SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNNASSA X

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNNASSA X"

Transkriptio

1 SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNNASSA X A. Päivystyksen osallistuminen Osallistuminen säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuvaan sosiaalipalveluiden järjestämiseen (sosiaalipäivystykseen) perustuu viranhaltijoiden ja työntekijöiden sitä varten antamaan varallaolosuostumukseen. Varallaolosuostumus tapahtuu tämän asiakirjan allekirjoittamisella. Mikäli työntekijä haluaa perua varallaolosuostumuksensa, hänen on ilmoitettava siitä työnantajalle vähintään kuukautta aikaisemmin. B. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat 1. Päivystyksen tarkoitus ja laajuus Kaupunki X, kunnat Y ja Z ovat sopineet keskenään alueellisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä. Sosiaalipäivystys on tarkoitettu tilanteisiin, jolloin kuntalainen tai kunnassa oleskeleva henkilö joutuu virka-ajan ulkopuolella tilanteeseen, jossa tarvitaan kiireellistä sosiaalialan osaamista. Sosiaalipäivystäjinä voivat toimia kunnan virassa tai viransijaisuudessa olevat sosiaalityön johtavat viranhaltijat, johtavat sosiaalityöntekijät, sosiaalityöntekijät ja poliisilaitoksen sosiaaliohjaaja. Poliisilaitoksen sosiaaliohjaajalla tulee olla mahdollisten lastensuojelun toimenpiteiden vuoksi takapäivystystäjänä sosiaalityöntekijä. Sopimus koskee virka-ajan ulkopuolisen sosiaalityön akuuttipalvelun järjestämistä yhteistyössä poliisin ja terveydenhuollon päivystyksen kanssa esim. seuraavissa tilanteissa: - lastensuojelun tai muun huollon tarpeen selvittäminen, jos lapset jäävät vaille hoitoa huoltajan kykenemättömyyden tai perhekriisin vuoksi, esim. päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat, tapaturma, sairaskohtaus, itsemurha tms. äkillinen tapahtuma - perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet - lapsen ja nuoren erityiset vaikeudet (itsemurhauhka, seksuaalinen hyväksikäyttö, päihteet, raiskaus, karkailu, rikokset tai muut nuorten vakavat selviytymisvaikeudet) - Toimeentuloturvan hoitaminen ei kuulu sosiaalipäivystyksen piiriin. 2. Palveluiden järjestäjä ja sen vastuulla olevat asiat Sosiaalipäivystyksen koordinaattorina toimii poliisilaitoksen sosiaaliohjaaja. 1/5

2 Päivystyksestä ja varallaolosta vastaava kunta maksaa korvaukset omalle työntekijälleen. Poliisilaitoksen sosiaaliohjaajan varallaolokorvaukset maksaa kunta Z, joka laskuttaa korvaukset muilta kunnilta näiden asukaslukujen suhteessa. Päivystysvuorossa oleva kunta maksaa työntekijälleen myös aktiivityöajan korvaukset. Mikäli aktiivityöajan kustannukset ovat aiheutuneet toisen kunnan asukkaalle annetusta päivystyspalveluista, peritään nämä kulut jälkikäteen asiakkaan kotikunnalta erillisellä laskulla. Mikäli kunta joutuu ostamaan varallaolon ostopalveluna toisen kunnan päivystäjältä, on perittävä varallaolokorvaus 40 % korottamattomasta tuntipalkasta. 3. Päivystyksen organisointi Sosiaalipäivystys toteutetaan vapaamuotoisena varallaolona viikonloppuisin ja arkipyhinä, ottaen huomioon mahdollinen hälytysaika (1 tunti). Päivystäjän puhelinnumero tulee hätäkeskuksen, poliisin ja päivystävän lääkärin tietoon. Numeroa ei anneta julkisuuteen eikä yksittäisille asiakkaille. Työtehtävät päivystäjälle tulevat poliisin, hätäkeskuksen ja päivystävän lääkärin kautta. Tehtävät toteutetaan useimmiten yhteistyössä poliisin ja päivystävän terveydenhuollon kanssa konsultaation ja mahdollisen virka-avun keinoin. Kerrallaan päivystäjänä on yksi sosiaalityöntekijä tai poliisilaitoksen sosiaaliohjaaja. Hänen tulee olla jatkuvasti tavoitettavissa GSM-puhelimella tai VIRVEpäätelaitteella. 4. Päivystäjien käytännön ohjeet eri tilanteissa Päivystäjille tehdään Opas sosiaalipäivystyksen työntekijälle, jossa on ohjeistus käytännön tilanteisiin ja päivystysrutiineihin. Sopijakunnat valtuuttavat perusturvalautakuntien päätöksellä sosiaalipäivystysjärjestelmässä mukana olevat sosiaalityöntekijät käyttämään viranhaltijalle uskottua toimivaltaa kaikkien sopimuskuntien alueella kiireellisissä sosiaalityön palveluja vaativissa tehtävissä, mm. tekemään kiireelliset huostaanotot. Päivystäjällä on oikeus lähteä asiakkaan luo taksilla tai omalla autolla. Päivystäjä ei vastaa asiakkaan kuljetuksesta. Mikäli päivystäjä joutuu siirtämään päivystysvuoron sairauden tai muun pakottavan syyn takia, on siitä ilmoitettava virka-aikana välittömästi sosiaalipäivystyksen koordinaattorille. Päivystäjät eivät saa vaihtaa vuoroja keskenään sopimatta siitä poliisilaitoksen sosiaaliohjaajan kanssa. Päivystäjät ovat normaalisti vakuutettuja varallaolon ja aktiivityön aikana. Päivystäjä erittelee varallaolon ja aktiivityöajan Tehty päivystysvuoro lomakkeella päivystyskorvausten laskemista varten. 2/5

3 5. Päivystysvuorojen suunnittelu Sosiaalipäivystyksen varallaolon viikonloppujen ja arkipyhien jakautuminen kuntien kesken määräytyy kuntien väestömäärien perusteella. Vuoden 2007 päivystysvuorot määräytyvät väestötietojen mukaan. Poliisilaitoksen sosiaaliohjaaja päivystää 15 viikonloppuna, mutta ei arkipyhinä. Viikonloppujen ja arkipyhien määrän jakautuminen määritellään erikseen vuosittain, huomioiden myös pidempien varallaoloaikojen tasainen jakautuminen (pääsiäinen, juhannus ja joulu). Jakoperusteena olevat väestömäärät ( ) ja prosentit: Kaupunki X (62,3 %) Kunta Z 8419 (19,4 %) Kunta Y 7964 (18,3 %) Varallaolon keskimääräinen jakautuminen kunnittain: Kaupunki X Kunta Z Viikonloput väestömäärän perusteella Vähenn. poliisilaitoksen sos.ohjaajan osuus Varallaoloviikonloput yhteensä Arkipyhät (10) Kunta Y Vastaavilla prosenttiosuuksilla jaetaan takapäivystysvuorot poliisilaitoksen sosiaaliohjaajalle. Kunnassa Z päivystysrinkiin voivat tehtäviensä ja pätevyytensä perusteella osallistua 5 työntekijää: perusturvajohtaja, johtava sosiaalityöntekijä ja kolme sosiaalityöntekijää. Kunnalle Z tulee vuodessa keskimäärin 7 varallaoloviikonloppua ja 2 arkipyhävarallaoloa sekä 3 poliisilaitoksen sosiaaliohjaajan takapäivystysvuoroa. Viidelle päivystäjälle tulee näin vuodessa keskimäärin 2-3 varallaolovuoroa. Päivystysvuorot voidaan jakaa päivystäjien kesken mahdollisimman pitkälle omien toiveiden mukaisesti. Näin joku voi tehdä vähemmän ja joku enemmän vuoroja. Varallaolovuorot määräytyvät poliisilaitoksen sosiaaliohjaajan 3 kuukaudeksi etukäteen tekemän vuorolistan mukaan. Sosiaalipäivystys tapahtuu vapaamuotoisena varallaolona eli päivystäjä voi olla kotona tai muualla huomioiden päivystystyön luonteen ja salassapitovelvollisuuden. Päivystäjän on oltava koko varallaoloajan päivystyspuhelimen tavoitettavissa ja sellaisen välimatkan päässä palveltavista kunnista (Kunta Z, Kunta Y, Kaupunki X), että hän tarvittaessa ehtii paikalle noin yhden (1) tunnin kuluttua päivystäjälle tulleesta hätätilanneilmoituksesta. 3/5

4 C. Työajaksi luettava aika Päivystäjän työaika koostuu varallaolo- ja aktiivityöajasta. Päivystys on varallaoloa niin kauan, kunnes "puhelin soi" eli aktiivityöaika alkaa heti, kun työntekijä vastaa päivystyspuhelimeen ja ryhtyy hoitamaan päivystystehtävää. Aktiivityöaika muuttuu jälleen varallaoloksi, kun työntekijä sulkee puhelimen tai palaa työtehtävältään kotiin/päivystyspaikkaan. Kun varallaolon keskeyttää ryhtyminen aktiivityöhön, tehty työaika korvataan työn suorittamisen ajankohdan mukaan korotettuna (ilta-, yö- ja viikonlopputyö). Lisäksi on korvattava mahdollisesti syntyvä lisä- ja ylityö. Työneuvoston ratkaisujen mukaan jos työtehtävät toistuvat varallaolon aikana niin lyhyin väliajoin, että työntekijän on katsottava olevan jatkuvasti sidottu työhönsä, on tehtävien väliset vapaahetketkin luettava työajaksi. Kulkeminen tai kuljetus viranomaisen tai esimiehen määräämästä lähtöpaikasta työtehtävien suorituspaikkaan ja sieltä palaaminen luetaan aina työajaksi myös sosiaalipäivystyksessä ja korvataan sen mukaisesti. Asioiden kirjaaminen ja raportointi luetaan myös työaikaan. D. Työaikakorvaukset Pääsääntöisesti varallaolo ja aktiivityö korvataan rahana eikä vapaa-aikana. Jos työntekijä kutsutaan varallaoloaikana aktiivityöhön ilta- tai yötyökorvaukseen oikeuttavana aikana, hänelle maksetaan korvaukset riippumatta siitä, onko hänet määritelty johtavaan tai itsenäiseen asemaan vai ei. Varalla olevalla työntekijällä on oikeus lähteä asiakkaan luo taksilla tai omalla autolla. Asiakkaan kotikunta maksaa nämä matkakustannukset. Varallaolosta korvataan: - Vapaamuotoisesta varallaolosta kultakin tunnilta 30 % korottamattomasta tuntipalkasta. Korvausta määriteltäessä otetaan huomioon varallaolon aiheuttamat rajoitukset, kuten esim. liikkumisalueen laajuus ja työpaikalle saapumisen enimmäisaika (työaikaluvun 5 3 mom.). - Varallaolokorvausta maksetaan vain toteutuneilta tunneilta, ei esimerkiksi päivystäjän sairastuttua. - Varallaolokorvauksen laskutus keskeytyy aina aktiivityöajan ajaksi, eli yhtä aikaa ei makseta sekä varallaolokorvausta että palkkaa aktiivityöajalta. - Varallaolo korvataan kaikkina vuorokauden aikoina, myös klo Aktiivityöstä korvataan: - Aktiivityöstä maksetaan KVTES:n ( ) mukaiset korvaukset. Kun varalla oleva ryhtyy aktiivityöhön, siihen käytetty aika korvataan työajan määräysten 4/5

5 mukaan ja maksetaan lisäksi asianmukaiset korotukset, kuten ilta-, yö- tai viikonloppulisät. - Aktiivityöajan korvausminimi on 15 minuuttia eli esim. 20 minuutin aktiivityöajasta maksetaan puolen tunnin mukaan. - Lauantaina, sunnuntaina, arkipyhinä ja sellaisina aattopäivinä, jotka eivät ole työpäiviä, kahdeksan ensimmäistä tuntia ja viikolla (ma-pe), kaksi ensimmäistä tehtyä aktiivityötuntia ovat KVTES:n mukaan ns. lisätyötä, josta maksetaan korvaus sen mukaan, mihin vuorokauden aikaan työ on tehty. Ylityötä on vasta näiden jälkeen tehty työ. - Lisätyöstä eli säännöllisen työajan ylittävästä työstä, joka ei ole ylityötä, maksamalla korottamaton tuntipalkka kultakin lisätyötunnilta. - Ylityötä on toimisto- ja yleistyöajassa 8 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 15 minuuttia viikossa ylittävä työaika. - Illalla klo tehdystä työstä 15 % korottamattomasta tuntipalkasta (työaikaluvun 20 1 mom.). - Yöllä klo tehdystä työstä 30 % korottamattomasta tuntipalkasta (työaikaluvun 19 2 mom.). - sunnuntaina ja juhlapyhänä korvataan työstä varsinaisen palkan lisäksi korottamaton tuntipalkka (työaikaluvun 19 1 mom.). - lauantaina klo tehdystä työstä lauantaikorvaus 20 % korottamattomasta tuntipalkasta. Klo 18 jälkeen maksetaan sunnuntaityökorvaukset. - aattokorvaus: pääsiäislauantailta, juhannusaatolta ja muuksi kuin sunnuntaiksi sattuvalta jouluaatolta mahdollinen aattokorvaus (=sunnuntaityökorvaus) (työaikaluvun 19 3 mom.) E. Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen Päivystykseen osallistuvien tehtäväkohtaisia palkkoja tarkistetaan työmäärän ja vastuun, päivystyksen toistuvuuden, alueen laajuuden ym. seikkojen mukaan määriteltynä. Palkankorotus lakkaa heti, kun maksuperuste lakkaa esim. henkilön erotessa päivystysrenkaasta. KVTES:n palkkausluvun 5 1 momentin mukaan palkkaa korottavina tekijöinä on otettava huomioon mm. viranhaltijalle/työntekijälle määrätty lisätehtävä ja vastuu, jotka vaikuttavat työn vaativuuteen ja sitä kautta tehtäväkohtaisen palkan määrään. Tällainen voi olla esim. vastuu vaativasta tehtäväkokonaisuudesta, jota muilla samaan palkkaryhmään kuuluvilla ei ole. Sosiaalipäivystykseen osallistuminen katsotaan vaativaksi lisätehtäväksi. 5/5

KVTES:ssa sovituista asioista on pykäläviite. Niistä ei tarvitse erikseen sopia paikallisesti, paitsi jos halutaan sopia KVTES:ia paremmin.

KVTES:ssa sovituista asioista on pykäläviite. Niistä ei tarvitse erikseen sopia paikallisesti, paitsi jos halutaan sopia KVTES:ia paremmin. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia Elokuu 2008 SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PAIKALLINEN SOPIMINEN Kunnissa ja kuntayhtymissä joudutaan käymään neuvotteluja kiireellisten sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

JAKSOTYÖAIKAKOKEILU Yleisiä määräyksiä

JAKSOTYÖAIKAKOKEILU Yleisiä määräyksiä JAKSOTYÖAIKAKOKEILU Yleisiä määräyksiä III LUKU TYÖAIKA 1 Työajan tehokkaan käytön periaate Viranhaltijan/työntekijän työaikojen pituudet määräytyvät jäljempänä mainitulla tavalla työtehtävien laadun ja

Lisätiedot

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3.

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3. Kunnallinen työmarkkinalaitos Työryhmämuistio 1 (14) 26.6.2007 Kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä palvelussuhde ym. kysymyksistä 1 Lainsäädäntötaustaa Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen

Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen Hangon kaupunki Lohjan kaupunki Raaseporin kaupunki Inkoon kunta Siuntion kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 2 Sopimus seudullisen

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Meijerialan Ammattilaiset MVL ry Elintarviketeollisuusliitto ry Pasilankatu

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 29.2.2016

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 29.2.2016 Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 29.2.2016 2014 Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry Meijerialan Ammattilaiset MVL ry Maidonjalostajien

Lisätiedot

LS 2010 2011. Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus

LS 2010 2011. Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS 2010 2011 Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS 2010 2011 Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Yleinen osa Yleisen osan soveltamisohjeliitteet 1 2 LIITE 1 Terveyskeskusten

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 1 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 13.00 13.23 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen liite 2 Lääkärisopimuksen 2014 2016 sopimusmuutokset

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen liite 2 Lääkärisopimuksen 2014 2016 sopimusmuutokset Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen liite 2 1 (19) Lääkärisopimuksen 2014 2016 sopimusmuutokset Yhteenveto palkankorotuksista ja keskeisistä sopimusmuutoksista 1 Palkantarkistukset vuonna

Lisätiedot

29.11.2002 TARKVES RVLTAS (VM 4.3.2003) Päivitetty 9.4.2013 LIITE 1 1 ( 27 ) SOPIMUSMÄÄRÄYKSET RAJAVARTIOLAITOKSEN VIRKAMIESTEN TYÖAJOISTA

29.11.2002 TARKVES RVLTAS (VM 4.3.2003) Päivitetty 9.4.2013 LIITE 1 1 ( 27 ) SOPIMUSMÄÄRÄYKSET RAJAVARTIOLAITOKSEN VIRKAMIESTEN TYÖAJOISTA 29.11.2002 TARKVES RVLTAS (VM 4.3.2003) Päivitetty 9.4.2013 LIITE 1 1 ( 27 ) SOPIMUSMÄÄRÄYKSET RAJAVARTIOLAITOKSEN VIRKAMIESTEN TYÖAJOISTA 1 Soveltamisala ja työaikamuodot Rajavartiolaitoksen virkamiesten

Lisätiedot

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva SUOMEN KANSALLISTEATTERIN tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus 1.1.2014 31.1.2017 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 31.1.2017 Suomen Teatterit

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON TYÖEHTOSOPIMUS... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Voimassaolo... 3 3 Työnjohto-oikeus, työsuhteen alkaminen ja päättyminen... 3 4 Palkkaus... 4 5 Osa-ajan

Lisätiedot

Työehtosopimus ja palvelussuhdeopas 2010-2013 ort. kirkon tehtävissä toimiville. Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry

Työehtosopimus ja palvelussuhdeopas 2010-2013 ort. kirkon tehtävissä toimiville. Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry Työehtosopimus ja palvelussuhdeopas 2010-2013 ort. kirkon tehtävissä toimiville Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry Ulkoasu: Jussi Forsström Norfello Oy Kansikuva:

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.25 19.8.2004 10016/1820/2003 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAMIESTEN TYÖAIKASOPIMUKSEN SOVELTAMIS- OHJEET

PUOLUSTUSMINISTERIÖ Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.25 19.8.2004 10016/1820/2003 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAMIESTEN TYÖAIKASOPIMUKSEN SOVELTAMIS- OHJEET PUOLUSTUSMINISTERIÖ Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.25 19.8.2004 10016/1820/2003 Pääesikunta Henkilöstöesikunta PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAMIESTEN TYÖAIKASOPIMUKSEN SOVELTAMIS- OHJEET Puolustusministeriö

Lisätiedot

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Muistio P Ä I V Y S T Y S J Ä R J E S T E LY T SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA 15.4.2005 Sisältö 1. JOHDANTO 2. LAINSÄÄDÄNTÖ 3. KUNNAN ROOLI PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ 3.1 Kiireetön hoito 3.2 Kiireellinen hoito

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain alaisuuteen; sovitut työaikamääräysten muutokset (KVTES liite 12)

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...24 23 Palkkaus...24 24 Palkan käsite...25 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 Palvelualojen työnantajat PA Eteläranta 10 6. krs, PL 62, 00 Vaihde 020 595 5000 Faksi 020 595 5001 www.palta.fi Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 Ammattiliitto Pro

Lisätiedot

Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017

Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Soveltamisala 4 2 Keskusjärjestösopimukset 4 II TYÖSUHDE 4 3 Työsuhde 4 4 Työsuhteen päättyminen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten Työehtosopimus

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten Työehtosopimus Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten Työehtosopimus 1.3.2011 29.2.2012 Palvelualojen työnantajat PALTA / Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Työnantajayhdistys Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Julkis-

Lisätiedot

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällys Sivu PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA Sisällys TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset... 2 3 Työn johto ja jakaminen... 2 4 Työsuhteen alkaminen ja koeaika... 2 5 Irtisanomisaika... 2 PALKKAUS... 3 6 Palkkausperusteet...

Lisätiedot

21.9.2010. Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle 1.1.2011 31.12.2012.

21.9.2010. Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle 1.1.2011 31.12.2012. 1 TARJOUSPYYNTÖ (Luonnos) 21.9.2010 Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia sosiaalipäivystyksestä Oulun seudulla. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle 1.1.2011 31.12.2012. Sopimukseen

Lisätiedot