1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely. Omakotitie 5 Uvantie Kontiomäki Paltamo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely. Omakotitie 5 Uvantie 134 88470 Kontiomäki 88300 Paltamo"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Tarkastuslautakunta on kunnanvaltuuston asettama kuntalain 71. :ään perustuva lautakunta. Se valmistelee kunnanvaltuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut toimikausien tarkastuslautakunnan. Kunnanvaltuusto valitsi tarkastuslautakuntaan kolme (3) jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Varsinainen jäsen Varajäsen Seija Tauro Pirkko Palm Omakotitie 5 Uvantie Kontiomäki Paltamo Veijo Mustonen Reijo Jokinen Manamansalontie 101 a Laajanniementie Paltamo Mieslahti Olavi Ala-Hiiro Reijo Koskela Vanhatie 22 Päivöläntie Paltamo Paltamo Kunnanvaltuusto määräsi puheenjohtajaksi Seija Tauron ja varapuheenjohtajaksi Veijo Mustosen. Esittelijänä lautakunnassa toimii puheenjohtaja. Tilintarkastaja Paltamon kunnanvaltuusto on valinnut valtuustokaudelle tilintarkastajaksi Oy Audiator Ab:n, joka on nimennyt vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT Veikko Väisäsen. Veikko Väisäsen seuraajaksi Oy Audiator Ab nimesi alkaen JHTT Juha Huotarin. Vuoden 2008 aikana tarkastuslautakunta kokoontui 5 kertaa. Tilintarkastaja on ollut läsnä kokouksissa. Kokouksissa on kuultu kunnanjohtajaa sekä palveluyksiköiden johtajia ja kunnan viranhaltijoita. Lautakunta tutustui kokousten yhteydessä kunnan kiinteistöihin ja investointeihin Koulukankaan koululla ja Kirkonkylän ala-asteella sekä Korpitien koulukeskuksessa. 1

2 Tarkastuslautakunta osallistui koulutuspäivään Oulussa. Tilaisuuden järjesti FCG EFEKO Oy. Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet työnjakonsa mukaisesti palveluyksiköiden toimintaa tutustumalla pöytäkirjoihin ja viranhaltijapäätöksiin. Vastuualueet jäsenten kesken vuonna 2008 olivat: sivistyspalvelut Veijo Mustonen, tekniset palvelut Seija Tauro, hallintopalvelut ja elinkeinopalvelut Olavi Ala-Hiiro. Lautakunnan sihteerinä on vuoden 2008 aikana toiminut lautakunnan jäsen Olavi Ala-Hiiro. Valtuustokauden aikana tarkastuslautakunta toteutti yhdessä tilintarkastusyhteisö Oy Audiator Ab:n kanssa laadittua arviointisuunnitelmaa. 2. Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Kunnanvaltuuston käsitellessä vuoden 2006 arviointikertomusta valtuusto hyväksyi ponnen " Kunnanvaltuusto edellyttää, että sekä vuoden 2007 että seuraavien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa otetaan huomioon edellisessä arviointikertomuksessa esiintuodut asiat." Tarkastuslautakunta on suoraan kunnanvaltuuston alainen toimielin ja esittää, että lautakunnan arviointikertomuksissa esiin tuodut asiat huomioidaan valtuustossa kunnan toimintaa ohjaavina ehdotuksina. Paltamon kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2007 arviointikertomusta kokouksessaan ja merkitsi sen tiedoksi. Tarkastuslautakunta toteaa, että mm. arviointikertomuksessa vuodelta 2007 on lautakunta käsitellyt ja esittänyt kunnan toimintaan liittyviä asioita, joiden toimeenpanoon ja käsittelyyn valtuuston on annettava ohjeistuksensa. 3. Tavoitteiden toteutumisen arviointi A) Strategiset tavoitteet Taloussuunnitelmassa vuosille hyväksyttiin strategiaksi tarjota asukkaille viihtyisä ympäristö ja laadukkaat lähipalvelut houkuttimeksi uusillekin asukkaille hyvästä asuinympäristöstä. Vuoden 2008 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille strategiaa ei ole muutettu. Valtuustokauden aikana on huomioitu kuntalaisten toiveet asumisviihtyisyyden lisäämisestä perustamalla asumistyöryhmä, jonka toimien ansiosta kunnan ulkoinen imago on kohentunut. Elinkeinopoliittiset tavoitteet asetettiin luonnonvaroihin perustuvaan toimintaan ja elämyspalvelujentuottamiseen matkailun avulla. Lisäksi toimintasuunnitelmassa esitettiin halu turvata yritysten toiminnan jatkuvuus toimintaedellytyksiä tukemalla ottamatta kuitenkaan kunnan kannalta kohtuuttomia riskejä. Tarkastuslautakunta toteaa, että pyrkimykset eivät ole täysin johtaneet haluttuun tulokseen. Matkailun edistämisen kannalta mm asuntovaunualueen 2

3 rakentamishankkeen siirtyminen vaikuttaa matkailun kehittymiseen negatiivisesti. Matkailun kehittämisessä on huomioitava uuden sataman markkinointi tehokkaasti yhteistyössä Oulujärven matkailuhankkeiden kanssa. Työllistämishanke eteni vuoden 2008 aikana niin, että toiminta käynnistyi vuoden 2009 alussa valtionhallinnon budjettivaroin. Hanke toimii yhdistyspohjaisena, toiminimenä Paltamon Työvoimayhdistys ry. B) Toiminnalliset tavoitteet Palveluyksiköiden toiminnan määrälliset ja laadulliset tavoitteet ja tulokset ilmenevät toimintakertomuksessa. Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Vuodelle 2008 laadittu talousarvio toteutui noin euroa alijäämäisenä, mikä on arvioitua parempi tulos. Investointien myötä korkomenot kasvoivat eurolla ja lainan määrä 1,81 miljoonalla eurolla. Paltamon kunnan organisaation toimivuus Tarkastuslautakunta toteaa, että luottamushenkilöorganisaatio on toimiva. Valtuuston seminaarien työskentely ennen valtuuston kokousta ei ole osallistujamäärän osalta toteutunut toivotulla tavalla. Tarkastuslautakunta toteaa, että seminaareissa on käsitelty pääsääntöisesti vain valtuuston kokousten asialistaa. Avoimuus kuntalaisten suuntaan ei ole toteutunut. Valtuuston kokoaminen seminaariin käsittelemään kunnan kannalta tärkeitä asioita on hyvin valmisteltava ja johdettava. Hallitus voi esittää toimenpide-ehdotuksia, mutta valtuutetuilla pitää olla mahdollisuus tuoda omia mielipiteitään esiin. Seminaarien aikana käsitellyt asiat hallitus valmistelee ja tuo valtuuston käsittelyyn. Virkamies- ja työntekijäorganisaatio on todettu toimivaksi. Kahden toimihenkilön vakinaistaminen vuoden aikana on parantanut mahdollisuuksia töiden järkevään järjestelyyn. Toimintakertomus sisältää selonteon kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvion sisäinen valvonnan järjestämisestä. Sopimustoiminnan valvonnan parantamiseen on kiinnitettävä huomiota. Elinkeinopalvelut: Painopistealueena matkailussa Metelinniemen tonttien myynti ei ole lisääntynyt toivotulla tavalla. Matkailumarkkinointi hoidetaan Oulujärven Jättiläiset ry:n kautta yhteismarkkinointina. Tarkastuslautakunta on huolestunut Paltamon kunnan yritysvastuiden ongelmista. Tarkastuslautakunta toteaa, että elinkeinopalveluiden toiminnan mittarit on laadittava kuvaamaan realistisesti toimintaa. Hallintopalvelut: 3

4 Talousarvio toteutui suunnitellulla tavalla. Toimintasuunnitelmassa esitetyt tavoitteet on saavutettu. Asiakaspalautetta ei ole erikseen kysytty, mutta negatiivista palautetta ei ole tullut. Henkilöstön määrän riittävyyttä ei toimintakertomuksessa ole käsitelty. Kunnan saatavien perintä hoidetaan Kainuun maakunnan palveluna. Kunnanhallitus on käsitellyt kuntalaisten aloitteet määräajassa ja ilmoittanut toimenpiteet tiedoksi valtuustolle. Kuntalaisaloitteena esitetty liikuntatoimen kehittämistyöryhmä perustettiin ja se kokoontui kolme kertaa vuoden 2008 aikana. Konkreettiset ehdotukset jäivät puuttumaan. Hallintosääntö on päivitettävänä ja asiakirjahallinnon ohje on laadittu. Arkistonmuodostussuunnitelma on valmisteilla, prosesseja valmistellaan. Sivistyspalvelut: Asetetut tavoitteet on saavutettu pääosin ja seuranta on kirjattu toimintakertomukseen. Uusi koulukeskus keskitettynä ratkaisuna on parantanut yhteistyömahdollisuuksia opettajakunnan käytössä. Tilaratkaisussa kuultiin tilojen käyttäjiä. Kuntosalin valmistumisen vaikutuksia kuntalaisten liikuntatottumuksiin ei ole kuvattu toimintakertomuksessa. Tarkastuslautakunta toteaa, että kirjastoauton toiminnan jatkuvuuden turvaaminen lähipalveluna lisää kuntalaisten yhdenvertaisuutta kirjastopalveluiden saatavuuteen. Kansalaisopiston kurssitarjonta on laaja ja monipuolinen. Kansalaisopiston toiminnasta suoritettiin asiakastyytyväisyyskysely. Tekniset palvelut: Kaavoituksella on valmisteltu ja hoidettu asumisviihtyvyys huomioiden omakotitontteja taajama-alueilla. Oulujärven rantayleiskaava valmistui keväällä Koulukeskuksen asemakaavan laatiminen aloitettiin kunnanvaltuuston päätöksellä maaliskuussa 2008, muutos eteni valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2009 alkupuolella. Toimintasuunnitelmassa esitetyt tavoitteet on saavutettu ja toteumaa on analysoitu toimintakertomuksessa. Puun myyntituotot ylittyivät euroa, joka paransi kunnan vuoden 2008 tulosta. Tarkastuslautakunta näkee tarpeellisena aloittaa pitkän aikavälin seuranta kustannusvaikutuksista teknisten palveluiden toimialueella. Esimerkiksi liikuntapaikkojen kunnossapidon ja perusparantamisen osalta on laadittava pitemmän aikavälin suunnitelma, josta voidaan päätellä tulevat 4

5 kustannukset ja niiden vaikutukset kunnan talouteen. Yksityisteiden avustusjärjestelmä muutettiin ja aktivoitiin yksityisteiden hoitokunnat. C) Taloudelliset tavoitteet Taloussuunnitelmassa vuodelle 2008 oli tavoitteena, ettei tuloveroprosenttia nosteta vuoteen 2010 mennessä. Valtuusto joutui kuitenkin tekemään nostopäätöksen syksyllä Verotuloja arvioitiin saatavan lisää euroa vuonna 2008 kattamaan kasvavia kustannuksia. Osa kasvusta meni kuitenkin suoraan Kainuun maakunnan kustannuksiin, maksuosuus kasvoi maksuprosentin muutoksesta johtuen yli euroa. Ansioverotulo kasvoi 9,8 % eurolla, yhteisöverotuotto sen sijaan laski 24 % eli euroa. Syksyllä 2008 alkaneen taantuman vaikutukset tulevat konkreettisesti näkymään jo vuoden 2009 aikana. Talousarviossa oli kunnan lainamääräksi tavoitteena asetettu alle 4000 / asukas. Asetettu tavoite toteutui, vuoden 2008 lopussa lainaa oli / asukas. Lainan määrä on huomattava verrattuna Kainuun muihin kuntiin ja valtakunnan keskiarvoon. Tarkastuslautakunta arvioi, ettei kunta tule selviämään ilman tulorahoituksen muutosta velvoitteistaan. Maakunnan alijäämän kattaminen kaudelle on Paltamon osuus euroa. Kunnan sijoitusten tuotto ylittyi arvioidusta noin eurolla, mikä johtui sijoitusten kotiuttamisesta saadusta myyntivoitosta. Loppuvuoden kurssilaskujen vuoksi arvonalennuksia kirjattiin noin euroa. 5

6 D) Investoinnit Investointeihin oli talousarviossa varattu määrärahaa bruttona yhteensä euroa ja lisätalousarviossa euroa. Kunnan ulkopuolista rahoitusta hankkeisiin oli talousarviossa varattu euroa. Kunnan nettomenot käyttöomaisuuden investoinneissa olivat euroa. Rakennusinvestointien lisäksi kuntaa rasittivat Koulukeskuksen vanhan kiinteistön purkukustannukset. Uuden Koulukeskuksen rakennusinvestointi valmistui pihatöitä lukuunottamatta. Investointi toteutui talousarvion mukaisesti. Kunnan kiinteistöistä ollaan saadun selvityksen mukaan laatimassa kartoitusta toiminnan ja tarpeiden arvioimiseksi. Tarkastuslautakunta edellyttää laaditun selvityksen ylläpitoa ja kiinteistöjen käyttöasteiden seurantaa vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden selville saamiseksi. Tarkastuslautakunta on huolestunut kunnan kiinteistöissä paljastuneista kosteusongelmista ja korjattavien kiinteistöjen aiheuttamista kustannuksista. Jäteveden puhdistamon toiminnan arviointi ja kustannusten seuranta sekä riskien hallinnan selvitys tulee olla ajan tasalla. 4. Henkilöstö Henkilöstön toimenkuvat ja sijaisuuksien hoitaminen Tarkastuslautakunta arvioi vuoden 2008 aikana henkilöstön toimenkuvia ja sijaisuuksien hoitamista ja niiden toimivuutta. Tarkastuslautakunta toteaa, että osa kunnan nykyisestä henkilöstöstä ei ehdi käsitellä asioita normaalina työaikana. 5. Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Talousarviossa vuodelle 2008 huomioitiin konserniohjaus asettamalla tytäryhteisöille tilikauden tulostavoitteeksi 0. Poistot ja pakolliset varaukset edellytettiin tehtävän täysimääräisinä. Kaikessa toiminnassa tytäryhteisöjen edellytettiin toimivan asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Kunnan tytäryhteisöt eivät saavuttaneet kunnanvaltuuston asettamia tavoitteita. Konserniohje on päivittämättä. Tarkastuslautakunta esittää, että ohje päivitetään vuoden 2009 kuluessa. Tarkastuslautakunta edellyttää, että konserniohjaus järjestetään ja konsernivalvonta huomioidaan myös toimintakertomuksessa. Toimintakertomus sisältää selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä. 6. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden arviointi Kunta sai valtiovarainministeriöltä harkinnanvaraista rahoitusavustusta perustuen laadittuun talouden tasapainotussuunnitelmaan. Tarkastuslautakunta toteaa, että tasapainotussuunnitelmaa on noudatettu. 6

7 Valtuuston on syytä tarkastella jo vuoden 2009 aikana tasapainotussuunnitelman realistisuutta. Vuosikate ei riittänyt suunnitelmapoistojen kattamiseen. Kunnan tulorahoitus on heikko. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto käsittelee suunnitelman alijäämän kattamiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi tulorahoitukseen. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuutetuille tuodaan selkeästi esiin vuosikatteen viesti ja merkitys kunnan taloudessa. Vertailu valtuustokaudelta : Vuosikate Poistot Verotulot Muut havainnot Tarkastuslautakunta näkee tarpeellisena korostaa kunnan toimijoiden aktiivisuutta toimissa matkailun edistämiseksi. Kaivannaisteollisuuden saaminen kunnan alueelle on huomioitava kauaskantoisesti kunnan toiminnassa. Oulujärven rantakaavan valmistuminen ja hyväksymisen edellyttää, että vaikutukset on arvioitava kunnan pitkän aikavälin suunnitelmissa. 8. Yhteenveto Paltamon kunnan pääasiallisin tulonlähde on verotuotot. Tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen mukaan kunta on toiminut laillisesti ja kirjanpito on hoidettu voimassaolevien säännösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaan. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto käsittelee hallituksen esittämät keskeiset vaikuttavuusnäkökulmat perusteellisesti ja antaa hallitukselle selkeät suuntaviivat toiminnasta kuntalaisten edun mukaisesti. Elinkeinopalveluiden osalta todettu mittariston määrittely on toteutettava. Valtuusto voi myös huomioida muut toimintakertomuksessa esitetyt mittarit ja parantaa niiden luettavuutta ja vertailumahdollisuuksia. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto huomioi taantuman merkityksen ja valtiovarainministeriön varoituksen siitä, ettei Suomeen ilmeisesti saada sellaista kasvua, joka oikaisee niiden kuntien talouden, joilla meni huonosti jo ennen taantumaa. Jos kunnan kasvaneet verotuotot eivät ole riittäneet tähän asti, niin eivät ne 7

8 tulevina vuosinakaan ole sen suurempia. Valtionosuusuudistus on tekeillä. Se ei kuitenkaan tarkoita käytettävissä olevan rahan lisäämistä vaan jako-osuuden perusteiden muutosta. Sen vaikutus Paltamon kunnalle on syytä huomioida laadittaessa tulevia taloussuunnitelmia. Tarkastuslautakunta toteaa, että avoin keskusteluyhteys kunnan viranhaltijoiden ja työtekijöiden kanssa on toiminut edelleen hyvin. Tarkastuslautakunta esittää kiitoksensa kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille kuntalaisten hyväksi suoritetuista tehtävistä ja toiminnasta valtuustokaudella Tarkastuslautakunnan esitys kunnanvaltuustolle Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2008 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallitukselta selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä valtuuston kokouksessa ennen seuraavan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman käsittelyä. Paltamossa Seija Tauro Veijo Mustonen Olavi Ala-Hiiro Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen 8

1. TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa. 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus. 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

1. TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa. 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus. 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset PERUSTIETOA KUNNASTA Kokonaispinta-ala 1139 km 2 Maapinta-ala 924 km 2 Vesipinta-ala 215 km 2 Vesistöjen rantaviivan pituus 486 km Asukkaita / maa-km 2 4,2 Asukasluku 31.12.2009 yhteensä 3918 Maakunta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 KONTIOLAHDEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 2 3 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA... 4 1.1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ... 4 1.2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008

Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008 Arviointikertomus 2007 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008 Valtuusto 18.6.2008 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2007 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.1. ARVIO KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.2. ARVIO

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009 PIRKKALAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.6.2010 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 2. Tarkastuslautakunta 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät 2 2 2 2.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Lisätiedot

Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET

Lisätiedot

Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta

Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Sagrada Familia on Ice kuva: Sirpa Alanko JUUAN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta

LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta LOVIISAN KAUPUNKI Arviointikertomus 2014 Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta 27.5.2015 1 Sisällysluettelo 1 LAUTAKUNNAN TOIMINTA... 3 a) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 3 b) Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Arviointikertomus 2014

Arviointikertomus 2014 Arviointikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO JA ARVIOINNIN TAUSTA 1 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 1 2.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät 1 2.2 Tarkastuslautakunnan toiminta ja tavoitteet 2 2.3 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2014

Arviointikertomus 2014 Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta 11.5.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 2.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät, toiminnan tarkoitus ja tavoite... 4 2.2

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Taipalsaaren kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kunnanhallitus 31.3.2015 Tarkastuslautakunta NN.NN.2015 Kunnanvaltuusto NN.NN.2015 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 2.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2010...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 NOKIAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA 20.5.2011 1 Puheenjohtajan katsaus Tämä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2010 on nykyisen valtuustokauden toinen. Vuosi oli poikkeuksellinen

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 14.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2013. www.harneeniinna.fi/arv~ointikertomus Tarkastuslautakunta 14.5.2014.

~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2013. www.harneeniinna.fi/arv~ointikertomus Tarkastuslautakunta 14.5.2014. - : - -,,.-~. ~ ~ -.,.~ Liite 7/KH 26.5.2014 216 KV 9.6.2014 84 ~: ~ ~ -~ - ~- ~ 41%, ~- ~ -VO. ~ ~ -~ ~ 4~. -~ - ~ : ~.: ~;. 4 ~-.. - / ~,.7 ~OO~O ~T~ ~ r ~ ~1$~Ji. O - ~. - - -.~--~*~ ~ -,~ ~ -4 - HAMEENUNNAN

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012. Kunnanhallitus 2.4.2013 69 Tarkastuslautakunta 6.6.2013 5 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 42

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012. Kunnanhallitus 2.4.2013 69 Tarkastuslautakunta 6.6.2013 5 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 42 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 Kunnanhallitus 2.4.2013 69 Tarkastuslautakunta 6.6.2013 5 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 42 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot