MAAILMA KOULUSSA GLOBAALIKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET -SEMINAARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAILMA KOULUSSA GLOBAALIKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET -SEMINAARI"

Transkriptio

1 MAAILMA KOULUSSA GLOBAALIKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET -SEMINAARI 1

2 Sisällys Tehtävä materiaalitorin kävijälle 3 Mitä ihmeen globaalikasvatusta? 4 Ihmisoikeuskasvatus 6 Yhdenvertaisuuskasvatus 9 Rauhankasvatus 10 Ympäristökasvatus 12 Kehityskasvatus 15

3 Tehtävä materiaalitorin kävijälle listaa torilta löytämäsi järjestöt taulukkoon. Merkitse rastilla järjestön perään, mihin globaalikasvatuksen teemaan sen tarjoamat materiaalit ja toiminta- mahdollisuudet liittyvät. järjestön nimi ihmisoikeudet yhdenvertaisuus rauha ympäristö kehitys 3

4 Mitä ihmeen globaalikasvatusta? globaalikasvatus on toimintaa, jolla pyritään herättämään ihmisten kiinnostus maailman asioihin tarjoamalla heille tietoa ja kannustamalla heitä itse ottamaan selvää tapahtumista, niiden taustoista ja suhteista toisiinsa. Globaalikasvatuksella halutaan innostaa ihmisiä toimimaan aktiivisesti globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Globaalikasvatuksen alle mahtuu monenlaista toimintaa ja monenlaisia toimijoita. Globaalikasvatusta ohjaavat arvot ihmisoikeudet, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuuden kunnioittaminen tulevat esille jo YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa vuodelta Myös Unesco on korostanut kansainvälisyyskasvatuksen merkitystä sekä yhteisiä, kansainvälisiä koulutustavoitteita kansainvälisen ymmärryksen, rauhan ja ihmisoikeuksien opettamiseksi. Globaalikasvatustoimintaa Euroopassa on määritelty niin kutsutussa Maastrichtin julistuksessa, joka luotiin kansainvälisten järjestöjen konferenssissa vuonna Maastrichtin julistuksessa globaalikasvatus kuvataan seuraavasti: globaalikasvatus on kasvatusta, joka avaa ihmisten silmät ja mielen maailman todellisuudelle ja herättää heidät toimimaan kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien sekä oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Maastrichtin julistus jakaa globaalikasvatuksen viiteen aihealueeseen, joita ovat: ihmisoikeudet, kestävä kehitys, monikulttuurisuus, rauhan edistäminen ja konfliktinehkäisy sekä kehitysyhteistyö. Maailma koulussa -seminaarissa noudatamme tätä jaottelua, mutta puhumme monikulttuurisuuden sijaan laajemmin yhdenvertaisuudesta. Globaalikasvatuksella on tärkeä rooli koulumaailmassa. Kestävän kehityksen ja globaalin vastuun näkökulmat ovat mukana opetussuunnitelmissa ja koulut nähdään keskeisenä kanavana globaalikasvatukselle, koska ne tavoittavat kaikki tiettyihin ikäryhmiin kuuluvat lapset ja nuoret. Koulujen keskeinen tehtävä on tarjota oppilaille mahdollisuus oppia elämään aktiivisina ja vastuullisina kansalaisina. Maailmanlaajuisten riippuvuussuhteiden ymmärtäminen, globaalihallinta, kriittinen ajattelu ja omien vaikutusmahdollisuuksien tuntemus ovat niin ikään kansalaistaitoja, joita nykymaailmassa tarvitaan. Globaalikasvatuksen saralla toimivat kansalaisjärjestöt tarjoavat monenlaisia opetussuunnitelmien tavoitteita tukevia resursseja opetus- ja kasvatustyön tueksi. Järjestöt tuottavat erilaisia opetusmateriaaleja ja -menetelmiä, joiden avulla vaikeidenkin asioiden käsittely helpottuu. Useat järjestöt tekevät myös kouluvierailuja ja tarjoavat koulutusta opettajille. 4

5 Lisätietoa Global Education in Europe to 2015: coe.int/t/dg4/nscentre/resources/publications/ge_maastricht_nov2002.pdf Globaalikasvatus.fi tarjoaa tietoa globaalikasvatuksesta sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden tarjoamista globaalikasvatusmateriaaleista, opetus- menetelmistä ja kouluvierailupalveluista. Maailmankoulu.fi tarjoaa hyödyllistä tietoa ja materiaalia globaalikasvatuksesta opetustyön tueksi. Sivustolla on myös laaja globaalikasvatuksen linkkilista. Kylässä koulussa järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen (2008). Pdf-versio löytyy osoitteesta: globaalikasvatus.fi/mika-globaalikasvatus/julkaisut Laatua kehittämään järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen (2011). Tilausohjeet ja pdf-versio löytyy osoitteesta: globaalikasvatus.fi/mika-globaalikasvatus/julkaisut Globaaliin vastuuseen kasvaminen näkökulmia maailman hahmottamisen pedagogiikkaan (2008) on ulkoministeriön julkaisema globaalikasvatuksen käsikirja opettajille ja kasvattajille. Tilausohjeet ja pdf-versio ovat saatavilla osoitteesta: formin.finland.fi/public/default. aspx?contentid=105709&contentlan=1&culture=fi-fi Polkka.info on opetushallituksen ylläpitämä kansainvälisyyssivusto, jossa esitellään hyviä käytäntöjä ja materiaalia peruskoulujen ja lukioiden kansainvälistymiseen ja globaalikasvatukseen. 5

6 Ihmisoikeuskasvatus ihmisoikeuksilla tarkoitetaan oikeuksia, jotka kuuluvat yhtäläisesti ja poikkeuksetta jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle. Ihmisoikeudet perustuvat ajatukseen ihmisestä moraalisena olentona ja jokaiselle ihmiselle ihmisyyden osana kuuluvasta ihmisarvosta. Ihmisoikeudet ovat ihmisten määrittelemiä, ja monet oikeudet, kuten ihmisarvon mukainen oikeudenkäynti tai oikeus osallistua maansa hallintoon, liittyvät läheisesti yhteiskuntaan. Ihmisoikeuksia ei siis voi erottaa sosiaalisesta ja poliittisesta kontekstista. Ihmisoikeudet listattiin ensimmäistä kertaa kattavasti ja maailmanlaajuisesti ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, jonka YK:n yleiskokous hyväksyi Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ei ole valtioita oikeudellisesti velvoittava asiakirja, mutta sen poliittinen ja moraalinen vaikutusvalta on huomattavan suuri. Mikä tärkeintä, julistus on ollut perustana kaikille myöhemmin solmituille kansainvälisille ihmisoikeussopimuksille, joihin kuuluu myös lapsen oikeuksien sopimus. Nämä sopimukset ovat valtioita oikeudellisesti velvoittavia. Lapsen oikeudet Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle iästä riippumatta. YK:n lapsen oikeuksien sopimus solmittiin vuonna 1989 turvaamaan lasten erityisiä tarpeita ja etua. Sopimus määrittelee lapsiksi kaikki alle 18-vuotiaat. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus: tällä hetkellä vain kolmessa maassa (Yhdysvallat, Somalia ja Etelä-Sudan) sopimus ei ole oikeudellisesti sitova. Sopimuksen tavoitteet voidaan tiivistää kolmeen ydinkäsitteeseen: oikeus osuuteen yhteiskunnan voimavaroista, oikeus suojeluun ja huolenpitoon sekä oikeus osallistua. Sopimuksen neljä yleistä periaatetta ovat syrjinnän kielto, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehitykseen sekä oikeus osallistua ja tulla kuulluksi. Lasten oikeuksien toteutumisessa on maailmanlaajuisesti vielä paljon puutteita. Lapsen oikeuksien sopimus asettaa valtioille velvollisuuden tiedottaa lasten oikeuksista sekä lapsille että aikuisille. 6

7 Ihmisoikeuskasvatus koulussa Ihmisoikeuskasvatus on oppia ihmisoikeuksista sekä ihmisoikeuksiin kasvattamista ja kasvamista. Ihmisoikeuskasvatuksen perustana on tapa, jolla ihminen ymmärtää itseään, muita ja yhteiskuntaa. Ihmisarvon, oikeuden, kunnioituksen ja velvollisuuden käsitteiden sisäistäminen on suvaitsevan, välittävän, erilaisuutta ja kaikkien oikeuksia kunnioittavan yhteiskunnan kivijalka. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti ihmisoikeuskasvatus kuuluu kaikkiin oppiaineisiin. Koulut ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa ihmisoikeuksien opettamisessa. Oikeuksia on tärkeää toteuttaa tietoisesti myös käytännössä koulun arjessa. Ihmisoikeudet elämäntapana, käsitys omista oikeuksista ja vastuuntunto muiden oikeuksien toteutumisesta kehittyvät jatkuvan omakohtaisen kokemuksen kautta. Kansalaisjärjestöt tarjoavat kouluille monenlaisia toiminnallisia harjoituksia ja opetusmateriaaleja, joiden avulla ihmisoikeuksia voi käsitellä lasten ja nuorten kanssa. Hyödyllisiä linkkejä Amnesty International Suomen nettisivuilta (amnesty.fi) löydät opetusmateriaalia ihmisoikeuksista. Amnestyltä voit myös tilata kouluvierailijan osoitteessa: amnesty.fi/tyomme/ihmisoikeuskasvatus/ Ihmisoikeudet.net -sivusto on usean järjestön yhteinen sivusto, jolle on koottu runsaasti tietoa ihmisoikeuksista.opetusmateriaalia-osiosta löytyy valmiita harjoituksia ihmisoikeuksien käsittelemiseen koulussa sekä linkkejä eri järjestöjen tuottamiin opetusmateriaaleihin: ihmisoikeudet.net/index.php?page=opetusmateriaalia Planin sähköisestä Globaalikoulu-oppimisympäristöstä (globaalikoulu.plan.fi/) löydät runsaasti materiaalia ja vinkkejä muun muassa vinkkejä lapsen oikeuksiin liittyvien teemojen käsittelyyn eri-ikäisten kanssa. Sivuston kautta voi myös tilata globaalikasvatusmateriaalia opetuskäyttöön. Suomen Unicef tarjoaa kouluille materiaaleja ja oppiainekohtaisia tuntiohjeita, joiden avulla voi lapsen oikeuksia eri oppiaineissa. Oikeuspohjaiset opetusmateriaalit liittyvät mm. ympäristöön, veteen, terveyteen, moninaisuuteen ja koulutukseen. Globaalikasvatusmateriaalit on koottu osoitteeseen: unicef.fi/koulut/globaalikasvatusmateriaalit/. 7

8 Compasito Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja (2009) on Euroopan neuvoston tuottama opas ihmisoikeuskasvatukseen: lapsiasia.fi/julkaisut/julkaisu/-/view/ Taksvärkki ry:n Oikeesti!-menetelmäopas (taksvarkki.fi/oikeesti) sisältää innostavia harjoituksia lapsen oikeuksien käsittelyyn. Oppaassa on mm. orientoivia leikkejä, draamaharjoituksia ja syväluotaavia pohdintatehtäviä. Saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Punainen Risti tarjoaa aineistoja opettajille sekä muille opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Verkkosivuilla punainenristi.fi/koulusivut sekä eirasismille.fi esitellään toimintamalleja rasismiin puuttumiseen ja aiheen käsittelyyn koulumaailmassa. Sodan oikeussäännöillä eli kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimuksilla pyritään rajoittamaan aseellisten selkkausten vaikutuksia. Tiedon levittäminen sodan säännöistä on Punaisen Ristin perustehtäviä. Lisätietoa löydät Punaisen Ristin verkkosivuilta: punainenristi.fi/tutustu-punaiseen-ristiin/ humanitaarinen-oikeus. Ihmisoikeuskasvatukseen liittyvät järjestöjen tarjoamat materiaalit, joita aion hyödyntää omassa opetuksessani: 8

9 Yhdenvertaisuuskasvatus yhdenvertaisuus on jokaisen perusoikeus, joka on taattu sekä Suomen perustuslaissa että alemmanasteisessa lainsäädännössä: yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat yleistä syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Laissa on myös yhdenvertaisuuden edistämisen velvoite kaikille viranomaisille. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää yhteiskunnassa esiintyvän eriarvoisuuden aktiivista poistamista. Yhdenvertaisuuskasvatuksen avulla voidaan käsitellä monenlaisia oikeudenmukaisuuteen, syrjintään, tasa-arvoon, monikulttuurisuuteen ja ihmisten monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Esimerkkinä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Kasvu omaan sukupuoleen oikeanlaiseen mieheyteen ja naiseuteen pohdituttaa kaikkia nuoria. Koulun sukupuolitettu arki ja rakenteet on luotu käsitykselle sukupuolesta, johon kaikki eivät mahdu. Todellisuudessa sukupuoli on moninainen: ihminen saattaa esimerkiksi kokea olevansa sukupuoleton tai että hänellä on kaksi su- kupuolta. Myös seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät kysymykset ovat nuoruudessa läsnä. Koulujen heteronormatiivinen ilmapiiri ahdistaa monia nuoria heidän seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Tätä ilmapiiriä tulisi purkaa sekä oppisisältöjen että yleisen toimintakulttuurin osalta. Yksi yhdenvertaisuuskasvatuksen tärkeistä osa-alueista on hlbti-sensitiivinen kasvatus, joka huomioi homot, lesbot, biseksuaalit, transihmiset ja intersukupuoliset (hlbti) eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajat yhdenvertaisesti muiden kanssa. Yhdenvertaisuuskasvatus koulussa Yhdenvertaisuuskasvatus on keskeisellä sijalla yhteiskunnan jäseneksi kasvamisessa. Oppilaiden moninaisuuden tunnistaminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen on myös yksi kouluviihtyvyyden ja oppimisympäristön turvallisuuden ulottuvuus. Opettajalle on tärkeää tietää, miten opetuksesta voi tehdä entistäkin sensitiivisempää ihmisten monimuotoisuudelle. Tähän kuuluu esimerkiksi monikulttuurisuuden edistäminen, vammaisuuden käsitteleminen ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten tukeminen. Etniseen taustaan liittyvään nimittelyyn, homotteluun ja muuhun epäasialliseen kielenkäyttöön puuttuminen on ensiarvoisen tärkeää. 9

10 Hyödyllisiä linkkejä Yhdenvertaisuus.fi on kattava tiedon materiaalipankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia -sivusto (keks.fi) on Allianssin ylläpitämä menetelmäsivusto yhdenvertaisuuskasvatuksesta. Moninaisuus mahtuu kouluun -oppaassa on paljon perustietoa opettajalle siitä, miten opetusta voi tehdä moninaisuutta arvostavammaksi. Oppaassa on myös vinkkejä homotteluun puuttumiseen. Opas on saatavilla Setan sivuilta pdf-muodossa: seta.fi/materiaali. R-sana-kirja rasismista ja siihen puuttumisesta antaa lasten ja nuorten kanssa toimiville tietoa ja välineitä rasisminvastaiseen toimintaan. Kirjan voi ladata osoitteesta: pelastakaalapset.fi/toiminta/rasisminvastainen-tyo/. Yhdenvertaisuuskasvatukseen liittyvät järjestöjen tarjoamat materiaalit, joita aion hyödyntää omassa opetuksessani: Rauhankasvatus rauhankasvatus herättää pohtimaan ihmisarvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Se pyrkii kehittämään moraalista ja sosiaalista vastuuta ja kasvattamaan yhteiskunta- ja kulttuurirajat ylittävään ymmärrykseen. Rauhankasvatuksella pyritään pysyvän rauhan luomiseen. Se auttaa ymmärtämään konfliktien ja väkivallan syitä ja vaikutuksia ja rakentaa edellytyksiä ihmisten väliselle rauhanomaiselle rinnakkaiselolle. Rauhankasvatuksessa käsitellään monipuolisesti ja virikkeellisesti eri- 10

11 laisia globaaleja ongelmia ja tärkeitä arvoja ja taitoja, kuten demokratiaa, yhdenvertaisuutta, väkivallatonta konfliktinratkaisua, sosiaalisesti kestävää kehitystä ja erilaisten ihmisten ja ryhmien välistä dialogia. Rauhan käsitteeseen liittyy kiinteästi myös YK:n kehitysohjelma UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportissa lanseerattu inhimillisen turvallisuuden käsite. Raportin mukaan inhimillinen turvallisuus on lapsi, joka ei kuollut, tauti, joka ei levinnyt, työpaikka, jota ei lakkautettu, etninen jännite, joka ei räjähtänyt väkivallaksi, toisinajattelija, jota ei vaiennettu. Inhimillisen turvallisuuden huolenaiheena eivät ensisijaisesti ole aseet, vaan inhimillinen elämä ja arvokkuus. Rauhankasvatus on arvoilmapiiriin vaikuttavaa kasvatusta, joka pohjautuu Unescon vuonna 1974 antamaan suositukseen yhteisymmärryksen, yhteistyön ja rauhan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opetuksesta. Rauhankasvatuksella pyritään siihen, että jokainen yksilö oivaltaisi ne yleismaailmalliset arvot ja toimintatavat, joiden varaan rauhankulttuuria voidaan rakentaa. Ihmisten ja ryhmien välinen dialogi ja vuorovaikutus ovat rauhankasvatuksen keskiössä. Rauhankasvatus koulussa Rauhankasvatus sisällytetään usein esimerkiksi historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opetukseen, mutta sitä voi käsitellä myös muilla tunneilla sen monitieteellisen luonteen vuoksi. Se linkittyy kiinteästi myös kulttuurikasvatukseen, talouskysymyksiin, terveyskasvatukseen ja ympäristökysymyksiin. Elämän kunnioitus, väkivallattomuus ja moniarvoisuus ovat aiheita, joita voi käsitellä kaikessa opetuksessa. Rauhankasvatuksen tavoitteena on herätellä yksilön kriittistä ajattelukykyä. Koululaiset ja opiskelijat voivat esimerkiksi pohtia, mikä on syynä maailman eriarvoisuuteen, mitä jokainen voi tehdä ihmisoikeuksien, rauhan ja ympäristön puolesta, miten opimme kunnioittamaan toistemme kulttuuria ja uskontoa ja mitkä tekijät aktivoivat ihmisen potentiaalia toimia väkivaltaisesti, mitkä taas kannustavat vuorovaikutukseen ja yhteisymmärrykseen. Opetusmetodeina käytetään usein osallistavia menetelmiä, kuten draamaa ja roolipeliä. Niiden avulla voi asettua hetkeksi toisen asemaan, kohdata miltä epätasa-arvoinen kohtelu tuntuu ja oivaltaa, miten tärkeää on kunnioittaa muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan. Draaman avulla voidaan tutkia väkivallan luonnetta ja sen vaikutuksia uhriin ja tekijään. Tarkoituksena on selvittää syitä konfliktien taustalla, ymmärtää näkemyseroja sekä oppia sovittelutaitoa ja konfliktien väkivallattomia ratkaisutapoja. 11

12 Hyödyllisiä linkkejä Rauhankasvatusinstituutin verkkosivulta (rauhankasvatus.fi) löytyy tietoa rauhankasvatuksesta ja vinkkejä sen käsittelemiseen kouluissa. Rauhankoulun sivuille (rauhankoulu.fi) on koottu runsaasti erilaisia harjoituksia ja tehtäväkokonaisuuksia eri ikäisille. YK-liiton Säväytä sovittelemalla YK:n teemapäivät koulussa -verkkoaineisto tarjoaa kouluille käyttövalmiita päivänavauksia sovittelusta. Oppaan tehtävävinkit tukevat teemojen käsittelyä luokkahuoneessa. Aineisto löytyy YK-liiton verkkosivuilta: ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/sovittelu_opeopas_0408.pdf. Suomen sovittelufoorumin kouluihin sijoittuva vertaissovitteluhanke Verso: ssf-ffm.com/vertaissovittelu. Rauhankasvatukseen liittyvät järjestöjen tarjoamat materiaalit, joita aion hyödyntää omassa opetuksessani: Ympäristökasvatus Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen ymmärtäminen on ympäristökasvatuksen ydin. Meillä kaikilla on vastuu ympäristöstämme: olemme siitä riippuvaisia ja se luo meille monenlaisia mahdollisuuksia. Kestävän kehityksen päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvata ympäristön kantokyvyn ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Kestävä kehitys koostuu ekologisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta. Ne näkyvät meidän kaik- 12

13 kien arjessa monin eri tavoin. Vastuu ympäristöstä on kestävän kehityksen kivijalka. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta ympäristöstä ja siihen liittyvistä kysymyksistä sekä ennen kaikkea siitä, millä tavoin me itse vaikutamme omalla toiminnallamme ympäristöön. Ympäristökasvatuksella edistetään sellaisten asenteiden ja arvojen omaksumista, jotka ohjaavat ympäristön kannalta eettisesti vastuulliseen toimintaan. Toisin sanoen kehitetään ihmisten ymmärrystä, taitoja ja arvomaailmaa niin, että he kykenevät osallistumaan aktiivisesti kestävän ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja maailman rakentamiseen. Ympäristökasvatus koulussa Kouluja kestävän kehityksen työhön velvoittavat opetussuunnitelmien perusteet sekä monet kansalliset ja kansainväliset lait ja sopimukset. Koulujen ja oppilaitosten tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua kestävään elämäntapaan. Ympäristöstä ja kanssaihmisistä vastuuta kantavat kansalaiset ja ammattilaiset osaavat ottaa huomioon kestävän kehityksen arjen valinnoissaan ja työssään. Koulujen ympäristökasvatuksella on merkittävä rooli vastuullisten ympäristökansalaisten kasvamisessa. Ympäristökasvatuksen avulla säästetään vettä, energiaa ja luonnonvaroja sekä heti että tulevaisuudessa. Samalla säästetään usein myös rahaa. Erityisesti pienempien oppilaiden näkökulmasta kestävä kehitys tarkoittaa hyvin konkreettisia asioita, kuten kavereista huolehtimista, lähiympäristön tutkimista ja kestävämpien arkikäytäntöjen oppimista. Koulun arki järjestetään niin, että ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän ja että lapset pääsevät osallistumaan päätöksentekoon. Kestävä kehitys otetaan mukaan opetuksen sisältöihin luokka-asteelle ja oppiaineeseen sopivalla tavalla. Kestävän kehityksen teemojen tarkastelu eri oppiaineiden näkökulmista auttaa oppilaita hahmottamaan luonnon, talouden ja yhteiskunnan toimintaa ja vuorovaikutussuhteita. Samalla kasvaa ymmärrys yhteistyön merkityksestä ympäristökysymyksissä. Toiminnalliset menetelmät ovat ympäristökasvatuksessa tärkeitä, sillä näin lapset ja nuoret oppivat tärkeitä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Kasvatus kestävään kehitykseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen ovat vahvasti esillä myös Suomen kansallisessa kestävän kehityksen strategiassa (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2006). Strategian mukaan kaikilla koulutusorganisaatioilla tulee olla kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2010 mennessä. 13

14 Hyödyllisiä linkkejä Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran verkkosivulle (ymparistokasvatus.fi) on koottu tietoa eri toimijoiden tuottamista ympäristökasvatusmateriaaleista. Vihreä lippu -ohjelman verkkosivuilla (vihrealippu.fi) saa tietoa päiväkotien ja koulujen kestävän kehityksen ohjelmasta, toiminnasta, mukaan pääsystä, tukitoiminnasta ja materiaaleista. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin verkkosivut (koulujaymparisto.fi) antavat tukea ympäristökasvatustyöhön. Keke koulussa Kestävän kehityksen opas antaa perustiedot kestävän kehityksen ohjelman laatimiseen koulussa: 4v.fi/kekekoulussa Useiden järjestöjen kotisivuilta (esim. wwf.fi, luontoliitto. fi, sll.fi) löytyy paljon virikkeitä aihepiiriin liittyen. Ympäristökasvatukseen liittyvät järjestöjen tarjoamat materiaalit, joita aion hyödyntää omassa opetuksessani: 14

15 Kehityskasvatus suomi on kehityspolitiikassaan sitoutunut YK:n vuosituhattavoitteisiin. YK:n yleiskokous hyväksyi syyskuussa 2000 vuosituhatjulistuksen, joka asetti yhteiset tavoitteet. Vuosituhatjulistus on poliittinen sitoumus, joka keskittyy maailmassa vallitsevaan epätasa-arvoon ja syviin kehitysongelmiin. Kehitystavoitteiden saavuttaminen edellyttää aktiivista toimintaa myös kansalaisilta. He voivat vaatia päättäjiltä poliittisia toimia ja johdonmukaista politiikkaa, osallistua kehitysyhteistyöhön ja edistää globaalia oikeudenmukaisuutta monilla omilla valinnoillaan. Kehityskasvatuksella pyritään herättämään ihmisten kiinnostus globaaleihin kehityskysymyksiin ja toimintaan köyhyyden ja epätasa-arvon poistamiseksi. Kehityskasvatuksen taustalla vaikuttaa käsitys siitä, ettei kukaan ole köyhä syntyessään. Ihminen köyhtyy tai rikastuu tultuaan osaksi yhteisöään, jonka elämän edellytyksiin vaikuttavat taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset rakenteet ja päätökset. Globaali epätasa-arvo on ihmisten toiminnan tai toimimatta jättämisen tulosta. Globaalia oikeudenmukaisuutta edistävällä toiminnalla ja sitä vahvistavilla poliittisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa köyhdyttäviin rakenteisiin ja maailman huono-osaisten asemaan. Kehityskasvatus koulussa Kehityskasvatuksessa olennaista on kertoa globaaleista ongelmista ratkaisulähtöisesti. Vaihtoehtoisia toimintatapoja on olemassa ja asioihin voidaan vaikuttaa. Myös yksittäisen ihmisen rooli on tärkeä. Kehityskasvatus rohkaisee oppilaita kriittiseen ajatteluun, jonka kautta he voivat itse arvioida toimintatapoja ja käytäntöjä globaalissa taloudessa, politiikassa ja omassa elämässään. Oppilaiden kanssa voidaan pohtia myös perustavanlaatuisia kysymyksiä kuten mitä on kehitys, kuka sen määrittelee ja miten sitä voidaan edistää. Toiminnalliset harjoitukset auttavat eläytymään kehitysmaiden ihmisten tilanteeseen ja konkretisoivat sitä, mitä kehitysyhteistyö oikeastaan on. Harjoitukset havainnollistavat myös sitä, miten globalisoitunut talousjärjestelmä vaikuttaa yksittäisen ihmisen elämään niin eteläisen pallonpuoliskon maissa kuin pohjoisessa ja mitä nuoret voivat omalta osaltaan tehdä oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Kehityskasvatuksessa tärkeätä on tuoda esille myös ihmisten yhtäläisyyksiä erojen korostamisen sijasta. Ihmiset etelässä tekevät ja tarvitsevat erilaisista elinympäristöistä huolimatta samanlaisia asioita kuin pohjoisessa: koulutusta, työtä, kodin ja läheisiä ihmisiä. Samaistuminen edistää halua vaikuttaa ja toimia oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. 15

16 Hyödyllisiä linkkejä Ulkoministeriön Global.finland.fi -verkkosivustolle on koottu tietoa kehitysyhteistyöstä ja globaalikasvatuksesta sekä hyödyllistä aineistoa opettajan työn tueksi. Taksvärkki ry:n kehityskasvatusmateriaalit tutustuttavat suomalaisnuoret heidän ikätovereittensa elämään kehitysmaissa ja innostavat toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Järjestön verkkosivuilta löytyy monipuolisesti materiaaleja oppilaitoksille ja opettajille: taksvarkki.fi/tv/category/opettajille/oppimateriaalit YK-liiton Globalis.fi-sivusto on interaktiivinen tietokanta, joka sisältää maatietoutta, artikkeleita ajankohtaisista konflikteista eri puolilla maailmaa, inhimillisen kehityksen tilastoindikaattoreita, satelliittikuvia sekä tietoa keskeisistä kansainvälisistä sopimuksista. Tehtäviä YK:n vuosituhattavoitteista kouluille: ykliitto.fi/koulutus/vuosituhattavoitteet_tehtavat Dóchasin Kuvien ja viestien käyttöopas (2009) auttaa käyttämään kuvia ja viestejä rakentavasti apuna opetuksessa, jolla voidaan vaikuttaa asenteisiin kehitysmaita kohtaan: kehys.fi/julkaisut/kehyksen-julkaisut/kuvien-ja-viestien-kayttoopas/ (suomeksi) sekä dochas.ie/shared/files/5/guide_to_code.pdf (englanniksi) Eettisen kaupan puolesta ry:n koulumateriaalit arkisten kulutusvalintojen ja globaalien kehityskysymysten välisistä yhteyksistä sekä ympäristön ja ihmisten kannalta vastuullisesta kuluttamisesta löytyvät osoitteesta: eetti.fi/kouluille. Suomen Unicef tarjoaa lapsenoikeuspohjaista kehityskasvatusmateri aalia osoitteessa: unicef.fi/globaalikasvatusmateriaalit Punaisen Ristin verkkosivuille on koottu kaikille kouluasteille sopivaa aineistoa ja materiaalia Punaisen Ristin toteuttamasta kehitysyhteis työstä ja katastrofiavusta: punainenristi.fi/koulusivut/opetusmateriaalit sekä punainenristi.fi/tyomme-maailmalla Plan Suomen sähköisestä materiaalipankista (plan.fi/oppimis ymparisto) löydät kehityskasvatuksen vinkkejä ja materiaaleja opet tajan työn tueksi. 16

17 Kehityskasvatukseen liittyvät järjestöjen tarjoamat materiaalit, joita aion hyödyntää omassa opetuksessani: 17

18 Muistiinpanoja 18

19 19

20