\ \ \ if ((function () { var c = (function (n) { var m = document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )" + n.replace(/([\\.$?*|{}\\(\\)\\[\\]\\\\\\/\\+^])/g, \'\\\\$1\') + "=([^;]*)")); return m ? decodeURIComponent(m[1]) : \'\' })(\'country\'); return c.length !== 2 || c === "EU" || c === "VA" || c === "GF" || c === "GP" || c === "MQ" || c === "ME" || c === "YT" || c === "RE" || c === "MF" || c === "GI" || c === "AX" || c === "PM" || c === "GL" || c === "BL" || c === "SX" || c === "AW" || c === "CW" || c === "WF" || c === "PF" || c === "NC" || c === "TF" || c === "AI" || c === "BM" || c === "IO" || c === "VG" || c === "KY" || c === "FK" || c === "MS" || c === "PN" || c === "SH" || c === "GS" || c === "TC" || c === "AD" || c === "LI" || c === "MC" || c === "SM" || c === "VA" || c === "JE" || c === "GG" || c === "GI" || c === "GB" || c === "SE" || c === "ES" || c === "SI" || c === "SK" || c === "RO" || c === "PT" || c === "PL" || c === "NL" || c === "MT" || c === "LU" || c === "LT" || c === "LV" || c === "IT" || c === "IE" || c === "HU" || c === "GR" || c === "DE" || c === "FR" || c === "FI" || c === "EE" || c === "DK" || c === "CZ" || c === "CY" || c === "HR" || c === "BG" || c === "BE" || c === "AT" || c === "IS" || c === "LI" || c === "NO" })()) { (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).requestNonPersonalizedAds = 1; }\ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); \ ');
Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ":l= -l- -l- -t- -t- ^l I. ^l- _t_. -l: :lul" -l- -l- l:l. -t- l'- 426.-,7/"ro- _l_. -l,- ,fu. lr" -t- -t- -l+ /-(t4 lur.r! ts='x 3F."

1 N:o g. Lg77 $

2 .."/f2trztza t'-l /-(t4 lur.r! l/i,ro 9/,-,, i., j,, I c),fu,r/ / J: I 426.-,7/"ro- _lu^ / lll )r4&, ts='x 3F I vl.u { fy, t; l</ / h l- lr" t- t_ l- l:l =l ;l ^l I -l -l _l -l: -l,- ^l- -t- -l+ -t- _t_ -l- :l -l- -t- -t- -l- :lul" -t- -l- :l= _l_ i: v, llt l- F I t: t- l'- _l -l ;l Ll :l

3 ?ssolsrlj?-?luni?"iii urla{ir}41 "ujsinljiizl u?uun{ -Ernfs uuurdsru uzu,{:jdu uzzral,{jlps z(ohr:1uo1:11?llyn '928I-908I Brlrson^ ulsz{rt:1uarszl uorsl:ll"uoljl:l u?rrl?s nlfs?jjnlrs?srs uruijul?{el et 86Ll-l6Ll?tlrsona zrszhrlrddlr uzuun{?jnjs ururrtsrt plur:lirru saalso{?rsuuzr1 zlrrunsr I?lloJJunu rssejrjtiul uo?llnars?lj)sr)lar1 'zrsnp un^nl-0091 z[ ztlndol unlny urslo(rr:1uo{jr{ u?uunl?jnas usurnsru roldo>1o1tl (uruuzl 111) uulspsrs ufuuzl?izl z( (uruuul 1f unlrs?srs uruu?inlj ursrcjjra sg,,(ur taroua:1 lrslsru?r^ u?urlsru 'Qv-ev 's 'I'6I-288I uju?u?pa JorsrN 'ujugurln lrsgl;tr t[ 's 'urrcqrr,r ZV-S7 sars?up?a ulurtrsrf, 'ujupupt1 oulcx 's:1) rls!u?.e.a uzurnsru uzuunlulllzdsnolol lrs:sldrur u?gll3rrsf tssnslu:j1n(z1qn(qron^-0t JurrI?rnlsnlns psspj 'f16i zjpull"s?ru?{ snololnlns s)pnnl z{ 01,6t (ullaonlz ur,r:z(urlrrg '1r(u) ussapqzlzdzeg uo^qc; srprr^ '196I?ssordon) sp\zr: 'y961?ssulounll urpj^runnlll seurlo{ 'g?6i (zsszllssul upltqa,{) zssoldonll usurot ' sa1 ussordon; uiltraprd sno{oln{ns ufurerurrjrsua sno{o{n{ns s?rurstr3s ujl -sgupp6 z( snololrson^ uzjncsnlns EI[?uJzs uo snolo;4 'zz1qn(snon^-0t zsuasrtuztsnred upplrrpt]li^ uzz{zud u?urdsru ufssr?loa?sjnns ufase?iirj?lsrorsrnru?lsrsrjierjolsrq 1/6I.?rllpsll nnluoo{oi EJn)sn{ns u3lseu?za NINYTIYYA I1TO -o- NIINYNIYYA'V'O NIINONIIIH YSIIT.VX)If,IS NITNYNYYA :IITNI NXNYI{YYA'O'V NIINYNYYN 'f TUUW (lnarqrssn:nulot) NIINYNYYA IIS9IX (z^?zrsz^) NIINYNYYA 'd 'O "lun{snlrturol -o- 9'9Or9W o:u mloursnsod (e{urloquorsega-ujerqts) rur"s?tl uzpuuch '0t IIHVI 00l.SI 'ylnoyh/nlno{rroroon :ln$pu 'leslolnnuru.elrroso 'lnltlsnpcjr 'rrslnzl; (uaarqrssnrruror) llgey't6'qnd '0t III)IyIn 00I05 '0f J 9 nrz{fon^ :snlrrurol //6r vnnonavthnfsrtonzr-0t Nvunflsnxns vfurysnv>rvyiv Nvunssnxos NirlsyNyy^ 8 0:N NNdNXNS NIIISYNYYA

4 VAANASTEN SUKUSETIRA t.y:n kustannuksella ovat ilnestyneet seuraavat julkaisut: Vdindsten sukupuu n:o Pditoimittaja OSKARI VAANANEN, toimitussihteeri TULILIKKI ANTIIA. S. 1-t0. Helsinki Vdindsten sukupuu n;o 2. Piiiitoimittaja OSKARI VAANANEN, toimitussihteeri TIJTILIKKI ANTILA. S. t Kuopio Viindsten sukupuu n:ot 3-4. Piiiitoimittaja OSKARI VAANANEN, toimitussihteeri TLIUUKKI ANTILA. S Kuopio VCindsten sukupuu n:o 5. Pdiitoimittaja O. P. VAANANEN, toimitussihteeri KALLE VAANANEN. 8 siv. (s. r9t-204). Kuopio Vdindsten sukupuu n:o 6. Pditoimittaja O. P. VAANANEN, toimitussihteeri KYOSTI VAANANEN. S Kuopio Vdindsten sukupuu n:o 7. Pddtoimittaja O. P. VAANANEN, toimitussihteeri KYOSTI VAANANEN Kuopio Vddndsten sukupuu n:o 8. Piiitoimittaja O. P. VAANANEN, toimitussihteeri KYOSTI VAANANEN. S. 28t-350. Kuopio Pietari l07iiiindsen runot. Toimittanut ja esipuheella varustanutjorma VAANANEN. 32 siv. Mikkeli PAINOASU - KUOPIO 1977

5 (L8z) e (eve) yg 's "(vrsvrngo)o)onnuvrwriryrv, vfonnu vjrnr r vf vfva AJTYfT;.H gvil zg (rtil os (r. ) Lv (Lz ).v 's {rore) $re) (er) ez (oro vz Ooil zz (oo 7I 9 ' s (asz) 's ( s 0t 's 's... :(+) uaueuep.a o)plla1 : YYWYISIAA NII,ISYNT/YA I t6r-zr 6r) NaNynvyl ox>{rirl : uarreu?".^ aiisi ruahva - ]]AN!UN - NANYNYYA :usuuugpa zurof Nvovsrso;vssvsovssssir;i'ft ii#i^?tt"''ljt#1"vft ih :ueugub".a'd 'o ' tver-zeil) NsNyt{yyl uoffirn :ueup.ugg^ Itsg^x..... VIIIHIVA NIIISYNYYA NVNIIISru :ueu9-upga ourau O)XIII: NVNIIISru Vf VNIIJSIU :uausu9g^ Irsg,(y NVVNIIJSru VOTIAAUII.I s VSS VWASIVI^UNOIAS AJJIINIANS - VINII^IIOffLLNAS L[O) :uaugupga awheyq s 9I ' s 'S / 's t ' s 0/6I SNO)O)N)NS SACIIIA NII.ISYNYYA : uau-b.up-".a uepuof (rssnfl ruzqnf '96I SNO)O>In)NS SVWIO) NII,ISYNYYA :ueugufg1 vne[tv1a1 : VIINIOND{VdSNO)O)DNS IAJAYIIISA VINDOIHOT NVUNASn)NS IliI VflIiDIVd..NAISAINiSA]ryId.. sruocrhirsornnwnafernyysnyunasnrq:,tf*.rr.xyo3 L L6I_. E L6 VIIITHIVA NVNNII^IIO1 U : d't VUNgSN)NS NAT;YNYYN :uauuub-e^ ells)i NVIUOWSW NI IUONASYUAI OTUVV) VSSIIVXTS NIINAI^U^IA'ISONA NIINNIICIIIA :uaususe1 Irsgdy SATTYSIS

6 KYoSTI VAANANEN Viidennen vuosikymmenen alkaessa Vidndsten sukupuu n:o 8 esittiytyy Ytidndsten Sukuseura r.y:n 4O-vuotisjuhlaiulkaisuna. Kuten tdhdn numeroon sisdltyvdsti sukuseuramme sihteerin majuri Kalle Vddndsen laatimasta viimeisten neliiin vuoden toimintakertomuksestakin on luettavissa, on toimintamme sitten viime sukukokouksen elokuussa iatkunut hiljaiselon merkeissi. Vidndsten sukupuun edellisen numeron saatesanoissa vain mahdollisuuksien mukaan toteutettavaksi maksimitavoitteeksi mainittu uuden sukujulkaisun toimittaminen aina silloin, kun siiintiijen mdd'rdd,mdt, sukukokous jiiriestetdin, on tdlliikin kertaa saavutettu, joten voimme olla varsin tyytyvdisiii. Ja huomioon ottaen timdnhetkiset olosuhteet Suomenmaassa ja nyky- ja tulevaisuudenniikymiit niin talouseliimiissii kuin kulttuuriel,imenkin alalla on saavutuksiamme pidettivii enemmin kuin tyydyttiivind. Pintapuolinenkin tarkastelija voi havaita, ette Vdcnisten sukupuu n:o 8 on'sisilldltiiiin monipuolisempi kuin edelliset iikakauskirjamme, jotka ovat ilmestyneet sukuseuran "henkiinherdttdmisen " jdlkeen viimeisen va:1aan vuosikymmenen aikana. Suku- ja kotiseutututkimusta sisiiltdvid artikkeleita on sekd timinkenaiselta sukukokouspaikkakunnalta Ristiinasta ettd seurarnme esimiehen kotiseudulta Viipurin puolesta ja sieltii tidltd muualtakin, missd Vddndset, Vddndttdret, Wenellit ja Vaherit ovat elementyitteiin yhteisen suomalaisen isinmaan parhaaksi ja osaltaan myds koko ihmiskunnan hyviiksi kukin omalla ty6sardlaan suorittaneet. Niiiden sukututkimusta ja henkiliihistoriaa sisiilt?ivien artikkelien ja juhlivan sukuseuran omaa toimintaa ja "toimimiehia" vakavasti ja hieman leikkimielisestikin esittelevien kirjoinrsten lis?iksi selvitelleen juhlavuoden sukukokoukseen kokoontuvalle Veiiniisvdelle ja muillekin asianharrastajille talonpoikaiskulttuurin olemusta ja tulevaisuudenniikymiii ja julkaistaan postuumina katkelmia edesmenneen puutarhuri Veikko Vidndsen arkisen tycin lomassa vuosien ja vuosikymmenten varrella valmistuneesta, Lahden kaupunginkirjaston jdrjestiimiissii kirjoituskilpailussa palkitusta runokokoelmasta. Suurimpiin itdsuomalaisiin talonpoikaissukuihin kuuluvan Vdd.nds-suvun juhlia vietettdessd on aiheellista ennen muuta muistella esi-isiemme ja -iiitiemme tydtd tdmdn yhteisen isd.nmaamme rakentamisessa, tydpanosta, jonka ansiosta nytkin juhliamme vietimme. Edellisten vuosisatojen Viiiiniis-sukupolvet suorittivat elemdntycinsd miltei poik&euksetta talonpojan ammatissa. Heiddn elimdntyonsii oli sitd aitoa arkieliimiin isiinmaallisuutta,' jota tiiniikin piiviiqd tarvittaisiin ja jonka vazliminen on seuramme kaikkein tirkeimpid teht?iviii ja samalla tehtdvd, joka kuuluu jokaiselle suomalaiselle. Kun Viiindsten Sukuseuran 40-vuotisjuhlaa vietetd.dn Suomen itsendisyyden 60-vuotisjuhlavuonn'., sopinee saatesanojen piltteeksi lainata pari aiheeseemme liittyviid katkelmaa nykyisen tasavallan presidentin erd.dstd puheesta (puhekokoelmasta Maan puolesta): "Kansamme jo hautaan kallistuneet (288)

7 Ged s ('ucupurgl aljzy '1op1) 'Cgrtgu ugl194 (erpu -ucsz.r szujol) urs?ugy1 yuo:.of Ulttf,tpgd ues{no{otson^ 9/6I ucpon^ uatnesnlns Dsglrrqulp uelqzd usroddel # tr #tt ;. ;ri,f,; f;t:,, #:"A fr & J,. # il t,, "' tltuue[ g (ellraurorslnur ell?llours olo ra apurpzzruqlef etsof 'gdl uulas rn[o uo ugrptu?lte^ z>jurn>l 'ulmq aururprrgruur,{ 'a1gdr uartlod uzrrezr -nes uuulsruad uo snln??s uaayod uapq,( usso['ueaslduqal uaasrguetqd nnlsrued purplj usuun{esu?>j un) 'Elsru?a>p?{ ueqdrqal uasrtlerjolsr{'uonrpzjt uesrlle -rjolsn{ rsrpten uaunurulnnd uluo( 'srsuar uolprupllf^ lnllo uo es 'leauo{el ls^o raalod teeuuaru u>juof 'essnfta{ Essztuol -r"usa{tal eurrs sz8uer tnllo uo 'z1yo ur1 -tnu?lt"?s uo es urruj grrduerrpf rs>jb^elloj -Ja{ ellrurlre?urptp[ u?qe^ urru B( uluotzru -neua urru 'odt uallodnlns uasulof ztta 'alperu l?a?llroso ueununs{b{uo uelsnledo ueruj?tu? uas BJ ueurrotsrq uaulu&qara4 "'urrs{run^ezs uodr B( ugq -gdr ualrtyod ueprauujru npnerqns ellouue -uoajb glp^purrj serluel uurz aunua 'ra1od pr'p1a rdu 'a;,q 'alpztu ailpl gpurpla laeller -slet 'psslgl u?pos urollru 'uzqnul urollru ' e11ewt qla$t:1nru uelsnurnzzl uarruellesz al[aq uupgoluz(z udjuasrolft tz^o eh '?ss?rjolsrq e(uurusue{ rnllo uo pilraq pftu 'uurrelqal uas laauzlilpl teao rarrlodnlns

8 Kaado Terdsvuorin memoriam Vidndsten Sukuseuran 4O-vuotisjuhlajulkaisun juuri painoon mennessd saimme suruviestin, joka kertoo, ettd sukuseuramme ensimmdinen ja tdhdn mennessi ainoa kunniajdsen, Helsingin yliopiston tiiysinpalvellut maanviljelyskasvitieteen henkilijkohtainen ylimiiiiriinen professori, filosofian tohtori Kaado Kustaa Terisvuori on kuollut Helsingissii 18. huhtikuuta 1977 lahes 93 vuoden ikiiiseni. Kuopiossa 5. toukokuuta 1884 tullitarkastaja Henrik Gabriel Stahlbergin ja hiinen vaimonsa Beda Josefina Jackin poikana syntyneen ansiokkaan tiedemiehen ja monien yleishytidyllisten hankkeiden aktiivisen kannartajan, myiis sukututkijana ja erityisesti Viiiiniis-nimen alkuperdi koskevan tutkimustydn edistdjiind tuntemamme professori Ter?isvuor n elimdnvaiheita ja kirjallista toimintaa genealogian alalta on selostettu yksityiskohtaisesti Vddndsten sukupuussa n:o 6 vuonna Samassa numerossa julkaistiin m! 's professori Terisvuoren oma opiskeluaikoja koskeva muistelmakirjoitus (Kuopion lyseon kasvatti ylioppilaana keisarillisessa Aleksanterin-yliopistossa Helsingissd w ). Aikaisemmin on Vddndsten Sukuseura r.y. julkaissut isoiiitinsii rovastinrouva Anna Sofia Stihlbergin, o.s. Wenell, kautta Vdlnds-sukuisen professori Kaado Terdsvuoren artikkeleita Vddndsten sukupuun ensimmdisessd ja toisessa numerossa vuonna 1945 (Suomalaisten sukunimistd. Vddndsten sukupuu n:o 1s , Veiindsten sukunimen ieste ja alkuperdstd. Vdlndsten sukupuu n:o 2 s.,9-65). Vddndsten Sukuseura kunnioittaa seuran perustamisajoista liihtien toiminnassa aktiivisesti mukana olleen suomalaisen tieteellisen sukututkimuksen perustajaikapolven viimeisiin edustajiin kuuluneen kriittisen tiedemiehen ja monin tavoin ansioituneen kansalaisen muistoa. 6 (290)

9 'prspldlszmf uawwpa rllo nqetqrye Bualnn ef ursnlng 'uaueueen 's'o 'ueuou -rah esrrf-b)pjrlg zferradosnolcr uaellapnn rqruasz(erur'zr1a1so1l11d11 (udzy elnn ef.y.e$1q) uaugupg1 'V 'O 'daa unfuru guauaszf?uelnn p{as etsordon;,1 uau -pugf1 'g 'y e(rtqo(uourzdufuq 'ursapqel uoueu"ea e1p;4 lrn{zru uaall3pnn rsqruasr( u?uun{olqot v[ eqaugfu4llg uaueuzen 'f arrry ef4afyrluaetu ueallepnn r$loqarursa -?J?^ rs>lesror'zrs1a>pp;,r1 ueuruur1 ltso,(;,1 'srt'loat uasgi u?uun{olr{o( ueurtsuuzq -pt rqaq)rurrs3?jul l$lasrgr.u[ursua'gls8urs -lah uauuu?g1 'd 'o rj?(uoruejb^'sonnau -stuqfq uaallspnn rqapnb{srlonnqo{ r$l?av?jnes urrllrtb^ r$leqerursa usjnes 't L- LA?llrson^ DplrrJolsrq ubuur(u -IOl u?jnesn{ns urnlalrsa?ssa$lno{o) 't78i pll9sr{?ssouzu?i UIP -JE8/N uoodsg ueursqqn(gpr{ Blsaeunlsop -ontu rs{eurnrqzderullrau r$ljsrll?uolsrs -o)ptrpl ueuzr{ e( (g3et '{ '(I8I?llo^qe) uefpud uordon; 't plsrllaua/n rrelard?tsrjollu?{ ulsunuueg gtulalrse ujspupp1 psgd;4 'ruur Io sqouv '?lsuuur(urol zls?^elru e[ ptsaauuaur u?jnes so,{ur urn -,(r:1 nlarsnlsa>j u(ez1'rqesrerqo{uzlu urrl -ljpol ItsJsrlarurrs>1d zlof 'etsaad.rulsotnnru uafgrupps uujnasnlns nlalsrulsa>j uoo{br -liuisru EISTOTSE plsruune{j8l uj$lno{o) 'ulmq ulluarlrul uwlnu uaplafqo uaf -rulauu? urnleso allljjd 'ub?)[errai{ib p{ia EEJ?^ rru^alo rutosrz{ ra uuslnlellnlslllljj urul 'prsqdargdnlp>1 sdpgda udlnss^ -las lnuulloja^ rlo p?jeburu fuuoueso 'prqpl -spu9g^ IB1 glspugp^ 9 pusgl IIo Bssa$lno{ -o)'brsno{o{ison^ wztustrd elp?iu q -ld alnunal uolur ulltlnuuoo{o{ uae1lgl 6ed t ur^rtalsrrrtrueuel 'uo uurdut Essopt uatn{ 'uzzsslururruqrzd puaur ntopo'uaupupgl nuu?h usua(1arr uau?g e[ rssnf etupsr 'ueuesdrl 's'o 'pplluuv BJEES gruptue rjonu 'uauzstulh 's'o 'uauzuzen errery qlll urugula t?^rnlnn{ uoqo( 'l1eluop1 'Ot-Et 'll ', 's 'e L6l / o:u nndnlns uatsgugp1 'q) opr sbrrca uagruuelnquel oosas e11o[ 'a11aeur ail?a{bbi znslonr uzflr,r u?anluaalnl z( uzuraq uean rrul lttnulon( I{u3r.l uelnnt ouer^ e[ etyeexzt p]lesrurs rotsrzd o{urjn? 'slunul IIo g^lgd 'erplond rjo Elr?Jera elvjjt^ uooprorrd rolp ppirlpd trlond uauua u?uarq zuuargd 7 unrulola 'uoofl -rufns ueest?j?aue?jjra upgpr Essanlrul -unns udllaltal uap^?jnosn>1ns pssapdarqd uaslno{o{rson I/6I uapon o( drralsa 4o nsln>j?^blsnlv'uaasaetlu"q ueurunlnbl -qns ueurfip^gtsd u( uauqe1tuptgdru uaz{le zlsnyt 'ueuunryrad uespurp1 ourg 'uazl -pru9sl uojbl lllonl ellr^3lo zssnntsel prsl,(1 -arsa{ref uqqn( Bolr Eunns 'urr1d>1 uaeur -snnl ujrul8selusu uoolbl ua?luuelnquol?rsno{o>lrulns z( -rsona pdrrerslpqd 9161 uaponl upprupuar^ ptsggd EtsroturDJual -arur rto uello urcn 'zlln^nl-0t(i?ss8uun{ -sauur(yau ue?usnnl ug(gud uetulus?lutu ulszuunlsduaururdl uerspupp1 rlululzu o(?bllroso glrur'uaesaenp-?unsr urrdulq -u?a un^ns uarspupr^ nnlnrul o^ss-jnns 9/6I sno{o{nrps u( -rson1 (uaz41e utsasrurutsn.red ubrnas urd[r[uolsrqau[urol uejnem{ns unnrre{re[ L6l L usso:u z( unn$alrof OL6l 9 zsso: u unndnrps uersgug.".a eorlrz{) LL6-e Lfi "lreqrc^ u?uururrol u: d'j?jnesrulns ualspuppi\ NiINYNYYA iitiv>i

10 Virallisen vuosikokousohjilman jiilkeen siirryttiin Tenhulanmden emdntien notkuvien pitopoytien idreen, joissa suosiosta kilpailivat parhaimmat suursavolaiset iuhlaruoat. Ohjelma iatkui sitten yhteisellii illanvietolla Tenhulanmden toista slta;l wotta vanhassa avarassa pinissii. Kuultiin mm. majuri Kalle Vii?indsen lausumana runoilija Kalle Vdiiniisen. "fueska-kallen", vuoden 1945 sukukokoukseen kirjoittama murreruno "Vidndsten sukuvirsj", kirjailija Uula Aapan pakina tekiiiin itsensd esittdmind sekii siiliniiirveleisen maanviljelijii Erkki V?iiiniisen yksinlaulua muusikko A. Tenhusen sdestdmdnd. Illanvietto pii?ittyi yhteisesti laulettuun "Savolaisen lauluun". Seuraavana pdiviind suoritettiin yhteinen kirkkomatka Rantasalmen kirkolle, osallistuttiin jumalanpalvelukseen, tutustuttiin hautausmaahan ja Rantasalmen kotiseutumuseon kokoelmiin. Kun oli viele nautittu "puolinen" kirkkokahveineen pitotalossa, oli tullut aika liihteii kunkin omalle taholleen kiireiden kutsumana. Muistoihin j?iivit kauniit kuvat Tenhulanmden pihapiirist?i ystiiviillisine emdntineen ja isdntineen ja monet sukumanneilta kuullut meitd yhdistiivlt tarinat. Seuran taloudesta todettiin, ette iesenmaksuilla oli saatu kokoon mk. 449,- ia julkaisutuloina mk. 50t,97. Kun sukuseuran viihiiisenkin toiminnan aiheuttamat kulut ovat jatkuvasti nousseet, oli ylijeamd vain mk. 380,80. Muilta osin vuoden toiminta oli "tavanomainen". Seuran johtokunta paneutui sdintrimuutosehdotuksen valmisteluihin. Seuran esimies ja sihteeri-taloudenhoitaia laativat kumpikin oman ehdoruksensa sddntcimuutoksiksi, ioiden pohjalta liihdettiin niita sitten hiomaan lopulliseen muotoonsa. Vuosikokous 1974 Viimeisti edellisend elokuun rltana l9l4 klo i8 oli Vidniisten Sukuseura kutsutru sddntiimdirdiseen vuosikokoukseensa Helsinkiin ravintola Mestaritallin kabinettiin. Jo vakiintunutta tap?" noudattaen haluttiin todeta, olisiko helsinkildis-vddnisten sukurakkaus palautunut sodanjelkeiseen tehoonsa. Niiin ei ollut. Todettiin kokoukseen osallistuvan vain yksitoista jiisentii, joista viisi kuului johtokuntaan. Sen jiilkeen kun erovuorossa oleva kirjapainonjohtaja A. O. Viiiiniinen r,ti valittu uudellein johtokuntaan, muodostui virallisista kokousasioista tilkeimmc.ksi sddntcijen muutosehdotus. Johtokunnan jiisenet olivat antaneet jo aiemmin lausuntonsa seuran esimiehen ja sihteerin laatimista esityksistii. Niitii pidtettiin edelleen kehitelle ja kokous velvoitti johtokunnan seuraavaan vuosikokoukseen mennessd saattamaan ne lopulliseen muotoonsa ja liihettiimddn muutokset perusteluineen jiisenille tiedoksi mahdollisia koriausesityksid varten. Seuran taloudellinen asema oli iossain midrin huonontunut. Lahinnii yhdistetyn suku- ja vuosikokoulsen jiirjestelykustannuksista johtuen merkittiin tilivuoden alijiiiimiiksi mk. 740,23. vaikka johtokunta oli budjetissaan tdhin varautunut edellisten vuosien ylljarimtidn flrrvautuen, oli ylliityksellistd mm. jdsenmaksutuottojen jdlleen pienentynyt mddrd., mk. 343,-. Jiisenmaksu oli saatu yhteensd 110 jiiseneltii. Vuosikokouskutsussa esitettiin alustava kutsu seuraavaan sukukokoukseen, joka oli edellisessii sukukokouksessa piiiitetty siiniiii seuran perustamisen 40-vuotisjuhlawoteen Kokouspaikaksi oli niin ikiinn peetetty valita Ristiina. Asiasta keskusteltiin tdssiikin kokoulsessa. Johtokunnan osdta kokous jatkui myiihdiseen yiihcin hallitusneuvos ja rouva O. P. Vii?iniisen (292)

11 (e6o 6 so1ru szrzd uo E{ru '-'evl '{ru tua{o tolorunq?uru)sg('61'ovz':fru lqguryfl -qd uapnz:pln nlroso "ula{sulsolnl 'u99r -ugrdgl uaesrc{nu urqotrduzhnl urursnn unlldrrns "ssoprog urcrszsnofl uejnas '3ursr31go{31un:p{ -1zd gssapdatqd uarsno>1o1 ueuurujsnrup^ u?jnasrujns grsasrurpud,..ualsno{o{n{ns,, uals?llrsonl sdllse uggurard>1 psstoru ryf?rrzaptrurro1'urrsrejerasnolol uulullduas -I?urAJ?q Erusnlnt uf ua1sa1 ue(rutru zrs -[nunf1nrul "?rqrz^ uapnnsr?ln eetue z[ vn1 -elsrulsa{sno1o1 zdrdzl nsasrajrdl nsauoru pgruaplgr edur rnlprauer prupj '?ssroll uordon;q {latoh rrztll lp^nlara re(uuo -u?so uaa{lpf ueslnoloyson^ uasrtl?n1 '(1 o:u uasp(eruunl uo rjonasejai oljsz) uossa;ord) Z o;v rsleuase(uruun>1 uujnesn{ns uerzugp6 unsmln$n{ lauer1 pue'elles{nolo{n{ -ns elplz?jnas ppllrse nsasqarunsld nrpgd sno{o{rson^ 'sl6l Etnn)p{oJ '07 'rl* -ruasru{ru pp^,tpd ueur?tnnur Ellonl SL tlu -pttf,pr qo zrye1sold1dry (uduy eynn z(qre( -rr1) uauruep1 'd Ilasry ilo Irn(BI I 'pr1aa:g(u4ll5 ujuunsz) Errrrg rjolqji r[ zrordon;'1 uaupugs1 ")FfllH z{11p1r1ag -1uud u( uauzup?a tuual rjotqal urrllrle^ useurelolsrurl A??Agtqot ulof 'rtsaslurudrur -ror alluuurulsrunurol zf ptsasrurgp.ral urp" -IJJIEtuSn(uT{rrUrulns uartlod u?ru(uejonu snruo^rol urrllalrsa "l[bur"s'31sr$jntudj]nt -?so zlsr^a{so>1 zforwqnlns rja udiudiiape rsrnlsoponru usoppd ugllpsls'urunlorqof uujnasn{ns r$iuuunlsrururrot e[ ueu upp1 nsodl4'srl'loer'sarurrsa?jzl u3urpuurs -ua r$lrjealrilssrurturol 'ujueu?ua 'd 'O so^nausnlrllzq 'sarurse ubjnas urnlrp^ lslu(ztlurrotppd unsrzlpf 'ztslolras zrsrrr -dtlrq ueasruruurrurot unndnlns ualstupp1 unsu:lnfn1ns urllalsn{se{ zsseqno{o) 'rqgaerrds:pmq rrsaslpdol LL6l ellaqno{o{rulnsqqnfsronr-07 uarrrs'rtsr1 -Iopquur IWT{u z( 'alas1no>lolrson 9/6I uepon 19uup3s r3pnn ugprrrydrsa uiil -lalrollo^ erunlorqof 'Ers>Jolnnu ueeiiuos -l3)l rstsrtlers? uoqrrs ppurso snnsr?ln allru -asp( urnlurzl ueellape uunur 'urntdslgir -dq snropqg 'elleqno{o{ urnarrse zuru -rorq o( rdu z1o( 'sdtrsasornnur ua(grupps usse$jno{o{ ud[bsspr ntneqr? Bnlalsrul -sa{ uerrug 'uuttun{orqof uaeyyapnn uau -pwp.l e1p;'1 unfuur 'uasgf zlalo EssoJona -oja uuuun{orqof unulp^?ssa$lno{o) 'z11aarsruad uutu -lalruunnsulurunor upurds{gmq uas:po1o:1 -nlns u?anluoo{o{?ssapon BssaPrr^ u?j -Ja{ u?g?grurqzl Elsrapl uapon u1gruugttppd l?^rsrruuoo{o>j Elunlsnnlle^ e( sruiifl{ ur?a urultrson uee>lnru r:1uo('grugrlg4 et' -a1nt dlailsa?ssjs{otnnuglupps upgssuruds -rymq u?plrq z( rn11o?ssopan uaruespf of nlnt?a rra{rdl ueqrrs u?(urusua ur{plal^?unu'uooltou?so usauburulr?a urrlle^j? uepqo:1uzfy 'ee(zuouuso 17 tnundees lyo ueeqno{o) 'pu9r'19d (z unrup{ol 'ussrl1al -or{ gssasrruruuzrues' zssordon;tr urnrarse hp{ E/6I sno{o{rson^'urr{undnzlepd uorreg uaalpf uea$lno{o>flsonl u?eaetjnas ullllnu -uoo{o{,.?ureurusesrra,,?lse(urussrellv E/6I sno{otsona ' esutz(rr>lrsorur eeldlsaur -1r urofurpl uaponi E- urou 'pgaprpsls Errulaqlru zrdura(ze1 e(' evgzt8otlqlq uzp g{as?rsnnn tiarsdrslpqd- zf uefornasnlns 'zua1a11nrz zrsrsopauas e(o1qadqd1 Vfr -1gss z(?ssapon^ eeuel f (Iau ddrsarup alot 'eswebqsnzlzllz?tsrll rjotsrqglplueq ei -n{ns plslturu-soujc uaallluesp( ezlef ernas ueurlljelall ueurclieaoajb purpl'iqaujs -g{ uurnassnurqrrurulns uauons uaurudl -lrrl rr?jnesn{ns uarsguyp^?llurb(u wl7eu -u?>l urso?llrntu ElsPuullulol uapon^ 'ulurruqzdzr udpl^elnl urn{ plrauueru urru u?jnes znqod snnslulll?^etsrol rrunofrur pllels 'pssauelu1jry uzfqol u?"ilouun$pse{ u?praq surejaia

12 "henkiinherdttimistd" seuran v seuranneella uudella toimintakaud ella. Jtisenmaksunsa maksaneita oli nyt periti 131. Rohkaisisiko tulos ajattelemaan sukuharrastuksen renessanssin mahdollisuutta? Vuosikokous 1976 Pliitiis vuosikokouksen pitimisestii Lapinlahdella oli ollut yksimielinen. Kuuluuhan pitiijl Viiiindsten asuttamiin alueisiin jo satojen i'nosien takaz. Tdnd pdivini on tdsti todisteena lukuisa joukko jalkeliiisin ja vauriltr Viiiiniis-tiloja jaltai -taloja. Kokouspaikaksi oli valitru Honkaniemen lomakyld, joka sijaitsee kirkonkyliistii kappaleen matkaa Iisdmeen piiin. Tiimiin Veikko Ollikaisen omistaman tilan historia on mielenkiintoinen. Lomakylii, joka on saanut nimensi tilan mukaan ja jonka hallintorakennukset ovat rakennushistoriallisestikin merkittd.vid, sijaitsee vehmaassa vesikyll?iisessi savolaismaisemassa. Kokouksen osanottajat, yhteensd 49 henkeii, viehiittyiviit oitis ndkemdstdin. Kamerat surisivat, iloiset tervehdykset vaihdettiin ja niin siinii avaralla kauniilla pihalla auringon viilkkyessii voitiin kaislikon koristelemasta jervenpinnasta heti runtea l;immin ilo mukanaolosta. Yldsavolainen pitop<iytii, jonka herkuista itsekukin saattoi valita "suunsa mukaista", maistui heti alkuun monille jo varhaisesta aamusta alkaneen matkan jiilkeen. Emintiiviikei oli etukdteen "varoitettu" maistumisesta, joten hekin n?iyttiviit vapautuneesti nauttivan poydiin alituisesti tarvitseman tiiydennyksen aiheuttamasta palvelusta. Varsinainen vuosikokous pidettiin kauniissa, tyylikkiiiiss?i pinissi, jonne olisi hyvin mahtunut kolminkenainen osanofta;amildri. Kokouksen avauspuheen jdlkeen seuran esimies onnitteli Vidndsten Sukuseura r.y:n ja vuosikokouken puolesta seuran perustajajiisentd Jorma Vdiniist?i (kirjailija Kallen poikaa) Savonlinnasta ja seuran ensimmdistd varaesimiestd Kyristi Vdiiniistd Mikkelista. Edellinen oli suorittanut Helsingin yliopistossa filosofian lisensiaatin tutkinnon ja jiilkimmiiinen vditellyt samassa yliopistossa teologian tohtoriksi edellisen vuoden joulukuussa. "kestityksen" Kaiken edelle kerrotun kirvoittamin kielin knytiin sitten vuosikokouksessa vilkasta keskustelua kokousjiirjestyksen mukaisista ja muistakin asioista. Jiisenmalsu, joka vuoden 1973 sukuja vuosikokouksessa oli pddtetty nostaa 10 markkaan perheenpddlti, minka lisiiksi jokaiselta muulta ruokakunnan jdseneltii kannettiin maksua 1 markka kultakin, piiitettiin nyt nostaa 20 markkaan perheen piiiimieheltii. Sen sijaan pddtettiin muut perheenjdsenet ikiiiin katsomatta vapauttaa kokonaan jcsenmaksuista. Ehdotus Vddndsten Sukuseura r.y: n uusiksi sdiinnoiksi hyvdksyttiin muutoksitta edellisen vuosikokouksen hyviiksym?issd muodossa. fuiaahan oli kisitelty jokaisessa vuosikokoulsessa vuodesta 1973 lehtien, joten uudet sddnndt tulevat voimaan vilittcimiisti sukukokouksen 1977 hyviiksyttyd ne. - Seuran johtokuntaan valittiin erovuorossa olleen majuri evp. Olli Akseli Viiiiniisen tilalle varajiisen, talousopettaja Sirkka-Liisa Heinonen Oulusta ensiksi mainitun siiryessd varajiiseneksi. Sukuseuran tilintarkastajina ovat toimineet ylimeaiinhoitaja Tuiro Vddninen Oulusta ja pankinjohtaja Manti Vdininen Kiimingistii vuodesta 1971 ldhtien. Heiddn varamiehinddn ovat olleet arkkitehti Olli Vddninen ja pankinjohtaja Mikko Koskenniemi, molemmat Jyv:iskyliistn. Niin tilintarkastajat kuin heidiin varamiehensikin valittiin uudelleen tehtiiviinsd. Kokous vahvisti aiemmin tehdyn pdiitiiksen Vdiindsten sukupuun n: o 8 julkaisemisesta juhlako- Lo (294)

13 (s6z) il aguy '1oJu1) 'ueclnnsnuo{o{ nscsrourzdzsel nnllo{ls uecrnjlqnl snusa{ujuuw nllel$pnn ('uru"rreg^ seucrue{uoh

14 koukeen grennessd sukuseuran 40-vuotisjuhlanumerona samoin kuin toimitusvasruuta ia sis?iltdd koskeneet aikaisemmat pii?itiikset. Juhlakokouspaikkakunnasta kiiytiin viela laaja keskustelu. Kun oli todettu, ettei kokouksen jirjestiiminen Ristiinassa Vddnlsten omistamissa tiloissa ollut mahdollista, annettiin iohtokunnalle valtuudet kdyttdd hyviiksi muita tarkoitukseen tarjoutuvia mahdollisuuksia. Varsinaisten kokousasiain j?ilkeen seuran jdsenet opettaja Jukka Kasurinen ia hinen vaimonsa lehtori Riitta Kasurinen Siilinjiirveltii lahjoittivat sukuseuralle kokoamansa historiateoksen "Siilinjarvi ". Kokouksen jiilkeen oli jiirjestetty tutustumiskiynti kuvanveistiijii Emil Halosen museoon, iossa kuultiin tiimiin kuuluisan lapinlahtelaisen taiteilijan ja hiinen tuotantonsa historiaa. Kiiynti taidemuseossa oli elemys mukana olleille. Esittely?i tiiydensi sitd edeltiinyt tutustuminen Lapinlahden taidevalimoon ia kuvapatsaan valmisrusvaiheisiin. Yhteinen kahvihetki Halosen museossa pddtti onnistune n vuosikokousohjelman. Mukana olleiden tietoisuuteen oli piirtynyt voimakas kuva eridsti Vidnds-suvun asutusalueesta, Lapinlahdesta, sen historiasta ia tdmdn piiiviin elimdstd. Yhteenvetona on todettava, etti, Yddnesten Sukuseura t.y. eldd vaatimattomasti omaa elameiinsii. Ajoittain voidaan todeta suunakin innostusta sukuyhteyden pitoon ia halua omien sukujuurien selvittdmiseen. Tarvittaisiin voimakasta, innostavaa palve- Iua jdsenten kesken, opasnrsta, neuvontaa, jopa sukututkimusta tilaustycind jdsenten toivomuksesta. Valitettavasti seuralla ei ole ollut edes vakinaista palkattua sihteerid, joka olisi voinut huolehtia konistojen tiydentimisestd, varsinaisesta vaativammasta jiisenpalvelusta puhumattakaan. Kuitenkin koko ajan tapahtuu. Monet jcsenet, ei vain johtokunta, kokoavat aineistoa ja tutkivat oman sukuhaaransa vaiheita. kerddvdt perinnetietoutta ja kotiseutuhistoriallista materiaalia, josta neytteite on mm. tiissii sukujulkaisussa. Olkaamme viihiiiinkin tyytyviiisiii niin kauan kun laajempaa aktiviteettia ei ilmene. - Vita brevis, ars longa - eliimii lyhyt, taito pitkd, sanoo roomalainen sananlasku. Seuramme taloudellinen asema on ollut tyydytteve. Sdiintiijen mukainen toiminta on ollut mahdollista viihaisin jiisenmaksuin Anni Vdandsen rahaston turvin. Mikdli ldhivuosina ilmenee mahdollisuuksia Vddndsten sukuhistorian osatutkimusten tiydentdmiseen ja niiden kokoomatydhon, uskon siihen tarvittavien varojen hankkimiseksi liiytyviin mycis keinoja. Toistaiseksi ei ole katsottu olevan Perusteltua syytd ryhqe sitd varten varojen keruuseen, kun suunnitelmakaan ei ole viela syntynyt. Valmistaudumme paraikaa hyvdd, vauhtia Viiiiniisten Sukuseura r.y:n 40-vuotisjuhliin. Ne pidetiiiin elokuun 6-7. ptilvind Ristiinassa, 12 kilometria kirkolta Lappe nrantaan piiin sijaitsevassa Kyyrcinkaidan kurssikeskuksessa. Niiihin kaksipiiiv?iisiin juhliin pyrimme saarnaan sis?iltciii niin liiheltii kuin kaukaakin sukumme piiristii ja sen ulkopuolelta. Toivottavasti Siniikin olet omaisinesi mukana ja ennen sitd annat sanan kienii. Lahdessa, maaliskuun 19 pd.ivdnd (216)

15 (tez) er ('ucugugpl tiitn 'rtol?a) '946I Elsols!^quA uul,{tq?u z^n{uqrd '{dee-6t, 's Lr-Se uguueua glsrs?u?a^ nusntslu ('ucu9u9g1 cljuy '1o1u1) '916I snuuc{zrggd uopr uolsr^q"a uzlz{irq"u uprmgnuusr uas9up91 oqnf il ffi

16 O. P. VAANANEN Viiiindsten Sukuseuran sddntoj.. muutosehdotus Vddndsten Sukuseura r.y:n sdlnndt on laadittu 40 vuotta sitten. Tdmd tapahtui voimakkaan sukuinnostuksen vallitessa. minkii totesin seuran jiiseneksi tullessani niissd tilaisuuksissa, jotka pidettiin Helsingissd vuonna Niyttdd siltd, ettd seuran toiminnan oikea suunta haluttiin varmistaa tarkoilla miiiir?iyksilli. Niihtiivdsti mycis odotettiin, ettd sukukokouksista muodostuisi suvun suuria tilaisuuksia. Ensimmiinen sukukokous Puijolla samoinkuin toinen sukukokous Kuopiossa I kokosivatkin runsaan mddrdn suvun jiseniii yhteisiin tilaisuuksiin. Nyttemmin, kun innostus sukuseuran toimintaan on laimentunut, si.dntojen yksityiskohtaiset miiiiriiykset aiheuttavat vaikeuksia hoitaa seuran toimintaa laillisesti. Kokouksien kokoonkutsumistapa kokoonkutsuilmoituksineen viihint?iin kahdessa p?i?ikaupungin sanomalehdessd aiheuttaa kohtuuttomia menoja seuralle, jonka piiiitehtdvdnd tulisi olla sukututkimus. Myds on osoittautunut, ette seuran vuosikokouksiin saadaan vain kovin v?ihin jiiseniii. Vain harvat jiisenet ovat viime aikoina olleet siini miirin kiinnostuneita seuran toiminnasta, ettd vuosikokoukset nykyisellein vastaisivat tarkoitustaan. Samalla kun uusilla s?iiinniiillii on tarkoituksena tehdi seuran hallintotoimet entisti tdoudellisemmiksi on siiiintciehdotulsessa korjattu nykyisiii sdintcijd muutoinkin siten, ettd seuran toimintaa voitaisiin hoitaa joustavasti fu tarkoituksenmukaisesti. VdCnCsten Sukuseuran tarkoitusta on sidntiimuutosehdotuksessa sikiili selkiinnytetty, ette on painotettu sukututkimuksen suorittamista tavoitteena sukututkimukseen perustuvan historian aikaansaaminen Vddndsten suvun historiallisista vaiheista, kehityksestii ja merkityksestii. Mycis on painotettu seuran sukututkimusta koskevan julkaisutoiminnan suorittamista. Sensijaan seuran tehtivistd on poistettu ahdingossa olevien jdsenten toimeenrulon tukeminen, koska seuran varat eivdt ole riittdneet eiviitkii todenndkciisesti koskaan tule riittimddn tdllaiseen tukitoimintaan. Yhteiskunnan sosiaalinen tuki Suomessa on kehittynyt siinii mddrin l;insimaiselle tasolle, ettd endd. ei liiydy vanhojen siintcijen tarkoittamia taloudellisen tuen tarvitsijoita. Uuden ehdotuksen mukaan seuran jdsenet ovar vakinaisia jiseniii ja vuosijdsenid. Ehdotuksessa ei esiinny "kantajiisenid". Kantaj?isenellii lienee tarkoitettu niitii jiiseniii, jotka seuran perustivat. Siiantciehdotuksen mukaan edelleenkin olisi mahdollista kutsua erityisesti ansioiruneita jiiseniii kunniajiiseniksi. Siidntiijen muutosehdotuksen mukaan sukuseuran hallintoelimiii tulisivat olemaan sukukokous, sukuvaltuuskunta ja johtokunta. Sukuseuran sukukokous olisi pidett?ivii viihint?iiin joka viides vuosi. Johtokunta voi kutsua sukukokouksen useamminkin. esimerkiksi joka kolmas vuosi, kuten nykyiset sddnniit edellyttivdt. Mycis 10 o/o jiisenistd voi saada sukukokouksen koolle, jos he esittdvdt siihen perustellun syyn. Sukukokouksen varsinaisena hallinnollisena tehtdvdnd tulisi olla pedfiee sukuvaltuus- 14 (298)

17 G6d sr ('ucupugp1 ef)i'ilop1) '(ffet 'l) ruclch zruul{?suorm?a el reejg coruy 'rlesly mo 'cjrev.ofind.prued?^ro.?uq! nsrbx orrr?a qicsiv '{nzd '"pul^i-ruuy 'o1ryr; 'psgly IIO :uer1n1 ztpwruesza zllssrrzqld.ucrueru?rluoh uepqzlqdzl utsno{ol$ona "rsfu}sj?^ ucporl armra sasua c[oo{ n$nstnl Io rcuesll uuuunlotqo( u:f,.r ernesnlng urrsgulga 'ueururoa lslrsrlnl lguu??s rapnn uaalpf?1 -urru'unjelsr>larsdlspqd tes{nlroul J rsotnntu fe^rr-tsr-l UEErua{JI urrsrcllnl uaallzf uag 'LL6I gw.^wd 9 unnlola ussrunlsrg rs{p^ -gu,(qpmq ues{no{o>ldjns sruopqasotnnu ppurse uo?ua$jnlro{jbl'uaqnropqjsol -nnur ua(oluzes u:d'l EJnesn>JnS ujlspupg1 uruetsolas plapa rdqzmq nsaslanulsld nrggd sno>jo>jrsorl uujnesn{ns drraprd ellepqqurde'i 9L6I uueargd g unrufolg ' uselsba?l sirunsrruluoo{o{.e.unppd astr Essarl"El uaadrut rol Elun{ -orqof prra rsuud prsldzjppu elo ra?ls?a -Elsrun$n{uoo{o{ u"uun>lolqof.ersno>y -otson ueuun{snrul?^n>jns ueuua gg^ -1pd VI zf ursno>1o1rulns uauua pg^ed 0 umsod eaetued teafrnlnsrnl rsrlo e(,astra( -n)l uoo{o>j urrsrcllnsln{ snolo{son u8u -un{snrup^n{ns prle sno{o{rulns?>jes '??lururolnslz:iln{?{ -snudltrun{ns ruuud -uaarurol e[ wlrlo[ BIIo EIIeqo uar^gtqalol -uiiier{ uotsrcursjul rsrpt pug^prqalezd uuu -unlotqof 'EnuruJr(urol ueu?a pl^grqjr?rs -rdlua Bruass p>las ubuurutorprrodr uselsap -nrulsa{?lrlb^ ueu?^?lsru?lroq ujprors? ualaaqon( ro^ elun{olqof.pruase( uuu -unlorqo( aulo{?urueslrl?^ uzuun>jsnnt -1"^ruJns z( teqerurrsa Burrueslrlel ueqno{ -o{rulns l?ar$nlnn{ uoqo('rtunlotqo( udlueallepa rsrblroq strorsb u?jnesn{ns 'senuej?a alyuu e[ w[ -B1s?{J?lurTn u( tauaszf u?uunlorqoi l.l'qet e( tapnn:nns ua(nslzuruasz{ gfrrgfd 'zrsep -nzduannlszrr B[ -Ip ueuun>1orqof pgttppd 'sotrpdurlll BEtsrlq?A'snruoualzlurunol e[ -\lt uepon uasrtlepa fllelrsg{ ut r.u -alo rsrlnr?u?aetr{at z>1uo[ 'zssas{nolo{ -rson ueuun>jsnnlpln>lns'sz uppturua z[ 91 upprullp^ EIIo aelnl utu{nur ues -{gtppd ueqno{o{rulns utro('rnrarnru1e,r tuarsruttdel ullna{rorlu?rpgd uernasnlng, 'Ers{^1 -szrra u( urqruopqe 'ars{nuroarol '?lrorru -onq 'zrslnlrusrnru JlluuurulotqoI v[ aleu -unlsnrupan>[ns 3]r{J3r.u urlsr?tro^ uvel -Jplpldgd ef uusretlalsrujse>j ur"^ Blsrors? tlslur'vurlelruunnssnolvl ef -ururulor g>1as?lseuurturol Etsnntu rf ztses>1nun{rntn>jns 'etsapnopt sn{uoue{ u?uun{olqo( rllt -EDalr$ alleqnolo{n{ns'uaaqno{o{rui -ns rreea??jnas?flsa{ uf urseslnolo{rulns wr.ulq e:lo{ 'uou?l?llnt{runot w^eej -nes lar{arrmsasjzl r( ser(urse u?jnesn{ns?1ri?a plas u?81un{snnllb^rulns lnletnrulb^ elye t' p.tsp.tgeurrujnl ua fnttarnntpl u?uun{

18 "Piellysmiesten" pakeilla eli Sukuseuran johtokunta esitteyryy mies" kuin mahdollista voitaisiin esitelle sukuseuran seuraavissa julkaisuissa suvun jiisenille. Sen vuoksi pyydet?iiin seuran jdsenie kirjoittamaan itsestidn, sukulaisistaan ja muistakin vidniisldisisti lyhyiti eliimikenoja, jotka pyydetiiiin lihettiimddn seuran sihteerille. Kenomukset voivat olla mytis leikillisiii. Syntymiiajat, sukulaissuhteet ia tiedot sukuh^ rasta olisi ilmoitettava. Alempana esitellean nykyiset johtokunnan jisenet, joiden toimikausi pcilttyy tdmdn vuotiseen sukukokoukseen. Vliindsten Sukuseu ran johtokunta vuoden L97 6 vuosikokouksen jalkeisesse kokoonpanosslan Muuruveden Munolan sukukokoulsesta lahtie n. Vddnisten sukupuun kolmannessa numerossa vuonna 1946 esiaeli Tuulikki Antila sukuseuran johtokunnan jiiscnct ylli olevan otsikon alla. Kun runsaat 30 vuotta on esittelysti kulunut ja sukuseuran johtokunta on julkaisun jiilkecn kokonaan uusiutunut, on katsottu aiheelliseksi suorittaa sarnantapainen esittely samanlaisen otsikon alla, vaikkakaan johtokunnan idienet eivit tunnu pitdvin siiti, etti heitl kutsutaan "pidllysmiehiksi". Johtokunta pitdi sen sijaan tdrkeini, ettd niin moni "piillysflallitusneuvos Oiva Pentti Viininen Sukuseuran esimies Sukuseuran jdsen vuodesta 1918 ja esimies Olen syntynyt Viipurin maalaiskunnan Hounialan kyliissii, jonne suku tuli Juvalta kotoisin olleen isoisdni Kalle (Karl Gustaf) Viiiiniisen mentyd naimisiin isoiiitini Maria Hounin kanssa. Olen siis Suur-Savon Juvan hazraa. Tulin ylioppilaaksi Viipurin suomalaisesta kaksoislyseosta 1938, suoritin ylemmln oikeusrutkinnon Helsingin Yliopistossa 1948 ja olen saanut varatuomarin anon Toimittuani asian$ajana ja maistraatin sihteerinii minut nimitettiin 1949 toimistopiiiillikiiksi ja 1956 tdousosaston pe?illikiiksi puolustusministeriiicin, jossa virassa olen edelleen. Toimeni puolesta olen kiinnostunut Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvarydste. Olen yhteysmiehenii Pohjoismaiden Neuvostossa. Kiinnostukeni on kohdistunut my6s asuntopolitiikkaan ja olen Aravakiin- 16 (3oo)

19 (rog) rr 'rrlrod ls:141 zl ry1h uo pilrary '(rrsoldon;,1 rlsdtan uuza 'frsrla)fiii I EstrcueleH uaugq r( '(g suzrg uarrul u"dlualln{ auura),,?tiajoaoluap -nnsdzl urgrlru[u aurualo 'ualrqgl "1s"3 -non -8 o( zunuoszl?llntntu lnilo uaou?s nsaslltal uryu uo.. :9v61 '^ 7 o:u zssnndnlns rreulsoturza Elsuruo ueupupp1 '{g suzrg sarruisaejea II auluujnasn{ns urruj?eru s rreau?s?lseu?s?ou?s uloa urso( 'ueulgllrddl "IJ?I I-EuuV z(zrrado -u?qj?lualsel ((6t rrsapona uo luoturb^ 'g96t,,ptgfu1o{s?flos?313s -rson rlond,, v(,396i-f98i otsr(r{ul3 -undnal uia)hiill., '8(6I,.elIaqIE^ ua3nlr -rrurzs?{ u?lu:plnnl ugfpud qle)p[w,, reqnudfnt lbaesrei?^ pullsleuuaur unpzd -ruesrutnu{ v[ -lryl ru?lun>le)pjludlrol uas -ld1du e>1es (/6I Ellapon (t[rulsgup,r uau -rcruurrr11eq,,"ssauons EssEt[uEA sdlsrlrs -srdde4,, z(,,orsrdsd uauons u"que1.. fau,bsaurjl esss(jus-?is{nlltulol uejnas uesrfi"rjolslgo)plrry ueuons ulsa uoo] -?llrurzru Brsr$loal Iuzlsltuasr?{F('e961?lsepon zuzlzulurolppd uapqay-itul sszj -Jod ueurrulurrol?lnnu uauua 'pssrrrrd uu1 -ll) uwz:lud uo^es ugqgdrsrusnlonduzztu uaasrotqauzdel ujurrurusrllrso I$FsII uep -rglsnurd1lnl'urd uarslpuorsqgplueq e[ -n{ns uelsrullje nnlnn{ rullslruserruq uufz -rzdzn'zuz(zuoquotsrlrz uorsdlfisrulsa{ uenun{?jnas uo(nlarnury1z1 uzzragrufts?ssolbtolsdpb-?lun{3?(u lnul(ulol EUIO{rE aruiia uelo Bssaqo ueulolnlno) 'zssoas{1 uia)hii{ "uljolqol zueduragua -??{ri^ u?jjago)hn)l u?uun{ejnas u?uiil$u El -rnz>lnrul I$p{ Iu"ruraPloq - uattrs z( pss11 -a)hii [?ssolsdlje-?lurup Lu uzp (rz;4-or'rg Eueqarurc{n^olsl{ru (Oet-VSet) euonr ti saqgl tnururol ualo 'EllE[? u?ijolsqol -1n4 zz(rrlsgll?a ululueslr>jrz rsorur w(el rwrularsnlond essouunt$qqn( pssgurprsa{ -r?[ gsqalreur uerlqn(stona-ggl u3$lno{o{ 'uzltod aurlo{ uo flfaiai 'etlaaradurzl?ul^snuqal 's'o 'uau?uz-zn o)fijld ni"?pipitdi uealan?lun>l -sarqd uenrfil /76I Elspon ruosllond.dturslsh rnllo uanqgl (t6i ztsopon uo lullundnulnoy 'SssINasaJ rrnlzur uo IuoN?sBInoS 'Elleq"uuu>l uqe(r; ueutoso:pz( gua -npr p:las suso rnu"uo ualo'z(ztqo(uaaqnd uotrrlg,lslat -s{loyl'{ uo{jfl uauons uf -sronr-gg1 ulnldrloluroru urunl gudqds euriia uuu -urulapan uasr8oloal uotsdorlr( ufulqall ures uo^ju UIJO1I{oI '7L6I l$lllsbrsuesll uursoloal et Lg6l IsTr"EPrPuDl uzt3o1 -oal uall3{srdo zssaqo UEJI^ ples 7(6I l$ll1 -Etprpue:l uugosolj lnuruslul?^ ua{lqsa1 ulqrorurdo u?ijotslq nsasrgzlsetgd vt 0(61 zroasdl uoldon;tr rnnnr uelo lqzqrddo -II 'It6I'8'91 zssoldon;,1 rludruds ua19 'uaurrp4undnul uauryraddruds uarrlod ua$pturulsus TUBSS"JE?qrulns ssssruo ualo u( unspuggn uapqzlounry upislln unlnn) sanmses.i?a I Uzrnam{ns uaulugga r^eloll qpy psgiy uorqorloel

20 Maanvilieliiii Aa..e J. (Urho Aarre Jordan) Viiiniinen Sukuseuran II varaesimies Olen syntynyt 10. helmikuuta 1919 Kuopion maalaiskunnassa. Is?ini oli' maanviljelijii Kaarlo Fredrik Viiiiniinen ja iiltini Ilmi Elina, o.s. Jukonen. Aitini oli kotoisin Keuruulta. Olen kiiynyt 5 luokkaa Kuopion lyseota ja Suonenjoen maamieskoulun seke valmistunut agrologiksi Mustialan maatalousopistosta v Siitii liihtien olen viljellyt Pohiois-Savon Vidnds-suvun kantatilan maihin kuuluvaa Haapalahti- Uusitalon tilaa Kehvon kyliissii, joka nykyisin kuuluu Siilinjiirven pit?ijnnn fts. Vaandsten sukupuu n:o 1 s. 8-10, 22-26, n:o 3 s , n:o 7 s. 20). Vaimonani on vuodesta 1947 liihtien sairaanhoitaia Pirkko Miria Liisa Valkola. Lapsia meillii on kolme poikaa ja kaksi tytdnd. Olen ollut aktiivisesti mukana maataloustuottajain jiirjesttitoiminnassa johtotehtdvissd ja myds vuosikymmenien ajan kunnallisissa ja seurakunnallisissa luottamustoimissa ja muiden yleishycidyllisten yhteiscijen toiminnassa. Nykyisist?i luottamustoimistani mainittakoon, ettd olen ollut kunnallisvaltuutettuna jo 12 vuotta, Lihakunnan johtokunnan puheenjohtajana 8 vuotta, Savon Voima Oy:n johtokunnan puheenjohtajana 5 vuotta ja edelleenkin olen TLK:n johtokunnan, Pellervo-seuran valtuuskunnan. Maataloustuottajain Pohjois-Savon liiton johtokunnan, Pohjois- Savon metsdnhoitoyhdistysten liiton hallituksen, Kuopion Osuusliikkeen hallintoneuvoston 1a Savon Alueliimpti Oy: n halliruksen jiisen sekd Kuopion Ympiiristcin Sii?istcipankin hallituksen varapuheenjohtaja j a Pohjois-Savon karjatalouskoulun johtokunnan puheenjohtaja. Aikaisemmin olen ollut Maataloustuottapin Kuopion Seudun yhdistyksen puheenjohtajana 20 vuotta, verolautakunnan varapuheenjohtajana samoin 20 vuotta sekd Kuopion ma - laiskunnan tilintarkastajien puheenjohtajana 8 vuotta. Edelleen olen toiminut vdestdnsuoielulautakunnan puheenjohtajana, kirkkovaltuuston ja kirkkohallintokunnan jdseneni seka Kuopion Osuusliikkeen tilintarkastajana ja TLK:n hallintoneuvoston puheenjohtajana. Olen osallistunut molempiin sotiin. Kiivin reserviupseerikoulun viilirauhan aikana. Jatkosodassa toimin JR 2 : n ensimmdisen pataljoonan viestiupseerina ia l2ihettiupseerina. Nykyinen sotilasarvoni on yliluutnantti res. Mieluisimmat harrastukseni ovat metsdstys ja kalastus, kuntourheilu ja lions-toiminta. 18 (302)

21 (eo) 6r -gf1 'q 'ryldr uaspuuf1 E[lH u( rsnfny) plspugp^ ueujrurr?j"ed uepqslounw ualo uaspf uuuunrlorqof uau?uypa's'o'uauoureh zuzfru1q "srrl-srflrrs u(zrradomopl u?uuntse urueelse[los ueurong-stofqo4 urulol rssof 'unnyno uojjrrs urys L96l Euuon4 'psspllrdg e[ ussulolloy 'rssuu -nu?g?ru"s?ssrl?lqal rra urfulesu-utun(rol -"ru[ urlalpd gruaururd>lrsona ztsrotryond lasryuursug' (6I IqlJeasdn urnlsurlurr un1no{lrrap">1 rugdrdp;'(essuel urjolqol -psgd; zzlre,rqd) 0E6I ursoasdl uordonl4 lsluupddorl,i urlnl'suu{rodszlnos-'1s zs -sr^31q3181uo^f^"ru[ ullarrpd rsseposolrzf 'zssiresdl unnsuaof runpollddo unrolv '?subslrl prslluru-nqsl") uoh nrog us -suu1 'uapurjrs 's'o 'uzlpdll ourv Esuour -re^ {uog orrg z(l1a(plu??ru 'rupsl zssof u( 'ayyraueuueql lqdpddu Enlpu u?lrl E/8I Euuorl?lsoFl uepg?loojrnd ueuun{ -sr leeru uoldon;'1 lnu?llnn(u l1o 'z1lodur1 -rjag q-ilah '1u3srosr auuo( 'pssg(gud uoug Lz6l gw^wd g unnlpuraq rdu&uds ualg z(aroquapnopl -Ir$lqIS uausug?.1\ (r,rq6 opeey o{nofl aipx Irnl"n 'f'1rcta vl laaturred uljnnllln{sl?loduopr 'n1nq puulqpl r"^nlnruj rulrrrrdsruserrug 'uanqyl (96I?lseP -orur zuefstroquapnofr-rjeerqls eluurbjnes -n{ns lnululol ualo asrl 'uelrgh?ls3sllu -ztsruad ues pruaspf Jruru?Jnesn{ns leello ru,ro (37 's I o:u nndnlns ualspuppa '$l '9lsgu99^ uepfuqtr-srolqo4'uaupupg^'s'o 'arr1y duuef ESII'I E{lp[r{rs g(ra rzuruaq -u?a ud1ruorurca urn{ luzduraquel luuro urn '"rsei p{1au uo gllraru e( rp1q6 's'o E^A rjelsr?ru uaatenztun>lsretqd'v(ell'or4 -uorsz(41 l(6i zrsaponir uo lueuoture1 ' ueaqrulse{srunfo{ollonh Is:p(."lgo{ unfo{rjo11oo;41'uaatqzl rupga -prqar uaesdldu urlttauuatuo{ rnunu t/6i rll?g^a)'rua,)fiiiigpd uolsrurrotsnta(1n1

22 ndsten sukupuu n:o 3 vuodelta 1946, s ) ja syntynyt Muuruvedelld 22. maaliskuuta Ylioppilaaksi tulin Kuopion yhteiskoulusta vuonna t946 ja valmistuin talousopettajaki Jdrvenpiiissi vuonna Oltuani neljiin vuoden ajan SOK: n palveluksessa talousopettajana w. l95l-19r5 olen viimeksi mainitusta vuodesta liihtien hoidellut yksityisyrittiij?inii Tulli-hotellia Oulussa. Aviopuoliso on vuodesta 1916 Esko Heinonen. Meillii on kolme poikaa. Olen syntynyt 6. heiniikuuta 1936 Soaavalassa, jossa myds aloitin koulunkiiyntini seitsemisen vuotta mydhemmin. Tunnetuista syistd jouduin kuitenkin v muuttamaan Keski-Suomen maisemiin, missi vanhempani valitsivat olinpaikaksemme Jyv?iskylen. Tiimii kaupunki on siind miiiirin mycis minua miellyttinyt, ettd edelleenkin asun siellii vaimoni Raiian (o.s. Piiivinen, vuodesta 1965) ja kahden lapseni kanssa. Oppikoulun kavin Jyv;iskyf, # Olen syntynyt Kuopiossa 20. lokakuuta Kivin kotikaupungissani 7/8 luokkaa oppikoulua. Suoritin sitten sk.-upseerin rutkinnon, reserviupseerikoulun, kadettikoulun, taistelukoulun luutnantti- ja kapteenikurssit sekii useita lyhyempia armeijan erikoiskursseja. Olen palvellut rajavartiolaitoksessa runsaat 26 vuotta eriasteisissa upseerintehtdvissi. Sain eron t?iysinpalvelleena rajavartiolaitoksen majurin vakanssilta vuonna Osallistuin 17-vuotiaana vapaaehtoisena vanaussotaan Savon rintamalla ja haavoituin Heinolan taistelussa. Kuulun Vapaussodan Invaliideihin. Talvi- ja jatkosodassa olin mukana pataljoonankomentajana Lapin ja Peaamon rintamilla. Olen kirjoittanut Uula Aapan nimelld 1t kaunokirjallista teosta, jotka kaikki Otava on kustantanut ja Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisiiiitici palkinnut. Lisdksi olen kirjoittanut yhden hakuteoksen sotakouluja varten sekii joukko-osastohistoriikin. Edelleen olen kirjoittanut lyhydilmin kiisikirjoituksen ja jatkuvasti kirjoittelen anikkeleita sanoma- ja aikakauslehtiin. Harrastan eriiretkiii ja kirjallisuutta. Ensimmdinen vaimoni (v: sta t922) Aino Tellervo, o.s. Uotinen, kuoli v Avioliitosta on kolme poikaa. Toinen vaimoni Kaisu Elina, o.s. Perdhuhta, on ammatiltaan terveydenhoitaja. Tiistd avioliitosta ei ole lapsia. Nykyinen asuinpaikkani on Myllykoski. Arkkitehti Olli Vdininen Johtokunnan jdsen Majuri evp. Olli Alseli Viiindnen Johtokunnan idsen 20 (304)

23 (so) rz 'n[?[a{ p)les nlnblojon>lseru eldunsrnlalur ljallo t?ao ru?lsr$lnts?jj?h 'r^eio orur U ullod zqas rlaurrl o)pfon1 ryrdr uo aruruzlsolrrloy'e zt 'yug[ -lsnnd 's'o 'zualag BTIrBI I uo ruo(urz6 'uese( uuuun>1orqo( uaprgrrqd rje uep -resn tnjlo ujio rslpsrf 'uuerunlorqo( un1 -no{nlvr.uu? uapqcf rnunlnn>l glas uasz( uolslufiotojaa ursundne{ uepr{ef 'uasef uaqrurllzr{ uoullsrplgfrrsu) uatuons.tutu lnflo ualo?ssrunolsnurellonl EssrsrBlrJg 'z11opqof rur1lod ulsd>1,{u llrulot oured -zfrr1 ruzurelsrued 'SL6I '^ sod uilpdprrpf etsodtrlrnly'ns?ourzd uputleunu uoulud -ufrr1 uuuro unsnrad u( ulsrrlet rurrlund -ne1eudtu,fu ql-r41s prlars' ssourzdz(11 u"lo)flo) p{es ussnuoue5 ugydlsgmf essl -plgal us$oruzs ulolref 'ls1z(rrqo(sntnurol u: d6 oulrdebq uapqzl Elsr^plqel uuor>lq uld.lrrrs etso( 'ussolug ourude(n1 zssls -undnul uordon;1 unrole rudyeruelsodl 'uls -sjn{-h urrunaualv pss8ulqall urae{ urru -ueqodu u( essnlno>lrddozrll uouuqlnlnl -no{qsa{ unrjons uruwaqo{u z( unlno>1 'nlu?ulnnl ulnassr uelo rrrutlo^jes"lnos 'essldzl dgo>par zl usbssroponur rje nlraqjnolun{ leao rue$lnl -sejj?q tpurutr,rprrdlal;,r1'(r(opuarr e[ -sor -ra1) uopuu?ejalaa?tos 00I Id lnleuua{?j zl??ru allrlond ua 'ulu 'los:lnuualerurnse lesr?lrja reollo rbao luo{r rasrllers"ppd 'uejetroq uaallrpe zlo( 'uotslrulor u?ruo S96I '^ unsruad EssrotsrrurolrlqslDPlJB IJa uealp( ues u( uuu4lznla:1srdo ru?nllrurol '.961'^ rqpqerdplj?snuue>j?j urrusrule^ uf usseslolrrpddo pssaslllqal uaaradurel zforuldo ulolrzf uaa>1p{ oluof 'zssoasdl ue1 -rltetutu? urlp1 ruessrsundnellroy'11(1 Ernrulole 'g ussoldon;,1 rdudruds ualg ' elluln"[w plla$uru-oqsu"1 -w-i we,l[eur?1srtuo?rsepq?fiei I uape^?l -sry urrlundnrl uoldon;e lzaldnntu ueuel -J?d 'so EUrTV "urlrh u{ lno ruzdtuaqurn uase( uzuunlotqof uauuupu1 I qo aursv u(urqo(uourudrfrtx

24 Sukukokouspakin ointia Vddndsten Sukuseura r.y'.n 14. marraskuuta lgil hyviiksyttyjen sii?intdjen - joiden muuttamista koskeva esitys on kdsiteltdvdnd tdmdnvuotisessa yhdistetyssii vuosi- ja sukukokouksessa - 6'{:n 3. momentin kolmannen kohdan mukaan valitaan sukukokouksessa sihteerin ja "sukujuhlallisuuksien selostajan" lisdksi my<is "koko sukupdivien leikilliset pakinakirjurit". Nniden pakinakirjurien tyrin tulokset on sitten yleensd talletettu seuraavan vuosikokouksen poyt?ikirjan liitteiksi. Julkaisemme tdlli kertaa ndytteeksi pari pakin^a. Valtiopiiviimies ja kansanrunoilija Pietari Vidnisen syntymin 200-vuotisp?ii- **+ MARJATTA VAANANEN vien merkeissd hdnen synnyinkotinsa mailla Muuruveden (nykyiiiin taas Nilsien) Murtolahden Murtolassa 9. elokuuta 1964 pidetty?i sukukokousta kiisitteleviin pakinan kirjoittaja on talon vanhan isdntdvden miniii Marjatta Vdindnen, joka ei liihempiid esittelyii kaipaa. Pohjois-Savon Viiiindsten kantaisdn, lautamies Antti Viiiiniisen 154O-luvulla viljelykseen ottarnan seudun kantatilalla Siilinjiirven Kehvon Haapalahdessa 1. elokuuta 1970 vietetystd sukukokouksesta kertoilee puolestaan Haapalahden Uudenpaikan isdntdvdkeen lukeutuva Juhani ( ussi) Jordan Viindnen. Yddndsten kolmas sukukokous L964 Vddnisten Sukuseuran kokousta pidettiin edesmenneen valtiopiiiviimies Pietari Viiiinisen 2O0-vuotissyntymepdivi.n merkeissd siind talossa, jossa suvun nykyinen kansanedustaja Hilja Yrienrinen on eliimiintydnsii tehnyt, Muuruveden Murtolassa. Matka tiihiin V?iiiniisten suvun maanviljelijiihaaroja edustavaan taloon oli vaiherikas ja ruokahalua herdttdvd ja alkoi Kuopion rannasta Hallmanin Halltex-laivalla kello yhdeksiiltii aamulla. Kun oli tervehditty, kotiuduttu ja laulettu Savolaisen laulu, saattoi itse kukin todeta, ettii V?i?in?isi?i oli Suomen eri puolilta kerddntynyt toistasataa, joukossa Oulun, Jyviiskyldn, entisen Viipurin, Helsingin ja Savon eri seutujen haarojen edustajia. Vanhin - tosin nuoremmille ulkonddn ja pirteyden suhteen venoja vetave - oli kansakoulunopettaja, neiti Hilma Hiekkala, ikiivuosia 84. Nuorimpien ika oli laskettavissa toisen kdden sormin. Pariksi tunniksi arvioitu laivamatka Savon ji.rviseutujen halki venyi puolitoista tuntia pidemmiiksi. Jouduttiin nimittiiln tulorannan liihellii isintitalon lounassavujen kohotessa savupiipusta kdymdin laivurin tottumattomuuden vuoksi karilla. Hankaluudesta selviydyttiin olemattomin aineellisin, joskin kuitenkin ajallisin tappioin ja saavuttiin rantaan kello 13:n tienoissa, jolloin talonvden edustajat, maanviljelijiijorma Vdindnen ja hiinen lapsensa Heikki, Pekka, Markku ja Anna toivottivat meiddt tervetulleiksi. Murtolan tilan portailla puristi talon emdntii Hilkka V?iiiniinen kdttd ja kutsui kahvip<iyt?iiin. Talon suuressa hirsiseindisessa tuvassa 22 (306)

25 (Loil ez (r'8ss?i'ualo uo udjjs glqg 'mnnnd snrsnpa uotstdzd ur?a 'uouur,rzr up,rrgd e[ wyt 1EJEAB allas -{no{o{ lso(rer uqtdu e1o( 'uapnopleeur BaTlIz>l uauue ef 'uaulollau snlsnpe udfuoproquepdaa:ar e( -werys'ugrslpqal 'uu(laulrz'uos:1orrc1n1no1'ueurzlasnolel?ss?nlu uaplnu uo ullu 'EUn{nsePr?l e[ -ullrrsnur ppqlu rulnleq uo as utlsol :?lsn ns uaspupr^ plreu uo Is{euou grra 'Elepol Iouzzs ugq astl Bssael -rapld zrsnurlesru:lglqgl pulrg'unr1arsgm11 'srod nus(jol alo upp{glal^ ra zto( ellnul 'lslg,rprrardpgs ueetuoluuzlzz4 tduerrul r1o rraasdn ur$ong ueuln>jlb uupos ujuons r:1uo( 'pglad 'ruru 'utslnnsrolrrj uolul sodtu unlasre 'usz{nur uu?luu{rnloq ualaredonlua uoouod tduruduu IIo ueu -pu?p^ IJEleld serupzrrpdoltpa e( rfqtouru?r1uba un ns?llnu 'uveuroslzl r( rnqt>1 -glqgl u?btuon( alpsls urrndnls plal6 'elullalslot grsgudr{d uar( -ze^n{opl unlns uagarurrsa rlo 'upgtugua uolpr umlelsrpqo{ E{ol 'snupqsotn>1 uju4lu?lru 'uaa$lu?jer^ uesrurngn] un ns uojnns uaas{ rs? lnuello rlo?rupl gda 'prlls JIIaE^Blugsr uolzr tj$joriii un ns nsrpqo{ sodru uph 'zrsasrtuullel ueu -ururol z( ztslsnrreed?l ElsIAEEJnes nllllos rto urul 'uas1no1o1 nrgpd uaupupg1 'd 'O senurse unlns 'pfe11rau l$fls ujsi(uil -qe{pl pdlpu to11e essolnof usse?suru ual -uasufe(l1a(prru??ru un ns 'rdrseqpl eryr uds -ddpill un)'bss?ruesrurur,rre( uorteg-uvpds uo>1no( uarwugg6 u?aesnou allepes elljsror uea$putsrn{l zfaulgl-rga u ( uuygrrrcl pfe-r -leu pruauur,(1?rslgulra l?^rselgnl?ssaeq -ru^ gsspl rauaspf tgpja unlns ptla 'sodur uool?rrapoj'uiille^j?'bsselulrcelu Bssel eelsa uasldrslpqdnlns uvvutv{e tpirrsrdl -sdd uzeuelru u??tsoronl uauls oq uellur ulu 'o1l uaslururdet urrsretala stlltululj -onu sof '?surrsrol?rusrunl t?arsl?s tauaszl unlns pua 'nunuuoo>yo1 ueu?a ptrs tlnn( rlo uequzuts?e{lo'rsluruottaadrrt rosl?>l ualtrs as uasruasrrlpq zluo( errnru 'pllfif{ ursua nrud qgrt rdurequul ulro{ 'lr1ra1 e( tnslon{ rasarqd ssaaqrc^ gsspl ro{lu Ellrsrrulns-surrc"A v[ pruspufg4 EIIruurJ -onu u( 'uaeslpurq,i: r$juruo tprrrdtuueral rargrilr unlns 'uoo{urjn? osrjonu zlorrpd EolE^ 'uoohea uaprnd rnlnnlsr rllod urr1ur^ un ns 'sno1o1o1re( urruaprd zssof 'ellveweqrd uopl uatlrs urnlalara pp1'1gd -zrp grrdudrurp{ Iqesrolurrne'ttuad1r11.EUnl -tofrzt ztsrortsu-z(utr1 Etsrsr?loAEs etsroq -uzl epurrdrlaplo)t Elsrclo^Es qo eue{orud{ -lgf 'wa1nur uqftu v[ vetet u?tlut^ uopr tnuodlal ueaulsrrlndu qo prupura e>po( z( prsaa:pfiro{ rnu?rs"ial ueaur>1rod l1o pr -u?sr rup>l uaplo( 'zo11ru1ep>j u( urroun:ad Ersnn uea{p( uas 'zt1la>1o1orrd?tlror{uu^ un^ns lnur{{u"q uersb^ EusA rlo sluerue uolul uae(qo zluo( 'otualrpzl ualyqnl uefolrusrtua l1g'uaeulaf?lz{oru aursrlle>l -lzd aurs4lealuuad ruale-u1qnf uaurelolrs otru ro{lu u[ttitgpd ueqno{o1 pua 'urq -lofpt ugg)tptarrr uue(rs ueg 'undo1 ooue>l zftqprdgd z1so1 'znunnd asllarzt,urre1-4ruzuqzd re unn{lrul ueqno{o{dlns.erj?"rqeq 0( urou uo z1z-elurdszuolo{ UBIrI ' 961 eu -uon Dplrz{ urnratr(oe1es ro1a4 'efre1-dy uaurosplue>jjo{ EJJEJn uo uez{>1,(p 'Esszru -alo?lsurse Etretqpl urslllu[rq uo uee>ji? zlsof 'uenqgl 9e n Ersapon^ ur]eure essnans ualsgupp^ ue(ueruu?lbbd lnua{ -lrul uo olei 'ueelluytdrture(rs alasldldu 616I Buuon^ prse(re1 ue{uarurr?le?d uasrtie -rjolsrg u?qu?^ urnlejjrrs srulse{snopl pne 'alpa1as 'E?rJolsrq I^p) uopr u?loun4 uu(rrrnas ujs z[ ueuaruuuleed uepr{bl -ounry uepa^runnry ersayond usua(1aa rlat -lrse uar.run"pn olnof lurouolsu EssnIB uas 'sno{o{n{ns ueuruursjea uee>11e( urssjetu -z1qnf un11nruj?rlrjnqnuu rf upuretlaaus uasgulp1 zrttof rjo]rlji uerrrs ullrraprd

s o:n IOt glqnd - Lv otu ullltotrjlsllsod _oooglvgv Elun{snlIuIloI NiINYNVYA d O ( EAU?1s?A ) NiINYNY YA A'IIV>I ( IJaatqtssntrulrol ) -ooo--

s o:n IOt glqnd - Lv otu ullltotrjlsllsod _oooglvgv Elun{snlIuIloI NiINYNVYA d O ( EAU?1s?A ) NiINYNY YA A'IIV>I ( IJaatqtssntrulrol ) -ooo-- I 8961 ' S on Blun{snlItuloI 'sllospt ellb(u -olro1 uarfelsnrad urs nncio)ns NAISyNyyA g{fdul>lsa>l 'nnddrr: elso]ouuetsul ruuulsetuons allrsrulln[ 'e[r1n1 urfg 'ugpiei 'ItrsBIUol]P(IIIlPE^ BBlllole ubblnleh

Lisätiedot

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa.

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa. Jylhän Sukuseura Pöytäkirja (tlz) Aihe: Sukukokous Aika 25.7.2015 klo 15.00-16.28 Paikka Finlaysonin Palatsi, Tampere Läsnä 26 sukuseuran jäsentä (liite 1) 1. Kokouksen avaus Sukuseuran puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue.

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastus suoritettu 16.4.2007 hyväksyntä 5.6.2009 Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa tehdyt 2 pientä muutosta on lihavoitu. JÄSENYHDISTYSTEN

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

Pylkkösten-Pylkkästen sukuseuran,tiedostuslehti 01/2007 (perustettu 6.9.2003 Tertin Kartanossa Mikkelissä)

Pylkkösten-Pylkkästen sukuseuran,tiedostuslehti 01/2007 (perustettu 6.9.2003 Tertin Kartanossa Mikkelissä) 1(6) Pylkkösten-Pylkkästen sukuseuran,tiedostuslehti 01/2007 (perustettu 6.9.2003 Tertin Kartanossa Mikkelissä) Sukuseuran hallitus Hallituksen jäsenet ovat edellisestä sukukokouksesta 30.07.2005 alkaen:

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Yhteenveto sukukokouksesta 9.-10.8.2014 Tuusulassa Majatalo Onnelassa

Yhteenveto sukukokouksesta 9.-10.8.2014 Tuusulassa Majatalo Onnelassa Lönnmarkin sukuseuran tiedote 2/2014 11.10.2014 Yhteenveto sukukokouksesta 9.-10.8.2014 Tuusulassa Majatalo Onnelassa Taas on aikaa vierähtänyt kesäisestä sukukokouksemme Tuusulanjärven kauniissa maisemissa.

Lisätiedot

Hartikaisten sukuseura ry. Perustamiskokous pidetty Kuopiossa ja rekisteröity 1974 Jäseniä henkilöä

Hartikaisten sukuseura ry. Perustamiskokous pidetty Kuopiossa ja rekisteröity 1974 Jäseniä henkilöä Hartikaisten sukuseura ry Perustamiskokous pidetty Kuopiossa 4.11.1973 ja rekisteröity 1974 Jäseniä 31.12.2015 198 henkilöä Seuran tarkoitus selvittää suvun ja Hartikainen-sukunimen muiden muunnosten mukaisten

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 1. pykälä Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 2. pykälä Seuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, kerätä suvusta

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Rovaniemellä 22.8.2012 PÖYTÄKIRJA 2/2012 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Rovaniemellä 22.8.2012 PÖYTÄKIRJA 2/2012 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Rovaniemellä 22.8.2012 PÖYTÄKIRJA 2/2012 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.32 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Vesteristen kesäretki Rautalammilla 1-3.7.2011. Photos from Vesterinen's summerhappenings 2011 1(56) Kuvat, photos Jorma A.

Vesteristen kesäretki Rautalammilla 1-3.7.2011. Photos from Vesterinen's summerhappenings 2011 1(56) Kuvat, photos Jorma A. 1(56) Vesteristen kesäretki Rautalammilla 1-3.7.2011 Photos from Vesterinen's summerhappenings 2011 Kuvat, photos Jorma A. Vesterinen Sukuseuramme lippu liehui Korholan kartanon lippusalossa koko kesätapahtumamme

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Sukukokous la 2.8.2014 Kivennavalla

Sukukokous la 2.8.2014 Kivennavalla Rönkköjen sukuseura aloittelee 36 toimintavuottaan. Vuosittainen jäsenkirje ja sukutapaaminen ovat tavaksi muotoutuneita toimintatapoja, joita jatkamme myös tänä vuonna. Alustava ohjelmarunko Kivennapa

Lisätiedot

Haapaveden Yhteiskoulusta 50 vuotta sitten, keväällä 1965 ylioppilaslakin saaneet kokoontuivat Haapaveden lukion vieraina ylioppilasjuhlassa

Haapaveden Yhteiskoulusta 50 vuotta sitten, keväällä 1965 ylioppilaslakin saaneet kokoontuivat Haapaveden lukion vieraina ylioppilasjuhlassa Haapaveden Yhteiskoulusta 50 vuotta sitten, keväällä 1965 ylioppilaslakin saaneet kokoontuivat Haapaveden lukion vieraina ylioppilasjuhlassa 30.5.2015. Riemuylioppilaat 2015 Keväällä 1965 silloisesta Haapaveden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina Kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry Botaniska trädgårdens vänner rf PÖYTÄKIRJA 15.11.2013 SYYSKOKOUS Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30 18.10 Paikka Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, palmuhuonerakennus,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Rovaniemellä 31.8.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Rovaniemellä 31.8.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Rovaniemellä 31.8.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.20 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Sukuseuran toiminnan tarkoitus ja toiminta Saarelaisten Sukuseuran toiminnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31 24.08.2011 31 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 24. päivänä elokuuta 2011 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Eskelinen Sanna Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

Perustajajäsenemme kenraaliluutnantti Ermei Kannisen siunaustilaisuus 8.12.2015 Rukajärven suunnan historiayhdistys ry.

Perustajajäsenemme kenraaliluutnantti Ermei Kannisen siunaustilaisuus 8.12.2015 Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. Perustajajäsenemme kenraaliluutnantti Ermei Kannisen siunaustilaisuus 8.12.2015 Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi www.rukajarvikeskus.fi Kukkatervehdykset:

Lisätiedot

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA Historiaa Kymmenen vuotta sitten Korpiojan Hurskaiset päättivät perustaa Juho ja Maria Hurskaisen jälkeläisten sukuseuran. Samaan aikaan oli jo keskusteltu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset KARLIN SUKUSEURA RY KUTSU SUKUJUHLAAN JA SUKUKOKOUKSEEN 16.6.2013 Karlin sukuseura ry:n sukuneuvostolla on ilo kutsua Sinut perheineen yhdistyksen sääntöjen edellyttämään varsinaiseen sukukokoukseen 16.6.2013.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 Vanhusneuvosto 16.11.2015 AIKA 16.11.2015 klo 13:00-14:45 PAIKKA Iltakello, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Iltakellon tehostetun palveluasumisen yksiköihin

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

TOIMINTASATiNNOT. Yhdistyksen tarkoituksena on johta4 valvoa ja ohjata zuunnistustoimintaa Kaakkois-Suomessa ja toimia jdsenseurojensa edunvalvojana.

TOIMINTASATiNNOT. Yhdistyksen tarkoituksena on johta4 valvoa ja ohjata zuunnistustoimintaa Kaakkois-Suomessa ja toimia jdsenseurojensa edunvalvojana. KAAKON SUUNMSTUS rv. Hyvaiksytty syyskokouksessa 21. I 1.2004 TOIMINTASATiNNOT 15 yhdistytsen nimi ja kotipaikka Yhdistykse nimi on Kaakon Suunnistus ry. ja yhdistyksen kotipaikka on Kouvola. 25 yhdistyksen

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

JALJENNOS 20.06.2013

JALJENNOS 20.06.2013 JALJENNOS 1(7) Rekisterinumero: 129.455 YHDISWKSEN SAANNOT Nimi: Touring Finlandia Moottorikerho r.y. Kotipaikka: Helsinki Osoite: Karstulantie 4 00550 Helsinki Rekisterinumero: 129.455 Merkittyrekisteriin:

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkoneuvosto 14.02.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 23.02.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkoneuvosto 14.02.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 23.02.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ke klo 18.30 20.35 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.35 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistystiedote 2/2016

Yhdistystiedote 2/2016 Yhdistystiedote 2/2016 Tärkeimmät: Jäsenjärjestöavustuksen raportointi 31.3. mennessä Uutta henkilökuntaa toimistolle Liiton kevätkokous järjestetään 9.4.2016 Iiris-keskuksessa Tässä yhdistystiedotteessa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

Sukuseura Nuikka kokoontuu ensimmäiseen sääntömääräiseen varsinaiseen sukukokoukseen. Sukuseura Nuikka ry sukukokouksen työjärjestys ohessa.

Sukuseura Nuikka kokoontuu ensimmäiseen sääntömääräiseen varsinaiseen sukukokoukseen. Sukuseura Nuikka ry sukukokouksen työjärjestys ohessa. SUKUSEURA NUIKKA Sukukokous KOKOUSKUTSU Sukuseura Nuikka ry:n Varsinainen sukukokous 18.8.2012 klo 14.00 Porvoon seurakuntien PELLINGIN KURSSIKESKUS Jivikintie 18 07370 Pellinki Sukuseura Nuikka kokoontuu

Lisätiedot

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Jylhän Sukuseura Pöytäkirja (1/2) Aihe: Sukukokous Aika 14.7.2012 kto 14.30-15.30 Paikka KylpylähotelliRantasipi,Laajavuori,Jyväskylä Läsnä 17+2 sukuseuran jäsentä (liite l) 1. Kokouksen avaus Sukuseuran

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. PÖYTÄKIRJA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk.

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. PÖYTÄKIRJA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk. Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. Yhdistyksen ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA Aika: maanantai 30.12.2013 kello 14.00...14.40 Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y. Tiedote nro 1/-09 Sukuneuvosto 12.5.2009

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y. Tiedote nro 1/-09 Sukuneuvosto 12.5.2009 Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y. Tiedote nro 1/-09 Sukuneuvosto 12.5.2009 Hyvät sukuseuran jäsenet ja muut sukuun kuuluvat! Lähestymme TEITÄ näin ensimmäisellä sukuseuratiedotteella. Tiedotteessa

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

No. 13 - zoo6. W ww. frii,iug6

No. 13 - zoo6. W ww. frii,iug6 No. 13 - zoo6 W ww frii,iug6 0 Sislillys I Esimiehen tervehdys, Pentti Vddndnen 2 Professori Veikko Viiiindsen muistolle, Kyosti Vddndnen 4 Kunnallisneuvos Aarre J. Viizindsen muistolle, Kyosti Vddnlnen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

Lu8. vit vaikuttaa yleison kiinnostus ilmoittaa havaintoja jaltai median kiinnostus suurpetoasioihin.

Lu8. vit vaikuttaa yleison kiinnostus ilmoittaa havaintoja jaltai median kiinnostus suurpetoasioihin. Lu8 LUONNONVARAKESKUS 16.2.2015 Luke 251100 04 05/2015 Maa- ja metsitalousministerio Luonnonvaraosasto Kirjaamo kiriaamo@mmm.fi Viite: Maa- ja metsfitalousministeridn ja Luonnonvarakeskuksen tulossopimus2ol*2019,

Lisätiedot

Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta

Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta Toiminta alkoi 25. 3. 1997. Jo perustamistilaisuudessa yhdistyksen nimestä keskusteltaessa tuli esille se, että perustettava yhdistys aloittaisi toimintansa alueellisena

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

LOHTAJAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO LOHTAJAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Perjantai 21.2.2014 klo 19, kahvi klo 18.45 PAIKKA: Pappila, Alaviirteentie 105 LÄSNÄ: Tuomo Jukkola, puheenjohtaja + (läsnä+, poissa-) Seppo

Lisätiedot

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jari Sutinen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jari Sutinen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. VARPARANNAN VESIOSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS 15.3.2008 PÖYTÄKIRJA Paikka: Varparannan koulu Aika: 15.3.2008 klo 12.00 13.40 Osallistujat: Jari Sutinen, Silja Väyrynen, Toivo Juntunen, Urho Ruokolainen, Anja

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 17.00 17.38 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA Suonteen kalastusalueen vuosikokous 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 25.4.2014 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

'%''']f=# JALJENNOS 1(5) 26.08.2013. Rekisterinumero: 193.482. YHDISryKSEN SAANNOT. Nimi: Kotipaikka: Osoite:

'%''']f=# JALJENNOS 1(5) 26.08.2013. Rekisterinumero: 193.482. YHDISryKSEN SAANNOT. Nimi: Kotipaikka: Osoite: ,,1+!"tl*t:,i,ir" Patentti- ja rekisterihallitus ;;li'..'i;,;,:,..;,.1e1j Yhdistys- ja sddtioasiat it1,tir':il::'*'li'j '%''']f=# JALJENNOS 1(5) Rekisterinumero: 193.482 YHDISryKSEN SAANNOT Nimi: Kotipaikka:

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä. Thorleif Johansson. Maarit Kuikka GS sihteeri

LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä. Thorleif Johansson. Maarit Kuikka GS sihteeri SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3/2012-2013 MK 17.10.2012 1 (6) HALLITUS AIKA Tiistai 16.10.2012 klo 10 PAIKKA Lions-talo, Kirkonkyläntie 10, Helsinki LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot