HAUKIPUTAAN KUNTA TEKNISET PALVELUT PALVELUHINNASTO Sivu 0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNTA TEKNISET PALVELUT PALVELUHINNASTO 2010. Sivu 0"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA TEKNISET PALVELUT PALVELUHINNASTO 2010 Sivu 0

2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä 3 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 3 Luvanvaraisten toimenpiteiden valvonta 3 4 Ilmoituksenvaraisten toimenpiteiden valvonta 3 5 Purkamiseen liittyvä valvonta 3 6 Maisematyölupa 4 7 Tilapäinen rakennuslupa 4 8 Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset 4 9 Katselmukset sekä tarkastukset 4 10 Aidan rakentaminen 4 11 Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen 4 12 Kiinteistöjen yhteisjärjestely 4 13 Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen kiinteistöllä 5 14 Viranomaisen suorittama kuuleminen ja lausunnot 5 15 Aloittamisoikeus 5 16 Rakennuttajavalvonta 5 17 Pakkokeinopäätöksistä perittävät maksut 5 18 Kokoontumistilojen tarkastus 6 19 Pelastustoimilain mukaiset tehtävät 6 20 Maksun määrääminen viranomaistehtävän vaativuuden 6 mukaan 6 21 Maksun suorittaminen 6 22 Maksun palauttaminen 7 23 Kokonaisalan laskenta 7 24 Maksuperusteiden hyväksyminen ja voimaantulo 7 RAKENNUSTOIMEN MAKSUT 1 Maanrakennuksen työntekijöiden tuntiveloitushinta 8 2 Puunkaatomaksu 8 3 Tielautakunnan toimituskustannukset 8 4 Yksityisteiden kunnossapitotyöt 8 5 Koneiden ja autojen maksut 8 TILAPALVELUJEN MAKSUT 1. Toripaikkamaksut 9 2. Autonlämmityspaikka 9 3. Ulkopuolisille tehtävät työt 9 4. Venepaikka- ja kalasatamamaksut 9 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Tarkastusmaksu 10 2 Valvontamaksu 10 3 Hakemuksen hylkääminen 11 4 Hakemuksen peruminen 11 5 Lehtikuulutusmaksu 11 6 Tarkastus- ja valvontamaksu 11 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Metsäteollisuus 12 2 Metalliteollisuus 12 3 Energiatuotanto 12 4 Kemian teollisuus 12 5 Kemikaalien tai polttonesteiden varastointi tai käsittely 12 6 Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta 12 7 Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto 12 8 Mineraalituotteiden valmistus 12 9 Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus Eläinsuojat ja kalankasvatus Liikenne 12 Sivu 1

3 13 Jäte- ja vesihuolto Muu toiminta Ympäristönsuojelulain 18 :n 2 momentin 3 kohdan mukainen toiminta Ympäristönsuojelulain 10 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely Vesilain mukaisten asioiden käsittely Muiden asioiden käsittely 13 Sivu 2

4 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Haukiputaan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö - ja rakennuslain (MRL) 145 :n ja muiden säännösten nojalla. 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 ) 2.1 Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen rakennusta kohti 233,00 lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 2, Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän asuinrakennuksen, vapaa-ajanrakennuksen, tällaisen asuinrakennuksen lisärakennuksen tai samalla rakennuspaikalla olevan asumiseen liittyvän varasto- tai talousrakennuksen tai katoksen rakentaminen rakennusta kohti 172,00 lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 1,90 varasto- tai talousrakennusta tai katosta kohti 98,80 lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 1, Korjaus- ja muutostyö (MRL 125,2 ), joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin rakennusta kohti 96,00 lisäksi korjattavan/muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 2, Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL 125,3 ) rakennusta kohti 96,00 lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 2, Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa 96, Rakennushanketietolomakkeeen täyttö 53, Hormikatselmuksen suorittaminen 53,00 3 LUVANVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA (MRL 126, MRA 62 ) Toimenpiteen luvanvaraisuuden arvioimiseksi suoritettu paikalliskatselmus/-tarkastus 61, Lupa rakennusta tai toimenpidettä kohti 90,00 lisäksi toimenpiteen kokonaisalan mukaan 0,90 4 ILMOITUKSENVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA (MRL 129, MRA 62, 63 ) Kunnan rakennusjärjestyksen mukaisen ilmoituksen käsittely 61,00 5 PURKAMISEEN LIITTYVÄ VALVONTA (MRL 127 ) 5.1 Rakennuksen tai sen osan purkaminen rakennusta kohti 87, Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely 61,00 Sivu 3

5 6 MAISEMATYÖLUPA (MRL 128 ) 6.1 Maisemaa muuttava maanrakennustyö 115, Puiden kaataminen 115, Muu näihin verrattava toimenpide 115,00 7 TILAPÄINEN RAKENNUSLUPA ( MRL 176 ) Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään 5 vuoden ajaksi rakennusta kohti 87,00 lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 0,90 8 VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET 8.1 Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista varten (MRL 143 ) rakennusta kohti 95,00 lisäksi 25 % 2 :n mukaisesta neliömaksusta kuitenkin enintään 168, Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn loppuunsaattamista 95,00 varten 8.3 Lupapäätökseen tehtävä muutos 87,00 lisäksi muutettavan kokonaisalan mukaan 0,90 9 KATSELMUKSET SEKÄ TARKASTUKSET 9.1 Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen 58,00 katselmus tai tarkastus (MRA 76,4 ) 9.2 Naapuruussuhdelain mukainen katselmus 58,00 (naapuruussuhdelaki 19 ) 10 AIDAN RAKENTAMINEN ( MRA 82 ) Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama määräys aidan rakentamisvelvollisuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken päätös 95,00 11 YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN (MRL 161, 162 ) Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, 220,00 rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva päätös Edellä mainitun toimenpiteen sijoittamista koskeva muutospäätös 99,80 12 KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELY (MRL 164 ) Rakennusvalvontaviranomaisen kiinteistön omistajan aloitteesta antama määräys korttelialueen tai sen osan taikka kiinteistöön liittyvän tilan yhteisestä käytöstä määräys 87,00 Sivu 4

6 13 LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN KIINTEISTÖLLÄ (MRL 165 ) Hakemuksesta annettu määräys haitan korjaamisesta tai poistamisesta 87,00 14 VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN JA LAUSUNNOT (MRL 133, MRA 65 ) 14.1 Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta ilmoittaminen 43,00 naapuria kohti 14.2 Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen 43,00 15 ALOITTAMISOIKEUS (MRL 144 ) Luvan antaminen hakemuksesta rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman 95,00 16 RAKENNUTTAJAVALVONTA ( MRL 151, MRA 78 ) 16.1 Päätös valvontasuunnitelmasta 84,00 Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, tulee rakennusvalvontamaksusta antaa vastaava alennus. Alennus on enintään 50 % lupamaksusta, pois lukien rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen osuus maksusta. Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana ellei rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä Ulkopuolinen tarkastus Ulkopuolisen asiantuntijan antaman lausunnon käsittelyn kustannuksista vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. 17 PAKKOKEINOPÄÄTÖKSISTÄ (MRL 180, 182, uhkasakkolaki PERITTÄVÄT 10, 15 ) MAKSUT 17.1 Viranhaltijan työn keskeyttämismääräys (MRL 180,1 ) ja lautakunnan keskeyttämisen poistamis- tai pysyttämispäätös (MRL 180,2 ) 79, Lautakunnan päätös tehdyn työn tai laiminlyönnin oikaisemisesta määräajassa (MRL 182,1 ) 79, Uhkasakon asettamispäätös (MRL 182,2 ) 79, Teettämisuhan asettamispäätös (MRL 182,2 ) 79, Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkol 10 ) 79, Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös (uhkasakkol 15 ) 79,00 Pakkotoimenpiteen tulee kohdistua MRL:n 145 :n mukaiseen luvan hakijaan tai toimenpiteen suorittajaan. Sivu 5

7 18 KOKOONTUMISTILOJEN TARKASTUS (MRA 54 ) Mikäli rakennusluvassa tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä, taksan mukainen henkilöiden enimmäismäärän vahvistamismaksumaksu lisätään lupamaksuun Kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärän vahvistaminen huoneistoa kohti 84,00 lisäksi huoneiston kokonaisalan mukaan 0,85 Suuren hallimaisen kokoontumistilan kokonaisalasta otetaan maksua määrättäessä huomioon 1000 m² ylittävältä osalta huomioon 50 %. 19 PELASTUSTOIMILAIN MUKAISET TEHTÄVÄT (PTL 56, 62, PTA 21, 22 ) 19.1 Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista ( milloin siihen on perusteltu syy eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti heikennä suojautumismahdollisuuksia). poikkeamispäätös 217, Kahta tai useampaa rakennusta varten myönnetty lupa yhteisen väestönsuojan rakentamiseksi viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen valmistumisesta 217,00 20 MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN VIRANOMAISTEHTÄVÄN VAATIVUUDEN MUKAAN 20.1 Näiden maksuperusteiden mukaan määräytyvää maksua voidaan korottaa tai alentaa hankekohtaisesti ottaen huomioon hankkeen laajuus, laatu, vaativuus, suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeavuus sekä rakentamisolosuhteet ja käytettävät erityismenetelmät, mikäli näillä on olennaista vaikutusta viranomaistehtävien vaativuuteen. Maksun korotus on 50 % - 25 % tämän maksuperusteen mukaisesta maksusta. Maksun vähennys on 50 % - 25 % tämän maksuperusteen mukaisesta maksusta Maksun määrääminen korotettuna Jos viranomaisen tarkastus- tai valvontatehtävä johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimenpiteistä kunnalle aiheutuneet kulut. Mahdollisista hallinnollisista pakkotoimenpiteistä peritään maksu 20 :n mukaan. 21 MAKSUN SUORITTAMINEN Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu. Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Sivu 6

8 22 MAKSUN PALAUTTAMINEN 22.1 Luvan raukeaminen Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö on aloittamatta Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa Jos rakennuttaja rakennusluvan ollessa voimassa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä Myönnetyn luvan toteutuminen osittain Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, määrätään hakemuksesta palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua. Mikäli rakennuslupa on rauennut, mutta sitä koskeva rakennustyö on kesken rakennuttajasta johtuvasta syystä, ei maksuja palauteta. Mikäli muu lupa kuin rakennuslupa on rauennut, noudatetaan maksua palautettaessa soveltuvin osin tämän kohdan perusteita Lupahakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta. Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen lautakunnalle ja lautakunta muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta maksuperusteiden mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan hyvityksenä huomioon viranhaltijapäätöksestä jo mahdollisesti peritty maksu. Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan. 23 KOKONAISALAN LASKENTA Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakon alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina. Mukaan ei lasketa 160 cm matalampia tiloja eikä parvekkeita. Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan tai säiliön, katoksen tai vastaavan rakennelman kokonaisala. Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteen mukaisesta kokonaisalasta huomioon 5000 m² ylittävältä osalta huomioon 75 % ja m² ylittävältä osalta 50 %. 24 MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO Nämä maksuperusteet ovat Haukiputaan teknisen lautakunnan hyväksymät ja tulevat voimaan 1. päivästä tammikuuta 2010 alkaen. Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. Sivu 7

9 RAKENNUSTOIMEN MAKSUT Maanrakennuksen työntekijän tuntiveloitushinta 1 /h - työaikana, tuntiveloitus 35,60 + alv - muuna aikana palkkaosuutta korotetaan TES:n mukaan Tuntiveloitushinta sisältää palkat sosiaalikustannuksineen, korvauksen työkalujen ja laitteiden käytöstä, laskutus - ja toimistokulut Matkakorvaus KVTES:n määrittelemällä hinnalla. Puunkaatomaksu 2 /h - puiden kaataminen tontilta, tuntiveloitus 35,60 + alv Matkakorvaus KVTES:n määrittelemällä hinnalla. 3 Tielautakunnan toimituskustannukset - kokouspalkkiot kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäänön mukaan - matkakorvaukset KVTES:n mukaan - muut kustannukset: postimaksut ja ilmoituskulut todellisten kustannusten mukaan toimistopalvelut 20,60 + alv 4 Yksityisteiden kunnossapitotyöt Rakennustoimi tarjoaa urakoitsijan roolissa yksityisteille kunnossapitopalveluita periaatteella, että syntyneet kustannukset katetaan. Koneiden ja autojen maksut 5 /h - Kuorma-auto, Scania 50,00 + alv - Kuorma-auto, Sisu 50,00 + alv nosturi 20,00 + alv kori 4,00 + alv - Säiliöauto, Scania 50,00 + alv - Tiehöylä 60,00 + alv - Pyöräkuormaaja 50,00 + alv - Höyrynkehitin 21,00 + alv /km - Työkunta-auto 0,75 + alv minimimaksu 6,40 + alv Työkunta-auton ja höyrynkehittimen hinnat eivät sisällä työntekijän palkkoja Sivu 8

10 TILAPALVELU TORIPAIKKAMAKSUT 1. - päivämaksu 13,90 /pv + alv - kuukausimaksu 130,40 /pv + alv - sähkön päivämaksu 10,70 /pv + alv - sähkön kuukausimaksu 74,80 /kk + alv AUTONLÄMMITYSPAIKKA 2. - vuosimaksu ,40 /v - kuukausimaksu 10,70 /kk paikka varataan etukäteen, laskutus tapahtuu vuoden vaihteessa ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT 3. - rakennusteknilliset työt ( kirvesmies, maalari ) 37,30 /h + alv - lvi-työt 39,45 /h + alv - sähkötyöt 42,30 /h + alv - talonrakennusmestari 48,10 /h + alv Tuntiveloitus on normaalityöaikana tapahtuva ja sisältää palkat palkanlisineen ja sosiaalikuluineen, korvauksen työkalujen ja laitteiden käytöstä, laskutusja toimistokulut. Muuna aikana tuntihintaa korotetaan kulloinkin voimassa olevien TTES:n ja KVTES:n mukaisin tuntipalkkaan aiheutuvan korotuksen verran. Matkakustannukset laskutetaan KVTES:n mukaisilla hinnoilla. VENEPAIKKA- JA KALASATAMAMAKSUT 4. veneluokka /v + alv /v + alv /v + alv Häyrysenniemi - laituri 43,20 65,50 89,80 - maaranta 41,20 60,20 80,25 - aallonmurtaja 19,95 30,70 41,25 Martinniemi - laituri 48,60 72,80 97,00 Kiviniemi - maaranta ko 60,20 90,90 104,70 - aallonmurtaja ko 60,20 90,90 121,50 - ponttoonilaituri ko 60,20 90,90 115,80 Veneluokat 1. leveys enintään 2 m ja pituus enintään 6,5 m 2. leveys enintään 3 m ja pituus enintään 9,5 m 3. leveys yli 3 m ja pituus yli 9,5 m Kiviniemen kalasatama, huoltorakennus - hallimaksu venekunnalta 334,50 /v + alv oikeuttaa käyttämään hallitiloja, kylmiötä, sähköä, jäähilettä ja vettä - jäähile 70,50 /v + alv oikeuttaa käyttämään jäähilettä ja tilapäisesti kylmiötä - kalanperkausmaksu 5,60 /tn + alv Martinniemen satama - jäähile 52,80 /v + alv oikeuttaa käyttämään jäähilettä Sivu 9

11 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Tarkastusmaksu Ottamissuunnitelman käsittelystä luvanhakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1.1 Tarkastaminen Hakemuksessa otettavaksi esitetyn tai tarkistetun tilavuuden (1000 m3) mukaan 7,35 - kuitenkin vähintään 368,00 - kuitenkin enintään 3000,00 Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa 263, Suunnitelman muutos Siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän (1000 m3) mukaan 7,35 - kuitenkin vähintään 263,00 - kuitenkin enintään 3000,00 Muu muutos voimassa olevaan ottamislupaan 151, Luvan siirto Siirto uudelle haltijalle 126, Luvan jatkaminen Luvan voimassaoloajan jatkaminen 80,00 Valvontamaksu 2 Maa-ainesten ottamisen valvonnasta luvansaajan on suoritettava vuosittain kunnalle luvan voimassaoloajan tai jälkitöiden hyväksymiseen saakka ennen maa-ainesten oton aloittamista 180,00 maa-ainesten oton aloittamisen jälkeen maa-ainesluvan kokonaismäärän (1000 m3) mukaan 4,20 - Vasikkasuon alueella maksu on 5,30 Vasikkasuon alueen ottoluvista peritään lisäksi erillinen valvontamaksu suunnittelukustannusten kattamiseen maa-ainesluvan kokonaismäärän (1000 m3) mukaan: maksu määräytyy koron (euribor + 0,5 %) sekä pääomalyhennyksen 7736,6 e/v perusteella kuitenkin vähintään 252,00 kuitenkin enintään 3465,00 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, peritään valvontakulut todellisten kunnalle aiheutuneiden kustannusten mukaan. Mikäli lupa on voimassa alle puoli vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain puolet vuotuisesta valvontamaksusta. Mikäli luvanhaltija ilmoittaa lopettaneensa maa-ainesten oton ennen lupa-ajan umpeenkulumista ja lupaehdot ovat tulleet täytetyksi tai lupa perutaan maa-aineslain 16 :n perusteella, ei valvontamaksuja tämän jälkeen peritä. Mikäli lainvastaisen kotitarveoton johdosta valvontaviranomainen ryhtyy tarkastus-, keskeyttämis-, tai muihin toimenpiteisiin peritään aiheutuneet kulut noudattaen tätä taksaa soveltuvin osin. Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään luvan mukaan otettavaksi sallitun maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta. Sivu 10

12 3 Mikäli hakemus hylätään, peritään maksusta 50 % päätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen. 4 Jos hakija peruu lupahakemuksen ennen lautakunnan päätöksen antamista, peritään kunnalle 50 %:a 1 :n mukaisesta maksusta. Luvansaaja on velvollinen maksamaan maksun kunkin vuoden marraskuun loppuun mennessä. 5 Maa-aineslain 13 :n mukaisesta lehtikuulutuksesta aiheutuneet kulut peritään hakijalta. Tarkastus- ja valvontamaksu määräytyy määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan. Tarkastusmaksusta päätetään maa-ainesluvan yhteydessä. Vuotuisesta valvontamaksuista päättää ympäristösihteeri. Tarkastus- ja valvontamaksu määräytyy määräämishetkellä voimassa olevan 6 taksan mukaan. Sivu 11

13 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISET TAKSA LAITOS TAI TOIMINTA Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 7 ) Metsäteollisuus 1 sahalaitos tai viilutehdas 1 841,00 puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos 2 454,00 Metalliteollisuus 2 laitos,metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista pintakäsittelyä suorittava laitos, peittaamo, fosfatointilaitos tai alumiinin anodisointilaitos 2 454,00 Energiatuotanto 3 öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta, kaasua tai muuta poltettavaa ainetta käyttävä voimalaitos,kattilalaitos tai muu laitos 2 454,00 Kemian teollisuus 4 voiteluöljytehdas 2 454,00 pinta-aktiivisia aineita tai pesuaineita valmistava tehdas 2 454,00 Kemikaalien tai polttonesteiden varastointi tai käsittely 5 miehittämätön polttonesteiden jakeluasema 613,00 muu jakeluasema 1 841,00 muu vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 613,00 kivihiilivarasto 613,00 Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta 6 laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 1 841,00 Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto 7 kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta 1 841,00 kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatus 1 841,00 Mineraalituotteiden valmistus 8 kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 1 841,00 kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas 1 841,00 keramiikka- tai posliinitehdas 1 841,00 kuitusementtilevytehdas 1 841,00 Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 9 tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula 1 229,00 Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus 10 teurastamo 1 229,00 lihanjalostuslaitos taikka muu lihaa tai lihatuotteita käsittelevä laitos 1 229,00 kalastustuotteita käsittelevä laitos 1 229,00 maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos taikka jäätelötehdas 1 229,00 perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos 1 229,00 vihannes-, juurikas-, hedelmä- tai marjavalmistetehdas taikka einestehdas 1 229,00 makeistehdas taikka leipomo 1 229,00 virvoitusjuomatehdas tai virvoitusjuomien pullottamo 1 229,00 panimo, mallastehdas taikka mallas- tai alkoholijuomien pullottamo 1 229,00 rehunsekoittamo 1 229,00 kahvipaahtimo tai tupakkatehdas 1 229,00 Eläinsuojat ja kalankasvatus 11 eläinsuoja 613,00 turkistarha 613,00 Liikenne 12 muu lentopaikka kuin lentoasema 1 229,00 linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko 1 841,00 ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 1 841,00 Sivu 12

14 Jäte- ja vesihuolto 13 louhostoiminnassa syntyneen pysyvän jätteen kaatopaikka 1 229,00 laitos, jossa poltetaan maa- ja metsätalouden kasviperäistä jätettä ja käsittelemätöntä puujätettä 1 229,00 laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään siinä toiminnassa tai sillä paikalla syntyneitä ongelmajätteitä 1 841,00 kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen ongelmajätteen vastaanottopaikka 613,00 kompostointilaitos 1 841,00 muu jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitos taikka jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikka 1 229,00 muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely 613,00 jätevesien puhdistamo tai jätevesien johtaminen muualle kuin yleiseen viemäriin 613,00 Muu toiminta 14 ulkona sijaitseva ampumarata 1 841,00 laitosmainen, pääosin ulkona tapahtuva hiekkapuhallus 1 841,00 eläintarha tai huvipuisto 1 841,00 krematorio 1 841,00 Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 3 kohdan mukainen toiminta, 15 josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta/h, 45,00 kuitenkin vähintään 430,00 Ympäristönsuojelulain 10 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely 16 tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, merkittävä 310,00 tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, vähäinen 105,00 koeluontoinen toiminta/h 45,00 kuitenkin vähintään 310,00 Vesilain mukaisten asioiden käsittely 17 talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 1:16 )/h 45,00 tutkimuslupa (VL 1:31 ) 206,00 ojitusasiat (VL 6:12 )/h 45,00 vesijohdon tai viemärin rakentaminen (VL 9:18 ; 10:7 ) 45,00 Muiden asioiden käsittely 18 tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 45,00 muiden, kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely 45,00 muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely 45,00 Sivu 13

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT. I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT. I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut Porin kaupungin ympäristölautakunta hyväksynyt 2.5.2012 PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut I I. Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Voimaantulo 1.1.2008. Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1.

TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Voimaantulo 1.1.2008. Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1. TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Voimaantulo 1.1.2008 Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1.2014 39 TEUVAN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013

VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013 VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT Liite 79 Vaalan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

VAASAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT VAASAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Sivu 1/12 LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Laukaan valtuusto 2.4.2012 5 Sisällys: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Poikkeaminen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN TAKSA

TAMMELAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN TAKSA 1 TAMMELAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN TAKSA Ympäristölautakunta 16.12.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA... 3 3 RAKENNUSLUVAN ERITYISTEN EDELLYTYSTEN

Lisätiedot

Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä Kunnanvaltuusto 27.1.2014 8 1 MAKSUPERUSTEET Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 4.11.2014 Kunnanhallitus 17.11.2014 Voimaan 1.1.2015

Ympäristölautakunta 4.11.2014 Kunnanhallitus 17.11.2014 Voimaan 1.1.2015 1 Ympäristölautakunta 4.11.2014 Kunnanhallitus 17.11.2014 Voimaan 1.1.2015 Uuraisten kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 2

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 01.01.2014 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

INKOON KUNTA Rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONTATAKSA

INKOON KUNTA Rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONTATAKSA INKOON KUNTA Rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONTATAKSA Hyväksytty Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunnassa17.1.2012 Sovelletaan 18.1.2012 alkaen Sivu 2 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Puolangan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on

Lisätiedot

MAKSUPERUSTEET Voimassa olevat hinnat suluissa ( )

MAKSUPERUSTEET Voimassa olevat hinnat suluissa ( ) MAKSUPERUSTEET Voimassa olevat hinnat suluissa ( ) Porvoon kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA Sisällysluettelo: 1 yleistä 2 rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutosten valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaiseminen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA 1 405/02.03.00/2014 Rakltk 4.6.2014 53 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA Kunnanvaltuusto Voimaantulo xx.xx.2014 1 IITIN

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutosten valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaiseminen suunnittelutarvealueella

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTAKSA 1.8.2015

TYRNÄVÄN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTAKSA 1.8.2015 TYRNÄVÄN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTAKSA 1.8.2015 1 Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Viranomaislautakunta 05.11.2014 94 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.11.2014 398 PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan taksa. Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen

Rakennusvalvonnan taksa. Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen Rakennusvalvonnan taksa Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen KARKKILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä 2 2 Rakentamisen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2013 RAYMLTK, 70, 1.11.2012

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2013 RAYMLTK, 70, 1.11.2012 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2013 RAYMLTK, 70, 1.11.2012 Loviisan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkistus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Lisätiedot

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA. Perusmaksu rakennusta / huoneistoa kohti 300,00 (sis. lupakäsittely, loppukatselmus yms.

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA. Perusmaksu rakennusta / huoneistoa kohti 300,00 (sis. lupakäsittely, loppukatselmus yms. 1 Rantasalmen kunta Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Rantasalmen kunnanvaltuuston 27.1.2014 / 2 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen

Lisätiedot