Rebekka Zevulun OSTO-OSIEN HYLLYTYSSUUNNITELMA JA SUUNNITELMA MENEKIN MUUTOKSIA VARTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rebekka Zevulun OSTO-OSIEN HYLLYTYSSUUNNITELMA JA SUUNNITELMA MENEKIN MUUTOKSIA VARTEN"

Transkriptio

1 Rebekka Zevulun OSTO-OSIEN HYLLYTYSSUUNNITELMA JA SUUNNITELMA MENEKIN MUUTOKSIA VARTEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekniikan yksikkö, Ylivieska Koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Työn nimi Osto-osien hyllytyssuunnitelma ja suunnitelma menekin muutoksia varten Työn ohjaaja Antti Rahja Työelämäohjaaja Ulla Lahdenperä-Koski Tekijä Rebekka Zevulun Sivumäärä Opinnäytetyö tehtiin ohutlevymekaniikan sopimusvalmistajalle osana tuotannonohjauksen kehitysprojektia. Yrityksen kehitysprojektin tavoitteena on nostaa kilpailukykyä koko ajan kasvavassa kilpailussa alalla. Työn aiheena oli tehdä tuotannon kokoonpanolinjojen osto-osille tilantarpeen arviointi, joka perustuisi nykyiseen menekkiin. Uusi hyllytyssuunnitelma ja pohjapiirustus tehtäisiin tilantarpeen pohjalta. Toisena tavoitteena opinnäytetyössä oli kehittää suunnitelma, joka ottaisi huomioon osto-osien hyllyttämisessä menekin vaihtuvuuden tulevaisuudessa. Työkaluna projektissa käytettiin yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää ja Microsoftin Excel-taulukoita. Opinnäytetyön tavoite saavutettiin käyttämällä hyväksi tuotannonohjauksen ja varastoinnin perusteita, toiminnanohjausjärjestelmää informaation lähteenä, eri tilausmenetelmien teoriaa, ABC-analyysiä, kysynnän ennustamista ym. asiaan kuuluvia teorioita. Tuloksena osto-osien tilanmäärittelyn pohjalta tehtaaseen tehtiin uusi pohjapiirustus, joka toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Hyllytyssuunnitelman mukaan osto-osilla on omat hyllypaikat kokoonpanolinjojen lähettyvillä, josta keräily onnistuu parhaiten. Menekin vaihtumiseen tehty suunnitelma otetaan yrityksessä mahdollisesti tulevaisuudessa käyttöön, jos se on mahdollista. Yleisesti koko projektin ansiosta koko tehdas on siistimpi ja turvallisempi. Asiasanat Varastointi, Lean, 5S, Toiminnanohjausjärjestelmä, Tilausmenetelmät, ABCanalyysi

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme Industrial Management Date Author Rebekka Zevulun Name of thesis Storage plan for purchasing parts and a plan for the future changing demands Instructor Antti Rahja Supervisor Ulla Lahdenperä-Koski Pages This thesis was made for sheet metal mechanical contract manufacturing company as a part of production management development project. The company s goal in this project was to grow their competitiveness in the intense growing markets. The subject was to do a space requirement estimation for the purchasing parts in the production lines. The estimation should be based on current demand. The new storing plan and lay-out are done on basis of the estimation. The second aim in this thesis was to develop a plan, which would consider the needed space in the storage even when the demand is changing in the future. The tools in the project was the companys ERP (Enterprise Resourcing Planning) and Microsofts Excel charts. The goal in the thesis was achieved by using production management and storing theories, ERP as a source of information, different ordering methods, ABC-analysis, demands forecasting and more another theories, which are related to the subject. As a result the purchasing parts space requirement was used as a base for the new layout, which was executed as planned. Now according to the storing plan all the purchasing parts have their own place near the production lines, from where collecting is easier. The company is going to take the plan for the changing demand in use in the future, if it s possible. In the overall the whole project made the factory more cleaner and more safe to the employees. Key words Storing, Lean, 5S, ERP, Ordering methods, ABC-analysis

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO ONGELMAN KUVAUS Lean S-ajattelumalli OPINNÄYTETYÖN MÄÄRITTELY VARASTOIMINEN Varastojen suunnittelu Varastonohjaus Varastonhallinnan kehittäminen Varastojen merkitys yrityksen tuotannonohjauksessa TYÖN RAJAAMINEN PROJEKTIN AIKATAULUTUS ONGELMANRATKAISUPROSESSIN KUVAUS TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Toiminnanohjausjärjestelmien historia Toiminnanohjausjärjestelmän edut Yrityksen V10 Powered-toiminnanohjausjärjestelmä TYÖVAIHE 1: TUOTTEET JA TUOTERAKENTEIDEN SELVITYS Tuoterakenteet Tuoterakenteiden selvitys yrityksessä TYÖVAIHE 2: TILAUSMENETELMÄN VALINTA Varmuusvarasto Tilausmenetelmät Tilauspistemenetelmä Tilausvälin menetelmä Kahden laatikon menetelmä Min-maks-menetelmä Puskurivarasto Kaupintavarasto Hybridijärjestelmät Tilausmenetelmät yrityksessä TYÖVAIHE 3: TILAUSPISTEESEEN TARVITTAVAT TIEDOT Hankintaerä Hankintaerän kustannukset Erän koko ja hinnan alennukset Osatoimitukset Toimitusaika Toimitusvarmuus Toimituskyky Pitkä ja lyhyt toimitusaika Yrityksen hankintaerät ja toimitusaika Kysynnän ennustaminen...35

5 Eksponenttitasoituksen menetelmä Liukuva keskiarvo Aikasarja-analyysi Yrityksen kokemusperäinen ennustaminen ABC-analyysi ABC-analyysin soveltaminen yrityksessä TYÖVAIHE 4: OSTO-OSIEN TILANMÄÄRITYS Varaston arvottamismenetelmät FIFO-menetelmä LIFO-menetelmä Keskimääräiset kustannukset Varastohyllyt Kuormalavat Työergonomia ja -turvallisuus varastotyöskentelyssä Hyllytyyppien valinta yritykseen Minimi- ja maksimimäärien selvitys Osto-osien tilanmäärittely YHTEENVETO KOKOONPANOLINJOISTA Kokoonpanolinja Kokoonpanolinjat 7 ja Kokoonpanolinja Kokoonpanolinja Kokoonpanolinja HYLLYTYSSUUNNITELMA KYSYNNÄN MUUTTUESSA Jatkuva suunnittelu Muutosjohtaminen projektissa TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET...55

6 1 1 JOHDANTO Elektroniikka- ja teknologiateollisuuden sopimusvalmistuksessa on tällä hetkellä kova kilpailu ja sitä vauhdittaa monien yrityksien uudet tehtaat edullisen työvoiman maissa. Kovan kilpailun takia yritys haluaa edistää tehtaan tuotannonohjausta Leanja 5S-menetelmillä. Opinnäytetyö kuuluu osana tuotannonohjauksen edistämisprojektiin. Projektissa haettiin uutta pohjapiirustusta, jossa tuotannon materiaalivirta olisi sujuvampi sekä tehtaan yleiskuva siistimpi ja turvallisempi ilman turhia välivaiheita työnteossa. Opinnäytetyö rajattiin niin, että yrityksen valmistamien mekaniikkaosien tilanmääritys tuli projektipäällikön vastuulle, osto-osat minun vastuulle sekä kunnossapitopäällikkö vastasi suunnitelmien toteutuksesta. Osto-osat ja yrityksessä käytetty toiminnanohjausjärjestelmä olivat minulle entuudestaan tuttuja, koska olin toiminut yrityksessä viime kesän ostajien lomittajana. Työn tavoitteena oli määritellä kaikille tuotannon osto-osille tilantarve, jonka perusteella projektivastaava voisi tehdä uuden toimivamman pohjapiirustuksen kokoonpanolinjoille ja niiden keräilyhyllyille. Toisena tavoitteena oli keksiä jokin ratkaisu koko ajan muuttuvaan menekkiin ja miten varastointisuunnitelma voitaisiin mukauttaa kysyntään. Ongelmana projektissa oli sen nopea eteneminen ja virheelliset tuoterakenteet. Nopeassa aikataulussa saatiin tehtyä kaikki tarvittava, mutta ajan kanssa suunnitelmista olisi voinut tehdä vielä tarkempia. Tuotteiden tuoterakenteissa toiminnanohjausjärjestelmässä oli jonkin verran virheitä, joita tuli korjattua projektin edetessä. Positiivisena puolena tuoterakenteiden korjailut parantavat mm. varastosaldojen pitävyyttä, vaikka se vei aikaa itse opinnäytetyöltä. Etenin projektissa kokoonpanolinja kerrallaan, työssäni oli yhteensä neljä eri työvaihetta, jotka toistin jokaisen kuuden kokoonpanolinjan kohdalla. Käytin apuna opinnäytetyössä varastoinnin ja tuotannonohjauksen teorioita, niissä keskityin erityisesti

7 2 Lean-ajattelumalliin ja 5S-tekniikkaan sekä yleisesti kaikkeen varastoimisessa, kuten hyllytyypit, ergonomia ja arvottamismenetelmät. Niiden lisäksi käytin hyväkseni tietoa eri tilausmenetelmistä, hankintaeristä ja toimitusajoista, kysynnän ennustamisesta sekä käytin ABC-analyysiä. Työkaluina käytin V10 Poweredtoiminnanohjausjärjestelmää ja Microsoftin Excel-taulukkoa, jotka tuli hallita jo ennen projektia. Projektin eri työvaiheet olivat tuotteiden ja tuoterakenteiden selvitys kyseiseltä kokoonpanolinjalta, tilausmenetelmän valinnat, tilauspisteeseen tarvittavien tietojen selvitys ja osto-osien tilanmääritys. Nämä kaikki toistettiin jokaisen kokoonpanolinjan kohdalla, työstäminen ei aina mennyt samalla tavalla, joten työn lopussa on yhteenveto eri linjojen erovaisuuksista. Viimeinen vaihe oli ratkaista, miten koko hyllytyssuunnitelma voitaisiin muuttaa vaihtuvat menekin mukaan. Opinnäytetyön lopulliset tulokset ja koko projektin onnistuvuus oli hyvä. Tuloksista löytyy enemmän tietoa viimeisessä pohdinnallisessa kappaleessa.

8 3 2 ONGELMAN KUVAUS Opinnäytetyön projektin perimmäinen ongelma on ohutlevymekaniikan sopimusvalmistajan markkinoiden kiihtyvä kilpailutilanne sekä menestymisen paineet. Tästä johtuen yritys päätti toteuttaa suunnitelman, jossa kehitetään päätoimipisteen toimintaa myynnin, oston, laadun, tehokkuuden sekä tuottavuuden osilta erilaisilla projekteilla. Opinnäytetyöhöni liittyvä tuottavuutta kehittävä ja keskeneräistä tuotantoa vähentävä projekti päätettiin aloittaa elokuun lopulla Projektin tavoitteena oli nostaa materiaalin ohjausta ja tuottavuutta 20 % sekä vähentää keskeneräistä tuotantoa 50 % samalla parantaen tehtaan yleistä järjestystasoa. Lähtökohdaksi asetettiin tehtaan pohjapiirustuksen muuttaminen tuotannollisemmaksi käyttäen Lean- ja 5Sajattelumalleja. Ajattelumallien valinnan pohjalla oli niiden keksineiden japanilaisten yritysten menestyminen alallaan. (Korpi 2007.) 2.1 Lean Yritys pyrkii projektillaan lean-ajattelumalliin, joka tarkoittaa karkeasti kevyttä ja joustavaa tuotantoa. Lean-ajatteluun kuuluu JIT-ajattelumalli, joka tulee sanoista Just-In-Time. JIT on muutettu suomeksi muotoon JOT eli Juuri Oikeaan Tarpeeseen. Ajattelumallin tavoitteena on etsiä oikeat keinot tuotteen tekemiseen kerralla, jos se ei onnistu, niin tulee etsiä ongelmakohdat ja poistaa ne, etteivät samat virheet toistu. Lyhyesti sanottuna ajattelumallissa poistetaan kaikki turha tuotannosta. (Mustonen & Pouri 1994, 6-11). Tuotteiden valmistuksessa on paljon vaiheita, joista syntyy kustannuksia, mutta ne eivät kuitenkaan anna tuotteelle lisäarvoa. Asian yhteydessä on puhuttu myös säännöstä, jonka mukaan vain 5 prosenttia luo lisäarvoa tuotteen kokonaisläpimenoajasta. Turhiin vaiheisiin luokitellaan esim. odottelu seuraavaan työvaiheeseen tai virheiden korjaaminen. Erityisen turhia tuotannossa ovat varastot, koska tuote ei jalostu tai parane siellä. Suurien varastojen syitä löytyy sopimusvalmistuksessa

9 4 omasta tuotannosta, asiakkaan sekä tavarantoimittajien toiminnasta. Varastot ovat monesti haluttua suuremmat ja syinä ovat mm. epävarmat toimittajat, virheelliset ennusteet, suuret valmistus- ja toimituserät, pitkät valmistus- ja toimitusajat sekä ennen kaikkea puutteellinen yritysten välinen yhteistyö. Lean-valmistuksessa samankaltaiset osat valmistetaan yhdessä paikassa, vältetään välivarastoja, lyhennetään valmistussarjoja, asetusaikoja sekä pienennetään varastoja. Myös toiminnan ja tuotteen laatu on tärkeää lean-valmistuksessa eli pyritään nollavirhelaatuun. (Sakki 2001, ) Lean-tuotannon ostotoiminnassa tulee ottaa huomioon erityisiä asioita, kuten: Yhteistyön ja yhteyden pidon järjestely toimittajien kanssa Tavarantoimittajien kokonaismäärä ja niiden valinta Tarvelaskennan toteutus tai ennusteisiin luottaminen Pienien toimituserien taloudellinen kuljetus (Sakki 2001, ) S-ajattelumalli Lean-ajattelun yksi tekniikka on japanilainen 5S-ajattelumalli, joka keskittyy tuotannon organisointiin ja työmenetelmien standardisointiin. 5S yksinkertaistaa työympäristön, vähentää hukkaa ja työvaiheita, jotka eivät tuota arvoa tuotteeseen. Käytännössä 5S-menetelmässä on kyse siitä, että hyvin järjestetty ja siisti tehdas on tuottavampi, laatuvirheitä syntyy vähemmän, toimitusajat saavutetaan paremmin ja työskentely on turvallisempaa, joka laskee tapaturmariskiä tuotannossa (Kokkonen 2006). Tekniikan nimi tulee viidestä pääperiaatteesta, jotka alkavat japaniksi S- kirjaimella, seuraavassa esityksessä kirjaimet ovat ilmaistu englanniksi: Sort- Luokittele Turhien ja harvemmin käytettävien materiaalien, tarvikkeiden ja välineiden siirto pois työskentelyn tieltä.

10 5 Set in order- Järjestele Järjestä koneille ja tarvikkeille paikka esim. merkkaa työpisteiden ja käytävien selkeät rajat. Shine- Siivoa Turhien, kerääntyneiden varastojen poisto ja työpaikan päivittäinen siivous Standardize- Standardisoi Luodaan ohjeet, joilla pidetään järjestyksessä kaikki edellä olevat ohjeet. Sustain- Ylläpidä Tehdään säännöllisiä auditointeja, jotta muutoksia noudatetaan pysyvästi tuotannossa. (Qualitas Fennica Oy 2006). 5S-prosessi voi luoda positiivisen kuvan asiakkaille ja nostaa koko organisaation tehokkuutta. Ihanteellinen tulos 5S:n toteutuksesta olisi se, että ei pelkästään työntekijöillä olisi paremmat työolosuhteet, vaan koko tuotannosta poistuisi hukkaa, laatu paranisi ja läpimenoaika olisi nopeampi. (Skaggs 2008).

11 6 3 OPINNÄYTETYÖN MÄÄRITTELY Lean- ja 5S-tuotannonohjausmalleja noudattaen yrityksessä päätettiin projektivastaavan johtamana muuttaa pohjapiirustusta ja sitä kautta materiaalivirtaa tuottavammaksi. Tehtaan pohjapiirustuksen muutosta varten tehtävänä on määrittää tilantarve kaikille osille tuotannon varastoissa sekä tehdä sen perusteella tuotannollisesti toimivampi suunnitelma. Projektin suuresta työmäärästä ja lyhyestä aikataulusta johtuen osat jaettiin kokoonpanojen osto-osiin ja itse valmistettaviin mekaniikkaosiin. Näin sain opinnäytetyöksi määrittää tilantarpeen ostettaville osille. Osto-osat olivat minulle jo entuudestaan tuttuja, koska työskentelin yrityksessä ostajana edellisenä kesänä. Tätä kautta myös yrityksen käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä on minulle tuttu. Nykyisien varastojen tila on virheellinen, koska menekki on muuttunut monta kertaa erilaiseksi siinä ajassa kun tuotetta on tehty. Tämän takia nimikkeiden tilauspisteet ja mahdollisesti myös hankintaerät voivat olla vääränkokoiset menekkiin nähden. Tietojen kokoaikainen päivittäminen on osoittautunut haastavaksi, koska osto-osia on paljon ja niiden menekki muuttuu jatkuvasti. Opinnäytetyön osuuteen kuului siis selvittää osien menekin kautta saatava tarpeellinen määrä myös varastoon. Tilanmäärittelyn voi tehdä vasta tästä oikeasta määrästä, jotta osto-osille ei varata liikaa tai liian vähän tilaa uudessa pohjapiirustussuunnitelmassa. Kyseisten tilantarvetietojen pohjalta projektipäällikkö suunnitteli tuotantotiloihin uuden pohjapiirustuksen. Osto-osien tilanmäärityksen lisäksi vastuullani oli suunnitelma, jolla osto-osien optimaalista varastomäärää voitaisiin ohjailla helposti, vaikka päätuotteen menekki muuttuisikin nopeasti markkinoiden mukaan. Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena voitaisiin pitää ostamisen helpottamista suuren menekin vaihtuvuuden vuoksi. Seuraavassa esitetään kuvio ostamisen kokonaisuudesta:

12 7 KUVIO 1. Ostamisen jäävuori (Sakki 2001, 49). Kuviosta 1 voi nähdä tuotteen ostohinnan ja kuljetuksien jäävuoren huippuna, johon todellisesti kuuluu myös koko organisaatiolle aiheutuvat kustannukset hankinnoista. (Sakki 2001, 49).

13 8 4 VARASTOIMINEN Varastoimisen ongelmana voi olla epävarmat tavarantoimittajat, huono laatu ja hidas reagoimiskyky. Varastot ovat vaihto-omaisuutta riippumatta, siitä missä ne sijaitsevat. Yleensä teollisuuden varastot ovat luokiteltu raaka-aine- ja komponenttivarastoihin, keskeneräisen tuotannon varastoihin, valmistuotevarastoihin ja siirtovarastoihin. Varastojen huonoja puolia ovat ne, että tavaran arvo harvoin nousee vanhetessaan, tarve menee ohi varastoinnin aikana, tuotteen versio voi vanheta ja useassa paikassa varastoiminen on vaikea hallita teknisesti. Suuret varastot ovat merkki ongelmista yrityksessä tai yrityksen yhteistyöstä muiden esim. tavarantoimittajien kanssa. (Turun ammattikorkeakoulu 2008). Tuotannonohjauksen yksi alkuperäisiä tehtäviä on varastojen hallinta, joka usein liitetään osaksi materiaalihallintoa. Varastojen tarkoitus teollisuudessa on vastata kysyntään, suojautua yllättävää menekin kasvua vastaan, hyödyntää paljousalennusten ja kuljetuskustannuksien edut, toimia puskurivarastona hinnannousua vastaan sekä ylläpitää tuotantoa häiriötilanteita varten. (Kuopion avoin yliopisto 2006; Suomen kuljetusopas 2008). 4.1 Varastojen suunnittelu Varastolla tarkoitetaan vaihto-omaisuutta ja se voi sijaita missä logistisen arvoketjun kohdassa vain. Varastotoimintojen tehostamisella tarkoitetaan yleisesti varastojen säilytys- ja käsittelytekniikan tai tietojärjestelmien kehittämistä. Varastojen pienentäminen tarkoittaa vaihto-omaisuuden rahallista pienentämistä lisäämällä kiertonopeutta. Varastot ovat kuitenkin normaali osa liiketoimintaa, vaikka ne yleensä aiheuttavat haittaa enemmän kuin hyötyä. Logistinen osaamattomuus aiheuttaa suuria varastoja, syinä voivat olla suunnittelemattomuus, epäluuloisuus tai välinpitämättömyys. (Imppola 1998).

14 9 Yrityksen tuotteita ja asiakkaita varten on hyvä suunnitella toimiva varastoverkko. Varastojen onnistuvuuteen vaikuttaa sen koko, lukumäärä, sijainti ja pohjapiirustuksien hyväksikäyttö. (Suomen kuljetusopas 2008). Varaston koko mitataan yleisesti lavapaikkojen lukumäärällä tai hyllyjen pituutena metreinä. Varastokokoon vaikuttavat asiakaspalvelutaso, markkina-alueen koko, valmistettavien tuotteiden lukumäärä, tuotteiden koko, käytettävä materiaalinkäsittelyjärjestelmä, varaston läpimenoaika, tuotannon läpimenoaika, volyymituotannon edut, varaston pohjapiirustus, käytäville asetetut vaatimukset, varaston toimistotilat, hylly- ja telinetyypit sekä kysynnän määrä ja luonne. Varaston koko on myös sidoksissa yrityksen palvelutasoon toimitusaikojen kautta. Varastomääriin vaikuttavat myös kilpailu, asiakkaiden ostotapa sekä sovitut toimitukset tavarantoimittajien kanssa. (Suomen kuljetusopas 2008). Varaston suunnittelussa tulee ottaa myös huomioon varastossa käytettävät materiaalinkäsittelyvälineet, kuten trukit. Varastohyllyjen väliin tulee jättää väli, jossa käytettävissä oleva trukki pystyy työskentelemään vaivatta ja toisaalta jos hyllyt eivät vaadi trukin käyttöä, hyllyväli saa jäädä kapeammaksi. (Suomen kuljetusopas 2008). Varaston pohjapiirustuksella on suuri merkitys tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Hyvä varaston pohjapiirustus nopeuttaa varaston läpimenoa, parantaa tuotteiden läpivirtausta, kasvattaa asiakaspalvelutasoa, tuottaa henkilöstölle paremmat työolosuhteet, jonka kautta kustannukset vähenevät. Optimaalinen varaston pohjapiirustus kehitetään tarkastelemalla henkilö- ja laitekustannuksia sekä informaatio- ja tilasta aiheutuvia kustannuksia. Osat ja tuotteet tulisivat olla mahdollisimman lähellä paikkaa, jossa osaa tai tuotetta tarvitaan. (Suomen kuljetusopas 2008). 4.2 Varastonohjaus Varastointi tarkoittaa fyysisiä varastoja, niiden suunnittelua ja siellä tapahtuvia toimintoja esim. varastojen kokoa, lukumäärää, tehtävää tai tekniikkaa, kun taas varas-

15 10 tonohjauksella voidaan hallita materiaalivirtoja niin, että palvelutaso pysyisi halutulla tasolla pitäen kustannukset pieninä. (Suomen kuljetusopas 2008). Varaston kiertonopeus tarkoittaa, montako kertaa tavaramäärä vaihtuu vuodessa keskimäärin. Teollisuusyrityksissä tulee ottaa huomioon kaikki varastot, kuten raakaaine-, osavalmiste-, keskeneräisen tuotannon-, valmiiden tuotteiden varastot sekä komponenttivarastot. Varaston riitto tarkoittaa aikaa, kuinka pitkään varastossa olevat tuotteet riittävät ilman lisätilauksia. (Imppola 1998; Turun ammattikorkeakoulu 2008). Varastojen ylläpitoa edellyttävät myös suuret kausivaihtelut, jolloin normaali tuotanto ei riitä kattamaan koko kysyntää vaan valmisvarastoon on pitänyt tehdä jo etukäteen tuotteita. Myös tiettyjen raaka-aineiden saanti voi olla keskittynyt tiettyyn ajankohtaan vuodessa. Jos lähitulevaisuudessa odotetaan esim. raaka-aineen hinnan nousua tai jos uskotaan sen saannissa olevan ongelmia, voidaan ostaa suurempia määriä varastoon. Myös valmisvarastoon voidaan tehdä ylimääräisiä tuotteita nopean kysynnän nousun tai yllättävien tuotantohäiriöiden takia. (Suomen kuljetusopas 2008). Viime vuosina yksi tärkeimpiä ratkaisuja logistiikan kehityksessä on ollut varastojen pienentäminen. Yrityksissä yritetään päästä irti suurista vaihto-omaisuuksista korkean korkotason takia. Jokaisella yrityksellä on oma näkemys varastojen oikeasta suuruudesta ja sen määrittelevät kustannukset ja haluttu palvelutaso. (Suomen kuljetusopas 2008). Yksi suosittu keino varastojen pienentämiseen ovat puskurit toimittajan luona. Tämä tarkoittaa sitä, että varastot toimivat puskureina koko jakelukanavan läpi esim. tavarantoimittajalta sopimusvalmistajalle, sopimusvalmistajalta lopulliselle valmistajalle, valmistajalta asennukseen ja asennuksesta lopulliselle asiakkaalle. Näin puskurivarastojen pitäminen tuo etuja kaikille koko tuotteen jakelukanavassa ja asiakas saa tuotteen itselleen kotiinkutsulla juuri sinä hetkenä kuin tavaralle on tarvetta. Puskurivarastoista ei muodostu turhia varastoja, mutta nopea tavaransaanti on kuitenkin varmistettu. (Suomen kuljetusopas 2008).

16 Varastonhallinnan kehittäminen Varastohallintaa pyritään kehittämään määrittämällä ongelma-alueet ja löytämällä niihin ratkaisut. Huono varastojen hallinta aiheuttaa mm. seuraavanlaisia ongelmia: Myöhässä olevat toimitukset kasvavat Varastointikustannukset nousevat Asiakastyytyväisyys laskee Tilauksia peruutetaan useammin Varastotilat käyvät ahtaaksi Varaston kiertonopeus vaihtelee nopeasti Vanhaksi jääneitä tuotteita kertyy enemmän varastoon Varastotasoja voidaan laskea ja niiden toimintoja voidaan kehittää moniportaisella suunnittelulla esim. ABC-analyysillä, läpimenoaika-analyyseillä, toimitusaikaanalyyseillä, luopumalla nopeasti vanhenevista tuotteista, nopeuttamalla kiertoaikaa, analysoimalla pakkauskokoa, mittaamalla ja seuraamalla säännöllisesti varaston täyttöastetta, kartoittaa asiakastarpeita sekä tehdä monipuolisia myyntisuunnitelmia. (Suomen kuljetusopas 2008). Varastoista aiheutuvat kustannukset ovat yleensä suurimmat logistiikkakustannukset yrityksessä. Varastojen kokoon vaikuttaa mm. tuotannonohjausmalli eli kuinka paljon varastoitavaa tavaraa on tehtaassa. Varastointi kustannukset voivat olla % varastossa olevan pääoman arvosta. Kustannuksia on neljä eri pääryhmää; pääomakustannukset, vakuutusmaksut, varastotila kustannukset ja riskikustannukset. (Suomen kuljetusopas 2008). 4.4 Varastojen merkitys yrityksen tuotannonohjauksessa

17 12 Ohutlevymekaniikan sopimusvalmistajan tuotanto on osittain tilausohjautuva ja joitakin tuotteita valmistetaan asiakkaan kanssa sovitulla puskurilla. Puskurivaraston koko vaihtelee usein riippuen menekistä. Kun asiakkaan kanssa sovitaan puskurivarastosta, niin monissa tapauksissa asiakas sitoutuu samalla ostamaan tuotteet puskurista. Puskurivaraston määrää sovittaessa asiakas on yleensä varma tuotteen jatkuvasta menekistä ja ei näin ollen ota suurta riskiä puskurivarastoista. Puskurivarastojen etu on nopea toimitusaika, joka johtuu siitä, että tuotteita on valmiina varastossa koko ajan. Puskurivarastot kasvattavat tietenkin sopimusvalmistajan varastoja ja tämän vuoksi yrityksen kannattaa ottaa huomioon lisääntyneet varastointikustannukset määritellessä hintaa. Sopimusvalmistajan varastojen kokoa kasvattaa myös monien asiakkaiden tuotteiden korkea määrä ja niiden eri versiot. Myös tuotteiden epäsäännöllinen ja vaikeasti ennakoitava kysyntä kasvattaa varastoja, vaikka asiakkailta saadaankin ennustuksia menekistä. Yrityksessä on pienennetty varastomääriä sopimalla monien toimittajien kanssa kotiinkutsutilauksista. Kotiinkutsutilaukset tarkoittavat tavarantoimittajan tiloissa sijaitsevaa puskurivarastoa, jolloin ostettavia osia kutsutaan kotiin lyhyellä toimitusajalla. Yrityksessä on käytössä myös kaupintavarastoja, jotka kasvattavat hieman yrityksen varastointikustannuksia tilantarpeen osalta, mutta eivät vaihtoomaisuuden osalta, koska osat ovat tavarantoimittajan kunnes ne otetaan käyttöön tehtaassa. Varastot tulisi saada mahdollisimman pieniksi yrityksessä, mutta ne eivät saisi kuitenkaan hidastaa tuotantoa puutteellisuudellaan. Keräilyvarastot tulisi olla mahdollisimman lähellä kappaletta käyttävää työpistettä, jolloin tuotannonohjautuvuus olisi ideaalisin. Varastoista ja tavarahyllyistä keräilyn tulisi olla helppoa, johon vaikuttavat varastojen hyllytyypit.

18 13 5 TYÖN RAJAAMINEN Opinnäytetyöhön kuului osto-osien tilanmäärittelyn, josta laajuutta rajattiin niin, että ostettavista nimikkeistä jätettiin pois mm. kaikki raaka-aineet, kaupintavarastoissa olevat nimikkeet sekä esim. pahvilaatikoita ym. tuoterakenteeseen kuuluvia osia, joita ei kuitenkaan säilytetty kokoonpanolinjan lähellä olevissa varastopaikoissa. Tuotantotiloissa on raaka-aineille ja pahvilaatikoille omat erilliset varastot, joten niitä ei otettu huomioon kuin erikoistapauksissa. Tuotannossa on kaupintahyllyjä muutamien toimittajien kanssa. Tehtaassa olevat kaupintatuotteet ovat enimmäkseen pieniä osia, kuten ruuvit, mutterit tai niitit. Kaupintavarastoissa olevia tuotteita ei myöskään laskettu mukaan projektiin, koska ne eivät ole yrityksen vaihto-omaisuutta ennen käyttöä. Yrityksessä on kokoonpanolinjoja yhteensä kahdeksan sekä yksi esikokoonpanolinja. Opinnäytetyöhön kuului kaikki linjat lukuun ottamatta kokoonpanolinjoja 4, 2 sekä esikokoonpanolinjaa. Tämä johtui siitä, että kokoonpanolinja 4 oli jo ehditty aloittamaan ilman minua, joten sovimme työryhmässä, että se jätetään projektipäällikön vastuulle. Kyseisessä tuotannonohjausprojektissa tehtiin paljon uusia suunnitelmia, mille linjalle mikäkin tuote siirrettäisiin. Kun aloin tekemään työtä, niin ei ollut aivan selkeää, mitä tuotteita kokoonpanolinjoilla ryhdyttiin valmistamaan. Tämä johtui osittain myös uusista tulevista tuotteista. Esikoonnan ja kokoonpanolinjan 2 tuotteista ym. tiedoista ei ollut vielä tullut lopullista päätöstä, joten ne jätettiin pois työstä.

19 14 6 PROJEKTIN AIKATAULUTUS Projektin aikataulutus oli selkeä, aloitusajankohta oli ja valmistumisajankohdaksi määriteltiin Osto-osien tilanmääritys jaettiin kokoonpanolinjoittain, jolloin kyseisille linjoille oli mahdollista jakaa annettu aika ottaen huomioon eri kokoonpanolinjojen osto-osien määrän. Osto-osien tilanmääritys oli mahdollista tarvittavien tietojen takia vain paikan päällä yrityksessä, joten tein itselleni joustavan aikataulun huomioiden omat mahdollisuudet työskentelyyn yrityksessä sekä projektin vaatimukset. Alustava aikataulutus oli seuraavanlainen: Viikot 41-42: Kokoonpanolinja 4: Projektipäällikön vastuulla Viikot 42-43: Kokoonpanolinja 6: Aloitin projektin tällä linjalla. Viikot 44-45: Kokoonpanolinja 7: Työstettiin yhdessä linjan 8. kanssa. Viikot 45-46: Kokoonpanolinja 8: Työstettiin yhdessä linjan 7. kanssa. Viikot 47-48: Kokoonpanolinja 5: Sisältää yhteisen osto-osavaraston linjan 3. kanssa. Viikot 48-49: Kokoonpanolinja 3: Sisältää yhteisen osto-osavaraston linjan 5. kanssa. Viikot 50-51: Kokoonpanolinja 1: Suurin ja viimeisenä työstettävä linja. Viikot 51-52: Kokoonpanolinja 2: Jätettiin pois projektista, koska linjalla valmistettavia tuotteita ei ollut päätetty. Myös esikokoonpanolinja jätettiin pois projektista samasta syystä.

20 15 7 ONGELMANRATKAISUPROSESSIN KUVAUS Aloitin opinnäytetyön tekemisen kokoonpanolinjalla 6., josta siirryin suunnitelmien mukaan 7 ja 8-kokoonpanolinjoille, jonka jälkeen tein 5 ja 3-linjat. Viimeisenä tein kokoonpanolinja 1:n, jossa oli huomattavasti eniten osto-osia. Tein kaikille kokoonpanolinjoille samat selvitykset pienin poikkeuksin, jonka jälkeen arvioin tilantarpeen erikseen kullekin nimikkeelle jokaisella kokoonpanolinjalla. Opinnäytetyössä oli yhteensä neljä eri työvaihetta, jotka toistin jokaisella kokoonpanolinjalla. Näiden lisäksi viimeinen työvaihe oli hyllytyssuunnitelma tulevaisuuden menekin muutoksia varten. Ensimmäisenä työvaiheena projektissa oli selvittää työstettävällä kokoonpanolinjalla valmistettavat tuotteet. Tuotteista tuli selvittää tuoterakenteet, joista piti erotella ostettavat ja mekaniikka-osat. Seuraava työvaihe oli valita paras tilausmenetelmä ostettaville osille, jonka lopputuloksena oli tilauspistemenetelmä sekä muita variaatiota, jotka olivat jo käytössä yrityksessä. Sen jälkeen tuli selvittää kaikki tarvittavat tiedot tilauspisteen määrittelyä varten. Näitä tietoja ovat mm. hankintaerät, toimitusajat, nimikkeiden tärkeysjärjestys ja kysynnän ennustukset. Viimeinen vaihe oli määrittää jokaiselle ostettavalle nimikkeelle tilantarve hyllyssä olevien maksimimäärien mukaan. Tässä vaiheessa piti ottaa huomioon varaston arvottamismenetelmä, hyllytyypit ja ergonomia. Työvaiheiden jälkeen selvitän lyhyesti yhteenvedossa kunkin kokoonpanolinjan mahdollisista eroavaisuuksista tai ongelmista. Näiden neljän työvaiheen jälkeen selvitin, miten pitäisi tehdä tulevaisuudessa, kun menekki taas muuttuu. Seuraavissa osiossa esittelen työkaluna käytetyn V10 Poweredtoiminnanohjausjärjestelmän sekä toiminnanohjausjärjestelmien historiaa. Sen jälkeen kirjoitan yksityiskohtaisesti edellä mainitut eri työnteon vaiheet, joita edeltää teoriat kyseisistä aiheista. Lopuksi on nähtävissä koko projektin tulokset ja johtopäätökset.

21 16 8 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP (Enterprise Resource Planning) on integroitu informaatiojärjestelmä. Toiminnanohjausjärjestelmä on kehitetty, jotta kaikki tiedon käsin kirjaaminen poistuu ja tieto siirretään suoraan tietokoneille järjestelmään. Näin eri osastoilla toimivat työntekijät voivat nähdä tietoja ajankohtaisesti ja helposti käyttäen toiminnanohjausjärjestelmää. ERP sisältää yleensä seuraavia alueita yrityksen toiminnasta: talous-, henkilöstö- ja materiaalihallinto, myynti ja markkinointi, projektinhallinta sekä asiakas- ja toimittajahallinta. (Logica Oy 2008). 8.1 Toiminnanohjausjärjestelmien historia Kokonaisvaltaiset toiminnanohjausjärjestelmät on kehitelty tietokonepohjaisista varastonvalvontajärjestelmistä, jotka ovat alun perin Yhdysvalloista vuodelta luvulta. Kun varastonvalvonta oli kehittynyt, sen lisäksi haluttiin yhdistää tuotannon ja talouspuolen toiminnot. Toiminnanohjauksen kehitysvaiheissa on ollut monia ongelmia, varsinkin tietojen reaaliaikaisuuden kanssa. Ongelmien ratkomiseksi ja 1980-luvuilla järjestelmiin alettiin kehittää integrointia, jolloin järjestelmä sai nimityksen MRP (Material Requirement Planning). (Kalliokoski, Simons & Mikkola 2001, 46-47). MRP kehitettiin sen takia, että voitaisiin valvoa varastotäydennyksiä ja muuttuvaa kysyntätilannetta paremmin. Näin raaka-aineita ja komponentteja pystyttiin hankkimaan oikeassa määrässä ja aikataulussa tuotanto-ohjelman mukaisesti. Järjestelmä antoi kehotuksen tarvittavista ostotilauksista tai työmääräyksistä oikeaan aikaan, kun sinne oli syöttänyt tuotantotarpeen, läpimenoajat, toimitusajat ja muita tarvittavia tietoja. MRP:tä käyttävät tuotantoyritykset hyödynsivät järjestelmässä karkeasuunnitelmaa, tuoterakennetta ja varastoraportteja. (Kuopion avoin yliopisto 2006).

22 17 Vuosien saatossa MRP:stä tehtiin laajempi, kehittyneempi versio, jossa oli myös kapasiteettihallintaa. Sitä kutsuttiin nimellä MRP II (Manufacturing Resource Planning). MRP II on tietokoneavusteinen johdon käyttämä työkalu. Työkalulla voi kehittää ja tarkkailla pääasiallisesti suunnittelua, ajoitusta ja valvontaa. MRP II työntöohjaukseen perustuva järjestelmä, jolla voidaan simuloida tulevia tilanteita. Ongelmana MPR II:ssa on kuitenkin ennalta määrätty eräkoko ja kiinteä läpäisyaika, josta aikataulu muodostetaan. Tällöin mahdolliset kapasiteettirajoitukset huomataan vasta tuotannon käynnistyttyä. (Kuopion avoin yliopisto 2006; Helsingin teknillinen korkeakoulu 2005) luvulla aloitettiin prosessien integrointi sekä niiden tehostaminen ja kun järjestelmä laajeni edelleen, niin termi muuttui nykyiseksi lyhenteeksi ERP, josta suomen kielen käsite toiminnanohjausjärjestelmä on peräisin. Karkeasti sanottuna järjestelmä on ajan saatossa muuttunut tarvelaskennasta tuotannonohjaukseksi, josta se muuttui kokonaisvaltaiseksi toiminnanohjaukseksi. Tietotekniikan nopean kehittymisen vuoksi järjestelmät ovat olleet suosittuja, mutta ongelmaksi on muodostunut järjestelmän oikeanlainen käyttö liiallisen turhan tiedon rinnalla. Nykyään jokaiselle yritykselle pyritään löytämään yksilölliset, parhaimmat toimintatavat ja menetelmät omaa järjestelmää varten sekä hyödyntämään Internet-toimintoja mahdollisimman hyvin. (Kalliokoski ym. 2001, 47-48).

23 18 KUVIO 2. Toiminnanohjausjärjestelmien kehityshistoria ja toiminnallisuuden kehittyminen (Kalliokoski ym. 2001, 47). 8.2 Toiminnanohjausjärjestelmän edut Yksi uusimpia kehityskohteita teollisuudessa on ollut verkostoituminen, joka on johtanut kovaan kilpailuun nopeudesta ja joustavuudesta. Kilpailuetuja pyritään saamaan monilla eri strategioilla, mutta hyvä verkosto auttaa sopeutumaan koko ajan muuttuviin olosuhteisiin, jolloin yrityksen perusasiat ovat kunnossa. Toiminnanohjausjärjestelmän kautta saadaan monipuolinen yhteistyöverkosto, joka on jo itsessään strateginen kilpailuetu. Verkkoon voi liittää useita liiketoimintapaikkoja ja yksiköitä sekä toimittajia, alihankkijoita ja asiakkaita. Toiminnanohjausjärjestelmä integroi koko tilaus-toimitusketjun, tuotannon ja hallinnolliset prosessit yhteen, jolloin koko toimintaa voidaan hallita paremmin. Järjestelmä yhdenmukaistaa tietokantoja, jolloin tieto on reaaliaikaista ja sitä on helppo saada ulos. Tällä tavoin ERP lisää yrityksen työntekijöiden välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä, joka puolestaan kehittää yri-

24 19 tyskulttuuria. Yhteinen tietokanta vähentää myös päällekkäistä työtä ja nopeuttaa monia käsittelyaikoja. Kaikkien yrityksen toimintojen parempi hallinta alentaa kustannuksia mm. läpimenoaikojen lyhenemisenä, tuotekehitysprojektien hallinnan tehostumisella, tarjousten ja sopimusten hallinnan parantumisella sekä asiakassuhteiden ja palautteiden hallinnan tehostumisella. (Logica Oy 2008; Kalliokoski ym. 2001, 55-56). 8.3 Yrityksen V10 Powered-toiminnanohjausjärjestelmä Yrityksessä on käytössä Logican valmistava, suomalaisten kehittämä V10 Poweredtoiminnanohjausjärjestelmä. Nykyaikaiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat suorastaan pakollisia, jos yritys haluaa olla teollisuuden kilpailussa mukana. V10 Poweredissä on eri osastoina koko tehtaan toiminnot, joista pääsee näkemään tai muokkaamaan kyseisellä osastolla tarvitsevia tietoja. Jos yrityksessä ei olisi toiminnanohjausjärjestelmää, opinnäytetyöhön olisi luultavasti mennyt monikertainen aika. Tästä voidaan todeta, että toiminnanohjausjärjestelmän käyttö on järkevää yrityksen toiminnan takia sekä yrityksen kehittämisprojekteissa. Toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi yrityksessä on monia muita työskentelyä helpottavia tietokantoja ja järjestelmiä, kuten tuotteiden ja osien kuva-arkisto tai yhteistyöketjussa olevien yritysten yhteydenpitoon tarkoitettu Extranet. Powered on erityisesti suunnattu teollisuudelle ja tekniselle kaupalle, jotka ovat erikoistuneet omalle alalle. Powered kannattaa ottaa käyttöön, jos kilpailutekijät asettavat toiminnanohjaukselle korkeat vaatimukset. Powered on toimiva työkalu yritykselle, koska se valmistaa tuotteita alansa johtaville yrityksille mm. sähkö- ja teknologiateollisuuteen. V10 Poweredistä löytyy tuotannon, materiaalivirtojen sekä projektien ohjauksen lisäksi taloushallintopuoli sekä palkka- ja henkilöstötoiminnot. Sen lisäksi näitä kaikkia voidaan muokata omiin erityistarpeisiin. Suurien tietovarastojen vuoksi V10 toimii myös kätevästi johdon raportointityökaluna. Järjestelmän sopivuus huomataan myös siinä, että V10 Powerediin voi liittää ohutlevymekaniikka yrityksen muita toimipisteitä jopa ulkomailta asti. (Logica Oy 2008).

25 20 9 TYÖVAIHE 1: TUOTTEET JA TUOTERAKENTEIDEN SELVITYS Ensimmäinen vaihe opinnäytetyössäni oli selvittää työstämälläni kokoonpanolinjalla valmistettavat tuotteet ja niiden osat tuoterakenteilta, jotta voisin määritellä niille myöhemmin tilantarpeen. Tämän jälkeen osista tulee erotella osto-osat. 9.1 Tuoterakenteet Tuotesuunnitteluvaiheessa jokaiselle tuotteelle luodaan oma tuoterakenne. Tuoterakenteesta selviää mitä raaka-aineita, komponentteja tai mahdollisia alikokoonpanoja tuotteeseen tulee. Rakenteesta selviää myös jokaisen osan ja raaka-aineen kpl- tai kgmäärät. Rakenteissa olevia määriä sanotaan kertoimiksi esim. jos yhteen tuoliin tulee neljä jalkaa, niin yhdessä tuolissa jalkojen kertoimena on neljä. Kertoimien paikkansapitävyys on tärkeää mm. hankinnoissa, kun ostetaan tietylle määrälle tuotetta ostoosia, ne lasketaan kertoimien avulla. Tuoterakenteissa on monta eri kerrosta, joista alimpana ovat raaka-aineet, joita työstetään. Viimeinen vaihe tuoterakenteissa on yleensä kokoonpano, jossa yhdistetään viimeiset osat ja alikokoonpanot. Tuoterakenteet voivat olla todella monimutkaisia tai yksinkertaisia riippuen valmistettavasta tuotteesta. Tuoterakenne voidaan tallentaa toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin järjestelmä käyttää sitä hyväkseen mm. varastonohjauksessa. Jokaiselle tuotteeseen kuuluvalle raaka-aineelle ja osalle annetaan oma koodi, jolla voi etsiä esim. kyseisen nimikkeen tiedot tai kuvan yrityksen tietojärjestelmistä. (Karrus 2001, 73-74). 9.2 Tuoterakenteiden selvitys yrityksessä Ensimmäiseksi selvitin eri kokoonpanolinjojen tuotteet tuotepäälliköltä tai tuotantosihteeriltä, koska he työskentelevät tuoterakenteiden parissa eniten. Sen jälkeen tarkistin viimeisimmän tiedon mahdollisista kokoonpanolinjojen tuotteiden muutok-

26 21 sista projektipäälliköltä. Näin sain listan tuotteista, joille aloin selvittämään tilantarvetta nykyisen menekin mukaan. Seuraavana tehtävänä oli selvittää kyseisten tuotteiden ostettavat osat. Ensimmäisiä kokoonpanolinjoja työstäessäni menin ensin tuotannon puolelle, josta keräsin kaikki näkyvillä olevat ostettavat nimikkeet ylös tuotantotyöntekijöiden apua käyttäen. Sen jälkeen selvitin nimikkeet tuotteiden tuoterakenteilta. Tarvitsin eri kokoonpantavien tuotteiden tuoterakenteet, joista selvisi tuotteiden eri osat ja määrät. Tämä tapahtui tulostamalla yrityksen V10 Powered-toiminnanohjausjärjestelmästä MS Exceltaulukkoon kaikkien niiden tuotteiden tuoterakenteet, joita valmistetaan kyseisellä kokoonpanolinjalla. Toiminnanohjausjärjestelmä antoi tulostuksessa tuotteen kaikkien osien koodin, version, nimen, nimikkeen ryhmän esim. ruuvit tai kaapelit, työvaiheen esim. koneistus tai kokoonpano, kertoimen ja varastosaldon. Seuraavaksi listasta tuli erotella ostettavat komponentit sekä alihankkijoilla teetetyt osat eli joukosta piti poistaa itse valmistettavat mekaniikka osat. Myös kaikki kaupinnassa olevat tuotteet sekä sellaiset osto-osat, joita ei säilytetty kokoonpanolinjojen varastoissa tuli poistaa listasta. Ostettavat osat piti poimia Excelin pikasuodattimilla poistamalla listasta muut osat esim. ryhmän mukaan. Monia osia kuitenkin joutui yksitellen selvittämään toiminnanohjausjärjestelmän tietojen mukaan, kuten millainen osa oli kyseessä ja missä varastossa sitä säilytettiin. Yksi ratkaisu oli myös tulostaa toiminnanohjausjärjestelmästä raportti jokaisen tuotteen rakenteiden ostettavista osista, mutta helpompi tapa ei onnistunut, koska raportista puuttui oleellisia tietoja nimikkeistä kuten nimi. Tässä tilanteessa tiedot olisi kuitenkin joutunut erikseen hakemaan Poweredistä. Osto-osaraporttia pystyi kuitenkin käyttämään nimikkeiden lopulliseen tarkistukseen, kun lista oli jo valmis. Tuotteiden rakenteiden alirakenteet myös piti tulostaa järjestelmästä erikseen ulos. Tuotelistan rakentaminen oli aikaa vievää, koska joissakin tuotteissa saattoi olla monia alikokoonpanoja. Yrityksestä löytyi aikaisemmin tehtyjä listoja tuoterakenteiden osalta, mutta niitä ei voinut käyttää hyväksi. Tämä johtui siitä, että listat oli tehty lähinnä itse valmistettavalle mekaniikalle, jolloin siitä puuttui osto-osia ja lisäksi version muutoksia oli tullut paljon.

27 22 Kun tiesin linjalta saadun tiedon mukaan jo osto-osat, osalistasta oli helpompi karsia muut osat pois nopeasti. Myöhemmin tehdyillä kokoonpanolinjoilla en käynyt tekemässä alustavaa kartoitusta osto-osista, koska minulla oli jo aika selkeä kuva niistä koodien samankaltaisuuksien takia ja samalla saatoin säästää aikaa. V10 Powered-toiminnanohjausjärjestelmä hyödyntää tuoterakenteita yrityksessä esimerkiksi, kun tuotteen työkortista kuitataan tuotteen kokoonpanovaihe valmiiksi, järjestelmä poistaa samalla tuoterakenteessa määrätyn verran tuotteeseen kuuluvia komponentteja varastosta. Tästä johtuen tuoterakenteiden tulee olla aina ajan tasalla tai varastotiedot nimikkeistä tai määristä eivät pidä enää paikkaansa. Tuoterakenteista löytyikin lähes jokaisen tuotteen kohdalla joitain virheitä. Virheet saattoivat johtua version muutoksista, joita ei ollut talletettu tuoterakenteille tai vaikkapa osto-osan vaihtumisesta, jota ei ollut päivitetty rakenteille. Monesti tuoterakenteiden virheitä paljastui, kun sähköistä tietoa vertasi tuotantolinjalta saatuun tietoon, esim. jokin sama osa saattoi kulkea eri koodilla tuotannossa ja Poweredissä. Tuoterakenteiden korjaamisesta on hyötyä tulevaisuudessa mm. varastomäärien paikkansa pitävyydelle, joka helpottaa inventointia ja ostamista. Toisin sanoen toiminnanohjausjärjestelmän tietoihin ei voi luottaa, jos tuoterakenteet eivät pidä paikkaa. Toiminnanohjausjärjestelmä tukee toimintaa hyvin, koska siihen voi tehdä muutoksia eri toimintojen osiin myös jälkeenpäin, jolloin se antaa varaa myös inhimillisille virheille. Tällä tavoin sain itselleni kokoonpanolinjasta selkeän Excel-taulukon, josta näkyi erikseen tuotteiden eri osto-osien koodi, versio, nimi, tuoteryhmä ja kerroin.

28 23 10 TYÖVAIHE 2: TILAUSMENETELMÄN VALINTA Kun lista kokoonpantavien tuotteiden ostettavista osista oli valmis, piti selvittää mitä tilaustapoja käytettiin tällä hetkellä ja mikä olisi paras mahdollinen yrityksen tuotteille. Tilaustavan avulla saataisiin selville osien määrä hyllyssä ja sitä kautta voidaan arvioida tilantarve Varmuusvarasto Edullisille materiaaleille voidaan muodostaa erillinen puskurivarasto, jota kutsutaan varmuusvarastoksi. Varmuusvarastoilla korjataan menekkiennusteiden virheitä tai toimitushäiriöitä, mutta sen vaarana voi olla liian suuret varastot, jos tavaran loppumisen uhkaa varmistellaan liikaa. Tärkeiden tuotteiden varmuusvaraston suositellaan olevan mahdollisimman pieni, mutta valvonta saa olla usein toistuvaa ja tarkkaa. Vähemmän tärkeiden tuotteiden varmuusvarastot saavat olla suurempia, jopa useiden viikkojen tarpeeseen. (Sakki 2001, 107, ) Tilausmenetelmät Ideaalisin tapa varastonohjaukseen osto-osien osalta on imuohjaus, jolloin ostaminen tapahtuisi vasta tilauksen tultua, mutta se on useimmissa tapauksissa mahdotonta. Varastotäydennykset tapahtuvat useimmiten kahdella järjestelmällä, tilausvälin menetelmällä tai tilauspistemenetelmällä. Niiden lisäksi käytettyjä ovat myös kahden laatikon menetelmä sekä maks-min-menetelmä. Koko ajan kehittyviä varaston täydennysmalleja ovat kotiinkutsutilaukset ja kaupintavarasto.

29 Tilauspistemenetelmä Tilauspistemenetelmä perustuu siihen, että kun varaston tilauspiste eli hälytysraja alittuu, niin tehdään täydennystilaus. Täydennysmäärä on yleensä sama, mutta siinä on otettu huomioon myös kysyntä. Tuotteen tilauspiste tarkoittaa siis sen varmuusvaraston ja keskimääräisen menekin summaa. Keskimääräinen menekki on otettu hankinta-ajalta, jotta se olisi ajankohtainen. KUVIO 3. Tilauspistemenetelmä (Sakki 2001, 114). Tilauspistejärjestelmä soveltuu käytettäväksi, kun tuotteen menekin jatkuvuudesta on hyvä käsitys, jolloin tuotteita ei jää käsiin ja silloin kun tuote ei voi vanhentua. Tilauspistemenetelmässä tilattava määrä on yleensä vakio, mutta tilausväli vaihtelee menekin mukaan. Järjestelmään kuuluu myös olennaisesti pyrkiminen mahdollisimman hyvään, mutta toteutuskelpoiseen palvelutasoon, jolloin asiakas saa halutun määrän haluttuun aikaan. (Kuopion avoin yliopisto 2006). Eriaikaiset täydennysvälit ovat kustannustehokkaita, koska tilaus- ja varastokustannukset optimoituvat. Kerralla paljon tilattaessa voidaan saada määräalennuksia, joten kustannukset pienenevät. Tilauspistemenetelmää käyttäessä tulee myös miettiä kapasiteettiasioita, kuten kuljetukset ja materiaalinkäsittely. Näistä kumpikin säästää kustannuksia ja kapasiteettia. Tilauspistemenetelmässä on pienempi varmuusvarasto kuin tilausvälimenetelmässä, joka voidaan käsittää negatiivisena silloin, jos tavara

30 25 loppuu kesken tuotannosta ja positiivisena silloin, kun yrityksen omaisuutta ei ole sidottu paljon vaihto-omaisuuteen. (Kuopion avoin yliopisto 2006). Tilauspistemenetelmästä on muodostettu hieman erilainen versio, jota kutsutaan optimoiduksi täydennysjärjestelmäksi. Erona tilauspistemenetelmään järjestelmässä on se, että tilausmäärän ei tarvitse olla vakio. Tätä menetelmää käytetään, kun valvontaja tilauskustannukset ovat suuret. (Kuopion avoin yliopisto 2006) Tilausvälin menetelmä Tilausvälin menetelmä tarkoittaa sitä, että eri nimikkeille annetaan kiinteät tilausajankohdat. Kiinteä tilauksien aikaväli voi olla vaikka kuukausi. Jos ennusteen tarve ylittyykin, seuraavia eriä aikaistetaan ja kysynnän alittuessa toimituksia jätetään välistä. Tässä tilanteessa kyseinen väliin jätetty erä jää odottamaan seuraavaa tilausta. Esimerkiksi jos tilausajankohta on joka viikko, niin varmuusvarasto voisi olla kahden viikon kulutus, tilauserä yhden viikon keskikulutus, johon lisätään varmuusvarastosta käytetty osa. Tässä tilanteessa maksimivarasto on varmuusvaraston ja tilausvälin ja hankinta-ajan menekin summa. Tavoitteen mukainen varastonkierto on helppo pitää, kun käytetään tilausvälin menetelmää. KUVIO 4. Tilausvälin menetelmä. (Sakki 2001, 118).

31 26 Tilausvälin menetelmän etuja ja toisaalta haittoja ovat kiinteät täydennysvälit. Ne ovat helppo toteuttaa samoilla toiminnoilla ja kuljetuksilla, mutta jos niille ei ole tarvetta huonon kysynnän vuoksi täydennys muuttuu negatiiviseksi. Tilausvälin menetelmässä voi yhdistellä tilauksia, jolloin syntyy vähemmän paperityötä vähentäen tilauskustannuksia ja auttaen tilausten seurantaa. Huonona puolena voitaisiin mainita myös jatkuva inventointi, jotta varastot eivät täyty liikaa. (Kuopion avoin yliopisto 2006) Kahden laatikon menetelmä Kahden laatikon menetelmä sopii parhaiten tuotteille, joilla on tasainen kysyntä. Menetelmän toteutus on käytännönläheinen, koska se toimii kahdella laatikolla, johon toiseen mahtuu tilauspisteen verran osia. Kun ensimmäinen laatikko on tyhjä, toinen otetaan käyttöön ja samalla tehdään uusi tilaus tuotteesta. Laatikon tulee olla sitä isompi, mitä suurempi tilauspiste on, jotta tavara mahtuu laatikkoon (Sakki 2001, 115). Laatikon sisällön tulee riittää sen aikaa, kunnes uusi tilaus on tehty ja toimitus on saapunut perille. Kahden laatikon menetelmällä toteutettu ostaminen voi usein kuulua varastotyöntekijän tekemällä kotiinkutsulla tai tavarantoimittajan valvomalla kaupintavarastolla (Kuopion avoin yliopisto 2006) Min-maks-menetelmä Tässä menetelmässä varastoille määritellään varastorajat, joiden sisällä varastomäärän halutaan pysyvän. Jos varastoraja alittuu, niin tehdään tarvittavasta määrästä tilaus. Maksimivarasto tarkoittaa varmuusvarastoa, johon on lisätty toimitusajan ja tilausvälin menekki. Minimivarasto on tilauspiste, johon kuuluu varmuusvarasto ja toimitusajan menekki. Menetelmän tilauserä muodostuu siitä, kun maksimivarastosta vähennetään nykyinen varastomäärä ja saapumatta olevat tilaukset. Min-maksmenetelmä sopii hyvin osille, joiden menekki on vähäinen vuoden aikana, koska maksimiraja estää suuret kertatilaukset ja pitkä tilausväli vähentää ostokertoja. (Sakki 2001, 116).

32 Puskurivarasto Puskurivarasto tarkoittaa varastoa, joka on tehty etukäteen valmiiksi odottamaan seuraavaa tilausta. Puskurivarastoja voi tehdä esim. tehtaan pullonkauloja varten, mutta ostettavia osia varten tavarantoimittajat luovat puskurivarastoja ostajan kanssa yhteisellä sopimuksella (Kuopion avoin yliopisto 2006). Tällaisessa tilanteessa puskurivarasto sijaitsee tavarantoimittajan luona, josta voidaan tilata tavaraa kotiinkutsulla. Kotiinkutsussa on lyhyt toimitusaika, koska ostettavat tuotteet ovat jo valmistettu ja toimitusaika koskee lähinnä kuljetukseen menevää aikaa. Toimituksen jälkeen puskurivarastoja pitävä yritys täyttää varaston taas sovitulla määrällä. Lyhyen toimitusajan takia ostavan yrityksen ei tarvitse pitää itsellään kovin suuria varastoja. Puskurivarastot toimivat imuohjaus-periaatteella Kaupintavarasto Kaupintavarasto tarkoittaa toimintaa, jossa tavarantoimittajalta ostetaan varastopalvelu eli toimittajan varasto sijaitsee asiakkaan tiloissa. Kaupinnassa tavarantoimittaja huolehtii varaston täydentämisestä oma-aloitteisesti ja laskuttaa esim. kerran kuussa vain kulutuksen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että varastojen sisältö on myyjän omaisuutta, kunnes osa otetaan käyttöön. Kaupinnassa olevien tuotteiden hinta saattaa olla hieman korkeampi, mutta oston välilliset kustannukset jäävät pois, jolloin tilanne tasoittuu. Kaupintavarastoissa voi olla esim. raaka-aineita tai vaikkapa ruuvit, mutterit yms. tuotteet. Toimittajan tehtäviin voi kuulua myös tarvetarkastelu sekä tavarantoimitus suoraan asiakkaan hyllyyn. (Sakki 2001, 119; Turun ammattikorkeakoulu 2008) Hybridijärjestelmät Hybridijärjestelmät tarkoittavat em. menetelmien yhdistelmiä Niitä käytetään siinä tapauksessa, jos mikään edellä olevista menetelmistä ei sovellu omaan käyttöön.

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1 Gallery käyttöönotto Ohje on tarkoitettu Gallery ohjelmiston käyttöönottajalle, yrityksenne järjestelmänvalvojalle tai edistyneemmälle

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Pasi Seppänen 21.4.2016 Seuraavilla sivuilla on käyty lävitse tyypillisiä tilanteita ja huomioitavia asioita, joita tulee esiin investointihankkeissa.

Lisätiedot

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin Reko Martti Vantaa 15.5.2012 Reko Martti Ahlström Pumput Oy, Mänttä 1996 1999 valmistuspäällikkö Gardner Denver Oy 1999 2002 toimitusprosessin omistaja Metso

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin Toyota Material Handling Finland Oy Optiscan-asiakasseminaari Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin 08.10.2015 1 TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND - Keitä olemme?

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Opiskelijanumero ja nimi:

Opiskelijanumero ja nimi: 1 LUT School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 22.10.2015 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan ITSM Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy 31.8.2016 Esittely Mukana suomalaisten pankkijärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitotyössä

Lisätiedot

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5.

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5. VARASTORATKAISU Kehitä varastosi toimintaa Fimatic varastoratkaisulla Onko varastosi tehokkuudessa parantamisen tarvetta? Ovatko käytössä olevat keräysjärjestelmät kustannustehokkain tapa kerätä tuotteenne?

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

HARJOITUS- PAKETTI E

HARJOITUS- PAKETTI E Logistiikka A35A00310 Tuotantotalouden perusteet HARJOITUS- PAKETTI E (6 pistettä) TUTA 17 Luento 18 Jonojen hallinta Hamburger Restaurant Pinball Wizard 1 piste Benny s Arcade 1/4 Luento 19 Projektin

Lisätiedot

Kokonaislukuoptimointi hissiryhmän ohjauksessa

Kokonaislukuoptimointi hissiryhmän ohjauksessa Kokonaislukuoptimointi hissiryhmän ohjauksessa Systeemianalyysin laboratorio Teknillinen Korkeakoulu, TKK 3 Maaliskuuta 2008 Sisällys 1 Johdanto Taustaa Ongelman kuvaus 2 PACE-graafi Graafin muodostaminen

Lisätiedot

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!!

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!! 1 School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 01.02.2016 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

3. Viikkoharjoitus Operaatiot I: Tuotteet ja tuotanto TU-A1100 Tuotantotalous 1

3. Viikkoharjoitus Operaatiot I: Tuotteet ja tuotanto TU-A1100 Tuotantotalous 1 3. Viikkoharjoitus Operaatiot I: Tuotteet ja tuotanto TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus Liittyy Timo Seppälän luentoon 26.1. Harjoitusty ö 5. Myynti, markkinointi

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho TÄTÄ ON LEAN Leo Riihiaho 040-8660145 Leo.riihiaho@vr.fi/lexa.riihiaho@gmail.com TÄTÄ ON LEAN Lean kiteytettynä Arvoketjun hallinta Virtaus Johtaminen Tuloksia Taiichi Ohno Lean kiteytettynä Tarkoitus

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

TTY:n kirjaston kuulumiset 2008

TTY:n kirjaston kuulumiset 2008 1 TTY:n kirjaston kuulumiset 2008 Tenttiakvaario TUT Portfolio Periodilainat 2 Tenttiakvaario Kirjaston järjestämä palvelu, ollut toiminnassa vuoden ajan Sijaitsee oppimiskeskuksessa Käytettävissä normaalisti

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

VARASTOAUTOMAATIT - LISÄOSAT

VARASTOAUTOMAATIT - LISÄOSAT A Member of the Constructor Group VARASTOAUTOMAATIT - LISÄOSAT Lisää tuotavuutta ja keräilytehokkuutta Varastoautomaatit Lisäosat Varastoautomaatit - räätälöity aina tarpeen mukaan Kasten-varastoautomaatit

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Engineering. Tuotantoa tukeva laite. Tuotannon laite. Kiinteistö

Engineering. Tuotantoa tukeva laite. Tuotannon laite. Kiinteistö Engineering Kunnossapito Logistiikka Tuotannon laite Tuotantoa tukeva laite Kiinteistö 1.1 Tuotannon laitteessa ilmenee ongelma 1.2 Ei Onko ongelmalla välitön vaikutus tuotantoon? Kyllä 1.3.1 Ongelman

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Ohjelmistotuotanto syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI Ferrometal Oy Ferrometal Group

MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI Ferrometal Oy Ferrometal Group MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI 2011 Ferrometal Oy Ferrometal Group pe ru As H ste Yrit ia el tt y kk si a s aa nk a n t: ii n su Su u Tu rt om eo a ot tu e lli lai M v ot a su n e u t e l ik ut D us n

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat?

Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat? RIL, Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä 30.10.2013 Rakennusten sortumat miten estetään? Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat? Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1.

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa.

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Haemme nyt kasvun vauhdittamiseksi lisää kokeneita ammattilaisia. Työpaikkasi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352.

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352. Yleistä: Laskarit tiistaisin klo 14-16 luokassa U352. Kysyttävää laskareista yms. jussi.kangaspunta@tkk. tai huone U230. Aluksi hieman teoriaa: Kassavirran x = (x 0, x 1,..., x n ) nykyarvo P x (r), kun

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Neuroverkkojen soveltaminen vakuutusdatojen luokitteluun

Neuroverkkojen soveltaminen vakuutusdatojen luokitteluun Neuroverkkojen soveltaminen vakuutusdatojen luokitteluun Sami Hokuni 12 Syyskuuta, 2012 1/ 54 Sami Hokuni Neuroverkkojen soveltaminen vakuutusdatojen luokitteluun Turun Yliopisto. Gradu tehty 2012 kevään

Lisätiedot

Nyt ensimmäisenä periodina (ei makseta kuponkia) odotettu arvo on: 1 (qv (1, 1) + (1 q)v (0, 1)) V (s, T ) = C + F

Nyt ensimmäisenä periodina (ei makseta kuponkia) odotettu arvo on: 1 (qv (1, 1) + (1 q)v (0, 1)) V (s, T ) = C + F Mat-2.34 Investointiteoria Laskuharjoitus 2/2008, Ratkaisut 29.04.2008 Binomihilan avulla voidaan laskea T vuoden ja tietyn kupongin sisältävän joukkovelkakirjan arvo eli hinta rekursiivisesti vaihtelevan

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun?

Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun? Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun? Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008 Helsinki Lauri Merikallio Jatkuvasti tuottavuuttaan parantava tilaus-toimitusketju Miten toivotut palvelut

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa.

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa. KERTAUS Lukujono KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. Ratkaisussa annetaan esimerkit mahdollisista säännöistä. a) Jatketaan lukujonoa: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Rekursiivinen sääntö on, että lukujonon ensimmäinen jäsen

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Keinoja tuottavuuden parantamiseen: Investoinnit, Lean, työaikajärjestelyt

Keinoja tuottavuuden parantamiseen: Investoinnit, Lean, työaikajärjestelyt Keinoja tuottavuuden parantamiseen: Investoinnit, Lean, työaikajärjestelyt Timo Haverinen, aluetoimitsija, Metallityöväen Liitto ry Esa Näätänen, aluepäällikkö Teknologiateollisuus ry 2.3.2016 Investoinnit

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot