MAAILMASSA MONTA ON IHMEELLISTÄ ASIAA -Tapaustutkimus kuulonäkövammaisen lapsen kommunikaation kehityksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAILMASSA MONTA ON IHMEELLISTÄ ASIAA -Tapaustutkimus kuulonäkövammaisen lapsen kommunikaation kehityksestä"

Transkriptio

1 MAAILMASSA MONTA ON IHMEELLISTÄ ASIAA -Tapaustutkimus kuulonäkövammaisen lapsen kommunikaation kehityksestä Karoliina Wuorela Logopedian pro gradu-tutkielma Tammikuu 2004 Fonetiikan laitos Helsingin yliopisto

2 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Laitos Institution Käyttäytymistieteellinen tdk Fonetiikan laitos Tekijä Författare Wuorela Karoliina Työn nimi Arbetets titel Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa - Tapaustutkimus kuulonäkövammaisen lapsen kommunikaation kehityksestä Oppiaine Läroämne Logopedia Työn laji Arbetets art Aika Datum Tammikuu 2004 Sivumäärä Sidoantal 90 Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä Referat Varhaista vuorovaikutusta pidetään ratkaisevan tärkeänä lapsen myöhemmälle kielelliselle kehitykselle. Varhaisen kehityksen poikkeavuus aiheuttaa riskin kommunikaation kehitykselle ja ympäristöön sosiaalistumiselle. Vaikeasti aistivammaisen lapsen kommunikatiivinen käytös poikkeaa usein normaalisti kehittyvien lasten reaktioista ja saattaa siten aiheuttaa kommunikaatiotilanteessa virhetulkintoja ja vuorovaikutuksen katkeamisen. Tutkimustietoa vaikeasti aistivammaisen lapsen kommunikatiivisesta kehityksestä on toistaiseksi niukasti. Tässä tapaustutkimuksessa tarkastellaan kuulonäkövammaisen lapsen vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen kehitystä sisäkorvaistutteen asettamisen jälkeen. Tutkimus on toteutettu seurantatutkimuksena noin vuoden ajalta (kronologinen ikä 1;6-2:7, kuuloikä 0;6-1;7). Tavoitteena on tarkastella sitä, miten lapsen vuorovaikutus- ja kommunikointikeinot kehittyvät ja muuttuvat seurannan aikana ja millaisen vuorovaikutustyylin lapsi omaksuu kommunikoidessaan ympäristön kanssa. Tutkimusaineisto koostuu lapsen ja vanhempien välisten kahdenkeskisten vuorovaikutus- ja leikkitilanteiden videoinneista. Lisäksi tutkimuksen aikana koottiin kirjallisia muistiinpanoja vanhempien vapaista haastattelutilanteista. Aineisto sisältää noin 20 minuuttia videonauhaa ja niiden litteraatiot. Aineiston analysoinnissa on käytetty soveltuvin osin keskusteluanalyyttistä lähtökohtaa. Aineistosta on analysoitu kommunikaation kehityksen keskeisiä ilmiöitä sekä niiden esiintymisjärjestystä. Analysoinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota jaetun tarkkaavuuden säätelyn keinoihin, lapsen tekemiin kommunikaatioaloitteisiin sekä kommunikaatiokeinojen käyttöön. Samalla on tarkasteltu vuorovaikutuksen sujuvuutta esimerkiksi vuoronvaihdon, taukojen ja keskustelusekvenssien pituuden suhteen. Fonologista sekä auditiivista kehitystä on kuvattu karkealla tasolla tutkijan ja vanhempien huomioiden perusteella. Tutkimuksesta käy ilmi, että seurannan aikana lapsi saavuttaa aktiivisen ja ympäristöön suuntautuneen kommunikaatiotyylin. Vuorovaikutus on koko seurannan ajan keskustelevaa ja lasta kohdellaan tasavertaisena vuorovaikutuskumppanina. Tutkimuksen alkuvaiheissa vuorovaikutustilanteen rakennetta ja sääntöjä harjoitellaan erilaisilla taktiilisilla vuorotteluleikeillä. Toiminnan ja viittomien jäljittely on keskeinen lapsen kommunikointikeino. Vuorovaikutustaitojen edistyessä lapsen aloitteellisuus lisääntyy ja kommunikaatiokeinot laajenevat jäljittelystä viittoen tuotettuihin sanayhdistelmiin. Vuorottelu sujuvoituu ja vuorojen välisten taukojen pituus lyhenee. Huomion jakamista kommunikaatiotilanteissa lapsi säätelee taktiilisin keinoin Auditiivisiin ärsykkeisiin orientoituminen näkyy reagointina erilaisille ympäristön äänille. Kuulokyvyn kehittyminen näkyy orastavana äänellisenä jäljittelynä, joka kuitenkin tutkimuksen loppua kohden vähenee. Viittomakielestä tulee lapsen hallitseva kommunikointikeino. Tutkimuksen lopussa lapsen itsenäinen vuorovaikusrooli vahvistuu ja hän saavuttaa tasavertaisen keskustelukumppanuuden vanhempien kanssa. Tutkimus tuo arvokasta tietoa siitä, miten vaikeista aistivammoista huolimatta lapsi voi ympäristön tuella saavuttaa aktiivisen ja itsenäisen roolin kommunikaatiotilanteissa. Avainsanat Nyckelord Kuulonäkövamma/kuurosokeus, vuorovaikutus, kommunikaatio, sisäkorvaistute Säilytyspaikka Förvaringställe Fonetiikan laitos Muita tietoja

3 SISÄLLYSLUETTELO Litteraatiomerkit 1. JOHDANTO 1 2. KUUROSOKEUS Näkövamma Kuulovamma Kuurosokeuden esiintyvyys ja etiologia 4 3. VARHAISKEHITYS JA AISTIVAMMAT Näkövamma Kuulovamma 7 4. KUUROSOKEAN LAPSEN VARHAINEN VUOROVAIKUTUS JA KOMMUNIKAATIO Varhainen vuorovaikutus Varhaiset kommunikaatiokeinot Opitun passiivisuuden riski KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KUNTOUTUSRATKAISUT Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät Viittomat Tadoma Kuurosokeutuneen kommunikaatiomenetelmät Näön kuntoutus Kuulon kuntoutus Sisäkorvaistute Kokemuksia kuulonkuntoutuksesta sisäkorvaistutteen avulla TUTKIMUKSEN TARKOITUS AINEISTO JA MENETELMÄT Tutkittava Tutkimusaineisto Aineiston litteraatio Aineiston analyysi TULOKSET Varhaista vuorottelua Lisääntyvä tavoitteellinen kommunikaatio Orastava äänellinen jäljittely Keskustelukumppanuus TUTKIMUSTULOSTEN YHTEENVETO 60

4 10. POHDINTA Varhainen vuorovaikutus ja kommunikaatiokeinot Vuorovaikutusroolit Kuntoutus Tutkimusaineisto Analyysimenetelmä Tutkimustulosten yleistettävyydestä ja jatkotutkimusehdotuksia 73 LÄHTEET 75

5 LITTERAATIOMERKIT Lyhenteet Puhe E I Ä H Eemeli isä äiti hoitaja nouseva intonaatio ei painokkaasti lausuttu tavu tai sana hymyillen lausuttu jakso o::n äänteen venytys ku- sana jää kesken (-) epäselvä sana (--) pidempi epäselvä jakso a.o tavuraja merkitty pisteellä Eleet, viittomat ja toiminta osoittaa isää ele kuvattu kursiivilla tunnustelee toiminta kuvattu kursiivilla POIKA viittoo poika Päällekkäisyydet ja tauot [ vuorojen välinen päällekkäisyys alkaa ] vuorojen välinen päällekkäisyys loppuu (.) mikrotauko (sekunti tai alle) (..) hieman pidempi tauko (1-3 sekuntia) (...) pitkä tauko (yli 3 sekuntia) = kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta * * toiminnan, eleen tai viittoman yhtäaikaisuus puheen kanssa (ensimmäinen tähti määrittää milloin yhtäaikaisuus alkaa ja toinen milloin yhtäaikaisuus päättyy) ( ) litteroijan kommentteja tai selityksiä tilanteesta

6 1. JOHDANTO 1 Kielitieteessä on pitkään tutkittu miten kehittyvä lapsi oppii kielisysteemin. Aiempi tutkimus on ensisijaisesti keskittynyt tarkastelemaan kielen rakenteiden oppimista ja hallitsemista luvulta lähtien on kiinnostuttu tutkimaan kielenkehitystä myös kielen käytön eli pragmatiikan näkökulmasta (esim. Hakulinen 1989). Pragmatiikka korostaa kielen, tiedon ja toiminnan keskinäistä yhteyttä. Kieltä tutkitaan sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä normaaleissa kielenkäyttötilanteissa. Pragmaattinen näkökulma korostaa kontekstin merkitystä eli sitä, että kielen merkitykset vaihtelevat ja määräytyvät eri viitekehyksessä eri tavoin. Pragmaattisen lähestymistavan tutkimus on logopedian saralla alkanut aikuisten keskustelujen havainnoimisena (esim. Klippi 1995, Laakso 1997), mutta 1990-luvulla pragmaattista lähestymistapaa ja keskustelunanalyysia on alettu soveltaa myös varhaisvuorovaikutuksen ja lapsenkielen tutkimuksessa (esim. Kauppinen 1998, Nurkkala 1998, Karjalainen 2001). Lapsenkielen pragmaattisen tutkimuksen yleistymisen myötä myös monivammaisten lasten kommunikaation ja kielen kehitystä koskeva tutkimus on lisääntynyt (ks. esim. Launonen 2002). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata syntymästään kuulonäkövammaisen, varhaisessa vaiheessa sisäkorvaistutteen saaneen lapsen varhaisen kommunikaation kehitystä. Työn tutkimusote on kvalitatiivinen ja pragmaattinen, ja sen avulla pyritään saamaan lisää tietoa vaikeasti aistivammaisen lapsen keinoista omaksua kieltä. Tutkimuksessa kuvataan lapsen kehittyviä vuorovaikutus- ja kommunikaatiokeinoja, kykyä jakaa huomiota tarkasteltavaan kohteeseen ja vuorovaikutusroolin omaksumista. Tutkimusmenetelmäksi on valittu soveltuvin osin keskustelunanalyysi. Keskustelunanalyysin lähtökohtana on luonnollisten, arkipäivän kommunikaatiotilanteiden havainnointi. Keskustelunanalyysia käytettäessä kaikkea vuorovaikutustilanteessa tapahtuvaa toimintaa voidaan tarkastella merkityksellisenä ja keskustelun kulkuun vaikuttavana toimintana (Heritage 1996). Toisessa luvussa määritellään kuulonäkövammaan liittyvien aistivammojen laatu ja esiintyvyys. Kolmannessa luvussa luodaan katsaus aistivammojen vaikutuksesta varhaiskehitykseen. Neljännessä luvussa perehdytään tarkemmin kuulonäkövammaisen lapsen varhaiseen ilmaisuun. Tämän jälkeen määritellään tutkimusongelma. Aineiston analyysin tuloksia käsitellään luvuissa kahdeksan ja yhdeksän. Tutkimusmenetelmää ja sen käyttökelpoisuutta arvioidaan tulososassa.

7 2 Tässä työssä käytän rinnakkain termejä aistivammainen/ kuulonäkövammainen. Termillä monivammainen lapsi viittaan sellaisiin lapsiin, joilla on aistivamma, mutta mahdollisesti myös muita liitännäisiä kokonaiskehityksen ongelmia. Kuulovaurion termiksi vakiintui kuulovamma ja kokleaimplantista käytän suomenkielistä termiä sisäkorvaistute. 2. KUUROSOKEUS Kuurosokeudesta käytetään Pohjoismaissa (Nordiska nämnden för handikappfrågor 1993) yhteistä määritelmää: Kuurosokeudella tarkoitetaan oirekokonaisuutta, jossa henkilöllä on vakava-asteinen näkö- ja kuulovamman yhdistelmä. Kuulovamma voi vaihdella lievästä huonokuuloisuudesta kuurouteen, samoin näön ongelmat saattavat vaihdella lievästä heikkonäköisyydestä sokeuteen. Osa kuurosokeista on täysin kuuroja ja sokeita, toisilla on näön- ja/tai kuulonjäänteitä. Toisen aistivammoista täytyy olla vaikea-asteinen. Kuulonäkövamma on enemmän kuin vammojensa summa: kuulon avulla ei pysty helpottamaan näön puutosten aiheuttamia ongelmia eikä päinvastoin. Kuurosokeat ovat joko syntymästään kuurosokeita tai myöhemmin kuurosokeutuneita (Mesch 1998). Postnataalisesti kuurosokeutuvat ovat esimerkiksi kuulovammaisia, joille tulee näön ongelmia tai sokeita tai heikkonäköisiä, joille tulee kuulon ongelmia. Myöhemmin elämässään kuurosokeutuneita on huomattavasti enemmän kuin synnynnäisesti kuurosokeita (Rönnberg & Borg 2001). Myöhemmin hankitut kuulon ja näön muutokset liittyvät tavallisimmin vanhuuden aiheuttamiin fysiologisiin muutoksiin (Mesch 1998). Kliinisessä diagnostiikassa kuurosokeat jaetaan usein karkeasti kolmeen ryhmään: syntymästään kuurosokeat, Usherin- syndroomaa sairastavat (syntymästään kuurot, myöhemmin sokeutuvat) sekä denegeroivasti kuuroutuvat ja/tai sokeutuvat aikuiset (Rönnberg & Borg 2001). Kuurosokeuteen, erityisesti sen synnynnäiseen muotoon liittyy hyvin usein muita kehityksellisiä häiriöitä, kuten rakenteellisia poikkeavuuksia, muita aistivammoja tai älyllisen kehityksen ongelmia (Schweigert & Rowland 1992, Saar & Yli-Pohja 2000, Rönnberg & Borg 2001). Syntymästään kuurosokeiden tai varhain kuurosokeutuneiden tilanne monimutkaistuu usein myös sen vuoksi, että heillä ilmenee kehityksen myötä usein persoonallisuuteen tai käyttäytymiseen liittyviä lisävaikeuksia (Saar & Yli-Pohja 2000). Tämäntyyppiset lisävaikeudet vähentävät entisestään heidän mahdollisuuksiaan käyttää

8 hyväkseen mahdollisia näön- ja kuulonjäänteitä sekä vaikeuttavat muiden toimintojen kehitystä (Nafstad & Rödbroe 1992) Näkövamma Näöntarkkuus (visus) ilmaisee henkilön näkökykyä. Suomessa näöntarkkuus ilmaistaan desimaalilukuina. Normaali näöntarkkuus on alueella (Näönhuollon työryhmä 1981). Heikkonäköisenä pidetään henkilöä, jonka paremman silmän näöntarkkuus on lasikorjauksen jälkeen alle 0.3 tai jonka näkö on muusta syystä vastaavasti heikentynyt (Näönhuollon työryhmä 1981). Näkövian aste määritellään sokeudeksi, jos paremman silmän kaukonäön tarkkuus on 0.1 tai vähemmän tai jos näkökentän halkaisija on alle 20 astetta ja toiminnanohjaus visuaalisten vihjeiden perusteella on mahdotonta (Näönhuollon työryhmä 1981, Rönnberg & Borg 2001). Raja sokeuden ja heikkonäköisyyden välillä on liukuva. Näkemisen osatoiminnot kuten näöntarkkuus, kontrastiherkkyys, näkökenttä, mukautuminen valaistukseen, värinäkö ja silmien liikkeiden hallinta voivat vahingoittua toisistaan riippumatta (Hyvärinen 1981) Kuulovamma Kuulovian aste voidaan jakaa lievään, keskivaikeaan, vaikeaan tai erittäin vaikeaan (ks. taulukko1). Henkilö määritellään kuuroksi, kun paremman korvan kuulokynnys (BEHL= better ear hearing level) on puhealueella ( Hz) yli 90 db (Jauhiainen 1995). Taulukko 1. Kuulovikojen vaikeusasteluokitus EU:n työryhmän mukaan (EU Work Group 1996). Kuulovian aste EU:n työryhmä (1996) (BEHL 0.5 2kHz ) Lievä Keskivaikea Vaikea 20 db < BEHL 40 db BEHL 70 db BEHL 0.5 2kHz 0.5 2kHz 0.5 2kHz < 40 db < 70 db < 95 db Erittäin vaikea BEHL 0.5 2kHz 95 db

9 4 Kuulovian vaikutukset puheen havaitsemiseen eivät liity ainoastaan kuulovian asteeseen. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa henkilön ikä, kuulovian hankintaikä, kuulovian tyyppi ja audiogrammin muoto (Katz & White 1992). Kuuloviat voivat vaikeuttaa puheen havaitsemista sekä vaimentamalla että vääristämällä ääniä (Jauhiainen 1995) Kuurosokeuden esiintyvyys ja etiologia Kuurosokeita arvioidaan olevan Suomessa tällä hetkellä hieman alle 1000 henkeä, joista noin 100 on alle 18-vuotiaita (Kaitalo 1990, Kuulonäkövammaisia vanhuksia arvioidaan Suomessa olevan jopa 5000 (http://www.kuurosokeat.fi). Muissa Pohjoismaissa luvut ovat samansuuntaisia (Rönnberg & Borg 2001). Monivammaisuuden, kuten kuurosokeuden syyt jaetaan usein synnynnäisiin (prenataaliset), synnytyksen yhteydessä aiheutuneisiin (perinataalisiin) ja myöhemmin sairauksien tai vammojen aiheuttamiin (postnataalisiin) (Saar & Yli-Pohja 2000). Diagnostisesti syyt luokitellaan karkeasti kolmeen osaan: perinnöllisiin, postnataalisiin ja määrittelemättömiin. Näistä jokaisen arvioidaan kattavan kokonaismäärästä noin kolmanneksen (Admiraal & Huygen 2000, Saar & Yli-Pohja 2000). Synnynnäinen monivammaisuus voi aiheutua perinnöllisistä tekijöistä, sikiöaikaisista häiriöistä tai etenevistä aivosairauksista (Saar & Yli-Pohja 2000). Perintöaineksen häiriöitä saattaa syntyä satunnaisen vioittumisen seurauksena (esim. ympäristömyrkyt, virusinfektiot tai muut ympäristötekijät ) tai sikiönkehityksen aikana tapahtuneen geenimuuntuman eli mutaation seurauksena. Mutaation seurauksena solujen kehittyminen eriytymis- ja erikoistumisvaiheissa muuntuu normaalista poikkeavaksi (ns. migraatiohäiriö). Perinataaliset vauriot saattavat olla seurausta esimerkiksi synnytyksenaikaisesta hapenpuutteesta (Saar & Yli-Pohja 2000). Synnynnäisen kuurosokeuden etiologiaa ja sen muutoksia ja 90- luvuilla on selvitetty muutamissa pitkittäistutkimuksissa (Regenbogen & Coscas 1985, Regenbogen & Godel 1985, Admiraal & Huygen 1999, 2000). Aikaisemmin kuurosokeuden pääaiheuttajina olivat prenataaliset tulehdukset (tavallisimmin rubella-syndrooma) sekä perinnölliset tekijät. Myöhemmässä otoksessa perinataalisten tekijöiden osuus oli kasvanut merkittävästi, seuraavaksi suurin osuus oli hereditäärisillä tekijöillä (Admiraal & Huygen

10 5 1999). Kehittyneen tehohoidon myötä hyvin aikaisin syntyneitä keskosista yhä useampi jää henkiin, mutta samalla vaikeiden liitännäisvammojen riski kasvaa (Fröhlich 1993). Sokeutta on arvioitu esiintyvän noin kolmella prosentilla ja kuulovammoja noin kahdella prosentilla keskoslapsista (Tudehope, Burns, Gray, Mohay, O Callaghan & Rogers 1995, Admiraal & Huygen 1999). Suurimmalla osalla kuulonäkövammaisena syntyneistä lapsista on myös muiden kehityksen osa-alueiden liitännäisvammoja. Jos vamma on synnynnäinen tai tapahtunut varhaisessa vaiheessa, kehitysvamman esiintymistodennäköisyys on suuri (Curtis & Donlon 1984). Noin 20-30% syntymästään asti monivammaisista lapsista jää vaikeasti kehitysvammaisiksi (Martinsen 1993a, Wheeler & Griffin 1997). Useimmilla on myös selviä autistisia piirteitä (Martinsen 1993a). Useimmat monivammaoireyhtymät ovat piirteiltään melko samanlaisia. Oireiden ja oirekokonaisuuksien esiintyminen sekä oireiden aste vaihtelevat kuitenkin yksilöllisesti (Saar & Yli-Pohja 2000). Näön ja kuulon ongelmat liittyvät yleisesti muutamiin pre-ja postnataalisiin oireyhtymiin, esimerkiksi Usherin syndroomaan (ks. esim. Karjalainen 1994, Tuppurainen 1994) sekä rubeola- ja sytomegaloviruksen aiheuttamiin oireyhtymiin (Saar & Yli-Pohja 2000). Yhteistä näille kaikille oireyhtymille ovat aistipuutoksien aiheuttamien vaikeuksien lisäksi niiden sekundääriset vaikutukset: puutteellisten havaintokykyjen vaikutukset aktiivisuuden, aloitteellisuuden ja itsenäisyyden kehitysmahdollisuuksiin sekä oppimisen valmiuksiin (Wheeler & Griffin 1997, Martinsen 1993b). 3. VARHAISKEHITYS JA AISTIVAMMAT 3.1. Näkövamma Näkövamman vaikutusta lapsen varhaiskehitykseen on selvitetty useissa tutkimuksissa (esim. Freiberg 1977, Rogow 1980, Urwin 1983). Näkövammaisten lasten kokonaiskehityksen on todettu olevan viivästynyttä sekä poikkeavaa normaalisti kehittyviin lapsiin verrattuna. Tyypillistä näkövammaisen lapsen kehitykselle ovat nopeat, lyhyet kehitysvaiheet, joita seuraa pidempi "vakauttamisvaihe" (Als, Tronick & Brazelton 1980). Kehityksessä voi esiintyä sekavia vaiheita ja jopa regressiota ennen uusien taitojen omaksumista (Als ym. 1980).

11 6 Näkö on keskeisessä asemassa kaikissa lapsen varhaisissa toiminnoissa (Hyvärinen 1981). Jopa prosenttiin lapsen kokonaistoiminnoista liittyy näön käyttö (Jacobsen 1993). Sokeus tai heikkonäköisyys asettaakin kehitykselle suuren riskin. Näön merkitys korostuu vuorovaikutustilanteissa, kun lapsi alkaa kiinnostua ympäristönsä tarkastelusta. Normaalisti kehittyvä lapsi alkaa tarttua ulottuvillaan oleviin esineisiin noin kahden kuukauden iässä (Hyvärinen 1981). Tarttumisyritykset koordinoituvat näön kanssa noin neljän kuukauden iässä. Tahdonalaisen toiminnan lisääntyessä näön ja toiminnan välille syntyy selkeä yhteys (Hyvärinen 1981, Jacobsen 1993). Motoristen taitojen kehittyessä lapsi alkaa liikkua itse kohti kiinnostavia esineitä, jotka laukaisevat myös vanhempien huomion ja luovat näin vuorovaikutukselle pohjan (Hyvärinen 1981). Näkö vaikuttaa vuorovaikutusaloitteena siis kahdella tavoin: toimintaan kytkeytyneenä ja tarkkaavaisuuden sekä kiinnostuksen merkkinä. Jos lapsen näkökyky on heikko tai puuttuu kokonaan, hän havaitsee aluksi vain välittömässä läheisyydessään olevia ärsykkeitä, tunnustelemalla. Näkövammaisilla lapsilla tavoittelemisen toiminto ilmaantuu keskimäärin vasta yhdeksän kuukauden iässä (Urwin 1983, Jacobsen 1993). Tavoittelemisen viivästyessä vanhempien on vaikea havaita mistä ärsykkeestä lapsi on kiinnostunut (Jacobsen 1993). Näköärsykkeiden puuttuessa lapsi ei myöskään tutki ympäristöään normaalisti kehittyvien lasten tavoin ryömimällä ja konttaamalla, mikä aiheuttaa asennon säätelyn, liikkumisen ja hienomotoristen taitojen kehityksen viivästymistä (Preisler 1991, Huttunen 1998). Merkittävimmin sokeus vaikuttaa varhaisvaiheissa sosiaalis-vuorovaikutukselliseen kehitykseen (Preisler 1991). Intentionaalinen, kommunikatiivinen funktio alkaa esiintyä normaalisti kehittyvän lapsen toiminnassa aiempaa selvemmin noin puolen vuoden iässä (Bruner 1983). Muutamaa kuukautta myöhemmin lapsi pystyy jo jakamaan huomion kohteen vanhemman kanssa (Trevarthen 1980). Sokeilla lapsilla kommunikatiivisen toiminnan on raportoitu kehittyvän keskimäärin 9-12 kuukauden iässä (Urwin 1983, Preisler 1991). Ympäristöön orientoitumisen ja kielen vuorovaikutuksellisen funktion viivästyessä näkövammaisten lasten on vaikea omaksua ja ymmärtää käsitteitä, jotka eivät ole yhteydessä välittömään toimintaan (Rogow 1980). Tästä johtuen mekaanisen jäljittelyn osuus lapsen ilmaisussa korostuu (McConachie 1990).

12 7 Sokeiden lasten ensimmäiset sanat ilmaantuvat keskimäärin 16 kuukauden iässä, ja samalla viittaaminen ympäristön esineisiin ja tapahtumiin lisääntyy (Preisler 1991). Tässä vaiheessa lapsi pystyy tekemään itsenäisesti aloitteita ja jakamaan huomionsa kohteen aikuisen kanssa. Varsinainen ympäristöön viittaaminen kehittyy säännönmukaiseksi uitenkin vasta lasten opittua kommunikoimaan puheen avulla noin kahden vuoden iässä (McConachie 1990, Preisler 1995) Kuulovamma Kuulo on keskeisessä asemassa lapsen kommunikaation ja kielen kehityksessä (Rodbroe 1993, Ahti & Lonka 2000). Kuulovamma aiheuttaakin riskin lapsen varhaiskehitykselle (Launonen & Lonka 2000). Monivammaisilla lapsilla kuulovamman havaitseminen ja diagnosointi saattavat pitkittyä, koska kuulovamma jää helposti huomioimatta muiden kehitysongelmien vuoksi (Saar & yli-pohja 2000). Monivammaisuus aiheuttaa jo itsessään tiedonsaannin ja -prosessoinnin ongelmia, joita kuulovamma entisestään lisää. Kuulovamman varhainen toteaminen onkin tärkeää kuntoutustoimenpiteiden suunnittelemiseksi ja lapsen kokonaiskehityksen tukemiseksi (Saar & Yli-Pohja 2000). Ennakoitavissa olevia kielellisen kehityksen riskejä voidaan estää ja lieventää, jos riskitekijät osataan ottaa huomioon lapsen ja hänen lähiympäristönsä välisessä vuorovaikutuksessa mahdollisimman varhaisesta vaiheesta lähtien (Yoshinaga- Itano, Sedey, Coulter & Mehl 1998). Kuulon puuttumista voidaan kompensoida muiden aistikanavien avulla, esimerkiksi runsaalla ilme- ja eleilmaisun käytöllä sekä taktiilisia keinoja käyttäen (Marschark 1993). Kuulovammaisten lasten kielellisen kehityksen varhaisvaiheet ilmenevät samanlaisina kuin kuulevilla lapsilla (esim. Oller & Eilers 1988, Marschark 1993, Preisler 1995). Lapsen siirtyessä kanonisen jokelluksen vaiheeseen erot kuulevien ja kuulovammaisten lasten välillä alkavat tulla esiin. Kuulevat lapset alkavat hyötyä jokelluksensa tuottamasta auditiivisesta palautteesta. He aloittavat kanonisen jokelluksen tavallisesti noin 6-7 kuukauden iässä, kun taas kuulovammaiset lapset siirtyvät tähän vaiheeseen vasta kuukauden iässä. Lisäksi kuurot lapset jokeltavat vähemmän ja jokelluksen tahti on hitaampi kuulonvaraisen palautteen puutteesta johtuen (Oller & Eilers 1988). Nämä havainnot viittaavat siihen, että kuulovamman asteella on merkittävä vaikutus kuulovammaisen lapsen varhaisen ilmaisun määrään ja laatuun (Marschark 1993). Kuulovammaisen lapsen saamien äänihavaintojen laatu ja määrä riippuvat kuulovamman

13 asteesta, varhaisesta kuulokojekuntoutuksesta ja tiedosta, joka ympäristöllä on kuulovammasta (Rodbroe 1993). 8 Kuulonäkövammaisilla lapsilla ääniärsykkeisiin reagoinnin havainnointia vaikeuttaa puuttuva katse. Kuulonäkövammaisen lapsen ääneen kohdistuvat reaktiot ilmenevät tyypillisesti siten, että motorinen toiminta lakkaa ja lapsi muuttuu liikkumattomaksi. Lapsen hengitysrytmi ja silmien liikkeet saattavat muuttuvat ja lapsi saattaa tuijottaa silmät auki (Michael & Paul 1991, Rodbroe 1993, Huttunen 2000). Toisinaan lapsi voi kääntyä äänilähdettä kohden, suun ja kehon liikkeet voivat lisääntyä ja valppaus kasvaa (Rodbroe 1993). Usein reaktio esiintyy vasta äänen lakatessa. Tämä saattaa vanhemmista vaikuttaa lapsen passiivisuudelta. Vokaalis-auditiivisen kommunikaation puute vaikuttaa merkittävästi lapsen kognitiiviseen ja sosiaaliseen kehitykseen, kielen omaksumiseen sekä käytännön elämään (Marchark 1993). Siinä vaiheessa, kun vanhemmat tavallisesti alkavat tulkita lapsensa ääntelyä ja jokeltelua merkityksellisenä, kuulovammaiset lapset saattavat joutua epäedulliseen asemaan sosiaalisesti ja kommunikatiivisesti. Useimmiten tässä vaiheessa vanhemmat alkavat epäillä että lapsen kehityksessä saattaa olla jokin ongelma. Kuurojen lasten kuurot vanhemmat kompensoivat tilannetta manuaalisen järjestelmän avulla (Takkinen 2000). 4. KUUROSOKEAN LAPSEN VARHAINEN VUOROVAIKUTUS JA KOMMUNIKAATIO 4.1. Varhainen vuorovaikutus Lapsella on synnynnäinen valmius kommunikaatioon (Vygotski 1979, Bruner 1983, van der Stelt 1993). Heti ensimmäisistä elinpäivistään lähtien lapsi on vuorovaikutuksessa hoivahenkilöidensä kanssa ja lapsen ja aikuisen välinen kommunikaatio sisältää vastavuoroisia piirteitä. Vauvan ja äidin välille muodostuu vastavuoroinen sidos, intersubjektiivisuus, joka ilmenee esimerkiksi runsaan katsekontaktin ja ääntelyn käyttönä (van der Stelt 1993). Kommunikatiivisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitys lähtee siitä, että hoivahenkilöt reagoivat lapsen toimintaan liittämällä siihen merkityksiä ja luomalla vuorovaikutukselle kehyksen. Vygotski (1978, 84-91) määrittelee lapsen kaiken oppimisen perustaksi ns.

14 9 lähikehityksen vyöhykkeen. Aikuinen muodostaa omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään tukirakenteen lapsen kehitykselle ja tukee lasta toiminnoissa, joista lapsi ei vielä itse selviä (Bruner 1983). Aikuinen muokkaa omalla toiminnallaan vuorovaikutustilanteen sellaiseksi, että se rohkaisee lasta osallistumaan toimintaan omaa kehitysvaihettaan vastaavilla käyttäytymismuodoillaan (Bruner 1981, Nafstad 1993, Mc Lean 1999). Hoivahenkilöiden vastuulla on vuorovaikutuksen aloittaminen ja ylläpitäminen lapsen toimintaa tarkkailemalla ja siihen reagoimalla (Snow 1977). Varhaisimmat vuorovaikutustilanteet ovat hyvin kokonaisvaltaisia (Launonen & Lonka 2000). Aikuiset ylitulkitsevat lapsen varhaisia reflektiivisiäkin toimintoja kommunikatiivisina (Leiwo 1980, Martinsen 1993a, Nafstad 1993). Vanhemmat tulkitsevat lapsen liikkeitä, eleitä, ilmeitä ja ääntelyä merkityksellisinä keskusteluvuoroina ja sisällyttävät ne dialogiin (McTear & Conti-Ramsden 1992, myös Nurkkala 1998, Vierijärvi 1999). Toisin sanoen lapsen toimintaa tulkitaan kommunikatiivisena, kunnes sille todellisuudessa kehittyy toiminnallinen funktio (Bruner 1981). Viiden ensimmäisen kuukauden varhaista vuorottelua pidetään ratkaisevan tärkeänä myöhemmälle kielenkehitykselle ( van der Stelt 1993). Varhaisen kehityksen poikkeavuus aiheuttaa riskin lapsen kommunikaation kehitykselle ja sosiaalistumiselle (Nafstad 1993, Launonen 2002). Vaikeavammaisten lasten kommunikatiivinen käytös poikkeaa tavallisesti normaalisti kehittyvien lasten reaktioista. Vuorovaikutustilanteessa vaikeavammaisen lapsen toimintaa tulkitaan kuitenkin usein normaalin vuorovaikutuksen kaavojen mukaan, mikä ja saattaa johtaa suureen määrään virhetulkintoja ja harhaanjohtaa kommunikaatiotilannetta (Fröhlich 1993). Kuulonäkövammaisten lasten varhaiset reflektiiviset toiminnot ovat usein viivästyneitä (Nafstad 1993). Kuulonäkövammaiset vauvat itkevät normaalisti kehittyviä lapsia vähemmän (Hyvärinen 1981, Huttunen 1998). Sosiaalinen hymy ilmaantuu normaalisti kehittyvälle vauvalle tavallisesti noin kuukauden iässä ja se tulkitaan vuorovaikutuksessa merkityksellisenä lapsen hyvänolon ilmauksena (van der Stelt 1993). Kuurosokeillakin vauvoilla sosiaalinen hymy saattaa ilmetä jo noin kuukauden iässä, mutta yleensä se viivästyy 3-6 kuukauden ikään (Freiberg 1977, Rodbroe 1993). Hymy saattaa olla kestoltaan hyvin lyhyt, ja sen erottaminen refleksihymystä voi olla vaikeaa (Freiberg 1977). Varhaisten reaktioiden viivästymisen lisäksi kuulonäkövammaisten vauvojen on sensorisen deprivaation vuoksi usein vaikea reagoida ympäristönsä tapahtumiin (Wheeler & Griffin 1997). Rajoittunut kyky tutkia ympäristöä vaikeuttaa ympäristöön

15 10 suuntautumista ja vuorovaikutuksellisen toimintatavan kehittymistä (Wheeler & Griffin 1997). Siksi kuulonäkövammaiset vauvat reagoivat hoitotilanteissa harvemmin hoivahenkilöiden toimintaan ja reaktiota on usein vaikea tulkita kommunikatiivisena käyttäytymisenä (Fröhlich 1993). Vanhemmat eivät usein osaa liittää merkityssisältöä lasten toimintaan eivätkä tulkitse monivammaisuuteen usein liittyvää stereotyyppistä käytöstä, itsestimulaatiota tai toistokäyttäytymistä kommunikatiivisena (Hyvärinen 1981). Tämä vaikuttaa varhaisen vuorovaikutussuhteen muodostumiseen vanhempien ja lapsen välille (Nafstad 1993). Vanhemmat voivat kokea epäonnistuvansa kommunikaatiotilanteissa, jos lapsi ei reagoi heidän kommunikaatioaloitteilleen (Altman 1988). Sosiaalisen vuorovaikutuksen onnistumiseksi hoivahenkilöt tarvitsevat tukipisteitä osatakseen tulkita ja ymmärtää lapsen toimintaa (Martinsen 1993a). Tukipisteitä ovat lapsen käytöksessä toistuvat toimintamallit, jotka liittyvät tiettyyn henkilöön, tapahtumaan, aikaan tai paikkaan. Tukipisteet kehittyvät varhaisissa, samanlaisina toistuvissa vuorovaikutustilanteissa (Rogow 1980). Sen lisäksi, että kuurosokeiden lasten vähäisestä kommunikatiivisesta käytöksestä on löydettävissä toistuvia toimintamalleja, on lasten ympäristöön liittyviä ulkoisia tukipisteitä vaikeampi havaita ja hyödyntää vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutuksen varhaisvaiheissa on tärkeintä johdattaa lasta aktiivisuuteen ja aloitteellisuuteen (Huttunen 2000, Launonen 2001 a ja b). Kun lapsen lähiympäristö reagoi järjestelmällisesti lapsen käyttäytymiseen lapsi oppii, että hän voi vaikuttaa toiminnallaan ympäröivään maailmaan (Bruner 1983, Altman 1988, Huttunen 2000). Tämä on kaiken oppimisen perusta (Huttunen 1998) Varhaiset kommunikaatiokeinot Varhaiset, puhetta edeltävät vuorovaikutuskeinot luovat pohjan myöhemmälle kielelliselle kehitykselle (van der Stelt 1993, Launonen 1998, 2001b, Launonen & Lonka 2000). Näitä varhaisia keinoja ovat esimerkiksi vuorottelu, katse, jaettu toiminta ja eleet (Launonen 1998.) Kuulonäkövammaisen lapsen käytettävissä olevat kommunikaatiokeinot riippuvat aistivikojen laadusta, vaikeusasteesta ja syntymäajankohdasta (Huttunen 1998). Toiminnallisesti paremman aistin avulla saatu tieto hallitsee yleensä kommunikaatiokeinojen valinnassa. Mikäli kuulonäkövammaisella lapsella on

16 kehitysvamma, kommunikointitavan määrää pääasiassa lapsen älyllinen kehitystaso ja kontaktikyky (Huttunen 1998). 11 Havaintotoimintojen poikkeavuuden vuoksi aikuisen merkitys korostuu kuulonäkövammaisten lasten varhaisissa vuorovaikutustilanteissa enemmän kuin muilla lapsilla. Tärkein tiedonlähde ei ole ympäröivä maailma, vaan hoivahenkilöt, jotka mahdollistavat ympäristön tutkimisen (Simmons & Davidson 1985). Hoivahenkilöiltä tämä vaatii tavallista enemmän aktiivisuutta, tietoista reagointia ja suunnittelua ja systemaattista lapsen reaktioiden ja kehityksen seuraamista (Chen & Haney 1993). Katse on vastavuoroisen kommunikoinnin varhaisin keino. Katseella on tärkeä sosiaalinen ja emotionaalinen merkitys lapsen kehityksessä (Launonen & Lonka 2000). Sen avulla vanhemmat voivat ylläpitää varhaista vuorottelua. Varhaisvaiheissa lapsi käyttää katsetta tiedon hankintaan ympäröivästä maailmasta. Kehityksen myötä lapsi alkaa käyttää katsetta myös muihinkin tarkoituksiin; tiedon vaihtamiseen ja yhteisen toiminnan jakamiseen (D Odorigo & Levorato 1990, Franco & Butterworth 1996). Katsekontaktin avulla hoivahenkilöt voivat tarkkailla lapsen vireystilaa ja valmiutta vuorovaikutukseen sekä jakaa lapsen kiinnostuksen kohteen ja ylläpitää jaettua tarkkaavuutta (Jacobsen 1993). Normaalissa varhaisessa vuorovaikutustilanteessa äiti ja lapsi vuorottelevat rytmisesti huomion jakamisen ja siitä poisvetäytymisen välillä. Katsekontaktin puuttuminen vaikeuttaa näkövammaisen lapsen kommunikaatiovalmiuden havaitsemista (Freiberg 1977). Kuulonäkövammaisen lapsen ja vanhempien välisissä vuorovaikutustilanteissa katseen käyttöä kompensoidaan taktiilisen aistikanavan avulla (Huttunen 1998). Huomio herätetään koskettamalla ja koko vuorovaikutuksen ajan eleitä ja erilaisia taktiilisia merkkejä käytetään viestin välittämisen apuna. Tuntoaisti huolehtii myös niin sanotusta sopimusfunktiosta, jonka avulla lapsi saa tiedon siitä, että kommunikaatiokumppani on läsnä ja virittäytynyt vuorovaikutukseen (Huttunen 1998). Puuttuvan katsekontaktin vuoksi toiminnan merkitys varhaisen ilmaisun keinona korostuu kuulonäkövammaisen lapsen ja hänen vanhempiensa välisissä vuorovaikutustilanteissa. Toiminta on keskeinen varhaisen ilmaisun keino, koska se johtaa jaetun kommunikointisysteemin muodostumiseen (Bates, Camaioni & Volterra 1975, Nafstad 1993, Franco & Butterworth 1996). Jaetun toiminnan tilanteet ovat olennaisia vuorovaikutuksen ja kielen kehittymisen kannalta. Vuorovaikutuksellisten leikkien

17 12 leikkiminen edistää symbolisen ja esittävän toiminnan sekä ääntelyn ja puheen kehitystä (Veneziano 1981). Kuulonäkövammaisen lapsen kielen kehityksessä toiminnallinen ilmaisu on keskeinen oppimisen keino. Lapsi ei voi käyttää lähiympäristön havainnointiin ja tutkimiseen katsetta, joten kaikki on tuotava tutkittavaksi käden ulottuville (Martinsen 1993b). Jaetun toiminnan tilanteissa tavaroiden tutkiminen auttaa lasta hahmottaman niiden merkityksen ja käyttötarkoituksen. Jäljittely on lapselle tärkeä kielen oppimiskeino. Jäljittely ja vuorottelu luovat pohjan vuorovaikutukselle ja toisen osapuolen tunnetilojen ymmärtämiselle (Locke 1993). Jäljittely kehittyy vasta kun lapsi pystyy toistamaan tietoisesti omaa toimintaansa eri tilanteissa (Bruner 1981). Puheen oppimisessa jäljittelyllä on keskeinen osuus (Leiwo 1980). Jäljittelyn osuus korostuu siinä vaiheessa, kun lapsen omat taidot ovat vielä vähäiset. Lapsi ei vielä kykene muodostamaan omaa puheenvuoroa, vaan täyttää oman vuoronsa aikuisen puheenvuoron toistolla (Kauppinen 1998.) Tavallisesti lapsen toistavat paljon aikuisen puhetta kahden ja puolen vuoden ikään asti (Osch 1983). Karjalainen (1996) korostaa matkimisen pragmaattista tehtävää lapsen kielessä; se ei ole luonteeltaan pelkästään matkivaa vaan sen avulla hoidetaan monenlaisia tehtäviä. Eleilmaisun kehitystä kuulonäkövammaisilla lapsilla on tutkittu varsin vähän. Näkövammaisten lasten ilme- ja eleilmaisun on raportoitu olevan vähäistä ja normaalista poikkeavaa (ks. esim. Urwin 1983, Preisler 1995). Toisaalta näkövammaisten lasten on todettu elehtivän samassa määrin kuin näkevien lastenkin (Iverson & Golden-Meadow 1997). Yleisesti näkövammaisten lasten eleiden on kuitenkin todettu toimivan muussa kuin kommunikatiivisessa tarkoituksessa (Preisler 1995) Opitun passiivisuuden riski Monipuolisten ja palkitsevien vuorovaikutushetkien kokeminen on keskeistä lapsen itsetunnon kehitykselle ja ympäristöön sosiaalistumiselle (esim. von Tetzchner & Martinsen 1996, Launonen 2002). Kun lapsi kokee vaikuttavansa omalla toiminnallaan vuorovaikutustilanteisiin, hänen luottamuksensa omiin taitoihin kasvaa ja hän alkaa solmia vuorovaikutussuhteita yhä rohkeammin myös lähipiirinsä ulkopuolella (Bruner 1981, Altman 1988).

18 13 Kuulonäkövammaisen lapsen ja hänen lähiympäristönsä kommunikaation vuorovaikutuksellisuutta vaarantavat useat eri tekijät (Nafstad 1993). Lapsen aloitteet saattavat olla vähäisiä ja poiketa odotetusta. Jos lapsen reaktioita ei ymmärretä aloitteiksi eikä niihin vastata, hän ei myöskään koe toimintansa seurauksena vahvistavia reaktioita ympäristöstään. Näin ollen lapsi ei saa välttämättömiä ja kiinnostavia vuorovaikutuskokemuksia. Lapsen reaktiot ja aloitteet, joihin ei vastata, jäävät vähitellen pois (Basil 1992, Launonen 2002). Vuorovaikutus saattaa jäädä pinnalliseksi; kommunikaatiotilanteet eivät kehity vastavuoroisiksi (Martinsen 1993a). Vuorovaikutuskeinojen kehityksen viivästyessä tai niiden ollessa vähäisiä lapsen sosioemotionaalinen kehitys saattaa häiriintyä. Lapsesta saattaa tulla passiivinen, tai hänellä saattaa ilmetä häiriökäyttäytymistä, välitöntä tarvetyydytystä, maneereja tai autistis-tyyppistä käyttäytymistä (Saar & Yli-Pohja 2000). Useissa monivammaisten lasten vuorovaikutusta kuvaavissa tutkimuksissa (esim. Light, Collier & Parnes 1985b, 1985c, Light 1988, Basil 1992, Launonen 2001a) on todettu, että monivammaisille lapsille kehittyy monia passiivisuuden ja muista riippuvaisuuden muotoja. Eri passiivisuusmuotoja ovat Martinsenin (1993b) mukaan: perustavanlaatuinen passiivisuus, opittu avuttomuus, aloitekyvyttömyys sekä opittu riippuvuus muista. Perustavanlaatuinen passiivisuus kehittyy, jos lapsi ei saa kokemuksia, jotka auttavat häntä oppimaan, että omat teot johtavat ympäristön reaktioihin. Opitulla avuttomuudella tarkoitetaan käyttäytymismallia, jossa lapsi on kokenut epäjohdonmukaisesti sekä myönteistä että kielteisiä reaktioita toimintaansa. Lapsi ei pysty ennakoimaan toimintansa seurauksia ja kokee avuttomuutta ja masentuneisuutta. Aloitekyvyttömyydellä tarkoitetaan käyttäytymismallia, jossa lapsi tarvitsee apua aloittaakseen toiminnon jonka hän pystyy hyvin suorittamaan itse. Aloitekyvyttömyyttä esiintyy hyvin usein vammaisilla henkilöillä. Opittu riippuvuus muista ilmenee monin tavoin. Voimakkaimmillaan se ilmenee vammaisen lapsen odotuksina siitä, että muut suorittavat toiminnon hänen puolestaan. Monivammaisten puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja käyttävien lasten on havaittu omaksuvan vuorovaikutuksessa helposti passiivisen roolin (Light 1988, Light ym 1985b). He tekevät harvoin vuorovaikutusaloitteita, reagoivat harvoin keskustelukumppanin aloitteille ja sopeuttavat oman kommunikatiivisen toimintansa vastaamaan vain vuorovaikutuskumppanin vaatimuksia (Light 1988).

19 14 Jos lapsella on vaikea kommunikoinnin häiriö, puhuvalla kumppanilla on päävastuu vuorovaikutustilanteen etenemisestä. Sen lisäksi että hän on keskustelun toinen osapuoli, hän usein muotoilee sanoiksi sen, mitä toinen osapuoli haluaa sanoa (Launonen & Olkku 1997, Olkku 1997, von Tetzchner & Jensen 1998). Usein puhetta korvaavia kommunikointikeinoja käyttävien henkilöiden vuorovaikutus saattaa jäädä pinnalliseksi, ns. ohjaavaksi vuorovaikutukseksi, jonka päämääränä on välitön tarpeiden tyydyttäminen. Ympäristö saattaa myös tulkita kommunikaatioaloitteet tarpeen ilmaisuiksi, vaikka lapsen tarkoituksena olisi vuorovaikutuksellisen kommunikaation muodostaminen (Granlund & Olsson 1994). Kun ympäristöä ohjataan tukemaan lapsen vuorovaikutuksellista kommunikaatioroolia, puhetta korvaavaa kommunikaatiomenetelmää käyttävällä lapsella on mahdollisuus oppia yhteyttä luova kommunikointitapa. Lapselle on tärkeää järjestää mahdollisuuksia ympäristöön vaikuttamiseen ja valintojen tekemiseen. Tällä tavoin luodaan motivaatiota kommunikoinnille. Onnistuneiden ja merkityksellisten kommunikaatiokokemusten myötä lapsen halu kommunikoida kasvaa ja aloitteet vuorovaikutustilanteissa todennäköisesti lisääntyvät (Basil 1992). Onnistuneiden kokemuksen luomiseksi on tärkeää, että vanhempi reagoi lapsen aloitteisiin järjestelmällisesti ja välittömästi aloitteen jälkeen (Martinsen 1993b).. 5. KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KUNTOUTUSRATKAISUT Lapsen kielenkehityksen tutkijat korostavat puhetta edeltävän kommunikoinnin merkitystä kielen ja puheen kehitykselle (esim. Bates ym. 1975, Goldin-Meadow & Morford 1990). Aistivammaisen lapsen lähiympäristön ohjaaminen varhaisessa vaiheessa puhetta korvaavien kommunikaatiokeinojen käyttöön voi lisätä vuorovaikutuksen toimivuutta lapsen aistipuutoksista huolimatta (Launonen & Lonka 2000). Varhaiskuntoutuksen tavoitteena on ehkäistä lapsen ja ympäristön luonnollisen vuorovaikutuksen häiriintyminen tai katkeaminen ja auttaa muodostamaan luonnollinen vuorovaikutus niissä tapauksissa, joissa se on jo häiriintynyt tai katkennut. Lisäksi tavoitteena on vähentää kokemusvajetta, joka on esimerkiksi synnynnäisen kuulonäkövamman väistämätön seuraus (Nafstad & Rodbroe 1992). Aistivammojen varhainen toteaminen onkin tärkeää, jotta kuntoutus voitaisiin aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuntoutusta suunniteltaessa on huomioitava näön- ja kuulonjäänteet ja niiden aktiivinen käyttö ja kuntoutus (Rönnberg & Borg 2001). Heikkojenkin auditiivisten tai visuaalisten vihjeiden apu voi välittää tietoa

20 ympäristön tapahtumista ja pohjustaa kontaktin syntymistä ja valmiutta kommunikaatioon (Huttunen 1998). 15 Kuulonäkövammaisen lapsen kuntoutus on vaativa tehtävä. Kielen ja oppimisen kannalta olennaista on tukea yhteyttä ympäristöön, houkutella lasta vuorovaikutukseen, valita sopivat kommunikaatiokeinot, strukturoida ympäristöä sekä tukea kielenkehitystä (Huttunen 1998). Kuntoutuksen ja terapian päämääränä eivät ole ainoastaan toiminnalliset edistysaskeleet, vaan tavoitteena on kannustaa lasta itse luomaan tarpeelliset edellytykset ja aktivoitumaan (Fröhlich 1993). Tavoitteena ei ole samanlaisuus muiden lasten kanssa eikä niin sanottu normalisointi, vaan mahdollisuus elämänlaadun parantamiseen kehitys- ja toimintatason eroista huolimatta (Nafstad & Rodbroe 1992). Nafstad & Rodbroe (1992) korostavat, että kuntoutusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että ympäristöön suuntautuminen ja vuorovaikutussuhteiden kehittyminen edellyttävät varhaista kuntoutusta. Uuden tiedon omaksuminen ja järjestäminen merkityksellisiksi yksiköiksi tapahtuu aina lähiaistien kautta tai niiden tuella. Kuurosokeuteen liittyvän kaukoaistideprivaation (näkö, kuulo) vuoksi lähiaistien (tuntoaisti, kosketusaisti, kinesteettinen aisti, hajuaisti, makuaisti) merkitys korostuu uuden tiedon keräämisessä ja työstämisessä merkitykselliseksi informaatioksi. Vähintäänkin yhtä tärkeää kuin lapsen kuntouttaminen on tuen antaminen vanhemmille sekä kullekin perheelle soveltuvien kommunikaatiokeinojen etsiminen (Huttunen 1998). Lapsen ympäristöä ja lähihenkilöitä on kannustettava ja tuettava havaitsemaan ja tulkitsemaan herkemmin lapsen toiminnan erilaisia signaaleja. Lisäksi hoivahenkilöitä on kannustettava luomaan tilanteita, joissa vuorottelutaitojen harjoitteleminen on mahdollista (Chen & Haney 1993). Kuntoutusjärjestelyissä on tärkeää huomioida yhteistyö muun lapsen lähiympäristön, esimerkiksi terveydenhuollon, päivähoidon ja koulun kanssa. 5.1 Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät Lightin (1989) määritelmän mukaan puhetta korvaavia kommunikointimenetelmiä käyttävien ihmisten kommunikointikyky rakentuu operationaalisista, kielellisistä, sosiaalisista ja strategisista taidoista. Näistä taidoista riippuu se, kuinka toimivaa ja tarkoituksenmukaista kommunikointi on. Kommunikaatio on toimivaa, kun henkilö kykenee itsenäisesti aloittamaan ja ylläpitämään vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa (Light 1989).

21 16 Kommunikaation funktiot ja kommunikaatiokyky muuttuvat lapsen kehityksen myötä. Varhaisvaiheissa kommunikaation tarkoituksena toimii tarpeiden ilmaiseminen ja sosiaalisen läheisyyden muodostaminen. Myöhemmässä vaiheessa kommunikaation avulla muun muassa välitetään tietoa ja hallitaan sosiaalista säännöstöä (Light 1997). Puhuttu kieli kehittyy harvoin kuulonäkövammaisten lasten kommunikaation välineeksi. Kommunikaatiojärjestelmää täydennetään usein muiden kommunikaatiotapojen avulla (Curtis & Donlon 1984). Kuulonäkövammaisten kanssa kommunikoitaessa näkö- ja kuuloaistin puutteita korvataan tavallisesti erilaisilla kinestettiisiin ja taktiilisiin vihjeisiin perustuvilla manuaalisilla kommunikaatiomenetelmillä Viittomat Viittomakielisiä kuulonäkövammaisia ovat pääasiassa kuurosokeana syntyneet tai varhaislapsuudessaan kuurosokeutuneet henkilöt. Heidän äidinkielensä on viittomakieli (Mesch 1998). Viittomakieltä voidaan käyttää joko viittomakielen tai suomen kielen mukaisesti viitottuna. Mikäli kuulonäkövammaisella on näönjäänteitä, hän voi vastaanottaa viittomia näköaistin avulla. Jos henkilön näkö ei riitä viittomien seuraamiseen, hän voi seurata viittojien käsien ja sormien liikkeitä taktiilisesti. Taktiilisesti viitottaessa käytetään kahta eri muotoa: monologimuotoa, jossa viittojan kädet ovat vastaanottajan alla tai dialogimuotoa, jossa viittojan toinen käsi on vastaanottajan käden alla ja toinen päällä (Mesch 1998). Viittomien vastaanottaminen taktiilisesti rajoittaa kuurosokean kommunikaatiotilanteen kahden osanottajan väliseksi (Mesch 1998). Vaikka kuurosokealta jäävät näkemättä kehon liikkeet ja kasvojen ilmeet, tuntoaisti välittää tietoa esimerkiksi mielentilasta, asioiden iloisuudesta ja ikävyydestä myös kädestä käteen viitottaessa (Lappi 1994). Viittomien varhainen käyttäminen on neuraalisten yhteyksien muodostumisen edellytys (Takkinen 2000). Kun kuulonäkövammaiselle lapselle opetetaan pienestä pitäen käsillä tunnustelemista, havaintotoiminnot kehittyvät ja lapsi oppii yhdistämään merkityksiä taktiilisiin havaintoihin. Viittomia kommunikaatiokeinonaan käyttävän lapsen olisi tärkeää päästä viittomakielen piiriin mahdollisimman varhaisessa iässä (Takkinen 2000). Kuulevien vanhempien viittomataito saattaa karttua hitaasti, joten lapset hyötyisivät myös kontakteista muihin viittomakieltä käyttäviin ihmisiin.

22 17 Taktiilista viittomakielestä ja sen omaksumisesta on raportoitu toistaiseksi vain muutamissa tutkimuksissa (esim. Hassinen 1994, Mesch 1998). Taktiilinen viittomakieli poikkeaa näkevien käyttämästä viittomakielestä useilta osin. Tilan käyttö on huomattavasti pienempää, viittomat tehdään käsiin ja keholle kaksiulotteisesti. Viittomiin tarvitaan lisäyksiä; esimerkiksi suuntaa ilmaisevissa viittomissa tekijää ja tapahtumaa selvennetään lisäviittomilla. Eleillä ilmaistavia merkityksiä selvennetään tarkentavilla viittomilla, esimerkiksi kysyvää ilmettä tarkennetaan kysymyssanalla. Varhaisimmat viittomat liittyvät tuttuihin, toistuviin arkipäivän tilanteisiin, eikä lapsi käytä niitä vielä symbolisessa merkityksessä (Takkinen 2000). Viittomakieltä omaksuvien näkevien lasten on todettu tuottavan ensimmäiset symboliset viittomansa noin vuoden iässä (Takkinen 2000, Petitto & Marantette 1991). Ensimmäisten symbolisten viittomien merkitys on laaja-alainen samoin kuin puhuttujen ensisanojenkin (Takkinen 2000). Sanaston kasvuvauhti on yksilöllinen. Neljännen ikävuoden vaiheilla viittomakieli alkaa yleensä kehittyä abstraktimmaksi (Takkinen 2000). Kun taktiilinen viittomataito kehittyy, keskustelussa käytetään yleensä kahta kättä: toinen on lähettävä ja toinen vastaanottava. Vastaanottavalla kädellä otetaan viesti vastaan ja lähettävällä kädellä voidaan kommentoida ja keskeyttää nopeasti. Kommunikaatio pysyy näin sujuvana eikä palaute keskeytä viestin lähettämistä (Hassinen 1994). Kuulonäkövammaiselle muodostuu usein myös omassa lähipiirissään käytettävä merkkijärjestelmä, joka ei perustu viittomakieleen (Lahtinen 1994). Henkilökohtaisten, sovittujen, keholle tehtyjen merkkien avulla kuurosokea saa nopeasti tietoa ympäröivästä tilasta ja ihmisten reaktioista. Menetelmää kutsutaan haptiseksi kehon kosketusmenetelmäksi (Lahtinen 1994). Nämä sosiaaliset pikaviestit auttavat kuurosokeaa saamaan tietoa ympäristöstä ja hahmottamaan omaa kehoa suhteessa muuhun ympäristöön. Lyhyet tiedonannot nopeuttavat kommunikaatiota. Merkit voidaan tilanteen mukaan viittoa selkään, olkavarteen, reiteen tai kämmeneen (Lahtinen 1994) Tadoma Tadoma-metodissa kuurosokea asettaa kätensä puhujan kasvojen päälle, peukalo on kevyesti huulilla ja muut sormet puhujan leualla ja kaulalla. Puheen aikana taktiilinen tieto välittyy "kuuntelijalle" kurkunpään värähtelyn, huulten ja leuan liikkeiden ja äännön ilmavirran vaihteluiden avulla (Rönnberg ja Borg 2001). Taitavat Tadoman käyttäjät voivat taktiilisten vihjeiden avulla seurata puhuttua arkikeskustelua melko sujuvasti (Reed,

23 18 Delhorne, Durlach & Fisher 1990, Reed, Rabanowitz, Durlach, Delhorne, Braida, Pemberton, Mulcahey & Washington 1992). Tadoman avulla kuuntelija pystyy aistimaan eri äänteiden artikulaatiotapoja, artikulaatiopaikkojen erottaminen sen sijaan on ongelmallista (Reed ym 1992). Tadoma-metodia ei kuitenkaan käytetä Suomessa juurikaan (Huttunen 1998) Kuurosokeutuneen kommunikaatiomenetelmät Taktiilit viittomat kehittyvät harvoin pääasialliseksi kommunikaatiokeinoksi myöhemmässä vaiheessa elämäänsä kuurosokeutuneille. Alenevia näkö- ja kuulohavaintoja täydennetään kommunikaatiotilanteessa esimerkiksi sormiaakkosten ja pistekirjoituksen avulla. Sormiaakkosia käyttävät tavallisimmin aikuisiällä kuurosokeutuneet. Sormiaakkoset on lainattu suoraan viittomakielestä (Lappi 1994). Tällä menetelmällä kommunikoivalle sanat viitotaan kirjain kirjaimelta ja kuurosokea tunnustelee kirjainten muodon käsillään. Suuraakkoskirjoitus eli antikva perustuu kirjoitettuun kieleen (Linkola 1994). Sitä voidaan käyttää samaan tapaan kuin sormiaakkosia. Suuraakkoskirjoituksessa sanat kirjoitetaan isoina tikkukirjaimina kuurosokean kämmenelle. Hitaudestaan huolimatta suuraakkoskirjoitus on erittäin käyttökelpoinen kommunikaatiomenetelmä kuurosokeutuneelle (Mesch 1998). Se ei myöskään vaadi kommunikaatiokumppanilta erityistaitoja. Harva kuurosokea käyttää sormiaakkosia tai suuraakkoskirjoitusta kuitenkaan yksinomaisena kommunikaatiokeinona (Linkola 1994). Braille eli pistekirjoitus on myös tärkeä kuurosokeutuneen kommunikaatiokeino. Pistekirjoituksessa kuurosokea lukee sormenpäitään apuna käyttäen pistekuvioina kirjoitettuja kirjaimia, numeroita ja välimerkkejä. Kuviot perustuvat kuuden pisteen muodostamaan suorakulmioon, josta muodostuu erilaisia merkkejä vähentämällä ja lisäämällä pisteitä (Mesch 1998). Pistekirjoitusta voidaan käyttää apuna kommunikaatiotilanteessa, mikäli kuurosokea osaa pistekirjoitusta. Apuvälineiden avulla tavallinen konekirjoitusteksti voidaan muuntaa pistekirjoitukselle sormin luettavaksi. Tämä vaatii keskustelukumppanilta vain konekirjoitustaitoa (Lappi 1994). Pitkällisen, syntymästään kuurosokeiden erityistarpeiden mukaan suunnitellun kuntoutuksen tuloksena jotkut syntymästään kuurosokeat kehittyvät siten, että heidän

24 19 erityistarpeensa muuttuvat lähemmäs kuurosokeutuneille kuin syntymästään kuurosokeille tarkoitettua kuntoutusta (Nafstad &Rodbroe 1992). Kuntoutuksen tulokset riippuvat pitkälti lapsen kognitiivisesta potentiaalista (Huttunen 1998 ) Näön kuntoutus Näkevä lapsi hahmottaa ympäristöään katseensa avulla. Näkövammaisen lapsen on tärkeä olla sylissä mahdollisimman paljon, jotta hän oppisi hahmottamaan itseään suhteessa muihin ja saisi taktiilisia aistimuksia liikkeistään (Hyvärinen 1981). Erityisesti tilan hahmottaminen on näkövammaiselle lapselle vaikeaa. Tilakäsitteen kehittyminen on edellytys sille, että lapsi oppii orientoitumaan (Hyvärinen 1981). Näöntarkkuuden selvittäminen vaatii usien toistuvia tutkimuksia. Näkövammaisen lapsen kohdalla on hankalaa selvittää onko vaikeuksien syynä puutteellinen näöntarkkuus, erotuskyky, aistiminen vai ymmärtäminen (Hyvärinen, Lallukka, Marja-Aho, Troberg & Kaski 1979). Mikäli lapsella on vähäisiäkään näönjäänteitä, on tärkeää, että näköä stimuloidaan päivittäin (Hyvärinen 1981). Näkövammaisen lapsen näkö- ja motoriset toiminnot sekä yhteisnäkö kehittyvät hitaammin kuin normaalisti kehittyvillä lapsilla ja jäävät usein puutteellisiksi (Hyvärinen 1981). Kuulonäkövammaisen lapsen näön kuntoutus on riippuvainen motoristen toimintojen kehityksestä (Hyvärinen 1981). Ilman motorista aktiviteettia lapsi ei opi käyttämään näköään tehokkaasti. Motorista aktiviteettia lisätään rakentamalla kuulonäkövammaiselle lapselle strukturoitu, turvallinen ja hallittava toimintaympäristö (Vilhelmsen 1993). Fyysinen ympäristö mukautetaan sten, että lapsi voi hahmottaa sen. Esimerkiksi liikkumisreittejä voidaan merkitä erilaisten visuaalisten maamerkkien (valot, tietyt tavarat) avulla (Vilhelmsen 1993). Lapsen näön kehittämiseksi käytetyt harjoitukset ja apuvälineet suunnitellaan yksilöllisesti. Lapsi voi hyötyä voimakkaasti suurentavista silmälaseista, suurennuslaseista tai käsikiikareista visuaalisen hahmottamisen tukena (Hyvärinen ym 1979). Näönjäänteiden käyttöä voidaan stimuloida tekemällä lapselle tuttuun ympäristöön muutoksia, esimerkiksi sijoittamalla valo eri paikkaan kuin tavallisesti. Totuttuihin toimintoketjuihin liitttyvän toiminnan muuttaminen aktivoi lasta käyttämään näköään ja luo kommunikatiivista toimintaa (Jacobsen 1993).

KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA

KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA Ritva Hoikkala Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos 2013 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden

Lisätiedot

DOWNIN SYNDROOMA -LAPSEN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTYMINEN SEKÄ LAPSEN ISÄN KÄYTTÄYTYMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA

DOWNIN SYNDROOMA -LAPSEN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTYMINEN SEKÄ LAPSEN ISÄN KÄYTTÄYTYMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA DOWNIN SYNDROOMA -LAPSEN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTYMINEN SEKÄ LAPSEN ISÄN KÄYTTÄYTYMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA Riitta Piirainen Logopedian pro gradu -tutkielma Tammikuu 2004 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta

Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta Tiina Linjama Logopedian pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2010 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteiden laitos Ohjaaja: Kaisa Launonen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0. AiMo-käsikirja. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta

AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0. AiMo-käsikirja. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta Opas aistimonivammaisuudesta Opas aistimonivammaisuudesta AiMo-käsikirja 1.0 Opas aistimonivammaisuudesta AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2014 Eteva kuntayhtymä 2014 Eteva kuntayhtymä

Lisätiedot

1. JOHDANTO Kuurosokealla on oikeus olla yhteiskuntamme tasavertainen jäsen. Hänellä on oikeus opiskeluun ja työhön, harrastamiseen, perheeseen ja yhteistoimintaan ihmisten kanssa. Kuurosokealla on oikeus

Lisätiedot

VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT

VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT Anna Latvakoski Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2014 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Logopedia Anna Latvakoski Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

Kartoitus AAC-menetelmien käytöstä Hyvinkään päivähoidossa Koulutuksen merkitys

Kartoitus AAC-menetelmien käytöstä Hyvinkään päivähoidossa Koulutuksen merkitys Kartoitus AAC-menetelmien käytöstä Hyvinkään päivähoidossa Koulutuksen merkitys Riitta Leppänen Proseminaaritutkielma Huhtikuu 2007 Erityispedagogiikka Soveltavan kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille Arja Törnroos Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO ESIKOULULAISET KUVAKIRJAKERTOMUKSEN RAKENTAJINA

TAMPEREEN YLIOPISTO ESIKOULULAISET KUVAKIRJAKERTOMUKSEN RAKENTAJINA TAMPEREEN YLIOPISTO ESIKOULULAISET KUVAKIRJAKERTOMUKSEN RAKENTAJINA Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteen kandidaatin tutkielma Henna Hautamaa Kevät 2013 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö

Lisätiedot

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA Kontakti kahden ihmisen välille syntyy aistien kautta. Näillä sivuilla kerrotaan aistien toiminnasta, kehityksestä ja siitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, jos aistit

Lisätiedot

Draamallinen aistitarina kokemus alle kahdeksan vuotiaille moni- ja liikuntavammaisille lapsille

Draamallinen aistitarina kokemus alle kahdeksan vuotiaille moni- ja liikuntavammaisille lapsille Draamallinen aistitarina kokemus alle kahdeksan vuotiaille moni- ja liikuntavammaisille lapsille Havukainen, Heidi 2010 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila DRAAMALLINEN AISTITARINA KOKEMUS ALLE

Lisätiedot

MATEMATIIKKAA PIOTR BAZIAN SALAMAMENETELMÄLLÄ KUULOVAMMAISILLE JA AUTISTISILLE LAPSILLE

MATEMATIIKKAA PIOTR BAZIAN SALAMAMENETELMÄLLÄ KUULOVAMMAISILLE JA AUTISTISILLE LAPSILLE MATEMATIIKKAA PIOTR BAZIAN SALAMAMENETELMÄLLÄ KUULOVAMMAISILLE JA AUTISTISILLE LAPSILLE Tarja Ajo Matematiikan pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos Syksy 2013

Lisätiedot

Santtu kirjoittaa tuetusti. Tapaustutkimus hyvätasoisen autistisen koululaisen kirjoittamisen itsenäistämisen kokeilusta.

Santtu kirjoittaa tuetusti. Tapaustutkimus hyvätasoisen autistisen koululaisen kirjoittamisen itsenäistämisen kokeilusta. Santtu kirjoittaa tuetusti. Tapaustutkimus hyvätasoisen autistisen koululaisen kirjoittamisen itsenäistämisen kokeilusta. Helena Tynjälä Logopedian pro gradu-tutkielma Helsingin yliopisto Puhetieteiden

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ELÄMÄNLANKA-PROJEK- TIIN OSALLISTUNEIDEN NUORTEN ELÄMÄNPOLKU- JEN KUVAUS

ELÄMÄNLANKA-PROJEK- TIIN OSALLISTUNEIDEN NUORTEN ELÄMÄNPOLKU- JEN KUVAUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA ELÄMÄNLANKA-PROJEK- TIIN OSALLISTUNEIDEN NUORTEN ELÄMÄNPOLKU- JEN KUVAUS Opinnäytetyö JOTENKIN VAAN ALETTIIN JUTELLA. SAATETTIIN

Lisätiedot

SE ON NYT MUN VUORO!

SE ON NYT MUN VUORO! SE ON NYT MUN VUORO! Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin perustana päiväkodin ryhmätuokioissa Sirkku Hildén Hannele Merikoski Logopedian pro gradututkielma

Lisätiedot

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS TOIMIVA VUOROVAIKUTUS Kuva: Pekka Elomaa Vuorovaikutukseen tarvitaan kaksi ihmistä, joilla molemmilla on oma merkittävä roolinsa. Näillä sivuilla kerrotaan vuorovaikutuksen toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Lisätiedot

5/2011 CP-LEHTI. Matkalla Möhkön Jänissaareen.

5/2011 CP-LEHTI. Matkalla Möhkön Jänissaareen. 5/2011 CP-LEHTI Matkalla Möhkön Jänissaareen. 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:5 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Millä perusteella vaikeimmin kehitysvammaiset lapset saavat Suomessa puheterapeuttista kuntoutusta?

Millä perusteella vaikeimmin kehitysvammaiset lapset saavat Suomessa puheterapeuttista kuntoutusta? Millä perusteella vaikeimmin kehitysvammaiset lapset saavat Suomessa puheterapeuttista kuntoutusta? Elina Panula Pro gradu -tutkielma Logopedia Puhetieteiden laitos Huhtikuu 2007 Ohjaaja: Kaisa Launonen

Lisätiedot

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Tietokoneopetusta Paloahon koulussa Eeva Lappi Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakoniaammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT)

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA!

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! Kouluttaja: FM, puheterapeutti Heli Knuutila, Tutoris Oy Ohjelma: 8.30 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 10.15 Teoriaa

Lisätiedot

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen LÖT Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen SÄHKÖISET SISÄL- Koonnut viittomakielenohjaaja Tiina Kajala 31.7.2013 1 Johdanto O hje on tarkoitettu kaikille kirjastoalan työntekijöille, jotka kohtaavat

Lisätiedot

FASILITOINTI FAKTAA, FIKTIOTA VAI FILUNKIA?

FASILITOINTI FAKTAA, FIKTIOTA VAI FILUNKIA? FASILITOINTI FAKTAA, FIKTIOTA VAI FILUNKIA? Ulla Ojalammi ja Marjatta Leppänen Erityispedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2005 Erityispedagogiikan laitos Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikan

Lisätiedot

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa.

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Hanna Korhonen Logopedian pro gradu -tutkielma Puhetieteiden laitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 Ohjaaja: Kaisa

Lisätiedot

Tää on mulle elämä. Mari Merikukka. Opinnäytetyö. Valitse kohde.

Tää on mulle elämä. Mari Merikukka. Opinnäytetyö. Valitse kohde. Tää on mulle elämä Autistisen henkilön tuetun kommunikoinnin itsenäistämisen haasteet ja systemaattisten kommunikaatioharjoitusten merkitys tuetun kommunikoinnin itsenäistämisessä Mari Merikukka Opinnäytetyö..

Lisätiedot

KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA

KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Elina Elisabet Pelkkikangas KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Vanhempien ja päiväkotihenkilökunnan kokemuksia erityistarpeisen lapsen sopeutumisesta päivähoitoon Sosiaali- ja terveysala 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Niil oli vaan se vuorovaikutus. Hyvä vuorovaikutus. Haastattelututkimus osaavasta vuorovaikutuskumppanuudesta. vaikeasti puhevammaisen ihmisen kanssa

Niil oli vaan se vuorovaikutus. Hyvä vuorovaikutus. Haastattelututkimus osaavasta vuorovaikutuskumppanuudesta. vaikeasti puhevammaisen ihmisen kanssa Niil oli vaan se vuorovaikutus. Hyvä vuorovaikutus. Haastattelututkimus osaavasta vuorovaikutuskumppanuudesta vaikeasti puhevammaisen ihmisen kanssa Nella Virtanen Pro gradu -tutkielma Tammikuu 2012 Käyttäytymistieteiden

Lisätiedot