Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa: Pakollisen liikennevakuutuksen korvauspiiri tulee säilyttää nykymuodossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa: Pakollisen liikennevakuutuksen korvauspiiri tulee säilyttää nykymuodossa"

Transkriptio

1 1 (4) Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lausuntopyyntönne STM047:00/2008 Luonnos hallituksen esitykseksi liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä luonnos hallituksen esitykseksi laiksi liikenneturvallisuusmaksusta Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi liikennevakuutuslaki, jolla uudistettaisiin nykyisen lain rakenne ja poistettaisiin laissa havaitut puutteet. Liikennevakuutuslaki koskisi edelleen moottoriajoneuvojen liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen korvaamista sekä näiden vahinkojen varalta otettavaa liikennevakuutusta. Esitys sisältää kuitenkin eräitä rajauksia liikennevahinkojen korvattavuuteen. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi laki liikenneturvallisuusmaksusta, jossa määrätään vakuutusyhtiöiden maksettavaksi tulevasta maksusta. Liikenteen turvallisuusvirasto keräisi maksua, ja sen määrä olisi yksi prosentti vakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta saamasta maksutulosta. Liikenneturvallisuusmaksu tuloutettaisiin valtion talousarvioon ja tieliikenteen turvallisuuden edistämiseksi osoitettaisiin tarvittava määräraha talousarvion yhteydessä. Hallituksen esitysluonnokset on valmisteltu ministeriössä virkatyönä. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa: Pakollisen liikennevakuutuksen korvauspiiri tulee säilyttää nykymuodossa Esityksen yhtenä tavoitteena on siirtää liiketoimintaan ja tiettyihin työsuorituksiin liittyvät riskit pois liikennevakuutuksen piiristä ja katettaviksi vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Tarkempia perusteita järjestelmän muut- Suomen Yrittäjät Mannerheimintie 76 A, Helsinki, PL 999, Helsinki puhelin Y-tunnus

2 2 (4) tamiselle ei ole esitetty. Vaikka ymmärrämme muutosesityksen taustalla olevan tavoitteen sitoa liikennevakuutus tiiviimmin ajoneuvon normaaliin liikennekäyttöön, emme silti näe riittäviä perusteita liikennevakuutuksen korvauspiirin muuttamiselle. Järjestelmä on tällä hetkellä toimiva ja korvauskäytäntö vakiintunutta. Esityksen myötä osa liikennevakuutuksen piiriin kuuluvista vahinkoriskeistä siirrettäisiin liiketoiminnan vastuuvakuutuksen korvauspiiriin tai tapaturmavakuutuksesta korvattavaksi. Käytännössä tilanne voi johtaa siihen, että esimerkiksi kuljetus-, logistiikka-, maanrakennus- ja metsäkonealalla toimivien yritysten vakuuttamisen kustannukset nousevat tai yritysten tietyt riskit jäävät kokonaan vakuuttamatta. Jos muutokseen nähdään kaikesta huolimatta tarvetta, tulisi ajoneuvojen liikennevakuutusmaksujen tasoa laskea vapaaehtoisten vakuutusten kustannuksia vastaavasti. Esityksen mukaan esinevahinkojen korvauspiiriä rajattaisiin nykylakia laajemmin siten, että korvauspiirin ulkopuolelle jäisivät kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana työnkohteelle tai toimintaan osalliselle toiselle ajoneuvolle aiheutuneiden vahinkojen lisäksi työnkohteen välittömässä vaikutuspiirissä olevalle omaisuudelle sattuneet vahingot. Voimassa olevassa laissa ( /279) työsuorituksen välitöntä vaikutuspiiriä ei ole suljettu korvattavuuden ulkopuolelle. Lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä perustellaan korvausvastuun rajaamista sillä, ettei vakuutuksesta ole perusteltua kattaa liikenteeseen kuulumattomia yritystoiminnan riskejä. Korvaamatta jäisivät esimerkiksi vahingot, jotka aiheutuvat käytettäessä ajoneuvoa kaivamiseen, pumppaamiseen, imemiseen, nostamiseen, raivaukseen, maan siirtoon tai tasaamiseen. Työn kohteen välittömässä vaikutuspiirissä olevalla omaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi maakaivannossa olevaa kaapelia, valmisteilla olevaa rakennusta tai muuta omaisuutta, joka on osa työn kohdetta tai muutoin välittömän suojausvelvoitteen alaisena. Katsomme, että esitetty korvausvastuun rajaus ja välittömän vaikutuspiirin käsite ovat tulkinnanvaraisia. Monitulkintainen käsitteistö voi käytännössä johtaa odottamattomiin ratkaisuihin ja korvattavien vahinkojen olennaiseen supistumiseen. Esimerkiksi terminaaleissa kuormauspaikan välittömässä läheisyydessä olevalle vieraalle omaisuudelle aiheutunut vahinko jäisi esityksen mukaan korvauspiirin ulkopuolelle. Tällaista vahinkoa ei tällä hetkellä pääsääntöisesti korvata yritysten toiminnanvastuuvakuutuksesta rajoitusehtojen perusteella. Näin ollen korvauspiirin supistaminen ja poikkeaminen oikeuskäytännöstä voi lisätä yritystoiminnan riskejä ja kustannuksia. Tätä seikkaa ei ole riittävästi otettu huomioon lakiesitystä laadittaessa. Liikenteessä käyttämisen -käsitettä selvennettävä Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö tai omaisuusvahinko (liikennevahinko) korvataan ajoneuvoa varten annetusta

3 3 (4) Liikenneturvallisuusmaksulaki Muut huomiot liikennevakuutuksesta. Voimassa olevan lain mukaisesti ajoneuvo olisi liikenteessä myös siinä tapauksessa, kun sitä käytetään tavaroiden tai henkilöiden kuljettamiseen liikenneväylien ulkopuolella. Huomautamme, ettei liikenneväylä käsitettä määritellä esitysluonnoksessa lainkaan. Nykyistä korvauskäytäntöä vastaavasti satama-, tehdas-, terminaali- ja soranottoalueilla sekä muilla vastaavilla logistiikan ja kuljetusalan käyttämillä alueilla olevia väyliä tulee pitää liikenneväylinä. Lisäksi kaikki levähdyspaikat ja pysäköintihallit, ml. huoltoasemat ja piha-alueet sekä pysäkit, linja-autoasemat ja muut rajatut alueet tulee sisällyttää selkeästi liikenneväylä-käsitteen piiriin. On perusteltua, että henkilövahingot, jotka aiheutuvat liikkumattomaan moottoriajoneuvoon nousemisesta tai siitä poistumisesta, katsottaisiin nykyisen korvauskäytännön mukaisesti liikennevakuutuksesta korvattavaksi vahingoksi. Huomautamme, että ajoneuvoon nouseminen ja siitä poistuminen liittyvät kiinteästi ajoneuvon liikenteessä käyttämiseen, esimerkiksi linja-autoalalla. Ajoneuvon ovien avaamisen ja sulkemisen lisäksi myös ajoneuvon tavaratilan luukkujen avaaminen ja sulkeminen tulee katsoa liikenteessä käyttämiseksi. Vahinko tulisi korvata liikennevakuutuksen perusteella riippumatta alueesta, jolla vahinko sattuu. Tällä hetkellä pakollisesta liikenneturvallisuusmaksusta säädetään voimassa olevan liikennevakuutuslain 18 a :ssä. Säännös on perustuslaillisten näkökohtien valossa puutteellinen, sillä laissa ei säädetä verovelvollisuuden tai veron suuruuden perusteista, verovelvollisten piiristä tai verovelvollisen oikeusturvasta. On kannatettavaa, että liikenneturvallisuustyön rahoitusta koskevia säännöksiä selkeytetään maksun veroluoteisuuden osalta siten, että perustuslain 81 :ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Luonnoksessa ehdotetaan muutoksia korvausasian käsittelyaikoihin. Päätöksen antamista koskeva määräaika ehdotetaan lyhennettäväksi kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut asian ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset. Muutosta voidaan pitää hyvänä. Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan takautumisvaateen ulottamista tuotevastuulain mukaisiin vahinkoihin tuotevastuulain muutoksella. Jos liikennevahinko aiheutuu moottoriajoneuvon puutteellisesta turvallisuudesta, liikennevakuutuskorvauksen maksajalla olisi oikeus kohdistaa takautumisvaade tuotevastuuvakuutuksen perusteella vastuussa olevaa ajoneuvon valmistajaa tai maahantuojaa vastaan. Muutos on kannatettava, sillä regression laajentamisella voi pitkällä tähtäimellä olla vakuutusmaksuja alentava vaikutus. Yritysajoneuvojen vahinkohistorian huomioiminen ja hinnoittelu on pitkälti ollut varsin sääntelemätöntä, eikä tähän ehdoteta muutosta. Suomen

4 4 (4) Yrittäjien mukaan olisi perusteltua, että liikennevakuutuslain mukaisessa hinnoittelussa olisi mahdollisuus ottaa huomioon ajoneuvokohtaisten vakuutushistoriatietojen lisäksi yritysten liikennevakuutuksien vahinkohistoria joko kokonaan tai osittain. Suomen Yrittäjät Jussi Järventaus toimitusjohtaja Tiina Toivonen lainopillinen asiamies

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 62/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi päätoimisten opiskelijoiden päivärahakorvausta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisioja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Viite: Lausuntopyyntö 18.2.2015 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 219/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia muutettavaksi. Sellainen viestintälaitteiden

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Vesiväylänpitoon liittyviä vastuu- ja korvausperiaatteita

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Vesiväylänpitoon liittyviä vastuu- ja korvausperiaatteita 11 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Vesiväylänpitoon liittyviä vastuu- ja korvausperiaatteita Vesiväylänpitoon liittyviä vastuu- ja korvausperiaatteita Liikenneviraston ohjeita 11/2015 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annettua lakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

KUV/3823/48/2009 22.5.2009

KUV/3823/48/2009 22.5.2009 KUV/3823/48/2009 22.5.2009 Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MAKSUPALVELULAIKSI Olette pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maksupalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin.

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin. TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1461-14 Ratakatu 3, PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 15.12.2014 10/2014 Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) HH/emt 18.6.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi

Lausunto 1 (4) HH/emt 18.6.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi Lausunto 1 (4) HH/emt 18.6.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi Lääkäriliiton lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen siirtotyöryhmän raportista sekä luonnoksista

Lisätiedot

HE 8/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rintamasotilaseläkelakia

HE 8/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rintamasotilaseläkelakia HE 8/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rintamasotilaseläkelakia siten, että Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN Opetushallitus käsittelee tässä tiedotteessa uskonnon

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot