Annettu Ympäristönsuojelulaki 101

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Annettu 18.12.2012. Ympäristönsuojelulaki 101"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 227/2012/1 Dnro ESAVI/241/04.08/2012 Annettu ASIA Pesupalvelu Hans Langh Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus ympäristölupapäätöksen nro 141/2012/1, ( ), mukaisen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Kaarina. HAKIJA Pesupalvelu Hans Langh Oy Alaskartano PIIKKIÖ LAITOS JA SEN SIJAINTI Toiminnan sijaintipaikka on Kaarinan kaupungissa osoitteessa Pohtiopolku 1. Pesupalvelun toiminta sijoittuu 110 tien eteläpuolelle kiinteistöille 496:2:120, 496:2:113 ja 496:2:100 PÄÄTÖS, JOTA HAKEMUS KOSKEE Etelä-Suomen aluehallintoviraston antama ympäristölupapäätös nro 141/2012/1, dnro ESAVI/131/04.08/2011, joka koskee öljyisten vesien käsittelylaitoksen toimintaa. AA sekä BB ja CC ovat hakeneet päätökseen muutosta Vaasan hallintooikeudelta. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa HAKEMUKSEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 101 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA HAKEMUS Täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen käsittelee ympäristönsuojelulain 101.n mukaan se lupaviranomainen, joka on myöntänyt toimintaan ympäristöluvan. Pesupalvelu Hans Langh Oy hakee ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta. HAKEMUKSEN PERUSTELUT Pesupalvelu Hans Langh Oy toteaa, että suunniteltu toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 42 :n vaateet. Toiminta ei aiheuta terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, naapureille kohtuutonta rasitusta. Taloudellista syistä johtuen toiminta olisi syytä saada nopeasti alkuun uudessa toimipisteessä mahdollisimman nopeasti. Tästä syystä Pesupalvelu Hans Langh Oy hakee toiminnan aloittamislupaa huolimatta ympäristölupaa koskevista valituksista. Hakija viittaa hakemuksensa perusteluissa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupahakemuksesta antamamaan lausuntoon, jonka mukaan Toiminnan siirtyminen uuteen, ympäristönsuojelun kannalta nykyistä vähemmän herkkään paikkaan ja sisätiloihin on myönteistä. Valvonnan kannalta olisi toivottavaa, että ympäristönsuojelulain 10l:n tarkoittama hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta sisältyisi lupahakemukseen. Mikäli aloituslupa myönnettäisiin, ripeä siirtyminen uuteen, valvonnan kannalta parempaan toimintaympäristöön ja parempiin olosuhteisiin, mahdollistuisi myös muutoksenhakutilanteessa. Pesupalvelu Hans Langh Oy täydensi hakemuksen perusteluita Täydennyksessä todetaan seuraavasti: Ympäristösuojelulliset perusteet: Öljyisten vesien puhdistuksen siirtäminen uusiin tiloihin sisältää nykyiseen toimintamalliin nähden huomattavan teknisen muutoksen. Vaikka nykyiset tilat täyttävätkin ympäristölain vaatimukset, on uusi toimintamalli selkeä parannus ympäristöriskien pienentämisen kannalta. Toiminnan mahdollisimman nopea aloittaminen olisi siis ympäristön kannalta perusteltua. Kuten Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lausunnossaan toteaa, on ripeä siirtyminen uuteen, valvonnan kannalta parempaan toimintaympäristöön ja parempiin olosuhteiseen suositeltavaa. Nykyi-

3 sessä käsittelypisteessä on rajoitettu kapasiteetti öljyisten vesien puhdistamiseksi, toiminnan kasvaminen johtaisi lisääntyviin öljyisten vesien maantiekuljetuksiin, kun pesuvedet olisi kuljetettava Ekokemille. Muutoksenhakua hakeneille mahdollisesti aiheutuva haitta: Liikennemäärät: Öljyisten vesien puhdistaminen on siirtymässä välittömästi sellaisen alueen viereen, jossa Pesupalvelu Hans Langhilla jo nyt on toimintaa. Alueella säilytetään tällä hetkellä rekkojen perävaunuja ja kontteja. Kun alueen asfaltointi saadaan valmiiksi, tulee liikenne sinne joka tapauksessa lisääntymään. Nykyisestä muutaman raskaan auton päivittäisestä liikenteestä alueelle tulee suuntautumaan yrityksen 20 auton kaluston liikenne, koska aluetta aletaan käyttää yrityksen varikkona. Ympäristöluvan alainen toiminta tulee siis lisäämään alueelle suuntautuvaa liikennettä vain vähäisessä määrässä. Äänihaitat: Ympäristöluvasta valittaneiden Strömin ja Pelkosen kiinteistöt eivät ole rajanaapureita sen kiinteistön kanssa, johon ympäristöluvallinen toiminta on suunniteltu. Kyseinen toiminta tapahtuu seinien sisällä rakennuksessa, jolle on jo olemassa lainvoinainen rakennuslupa. Kyseinen toiminta ei ole erityisen kovaäänistä ja ympärille täysin lämpimäksi rakennettavan rakennuksen seinät tulevat estämään ulos kantautuvan äänen kuulemisen Strömin ja Pelkosen kiinteistöille. Suurempi melunlähde on melkein yhtä lähellä kulkeva 110-tie. Aloittamisen aikataulu: Rakentaminen aloitetaan prosessilaatasta, jonka jälkeen rakennetaan hallirakennus. Näihin vaiheisiin on arvioitu kuluvan noin vuosi, sen jälkeen hallin sisään asennetaan säiliöt ja muut prosessin vaatimat laitteistot. Ympäristöluvan alainen toiminta alkaa siis varsinaisesti vasta yli vuosi siitä, kun aloittamislupa annetaan. Mikäli Vaasan hallinto-oikeus päätyisi siihen, että naapureille aiheutuva haitta estäisi toiminnan jatkamisen, olisi aika, jona Ström ja Pelkonen olisivat haittaa kokeneet, joka tapauksessa lyhyt. Toiminnan lopettaminen, mikäli ympäristöluvasta ei tule lainvoimaista: Mikäli ympäristöluvasta ei tulisi lainvoimaista ja yritys velvoitettaisiin purkamaan luvan alaiseen toimintaan liittyvät rakenteet ja puhdistamaan toiminnasta jääneet jäljet, tarkoittaisi se rakennuksen sisällä olevien säiliöiden, putkistojen, pumppujen yms. irrottamista ja myymistä pois. Purkamiskulut olisivat noin euroa ja alittaisivat joka tapauksessa säiliöistä saatavan myyntihinnan. Prosessilaatta pestäisiin puhtaaksi Pesupalvelu Hans Langhin omana työnä ja laatta toimisi sen jälkeen kaluston huoltohalliksi jäävän rakennuksen kalliina lattiana. Vakuudeksi ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoutumisen seurauksena hakija ehdottaa euron pankkitakausta. 3

4 4 Ympäristöluvan lykkäytymisestä yritykselle aiheutuva haitta: Uudet käsittelytilat ovat yrityksen toiminnan kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeät, toiminnan alkamisen edelleen lykkääntyminen aiheuttaisi riskin yrityksen toiminnan kannattavuudelle ja työllistämiskyvylle ASIAN KÄSITTELY Hakemuksesta kuuleminen Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 101 :n 2 momentin mukaisesti kuultu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta sen Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualuetta, Kaarinan kaupungin ympäristösuojeluviranomaista, Kaarinan kaupungin terveydensuojeluviranomaista, Kaarinan kaupunginhallitusta, ja Turun Seudun Puhdistamo Oy:tä sekä lupapäätökseen muutosta hakenutta AA:ta sekä BB ja CC:tä. Lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on katsonut saapuneessa lausunnossa, että YSL 101 :n tarkoittama lupa toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta voidaan myöntää, mikäli hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Turun seudun puhdistamo Oy toteaa saapuneessa lausunnossaan, että Pesupalvelu Hans Langh Oy:n öljyisten vesien keräily-, välivarastointi- ja käsittelytoiminnalle myönnetty ympäristölupa soveltuu Turun seudun puhdistamo Oy:n toimintamalliin niillä ehdoin, että Pesupalvelu Hans Langh Oy toimii saamansa ympäristölupapäätöksen mukaisesti. Lisäksi Turun seudun puhdistamo Oy suosittelee Pesupalvelu Hans Langh Oy:n ja viemäriverkoston omistajan, Kaarinan kaupungin, välille tehtävän teollisuusjätevesisopimuksen, jos sellaista ei vielä ole tehty. Pesupalvelu Hans Langh Oy:n jätevesien tulee myös täyttää Turun seudun puhdistamo Oy:n osakaskunnille antaman ohjeen vaatimukset. Kaarinan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on lausunnossaan todennut, että Ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisen täytäntöönpanomääräyksen antaminen on poikkeus 100 :ssä asetetusta pääsäännöstä, jonka mukaan toiminta aloitetaan siihen oikeuttavan luvan tultua lainvoimaiseksi. Lain tarkoittaman perustellun syyn on näin ollen liityttävä jollain tavoin toiminnan poikkeuksellisen kiireelliseen aloittamistarpeeseen.

5 Hakemuksessa on perusteluna toiminnan nopealle aloittamiselle uudessa toimipaikassa esitetty taloudelliset syyt, joiden sisältöä ei ole yksilöity. Edellä esitetty huomioon ottaen ei täytäntöönpanomääräyksen antaminen yksinomaan hakijan taloudellisten etujen perusteella ole perusteltua. Täytäntöönpanomääräyksen antaminen ei liene perusteltua myöskään öljyisten jätevesien riittävän alueellisen käsittelykapasiteetin varmistamiseksi, koska lähiseudulla on useita öljyisiä jätevesiä vastaanottavia laitoksia ja toiminnanharjoittajia. Toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen ei toiminnan aloittamisen sinänsä katsota tekevän muutoksenhakua hyödyttömäksi. Jos täytäntöönpanomääräys annetaan, on samalla huolehdittava siitä, että vakuus asetetaan riittävän suureksi kattamaan mahdollisten vahinkojen ja muutosten ennallistaminen kohteessa. Ympäristönsuojelulain säännösten lisäksi on toimintaan liittyvien uusien rakennusten osalta syytä huomioida maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 153, jonka mukaisesti rakennusta ei saa hyväksyä käyttöön otettavaksi, jos siinä tarkoitettuun toimintaan tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa, ennen kuin tämä lupa on saanut lainvoiman. AA sekä BB ja CC ovat saapuneessa lausunnossaan todenneet mm. seuraavaa: Haettu lupa on hylättävä koska myöntämiselle ei ole perusteita. Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta tekisi muutoksenhaun hyödyttömäksi, joten ympäristösuojelulain 101 mukaan lupaa ei ole mahdollista myöntää. Hakija on toistamiseen, tietoisesti ja tarkoituksellisesti antanut aluehallintovirastolle totuudenvastaisen tiedon. Rakennusluvan on myöntänyt Kaarinan kaupungin rakennustarkastaja DD Lisäksi rakennustarkastaja on ensin myöntänyt väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta siirtämisen viidellä vuodella. Myöhemmin rakentamisvelvollisuudesta on tehty vapauttava päätös. Kaarinan kaupungin kaavoitus- ja rakennuslautakunta kokous Liite lupa nro 2012/0120. Aluehallintoviraston on selvitettävä myöntämisperusteet, koska tämän asian tuli olla ympäristölupapäätöksessä, kohdissa Rakenteet ja Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen. Liitteenä Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen lausunto Ympäristölupaehdoissa tuli olla kohdassa Häiriö- ja vaaratilanteet, maininta naapureille maksettavasta korvauksesta, siltä osin kun tilanteista aiheutuu terveys-, viihtyisyys tai taloudellista haittaa. Perustelu, että toiminnan nopea siirtyminen vaikuttaisi valvontaan helpottavasti, ei ole totuuden mukainen. Valvonnan kannalta keskeistä on, että toiminnanharjoittaja pysyy totuudessa. Mikäli toiminnan siirtämisellä olisi kiire, hakijalla on ollut lähes kolme vuotta aikaa hakea rakennus- ja ympäristölu- 5

6 Hakijan kuuleminen pia teollisuusalueelle. Siirtyminen viivästyy hakijasta johtuvista syistä. Kts määräaikainen ympäristölupa nykyiselle paikalle. Aluehallintoviraston ja lausuntoja antaneiden viranomaisten on annettava perusteltu selvitys siitä, miksi hakijan antama näkemys huoltoasemien aikaisesta haitasta ja häiriöstä on otettu huomioon. Tämä perustelu on totuuden vastainen. Huoltoasemat olivat lopettaneet toimintansa ja alueet puhdistettu ennen kuin Ström osti kiinteistön 496:2:92. Koska Ström lausui tästä asiasta muistutuksessa, viranomaisten tuli tarkistaa tieto. Viranomaisen on pystyttävä perustelemaan antamansa lausunto. Haluamme aluehallintovirastolta ja muilta viranomaisilta selvityksen siitä, miten varmistetaan, että Pesupalvelu Hans Langh Oy:n antamat tiedot perustuvat tosiasioihin. Päätösten on aina perustuttava tosiasioihin. Miten valvova viranomainen varmistaa, että määräyksiä noudatetaan, jos harhaanjohtavien tietojen antaminen on sallittua? Hakemus on hylättävä, koska hakemus on kirjoitettu lainvastaisesti ja toiminnan aloittaminen tekee muutoksenhaun hyödyttömäksi. Luvan hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastine toimitetuista lausunnoista. Pesupalvelu Hans Langh toteaa vastineessaan ( ) seuraavasti: Ympäristölupaviranomainen ei ole ympäristölupaprosessin aikana tuonut Pesupalvelu Hans Langh Oy:n tietoon, että Pesupalvelu Hans Langh Oy olisi antanut totuudenvastaista tietoa tarkoituksellisesti. Lausunnonantajan viittaus uutta toimintaa koskevaan jo myönnettyyn rakennuslupaan on väärässä asiayhteydessä. Ympäristö- ja rakennuslupaprosessit ovat toisistaan erilliset lupamenettelyt. Pesupalvelu Hans Langh Oy katsoo, että toiminnan aloittamisella on positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan. Toiminnan aloittaminen uudessa toimipisteessä mahdollistaa ympäristöasioiden nykyistä paremman huomioimisen (prosessit kokonaisuudessaan sisätiloissa), toiminnan hyötykäyttöasteen nousun ja paremman logistiikan. Annetuissa lausunnoissa on myös esitetty viranomaispäätöksiin (mm väestösuojan rakentamisvelvollisuus ja lupaehdon määräykset) tai lupaehtoihin liittyviä huomautuksia. Näihin ei hakijalla ole lausuttavaa. Lupamenettelyn alaisen toiminnan valvontavelvollisuus on osaksi toiminnanharjoittajan ns. omavalvontaa lupaehtojen mukaisesti ohjattuna ja osaksi valvontaviranomaisen tekemiä valvontakäyntejä. Ympäristölupapäätöksen täytäntöönpanolla, muutoksen hausta huolimatta, ei voida katsoa olevan haitallisia ympäristövaikutuksia kohteen ympäristöön. Toiminnan mahdollisia ympäristöhaittoja ja niiden lieventämistä tai 6

7 poistamista on käsitelty kattavasti ympäristölupahakemuksessa ja lupapäätöksessä (ESAVI/241/04.08/2012). Toimintaa uudella alueella ei aloiteta ennen kuin alue on lupamääräysten edellyttämässä kunnossa ja Pesupalvelu Hans Langh Oy on aloittanut ympäristöluvan määräysten mukaisen ympäristön tilan seurannan. Ennen toiminnan aloittamista Pesupalvelu Hans Langh Oy toimittaa lupapäätöksen mukaisen vakuuden Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Pesupalvelu Hans Langh Oy toteaa täten, että edellytykset ympäristöluvan täytäntöönpanolle muutoksenhausta huolimatta ovat olemassa. Toiminnanaloittamislupa tulisi olla voimassa siihen saakka, kun Pesupalvelu Hans Langh Oy:n toimintaa koskeva Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös (ESAVI/242/0308/2012) on lainvoimaisesti ratkaistu. 7 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Pesupalvelu Hans Langh Oy:lle luvan aloittaa Kaarinan kaupungissa osoitteessa Pohtiopolku 1 kiinteistöille 496:2:120, 496:2:113 ja 496:2:100 tulevalle öljyisten vesien käsittelylaitoksen toiminta muutoksenhausta huolimatta aluehallintoviraston antamaa ympäristölupapäätöstä nro 141/2012/1 noudattaen. Pesupalvelu Hans Langh Oy:n on ennen toiminnan aloittamista asetettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle euron suuruinen hyväksyttävä vakuus ympäristön ennalleen saattamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Vakuus voidaan asettaa pankkitalletuksena, pankkitakauksena tai pantattuna talletuksena. RATKAISUN PERUSTELUT Aluehallintovirasto katsoo, että perusteet YSL 101 :n mukaiselle päätökselle täyttyvät eikä aloittamisluvan myöntäminen tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Alueen rakenteet ja laitteet voidaan tarvittaessa purkaa ja alue ottaa muuhun käyttöön. Päätöstä annettaessa on otettu huomioon, että varsinainen toiminta tulee todellisuudessa alkamaan noin vuoden kuluttua päätöksen antamisesta. Toiminnan sijoittuminen uudelle paikalle kokonaan sisätiloihin on parannus entiseen sijaintipaikkaan verrattuna, kuten ympäristölupahakemuksesta toimitetussa ELY-keskuksen lausunnossa todetaan. Suojausrakenteissa otetaan käyttöön nykyisessä toiminnassa käytössä olevaa kehittyneempää tekniikkaa. Valituskirjelmän jättäneiden naapureiden kiinteistöt eivät rajoitu kiinteistöön, jolle käsittelyhalli on tarkoitus rakentaa eikä valituskirjelmässä

8 ole yksilöity sellaisia naapurustolle aiheutuvia haittoja, joiden perusteella lupa tulisi evätä. Toimittaessa lupapäätöksen mukaisesti pääosa toiminnasta sijoittuu päätökseen muutosta hakeneiden kiinteistöistä etäämmälle sisätiloihin ja toiminnasta aiheutuvat päästöt sekä mahdolliset haitat naapurustolle voidaan ehkäistä. Toiminnan ympäristölupa kapean kylätien varrella olevalle nykyisellä paikalla on määräaikainen ja päättyy Toiminta soveltuu entistä sijoituspaikkaa paremmin uudelle alueelle. Toiminnan siirtyminen uuteen paikkaan ei olennaisesti lisää liikennettä sinne, koska aluetta jo nykyisin käytetään yrityksen varikkona ja halli tullaan rakentamaan joka tapauksessa lainvoimaisen rakennusluvan mukaisesti euron vakuus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta katsotaan riittäväksi. 8 PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO Tämä päätös on voimassa, kunnes Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös (nro 141/2012/1, ) on lainvoimaisesti ratkaistu. Vaasan hallinto-oikeus voi kieltää ympäristölupapäätöksen täytäntöönpanon. (YSL 101 a ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 96, 101, 101 a, 105 Hallintolaki (434/2003) 34 Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 6, 14, 22 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Käsittelymaksu on 500 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan muun ympäristölupa-asian käsittelystä peritään maksu sen vaatiman työajan mukaan. Tämän asian käsittelyyn on käytetty kymmenen tuntia (50 euroa/tunti).

9 9 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Pesupalvelu Hans Langh Oy (saantitodistuksella) Alaskartano PIIKKIÖ Jäljennös päätöksestä AA (saantitodistuksella) BB ja CC (saantitodistuksella) Kaarinan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Kaarinan kaupungin terveydensuojeluviranomainen Kaarinan kaupunginhallitus Turun Seudun Puhdistamo Oy Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Vaasan hallinto-oikeus

10 10 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus on liitteenä. Muutosta tähän päätökseen saa hakea: 1) se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 2) asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Liite Valitusosoitus Marja-Terttu Parsama Kari Ratilainen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Kari Ratilainen.

11 Liite VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valituksen sisältö Valituksen liitteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa. Tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa. Mikäli valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu seuraavaan arkipäivään. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää liitteineen postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, VAASA postiosoite: PL 204, VAASA puhelin: (vaihde) telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2010/4 Dnro ESAVI/305/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.5.2010 ASIA HAKIJA Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille,

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille, Etelä-Suomi Päätös Nro 152/2011/1 Dnro ESAVI/758/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2011 ASIA Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2008

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2008 1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2008 ASIA Kattilalaitosten ympäristölupa ja ympäristölupapäätöksen muuttaminen voimalaitoksella käytettävän polttoaineen

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) Etelä-Suomi Päätös Nro 230/2012/1 Dnro ESAVI/240/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen

Lisätiedot

Sachtleben Pigments Oy Titaanidioksiditehtaan vanha läjitysalue Titaanitie 1, 28840 Pori. Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61

Sachtleben Pigments Oy Titaanidioksiditehtaan vanha läjitysalue Titaanitie 1, 28840 Pori. Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61 Etelä-Suomi Päätös Nro 43/2012/1 Dnro ESAVI/23/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta biokuituliete-tuhkasekoitteen

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi HAKIJA Osuuskunta

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu

Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2013/2 Dnro ESAVI/119/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA HAKIJA Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden

Lisätiedot