TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN"

Transkriptio

1 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke

2 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta Kopiointiluvan voit pyytää vanhustyönjohtaja Inga Mukulta Puhelinnumero Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on moskiitto. Afrikkalainen sananlasku

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO KÄSIKIRJAN TAVOITTEET ARVOT JA PERIAATTEET VANHUSTYÖSSÄ TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄN TYÖOTTEEN EDELLYTYKSET VANHUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT Palvelu-, hoito- ja kuntoutumissuunnitelma Kuntoutumisen tukemisen suunnitelma Hyvä perushoito Omaisten tukeminen Yhteistyö TOIMINTAKYVYN JA HOIDON TARPEEN KARTOITUS Toimintakyvyn osa-alueet Yleistä toimintakyvyn mittauksesta Sodankylän vanhustyössä käytössä olevat toimintakyvyn mittarit Terveyskeskuksen fysioterapiaosasto ja vastuu-alueet Kuntoneuvola Muistineuvola ja muistivastaanotto Päiväpalvelutoiminta TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ TYÖOTE Päivittäiset arjen toiminnot Kuntouttava työote arjessa Kirjaus OMAHOITAJUUS TIIMITYÖSKENTELY VIRIKETOIMINTA IÄKKÄIDEN LIIKUNNAN OHJAUS JA ARJEN HYÖTY... 49

4 4 12. LIIKEPANKKI Vuodejumppa Tuolijumppa Tuolijumppa SIIRTOERGONOMIA JA ESIMERKIT LÄHTEET LIITTEET LIITE 1 GDS-15 testi LIITE 2 MMSE - testilomake ja ohjeet LIITE 3 MNA testilomake ja ohjeet LIITE 4 Geriatrinen toimintakyvyn arviointi, Sodankylä LIITE 5 BERGin tasapainotestistön testilomake ja ohjeet LIITE 6 Ikäinstituutin koti ja kerhotesti testilomake ja ohjeet LIITE 7 Kävely kevyemmäksi - kotivoimisteluohjelma

5 5 1 JOHDANTO Toimintakykyä edistävä työote / kuntouttava työote toteutuu iäkkään päivittäisiä toimintoja tukevana toimintana. Sen avulla tuetaan asukkaan fyysistä suoriutumista ja toimintakykyä esimerkiksi liikkuminen sängyssä, siirtyminen, pukeutuminen, ruokailu, henkilökohtainen hygienia. Asukasta myös motivoidaan omatoimiseen liikkumiseen. Toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä työote / kuntouttava työote on noussut yhdeksi vanhusten hoitotyön pääperiaatteeksi viimeisen vuosikymmenen aikana. Omatoiminen selviäminen lisää iäkkäiden luottamusta omiin kykyihinsä ja sitä kautta henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. Kuntouttavan työotteen käsite korostaa jokaisen arkipäivän tilanteen toteuttamista asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarat huomioon ottavalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakas tekee itse kaiken sen mihin pystyy työntekijän toimiessa tilanteiden ohjaajana ja asiakkaan motivoijana. Työotteen tavoitteena on tukea ja edistää liikkumis- ja toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta ja elämänhallintaa hyvinvoinnin ja mielekkään elämän edellytysten parantamiseksi. Iäkäs nähdään aktiivisena toimijana. Toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen käsikirja tukee vanhustyön työntekijöiden ammattitaitoa ja toimintakäytäntöjä. Käsikirjan tavoitteena on yhtenäistää toimintamalleja ja turvata asiakkaalle hyvä hoidon laatu. Yksi keskeisimmistä käsikirjan pyrkimyksistä on muuttaa toimintaa tehtäväkeskeisyydestä asiakaslähtöiseksi. Samalla käsikirja toimii myös perehdytysoppaana uusille työntekijöille työpaikan toimista kuntouttavan työotteen näkökulmasta. Tällaista käsikirjaa ei aikaisemmin ole tehty, joten se palvelee myös laajemmin vanhustyössä toimijoita.

6 6 2 KÄSIKIRJAN TAVOITTEET Käsikirjan tavoitteet ovat: yhtenäistää toimintakäytäntöjä ja tapoja turvata asiakkaan kannalta hyvä hoidon laatu muuttaa toimintaa tehtäväkeskeisyydestä asiakaslähtöiseksi toimia perehdytysoppaana uusille työntekijöille ja sitä voivat hyödyntää myös omaishoitajat antaa vinkkejä ja ohjeistusta vanhustyön työntekijöille kokonaisvaltaisesta toimintakykyä ylläpitävästä ja edistävästä Käsikirjan ohjeita päivitetään sitä mukaa kun tarvetta ilmenee.

7 7 3 ARVOT JA PERIAATTEET VANHU ANHUSTYÖSSÄ Kirjoittakaa tähän oman työyhteisönne yhteisesti sovitut arvot ja periaatteet, joita toteutatte työssänne. Muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton: taukoamaton muuttuminen. (Herakleitos n ekr.)

8 8 4 TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄN TYÖOTTEEN EDELLYTYKSET Kirjoittakaa tähän, mitä toimintakykyä edistävän työotteen noudattaminen edellyttää omalta työyhteisöltänne. 1) Mitä toimintakykyä edistävä työote tarkoittaa meidän työyhteisössämme? 2) Mitkä asiat toimintakykyä edistävän työotteen tiimoilta toimivat hyvin työyhteisössämme? 3) Mihin asioihin sitoudumme yhdessä toimintakykyä edistävässä työotteessa?

9 9 5 VANHUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT Tavoitteena: toiminnan yhtenäistäminen saavuttaa iäkkään ihmisen mahdollisimman hyvä omatoimisuus ikääntynyt itse on aktiivinen toimija Lähtökohtana: Vanhustyön henkilökunnan asenteissa on parannettavaa. Iäkästä autetaan sellaisissa asioissa, joista hän voisi selviytyä itsenäisesti. Lisäksi hoitohenkilökunta kokee työssä kiirettä, joten asiakkaan puolesta tekeminen koetaan työtä helpottavana. Vaikka asia on juuri toisinpäin, liika passaaminen / asiakkaiden passivoiminen lisää kiirettä. Sen sijaan, että yritettäisiin vaikuttaa iäkkäiden toimintakykyyn, heitä passivoidaankin entisestään. Noidankehä on valmis. Jatkuvuus ja sitoutuminen ovat lähtökohtia vanhustyössä. Sekä iäkäs itse että henkilökunta sitoutuvat iäkkään kuntoutumisen edistämiseen. Henkilökunnan vaihtuvuus ja tiedonkulun heikkous katkaisevat jatkuvuutta. Seuranta ja arviointi: toimintaa arvioidaan jatkuvasti käytännön työssä asiakastyytyväisyys kyselyillä vuosittain Vastuuhenkilöt: koko vanhustyön henkilökunta

10 10 jokainen työntekijä on vastuussa omasta toiminnastaan Keskeistä on: iäkkään yksilöllinen kohtaaminen kaikkien sitoutuminen yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja periaatteiden noudattamiseen omassa työssä Ei ole väliä, missä työyksikössä työntekijä on, vaan kaikilla on samanlaiset lähtökohdat iäkästä aktivoidaan omatoimisuuteen Toivon, että tunnet omatunnossasi pistoksen, mikäli ajattelet haluavasi olla hyvä hoitaja itsekkäistä syistä: haluat iäkkään kehuvan sinua hyvin tehdystä työstä tekemällä kaiken hänen puolestaan.

11 Palvelu- ja hoitosuunnitelma Tavoitteena: tukea ja edistää asiakaslähtöistä työtä tukea toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää työotetta turvata hyvä tiedonkulku asiakastyytyväisyys hyvä vaikuttavuus ja laadunvarmistus yksilöllinen ja kokonaisvaltainen suunnitelma ottaen huomioon ikääntyneiden omat voimavarat VOIMAVARALÄHTÖISYYS!! taloudellisuus Tarkoittaa: kirjallista kokonaiskuvausta asiakkaan / asukkaan hoidosta ja kuntoutumisesta Palvelu- ja hoitosuunnitelma on asiakirja tai asiakirja-kokonaisuus, johon kirjataan yhteistyössä asiakkaan kanssa hänen tarvitsemansa palvelut ja hoito sekä niiden muoto ja arvioitu kesto. Samalla sovitaan palvelu- ja hoitosuunnitelman tarkistamisen ja arvioinnin ajankohdat. Asiakaslähtöinen palvelu- ja hoitosuunnitelma - asiakirja kokoaa, rajaa ja tuo ilmi asiakkaan kuntoutuksen tarpeet ja kuntoutumisen voimavarat, palvelujen, hoivan ja hoidon tarpeet sekä ehkäisevän työn mahdollisuudet. Lähtökohtana: laadukas hoito ja kuntoutuminen perustuvat huolellisesti tehtyyn kokonaistilanteen kartoitukseen

12 12 palvelu-, hoito- ja kuntoutumissuunnitelma on työväline, jonka avulla turvataan yksilöllisyys ja jatkuvuus saumattomaksi kokonaisuudeksi palvelu- ja hoitosuunnitelmalle on juridinen perusta ja sitä säätelevät seuraavat lait ja asetukset: - laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista asiakaslaki 812/2000) sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta...suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa ja asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa tai asiakkaan ja hänen omaistensa tai muiden läheistensä kanssa, jos asiakas on alaikäinen, hänen toimivaltaansa on rajoitettu tai hän ei muusta syystä itse kykene näkemystään ja mielipidettään ilmaisemaan..suunnitelman laatimisesta yhdessä asiakkaan ja/tai hänen edustajansa tai läheistensä kanssa voidaan poiketa vain jos yhdessä tekemiselle on ilmeinen este - laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki 785/1992) - laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994) henkilörekisterilaki (471/1987) ja sen muutokset 1011/1989, 387/1994, 630/1995 Seuranta ja arviointi: palvelu ja hoitosuunnitelman säännöllistä ja sovittua tarkistamista yhteisymmärryksessä suunnitelman laatimiseen osallistuneiden kanssa suunnitelma päivitetään yhdessä sovitulla tavalla. Asiakkaiden tarpeiden muuttuessa tai asiakkuuden päättyessä. Vastuuhenkilö: omahoitaja, tiiminvastaava, sairaanhoitaja

13 13 Keskeistä on: että suunnitelmassa näkyvät iäkkään ihmisen ilmaisemat tarpeet ja ikääntyneen omat voimavarat konkreettiset tavoitteet, jotka kohtaavat arjen = suunnitelman toteuttamista arjessa suunnitelman tavoitteista ja keinoista tiedon kulku kaikille osaston / tiimin työntekijöille arviointi ja päivitys säännöllisin väliajoin tai tilanteen muuttuessa olennaisesti Me emme voi mitään menneisyydelle, emme edes nykyhetkelle. Nykyisyys oli jo, vain tulevaisuuteen voimme vaikuttaa. Eero Paloheimo 2002

14 Kuntoutumisen tukemisen suunnitelma Tavoitteena: kuntoutumisen tukemisen suunnitelmat auttavat vanhustyön työntekijöitä sekä ikäihmisiä kuntoutumisen toteuttamisessa arjessa pyritään ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen / edistämiseen ikäihmisten omien tavoitteiden mukaan suunnitelmissa otetaan huomioon ikäihmisten elämätarinat, harrastukset, voimavarat, kiinnostukset ja osaamiset Tarkoittaa: suunnitelma on keskeinen väline hahmoteltaessa toimintakyvyn edistämistä sitä voidaan pitää ikäihmisen tulevaisuuden suunnitelmana, johon sitoudutaan ja jonka avulla edistetään / ylläpidetään toimintakykyä suunnitelma perustuu ikäihmisen jäljellä oleviin voimavaroihin sekä motivaatioon ja tavoitteisiin. Kuntoutumisen tukemisen suunnitelma ei ole juridisesti pätevä, vaan työkalu arjen työssä Suunnitelmassa huomioidaan fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky. Kuntoutumisen tukemisen suunnitelmaan voi myös kirjata esimerkiksi verensokerin, verenpaineen jne. Näin ihminen tulee huomioiduksi kokonaisvaltaisesti. Suunnitelmaa hyödynnetään hoitokokouksissa, joissa jokaisella laaditaan kuntoutumista tukevat tavoitteet ja konkreettiset keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

15 15 Kun ikääntyneet ihmiset kokevat ongelmia esimerkiksi portaiden nousemisessa tai kävelyssä, he vähentävät liikkumistaan pienimpään mahdolliseen määrään. Tästä taas seuraa lihasvoiman ja fyysisen kunnon aleneminen, joka puolestaan johtaa uusiin ja vakavampiin liikkumis- ja toimintakykyongelmiin. Tällaista noidankehää on vaikea katkaista. Täydellinen liikkumattomuus heikentää kuntoa ja lisää väsymyksen tunnetta entisestään. Seuranta ja arviointi: toteutetaan kuuden kuukauden / yhden vuoden väliajoin tai tilanteen muuttuessa, vastuuhenkilönä omahoitaja / sairaanhoitaja / tiiminvastaava Keskeistä on: suunnitelma on konkreettinen, arjen tavoittava jokaisen sitoutuminen suunnitelmaan

16 KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN SUUNNITELMA Pvm: / / Laatija: 16 Nimi: Henkilötunnus: Omahoitaja: Diagnoosit: FYYSINEN TOIMINTAKYKY: Nykytilanne: Huomioitavaa: Tavoitteet: Konkreettiset keinot: PSYYKKINEN JA KOGNITIIVINEN TOIMINTAKYKY: Nykytilanne: Huomioitavaa: Tavoitteet: Konkreettiset keinot: SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY: Nykytilanne: Huomioitavaa:

17 17 Tavoitteet: Konkreettiset keinot: Seuranta ja arviointi: Omaisten osallistuminen: Kuntoutumissuunnitelmaa arvioidaan ja tarkistetaan säännöllisesti tai olosuhteiden muuttuessa olennaisesti. Sitoudumme noudattamaan kuntoutumissuunnitelmaa laatimiemme tavoitteiden saavuttamiseksi. Päiväys / 20 Allekirjoitus Allekirjoitus Asiakas Omahoitaja

18 Hyvä perushoito Tavoitteena: tyytyväinen asiakas tukea asiakkaan hyvinvointia asianmukainen hoito jäljellä olevan toimintakyvyn tukeminen Lähtökohtana: perushoito on myös toimintakykyä edistävää hoitoa ikääntynyt tulee kuulluksi ja asianmukaisesti hoidetuksi ammatillisen etiikan noudattaminen kaikissa tilanteissa otetaan huomioon ikääntyneen omat voimavarat arjen tilanteissa Sisältö: hygienia ja ihon hoito ravitsemus virtsan ja ulosteen eritystoiminta suun hoito kivun hoito toiminnallisten kuulo- ja näköhaittojen huomioiminen mielialaongelmien tunnistaminen ja hoito arvokkaan kuoleman tukeminen Keskeistä on: läsnäolo ja lähellä olo kiireetön ilmapiiri

19 Omaisten tukeminen Tavoitteena: luottamuksen saavuttaminen ja sen ylläpitäminen yhteistyö omaisten ja henkilökunnan välillä omaiset nähdään voimavarana sekä hoidossa että kuntoutumisessa Tarkoittaa: omainen nähdään asiantuntijana ja yhteistyökumppanina iäkkään läheisensä asioissa ja hänet otetaan mukaan hoidon ja kuntoutumisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin Lähtökohtana: hoitohenkilökunta tuntee omaisen tilanteen, tunnistaa omaisen oikeudet sekä omaa rohkeutta ja intoa rakentaa yhteistyötä omaisen jaksamisen tukeminen Sisältö: omaisille annetaan riittävä tieto iäkkäästä läheisestään omaisen kanssa käydään läpi hoitoyhteisön hoitoideologia, toimintatapa ja keskustellaan hoidon sekä kuntoutumisen tavoitteista ja toteutuksesta vastuuhenkilö: omahoitaja Seuranta ja arviointi:

20 20 tarvittaessa yhteisesti sovitut tapaamiset, joissa arvioidaan yhteistyön sujumista asiakastyytyväisyyskysely Keskeistä on: kuunteleminen ja keskusteleminen asiantuntijuus tiedonkulku selkeästi omaiselle ilmoitettu yhteystieto, mihin voi ottaa yhteyttä tarvittaessa

21 Yhteistyö Tavoitteena: tiedon kulku / saanti yhteisten tavoitteiden ja keinojen määritteleminen hoidon ja kuntoutumisen toteuttaminen yhteneväisellä tavalla säännöllinen seuranta ja arviointi hoidon ja kuntoutumisen tuloksellisuudesta sekä vaikuttavuudesta Tarkoittaa: yhteistyötä asiakkaan ja hänen läheisensä sekä ammatti-henkilöstön välillä, yhteistyökumppaneita voivat olla esim. omahoitaja, lääkäri, fysioterapeutti, viranomaiset jne. Sisältö: hoitopalaverit (vastuuhenkilö omahoitaja) - arvioidaan hoidon ja kuntoutumisen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteet - apuna kuntoutumisen tukemisen suunnitelma, joka täytetään tilaisuudessa suunnitelmaa voidaan myös hyödyntää viikkopalavereissa toimintakyvyn muuttuessa olennaisesti osasto / tiimipalaveri, jossa fysioterapeutti mukana, joka kolmas kuukausi (vastuuhenkilö tiimivastaava / osastonhoitaja / omahoitaja) - esimerkiksi helmikuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa

22 22 - käydään läpi toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita ja asiakkaiden kokonaistilanteita niin, että omahoitaja kertoo ja arvioi asiakkaansa / asiakkaidensa hoito- ja kuntoutumissuunnitelmaa muulle hoitotiimille sekä vastuualueensa fysioterapeutille - arvioidaan hoidon ja kuntoutumisen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteet Seuranta ja arviointi: yhteisesti sovitut kokoontumiset, joissa seurataan ja arvioidaan yhteistyön toimivuutta ja tarvittaessa sovitaan uusista pelisäännöistä Keskeistä on: tiedonkulku eri tahojen välillä

23 23 6 TOIMINTAKYVYN JA HOIDON TARPEEN KARTOITUS Tavoitteena: ikääntyneen jäljellä olevien voimavarojen, terveydentilan sekä toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen Tarkoittaa: ihmisen kykyä selviytyä päivittäisistä toiminnoista tavanomaisina pidettävissä tilanteissa terveydentila, ikä, mieliala ja ympäristö vaikuttavat toimintakykyyn. Toiminta-kyvyn osa-alueita ovat 1) fyysinen, 2) psyykkinen, 3) kognitiivinen ja 4) sosiaalinen toimintakyky hoidon tarpeen arviointi perustuu ikääntyneen fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin tarpeisiin vastaamiseen. Lähtökohtana: Hoitotyö lähtee siitä, että henkilö itse on ensisijainen terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitäjä. Tällöin hän käyttää niitä toimintakykynsä alueita, mitkä mahdollistavat arjessa selviytymisen. Kun selviytymiseen tulee ongelmia, hän tarvitsee muiden apua. Tuen ja auttamisen lähtökohtana on se, että hoitajat tietävät sairastuneen voimavarat, toimintakyvyn vahvat ja heikot alueet. konkreettiset ja selkeät tavoitteet hoidolle ja kuntoutukselle asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma!

24 24 Keskeistä on: asiakkaan toimintakyvyn kuvaaminen ja kirjaaminen: luokittele esim. pukeutuminen; pukeutuu itsenäisesti, lopputulos siisti pukeutuu itsenäisesti, kerrospukeutumista pukeutuu itsenäisesti, lopputulos epäasiallinen

25 Toimintakyvyn osa-alueet alueet Tarkoittaa: Toimintakyvyn jako eri osa-alueisiin auttaa hoitotyön ammattilaisia tarkastelemaan ihmisen kokonaisuutta ja kartoittamaan toimintakykyä. Siitä on hyötyä myös, kun toimintakyvyn muutoksista havainnoidaan ja kirjataan tietojärjestelmiin / suunnitelmiin. Osa-alueet 1) Fyysinen toimintakyky tarkoitetaan elimistön toiminnallista kykyä selviytyä fyysistä ponnistelua edellyttävistä tehtävistä kykyä suoriutua päivittäisistä perustoiminnoista, kuten syömisestä, juomisesta, nukkumisesta, pukeutumisesta ja WC-käynneistä sekä asioiden hoitamisesta kuten kotiaskareet, puhelimen käyttö ja asiointi kodin ulkopuolella 2) Psyykkinen toimintakyky käsittää elämänhallinnan, mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin, kuten itsearvostus ja mieliala 3) Kognitiivinen toimintakyky on älyllistä toimintakykyä, kuten muisti, oppiminen, tiedon oppiminen ja kielellinen toiminta 4) Sosiaalinen toimintakyky käsittää kyvyn orientoitua paikkaan ja aikaan sekä kyvyn olla ja toimia vuorovaikutuksessa toisten kanssa

26 Yleistä toimintakyvyn mittauksista Liikkumisvaikeudet ovat yleisiä ikäihmisillä. Ennakoivia merkkejä toimintakyvyn alenemisesta ovat mm. tuolista nousemisen vaikeutuminen ja ostoskärryihin nojaaminen kaupassa. Lähtökohtana: ikääntyneiden toimintakykyä voidaan mitata kirjallisilla kyselyillä, haastatteluilla ja havainnoinnilla sekä erilaisilla suoritustestistöillä mittausten avulla voidaan ennakoida toimintakyvyn muutoksia ja heikkenemiseen voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa mittaukset lisäksi motivoivat ikääntyneitä harjoittamaan esimerkiksi jumppaa Keskeistä on: mittareiden tulee mitata niitä toimintoja, jotka ovat keskeisiä turvallisuus osallistuminen vapaaehtoista mittausmenetelmien tulee olla luotettavia ja hyvin toistettavia

27 Sodankylän kunnan vanhustyössä käytössä olevat toimintakyvyn mittarit tarit GDS-15 (Geriatric Depression Scale) Ikääntyneiden asiakkaiden masennusoireiden tunnistamiseen MMSE (Mini-Mental State Examination) saadaan karkea yleiskäsitys asiakkaan mahdollisesta kognitiivisesta eli älyllisestä heikentymisestä sisältää kysymyksiä orientoitumisesta aikaan ja paikkaan sekä lyhyitä esimerkiksi muistia, keskittymistä ja hahmottamista arvioivia tehtäviä CERAD (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer s Disease) tehtävät arvioivat sekä välitöntä että viivästettyä muistia, nimeämistä, hahmottamista ja toiminnan ohjausta sekä kielellistä sujuvuutta ottaa huomioon ne keskeiset kognition osa-alueet, jotka heikkenevät erityisesti muistisairauksien alkuvaiheissa. MNA (Mini Nutritional Assessment) suunniteltu ikääntyneen henkilön ravitsemustilan arviointiin ja seurantaan mittarin avulla on mahdollista tunnistaa ne iäkkäät ihmiset, joiden virhe- tai aliravitsemuksen ja sen vahingollisten seurauksien riski on kasvanut RAVA -toimintakykymittari työväline jota voidaan käyttää sekä avo että laitoshoidossa voidaan arvioida henkilön toimintakykyä ja sitä kautta avun, palvelun ja hoidon tarvetta arvion tuloksena syntyy käsitys, missä toiminnoissa henkilö suoriutuu itsenäisesti ja missä tarvitsee apua

28 28 Geriatrinen toimintakyvyn arviointi kaavake käytetään kartoittamaan muistineuvolan ja geriatrin vastaanotolle tulevan henkilön toimintakykyä Bergin tasapainotestistö mitataan henkilön kykyä ylläpitää seisoma-asentoa vaikeutuvien suoritusten aikana osiot ovat toiminnallisia, jokapäiväisessä elämässä tarvittavia ja niillä arvioidaan mitattavan edellytyksiä suorittaa asennonhallintaa edellyttäviä tehtäviä suoritusten arviointi perustuu suoritusaikaan tai kykyyn siirtää painopistettä suhteessa tukipintaan. Ikäinstituutin koti ja kerhotesti sisältää 5 osiota Bergin tasapainotestistöstä ja Toimiva - testistön tuolilta ylösnousu testin testi on helppo suorittaa, ei vaadi erityisvälineitä osiot liittyvät päivittäisiin toimintoihin Seuranta ja arviointi: toteutetaan 6 kuukauden väliajoin tai tilanteen muuttuessa, vastuuhenkilönä omahoitaja yhteisesti sovitut mittarit, joiden avulla tavoitteiden toteutumista seurataan sovittuina ajankohtina

29 Terveyskeskuksen fysioterapiaosasto ja vastuualueet Fysioterapiaosasto sijaitsee terveyskeskuksen yhteydessä. Toiminta-ajatuksena on tukea kuntalaisten selviytymistä edistämällä ja ylläpitämällä heidän terveyttään tarjoamalla laadukkaita ja palveluhenkisiä palveluja. Fysioterapeuttien vastuualueet vanhustyössä: Yleiset fysioterapiayksikköä koskevat asiat Itäinen alue Nutukas Pirjo Välimäki puh tai 2356 sähköposti: Järvikylien alue Hannuksenranta Ismo Kokkoniemi puh tai 2857 sähköposti: Veteraaniasiat Eteläinen alue Helmikoti Aila Aho puh tai 2357 sähköposti:

30 30 Pohjoinen alue Hannuksenkartano Kaisa Pulju puh tai 2854 sähköposti: APUVÄLINEAJAT p: , 2359 Tiistaisin 14: Torstaisin 8 9:30 PUHELINAIKA p: , 2359 Maanantaista perjantaihin kello 11:30 13:00 Keskeistä on: fysioterapeutit käyvät oman vastuualueensa osastopalavereissa kolmen kuukauden välein, tarvittaessa useammin tiivistää yhteistyötä vanhustyön hoitotyöntekijöiden ja fysioterapeuttien kanssa tarvittaessa ohjata ja neuvoa hoitotyöntekijöitä asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä

31 Kuntoneuvola Tavoitteena: kartoitetaan iäkkään asiakkaan liikuntatottumuksia Kuntoneuvola sijaitsee terveyskeskuksen fysioterapiaosastolla Tarkoittaa: kuntoneuvola on tarkoitettu kaikille yli 65 vuotiaille sodankyläläisille lähetettä ei välttämättä tarvita, aloite voi tulla niin asiakkaalta itseltään kuin hoitajiltakin Lähtökohtana: testata tasapainoa ja lihasvoimaa antaa ohjausta oman kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen tarvittaessa kartoitetaan turvallisuustekijät kotoa ja pihapiiristä, jotta liikkuminen on turvallista omainen tai ystävä voi olla mukana kuntoneuvolakäynnillä kuntoneuvolassa käynti on maksutonta Sisältö: haastattelu jossa selvitetään liikuntaan vaikuttavat sairaudet, kaatumishistoria, liikuntatottumukset ennen ja nyt, sosiaaliset suhteet, muut harrastukset, kotiolot jne testaus: 5 tasapainotestiä, puristusvoima, nivelliikkuvuudet,

32 32 alaraajojen lihasvoima ja 10 m kävelyaika sekä tarvittaessa tarkempaa fysioterapeuttista tutkimusta kotiohjeet / kuntosaliohjelma kannustus aktiiviseen liikkumiseen Seuranta ja arviointi: kontrollikäynnillä uudet testit noin puolen vuoden tai vuoden kuluttua.

33 Muistineuvola ja muistivastaanotto Tavoitteena: varhaisen diagnoosin saaminen mahdollisuus päästä nykyisen hoidon piiriin kotona asumisen ja itsenäisen toimintakyvyn turvaaminen mahdollisimman pitkään tukipalveluiden avulla kotihoidon ja laitoshoidon aloittamisen siirtäminen Muistineuvola ja muistivastaanotto toimii terveyskeskuksessa keskiviikkoisin ja torstaiaamupäivisin. Muistivastaanoton lääkärinä toimii geriatri Riitta Matero. Muistipotilaan tutkimus ja hoitoprosessi löytyy Sodankylän kunnan www-sivuilta osoitteesta: Tarkoittaa: muistineuvola ja muistivastaanotto on tarkoitettu kaikille sodankyläläisille, jotka epäilevät sairastavansa muistisairautta aloite voi tulla niin omaiselta, iäkkäältä itseltään kuin hoitajiltakin

34 34 Lähtökohtana: perustuu hoito ja kuntoutussuunnitelmaan Muistihoitaja: Tarja Niittymäki Puh sähköposti: Geriatri: Riitta Matero Puh sähköposti:

35 Päiväpalvelutoiminta velutoiminta Tavoitteena: tukea mielialan kohentumista kannustaa ikääntyneitä arjen askareiden suorittamiseen omaaloitteisesti kannustaa aktiivisuuteen pyrkiä ennalta ehkäisemään sosiaalisten riskien syntymistä mahdollistamaan omaishoitajille vapaapäiviä oman jaksamisensa ja asioiden hoitamiseksi ottaa huomioon kokonaisvaltainen toimintakyky Tarkoittaa: Ikääntyneiden päiväpalvelutoiminnan tarkoituksena on kotona asuvien ikääntyneiden kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen ja tukeminen sekä kotona selviytyminen Lähtökohtana: Toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista Muistisairaiden päiväpalveluryhmät: o asiakkaat tulevat geriatrin lähetteellä o jokaiselle laaditaan kuntoutussuunnitelma Sivukylien päiväpalveluryhmät: o asiakkaat ilmoittautuvat ryhmiin itse

36 36 Ohjaajat: Muistisairaiden päiväpalveluryhmät: Eira Käyrämö Puh sähköposti: Sivukylien päiväpalveluryhmät: Anja Kasurinen Puh sähköposti:

37 37 7 TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ TYÖOTE Tavoitteena: tukea ja edistää toimintakykyä tukea itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta huomioida asiakkaan voimavarat tuottaa onnistumisen kokemuksia ja hyvää oloa sekä asiakkaalle että työntekijälle edistää asiakkaan elämänlaatua ja hyvinvointia Kuntouttava työote: tarkoittaa ikäihmisen ja työntekijän toimimista yhdessä arjessa niin, että asiakas käyttää omia voimavarojaan työntekijän avustaessa häntä vain tarvittaessa Kuntouttava työote näkyy tavassa kohdata asiakas, ja siinä miten autetaan päivittäisissä toiminnoissa ja toimenpiteissä sekä siinä miten ohjataan ja motivoidaan asiakasta tekemään asioita mahdollisuuksien mukaan itsenäisesti. Kaikissa päivittäisissä toiminnoissa noudatetaan hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelmaa ja siinä määriteltyjä hoidon ja kuntoutumisen keinoja ja tavoitteita On niin kiire soutaa, ettei moottoria ehdi käynnistää.

38 Päivittäiset arjen toiminnot Toiminta on ihmiselle yhtä tärkeä perustarve kuin syöminen ja juominen Päivittäisiin toimintoihin kuuluvat: peseytyminen ja hampaiden pesu pukeutuminen ja riisuutuminen hiusten laitto ja parranajo vuoteen sijaus ja avaus ruokailu lääkkeiden otto wc-toiminnot liikkuminen ja ulkoilu Lähtökohtana: on asiakkaan oma kokemus voimavarojensa ja kykyjensä riittävyydestä sekä avun tarpeesta. Keskeistä on: että ikääntynyt ihminen tekee hoitotilanteissa kaiken sen, mihin hän pystyy ja hoitajan rooli on olla tilanteiden ohjaajana ja motivoijana = käsien päällä istumisen taito

39 Kuntouttava työote arjessa Mitoita apu oikein: Esimerkki 1 Pukeutuminen / riisuuntuminen - sanallinen ohjaus riittävä - sanallinen ohjaus ja vaatekappaleet esille - sanallinen ohjaus ja vaatekappaleet yksitellen ojentaen - sanallisen ohjauksen ohella aloitetaan toiminta avustaen - sanallinen ohjaus samalla avustaen - puolesta tekeminen Asukkaat mukaan arjen toimintoihin: Esimerkki 1 Ruokailu Ruokailu on kuntouttava tilanne, jossa olennaista on ruokailijoiden aktiivinen rooli, vuorovaikutus pöydissä asukkaiden / asiakkaiden välillä sekä asukkaiden / asiakkaiden ja henkilökunnan välillä. Osastoilla / ruokailutiloissa annetaan asukkaiden / asiakkaiden osallistua ruokakärryjen hakuun / takaisin vientiin, pöytien kattamiseen / korjaamiseen sekä itse valita, ottaa ja voidella leivät, valita ja kaataa juomat. Henkilökunta voi opastaa asukkaat / asiakkaat desinfioimaan kätensä, jotta ruokien käsittely ja kattaminen on hygieenistä.

40 40 Itse ruokailutilanteessa määritellään ohjauksen ja avun tarve antaen näin asiakkaalle mahdollisuuden käyttää omaa jäljellä olevaa toimintakykyään ja valinnan mahdollisuuksia: - sanallinen ohjaus riittävä - sanallinen ohjaus ja ruokailuvälineet / ruoat yksitellen esille - sanallisen ohjaus samalla toiminta osittain avustaen - sanallinen ohjaus samalla avustaen - puolesta tekeminen Keskeistä on: antaa asukkaille ja asiakkaille mahdollisuus osallistua kaikkeen arjen toimintaan yhdessä hoitajien kanssa läsnäolo ja lähellä olo aikuisena kohteleminen kiireetön ja turvallinen ilmapiiri (luoda turvallisuuden tunnetta)

41 Kirjaus Tavoitteena: yhtenäinen kirjauskäytäntö kuvaillaan iäkäs kokonaisvaltaisesti Kirjauksen tulee olla asiakkaan toimintakykyä kuvailevaa ja arvioivaa Määritellä ohjauksen ja avun tarve antaen näin asiakkaalle mahdollisuuden käyttää omaa jäljellä olevaa toimintakykyään kirjataan jos iäkäs on tehnyt tai on tapahtunut jotain poikkeuksellista "Pienetkin asiat, jos ne vaikuttavat itsepintaisesti ja kaiken aikaa, saavat suuria aikaan" Jean-Jacques Rousseau

42 42 8 OMAHOITAJUUS Tavoitteet ja tehtävät: luoda luottamuksellinen ja ammatillinen suhde asiakkaaseen ja hänen läheisiinsä muodostaa kokonaiskuva iäkkään elämäntilanteesta vastata omaisten kysymyksiin ja antaa heille tukea, esim. kuuntelemalla ja keskustelemalla heidän kanssaan laatia hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelma yhdessä asiakkaan, omaisen ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä päivittää sitä tarvittaessa tukea asiakkaan päätöksentekoa erilaisissa elämäntilanteissa Tarkoittaa: tietyn hoitajaksi nimetyn hoitotyöntekijän toteuttamaa kokonaisvaltaista, yksilöllistä ja tavoitteellista toimintaa hoidettavan ihmisen hyväksi. Lähtökohtana: seuraavat periaatteet; Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että omahoitaja on vastuussa omien asiakkaidensa hoitotyön laadusta Itsenäisyys tarkoittaa omahoitajan itsenäisyyttä päätöksentekijänä asiakkaan hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Omahoitajan oikeus ja velvollisuus on tehdä asiakkaan hoitoa koskevia päätöksiä kunnioittaen asiakkaan ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta, läheisten tarpeita, toiveita ja odotuksia sekä työtovereiden neuvoja. Omahoitajan on

43 43 kyettävä näkemään ne hoidon osa-alueet, joiden alueella hän voi tehdä hoitoon liittyviä päätöksiä ja ne alueet, joihin on pyydettävä toisten asiantuntijoiden apua. Itsenäinen toiminta edellyttää vankkaa hoitotyön tieto- ja taitoperustaa ja sen jatkuvaa ajan tasalla pitämistä. Koordinointi tarkoittaa sitä, että omahoitaja järjestää asiakkaan hoitoon liittyvät eri osaset kokonaisuudeksi sekä asiakkaan huomioimista kokonaisuutena, perustuen riittävään tietoon asiakkaasta, näin asiakas saa juuri sitä apua jota tarvitseekin eikä ainoastaan sellaista jota on ollut tapana antaa. Jatkuvuuden turvaaminen tarkoittaa tiedon välittymistä muuttumattomana henkilöltä toiselle, työvuorosta toiseen, toisin sanoen asiakkaan hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelmaa noudatetaan Keskeistä on: keskusteleminen, kuunteleminen, lohduttaminen aito kohtaaminen, läsnäolo, myötäeläminen vastuunottaminen asiakkaan kokonaistilanteesta; hoidosta, kuntoutumisesta, yhteistyöstä omaisten kanssa ammatillisuuden säilyttäminen asiakastilanteissa vertaisarviointi ja kehittäminen