(s e-20) HELSINGIN KAUPUNKI TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA. PoYTAKTRJA 2t2011 1(6) Tiistaina kello

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(s e-20) HELSINGIN KAUPUNKI TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA. PoYTAKTRJA 2t2011 1(6) 22.3.2011. Tiistaina 22.3.2011 kello 16.30-17.45"

Transkriptio

1 TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA PoYTAKTRJA 2t2011 1(6) Kokousaika Kokouspaikka Tiistaina kello Taidemuseo Tennispalatsin kokoushuone, Jaakonkatu 2D. 2. kerros Ldsnd Pdiitdksentekijiit Halmetoja Veikko Helle Kirsi-Leena Niemi Katja Salonranta Jussi Chugh Amarjit puheenjohtaja Muut liisniiolijat Gallen-Kallela-Sir6n Janne taidemuseon johtaja Uljas Pia hallintopiiiillikko Peltokorpi Terhi (S 9-16) khs:n edustaja Pusa Erja intendentti Bj6rklov Jari ($ 12-15) amanuenssi Fontell Klas ($ 13-14) arkkitehti Puheenjohtaja Halmetoja Veikko Sihteeri Uljas Pia Postiosoite Kdyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Jaakonkatu HELSINGIN KAUPUNKI hftp://www.hel.filtaidemuseo/

2 TAI DEMUSEON JOHTOKU NTA POYTAKIRJA rc\ es PAATOSVALTAISU DEN TOTEAM I N EN Esityslistan asia 1 J ohtoku nta ptititti todeta kokou kse n la i iseksi ja piiiitdsvalta i- seksi. 10 s POYTAKI RJANTARKASTAJ I EN VALITSEM I N EN Esityslistan asia 2 11S KAUPUNGIN PAATOKSIA Esityslistan asia 3 Jo htoku nta ptiiitti valita tdmd n kokou kse n pdytii ki rja nta rkastaj iksijdisenet Kirsi-Leena Helle ja Jussi Salonranta. Johtokunta piiiitti merkitd asiat tiedoksi ja noudatettavaksi. Uljas Pia, hallintopridllikko, puhelin S TAI DEM USEON JOHTAJAN PAATOKSETAI DEHAN KI N NOISTA Esityslistan asia 4 Merkittiin tiedoksi. Lisaitiedot: Leskeld Elina, intendentti, puhelin Jaakonkatu I HELSINGIN KAUPUNKI

3 TAI DEMUSEON JOHTOKUNTA POYTAKIRJA 2t2011 3(6) 13 S HELI RYHASEN TEOS KONTULAN LAMPIPUISTOON Esityslistan asia 5 Johtokunta piiiitti teoksen toteuttamisesta. Johtokunta vahvisti teoksen kustannusarvion euroa ja valtuutti taidemuseon johtajan allekirjoittamaan hankkeeseen liittyviit sopimukset ja asiakirjat sekd vahvistamaan teoksen lopulliset kustannukset. Teoksen kustannukset maksetaan julkisen taiteen mddrdrahoista ( ). Tiedoksi: taiteilija, kaupun kisuu nn itteluvirasto, raken usvirasto Fontell Klas, arkkitehti, puhelin S MAUNUNNEVAN MORSSARI NAUKION TAIDETEOS Esityslistan asia 6 Johtokunta pddtti, ettei teosta toteuteta. Tiedoksi, taiteilija, kaupu nkisuu n n itteluvirasto, rakenn usvirasto Fontell Klas, arkkitehti, puhelin S KLUUVIN GALLERIANNAYTTELYOHJELMA Esityslistan asia 7 Merkittiin tiedoksi. Lisdtiedot: Bj6rklOv, Jari, amanuenssi, puhelin Postiosoite Kiiyntiosoite Jaakonkatu 3B OOO99 HELSINGIN KAUPUNKI htto://www. hel.fi /taidemuseo/ Puhelin Faksi Y-tunnus

4 TAI DEMUSEON JOHTOKU NTA POYTAKIRJA 2t2011 4(6) Esityslistan asia LAUSU NTO KI I NTEISTOVI RASTON TALONRAKE N USHAN KKEI DEN RAKENTA- M I SOHJ ELMALUON NOKSESTA VUOSI KS I SEKA TAI DEM USEON ES ITYS RAKENTAMISOHJELMAAN Taidemuseon johtokunta pddtti antaa asiasta esityksen mukaisen lausunnon ja esityksen kiinteistoviraston talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnokseen kokouksessa tehdyllii tarkenn uksella: Esitetty kaikkien tilojen keskittdminen Tennispalatsiin tarkennettiin kokouksessa siten, ettd Tennispalatsiin esitetddn keskitettdivdn Meilahden taidemuseon tilat osoitteessa Tamminiementie 6, Meilahden konservoinnin tilat osoitteessa Tamminiementie 8 sekd taidemuseon hallinnon ja kokoelmatoiminnon tilat osoitteessa Jaakonkatu 3B. Piiiitos tiedoksi tilakeskus, talous- ja suunnittelukeskus. Gallen-Kallela-Sir6n Janne, taidemuseon johtaja, puhelin Uljas Pia, hallintoptiiillikko, puhelin S TAI DEMUSEON VUODEN 2O1O TOI MINTAKERTOMUS Esityslistan asia 9 Johtokunta ptiiitti hyviiksyii taidemuseon toimintakertomuksen 2010 kokou ksessa tehdyl lii lisiiykse I lii. Toim intake rtom u ksen li itteeksi lisiitiiiin johtokunnan varsinaisten jdisenten kokouksiin osallistumista kuvaava taulukko. Lisdksi johtokunta piiiitti valtuuttaa taidemuseon tekemddn toimintakertomukseen vield pienidi tarkistuksia. Kirje liitteineen kaupunginhallitukselle, tarkastusvirastolle ja talousja suu nn ittelukeskukselle maaliskuu n loppuu n men nessd. Gallen-Kallela-Sir6n Janne, taidemuseon johtaja, puhelin Leskeld Elina, intendentti, puhelin Pusa Erja, intendentti, puhelin Uljas Pia, hallintopiiiillikko, puhelin Postiosoite Kdyntiosoite Puhelin Faksi OOO99 HELSINGIN KAUPUNKI Jaakonkatu 3B hel.filtaidemuseo/ +358 I Y-tunnus

5 TAIDEMUSEON JOHTOKU NTA POYTAKIRJA 2t2011 5(6) 18S MUSEOLI ITON 88. VUoSI KoKoUS JA VALTAKU N NALLI N EN MUSEoPAIvA TURUSSA Esityslistan asia 10 Johtokunta ptiiitti valita Suomen museoliiton valtakunnallisille museopdiville Turkuun osallistujiksi jdsenet Veikko Halmetoja, Jussi Salonranta, Kauko Aaltonen ja Amarjit Chugh. Samalla johtokunta ptiiitti esittdd, ettii kaupunginjohtaja maidrdd Suomen museoliiton 88. vuosikokoukseen Turussa viralliseksi kokousedustajaksi Veikko Halmetojan hdnen varahenkilokseen Jussi Salonrannan, sekd toiseksi viralliseksi kokousedustajaksi Kauko Aaltosen ja hdnen varahenkildkseen Amarjit Chugh'n. Lisdtiedot: Uljas Pia, hallintopiiiillikko, puhelin e s MUUT MAHDOLLISET ASIAT Esityslistan asia 11 Samalla johtokunta piiditti, ettii taidemuseo maksaa osallistujien matka- ja osallistumiskustannukset sekd ettd osallistujien mahdolliset ansionmenetykset korvataan haettaessa (Helsingin kaupungin luottamushenkiloiden palkkiosiiiinto $ 8). Taidemuseo toimittaa kaupunginjohtajan p idt6ksen museoliittoon. Johtokunnan kevdtseminaari pidetiiiin klo Tarkempi ohjelma, paikka ja ilmoittautumispyynto ldhetetiiiin jiisen ille sdihkdpostitse. Uljas Pia, hallintopiiiillikko, puhelin Postiosoite Kiiyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Jaakonkatu HELSINGI N KAUPUNKI hel.filtaidemuseo/

6 TAI DEMUSEON JOHTOKUNTA POYTAKIRJA 2t2011 6(6) 20s TAMAN KoKoUKSEN PAATOSTEN ToIMEENPANo Esityslistan asia 12 Johtokunta pddtti, ettii tiimdin kokouksen piiiit6kset saadaan panna tiiytiint66n mahdollisista oikaisuvaatimu ksista h uolimatta, ellei erikseen ole toisin piiiitetty tai myohemmin piiiitetii. Lisaitiedot: Uljas Pia, hallintoptiiillikko, puhelin Pdyt ikirja n vaku udeksi,/,. 1///A VElkk'o Halmetoja puheenjohtaja am Pia Uljas sihteeri P0ytiikirja tarkastettu ja hyvaiksytty: "(z/o/u Kirsi-Leena Helle poytiikirjantarkastaja 'llk Salonranta dkirjantarkastaja Pdytii ki rja on to im itettu pdytiiki rja n a I le ki rjo itu kse n jii I kee n ki r- trz:uil?y]'" sekd a rkistoku ntoo n saattam iseksi P6ytii ki rja on p idetty n ii htiiv i n di ki rjaamossa t2011. Naihtiivi I liiolon toteaa Postiosoite Kiiyntiosoite Jaakonkatu 3B OOO99 HELSINGIN KAUPUNKI htto ://www. hel.filtaidem u seo/ Puhelin Faksi Y-tunnus

7 TAI DEMUSEON JOHTOKU NTA TOIMITUSKIRJA POytiikirjanote S HELI RYHASEN TEOS KONTULAN LAMPIPUISTOON Esityslistan asia 5 Johtokunta piiiitti taiteilija Heli Ryhiisen Crlyeldiimet- nimisen teoksen toteuttamisesta. Johtokunta vahvisti teoksen kustannusarvion euroa ja valtuutti taidemuseon johtajan allekirjoittamaan hankkeeseen liittyviit sopimukset ja asiakirjat sekdi vahvistamaan teoksen lopulliset kustannukset. Teoksen kustannukset maksetaan julkisen taiteen mddrdrahoista ( ). Lisdtiedot: Fontell Klas, arkkitehti, puhelin Pdytiikirjanote tiedoksi: taiteilija, kaupun kisuu n n itteluvirasto, rakennusvirasto. Vakuudeksi -.--_]r,z (-\. D'/>)/L-.. e-- "u"r Pia Uljas pdytiikirjanpitaja P6ytiiki rja o n to im itettu pdytiiki rja n a I leki rjo itu ksen jii I keen ki r- iaamoo n di htdivi I le sekdi a rkistoku ntoo n saattam ise ksi kv. le nor. Poytiikirja on pidetty ndhtdvdndi kirjaamossa Nii htiivi I liio lon toteaa

8 TAI DEMUSEON JOHTOKUNTA TOIMITUSKIRJA Pdytiikirjanote 14S MAU NUN NEVAN MORSSARI NAU KION TAIDETEOS Esityslistan asia 6 Johtokunta piiiitti, ettei taiteilija Veijo Ulmasen teosta Maununnevan MOrssdrinaukiolle toteuteta. Pdytiiki rja note tiedoksi taitei I ija, kau p u n kisu u n n itte luvi rasto, rakennusvirasto Listitiedot: Fontell Klas, arkkitehti, puhelin Vakuudeksi lam Pia Uljas poytiikirjanpitaja Pdytti ki rja on to im itettu poytiiki rja n allekirjo ituste n jii lkee n kiriaamooniihtdville sekd arkistokuntoon saattamiseksi ty USLzor Pdytiikirja on pidetty ndht iviind kirjaamossa Nii httivi I liio lon toteaa

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Maanantai kello 16.30 16.50 Kokouspaikka Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. Läsnä Jäsenet Karhu, Jessica

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 10-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut

Lisätiedot

i.--lâïr,ë* *l-' kñì". tt4 Lautakunta u^'w" fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z

i.--lâïr,ë* *l-' kñì. tt4 Lautakunta u^'w fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z HRVENSALMEN KUNTA 230 Aika klo 16.10-17.20 Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Sigita Herrala Outi Kiesilä

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 27.5.2015

KOKOUSKUTSU 27.5.2015 \- ' As Oy Kirkonrotta KOKOUSKUTSU 27.5.2015 Osakkeenomistajille VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 10.6.201 5 As Oy Kirkonrotan osakkeenomistajat kutsutaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtidkokoukseen, joka pidetiidin

Lisätiedot

1 (6) POYTAKIRJA. SUOM EN MOOTTORILNITTO _ FINLANDS MOTORFOR BUND ry. 2L.4.20Lt LIITTOKOKOUS. 2L.4.2OLZ kello 13.10. Aika

1 (6) POYTAKIRJA. SUOM EN MOOTTORILNITTO _ FINLANDS MOTORFOR BUND ry. 2L.4.20Lt LIITTOKOKOUS. 2L.4.2OLZ kello 13.10. Aika SUOM EN MOOTTORILNITTO _ FINLANDS MOTORFOR BUND ry L.4.0Lt (6) LIITTOKOKOUS Aika Paikka L.4.OLZ kello.0 Hotelli t{antasipi Airport, Vantaa Kokouksen avaus Ennen l,

Lisätiedot

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015 Hannu Tullinen varapuheenjohtaja LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone AIKA Ke 27.5.2015 klo 16.30 19.20 Toimistosihteeri Raij Lne z4 7 Kaupunginkanslia / / 2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Kokousaika 9:00-10.00 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Kanerva, Seppo Andersson, Annika Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 14.6.2007. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 14.6.2007. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Torstai kello 8.00 10.33 Kokouspaikka Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. Läsnä Jäsenet Ebeling, Mika

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKI RJA 28.5.2014. Ke 28.5.2014 klo 16.30 19.40 PwC:n Mikkelin toimisto, Porrassalmenkatu 21 B 42

PÖYTÄKI RJA 28.5.2014. Ke 28.5.2014 klo 16.30 19.40 PwC:n Mikkelin toimisto, Porrassalmenkatu 21 B 42 MIKKELIN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKI RJA 28.5.2014 Sivu 1/6 Nro 5/2014 AIKA PAIKKA LÄSNÄ LISÄKSI Ke 28.5.2014 klo 16.30 19.40 PwC:n Mikkelin toimisto, Porrassalmenkatu 21 B 42 Juhani

Lisätiedot

Pöytäkirja. Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja 24.2.2011

Pöytäkirja. Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja 24.2.2011 LAPUAN KAUPUNKI Ympäristöosasto Poutuntie 8 62100 LAPUA Pöytäkirja Mika Yli-Petäys 25.02.2011 Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja 24.2.2011 Aika: 24.2.2011 klo 13.00-13.55

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

22 Vuoden 2012 ylläpitomaksupäätöksen täydentäminen. 24 Kuntoutuskeskuksen toiminnan uudelleen järjestelyjä

22 Vuoden 2012 ylläpitomaksupäätöksen täydentäminen. 24 Kuntoutuskeskuksen toiminnan uudelleen järjestelyjä VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asialista HALLITUS KOKOUSAIKA: 28.3.2012 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA: Vaalijalan kuntoutuskeskuksen toimisto, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 16 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.03.2015 klo 17:00-18:20 Paikka Carelicum, Torikatu 21 C 3. kerros, kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Vapaa-aikalautakunta Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:34 Paikka Carelicum, Torikatu 21 C 3. kerros, kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Tilakeskuksen johtokunta Aika 16.04.2014 klo 17:00-18:41 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja. 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen

2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja. 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen Muistio ROYKAN ASUKASYH DISTYS RY: N VUOSIKOKOUS Aika: 24.3.2014 klo 18:00 Paikka: Pizzeria Kulma, Röykkä Osallistujalista liitteenä 1. Kokouksen avaus Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Osmo Suominen avasi

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.03.2015 klo 16:00-18:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu

Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Pöytäkirja 2/2014 1 Kuntayhtymän valtuusto Aika 18.06.2014 klo 13:00-14:50 Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Osallistujat Läsnä Piippo Eila jäsen Ilomantsi Purmonen

Lisätiedot