MAATILATALOUDEN KEHITTAMISRAHASTON TILI N PAATOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATILATALOUDEN KEHITTAMISRAHASTON TILI N PAATOS"

Transkriptio

1 MAATILATALOUDEN KEHITTAMISRAHASTON TILI N PAATOS 2009

2

3 1.1. Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden inaarat ja aikaansaadut julkisliyödykkeet Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpaatösanalyysi Rahoituksen rakenne Käyttösuunnitelman Tuotto- ja kululaskel Tase Rahaston rahoituslaskelin Sisäisen valvonnan arviointi- Ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Tase... 21

4

5 1. Toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Maatalouden rakennetuista annetun lain ( ) mukainen uusi maatalouden rakennetukijärjestelmä pääsi täysimääräisesti käyntiin vuoden 2009 alusta lähtien. Nuorten viljelijöiden tilanpidon aloitustuen haku oli avoinna koko vuoden. Investointituen niin sanottuja laajoja hakukierroksia, joilla olivat avoinna kaikki investointikohteet, järjestettiin kaikkiaan kolme kappaletta. Näiden lisäksi jarjestettiin kolme suppeampaa investointituen hakua. Kolmannella laajalla hakukierroksella saapuneisiin hakemuksiin tehdään tukipäätökset vuonna 2010 kyseiselle vuodelle osoitetuista varoista. Vuonna 2009 avattiin maaseutuelinkeinojen rahoituslain ( ) nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisen maatilan asunto-olojen parantamisen tuen hakeminen. Tarkoitukseen kuitenkin myönnetään pelkästään korkotukilainaa valtion talousarvion momentilta maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki ( ). Porotalouden- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain ( ) uudistaminen on puolestaan parhaillaan hallituksen esityksen valmisteluvaiheessa. Näin ollen kyseisen lain uudistusprosessi ei viela ole vaikuttanut porotalouden rakennetukien hakemiseen. Siirtyminen uuteen maatalouden rakennetukijärjestelmään on vaikuttanut tukien toimeenpanoon monelta osin. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) kannalta merkittävin ero on se, että käytössä ovat tukien hakuajat ja että hakemukset ratkaistaan kullekin hakukierrokselle varattujen määrärahojen puitteissa. Tämä on lisännyt määrärahojen käytön suunnitelmallisuutta. Makeran rakennetukiavustusten käyttö painottui selvasti uuden järjestelmän mukaisten hakemusten ratkaisemiseen, mutta jossain määrin käyttöä leimasi vielä siirtyminen vanhasta tukijärjestelmästä uuteen. Vuonna 2009 tehtiin noin 3300 investointi- tai aloitustukipäätöstä. Niistä vanhan rahoituskauden paatöksia oli 405 ja vanhalla rahoituskaudella kertynyt rahoitusrästi saatiin lähes kokonaan purettua. Avustuksia myönnettiin noin 98 milj. euroa (noin hanketta) ja valtionlainoja noin kaksi milj. euroa (42 hanketta). Nuorten viljelijöiden tilanpidon aloitustukea inyönnettiin 495 viljelijälle eli selvasti edellisvuosia vähemmän. Vuonna 2009 käsiteltyjen hakemusten määrä jäi ennakoitua pienemmäksi siihen nahden, mitä oli varauduttu rahoittamaan, eikä kielteisiä paatöksia ollut tarvetta tehdä määrärahojen niukkuuden vuoksi. Kaikkiaan vuonna 2009 avustuksia myönnettiin selvasti vähemmän kuin 2000-luvun puolivälissä ja hieman vähemmän kuin vuonna Osasyynä suhteellisen vähiin tukimääriin vuonna 2009 oli heikko yleinen taloudellinen tilanne, mikä on vähentänyt viljelijöiden investointihalukkuutta. Vuoden 2009 määrärahatilanteeseen vaikutti ratkaisevasti myös hallitusohjeln~assa sovittu vuoden 2009 määrärahasiirto, 30,04 miljoonaa euroa. Lisäksi vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarviossa rahastosiirtoon osoitettiin 33,73 miljoonaa euroa, joka tuloutui vuonna Jälkimmäinen liittyi energiaverotuen palautuksen maa- ja puutarhataloudelle jäämiseen ennakoitua pienemmäksi vuonna 2008 sekä ympäristötuen kansallisen lisätuen peruuntumiseen. Makeran toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin lokakuussa TTS-kaudella arvioidaan rakennetukivaroja olevan käytettävissä selvästi vähemmän kuin viime vuosina. Syksyllä 2008 arvioitiin maatalouden tulo- ja kannattavuustyöryhmän alatyöryhmässä investointitarpeen mukaiseksi avustusmääräksi 150 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2009 hakemusmäärät ovat kuitenkin taloudellisen toimintaympäristön heikentymisen johdosta ainakin tilapäisesti alentuneet. Tarpeeseen nahden Makeran TTS:ssa esitetty vuosittainen avustusmaarä, keskimäärin noin 90 n~iljoonaa euroa vuosina , on kuitenkin riittämätön. Makeran toiminta- ja taloussuunni-

6 4 telmassa johtokunta esitti maa- ja inetsatalous~ninisteriön selvittävän Makeran toiminnan jatkamisedellytykset vuoden 2010 jälkeen. Makeran toimintaympäristöä leimasivat vuonna 2009 valtion aluehallinnon uudistukset. Makeran varoja myöntävät työ- ja elinkeinokeskukset yhdistettiin vuoden 2010 alusta lähtien osaksi uusia elinkeino-, liikenne- ja ynparistökeskuksia. Tämä ja aiempien perakkaisten organisaatiouudistusten toteuttaminen on voinut ja voi vielä jatkossa osaltaan heijastua asiakaspalvelun laatuun. Rahaston johtokunta asetettiin vuoden 2008 alussa. Tämän jälkeen tapahtuneista henkilövaihdoksista johtuen johtokunnan kokoonpano vuosina on seuraava: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja osastopäällikkö Heimo Hanhilahti professori Kyösti Pietola Jäsenet johtaja toiminnanjohtaja maaseutuneuvos neuvotteleva virkamies maatalousneuvos neuvotteleva virkamies ylijohtaja Pysyvät asiantuntijat Seppo Aaltonen yksikön johtaja Panu Kallio Tage Ginström asiantuntijajohtaja Timo Jaakkola Esko Juvonen maatalousylitarkastaja Kari Ojala Sirpa Karjalainen lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa Helena Seréu toimitusjohtaja Esa Simanainen Seija Kivinen yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen Leena Tenhola Johtokunnan sihteerit yksikön johtaja Esko Leinonen ylitarkastaja Ilkka Simola Makeran johtokunta kokoontui vuoden 2009 aikana kolme kertaa Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Maa- ia metsätalousministeriön hallinnonalan vaikuttavuustavoitteena maatalousvolitiikan osalta on maataloustuotannon jatkuminen koko Suomessa ja kotimaisen elintarvikeketjun tarvitseman laadukkaan raaka-aineen tuottaminen ja suomalaisen ruoan arvostuksen lisaäminen. maatalouden kannattavuuden turvaaminen sekä maataloustuotannon ravinnekuormituksen vähentäminen. Tavoitteena on myös maatalousperaisen bioenergiatuotannon lisaäminen. Maatilatalouden kehittämisrahaston varoin tuettiin välillisesti edellä mainittujen ministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista vuonna Maatiloille myönnettavan investointituen tavoitteena on muun muassa tuotantokustannusten alentaminen yrityskoon kasvua edistamalla, ympäristönsuojelun edistäminen seka eläinten hyvinvoinnin ja tuotteiden laadun parantaminen. Myönteisiä investointi- ja nuorten viljelijöiden aloitustukea koskevia avustuspäätöksiä tehtiin noin kappaletta ja avustusta myönnettiin noin 98,l miljoonaa euroa. Sikatalouden investoinnit peruskorjausinvestointeja lukuun ottamatta ovat markkinatilanteen johdosta olleet hakukiellossa joulukuusta 2002 lähtien. Sukupolvenvaihdoksia rahoitettiin 495 kappaletta. Myönnetyt avustukset ovat osaltaan olleet tukemassa sitä, että maatalouden rakennekehitys on viime vuosina ollut ripeää. Tilojen keskikoko on noussut tasaisesti. Samaan aikaan maatilojen lukumäärä on vahentynyt voimakkaasti.

7 Makeran osuutta maatalouden investointien kokonaisrahoituksesta on vaikea tarkalleen selvittää, koska investointeja, joihin Makerasta on tukea myönnetty, voidaan toteuttaa usean vuoden aikana. Merkittävimmin Makeran varoin tuetaan rakentamisinvestointeja. Tutkimuksella on keskeinen rooli maatalouden tuottavuuden kasvun ja maaseudun elinvoimaisuuden edistämisessä. Makerasta myönnettävä tutkimusrahoitus muodostaa merkittävän osan ministeriön sitoinattomasta tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta. Tutkimus tuottaa tietoa, osaamista ja innovaatioita sekä elinkeinotoiminnan kehittämiseksi että poliittisen päätöksenteon tueksi. Luonnonvara-alan tutkimukseen sisältyy elinkeinon kehittämisen näkökulman lisäksi ympäristötutkimuksen ja kansanterveyden tutkimuksen tyyppistä yleistä yhteiskunnallista merkitystä, joka vaikuttaa kaikkien kansalaisten elänlään. Makeran tutkimusrahoituksen avulla osallistutaan muiden keskeisten kansallisten (Tekes ja Suomen Akatemia) ja kansainvälisten rahoittajatahojen (EU:n ja pohjoisn~aisten rahoittajien väliset verkostot) kanssa laajoihin tutkimusohjelmiin, joiden avulla voidaan pienemmällä panostuksella saada laajoja tutkimusohjelmia ja koordinoida paremmin sekä tutkimusohjelmia että tutkimuksen infrastmktuuria Toiminnallinen tehokkuus Maatilatalouden kehittämisrahaston johtokunta ei asettanut raliastolle vuodelle 2009 toiminnallisia tavoitteita. Makeran tehtävien tehokasta lioitamista vaikeuttaa tehtävien hajautettu hoitaminen. Makeran tehtäviä hoidettiin niin maa- ja metsätalousministeriössä, Maaseutuvirastossa eri osastoilla kuin Valtiokonttorissakin. Päätöksiä Makeran varoista tehtiin maa- ja metsätalousministeriössä ja työvoima- ja elinkeinokeskuksissa Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Maatalouden investointien ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamisen rahoitus Makerasta myönnettiin vuonna 2009 avustuksia nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamiseen ja maatalouden investointeihin ja pemskuivatukseen. Tukea myönnettiin pääosin vuosina vireille tulleisiin hakemuksiin. Vanhaa tukijärjestelmää, jonka mukaisia tukia oli mahdollista hakea vuoden 2007 loppuun saakka, koskevia päätöksiä tehtiin kuitenkin edelleen, ja niihin kului noin viidennes myönnetyistä avustuksista. Valtionlainoja myönnettiin ainoastaan joihinkin porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain ja kolttalain mukaisiin kohteisiin. Merkittävimpiä Makeran tuen kohteita olivat lypsykarjanavetoiden rakentaminen, nuorten viljelijöiden aloitustuki sekä puutarhatalouden rakentamisinvestoinnit. Maatalouden investointien ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamisen tuesta oli vuonna 2009 paaosa, 58 prosenttia, EU:n osarahoittamaa. Useimpiin suuriin investointeihin myönnettiin sekä avustusta Makeran varoista että korkotukea valtion talousarviosta. Näistä koostuva enimmäistuki vaihteli kotieläinrakennuksissa vääosin 40:stä 60 prosenttiin ja nuorilla viljelijöillä 50:stä 70 prosenttiin. Lypsy- ja lihakarjanavettojen rakentamiseen sekä lammas- ja vuohitalouden rakentamisinvestointeihin osa tuesta myönnettiin ns. lisätukena, joka maksetaan vuoden kuluttua varsinaisen avustuksen maksamisen jälkeen. Normaalisti investoinnin toteutunut kustannusarvio on suurempi kuin tuettu kustannus: tuen määrä jaa siis käytännössä pienemmäksi kuin edellä mainittu enimmäistuki.

8 Kaikkiaan, kun lasketaan yhteen vuodelta 2008 siirtyneet ja vuonna 2009 vireille tulleet hakemukset, vuonna 2009 oli käsiteltävänä (3 800 vuonna 2008) avustushakemusta ja 55 valtionlainahakeinusta, joissa haettiin avustusta noin 122,8 miljoonaa euroa (145 miljoonaa euroa vuonna 2008) ja valtionlainaa 3,4 miljoonan euron edestä. Myönteisiä paatöksia maatilojen investointi- ja nuorten viljelijöiden aloitustuesta tehtiin TEkeskuksissa vuonna 2009 kaikkiaan noin hakeinuksesta. Lukumäärä sisältää myös sellaiset rahoitustukipäätökset, joihin myönnettiin pelkästään korkotukilainaa. Vähennystä edellisvuodesta oli päätöstä (noin 26 prosenttia). Eniten paatöksia tehtiin vuonna 2009 Varsinais-Suomen TE-keskuksessa (vuotta aiemmin Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksessa), mutta myös Etelä- Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla tehtiin paljon paatöksia. Avustuspäätöksiä tehtiin kaikkiaan noin kappaletta (3 500 vuonna 2008). Myönnettyjen avustusten yhteismäärä oli 98,l ja valtionlainojen 2,0 miljoonaa euroa. Avustusten määrä oli noin 10,5 vähemmän ja valtionlainojen noin 1,l miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna Avustushakemuksia hylättiin 9,l miljoonan euron edestä. Keskimääräisten tuettujen investointien koko pieneni vuoteen 2008 verrattuna lukuun ottamatta puutarhatalouden rakennusinvestointeja. Lypsykarjataloudessa varsinaisiin navetoihin kohdistuneiden tuettujen investointien keskikoko kasvoi, mutta koska lypsykarjatalouden investoinnit painottuivat vuotta 2008 enemmän lantala- ja rehuvarastoinvestointeihin, myös lypsykarjatalouden investointien keskikoko pieneni edellisestä vuodesta. Taulukko 1. Eräiden rakennetukikohteiden Makerasta myönnetty rahoitus vuosina Lypsyka jatalouden rakentaminen Lihakarjatalouden rakentaminen Sikatalouden rakentaminen Tuotantorakenn. rakentaminen' Puutarhatalouden investoinnit Pemsoarann./maarakentaminell Muut avustukset2 YHTEENSA kpl inilj.euroa 24,7 64,7 kpl milj.euroa 23, kpl milj.euroa 15, Vuodelle 2010 siirtyi käsiteltäväksi kaikkiaan noin 600 hakemusta, joissa oli haettu joko avustusta, korkoetuutta tai korkotukea tai sekä avustusta että lainaan liittyvää tukea. Avustusta näissä hakemuksissa oli haettu kaikkiaan noin 28 ja valtionlainaa 0,05 miljoonan euron edestä. Maanostotoiminta Maata hankitaan lähinnä vain pienimuotoisten uusjakojen ja tilusjärjestelyjen toteuttamisen helpottamiseksi. Maata ostettiin vuonna ,68 miljoonalla enrolla (vuonna ,67 miljoonalla eurolla). ' Tuotantorakemuksiiia tarkoitetaan tässä kuivureita, tuotavarastoja ja lämpökeskuksia. ' Muissa awstuksissa ovat mukana myös lypsy- ja lihakarjanavetoiden, lampoloiden ja puutarhatalouden investointitukien lisäiuet kappaleinäärinä - kyseisten tukien eurot on kirjatiu mukaan ko. tukien kohdalle. Kappalemäaraisesti merkittäviä muita avustuksia ovat eläinten hyvinvointia koskevat irtaimistohalkimat, poro- ja luontaiselinkeinotalouden seka paliskuntien investointiavustukset ja työympäristön parantamista koskevat investointiavustukset.

9 Kuva 1. Maanostoon käytetyt varat vv Maanostoon käytetty varoja vv > G $, + ' $, + ' $ $, % % % % $ s % s s % + o + s % s % s s Vuosi Maatalousl~allinnon hallinnassa oli vuoden 2009 alussa maata yhteensä noin hehtaaria. Vuotta aiemmin hallinnassa oli noin hehtaaria. Tutkimustoiminta Käyttösuunnitelmassa oli varattu maaseutuelinkeinojen kehittamistoimintaa koskevaan tutkimukseen 5,40 miljoonaa euroa sekä luontaiselinkeinojen ja porotalouden kehittamistoimintaa koskevaan tutkimukseen 0,35 miljoonaa euroa. Molemmat määrärahat myönnettiin kokonaisuudessaan. Vuonna 2009 oli jälleen nonnaali hakumahdollisuus Makeran maaseutuelinkeinojen tutkimusrahoituksesta. Vuonna 2009 varoja myönnettiin kaikkiaan 33 inaaseutuelinkeinojen kehittämistä koskevaan uuteen tutkimukseen, joista suurimmalle osalle (26) myönnettiin kertarahoitus eli koko hankekauden rahoitus kerralla. Haun painoaloina olivat elinkeinon kannattavuus ja kilpailukyvyn kehittäminen, maatalousyittajan hyvinvointi ja työssä jaksaminen seka tuotantoelainten hyvinvointitutkimus. Muita huomattavia tutkimusrahoituskohteita olivat lannan seka eloperaisten jatteiden ja sivutuotteiden hyödyntamisvaihtoehdot ja muut maatalouden ympäristökysymykset (ml bioenergia) ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat tutkimustarpeet seka kestävä kasvin- ja kotielaintuotanto (ml. eläinten terveys ja kasviterveys). Makerasta rahoitettiin myös ruokastrategian valmistelutyöta ja MTT:n palvelusopimusta. Lisäksi osallistuttiin pohjoisn~aiseen maataloustutkimusyhteistyöhön rahoittamalla kahta yhteispol~joismaista hanketta (utaretulehdus- ja maaperätutkimus). Vuoden 2009 hiukan suurempi rahoituskehys (5,4 miljoonaa euroa vs. 5,3 miljoonaa) johtui lihaketjun (erityisesti sika- ja siipikarjatalouden) kokonaisvaltaisen tutkimus- ja kehittamistoimintaan suunnatusta lisärahoituksesta (hanke: Lihaketjun kokonaisvaltainen kilpailukyky muuttuvilla markkinoilla). Poro- ja luontaistalouselinkeinojen tutkimukseen myönnettiin varoja kuuteen uuteen ja viiteen jo aikaisemmin alkaneeseen tutkimushankkeeseen. Suurimpia alueita olivat elainlääkintaan ja eläinten terveyteen (ml. kalastus) kohdistuneet tutkimukset seka poronhoidossa käytettävä teknologia, lisäksi tuettiin joitakin oikeudellisia ja kulttuurisia tutkimuksia.

10 Tutkimusten ja hankkeiden rahoitustilanne rahaston kirjanpidossa käy ilmi seuraavasta taulukosta. Taulukko 2. Makerasta rahoitettujen tutkimusten ja hankkeiden rahoitustilanne Tutkimus tai hanke Maaseutuelinkeinojen kehittämistoiinintaa koskevat tutkimukset Luontaiselinkeinojen ja porotalouden kehittamistoiinintaa koskevat tutkimukset Valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet Yhteensä Kohteita yhteensä kpl Päättynyt kpl Vireillä olevat tai loppuselvittelyt kesken kpl Toimintaryhmätoiminta Vuonna 2009 maksettiin aiempina vuosina tehtyjen Pomo+ -hankepäätösten mukaisia tukia. Valtionvastuu ja valtiontakaus Valtio on luottolaitokselle vastuussa 100 prosenttiin asti niistä vuonna 1992 ja sen jälkeen myönnettyjen maaseutuelinkeinolain mukaisten valtionlainojen lopullisista menetyksista, jotka johtuvat velallisen maksukyvyttöinyydestä siltä osin kuin lainan vakuuksista kertyvät varat eivät riitä kattamaan valtionlainasta maksamatta olevia lyhennyksiä ja korkoja. Makeran vastuusitoumukset koskevat elinkeinoharjoittajina toimiville kotitalouksille myönnettyjä valtionlainoja. Vuoden 1993 alusta lukien valtio on ollut edellä mainituin tavoin 80 prosenttiin asti vastuussa ennen vuotta 1992 maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettyjen maatilatalouden luottojen menetyksista. Edellytyksenä on, että lainaa ei olisi voitu ennen vuotta 1993 irtisanoa. Rahaston vastuut olivat yhteensa 337,9 miljoonaa euroa (vuonna ,7 miljoonaa euroa). Taulukko 3. Valtion vastuut Vastuu % Muutos , , , , , ,57 Yhteensä vastuusitoumukset , ,lO ,80 Vastuusitoumukset koskevat elinkeinonharjoittajina toin~iville kotitalouksille myönnettyjä valtionlainoj a. Vuonna 2009 oli mahdollista myöntää valtiontakaus enintään 7,O miljoonan euron lainapääomalle; valtiontakaus myönnettiin vajaan 6,8 miljoonan euron lainapääomalle. Takauksen kohteena olevien investointien keskimääräinen tukikelpoinen kustannus oli noin euroa. Takausta myön-

11 9 nettiin keskiinaann noin euron lainapaaomalle, kun vuonna 2008 myönnetyn takauksen maara investointia kohden oli keskimäärin noin euroa. Aiempaan tapaan takaukset koskivat ainoastaan lypsy- ja lihakarjanavettoja. Taulukko 4. Valtion takaaina lainamaara vuosina (euroa). Valtiontakauksista mahdollisesti aiheutuvat menot maksetaan Makeran varoista. Toistaiseksi kehittamisrahaston menetykset vastuiden toteutumisesta ovat olleet varsin vähäiset, mutta vuonna 2009 maksettujen valtionvastuuhyvitysten maara kasvoi 20 prosenttia vuoden 2008 maksetuista hyvityksista. Taulukko 5. Makeran maksamat valtionvastuuhyvitykset ja takaustappiot (euroa). Vuosi Valtiontakaus Valtionvastuu- Yhteensä Saadut takaushyvitykset provisiot Yhteensä Takaisinperinnät Makeran varoista myönnettyjä tukia koskevia takaisinpenntapaatöksia tehtiin vuonna kappaletta (vuonna kappaletta). Takaisinperittavaksi maarattiin kaikkiaan noin euron (vuonna euron) verran avustusta ja valtionlainaa, joista vuoden 2009 aikana saatiin takaisin perityksi euroa (vuoden 2008 aikana euroa). Saatavien perintä jatkuu edelleen vuonna Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Makeralla ei ole palkattua henkilökuntaa. Makeran hallinnolliset tehtävät seka maksuliikenne- ia kirjanpitotehtavat hoidetaan Maaseutuvirastossa ja tilojen myyntihintasaamisten seka koltta- ja peruskuivatuslainojen perintä Valtiokonttorissa. Maa- ja metsatalousministeriössa Makeraan liittyviä tehtavia hoidetaan maatalousosastolla. Mavissa Makeran hallinnollisia tehtavia hoidettiin maaseutuelinkeino-osastolla noin 0,l ja varainhoito-osastolla inaksuliikenne- ja kirjanpitotehtavia vajaan kuuden henkilötyövuoden verran Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Makeran vuoden 2009 käyttösuunnitelma on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä 2 ja kooste tuloja menoensta vuosilta taulukossa 7. Makeran tulot koostuvat lainojen lyhennyksistä ja

12 koroista, tilojen myyntihintojen lyhennyksistä ja koroista sekä tilojen myyntihinnoista, EU:lta saatavista tuloista, maitokiintiöiden myyntituloista, valtion talousarviosta tehtävistä siirroista seka ~ ~ vähäisestä n~äärästä muita tuloja. Tuloiksi lasketaan myös edelliseltä vuodelta sitomatton~ina siirtyvät varat sekä lainojen ja avustusten peruutukset. Makeran tulot kasvoivat vuonna 2009 noin 21 prosenttia vuodesta Kasvu johtui pääosin talousarviosiirroista ja laina- ja avustusvarojen peruutuksista. Talousawiosta siirrettiin 63,7 miljoonaa euroa (23,ll miljoonaa euroa vuonna 2008). Siirtoihin sisältyi vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarviossa osoitettu määräraha 33,73 miljoonaa euroa, joka tuloutui vasta vuonna Lainaja avustusvaroja peruutettiin 11,Ol miljoonaa euroa. Lainasaamisista kertyi korkoina ja lyhennyksinä 4,9 iniljoonaa euroa käyttösuunnitelmassa arvioitua enemmän, mutta silti lainasaamisista kertyneet tulot vähenivät vuodesta 2008 noin 12 prosenttia lainakannan supistumisen vuoksi. Tilojen myynti kasvoi 1,86 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Myyntiä kasvatti ympäristöministeriön kanssa tehty kauppa. Tulot EU:lta vähenivät liki puoleen vuodesta 2008: kauden tuet on jo pitkälti maksettu ja kauden aloitustukia on myönnetty vasta vuodesta 2008 alkaen ja investointitukia vasta vuodesta 2009 alkaen. Näiden tukien maksatukset näkyvät tuloina EU:lta merkittävästi vuodesta 2010 lähtien. Maitokiintiöiden myyntitulot supistuivat 43 prosenttia edellisvuodesta. Syynä tähän oli inaitokiintiöiden hallinnollisen kaupan lopettaminen lokakuussa, minka jälkeen myytiin enää varastoon ostettuja kiintiöitä, ja hallinnollisten hintojen lasku edellisestä vuodesta. Tässä taas oli taustalla maitokiintiöiden merkityksen väheneminen tukipolitiikan muutosten vuoksi, minka vuoksi maitokiintiökauppa ei ole ollut niin vilkasta kuin aiemmin. Edellisvuodelta siirtyneiden sitomattomien varojen mava pysyi vuoden 2008 tasolla. Alla olevassa kaaviossa on esitetty vuosina kertyneet tulot (vuonna 2009 yhteensa 89,03 miljoonaa euroa) ja talousarviosiirrot (vuonna 2009 yhteensa 63,77 miljoonaa euroa) suhteessa käyttösuunnitelinan määrään (vuonna 2009 yhteensa 197,34 miljoonaa euroa). Kaaviossa ei ole esitetty siirtyneiden sitomattomien varojen mävaä (57,54 miljoonaa euroa) eikä lainojen ja avustusten peruutuksia (11,Ol miljoonaa euroa). Kaikkiaan tulot vuonna 2009 olivat 221,23 miljoonaa euroa. Kuva 2. Käyttösuunnitelman inäärä, kertyneet tulot ja rahaston siirrot vuosina Maatilatalouden kehittamisrahasto Kayttösuunnitelman määrä, kertyneet tulot ja rahaston siirrot Kayttösuun- y 300,oo -.- \ - -e Kertyneet tulot 100,OO 7 siirmt -, -, m m Vuosina

13 Käyttösuunnitelman toteutuminen 11 Väliaikainen käyttösuunnitelina vuodelle 2009 vahvistettiin Varsinainen käyiiösuunnitelma annettiin Sitä muutettiin , jolloin alennettiin tuloarviota EU:lta. Samalla lisättiin laina- ja avustusvaroja pemskuivatukseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty niuutetut käyttösuunnitelmat. Taulukko 6. Maatilatalouden kehittäinisrahaston vuoden 2009 käyttösuunnitelinan inuutokset, miljoonaa euroa. TULOT Valiaik. Käyttös. Kayttös. kayttös. niuutos V siirtyneet sitomattoniat varat ,54 57,54 Rahaston omat tulot (arvio) 91,40 91,40 79,20 Laimien ja avustusteii pemutukset 4, ,90 Siirto valtion talousarviosta 0,OO 63,77 63,77 Yhteensä 129,lO 217,61 205,41 MENOT Sijoitusinenot 3,20 6,30 h,40 Kulutusmenot , Maitokiintiöiden osto 2,OO ,OO Yhteensä 127, ,34 Sitoniattomaksi jäävä osuus 1,16 21, Vuonna 2009 tuloja oli suunniteltua enemmän3. Kaikkiaan tuloja kertyi 221,35 n~iljoonaa euroa eli 15,94 iniljoonaa euroa arvioitua enemmän. Lainasaamisten lyhennys- ja korkotuloista kertyi 4,92 iniljoonaa euroa suunniteltua enemmän. Myös tilakaupat tuottivat 4,13 miljoonaa euroa, kun vuonna 2008 tilojen myynti oli 2,27 miljoonaa euroa. Tilakaupoista noin 75 % oli myyntejä valtion virastoille ja laitoksille. Lainojen ja avustusten peruutuksista kertyi 6,11 iniljoonaa euroa suunniteltua enemmän eli kaikkiaan 11 n~iljoonaa, kun taas vuonna 2008 peruutuksia ei juuri ollut. Maitokiintiöiden inyyntisuunnitelma oli puolitettu vuodesta 2008, mutta tästäkin jäi 0,78 miljoonaa euroa toteutumatta maitokiiutiöiden hallinnollisen kaupan lopettamisen vuoksi. Tuloja EU:lta kertyi 1,45 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Valtion talousarviosta siirrettiin rahastoon suunniteltu määrä, 63,77 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa siirtona Makeraan osoitettu määräraha 8,O iniljoonaa euroa tuloutui Makeralle vasta vuonna Suunnitelluista menoista sidottiin noin 58 prosenttia. Sijoitusmenoihin käytettiin 3,38 miljoonaa euroa suunniteltua väheinmän. Kulutusmenoja oli noin 77,35 n~iljoonaa euroa vähemmän kuin mihin käyttösuunnitelmassa oli varauduttu. Viljelijöiden - - investointihalukkuus ei yltänyt ennakoituihin määriin, ja myös tilanpidon aloittajien lukumäärä jäi arvioitua pienemmäksi. Maitokiintiöiden ostoon käytettiin 45 prosenttia osoitetusta määrärahasta. Vuodelle 2010 siirtyy siton~attoinia varoja 106,05 miljoonaa euroa. Määrä on 81,82 miljoonaa euroa suurempi kuin käyttösuunnitelmassa on arvioitu. Pääasiassa tämä johtuu toteutumatta jääneistä kulutusmenoista. ' Luku 5. Liitetiedot Rahaston tilinpaätökse~i liite 2: Rahaston varojen käyttösuumiitelnia TULOT (mi1.i. eurod)

14 Alla olevassa kaaviossa on esitetty vuosien sijoitusmenot (vuonna 2009 yhteensa 3,02 miljoonaa euroa) ja kulutusmenot (vuonna 2009 yhteensa 11 1,37 miljoonaa euroa) suhteessa kayttösuunnitelman maaräan (vuonna 2009 yhteensa 197,34 miljoonaa euroa). Kaaviossa ei ole esitetty maitokiintiöiden ostoa. Kuva 3. Käyttösuunnitelman maara, sijoitusmenot ja kulutusmenot MAATiLATALOUDEN KEHI~ÄMISR&HASTO Käy?tösuunni<elman määrä, sijoitusmenot ja kulutusmenot Käyttocuunnilelman määrä Makeran menot supistuivat noin 7,5 prosenttia vuodesta Pääosin tania johtui kulutusn~enojen maaran vähenemisestä. Sijoitusmenot pysyivät vuoden 2008 tasolla. Maitokiintiöiden ostotoiminta sen sijaan supistui 65 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

15 Taulukko 7. Kayitösuunnitelnla vv , nliljoonaa euroa. Käyttösuunnitelma TULOT JA MENOT MILJ. EUROA Muutos milj. 6 % V V. ZOO8 V V V Kertynyti Kertynyt1 Kertynyti Kertynyti Keriynytl sidonu sidottu sidottu sidottu sidottu TULOT Lainojen korot ja lyhennykset Tilojen myyntihintojen korot ja lyhennykset Muut tulot Tulot EU:lta Maitokiintioiden myynti Yhteensa Siirtyneet sitomattomat varat Lainojen ja avustusten peruutuksel Siirto valtion talousawiosla Yhteensa Tulot yhteensä 39,12 21,5 221,35 182,23 263,41 221,57 235,39 MENOT Sijoitusmenot 0,04 2, ,20 7,92 Kulutusmenot ,4 111,37 119,04 201,13 179, Käynotuotannon ohjaamiseen (maitokiintiöt) -1, :i 2,67 2, Menot yhteensä -9, ,30 124,69 207,27 192,48 187,40 I I Siirtyy sitomattomina seuraavalle vuodelle 48,51 84,3 106,05 57,54 56,14 29,09 47, Tuotto- ja kululaskelma4 Ralrastorz tuotot koostuvat pääosin toiminnan tuotoista, rahoitustuotoista ja siirtotalouden tuotoista EU:lta. Rahoitustuottojen osuus tuotoista oli 47 prosenttia, toiminnan tuottojen osuus oli 29 prosenttia ja siirtotalouden tuottojen osuus 24 prosenttia. Rahoitustuottojen osuus tuotoista oli 47 prosenttia (vuonna prosenttia), toiminnan tuottojen osuus oli 29 prosenttia (vuonna prosenttia), ja siirtotalouden tuottojen osuus 24 prosenttia (vuonna prosenttia). Vuoteen 2008 verrattuna suurimmat muutokset tapahtuivat toiminnan tuotoissa, joiden osuus kasvoi vuonna 2009, ja siirtotalouden tuotoissa, joiden osuus vastaavasti supistui. Rahoitustuottojen osuus ei juuri muuttunut. Tointinnaii tuotot olivat yhteensa noin 5,s miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 21 prosenttia. Toiminnan tuotot koostuvat valtaosin maksullisen toiminnan tuotoista, joita ovat maan ja inaitokiintiöiden myynti. Lisäksi toiminnan tuottoja kertyy vuokratulojen ja kayttökorvauksista seka muista toiminnan tuotoista. Näiden osuus on kuitenkin vain kolmisen prosenttia toiininnan tuotoista. Toiminnan tuottojen jakauma on pysynyt samana kuin vuonna Maan myynti vilkastui erityisesti valtion virastojen ja laitosten kanssa tehtyjen kauppojen johdosta. Sen sijaan maitokiintiöiden inyyntituottojen vuodesta 2006 alkanut lasku jatkui edelleen. Vuokratuloja ja käyttökorvauksia seka muita tuloja kertyi edellisvuotta enemmän. 4 Luku 2. Tuotto- ja kululaskeliiia

16 Ralroitustuotot koostuvat paaosin lainojen ja kauppahintasaainisten korkotuotoista sekä lisäksi takausprovisioista. Ne on kirjattu suoriteperusteella. Rahoitustuotot pienenivät edellisvuodesta 20 prosenttia (vuonna ja vuonna prosenttia) lainakannan alenemisen vuoksi. Siirtotalouden tuottoja eli tuloja EU:lta kertyi puolet vähemmän kuin vuonna 2008: vuosina myönnettyjen tukien maksatukset ovat alkuvaiheessa, eikä niiden EU:n osarahoitusosuutta ole sen vuoksi vielä ehditty suuresti tulouttamaan Makeraan. Tuotot koskivat Manner- Suomen maaseudun kehittämisol~jelman välimaksuja, jotka on tuloutettu Makeralle tosiasiallisesti suoritettuja menoja vastaavasti. Alla olevassa taulukossa Tp 112 koskee nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamiseen ja TP 121 maatilojen nykyaikaistamisen kohdistettuja avustuksia. Taulukko 8. Tuotot EU:lta Muutos 1 Muutos 1 Milj. % Milj. Milj. Milj. f? Milj. 1 Milj. Tavoite 1- ohjelma lta-suotni Polijois-Suomi Manner-Suomiohjelma Tp 112 Tp 121 Yhteensä - 1,06 1,38 I I I I I I I ,18 ( 4.65 ( 8, , ,55 1 7,20 Rahastorr kulut koostuvat toiminnan kuluista, rahoituskuluista sekä siirtotalouden kuluista. Siirtotalouden kulujen osuus oli 94 prosenttia, toiminnan kulujen osuus oli neljä prosenttia ja rahoituskulujen osuus kolme prosenttia. Osuudet olivat likimain samat vuonna Toiririnnarz kulut olivat 4,5 miljoonaa euroa. Ne kertyivät pääosin maan ja maitokiintiöiden ostoista. Varastojen muutos koskee maa-alueita. Kaikkiaan toiminnan kulut kasvoivat edellisvuodesta 0,7 miljoonaa euroa, mikä johtui paaosin varaston (=maa-alueet) vähenemisestä sekä muihin kuluihin kirjatusta Euroopan komissiolle inaksetusta, Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmaan liittyneestii oikaisuerästa. Muihin kuluihin sisältyvät myös muun muassa verot ja muut pakolliset maksut. Palvelujen ostojen suurin erä koski Rahtu-järjestelmän rahoitusta. Rahoituskulut koostuvat lähes yksinomaan keskusrahalaitosten hoitopalkkioista. Lisäksi rahoituskuluissa on lainasaamisten tileistä poistot. Lainakannan pienentyminen vaikutti myös rahoituskuluihin, jotka supistuivat 14 prosenttia vuodesta Siirtotalouden kulut koostuvat maksetuista avustuksista. Ne olivat noin miljoonaa euroa (131,7 miljoonaa euroa vuonna 2008). Siirtotalouden kulut vähenivät 20 prosenttia edellisvuodesta. Vähennyksen taustalla on se, että vuosina myönnetyi varsin mittavat avustukset ovat pitkälti tulleet jo maksetuiksi ja vuosina on avustuksia myönnetty selvästi kyseisiä vuosia vähemmän. Toirninisair rtettotulos (JÄÄMÄ Z), 0,99 miljoonaa euroa, parani edellisvuodesta (0,71 miljoonaa euroa vuonna 2008). Rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen tulos (JAAMA II) jäi selvästi edellis-

17 15 vuotta pienen~n~aksi. Siirtotalouden kulujen supistumisen vuoksi tilikauden kulujaamä pieneni 93,9 miljoonaan euroon, kun se vuonna 2008 oli ollut 114 miljoonaa euroa. Makeran taseen loppusumma on laskenut jo useita vuosia. Vuonna 2009 taseen loppusumma oli 728,6 miljoonaa euroa (758,7 miljoonaa euroa vuonna 2008, 849,6 miljoonaa euroa vuonna 2007 ja 853,4 miljoonaa euroa vuonna 2006). Suurin syy taseen pienenemiseen on lainasaamisten inaarän väheneminen. Talousarviosiirrot ovat sen sijaan vuosittain vaihdelleet merkittävästi. Vastaavaa Rahaston tase koostuu lainasaamisista, joihin sisältyvät seka valtionlainat että kauppahintasaamiset, seka vaihto-omaisuudesta, saamisista ja rahavaroista. Lainasaamisia oli vuoden 2009 lopussa 347,2 miljoonaa euroa, mistä taseen pitkäaikaisia lainasaainisia oli 284,6 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia 62,6 miljoonaa euroa. ~ainasaamisten~ (lainat ja kauppahintasaamiset) määrä on laskenut yhtäjaksoisesti vuoden 2003 jälkeen, koska uusia lainoja ei ole enää juuri myönnetty. Vuoden 2008 lopun 414,7 miljoonan euron lainakannasta laskua oli 16,3 prosenttia. Lainasaamisten muutos vuosina on esitetty alla olevassa taulukossa 9. Taulukko 9. Lainasaamisten muutos Muutos Milj. f $ Milj. F 2008 Milj. F 2007 Milj. f 2006 Milj. f 2005 Milj. f saldo Uudet* lyl~ennykset poistot 0.0 saldo l6,3 414, ,o * sisaltia kiteiskauppahinnat vv OO6 Tase- Muutos <) erittely Milj. E 2009 Milj. f 2008 Milj. E 2007 Milj. E 2006 Milj. t' 2005 Milj. f Lyhytaikaiset Yhteeiisa / Lainakanta koostuu pääosin valtionlainoista. Vuoden 2009 valtionlainojen saldo oli 337,87 miljoonaa euroa (403,05 miljoonaa euroa vuonna 2008). Alla olevassa kuvassa 4 on esitetty valtionlainojen saldo vuosina Luh 3. Tase. 6 Liitteessä 15 on selvitys talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston inyöntan~ista lainoista ja kauppahintasaainisista

18 Kuva 4. Makeran valtionlainojen saldo vuoden lopussa w , miljoonaa euroa. Makeran valtionlainojen saldo vuoden lopussa w / - " - 5 m0.00-/ s 400,oo-/ - I / 0.00,,, Q & Q + o " + + Q + o S Q e o s % s + & % s s % % % s c & a c & s Vuosina Ulosinaksettujen lainojen määrä on laskenut merkittävästi vuodesta Vuonna 2009 ulosmaksettujen lainojen määrä väheni edellisvuodesta 24 prosenttia 2,O nliljoonaan euroon vuoden ,6 miljoonasta eurosta. Myös lyhennysten kertymä pieneni. Rahalaitosten lainasaamisten lyhennyksistä kertyi yliinaaraisina suorituksina 18 prosenttia ja kantojen mukaisina maksuina 82 prosenttia. Valtiokonttorin perimista lainasaamisista jakaumatietoja ei ole saatavilla. Vuonna 2008 koko lainakannan vastaavat prosenttiluvut olivat 16 ja 84. Alla olevassa kuvassa on esitetty rahalaitosten seka koltta- ja peruskuivatuslainojen ulosmaksetut lainat, lainoista kertyneet lyhennykset sekä korot vuosilta Vuonna 2009 korkoja kertyi 9,2 (10,7 vuonna 2008) miljoonaa euroa, uusia lainoja myönnettiin 2,O (2,6 vuonna 2008) miljoonaa euroa ja lyhennyksiä kertyi 69,3 (75,2 vuonna 2008) miljoonaa euroa.

19 17 Kuva 5. Ulosmaksetut uudet valtionlainat seka kertyneet lainojen lyhennykset ja korot vv , miljoonaa euroa. Ulosmaksetut uudet valtion lainatseka kertyneet lainojen lyhennyksetja korot vv Vuosina Lainakannan muutokset seka jakauma taseessa lyhyt- ja pitkäaikaisiin saamisiin käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. Valtionlainasaainisten jarjestanlattömat ja 0-korkoiset lainasaamiset ovat vahentjmeet edellisestä vuodesta. Yhteensä niitä oli ,99 miljoonaa euroa (vuonna ,30 ja vuonna ,68 miljoonaa euroa). Rahalaitosten ilmoituksen mukaan järjestamattömia ja 0-korkoisia lainasaamisten määrä 2,49 miljoonaa euroa (vuonna 2008 samoin 2,49 ja vuonna ,18 miljoonaa euroa). Valtion kauppahintasaamisten järjestämattömat ja 0-korkoiset saamiset olivat 2,4 miljoonaa euroa (vuonna ,75 ja ,42 iniljoonaa euroa) ja kolttalainojen 0,07 miljoonaa euroa (vuonna ,04 miljoonaa euroa) miljoonaa euroa ja pemskuivatuslainojen 0,02 (vuonna ,01 miljoonaa euroa). Valtion kauppahintasaamisista on poistettu viimeiset asutus- ja maanhankintalain mukaiset järjestämattömat saatavat. Vaihto-omaisuus käsittää rahaston ostamat tilat. Vaihto-omaisuus väheni 6,9 miljoonaan euroon tilakauppojen johdosta edellisvuoden 9,2 miljoonasta eurosta. Varaston vuodesta 2005 alkanut varaston kasvu taittui. Pitkiiuikaiset sunriziset ovat alueellisten ympäristökeskusten peruskuivatussaainisia. Niitä oli 1,l iniljoonaa euroa. Määrä kasvoi puolella vuoteen 2008 verrattuna, jolloin peruskuivatussaamisia oli 0,72 miljoonaa euroa. Lj~lij~taikuisista suurizisistu pieni erä koostuu maitokiintiöitä koskevista myyntisaamisista, kolme prosenttia siirtosaamisista ja 97 prosenttia muista lyliytaikaisista saamisista. Siirtosaamisista valtaosa koostuu lainojen ja kauppahintasaamisten siirtyvista koroista; arvonlisaverosaamisia ja inui-

20 18 ta siirtosaamisia on jonkin verran. Siirtosaamiset ovat vähentyneet edellisvuodesta noin neljänneksen. Muissa lyhytaikaisissa saamisissa suurin erä on lainasaainisten vuonna 2009 erääntyväksi arvioitu osuus 65,2 iniljoonaa euroa. Lisäksi muihin lyhytaikaisiin saamisiin sisältyvät tukimaksusaatavat ja tutkimuksiin ja hankkeisiin annetut ennakot. Tukimaksusaatavien määrä kasvoi vuonna 2009 yli kaksinkertaiseksi edellisvuodesta 0,88 miljoonaan euroon. Kasvua selittää muutama iso perintä, joissa taustalla on kaksi konkurssia, eläinten hyvinvointiin liittyvien eläinsuojelusäädösten noudattamatta jättäminen ja tilanpidon lopettaminen muuttuneen elämäntilanteen takia (aloitustuen takaisinperintä). Tutkimusten ja hankkeiden ennakot sen sijaan vähenivät edellisvuodesta. Ennakkomaksuihin kirjattiin aiemmin mm. pakkohuutokauppaennakot, inutta pakkohuutokauppojen siirryttyä Valtiokonttonn hoidettaviksi ennakkomaksuja ei ole ollut. Yhdystilisaatava valtiolta kasvoi 370,5 miljoonaan euroon edellisvuoden 331 miljoonasta eurosta. Kasvua oli siten 39,4 miljoonaa euroa eli 12 prosenttia vuodesta Vastattavaa Maatilatalouden kehittämisrahaston oma paaoma supistui edelleen. Oma paaoma oli vuoden 2009 lopussa 726,l miljoonaa euroa, kun se vuoden 2008 lopussa oli 756,3 miljoonaa euroa. Oina pääoma pieneni siten 30,l iniljoonaa euroa. Alla oleva kuva havainnollistaa kehitystä vuodesta 1995 alkaen. Kuva 6. Makeran oma paaoma vuosina , miljoonaa euroa. Rahaston oma pääoma vuosina w I x%$x$%$%s-$%x%\%& Vuosina Vieras lyhytaikainen paaoma koostuu ostoveloista Rahaston rahoituslaskelma Rahaston rahoituslaskelmassa ei tapahtunut suuria rakenteellisia muutoksia. Rahaston likvidit varat kasvoivat vuoden aikana 331 iniljoonasta eurosta 370 miljoonaan euroon.

21 1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 19 Johtokunta on arvioinut, tayttaäkö iriaatilatalouden kehittamisrahaston sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta sille talousarvioasetuksen 69 5:ssa saadetyt tavoitteet ja todennut, että sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on seuraavat pääasialliset kehittäinistarpeet, joiden vuoksi ryhdytään toimenpiteisiin: 1) Makeran toiminnan kannalta on selkeänä riskinä pidettävä rahaston määrärahojen riittävyyttä suhteessa ennakoituun tarpeeseen. Makeran toiminta- ja taloussuunniteln~assa johtokunta esitti maa- ja inetsatalousministeriön selvittävän Makeran toiminnan jatkainisedellytykset vuoden jälkeen. 2) Jotta edelleen parannettaisiin inahdollisuuksia havaita inahdollisia riskejä ja puuttua niihin ajoissa, riskienhallintaa on syytä parantaa ja maaramuotoistaa osana Makeran vuotuista toimintaa Arviointien tulokset Vuonna 2009 tehtiin Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastus osana valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjausta ja hallintoa koskevaa tarkastusta (VTV 184/2009). Makeran johtokunnan toimeenpanemia vaikutusten, toiminnan vaikuttavuuden ia tuloksellisuuden arviointeja ei tehty Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Makeran tehtävien hoidossa ei vuonna 2009 ole ilmennyt väärinkäytöksiä.

22 2. Tuotto- ja kululaskelma RAHASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Muut toiminnan tuotot TOIMINNAN KULUT Aiiieet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Heiikilöstökulut Palvelujen ostot Muut kulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot Rahoituskulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KU- LUT Tuotot Siirtotaloudeii tuotoi EU:lta Kulut Siirtotaloudeii kulut elinkeinoelamälle Siirtotalouden kulujen palautukset TILIKAUDEN TUOTTO-IKULUJAAMA

23 3. Tase RAHASTON TASE VASTAAVAA KAYTTOOMAISUUS JA MUUT PITKAAIKAISET SIJOITUKSET KAYTT~~MAI~U~~ARVOPAPERIT JA MUUT PITKAAIKAISE~ SIJOITUKSET KAYTTOOMAISUUS JA MUUT PITKAAIKAISET SUOITUKSET YHTEENSA VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Valiniit 1uottrelTavai;il LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntiwamisri Siiitosaainisa Muut lyhytlikaisei wniniscl Eiinakkoinaksut RAHAT, PANKKISAAMISW JA MUUT RAHOITUSVARAT hluiil salia1 jo pankkisaniiiisri VAIHTO- JA RAHOITUSOhlAISUUS YHTEENSA (>,XlI VASTAAVAA YHTEENSA VASTATTAVAA OMA PAAOMA Raliaslon pääoma Edcllisl«i tilikaiisien psiioinan niuutos Talousatviosiitml Tilikniidrn tiiiitlii-~kuluj%iina LYHYTAIKAINEN Ostiivelal Siiiiovclat Muu! Iyliytnikaisei vrlni

24 4. Rahoituslaskelma RAHASTON RAHOITUSLASKELMA OMA TOIMINTA Veronluonteiset tulot Palvelujen myyiiti, vuokrat. kayttökorvauhet ja muut toiminnan tulot Korkotulot ja voiton tuloutukset Tavaroiden ja palveluiden ostomenot Henkilöstöinenot Muut menot Korkomenot OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA SIIRTOTALOUS Siirtotalouden tulot Tulonsiirrot kunnille Tulonsiirrot elinkeinoelänialle Tulonsiirrot kotitalouksille Muut tulonsiirrot kotimaahan SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntivoitot Sijoituk5et arvopapereihin Sijoitusten inyyntivoitot Amietut lainat Annettujen lainojen takaisinniaksut INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUS Oinan pääoman muutos Velan muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS LIKVIDIT VARAT 1.1. LIKVIDIT VARAT

25 5. Liitetiedot Rahaston tilinpäätöksen liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavnus Liitetiedot on numeroitu valtiovarainministeriön määräysten mukaisesti, jotta koko valtionhallinnossa olisi samat liitteet saiiioissa paikoissa. Niitä ei voi muuttaa. Jos jotain liitetta ei ole, sita ei tarvitse esittää. Vuodesta 2005 käyttösuunnitelman seurantalaskeliiiassa MENOT (milj. euroa) erotirs = sidottu - käyttösuunnitelma, jolloin suuimiteliiiaa pienempi toteutuma iiälyy erotuksessa miinusinerkkisena. Vuoden 2004 ja sita aikaisemmissa laskelniissa erotus oli XiijnG.~iruiiniteI~~~~~ - siriotlu. Käyttösuu~iteinlaii seurantalaskelmassa TULOT (milj. euroa) erotus on uiim ollut keriyi?,.t -.suunnitelnra.

26 Rahaston tilinpäätöksen liite 2: Rahaston varojen käytt&uunnitelma TULOT (milj. euroa) Käyttö- KerSnyt Erotus Toleutunut suunnileima (kerlynytv:lle 2009 V käyttösuunn.) % 1. Lainojen korot, lyhennykset ja ylimaaraiset lyhennykset Maankayttöiain ja porotilalain mukaiset lainat Maatilalain, kolttalain, luontaiselinkeinolain ja porotalouslain mukaiset lainat Maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan lainat Maaseutuelinkeinolainat Maaseutuelinkeinolainat 96- Rakennepolitiikkalain mukaiset lainat Maaseutuelink.rahoit.lainat 2000 Porotal. & luont.elink.rahoit.iainat 2000 Kolttalainat Peruskuivatusiainat 2. Tilojen myyntihintojen korot, lyhennykset ja ylimaaraiset lyhennykset Makeraiain mukaiset myyntihinnat Maaseutuelinkeinolain mukaiset myyntihinnat Maatilalain mukaiset myyntihinnat Maankäyttölain, asutuslain ja maanhankintaiaina mukaiset myyntihinnat - kauppahintoihin liitetyt lainat Vuokra-alueiden lunastushinnat Porotilaiain, Kolttien m.j.iain, Kolttalain, Luontaiselinkeinolain, Porotalouslain muk. k.h. 3,20 2, ,2 Muut tulot sekä tulot myynneista valtion virastoiile ja laitoksille ,13 3,20 6,76 3,56 211,3 3. Muut tulot Valtion takauksesta saatava1 provisiot Muut korot Vuokratulot, tulot raivaus- ja rakentamiskustannusten seka tie- ja kuivaus- ja metsänparannuskustannusten takaisin perinnasta seka satunnaiset tulot ,30 0,41 0,11 136,7 4. Tulot EU:lta vuonna , Maitokiintiöiden myynti Tulot kohdista Vuodelta 2008 siirtyneet sitomattomat varat ,O 7. Lainojen ja avustusten peruutukset 4,90 11,Ol 6,11 224,7 Siirto valtion talousawi- 8. osta 63,77 63,77 100,O Yhteensä 205,41 221,35 15,94 107,8

27 MENOT (milj. euroa) A. Sijoitusmenot 1. Valtion maanhankinta 2. Lainat Kansallisesti rahoitettava aloitustuki Porotalous-. luontaiselinkeino- ja kolttalainat (kansallisesti rahoitettava) Peruskuivatuslainat (kansallisesti rahoitettava) Sijoitusmenot yhteensa Kayttö- Sidottu Erotus Toteutunut sidottu - kayisuunnitelma tös. v:ile 2009 miij. E % 6. Kulutusmenot 1. Avustukset Kansallisesti rahoitettava investointituki tavoite 1 -alueella Kansallisesti rahoitettava aloitusluki Kansallisesti rahoitettava investointituki maaseuluohjelma-alueella Porotalouden ja iuontaiselinkeinojen rahoituslain mukaiset avustukset, porotilalain mukaiset rakennuspalkkiot ja -avustuksel seka koittalain mukaiset avustustoimenpiteet Peruskuivatusavustukset Maatalouden kehittämistuki Kansallisesti rahoitettavan aloitustuen lisatuki Nuorien viljelijöiden aloitustuet (kauden tukijarjestelma) Investointituet (kauden tukijarjestelma) Kehittamissuunnitelman hankinnan tuki (kauden tukijarjes telma) Investointituet (uudet v tehdyi hakemukset) 2. Rahalaitoksilie maksettavat hoitopalkkiot 3. Maaseutuelinkeinojen kehitiamistoiminlaa koskeva tutkimus Luontaiseiinkeinojen ja porotalouden kehittamistoimintaa koskeva tutki- 4. mus 5. Vakuustoiminnan menot 6. Velkajärjestelytoimintaan liittyvien suunnittelu- ja seurantakustannusten korvaaminen 7. Rahoitusjarjestelman (Rahtu) kehitys ja ylläpito 8. Valtakunnalliset tutkimus- ja kehittamishankkeet 9. Muut menot 10. Kolttien asiainhoidon ja kalavesien hoidon kulut Kulutusmenot yhteensa C. Käyttö tuotannon ohjaamiseen 1. Maitokiintiöiden osto Kayttö tuotannon ohjaamiskulut yhteensa Sijoitus- ja kulutusmenot sekä käyttö tuotannon ohjaamiskulut yhteensa Siirtyy sitomattomina varoina vuodelle 2010

28 Rahaston tilinpäätöksen liite 3: Henkilöstökulujen erittely7 H~nkilÖ~tök~I~t Palkat ja palkkiot T~I~~sp~~u~leiset erät H~nkilösivukului ,47 Eläkekulut ,27 Muut henkilösivukulut Yhteensä 2 450, Rahaston tilinpäätöksen liite 6: Rahoitustuotot ja -kulut RBIIO~ILIS~IIO~OI Muutos Korot valiiuttamäälaisislä saamisista Einissiii-, pääoina- ja kui';sierot sainisis ta Osingot ,OO Muut mlioitustuotot Rdiuiiuskulut Muutos Koml valuutlainaardisisiä veloisla ,OO Muut mlioituskului Rahaiiuskulut yhteensä , , ,66 Neito ,Il ,55 ' Henkilöstökuluiksi on tässä katsottu johtokunnan, porotalouden ja luoiitaiselinkeiiiojen neuvotteiukuman seka Makeran tilintarkastajien toiminnasta aiheutuneet menot.

29 Lainananto lainansaajasektorcittain Rahaston tilinpäätöksen liite 7: Rahaston annetut lainat --._~~1_: -. -,,,, ~.-., El Lainapsäoma ~tiil$'." ' i;znä$iiäoma pääoma&;utos Lisäys Yritykset ja asuntoyhtcisöt Yritykset -Julkiset yritykset -Yksityiset yritykset Asuntoylitcisöt Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Rahalaitokset Muut rahoituslaitokset Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä a\,usvavat laitokset Vakuutuslaitokset Julkisyhtcisöt Pailiallishallintu Sosiaaliturvarahastot Valtionhallinto Kotitaloudet Työnantaja- ja muut eliiikein<inliarj«ittajieii kotitaloudet -Maatilataloudenharjoittajicn kotitaloudei -Muut elinkeiiionliarjoittajieli kotitaloudet Palkansxajakotitaloudet O~iiai~u~stul~~jcn ja tulonsiirto.jïii saajakotirdloudet Laitoskotitaloudct Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Valtionkirkot Muut i,oittoa tiivoitteleiiidttoiimt yhieisiit Ulkomaat Euroopan unioni Muut maat ja kansainväliset jirjestiit Yhteensä

30

31 Rahaston tilinpäätöksen liite 10: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut hlyönnetyt takaukset ja takuut Seklnl-i MUU~<IS Koiitaloudci Eliiikeinonhn~oilL~.jul Kotitalouksia palvclcvat voittoa tavoiltclcniattoniat yhteisöt

32 Rahaston tilinpaatöksen liite 15: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Sisältö (1) Taydentavia tietoja (2) Selvitys rahaston tilinpaatöksen liitteeseen 7: Rahastosta annetut lainat (3) Käytetyt korkoetuudet valtionlainoissa vuonna 2009 (1) Taydentavia tietoja Maatilatalouden kehittämisrahaston kirjanpidossa maksullisen toiminnan tuottoihin on kirjattu myydyt inaitokiintiöt ,44 euroa seka maan myynnit. Ostoihin tilikauden aikana on kirjattu ostetut maitokiintiöt ,87 euroa. Rahoituskuluihin on kirjattu keskusrahalaitosten lioitopalkkiot sekä lainasaamisten ja tutkiniusennakoiden tileistä poistot. Vaihto-omaisuudessa valmiit tuotteetltavarat käsittää Makeran varoilla hankitut maa- ja vesialueet. TE-keskusten ilmoittama tilinpäatöslietken arvo poikkesi kirjanpidon arvosta + 4 prosenttia. Pitkäaikaisiin saamisiin sisältyvät pemskuivatuslain mukaiset valtionlaiiiavarat, joista alueelliset ympäristökeskukset eivät vielä ole tehneet lainaluetteloita ja joita ei siten viela ole siirretty lainasaamisiin. Lyhytaikaisissa saamisissa koskevat - niyyntisaaniiset maitokiintiöitä - siirtosaaniiset paaosin lainojen ja kauppahintasaamisten siirtyviä korkoja iiiuut lyhytaikaiset saamiset paaosin lainojen ja kauppaliiiitasaaiiiisten vuoden 2009 aikana kertyviä lyhennyksiä - ennakkomaksut iiiuun inuassa inaksettuja pakkohuutokauppaennakoita. Rahaston tilinpaatöksen liitteessä 10: Valtiontakaukset ja - takuut sekä muut vastuut - Myönnetyt takaukset koskevat elinkeinonharjoittajille maaseutuelinkeiliolain ( ) ja iiiaaseutuelinkeinojen rahoituslain ( ) nojalla inyöniiettäviä valtiontakauksia, joita voidaan inyöntaa sekä korkotukilainoille että pankkilainoille. - Vastuusitoumusten ja iiierkittävien taloudellisten sopimusvastuiden ohjeistus on muuttunut v alkaen. Jokainen vastuusitoumus tai ~iiuu vastuu arvioidaan erikseen: Tilinpäätöksessä esitetään vain sellaiset, joiden arvo (arvio) on vähintään 5 ~iiilj. euroa. Makerassa jokainen vastuusitouinns on alle 5 iiiilj. euroa ja tästä syystä niitä ei enaa esitetä. Selvityksessä rahaston tilinpaatöksen liitteeseen 7: Rahastosta annetut lainat on tehty muutoksia Valtiokonttorin aloittaman Laiho-lainojenhoitojärjestelmän kaytön johdosta. Tilojen inyyntihintoihin liitettyjä lainoja ei enaa esitetä erikseen. Vuoden 2007 lopussa olleet kauppahintoihin liitetyt lainat on siirretty Lailioss&auppahintoihin, koska jarjestelnia ei pysty kirjaaiiiaan lyhennyksiä useainmille kuoletustileille. Asutuslain ja inaaiiliaiiki~italain mukaiset kauppaliintasaaniiset olivat kasinperitinassa niiden vähäiseii inääräii vuoksi. Ne on kaikki joko maksettu loppuun tai poistettu saatavista vuonna 2009

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

PÄÄTÖSESITYS. Jakelun mukaan

PÄÄTÖSESITYS. Jakelun mukaan PÄÄTÖSESITYS Jakelun mukaan KORKOTUKILAINOJEN JA VALTIONTAKAUSTEN MYÖNTÄMISVALTUUDEN SEKÄ AVUSTUSVAROJEN OSOITTAMINEN MAATALOUDEN RAKENNETUKIEN, NUOREN ELINKEINONHARJOITTAJAN ALOITUSTUEN JA MAATILOJEN

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTON TILINPÄÄTÖS

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTON TILINPÄÄTÖS MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTON TILINPÄÄTÖS 2016 1 Sisällysluettelo: 1. Toimintakertomus... 3 1.1. Johdon katsaus... 3 1.2. Vaikuttavuus... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.3. Toiminnallinen

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 510 000 euroa. S e l v i t y s o s a : 1.1.2015 toimintansa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020

Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020 Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020 EU-tulotukikoulutus Kuopio 25.3.2015 Sivu 1 27.3.2015 Investoinnit viime ohjelmakaudella Pohjois-Savossa on rahoitettu viime ohjelmakauden aikana

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maatilojen investointi- ja aloitustuet uudella ohjelmakaudella Sanna Koivumäki Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseudun kehittämisyksikkö Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.12.2010 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 50 45 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 40-5 -10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.12.2011 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020

Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020 Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020 ItäMaidon investointipäivä Lapinlahti 20.3.2015 Sivu 1 23.3.2015 Maitotilat kehityksen veturina Pohjois-Savossa Maidontuotanto on ollut vahvassa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 61 000 euroa. 2013 IV lisätalousarvio

Lisätiedot

Navettainvestointien tukeminen maaseutuohjelman kautta. ProNavetta-koulutus Iisalmi Siilinjärvi

Navettainvestointien tukeminen maaseutuohjelman kautta. ProNavetta-koulutus Iisalmi Siilinjärvi Navettainvestointien tukeminen maaseutuohjelman kautta ProNavetta-koulutus 2.12.2016 Iisalmi 8.12.2016 Siilinjärvi Sivu 1 10.2.2017 Maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuki Aloittava

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Maaseutuhallinnon neuvottelupäivät

Maaseutuhallinnon neuvottelupäivät Maaseutuhallinnon neuvottelupäivät 16.12.2014 Porotalouden ajankohtaiskatsaus Päivi Kainulainen Lapin ELY-keskus Lapin ELY-keskus 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Hyväksytty 12.12.2014

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki ja maatalouden investointituet

Nuoren viljelijän aloitustuki ja maatalouden investointituet Nuoren viljelijän aloitustuki ja maatalouden investointituet 12.12.2017 Sivu 1 12.12.2017 Maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuki Aloittava viljelijä voi hakea tilanpidon aloittamiseen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot