Kokouspäivämäärä VPJ. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Outi Kiesilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouspäivämäärä 28.4.2014 VPJ. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Outi Kiesilä"

Transkriptio

1 110 Aika: Paikka klo Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Esko Kekkonen Pepe Hölttä Outi Kiesilä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Risto Pesonen PJ VPJ Muut läsnäolijat: Ari Kämppi Susanna Leppänen Seppo Ruhanen Heli Rummukainen Seija Väisänen kunnanvaltuuston I vpj varajäsen kunnanjohtaja, esittelijä pöytäkirjan pitäjä, esittelijä kunnanvaltuuston pj. Poissa Pirkko Luntta kunnanvaltuuston ll vpj 71 S 72S Kokous todettiin laill iseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Outi Kiesilä Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus ( â Esko Kekkonen puheenjohtaja li Ru mmu kainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika '--rp-,*---$. Pepe Höl ä Outi Kiesilä ä- fç'u-ç Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Heli Rummukainen Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus

2 109 Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjä rjestyksen hyvä ksym i ne n Kunnanvaltuuston päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano Lausunnon antaminen Uudenmaan Purkupalvelut oy:n / Okko Savolan poikkeamishakemukseen Merrasmäen kylässä tilalle Mäntylä kiinteistötunnus T La usu ntopyyntö/ su u nn itel ma Maan m itta uslaitoksen pa lvel u- pisteistä ja niiden aukioloajoista Lausuntopyyntö/ verohallinto/ suunn itelma Mikkelin toimipisteen sulkemisesta Aloitteet 2013 Reino Niskasen kirje Hirvensalmen kunnanhallitukselle Vei kko Paa kka ri n ki rje kun na n ha I I itu ksel le/la usu ntopyyntö llmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

3 111 TYÖJÄRJESTYKSEN HWAKSYMI NEN Khall S 73l Ku n nanhallitus hyväksyy tämä n esitysl istan asioiden käs itte lyjä rjestykse ks i. Päätös Hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta ìr Hallitus OU

4 112 KU N NANVALTU UST ON PAÄTÖSTT ru TARKASTAM I N EN JA TÄYTANTÖÖN- PANO Khall 74 S 1 KuntaL 23 $ vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntal 56 S 1 mom. n päätösten laillisuuden valvonta Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. panee kunnanvaltuuston kokouksen tekemät päätökset täytäntöön. Päätös Hyväksyttiin Pöytåkirjantarkastajien nim ikirjaimet Hallitus $\ bv._

5 113 LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN PURKUPALVELUT OY:N / OKKO SAVOLAN POI KKEAMIS HAKEM UKSEEN MERRAS MÄCru XYIÄSSÄ TI LALLE MÄNTYLÄ Kr r NTETSTÖTUruruUS s Rak.ltk S Okko Savola /Uudenmaan purkupalvelut Oy hakee poikkeamislupaa Merrasmäen kylän tilalle Mäntylä lomarakennuksen käyttöta rkoitu ksen m u uttam iseksi asu in ra ken nu kseksi. Ti lal la on olemassa oleva rakennusluvalla luvitettu lomarakennus (154 k-m2). Lupa-asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. Loppukatselmus rakennukseen on pidetty Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä Ti\a rajoittuu Ryökäsveteen. Tilan pinta-ala on 1,7316 ha. Tila kuuluu Liekune- Ryökäsveden rantayleiskaavan piiriin. Tilalla on kaavassa RAlomarakennuspaikka. Liekune-Ryökäsveden kaavakarttaote tilan Mäntylä kohdalta. 6 L a \-' t- a Naapureita on kuultu 5 kpl. Nä llä ei ole huomautettavaa Rak.tark. Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 172 $:n Mukaisesta poikkeamishakemuksesta lausuntonaan kunnanhailitukselle, että se puoltaa hakemusta.

6 114 Perustelut: Rakennuspaikka täyttää pysyvään asumiseen tarkoitetun rakennuspaíkan vaatimukset. Rakennusoikeus tontille määräytyy Hirvensa I men ku nna n raken nusjä rjestyksen ja Lieku ne-ryökäsveden rantayleiskaavan mukaisesti. Poikkeamisluvan myöntämisen jälkeen toimenpiteelle turee hakea rakennuslupa. Päätös Hyväksyttiin Khall 75S/ Poi kkeam isl upaha kem usasiaki rjat esi I lä kokou ksessa myöntää luvan rakennuslautakunnan esittämin perustein. Päätös Hyväksyttiin

7 115 LAUS U NTOPYYNTÖ/ S U U N N ITELMA MAAN M ITTAUSLAIToKSEN PALVELU PISTE ISrR N NIIDEN AUK OLOAJOISTA Khall 76 S 1 Liite I Maa n m itta usla itos o n lä hettä nyt pä ivätyn ra usu ntopyynnön (liite 1) Maanmittauslaitosten palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista. La usu ntopyyn nön m u kaa n Maa n m itta usla ito ksen o rga n isaatiota on uudistettu vuoden 2014 alusta toiminnan tehostamiseksi, ja tehostam i nen ta rko ittaa myös pa lvel uverkosto n kri ittistä ta rkastelua. Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä säädetään maa- ja metsäta lousm in isteriö n asetu kse I la I u ku u n ottamatta Ahvenanmaan palvelupistettä, josta säädetään lailla. Maanmittauslaitoksen toimintayksiköillä ei ole alueellisesti rajattuja toimialueita, vaan kaikilla on vuoden 2014 alusta valtakunnallinen toimivalta. Maanmittauslaitoksen selvityksen mukaan asiakkaiden tarve henkilökohtaiseen asiointiin paikan pääilä toimipisteissä on vähentynyt. Vuodesta 2010 vuoteen 2014 asiakaskäyntien määrä per päivä on laskenut 47%. Verkkopalvelua on kehitetty ja verkossa asio i ntii n panostettu. Ai neistoja kuten maastotietoa ineistoja on voitu luovuttaa sähköisesti maksutta 1.s.2012 lukien. Asiointia voidaan hoitaa myös keskitetyn puhelinparverun kautta sekä postin palvelupisteiden kautta. Myös käyntiasiointi säilytetään edelleen Maanmittauslaitoksen palvelukanavana siten, että palvelua on saatavissa vähintään kolme kertaa viikossa. palvelupisteiden sijaintija lukumäärä eivät muutu. Asiakirjoja ja kirjaamishakemuksia on mahdollista jättää palvelupisteeseen joka arkipäivä klo vastaan kaikki arkipäivinä klo S, siis myös klo B-g. "Lausuntopyyntö: Alueiden kehittämisestä annetun lain ( ) 3Og:n 2 momentin säännöksiin viitaten Maanmittauslaitos pyytää lausuntoanne oheisesta aluettanne koskevasta suunnitelmasta. samalla lähetetään tiedoksi Maa n m itta usla itoksen toi m i pisteverkostoa koskeva valtakunnallinen suunnitelma. Lausunnossa pyydetään ottamaan huomioon asiakkaiden asiointimatkat ja suunnat, kulkuyhteydet sekä paikalliset henkilökohtaisten palvelujen tarpeeseen vaikuttavat olosuhteet. Lausunto pyy- Hallitus Îj) tw

8 detään mennessä osoitteella Maanmittauslaitos, Keskushallinto, PL 84, Helsinki tai sähköpost tse osoitteella ittauslaitos.fi " Vastaamiseen on pyydetty lisäaikaa. 116 ilmoittaa lausuntonaan, että Hirvensalmen kunnalla ei ole huomautettavaa suunnitelmaan Maanmittauslaitoksen palvelupisteiden aukioloajoista. Päätös Hyväksyttiin o{e 3o l'-t þ e,.r''. =r..*$.,t

9 117 LAUSU NTOPYYNTÖ/ VE ROHALLI NTO/ S UU N N ITELMA M IKKELI N ToI M I PISTEE N SULKEMISESTA Khall 77 S 1 Verohallinto pyytää päivätyssä kirjeessä lausuntoa tiittyen suunnitelmaan Mikkelin toimipisteen sulkemisesta syyskuussa Liite 2 Lausuntopyynnön (liite 2) mukaan lnternet-asiointi on lisääntynyt huomattavasti muun muassa Verokortti verkossa, veroilmoitus verkossa ja Kiinteistötiedot verkossa -palveluiden ansioista. Myös yritysasiakkaat voivat hoitaa veroasiansa pääsääntöisesti Verohallinnon verkkopalveluissa. Puhelinpalvelujen saatavuus on turvattu valtakunnallisilla palvelunumeroilla ja edelleen myös postitse on mahdollista asioida. Mikkelin toimipistettä lähimmät verohallinnon toimipisteet ovat jatkossa: - Kaakkois-Suomen verotoimisto, Kouvola (etäisyys Mikkelistä 106 km) - Pohjois-Savon verotoimisto, Varkaus (etäisyys Mikkelistä 88 km) Lausuntopyyntö ja päätöksentekomenettely: "Alueiden kehittämisestä annetun lain (1851 l20}g) 30 g:n 2 momentin säännöksiin viitaten Verohallinto pyytää kuntien ja maakuntaliiton lausuntoa Kaakkois-suomen verotoimiston Mikkerín toimipisteen asiakkailta sulkemista koskevasta suunnitelmasta. vero ha I I i nto ta rjoaa käyntiasiointipalvel uja asiakkai I leen AS- P hankkeen su unnitelmien mukaisesti kaupunkien ylläpitämän yhteispalvelupisteen kautta. Kuulemismenettelyn jälkeen toimipisteen sulkemista koskeva su u n n itel ma lähetetään va ltiova ra i n m in isteriöl le to i m itettava ksi edelleen alueellistamisen koordinaatioryhmälle. Työryhmän ja ministeriön annettua lausuntonsa päätöksen toimipisteen sulkemisesta tekee Henkilöverotusyksikön ylijohtaja. Lausunto pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteella verohallinto ro.fi mennessä." Lausunnon jättämiseen on pyydetty lisäaikaa toteaa lausuntonaan, että Hirvensalmen kunta ei pidä tarkoituksenmukaisena Veroha llinnon suun nitelmaan lopettaa asiakaspalvelu kokonaan ja esittää, että Verohallinto turvaisi jatkossakin asiakaspalvelun saatavuuden Mikkelin toim ipisteessä. Hallitus ls, 0c

10 Etelä-Savon väestö on poikkeuksellisen iäkästä, joka luo oman tarpeen henkilökohtaiselle asiakaspalvelulle. Maakunta on suurelta osin haja-asutusaluetta, eikä toimivat lnternet-yhteydet ole itsestäänselvyys kaikissa osissa aluetta. Annetun esityksen mukaisesti Kouvola tai Varkaus eivät kumpikaan ole kohtuullisen asiointietäisyyden päässä. 118 Päätös Hyväksyttiin Õ\r. l.'-{ (A-relr.ag.i.;0" -{o'.

11 ALOITTEET Khall Kuntalaki 28 S 1 mom, Aloiteoikeus Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asio ssa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. n tietoon on vähintään kerran vuodessa saatettava sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Liite 3 n työjärjestys 5 S 3 mom. Valtuutettujen aloitteet: Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä valtu usto I le luettelo va ltu utettujen te ke m istä ja ku nna n- hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. voi todeta, mitkä aloitteista on käsítelty loppuun. Aloiteluettelossa (liite 3) on myös valtuustolle jo tiedoksi saatetut aloitteet. saattaa aloiteluettelon kunnanvaltuustolle tiedoksi Päätös Hyväksyttiin.

12 Kokouspàivämäärä 120 REI NO N ISKASEN KI RJE H I RVENSALMEN KU N NAN HALLITUKSELLE Khall 79 S 1 Reino Niskasen saapunut, Hirvensalmen kunnanhallitukselle osoitettu, kirje on nähtävillä kunnanhallituksen kokouk- SCSSA. merkitsee asian tiedoksi Päätös Merkittiin tiedoksi

13 VEIKKO PAAKKARI N KIRJE KUNNANHALLITUKSELLE/LAUSUNTOPYYNTÖ 121 Khall 80 S O14 Veikko Paakkari on toimittanut H rvensalmen kunnanhallitukselle osoitetun, saapuneen seuraavansisältöisen lausuntopyynnön: "Hirvensalmen kunnanhallitus Lausuntopyyntö Olen hakemassa taksilupaa Pohjois-Savon ElY-keskuksen kautta. Hirvensalmen taksikiintiössä on vapaana yksi ns. esteetön invataksilupa. Pyydän Hirvensalmen kunnalta myönteistä lausuntoa vapaana olevan luvan muuttamiseksi henkilöautoluvaksi. Hirvensalmi O14 Veikko Paakkari" Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Hirvensalmen kunnan alueen taksiluvista. ELY pyylää kunnalta lausuntoa vuosittain ainoastaan koskien taksilupien kokonaiskiintiötä. ELY ei ota huomioon yksittäisien yrittäjien tai yksittäisen taksiluvan muutoslausuntoja. Vuoden 2014 osalta Pohjois-Savon ELY on vahvistanut kiintiön Seuraava taksikiintiön tarkastelu koskee vuotta 2O15 toteaa, että Pohjois-savon ElY-keskus ottaa kunnalta vastaan lausuntoja ainoastaan vuosittaiseen alueen taksikiintiön kokonaismäärään liittyen. Tämän vuoksi kunta ei voi ottaa ka ntaa yksittä isen yrittäjä n la usu ntopyyntöön. Päätös Hyväksyttiin. 0(-

14 ILMOITUSASIAT 122 Khall 81 S / Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym asiakirjat tai kirjeet: 1. Aluehallintovirasto / päätös Tilapäinen poikkeaminen Puulan, Liekuneen ja Ryökäsveden säännöstelyä ja Kissakosken voimalaitoksella tapahtuvaa juoksutusta koskevista ltä-suomen vesioikeuden päätöksen nro lupaehdoista. 2. Liikennevirasto / päätös vesiliikennelain mukaisesta kielto- ja rajoitusesityksestä Puulansalmen yleiselle 2.0 metrin venereitille Hirvensalmen ja Kangasniemen kunnissa 3. Pohjois-Savon Ely-keskus / päätös Savonlinja Oy:n reittiliikennelupa reitille Heinola-Mikkeli 4. Pohjois-Savon Ely-keskus / päätös 89428T Savonlinja Oy:n reittiliikennelupa reitille Helsinki-Joensuu, Helsinki-Varkaus 5. Etelä-Savon Ely-keskus / Tilapäinen poikkeaminen Puulan, Liekuneen ja Ryökäsveden säännöstelyä ja Kissakosken voimalaitoksella tapahtuvaa juoksutusta koskevista ltä-suomen vesioikeuden päätöksen nro lupaehdoista. 6. Etelä-Savon Ely-keskus / päätös Suur-Savon sähkö Oy:n Kissa kosken vo i ma la itospatojen tarkka i I uohjelman hyvä ksym i nen 7. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ky pöytäkirja Mikkelin kaupunki ympäristölautakunnan pöytäkirja Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunta pöytäkirja Tekninen lautakunta pöytäkirja V aalijala n kuntayhtymä hal I itu ksen pöytä ki rja merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta Päätös Merkittiin tiedoksi Hallitus t\ 0(_

15 123 KU N NANJOHTAJAN I N FORMAATIOAS IAT Khall Pöytäkirjaan merk ttiin, että kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle tu loslaskel ma n ja tu losa luekohta isen toteuma n o1 4 tilanteen mukaisesti. Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään klo 16. Pöytäk rjantarkastaj en mk rja met Lautakunta Hallitus $ 6t{-

16 OIKAISUVAATI MUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 124 MU UTOKSENHAKUKIELLOT / Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: S , 76-79, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 g n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HVal 3 $:n I mom./muun lainsäädän nön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamallät ja valitus Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan Pykälät: $ Aika: 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti : markkinaoikeu fi Val itusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 g:n mukaan Pykälät: $ 75 Aika: 30 päivää Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, 7010i Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A,2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: ita-suom i. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatim usviranoma nen -aika seuraaviin päätöksiin tyytymätön voitehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. Hirvensalmen kunnanhallitus osoite: Keskustie 2, s2sso Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) 4S1 320 Sähköposti: Pykälät: $ B0 Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 kuluessa tiedoksisaannista Oikaisuvaat muksen sisältö Oikaísuvaatimuksesta on ilmi vaatimus perusteluineen se on tekijän all Li itetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

i.--lâïr,ë* *l-' kñì". tt4 Lautakunta u^'w" fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z

i.--lâïr,ë* *l-' kñì. tt4 Lautakunta u^'w fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z HRVENSALMEN KUNTA 230 Aika klo 16.10-17.20 Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Sigita Herrala Outi Kiesilä

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 133 Työjärjestyksen hyväksyminen 134 Ostotarjous

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013 Kunnanhallitus 30.9.2013 198 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 147 Työjärjestyksen hyväksyminen 148 Laajakaistahanke

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen 88 Vuoden 2008

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 9.3.2010 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2010 Kokousaika 9.3.2009 klo 15.00-15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone ASIAT 1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Rakennuslautakunta 03.12.2014 AIKA 03.12.2014 kello 18:00-19:30 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 84 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot