RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT YLIVIESKAN KAUPUNGISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT YLIVIESKAN KAUPUNGISSA 1.12.2013"

Transkriptio

1 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT YLIVIESKAN KAUPUNGISSA Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125 ) 3 Luvanvaraisten toimenpiteiden valvonta (MRL 126, MRA 62 ) 4 Ilmoitustenvaraisten toimenpiteiden valvonta (MRL 126, MRA 62, 63 ) 5 Purkamiseen liittyvä valvonta (MRL 127 ) 6 Maisematyölupa (MRL 128 ) 7 Tilapäinen rakennuslupa (MRL 176 ) 8 Poikkeuksen myöntäminen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (MRL 171, 175 ), sekä suunnittelutarvepäätös (MRL 16, 137 ) 9 Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset 10 Katselmukset ja tarkastukset 11 Rakennustarkastajalta pyydetty lausunto tai arvio 12 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen ja sijaintikatselmuksen suorittaminen (MRL 150, MRA 75 ) 13 Rakennusrasitteet (MRL 158, 159, 160 ) 14 Aidan rakentaminen (MRA 82 ) 15 Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen (MRL 161, 162 ) 16 Kiinteistöjen yhteisjärjestely (MRL 164 ) 17 Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen kiinteistöllä (MRL 165 ) 18 Viranomaisten suorittama kuuleminen tai lausunnot (MRL 133, MRL 173, MRA 65, MRA 86 ) 19 Aloittamisoikeus (MRL 144 ) 20 Rakennuksen kunnossapito ja ympäristönhoito (MRL 166, 167 ) 21 Rakennuttajavalvonta (MRL 151, MRA 78 ) 22 Jatkuvan valvonnan maksut 23 Pakkokeinopäätöksistä perittävät maksut (MRL 180, 182, uhkasakkolaki 10, 15 ) 24 Kokoontumistilojen tarkastus (MRA 54 ) 25 Pelastustoimilain mukaiset tehtävät (PTL 56, 62, PTA 21, 22 ) 26 Viranomaistehtäviä aravalain ja maaseutuelinkeinolain perusteella 27 Maksun määräytyminen viranomaistehtävän vaativuuden mukaan 28 Maksun suorittaminen 29 Maksun palauttaminen 30 Kokonaisalan laskenta 31 Maksuperusteiden hyväksyminen ja voimaantulo

2 Ylivieskan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 145 :n ja muiden säännösten nojalla. 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125 ) Lupamaksuihin sisältyy lupaehdoissa vaaditut katselmukset, vastaavien ja muiden työnjohtajien hyväksymisestä johtuvat maksut ja aloituskokoukset. 2.1 Uuden rakennuksen rakentaminen, niiden laajentaminen tai uudestaan rakentaminen. 100 / asuinrakennus (1-2 huoneistoa) 400 / rakennus Lisäksi rakennuksen / laajennuksen kokonaisalan mukaan 2,80 /m2 2.2 Maatalouden tuotantorakennuksen tai asumiseen, maatalouteen tai vapaa-ajan asumiseen liittyvän varasto- tai talousrakennuksen rakentaminen 85 / rakennus Lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 1,80 / m2 2.3 Vapaa-ajan asunnon rakentaminen, niiden laajentaminen tai uudestaan rakentaminen. 135 / rakennus Lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 3,80 / m2 2.4 Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen tai rakennelman kuten grillikodan rakentaminen tai uudelleen rakentaminen Rakennusta / rakennelmaa tai toimenpidettä kohti Korjaus- ja muutostyö (MRL 125 ), joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen, loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen pysyvään asumiseen sekä muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa Rakennuksen muutettavan kokonaisalan mukaan 1,80 /m2 Rakennusta ja toimenpidettä kohti kuitenkin vähintään Luvanvaraisten toimenpiteiden valvonta (MRL 126, MRA 62 ) 3.1 Toimenpidelupa 80 Toimenpiteen luvanvaraisuuden arvioimiseksi suoritettu paikalliskatselmus tai tarkastus rakennusta tai toimenpidettä kohti 60

3 4 Ilmoitustenvaraisten toimenpiteiden valvonta (MRL 126, MRA 62, 63 ) 4.1 Rakennusjärjestyksen mukaisen ilmoituksen hyväksyminen 60 5 Purkamiseen liittyvä valvonta (MRL 127 ) 5.1 Rakennuksen purkamislupa rakennusta kohti Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely 60 6 Maisematyölupa (MRL 128 ) 6.1 Maisemaa muuttava rakennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattava toimenpide Tilapäinen rakennuslupa (MRL 176 ) 7.1 Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään 5 vuodeksi 100 / rakennus Lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 1,80 / m2 8 Poikkeuksen myöntäminen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (MRL 171, 175 ), sekä suunnittelutarvepäätös (MRL 16, 137 ) 8.1 Lautakunnan poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu myönteinen päätös 380 kielteinen päätös Vähäisen poikkeuksen käsittely rakennusluvan yhteydessä 60 9 Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset 9.1 Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista ja työn loppuunsaattamista varten (MRL 143 ) sekä lupapäätöksessä asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen 120 / lupapäätös 10 Katselmukset ja tarkastukset 10.1 Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen katselmus tai tarkastus, joka ei sisälly lupaehtoihin (MRA 76.4 ) 60 / katselmus tai tarkastus 11 Rakennusvalvontaviranomaiselta pyydetty lausunto tai arvio 11.1 Rakennusvalvontaviranomaisena, pyynnöstä rakennushankkeeseen ryhtyvälle annettava kirjallinen ennakkolausunto tai arvio toimenpiteeseen liittyvästä laajuudeltaan rajatusta asiasta (esim. sopeutumisesta ympäristöön, lujuudesta tai turvallisuudesta) tai rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaisemisesta suunnittelutarvealueella taikka lausunto väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta koskevasta hakemuksesta lausunto tai arvio 60

4 12 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen ja sijaintikatselmuksen suorittaminen (MRL 150, MRA 75 ) 12.1 Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävä rakennus sekä maatalouden tuotantorakennus 210 / rakennus 12.2 Muut rakennukset, kuten kerrostalot, rivitalot, liike-, teollisuus- ja varastorakennukset sekä julkiset rakennukset 380 / rakennus Maksu sisältää pihamaan korkeusaseman tarkastamisen 12.3 Yksinkertainen varasto- tai talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus tai rakennelma, erillinen katos tai aita, maanalainen kaapeli tai putki, kuten ainakin autosuoja, piharakennus ja sauna 95 / hanke lisäksi aidan, maanalaisen maakaapelin taikka putken osalta alkavaa 100 m kohden, ensimmäisen 100 m jälkeen Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertainen piharakennus ja kevytrakenteinen rakennelma 50 / hanke 12.5 Lomamökit ja varastorakennukset, kuten kesämökit ja konesuojat 110 / rakennus 12.6 Maksuperusteiden kohdissa mainittujen rakennusten laajennukset enintään olemassa olevan kokoinen laajennus 50 % taksasta 12.7 Rakennuspaikan uusintamittaukset rakennusta kohti 50 % taksan mukaisesta maksusta, kuitenkin vähintään Pihamaan korkeusaseman tarkastaminen 90 / tontti 12.9 Mikäli rakennuspaikalla suoritetaan ainoastaan sijaintikatselmus, peritään rakennusta kohti 50 % taksan mukaisesta maksusta, kuitenkin vähintään 36 Kunkin rakennuspaikan merkitseminen sisältää neljä merkittyä tai geodeettisesti laskettua pistettä. 13 Rakennusrasitteet (MRL 158, 159, 160 ) Asemakaavassa edellytetty rakennusrasite, tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten perustettu toista kiinteistöä rasittava oikeus (rakennusrasite), kuten rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen tai poistaminen taikka rasitejärjestely 150 / päätös 14 Aidan rakentaminen (MRA 82 ) Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama määräys aidan rakentamisvelvollisuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken. 80 / päätös

5 15 Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen (MRL 161, 162 ) 15.1 Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva päätös tai päätöksen muuttaminen 150 Lisäksi peritään katselmusmaksu sekä kuuluttamis- ja ilmoituskulut 15.2 Tuulivoimala alle 1 MW 300 Tuulivoimala yli 1 MW Kiinteistöjen yhteisjärjestely (MRL 164 ) 16.1 Rakennusvalvontaviranomaisen kiinteistön omistajan aloitteesta antama määräys korttelialueen tai sen osan taikka kiinteistöön liittyvän tilan yhteisestä käytöstä 150 / päätös 17 Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen kiinteistöllä (MRL 165 ) 17.1 Määräys haitan korjaamisesta tai poistosta 100 / päätös 18 Viranomaisen suorittama kuuleminen tai lausunnot (MRL 133, MRL 173, MRA 65, MRA 86 ) 18.1 Lupahakemuksen vireilletulosta ilmoittaminen, kuuleminen ym. 20 / naapuri 18.2 Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen todellisten kustannusten mukaan 18.3 Katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden arvioimiseksi 60 / katselmus 19 Aloittamisoikeus (MRL 144 ) 19.1 Luvan antaminen hakemuksesta rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman 100 / päätös 20 Rakennuksen kunnossapito ja ympäristönhoito (MRL 166, 167 ) 20.1 Rakennusten ja ympäristön kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönnin johdosta annettu kirjallinen korjaus- tai siistimismääräys 120 / kpl 20.2 Jos luvattoman tai luvanvastaisen rakentamisen tai laiminlyönnin johdosta on suoritettu tarkastus- tai valvontatoimenpiteitä ja asia saatetaan tämän jälkeen lupa-asiana rakennusvalvonnan käsiteltäväksi, tämän taksan mukaan määräytyvää maksua korotetaan niin, että se kattaa suoritetuista toimista kaupungille aiheutuneet kulut. Lisämaksu on vähintään 120 ja enintään kaksinkertainen normaaliin lupamaksuun verrattuna, riippuen käsittelyyn kuluneesta työmäärästä. Jos käsittelystä joudutaan kuuluttamaan virallisessa lehdessä, velvoitettu määrätään maksamaan kuuluttamiskustannukset täysimääräisinä. 21 Rakennuttajavalvonta (MRL 151, MRA 78 ) 21.1 Päätös valvontasuunnitelmasta 1000 Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, tulee rakennusvalvontamaksusta antaa vastaava alennus. Alennus on enintään

6 50 % lupamaksusta, pois lukien rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen osuus maksusta. Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana ellei rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä Ulkopuolinen tarkastus 60 Lisäksi ulkopuolisen asiantuntijan antaman lausunnon kustannuksista vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. 22 Jatkuvan valvonnan maksut 22.1 Maankäyttö- ja rakennuslain 182 mukaan, jos joku ryhtyy toimiin tämän lain nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti tai lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Rakennusvalvonnan antamasta kirjallisesta kehotuksesta voidaan määrätä 130 käsittelymaksu Jos luvattoman tai luvanvastaisen rakentamisen tai laiminlyönnin johdosta on suoritettu tarkastus- tai valvontatoimenpiteitä ja asia saatetaan tämän jälkeen lupa-asiana rakennusvalvonnan käsiteltäväksi, tämän taksan mukaan määräytyvää maksua korotetaan niin, että se kattaa suoritetuista toimista kaupungille aiheutuneet kulut. Lisämaksu on vähintään 130 ja enintään kaksinkertainen normaaliin lupamaksuun verrattuna, riippuen käsittelyyn kuluneesta työmäärästä. Jos käsittelyssä joudutaan kuuluttamaan virallisessa lehdessä, velvoitettu määrätään maksamaan kuuluttamiskustannukset täysimääräisinä Erääntyneille maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. 23 Pakkokeinopäätöksistä perittävät maksut (MRL 180, 182, uhkasakkolaki 10, 15 ) 23.1 Viranhaltijan työn keskeyttämismääräys (MRL 180,1 ) ja lautakunnan keskeyttämisen poistamis- tai pysäyttämispäätös (MRL 180,2 ) Lautakunnan päätös tehdyn työn tai laiminlyönnin oikaisemisesta määräajassa (MRL 182,1 ) Uhkasakon asettamispäätös (MRL 182,2 ) Teettämisuhan asettamispäätös (MRL 182,2 ) Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkol 10 ) Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös (uhkasakkol 15 ) 200 Pakkotoimenpiteen tulee kohdistua MRL:n 145 :n mukaiseen luvan hakijaan tai toimenpiteen suorittajaan.

7 24 Kokoontumistilojen tarkastus (MRA 54 ) Mikäli rakennus- tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä, taksan mukainen henkilöiden enimmäismäärän vahvistamismaksu lisätään lupamaksuun. Tarvittaessa tästä voidaan päättää erikseenkin Kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärän vahvistaminen Kokoontumisalueiden tarkastus ja hyväksyminen Pelastustoimilain mukaiset tehtävät (PTL 56, 62, PTA 21, 22 ) 25.1 Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista (milloin siihen on perusteltu syy eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti heikennä suojautumismahdollisuuksia). 100 / päätös 25.2 Kahta tai useampaa rakennusta varten myönnetty lupa yhteisen väestönsuojan rakentamiseksi viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen valmistumisesta. 100 / päätös 26 Viranomaistehtäviä aravalain ja maaseutuelinkeinolain perusteella 26.1 Tarkastukset ja vaihetodistukset, jotka eivät sisälly rakennusvalvontatehtäviin, tarkastus, lausunto ja työvaihetodistus alv 26.2 Arviointitehtävät 1-2 asunnon asuinrakennukset alv Muut asuinrakennukset alv Maatilan tuotantorakennukset alv 27 Maksun määräytyminen viranomaistehtävän vaativuuden mukaan 27.1 Näiden maksuperusteiden mukaan määräytyvää maksua voidaan korottaa tai alentaa enintään 50 % hankekohtaisesti ottaen huomioon hankkeen laajuus, laatu, vaativuus, suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeavuus sekä rakentamisolosuhteet ja käytettävät erityismenetelmät, mikäli niillä on olennaista vaikutusta viranomaistehtävien vaativuuteen. 28 Maksun suorittaminen 28.1 Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava kun päätös on annettu. Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu Lupapäätöksen lunastus tai virallinen pöytäkirjanote lupapäätöksestä 11 / lupapäätös 28.3 Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa säädetään.

8 29 Maksun palauttaminen 29.1 Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut ja rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö on aloittamatta. 12 :n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty Jos rakennuttaja rakennusluvan ollessa voimassa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä. 12 :n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, määrätään hakemuksesta palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua. Mikäli rakennuslupa on rauennut, mutta sitä koskeva rakennustyö on kesken rakennuttajasta johtuvasta syystä, ei maksuja palauteta. Mikäli muu lupa kuin rakennuslupa on rauennut, noudatetaan maksua palauttaessa soveltuvin osin tämän kohdan perusteita Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta. 12 :n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty. Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen lautakunnalle ja lautakunta muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta maksuperusteiden mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan hyvityksenä huomioon viranhaltijapäätöksestä jo mahdollisesti peritty maksu. Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan. 30 Kokonaisalan laskenta Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakkojen alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina. Mukaan ei lasketa 160 cm matalampia tiloja eikä parvekkeita. Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan tai säiliön, katoksen tai vastaavan rakennelman kokonaisala. Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteen mukaisesta kokonaisalasta huomioon 5000 m2 ylittävältä osalta 50 %.

9 31 Maksuperusteiden hyväksyminen ja voimaantulo Nämä maksuperusteet ovat Ylivieskan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymät , 117 ja tulevat voimaan Nämä maksuperusteet korvaavat aiemman, kaupunginvaltuuston , 84 hyväksymän taksan. Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Voimaantulo 1.1.2008. Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1.

TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Voimaantulo 1.1.2008. Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1. TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Voimaantulo 1.1.2008 Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1.2014 39 TEUVAN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN TAKSA

TAMMELAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN TAKSA 1 TAMMELAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN TAKSA Ympäristölautakunta 16.12.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA... 3 3 RAKENNUSLUVAN ERITYISTEN EDELLYTYSTEN

Lisätiedot

VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013

VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013 VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT Liite 79 Vaalan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 4.11.2014 Kunnanhallitus 17.11.2014 Voimaan 1.1.2015

Ympäristölautakunta 4.11.2014 Kunnanhallitus 17.11.2014 Voimaan 1.1.2015 1 Ympäristölautakunta 4.11.2014 Kunnanhallitus 17.11.2014 Voimaan 1.1.2015 Uuraisten kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 2

Lisätiedot

Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä Kunnanvaltuusto 27.1.2014 8 1 MAKSUPERUSTEET Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Sivu 1/12 LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Laukaan valtuusto 2.4.2012 5 Sisällys: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Poikkeaminen

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

VAASAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT VAASAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

INKOON KUNTA Rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONTATAKSA

INKOON KUNTA Rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONTATAKSA INKOON KUNTA Rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONTATAKSA Hyväksytty Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunnassa17.1.2012 Sovelletaan 18.1.2012 alkaen Sivu 2 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Puolangan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA Sisällysluettelo: 1 yleistä 2 rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien

Lisätiedot

MAKSUPERUSTEET Voimassa olevat hinnat suluissa ( )

MAKSUPERUSTEET Voimassa olevat hinnat suluissa ( ) MAKSUPERUSTEET Voimassa olevat hinnat suluissa ( ) Porvoon kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 01.01.2014 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA 1 405/02.03.00/2014 Rakltk 4.6.2014 53 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA Kunnanvaltuusto Voimaantulo xx.xx.2014 1 IITIN

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutosten valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaiseminen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Viranomaislautakunta 05.11.2014 94 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.11.2014 398 PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

Lisätiedot

rakennusta/rakennelmaa kohti 168,3 lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan sekä katoksen alan mukaan/m² 1,98

rakennusta/rakennelmaa kohti 168,3 lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan sekä katoksen alan mukaan/m² 1,98 LOHJAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Kaupunginhallitus 2.3.2015 95 Kaupunginvaltuusto 11.3.2015 34 Nämä maksut tulevat

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutosten valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaiseminen suunnittelutarvealueella

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT PERTUNMAAN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.6.2013 Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa Sipoon kunta Sipoon kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan taksa. Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen

Rakennusvalvonnan taksa. Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen Rakennusvalvonnan taksa Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen KARKKILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä 2 2 Rakentamisen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTAKSA 1.8.2015

TYRNÄVÄN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTAKSA 1.8.2015 TYRNÄVÄN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTAKSA 1.8.2015 1 Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä

Lisätiedot