P O R V O O KORTTELI 37 / TONTTI 9 ENTINEN BRUNBERGIN TEHDAS RAJOITTEET ASUINKÄYTÖLLE RAKENTAMISTA KOSKEVIEN LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN NÄKÖ- KULMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P O R V O O KORTTELI 37 / TONTTI 9 ENTINEN BRUNBERGIN TEHDAS RAJOITTEET ASUINKÄYTÖLLE RAKENTAMISTA KOSKEVIEN LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN NÄKÖ- KULMASTA"

Transkriptio

1 P O R V O O KORTTELI 37 / TONTTI 9 ENTINEN BRUNBERGIN TEHDAS RAJOITTEET ASUINKÄYTÖLLE RAKENTAMISTA KOSKEVIEN LAKIEN JA TEN NÄKÖ- KULMASTA / 6

2 1 PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS MRL 117, RakMK E 1/ Rakennusten paloturvallisuus, Pelastuslaki 379/ Pohjoispäädyssä on osastoitu alkuperäinen kivirakenteinen porrashuone ja eteläpäädyssä v.1979 varatieksi lisätty kevytrakenteinen teräskierreporras RakMK E 1: 10.3 Uloskäytävien lukumäärä, Varatie,10.5 Uloskäytävien osastointi ja rakenteet JOHTOPÄÄTÖS Vain pohjoispäädyn porrashuone on määräystenmukainen uloskäytävä, jolloin kuhunkin kerrokseen voi sijoittaa vain yhden, alaltaan n. 195m2 asunnon, jonka suuri koko ei ole tarkoituksenmukainen tulevan asukkaan taloudellisesta näkökulmasta. Länsi- ja eteläseinät sijaitsevat kiinni tontin rajoissa. Naapuritonteilla 2 ja 8 on rakennuksia rajojen välittömässä läheisyydessä RakMK E 1: 9.1 Palon leviämisen estäminen naapurirakennuksiin, 9.: jos rakennusten välinen etäisyys on alle 8 metriä tulee rakenteellisin keinoin huolehtia palon leviämisen rajoittamisesta RakMK E 1: 9.2 Palomuuri, kun kahdella eri tontilla olevat rakennukset ovat lähellä toisiaan JOHTOPÄÄTÖS Länsi- ja eteläseinien rakenteiden tulee täyttää palomuurin luokkavaatimukset (taul ) ja siihen on sallittu vain pienet kiinteät ikkunat 1.3 Rakennuksessa ei ole väestönsuojaa Pelastuslaki 379/2011 luku Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus JOHTOPÄÄTÖS Tontille on rakennettava väestönsuoja 1.4 Porrashuoneen portaikon kaiteet eivät ole määräysten mukaisia RakMK F2 / kaide 2., annettu määräykset suojakaiteen mitoista JOHTOPÄÄTÖS Kaiteet on uusittava tai täydennettävä lisärakenteilla 2 / 6

3 2 RAKENTEIDEN TARKOITUKSENMUKAISUUS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS MRL 117, RakMK C 1/ Äänieristys ja meluntorjunta rakennuksessa, RakMK C2 Kosteus, Rak MK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus 2.1 Nykyiset välipohjarakenteet eivät ole asuinrakentamista koskevien määräysten mukaisia RakMK C 1 Asunnoissa noudatettavat akustiset vaatimukset/ taulukko 2.1: pienimmät sallitut ilmaääneneristysluvut ja suurimmat sallitut askeläänitasoluvut JOHTOPÄÄTÖS Vaaditun tason saavuttamiseksi on rakennettava välipohjan alapuolelle äänieristetty jousirakenteinen alakatto ja holvin päälle uiva lattia, mikä aiheuttaa lattian korotuksen kynnyksineen eikä esteettömyysvaatimus toteudu ilman poikkeuksellisen raskaita rakenteellisia toimenpiteitä RakMK C2. Olennainen vaatimus / märkätila 7 JOHTOPÄÄTÖS Märkätilojen kohdalla välipohjarakenteet on uusittava ja lattian korotus kynnyksineen aiheuttaa ettei esteettömyysvaatimus toteudu ilman poikkeuksellisen raskaita rakenteellisia toimenpiteitä 3 KÄYTÖN TERVEELLISYYS MRL 12, RakMK G 1 Asuntosuunnittelu 3.1 Länsijulkisivun ikkunat ovat kiinteitä, koska ne ovat tontin rajalla sijaitsevassa palomuuriseinässä RakMK G 1 kohta 2.3 Ikkunat, määrätään asuinhuoneen pääikkunan avattavuudesta JOHTOPÄÄTÖS Länsisivulle voi sijoittaa vain toissijaisia tiloja, koska tilojen ikkunat eivät saa olla avattavia. Palomuurimääräyksen voidaan asemakaavamuutoksella keventää mutta viereisten rakennusten palotekniset suojaetäisyydet rajoittavat edelleen aukotusta huomattavassa määrin 3.2 I.kerroksen länsijulkisvun keskiosa on kokonaan vailla ikkunoita johtuen naapuritontin päiväkodin sadekatoksesta JOHTOPÄÄTÖS Naapuritontin päiväkodin sadekatos on purettava 3 / 6

4 4 ASUMISVIIHTYVYYS MRL 12, MRA 51, Rak MK G1 Asuntosuunnittelu 4.1 Itäsivun 1. kerroksen edessä olevan alkuperäisen siipirakennuksen katosta johtuen julkisivun keskiosan ikkunoiden alareuna on 2 metrin korkeudella lattiasta. MRA 51, RakMK G1määräys / asuintilojen ikkunat JOHTOPÄÄTÖS Koska näistä ikkunoista ei näe ulos ja niiden tuuletuskäyttö on erittäin hankalaa, estää tämä asuinhuoneiden sijoittamisen kyseisen kohtaan, ellei siipirakennusta pureta Ulkoseinät ovat länsi-, etelä- ja itäjulkisivuja, joista länsi- ja eteläseinä ovat rajalla sijaitessaan palomuureja, joihin on sallittu ainoastaan paloluokitellut kiinteät pienet ikkuna-aukot JOHTOPÄÄTÖS Asuinhuoneiden pääikkunat voivat avautua ainoastaan itään, vrt. kohta Rakennuksessa ei ole parvekkeita lukuun ottamatta porrashuonetta Parvekkeiden sijoittamista koskevat samat rajoitukset ja vaatimukset kuin ikkunoita JOHTOPÄÄTÖS Parvekkeita voi rakentaa vain itäjulkisivulle. Parvekkeet muuttavat oleellisesti rakennuksen rakennushistoriallista alkuperäistä ilmettä. Asemakaavamuutoksella voidaan sallia parvekkeita vähäisissä määrissä länsisivulle, vrt. kohta ESTEETTÖMYYS MRL 53 2, RakMK F1 Esteetön rakennus, RakMK G1Asuntosuunnittelu 5.1 Rakennuksessa ei ole hissiä ja sisäänkäynti pihalta porrashuoneeseen tapahtuu ulkoportaan kautta, koska 1.kerros on pihatasoa n. 1 metrin ylempänä RakMK G1 esteettömät kulkuyhteydet JOHTOPÄÄTÖS Vaihtoehdot esteettömien kulkuyhteyksien järjestämiseksi ovat seuraavat: VAIHTOEHTO 1: Rakennetaan hissi rakennusrungon sisäpuolelle ja pihalta sisäänkäyntiluiska, jonka pituus RakMK F2 määräysten mukaan on yhteensä 14,5 metriä VAIHTOEHTO 2: Rakennetaan rakennusrungon ulkopuolelle erilliseen torniin hissi, joka on ulkoa läpikuljettava 4 / 6

5 5.2 Vanhat välipohjarakenteet ei täytä kosteudenhallintaa ja ääneneristystä koskevia määräyksiä ja niiden parantaminen lattiarakenteita korottamalla synnyttää kynnyksiä tilojen välille RakMK G1.1 tasoerot Täysin esteettömät asuintilat ovat mahdollisia vain poikkeuksellisen raskain toi- JOHTOPÄÄTÖS menpitein 6 ENERGIATALOUS MRL 12, RakMK C3 Rakennusten lämmöneristys, RakMK D3 Rakennusten energiatehokkuus 6.1 Kaikki rakenteet ovat vanhoja Energiatehokkuusvaatimus on laajenee koskemaan myös korjausrakentamista käynnissä olevan D3 uusimisen yhteydessä JOHTOPÄÄTÖS Vanhat rakenteet parannettava vaatimusten mukaisiksi Ulkoseinät ovat massiivitiilimuurausta, joka ei täytä määräysten arvoja RakMK C3 määräys ulkoseinien lämmönläpäisykerroin JOHTOPÄÄTÖS Lämmöneristystä on lisättävä ulkoseinien ulkopuolelle, mikä muuttaa ulkoasua ja turmelee julkisivun rakennushistoriallisia arvoja. Etelä- ja länsijulkisivu sijaitsevat tontin rajalla, joten niissä lisälämmönerityksen lisääminen on mahdollista vain tontin rajoja muuttamalla 6.3 Vanhat alkuperäiset ikkunat eivät ole määräysten mukaisia RakMK C3 määräys ikkunoiden lämmönläpäisykerroin JOHTOPÄÄTÖS Ikkunoita on parannettava lisäämällä sisäpuolelle 3.lasi tai uusimalla kokonaan, mikä johtaa rakennushistoriallisten arvojen hävittämiseen 5 / 6

6 7 RAKENNUSTAITEEN VAALIMINEN MRL 118, MRA Rakennuksen hahmoa muokattu 1984 ullakkokerrosta korottamalla JOHTOPÄÄTÖS Pihanäkymää hallitsevalla vesikaton ja itäjulkisivun nykyisellä hahmolla, muodolla ja ikkuna-aukolla ei ole rakennushistoriallista arvoa. 7.2 Rakennus poikkeaa monin em. tavoin asuinrakentamiselle asetettavista vaatimuksista MRL 118 : rakennuksen korjaus- ja muutostyössä on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia turmella MRA 51 : asumiseen tarkoitettujen tilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä JOHTOPÄÄTÖS Rakennukseen on tehtävä laajoja toimenpiteitä, kun noudatetaan asuinkäyttöä koskevia rakentamismääräyksiä. Ulkopuolisia rakennustöitä ovat julkisivun lisälämmöneristys, aukko- ja ikkunamuutokset sekä parvekkeiden ja hissitornin tai luiskan rakentaminen. Sisäpuolella on rakennettava akustisia sisäkattoja, korotettava lattiarakenteita ja porrashuoneiden kaiteita täydennettävä. Muutokset heikentävät rakennuksen rakennushistoriallisia arvoja merkittävästi peittäen lähes kokonaan kaikki alkuperäiset pinnat ja rakenteet. YHTEENVETO Vanhan teollisuusrakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön ei ole rakennuksen suojelua säädöskokoelman mukaisesti vaan johtaisi alkuperäistä rakennusta muistuttavaan lopputulokseen, pastissiin. Muutosten jälkeen ei olisi jäljellä alkuperäisiä pintoja, tiloja tai tuntumaa vanhaan historiaan ja alkuperäiseen toimintaan. Aukotukset, hissit ja muut uudet rakennuselementit olisivat täysin vieraita, yhtä lailla kuin ullakkokerroksen 80-luvulla tehty laajennusosa joka jo sellaisenaan on turmellut rakennuksen pääjulkisivua. Lisäksi rakennukseen, ellei sen sisäosia hajoteta täysin siirtämällä koko porrashuonetta, syntyisi kerroksiin vain yksi poikkeuksellisen iso asunto, joka lisäksi olisi monelta osin hyvin erikoinen ja osin pimeäkin. Koska muutoskustanukset kokonaisuudessaan ovat uudisrakentamista korkeammat, mm hissi joka palvelee vain kolmea asuntoa on lopputuloksena neliöhinta jolla ei ole relevantti markkinoilla. Brunbergin vanhan tehtaan säilyttämiselle ei ole perusteita tai edellytyksiä. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennusta ei ole merkitty suojeltavaksi jota edelleen on pidettävä oikeana ratkaisuna. Stefan Ahlman Arkkitehti SAFA 6 / 6

7 Raatihuoneenkatu RAKENNUSALUEEN RAJA ASEMAKAAVASSA 8! Linnankoskenkatu I III 8! A S E M A P I I R R O S 1 / 500 P O R V O O KORTTELI 37 / TONTTI 9 Entinen Brunbergin tehdas

8 HUONEISTOALA HUONEISTOALA HUONEISTOALA 195 M 2 HUONEISTOALA 195 M 2 1. kerros sadekatoksen katto HUONEISTOALA 195 M siipirakennuksen katto kerros YHTEISTILOILLE SOPIVA TILA 5.1 P O H J A K A A V I O T 1 / 200 P O R V O O KORTTELI 37 / TONTTI 9 Entinen Brunbergin tehdas

9 3. kerros 3.1 HUONEISTOALA 195 M kerros 3.1 HUONEISTOALA 195 M P O H J A K A A V I O T 1 / 200 P O R V O O KORTTELI 37 / TONTTI 9 Entinen Brunbergin tehdas

10 (korotettu ullakkokerros ) J U L K I S I V U I T Ä Ä N 1 / J U L K I S I V U L Ä N T E E N 1 / P O R V O O KORTTELI 37 / TONTTI 9 Entinen Brunbergin tehdas

11 7.1 (ullakko alkuperäisessä matalassa muodossa) (ullakko alkuperäisessä matalassa muodossa) L E I K K A U K S E T 1 / 200 P O R V O O KORTTELI 37 / TONTTI 9 Entinen Brunbergin tehdas

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1)

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) Ohjetta ei ole päivitetty uudistettujen rakentamista ohjaavien säädösten (2014 ja 2015) mukaiseksi. ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) HELSINGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄ OHJE Hyväksytty

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/2015 1 (41) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/2015 1 (41) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015 33/2015 1 (41) YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015 Yliarkkitehti on 7.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset: 185 194 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 12.5.2015, jolloin päätösten

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA Teksti ja kuvat 5.6.2006: Jussi Rahikainen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, johtava palotarkastaja Reijo Sandberg, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Lisätyt asiat esitetty alleviivattuna, poistetut yliviivattu. E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tekniikka ja liikenne. Rakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ ULLAKKORAKENTAMINEN

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tekniikka ja liikenne. Rakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ ULLAKKORAKENTAMINEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tekniikka ja liikenne Rakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ ULLAKKORAKENTAMINEN Työn tekijä: Ville Multamäki Työn valvoja: Pekka Tommila Työ hyväksytty:.. 2008 Pekka Tommila yliopettaja

Lisätiedot

Esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi

Esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi Ympäristöministeriön raportteja 27 2014 Esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi Niina Kilpelä, Johanna Hätönen, Arto Palo ja Tapio Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KERAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: 13.12.2010 Voimaantulo: 1.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 4 YLEISTÄ... 4 1 SOVELTAMISALA... 4 2 RAKENTAMISTAPAOHJEET...

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus. asuntosuunnittelusta

G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus. asuntosuunnittelusta G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Asuntosuunnittelu Määräykset ja ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus asuntosuunnittelusta Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2004 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY

KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY sivu 2 KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI OSA A 10.11.2009

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA ARKKITEHDIT NRT OY JKMM OY WISE GROUP FINLAND OY OY PQR CONSULT AB SÄHKÖ-OHMI OY ALUSTAVA 27.03.2014 27.03.2014 1(22) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Kilpailukutsu KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.09. 26.11.2010. Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä

ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Kilpailukutsu KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.09. 26.11.2010. Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä 1 KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.09. 26.11.2010 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Kilpailukutsu Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä oli 1960-luvun lopulla rakennettujen kahden pienkerrostalon täydennysrakentaminen,

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

JÄLKIASENNUSHISSIEN VAIKUTUKSET

JÄLKIASENNUSHISSIEN VAIKUTUKSET Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Arkkitehtiosaston julkaisuja 2006/90 JÄLKIASENNUSHISSIEN VAIKUTUKSET arkkitehtuuri kustannukset esteettömyys

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi.

Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi. Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä 18.2.2013 13/0099/5 Diaarinumero 04355/12/4103 1

Lisätiedot

AKUSTIIKKASUUNNITTELU KORJAUSRAKENTAMISHANKKEISSA 1 JOHDANTO 2 AKUSTISET VAATIMUKSET KORJAUSHANKKEISSA

AKUSTIIKKASUUNNITTELU KORJAUSRAKENTAMISHANKKEISSA 1 JOHDANTO 2 AKUSTISET VAATIMUKSET KORJAUSHANKKEISSA AKUSTIIKKASUUNNITTELU KORJAUSRAKENTAMISHANKKEISSA Jussi Rauhala, Mikko Kylliäinen, Ilkka Valovirta, Timo Huhtala A-Insinöörit Suunnittelu Oy Satakunnankatu 23 A 33210 TAMPERE etunimi.sukunimi@ains.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys

Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys 1 ALKULAUSE Puurakenteet ovat kilpailukykyinen vaihtoehto hallirakentamiseen. Puu on monipuolinen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 2/2015 1 (31) LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 Lupayksikön päällikkö on 20.1.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26-36 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 23.1.2015, jolloin

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä 18.06.2012 voimassa 31.07.2012 alkaen 2 I LUKU YLEISTÄ... 5 1 Tavoite... 5 2 Soveltamisala... 5 3 Rakennusvalvontaviranomainen... 5

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

Kohti joustavia asumisratkaisuja

Kohti joustavia asumisratkaisuja Kohti joustavia asumisratkaisuja Standardoidun asuntotuotannon ongelmat asumisen kehittämisessä II Asumiskonseptien kehittäminen työryhmissä Karin Krokfors Tiivistelmä Asuntotuotannon kehityksen edellytyksenä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 6.4.2011 Jorma Jantunen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 1 Yleistä Rakennusten paloturvallisuutta koskevan määräysehdotuksen lähtökohtana

Lisätiedot

RT RakMK-21184 KH RakMK-10357 LVI RakMK-00253

RT RakMK-21184 KH RakMK-10357 LVI RakMK-00253 RT RakMK-21184 KH RakMK-10357 LVI RakMK-00253 Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto Suomen rakentamismääräyskokoelma RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUS Määräykset ja ohjeet 2001 säännöstiedosto elokuu

Lisätiedot