VANTAA VANHENEE VIISAASTI Vantaan ikääntymispoliittinen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAA VANHENEE VIISAASTI Vantaan ikääntymispoliittinen ohjelma 2010 2015"

Transkriptio

1 VANTAA VANHENEE VIISAASTI Vantaan ikääntymispoliittinen ohjelma Kaupunginhallitus

2 Vantaa vanhenee viisaasti Vantaan ikääntymispoliittinen ohjelma Kaupunginhallitus

3 Ohjelman valmistelun yhteyshenkilöt: Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Erityisasiantuntija Anne Aaltio Vantaan ikääntymispoliittisen ohjelman valmistelu on tehty Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen tuella, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, ELY-virasto ja Vantaan ja Espoon kaupungit. Hanketta on hallinnoinut Laurea -ammattikorkeakoulu ja se on toteutettu yhteistyössä Vantaan kaupungin, Espoon kaupungin, Laurea -ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. 2

4 Johdanto Ikääntymispoliittisen ohjelman laatiminen käynnistyi vuoden 2009 alussa. Joulukuussa 2009 ohjelman valmisteluaikaa jatkettiin ja työryhmän työ valmistui Ohjelman sisältö on työstetty sosiaalija terveysministeriön Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen linjausten mukaisesti. Ikääntymispoliittinen ohjelma muodostuu kahdesta osasta. Kaikkia toimijoita koskeva kokonaisuus, jossa tarkastellaan kaupunkitasoisia linjauksia on nimeltään Viksu - Ikääntymispoliittinen ohjelma ja toimeenpanosuunnitelma. Sosiaali- ja terveystoimen palveluja koskevassa kokonaisuudessa. käsitellään vanhuksille suunnattujen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakennetta. Tämän osan nimenä on Palvelurakenteen kehittämisohjelma - Vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisohjelma. Kuva 1. Laatusuosituksen malli ikääntymispoliittisesta strategiasta 1 Viksun on valmistellut kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä. Sen ohjausryhmänä toimi kaupungin hyvinvointiryhmä HYRY. Työryhmä vahvisti rivejään senioriosaajilla ja jalkautui työn loppuvaiheessa kuntalaisten ja asiantuntijoiden pariin kokoamaan kommentteja ohjelmaan. Työn tukena oli myös netissä Viksu -blogi, johon saatiin vantaalaisten päättäjien, työntekijöiden ja kuntalaisten kirjoituksia ja kuntalaisten kommentteja. 1 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2008:3. 3

5 Viksun sisältö: Luvuissa 1-4 kuvataan ohjelman lähtökohtia ja Vantaan toimintaympäristössä vuoteen 2015 mennessä tapahtuvia tärkeimpiä muutoksia sekä ikäihmisten palvelutuotannon työnjaon periaatteita Luvussa 5 esitetään ohjelman laadintaa ohjaavat arvot ja periaatteet Luvussa 6 kiteytetään kaupunkitasoiset ikäihmisten hyvinvoinnin kehittämisen strategiset painopisteet, kuntalaisille annettavat palvelulupaukset ja toimenpiteet niiden lunastamiseksi Luku 7 kuvaa verkostotyötä ja sisältää ehdotuksen ohjelman seurannasta ja arvioinnista Palvelurakenteen kehittämisohjelma on valmisteltu vanhus- ja vammaispalvelujen johtoryhmän toimesta. Palvelurakenteen kehittämisohjelman sisältö: Luvuissa 1-2 kuvataan Vantaan vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenteen nykyistä tilannetta ja minkälaisia haasteita toimintaympäristön muutokset asettavat vanhusten erityispalveluille Luku 3 kiteyttää Vantaa-sopimuksen vaikutukset palveluihin Luvussa 4 linjataan palvelujen kehittämisen keskeiset periaatteet Luvuissa 5-12 kuvataan eri toimintojen palvelurakenteen kehittämislinjaukset, määrälliset tavoitteet ja palveluverkko. Palvelutarpeen arviointi, muistipotilaan hoitopolku, geriatrinen kuntoutus ja vanhustenkeskusten toimintamalli on nostettu strategisesti merkittävinä aiheina erityistarkasteluun. Ohjelma on laadittu vuosille , mutta tietyiltä osin katsotaan pidemmälle. 4

6 Viksu - Ikääntymispoliittinen ohjelma ja toimeenpanosuunnitelma 5

7 Viksu - Ikääntymispoliittinen ohjelma ja toimeenpanosuunnitelma Vanda stads äldrepolitiska program Viksu Vantaa vanhenee viisaasti Ikääntymispoliittinen ohjelma tiivistää yhteisen vastuun verkostoja Kehityskulku yhteisen vastuun jaossa Yhteistyö ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä ja palvelujen järjestämisessä Ohjelman valtakunnalliset ja vantaalaiset lähtökohdat Yhtä vanhuutta ei ole Erilaiset ikäihmiset Ikäihmisten määrä lisääntyy nopeasti Kuntatalouden haasteita Ikääntymispoliittisen ohjelman arvot ja periaatteet Vantaa vanhenee viisaasti - toimenpiteet palvelulupausten toteuttamiseksi Tieto muuttaa asenteita Osallistumalla voi vaikuttaa Asuminen on elämänmakuista Ympäristö on esteetön Ennaltaehkäisevät palvelut edistävät hyvinvointia Uusi teknologia on käytössä Ikääntymispoliittisen ohjelman toimeenpano ja seuranta

8 Vanda stads äldrepolitiska program Viksu Det äldrepolitiska programmet Viksu utarbetades som ett samarbete mellan olika sektorer våren Programmet utgår från de riksomfattande kvalitetsrekommendationerna om tjänster för äldre och består av stadsvisa riktlinjer och principer om hur servicen bör utvecklas och genomföras.. Målsättningen för det äldrepolitiska programmet och planen för dess verkställande är att dra upp riktlinjer för samarbetet när servicen planeras i samarbete med stadens egna organisatoriska enheter, den privata sektorn, föreningarna, organisationerna och församlingens familjerådgivningscentral. Nätverk bestående av en mångfald aktörer uppstår i praktiken för att rent konkret fullfölja det gemensamma ansvaret. Programmets målsättning är att ge vårt gemensamma ansvarstagande en ny dimension, att göra serviceutbudet mera mångsidigt samt skapa en modell för samarbetsnätverken i Vanda. Både den riksomfattande kvalitetsrekommendationen och Vanda stads äldrepolitiska program Viksu betonar främjande av hälsa och välfärd, den preventiva verksamheten och stödet för hemmaboende som förstahandsalternativ samt en heltäckande individuell utvärdering av servicebehovet. Serviceutbudet bör göras mångsidigare genom rådgivning och preventiv service och hälsa, funktionsförmåga och rehabilitering bör stödjas i all service. I samband med programarbetet föddes visionen för Vanda stads äldrepolitiska program : Vanda åldras med värdighet Vandas åldrande befolkning är en tillgång. Våra seniormedborgare lever ett meningsfullt liv som resten av världen låter sig inspireras av. Denna vision växte fram i arbetet med Vanda stads äldrepolitiska program. I visionen betonas den livserfarenhet och visdom seniorerna samlat på sig under livets lopp vilket bör värdesättas och utnyttjas. Visionen betonar också vikten av att fatta kloka beslut i Vanda i frågor som ansluter till organiseringen av servicen, så att man kan svara på de framtida utmaningarna inom serviceutbudet för seniorer. Det är viktigt att välja rätta serviceformer, sätt att anordna servicen och samarbetspartner samt att ge rum för nytänkande inom servicen. En gemensam värdegrund för serviceproduktionen I och med det äldrepolitiska programmet befästes de gemensamma värderingarna och principerna som staden och andra serviceproducenter inom seniorsektorn (de privata serviceproducenterna inom samarbetsnätverket, föreningarna, organisationerna och församlingen) beaktar i sin serviceproduktion. De ger uttryck för det som är viktigt och som vi strävar mot i vår verksamhet. Värderingarna och principerna som styr verksamheten utgör grunden för vår verksamhet och styr beslutsfattandet på verksamhetens alla nivåer. Värderingarna är innovativitet, hållbar utveckling, samhörighet, normalitetsprincipen, valfrihet och självbestämmanderätt, rättvisa, trygghet. Läs mer: 7

9 1. Vantaa vanhenee viisaasti Kädessäsi on Vantaan ikääntymispoliittinen ohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma (Viksu). Ohjelman pääviesti on, että kasvava ikäihmisten määrä on myönteinen asia. Se on osoitus väestön parantuneesta terveydentilasta ja pidemmästä eliniästä. Vantaa koetaan myös ikäihmisille hyvänä kotikuntana. Ikääntymispoliittisen ohjelman visio vuodelle 2015: Vantaa vanhenee viisaasti Vantaan ikääntyvä väestö on rikkaus. Meillä ikäihmiset elävät mielekästä elämää tavalla, josta muu maailma ottaa mallia. Visio korostaa, että ikäihmisillä on paljon elämän eri vaiheissa kertynyttä kokemusta ja viisautta, jota tulee arvostaa ja hyödyntää. Se painottaa myös, että Vantaalla on kyettävä tekemään viisaita päätöksiä palvelujen järjestämisessä, jotta tulevaisuuden haasteisiin pystytään vastaamaan. On tärkeää valita oikeat palvelut, palvelujen järjestämistavat ja yhteistyökumppanit sekä antaa tilaa innovaatioille. Henkilöstöpolitiikassa kaupungin ja muiden työnantajien kannattaa toteuttaa mallikasta ikäjohtamista. Ikääntymispoliittisen ohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteena on antaa suuntaviivat yhteistyölle ja palvelujen kehittämiselle huomioiden kaikki toimijat : kaupungin toimialat, yksityinen ja kolmas sektorin sekä järjestöt ja seurakunta. Käytännössä yhteisen vastuun konkreettiseksi toteuttamiseksi muodostuu monenlaisia toimijaverkostoja. Ohjelman tavoitteena on nostaa yhteistä vastuunottoamme uudelle tasolle, monipuolistaa palvelutarjontaa sekä luoda malli, miten yhteistyöverkostot Vantaalla toimivat. Ikääntymispoliittisen ohjelman visio on linjassa Vantaan kaupungin vision kanssa: Vantaa viisas valinta. Palvelujen tuottaminen nopeasti kasvavalle ikääntyvien kuntalaisten ryhmälle on erityisen haasteellista tilanteessa, jossa palvelujen tarpeet kasvavat nopeammin kuin käytettävät voimavarat. Hyvänä lähtökohtana ohjelmatyölle on ollut jo aiempina vuosina syntynyt yhteinen tahtotila, mikä on konkretisoitunut Vantaa-strategian kriittiseen menestystekijään: yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta. Tarvitsemme kaikkien tahojen saumatonta yhteistyötä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. On myös tärkeää, että kuntalainen voi kokea palvelun tulevan yhdestä paikasta, vaikka tosiasiassa palvelun tuottajia on useita. Kuntatalouden haasteiden vuoksi tarvitaan kaikkien toimijoiden tiivistä yhteistyötä, jotta palvelut tuotetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kaikessa toiminnassa on kuitenkin huomattava, että ikäihmisiä ei kohdata yhtenä stereotyyppisesti luokiteltuna ryhmänä, vaan otetaan huomioon ikäryhmän moninaisuus. Ikäihmisellä tarkoitetaan tässä ohjelmassa perinteisen eläkeiän saavuttaneita 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Nykyisin eläkkeelle siirtyvät henkilöt ovat usein toimintakykyisiä ja aktiivisia toimijoita, eikä termi ikäihminen tai seniori tai mikään muukaan yksi termi riitä kuvaamaan tähän laajaan ikäryhmään kuuluvia henkilöitä kattavasti. 8

10 2. Ikääntymispoliittinen ohjelma tiivistää yhteisen vastuun verkostoja 2.1 Kehityskulku yhteisen vastuun jaossa Vantaan kaupungissa ei ole aikaisemmin laadittu toimialojen yhteistä ikääntymispoliittista ohjelmaa. Sen sijaan Vantaan kaupungin strategisena tavoitteena on ollut "Yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta". Kaikki toimialat ovat näin ollen tietoisia ikäihmisten määrän nopeasta kasvusta ja sen vaikutuksista toimialansa palvelutuotantoon. Kuva 2. Kehityskulku yhteisen vastuun jaossa Ennen vuosituhannen vaihdetta puhuttiin vanhustenhuollosta ja sitä pidettiin lähinnä sosiaalitoimen tehtävänä. Jo sanavalinta kuvastaa sen ajan työskentelyn "holhoavaa" lähtökohtaa. Vuosituhannen alussa alettiin puhua yhteisen vastuun kantamisesta kaikkien hallintokuntien kesken. Kuitenkin konkreettisesti suunnittelussa painottui sosiaali- ja terveystoimen vanhuksille suunnatut erityispalvelut. Vuonna 2006 kaupungin kriittiseksi menestystekijäksi nostettiin "Yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta". Tämä lisäsi kaikilla toimialoilla ikäihmisille suunnattua palvelutuotantoa ja tiivisti toimialojen välistä yhteistyötä. Toimialat laativat yhdessä ikäihmisiä käsittelevän hyvinvointikatsauksen (Hyvä elämä 2007) ja ovat toimittaneet yhdessä "Ikäihmisten palveluoppaan". Sen sijaan toimialoilla ei ole ollut poikkihallinnollista tavoite- ja tahtotilan tarkempaa määrittelyä eikä yhteistä palvelujen suunnittelua ja arviointia. Yhteistyö yksityisten, kolmannen sektorin, seurakunnan ja kuntalaisten kanssa on ollut koordinoimatonta. 2.2 Yhteistyö ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä ja palvelujen järjestämisessä Kaikkien toimijoiden on otettava huomioon väestön ikääntymisen aiheuttamat muutokset palvelutarpeessa ja palvelutarjonnassa. Normaaliuden periaatteen mukaisesti kaupungin jokainen toimiala vastaa omalta osaltaan ikäihmisten palvelujen järjestämisestä oman ydintoimintansa osalta. 9

11 Kuva 3. Ikäihmisten palvelujen tuottaminen Työnjaon periaate ilmenee kuvasta 3. Ensisijaista on esteettömyys, joka tarkoittaa lähinnä fyysistä esteettömyyttä, mutta myös asenteellista esteettömyyttä. Sisimmillä kehillä olevat palvelut koskettavat kaikkia kuntalaisia, siis myös ikäihmisiä. Ne luovat hyvinvoinnin perustan. Kaksi ulointa kehää kuvaavat ikäihmisille suunnattuja palveluja. Ikäihmiselle suunnatuista palveluista osa on kaikille avoimia ja osa on ns. erityispalveluja, joita saa jos on olemassa palvelutarve ja ao. henkilö täyttää erikseen määritellyt asiakkuuskriteerit. Jokaisella kehällä olevan toimijan on tärkeää tuntea toistensa palvelut ja tehdä yhteistyötä. Viksussa pyritään ylittämään toimialojen raja-aitoja ja siirtämään verkostoyhteistyö aiempaa laajemmalle ja intensiivisemmälle tasolle. Peruspalvelu tapahtuu jatkossakin toimialojen omana työnä. Viksun palvelulupaukset toteutetaan toimialojen yhteistyöverkostossa. Tämä (ikäihmisten määrän kasvu) ei tarkoita sitä, että ryhtyisimme joka vuosi automaattisesti siirtämään vapaa-ajan ja asukaspalveluiden ja sivistystoimen budjeteista rahaa Jukka Salmiselle sosiaali- ja terveystoimeen väestön prosentuaalisten ikäjakaumien muutosten tahtiin. Sen sijaan meidän täytyy pyrkiä madaltamaan eri hallinnonalojen rajaaitoja palvellessamme seniori-ikäisiä kuntalaisia. Timo Juurikkalan johtama vapaa-ajan toimi ei tarjoa palveluja vain lapsille ja nuorille, eikä Salmisen sosteri hoida yksinään senioreiden palveluita tulevaisuudessa. Kun haastamme hallintojen raja-aidat, haastamme mielestäni samalla koko vanhuuden. Antti Lindtman, valtuuston puheenjohtaja. Viksu blogi Vanhuspolitiikka ei ole pelkästään sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, vaan kaikkien asia Professori Antti Karisto Finland-Sendai seminaarissa Vantaan Laureassa 10

12 3. Ohjelman valtakunnalliset ja vantaalaiset lähtökohdat Ikäihmisten palvelujen valtakunnallisia linjauksia Hallitusohjelmassa kiinnitetään huomio palvelujen monipuolistamiseen ja inhimillisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa vanhusten palvelurakenteiden ja sisällön kehittämisessä toimintakyvyn parantamista, itsenäisen selviytymisen vahvistamista, aktiivisen osallistumisen lisäämistä, esteettömän ympäristön luomista ja kansalaisten yhdenvertaista oikeutta palveluihin. 2 Ikääntyneiden neuvontaa ja ohjausta pidetään tärkeänä palvelumuotona, jolla vahvistetaan itsenäistä elämää. 3 Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa kiteytetään nämä valtakunnalliset linjaukset. Suositus painottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäisevän toiminnan ja kotona asumisen tukemisen ensisijaisuutta sekä kattavaa yksilökohtaista palvelutarpeen arviointia. Palveluvalikoimaa on monipuolistettava neuvonta- ja ehkäisevillä palveluilla. Terveyttä, toimintakykyä ja kuntoutumista on tuettava kaikissa palveluissa. Laatusuositus velvoittaa kuntia laatimaan toimialojen yhteistyönä ikääntymispoliittisen strategian, jossa luodaan yhteinen tavoite hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle ja palvelurakenteen kehittämiselle. 4 Vantaan kaupungin tasapainotetussa strategiassa ikäihmisten hyvinvointiin liittyvät linjaukset ovat hajallaan. Tämä ohjelma kokoaa yhteen ikäihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeät tavoitteet ja toimenpiteet sekä Vantaa-sopimukseen sisältyvän velvoitteen vanhusväestön määrän kasvuun varautumisesta. Vantaan kaupunkistrategian linjaukset konkretisoituvat Viksussa kestävän kehityksen periaatteet mukana kaupunkisuunnittelussa sekä uudisja korjausrakentamisessa hyvin toimiva joukkoliikenne toimialojen yhteistyö palvelujen järjestämisessä tiivistyy yhteisöllisiä arvoja ja toimintatapoja edistävä avoin toimintakulttuuri ja päätöksenteko sähköistä palvelua ja asiointia lisätään Lähde: Vantaan kaupunki. Talousarvio Taloussuunnitelma Vantaan kaupungin strateginen tavoite "Yhteinen vastuu hyvinvoinnista ja ympäristöstä" konkretisoituu Viksussa ennaltaehkäisyn periaate: terveyden, toimintakyvyn ja viihtyvyyden turvaaminen eri keinoin sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen, riskiryhmään kuuluville henkilöille suunnatut palvelut toimivat peruspalvelut kaupunkisuunnittelu: selvitys vanhojen asuinalueiden keskustojen ja niiden palvelujen kehittämisestä elinkaaritarkastelu ohjaa sekä uudisrakentamisen että rakennusten korjausten suunnittelua, hankintaa ja käyttöä Lähde: Vantaan kaupunki. Talousarvio Taloussuunnitelma Tie hyvään vanhuuteen, Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:8. 3 Neuvonta- ja palveluverkosto ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:24. 4 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3. 11

13 4. Yhtä vanhuutta ei ole Tässä luvussa on kuvattu tärkeimmät taustatekijät, jotka vaikuttavat vantaalaisten ikäihmisten hyvinvoinnin ja palvelujen kehittämiseen. Näitä ovat ikäihmisten ikäryhmän moninaisuus, ikäihmisten määrän ja siitä aiheutuva palvelutarpeen kasvu sekä käytössä olevien voimavarojen rajallisuus. 4.1 Erilaiset ikäihmiset Koetut elämänvaiheet, koulutus- ja työhistoria, terveys, toimintakykyisyys sekä hyvinvoinnin odotukset vaihtelevat yksilöllisesti. Yksilöinä, miehinä ja naisina, olemme aina erilaisia - yhtä vanhuutta ei ole. Naisten osuus kasvaa vanhimmissa ikäryhmissä 65 vuotta täyttäneistä naisia on 58 % 85 vuotta täyttäneistä heitä on jo 76 %. Kolmas ja neljäs ikä Odotettavissa oleva elinikä on miehillä 76,3 vuotta ja naisilla 83 vuotta 5. Gerontologisessa kirjallisuudessa ikääntyminen jaotellaan kahteen vaiheeseen, ns. kolmanteen ja neljänteen ikään. Kolmannella iällä tarkoitetaan elämän vaihetta, joka alkaa eläkkeelle siirryttäessä. Sen kesto vaihtelee yksilöittäin. Tässä vaiheessa ikäihminen on itsenäinen ja toimintakykyinen. Uuteen elämänvaiheeseen kohdistuu myös paljon myönteisiä odotuksia. Elämänvaihe on aktiivisen toiminnan vaihetta. Neljännen iän vaihe alkaa silloin kun sairaudet ja ikääntymiseen liittyvä haurastuminen alkavat heikentää toimintakykyä siten, että ulkopuolinen tuki arkipäiväisistä toiminnoista selviämiseksi on tarpeen. Eri selvitysten mukaan pitkäaikaisten vanhuspalvelujen piirissä (kotihoito, omaishoidon tuki, palvelutaloasuminen, ympärivuorokautinen hoito) 75 vuotta täyttäneestä väestöstä on noin 25%. Neljättä ikää elävien määrä on todellisuudessa tätä jonkin verran suurempi, koska osa selviytyy omaisten/ läheisten tuella ja osa hankkii palvelut itse yksityiseltä sektorilta. Johtopäätöksenä voi todeta, valtaosa 65 vuotta täyttäneistä ja suurin osa 75 vuotta täyttäneistä on itsenäisiä, kolmatta ikää eläviä senioreita ja vain pieni osa tarvitsee vanhuksille tarkoitettuja erityispalveluja. Kieli ja kulttuuritaustoja Vuonna 2009 Vantaalla on vuotta täyttänyttä kuntalaista. Heistä puhuu äidinkielenään suomea 92 % ja ruotsia 6%. Vuonna 2009 tehdyn Vantaan ruotsinkielisten väestöennusteen mukaan ruotsinkielisten 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vuoteen 2015 mennessä 1550:een (V ). Vuonna 2010 heidän osuutensa kaikista 65 vuotta täyttäneistä on noin 5,5% ja vuonna 2015 hieman alle 5%. Vantaalaisten juuret ovat eri puolilla Suomea Vuosi 2009: 65 vuotta täyttäneistä 3% eli 650 on syntyperäisiä vantaalaisia 25% on syntynyt Uudellamaalla 11% on syntynyt luovutetussa Karjalassa 11% on syntynyt Savossa 7 % on syntynyt Pohjois-Karjalassa 5% on syntynyt Pirkanmaalla 2% on ulkomaalaisia Tilastokatsaus 14:2009: Vantaan kaupungin tietopalvelu 5 Tilastokeskus. Väestötilasto

14 Muita kieliä äidinkielenään puhuvia 65 vuotta täyttäneitä on 2 %. Tänne muuttaneet ulkomaalaiset kuuluvat pääosin nuorempiin ikäryhmiin ja heidän vanhetessaan seniorimaahanmuuttajien määrä kasvaa. Vuoden 2009 alkaessa monikulttuurisia senioreita oli 398. Eniten heitä on Myyrmäessä ja Hakunilassa. On muistettava, että maahanmuuttajien ohella, meillä on romaniväestöä, jonka kulttuuriset erityispiirteet on myös otettava huomioon palveluissa. Kuva 4. Muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen väestö ja 75+ -vuotiaita. Vantaan suuralueittain vuodenvaihteessa 2008/2009 Terveys ja hyvinvointi Hyvinvointia synnyttäviä tekijöitä on monia ja niihin liittyy aina yksilökohtaisuutta. Terveys on yksi hyvinvoinnin keskeisimmistä ulottuvuuksista. Muita osatekijöitä ovat koulutus, työllisyys, asumisolot, asuinympäristö, perhesuhteet, sosiaaliset suhteet sekä taloudelliset ja poliittiset voimavarat. Eläkkeelle siirryttäessä samat tekijät ovat edelleen löydettävissä hyvinvoinnin taustalta, vaikka seniorit eivät enää ole työelämässä. Iäkkäiden toimintakyky, terveys, sairastavuus ja kuolleisuus vaihtelevat huomattavasti mm. koulutuksen, aiemman ammatin, tulojen ja asumismuodon mukaan. Erot ovat osittain limittäisiä sukupuolen, siviilisäädyn ja etnisen ryhmän kanssa. 6 Suomalaisten keskimääräinen terveydentila on viime vuosikymmeninä monessa suhteessa kohentunut, mutta sosioekonomiset terveyserot ovat pääosin säilyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Elinajan odotteessa erot ilmenevät selvästi. Ylempiin toimihenkilöihin kuuluva 35 -vuotias mies voi odottaa elävänsä kuusi vuotta pidempään kuin samanikäinen työntekijämies. Naisilla vastaava elinajanodotteen ero on runsaat kolme vuotta. Pitkäaikaissairastavuus on alemmissa koulutus- ja sosiaaliryhmissä noin 50 prosenttia yleisempää kuin ylemmissä ryhmissä. Vakavat mielenterveyden häiriöt ovat yleisempiä alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä. Näin on myös alkoholin suurkulutuksen ja humalahakuinen juomisen laita. 6 Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:16 Sosioekonomisten terveyserojen kaventamishanke Teroka 13

15 Terveellinen elämä: Vantaa verrattuna muuhun Suomeen tupakoimme enemmän ja olemme lihavampia vähemmän koulutetut miehet syövät kasviksia liian vähän vähemmän koulutettujen naisten liikuntakyky kaipaa kohentamista alkoholikuolemiin menetämme miehiä vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Terveyserot Vantaalla. Kaste, Etelä-Suomen materiaali. Toimintakyvyn heikentyessä ikääntyneen haavoittuvaa asemaa lisää huono taloudellinen tilanne, yksin ja varsinkin syrjässä asuminen, puutteellinen asunto ja asuinympäristö sekä omien tukihenkilöiden puute. Kaikissa ikäryhmissä yksinasuvia naisia on huomattavasti enemmän kuin miehiä. Yli 85 -vuotiaita vantaalaisia asuu yksin 821 henkilöä. Taulukko 1. Kaikki yksinasuvat asuntokunnat ja yksinasuvat, vähintään 65 vuotta täyttäneiden asuntokunnat suuralueittain sukupuolen mukaan ja heidän osuutensa kaikista 65 vuotta täyttäneistä yksinasuvista asuntokunnista. Tilastokatsaus 14:2009: Vantaan kaupungin tietopalvelu Alue Vantaan 65+v yksin asuvat asuntokunnat, lkm Osuus Vantaan 65+v yksinasuvista, % Naiset Miehet Naisista Miehistä Myyrmäki ,7 31,8 Kivistö ,6 4,5 Aviapolis ,9 2,6 Tikkurila ,4 21,2 Koivukylä ,6 12,6 Korso ,7 14,3 Hakunila ,2 13,1 VANTAA Asunnon mukavuudet vuonna vuotta täyttäneiden yksinasuvien koti 97% yksiasuvalla on kodissaan hyvät mukavuudet 3% yksinasuvalla on kodissaan puutteelliset mukavuudet Tilastokatsaus 14:2009: Vantaan kaupungin tietopalvelu Erilaiset toimintakyvyn rajoitteet, kuten liikkumisrajoitteet ja aistitoimintojen vaikeudet, yleistyvät huomattavasti eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Kognitiiviset ongelmat, jotka lisääntyvät merkittävästi 80 ikävuoden jälkeen, ovat suurin palvelutarpeen aiheuttaja, erityisesti pitkäaikaishoidon tarve lisääntyy. Hyvä taloudellinen tilanne on sekä miehillä että naisilla yhteydessä hyvään toimintakykyyn. Toimintakyvyn sosioekonomisten erojen taustalla on useita tekijöitä. Esimerkiksi liikkumiskyvyn koulutusryh- 14

16 mittäisiä eroja selittävät lihavuus, tupakointi, fyysinen työkuormitus ja krooniset sairaudet. Koettu terveys ja toimintakyky ovat riippuvaisia biologisesta, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta vanhenemisesta sekä elämäntavoista, kuten ravitsemuksesta, alkoholin käytöstä, tupakoinnista, liikunnasta ja sosiaalisesta osallistumisesta. Eläkkeelle siirtyminen ei yleensä aiheuta köyhyyttä vaan usein työikäisten köyhyys jatkuu eläkeiässä. Suomessa ei ole määritelty varsinaista minimitulotasoa, joka henkilön pitäisi saada. Täyden kansaneläkkeen määrää, yksin asuvalla 584 euroa kuukaudessa ja parisuhteessa elävällä 518 euroa kuukaudessa, pidetään toimeentulotuen pohjana. Kansaneläke määräytyy Suomessa oloajan ja työeläketulojen perusteella. Kansaneläkettä ei makseta, jos yksinäisen henkilön vuositulot ovat euroa vuodessa tai parisuhteisella euroa. Pelkän kansaneläkkeen tasoisilla kuukausituloilla elävällä on erityisen korkea pitkäaikaisköyhyysriski. Suomessa köyhien osuus 75 vuotta täyttäneistä naisista on EU-maiden keskitasoa korkeampi. Vantaalla 65 vuotta täyttäneiden naisten tulot ovat merkittävästi pienemmät kuin miesten. Meillä on täyden kansaneläkkeen varassa eläviä 328, joista on naisia Taulukko 2. Tulot ja tulonsaajat vuosina 2000 ja 2007 iän mukaan. Tilastokatsaus 14:2009: Vantaan kaupungin tietopalvelu Ikä- tulonsaajat? muutos (%) keskim. tulot/tulonsaaja, muutos (%) ryhmä miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset 65+v ,5 34, ,5 47,1 muut ,0 3, ,2 30,2 Taulukosta 2 ilmenee vantaalaisten naisten miehiä heikompi taloudellinen tilanne. Naisten keskimääräiset tulot ovat alle 1500 euroa kuukaudessa kun taas 65 vuotta täyttänee miesten tulot ovat yli 2000 euroa. Naisten ja miesten välinen tuloero on hieman kaventunut vuosien kuluessa. 4.2 Ikäihmisten määrä lisääntyy nopeasti Vantaa on ollut ja on edelleen nuorten ja lapsiperheiden kaupunki. Ikäihmisten osuus kaupungin väestöstä on ollut pieni. Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Samaan aikaan kun lapsien määrä on vielä kasvamassa, ikäihmisten määrä myös kasvaa. Vuodesta 1990 lähtien Vantaan väestönkasvu kaikkiaan on ollut 28 %, mutta samassa ajassa 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvoi 138 %. Olemme väestöltämme yksi Suomen nopeimmin vanhenevista kunnista ja tämä kasvusuunta jatkuu edelleen nopeana. Vuosi vuotta täyttäneitä vantaalaisia on Heistä 58 % on naisia. Tilastokatsaus 14:2009: Vantaan kaupungin tietopalvelu 7 Kelan eläke-etuuksien osat ja niiden suuruus raportti WIT092A. Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:16 15

17 Vantaalla väestömäärän ennustetaan kasvavan kaikissa ikäryhmissä, paitsi vuotiaiden ryhmässä, vuoteen 2020 mentäessä. 75+ v v v ikäryhmä v v v 7-12 v 0-6 v henkilöitä, lkm Kuva 5. Vantaan väestön muutoksen ennuste ikäryhmittäin vuosina 2009, 2015 ja Lähde: Vantaan väestöennuste 2009/A5:2009. Ikäryhmien vertailussa 65 vuotta täyttäneiden väestöryhmän kasvu on suurinta. Kasvuvauhti on lähimmän viiden vuoden aikana keskimäärin 1600 henkilöä vuodessa. Vuoden 2015 alussa 65 vuotta täyttäneitä ennustetaan olevan (37 %) nykyistä enemmän ja vuoden 2020 alussa (68 %) nykymäärää enemmän. 75 vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan kasvavan nykyisestä vajaasta 8 000:sta runsaan viidensadan henkilön vuosivauhdilla noin henkilöön vuonna Vähintään 85 vuotta täyttäneitä on ennusteen mukaan vuonna 2020 yli kaksinkertainen määrä nykytilaan verrattuna v v 85+ v Kuva vuotta täyttäneiden määrän kehitys vuoteen 2020 mennessä 16

18 Väestötilastojen ja -ennusteiden kanssa hieman puuhastelleena olen jo aikaisemmin ihmetellyt yhteiskunnan vaatimatonta panostusta kansamme geriatriseen tulevaisuuteen. Monessa tilastojulkaisussa on tähdennetty väestön ikääntymistä ja sen aiheuttamaa huoltosuhteen huononemista. Keskustelu on ollut hyttysen ininää. Jaana Huhta kaupunginhallituksen varajäsen, varavaltuutettu. Viksu blogi Kaupunginosien välillä on eroja. Seniorivaiheen kuntalaisia on eniten Myyrmäen, Martinlaakson, Simonkylän, Havukosken ja Hakunilan alueilla (Kuva 7, tummin alue). Kuva 7. Yli 65-vuotiaat kaupunginosittain. Lähde: Facta kuntarekisteri/rakennustason väestön poikkileikkaustilanne

19 Vuoteen 2020 mennessä 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa kaikilla alueilla, eniten Myyrmäessä ja Martinlaaksossa Kuva 8. Yli 75 -vuotiaiden määrän muutos sekä kokonaisväestömäärän ennuste v kaupunginosittain. Lähde: Lähde: Vantaan väestö 2008/2009/B14:2009 ja Vantaan väestöennuste 2009/A5: Kuntatalouden haasteita Kolmanneksi toimintaympäristön keskeisistä muutostekijöistä nousee kuntatalouden haasteet. Ikääntyneen väestön määrän kasvu merkitsee myös lisääntyvää palvelutarvetta. Toisaalta ainakin lähivuosien talousnäkymät viittaavat siihen, että käytössä olevat voimavarat eivät kasva merkittävästi. Lähivuosina saatamme olla tilanteessa, jossa palvelutarpeet ylittävät käytettävissä olevat voimavarat. Vantaalla lamaa edeltävää tilannetta leimasi suuri velkamäärä, joten ilman lamaakin Vantaan tilanne olisi ollut haastava. Asukasta kohti laskettuna velkamäärä, hieman yli 3000 euroa, on keskimääräistä suurempi verrattuna muihin kuntiin. Menojen nopea kasvu suhteessa verotulojen kasvuun ei ole tasapainossa. Tämä johtuu mm. siitä, että ikärakenteen muutoksen vaikutuksesta huoltosuhde heikkenee ts. hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien kuntalaisten määrä kasvaa enemmän kuin veronmaksajien määrä. Toisaalta valtiolta ja kuntalaisilta tulee painetta palvelujen laadun ja määrän kasvattamiseen. 18

20 Kuva 9. Sosiaali- ja terveydenhuollon 75 täyttäneiden asukaskohtaisten kustannusten kehitys Kuusikon kunnissa vuosina suhteutettuna Kuusikon aritmeettiseen keskiarvoon vuonna 2004=1 (kustannukset 2008 arvossa) ja Vantaa-sopimuksen 2% tuottavuustavoite Vantaa on pystynyt viime vuosien aikana alentamaan asukaskohtaisia vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia, kun ne ovat muissa suurissa kaupungeissa kasvaneet tai pysyneet ennallaan. 8 Vantaa-sopimuksen linjaukset ohjaavat jatkamaan tätä kehityssuuntaa. Kuvassa 9 on kuvattu viime vuosien kehitys sekä, mitä Vantaa-sopimuksessa edellytetty 2%:n tuottavuuden parantaminen merkitsee lähivuosina. Sen mukaan vuonna 2012 Vantaa panostaisi yli 75 -vuotiaiden sosiaali- ja terveyspalveluihin vuoden 2008 rahan arvossa laskettuna 14% vähemmän kuin viisi suurinta kaupunkia keskimäärin vuonna Tästä huolimatta kustannukset kasvaisivat absoluuttisesti, koska palvelutarpeen kasvu vuosittain on suurempi kuin 2%. Laskusuunta kustannuksissa herättää kysymään, onko odotettavissa palvelujen vähentämistä tai palvelutason laskua vai jotain muuta? Palvelutason madaltaminen ei ole houkutteleva vaihtoehto. Taloushaasteisiin vastaamisessa parhaana vaihtoehtona pidetään tuottavuuden parantamista. Se merkitsee tuotannollisen tehokkuuden kasvattamista tehostamalla toimintakäytäntöjä ja tilojen käyttöä sekä uudistamalla työtapoja ja palvelurakenteita. Toisena vaihtoehtona on tarkentaa työpanoksen suuntaamista, jolloin erityisesti ennaltaehkäisyn merkitys korostuu. Palvelun kohdistuminen juuri oikealle henkilölle on tärkeää. 8 Aila Kumpulainen. Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 6/

21 5. Ikääntymispoliittisen ohjelman arvot ja periaatteet Vantaan kaupungin arvot ovat ohjelmatyön lähtökohta 9. Arvot ilmaisevat sen, mikä on tärkeää ja mihin päämääriin toiminnassa pyrimme. Innovatiivisuus Innovatiivisuus tarkoittaa kykyä tuottaa Vantaalle uusia hyödyllisiä muutoksia, toimia suunnannäyttäjänä ja rohkeutta etsiä uusia, entistä parempia tapoja järjestää palveluja kuntalaisen hyväksi. Innovaatiot syntyvät usein eri toimintojen välisessä rajapinnassa. Toimialojen, seurakunnan, yksityisten ja kolmannen sektorin sekä ikäihmisten yhteistyö mahdollistaa uusien palveluratkaisujen löytymisen. Kestävä kehitys Kestävä kehitys tarkoittaa hyvien elinmahdollisuuksien turvaamista nykyisille ja tuleville sukupolville. Ratkaisuissa ja päätöksenteossa huomioidaan ekologiset näkökohdat ja oikeudenmukaisuus sekä pidetään talous tasapainossa. Palvelutuotannon ennakoiva suunnittelu on tärkeää. Painopisteenä on ennaltaehkäisevä terveyden edistäminen ja turvallisuuden luominen. Oikeudenmukaisuus ja kuntalaisten yhdenvertaisuuden toteutuminen on toiminnan lähtökohtana. Yhteisöllisyys Yhteisöllisyys tarkoittaa kuntalaisen osallisuuden ja aktiivisuuden edistämistä sekä syrjäytymisen ehkäisyä. Ikäihmisiä tuetaan osallistumaan täysivaltaisesti toimintaan ja päätöksentekoon. Huolehtimisen ja välittämisen kulttuuri toteutuu toiminnassa ja erilaisuutta arvostetaan. Vanhustyön arvoja ovat myös lämpö ja läsnäolo, koskettaminen, pysähtyminen, kuunteleminen ja välittäminen. Kaarina Suonperä, kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu. Viksu blogi Ohjelmaa ohjaavat periaatteet. Arvot ja toimintaa ohjaavat periaatteet luovat perustan toiminnalle. Periaatteet näyttävät suuntaa uusien palveluratkaisujen ja toimintatapojen kehittämiselle sekä ohjaavat päätöksentekoa toiminnan kaikilla tasoilla. 10 Normaaliuden periaate Normaaliuden periaatteen mukaan ikäihminen on kuten muutkin ihmiset. Ikääntyminen on elämänkaareen kuuluvana luonnollinen osa. Ikäihminen voi luottaa, että hän saa kunnioitusta ja arvostusta sekä voi osallistua valitsemaansa toimintaan ja palveluun. Hän on yhtä arvokas ja hänen elämänsä on yhtä merkityksellistä kuin kenen tahansa elämä. Palvelussa tunnustetaan ikäihmisen omat voimavarat. Valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus Valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että kuntalaisella on oikeus tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja ja päätöksiä kaikissa elämänvaiheissa, myös elämän loppuvaiheessa. Päätöksentekoa tuetaan riittävällä tiedolla erilaisista palvelujen vaihtoehdoista. Julkisia palveluja kehitetään niin, että kuntalaisen ja asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy. 9 Vantaan tasapainotettu strategia Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa. Ikäihmisten palvelujen laatusuositus STM Vantaan kaupungin työkirja tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Vantaan monikulttuurisuusohjelma Turvallisuussuunnitelma , luonnos

22 Oikeudenmukaisuus Oikeudenmukaisuuden periaatteella tarkoitetaan tasavertaisia mahdollisuuksia saada samantasoista palvelua samanlaiseen tarpeeseen sukupuolesta, etnisestä taustasta, kielestä, iästä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, vakaumuksesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. Tasavertaisten lähtökohtien turvaamiseksi ikäihminen voi tarvita erityistä huomiota voidakseen käyttää palvelua. Ikäihminen voi luottaa siihen, että hän saa palvelun kuten muutkin vastaavassa tilanteessa olevat kuntalaiset, ettei hän joudu syrjityksi osallistuessaan toimintaan tai hakiessaan palveluja. Suunnittelun ja päätöksenteon on oltava läpinäkyvää ja yhteneväisesti perusteltua. Turvallisuus Turvallisuuden periaatteella tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta. Ikäihminen voi luottaa siihen, että hänen ympäristönsä on turvallinen. Turvallisuus merkitsee myös tapaturmien ehkäisyä sekä palo- ja muuta turvallisuutta. Hän voi luottaa siihen, että hän ei joudu väkivallan tai kaltoin kohtelun uhriksi. 6. Vantaa vanhenee viisaasti - toimenpiteet palvelulupausten toteuttamiseksi Vantaan ikääntymispoliittinen ohjelma sisältää kuusi palvelulupausta, joille asetetut tavoitteet ohjaavat ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista ja palvelujen kehittämistä. Lupaukset ovat aihekokonaisuuksia, joille asetetaan tavoitteet ja laaditaan toimeenpanosuunnitelma. Suunnitelman toteutumista arvioidaan ohjelmaan varten perustetussa - koordinaatioryhmässä. Ohjelman toteutuksen etenemisestä raportoidaan vuosittain valtuustolle. Viksun palvelulupaukset 1. Tieto muuttaa asenteita. Myönteinen asenne ikäihmisiin ilmenee kaupungin toimialojen ja muiden toimijoiden yhteisenä tahtona ottaa toiminnassa huomioon ikäihmisten näkökulma. Ikäihmisten palvelutarpeet on huomioitu kaikkien toimialojen palveluissa. Vantaalla on paras tieto ikääntymisestä. Kuntalaisille tarjotaan tietoa palveluista ja vanhenemisesta. Ikäihmisiä palvelevilla työntekijöillä on uusin ikääntymiseen liittyvä gerontologinen tieto ja osaaminen. 2. Osallistumalla voi vaikuttaa. Hyvinvoinnin perustana ovat ikäihmisten omat voimavarat. Ikäihmisten kokemus ja viisaus tulevat näkyväksi osallistumisessa. Samalla ikäihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan. Ihmisen omia vahvuuksia ja kykyjä arvostetaan, ja palvelut suunnitellaan niitä hyödyntäen ja täydentäen. 3. Asuminen on elämänmakuista. Ikäihmisille on tarjolla monipuolisia asumisvaihtoehtoja ja kaikille ikäihmisille turvataan riittävä asumistaso. Ikäihmiset voivat asua elämänmakuisesti. Omassa kodissa on turvallista ja hyvä asua pitkään. Silloin kun kotina on palvelutalo tai hoivakoti, on kiinnitetään huomiota kodinomaisuuteen. Perinteinen laitoshoito muuttuu aktiiviseksi hoiva-asumiseksi 4.Ympäristö on esteetön. Toimintakyvyn rajoituksista huolimatta ikäihminen voi harrastaa, hoitaa asioita ja asua itsenäisesti. 5. Ennaltaehkäisevät palvelut edistävät hyvinvointia. Ennaltaehkäisy tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Ikäihmiselle luodaan mielekkään elämän edellytykset tarjoamalla mahdollisuus harrastaa, kokea taidetta ja oppia uutta. Monipuolisia ennaltaehkäiseviä palveluja tai itsehoitomahdollisuuksia on tarjolla kaikille ikäihmisille. 6. Uusi teknologia on käytössä. Ikäihmiset ovat uuden teknologian käyttäjiä. Teknologia on huomaamatonta, helppoa ja elämänlaatua parantavaa. Ikäihmiset ovat täysivaltaisia tietoyhteiskunnan jäseniä. 21

23 Kuva 10. Viksu pähkinänkuoressa 22

24 6.1 Tieto muuttaa asenteita Myönteinen asenne ikäihmisiin ilmenee kaupungin toimialojen ja muiden toimijoiden yhteisenä tahtona ottaa toiminnassa huomioon ikäihmisten näkökulma. Ikäihmisten palvelutarpeet on huomioitu kaikkien toimialojen palveluissa. Vantaalla on paras tieto ikääntymisestä. Kuntalaisille tarjotaan tietoa palveluista ja vanhenemisesta. Ikäihmisiä palvelevilla työntekijöillä on uusin gerontologinen tieto ja osaaminen. Ikääntyminen on luonnollinen normaaliin elämään kuuluva asia. Asenteiden muuttaminen on pitkäjänteistä ja vaativaa työtä. Käytännössä asenteet muuttuvat, kun sekä kaupunkilaiset että kaupungin työntekijät saavat oikeaa tietoa. Samoin ikäihmisiin liittyvät myönteiset kokemukset muuttavat asenteita. Kuntalaiset, seniorit itse ja palveluja tuottava henkilökunta tarvitsee tutkittua tietoa ikävaiheen erityispiirteistä. Tieto auttaa ymmärtämään seniorin elämäntilannetta ja muotoilemaan palvelun asiakaskeskeiseksi. Tavoite Toimenpiteet Vastuu 11 Vantaalaisilla on tietoa ikääntymiseen liittyvistä erityispiirteistä Ikäihminen saa tietoa palveluista ja niihin liittyvistä valinnanmahdollisuuksista Uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen Toteutetaan vuosittain ajankohtaisia kampanjoita esimerkiksi kaupunkijuhlassa Järjestetään kaikille kuntalaisille avoimia ikääntymistä käsitteleviä luentoja Toteutetaan gerontologisen osaamisen koulutusta kaupungin henkilökunnalle Kootaan senioreille suunnatut Internet sivut Päivitetään vuosittain palveluopas Avataan Seniori-infot yhteispalvelupisteisiin Kirjastoissa on senioriohjausta Tehdään yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen sekä koulutus- ja kehittämisyksiköiden kanssa Toimialat Sito Henkilöstökeskus Toimialat Vapas ja toimialojen tiedotusryhmä Vapas, Soster, Sito Vapas, Soster, Sito Soster, Sito Kaikki toimialat Ikäsyrjinnälle nollatoleranssi Sirkka-Liisa Kivelä verkostoseminaarissa Vastuutaulukossa käytetyt lyhenteet Keskushallinnon toimiala Keha Maankäytön ja ympäristön toimiala Mato Sivistystoimen toimiala Sito Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Soster Tilakeskuksen toimiala Tike Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimiala Vapas 23

25 6.2 Osallistumalla voi vaikuttaa Hyvinvoinnin perustana ovat ikäihmisten omat voimavarat. Ikäihmisten kokemus ja viisaus tulevat näkyväksi osallistumisessa. Samalla ikäihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan. Ihmisen omia vahvuuksia ja kykyjä arvostetaan, ja palvelut suunnitellaan niitä hyödyntäen ja täydentäen. Seniorivaihe on pitkä jakso elämää. Useimmat seniorit ovat varsin toimintakykyisiä ja aktiivisia. He ovat kartuttaneet osaamistaan eri työaloilla ja elämänkokemustensa kautta. On tärkeää, että tätä viisautta ja kokemusta hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Osallisuus ja vaikuttaminen lisäävät elämän mielekkyyttä ja tarjoavat mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen. Tavoite Toimenpiteet Vastuu Ikäihmiset ovat mukana päätöksenteossa, toiminnassa ja sen arvioinnissa Eri ikäisillä kuntalaisten kohtaaminen on mahdollista Vanhusneuvoston roolia vahvistetaan Senioriosaajakoulutus vakiinnutetaan kaupungin omana toimintana Luodaan mahdollisuuksia toimia vapaaehtoistyössä Viksu-ohjelman sisältöön liittyviä tilaisuuksia järjestetään vuosittain kuntalaisille ja asiantuntijoille Toteutetaan kysely ikäihmisten palveluodotuksista Toimialat ja yhteisöt järjestävät eri ikäisten yhteistyöprojekteja ja tapahtumia Soster, vanhusneuvosto Vapas, Sito Vapas, toimialat Vapas, Soster ja vanhusneuvosto Soster, Keha, vanhusneuvosto Kaikki toimialat omassa toiminnassaan 24

26 6.3 Asuminen on elämänmakuista 12 Ikäihmisille on tarjolla monipuolisia asumisvaihtoehtoja ja kaikille ikäihmisille turvataan riittävä asumistaso. Ikäihmiset voivat asua elämänmakuisesti. Omassa kodissa on turvallista ja hyvä asua pitkään. Silloin kun kotina on palvelutalo tai hoivakoti, on kiinnitetään huomiota kodinomaisuuteen. Perinteinen laitoshoito muuttuu aktiiviseksi hoiva-asumiseksi Koti on merkittävä elämän perusasia, jolle muu hyvinvointi rakentuu. Yleinen pelko "laitokseen joutumisesta" tulee usein uhkana esille ikäihmisten tulevaisuuskeskusteluissa. Toisaalta yksinäiset ikäihmiset toivovat usein hoitopaikkaan pääsyä. Koti tarkoittaa paitsi rakennettua kotia myös ihmissuhteita, joissa voi olla oma itsensä, toimia riippumattomasti ja toteuttaa itseään. Toimintatavat on suunniteltava siten, että ne hyödyntävät ikäihmisen voimavaroja ja kunnioittavat hänen itsemääräämisoikeuttaan. Tavoitteena on, että ikäihminen voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tarpeettomia siirtoja hoitopaikasta toiseen vältetään. Tavoite Toimenpiteet Vastuu Ikäihmisille on tarjolla monipuolisia asumisvaihtoehtoja Kaupunkitason työryhmä koordinoi kaavoitusta ja ikäihmisten asumisvaihtoehtojen suunnittelua Vanhustenkeskusten yhteyteen/läheisyyteen tulee erilaisia asumisen vaihtoehtoja, esteettömiä senioritaloja/vuokra-, asumisoikeus-, omistusasuntoja, kunnallisia ja yksityisiä palvelutaloja, myös uudenlaisia yhteisöllisiä asumisen vaihtoehtoja Mato, Soster Mato, Soster, rakennuttajat, yksityiset palveluntuottajat Ikäihmisen asuinalueella on jokapäiväiseen elämään tarvittavat palvelut Selvitetään puutteellisesti asuvien ikäihmisten asumisolosuhteet Kaavoituksessa ja rakentamisessa on ikäihmisten näkökulma otettu huomioon Kehitetään Asukastalonmies - toimintamalli vrt. asukashuoltaja tai sosiaalitalonmies Vapas, soster Mato Mato, Soster, rakennuttajat Vuosi 2009 Kotona asuu 91,3 % 75 vuotta täyttäneistä. 12 Kts. Elämänmakuista asumista Vantaalla. Vantaan asunto-ohjelma

27 6.4 Ympäristö on esteetön 13 Toimintakyvyn rajoituksista huolimatta ikäihminen voi harrastaa, hoitaa asioita ja asua itsenäisesti. Esteettömyys tulee esille kodin arkkitehtuurissa ja kotiovelta ulos lähdettäessä. Vaikka kaikki palvelut olisivat hyvin järjestetyt, liikennejärjestelyt, hissittömyys, liukkaus tai portaat voivat estää liikkumisen ja tehdä palveluihin pääsyn mahdottomaksi. Esteettömyysnäkökulman tulee olla mukana kaikessa ympäristön, palvelujen ja rakennusten suunnittelussa. Esteettömyyteen sisältyy myös tavoite lähipalvelujen turvaamisesta. Tavoite Toimenpiteet Vastuu Ikäihminen pääsee liikkumaan kotinsa ulkopuolella kaikkina vuodenaikoina Uudet kaupunginosat ja rakennukset ovat esteettömiä Palvelut ovat saavutettavissa joukkoliikenteellä Asuinympäristö on turvallinen Arvioidaan alueiden ja niillä olevien julkisten tilojen esteettömyys ja korjataan epäkohdat Toteutetaan Esteettömyysohjelma ja Hissiselvityksen (2008) toimenpide-ehdotukset Priorisoidaan yhdessä korjaukset ja muutostyöt Toteutetaan asumiseen liittyvää info-palvelua Alueet, joilla asuu paljon ikäihmisiä priorisoidaan teiden ja väylien kunnossapidossa Esteettömyysnäkökulman toteuttaminen alueiden suunnittelussa ja uudisrakennusten rakennusvalvonnassa Esteettömyyden ja palvelujen saavutettavuuden korostaminen joukkoliikenteen suunnittelussa ja hankinnassa Arvioidaan ja kehitetään palvelulinjojen toimivuutta Ehkäistään paikallinen häiriökäyttäytyminen Vapas, Mato, Tike, vanhusneuvosto Mato Mato ja Soster Mato Mato ja Tike Mato Mato, Soster, Helsingin seutuliikenne Poliisi, Vapas vanhusneuvosto 13 Kts. Vantaan esteettömyysohjelma. Hissiselvitys 2008 Vantaan turvallisuussuunnitelma

28 Vuosi % 65 vuotta täyttäneistä asuu 3-4 kerroksisessa hissittömässä kerrostalossa Myyrmäessä 834 Kivistö 24 Aviapolis 7 Tikkurila 1039 Koivukylä 227 Korso 462 Hakunila 240 Tilastokatsaus 14:2009: Vantaan kaupungin tietopalvelu Palvelut saatava rollaattorin kantaman päähän. Kuntalaiskommentti Myyrmäessä 27

29 6.5 Ennaltaehkäisevät palvelut edistävät hyvinvointia Ennaltaehkäisy tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Ikäihmiselle luodaan mielekkään elämän edellytykset tarjoamalla mahdollisuus harrastaa, kokea taidetta ja oppia uutta. Monipuolisia ennaltaehkäiseviä palveluja tai itsehoitomahdollisuuksia on tarjolla kaikille ikäihmisille. Hyvinvoiva ikäihminen kokee elämänsä mielekkäänä. Mielekkään elämän kokemisessa keskeistä on tekeminen, esimerkiksi harrastaminen, vapaaehtoistyön tekeminen tai opiskelu. Tarve oppia uusia asioita säilyy läpi elämän. Ennaltaehkäisyn vaikuttavat painopisteet ovat liikunta, terveellinen ruokavalio, rokotukset, kaatumisten ja murtumien ehkäisy sekä sydän- ja verisuonitaudin riskitekijöiden vähentäminen. Muistiin liittyvien häiriöiden varhainen tunnistaminen ja hoito on keskeistä ikäihmisten terveyden näkökulmasta. Terveelliset elämäntavat ovat myös ikäihmisille tärkeitä. Milloinkaan ei ole myöhäistä aloittaa. Tavoite Toimenpiteet Vastuu Ikäihmisellä on mahdollisuus harrastaa, oppia uutta,vaikuttaa asioihin ja tehdä valintoja Ikäihminen pysyy toimintakykyisenä ja hänen sairastumistaan ehkäistään Ikäihmisiä ohjataan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä aiheissa Luodaan mahdollisuudet kokea ja vastaanottaa kulttuuria sekä taidetta Tarjotaan mahdollisuus harrastaa Tarjotaan mahdollisuus oppia Luodaan kohtaamispaikkoja ja foorumeja, joissa on mahdollista osallistua, oppia, antaa palautetta ja saada tietoa Kehitetään avointa päivätoimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa Lisätään ikäihmisten liikuntamahdollisuuksia: lisätään tietoisuutta olemassa olevista palveluista ja ohjataan niiden käyttöön lisätään liikuntamahdollisuuksia elin- ja asuinympäristössä. kannustetaan järjestöjä ikäihmisten liikunnan järjestämisessä tehostetaan liikuntaan sopivien tilojen käyttöä Tehdään keskeisten kansansairauksien ehkäisemiseksi toimintaohjelma Seniorineuvola Tehdään toimintaohjelma muistisairauksien ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tunnistamiseen ja hoitoon Vapas ja Sito Vapas ja Sito Kaupungin tiedotusryhmä ja toimialat Soster, Vapas Vapas, Sito ja Soster Soster Soster, Sito, Vapas Soster 28

30 Elämän laadun keskeiset tekijät merkitykselliset roolit emotionaalinen hyvinvointi läheissuhteet aineellinen hyvinvointi ja terveys Professori Kaisu Pitkälän (Helsingin yliopisto, yleislääketieteen laitos) Yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta verkostoseminaarissa

31 6.6 Uusi teknologia on käytössä Ikäihmiset ovat uuden teknologian käyttäjiä. Teknologia on huomaamatonta, helppoa ja elämänlaatua parantavaa. Ikäihmiset ovat täysivaltaisia tietoyhteiskunnan jäseniä. Ikäihmiselle on tärkeää olla mukana ajassa. Yksi käytännön edellytys siihen on tietoyhteiskuntavalmiuksien hallinta. Tässä suhteessa nuoret ikäpolvet ovat eturintamassa ja monet seniorit opettelevat tietoyhteiskuntataitoja eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Tämä onkin hyvä ajankohta, koska myöhemmässä vaiheessa lievätkin muistiongelmat voivat vaikeuttaa mm. teknologisten apuvälineiden käyttöä. Ajalle on myös ominaista erilaisten teknologisten apuvälineiden nopea kehittyminen. Teknologia tarjoaa mahdollisuuden edistää itsenäistä selviytymistä ja parantaa turvallisuutta. Tavoite Toimenpiteet Vastuu Ikäihmisillä on mahdollisuus saada hyvät tietoyhteiskuntavalmiudet Järjestetään tietoyhteiskuntataitojen opetusta ja ohjausta sekä käyttömahdollisuuksia Sito Ikäihmisellä on mahdollisuus käyttää teknologiaa palveluissa ja jokapäiväisen elämän tukena Osallistutaan teknologian kehittämiseen yhdessä yritysten sekä tutkimus- ja kehittämislaitosten kanssa Ohjataan hyödyntämään teknologiaa: kaupungin kotisivut, jatkuva näyttely ja käytön ohjaus, teknologiahoitaja, teknologia "help desk" Keha, Soster, Sito Keha, Soster, Sito Ikäihminen ohjataan käyttämään apuvälineitä, jotka edistävät osallistumista ja itsenäistä selviytymistä Laaditaan hoivateknologian hyödyntämissuunnitelma Mahdollisuuksista tiedottaminen: kaupungin kotisivut, jatkuva näyttely esimerkiksi netissä Keha, Soster Soster 30

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä 2 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020

SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020 SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMALLE... 4 2.1 LAATUSUOSITUKSET JA OHJEISTUKSET... 4 2.2 VANHUSPALVELUITA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015

Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015 0 Oikeus ikääntyä arvokkaasti, täyttä elämää eläen Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015 1 1. Johdanto 3 2. Lähtökohdat ikääntymispoliittiselle ohjelmalle 4 2.1 Ikääntyvien määrän kehitys 4 2.2 Puutteellisesti

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOHJA 2018 Lohjan ikääntymispoliittinen ohjelma 2015-2018

IKÄÄNTYVÄ LOHJA 2018 Lohjan ikääntymispoliittinen ohjelma 2015-2018 IKÄÄNTYVÄ LOHJA 2018 Lohjan ikääntymispoliittinen ohjelma 2015-2018 Kuva: Pia Riihioja Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.3.2015 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS LOHJALLA... 6 1.1. Yleistä

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 5 3.1

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Aktiivinen, terve ja turvallinen ikääntyminen Utajärven kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2015-2018

Aktiivinen, terve ja turvallinen ikääntyminen Utajärven kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2015-2018 UTAJÄRVEN KUNTA Aktiivinen, terve ja turvallinen ikääntyminen Utajärven kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2015-2018 Ikäihmisten valmistelutoimikunta 17.4.2015 1 ELÄMÄ Elämä, mikä tuttu

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

Valtuustokauden 2013 2016 strategia

Valtuustokauden 2013 2016 strategia Valtuustokauden 2013 2016 strategia KV 17.6.2013 Sisältö Valtuustokauden 2013 2016 strategia... 3 Valtuustokauden strategian laadinta... 4 Vantaalainen strategiatyön malli... 4 Valtuustokauden strategian

Lisätiedot

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA Ikääntymispoliittinen strategia Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2008 80 Kaupunginhallitus 21.04.2008 112 Kaupunginvaltuusto / 2008 SISÄLLYS

Lisätiedot

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Seniori 2000 Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Sitra 233) Taloustieto Oy 1999

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto.. 3 2. Äänekosken kaupunki tänään ja lähitulevaisuudessa.. 7 3. Elinympäristö ja asuminen 10 3.1 Ikääntyvien asuin- ja elinympäristö 11

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot