MAATILATALOUDEN KEHITTAMISRAHASTON TILI N PAATOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATILATALOUDEN KEHITTAMISRAHASTON TILI N PAATOS"

Transkriptio

1 MAATILATALOUDEN KEHITTAMISRAHASTON TILI N PAATOS 2009

2

3 1.1. Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden inaarat ja aikaansaadut julkisliyödykkeet Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpaatösanalyysi Rahoituksen rakenne Käyttösuunnitelman Tuotto- ja kululaskel Tase Rahaston rahoituslaskelin Sisäisen valvonnan arviointi- Ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Tase... 21

4

5 1. Toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Maatalouden rakennetuista annetun lain ( ) mukainen uusi maatalouden rakennetukijärjestelmä pääsi täysimääräisesti käyntiin vuoden 2009 alusta lähtien. Nuorten viljelijöiden tilanpidon aloitustuen haku oli avoinna koko vuoden. Investointituen niin sanottuja laajoja hakukierroksia, joilla olivat avoinna kaikki investointikohteet, järjestettiin kaikkiaan kolme kappaletta. Näiden lisäksi jarjestettiin kolme suppeampaa investointituen hakua. Kolmannella laajalla hakukierroksella saapuneisiin hakemuksiin tehdään tukipäätökset vuonna 2010 kyseiselle vuodelle osoitetuista varoista. Vuonna 2009 avattiin maaseutuelinkeinojen rahoituslain ( ) nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisen maatilan asunto-olojen parantamisen tuen hakeminen. Tarkoitukseen kuitenkin myönnetään pelkästään korkotukilainaa valtion talousarvion momentilta maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki ( ). Porotalouden- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain ( ) uudistaminen on puolestaan parhaillaan hallituksen esityksen valmisteluvaiheessa. Näin ollen kyseisen lain uudistusprosessi ei viela ole vaikuttanut porotalouden rakennetukien hakemiseen. Siirtyminen uuteen maatalouden rakennetukijärjestelmään on vaikuttanut tukien toimeenpanoon monelta osin. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) kannalta merkittävin ero on se, että käytössä ovat tukien hakuajat ja että hakemukset ratkaistaan kullekin hakukierrokselle varattujen määrärahojen puitteissa. Tämä on lisännyt määrärahojen käytön suunnitelmallisuutta. Makeran rakennetukiavustusten käyttö painottui selvasti uuden järjestelmän mukaisten hakemusten ratkaisemiseen, mutta jossain määrin käyttöä leimasi vielä siirtyminen vanhasta tukijärjestelmästä uuteen. Vuonna 2009 tehtiin noin 3300 investointi- tai aloitustukipäätöstä. Niistä vanhan rahoituskauden paatöksia oli 405 ja vanhalla rahoituskaudella kertynyt rahoitusrästi saatiin lähes kokonaan purettua. Avustuksia myönnettiin noin 98 milj. euroa (noin hanketta) ja valtionlainoja noin kaksi milj. euroa (42 hanketta). Nuorten viljelijöiden tilanpidon aloitustukea inyönnettiin 495 viljelijälle eli selvasti edellisvuosia vähemmän. Vuonna 2009 käsiteltyjen hakemusten määrä jäi ennakoitua pienemmäksi siihen nahden, mitä oli varauduttu rahoittamaan, eikä kielteisiä paatöksia ollut tarvetta tehdä määrärahojen niukkuuden vuoksi. Kaikkiaan vuonna 2009 avustuksia myönnettiin selvasti vähemmän kuin 2000-luvun puolivälissä ja hieman vähemmän kuin vuonna Osasyynä suhteellisen vähiin tukimääriin vuonna 2009 oli heikko yleinen taloudellinen tilanne, mikä on vähentänyt viljelijöiden investointihalukkuutta. Vuoden 2009 määrärahatilanteeseen vaikutti ratkaisevasti myös hallitusohjeln~assa sovittu vuoden 2009 määrärahasiirto, 30,04 miljoonaa euroa. Lisäksi vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarviossa rahastosiirtoon osoitettiin 33,73 miljoonaa euroa, joka tuloutui vuonna Jälkimmäinen liittyi energiaverotuen palautuksen maa- ja puutarhataloudelle jäämiseen ennakoitua pienemmäksi vuonna 2008 sekä ympäristötuen kansallisen lisätuen peruuntumiseen. Makeran toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin lokakuussa TTS-kaudella arvioidaan rakennetukivaroja olevan käytettävissä selvästi vähemmän kuin viime vuosina. Syksyllä 2008 arvioitiin maatalouden tulo- ja kannattavuustyöryhmän alatyöryhmässä investointitarpeen mukaiseksi avustusmääräksi 150 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2009 hakemusmäärät ovat kuitenkin taloudellisen toimintaympäristön heikentymisen johdosta ainakin tilapäisesti alentuneet. Tarpeeseen nahden Makeran TTS:ssa esitetty vuosittainen avustusmaarä, keskimäärin noin 90 n~iljoonaa euroa vuosina , on kuitenkin riittämätön. Makeran toiminta- ja taloussuunni-

6 4 telmassa johtokunta esitti maa- ja inetsatalous~ninisteriön selvittävän Makeran toiminnan jatkamisedellytykset vuoden 2010 jälkeen. Makeran toimintaympäristöä leimasivat vuonna 2009 valtion aluehallinnon uudistukset. Makeran varoja myöntävät työ- ja elinkeinokeskukset yhdistettiin vuoden 2010 alusta lähtien osaksi uusia elinkeino-, liikenne- ja ynparistökeskuksia. Tämä ja aiempien perakkaisten organisaatiouudistusten toteuttaminen on voinut ja voi vielä jatkossa osaltaan heijastua asiakaspalvelun laatuun. Rahaston johtokunta asetettiin vuoden 2008 alussa. Tämän jälkeen tapahtuneista henkilövaihdoksista johtuen johtokunnan kokoonpano vuosina on seuraava: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja osastopäällikkö Heimo Hanhilahti professori Kyösti Pietola Jäsenet johtaja toiminnanjohtaja maaseutuneuvos neuvotteleva virkamies maatalousneuvos neuvotteleva virkamies ylijohtaja Pysyvät asiantuntijat Seppo Aaltonen yksikön johtaja Panu Kallio Tage Ginström asiantuntijajohtaja Timo Jaakkola Esko Juvonen maatalousylitarkastaja Kari Ojala Sirpa Karjalainen lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa Helena Seréu toimitusjohtaja Esa Simanainen Seija Kivinen yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen Leena Tenhola Johtokunnan sihteerit yksikön johtaja Esko Leinonen ylitarkastaja Ilkka Simola Makeran johtokunta kokoontui vuoden 2009 aikana kolme kertaa Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Maa- ia metsätalousministeriön hallinnonalan vaikuttavuustavoitteena maatalousvolitiikan osalta on maataloustuotannon jatkuminen koko Suomessa ja kotimaisen elintarvikeketjun tarvitseman laadukkaan raaka-aineen tuottaminen ja suomalaisen ruoan arvostuksen lisaäminen. maatalouden kannattavuuden turvaaminen sekä maataloustuotannon ravinnekuormituksen vähentäminen. Tavoitteena on myös maatalousperaisen bioenergiatuotannon lisaäminen. Maatilatalouden kehittämisrahaston varoin tuettiin välillisesti edellä mainittujen ministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista vuonna Maatiloille myönnettavan investointituen tavoitteena on muun muassa tuotantokustannusten alentaminen yrityskoon kasvua edistamalla, ympäristönsuojelun edistäminen seka eläinten hyvinvoinnin ja tuotteiden laadun parantaminen. Myönteisiä investointi- ja nuorten viljelijöiden aloitustukea koskevia avustuspäätöksiä tehtiin noin kappaletta ja avustusta myönnettiin noin 98,l miljoonaa euroa. Sikatalouden investoinnit peruskorjausinvestointeja lukuun ottamatta ovat markkinatilanteen johdosta olleet hakukiellossa joulukuusta 2002 lähtien. Sukupolvenvaihdoksia rahoitettiin 495 kappaletta. Myönnetyt avustukset ovat osaltaan olleet tukemassa sitä, että maatalouden rakennekehitys on viime vuosina ollut ripeää. Tilojen keskikoko on noussut tasaisesti. Samaan aikaan maatilojen lukumäärä on vahentynyt voimakkaasti.

7 Makeran osuutta maatalouden investointien kokonaisrahoituksesta on vaikea tarkalleen selvittää, koska investointeja, joihin Makerasta on tukea myönnetty, voidaan toteuttaa usean vuoden aikana. Merkittävimmin Makeran varoin tuetaan rakentamisinvestointeja. Tutkimuksella on keskeinen rooli maatalouden tuottavuuden kasvun ja maaseudun elinvoimaisuuden edistämisessä. Makerasta myönnettävä tutkimusrahoitus muodostaa merkittävän osan ministeriön sitoinattomasta tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta. Tutkimus tuottaa tietoa, osaamista ja innovaatioita sekä elinkeinotoiminnan kehittämiseksi että poliittisen päätöksenteon tueksi. Luonnonvara-alan tutkimukseen sisältyy elinkeinon kehittämisen näkökulman lisäksi ympäristötutkimuksen ja kansanterveyden tutkimuksen tyyppistä yleistä yhteiskunnallista merkitystä, joka vaikuttaa kaikkien kansalaisten elänlään. Makeran tutkimusrahoituksen avulla osallistutaan muiden keskeisten kansallisten (Tekes ja Suomen Akatemia) ja kansainvälisten rahoittajatahojen (EU:n ja pohjoisn~aisten rahoittajien väliset verkostot) kanssa laajoihin tutkimusohjelmiin, joiden avulla voidaan pienemmällä panostuksella saada laajoja tutkimusohjelmia ja koordinoida paremmin sekä tutkimusohjelmia että tutkimuksen infrastmktuuria Toiminnallinen tehokkuus Maatilatalouden kehittämisrahaston johtokunta ei asettanut raliastolle vuodelle 2009 toiminnallisia tavoitteita. Makeran tehtävien tehokasta lioitamista vaikeuttaa tehtävien hajautettu hoitaminen. Makeran tehtäviä hoidettiin niin maa- ja metsätalousministeriössä, Maaseutuvirastossa eri osastoilla kuin Valtiokonttorissakin. Päätöksiä Makeran varoista tehtiin maa- ja metsätalousministeriössä ja työvoima- ja elinkeinokeskuksissa Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Maatalouden investointien ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamisen rahoitus Makerasta myönnettiin vuonna 2009 avustuksia nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamiseen ja maatalouden investointeihin ja pemskuivatukseen. Tukea myönnettiin pääosin vuosina vireille tulleisiin hakemuksiin. Vanhaa tukijärjestelmää, jonka mukaisia tukia oli mahdollista hakea vuoden 2007 loppuun saakka, koskevia päätöksiä tehtiin kuitenkin edelleen, ja niihin kului noin viidennes myönnetyistä avustuksista. Valtionlainoja myönnettiin ainoastaan joihinkin porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain ja kolttalain mukaisiin kohteisiin. Merkittävimpiä Makeran tuen kohteita olivat lypsykarjanavetoiden rakentaminen, nuorten viljelijöiden aloitustuki sekä puutarhatalouden rakentamisinvestoinnit. Maatalouden investointien ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamisen tuesta oli vuonna 2009 paaosa, 58 prosenttia, EU:n osarahoittamaa. Useimpiin suuriin investointeihin myönnettiin sekä avustusta Makeran varoista että korkotukea valtion talousarviosta. Näistä koostuva enimmäistuki vaihteli kotieläinrakennuksissa vääosin 40:stä 60 prosenttiin ja nuorilla viljelijöillä 50:stä 70 prosenttiin. Lypsy- ja lihakarjanavettojen rakentamiseen sekä lammas- ja vuohitalouden rakentamisinvestointeihin osa tuesta myönnettiin ns. lisätukena, joka maksetaan vuoden kuluttua varsinaisen avustuksen maksamisen jälkeen. Normaalisti investoinnin toteutunut kustannusarvio on suurempi kuin tuettu kustannus: tuen määrä jaa siis käytännössä pienemmäksi kuin edellä mainittu enimmäistuki.

8 Kaikkiaan, kun lasketaan yhteen vuodelta 2008 siirtyneet ja vuonna 2009 vireille tulleet hakemukset, vuonna 2009 oli käsiteltävänä (3 800 vuonna 2008) avustushakemusta ja 55 valtionlainahakeinusta, joissa haettiin avustusta noin 122,8 miljoonaa euroa (145 miljoonaa euroa vuonna 2008) ja valtionlainaa 3,4 miljoonan euron edestä. Myönteisiä paatöksia maatilojen investointi- ja nuorten viljelijöiden aloitustuesta tehtiin TEkeskuksissa vuonna 2009 kaikkiaan noin hakeinuksesta. Lukumäärä sisältää myös sellaiset rahoitustukipäätökset, joihin myönnettiin pelkästään korkotukilainaa. Vähennystä edellisvuodesta oli päätöstä (noin 26 prosenttia). Eniten paatöksia tehtiin vuonna 2009 Varsinais-Suomen TE-keskuksessa (vuotta aiemmin Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksessa), mutta myös Etelä- Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla tehtiin paljon paatöksia. Avustuspäätöksiä tehtiin kaikkiaan noin kappaletta (3 500 vuonna 2008). Myönnettyjen avustusten yhteismäärä oli 98,l ja valtionlainojen 2,0 miljoonaa euroa. Avustusten määrä oli noin 10,5 vähemmän ja valtionlainojen noin 1,l miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna Avustushakemuksia hylättiin 9,l miljoonan euron edestä. Keskimääräisten tuettujen investointien koko pieneni vuoteen 2008 verrattuna lukuun ottamatta puutarhatalouden rakennusinvestointeja. Lypsykarjataloudessa varsinaisiin navetoihin kohdistuneiden tuettujen investointien keskikoko kasvoi, mutta koska lypsykarjatalouden investoinnit painottuivat vuotta 2008 enemmän lantala- ja rehuvarastoinvestointeihin, myös lypsykarjatalouden investointien keskikoko pieneni edellisestä vuodesta. Taulukko 1. Eräiden rakennetukikohteiden Makerasta myönnetty rahoitus vuosina Lypsyka jatalouden rakentaminen Lihakarjatalouden rakentaminen Sikatalouden rakentaminen Tuotantorakenn. rakentaminen' Puutarhatalouden investoinnit Pemsoarann./maarakentaminell Muut avustukset2 YHTEENSA kpl inilj.euroa 24,7 64,7 kpl milj.euroa 23, kpl milj.euroa 15, Vuodelle 2010 siirtyi käsiteltäväksi kaikkiaan noin 600 hakemusta, joissa oli haettu joko avustusta, korkoetuutta tai korkotukea tai sekä avustusta että lainaan liittyvää tukea. Avustusta näissä hakemuksissa oli haettu kaikkiaan noin 28 ja valtionlainaa 0,05 miljoonan euron edestä. Maanostotoiminta Maata hankitaan lähinnä vain pienimuotoisten uusjakojen ja tilusjärjestelyjen toteuttamisen helpottamiseksi. Maata ostettiin vuonna ,68 miljoonalla enrolla (vuonna ,67 miljoonalla eurolla). ' Tuotantorakemuksiiia tarkoitetaan tässä kuivureita, tuotavarastoja ja lämpökeskuksia. ' Muissa awstuksissa ovat mukana myös lypsy- ja lihakarjanavetoiden, lampoloiden ja puutarhatalouden investointitukien lisäiuet kappaleinäärinä - kyseisten tukien eurot on kirjatiu mukaan ko. tukien kohdalle. Kappalemäaraisesti merkittäviä muita avustuksia ovat eläinten hyvinvointia koskevat irtaimistohalkimat, poro- ja luontaiselinkeinotalouden seka paliskuntien investointiavustukset ja työympäristön parantamista koskevat investointiavustukset.

9 Kuva 1. Maanostoon käytetyt varat vv Maanostoon käytetty varoja vv > G $, + ' $, + ' $ $, % % % % $ s % s s % + o + s % s % s s Vuosi Maatalousl~allinnon hallinnassa oli vuoden 2009 alussa maata yhteensä noin hehtaaria. Vuotta aiemmin hallinnassa oli noin hehtaaria. Tutkimustoiminta Käyttösuunnitelmassa oli varattu maaseutuelinkeinojen kehittamistoimintaa koskevaan tutkimukseen 5,40 miljoonaa euroa sekä luontaiselinkeinojen ja porotalouden kehittamistoimintaa koskevaan tutkimukseen 0,35 miljoonaa euroa. Molemmat määrärahat myönnettiin kokonaisuudessaan. Vuonna 2009 oli jälleen nonnaali hakumahdollisuus Makeran maaseutuelinkeinojen tutkimusrahoituksesta. Vuonna 2009 varoja myönnettiin kaikkiaan 33 inaaseutuelinkeinojen kehittämistä koskevaan uuteen tutkimukseen, joista suurimmalle osalle (26) myönnettiin kertarahoitus eli koko hankekauden rahoitus kerralla. Haun painoaloina olivat elinkeinon kannattavuus ja kilpailukyvyn kehittäminen, maatalousyittajan hyvinvointi ja työssä jaksaminen seka tuotantoelainten hyvinvointitutkimus. Muita huomattavia tutkimusrahoituskohteita olivat lannan seka eloperaisten jatteiden ja sivutuotteiden hyödyntamisvaihtoehdot ja muut maatalouden ympäristökysymykset (ml bioenergia) ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat tutkimustarpeet seka kestävä kasvin- ja kotielaintuotanto (ml. eläinten terveys ja kasviterveys). Makerasta rahoitettiin myös ruokastrategian valmistelutyöta ja MTT:n palvelusopimusta. Lisäksi osallistuttiin pohjoisn~aiseen maataloustutkimusyhteistyöhön rahoittamalla kahta yhteispol~joismaista hanketta (utaretulehdus- ja maaperätutkimus). Vuoden 2009 hiukan suurempi rahoituskehys (5,4 miljoonaa euroa vs. 5,3 miljoonaa) johtui lihaketjun (erityisesti sika- ja siipikarjatalouden) kokonaisvaltaisen tutkimus- ja kehittamistoimintaan suunnatusta lisärahoituksesta (hanke: Lihaketjun kokonaisvaltainen kilpailukyky muuttuvilla markkinoilla). Poro- ja luontaistalouselinkeinojen tutkimukseen myönnettiin varoja kuuteen uuteen ja viiteen jo aikaisemmin alkaneeseen tutkimushankkeeseen. Suurimpia alueita olivat elainlääkintaan ja eläinten terveyteen (ml. kalastus) kohdistuneet tutkimukset seka poronhoidossa käytettävä teknologia, lisäksi tuettiin joitakin oikeudellisia ja kulttuurisia tutkimuksia.

10 Tutkimusten ja hankkeiden rahoitustilanne rahaston kirjanpidossa käy ilmi seuraavasta taulukosta. Taulukko 2. Makerasta rahoitettujen tutkimusten ja hankkeiden rahoitustilanne Tutkimus tai hanke Maaseutuelinkeinojen kehittämistoiinintaa koskevat tutkimukset Luontaiselinkeinojen ja porotalouden kehittamistoiinintaa koskevat tutkimukset Valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet Yhteensä Kohteita yhteensä kpl Päättynyt kpl Vireillä olevat tai loppuselvittelyt kesken kpl Toimintaryhmätoiminta Vuonna 2009 maksettiin aiempina vuosina tehtyjen Pomo+ -hankepäätösten mukaisia tukia. Valtionvastuu ja valtiontakaus Valtio on luottolaitokselle vastuussa 100 prosenttiin asti niistä vuonna 1992 ja sen jälkeen myönnettyjen maaseutuelinkeinolain mukaisten valtionlainojen lopullisista menetyksista, jotka johtuvat velallisen maksukyvyttöinyydestä siltä osin kuin lainan vakuuksista kertyvät varat eivät riitä kattamaan valtionlainasta maksamatta olevia lyhennyksiä ja korkoja. Makeran vastuusitoumukset koskevat elinkeinoharjoittajina toimiville kotitalouksille myönnettyjä valtionlainoja. Vuoden 1993 alusta lukien valtio on ollut edellä mainituin tavoin 80 prosenttiin asti vastuussa ennen vuotta 1992 maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettyjen maatilatalouden luottojen menetyksista. Edellytyksenä on, että lainaa ei olisi voitu ennen vuotta 1993 irtisanoa. Rahaston vastuut olivat yhteensa 337,9 miljoonaa euroa (vuonna ,7 miljoonaa euroa). Taulukko 3. Valtion vastuut Vastuu % Muutos , , , , , ,57 Yhteensä vastuusitoumukset , ,lO ,80 Vastuusitoumukset koskevat elinkeinonharjoittajina toin~iville kotitalouksille myönnettyjä valtionlainoj a. Vuonna 2009 oli mahdollista myöntää valtiontakaus enintään 7,O miljoonan euron lainapääomalle; valtiontakaus myönnettiin vajaan 6,8 miljoonan euron lainapääomalle. Takauksen kohteena olevien investointien keskimääräinen tukikelpoinen kustannus oli noin euroa. Takausta myön-

11 9 nettiin keskiinaann noin euron lainapaaomalle, kun vuonna 2008 myönnetyn takauksen maara investointia kohden oli keskimäärin noin euroa. Aiempaan tapaan takaukset koskivat ainoastaan lypsy- ja lihakarjanavettoja. Taulukko 4. Valtion takaaina lainamaara vuosina (euroa). Valtiontakauksista mahdollisesti aiheutuvat menot maksetaan Makeran varoista. Toistaiseksi kehittamisrahaston menetykset vastuiden toteutumisesta ovat olleet varsin vähäiset, mutta vuonna 2009 maksettujen valtionvastuuhyvitysten maara kasvoi 20 prosenttia vuoden 2008 maksetuista hyvityksista. Taulukko 5. Makeran maksamat valtionvastuuhyvitykset ja takaustappiot (euroa). Vuosi Valtiontakaus Valtionvastuu- Yhteensä Saadut takaushyvitykset provisiot Yhteensä Takaisinperinnät Makeran varoista myönnettyjä tukia koskevia takaisinpenntapaatöksia tehtiin vuonna kappaletta (vuonna kappaletta). Takaisinperittavaksi maarattiin kaikkiaan noin euron (vuonna euron) verran avustusta ja valtionlainaa, joista vuoden 2009 aikana saatiin takaisin perityksi euroa (vuoden 2008 aikana euroa). Saatavien perintä jatkuu edelleen vuonna Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Makeralla ei ole palkattua henkilökuntaa. Makeran hallinnolliset tehtävät seka maksuliikenne- ia kirjanpitotehtavat hoidetaan Maaseutuvirastossa ja tilojen myyntihintasaamisten seka koltta- ja peruskuivatuslainojen perintä Valtiokonttorissa. Maa- ja metsatalousministeriössa Makeraan liittyviä tehtavia hoidetaan maatalousosastolla. Mavissa Makeran hallinnollisia tehtavia hoidettiin maaseutuelinkeino-osastolla noin 0,l ja varainhoito-osastolla inaksuliikenne- ja kirjanpitotehtavia vajaan kuuden henkilötyövuoden verran Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Makeran vuoden 2009 käyttösuunnitelma on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä 2 ja kooste tuloja menoensta vuosilta taulukossa 7. Makeran tulot koostuvat lainojen lyhennyksistä ja

12 koroista, tilojen myyntihintojen lyhennyksistä ja koroista sekä tilojen myyntihinnoista, EU:lta saatavista tuloista, maitokiintiöiden myyntituloista, valtion talousarviosta tehtävistä siirroista seka ~ ~ vähäisestä n~äärästä muita tuloja. Tuloiksi lasketaan myös edelliseltä vuodelta sitomatton~ina siirtyvät varat sekä lainojen ja avustusten peruutukset. Makeran tulot kasvoivat vuonna 2009 noin 21 prosenttia vuodesta Kasvu johtui pääosin talousarviosiirroista ja laina- ja avustusvarojen peruutuksista. Talousawiosta siirrettiin 63,7 miljoonaa euroa (23,ll miljoonaa euroa vuonna 2008). Siirtoihin sisältyi vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarviossa osoitettu määräraha 33,73 miljoonaa euroa, joka tuloutui vasta vuonna Lainaja avustusvaroja peruutettiin 11,Ol miljoonaa euroa. Lainasaamisista kertyi korkoina ja lyhennyksinä 4,9 iniljoonaa euroa käyttösuunnitelmassa arvioitua enemmän, mutta silti lainasaamisista kertyneet tulot vähenivät vuodesta 2008 noin 12 prosenttia lainakannan supistumisen vuoksi. Tilojen myynti kasvoi 1,86 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Myyntiä kasvatti ympäristöministeriön kanssa tehty kauppa. Tulot EU:lta vähenivät liki puoleen vuodesta 2008: kauden tuet on jo pitkälti maksettu ja kauden aloitustukia on myönnetty vasta vuodesta 2008 alkaen ja investointitukia vasta vuodesta 2009 alkaen. Näiden tukien maksatukset näkyvät tuloina EU:lta merkittävästi vuodesta 2010 lähtien. Maitokiintiöiden myyntitulot supistuivat 43 prosenttia edellisvuodesta. Syynä tähän oli inaitokiintiöiden hallinnollisen kaupan lopettaminen lokakuussa, minka jälkeen myytiin enää varastoon ostettuja kiintiöitä, ja hallinnollisten hintojen lasku edellisestä vuodesta. Tässä taas oli taustalla maitokiintiöiden merkityksen väheneminen tukipolitiikan muutosten vuoksi, minka vuoksi maitokiintiökauppa ei ole ollut niin vilkasta kuin aiemmin. Edellisvuodelta siirtyneiden sitomattomien varojen mava pysyi vuoden 2008 tasolla. Alla olevassa kaaviossa on esitetty vuosina kertyneet tulot (vuonna 2009 yhteensa 89,03 miljoonaa euroa) ja talousarviosiirrot (vuonna 2009 yhteensa 63,77 miljoonaa euroa) suhteessa käyttösuunnitelinan määrään (vuonna 2009 yhteensa 197,34 miljoonaa euroa). Kaaviossa ei ole esitetty siirtyneiden sitomattomien varojen mävaä (57,54 miljoonaa euroa) eikä lainojen ja avustusten peruutuksia (11,Ol miljoonaa euroa). Kaikkiaan tulot vuonna 2009 olivat 221,23 miljoonaa euroa. Kuva 2. Käyttösuunnitelman inäärä, kertyneet tulot ja rahaston siirrot vuosina Maatilatalouden kehittamisrahasto Kayttösuunnitelman määrä, kertyneet tulot ja rahaston siirrot Kayttösuun- y 300,oo -.- \ - -e Kertyneet tulot 100,OO 7 siirmt -, -, m m Vuosina

13 Käyttösuunnitelman toteutuminen 11 Väliaikainen käyttösuunnitelina vuodelle 2009 vahvistettiin Varsinainen käyiiösuunnitelma annettiin Sitä muutettiin , jolloin alennettiin tuloarviota EU:lta. Samalla lisättiin laina- ja avustusvaroja pemskuivatukseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty niuutetut käyttösuunnitelmat. Taulukko 6. Maatilatalouden kehittäinisrahaston vuoden 2009 käyttösuunnitelinan inuutokset, miljoonaa euroa. TULOT Valiaik. Käyttös. Kayttös. kayttös. niuutos V siirtyneet sitomattoniat varat ,54 57,54 Rahaston omat tulot (arvio) 91,40 91,40 79,20 Laimien ja avustusteii pemutukset 4, ,90 Siirto valtion talousarviosta 0,OO 63,77 63,77 Yhteensä 129,lO 217,61 205,41 MENOT Sijoitusinenot 3,20 6,30 h,40 Kulutusmenot , Maitokiintiöiden osto 2,OO ,OO Yhteensä 127, ,34 Sitoniattomaksi jäävä osuus 1,16 21, Vuonna 2009 tuloja oli suunniteltua enemmän3. Kaikkiaan tuloja kertyi 221,35 n~iljoonaa euroa eli 15,94 iniljoonaa euroa arvioitua enemmän. Lainasaamisten lyhennys- ja korkotuloista kertyi 4,92 iniljoonaa euroa suunniteltua enemmän. Myös tilakaupat tuottivat 4,13 miljoonaa euroa, kun vuonna 2008 tilojen myynti oli 2,27 miljoonaa euroa. Tilakaupoista noin 75 % oli myyntejä valtion virastoille ja laitoksille. Lainojen ja avustusten peruutuksista kertyi 6,11 iniljoonaa euroa suunniteltua enemmän eli kaikkiaan 11 n~iljoonaa, kun taas vuonna 2008 peruutuksia ei juuri ollut. Maitokiintiöiden inyyntisuunnitelma oli puolitettu vuodesta 2008, mutta tästäkin jäi 0,78 miljoonaa euroa toteutumatta maitokiiutiöiden hallinnollisen kaupan lopettamisen vuoksi. Tuloja EU:lta kertyi 1,45 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Valtion talousarviosta siirrettiin rahastoon suunniteltu määrä, 63,77 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa siirtona Makeraan osoitettu määräraha 8,O iniljoonaa euroa tuloutui Makeralle vasta vuonna Suunnitelluista menoista sidottiin noin 58 prosenttia. Sijoitusmenoihin käytettiin 3,38 miljoonaa euroa suunniteltua väheinmän. Kulutusmenoja oli noin 77,35 n~iljoonaa euroa vähemmän kuin mihin käyttösuunnitelmassa oli varauduttu. Viljelijöiden - - investointihalukkuus ei yltänyt ennakoituihin määriin, ja myös tilanpidon aloittajien lukumäärä jäi arvioitua pienemmäksi. Maitokiintiöiden ostoon käytettiin 45 prosenttia osoitetusta määrärahasta. Vuodelle 2010 siirtyy siton~attoinia varoja 106,05 miljoonaa euroa. Määrä on 81,82 miljoonaa euroa suurempi kuin käyttösuunnitelmassa on arvioitu. Pääasiassa tämä johtuu toteutumatta jääneistä kulutusmenoista. ' Luku 5. Liitetiedot Rahaston tilinpaätökse~i liite 2: Rahaston varojen käyttösuumiitelnia TULOT (mi1.i. eurod)

14 Alla olevassa kaaviossa on esitetty vuosien sijoitusmenot (vuonna 2009 yhteensa 3,02 miljoonaa euroa) ja kulutusmenot (vuonna 2009 yhteensa 11 1,37 miljoonaa euroa) suhteessa kayttösuunnitelman maaräan (vuonna 2009 yhteensa 197,34 miljoonaa euroa). Kaaviossa ei ole esitetty maitokiintiöiden ostoa. Kuva 3. Käyttösuunnitelman maara, sijoitusmenot ja kulutusmenot MAATiLATALOUDEN KEHI~ÄMISR&HASTO Käy?tösuunni<elman määrä, sijoitusmenot ja kulutusmenot Käyttocuunnilelman määrä Makeran menot supistuivat noin 7,5 prosenttia vuodesta Pääosin tania johtui kulutusn~enojen maaran vähenemisestä. Sijoitusmenot pysyivät vuoden 2008 tasolla. Maitokiintiöiden ostotoiminta sen sijaan supistui 65 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

15 Taulukko 7. Kayitösuunnitelnla vv , nliljoonaa euroa. Käyttösuunnitelma TULOT JA MENOT MILJ. EUROA Muutos milj. 6 % V V. ZOO8 V V V Kertynyti Kertynyt1 Kertynyti Kertynyti Keriynytl sidonu sidottu sidottu sidottu sidottu TULOT Lainojen korot ja lyhennykset Tilojen myyntihintojen korot ja lyhennykset Muut tulot Tulot EU:lta Maitokiintioiden myynti Yhteensa Siirtyneet sitomattomat varat Lainojen ja avustusten peruutuksel Siirto valtion talousawiosla Yhteensa Tulot yhteensä 39,12 21,5 221,35 182,23 263,41 221,57 235,39 MENOT Sijoitusmenot 0,04 2, ,20 7,92 Kulutusmenot ,4 111,37 119,04 201,13 179, Käynotuotannon ohjaamiseen (maitokiintiöt) -1, :i 2,67 2, Menot yhteensä -9, ,30 124,69 207,27 192,48 187,40 I I Siirtyy sitomattomina seuraavalle vuodelle 48,51 84,3 106,05 57,54 56,14 29,09 47, Tuotto- ja kululaskelma4 Ralrastorz tuotot koostuvat pääosin toiminnan tuotoista, rahoitustuotoista ja siirtotalouden tuotoista EU:lta. Rahoitustuottojen osuus tuotoista oli 47 prosenttia, toiminnan tuottojen osuus oli 29 prosenttia ja siirtotalouden tuottojen osuus 24 prosenttia. Rahoitustuottojen osuus tuotoista oli 47 prosenttia (vuonna prosenttia), toiminnan tuottojen osuus oli 29 prosenttia (vuonna prosenttia), ja siirtotalouden tuottojen osuus 24 prosenttia (vuonna prosenttia). Vuoteen 2008 verrattuna suurimmat muutokset tapahtuivat toiminnan tuotoissa, joiden osuus kasvoi vuonna 2009, ja siirtotalouden tuotoissa, joiden osuus vastaavasti supistui. Rahoitustuottojen osuus ei juuri muuttunut. Tointinnaii tuotot olivat yhteensa noin 5,s miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 21 prosenttia. Toiminnan tuotot koostuvat valtaosin maksullisen toiminnan tuotoista, joita ovat maan ja inaitokiintiöiden myynti. Lisäksi toiminnan tuottoja kertyy vuokratulojen ja kayttökorvauksista seka muista toiminnan tuotoista. Näiden osuus on kuitenkin vain kolmisen prosenttia toiininnan tuotoista. Toiminnan tuottojen jakauma on pysynyt samana kuin vuonna Maan myynti vilkastui erityisesti valtion virastojen ja laitosten kanssa tehtyjen kauppojen johdosta. Sen sijaan maitokiintiöiden inyyntituottojen vuodesta 2006 alkanut lasku jatkui edelleen. Vuokratuloja ja käyttökorvauksia seka muita tuloja kertyi edellisvuotta enemmän. 4 Luku 2. Tuotto- ja kululaskeliiia

16 Ralroitustuotot koostuvat paaosin lainojen ja kauppahintasaainisten korkotuotoista sekä lisäksi takausprovisioista. Ne on kirjattu suoriteperusteella. Rahoitustuotot pienenivät edellisvuodesta 20 prosenttia (vuonna ja vuonna prosenttia) lainakannan alenemisen vuoksi. Siirtotalouden tuottoja eli tuloja EU:lta kertyi puolet vähemmän kuin vuonna 2008: vuosina myönnettyjen tukien maksatukset ovat alkuvaiheessa, eikä niiden EU:n osarahoitusosuutta ole sen vuoksi vielä ehditty suuresti tulouttamaan Makeraan. Tuotot koskivat Manner- Suomen maaseudun kehittämisol~jelman välimaksuja, jotka on tuloutettu Makeralle tosiasiallisesti suoritettuja menoja vastaavasti. Alla olevassa taulukossa Tp 112 koskee nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamiseen ja TP 121 maatilojen nykyaikaistamisen kohdistettuja avustuksia. Taulukko 8. Tuotot EU:lta Muutos 1 Muutos 1 Milj. % Milj. Milj. Milj. f? Milj. 1 Milj. Tavoite 1- ohjelma lta-suotni Polijois-Suomi Manner-Suomiohjelma Tp 112 Tp 121 Yhteensä - 1,06 1,38 I I I I I I I ,18 ( 4.65 ( 8, , ,55 1 7,20 Rahastorr kulut koostuvat toiminnan kuluista, rahoituskuluista sekä siirtotalouden kuluista. Siirtotalouden kulujen osuus oli 94 prosenttia, toiminnan kulujen osuus oli neljä prosenttia ja rahoituskulujen osuus kolme prosenttia. Osuudet olivat likimain samat vuonna Toiririnnarz kulut olivat 4,5 miljoonaa euroa. Ne kertyivät pääosin maan ja maitokiintiöiden ostoista. Varastojen muutos koskee maa-alueita. Kaikkiaan toiminnan kulut kasvoivat edellisvuodesta 0,7 miljoonaa euroa, mikä johtui paaosin varaston (=maa-alueet) vähenemisestä sekä muihin kuluihin kirjatusta Euroopan komissiolle inaksetusta, Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmaan liittyneestii oikaisuerästa. Muihin kuluihin sisältyvät myös muun muassa verot ja muut pakolliset maksut. Palvelujen ostojen suurin erä koski Rahtu-järjestelmän rahoitusta. Rahoituskulut koostuvat lähes yksinomaan keskusrahalaitosten hoitopalkkioista. Lisäksi rahoituskuluissa on lainasaamisten tileistä poistot. Lainakannan pienentyminen vaikutti myös rahoituskuluihin, jotka supistuivat 14 prosenttia vuodesta Siirtotalouden kulut koostuvat maksetuista avustuksista. Ne olivat noin miljoonaa euroa (131,7 miljoonaa euroa vuonna 2008). Siirtotalouden kulut vähenivät 20 prosenttia edellisvuodesta. Vähennyksen taustalla on se, että vuosina myönnetyi varsin mittavat avustukset ovat pitkälti tulleet jo maksetuiksi ja vuosina on avustuksia myönnetty selvästi kyseisiä vuosia vähemmän. Toirninisair rtettotulos (JÄÄMÄ Z), 0,99 miljoonaa euroa, parani edellisvuodesta (0,71 miljoonaa euroa vuonna 2008). Rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen tulos (JAAMA II) jäi selvästi edellis-

17 15 vuotta pienen~n~aksi. Siirtotalouden kulujen supistumisen vuoksi tilikauden kulujaamä pieneni 93,9 miljoonaan euroon, kun se vuonna 2008 oli ollut 114 miljoonaa euroa. Makeran taseen loppusumma on laskenut jo useita vuosia. Vuonna 2009 taseen loppusumma oli 728,6 miljoonaa euroa (758,7 miljoonaa euroa vuonna 2008, 849,6 miljoonaa euroa vuonna 2007 ja 853,4 miljoonaa euroa vuonna 2006). Suurin syy taseen pienenemiseen on lainasaamisten inaarän väheneminen. Talousarviosiirrot ovat sen sijaan vuosittain vaihdelleet merkittävästi. Vastaavaa Rahaston tase koostuu lainasaamisista, joihin sisältyvät seka valtionlainat että kauppahintasaamiset, seka vaihto-omaisuudesta, saamisista ja rahavaroista. Lainasaamisia oli vuoden 2009 lopussa 347,2 miljoonaa euroa, mistä taseen pitkäaikaisia lainasaainisia oli 284,6 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia 62,6 miljoonaa euroa. ~ainasaamisten~ (lainat ja kauppahintasaamiset) määrä on laskenut yhtäjaksoisesti vuoden 2003 jälkeen, koska uusia lainoja ei ole enää juuri myönnetty. Vuoden 2008 lopun 414,7 miljoonan euron lainakannasta laskua oli 16,3 prosenttia. Lainasaamisten muutos vuosina on esitetty alla olevassa taulukossa 9. Taulukko 9. Lainasaamisten muutos Muutos Milj. f $ Milj. F 2008 Milj. F 2007 Milj. f 2006 Milj. f 2005 Milj. f saldo Uudet* lyl~ennykset poistot 0.0 saldo l6,3 414, ,o * sisaltia kiteiskauppahinnat vv OO6 Tase- Muutos <) erittely Milj. E 2009 Milj. f 2008 Milj. E 2007 Milj. E 2006 Milj. t' 2005 Milj. f Lyhytaikaiset Yhteeiisa / Lainakanta koostuu pääosin valtionlainoista. Vuoden 2009 valtionlainojen saldo oli 337,87 miljoonaa euroa (403,05 miljoonaa euroa vuonna 2008). Alla olevassa kuvassa 4 on esitetty valtionlainojen saldo vuosina Luh 3. Tase. 6 Liitteessä 15 on selvitys talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston inyöntan~ista lainoista ja kauppahintasaainisista

18 Kuva 4. Makeran valtionlainojen saldo vuoden lopussa w , miljoonaa euroa. Makeran valtionlainojen saldo vuoden lopussa w / - " - 5 m0.00-/ s 400,oo-/ - I / 0.00,,, Q & Q + o " + + Q + o S Q e o s % s + & % s s % % % s c & a c & s Vuosina Ulosinaksettujen lainojen määrä on laskenut merkittävästi vuodesta Vuonna 2009 ulosmaksettujen lainojen määrä väheni edellisvuodesta 24 prosenttia 2,O nliljoonaan euroon vuoden ,6 miljoonasta eurosta. Myös lyhennysten kertymä pieneni. Rahalaitosten lainasaamisten lyhennyksistä kertyi yliinaaraisina suorituksina 18 prosenttia ja kantojen mukaisina maksuina 82 prosenttia. Valtiokonttorin perimista lainasaamisista jakaumatietoja ei ole saatavilla. Vuonna 2008 koko lainakannan vastaavat prosenttiluvut olivat 16 ja 84. Alla olevassa kuvassa on esitetty rahalaitosten seka koltta- ja peruskuivatuslainojen ulosmaksetut lainat, lainoista kertyneet lyhennykset sekä korot vuosilta Vuonna 2009 korkoja kertyi 9,2 (10,7 vuonna 2008) miljoonaa euroa, uusia lainoja myönnettiin 2,O (2,6 vuonna 2008) miljoonaa euroa ja lyhennyksiä kertyi 69,3 (75,2 vuonna 2008) miljoonaa euroa.

19 17 Kuva 5. Ulosmaksetut uudet valtionlainat seka kertyneet lainojen lyhennykset ja korot vv , miljoonaa euroa. Ulosmaksetut uudet valtion lainatseka kertyneet lainojen lyhennyksetja korot vv Vuosina Lainakannan muutokset seka jakauma taseessa lyhyt- ja pitkäaikaisiin saamisiin käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. Valtionlainasaainisten jarjestanlattömat ja 0-korkoiset lainasaamiset ovat vahentjmeet edellisestä vuodesta. Yhteensä niitä oli ,99 miljoonaa euroa (vuonna ,30 ja vuonna ,68 miljoonaa euroa). Rahalaitosten ilmoituksen mukaan järjestamattömia ja 0-korkoisia lainasaamisten määrä 2,49 miljoonaa euroa (vuonna 2008 samoin 2,49 ja vuonna ,18 miljoonaa euroa). Valtion kauppahintasaamisten järjestämattömat ja 0-korkoiset saamiset olivat 2,4 miljoonaa euroa (vuonna ,75 ja ,42 iniljoonaa euroa) ja kolttalainojen 0,07 miljoonaa euroa (vuonna ,04 miljoonaa euroa) miljoonaa euroa ja pemskuivatuslainojen 0,02 (vuonna ,01 miljoonaa euroa). Valtion kauppahintasaamisista on poistettu viimeiset asutus- ja maanhankintalain mukaiset järjestämattömat saatavat. Vaihto-omaisuus käsittää rahaston ostamat tilat. Vaihto-omaisuus väheni 6,9 miljoonaan euroon tilakauppojen johdosta edellisvuoden 9,2 miljoonasta eurosta. Varaston vuodesta 2005 alkanut varaston kasvu taittui. Pitkiiuikaiset sunriziset ovat alueellisten ympäristökeskusten peruskuivatussaainisia. Niitä oli 1,l iniljoonaa euroa. Määrä kasvoi puolella vuoteen 2008 verrattuna, jolloin peruskuivatussaamisia oli 0,72 miljoonaa euroa. Lj~lij~taikuisista suurizisistu pieni erä koostuu maitokiintiöitä koskevista myyntisaamisista, kolme prosenttia siirtosaamisista ja 97 prosenttia muista lyliytaikaisista saamisista. Siirtosaamisista valtaosa koostuu lainojen ja kauppahintasaamisten siirtyvista koroista; arvonlisaverosaamisia ja inui-

20 18 ta siirtosaamisia on jonkin verran. Siirtosaamiset ovat vähentyneet edellisvuodesta noin neljänneksen. Muissa lyhytaikaisissa saamisissa suurin erä on lainasaainisten vuonna 2009 erääntyväksi arvioitu osuus 65,2 iniljoonaa euroa. Lisäksi muihin lyhytaikaisiin saamisiin sisältyvät tukimaksusaatavat ja tutkimuksiin ja hankkeisiin annetut ennakot. Tukimaksusaatavien määrä kasvoi vuonna 2009 yli kaksinkertaiseksi edellisvuodesta 0,88 miljoonaan euroon. Kasvua selittää muutama iso perintä, joissa taustalla on kaksi konkurssia, eläinten hyvinvointiin liittyvien eläinsuojelusäädösten noudattamatta jättäminen ja tilanpidon lopettaminen muuttuneen elämäntilanteen takia (aloitustuen takaisinperintä). Tutkimusten ja hankkeiden ennakot sen sijaan vähenivät edellisvuodesta. Ennakkomaksuihin kirjattiin aiemmin mm. pakkohuutokauppaennakot, inutta pakkohuutokauppojen siirryttyä Valtiokonttonn hoidettaviksi ennakkomaksuja ei ole ollut. Yhdystilisaatava valtiolta kasvoi 370,5 miljoonaan euroon edellisvuoden 331 miljoonasta eurosta. Kasvua oli siten 39,4 miljoonaa euroa eli 12 prosenttia vuodesta Vastattavaa Maatilatalouden kehittämisrahaston oma paaoma supistui edelleen. Oma paaoma oli vuoden 2009 lopussa 726,l miljoonaa euroa, kun se vuoden 2008 lopussa oli 756,3 miljoonaa euroa. Oina pääoma pieneni siten 30,l iniljoonaa euroa. Alla oleva kuva havainnollistaa kehitystä vuodesta 1995 alkaen. Kuva 6. Makeran oma paaoma vuosina , miljoonaa euroa. Rahaston oma pääoma vuosina w I x%$x$%$%s-$%x%\%& Vuosina Vieras lyhytaikainen paaoma koostuu ostoveloista Rahaston rahoituslaskelma Rahaston rahoituslaskelmassa ei tapahtunut suuria rakenteellisia muutoksia. Rahaston likvidit varat kasvoivat vuoden aikana 331 iniljoonasta eurosta 370 miljoonaan euroon.

21 1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 19 Johtokunta on arvioinut, tayttaäkö iriaatilatalouden kehittamisrahaston sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta sille talousarvioasetuksen 69 5:ssa saadetyt tavoitteet ja todennut, että sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on seuraavat pääasialliset kehittäinistarpeet, joiden vuoksi ryhdytään toimenpiteisiin: 1) Makeran toiminnan kannalta on selkeänä riskinä pidettävä rahaston määrärahojen riittävyyttä suhteessa ennakoituun tarpeeseen. Makeran toiminta- ja taloussuunniteln~assa johtokunta esitti maa- ja inetsatalousministeriön selvittävän Makeran toiminnan jatkainisedellytykset vuoden jälkeen. 2) Jotta edelleen parannettaisiin inahdollisuuksia havaita inahdollisia riskejä ja puuttua niihin ajoissa, riskienhallintaa on syytä parantaa ja maaramuotoistaa osana Makeran vuotuista toimintaa Arviointien tulokset Vuonna 2009 tehtiin Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastus osana valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjausta ja hallintoa koskevaa tarkastusta (VTV 184/2009). Makeran johtokunnan toimeenpanemia vaikutusten, toiminnan vaikuttavuuden ia tuloksellisuuden arviointeja ei tehty Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Makeran tehtävien hoidossa ei vuonna 2009 ole ilmennyt väärinkäytöksiä.

22 2. Tuotto- ja kululaskelma RAHASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Muut toiminnan tuotot TOIMINNAN KULUT Aiiieet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Heiikilöstökulut Palvelujen ostot Muut kulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot Rahoituskulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KU- LUT Tuotot Siirtotaloudeii tuotoi EU:lta Kulut Siirtotaloudeii kulut elinkeinoelamälle Siirtotalouden kulujen palautukset TILIKAUDEN TUOTTO-IKULUJAAMA

23 3. Tase RAHASTON TASE VASTAAVAA KAYTTOOMAISUUS JA MUUT PITKAAIKAISET SIJOITUKSET KAYTT~~MAI~U~~ARVOPAPERIT JA MUUT PITKAAIKAISE~ SIJOITUKSET KAYTTOOMAISUUS JA MUUT PITKAAIKAISET SUOITUKSET YHTEENSA VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Valiniit 1uottrelTavai;il LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntiwamisri Siiitosaainisa Muut lyhytlikaisei wniniscl Eiinakkoinaksut RAHAT, PANKKISAAMISW JA MUUT RAHOITUSVARAT hluiil salia1 jo pankkisaniiiisri VAIHTO- JA RAHOITUSOhlAISUUS YHTEENSA (>,XlI VASTAAVAA YHTEENSA VASTATTAVAA OMA PAAOMA Raliaslon pääoma Edcllisl«i tilikaiisien psiioinan niuutos Talousatviosiitml Tilikniidrn tiiiitlii-~kuluj%iina LYHYTAIKAINEN Ostiivelal Siiiiovclat Muu! Iyliytnikaisei vrlni

24 4. Rahoituslaskelma RAHASTON RAHOITUSLASKELMA OMA TOIMINTA Veronluonteiset tulot Palvelujen myyiiti, vuokrat. kayttökorvauhet ja muut toiminnan tulot Korkotulot ja voiton tuloutukset Tavaroiden ja palveluiden ostomenot Henkilöstöinenot Muut menot Korkomenot OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA SIIRTOTALOUS Siirtotalouden tulot Tulonsiirrot kunnille Tulonsiirrot elinkeinoelänialle Tulonsiirrot kotitalouksille Muut tulonsiirrot kotimaahan SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntivoitot Sijoituk5et arvopapereihin Sijoitusten inyyntivoitot Amietut lainat Annettujen lainojen takaisinniaksut INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUS Oinan pääoman muutos Velan muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS LIKVIDIT VARAT 1.1. LIKVIDIT VARAT

25 5. Liitetiedot Rahaston tilinpäätöksen liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavnus Liitetiedot on numeroitu valtiovarainministeriön määräysten mukaisesti, jotta koko valtionhallinnossa olisi samat liitteet saiiioissa paikoissa. Niitä ei voi muuttaa. Jos jotain liitetta ei ole, sita ei tarvitse esittää. Vuodesta 2005 käyttösuunnitelman seurantalaskeliiiassa MENOT (milj. euroa) erotirs = sidottu - käyttösuunnitelma, jolloin suuimiteliiiaa pienempi toteutuma iiälyy erotuksessa miinusinerkkisena. Vuoden 2004 ja sita aikaisemmissa laskelniissa erotus oli XiijnG.~iruiiniteI~~~~~ - siriotlu. Käyttösuu~iteinlaii seurantalaskelmassa TULOT (milj. euroa) erotus on uiim ollut keriyi?,.t -.suunnitelnra.

26 Rahaston tilinpäätöksen liite 2: Rahaston varojen käytt&uunnitelma TULOT (milj. euroa) Käyttö- KerSnyt Erotus Toleutunut suunnileima (kerlynytv:lle 2009 V käyttösuunn.) % 1. Lainojen korot, lyhennykset ja ylimaaraiset lyhennykset Maankayttöiain ja porotilalain mukaiset lainat Maatilalain, kolttalain, luontaiselinkeinolain ja porotalouslain mukaiset lainat Maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan lainat Maaseutuelinkeinolainat Maaseutuelinkeinolainat 96- Rakennepolitiikkalain mukaiset lainat Maaseutuelink.rahoit.lainat 2000 Porotal. & luont.elink.rahoit.iainat 2000 Kolttalainat Peruskuivatusiainat 2. Tilojen myyntihintojen korot, lyhennykset ja ylimaaraiset lyhennykset Makeraiain mukaiset myyntihinnat Maaseutuelinkeinolain mukaiset myyntihinnat Maatilalain mukaiset myyntihinnat Maankäyttölain, asutuslain ja maanhankintaiaina mukaiset myyntihinnat - kauppahintoihin liitetyt lainat Vuokra-alueiden lunastushinnat Porotilaiain, Kolttien m.j.iain, Kolttalain, Luontaiselinkeinolain, Porotalouslain muk. k.h. 3,20 2, ,2 Muut tulot sekä tulot myynneista valtion virastoiile ja laitoksille ,13 3,20 6,76 3,56 211,3 3. Muut tulot Valtion takauksesta saatava1 provisiot Muut korot Vuokratulot, tulot raivaus- ja rakentamiskustannusten seka tie- ja kuivaus- ja metsänparannuskustannusten takaisin perinnasta seka satunnaiset tulot ,30 0,41 0,11 136,7 4. Tulot EU:lta vuonna , Maitokiintiöiden myynti Tulot kohdista Vuodelta 2008 siirtyneet sitomattomat varat ,O 7. Lainojen ja avustusten peruutukset 4,90 11,Ol 6,11 224,7 Siirto valtion talousawi- 8. osta 63,77 63,77 100,O Yhteensä 205,41 221,35 15,94 107,8

27 MENOT (milj. euroa) A. Sijoitusmenot 1. Valtion maanhankinta 2. Lainat Kansallisesti rahoitettava aloitustuki Porotalous-. luontaiselinkeino- ja kolttalainat (kansallisesti rahoitettava) Peruskuivatuslainat (kansallisesti rahoitettava) Sijoitusmenot yhteensa Kayttö- Sidottu Erotus Toteutunut sidottu - kayisuunnitelma tös. v:ile 2009 miij. E % 6. Kulutusmenot 1. Avustukset Kansallisesti rahoitettava investointituki tavoite 1 -alueella Kansallisesti rahoitettava aloitusluki Kansallisesti rahoitettava investointituki maaseuluohjelma-alueella Porotalouden ja iuontaiselinkeinojen rahoituslain mukaiset avustukset, porotilalain mukaiset rakennuspalkkiot ja -avustuksel seka koittalain mukaiset avustustoimenpiteet Peruskuivatusavustukset Maatalouden kehittämistuki Kansallisesti rahoitettavan aloitustuen lisatuki Nuorien viljelijöiden aloitustuet (kauden tukijarjestelma) Investointituet (kauden tukijarjestelma) Kehittamissuunnitelman hankinnan tuki (kauden tukijarjes telma) Investointituet (uudet v tehdyi hakemukset) 2. Rahalaitoksilie maksettavat hoitopalkkiot 3. Maaseutuelinkeinojen kehitiamistoiminlaa koskeva tutkimus Luontaiseiinkeinojen ja porotalouden kehittamistoimintaa koskeva tutki- 4. mus 5. Vakuustoiminnan menot 6. Velkajärjestelytoimintaan liittyvien suunnittelu- ja seurantakustannusten korvaaminen 7. Rahoitusjarjestelman (Rahtu) kehitys ja ylläpito 8. Valtakunnalliset tutkimus- ja kehittamishankkeet 9. Muut menot 10. Kolttien asiainhoidon ja kalavesien hoidon kulut Kulutusmenot yhteensa C. Käyttö tuotannon ohjaamiseen 1. Maitokiintiöiden osto Kayttö tuotannon ohjaamiskulut yhteensa Sijoitus- ja kulutusmenot sekä käyttö tuotannon ohjaamiskulut yhteensa Siirtyy sitomattomina varoina vuodelle 2010

28 Rahaston tilinpäätöksen liite 3: Henkilöstökulujen erittely7 H~nkilÖ~tök~I~t Palkat ja palkkiot T~I~~sp~~u~leiset erät H~nkilösivukului ,47 Eläkekulut ,27 Muut henkilösivukulut Yhteensä 2 450, Rahaston tilinpäätöksen liite 6: Rahoitustuotot ja -kulut RBIIO~ILIS~IIO~OI Muutos Korot valiiuttamäälaisislä saamisista Einissiii-, pääoina- ja kui';sierot sainisis ta Osingot ,OO Muut mlioitustuotot Rdiuiiuskulut Muutos Koml valuutlainaardisisiä veloisla ,OO Muut mlioituskului Rahaiiuskulut yhteensä , , ,66 Neito ,Il ,55 ' Henkilöstökuluiksi on tässä katsottu johtokunnan, porotalouden ja luoiitaiselinkeiiiojen neuvotteiukuman seka Makeran tilintarkastajien toiminnasta aiheutuneet menot.

29 Lainananto lainansaajasektorcittain Rahaston tilinpäätöksen liite 7: Rahaston annetut lainat --._~~1_: -. -,,,, ~.-., El Lainapsäoma ~tiil$'." ' i;znä$iiäoma pääoma&;utos Lisäys Yritykset ja asuntoyhtcisöt Yritykset -Julkiset yritykset -Yksityiset yritykset Asuntoylitcisöt Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Rahalaitokset Muut rahoituslaitokset Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä a\,usvavat laitokset Vakuutuslaitokset Julkisyhtcisöt Pailiallishallintu Sosiaaliturvarahastot Valtionhallinto Kotitaloudet Työnantaja- ja muut eliiikein<inliarj«ittajieii kotitaloudet -Maatilataloudenharjoittajicn kotitaloudei -Muut elinkeiiionliarjoittajieli kotitaloudet Palkansxajakotitaloudet O~iiai~u~stul~~jcn ja tulonsiirto.jïii saajakotirdloudet Laitoskotitaloudct Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Valtionkirkot Muut i,oittoa tiivoitteleiiidttoiimt yhieisiit Ulkomaat Euroopan unioni Muut maat ja kansainväliset jirjestiit Yhteensä

30

31 Rahaston tilinpäätöksen liite 10: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut hlyönnetyt takaukset ja takuut Seklnl-i MUU~<IS Koiitaloudci Eliiikeinonhn~oilL~.jul Kotitalouksia palvclcvat voittoa tavoiltclcniattoniat yhteisöt

32 Rahaston tilinpaatöksen liite 15: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Sisältö (1) Taydentavia tietoja (2) Selvitys rahaston tilinpaatöksen liitteeseen 7: Rahastosta annetut lainat (3) Käytetyt korkoetuudet valtionlainoissa vuonna 2009 (1) Taydentavia tietoja Maatilatalouden kehittämisrahaston kirjanpidossa maksullisen toiminnan tuottoihin on kirjattu myydyt inaitokiintiöt ,44 euroa seka maan myynnit. Ostoihin tilikauden aikana on kirjattu ostetut maitokiintiöt ,87 euroa. Rahoituskuluihin on kirjattu keskusrahalaitosten lioitopalkkiot sekä lainasaamisten ja tutkiniusennakoiden tileistä poistot. Vaihto-omaisuudessa valmiit tuotteetltavarat käsittää Makeran varoilla hankitut maa- ja vesialueet. TE-keskusten ilmoittama tilinpäatöslietken arvo poikkesi kirjanpidon arvosta + 4 prosenttia. Pitkäaikaisiin saamisiin sisältyvät pemskuivatuslain mukaiset valtionlaiiiavarat, joista alueelliset ympäristökeskukset eivät vielä ole tehneet lainaluetteloita ja joita ei siten viela ole siirretty lainasaamisiin. Lyhytaikaisissa saamisissa koskevat - niyyntisaaniiset maitokiintiöitä - siirtosaaniiset paaosin lainojen ja kauppahintasaamisten siirtyviä korkoja iiiuut lyhytaikaiset saamiset paaosin lainojen ja kauppaliiiitasaaiiiisten vuoden 2009 aikana kertyviä lyhennyksiä - ennakkomaksut iiiuun inuassa inaksettuja pakkohuutokauppaennakoita. Rahaston tilinpaatöksen liitteessä 10: Valtiontakaukset ja - takuut sekä muut vastuut - Myönnetyt takaukset koskevat elinkeinonharjoittajille maaseutuelinkeiliolain ( ) ja iiiaaseutuelinkeinojen rahoituslain ( ) nojalla inyöniiettäviä valtiontakauksia, joita voidaan inyöntaa sekä korkotukilainoille että pankkilainoille. - Vastuusitoumusten ja iiierkittävien taloudellisten sopimusvastuiden ohjeistus on muuttunut v alkaen. Jokainen vastuusitoumus tai ~iiuu vastuu arvioidaan erikseen: Tilinpäätöksessä esitetään vain sellaiset, joiden arvo (arvio) on vähintään 5 ~iiilj. euroa. Makerassa jokainen vastuusitouinns on alle 5 iiiilj. euroa ja tästä syystä niitä ei enaa esitetä. Selvityksessä rahaston tilinpaatöksen liitteeseen 7: Rahastosta annetut lainat on tehty muutoksia Valtiokonttorin aloittaman Laiho-lainojenhoitojärjestelmän kaytön johdosta. Tilojen inyyntihintoihin liitettyjä lainoja ei enaa esitetä erikseen. Vuoden 2007 lopussa olleet kauppahintoihin liitetyt lainat on siirretty Lailioss&auppahintoihin, koska jarjestelnia ei pysty kirjaaiiiaan lyhennyksiä useainmille kuoletustileille. Asutuslain ja inaaiiliaiiki~italain mukaiset kauppaliintasaaniiset olivat kasinperitinassa niiden vähäiseii inääräii vuoksi. Ne on kaikki joko maksettu loppuun tai poistettu saatavista vuonna 2009

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Sisältö 1. Nykyinen rahoitusjärjestelmä... 3 1.1. Nykyiset rahoitustuet... 3 1.2. Maatilatalouden kehittämisrahasto...

Lisätiedot

Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) tulevaisuuden vaihtoehtoja valmistelevan työryhmän muistio

Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) tulevaisuuden vaihtoehtoja valmistelevan työryhmän muistio Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) tulevaisuuden vaihtoehtoja valmistelevan työryhmän muistio Helsinki 2012 Työryhmämuistio mmm 2012:6 Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) tulevaisuuden

Lisätiedot

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 2 SISÄLTÖ Sivu ALLEKIRJOITUKSET... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007... 7 1.1. JOHTOKUNNAN KATSAUS... 7 1.2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 8 1.3.

Lisätiedot

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPAATOS VUODELTA 2008

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPAATOS VUODELTA 2008 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPAATOS VUODELTA 2008 Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008... 7 1.1. JOHTOKUNNAN KATSAUS... 7 1.2. TULOKSELUSUUDEN KUVAUS... 8 1.3. TILINPÄÄTOSLASKELMIEN ANALYYSI...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2009

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2009 Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2009 Helsinki 2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 2 SISÄLLYS 1 Toimintakertomus...5 1.1 Johdon katsaus rahaston toimintaan...5 1. 2 Tuloksellisuuden kuvaus...7 1.2.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 3966 11.3.2008 411/023/2008 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish Agency for Rural Affairs PL 256, 00101 Helsinki PB 256, 00101 Helsingfors PO

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

TRAFI/339/02.00.00/2014

TRAFI/339/02.00.00/2014 TRAFI/339/02.00.00/2014 Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta TRAFI/339/02.00.00/2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Tulostavoitteet ja seurattavat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Katsaus toimintaan 3. Tuloksellisuus ja vaikuttavuus 4 Hallinnon koulutukset 4 Asiakastyytyväisyys 4

Katsaus toimintaan 3. Tuloksellisuus ja vaikuttavuus 4 Hallinnon koulutukset 4 Asiakastyytyväisyys 4 VUOSIKERTOMUS Maaseutuviraston julkaisusarjat: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Katsaus toimintaan 3 Tuloksellisuus ja vaikuttavuus 4 Hallinnon koulutukset 4 Asiakastyytyväisyys 4 Maksetut

Lisätiedot

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:10 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 Dnro: PRH229/20/2012 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 2 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Luonnos 3.7.2015. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Luonnos 3.7.2015. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia. Luonnos 3.7.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain, kolttalain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005 Tilivirasto 401 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike Sisällysluettelo: 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KUV/1472/01/2012 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Dnro VATT/58/202/2009 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

Dnro VATT/58/202/2009 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Dnro VATT/58/202/2009 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 1 (15)

Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 1 (15) Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 1 (15) 2 (15) Sisältö 1 Toimintakatsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 4 3 Tilinpäätöslaskelmien analyysi... 4 4 Sisäisen valvonnan arviointi-

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

M94778 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

M94778 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 M94778 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen toimintakertomukset 3 1.1 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen toimintakertomukset 3 1.1 Maa- ja metsätalousministeriön toimintakertomus

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2005. Tulosohjaus 2006. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 8/2006

Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2005. Tulosohjaus 2006. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 8/2006 Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2005 Tulosohjaus 2006 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 8/2006 Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2005 Tulosohjaus 2006 Tiehallinnon

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 68184 9.3.2012 320/023/2012 0 MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 (44) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdon katsaus... 2 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot