Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-21:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Poikkeamispäätös / Erkki Lummila Poikkeamispäätös / Pirkko ja Timo Äikäs Kuhmoisten sisäjärvien rantayleiskaavan muuttaminen tilalla Lausunto Kärppäjärven Natura alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 279 Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä (Jokinen Satu) ja uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta 280 Kuhmoisten kunnan osallistuminen ja sitoutuminen Vesuri-ryhmä ry:n Leader-kehittämisohjelmaan ja kuntarahoitusosuuteen ohjelmakaudelle Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 284 Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Muut asiat

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Malin Kimmo puheenjohtaja Aittolahti Lea jäsen Hellstén Henna jäsen Järvenpää Juha jäsen Mattila Veikko jäsen Sarvala Silmu jäsen Sumioinen Jarkko jäsen Jokinen Mira kvalt:n pj Simola Ossi kvalt:n I varapj Launonen Kari kvalt:n II varapj Heusala Anne kunnanjohtaja Luukkanen Sanna hallintojohtaja Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Kimmo Malin puheenjohtaja Sanna Luukkanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2013 Juha Järvenpää pöytäkirjan tarkastaja Veikko Mattila pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 272 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 273 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas ta jik si Juha Järvenpään ja Veikko Mattilan.

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 274 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sus sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouk sen työjärjestykseksi. Kokouksen alussa rakennusmestari Markus Virolainen ja ta lous sihtee ri Reetta Talja oli kutsuttu kokoukseen talousarvion 2014 laa dintaan sekä muihin ajankohtaisiin asioihin liittyen.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Poikkeamispäätös / Erkki Lummila Rakltk Valmistelija: tekninen johtaja, puh Erkki Lummila hakee lupaa kerrosalaltaan 25 m²:n ran ta sau na raken nuk sen rakentamiseen tilalle Saarenmaa RN:o 6:65 Kuhmoisten kun nan Tapialan kylässä. Rakennuspaikka sijaitsee Päi jän teen Tupa sa lot -saarien lounaisosassa. Alueella on voimassa Päijänteen rantayleiskaava ja rakennuspaikka on kaavoitettu loma-asuntoalueeksi RA. Saunarakennus on esitetty si joi tet ta vak si 15 metrin etäisyydelle rannasta. Kaavamääräys RA Loma-asuntoalue Alue varataan loma-asuntojen rakentamiseen. Yhden ra ken nus paikan rakennusoikeus määräytyy tehokkuudella e=0,05. Ra ken nus oikeus on kuitenkin enintään 200 m². Tämän lisäksi saadaan rakentaa ta lous ra ken nuk sia enintään 50 m². Yksi erillinen kerrosalaltaan enintään 20 k-m²:n suuruinen sau na raken nus voidaan sijoittaa vähintään 15 metrin etäisyydelle ran ta viivas ta, ei kuitenkaan rantavyöhykkeen avoimiin osiin. Poikkeusta haetaan rantayleiskaavan saunarakennuksen enim mäisker ros alaa koskevasta määräyksestä ja hakemustaan hakija pe ruste lee mm. sillä, että rakennus olisi mahdollisimman monipuolisesti käy tet tä vis sä rakennuksen erilaisissa tulevissa käyttötilanteissa. Kuultavia naapureita ei alueella ole. Hakemuksen perustelut (ote hakemuksesta), asemapiirros sekä ranta yleis kaa va ote erillisinä liitteinä. Teknisen johtajan ehdotus: Lausuntonaan kunnanhallitukselle raken nus lau ta kun ta toteaa, että Päijänteen rantayleiskaavan alueelle on myönnetty useita poikkeamislupia kerrosalaltaan 25 m²:n ran tasau nan rakentamiseen. Poikkeamiseen suos tu mi nen ei johda merkit tä vään rakentamiseen eikä vaikeuta kaavan to teut ta mis ta eikä asu tuk sen muutakaan järjestämistä alueella.

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Khall 275 Sijaintipaikkaa osoittava kartta sekä asemapiirros ovat liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Erkki Lum mi lal le luvan kerrosalaltaan 25 m²:n rantasaunarakennuksen raken ta mi seen tilalle Saarenmaa RN:o 6:65 Kuhmoisten kunnan Tapialan kylässä. Rakennuspaikka sijaitsee Päijänteen Tupasalot -saarien lounaisosassa. Kunnanhallitus toteaa, että Päijänteen ran tayleis kaa van alueelle on myönnetty useita poikkeamislupia ker rosalal taan 25 m²:n rantasaunan rakentamiseen. Poikkeamiseen suostu mi nen ei johda merkittävään rakentamiseen eikä vaikeuta kaavan to teut ta mis ta eikä asutuksen muutakaan järjestämistä alueella. Päätöslomake on liitteenä 2. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Liitteet Liite 1 Kartta ja asemapiirros Liite 2 Poikkeamispäätös Jakelu Erkki Lummila Keski-Suomen ely

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Poikkeamispäätös / Pirkko ja Timo Äikäs Rakltk Valmistelija: tekninen johtaja, puh Pirkko ja Timo Äikäs hakevat lupaa loma-asunnon laajentamiseen enin tään 70 m²:llä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muut ta miseen pysyvään asumiseen tarkoitetuksi rakennukseksi tilalla Pii lopirt ti RN:o 8:152 Kuhmoisten kunnan Lästilän kylässä. Ra ken nuspaik ka sijaitsee Sisäjärvien rantayleiskaavan loma-asuntojen kort te lialu eel la RA Iso-Pihlajajärven Kuorelahden rannalla. Loma-asuntoalue RA Alue on tarkoitettu pääasiassa loma-asumiseen. Kullekin alueen rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden asuin ra ken nuk sen, erillisen saunan ja talousrakennuksia, joiden yhteen las ket tu kerrosala on enintään 250 m². Asuinrakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta ran tavii vas ta tulee olla vähintään 25 m. Rantayleiskaavassa pientalovaltaisella asuntoalueella (AP) asuin raken nuk sen etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 40 metriä ja uu den rakennuspaikan vähintään 5000 m². Tilan Piilopirtti pinta-ala on 2050 m² ja syvyys rannasta 40 metriä. Laa jen net ta van rakennuksen etäisyys rannasta on 20 metriä ja laajen nus toteutetaan rannan suuntaisena. Poikkeusta haetaan seuraavista rantayleiskaavan määräyksistä 1) ra ken nus pai kan käyttötarkoitusta osoittava määräys 2) rakennuksen ran ta etäi syyt tä koskeva määräys. Hakemustaan hakija perustelee mm. seuraavasti: Lähialueella on olemassa sekä loma- että vakituista asumista. Nykyi sen loma-asunnon laajentamisella saadaan rakennettua tontille ja mai se maan sopiva vakituisen asumisen mahdollistava rakennus. Tontti on kapea, jonka vuoksi rakennuksen laajennus on to teu tet tava rannan suuntaisesti. Toisaalta ympäristöön sopivan laajennuksen to teut ta mi nen edellyttää rakennuksen laajentamista luoteeseen. Myös teknisesti laajennus on helpoin toteuttaa hakemuksen mu kaises ti. Hakemuksen johdosta ei ole tehty huomautusta. Hakemuksen perustelut (ote hakemuksesta), asemapiirros, va lo kuvat laajennettavasta rakennuksesta sekä rantayleiskaavaote eril li sinä liitteinä.

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Teknisen johtajan ehdotus: Lausuntonaan kunnanhallitukselle raken nus lau ta kun ta toteaa, että maankäytölliset erityiset syyt ra kennuk sen laajentamiseen 20 metrin etäisyydellä rannasta ovat ole massa. Rakennuslautakunta ei näe estettä rakennuksen käyt tö tar koi tuksen muuttamiseen pysyvään asumiseen. Hakemuksen mukaiset toimen pi teet kyseisellä paikalla eivät vaikeuta kaavan toteuttamista eikä asutuksen muutakaan järjestämistä alueella. Khall 276 Sijaintipaikkaa osoittava kartta sekä asemapiirros ovat liitteenä 3. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Pirkko ja Ti mo Äikkäälle luvan loma-asunnon laajentamiseen enintään 70 m²:llä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen pysyvään asu mi seen tarkoitetuksi rakennukseksi tilalla Piilopirtti RN:o 8:152 Kuh mois ten kunnan Lästilän kylässä. Rakennuspaikka sijaitsee Sisä jär vien rantayleiskaavan loma-asuntojen korttelialueella RA Iso-Pih la ja jär ven Kuorelahden rannalla. Kunnanhallitus toteaa, että maan käy töl li set erityiset syyt rakennuksen laajentamiseen 20 metrin etäi syy del lä rannasta ovat olemassa. Kunnanhallitus ei näe estettä ra ken nuk sen käyttötarkoituksen muuttamiseen pysyvään asu miseen. Hakemuksen mukaiset toimenpiteet kyseisellä paikalla eivät vai keu ta kaavan toteuttamista eikä asutuksen muutakaan jär jes tämis tä alueella. Päätöslomake on liitteenä 4. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Liitteet Liite 3 Kartta ja asemapiirros Liite 4 Poikkeamispäätös Jakelu Pirkko ja Timo Äikäs Keski-Suomen ely

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kuhmoisten sisäjärvien rantayleiskaavan muuttaminen tilalla Tela Valmistelija: rakennusmestari, puh Tilan perintötilan omistaja on pyytänyt siirtämään Lum men ne-jär ven etelärannalla olevan rakennuspaikan ra ken ta miskel vot to mal ta vanhalta suopellolta osoittamaansa paikkaan. Tilan alueella on Lummenne-järven rannassa yksi RA-ra ken nus paik ka, joka rantayleiskaavassa on merkitty ra ken netuk si pidetyssä katselmuksessa todettiin, että ko. pelto on kasvanut umpeen ja veden vaivaama sekä että entisen pellon lai das sa on vanha lato. Ehdotettu uusi rakennuspaikka sijaitsee nykyisen rakennuspaikan vie res sä siten, että se olisi kuivan, kovapohjaisen kumpareen rinteel lä kiinni toisessa RA-rakennuspaikassa. Erillisenä liitteenä hakemusasiakirjat. Rakennusmestarin ehdotus: Koska rantayleiskaavaa laadittaessa on teh ty virhe, tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, et tä rakennuspaikan siirtoon suostutaan ja sisäjärvien ran ta yleis kaavaa muutetaan hakijan esittämällä tavalla. Koska rantayleiskaavan näh tä vil lä olo ai ka na maanomistaja ei ole tehnyt asiasta huo mau tusta, muutos tehdään hakijan kustannuksella. Khall 277 Hakemus on liitteenä 5. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lau takun nan esityksen. Liitteet Liite 5 Esitys Jakelu Jukka Ara

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus Lausunto Kärppäjärven Natura alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta Khall 278 Valmistelija: ympäristösihteeri, puh Metsähallitus pyytää Kuhmoisten kunnalta lausuntoa Kärppäjärven Na tu ra alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta men nes sä. Metsähallituksen hallinnassa oleva Kärppäjärven Natura-alue (809 ha) on lähes kokonaan suojelun piirissä: 208 hehtaaria kuuluu Kuop pa-ahon suojelualueeseen ja muu alue kuuluu suojelumetsään. Alue on luokiteltu erittäin tärkeäksi boreaalisten luonnonmetsien suo je lu alu eek si Etelä-Suomessa. Kärppäjärven suojelumetsä pe ruste taan luonnonsuojelualueeksi. Suunnitelmakausi on 15 vuotta. Hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan alue säilyy luonnontilaisena ja alu een metsiä ja soita ennallistetaan mm. lehtipuita suosivilla pienaukoil la, kulotuksella parannetaan uhanalaisten lajien elin olosuh tei ta. Alueen virkistyskäyttö perustuu pääosin jokamiehen oikeuksiin. Ak tiivi sia toimenpiteitä virkistyskäyttöä varten ei tehdä. Marjastus, sienes tys ja retkeily ovat sallittuja koko alueella. Vähä-Kärppäjärven kämppä ympäristöineen on retkeily- ja luon tomat kai lu vyö hy ket tä. Kämppä on vuokrattavissa Lomarenkaan kautta. Suunnitelman luonnos on nähtävillä internetosoitteessa Luonnonsuojelu - Suunnittelu suojelualueilla - Val misteil la olevat suunnitelmat. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraa vaa: Alueella kalastus ja metsästys tulee sallia nykymuodossa. Hoi to suun ni tel man mukaan alueella on jo nyt hirvien ylilaidunnusta. Alue on myös lähellä 24-valtatietä, jolloin hirvikolarien mahdollisuus kas vaa, jos alueelta ei luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysten pe rus teel la edes hirvenajo olisi sallittua. Päätös: Kunnanjohtaja täydensi keskustelun tuloksena pää tös eh dotus taan seuraavasti: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Alueella kalastus ja met säs tys tulee sallia nykymuodossa. Hoitosuunnitelman mukaan alu eel la on jo nyt hirvien ylilaidunnusta. Alue on myös lähellä 24-valta tie tä, jolloin hirvikolarien mahdollisuus kasvaa, jos alueelta ei luonnon suo je lu alu een rauhoitusmääräysten perusteella edes hirvenajo oli si sallittua. Alueella ei tule toteuttaa sellaisia metsäteiden sul ke misia, jotka vaikeuttavat alueiden virkistyskäyttöä tai muuta jo ka miehen oikeuteen perustuvaa käyttöä.

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Metsähallitus

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä (Jokinen Satu) ja uuden jä senen ja varapuheenjohtajan valinta Khall 279 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Tarkastuslautakunta on käsitellyt esteellisyyksiä kokouksessaan ja todennut päätöksessään seuraavaa: "Tar kas tuslau ta kun nan varapuheenjohtaja Satu Jokinen on valittu työ suh teeseen kunnan sivistystoimen kanslistiksi alkaen. Todettiin, et tä Jokinen on estynyt toimimaan jatkossa tarkastuslautakunnassa ja että Jokisen tilalle pyritään valitsemaan uusi jäsen seuraavaan kokouk seen mennessä." Kuntalain 71 :n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai sää ti öön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kun nanval tuus tol le, että se myöntää Satu Jokiselle eron tar kas tus lau ta kunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan hä nen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2016 loppuun saak ka.

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus Kuhmoisten kunnan osallistuminen ja sitoutuminen Vesuri-ryhmä ry:n Lea der-ke hit tämis oh jel maan ja kuntarahoitusosuuteen ohjelmakaudelle Khall 280 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Vesuri-ryhmä ry:n ja Kuhmoisten kunnan välisessä neuvottelussa Vesuri-ryhmä ry on esittänyt, että Kuhmoisten kunta osallis tuu ja sitoutuu Leader-kehittämisohjelmaan ja kuntarahoitukseen oh jel ma kau del la Vesuri-ryhmä esittää kuntien ra hoi tusosuu dek si 3,0 /asukas. Kuhmoisten kunnan kuntarahoitusosuus on /v (Kuhmoisten kunnan asukasluku on 2.438). Vesuri-ryhmä ry on vuonna 1997 perustettu maaseudun ke hit tä misyh dis tys. Sen tavoitteena on kannustaa maaseudun ihmisiä ke hit tämään omaa toimintaympäristöään, lisäämällä sen viihtyisyyttä ja hou kut ta vuut ta, parantamaan yritystoiminnan edellytyksiä sekä lisää mään yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Käytännön toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus ja henkilöstö. Vesuri-ryhmä ry on toiminut ohjelmakaudella maa- ja met sä ta lous mi nis te riön hyväksymänä paikallisena Leader-ryhmänä. Ve su ri ryhmä on voinut myöntää Leader-rahoitusta toi min ta-alu eensa yhteisöjen tai mikroyritysten kehittämiseen. Kuluneella kaudella Ve su ri-ryh män toiminta-alueeseen on kuulunut Jämsä, Kuhmoinen, Keu ruu, Multia, Petäjävesi sekä Jyväskylän Korpilahti. Kuhmoisten kun ta on osallistunut maaseudun kehittämistyöhön myöntämällä Vesu ri-ryh män kehittämisohjelmiin tarvittavan Kuhmoisten kun ta ra hoitus osuu den ohjelmakaudelle ,5 /asukas/vuosi (7.095 /v). Ohjelmakauden Moto-kehittämisohjelman (Maaseudun ke hit tä mi sen MoniToimikone) rahoituskehys Vesuri-ryhmälle on ollut (EU ja valtio , kuntien osuus , yksi tyi nen raha ja talkootyö ). Ohjelmakaudella Vesuri-ryhmän kautta on rahoitettu Kuh moi siin tulevia hankkeita yhteensä eurolla. Ra hoi te tuista hankkeista julkisen tuen osuus on ollut ,25 euroa. Hankkeis ta 65 % on suuntautunut elinkeinotoimintaan ja 35 % yleis hyödyl li seen toimintaan. Ohjelmakauden suunnitellut paikalliset painopistealueet ovat elinkeinot ja yrittäjyys 50 %, asuminen ja ympäristö 25 % sekä yh tei söl li syys ja paikallisuus 25 %. Elinkeinot ja yrittäjyys -toi min ta linjas sa toteutetaan investointi- ja kehittämishankkeita, jotka syn nyt tävät uutta yrittäjyyttä ja luovat työpaikkoja alueelle ja monipuolistavat elin kei no ra ken net ta. Erityisesti nuorten yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien hank keet ovat toivottuja. Asuminen ja ympäristö -toimintalinjassa voi daan toteuttaa pienimuotoisia investointi- ja kehittämishankkeita, jot ka parantavat alueen infrastruktuuria, asumista tai muuta

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus ym pä ris töä. Yhteisöllisyys- ja paikallisuus -toimintalinjassa to teu tetaan kylä- ym. paikallistason toimijoiden kehittämis- ja in ves toin tihank keet, joil la on merkitystä paikallistalouteen, yhteisöllisyyteen, kult tuu ri- ja/tai va paa-ajan toi min toi hin. Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisohjelmaan haetaan vuosille rahoitusta yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Vesuri-ryhmä ry:n rahoi tus suun ni tel man perusajatuksena on edellisen ohjelmakauden ra hoi tuk sen säilyttäminen. Ohjelmakauden julkinen rahoitus on 4,3 mil joo naa euroa. Kuntarahoitusosuus on 20 % julkisesta osuudesta (3 /asukas/vuosi/kunta). Yksityinen rahoitus on 35 % koko ra hoi tuske hyk ses tä (2,3 miljoonaa euroa). Ohjelmakaudella Vesu ri-ryh män Leader-alue käsittää Jämsän, Keuruun, Kuhmoisten, Mul ti an ja Petäjäveden kunnat. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, et tä Kuh mois ten kunta päättää osallistua ja sitoutua Vesuri-ryhmä ry:n ha ke maan Leader-kehittämisohjelmaan ohjelmakaudelle sekä päättää sitoutua Vesuri-ryhmä ry:lle maksettavaan kun tara ha osuu teen 3,0 /asukas/vuosi (7.314 /v). Ossi Simola totesi itsensä yhteisöjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2014 Khall 281 Valmistelija: hallintojohtaja, puh KuntaL:n 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhtey des sä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteis tö ve ro pro sen teis ta sekä muiden verojen perusteista. Vuoden 2014 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on il moi tetta va Verohallinnolle viimeistään maanantaina marraskuun 18. päi vänä Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on erittäin tär keää. Vuoden 2014 verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marras-jou lu kuun 2013 vaihteessa. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja mää rä ajas sa, käytetään vuoden 2014 ennakkoperinnässä vuoden 2013 veroprosenttia Kuhmoisten kunnanvaltuusto vahvisti vuoden 2013 tu lo ve ro pro sentik si 19,75. Kuhmoisten kunnan tuloverojen kokonaiskertymäksi kulu va na vuonna on arvioitu talousarvion mukaan euroa. Kuntaliiton veroennustekehikon ja verohallinnon tilastojen pe rus teella vuoden 2014 valmisteilla olevassa talousarvioesityksessä ar vioidaan kunnan tuloveroa kertyväksi nykyisellä tuloveroprosentilla euroa. Tuloveroprosentin korottaminen 0,25 pro sent ti yk siköl lä keräisi ennusteen mukaan tuloveroa euroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kun nanval tuus tol le, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2014 vahvistetaan 19,75.

17 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus Kiinteistöveroprosenttien määrääminen Khall 282 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suo ri tet ta va vero. Verosta on säädetty kiinteistöverolaissa ( /654). Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun otta mat ta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kiinteistövero maksetaan kiinteistön si jain ti kun nal le. Kiinteistöverolaissa kiinteistöllä tarkoitetaan tonttia, tilaa ja muuta itse näis tä maanomistuksen yksikköä, joka on merkitty tai olisi mer kittä vä kiinteistönä maarekisteriin, tonttikirjaan tai kiin teis tö ve ro re kis teriin. Lain säännöksiä sovelletaan myös kiinteistöön kuuluvaan erotta mat to maan määräalaan. Kiinteistövero kohdistuu maapohjan lisäk si myös rakennuksiin ja rakennelmiin. Saman omistajan omis tamia kiinteistöjä ei lasketa yhteen veroperustetta määrättäessä vaan ve ro määrätään kustakin kiinteistöstä erikseen. Kiinteistövero määrätään sille, joka omistaa kiinteistön ka len te ri vuoden alkaessa (1.1. kutakin vuotta). Vaikka kiinteistö on myyty ka lente ri vuo den aikana, vero määrätään myyjälle. Kiinteistövero maksuun pan naan kiinteistölle varallisuusverotuksessa määrätyn ve rotus ar von perusteella. Jos kiinteistölle ei ole määrätty arvoa va ral lisuus ve ro tuk ses sa, verotusarvo lasketaan vastaavien perusteiden mu kaan. Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suu ruuden vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa va rain hoi to vuoden tuloveroprosentin. Vero on kunnanvaltuuston vahvistaman prosen tin mukainen määrä kiinteistön edellisen vuoden verotusarvosta. Kiin teis tö ve ro pro sen tit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia so velle taan kaikkiin veronalaisiin kiinteistöihin sikäli kuin voimassa olevan kiin teis tö ve ro lain :stä ei muuta johdu. Yleiseksi kiin teis tö vero pro sen tik si on määrättävä 0,60-1,35. Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin, jota sovelletaan pää asias sa vakituiseen asumiseen käytettäviin rakennuksiin. Ve ropro sent ti on vähintään 0,32 ja enintään 0,75. Lisäksi kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaih te lu vä lin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huo neis to jen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun asu mi seen kuin edellä tarkoitettuun vakinaiseen asumiseen. Tämä ve ro pro sent ti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeam mak si kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien

18 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus ra ken nus ten veroprosentti. Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen laissa määrätyin ehdoin raken ta mat to man rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00. Poiketen siitä, mitä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kun nan val tuus to voi määrätä yleishyödyllisen yhteisön omistaman ra ken nuk sen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin alemmaksi, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytös sä. Tässä tarkoitetun rakennuksen kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. Kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2013 olleet Kuhmoisissa seu raavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 vakinaisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,50 muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti 1,10 maamiesseuran, kyläyhdistyksen, nuorisoseuran ja 0,00 työ väen yh dis tyk sen omistaman yhdistys- ja seurantalon sekä yleishyö dyl lis ten yhteisöjen omistamien ampumaratakiinteistöjen kiin teistö ve ro pro sent ti Kuntaliiton veroennustekehikon ja verohallinnon tilastojen pe rus teella vuoden 2014 valmisteilla olevassa talousarvioesityksessä ar vioidaan kiinteistöveroa kertyväksi nykyisellä veroprosentilla eu roa. Vuonna 2013 kiin teis tö ve roa arvioidaan kertyväksi eu roa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kun nanval tuus tol le, että se vahvistaa vuodelle 2014 kiinteistöveroprosentit seu raa vas ti: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 vakinaisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,50 muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti 1,10 maamiesseuran, kyläyhdistyksen, nuorisoseuran ja 0,00 työ väen yh dis tyk sen omistaman yhdistys- ja seurantalon sekä yleishyö dyl lis ten yhteisöjen omistamien ampumaratakiinteistöjen kiin teistö ve ro pro sent ti

19 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä sel vitys alu ees ta Khall 283 Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n mukaan kunnan tulee yh dessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kun ta ra kenne lais sa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysalueen tu lee täyttää myös lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edel ly tyk set. Kuntarakennelain 4 h :n mukaan kunnan tulee il moittaa ministeriölle viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2013, minkä kun nan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä. Kunnan tulee valtiovarainministeriön asetuksen (694/2013) mukaan toi mit taa selvitysaluetta koskevat tiedot valtiovarainministeriölle sähköi ses ti ministeriön laatimalla lomakkeella. Kunnan tulee ilmoittaa sel vi tys aluet ta koskevat tiedot vastaamalla tähän webropol-kyselyyn. Ky se lyyn annettu webropol-vastaus on selvitysaluetta koskeva kunnan ilmoitus. Kunnan vastauksen tulee perustua valtuuston pää tökseen. Kunnan tulee ilmoittaa selvitysalueestaan kuntarakennelain 4 h :n mu kaan mennessä. Koska määräpäivä on lauantai, saa il moi tuk sen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, eli viimeis tään maanantaina klo mennessä. Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen ar vioides sa kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi val tio va rain mi nis te riö arvioi tietojen perusteella sitä, myönnetäänkö sel vi tys pe rus tei den osoittamista selvitysalueista poikkeuksia ja asete taan ko selvitysalueille erityisiä kuntajakoselvityksiä. Kuhmoisten kunnanvaltuusto on pitänyt kuntarakenneuudistusta kos ke via valtuustoseminaareja ja Lisäksi kun nan hal li tus on nimennyt uudistusta valmistelevan työryh män, jonka kokoonpanoon on kuulunut kunnanhallituksen ja valtuus ton puheenjohtajien lisäksi eri puolueiden ryhmien pu heen joh tajat sekä kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja kehittämisasiamies. Kuntarakennetyöryhmä on pitänyt työkokouksia sekä järjestänyt tapaa mi set Jämsän kaupungin sekä Kangasalan kunnan edustajien kans sa. Lisäksi viranhaltijajohto on käynyt keskusteluja ajan koh taisis ta tilanteesta sekä Padasjoen sekä Lahden kaupungin kanssa. Kuntarakennetyöryhmä toteaa, että Kuhmoisten kunnalla on sel vitys tar ve useamman lähialueen kunnan kanssa. Työryhmä esittää nä ke myk se nään, että ensisijaisesti selvitys tehdään Kangasalan sekä Pälkäneen kuntien kanssa ja toissijaisesti selvitys tehdään Jämsän kaupungin sekä Asikkalan ja Padasjoen kuntien kanssa.

20 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus Kun nan ilmoitus selvitysalueesta on liitteenä 6. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kun nanval tuus tol le, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 6 ole van il moituk sen valtiovarainministeriölle kun ta ra ken ne uu dis tuk seen liittyvästä sel vi tys alu ees ta. Päätös: Keskustelun aikana Veikko Mattila teki seuraavan poh ja ehdo tuk ses ta poikkeavan esityksen: Kunnan ilmoituksen kohtaan 4. vas ta taan Kangasala, Pälkäne ja Jämsä. Puheenjohtaja totesi, että esitystä ei kannatettu, joten pohjaehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. Liitteet Liite 6 Kunnan ilmoitus

21 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Khall 284 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu heenjoh ta ja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voi ot taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojal la siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jos sa viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa tie dok si saa mises ta. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa seu raa via asioita: - lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toi mi tusme net te lyä koskevia asioita eikä - yksilöön kohdistuvia opetustoimen-, terveydenhuollon tai so si aa litoi men asioita. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat: - tarkastuslautakunta rakennuslautakunta sivistyslautakunta : Talousarvion toteutuminen - tekninen lautakunta : Talousarvion toteutuminen - viranhaltijapäätökset: kunnanjohtaja 10, hallintojohtaja 14 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä päätökset tie dok si ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä.

22 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnanhallitus Muut asiat Khall 285 Merkittiin tiedoksi Kalevi Kumpulaisen siunaustilaisuuden ajankohta ja todettiin, että kunnan edustajat osallistuvat siunaustilaisuuteen. Merkittiin tiedoksi kansanedustaja Tuula Peltosen vierailu Kuh moisten kunnassa Kansanedustaja tutustui mm. kou lu kes kuksen toimintaan. Merkittiin tiedoksi Keski-Suomen ely-keskuksen vierailu Kuh mois ten kunnassa. Asialistalla olivat mm. ajankohtaiset tieasiat ja Toritien luovutus kunnan hallintaan v Ennen luovutusta tapah tu vas ta Toritien kunnostuksesta ely-keskus maksaa puolet. Merkittiin tiedoksi seuraavat loppuvuoden kokousaikataulut: Kunnan val tuus ton seuraavat kokoukset pidetään sekä Kun nan hal li tuk sen kokoukset pidetään sekä Val tuus tose mi naa ri talousasioista pidetään ennen kunnanhallituksen ko kous ta

23 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis va litus ta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa viin pää tök siin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos ta va lit ta mal la. Oikaisuvaatimusohjeet Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kuhmoisten kunnanhallitus Toritie 34 A KUHMOINEN Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an net tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi kai su vaa timuk sen. Mi kä li päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nal lis va li tuk sin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA puhelin (vaihde) telekopio sähköposti

24 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/ Kunnallisvalitus pykälät: valitusaika 30 pv Hallintovalitus pykälät: valitusaika 30 pv Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu kuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen lail li nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, va li tus kir jelmäs sä on il moi tet ta va myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu he lin nume ro, joihin asiaa kos ke vat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus sii tä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai kai sem min toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä sää de tään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen vi ras ton aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, va pun päi vä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa va li tus vi ran omaisel le en sim mäi se nä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää pos titse, sähköpostitse tai lä he tin vä li tyk sel lä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille valitusajan vii mei se nä päivänä en nen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oi keu den käyn ti mak su. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

6 täytäntöönpano 248 Lisämäärärahan anominen vuodelle 2013 7 249 Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen

6 täytäntöönpano 248 Lisämäärärahan anominen vuodelle 2013 7 249 Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen Toivakan kunta Pöytäkirja 18/2013 1 / 34 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:18-20:48 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 244 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot