\ \ \ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); \ ');
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ":l= -l- -l- -t- -t- ^l I. ^l- _t_. -l: :lul" -l- -l- l:l. -t- l'- 426.-,7/"ro- _l_. -l,- ,fu. lr" -t- -t- -l+ /-(t4 lur.r! ts='x 3F."

3 ?ssolsrlj?-?luni?"iii urla{ir}41 "ujsinljiizl u?uun{ -Ernfs uuurdsru uzu,{:jdu uzzral,{jlps z(ohr:1uo1:11?llyn '928I-908I Brlrson^ ulsz{rt:1uarszl uorsl:ll"uoljl:l u?rrl?s nlfs?jjnlrs?srs uruijul?{el et 86Ll-l6Ll?tlrsona zrszhrlrddlr uzuun{?jnjs ururrtsrt plur:lirru saalso{?rsuuzr1 zlrrunsr I?lloJJunu rssejrjtiul uo?llnars?lj)sr)lar1 'zrsnp un^nl-0091 z[ ztlndol unlny urslo(rr:1uo{jr{ u?uunl?jnas usurnsru roldo>1o1tl (uruuzl 111) uulspsrs ufuuzl?izl z( (uruuul 1f unlrs?srs uruu?inlj ursrcjjra sg,,(ur taroua:1 lrslsru?r^ u?urlsru 'Qv-ev 's 'I'6I-288I uju?u?pa JorsrN 'ujugurln lrsgl;tr t[ 's 'urrcqrr,r ZV-S7 sars?up?a ulurtrsrf, 'ujupupt1 oulcx 's:1) rls!u?.e.a uzurnsru uzuunlulllzdsnolol lrs:sldrur u?gll3rrsf tssnslu:j1n(z1qn(qron^-0t JurrI?rnlsnlns psspj 'f16i zjpull"s?ru?{ snololnlns s)pnnl z{ 01,6t (ullaonlz ur,r:z(urlrrg '1r(u) ussapqzlzdzeg uo^qc; srprr^ '196I?ssordon) sp\zr: 'y961?ssulounll urpj^runnlll seurlo{ 'g?6i (zsszllssul upltqa,{) zssoldonll usurot ' sa1 ussordon; uiltraprd sno{oln{ns ufurerurrjrsua sno{o{n{ns s?rurstr3s ujl -sgupp6 z( snololrson^ uzjncsnlns EI[?uJzs uo snolo;4 'zz1qn(snon^-0t zsuasrtuztsnred upplrrpt]li^ uzz{zud u?urdsru ufssr?loa?sjnns ufase?iirj?lsrorsrnru?lsrsrjierjolsrq 1/6I.?rllpsll nnluoo{oi EJn)sn{ns u3lseu?za NINYTIYYA I1TO -o- NIINYNIYYA'V'O NIINONIIIH YSIIT.VX)If,IS NITNYNYYA :IITNI NXNYI{YYA'O'V NIINYNYYN 'f TUUW (lnarqrssn:nulot) NIINYNYYA IIS9IX (z^?zrsz^) NIINYNYYA 'd 'O "lun{snlrturol -o- 9'9Or9W o:u mloursnsod (e{urloquorsega-ujerqts) rur"s?tl uzpuuch '0t IIHVI 00l.SI 'ylnoyh/nlno{rroroon :ln$pu 'leslolnnuru.elrroso 'lnltlsnpcjr 'rrslnzl; (uaarqrssnrruror) llgey't6'qnd '0t III)IyIn 00I05 '0f J 9 nrz{fon^ :snlrrurol //6r vnnonavthnfsrtonzr-0t Nvunflsnxns vfurysnv>rvyiv Nvunssnxos NirlsyNyy^ 8 0:N NNdNXNS NIIISYNYYA

4 VAANASTEN SUKUSETIRA t.y:n kustannuksella ovat ilnestyneet seuraavat julkaisut: Vdindsten sukupuu n:o Pditoimittaja OSKARI VAANANEN, toimitussihteeri TULILIKKI ANTIIA. S. 1-t0. Helsinki Vdindsten sukupuu n;o 2. Piiiitoimittaja OSKARI VAANANEN, toimitussihteeri TIJTILIKKI ANTILA. S. t Kuopio Viindsten sukupuu n:ot 3-4. Piiiitoimittaja OSKARI VAANANEN, toimitussihteeri TLIUUKKI ANTILA. S Kuopio VCindsten sukupuu n:o 5. Pdiitoimittaja O. P. VAANANEN, toimitussihteeri KALLE VAANANEN. 8 siv. (s. r9t-204). Kuopio Vdindsten sukupuu n:o 6. Pditoimittaja O. P. VAANANEN, toimitussihteeri KYOSTI VAANANEN. S Kuopio Vdindsten sukupuu n:o 7. Pddtoimittaja O. P. VAANANEN, toimitussihteeri KYOSTI VAANANEN Kuopio Vddndsten sukupuu n:o 8. Piiitoimittaja O. P. VAANANEN, toimitussihteeri KYOSTI VAANANEN. S. 28t-350. Kuopio Pietari l07iiiindsen runot. Toimittanut ja esipuheella varustanutjorma VAANANEN. 32 siv. Mikkeli PAINOASU - KUOPIO 1977

5 (L8z) e (eve) yg 's "(vrsvrngo)o)onnuvrwriryrv, vfonnu vjrnr r vf vfva AJTYfT;.H gvil zg (rtil os (r. ) Lv (Lz ).v 's {rore) $re) (er) ez (oro vz Ooil zz (oo 7I 9 ' s (asz) 's ( s 0t 's 's... :(+) uaueuep.a o)plla1 : YYWYISIAA NII,ISYNT/YA I t6r-zr 6r) NaNynvyl ox>{rirl : uarreu?".^ aiisi ruahva - ]]AN!UN - NANYNYYA :usuuugpa zurof Nvovsrso;vssvsovssssir;i'ft ii#i^?tt"''ljt#1"vft ih :ueugub".a'd 'o ' tver-zeil) NsNyt{yyl uoffirn :ueup.ugg^ Itsg^x..... VIIIHIVA NIIISYNYYA NVNIIISru :ueu9-upga ourau O)XIII: NVNIIISru Vf VNIIJSIU :uausu9g^ Irsg,(y NVVNIIJSru VOTIAAUII.I s VSS VWASIVI^UNOIAS AJJIINIANS - VINII^IIOffLLNAS L[O) :uaugupga awheyq s 9I ' s 'S / 's t ' s 0/6I SNO)O)N)NS SACIIIA NII.ISYNYYA : uau-b.up-".a uepuof (rssnfl ruzqnf '96I SNO)O>In)NS SVWIO) NII,ISYNYYA :ueugufg1 vne[tv1a1 : VIINIOND{VdSNO)O)DNS IAJAYIIISA VINDOIHOT NVUNASn)NS IliI VflIiDIVd..NAISAINiSA]ryId.. sruocrhirsornnwnafernyysnyunasnrq:,tf*.rr.xyo3 L L6I_. E L6 VIIITHIVA NVNNII^IIO1 U : d't VUNgSN)NS NAT;YNYYN :uauuub-e^ ells)i NVIUOWSW NI IUONASYUAI OTUVV) VSSIIVXTS NIINAI^U^IA'ISONA NIINNIICIIIA :uaususe1 Irsgdy SATTYSIS

6 KYoSTI VAANANEN Viidennen vuosikymmenen alkaessa Vidndsten sukupuu n:o 8 esittiytyy Ytidndsten Sukuseura r.y:n 4O-vuotisjuhlaiulkaisuna. Kuten tdhdn numeroon sisdltyvdsti sukuseuramme sihteerin majuri Kalle Vddndsen laatimasta viimeisten neliiin vuoden toimintakertomuksestakin on luettavissa, on toimintamme sitten viime sukukokouksen elokuussa iatkunut hiljaiselon merkeissi. Vidndsten sukupuun edellisen numeron saatesanoissa vain mahdollisuuksien mukaan toteutettavaksi maksimitavoitteeksi mainittu uuden sukujulkaisun toimittaminen aina silloin, kun siiintiijen mdd'rdd,mdt, sukukokous jiiriestetdin, on tdlliikin kertaa saavutettu, joten voimme olla varsin tyytyvdisiii. Ja huomioon ottaen timdnhetkiset olosuhteet Suomenmaassa ja nyky- ja tulevaisuudenniikymiit niin talouseliimiissii kuin kulttuuriel,imenkin alalla on saavutuksiamme pidettivii enemmin kuin tyydyttiivind. Pintapuolinenkin tarkastelija voi havaita, ette Vdcnisten sukupuu n:o 8 on'sisilldltiiiin monipuolisempi kuin edelliset iikakauskirjamme, jotka ovat ilmestyneet sukuseuran "henkiinherdttdmisen " jdlkeen viimeisen va:1aan vuosikymmenen aikana. Suku- ja kotiseutututkimusta sisiiltdvid artikkeleita on sekd timinkenaiselta sukukokouspaikkakunnalta Ristiinasta ettd seurarnme esimiehen kotiseudulta Viipurin puolesta ja sieltii tidltd muualtakin, missd Vddndset, Vddndttdret, Wenellit ja Vaherit ovat elementyitteiin yhteisen suomalaisen isinmaan parhaaksi ja osaltaan myds koko ihmiskunnan hyviiksi kukin omalla ty6sardlaan suorittaneet. Niiiden sukututkimusta ja henkiliihistoriaa sisiilt?ivien artikkelien ja juhlivan sukuseuran omaa toimintaa ja "toimimiehia" vakavasti ja hieman leikkimielisestikin esittelevien kirjoinrsten lis?iksi selvitelleen juhlavuoden sukukokoukseen kokoontuvalle Veiiniisvdelle ja muillekin asianharrastajille talonpoikaiskulttuurin olemusta ja tulevaisuudenniikymiii ja julkaistaan postuumina katkelmia edesmenneen puutarhuri Veikko Vidndsen arkisen tycin lomassa vuosien ja vuosikymmenten varrella valmistuneesta, Lahden kaupunginkirjaston jdrjestiimiissii kirjoituskilpailussa palkitusta runokokoelmasta. Suurimpiin itdsuomalaisiin talonpoikaissukuihin kuuluvan Vdd.nds-suvun juhlia vietettdessd on aiheellista ennen muuta muistella esi-isiemme ja -iiitiemme tydtd tdmdn yhteisen isd.nmaamme rakentamisessa, tydpanosta, jonka ansiosta nytkin juhliamme vietimme. Edellisten vuosisatojen Viiiiniis-sukupolvet suorittivat elemdntycinsd miltei poik&euksetta talonpojan ammatissa. Heiddn elimdntyonsii oli sitd aitoa arkieliimiin isiinmaallisuutta,' jota tiiniikin piiviiqd tarvittaisiin ja jonka vazliminen on seuramme kaikkein tirkeimpid teht?iviii ja samalla tehtdvd, joka kuuluu jokaiselle suomalaiselle. Kun Viiindsten Sukuseuran 40-vuotisjuhlaa vietetd.dn Suomen itsendisyyden 60-vuotisjuhlavuonn'., sopinee saatesanojen piltteeksi lainata pari aiheeseemme liittyviid katkelmaa nykyisen tasavallan presidentin erd.dstd puheesta (puhekokoelmasta Maan puolesta): "Kansamme jo hautaan kallistuneet (288)

7 Ged s ('ucupurgl aljzy '1op1) 'Cgrtgu ugl194 (erpu -ucsz.r szujol) urs?ugy1 yuo:.of Ulttf,tpgd ues{no{otson^ 9/6I ucpon^ uatnesnlns Dsglrrqulp uelqzd usroddel # tr #tt ;. ;ri,f,; f;t:,, #:"A fr & J,. # il t,, "' tltuue[ g (ellraurorslnur ell?llours olo ra apurpzzruqlef etsof 'gdl uulas rn[o uo ugrptu?lte^ z>jurn>l 'ulmq aururprrgruur,{ 'a1gdr uartlod uzrrezr -nes uuulsruad uo snln??s uaayod uapq,( usso['ueaslduqal uaasrguetqd nnlsrued purplj usuun{esu?>j un) 'Elsru?a>p?{ ueqdrqal uasrtlerjolsr{'uonrpzjt uesrlle -rjolsn{ rsrpten uaunurulnnd uluo( 'srsuar uolprupllf^ lnllo uo es 'leauo{el ls^o raalod teeuuaru u>juof 'essnfta{ Essztuol -r"usa{tal eurrs sz8uer tnllo uo 'z1yo ur1 -tnu?lt"?s uo es urruj grrduerrpf rs>jb^elloj -Ja{ ellrurlre?urptp[ u?qe^ urru B( uluotzru -neua urru 'odt uallodnlns uasulof ztta 'alperu l?a?llroso ueununs{b{uo uelsnledo ueruj?tu? uas BJ ueurrotsrq uaulu&qara4 "'urrs{run^ezs uodr B( ugq -gdr ualrtyod ueprauujru npnerqns ellouue -uoajb glp^purrj serluel uurz aunua 'ra1od pr'p1a rdu 'a;,q 'alpztu ailpl gpurpla laeller -slet 'psslgl u?pos urollru 'uzqnul urollru ' e11ewt qla$t:1nru uelsnurnzzl uarruellesz al[aq uupgoluz(z udjuasrolft tz^o eh '?ss?rjolsrq e(uurusue{ rnllo uo pilraq pftu 'uurrelqal uas laauzlilpl teao rarrlodnlns

8 Kaado Terdsvuorin memoriam Vidndsten Sukuseuran 4O-vuotisjuhlajulkaisun juuri painoon mennessd saimme suruviestin, joka kertoo, ettd sukuseuramme ensimmdinen ja tdhdn mennessi ainoa kunniajdsen, Helsingin yliopiston tiiysinpalvellut maanviljelyskasvitieteen henkilijkohtainen ylimiiiiriinen professori, filosofian tohtori Kaado Kustaa Terisvuori on kuollut Helsingissii 18. huhtikuuta 1977 lahes 93 vuoden ikiiiseni. Kuopiossa 5. toukokuuta 1884 tullitarkastaja Henrik Gabriel Stahlbergin ja hiinen vaimonsa Beda Josefina Jackin poikana syntyneen ansiokkaan tiedemiehen ja monien yleishytidyllisten hankkeiden aktiivisen kannartajan, myiis sukututkijana ja erityisesti Viiiiniis-nimen alkuperdi koskevan tutkimustydn edistdjiind tuntemamme professori Ter?isvuor n elimdnvaiheita ja kirjallista toimintaa genealogian alalta on selostettu yksityiskohtaisesti Vddndsten sukupuussa n:o 6 vuonna Samassa numerossa julkaistiin m! 's professori Terisvuoren oma opiskeluaikoja koskeva muistelmakirjoitus (Kuopion lyseon kasvatti ylioppilaana keisarillisessa Aleksanterin-yliopistossa Helsingissd w ). Aikaisemmin on Vddndsten Sukuseura r.y. julkaissut isoiiitinsii rovastinrouva Anna Sofia Stihlbergin, o.s. Wenell, kautta Vdlnds-sukuisen professori Kaado Terdsvuoren artikkeleita Vddndsten sukupuun ensimmdisessd ja toisessa numerossa vuonna 1945 (Suomalaisten sukunimistd. Vddndsten sukupuu n:o 1s , Veiindsten sukunimen ieste ja alkuperdstd. Vdlndsten sukupuu n:o 2 s.,9-65). Vddndsten Sukuseura kunnioittaa seuran perustamisajoista liihtien toiminnassa aktiivisesti mukana olleen suomalaisen tieteellisen sukututkimuksen perustajaikapolven viimeisiin edustajiin kuuluneen kriittisen tiedemiehen ja monin tavoin ansioituneen kansalaisen muistoa. 6 (290)

9 'prspldlszmf uawwpa rllo nqetqrye Bualnn ef ursnlng 'uaueueen 's'o 'ueuou -rah esrrf-b)pjrlg zferradosnolcr uaellapnn rqruasz(erur'zr1a1so1l11d11 (udzy elnn ef.y.e$1q) uaugupg1 'V 'O 'daa unfuru guauaszf?uelnn p{as etsordon;,1 uau -pugf1 'g 'y e(rtqo(uourzdufuq 'ursapqel uoueu"ea e1p;4 lrn{zru uaall3pnn rsqruasr( u?uun{olqot v[ eqaugfu4llg uaueuzen 'f arrry ef4afyrluaetu ueallepnn r$loqarursa -?J?^ rs>lesror'zrs1a>pp;,r1 ueuruur1 ltso,(;,1 'srt'loat uasgi u?uun{olr{o( ueurtsuuzq -pt rqaq)rurrs3?jul l$lasrgr.u[ursua'gls8urs -lah uauuu?g1 'd 'o rj?(uoruejb^'sonnau -stuqfq uaallspnn rqapnb{srlonnqo{ r$l?av?jnes urrllrtb^ r$leqerursa usjnes 't L- LA?llrson^ DplrrJolsrq ubuur(u -IOl u?jnesn{ns urnlalrsa?ssa$lno{o) 't78i pll9sr{?ssouzu?i UIP -JE8/N uoodsg ueursqqn(gpr{ Blsaeunlsop -ontu rs{eurnrqzderullrau r$ljsrll?uolsrs -o)ptrpl ueuzr{ e( (g3et '{ '(I8I?llo^qe) uefpud uordon; 't plsrllaua/n rrelard?tsrjollu?{ ulsunuueg gtulalrse ujspupp1 psgd;4 'ruur Io sqouv '?lsuuur(urol zls?^elru e[ ptsaauuaur u?jnes so,{ur urn -,(r:1 nlarsnlsa>j u(ez1'rqesrerqo{uzlu urrl -ljpol ItsJsrlarurrs>1d zlof 'etsaad.rulsotnnru uafgrupps uujnasnlns nlalsrulsa>j uoo{br -liuisru EISTOTSE plsruune{j8l uj$lno{o) 'ulmq ulluarlrul uwlnu uaplafqo uaf -rulauu? urnleso allljjd 'ub?)[errai{ib p{ia EEJ?^ rru^alo rutosrz{ ra uuslnlellnlslllljj urul 'prsqdargdnlp>1 sdpgda udlnss^ -las lnuulloja^ rlo p?jeburu fuuoueso 'prqpl -spu9g^ IB1 glspugp^ 9 pusgl IIo Bssa$lno{ -o)'brsno{o{ison^ wztustrd elp?iu q -ld alnunal uolur ulltlnuuoo{o{ uae1lgl 6ed t ur^rtalsrrrtrueuel 'uo uurdut Essopt uatn{ 'uzzsslururruqrzd puaur ntopo'uaupupgl nuu?h usua(1arr uau?g e[ rssnf etupsr 'ueuesdrl 's'o 'pplluuv BJEES gruptue rjonu 'uauzstulh 's'o 'uauzuzen errery qlll urugula t?^rnlnn{ uoqo( 'l1eluop1 'Ot-Et 'll ', 's 'e L6l / o:u nndnlns uatsgugp1 'q) opr sbrrca uagruuelnquel oosas e11o[ 'a11aeur ail?a{bbi znslonr uzflr,r u?anluaalnl z( uzuraq uean rrul lttnulon( I{u3r.l uelnnt ouer^ e[ etyeexzt p]lesrurs rotsrzd o{urjn? 'slunul IIo g^lgd 'erplond rjo Elr?Jera elvjjt^ uooprorrd rolp ppirlpd trlond uauua u?uarq zuuargd 7 unrulola 'uoofl -rufns ueest?j?aue?jjra upgpr Essanlrul -unns udllaltal uap^?jnosn>1ns pssapdarqd uaslno{o{rson I/6I uapon o( drralsa 4o nsln>j?^blsnlv'uaasaetlu"q ueurunlnbl -qns ueurfip^gtsd u( uauqe1tuptgdru uaz{le zlsnyt 'ueuunryrad uespurp1 ourg 'uazl -pru9sl uojbl lllonl ellr^3lo zssnntsel prsl,(1 -arsa{ref uqqn( Bolr Eunns 'urr1d>1 uaeur -snnl ujrul8selusu uoolbl ua?luuelnquol?rsno{o>lrulns z( -rsona pdrrerslpqd 9161 uaponl upprupuar^ ptsggd EtsroturDJual -arur rto uello urcn 'zlln^nl-0t(i?ss8uun{ -sauur(yau ue?usnnl ug(gud uetulus?lutu ulszuunlsduaururdl uerspupp1 rlululzu o(?bllroso glrur'uaesaenp-?unsr urrdulq -u?a un^ns uarspupr^ nnlnrul o^ss-jnns 9/6I sno{o{nrps u( -rson1 (uaz41e utsasrurutsn.red ubrnas urd[r[uolsrqau[urol uejnem{ns unnrre{re[ L6l L usso:u z( unn$alrof OL6l 9 zsso: u unndnrps uersgug.".a eorlrz{) LL6-e Lfi "lreqrc^ u?uururrol u: d'j?jnesrulns ualspuppi\ NiINYNYYA iitiv>i

10 Virallisen vuosikokousohjilman jiilkeen siirryttiin Tenhulanmden emdntien notkuvien pitopoytien idreen, joissa suosiosta kilpailivat parhaimmat suursavolaiset iuhlaruoat. Ohjelma iatkui sitten yhteisellii illanvietolla Tenhulanmden toista slta;l wotta vanhassa avarassa pinissii. Kuultiin mm. majuri Kalle Vii?indsen lausumana runoilija Kalle Vdiiniisen. "fueska-kallen", vuoden 1945 sukukokoukseen kirjoittama murreruno "Vidndsten sukuvirsj", kirjailija Uula Aapan pakina tekiiiin itsensd esittdmind sekii siiliniiirveleisen maanviljelijii Erkki V?iiiniisen yksinlaulua muusikko A. Tenhusen sdestdmdnd. Illanvietto pii?ittyi yhteisesti laulettuun "Savolaisen lauluun". Seuraavana pdiviind suoritettiin yhteinen kirkkomatka Rantasalmen kirkolle, osallistuttiin jumalanpalvelukseen, tutustuttiin hautausmaahan ja Rantasalmen kotiseutumuseon kokoelmiin. Kun oli viele nautittu "puolinen" kirkkokahveineen pitotalossa, oli tullut aika liihteii kunkin omalle taholleen kiireiden kutsumana. Muistoihin j?iivit kauniit kuvat Tenhulanmden pihapiirist?i ystiiviillisine emdntineen ja isdntineen ja monet sukumanneilta kuullut meitd yhdistiivlt tarinat. Seuran taloudesta todettiin, ette iesenmaksuilla oli saatu kokoon mk. 449,- ia julkaisutuloina mk. 50t,97. Kun sukuseuran viihiiisenkin toiminnan aiheuttamat kulut ovat jatkuvasti nousseet, oli ylijeamd vain mk. 380,80. Muilta osin vuoden toiminta oli "tavanomainen". Seuran johtokunta paneutui sdintrimuutosehdotuksen valmisteluihin. Seuran esimies ja sihteeri-taloudenhoitaia laativat kumpikin oman ehdoruksensa sddntcimuutoksiksi, ioiden pohjalta liihdettiin niita sitten hiomaan lopulliseen muotoonsa. Vuosikokous 1974 Viimeisti edellisend elokuun rltana l9l4 klo i8 oli Vidniisten Sukuseura kutsutru sddntiimdirdiseen vuosikokoukseensa Helsinkiin ravintola Mestaritallin kabinettiin. Jo vakiintunutta tap?" noudattaen haluttiin todeta, olisiko helsinkildis-vddnisten sukurakkaus palautunut sodanjelkeiseen tehoonsa. Niiin ei ollut. Todettiin kokoukseen osallistuvan vain yksitoista jiisentii, joista viisi kuului johtokuntaan. Sen jiilkeen kun erovuorossa oleva kirjapainonjohtaja A. O. Viiiiniinen r,ti valittu uudellein johtokuntaan, muodostui virallisista kokousasioista tilkeimmc.ksi sddntcijen muutosehdotus. Johtokunnan jiisenet olivat antaneet jo aiemmin lausuntonsa seuran esimiehen ja sihteerin laatimista esityksistii. Niitii pidtettiin edelleen kehitelle ja kokous velvoitti johtokunnan seuraavaan vuosikokoukseen mennessd saattamaan ne lopulliseen muotoonsa ja liihettiimddn muutokset perusteluineen jiisenille tiedoksi mahdollisia koriausesityksid varten. Seuran taloudellinen asema oli iossain midrin huonontunut. Lahinnii yhdistetyn suku- ja vuosikokoulsen jiirjestelykustannuksista johtuen merkittiin tilivuoden alijiiiimiiksi mk. 740,23. vaikka johtokunta oli budjetissaan tdhin varautunut edellisten vuosien ylljarimtidn flrrvautuen, oli ylliityksellistd mm. jdsenmaksutuottojen jdlleen pienentynyt mddrd., mk. 343,-. Jiisenmaksu oli saatu yhteensd 110 jiiseneltii. Vuosikokouskutsussa esitettiin alustava kutsu seuraavaan sukukokoukseen, joka oli edellisessii sukukokouksessa piiiitetty siiniiii seuran perustamisen 40-vuotisjuhlawoteen Kokouspaikaksi oli niin ikiinn peetetty valita Ristiina. Asiasta keskusteltiin tdssiikin kokoulsessa. Johtokunnan osdta kokous jatkui myiihdiseen yiihcin hallitusneuvos ja rouva O. P. Vii?iniisen (292)

11 (e6o 6 so1ru szrzd uo E{ru '-'evl '{ru tua{o tolorunq?uru)sg('61'ovz':fru lqguryfl -qd uapnz:pln nlroso "ula{sulsolnl 'u99r -ugrdgl uaesrc{nu urqotrduzhnl urursnn unlldrrns "ssoprog urcrszsnofl uejnas '3ursr31go{31un:p{ -1zd gssapdatqd uarsno>1o1 ueuurujsnrup^ u?jnasrujns grsasrurpud,..ualsno{o{n{ns,, uals?llrsonl sdllse uggurard>1 psstoru ryf?rrzaptrurro1'urrsrejerasnolol uulullduas -I?urAJ?q Erusnlnt uf ua1sa1 ue(rutru zrs -[nunf1nrul "?rqrz^ uapnnsr?ln eetue z[ vn1 -elsrulsa{sno1o1 zdrdzl nsasrajrdl nsauoru pgruaplgr edur rnlprauer prupj '?ssroll uordon;q {latoh rrztll lp^nlara re(uuo -u?so uaa{lpf ueslnoloyson^ uasrtl?n1 '(1 o:u uasp(eruunl uo rjonasejai oljsz) uossa;ord) Z o;v rsleuase(uruun>1 uujnesn{ns uerzugp6 unsmln$n{ lauer1 pue'elles{nolo{n{ -ns elplz?jnas ppllrse nsasqarunsld nrpgd sno{o{rson^ 'sl6l Etnn)p{oJ '07 'rl* -ruasru{ru pp^,tpd ueur?tnnur Ellonl SL tlu -pttf,pr qo zrye1sold1dry (uduy eynn z(qre( -rr1) uauruep1 'd Ilasry ilo Irn(BI I 'pr1aa:g(u4ll5 ujuunsz) Errrrg rjolqji r[ zrordon;'1 uaupugs1 ")FfllH z{11p1r1ag -1uud u( uauzup?a tuual rjotqal urrllrle^ useurelolsrurl A??Agtqot ulof 'rtsaslurudrur -ror alluuurulsrunurol zf ptsasrurgp.ral urp" -IJJIEtuSn(uT{rrUrulns uartlod u?ru(uejonu snruo^rol urrllalrsa "l[bur"s'31sr$jntudj]nt -?so zlsr^a{so>1 zforwqnlns rja udiudiiape rsrnlsoponru usoppd ugllpsls'urunlorqof uujnasn{ns r$iuuunlsrururrot e[ ueu upp1 nsodl4'srl'loer'sarurrsa?jzl u3urpuurs -ua r$lrjealrilssrurturol 'ujueu?ua 'd 'O so^nausnlrllzq 'sarurse ubjnas urnlrp^ lslu(ztlurrotppd unsrzlpf 'ztslolras zrsrrr -dtlrq ueasruruurrurot unndnlns ualstupp1 unsu:lnfn1ns urllalsn{se{ zsseqno{o) 'rqgaerrds:pmq rrsaslpdol LL6l ellaqno{o{rulnsqqnfsronr-07 uarrrs'rtsr1 -Iopquur IWT{u z( 'alas1no>lolrson 9/6I uepon 19uup3s r3pnn ugprrrydrsa uiil -lalrollo^ erunlorqof 'Ers>Jolnnu ueeiiuos -l3)l rstsrtlers? uoqrrs ppurso snnsr?ln allru -asp( urnlurzl ueellape uunur 'urntdslgir -dq snropqg 'elleqno{o{ urnarrse zuru -rorq o( rdu z1o( 'sdtrsasornnur ua(grupps usse$jno{o{ ud[bsspr ntneqr? Bnlalsrul -sa{ uerrug 'uuttun{orqof uaeyyapnn uau -pwp.l e1p;'1 unfuur 'uasgf zlalo EssoJona -oja uuuun{orqof unulp^?ssa$lno{o) 'z11aarsruad uutu -lalruunnsulurunor upurds{gmq uas:po1o:1 -nlns u?anluoo{o{?ssapon BssaPrr^ u?j -Ja{ u?g?grurqzl Elsrapl uapon u1gruugttppd l?^rsrruuoo{o>j Elunlsnnlle^ e( sruiifl{ ur?a urultrson uee>lnru r:1uo('grugrlg4 et' -a1nt dlailsa?ssjs{otnnuglupps upgssuruds -rymq u?plrq z( rn11o?ssopan uaruespf of nlnt?a rra{rdl ueqrrs u?(urusua ur{plal^?unu'uooltou?so usauburulr?a urrlle^j? uepqo:1uzfy 'ee(zuouuso 17 tnundees lyo ueeqno{o) 'pu9r'19d (z unrup{ol 'ussrl1al -or{ gssasrruruuzrues' zssordon;tr urnrarse hp{ E/6I sno{o{rson^'urr{undnzlepd uorreg uaalpf uea$lno{o>flsonl u?eaetjnas ullllnu -uoo{o{,.?ureurusesrra,,?lse(urussrellv E/6I sno{otsona ' esutz(rr>lrsorur eeldlsaur -1r urofurpl uaponi E- urou 'pgaprpsls Errulaqlru zrdura(ze1 e(' evgzt8otlqlq uzp g{as?rsnnn tiarsdrslpqd- zf uefornasnlns 'zua1a11nrz zrsrsopauas e(o1qadqd1 Vfr -1gss z(?ssapon^ eeuel f (Iau ddrsarup alot 'eswebqsnzlzllz?tsrll rjotsrqglplueq ei -n{ns plslturu-soujc uaallluesp( ezlef ernas ueurlljelall ueurclieaoajb purpl'iqaujs -g{ uurnassnurqrrurulns uauons uaurudl -lrrl rr?jnesn{ns uarsguyp^?llurb(u wl7eu -u?>l urso?llrntu ElsPuullulol uapon^ 'ulurruqzdzr udpl^elnl urn{ plrauueru urru u?jnes znqod snnslulll?^etsrol rrunofrur pllels 'pssauelu1jry uzfqol u?"ilouun$pse{ u?praq surejaia

12 "henkiinherdttimistd" seuran v seuranneella uudella toimintakaud ella. Jtisenmaksunsa maksaneita oli nyt periti 131. Rohkaisisiko tulos ajattelemaan sukuharrastuksen renessanssin mahdollisuutta? Vuosikokous 1976 Pliitiis vuosikokouksen pitimisestii Lapinlahdella oli ollut yksimielinen. Kuuluuhan pitiijl Viiiindsten asuttamiin alueisiin jo satojen i'nosien takaz. Tdnd pdivini on tdsti todisteena lukuisa joukko jalkeliiisin ja vauriltr Viiiiniis-tiloja jaltai -taloja. Kokouspaikaksi oli valitru Honkaniemen lomakyld, joka sijaitsee kirkonkyliistii kappaleen matkaa Iisdmeen piiin. Tiimiin Veikko Ollikaisen omistaman tilan historia on mielenkiintoinen. Lomakylii, joka on saanut nimensi tilan mukaan ja jonka hallintorakennukset ovat rakennushistoriallisestikin merkittd.vid, sijaitsee vehmaassa vesikyll?iisessi savolaismaisemassa. Kokouksen osanottajat, yhteensd 49 henkeii, viehiittyiviit oitis ndkemdstdin. Kamerat surisivat, iloiset tervehdykset vaihdettiin ja niin siinii avaralla kauniilla pihalla auringon viilkkyessii voitiin kaislikon koristelemasta jervenpinnasta heti runtea l;immin ilo mukanaolosta. Yldsavolainen pitop<iytii, jonka herkuista itsekukin saattoi valita "suunsa mukaista", maistui heti alkuun monille jo varhaisesta aamusta alkaneen matkan jiilkeen. Emintiiviikei oli etukdteen "varoitettu" maistumisesta, joten hekin n?iyttiviit vapautuneesti nauttivan poydiin alituisesti tarvitseman tiiydennyksen aiheuttamasta palvelusta. Varsinainen vuosikokous pidettiin kauniissa, tyylikkiiiiss?i pinissi, jonne olisi hyvin mahtunut kolminkenainen osanofta;amildri. Kokouksen avauspuheen jdlkeen seuran esimies onnitteli Vidndsten Sukuseura r.y:n ja vuosikokouken puolesta seuran perustajajiisentd Jorma Vdiniist?i (kirjailija Kallen poikaa) Savonlinnasta ja seuran ensimmdistd varaesimiestd Kyristi Vdiiniistd Mikkelista. Edellinen oli suorittanut Helsingin yliopistossa filosofian lisensiaatin tutkinnon ja jiilkimmiiinen vditellyt samassa yliopistossa teologian tohtoriksi edellisen vuoden joulukuussa. "kestityksen" Kaiken edelle kerrotun kirvoittamin kielin knytiin sitten vuosikokouksessa vilkasta keskustelua kokousjiirjestyksen mukaisista ja muistakin asioista. Jiisenmalsu, joka vuoden 1973 sukuja vuosikokouksessa oli pddtetty nostaa 10 markkaan perheenpddlti, minka lisiiksi jokaiselta muulta ruokakunnan jdseneltii kannettiin maksua 1 markka kultakin, piiitettiin nyt nostaa 20 markkaan perheen piiiimieheltii. Sen sijaan pddtettiin muut perheenjdsenet ikiiiin katsomatta vapauttaa kokonaan jcsenmaksuista. Ehdotus Vddndsten Sukuseura r.y: n uusiksi sdiinnoiksi hyvdksyttiin muutoksitta edellisen vuosikokouksen hyviiksym?issd muodossa. fuiaahan oli kisitelty jokaisessa vuosikokoulsessa vuodesta 1973 lehtien, joten uudet sddnndt tulevat voimaan vilittcimiisti sukukokouksen 1977 hyviiksyttyd ne. - Seuran johtokuntaan valittiin erovuorossa olleen majuri evp. Olli Akseli Viiiiniisen tilalle varajiisen, talousopettaja Sirkka-Liisa Heinonen Oulusta ensiksi mainitun siiryessd varajiiseneksi. Sukuseuran tilintarkastajina ovat toimineet ylimeaiinhoitaja Tuiro Vddninen Oulusta ja pankinjohtaja Manti Vdininen Kiimingistii vuodesta 1971 ldhtien. Heiddn varamiehinddn ovat olleet arkkitehti Olli Vddninen ja pankinjohtaja Mikko Koskenniemi, molemmat Jyv:iskyliistn. Niin tilintarkastajat kuin heidiin varamiehensikin valittiin uudelleen tehtiiviinsd. Kokous vahvisti aiemmin tehdyn pdiitiiksen Vdiindsten sukupuun n: o 8 julkaisemisesta juhlako- Lo (294)

13 (s6z) il aguy '1oJu1) 'ueclnnsnuo{o{ nscsrourzdzsel nnllo{ls uecrnjlqnl snusa{ujuuw nllel$pnn ('uru"rreg^ seucrue{uoh

14 koukeen grennessd sukuseuran 40-vuotisjuhlanumerona samoin kuin toimitusvasruuta ia sis?iltdd koskeneet aikaisemmat pii?itiikset. Juhlakokouspaikkakunnasta kiiytiin viela laaja keskustelu. Kun oli todettu, ettei kokouksen jirjestiiminen Ristiinassa Vddnlsten omistamissa tiloissa ollut mahdollista, annettiin iohtokunnalle valtuudet kdyttdd hyviiksi muita tarkoitukseen tarjoutuvia mahdollisuuksia. Varsinaisten kokousasiain j?ilkeen seuran jdsenet opettaja Jukka Kasurinen ia hinen vaimonsa lehtori Riitta Kasurinen Siilinjiirveltii lahjoittivat sukuseuralle kokoamansa historiateoksen "Siilinjarvi ". Kokouksen jiilkeen oli jiirjestetty tutustumiskiynti kuvanveistiijii Emil Halosen museoon, iossa kuultiin tiimiin kuuluisan lapinlahtelaisen taiteilijan ja hiinen tuotantonsa historiaa. Kiiynti taidemuseossa oli elemys mukana olleille. Esittely?i tiiydensi sitd edeltiinyt tutustuminen Lapinlahden taidevalimoon ia kuvapatsaan valmisrusvaiheisiin. Yhteinen kahvihetki Halosen museossa pddtti onnistune n vuosikokousohjelman. Mukana olleiden tietoisuuteen oli piirtynyt voimakas kuva eridsti Vidnds-suvun asutusalueesta, Lapinlahdesta, sen historiasta ia tdmdn piiiviin elimdstd. Yhteenvetona on todettava, etti, Yddnesten Sukuseura t.y. eldd vaatimattomasti omaa elameiinsii. Ajoittain voidaan todeta suunakin innostusta sukuyhteyden pitoon ia halua omien sukujuurien selvittdmiseen. Tarvittaisiin voimakasta, innostavaa palve- Iua jdsenten kesken, opasnrsta, neuvontaa, jopa sukututkimusta tilaustycind jdsenten toivomuksesta. Valitettavasti seuralla ei ole ollut edes vakinaista palkattua sihteerid, joka olisi voinut huolehtia konistojen tiydentimisestd, varsinaisesta vaativammasta jiisenpalvelusta puhumattakaan. Kuitenkin koko ajan tapahtuu. Monet jcsenet, ei vain johtokunta, kokoavat aineistoa ja tutkivat oman sukuhaaransa vaiheita. kerddvdt perinnetietoutta ja kotiseutuhistoriallista materiaalia, josta neytteite on mm. tiissii sukujulkaisussa. Olkaamme viihiiiinkin tyytyviiisiii niin kauan kun laajempaa aktiviteettia ei ilmene. - Vita brevis, ars longa - eliimii lyhyt, taito pitkd, sanoo roomalainen sananlasku. Seuramme taloudellinen asema on ollut tyydytteve. Sdiintiijen mukainen toiminta on ollut mahdollista viihaisin jiisenmaksuin Anni Vdandsen rahaston turvin. Mikdli ldhivuosina ilmenee mahdollisuuksia Vddndsten sukuhistorian osatutkimusten tiydentdmiseen ja niiden kokoomatydhon, uskon siihen tarvittavien varojen hankkimiseksi liiytyviin mycis keinoja. Toistaiseksi ei ole katsottu olevan Perusteltua syytd ryhqe sitd varten varojen keruuseen, kun suunnitelmakaan ei ole viela syntynyt. Valmistaudumme paraikaa hyvdd, vauhtia Viiiiniisten Sukuseura r.y:n 40-vuotisjuhliin. Ne pidetiiiin elokuun 6-7. ptilvind Ristiinassa, 12 kilometria kirkolta Lappe nrantaan piiin sijaitsevassa Kyyrcinkaidan kurssikeskuksessa. Niiihin kaksipiiiv?iisiin juhliin pyrimme saarnaan sis?iltciii niin liiheltii kuin kaukaakin sukumme piiristii ja sen ulkopuolelta. Toivottavasti Siniikin olet omaisinesi mukana ja ennen sitd annat sanan kienii. Lahdessa, maaliskuun 19 pd.ivdnd (216)

15 (tez) er ('ucugugpl tiitn 'rtol?a) '946I Elsols!^quA uul,{tq?u z^n{uqrd '{dee-6t, 's Lr-Se uguueua glsrs?u?a^ nusntslu ('ucu9u9g1 cljuy '1o1u1) '916I snuuc{zrggd uopr uolsr^q"a uzlz{irq"u uprmgnuusr uas9up91 oqnf il ffi

16 O. P. VAANANEN Viiiindsten Sukuseuran sddntoj.. muutosehdotus Vddndsten Sukuseura r.y:n sdlnndt on laadittu 40 vuotta sitten. Tdmd tapahtui voimakkaan sukuinnostuksen vallitessa. minkii totesin seuran jiiseneksi tullessani niissd tilaisuuksissa, jotka pidettiin Helsingissd vuonna Niyttdd siltd, ettd seuran toiminnan oikea suunta haluttiin varmistaa tarkoilla miiiir?iyksilli. Niihtiivdsti mycis odotettiin, ettd sukukokouksista muodostuisi suvun suuria tilaisuuksia. Ensimmiinen sukukokous Puijolla samoinkuin toinen sukukokous Kuopiossa I kokosivatkin runsaan mddrdn suvun jiseniii yhteisiin tilaisuuksiin. Nyttemmin, kun innostus sukuseuran toimintaan on laimentunut, si.dntojen yksityiskohtaiset miiiiriiykset aiheuttavat vaikeuksia hoitaa seuran toimintaa laillisesti. Kokouksien kokoonkutsumistapa kokoonkutsuilmoituksineen viihint?iin kahdessa p?i?ikaupungin sanomalehdessd aiheuttaa kohtuuttomia menoja seuralle, jonka piiiitehtdvdnd tulisi olla sukututkimus. Myds on osoittautunut, ette seuran vuosikokouksiin saadaan vain kovin v?ihin jiiseniii. Vain harvat jiisenet ovat viime aikoina olleet siini miirin kiinnostuneita seuran toiminnasta, ettd vuosikokoukset nykyisellein vastaisivat tarkoitustaan. Samalla kun uusilla s?iiinniiillii on tarkoituksena tehdi seuran hallintotoimet entisti tdoudellisemmiksi on siiiintciehdotulsessa korjattu nykyisiii sdintcijd muutoinkin siten, ettd seuran toimintaa voitaisiin hoitaa joustavasti fu tarkoituksenmukaisesti. VdCnCsten Sukuseuran tarkoitusta on sidntiimuutosehdotuksessa sikiili selkiinnytetty, ette on painotettu sukututkimuksen suorittamista tavoitteena sukututkimukseen perustuvan historian aikaansaaminen Vddndsten suvun historiallisista vaiheista, kehityksestii ja merkityksestii. Mycis on painotettu seuran sukututkimusta koskevan julkaisutoiminnan suorittamista. Sensijaan seuran tehtivistd on poistettu ahdingossa olevien jdsenten toimeenrulon tukeminen, koska seuran varat eivdt ole riittdneet eiviitkii todenndkciisesti koskaan tule riittimddn tdllaiseen tukitoimintaan. Yhteiskunnan sosiaalinen tuki Suomessa on kehittynyt siinii mddrin l;insimaiselle tasolle, ettd endd. ei liiydy vanhojen siintcijen tarkoittamia taloudellisen tuen tarvitsijoita. Uuden ehdotuksen mukaan seuran jdsenet ovar vakinaisia jiseniii ja vuosijdsenid. Ehdotuksessa ei esiinny "kantajiisenid". Kantaj?isenellii lienee tarkoitettu niitii jiiseniii, jotka seuran perustivat. Siiantciehdotuksen mukaan edelleenkin olisi mahdollista kutsua erityisesti ansioiruneita jiiseniii kunniajiiseniksi. Siidntiijen muutosehdotuksen mukaan sukuseuran hallintoelimiii tulisivat olemaan sukukokous, sukuvaltuuskunta ja johtokunta. Sukuseuran sukukokous olisi pidett?ivii viihint?iiin joka viides vuosi. Johtokunta voi kutsua sukukokouksen useamminkin. esimerkiksi joka kolmas vuosi, kuten nykyiset sddnniit edellyttivdt. Mycis 10 o/o jiisenistd voi saada sukukokouksen koolle, jos he esittdvdt siihen perustellun syyn. Sukukokouksen varsinaisena hallinnollisena tehtdvdnd tulisi olla pedfiee sukuvaltuus- 14 (298)

17 G6d sr ('ucupugp1 ef)i'ilop1) '(ffet 'l) ruclch zruul{?suorm?a el reejg coruy 'rlesly mo 'cjrev.ofind.prued?^ro.?uq! nsrbx orrr?a qicsiv '{nzd '"pul^i-ruuy 'o1ryr; 'psgly IIO :uer1n1 ztpwruesza zllssrrzqld.ucrueru?rluoh uepqzlqdzl utsno{ol$ona "rsfu}sj?^ ucporl armra sasua c[oo{ n$nstnl Io rcuesll uuuunlotqo( u:f,.r ernesnlng urrsgulga 'ueururoa lslrsrlnl lguu??s rapnn uaalpf?1 -urru'unjelsr>larsdlspqd tes{nlroul J rsotnntu fe^rr-tsr-l UEErua{JI urrsrcllnl uaallzf uag 'LL6I gw.^wd 9 unnlola ussrunlsrg rs{p^ -gu,(qpmq ues{no{o>ldjns sruopqasotnnu ppurse uo?ua$jnlro{jbl'uaqnropqjsol -nnur ua(oluzes u:d'l EJnesn>JnS ujlspupg1 uruetsolas plapa rdqzmq nsaslanulsld nrggd sno>jo>jrsorl uujnesn{ns drraprd ellepqqurde'i 9L6I uueargd g unrufolg ' uselsba?l sirunsrruluoo{o{.e.unppd astr Essarl"El uaadrut rol Elun{ -orqof prra rsuud prsldzjppu elo ra?ls?a -Elsrun$n{uoo{o{ u"uun>lolqof.ersno>y -otson ueuun{snrul?^n>jns ueuua gg^ -1pd VI zf ursno>1o1rulns uauua pg^ed 0 umsod eaetued teafrnlnsrnl rsrlo e(,astra( -n)l uoo{o>j urrsrcllnsln{ snolo{son u8u -un{snrup^n{ns prle sno{o{rulns?>jes '??lururolnslz:iln{?{ -snudltrun{ns ruuud -uaarurol e[ wlrlo[ BIIo EIIeqo uar^gtqalol -uiiier{ uotsrcursjul rsrpt pug^prqalezd uuu -unlotqof 'EnuruJr(urol ueu?a pl^grqjr?rs -rdlua Bruass p>las ubuurutorprrodr uselsap -nrulsa{?lrlb^ ueu?^?lsru?lroq ujprors? ualaaqon( ro^ elun{olqof.pruase( uuu -unlorqo( aulo{?urueslrl?^ uzuun>jsnnt -1"^ruJns z( teqerurrsa Burrueslrlel ueqno{ -o{rulns l?ar$nlnn{ uoqo('rtunlotqo( udlueallepa rsrblroq strorsb u?jnesn{ns 'senuej?a alyuu e[ w[ -B1s?{J?lurTn u( tauaszf u?uunlorqoi l.l'qet e( tapnn:nns ua(nslzuruasz{ gfrrgfd 'zrsep -nzduannlszrr B[ -Ip ueuun>1orqof pgttppd 'sotrpdurlll BEtsrlq?A'snruoualzlurunol e[ -\lt uepon uasrtlepa fllelrsg{ ut r.u -alo rsrlnr?u?aetr{at z>1uo[ 'zssas{nolo{ -rson ueuun>jsnnlpln>lns'sz uppturua z[ 91 upprullp^ EIIo aelnl utu{nur ues -{gtppd ueqno{o{rulns utro('rnrarnru1e,r tuarsruttdel ullna{rorlu?rpgd uernasnlng, 'Ers{^1 -szrra u( urqruopqe 'ars{nuroarol '?lrorru -onq 'zrslnlrusrnru JlluuurulotqoI v[ aleu -unlsnrupan>[ns 3]r{J3r.u urlsr?tro^ uvel -Jplpldgd ef uusretlalsrujse>j ur"^ Blsrors? tlslur'vurlelruunnssnolvl ef -ururulor g>1as?lseuurturol Etsnntu rf ztses>1nun{rntn>jns 'etsapnopt sn{uoue{ u?uun{olqo( rllt -EDalr$ alleqnolo{n{ns'uaaqno{o{rui -ns rreea??jnas?flsa{ uf urseslnolo{rulns wr.ulq e:lo{ 'uou?l?llnt{runot w^eej -nes lar{arrmsasjzl r( ser(urse u?jnesn{ns?1ri?a plas u?81un{snnllb^rulns lnletnrulb^ elye t' p.tsp.tgeurrujnl ua fnttarnntpl u?uun{

18 "Piellysmiesten" pakeilla eli Sukuseuran johtokunta esitteyryy mies" kuin mahdollista voitaisiin esitelle sukuseuran seuraavissa julkaisuissa suvun jiisenille. Sen vuoksi pyydet?iiin seuran jdsenie kirjoittamaan itsestidn, sukulaisistaan ja muistakin vidniisldisisti lyhyiti eliimikenoja, jotka pyydetiiiin lihettiimddn seuran sihteerille. Kenomukset voivat olla mytis leikillisiii. Syntymiiajat, sukulaissuhteet ia tiedot sukuh^ rasta olisi ilmoitettava. Alempana esitellean nykyiset johtokunnan jisenet, joiden toimikausi pcilttyy tdmdn vuotiseen sukukokoukseen. Vliindsten Sukuseu ran johtokunta vuoden L97 6 vuosikokouksen jalkeisesse kokoonpanosslan Muuruveden Munolan sukukokoulsesta lahtie n. Vddnisten sukupuun kolmannessa numerossa vuonna 1946 esiaeli Tuulikki Antila sukuseuran johtokunnan jiiscnct ylli olevan otsikon alla. Kun runsaat 30 vuotta on esittelysti kulunut ja sukuseuran johtokunta on julkaisun jiilkecn kokonaan uusiutunut, on katsottu aiheelliseksi suorittaa sarnantapainen esittely samanlaisen otsikon alla, vaikkakaan johtokunnan idienet eivit tunnu pitdvin siiti, etti heitl kutsutaan "pidllysmiehiksi". Johtokunta pitdi sen sijaan tdrkeini, ettd niin moni "piillysflallitusneuvos Oiva Pentti Viininen Sukuseuran esimies Sukuseuran jdsen vuodesta 1918 ja esimies Olen syntynyt Viipurin maalaiskunnan Hounialan kyliissii, jonne suku tuli Juvalta kotoisin olleen isoisdni Kalle (Karl Gustaf) Viiiiniisen mentyd naimisiin isoiiitini Maria Hounin kanssa. Olen siis Suur-Savon Juvan hazraa. Tulin ylioppilaaksi Viipurin suomalaisesta kaksoislyseosta 1938, suoritin ylemmln oikeusrutkinnon Helsingin Yliopistossa 1948 ja olen saanut varatuomarin anon Toimittuani asian$ajana ja maistraatin sihteerinii minut nimitettiin 1949 toimistopiiiillikiiksi ja 1956 tdousosaston pe?illikiiksi puolustusministeriiicin, jossa virassa olen edelleen. Toimeni puolesta olen kiinnostunut Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvarydste. Olen yhteysmiehenii Pohjoismaiden Neuvostossa. Kiinnostukeni on kohdistunut my6s asuntopolitiikkaan ja olen Aravakiin- 16 (3oo)

19 (rog) rr 'rrlrod ls:141 zl ry1h uo pilrary '(rrsoldon;,1 rlsdtan uuza 'frsrla)fiii I EstrcueleH uaugq r( '(g suzrg uarrul u"dlualln{ auura),,?tiajoaoluap -nnsdzl urgrlru[u aurualo 'ualrqgl "1s"3 -non -8 o( zunuoszl?llntntu lnilo uaou?s nsaslltal uryu uo.. :9v61 '^ 7 o:u zssnndnlns rreulsoturza Elsuruo ueupupp1 '{g suzrg sarruisaejea II auluujnasn{ns urruj?eru s rreau?s?lseu?s?ou?s uloa urso( 'ueulgllrddl "IJ?I I-EuuV z(zrrado -u?qj?lualsel ((6t rrsapona uo luoturb^ 'g96t,,ptgfu1o{s?flos?313s -rson rlond,, v(,396i-f98i otsr(r{ul3 -undnal uia)hiill., '8(6I,.elIaqIE^ ua3nlr -rrurzs?{ u?lu:plnnl ugfpud qle)p[w,, reqnudfnt lbaesrei?^ pullsleuuaur unpzd -ruesrutnu{ v[ -lryl ru?lun>le)pjludlrol uas -ld1du e>1es (/6I Ellapon (t[rulsgup,r uau -rcruurrr11eq,,"ssauons EssEt[uEA sdlsrlrs -srdde4,, z(,,orsrdsd uauons u"que1.. fau,bsaurjl esss(jus-?is{nlltulol uejnas uesrfi"rjolslgo)plrry ueuons ulsa uoo] -?llrurzru Brsr$loal Iuzlsltuasr?{F('e961?lsepon zuzlzulurolppd uapqay-itul sszj -Jod ueurrulurrol?lnnu uauua 'pssrrrrd uu1 -ll) uwz:lud uo^es ugqgdrsrusnlonduzztu uaasrotqauzdel ujurrurusrllrso I$FsII uep -rglsnurd1lnl'urd uarslpuorsqgplueq e[ -n{ns uelsrullje nnlnn{ rullslruserruq uufz -rzdzn'zuz(zuoquotsrlrz uorsdlfisrulsa{ uenun{?jnas uo(nlarnury1z1 uzzragrufts?ssolbtolsdpb-?lun{3?(u lnul(ulol EUIO{rE aruiia uelo Bssaqo ueulolnlno) 'zssoas{1 uia)hii{ "uljolqol zueduragua -??{ri^ u?jjago)hn)l u?uun{ejnas u?uiil$u El -rnz>lnrul I$p{ Iu"ruraPloq - uattrs z( pss11 -a)hii [?ssolsdlje-?lurup Lu uzp (rz;4-or'rg Eueqarurc{n^olsl{ru (Oet-VSet) euonr ti saqgl tnururol ualo 'EllE[? u?ijolsqol -1n4 zz(rrlsgll?a ululueslr>jrz rsorur w(el rwrularsnlond essouunt$qqn( pssgurprsa{ -r?[ gsqalreur uerlqn(stona-ggl u3$lno{o{ 'uzltod aurlo{ uo flfaiai 'etlaaradurzl?ul^snuqal 's'o 'uau?uz-zn o)fijld ni"?pipitdi uealan?lun>l -sarqd uenrfil /76I Elspon ruosllond.dturslsh rnllo uanqgl (t6i ztsopon uo lullundnulnoy 'SssINasaJ rrnlzur uo IuoN?sBInoS 'Elleq"uuu>l uqe(r; ueutoso:pz( gua -npr p:las suso rnu"uo ualo'z(ztqo(uaaqnd uotrrlg,lslat -s{loyl'{ uo{jfl uauons uf -sronr-gg1 ulnldrloluroru urunl gudqds euriia uuu -urulapan uasr8oloal uotsdorlr( ufulqall ures uo^ju UIJO1I{oI '7L6I l$lllsbrsuesll uursoloal et Lg6l IsTr"EPrPuDl uzt3o1 -oal uall3{srdo zssaqo UEJI^ ples 7(6I l$ll1 -Etprpue:l uugosolj lnuruslul?^ ua{lqsa1 ulqrorurdo u?ijotslq nsasrgzlsetgd vt 0(61 zroasdl uoldon;tr rnnnr uelo lqzqrddo -II 'It6I'8'91 zssoldon;,1 rludruds ua19 'uaurrp4undnul uauryraddruds uarrlod ua$pturulsus TUBSS"JE?qrulns ssssruo ualo u( unspuggn uapqzlounry upislln unlnn) sanmses.i?a I Uzrnam{ns uaulugga r^eloll qpy psgiy uorqorloel

20 Maanvilieliiii Aa..e J. (Urho Aarre Jordan) Viiiniinen Sukuseuran II varaesimies Olen syntynyt 10. helmikuuta 1919 Kuopion maalaiskunnassa. Is?ini oli' maanviljelijii Kaarlo Fredrik Viiiiniinen ja iiltini Ilmi Elina, o.s. Jukonen. Aitini oli kotoisin Keuruulta. Olen kiiynyt 5 luokkaa Kuopion lyseota ja Suonenjoen maamieskoulun seke valmistunut agrologiksi Mustialan maatalousopistosta v Siitii liihtien olen viljellyt Pohiois-Savon Vidnds-suvun kantatilan maihin kuuluvaa Haapalahti- Uusitalon tilaa Kehvon kyliissii, joka nykyisin kuuluu Siilinjiirven pit?ijnnn fts. Vaandsten sukupuu n:o 1 s. 8-10, 22-26, n:o 3 s , n:o 7 s. 20). Vaimonani on vuodesta 1947 liihtien sairaanhoitaia Pirkko Miria Liisa Valkola. Lapsia meillii on kolme poikaa ja kaksi tytdnd. Olen ollut aktiivisesti mukana maataloustuottajain jiirjesttitoiminnassa johtotehtdvissd ja myds vuosikymmenien ajan kunnallisissa ja seurakunnallisissa luottamustoimissa ja muiden yleishycidyllisten yhteiscijen toiminnassa. Nykyisist?i luottamustoimistani mainittakoon, ettd olen ollut kunnallisvaltuutettuna jo 12 vuotta, Lihakunnan johtokunnan puheenjohtajana 8 vuotta, Savon Voima Oy:n johtokunnan puheenjohtajana 5 vuotta ja edelleenkin olen TLK:n johtokunnan, Pellervo-seuran valtuuskunnan. Maataloustuottajain Pohjois-Savon liiton johtokunnan, Pohjois- Savon metsdnhoitoyhdistysten liiton hallituksen, Kuopion Osuusliikkeen hallintoneuvoston 1a Savon Alueliimpti Oy: n halliruksen jiisen sekd Kuopion Ympiiristcin Sii?istcipankin hallituksen varapuheenjohtaja j a Pohjois-Savon karjatalouskoulun johtokunnan puheenjohtaja. Aikaisemmin olen ollut Maataloustuottapin Kuopion Seudun yhdistyksen puheenjohtajana 20 vuotta, verolautakunnan varapuheenjohtajana samoin 20 vuotta sekd Kuopion ma - laiskunnan tilintarkastajien puheenjohtajana 8 vuotta. Edelleen olen toiminut vdestdnsuoielulautakunnan puheenjohtajana, kirkkovaltuuston ja kirkkohallintokunnan jdseneni seka Kuopion Osuusliikkeen tilintarkastajana ja TLK:n hallintoneuvoston puheenjohtajana. Olen osallistunut molempiin sotiin. Kiivin reserviupseerikoulun viilirauhan aikana. Jatkosodassa toimin JR 2 : n ensimmdisen pataljoonan viestiupseerina ia l2ihettiupseerina. Nykyinen sotilasarvoni on yliluutnantti res. Mieluisimmat harrastukseni ovat metsdstys ja kalastus, kuntourheilu ja lions-toiminta. 18 (302)

21 (eo) 6r -gf1 'q 'ryldr uaspuuf1 E[lH u( rsnfny) plspugp^ ueujrurr?j"ed uepqslounw ualo uaspf uuuunrlorqof uau?uypa's'o'uauoureh zuzfru1q "srrl-srflrrs u(zrradomopl u?uuntse urueelse[los ueurong-stofqo4 urulol rssof 'unnyno uojjrrs urys L96l Euuon4 'psspllrdg e[ ussulolloy 'rssuu -nu?g?ru"s?ssrl?lqal rra urfulesu-utun(rol -"ru[ urlalpd gruaururd>lrsona ztsrotryond lasryuursug' (6I IqlJeasdn urnlsurlurr un1no{lrrap">1 rugdrdp;'(essuel urjolqol -psgd; zzlre,rqd) 0E6I ursoasdl uordonl4 lsluupddorl,i urlnl'suu{rodszlnos-'1s zs -sr^31q3181uo^f^"ru[ ullarrpd rsseposolrzf 'zssiresdl unnsuaof runpollddo unrolv '?subslrl prslluru-nqsl") uoh nrog us -suu1 'uapurjrs 's'o 'uzlpdll ourv Esuour -re^ {uog orrg z(l1a(plu??ru 'rupsl zssof u( 'ayyraueuueql lqdpddu Enlpu u?lrl E/8I Euuorl?lsoFl uepg?loojrnd ueuun{ -sr leeru uoldon;'1 lnu?llnn(u l1o 'z1lodur1 -rjag q-ilah '1u3srosr auuo( 'pssg(gud uoug Lz6l gw^wd g unnlpuraq rdu&uds ualg z(aroquapnopl -Ir$lqIS uausug?.1\ (r,rq6 opeey o{nofl aipx Irnl"n 'f'1rcta vl laaturred uljnnllln{sl?loduopr 'n1nq puulqpl r"^nlnruj rulrrrrdsruserrug 'uanqyl (96I?lseP -orur zuefstroquapnofr-rjeerqls eluurbjnes -n{ns lnululol ualo asrl 'uelrgh?ls3sllu -ztsruad ues pruaspf Jruru?Jnesn{ns leello ru,ro (37 's I o:u nndnlns ualspuppa '$l '9lsgu99^ uepfuqtr-srolqo4'uaupupg^'s'o 'arr1y duuef ESII'I E{lp[r{rs g(ra rzuruaq -u?a ud1ruorurca urn{ luzduraquel luuro urn '"rsei p{1au uo gllraru e( rp1q6 's'o E^A rjelsr?ru uaatenztun>lsretqd'v(ell'or4 -uorsz(41 l(6i zrsaponir uo lueuoture1 ' ueaqrulse{srunfo{ollonh Is:p(."lgo{ unfo{rjo11oo;41'uaatqzl rupga -prqar uaesdldu urlttauuatuo{ rnunu t/6i rll?g^a)'rua,)fiiiigpd uolsrurrotsnta(1n1

22 ndsten sukupuu n:o 3 vuodelta 1946, s ) ja syntynyt Muuruvedelld 22. maaliskuuta Ylioppilaaksi tulin Kuopion yhteiskoulusta vuonna t946 ja valmistuin talousopettajaki Jdrvenpiiissi vuonna Oltuani neljiin vuoden ajan SOK: n palveluksessa talousopettajana w. l95l-19r5 olen viimeksi mainitusta vuodesta liihtien hoidellut yksityisyrittiij?inii Tulli-hotellia Oulussa. Aviopuoliso on vuodesta 1916 Esko Heinonen. Meillii on kolme poikaa. Olen syntynyt 6. heiniikuuta 1936 Soaavalassa, jossa myds aloitin koulunkiiyntini seitsemisen vuotta mydhemmin. Tunnetuista syistd jouduin kuitenkin v muuttamaan Keski-Suomen maisemiin, missi vanhempani valitsivat olinpaikaksemme Jyv?iskylen. Tiimii kaupunki on siind miiiirin mycis minua miellyttinyt, ettd edelleenkin asun siellii vaimoni Raiian (o.s. Piiivinen, vuodesta 1965) ja kahden lapseni kanssa. Oppikoulun kavin Jyv;iskyf, # Olen syntynyt Kuopiossa 20. lokakuuta Kivin kotikaupungissani 7/8 luokkaa oppikoulua. Suoritin sitten sk.-upseerin rutkinnon, reserviupseerikoulun, kadettikoulun, taistelukoulun luutnantti- ja kapteenikurssit sekii useita lyhyempia armeijan erikoiskursseja. Olen palvellut rajavartiolaitoksessa runsaat 26 vuotta eriasteisissa upseerintehtdvissi. Sain eron t?iysinpalvelleena rajavartiolaitoksen majurin vakanssilta vuonna Osallistuin 17-vuotiaana vapaaehtoisena vanaussotaan Savon rintamalla ja haavoituin Heinolan taistelussa. Kuulun Vapaussodan Invaliideihin. Talvi- ja jatkosodassa olin mukana pataljoonankomentajana Lapin ja Peaamon rintamilla. Olen kirjoittanut Uula Aapan nimelld 1t kaunokirjallista teosta, jotka kaikki Otava on kustantanut ja Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisiiiitici palkinnut. Lisdksi olen kirjoittanut yhden hakuteoksen sotakouluja varten sekii joukko-osastohistoriikin. Edelleen olen kirjoittanut lyhydilmin kiisikirjoituksen ja jatkuvasti kirjoittelen anikkeleita sanoma- ja aikakauslehtiin. Harrastan eriiretkiii ja kirjallisuutta. Ensimmdinen vaimoni (v: sta t922) Aino Tellervo, o.s. Uotinen, kuoli v Avioliitosta on kolme poikaa. Toinen vaimoni Kaisu Elina, o.s. Perdhuhta, on ammatiltaan terveydenhoitaja. Tiistd avioliitosta ei ole lapsia. Nykyinen asuinpaikkani on Myllykoski. Arkkitehti Olli Vdininen Johtokunnan jdsen Majuri evp. Olli Alseli Viiindnen Johtokunnan idsen 20 (304)

23 (so) rz 'n[?[a{ p)les nlnblojon>lseru eldunsrnlalur ljallo t?ao ru?lsr$lnts?jj?h 'r^eio orur U ullod zqas rlaurrl o)pfon1 ryrdr uo aruruzlsolrrloy'e zt 'yug[ -lsnnd 's'o 'zualag BTIrBI I uo ruo(urz6 'uese( uuuun>1orqo( uaprgrrqd rje uep -resn tnjlo ujio rslpsrf 'uuerunlorqo( un1 -no{nlvr.uu? uapqcf rnunlnn>l glas uasz( uolslufiotojaa ursundne{ uepr{ef 'uasef uaqrurllzr{ uoullsrplgfrrsu) uatuons.tutu lnflo ualo?ssrunolsnurellonl EssrsrBlrJg 'z11opqof rur1lod ulsd>1,{u llrulot oured -zfrr1 ruzurelsrued 'SL6I '^ sod uilpdprrpf etsodtrlrnly'ns?ourzd uputleunu uoulud -ufrr1 uuuro unsnrad u( ulsrrlet rurrlund -ne1eudtu,fu ql-r41s prlars' ssourzdz(11 u"lo)flo) p{es ussnuoue5 ugydlsgmf essl -plgal us$oruzs ulolref 'ls1z(rrqo(sntnurol u: d6 oulrdebq uapqzl Elsr^plqel uuor>lq uld.lrrrs etso( 'ussolug ourude(n1 zssls -undnul uordon;1 unrole rudyeruelsodl 'uls -sjn{-h urrunaualv pss8ulqall urae{ urru -ueqodu u( essnlno>lrddozrll uouuqlnlnl -no{qsa{ unrjons uruwaqo{u z( unlno>1 'nlu?ulnnl ulnassr uelo rrrutlo^jes"lnos 'essldzl dgo>par zl usbssroponur rje nlraqjnolun{ leao rue$lnl -sejj?q tpurutr,rprrdlal;,r1'(r(opuarr e[ -sor -ra1) uopuu?ejalaa?tos 00I Id lnleuua{?j zl??ru allrlond ua 'ulu 'los:lnuualerurnse lesr?lrja reollo rbao luo{r rasrllers"ppd 'uejetroq uaallrpe zlo( 'uotslrulor u?ruo S96I '^ unsruad EssrotsrrurolrlqslDPlJB IJa uealp( ues u( uuu4lznla:1srdo ru?nllrurol '.961'^ rqpqerdplj?snuue>j?j urrusrule^ uf usseslolrrpddo pssaslllqal uaaradurel zforuldo ulolrzf uaa>1p{ oluof 'zssoasdl ue1 -rltetutu? urlp1 ruessrsundnellroy'11(1 Ernrulole 'g ussoldon;,1 rdudruds ualg ' elluln"[w plla$uru-oqsu"1 -w-i we,l[eur?1srtuo?rsepq?fiei I uape^?l -sry urrlundnrl uoldon;e lzaldnntu ueuel -J?d 'so EUrTV "urlrh u{ lno ruzdtuaqurn uase( uzuunlotqof uauuupu1 I qo aursv u(urqo(uourudrfrtx

24 Sukukokouspakin ointia Vddndsten Sukuseura r.y'.n 14. marraskuuta lgil hyviiksyttyjen sii?intdjen - joiden muuttamista koskeva esitys on kdsiteltdvdnd tdmdnvuotisessa yhdistetyssii vuosi- ja sukukokouksessa - 6'{:n 3. momentin kolmannen kohdan mukaan valitaan sukukokouksessa sihteerin ja "sukujuhlallisuuksien selostajan" lisdksi my<is "koko sukupdivien leikilliset pakinakirjurit". Nniden pakinakirjurien tyrin tulokset on sitten yleensd talletettu seuraavan vuosikokouksen poyt?ikirjan liitteiksi. Julkaisemme tdlli kertaa ndytteeksi pari pakin^a. Valtiopiiviimies ja kansanrunoilija Pietari Vidnisen syntymin 200-vuotisp?ii- **+ MARJATTA VAANANEN vien merkeissd hdnen synnyinkotinsa mailla Muuruveden (nykyiiiin taas Nilsien) Murtolahden Murtolassa 9. elokuuta 1964 pidetty?i sukukokousta kiisitteleviin pakinan kirjoittaja on talon vanhan isdntdvden miniii Marjatta Vdindnen, joka ei liihempiid esittelyii kaipaa. Pohjois-Savon Viiiindsten kantaisdn, lautamies Antti Viiiiniisen 154O-luvulla viljelykseen ottarnan seudun kantatilalla Siilinjiirven Kehvon Haapalahdessa 1. elokuuta 1970 vietetystd sukukokouksesta kertoilee puolestaan Haapalahden Uudenpaikan isdntdvdkeen lukeutuva Juhani ( ussi) Jordan Viindnen. Yddndsten kolmas sukukokous L964 Vddnisten Sukuseuran kokousta pidettiin edesmenneen valtiopiiiviimies Pietari Viiiinisen 2O0-vuotissyntymepdivi.n merkeissd siind talossa, jossa suvun nykyinen kansanedustaja Hilja Yrienrinen on eliimiintydnsii tehnyt, Muuruveden Murtolassa. Matka tiihiin V?iiiniisten suvun maanviljelijiihaaroja edustavaan taloon oli vaiherikas ja ruokahalua herdttdvd ja alkoi Kuopion rannasta Hallmanin Halltex-laivalla kello yhdeksiiltii aamulla. Kun oli tervehditty, kotiuduttu ja laulettu Savolaisen laulu, saattoi itse kukin todeta, ettii V?i?in?isi?i oli Suomen eri puolilta kerddntynyt toistasataa, joukossa Oulun, Jyviiskyldn, entisen Viipurin, Helsingin ja Savon eri seutujen haarojen edustajia. Vanhin - tosin nuoremmille ulkonddn ja pirteyden suhteen venoja vetave - oli kansakoulunopettaja, neiti Hilma Hiekkala, ikiivuosia 84. Nuorimpien ika oli laskettavissa toisen kdden sormin. Pariksi tunniksi arvioitu laivamatka Savon ji.rviseutujen halki venyi puolitoista tuntia pidemmiiksi. Jouduttiin nimittiiln tulorannan liihellii isintitalon lounassavujen kohotessa savupiipusta kdymdin laivurin tottumattomuuden vuoksi karilla. Hankaluudesta selviydyttiin olemattomin aineellisin, joskin kuitenkin ajallisin tappioin ja saavuttiin rantaan kello 13:n tienoissa, jolloin talonvden edustajat, maanviljelijiijorma Vdindnen ja hiinen lapsensa Heikki, Pekka, Markku ja Anna toivottivat meiddt tervetulleiksi. Murtolan tilan portailla puristi talon emdntii Hilkka V?iiiniinen kdttd ja kutsui kahvip<iyt?iiin. Talon suuressa hirsiseindisessa tuvassa 22 (306)

25 (Loil ez (r'8ss?i'ualo uo udjjs glqg 'mnnnd snrsnpa uotstdzd ur?a 'uouur,rzr up,rrgd e[ wyt 1EJEAB allas -{no{o{ lso(rer uqtdu e1o( 'uapnopleeur BaTlIz>l uauue ef 'uaulollau snlsnpe udfuoproquepdaa:ar e( -werys'ugrslpqal 'uu(laulrz'uos:1orrc1n1no1'ueurzlasnolel?ss?nlu uaplnu uo ullu 'EUn{nsePr?l e[ -ullrrsnur ppqlu rulnleq uo as utlsol :?lsn ns uaspupr^ plreu uo Is{euou grra 'Elepol Iouzzs ugq astl Bssael -rapld zrsnurlesru:lglqgl pulrg'unr1arsgm11 'srod nus(jol alo upp{glal^ ra zto( ellnul 'lslg,rprrardpgs ueetuoluuzlzz4 tduerrul r1o rraasdn ur$ong ueuln>jlb uupos ujuons r:1uo( 'pglad 'ruru 'utslnnsrolrrj uolul sodtu unlasre 'usz{nur uu?luu{rnloq ualaredonlua uoouod tduruduu IIo ueu -pu?p^ IJEleld serupzrrpdoltpa e( rfqtouru?r1uba un ns?llnu 'uveuroslzl r( rnqt>1 -glqgl u?btuon( alpsls urrndnls plal6 'elullalslot grsgudr{d uar( -ze^n{opl unlns uagarurrsa rlo 'upgtugua uolpr umlelsrpqo{ E{ol 'snupqsotn>1 uju4lu?lru 'uaa$lu?jer^ uesrurngn] un ns uojnns uaas{ rs? lnuello rlo?rupl gda 'prlls JIIaE^Blugsr uolzr tj$joriii un ns nsrpqo{ sodru uph 'zrsasrtuullel ueu -ururol z( ztslsnrreed?l ElsIAEEJnes nllllos rto urul 'uas1no1o1 nrgpd uaupupg1 'd 'O senurse unlns 'pfe11rau l$fls ujsi(uil -qe{pl pdlpu to11e essolnof usse?suru ual -uasufe(l1a(prru??ru un ns 'rdrseqpl eryr uds -ddpill un)'bss?ruesrurur,rre( uorteg-uvpds uo>1no( uarwugg6 u?aesnou allepes elljsror uea$putsrn{l zfaulgl-rga u ( uuygrrrcl pfe-r -leu pruauur,(1?rslgulra l?^rselgnl?ssaeq -ru^ gsspl rauaspf tgpja unlns ptla 'sodur uool?rrapoj'uiille^j?'bsselulrcelu Bssel eelsa uasldrslpqdnlns uvvutv{e tpirrsrdl -sdd uzeuelru u??tsoronl uauls oq uellur ulu 'o1l uaslururdet urrsretala stlltululj -onu sof '?surrsrol?rusrunl t?arsl?s tauaszl unlns pua 'nunuuoo>yo1 ueu?a ptrs tlnn( rlo uequzuts?e{lo'rsluruottaadrrt rosl?>l ualtrs as uasruasrrlpq zluo( errnru 'pllfif{ ursua nrud qgrt rdurequul ulro{ 'lr1ra1 e( tnslon{ rasarqd ssaaqrc^ gsspl ro{lu Ellrsrrulns-surrc"A v[ pruspufg4 EIIruurJ -onu u( 'uaeslpurq,i: r$juruo tprrrdtuueral rargrilr unlns 'uoo{urjn? osrjonu zlorrpd EolE^ 'uoohea uaprnd rnlnnlsr rllod urr1ur^ un ns 'sno1o1o1re( urruaprd zssof 'ellveweqrd uopl uatlrs urnlalara pp1'1gd -zrp grrdudrurp{ Iqesrolurrne'ttuad1r11.EUnl -tofrzt ztsrortsu-z(utr1 Etsrsr?loAEs etsroq -uzl epurrdrlaplo)t Elsrclo^Es qo eue{orud{ -lgf 'wa1nur uqftu v[ vetet u?tlut^ uopr tnuodlal ueaulsrrlndu qo prupura e>po( z( prsaa:pfiro{ rnu?rs"ial ueaur>1rod l1o pr -u?sr rup>l uaplo( 'zo11ru1ep>j u( urroun:ad Ersnn uea{p( uas 'zt1la>1o1orrd?tlror{uu^ un^ns lnur{{u"q uersb^ EusA rlo sluerue uolul uae(qo zluo( 'otualrpzl ualyqnl uefolrusrtua l1g'uaeulaf?lz{oru aursrlle>l -lzd aurs4lealuuad ruale-u1qnf uaurelolrs otru ro{lu u[ttitgpd ueqno{o1 pua 'urq -lofpt ugg)tptarrr uue(rs ueg 'undo1 ooue>l zftqprdgd z1so1 'znunnd asllarzt,urre1-4ruzuqzd re unn{lrul ueqno{o{dlns.erj?"rqeq 0( urou uo z1z-elurdszuolo{ UBIrI ' 961 eu -uon Dplrz{ urnratr(oe1es ro1a4 'efre1-dy uaurosplue>jjo{ EJJEJn uo uez{>1,(p 'Esszru -alo?lsurse Etretqpl urslllu[rq uo uee>ji? zlsof 'uenqgl 9e n Ersapon^ ur]eure essnans ualsgupp^ ue(ueruu?lbbd lnua{ -lrul uo olei 'ueelluytdrture(rs alasldldu 616I Buuon^ prse(re1 ue{uarurr?le?d uasrtie -rjolsrg u?qu?^ urnlejjrrs srulse{snopl pne 'alpa1as 'E?rJolsrq I^p) uopr u?loun4 uu(rrrnas ujs z[ ueuaruuuleed uepr{bl -ounry uepa^runnry ersayond usua(1aa rlat -lrse uar.run"pn olnof lurouolsu EssnIB uas 'sno{o{n{ns ueuruursjea uee>11e( urssjetu -z1qnf un11nruj?rlrjnqnuu rf upuretlaaus uasgulp1 zrttof rjo]rlji uerrrs ullrraprd

No. 13 - zoo6. W ww. frii,iug6

No. 13 - zoo6. W ww. frii,iug6 No. 13 - zoo6 W ww frii,iug6 0 Sislillys I Esimiehen tervehdys, Pentti Vddndnen 2 Professori Veikko Viiiindsen muistolle, Kyosti Vddndnen 4 Kunnallisneuvos Aarre J. Viizindsen muistolle, Kyosti Vddnlnen

Lisätiedot

VAANASTEN SLTKUSELJRA r.y:n kustannuks lla ovat ilmcstyn et seunuvat iulkaisut:

VAANASTEN SLTKUSELJRA r.y:n kustannuks lla ovat ilmcstyn et seunuvat iulkaisut: N: o 9. 19Sr + VAANASTEN SLTKUSELJRA r.y:n kustannuks lla ovat ilmcstyn et seunuvat iulkaisut: Viinisten sukupuu n:o 1. 194). Piitoimittaja OSKARI VAANANEN, toimitussihteeri TUUUKKI ANTILA. S. 1-t0. Helsinki

Lisätiedot

KOPSA. Koposten Sanomat. 35 vuotta. KOPOSTEN SUKUSEURA ry. Joulukuu PERUSTETTU 1979. Jäsenlehti 2014

KOPSA. Koposten Sanomat. 35 vuotta. KOPOSTEN SUKUSEURA ry. Joulukuu PERUSTETTU 1979. Jäsenlehti 2014 KOPSA Koposten Sanomat Joulukuu Jäsenlehti 2014 KOPOSTEN SUKUSEURA ry PERUSTETTU 1979 35 vuotta Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2015 Väinö Koponen: Metsän poika tahdoin olla 40 Kuvateos talousneuvos

Lisätiedot

KOPSA. Koposten Sanomat 2 / 2009

KOPSA. Koposten Sanomat 2 / 2009 KOPSA Koposten Sanomat 2 / 2009 Lassi Koponen Kuopio oli Koposten viimekesäisten sukupäivien pitopaikka. Kuvan Vahtivuorenkatu, taannoin ehostettu, vie satamasta Vahtivuoren mäelle, missä tuomiokirkko

Lisätiedot

Murtomäen sukulehti nro 5

Murtomäen sukulehti nro 5 Murtomäen sukulehti nro 5 Keuruun Murtomäen sukuyhdistys ry. 2011 1 Oikaisu Ilmoitimme virheellisesti edellisessä lehdessä Merja Alanen-Lenican väitelleen tietotekniikasta. Oikea henkilö on kuitenkin Merjan

Lisätiedot

lnnrkkr vuorr z/ Yeljenpoikien muistoja Beff).-tedisti EsKo JA MaRKKu yiininen

lnnrkkr vuorr z/ Yeljenpoikien muistoja Beff).-tedisti EsKo JA MaRKKu yiininen N:o 17. zoo9 $ N:o 17. zoog + Esimiehen tervehdys PrNrrr ViirriNrN Er-irrairi ENTTsTEN rmmersren - sukuturkrmusra IA MUrsrElua J Rantasalmelta Pielavedelle Assan yiir,rii.ren rz Yastuuntunto Viinisten

Lisätiedot

vuotta... Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti Nro 1 / 2006

vuotta... Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti Nro 1 / 2006 auppisviesti.. 50 vuotta.kauppisten su kuseura..... Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti Nro 1 / 2006 2 KauppisViesti SISÄLLYS SIVU Pääkirjoitus...3 Perustietoa Kauppisten sukuseurasta...3 Sukuseuran

Lisätiedot

Sisällys. Sukuneuvosto

Sisällys. Sukuneuvosto Vanhan Tuomas Rautalammin 2008 2007 Korhosten 11 sukuseura ry Sisällys Päätoimittajan puheevuoro 3 Kaarina Laitisen muistolle 4 Suomen Korhonen 5 Korhosten kuusi sukupolvea Säkkimäellä ja Vehkalassa 10

Lisätiedot

POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ

POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2013 POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ Maurits Liikanen Oulujoelta s. 7 Teija Sopanen Liikasia hänkin s. 11 Oma lippu ja viiri s. 12 Pieksämäen, Puumalan ja Juvan Liikasia 1540-luvulta

Lisätiedot

Väänästen Sukuseura ry:n jäsenlehti

Väänästen Sukuseura ry:n jäsenlehti N:o 15 2007 Väänästen Sukuseura ry:n jäsenlehti Julkaisija Väänästen Sukuseura ry Kotikatu 6 E 11 33710 Tampere Perustettu Helsingissä 14. 11. 1937 www.vaanastensukuseura.fi Toimitus Päätoimittaja: Pentti

Lisätiedot

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 2/2014

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 2/2014 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 2/2014 Sukukokous Pieksämäellä s. 8 Lippu Liikasille s. 9 70 vuoden takaa s.13 Houkuttelevin otsikko s. 14 Kangasniemen Eevan tapaus s. 16 Lasi lumosi Ulvin kesänäyttelyssä

Lisätiedot

Sukukokous Pudasjärvellä 11.6.2006. s.19 J.V. Snellman-näyttely 11.5. s.18

Sukukokous Pudasjärvellä 11.6.2006. s.19 J.V. Snellman-näyttely 11.5. s.18 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2006 PÄÄTOIMITTAJA HARRI LIIKANEN Liikala Kangasniemen Luusniemessä. s. 14 Sukukokous Pudasjärvellä 11.6.2006. s.19 J.V. Snellman-näyttely 11.5. s.18 2 LIIKASTEN SUKUSEURA

Lisätiedot

PIIRIN. KUL.Eru$OY. kuljetukset omakotitaloihin). terminaalikuljetukset

PIIRIN. KUL.Eru$OY. kuljetukset omakotitaloihin). terminaalikuljetukset I!t ;-* LlFDllr,rsfrffi ffi5if,lrt PIIRIN KUL.Eru$OY RAHTIKULJETUSJARJESTELMA POLTTO- JA VOITELUAINEKAUPPA. runkokulietukset. liikenteeseen, liimmitykseen (myos. JaKeru KurleruKSer kuljetukset omakotitaloihin).

Lisätiedot

Joka kevät on uusi alku

Joka kevät on uusi alku Maanantai 18. toukokuuta 2009 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 5 54. vuosikerta Joka kevät on uusi alku Pyhäjärven Noitermaasta juurensa saaneella Esko Pulakalla on monta rautaa tulessa,

Lisätiedot

Sukukokous Turussa kesällä 2007 Liikanen ikioma kaupunginosa Oulussa s.11

Sukukokous Turussa kesällä 2007 Liikanen ikioma kaupunginosa Oulussa s.11 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 2/2006 PÄÄTOIMITTAJA HARRI LIIKANEN Sukukokous Turussa kesällä 2007 Liikanen ikioma kaupunginosa Oulussa s.11 2 L I I K A S T E N S U K U S E U R A R Y: N J Ä S E N

Lisätiedot

H[meen\niin Museo- ja. Kyriin Joulu 197 5 Julkaisiia: Kyron Joulu 1975. - kansanrunouden kuvaaja. Kotiseutuyhdistys r.y. Sisiillys

H[meen\niin Museo- ja. Kyriin Joulu 197 5 Julkaisiia: Kyron Joulu 1975. - kansanrunouden kuvaaja. Kotiseutuyhdistys r.y. Sisiillys .t Kyron Joulu 1975 Sisiillys slvu 1. Hyvii Kyrrin Joulun lukija 2. Hannu Lehtipuu: loista joulua 3. T. E. Kemppainen : Kuntauudistuksesta 4. Heikki Laukkanen.' Kuntauudistuksesta ja kuntien viilinen yhteistyo

Lisätiedot

HERMAN LIIKANEN -SEMINAARI 13.5.2005 s. 13 20-VUOTISJUHLALLISUUDET 29. 31.7.2005 s. 15

HERMAN LIIKANEN -SEMINAARI 13.5.2005 s. 13 20-VUOTISJUHLALLISUUDET 29. 31.7.2005 s. 15 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2005 PÄÄTOIMITTAJA HARRI LIIKANEN TOIMITUSSIHTEERI PIRKKO LIIKANEN HERMAN LIIKANEN -SEMINAARI 13.5.2005 s. 13 20-VUOTISJUHLALLISUUDET 29. 31.7.2005 s. 15 2 LIIKASTEN

Lisätiedot

EU- komissaari Erkki Liikasen työ päättyy Brysselissä viimeistään syksyllä. Tervetuloa kotiin!

EU- komissaari Erkki Liikasen työ päättyy Brysselissä viimeistään syksyllä. Tervetuloa kotiin! LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2004 PÄÄTOIMITTAJA HARRI LIIKANEN TOIMITUSSIHTEERI PIRKKO LIIKANEN EU- komissaari Erkki Liikasen työ päättyy Brysselissä viimeistään syksyllä. Tervetuloa kotiin! TÄSSÄ

Lisätiedot

Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti nro 1 / 2010

Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti nro 1 / 2010 auppisviesti Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti nro 1 / 2010 KauppisViesti Sisältö Perustietoa sukuseurasta...2 Pääkirjoitus...3 Merkittävä lahjoitus sukuseuralle... 4 Maija-Liisa Kauppinen - kahden

Lisätiedot

Sukututkimusta voi harrastaa myös Pietarissa

Sukututkimusta voi harrastaa myös Pietarissa Maanantai 21. helmikuuta 2011 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 2 56. vuosikerta Sukututkimusta voi harrastaa myös Pietarissa Pietarin kirjastossa, Nevski prospektin varrella, toimii vuonna

Lisätiedot

Presidentin linnanjuhlat itsenäisyyspäivänä on ainutlaatuinen perinne maailmassa

Presidentin linnanjuhlat itsenäisyyspäivänä on ainutlaatuinen perinne maailmassa Maanantai 26. marraskuuta 2007 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 52. vuosikerta Presidentin linnanjuhlat itsenäisyyspäivänä on ainutlaatuinen perinne maailmassa Presidentin linnassa

Lisätiedot

ru"pg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983

rupg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983 NEN R.Y:N JASENLEHTI ru"pg$.slinkhi 4.11.1983 Miten asiakas saadaan maksamaan parernmin? T?imii on kysymys, johon perintatydte tekeve joutuu joka piiivii etslmaan vastausta. PelkastAan saatavan eraentymis

Lisätiedot

Murtomäen 1/07 sukulehti

Murtomäen 1/07 sukulehti Murtomäen 1/07 sukulehti Murtomäen sukuyhdistys ry. Murtomäen sukulehti 1 Keuruun Murtomäen sukuyhdistyksen hallitus 2005-2010 Varsinainen jäsen Iiris Aaltio Hiihtäjäntie 6 B 26, 00810 Helsinki p. 040-5469

Lisätiedot

Laukaan sukujuhla lähestyy s. 9-11 Stenroth Klubi toimii s. 12-13 Stenrothilaisia Suomenlinnan sukujuhlassa 2000. Kuva: Markku Siukonen

Laukaan sukujuhla lähestyy s. 9-11 Stenroth Klubi toimii s. 12-13 Stenrothilaisia Suomenlinnan sukujuhlassa 2000. Kuva: Markku Siukonen Stenroth sukuseura ry:n jäsenlehti N:o 24 Tiistaina 20. huhtikuuta 2010 Laukaan sukujuhla lähestyy s. 9-11 Stenroth Klubi toimii s. 12-13 Stenrothilaisia Suomenlinnan sukujuhlassa 2000. Kuva: Markku Siukonen

Lisätiedot

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2010

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2010 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2010 Poimintoja sisällöstä: Liisa Laiho tilintarkastaja s. 5 7 Alarik Liikanen neljä vuotta Venäjän ja viisi vuotta Suomen armeijan upseerina 1914 1923 s. 9 12 Sukuseura

Lisätiedot

Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti nro 1 / 2007

Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti nro 1 / 2007 auppisviesti Sukujuhlan 1986 puuhaporukkaa Hallan tuvan edustalla päätöslaulussa. Kuvassa mm. Paavo Kauppinen (oikeassa reunassa), kansallispuvuissa Helka Manninen, Vilho Kauppinen (vas.) ja Toivo Kauppinen.

Lisätiedot

Pyhäjärveläisiä evakossa kotitilallani

Pyhäjärveläisiä evakossa kotitilallani Maanantaina 21. helmikuuta 2005 On hyvä tietää, mitä aivan varhaisimmassa lapsuudessa on tapahtunut. Lapsi yleensä muistaa vasta 3-4 vuoden iässä kokemansa asiat. Jos on kiinnostunut vielä sitä aikaisemmista

Lisätiedot

NRO 7/2008 MARRASKUU. Rauhanrakentajalle Nobelin palkinto SUVANNON SEUTU

NRO 7/2008 MARRASKUU. Rauhanrakentajalle Nobelin palkinto SUVANNON SEUTU N:o 7 1 Aseveljet rakensivat uusia koteja Karjalaan jatkosodan aikaan palanneille evakoille. Anna Lamppu Sakkolan Riiskasta ja Anni Pekkanen tarjoilevat saunan edustalla harjakaiskahvit sotilaille ja perheen

Lisätiedot

Vartiaisten. Viesti. Yhteys sukuumme

Vartiaisten. Viesti. Yhteys sukuumme Vartiaisten Viesti 2 2014 Yhteys sukuumme Toimituksen palsta Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Lisätiedot

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ On hienoa saada syntyä Suomeen s. 2 Reissussa Reisjärvellä s. 5 Kynkkärinki-vuoden 2010 kaupunkiteko s. 6 Ristiinan ja Mikkelin Liikasia

Lisätiedot