MAAILMA KOULUSSA GLOBAALIKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET -SEMINAARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAILMA KOULUSSA GLOBAALIKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET -SEMINAARI"

Transkriptio

1 MAAILMA KOULUSSA GLOBAALIKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET -SEMINAARI 1

2 Sisällys Tehtävä materiaalitorin kävijälle 3 Mitä ihmeen globaalikasvatusta? 4 Ihmisoikeuskasvatus 6 Yhdenvertaisuuskasvatus 9 Rauhankasvatus 10 Ympäristökasvatus 12 Kehityskasvatus 15

3 Tehtävä materiaalitorin kävijälle listaa torilta löytämäsi järjestöt taulukkoon. Merkitse rastilla järjestön perään, mihin globaalikasvatuksen teemaan sen tarjoamat materiaalit ja toiminta- mahdollisuudet liittyvät. järjestön nimi ihmisoikeudet yhdenvertaisuus rauha ympäristö kehitys 3

4 Mitä ihmeen globaalikasvatusta? globaalikasvatus on toimintaa, jolla pyritään herättämään ihmisten kiinnostus maailman asioihin tarjoamalla heille tietoa ja kannustamalla heitä itse ottamaan selvää tapahtumista, niiden taustoista ja suhteista toisiinsa. Globaalikasvatuksella halutaan innostaa ihmisiä toimimaan aktiivisesti globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Globaalikasvatuksen alle mahtuu monenlaista toimintaa ja monenlaisia toimijoita. Globaalikasvatusta ohjaavat arvot ihmisoikeudet, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuuden kunnioittaminen tulevat esille jo YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa vuodelta Myös Unesco on korostanut kansainvälisyyskasvatuksen merkitystä sekä yhteisiä, kansainvälisiä koulutustavoitteita kansainvälisen ymmärryksen, rauhan ja ihmisoikeuksien opettamiseksi. Globaalikasvatustoimintaa Euroopassa on määritelty niin kutsutussa Maastrichtin julistuksessa, joka luotiin kansainvälisten järjestöjen konferenssissa vuonna Maastrichtin julistuksessa globaalikasvatus kuvataan seuraavasti: globaalikasvatus on kasvatusta, joka avaa ihmisten silmät ja mielen maailman todellisuudelle ja herättää heidät toimimaan kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien sekä oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Maastrichtin julistus jakaa globaalikasvatuksen viiteen aihealueeseen, joita ovat: ihmisoikeudet, kestävä kehitys, monikulttuurisuus, rauhan edistäminen ja konfliktinehkäisy sekä kehitysyhteistyö. Maailma koulussa -seminaarissa noudatamme tätä jaottelua, mutta puhumme monikulttuurisuuden sijaan laajemmin yhdenvertaisuudesta. Globaalikasvatuksella on tärkeä rooli koulumaailmassa. Kestävän kehityksen ja globaalin vastuun näkökulmat ovat mukana opetussuunnitelmissa ja koulut nähdään keskeisenä kanavana globaalikasvatukselle, koska ne tavoittavat kaikki tiettyihin ikäryhmiin kuuluvat lapset ja nuoret. Koulujen keskeinen tehtävä on tarjota oppilaille mahdollisuus oppia elämään aktiivisina ja vastuullisina kansalaisina. Maailmanlaajuisten riippuvuussuhteiden ymmärtäminen, globaalihallinta, kriittinen ajattelu ja omien vaikutusmahdollisuuksien tuntemus ovat niin ikään kansalaistaitoja, joita nykymaailmassa tarvitaan. Globaalikasvatuksen saralla toimivat kansalaisjärjestöt tarjoavat monenlaisia opetussuunnitelmien tavoitteita tukevia resursseja opetus- ja kasvatustyön tueksi. Järjestöt tuottavat erilaisia opetusmateriaaleja ja -menetelmiä, joiden avulla vaikeidenkin asioiden käsittely helpottuu. Useat järjestöt tekevät myös kouluvierailuja ja tarjoavat koulutusta opettajille. 4

5 Lisätietoa Global Education in Europe to 2015: coe.int/t/dg4/nscentre/resources/publications/ge_maastricht_nov2002.pdf Globaalikasvatus.fi tarjoaa tietoa globaalikasvatuksesta sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden tarjoamista globaalikasvatusmateriaaleista, opetus- menetelmistä ja kouluvierailupalveluista. Maailmankoulu.fi tarjoaa hyödyllistä tietoa ja materiaalia globaalikasvatuksesta opetustyön tueksi. Sivustolla on myös laaja globaalikasvatuksen linkkilista. Kylässä koulussa järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen (2008). Pdf-versio löytyy osoitteesta: globaalikasvatus.fi/mika-globaalikasvatus/julkaisut Laatua kehittämään järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen (2011). Tilausohjeet ja pdf-versio löytyy osoitteesta: globaalikasvatus.fi/mika-globaalikasvatus/julkaisut Globaaliin vastuuseen kasvaminen näkökulmia maailman hahmottamisen pedagogiikkaan (2008) on ulkoministeriön julkaisema globaalikasvatuksen käsikirja opettajille ja kasvattajille. Tilausohjeet ja pdf-versio ovat saatavilla osoitteesta: formin.finland.fi/public/default. aspx?contentid=105709&contentlan=1&culture=fi-fi Polkka.info on opetushallituksen ylläpitämä kansainvälisyyssivusto, jossa esitellään hyviä käytäntöjä ja materiaalia peruskoulujen ja lukioiden kansainvälistymiseen ja globaalikasvatukseen. 5

6 Ihmisoikeuskasvatus ihmisoikeuksilla tarkoitetaan oikeuksia, jotka kuuluvat yhtäläisesti ja poikkeuksetta jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle. Ihmisoikeudet perustuvat ajatukseen ihmisestä moraalisena olentona ja jokaiselle ihmiselle ihmisyyden osana kuuluvasta ihmisarvosta. Ihmisoikeudet ovat ihmisten määrittelemiä, ja monet oikeudet, kuten ihmisarvon mukainen oikeudenkäynti tai oikeus osallistua maansa hallintoon, liittyvät läheisesti yhteiskuntaan. Ihmisoikeuksia ei siis voi erottaa sosiaalisesta ja poliittisesta kontekstista. Ihmisoikeudet listattiin ensimmäistä kertaa kattavasti ja maailmanlaajuisesti ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, jonka YK:n yleiskokous hyväksyi Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ei ole valtioita oikeudellisesti velvoittava asiakirja, mutta sen poliittinen ja moraalinen vaikutusvalta on huomattavan suuri. Mikä tärkeintä, julistus on ollut perustana kaikille myöhemmin solmituille kansainvälisille ihmisoikeussopimuksille, joihin kuuluu myös lapsen oikeuksien sopimus. Nämä sopimukset ovat valtioita oikeudellisesti velvoittavia. Lapsen oikeudet Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle iästä riippumatta. YK:n lapsen oikeuksien sopimus solmittiin vuonna 1989 turvaamaan lasten erityisiä tarpeita ja etua. Sopimus määrittelee lapsiksi kaikki alle 18-vuotiaat. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus: tällä hetkellä vain kolmessa maassa (Yhdysvallat, Somalia ja Etelä-Sudan) sopimus ei ole oikeudellisesti sitova. Sopimuksen tavoitteet voidaan tiivistää kolmeen ydinkäsitteeseen: oikeus osuuteen yhteiskunnan voimavaroista, oikeus suojeluun ja huolenpitoon sekä oikeus osallistua. Sopimuksen neljä yleistä periaatetta ovat syrjinnän kielto, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehitykseen sekä oikeus osallistua ja tulla kuulluksi. Lasten oikeuksien toteutumisessa on maailmanlaajuisesti vielä paljon puutteita. Lapsen oikeuksien sopimus asettaa valtioille velvollisuuden tiedottaa lasten oikeuksista sekä lapsille että aikuisille. 6

7 Ihmisoikeuskasvatus koulussa Ihmisoikeuskasvatus on oppia ihmisoikeuksista sekä ihmisoikeuksiin kasvattamista ja kasvamista. Ihmisoikeuskasvatuksen perustana on tapa, jolla ihminen ymmärtää itseään, muita ja yhteiskuntaa. Ihmisarvon, oikeuden, kunnioituksen ja velvollisuuden käsitteiden sisäistäminen on suvaitsevan, välittävän, erilaisuutta ja kaikkien oikeuksia kunnioittavan yhteiskunnan kivijalka. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti ihmisoikeuskasvatus kuuluu kaikkiin oppiaineisiin. Koulut ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa ihmisoikeuksien opettamisessa. Oikeuksia on tärkeää toteuttaa tietoisesti myös käytännössä koulun arjessa. Ihmisoikeudet elämäntapana, käsitys omista oikeuksista ja vastuuntunto muiden oikeuksien toteutumisesta kehittyvät jatkuvan omakohtaisen kokemuksen kautta. Kansalaisjärjestöt tarjoavat kouluille monenlaisia toiminnallisia harjoituksia ja opetusmateriaaleja, joiden avulla ihmisoikeuksia voi käsitellä lasten ja nuorten kanssa. Hyödyllisiä linkkejä Amnesty International Suomen nettisivuilta (amnesty.fi) löydät opetusmateriaalia ihmisoikeuksista. Amnestyltä voit myös tilata kouluvierailijan osoitteessa: amnesty.fi/tyomme/ihmisoikeuskasvatus/ Ihmisoikeudet.net -sivusto on usean järjestön yhteinen sivusto, jolle on koottu runsaasti tietoa ihmisoikeuksista.opetusmateriaalia-osiosta löytyy valmiita harjoituksia ihmisoikeuksien käsittelemiseen koulussa sekä linkkejä eri järjestöjen tuottamiin opetusmateriaaleihin: ihmisoikeudet.net/index.php?page=opetusmateriaalia Planin sähköisestä Globaalikoulu-oppimisympäristöstä (globaalikoulu.plan.fi/) löydät runsaasti materiaalia ja vinkkejä muun muassa vinkkejä lapsen oikeuksiin liittyvien teemojen käsittelyyn eri-ikäisten kanssa. Sivuston kautta voi myös tilata globaalikasvatusmateriaalia opetuskäyttöön. Suomen Unicef tarjoaa kouluille materiaaleja ja oppiainekohtaisia tuntiohjeita, joiden avulla voi lapsen oikeuksia eri oppiaineissa. Oikeuspohjaiset opetusmateriaalit liittyvät mm. ympäristöön, veteen, terveyteen, moninaisuuteen ja koulutukseen. Globaalikasvatusmateriaalit on koottu osoitteeseen: unicef.fi/koulut/globaalikasvatusmateriaalit/. 7

8 Compasito Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja (2009) on Euroopan neuvoston tuottama opas ihmisoikeuskasvatukseen: lapsiasia.fi/julkaisut/julkaisu/-/view/ Taksvärkki ry:n Oikeesti!-menetelmäopas (taksvarkki.fi/oikeesti) sisältää innostavia harjoituksia lapsen oikeuksien käsittelyyn. Oppaassa on mm. orientoivia leikkejä, draamaharjoituksia ja syväluotaavia pohdintatehtäviä. Saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Punainen Risti tarjoaa aineistoja opettajille sekä muille opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Verkkosivuilla punainenristi.fi/koulusivut sekä eirasismille.fi esitellään toimintamalleja rasismiin puuttumiseen ja aiheen käsittelyyn koulumaailmassa. Sodan oikeussäännöillä eli kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimuksilla pyritään rajoittamaan aseellisten selkkausten vaikutuksia. Tiedon levittäminen sodan säännöistä on Punaisen Ristin perustehtäviä. Lisätietoa löydät Punaisen Ristin verkkosivuilta: punainenristi.fi/tutustu-punaiseen-ristiin/ humanitaarinen-oikeus. Ihmisoikeuskasvatukseen liittyvät järjestöjen tarjoamat materiaalit, joita aion hyödyntää omassa opetuksessani: 8

9 Yhdenvertaisuuskasvatus yhdenvertaisuus on jokaisen perusoikeus, joka on taattu sekä Suomen perustuslaissa että alemmanasteisessa lainsäädännössä: yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat yleistä syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Laissa on myös yhdenvertaisuuden edistämisen velvoite kaikille viranomaisille. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää yhteiskunnassa esiintyvän eriarvoisuuden aktiivista poistamista. Yhdenvertaisuuskasvatuksen avulla voidaan käsitellä monenlaisia oikeudenmukaisuuteen, syrjintään, tasa-arvoon, monikulttuurisuuteen ja ihmisten monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Esimerkkinä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Kasvu omaan sukupuoleen oikeanlaiseen mieheyteen ja naiseuteen pohdituttaa kaikkia nuoria. Koulun sukupuolitettu arki ja rakenteet on luotu käsitykselle sukupuolesta, johon kaikki eivät mahdu. Todellisuudessa sukupuoli on moninainen: ihminen saattaa esimerkiksi kokea olevansa sukupuoleton tai että hänellä on kaksi su- kupuolta. Myös seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät kysymykset ovat nuoruudessa läsnä. Koulujen heteronormatiivinen ilmapiiri ahdistaa monia nuoria heidän seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Tätä ilmapiiriä tulisi purkaa sekä oppisisältöjen että yleisen toimintakulttuurin osalta. Yksi yhdenvertaisuuskasvatuksen tärkeistä osa-alueista on hlbti-sensitiivinen kasvatus, joka huomioi homot, lesbot, biseksuaalit, transihmiset ja intersukupuoliset (hlbti) eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajat yhdenvertaisesti muiden kanssa. Yhdenvertaisuuskasvatus koulussa Yhdenvertaisuuskasvatus on keskeisellä sijalla yhteiskunnan jäseneksi kasvamisessa. Oppilaiden moninaisuuden tunnistaminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen on myös yksi kouluviihtyvyyden ja oppimisympäristön turvallisuuden ulottuvuus. Opettajalle on tärkeää tietää, miten opetuksesta voi tehdä entistäkin sensitiivisempää ihmisten monimuotoisuudelle. Tähän kuuluu esimerkiksi monikulttuurisuuden edistäminen, vammaisuuden käsitteleminen ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten tukeminen. Etniseen taustaan liittyvään nimittelyyn, homotteluun ja muuhun epäasialliseen kielenkäyttöön puuttuminen on ensiarvoisen tärkeää. 9

10 Hyödyllisiä linkkejä Yhdenvertaisuus.fi on kattava tiedon materiaalipankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia -sivusto (keks.fi) on Allianssin ylläpitämä menetelmäsivusto yhdenvertaisuuskasvatuksesta. Moninaisuus mahtuu kouluun -oppaassa on paljon perustietoa opettajalle siitä, miten opetusta voi tehdä moninaisuutta arvostavammaksi. Oppaassa on myös vinkkejä homotteluun puuttumiseen. Opas on saatavilla Setan sivuilta pdf-muodossa: seta.fi/materiaali. R-sana-kirja rasismista ja siihen puuttumisesta antaa lasten ja nuorten kanssa toimiville tietoa ja välineitä rasisminvastaiseen toimintaan. Kirjan voi ladata osoitteesta: pelastakaalapset.fi/toiminta/rasisminvastainen-tyo/. Yhdenvertaisuuskasvatukseen liittyvät järjestöjen tarjoamat materiaalit, joita aion hyödyntää omassa opetuksessani: Rauhankasvatus rauhankasvatus herättää pohtimaan ihmisarvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Se pyrkii kehittämään moraalista ja sosiaalista vastuuta ja kasvattamaan yhteiskunta- ja kulttuurirajat ylittävään ymmärrykseen. Rauhankasvatuksella pyritään pysyvän rauhan luomiseen. Se auttaa ymmärtämään konfliktien ja väkivallan syitä ja vaikutuksia ja rakentaa edellytyksiä ihmisten väliselle rauhanomaiselle rinnakkaiselolle. Rauhankasvatuksessa käsitellään monipuolisesti ja virikkeellisesti eri- 10

11 laisia globaaleja ongelmia ja tärkeitä arvoja ja taitoja, kuten demokratiaa, yhdenvertaisuutta, väkivallatonta konfliktinratkaisua, sosiaalisesti kestävää kehitystä ja erilaisten ihmisten ja ryhmien välistä dialogia. Rauhan käsitteeseen liittyy kiinteästi myös YK:n kehitysohjelma UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportissa lanseerattu inhimillisen turvallisuuden käsite. Raportin mukaan inhimillinen turvallisuus on lapsi, joka ei kuollut, tauti, joka ei levinnyt, työpaikka, jota ei lakkautettu, etninen jännite, joka ei räjähtänyt väkivallaksi, toisinajattelija, jota ei vaiennettu. Inhimillisen turvallisuuden huolenaiheena eivät ensisijaisesti ole aseet, vaan inhimillinen elämä ja arvokkuus. Rauhankasvatus on arvoilmapiiriin vaikuttavaa kasvatusta, joka pohjautuu Unescon vuonna 1974 antamaan suositukseen yhteisymmärryksen, yhteistyön ja rauhan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opetuksesta. Rauhankasvatuksella pyritään siihen, että jokainen yksilö oivaltaisi ne yleismaailmalliset arvot ja toimintatavat, joiden varaan rauhankulttuuria voidaan rakentaa. Ihmisten ja ryhmien välinen dialogi ja vuorovaikutus ovat rauhankasvatuksen keskiössä. Rauhankasvatus koulussa Rauhankasvatus sisällytetään usein esimerkiksi historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opetukseen, mutta sitä voi käsitellä myös muilla tunneilla sen monitieteellisen luonteen vuoksi. Se linkittyy kiinteästi myös kulttuurikasvatukseen, talouskysymyksiin, terveyskasvatukseen ja ympäristökysymyksiin. Elämän kunnioitus, väkivallattomuus ja moniarvoisuus ovat aiheita, joita voi käsitellä kaikessa opetuksessa. Rauhankasvatuksen tavoitteena on herätellä yksilön kriittistä ajattelukykyä. Koululaiset ja opiskelijat voivat esimerkiksi pohtia, mikä on syynä maailman eriarvoisuuteen, mitä jokainen voi tehdä ihmisoikeuksien, rauhan ja ympäristön puolesta, miten opimme kunnioittamaan toistemme kulttuuria ja uskontoa ja mitkä tekijät aktivoivat ihmisen potentiaalia toimia väkivaltaisesti, mitkä taas kannustavat vuorovaikutukseen ja yhteisymmärrykseen. Opetusmetodeina käytetään usein osallistavia menetelmiä, kuten draamaa ja roolipeliä. Niiden avulla voi asettua hetkeksi toisen asemaan, kohdata miltä epätasa-arvoinen kohtelu tuntuu ja oivaltaa, miten tärkeää on kunnioittaa muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan. Draaman avulla voidaan tutkia väkivallan luonnetta ja sen vaikutuksia uhriin ja tekijään. Tarkoituksena on selvittää syitä konfliktien taustalla, ymmärtää näkemyseroja sekä oppia sovittelutaitoa ja konfliktien väkivallattomia ratkaisutapoja. 11

12 Hyödyllisiä linkkejä Rauhankasvatusinstituutin verkkosivulta (rauhankasvatus.fi) löytyy tietoa rauhankasvatuksesta ja vinkkejä sen käsittelemiseen kouluissa. Rauhankoulun sivuille (rauhankoulu.fi) on koottu runsaasti erilaisia harjoituksia ja tehtäväkokonaisuuksia eri ikäisille. YK-liiton Säväytä sovittelemalla YK:n teemapäivät koulussa -verkkoaineisto tarjoaa kouluille käyttövalmiita päivänavauksia sovittelusta. Oppaan tehtävävinkit tukevat teemojen käsittelyä luokkahuoneessa. Aineisto löytyy YK-liiton verkkosivuilta: ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/sovittelu_opeopas_0408.pdf. Suomen sovittelufoorumin kouluihin sijoittuva vertaissovitteluhanke Verso: ssf-ffm.com/vertaissovittelu. Rauhankasvatukseen liittyvät järjestöjen tarjoamat materiaalit, joita aion hyödyntää omassa opetuksessani: Ympäristökasvatus Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen ymmärtäminen on ympäristökasvatuksen ydin. Meillä kaikilla on vastuu ympäristöstämme: olemme siitä riippuvaisia ja se luo meille monenlaisia mahdollisuuksia. Kestävän kehityksen päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvata ympäristön kantokyvyn ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Kestävä kehitys koostuu ekologisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta. Ne näkyvät meidän kaik- 12

13 kien arjessa monin eri tavoin. Vastuu ympäristöstä on kestävän kehityksen kivijalka. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta ympäristöstä ja siihen liittyvistä kysymyksistä sekä ennen kaikkea siitä, millä tavoin me itse vaikutamme omalla toiminnallamme ympäristöön. Ympäristökasvatuksella edistetään sellaisten asenteiden ja arvojen omaksumista, jotka ohjaavat ympäristön kannalta eettisesti vastuulliseen toimintaan. Toisin sanoen kehitetään ihmisten ymmärrystä, taitoja ja arvomaailmaa niin, että he kykenevät osallistumaan aktiivisesti kestävän ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja maailman rakentamiseen. Ympäristökasvatus koulussa Kouluja kestävän kehityksen työhön velvoittavat opetussuunnitelmien perusteet sekä monet kansalliset ja kansainväliset lait ja sopimukset. Koulujen ja oppilaitosten tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua kestävään elämäntapaan. Ympäristöstä ja kanssaihmisistä vastuuta kantavat kansalaiset ja ammattilaiset osaavat ottaa huomioon kestävän kehityksen arjen valinnoissaan ja työssään. Koulujen ympäristökasvatuksella on merkittävä rooli vastuullisten ympäristökansalaisten kasvamisessa. Ympäristökasvatuksen avulla säästetään vettä, energiaa ja luonnonvaroja sekä heti että tulevaisuudessa. Samalla säästetään usein myös rahaa. Erityisesti pienempien oppilaiden näkökulmasta kestävä kehitys tarkoittaa hyvin konkreettisia asioita, kuten kavereista huolehtimista, lähiympäristön tutkimista ja kestävämpien arkikäytäntöjen oppimista. Koulun arki järjestetään niin, että ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän ja että lapset pääsevät osallistumaan päätöksentekoon. Kestävä kehitys otetaan mukaan opetuksen sisältöihin luokka-asteelle ja oppiaineeseen sopivalla tavalla. Kestävän kehityksen teemojen tarkastelu eri oppiaineiden näkökulmista auttaa oppilaita hahmottamaan luonnon, talouden ja yhteiskunnan toimintaa ja vuorovaikutussuhteita. Samalla kasvaa ymmärrys yhteistyön merkityksestä ympäristökysymyksissä. Toiminnalliset menetelmät ovat ympäristökasvatuksessa tärkeitä, sillä näin lapset ja nuoret oppivat tärkeitä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Kasvatus kestävään kehitykseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen ovat vahvasti esillä myös Suomen kansallisessa kestävän kehityksen strategiassa (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2006). Strategian mukaan kaikilla koulutusorganisaatioilla tulee olla kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2010 mennessä. 13

14 Hyödyllisiä linkkejä Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran verkkosivulle (ymparistokasvatus.fi) on koottu tietoa eri toimijoiden tuottamista ympäristökasvatusmateriaaleista. Vihreä lippu -ohjelman verkkosivuilla (vihrealippu.fi) saa tietoa päiväkotien ja koulujen kestävän kehityksen ohjelmasta, toiminnasta, mukaan pääsystä, tukitoiminnasta ja materiaaleista. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin verkkosivut (koulujaymparisto.fi) antavat tukea ympäristökasvatustyöhön. Keke koulussa Kestävän kehityksen opas antaa perustiedot kestävän kehityksen ohjelman laatimiseen koulussa: 4v.fi/kekekoulussa Useiden järjestöjen kotisivuilta (esim. wwf.fi, luontoliitto. fi, sll.fi) löytyy paljon virikkeitä aihepiiriin liittyen. Ympäristökasvatukseen liittyvät järjestöjen tarjoamat materiaalit, joita aion hyödyntää omassa opetuksessani: 14

15 Kehityskasvatus suomi on kehityspolitiikassaan sitoutunut YK:n vuosituhattavoitteisiin. YK:n yleiskokous hyväksyi syyskuussa 2000 vuosituhatjulistuksen, joka asetti yhteiset tavoitteet. Vuosituhatjulistus on poliittinen sitoumus, joka keskittyy maailmassa vallitsevaan epätasa-arvoon ja syviin kehitysongelmiin. Kehitystavoitteiden saavuttaminen edellyttää aktiivista toimintaa myös kansalaisilta. He voivat vaatia päättäjiltä poliittisia toimia ja johdonmukaista politiikkaa, osallistua kehitysyhteistyöhön ja edistää globaalia oikeudenmukaisuutta monilla omilla valinnoillaan. Kehityskasvatuksella pyritään herättämään ihmisten kiinnostus globaaleihin kehityskysymyksiin ja toimintaan köyhyyden ja epätasa-arvon poistamiseksi. Kehityskasvatuksen taustalla vaikuttaa käsitys siitä, ettei kukaan ole köyhä syntyessään. Ihminen köyhtyy tai rikastuu tultuaan osaksi yhteisöään, jonka elämän edellytyksiin vaikuttavat taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset rakenteet ja päätökset. Globaali epätasa-arvo on ihmisten toiminnan tai toimimatta jättämisen tulosta. Globaalia oikeudenmukaisuutta edistävällä toiminnalla ja sitä vahvistavilla poliittisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa köyhdyttäviin rakenteisiin ja maailman huono-osaisten asemaan. Kehityskasvatus koulussa Kehityskasvatuksessa olennaista on kertoa globaaleista ongelmista ratkaisulähtöisesti. Vaihtoehtoisia toimintatapoja on olemassa ja asioihin voidaan vaikuttaa. Myös yksittäisen ihmisen rooli on tärkeä. Kehityskasvatus rohkaisee oppilaita kriittiseen ajatteluun, jonka kautta he voivat itse arvioida toimintatapoja ja käytäntöjä globaalissa taloudessa, politiikassa ja omassa elämässään. Oppilaiden kanssa voidaan pohtia myös perustavanlaatuisia kysymyksiä kuten mitä on kehitys, kuka sen määrittelee ja miten sitä voidaan edistää. Toiminnalliset harjoitukset auttavat eläytymään kehitysmaiden ihmisten tilanteeseen ja konkretisoivat sitä, mitä kehitysyhteistyö oikeastaan on. Harjoitukset havainnollistavat myös sitä, miten globalisoitunut talousjärjestelmä vaikuttaa yksittäisen ihmisen elämään niin eteläisen pallonpuoliskon maissa kuin pohjoisessa ja mitä nuoret voivat omalta osaltaan tehdä oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Kehityskasvatuksessa tärkeätä on tuoda esille myös ihmisten yhtäläisyyksiä erojen korostamisen sijasta. Ihmiset etelässä tekevät ja tarvitsevat erilaisista elinympäristöistä huolimatta samanlaisia asioita kuin pohjoisessa: koulutusta, työtä, kodin ja läheisiä ihmisiä. Samaistuminen edistää halua vaikuttaa ja toimia oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. 15

16 Hyödyllisiä linkkejä Ulkoministeriön Global.finland.fi -verkkosivustolle on koottu tietoa kehitysyhteistyöstä ja globaalikasvatuksesta sekä hyödyllistä aineistoa opettajan työn tueksi. Taksvärkki ry:n kehityskasvatusmateriaalit tutustuttavat suomalaisnuoret heidän ikätovereittensa elämään kehitysmaissa ja innostavat toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Järjestön verkkosivuilta löytyy monipuolisesti materiaaleja oppilaitoksille ja opettajille: taksvarkki.fi/tv/category/opettajille/oppimateriaalit YK-liiton Globalis.fi-sivusto on interaktiivinen tietokanta, joka sisältää maatietoutta, artikkeleita ajankohtaisista konflikteista eri puolilla maailmaa, inhimillisen kehityksen tilastoindikaattoreita, satelliittikuvia sekä tietoa keskeisistä kansainvälisistä sopimuksista. Tehtäviä YK:n vuosituhattavoitteista kouluille: ykliitto.fi/koulutus/vuosituhattavoitteet_tehtavat Dóchasin Kuvien ja viestien käyttöopas (2009) auttaa käyttämään kuvia ja viestejä rakentavasti apuna opetuksessa, jolla voidaan vaikuttaa asenteisiin kehitysmaita kohtaan: kehys.fi/julkaisut/kehyksen-julkaisut/kuvien-ja-viestien-kayttoopas/ (suomeksi) sekä dochas.ie/shared/files/5/guide_to_code.pdf (englanniksi) Eettisen kaupan puolesta ry:n koulumateriaalit arkisten kulutusvalintojen ja globaalien kehityskysymysten välisistä yhteyksistä sekä ympäristön ja ihmisten kannalta vastuullisesta kuluttamisesta löytyvät osoitteesta: eetti.fi/kouluille. Suomen Unicef tarjoaa lapsenoikeuspohjaista kehityskasvatusmateri aalia osoitteessa: unicef.fi/globaalikasvatusmateriaalit Punaisen Ristin verkkosivuille on koottu kaikille kouluasteille sopivaa aineistoa ja materiaalia Punaisen Ristin toteuttamasta kehitysyhteis työstä ja katastrofiavusta: punainenristi.fi/koulusivut/opetusmateriaalit sekä punainenristi.fi/tyomme-maailmalla Plan Suomen sähköisestä materiaalipankista (plan.fi/oppimis ymparisto) löydät kehityskasvatuksen vinkkejä ja materiaaleja opet tajan työn tueksi. 16

17 Kehityskasvatukseen liittyvät järjestöjen tarjoamat materiaalit, joita aion hyödyntää omassa opetuksessani: 17

18 Muistiinpanoja 18

19 19

20

MAAILMA KOULUSSA GLOBAALIKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET -SEMINAARI

MAAILMA KOULUSSA GLOBAALIKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET -SEMINAARI MAAILMA KOULUSSA GLOBAALIKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET -SEMINAARI Sisällys Tehtävä materiaalitorin kävijälle Tehtävä materiaalitorin kävijälle 3 Mitä ihmeen globaalikasvatusta? 4 Ihmisoikeuskasvatus 6 listaa

Lisätiedot

MAAILMANKOULU. Globaalikasvatuksen verkostohanke ja tukipalvelu opettajille. Paula Hyväri 17.11.2011

MAAILMANKOULU. Globaalikasvatuksen verkostohanke ja tukipalvelu opettajille. Paula Hyväri 17.11.2011 MAAILMANKOULU Globaalikasvatuksen verkostohanke ja tukipalvelu opettajille Paula Hyväri 17.11.2011 MITÄ ON GLOBAALIKASVATUS? Kansainvälisyyskasvatus (KVK) = Globaalikasvatus = Kasvaminen maailmanlaajuiseen

Lisätiedot

Unesco-koulujen seminaari

Unesco-koulujen seminaari Unesco-koulujen seminaari Opetushallitus 7.9.2016 Uudet opsit ja uusi opettajuus globaalikasvatuksen näkökulmasta 1. Mitä on globaalikasvatus? 2. Mitä uudet opsit sanovat? 3. Mitä sitten? Mitä on globaalikasvatus?

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa

Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Kun kulttuurit kohtaavat - opettajana monikulttuurisessa oppimisympäristössä - seminaari, SOOL, Helsinki 11.3.2011 Jari

Lisätiedot

Kv+ops=Koulun perustehtävä

Kv+ops=Koulun perustehtävä Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät 20. - 21.11.2013 Kuopiossa Kv+ops=Koulun perustehtävä Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen rakenne- ja tavoitetyöryhmä

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Ihmisoikeudet koulussa

Ihmisoikeudet koulussa Ihmisoikeudet koulussa OKL-seminaari Työpajat 4.10.2017 Rosa Puhakainen-Mattila Asiantuntija Ihmisoikeusliitto/Ihmisoikeudet.net rosa.puhakainen-mattila@ihmisoikeusliitto.fi Ihmisoikeusliitto - Vuonna

Lisätiedot

Lapsen oikeudet ja globaalikasvatus. Globaali näkökulma lapsen oikeuksiin

Lapsen oikeudet ja globaalikasvatus. Globaali näkökulma lapsen oikeuksiin Lapsen oikeudet ja globaalikasvatus Globaali näkökulma lapsen oikeuksiin mielipiderinki Mielipiderinki Seistään ringissä. Jokainen astuu yhden askeleen eteenpäin, menee kyykkyyn tms. ja kertoo oman nimensä

Lisätiedot

Globaalikasvatusta aineenopettajille

Globaalikasvatusta aineenopettajille Globaalikasvatusta aineenopettajille Maailmankoulu Opettajien ja kasvattajien globaalikasvatuksen tukipalvelu Globaalikasvatuksen tehtävänä on Avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille.

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu. HYOL syyspäivät Johanna Harjunpää, Eettisen kaupan puolesta ry

Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu. HYOL syyspäivät Johanna Harjunpää, Eettisen kaupan puolesta ry Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu HYOL syyspäivät 29.10 Johanna Harjunpää, Eettisen kaupan puolesta ry Samaa vai eri mieltä? Maailmaa voi muuttaa koulussa Samaa vai eri mieltä? Minä voin vaikuttaa

Lisätiedot

Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa - perusoppimäärä lapsen oikeuksista kuntapäättäjille

Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa - perusoppimäärä lapsen oikeuksista kuntapäättäjille Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa - perusoppimäärä lapsen oikeuksista kuntapäättäjille Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia Ihmisoikeudet ovat jakamattomia, toisistaan riippuvaisia, yleisiä, luovuttamattomia,

Lisätiedot

Ritaharjun koulun globaalikasvatus-suunnitelma

Ritaharjun koulun globaalikasvatus-suunnitelma Ritaharjun koulun globaalikasvatus-suunnitelma 1. Globaalikasvatuksen tavoite Ritaharjun koulu on osa Ritaharjun monitoimitaloa. Tämä erityispiirre tekee koulumme kansainvälisestä toiminnasta paitsi moniammatillista

Lisätiedot

MOD mukana erilaisuuden kohtaamisessa? monimuotoisuus ja vuoropuhelu? moniarvoisuus ja dialogi? moninaisuus oivallus dialogi www.evl.

MOD mukana erilaisuuden kohtaamisessa? monimuotoisuus ja vuoropuhelu? moniarvoisuus ja dialogi? moninaisuus oivallus dialogi www.evl. MOD mukana erilaisuuden kohtaamisessa? monimuotoisuus ja vuoropuhelu? moniarvoisuus ja dialogi? moninaisuus oivallus dialogi www.evl.fi/mod Kenelle MOD on tarkoitettu? * kansalaisjärjestöjen työntekijät

Lisätiedot

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Globaaliin ja lokaaliin (glokaaliin) vastuuseen kasvaminen Voimaa verkostoista -seminaari Helsinki, Hotelli Arthur 27.1.2011 Jari Kivistö/globaalikasvatuksen

Lisätiedot

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Globaaliin ja lokaaliin (glokaaliin) vastuuseen kasvaminen Globaalikasvatuksellinen iltapäivä Turussa 12.10.2011 Jari Kivistö, Innoline Group Maailmankansalainen?

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 1 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilasta opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Eva Rönkkö Eläkeläiset ry 16.3.2017 Sosiaalinen esteettömyys mitä se on? Esteettömyys yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet Sosiaalinen esteettömyys merkitsee sellaista ilmapiiriä ja toimintaympäristöä,

Lisätiedot

Miltä maailma näyttää?

Miltä maailma näyttää? Miltä maailma näyttää? Globaali näkökulma lasten ja nuorten tulevaisuuteen (Jari Kivistö) Kasvava ihminen ja tulevaisuuden koulu -seminaari Kokkolassa 7.8.2013 Globaalikasvatuksen tehtävä on

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla. Panu Artemjeff Erityisasiantuntija

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla. Panu Artemjeff Erityisasiantuntija Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla Panu Artemjeff Erityisasiantuntija Amartya Sen:in haaste Demokratia sisältää kaksi ydinlupausta: Kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 4 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa OPS 2016 koordinaattori Tuija Vänni 8.9.2016 Vänni 2016 1 Ytimenä on, että oppiminen syntyy kannustavassa vuorovaikutuksessa se, mitä opiskellaan, auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme vaarantamatta tulevien sukupolvien

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon

Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon Kohti lapsiystävällisiä maakuntia, LAPE seminaari 24.1.2018 Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Korkeakoulujen kevätpäivät 23.5.2012 Lahti Järjestökoordinaattori Sanna Rekola / Kepa 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ROHKAISEVAA KANSAINVÄLISYYTTÄ. Työkaluja ja ideoita luokkaan ja koululle

ROHKAISEVAA KANSAINVÄLISYYTTÄ. Työkaluja ja ideoita luokkaan ja koululle ROHKAISEVAA KANSAINVÄLISYYTTÄ Työkaluja ja ideoita luokkaan ja koululle Uusi OPS ja ilmiöpohjaisuus Uusi opetussuunnitelma edellyttää globaalikasvatuksen olevan kaikki oppiaineet ja luokka-asteet läpileikkaavaa.

Lisätiedot

Lahden kv-syyspäivät 12.11.2014. etwinning: Vastauksia opsuudistuksen kansainvälistymisen ja tieto- ja viestintäteknologian haasteisiin

Lahden kv-syyspäivät 12.11.2014. etwinning: Vastauksia opsuudistuksen kansainvälistymisen ja tieto- ja viestintäteknologian haasteisiin Lahden kv-syyspäivät 12.11.2014 etwinning: Vastauksia opsuudistuksen kansainvälistymisen ja tieto- ja viestintäteknologian haasteisiin Paula Mattila, OPS-osuus! Opetushallitus Perusopetuksen ops-perusteiden

Lisätiedot

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Aura Linnapuomi, Kulttuuria kaikille - palvelu, Valtion taidemuseo 9.11.2011 Esityksen rakenne Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Miten kansainvälisyys ja globaalit haasteet näkyvät opetussuunnitelmauudistuksessa

Miten kansainvälisyys ja globaalit haasteet näkyvät opetussuunnitelmauudistuksessa Kansainvälisyyttä Yyterissä 5.-6.9.2013 Miten kansainvälisyys ja globaalit haasteet näkyvät opetussuunnitelmauudistuksessa Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen rakenne-

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Rauhankasvatus ja globaalikasvatus ja mitä niitä olikaan?

Rauhankasvatus ja globaalikasvatus ja mitä niitä olikaan? Rauhankasvatus ja globaalikasvatus ja mitä niitä olikaan? Johanna Laaja info@rauhankasvatus.fi Rauhanasema 5.-6.3.2013 Yksi näkökulma - Globaalikasvatuksen eri ikkunat: Globaalikasvatuksen tehtävänä on:...

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Tervon yhtenäiskoulu Sisällys 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintavelvoite... 2 2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite...

Lisätiedot

Mitä ihmisoikeuskasvatus

Mitä ihmisoikeuskasvatus Mitä ihmisoikeuskasvatus on? 1 Artikkeli on alun perin julkaistu selvityksessä Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus Suomessa (Ihmisoikeuskeskus 2014). Osa artikkelista perustuu suoraan Mia Matilaisen väitöskirjaan

Lisätiedot

Ihmisoikeusnäkökulma sukupuolten väliseen tasaarvoon ja yhdenvertaisuuteen

Ihmisoikeusnäkökulma sukupuolten väliseen tasaarvoon ja yhdenvertaisuuteen Itä-Suomen yliopisto tasa-arvopäivät 17.4.2012 Kristiina Kouros pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto Ihmisoikeusnäkökulma sukupuolten väliseen tasaarvoon ja yhdenvertaisuuteen LÄHESTYMISTAVAT IHMISOIKEUKSIIN

Lisätiedot

Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus

Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus Eloisa Yhdenvertaisuus -gallupin raportti Juho Rahkonen/Taloustutkimus Oy 28.10.2015 1 Mielipidekyselyn toteutus Henkilökohtainen käyntihaastattelu

Lisätiedot

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan?

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Erityisasiantuntija Panu Artemjeff, OM Yhdenvertaisuuslaki on

Lisätiedot

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet MAANTIETO VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu Hyvinvointilautakunta 20.3.2017 19 LIITE NRO 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Puumalan yhtenäiskoulu Sisällys 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Miksi tämä tuntuu niin vanhanaikaiselta? Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma Raahen lukion tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Johdanto Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

Opetushallitus www.oph.fi 1990/9B/15 6.5.2015. Viite Avoin verkkokysely lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta

Opetushallitus www.oph.fi 1990/9B/15 6.5.2015. Viite Avoin verkkokysely lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta Opetushallitus www.oph.fi Diaarinumero Päiväys 1990/9B/15 6.5.2015 Viite Avoin verkkokysely lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta Asia Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittäminen Opetushallitus

Lisätiedot

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS Hanna Vilkka Mistä on pienet tytöt tehty? Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. Niistä on pienet tytöt tehty. Mistä on pienet pojat tehty? Etanoista,

Lisätiedot

Jääkö nuorten kohtaama rasismi aikuisilta huomaamatta?

Jääkö nuorten kohtaama rasismi aikuisilta huomaamatta? Jääkö nuorten kohtaama rasismi aikuisilta huomaamatta? ESITTELY Walter ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää avarakatseisuutta Suomessa, erityisesti lasten ja nuorten parissa. Yhdistys pyrkii

Lisätiedot

TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO

TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO VASEMMISTOLIITTO - VISIO Visiomme on talouspoliittisten valtarakenteiden demokratia, resurssien oikeudenmukainen jako, yleinen ja yhtäläinen tasa-arvo, ihmisten henkilökohtaisen

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Lapsen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Kuka määrittelee. varhaiskasvatussuunnitelman. opetussuunnitelman ja. perusteiden arvot? Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus EDUCA-messut 27.1.

Kuka määrittelee. varhaiskasvatussuunnitelman. opetussuunnitelman ja. perusteiden arvot? Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus EDUCA-messut 27.1. Kuka määrittelee opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvot? Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus EDUCA-messut 27.1.2017 Opetushallitus pähkinänkuoressa Opetushallitus ja Kansainvälisen

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Syrjinnän sääntely ja työelämä

Syrjinnän sääntely ja työelämä 1 Syrjinnän sääntely ja työelämä Esiteteksti heinäkuu 2004 (vain sähköisenä) Sisällysluettelo Lainsäädäntö... 2 Suomen perustuslaki (731/1999)... 2 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)... 2 Työsopimuslaki (55/2001)...

Lisätiedot

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL Kommenttipuheenvuoro - Varhaiskasvatuksen tulevaisuus -seminaari 27.9.2017 Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Lapsen oikeuksien sopimus lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Mitä on suvaaminen?, ylitarkastaja Tasa-arvoyksikkö 1 Esityksen rakenne Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki Peruskäsitteitä Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta

Lisätiedot

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus)

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) OPS 2016 historia ja yhteiskuntaoppi Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) Uusi opetussuunnitelma tuo alakouluun uuden oppiaineen, yhteiskuntaopin. Me nyt -sarja rakentuu

Lisätiedot

Uudistuvissa opetussuunnitelmissa jokainen opettaja on globaalikasvattaja

Uudistuvissa opetussuunnitelmissa jokainen opettaja on globaalikasvattaja Opettajat ilman rajoja Maailman opettajien päivänä 4.10.2014 Uudistuvissa opetussuunnitelmissa jokainen opettaja on globaalikasvattaja Opetusneuvos Liisa Jääskeläistä mukaillen Paula Mattila OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

: Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen ja sukupuolten tasa-arvo

: Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen ja sukupuolten tasa-arvo Sukupuoli päiväkotien ja koulujen arjessa -seminaari : Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen ja sukupuolten tasa-arvo Liisa Jääskeläinen 16.5.2013 Opetussuunnitelmat uudistuvat 2012-2016

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ. Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ. Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry 27.4.2016 Seta Valtakunnallinen ihmisoikeus- ja sosiaalialanjärjestö Perustettu vuonna 1974 24 jäsenjärjestöä

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki / Helsingin Saksalainen koulu Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustieto

Lisätiedot

Kansainvälisyyden toimintaohjelma kaikille, Agenda 2030.

Kansainvälisyyden toimintaohjelma kaikille, Agenda 2030. Kansainvälisyyden toimintaohjelma kaikille, Agenda 2030. Miten globaalikompetenssi istuu uusien opetussuunnitelmien tavoitteisiin? 19.9.2017 Opetushallitus Tiina Sarisalmi, perusopetus Heidi Meltovuo,

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana Valtakunnalliset lastentarhanopettajapäivät 23.9.2017 Helsingin yliopisto SOSIAALINEN OIKEUDENMUKAISUUS Yksilöt ja ryhmät tulisi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman arvopohja ja tuntijako

Opetussuunnitelman arvopohja ja tuntijako Opetussuunnitelman arvopohja ja tuntijako Outi Rinne 16.3.2016 Perusopetuksen ohjausjärjestelmä (1.1) Perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä. pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä. pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry Vammaisfoorumi ry. Vammaisjärjestöjen yhteinen ääni 24 kansallisen vammaisjärjestön

Lisätiedot

GLOBAALIN VAIKUTTAMISEN HAASTEET

GLOBAALIN VAIKUTTAMISEN HAASTEET GLOBAALIN VAIKUTTAMISEN HAASTEET Maailmankansalainen ja media -seminaari 13.-14.5.2008 Kristina Kaihari-Salminen Osaamisen ja sivistyksen asialla KANSAINVÄLISTYMINEN JA VALTAKUNNALLISET OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEET

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

DEMOKRATIA JA OPPILAIDEN OSALLISUUS KOULUJEN KANSAINVÄLISTÄMISESSÄ

DEMOKRATIA JA OPPILAIDEN OSALLISUUS KOULUJEN KANSAINVÄLISTÄMISESSÄ DEMOKRATIA JA OPPILAIDEN OSALLISUUS KOULUJEN KANSAINVÄLISTÄMISESSÄ 5.9.2014 Kristina Kaihari Perusopetuksen ops-uudistuksen keskiössä oppilaiden osallisuutta vahvistava toimintakulttuuri TAVOITTEET Luoda

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen työn tulee olla pitkäjänteistä ja tähdätä jatkuvaan parantamiseen. Oppilaiden osallisuus

Lisätiedot

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 1) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SUKUPUOLISENA? 2) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SEKSUAALISENA?

Lisätiedot

MONENLAISUUS VARHAISKASVATUKSESSA HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA

MONENLAISUUS VARHAISKASVATUKSESSA HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA MONENLAISUUS VARHAISKASVATUKSESSA HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA VARHAISKASVATUKSEN JOHDON SEMINAARIPÄIVÄ 14.9.2016 LÄNSI- JA SISÄSUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO Tuulikki Ukkonen-Mikkola, LTO, KT Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Ilmiökeskeinen pedagogiikka. Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto

Ilmiökeskeinen pedagogiikka. Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Ilmiökeskeinen pedagogiikka Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Ilmiöperustaisuus oppiaineperustaisuus, esimerkkinä globalisaatio Oppiaineittainen oppiminen

Lisätiedot

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella?

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella? Työpaikkavalmenta koulutusmateriaali Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella yhdenvertaisuudella? Sisältö Mitä monimuotoisuus ssä tarkoittaa? Yhdenvertaisuus syrjinnän kielto ssä lakien puitteissa Positiivinen

Lisätiedot

Globaalikasvatusta ja maailman hahmottamisen pedagogiikkaa

Globaalikasvatusta ja maailman hahmottamisen pedagogiikkaa Globaalikasvatusta ja maailman hahmottamisen pedagogiikkaa Aktiivisena maailmankansalaisena tässä ajassa Kansainvälistyvä kansanopisto Satu Korpela 28.11.2007 Kestävä kehitys Kansalaisvaikuttajasta aktiiviseksi

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle Kati Lundgren 1 Oppimisympäristön määrittelyä Paikka, tila tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista (Manninen & Pesonen

Lisätiedot

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi Suomalainen yhteiskunta muuttunut Aikaisempaa moniarvoisemmaksi ja monikulttuurisemmaksi suomalainen

Lisätiedot

KOTIKANSAINVÄLISYYS. Kansainvälisyystaitoja kaikille

KOTIKANSAINVÄLISYYS. Kansainvälisyystaitoja kaikille KOTIKANSAINVÄLISYYS Kansainvälisyystaitoja kaikille Sisältö Miksi kotikansainvälisyyttä?... 3 Kotikansainvälisyys haastaa pohtimaan arvoja ja asenteita... 4 Kotikansainvälisyys on mahdollisuus kaikille...

Lisätiedot

Ihmisoikeudet käännekohdassa Suomessa. Kristiina Kumpula

Ihmisoikeudet käännekohdassa Suomessa. Kristiina Kumpula Ihmisoikeudet käännekohdassa Suomessa Kristiina Kumpula 30.3.2017 Ihmisoikeudet voivat Suomessa varsin hyvin Paljon hyvää on tapahtunut viime vuosina: - Vammaissopimuksen ratifiointi - Seksuaalivähemmistöjen

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Miksi täma tuntuu niin vanhanaikaiselta? Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet

Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 18-19.2.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Esityksen sisältö

Lisätiedot

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu.

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu. T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu.

Lisätiedot