22 22 - käydään läpi toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita ja asiakkaiden kokonaistilanteita niin, että omahoitaja kertoo ja arvioi asiakkaansa / asiakkaidensa hoito- ja kuntoutumissuunnitelmaa muulle hoitotiimille sekä vastuualueensa fysioterapeutille - arvioidaan hoidon ja kuntoutumisen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteet Seuranta ja arviointi: yhteisesti sovitut kokoontumiset, joissa seurataan ja arvioidaan yhteistyön toimivuutta ja tarvittaessa sovitaan uusista pelisäännöistä Keskeistä on: tiedonkulku eri tahojen välillä

23 23 6 TOIMINTAKYVYN JA HOIDON TARPEEN KARTOITUS Tavoitteena: ikääntyneen jäljellä olevien voimavarojen, terveydentilan sekä toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen Tarkoittaa: ihmisen kykyä selviytyä päivittäisistä toiminnoista tavanomaisina pidettävissä tilanteissa terveydentila, ikä, mieliala ja ympäristö vaikuttavat toimintakykyyn. Toiminta-kyvyn osa-alueita ovat 1) fyysinen, 2) psyykkinen, 3) kognitiivinen ja 4) sosiaalinen toimintakyky hoidon tarpeen arviointi perustuu ikääntyneen fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin tarpeisiin vastaamiseen. Lähtökohtana: Hoitotyö lähtee siitä, että henkilö itse on ensisijainen terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitäjä. Tällöin hän käyttää niitä toimintakykynsä alueita, mitkä mahdollistavat arjessa selviytymisen. Kun selviytymiseen tulee ongelmia, hän tarvitsee muiden apua. Tuen ja auttamisen lähtökohtana on se, että hoitajat tietävät sairastuneen voimavarat, toimintakyvyn vahvat ja heikot alueet. konkreettiset ja selkeät tavoitteet hoidolle ja kuntoutukselle asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma!

24 24 Keskeistä on: asiakkaan toimintakyvyn kuvaaminen ja kirjaaminen: luokittele esim. pukeutuminen; pukeutuu itsenäisesti, lopputulos siisti pukeutuu itsenäisesti, kerrospukeutumista pukeutuu itsenäisesti, lopputulos epäasiallinen

25 Toimintakyvyn osa-alueet alueet Tarkoittaa: Toimintakyvyn jako eri osa-alueisiin auttaa hoitotyön ammattilaisia tarkastelemaan ihmisen kokonaisuutta ja kartoittamaan toimintakykyä. Siitä on hyötyä myös, kun toimintakyvyn muutoksista havainnoidaan ja kirjataan tietojärjestelmiin / suunnitelmiin. Osa-alueet 1) Fyysinen toimintakyky tarkoitetaan elimistön toiminnallista kykyä selviytyä fyysistä ponnistelua edellyttävistä tehtävistä kykyä suoriutua päivittäisistä perustoiminnoista, kuten syömisestä, juomisesta, nukkumisesta, pukeutumisesta ja WC-käynneistä sekä asioiden hoitamisesta kuten kotiaskareet, puhelimen käyttö ja asiointi kodin ulkopuolella 2) Psyykkinen toimintakyky käsittää elämänhallinnan, mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin, kuten itsearvostus ja mieliala 3) Kognitiivinen toimintakyky on älyllistä toimintakykyä, kuten muisti, oppiminen, tiedon oppiminen ja kielellinen toiminta 4) Sosiaalinen toimintakyky käsittää kyvyn orientoitua paikkaan ja aikaan sekä kyvyn olla ja toimia vuorovaikutuksessa toisten kanssa

26 Yleistä toimintakyvyn mittauksista Liikkumisvaikeudet ovat yleisiä ikäihmisillä. Ennakoivia merkkejä toimintakyvyn alenemisesta ovat mm. tuolista nousemisen vaikeutuminen ja ostoskärryihin nojaaminen kaupassa. Lähtökohtana: ikääntyneiden toimintakykyä voidaan mitata kirjallisilla kyselyillä, haastatteluilla ja havainnoinnilla sekä erilaisilla suoritustestistöillä mittausten avulla voidaan ennakoida toimintakyvyn muutoksia ja heikkenemiseen voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa mittaukset lisäksi motivoivat ikääntyneitä harjoittamaan esimerkiksi jumppaa Keskeistä on: mittareiden tulee mitata niitä toimintoja, jotka ovat keskeisiä turvallisuus osallistuminen vapaaehtoista mittausmenetelmien tulee olla luotettavia ja hyvin toistettavia

27 Sodankylän kunnan vanhustyössä käytössä olevat toimintakyvyn mittarit tarit GDS-15 (Geriatric Depression Scale) Ikääntyneiden asiakkaiden masennusoireiden tunnistamiseen MMSE (Mini-Mental State Examination) saadaan karkea yleiskäsitys asiakkaan mahdollisesta kognitiivisesta eli älyllisestä heikentymisestä sisältää kysymyksiä orientoitumisesta aikaan ja paikkaan sekä lyhyitä esimerkiksi muistia, keskittymistä ja hahmottamista arvioivia tehtäviä CERAD (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer s Disease) tehtävät arvioivat sekä välitöntä että viivästettyä muistia, nimeämistä, hahmottamista ja toiminnan ohjausta sekä kielellistä sujuvuutta ottaa huomioon ne keskeiset kognition osa-alueet, jotka heikkenevät erityisesti muistisairauksien alkuvaiheissa. MNA (Mini Nutritional Assessment) suunniteltu ikääntyneen henkilön ravitsemustilan arviointiin ja seurantaan mittarin avulla on mahdollista tunnistaa ne iäkkäät ihmiset, joiden virhe- tai aliravitsemuksen ja sen vahingollisten seurauksien riski on kasvanut RAVA -toimintakykymittari työväline jota voidaan käyttää sekä avo että laitoshoidossa voidaan arvioida henkilön toimintakykyä ja sitä kautta avun, palvelun ja hoidon tarvetta arvion tuloksena syntyy käsitys, missä toiminnoissa henkilö suoriutuu itsenäisesti ja missä tarvitsee apua

28 28 Geriatrinen toimintakyvyn arviointi kaavake käytetään kartoittamaan muistineuvolan ja geriatrin vastaanotolle tulevan henkilön toimintakykyä Bergin tasapainotestistö mitataan henkilön kykyä ylläpitää seisoma-asentoa vaikeutuvien suoritusten aikana osiot ovat toiminnallisia, jokapäiväisessä elämässä tarvittavia ja niillä arvioidaan mitattavan edellytyksiä suorittaa asennonhallintaa edellyttäviä tehtäviä suoritusten arviointi perustuu suoritusaikaan tai kykyyn siirtää painopistettä suhteessa tukipintaan. Ikäinstituutin koti ja kerhotesti sisältää 5 osiota Bergin tasapainotestistöstä ja Toimiva - testistön tuolilta ylösnousu testin testi on helppo suorittaa, ei vaadi erityisvälineitä osiot liittyvät päivittäisiin toimintoihin Seuranta ja arviointi: toteutetaan 6 kuukauden väliajoin tai tilanteen muuttuessa, vastuuhenkilönä omahoitaja yhteisesti sovitut mittarit, joiden avulla tavoitteiden toteutumista seurataan sovittuina ajankohtina

29 Terveyskeskuksen fysioterapiaosasto ja vastuualueet Fysioterapiaosasto sijaitsee terveyskeskuksen yhteydessä. Toiminta-ajatuksena on tukea kuntalaisten selviytymistä edistämällä ja ylläpitämällä heidän terveyttään tarjoamalla laadukkaita ja palveluhenkisiä palveluja. Fysioterapeuttien vastuualueet vanhustyössä: Yleiset fysioterapiayksikköä koskevat asiat Itäinen alue Nutukas Pirjo Välimäki puh tai 2356 sähköposti: Järvikylien alue Hannuksenranta Ismo Kokkoniemi puh tai 2857 sähköposti: Veteraaniasiat Eteläinen alue Helmikoti Aila Aho puh tai 2357 sähköposti:

30 30 Pohjoinen alue Hannuksenkartano Kaisa Pulju puh tai 2854 sähköposti: APUVÄLINEAJAT p: , 2359 Tiistaisin 14: Torstaisin 8 9:30 PUHELINAIKA p: , 2359 Maanantaista perjantaihin kello 11:30 13:00 Keskeistä on: fysioterapeutit käyvät oman vastuualueensa osastopalavereissa kolmen kuukauden välein, tarvittaessa useammin tiivistää yhteistyötä vanhustyön hoitotyöntekijöiden ja fysioterapeuttien kanssa tarvittaessa ohjata ja neuvoa hoitotyöntekijöitä asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä

31 Kuntoneuvola Tavoitteena: kartoitetaan iäkkään asiakkaan liikuntatottumuksia Kuntoneuvola sijaitsee terveyskeskuksen fysioterapiaosastolla Tarkoittaa: kuntoneuvola on tarkoitettu kaikille yli 65 vuotiaille sodankyläläisille lähetettä ei välttämättä tarvita, aloite voi tulla niin asiakkaalta itseltään kuin hoitajiltakin Lähtökohtana: testata tasapainoa ja lihasvoimaa antaa ohjausta oman kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen tarvittaessa kartoitetaan turvallisuustekijät kotoa ja pihapiiristä, jotta liikkuminen on turvallista omainen tai ystävä voi olla mukana kuntoneuvolakäynnillä kuntoneuvolassa käynti on maksutonta Sisältö: haastattelu jossa selvitetään liikuntaan vaikuttavat sairaudet, kaatumishistoria, liikuntatottumukset ennen ja nyt, sosiaaliset suhteet, muut harrastukset, kotiolot jne testaus: 5 tasapainotestiä, puristusvoima, nivelliikkuvuudet,

32 32 alaraajojen lihasvoima ja 10 m kävelyaika sekä tarvittaessa tarkempaa fysioterapeuttista tutkimusta kotiohjeet / kuntosaliohjelma kannustus aktiiviseen liikkumiseen Seuranta ja arviointi: kontrollikäynnillä uudet testit noin puolen vuoden tai vuoden kuluttua.

33 Muistineuvola ja muistivastaanotto Tavoitteena: varhaisen diagnoosin saaminen mahdollisuus päästä nykyisen hoidon piiriin kotona asumisen ja itsenäisen toimintakyvyn turvaaminen mahdollisimman pitkään tukipalveluiden avulla kotihoidon ja laitoshoidon aloittamisen siirtäminen Muistineuvola ja muistivastaanotto toimii terveyskeskuksessa keskiviikkoisin ja torstaiaamupäivisin. Muistivastaanoton lääkärinä toimii geriatri Riitta Matero. Muistipotilaan tutkimus ja hoitoprosessi löytyy Sodankylän kunnan www-sivuilta osoitteesta: Tarkoittaa: muistineuvola ja muistivastaanotto on tarkoitettu kaikille sodankyläläisille, jotka epäilevät sairastavansa muistisairautta aloite voi tulla niin omaiselta, iäkkäältä itseltään kuin hoitajiltakin

34 34 Lähtökohtana: perustuu hoito ja kuntoutussuunnitelmaan Muistihoitaja: Tarja Niittymäki Puh sähköposti: Geriatri: Riitta Matero Puh sähköposti:

35 Päiväpalvelutoiminta velutoiminta Tavoitteena: tukea mielialan kohentumista kannustaa ikääntyneitä arjen askareiden suorittamiseen omaaloitteisesti kannustaa aktiivisuuteen pyrkiä ennalta ehkäisemään sosiaalisten riskien syntymistä mahdollistamaan omaishoitajille vapaapäiviä oman jaksamisensa ja asioiden hoitamiseksi ottaa huomioon kokonaisvaltainen toimintakyky Tarkoittaa: Ikääntyneiden päiväpalvelutoiminnan tarkoituksena on kotona asuvien ikääntyneiden kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen ja tukeminen sekä kotona selviytyminen Lähtökohtana: Toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista Muistisairaiden päiväpalveluryhmät: o asiakkaat tulevat geriatrin lähetteellä o jokaiselle laaditaan kuntoutussuunnitelma Sivukylien päiväpalveluryhmät: o asiakkaat ilmoittautuvat ryhmiin itse

36 36 Ohjaajat: Muistisairaiden päiväpalveluryhmät: Eira Käyrämö Puh sähköposti: Sivukylien päiväpalveluryhmät: Anja Kasurinen Puh sähköposti:

37 37 7 TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ TYÖOTE Tavoitteena: tukea ja edistää toimintakykyä tukea itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta huomioida asiakkaan voimavarat tuottaa onnistumisen kokemuksia ja hyvää oloa sekä asiakkaalle että työntekijälle edistää asiakkaan elämänlaatua ja hyvinvointia Kuntouttava työote: tarkoittaa ikäihmisen ja työntekijän toimimista yhdessä arjessa niin, että asiakas käyttää omia voimavarojaan työntekijän avustaessa häntä vain tarvittaessa Kuntouttava työote näkyy tavassa kohdata asiakas, ja siinä miten autetaan päivittäisissä toiminnoissa ja toimenpiteissä sekä siinä miten ohjataan ja motivoidaan asiakasta tekemään asioita mahdollisuuksien mukaan itsenäisesti. Kaikissa päivittäisissä toiminnoissa noudatetaan hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelmaa ja siinä määriteltyjä hoidon ja kuntoutumisen keinoja ja tavoitteita On niin kiire soutaa, ettei moottoria ehdi käynnistää.

38 Päivittäiset arjen toiminnot Toiminta on ihmiselle yhtä tärkeä perustarve kuin syöminen ja juominen Päivittäisiin toimintoihin kuuluvat: peseytyminen ja hampaiden pesu pukeutuminen ja riisuutuminen hiusten laitto ja parranajo vuoteen sijaus ja avaus ruokailu lääkkeiden otto wc-toiminnot liikkuminen ja ulkoilu Lähtökohtana: on asiakkaan oma kokemus voimavarojensa ja kykyjensä riittävyydestä sekä avun tarpeesta. Keskeistä on: että ikääntynyt ihminen tekee hoitotilanteissa kaiken sen, mihin hän pystyy ja hoitajan rooli on olla tilanteiden ohjaajana ja motivoijana = käsien päällä istumisen taito

39 Kuntouttava työote arjessa Mitoita apu oikein: Esimerkki 1 Pukeutuminen / riisuuntuminen - sanallinen ohjaus riittävä - sanallinen ohjaus ja vaatekappaleet esille - sanallinen ohjaus ja vaatekappaleet yksitellen ojentaen - sanallisen ohjauksen ohella aloitetaan toiminta avustaen - sanallinen ohjaus samalla avustaen - puolesta tekeminen Asukkaat mukaan arjen toimintoihin: Esimerkki 1 Ruokailu Ruokailu on kuntouttava tilanne, jossa olennaista on ruokailijoiden aktiivinen rooli, vuorovaikutus pöydissä asukkaiden / asiakkaiden välillä sekä asukkaiden / asiakkaiden ja henkilökunnan välillä. Osastoilla / ruokailutiloissa annetaan asukkaiden / asiakkaiden osallistua ruokakärryjen hakuun / takaisin vientiin, pöytien kattamiseen / korjaamiseen sekä itse valita, ottaa ja voidella leivät, valita ja kaataa juomat. Henkilökunta voi opastaa asukkaat / asiakkaat desinfioimaan kätensä, jotta ruokien käsittely ja kattaminen on hygieenistä.

40 40 Itse ruokailutilanteessa määritellään ohjauksen ja avun tarve antaen näin asiakkaalle mahdollisuuden käyttää omaa jäljellä olevaa toimintakykyään ja valinnan mahdollisuuksia: - sanallinen ohjaus riittävä - sanallinen ohjaus ja ruokailuvälineet / ruoat yksitellen esille - sanallisen ohjaus samalla toiminta osittain avustaen - sanallinen ohjaus samalla avustaen - puolesta tekeminen Keskeistä on: antaa asukkaille ja asiakkaille mahdollisuus osallistua kaikkeen arjen toimintaan yhdessä hoitajien kanssa läsnäolo ja lähellä olo aikuisena kohteleminen kiireetön ja turvallinen ilmapiiri (luoda turvallisuuden tunnetta)

41 Kirjaus Tavoitteena: yhtenäinen kirjauskäytäntö kuvaillaan iäkäs kokonaisvaltaisesti Kirjauksen tulee olla asiakkaan toimintakykyä kuvailevaa ja arvioivaa Määritellä ohjauksen ja avun tarve antaen näin asiakkaalle mahdollisuuden käyttää omaa jäljellä olevaa toimintakykyään kirjataan jos iäkäs on tehnyt tai on tapahtunut jotain poikkeuksellista "Pienetkin asiat, jos ne vaikuttavat itsepintaisesti ja kaiken aikaa, saavat suuria aikaan" Jean-Jacques Rousseau

42 42 8 OMAHOITAJUUS Tavoitteet ja tehtävät: luoda luottamuksellinen ja ammatillinen suhde asiakkaaseen ja hänen läheisiinsä muodostaa kokonaiskuva iäkkään elämäntilanteesta vastata omaisten kysymyksiin ja antaa heille tukea, esim. kuuntelemalla ja keskustelemalla heidän kanssaan laatia hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelma yhdessä asiakkaan, omaisen ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä päivittää sitä tarvittaessa tukea asiakkaan päätöksentekoa erilaisissa elämäntilanteissa Tarkoittaa: tietyn hoitajaksi nimetyn hoitotyöntekijän toteuttamaa kokonaisvaltaista, yksilöllistä ja tavoitteellista toimintaa hoidettavan ihmisen hyväksi. Lähtökohtana: seuraavat periaatteet; Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että omahoitaja on vastuussa omien asiakkaidensa hoitotyön laadusta Itsenäisyys tarkoittaa omahoitajan itsenäisyyttä päätöksentekijänä asiakkaan hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Omahoitajan oikeus ja velvollisuus on tehdä asiakkaan hoitoa koskevia päätöksiä kunnioittaen asiakkaan ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta, läheisten tarpeita, toiveita ja odotuksia sekä työtovereiden neuvoja. Omahoitajan on

43 43 kyettävä näkemään ne hoidon osa-alueet, joiden alueella hän voi tehdä hoitoon liittyviä päätöksiä ja ne alueet, joihin on pyydettävä toisten asiantuntijoiden apua. Itsenäinen toiminta edellyttää vankkaa hoitotyön tieto- ja taitoperustaa ja sen jatkuvaa ajan tasalla pitämistä. Koordinointi tarkoittaa sitä, että omahoitaja järjestää asiakkaan hoitoon liittyvät eri osaset kokonaisuudeksi sekä asiakkaan huomioimista kokonaisuutena, perustuen riittävään tietoon asiakkaasta, näin asiakas saa juuri sitä apua jota tarvitseekin eikä ainoastaan sellaista jota on ollut tapana antaa. Jatkuvuuden turvaaminen tarkoittaa tiedon välittymistä muuttumattomana henkilöltä toiselle, työvuorosta toiseen, toisin sanoen asiakkaan hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelmaa noudatetaan Keskeistä on: keskusteleminen, kuunteleminen, lohduttaminen aito kohtaaminen, läsnäolo, myötäeläminen vastuunottaminen asiakkaan kokonaistilanteesta; hoidosta, kuntoutumisesta, yhteistyöstä omaisten kanssa ammatillisuuden säilyttäminen asiakastilanteissa vertaisarviointi ja kehittäminen

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto sisältö Toimintakyvyn määrittelyä Toimintakyvyn arviointi

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen TtM, esh, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Voimavaralähtöinen lähestymistapa ongelmalähtöisen lähestymistavan rinnalle Terveyspotentiaali

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

- pitkäjännitteisyyttä - kärsivällisyyttä - kuntoutujan omaa ponnistelua

- pitkäjännitteisyyttä - kärsivällisyyttä - kuntoutujan omaa ponnistelua Ihminen - on toimiva olento - toimii & kehittyy omien kiinnostusten, tavoitteiden ja vahvuuksien pohjalta - toiminta vahvistaa voimavaroja entisestään - ihminen tietää itse parhaiten voimavaransa ja resurssinsa

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2012: Liikuntaryhmän laatukriteerit Liikuntaryhmän laatukriteerit Laatukriteerit on tarkoitettu

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen

Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen Esityksen rakenne VoiTas - kunnonhoitaja koulutus Voima- ja tasapainoharjoittelu-ryhmät VoiTas- ryhmien vaikuttavuus Muu virkistyminen Toimintakyky

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote

Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote Pia Vähäkangas, TtT Sosiaali- ja terveysjohtaja, Pietarsaaren alue Erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asiantuntija, GeroFuture Kohti

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Geriatri Pirkko Jäntti 25.5.2015 Mistä muistipoliklinikan toiminnan kehittämistyössä aloitetaan? Selvitetään muistisairaiden laskennallinen osuus kunnan väestöstä

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015

Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015 (Käännös) Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015 IKINÄ-TOIMINTAMALLIN KUVAUS JA TOIMINTAMALLIN TOTEUTUS PARAISTEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTOLLA 1. Tausta Terveydenhuoltoyksikössä

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Elämä kotona muistisairaan ihmisen tukemisen uudet mahdollisuudet Ulla Eloniemi-Sulkava, Dosentti, FT, erikoissairaanhoitaja Muistisairaudet ja

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Toimiva Kotihoito Lappiin Seminaari

Toimiva Kotihoito Lappiin Seminaari Toimiva Kotihoito Lappiin Seminaari 24.1.2017 Liikkumisen ongelmat ja niiden tunnistaminen vanhustyössä Sari Arolaakso, lehtori, Geronomi-koulutus Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Selviytyminen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa. Heli Vesaranta Mia Vaelma

Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa. Heli Vesaranta Mia Vaelma Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa Heli Vesaranta Mia Vaelma 1 Aiheet 1. Kotona kuntoutumisen kehittämisprojekti 2. Kuvayhteys kuntoutujan tukena 3. Keskustelua, kysymyksiä,

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA KOTIHOITO Fysioterapeutti Anne Kytölahti

KUNTOUTTAVA KOTIHOITO Fysioterapeutti Anne Kytölahti KUNTOUTTAVA KOTIHOITO 26.11.2015 Fysioterapeutti Anne Kytölahti Tietoa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Hyvät mahdollisuudet aktiiviseen ja hyvään elämään! KOTIKUNTOUTUKSEN MALLI IKÄIHMINEN Vastuullinen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa hämeenlinnalaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille ja

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013 Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 LÄHIOMAINEN (suhde asiakkaaseen) Sukunimi, etunimi Puoliso Vanhempi Lapsi Muu Osoite Puhelinnumero

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T

NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T HOITAMISEN PÄÄPERIAATTEET Hoitotyö Tiedot & taidot Dialogi Kohtaamiset Turvallisuus Arvot Eettisyys

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot