Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta"

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus AIKA klo 09:00 PAIKKA Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Maakunnan yhteistyöryhmän muodostaminen rakennerahastokaudelle Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaluonnoksen ja ympäristöselostuksen nähtäville asettaminen 20 Lausunto pelastustoimen aluejakomuutosehdotuksesta Lausunto Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen Luumäen ja Savitaipaleen palvelupisteiden lakkauttamisesta 22 Lausunto liikuntapaikkahankkeiden valtionavustushakemusten kiireellisyysjärjestyksestä 23 Eron myöntäminen Marjut Kuvaja-Kukkoselle sekä uuden henkilön valinta tarkastuslautakunnan jäseneksi 24 Tiedoksi asiat Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen

2 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus OSALLISTUJAT LÄSNÄ Varsinaiset jäse net Tehtävä Henkiökohtaiset varajäsenet Lisätiedot (x) Jukka Kopra (x) Jukka Kärnä (x) Ari Berg (x) Anneli Kiljunen (x) Marja-Leena Leppänen (x) Katri Pulli (x) Antti Rämä (x) Anu Urpalainen (x) Tiina Wilén-Jäppinen (x) Ari Torniainen (x) Tapio Virkki (x) Kari Metsäkallio pj. 1. varapj. 2. varapj. jäsen " " " " mv pj. mv 1. vpj. mv 2. vpj. ( ) Tommi Vasama ( ) Kari Paldanius ( ) Timo Tervonen ( ) Marja-Liisa Vesterinen ( ) Juhani Kylliäinen ( ) Leena Kaijansinkko ( ) Anna-Liisa Pekkanen ( ) Päivi Sandberg ( ) Suna Kymäläinen MUU (x) Matti Viialainen (x) Päivi Ilves esittelijä pöytäkirjanpitäjä maakuntajohtaja ohjelmajohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Jukka Kopra Pöytäkirjanpitäjä Päivi Ilves KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastaja Katri Pulli Pöytäkirjan tarkastaja Antti Rämä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Etelä-Karjalan liiton toimisto, hallintopäällikön työhuone, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta klo

3 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Kokouksen avaus Maakuntahallitus 13 Ehdotus: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avaa kokouksen. Päätös: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avasi kokouksen.

4 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntahallitus 14 Kuntalain mukaan maakuntahallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vä hintään 5 jäsentä on ko kouksessa saapuvilla. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Päätös: Todettiin.

5 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntahallitus 15 Maakuntahallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuo rol laan aak kosjärjes tyksessä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä puheenjohtajaa tai varapuheenjoh tajia lu kuun ottamatta. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas tusvuorossa ovat Katri Pulli ja Antti Rämä. Ehdotus: Maakuntahallitus valitsee Katri Pullin ja Antti Rämän tarkastamaan tä män kokouksen pöytäkir jan. Päätös: Maakuntahallitus valitsi Katri Pullin ja Antti Rämän tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

6 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntahallitus 16 Maakuntahallituksen pidetyn kokouksen tarkastettu pöy täkirja on lähetetty maakuntahallituksen jäsenille sähköpostilla Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin.

7 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Maakuntahallitus 17 Maakuntajohtaja Matti Viialainen käsitteli ajan koh tais kat sauk sessaan seuraavia ajankohtaisia asioita: 1. VT 6 2. Lentoliikenne 3. Rakennerahastovarat 4. Aluehallinnon uudistus Maakuntahallituksen jäsenet Anu Urpalainen ja Ari Berg poistuivat klo Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Maakunnan yhteistyöryhmän muodostaminen rakennerahastokaudelle Maakuntahallitus 18 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hal lin noinnis ta tuli voimaan tammikuussa Lakia sovelletaan alueiden ke hit tä mis tä koskevien kansallisten ja Euroopan unionin ra ken ne rahas tois ta rahoitettavien suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun, hal lin noin tiin, arviointiin, seurantaan ja yhteensovittamiseen. Lain 24 :ssä säädetään maakunnan yhteistyöryhmän asettamisesta ja kokoonpanosta. Yhteistyöryhmän asettaa maakunnan liiton hal litus ja yhteistyöryhmän jäsenet asetetaan kunnanvaltuuston toi mikau dek si. Yhteistyöryhmässä on oltava kattavasti edustettuina maakun nan alueen kehittämisen kannalta seuraavat keskeiset tahot: 1. alueen kunnat ja maakunnan liitto 2. ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yh teis työ ryhmän tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat or ga ni saa tiot 3. alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja, kuten työ markki na- ja elinkeinojärjestöjä sekä kansalaisyhteiskuntaa, kuten ym pä ris tö jär jes tö jä ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edis tä mises tä vastaavia järjestöjä. Osapuoliin edustetuiksi tulevat tahot tekevät ehdotuksen edus ta jikseen sekä heidän henkilökohtaisiksi varaedustajikseen. Maakunnan liitto vahvistaa maakunnan yhteistyöryhmän työ jär jestyk sen, jossa määrätään asian valmistelusta, esittelystä ja pää töksen teos ta yhteistyöryhmässä, käsiteltävien hankkeiden koosta ja sisäl lös tä, jaostojen perustamisesta, niiden kokoonpanosta sekä tarkem mis ta tehtävistä. Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on alueen maa kun ta oh jelman ja eri ohjelmien ja rahoitusvälineiden yhteensovittamiseksi: 1. hyväksyä ja tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman toi meenpa no suun ni tel ma, jolla suunnataan maakuntaan osoitettua raken ne ra has to jen ja vastaavaa kansallista rahoitusta sekä muuta alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoitusta 2. käsitellä ELY:n ja tarvittavilta osin AVI:n esitykset strategisiksi tu los ta voi te asia kir jak si 3. antaa tarvittaessa lausuntoja sen toimialueelle kohdistuvista ra ken ne ra has to-oh jel man valtakunnallisista teemoista sekä maa seu tu ra has ton tai muista aluekehityksen kannalta mer kit tävis tä hankesuunnitelmista sekä asettaa tärkeysjärjestykseen alu een osallistumisen niihin; lausunto ei ole rahoittajaa vel voitta va 4. antaa sitovia lausuntoja alueelliseen suunnitelmaan sisältyvistä

9 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus han ke ha ke muk sis ta 5. edesauttaa laajojen, aluekehittämisen kannalta merkittävien han ke ko ko nai suuk sien valmistelua ja edistää niiden to teut tamis ta eri rahoitusvälineillä 6. tehdä tarvittaessa rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hy väk sy miä valintakriteerejä tarkentavia alueellisia va lin ta kritee re jä ja ilmoittaa niistä hallintoviranomaiselle sekä huolehtia tar vit ta vis ta menettelytavoista niiden soveltamiseksi alueella 7. määritellä tarvittavat alueelliset menettelyt, joilla varmistetaan ra hoi tet ta vik si hyväksyttävien hankkeiden mahdollisten ym päris tö vai ku tus ten selvittäminen ennen rahoituspäätösten tekoa 8. raportoida rakennerahasto-ohjelman toteutumisesta hal lin to viran omai sel le ja tarvittaessa esittää sille ra ken ne ra has to-oh jelmaa koskevia muutostarpeita 9. tiedottaa rakennerahasto-ohjelman toimeenpanosta 10. hoitaa tarvittaessa myös muita tehtäviinsä liittyviä ja ra ken ne rahas to-oh jel mien toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, joista tar vittaes sa määrätään tarkemmin työjärjestyksessä. Yhteistyöryhmä voi kutsua yhteistyöryhmään asiantuntijoita. Asiantun ti joita tulee harkita kutsuttavaksi esimerkiksi rakennerahastoja koor di noi vis ta Uudenmaan liitosta ja Hämeen ELY:stä, Kaakkois-Suo men ELY:stä ja TE-toimistosta, maakunnan oppilaitoksista, opis ke li ja jär jes töis tä sekä sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Lisätietoja vs. kehittämisjohtaja Satu Sikanen, p Ehdotus: Ehdotus yhteistyöryhmään nimettävistä tahoista on seuraava: Maakuntahallitus: puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa, 6 jäsentä ja 9 varajäsentä Ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuu lu vat organisaatiot: Kaakkois-Suomen ELY-keskus 3 varsinaista ja 3 varajäsentä Etelä-Suomen aluehallintovirasto, opetus ja kulttuuri 1 varsinainen ja 1 varajäsen Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi 1 varsinainen ja 1 varajäsen

10 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt: AKAVA 1 varsinainen ja 1 varajäsen STTK 1 varsinainen ja 1 varajäsen SAK 1 varsinainen ja 1 varajäsen Etelä-Karjalan kauppakamari 1 varsinainen ja 1 varajäsen Etelä-Karjalan Yrittäjät ry 1 varsinainen ja 1 varajäsen MTK-Kaakkois-Suomi 1 varsinainen ja 1 varajäsen EK 1 varsinainen ja 1 varajäsen Maakuntahallitus pyytää kirjeellään mainittuja tahoja ehdottamaan maa kun nan yhteistyöryhmään edustajansa varsinaisiksi ja va ra jä senik si ottaen huomioon tasa-arvolain vaatimukset ja maakunnan tunte muk sen. Ehdotukset varsinaisiksi ja varajäseniksi pyydetään mennessä. Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisäksi maakuntahallitus päätti, että maakunnan yhteistyöryhmään pyy de tään asiantuntijajäseniksi edustajat Eksotesta, Imatran ja Lappeen ran nan kaupungeista sekä maakuntavaltuuston pu heenjohtajisto.

11 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaluonnoksen ja ympäristöselostuksen nähtäville asetta mi nen 165/ /2012 Maakuntahallitus 19 Maakuntahallitus käynnisti Etelä-Karjalan maa kun ta ohjel man valmistelun vuosille Maakuntaohjelma valmistuu si ten, että se käsitellään maakuntavaltuustossa kevätkaudella Maa kun ta oh jel man luonnos sekä sitä koskeva ympäristöselostus ovat liitteinä. Aluekehityslainsäädännön (laki alueiden kehittämisestä ja ra ken nera has to toi min nan hallinnoinnista 7/2014) mukaisesti maakunnan liitto laatii maakuntaohjelman kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuo dek si kerrallaan. Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mah dolli suuk siin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat ke hit tä mi sen tavoitteet, kuvauksen maakunnan kehittämisen kan nalta keskeisistä hankkeista ja muista olennaisista toimenpiteistä, laadit ta vis ta yhteistyösopimuksista tavoitteiden saavuttamiseksi ja tarvit taes sa määrittelyn alueen kuntien yhteistyöalueista sekä suun nitel man ohjelman rahoittamiseksi. Maakuntaohjelman luonnoksen ja ympäristöselostuksen tulee olla ylei sön nähtävillä vähintään 30 päivää. Maakuntaohjelma tulee maakun ta hal li tuk sen hyväksyttäväksi nähtävilläolon ja sen pohjalta saatu jen lausuntojen jälkeen. Ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy kokouksessa tehdyin tarkennuksin Etelä-Kar ja lan maakuntaohjelman luonnoksen ja sitä kos kevan ympäristöselostuksen asetettavaksi nähtäville Etelä-Karjalan liiton internet-sivuille ja virastoon lähtien 30 päivän ajaksi. Oh jel ma luon nok ses ta ja ympäristöselostuksesta pyydetään tar vittavat lausunnot. Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen seuraavin tarkennuksin: Maaseudun elinkeinoja tulisi tuoda paremmin esille eikä niitä voi jät tää pois ym pä ris tö se los tuk ses ta. Ruoan tuottamista on kuvattu liian ohuesti. Muut ohjelmat (esim. maa- ja metsäohjelmat) tulee huomioida pa rem min. Liitteet Liite 1 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma luonnos Liite 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelman ym pä ristöselostus

12 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Lausunto pelastustoimen aluejakomuutosehdotuksesta 183/ /2013 Maakuntahallitus 20 Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa tar koituk se na on toteuttaa pelastustoimen järjestelmän uu del leen or ga nisoin ti. Hallituksen päätöksen mukaisesti pelastustoimen alueita vähen ne tään 22:sta 11:een lähtökohtaisesti vuonna 2014 voimaan tule van poliisilaitosaluejaon mukaisesti. Sisäministeriön tavoitteena on, että pelastustoimen alueita vähentämällä saavutetaan pe las tustoi mel le asetettu 7,5 milj. euron säästötavoite vuoden 2016 loppuun men nes sä. Aluejakopäätöksessä on tarkoitus asettaa määräaika yh teis toi minnan ehtojen sopimiseksi siten, että uudet pelastustoimen alueet aloit tai si vat toimintansa vuoden 2016 alusta. Pelastuslain (379/2011) 24 :n mukaan valtioneuvosto päättää maan jakamisesta pelastustoimen alueisiin. Päätöksen aluejaon muut ta mi ses ta valtioneuvosto tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain (365/1995) 79 :n 1 momentin mukaisella enem mis töl lä tekemästä aloitteesta. Aluejakoa ja sen muuttamista kos ke vaa päätöstä tehtäessä on kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pelas tus toimen järjestämisestä. Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtio neu vos to asettaa määräajan voimassa olevien sopimusten muutta mi sel le. Pelastustoimen järjestämissopimuksessa kuntien tu lee sopia hallinnosta, kustannusten jaosta ja muista toiminnan jär jes tä misek si tarpeellisista asioista. Sopimuksen hyväksymiseen ja muut tami seen sovelletaan, mitä kuntalain 79 :n 1 momentissa sää de tään kun ta yh ty män perussopimuksen muuttamisesta. Kuntalain 79 :n mu kaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kak si kolman nes ta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähin tään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asu kas lu vusta. Sopimukseen sovelletaan muuten, mitä kuntien yh teis toi min nasta säädetään kuntalaissa. Jos kunnat eivät pääse sopimukseen valtio neu vos ton asettamassa määräajassa, valtioneuvosto päättää kustan nus ten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien jär jes tä mi sen pe rus teis ta ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi vält tä mät tö mistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston pää tös on voimassa, kunnes asianomaisilla kunnilla on sopimus pe las tustoi men järjestämisestä. Sisäministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa esitetystä alue ja ko ehdo tuk ses ta. Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa seu raaviin kysymyksiin:

13 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi? 2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä ovat toiminnalliset, hal lin nol liset ja muut syyt, joiden takia aluejaon tulisi olla erilainen. 3. Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi. Lausunto tulee toimittaa sisäministeriölle mennessä. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Erkki Hokkanen on val mis tel lut kuntien ja maakuntaliiton käyttöön seuraavan lau sun toluonnoksen: Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa tar koituk se na on toteuttaa pelastustoimen järjestelmän uudelleen or ga nisoin ti. Hallituksen päätöksen mukaisesti pelastustoimen alueita vähen ne tään 22:sta 11:een lähtökohtaisesti vuonna 2014 voimaan tule van poliisilaitosaluejaon mukaisesti. Sisäministeriön tavoitteena on, että pelastustoimen alueita vähentämällä saavutetaan pe las tustoi mel le asetettu 7,5 milj. euron (1,40 /asukas) säästötavoite vuoden 2016 loppuun mennessä. Hallituksen päätöksen mukaisesti poliisilaitosaluejaon perusteella Itä- ja Kaakkois-Suomeen muodostuisi kaksi pelastustoimen aluetta. Kaak kois-suo men pelastustoimen alueen muodostaisivat nykyiset Ete lä-kar ja lan ja Kymenlaakso pelastusalueet. Itä-Suomen pe lastus toi men alueen muodostaisivat nykyiset Etelä-Savon, Poh jois-karja lan ja Pohjois-Savon pelastusalueet. Nykyinen 10 vuotta toiminut alueellinen pelastustoimijärjestelmä on osoit tautu nut eri tutkimuksissa kustannustehokkaaksi jär jes tel mäk si. Kuntaliiton tutkimuksessa (Kallio & Tolppi Alueellinen pe lastus toi mi seitsemän toimintavuoden jälkeen) on todettu, että pe lastus toi men alueellistaminen on ollut tarkoituksenmukainen ja on nis tunut uudistus, kun otetaan huomioon yleinen yhteiskunnallinen ke hitys. Pelastustoimen kustannuskehitys on ollut maltillista. Tuot ta vuutta on parannettu yhteistyön avulla koko Suomessa pe las tus lai tos ten kumppanuusverkoston avulla. Sisäministeriön lausuntopyyntöön ja edellä esitettyyn viitaten, Etelä-Kar ja lan liitto esittää pelastustoimen uudelleen organisoinnista lau sun to naan seuraavaa: Pelastuslain perusteella valtioneuvosto päättää maan jakamisesta pe las tus toi men alueisiin ja vahvistetun aluejaon muuttamisesta. Pelas tus lain perusteella kunnat vastaavat pelastustoimesta yh teis toimin nas sa pelastustoimen alueilla. Pelastustoimen alueeseen kuu luvil la kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Nykyi set pelastustoimen alueet perustuvat maakunnalliseen alue jakoon. Pelastuslaitosten hallinto on toteutettu pääsääntöisesti so pi ja-

14 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus kun ta mal lil la (vastuukuntamalli). Mikäli pelastustoimen järjestämisja rahoitusvastuu kuuluu pelastustoimen aluejakomuutostenkin jälkeen alueen sopijakunnille, tulee tarkoituksenmukaisen ja tyy dyt tävän hallintomallin toteuttaminen asettamaan haasteita. Pystytäänkö uu sil la, maakuntajakoa laajemmilla pelastustoimen alueilla tur vaamaan riittävän hyvin sopijakuntien tosiasiallinen vai ku tus mah dol lisuus pelastustoimen omistajaohjauksessa. Pelastustoimen on nyt ja tu le vai suu des sa sopeutettava toimintansa muuhun yh teis kun nal liseen kehitykseen. Pelastustoimen on muuttuvissa olosuhteissa ja ta lou den haasteissa kyettävä hoitamaan tehtävänsä aiempaa te hokkaam min ja taloudellisemmin. Mikäli sopijakuntien mahdollisuus vaikut taa alueellisen pelastustoimen omistajaohjaukseen heikkenee nykyi ses tä, johtaa se pelastustoimen eriarvoistumiseen eri alueiden osal ta. Tämän johdosta Etelä-Karjalan liitto esittää, että pe las tus toimen aluejakomuutoksen yhteydessä pelastustoimen jär jes tä mis vastuu siirretään valtiolle. Valtion järjestämisvastuulla tämä mah dol listaa parhaiten yhteistyön kehittämisen eri sisäisen turvallisuuden viran omais ten kesken. Tällä yhteistyöllä voidaan lisätä tosiasiallista tuot ta vuut ta ja kustannustehokkuutta mm. yhteisestä hallinnosta, pääl lek käis ten tehtävien karsimisesta, tietoteknisistä ratkaisuista yms. yhteistyötehtävistä ilman eri järjestämisvastuun aiheuttamia raja-ai to ja. Varsinaisen pelastustoimen aluejakomuutosehdotuksen osalta Ete lä-kar ja lan liitto esittää lausuntonaan seuraavaa: Suunniteltu pelastustoimen aluejakomuutos tulee aiheuttamaan uusil le pelastuslaitoksille myös muutoksista aiheutuvia li sä kus tan nuksia (mm. palkkojen ja palokuntasopimusten harmonisointi, ITC-kustan nuk set, vuokrausperusteiden yhtenäistäminen jne.), joiden kustan nus vai ku tuk set ovat huomattavasti suuremmat asetettuun säästö ta voit tee seen (1,40 /asukas) nähden. Nykyisessä taloudellisessa ti lan tees sa näihin muutoskustannuksiin kunnilla ei ole osoittaa li sära hoi tus ta vaan muutoskustannukset joudutaan kattamaan ny kyi sistä pelastustoimen määrärahoista. Tämä tulee vaikuttamaan yl lä pidet tä vään pelastustoimen palvelutasoon. Tämän johdosta Etelä-Kar ja lan liitto esittää, että pelastustoimelle asetettu säästötavoite to teu te taan nykyisellä pelastustoimen aluejaolla. Mikäli pelastustoimen aluejakomuutos päätetään toteuttaa suun nitel lus sa aikataulussa, pelastustoimen alueita ei tulisi sitoa po lii si laitos alue ja koon, vaan aluejakomuutokset tulee toteuttaa ensisijaisesti pe las tus toi men lähtökohdista, joissa huomioidaan pelastuslaitosten jo nyt yhteistoiminnassa tuottamien palveluiden muodostamat yhteis toi min ta-alu eet. Tämän johdosta Etelä-Karjalan liitto toteaa, että Kaak kois-suo men osalta esitetty pelastustoimen alue ja ko muu tos ehdo tus ei ole tarkoituksenmukainen. Alueen asukasmäärä olisi noin Asukasmäärältään alue olisi toiseksi pienin alue. Toi min taku lut olisivat 79,60 /asukas. Toimintakuluiltaan alue olisi toiseksi kal lein. Etelä-Karjalan osalta kustannukset nousisivat 8,3 % ( /asu-

15 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus kas). Päätoimista henkilöstöä olisi noin 260 ja so pi mus pa lo kun ta laisia noin Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastustoimen toimintaympäristössä olennai sim pia muutostekijöitä ovat väestö- ja aluerakenteessa ta pah tuvat muutokset. Väestön väheneminen ja väestön keskittyminen kasvu kes kuk siin vaikuttavat myös pelastustoimen palvelujen tar peeseen ja järjestämistapaan. Aluerakenteessa tapahtuvat muutokset, alu een ris ki kes kit ty mät ja uudet turvallisuuden uhat edellyttävät pelas tus vi ran omai sia painottamaan tehtäviään uudella tavalla. Pal ve lutar pei den ennustetaan kasvavan kasvukeskuksissa ja palvelutaso tu lee kye tä ylläpitämään myös harvaanasutuilla alueilla. Väestö- ja alue ra ken teen muutokset sekä ikääntyminen vaikuttavat myös so pimus pa lo kun tien ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan. Vapaa eh toi sen toiminnan järjestäminen vaikeutuu tulevaisuudessa eten kin väes tö ka to alueil la, mikäli siellä ei enää asu riittävästi nuoria. Al ka neet muutokset vaikuttavat jo nyt nopean avun saannin tur vaami sek si eri vuoden ja vuorokauden aikoina. Hätäkeskusuudistuksen myötä Itä- ja Kaakkois-Suomen alue muodos taa yhden hätäkeskusalueen. Itä- ja Kaakkois-Suomen pe las tuslai tok set (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Poh jois-kar ja la se kä Pohjois-Savo) ovat tehneet ansiokasta yhteistyötä vuodesta 2004 lähtien. Yhteistyötä on tehty mm. kalusto- ja va rus te han kinnois sa, yhteisen koulutusmateriaalin tuottamisessa sekä va rau tu mises sa ja valmiussuunnittelussa. Pelastuslaitokset ovat entisestään tii vis tä neet yhteistyötä pelastustoiminnan johtamisen ja siihen liit tyvien tukitoimintojen kehittämiseksi. Vuoden 2014 alusta Itä- ja Kaakkois-Suo men viisi pelastuslaitosta ylläpitävät yhteistä ympäri vuo rokau den miehitettyä tilannekeskusta, jossa päivystysvuoro kiertää pelas tus lai tos ten kesken. Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastustoimen toimintaympäristön muutos te ki jöis tä johtuen, pelastustoimen aluejakomuutoksessa tulee huo mioi da, että pelastustoimen alueista tulee riittävän suuria väes töpoh jil taan. Tämän perusteella Etelä-Karjalan liitto esittää, että pe lastus toi men aluejakomuutos toteutetaan hätäkeskusaluejaon mu kaises ti. Itä- ja Kaakkois-Suomesta muodostetaan yksi pelastustoimen alue, joka on sama kuin hätäkeskusalue. Tämä mahdollistaa riittävät toi min nal li set resurssit kustannustehokkaan pelastustoimen jär jes tämi sel le riskiperusteisesti huomioiden toimintaympäristön ja sen muu tos ten tuomat haasteet pelastustoimelle. Alueen asukasmäärä oli si noin ja toimintakulut 75,10 /asukas. Etelä-Karjalan osal ta kustannukset nousisivat 2,2 % ( /asukas). Päätoimista hen kilös töä olisi noin 740 ja sopimuspalokuntalaisia noin Pelastustoimen palvelut tulee järjestää jatkossakin lä hei syys pe ri aatteen mukaan ja sen tuottamiseen tarvitaan tietty henkilöstömäärä. Teh tä vät, jotka eivät vaadi läheisyysperiaatetta, voidaan hoitaa keskis te tys ti ja kustannustehokkaasti riittävän laajalta alueelta. Pe las-

16 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus tus toi min taan käytettävät kokonaishenkilöstöresurssit voidaan suunni tel la riskiarvioperusteisesti koko alueelle. Yhteisen hen ki lös tö suunni tel man avulla henkilöstörakennetta ja toimintaperiaatteita voidaan uu dis taa, varmistaa riittävän erityisosaaminen, mahdollistaa ura kiertoa pelastuslaitoksella sekä tukea työssä jaksamista. Lisäksi riittävä hen ki lös tö mää rä mahdollistaa sen, että luonnollisen poistuman kautta on mahdollisuus saada pelastuslaitosten yhteenlaskettua vir ka raken net ta pienenemään. Itä- ja Kaakkois-Suomessa pe las tus toi mintaan liittyvät palvelut tuotetaan suurelta osin vapaaehtoispalokuntien avul la, jonka järjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen on paremmin to teu tet ta vis sa isomman pelastuslaitoksen toimesta. Yhteinen ka lusto stra te gia mahdollistaa paremmin tarvittavan kaluston suunnittelun, han kin nan ja sijoittamisen riskien perusteella alueelle. Tiettyä erikois ka lus toa voidaan jatkossa hankkia palvelemaan koko aluetta. Yh tei nen kalustostrategia mahdollistaa myös kustannussäästöjä inves toin tien osalta. Laajempi pelastustoimen alue mahdollistaa myös ITC-rat kai su jen toteuttaminen kustannustehokkaammin. Mikäli Itä- ja Kaakkois-Suomen alueesta ei muodosteta yhtä pe lastus toi men aluetta, Etelä-Karjalan liitto esittää, että Itä- ja Kaakkois-Suo men osalta pelastustoimen aluejakomuutos toteutetaan siten, että Kaakkois-Suomen pelastustoimen alueen muodostavat nykyi set Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson pelastusalueet. Alu een asukasmäärä olisi noin ja toimintakulut 79,10 /asukas. Etelä-Karjalan osalta kustannukset nousisivat 7,6 % ( /asukas). Pää toi mis ta henkilöstöä olisi noin 400 ja sopimuspalokuntalaisia noin Yhteenvetona edellä esitetyin perusteluin Etelä-Karjalan liitto esittää, että pelastustoimelle nyt asetettu 7,5 milj. eu ron sääs tö ta voi te to teu te taan nykyisellä pelastustoimen aluejaolla. Mi kä li pe las tus toimen aluejakomuutos päätetään toteuttaa, alue ja ko muu tok sen yh teydes sä pelastustoimen järjestämisvastuu siir re tään valtiolle. Pe lastus toi men aluejakomuutos toteutetaan hä tä kes kus alue jaon mu kaises ti, jolloin Itä- ja Kaakkois-Suomeen muo dos te taan yksi pe las tustoi men alue. Mikäli tätä aluejakoa ei ole mahdollista toteuttaa, Kaakkois-Suo men pelastustoimen alue muodostetaan nykyisistä Etelä-Kar ja lan, Etelä-Savon ja Ky men laak son pelastusalueista. Vaih toeh toa, jossa Kaak kois-suo men pelastustoimen alueen muo dos tai sivat nykyiset Ete lä-kar ja lan ja Kymenlaakson pelastusalueet, ei ole tar koi tuk sen mu kais ta toteuttaa väestöpohjaltaan ja taloudellisin perus tein. Lisätietoja: Pelastusjohtaja Erkki Hokkanen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos p , Erikoissuunnittelija Anni Laihanen, p

17 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Ehdotus: Maakuntahallitus päättää antaa edellä esitetyn lausunnon si sä mi niste riöl le. Päätös: Maakuntahallitus päätti poistaa kohdan, jossa esitetään pe las tus toimen järjestämisvastuun siirtämistä valtiolle. Maakuntahallituksen mielestä pelastustoimen järjestelyjen en si si jaise na vaihtoehtona on perustaa säästötoimet nykyiseen aluejakoon ei vät kä säästöt saa madaltaa palvelutasoa. Lisäksi ensihoito ja yhteistyö sairaanhoidon kanssa on turvattava. Lausuntoehdotus hyväksyttiin edellä esitetyin muutoksin. Liitteet Liite 3 Lausuntopyyntö pelastustoimen aluejaosta

18 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Lausunto Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen Luumäen ja Savitaipaleen palvelupisteiden lakkauttamisesta 10/ /2014 Maakuntahallitus 21 Sisäministeriö on tehnyt päätöksen poliisilaitosten si jain tipai kois ta, joka on tullut voimaan Sen 2 :n mukaan Kaakkois-Suo men pääpoliisiaseman sijaintipaikka on Kouvolassa. Lisäksi po lii si lai tok sel la on poliisiasemat Haminassa, Imatralla, Kotkassa ja Lap peen ran nas sa sekä Parikkalassa. Päätöksen voimaantuloa koske van 3 :n mukaan poliisin palvelupisteet Iitin, Luumäen ja Sa vi taipa leen kunnissa ovat yhteispalveluun siirtymistä varten toiminnassa enin tään saakka. Kaakkois-Suomen poliisilaitos ryhtyy päätöksen toimeenpanoon ja suun nit te lee Etelä-Karjalan alueella sekä Luumäen että Sa vi tai paleen palvelupisteiden lakkauttamista kuluvan vuoden puoleen väliin men nes sä. Poliisilaitos on pyytänyt Luumäen ja Savitaipaleen kuntien sekä Etelä-Kar ja lan liiton lausuntoa asiassa. Lausunto on pyydetty toi mit tamaan mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen kir tai postitse Kouvolaan. Taustaa Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun kehittämishankkeen (Asia kas pal ve lu2014 -hanke) työryhmä ehdotti yhteisen asia kas palve lun palveluverkon kriteeriksi, että vähintään 90 %:lla pisteen vaiku tus alu een asukkaista olisi pisteeseen enintään 40 kilometrin matka maanteitse tai rautateitse. Hankkeessa selvitettiin kahden kriteerit täyt tä vän palveluverkkovaihtoehdon vaikutuksia, joista toisessa vaihto eh dos sa uusia yhteisiä asiakaspalvelupisteitä perustettaisiin 164 kun taan ja toisessa 129 kuntaan. Etelä-Karjalassa 164 kunnan pal ve lu verk ko vaih to eh dos sa pal ve lupis tei tä olisi Lappeenrannassa, Imat ral la ja Parikkalassa. 129 kunnan mallissa yhteisen asia kas pal ve lun palvelupisteet olisivat Imat ralla ja Parikkalassa. Luumäelle tai Sa vi tai pa leel le lakisääteisiä pal velu pis tei tä ei esitetty. Lakisääteisten asia kas pal ve lu pis tei den lisäksi on mahdollista perustaa myös so pi mus pe rus tei sia palvelupisteitä pai kal lis ten olosuhteiden ja tarpeiden mu kai ses ti. Hankkeessa ehdotetut yhteisessä asiakaspalvelussa tarjottavat palve lut poliisin osalta ovat joko ns. peruspalveluvalikoiman mukaisia lu pa- ja löytötavarapalveluja tai laajan valikoiman mukaisia täy simää räi siä poliisin lupapalveluja poliisin oman henkilöstön antamana.

19 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Pal ve lu ja voidaan tarjota sähköisesti, palveluneuvojan palveluna tai etä pal ve lu na. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen nyt lakkautettaviksi aiotuista palve lu pis teis tä Luumäen palvelupiste on nykyisin avoinna maa nan taisin. Lupasuoritteiden määrä on ollut vajaa 800. Savitaipaleella pal ve lu pis te palvelee torstaisin ja perjantaisin ja vuosittainen suo ri temää rä on ollut noin Koko nykyisen Kaakkois-Suomen polii si lai tok sen vuosittainen suoritemäärä on noin myönnettyä lu paa. Asiointietäisyys lähimmälle poliisiasemalle Lappeenrantaan jää Luumäen ja Savitaipaleen kuntakeskuksista alle 40 kilometrin koh tuul lise na pidetyn asiointietäisyyden rajan. Poliisilaitos perustelee pal velu pis tei den lakkauttamista asiointitarpeen vähenemisellä tu le vai suudes sa ja sähköisen asioinnin lisääntymisen mahdollisuuksilla. Luumäen ja Savitaipaleen palvelupisteet voitaisiin pitää toiminnassa ainoas taan yhteispalveluun siirtymistä varten. Lausuntopyynnössä on tiedusteltu Luumäen ja Savitaipaleen kuntien halukkuutta ja mahdollisuuksia järjestää joitakin lähinnä neu vonta tyyp pi siä poliisin palveluja (esim. ajanvarauksen tekeminen verkos sa, lupaohjeiden tulostaminen verkosta, lomakejakelu sekä lu paha ke mus ten täydennysasiakirjojen välittäminen asiakkaalta poliisille) jat kos sa yhteispalvelujärjestelyillä. Kaakkois-Suomen poliisilaitos ilmoit taa kuitenkin, ettei se tule sijoittamaan omaa henkilöstöään mah dol li seen yhteispalveluun eikä muutoinkaan sitoutumaan pal velun järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Lupa- ja pal ve lu ky syntä lisääntyy Lappeenrannan poliisiasemalla, jonne ao. pal ve lu pis teiden lakkauttamisesta vapautuva resurssi tullaan lausuntopyynnön mu kaan suuntaamaan. Ehdotus Etelä-Karjalan liiton lausunnoksi: Lausunnossaan Ruokolahden ja Joutsenon lupapalveluiden tuo tannon lopettamisesta Etelä-Karjalan poliisilaitokselle keväällä 2013 Ete lä-kar ja lan liitto piti suunnitelmia poliisin palvelupisteiden toi minto jen alasajosta valitettavina. Tuolloin Etelä-Karjalan poliisilaitos perus te li lopettamispäätöksiä laskeneilla lupahallinnon hen ki lö re sursseil la ja lupahallinnon tehtävien lisääntymisellä (!). Olennaista resurs si li sää ei lopettaminen vieläkään tuo Lappeenrannan po lii si asemal le, sillä esimerkiksi Savitaipaleella työskennellyt toimistovirkailija siir ty nee eläkkeelle. Luumäkeläisten ja savitaipalelaisten lu pa-asiat kin on hoidettava. Yhdys kun ta ra ken ne Etelä-Karjalan alueella on ha ja nai nen ja julkiset liiken ne yh tey det haja-asutusalueilta keskuksiin ta paa vat ennemminkin huo non tua. Haja-asutusalueen asukkaiden ja asiakkaiden nä kö kulma näyttää tyystin unohtuvan. Asioin ti etäi syyt tä lähimmälle po lii siase mal le Lappeenrantaan on arvioitu vain kun ta kes kuk sis ta, ei har-

20 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus van haja-asutuksen näkökulmasta. Luumäen ja Savitaipaleen kunnilla on ollut kiinnostusta ja tahtoa poliisin pal ve lu jen säilyttämiseen sopimusperusteisia palvelupisteitä ke hit tä mäl lä, mutta suurta intoa yhteistyöhön ei edusta poliisin näkemys, jon ka mukaan poliisi ei sijoita sinne henkilöstöä eikä muutoinkaan si tou du kustannuksiin. Mikä näin ollen mahtanee olla poliisin mah dol li nen panostus tahi kiinnostus omien palvelujensa tuottamiseen ja kehittämiseen tasaveroisesti kaikille alueen asukkaille? Etelä-Karjalan liitto uudistaa vahvemmin näkemyksensä siitä, että jos myös Luumäen ja Savitaipaleen palvelupisteet lakkautetaan, Lap peen ran nas sa lisääntyvän asiakasmäärän sujuvasta palvelusta on huo leh dit ta va asianmukaisin asiakas- ja lupapalvelun resurssein. Ajan va raus pal ve lua tulee kehittää kaikkien saataville ja palveluaikoja on oltava tarjolla kysyntää vastaavasti, jotteivät asiakkaiden odo tusajat muodostu kohtuuttomiksi. Toimitilakuluista tai henkilöstökustannuksista ei olennaisia säästöjä ole odotettavissa. Sen sijaan liikkumisen ja vaivannäön kus tan nukset siirretään asiakkaille. Jos poliisin nykyisenkaltaisia toimipisteitä tai yhteispalvelua ei voida jatkossa ylläpitää, Etelä-Karjalan liitto edel leen ehdottaa liikkuvien poliisin lupapalvelujen järjestämistä Ekso ten Mallu-auton tapaan. Vuoden vaihteessa suuremmaksi pai suneen nykyisen Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella tämä olisi yk si taloudellinen, ajanmukainen ja asiakasläheinen tapa tuoda po liisi pal ve lu ja kansalaisten ulottuville sen sijaan, että ne viedään yhä kau em mas. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Anni Laihanen, p Ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy oheisen lausunnon lähetettäväksi Kaakkois-Suo men poliisilaitokselle. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 4 Lausuntopyyntö Luumäen ja Savitaipaleen poliisilaitosten palvelupisteiden lakkauttamisesta

21 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Lausunto liikuntapaikkahankkeiden valtionavustushakemusten kiireellisyysjärjestyksestä Maakuntahallitus 22 Etelä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue on kirjeellään ESAVI/1387/ /2014 pyytänyt lausuntoa laatimastaan lii kun ta paik ka hank kei den valtionavustushakemusten kii reel li syys jär jes tyk ses tä mennessä. Kysymyksessä ovat alueellisesti mer kit tä vät, kustannusarvioltaan yli euron hankkeet. Lau sun to pyyn tö on esityslistan liitteenä. Etelä-Karjalasta on vireillä vain yksi hanke ja se on myös sisällytetty kiireellisyysjärjestysesitykseen sijalle 10: Kunta Lappeenranta Hakija Lappeenrannan kaupunki Hanke Kisapuiston harjoitusjäähallin peruskorjaus Kustannusarvio Haettu avustus OKM:n rahoitussuunnitelmassa : ei ole Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kiireellisyysjärjestystä laatiessaan aset ta nut etusijalle opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan si säl ty vät hankkeet sekä sellaiset liikuntapaikkahankkeet, jotka pal ve le vat laajoja käyttäjäryhmiä ja joilla on ilmeinen tarve Ete lä-suo men alueella. Esitetyt hankkeet ovat myös suunnitelmien ja ra hoi tuk sen osalta sellaisessa vaiheessa, että niiden rakentaminen voidaan aloit taa vuoden 2014 aikana. Lappeenrannan Kisapuiston harjoitusjäähallin peruskorjaus Kisapuiston harjoitusjäähallin peruskorjaus on todella tarpeellinen liikuntapaikkahanke, mutta se parantaa myös hallin energiataloutta. Peruskorjauksessa harjoitusjäähallin kylmäjärjestelmä eriytetään pääjäähallin kylmäkoneista, jolloin varmistetaan päähallin kylmäntuoton kapasiteetti kaikissa tilanteissa ja halleja voidaan jäädyttää eri aikoina toisistaan riippumatta ilman riskiä, että päähallin jää pehmenisi. Hanke oli esillä myös viime vuonna eikä peruskorjausta kipeästi vaativan hallin tilanne ole ainakaan parempaan suuntaan kääntynyt. Valtionavustuksen saaminen on viipyvän korjauksen kannalta erittäin tärkeää. Kisapuistossa on neljä jäähallikaukaloa, joiden käyttöaste on lähes 90 %. Käyttäjinä ovat lukuisat seurat (taitoluistelu-, jääkiekko-, jääpal lo-, kaukalopallo-) sekä koulut ja työpaikat. Harjoitusjäähallin käyttäjät ovat yli 90 %:sti eri jääurheilulajien junioreita, joiden harrastusolosuhteille halli on erittäin tärkeä. Lappeenrannassa

22 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus jääurheilun määrä on jatkuvasti ollut kasvussa ja uusina lajeina kaupungissa on aloitettu ringette ja naisten jääpallo. Kisapuiston ka pa si teet ti on lähes täydessä käytössä ja harjoitushalli on elinkaarensa osal ta sellaisessa vaiheessa, että peruskorjaus on sekä välttämätön et tä energiatehokkuuden ja energian säästön kannalta merkittävä. Jääresursseille on selkeä tarve heti elokuun alusta. Tähän asti harjoi tus hal li on saatu käyttöön vasta syyskuun loppupuolella, jolloin kah den kuukauden ajan elo-syyskuussa jäälle on tarvetta, mutta sitä ei ole aivan riittävästi kaikille käyttäjille. Lisäksi hallia ei voida pitää ke vääl lä käytössä loppukevääseen asti, koska halli on eristämätön pressuhalli ja katossa olevista rei is tä valuu sulamisvettä jäälle, mikä tekee jäästä vaarallisen har joi tel la. Seinä- ja kattorakenteet lämpöeristämällä hallin käyt tö kuu kau sia saadaan jatkettua useammilla kuukausilla. Asianmukaiset net ti yh tey det ovat tarpeen mm. jääkiekkopelien reaaliaikaisen tu los pal ve lun tekoa varten. Valitettavasti tässä hankesuunnitelmassa ei ole ollut mahdollista vastata ilmeiseen oheisharjoittelutilojen tar pee seen. Peruskorjaus keskittyykin kaikkein olennaisimpiin kor jaus tar pei siin. Jääurheilulajien harrastajamäärien voidaan arvioida edelleen kas vavan, kun harjoitteluolosuhteet ovat kunnossa eikä juniorienkaan tarvit se harjoitella kaikkein myöhäisimpinä ilta-aikoina. Kisapuiston hallien käyttäjistä merkittävä osa tulee myös ympäristökunnista koko maa kun nan alueelta. Ilman harjoitusjäähallin kunnostamista joudutaan melkoiseen jääaikapulaan. Maakunnassa panostetaan vahvasti ur hei lu mat kai luun ja jopa valtakunnan rajat Venäjän suunnalla ylittävään ur hei lu yh teis työ hön niin Imatralla kuin Lappeenrannassakin, joten Ki sa puis ton olosuhteiden merkitys on maakunnallisesti ja kan sal li ses ti hyvin tärkeä. Lappeenranta ja Imatra ovat saaneet järjestettäväkseen vuoden 2014 alle 18-vuotiaiden jääkiekon MM-kilpailut ja erityisesti juuri jääkiekko on ollut Etelä-Karjalassa erittäin kovassa nosteessa mm. Liiga-SaiPa Oy:n menestyksen myötä. Lappeenrannan kaupunki on varannut harjoitusjäähallille v talous ar vi oon rahoitusta ehdolla, että haettu valtionapu saadaan. Hanke on tällä hetkellä urakkalaskennassa. Valtionavustuksen saa mi sella on hankkeen lo pul li sen toteuttamisen kannalta kuitenkin todella olen nai nen merkitys. Etelä-Karjalan liitto korostaa kustannuksiltaan yli euron liikuntapaikkahankkeena Lappeenrannan Kisapuiston harjoitushallin peruskorjauksen tärkeyttä ja toivoo hankkeen saavan valtionavustuksen vuonna Lisätietoja: erikoissuunnittelija Anni Laihanen p

23 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy ehdotuksen Etelä-Karjalan liiton lausunnoksi. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 5 Lausuntopyyntö liikuntapaikkahankkeiden valtionavustushakemusten kiireellisyysjärjestyksestä

24 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Eron myöntäminen Marjut Kuvaja-Kukkoselle sekä uuden henkilön valinta tarkastuslautakunnan jäseneksi Maakuntahallitus 23 Tarkastuslautakunnan jäsen Marjut Kuvaja-Kukkonen (PS, Imatra) on pyytänyt eroa Etelä-Karjalan liiton tarkastuslautakunnan jä se nyydes tä. Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen 19 :n mukaan Ete lä-kar ja lan lii tos sa on tarkastuslautakunta, jonka maa kun ta val tuus to asettaa toimi kaut taan vastaaviksi vuosiksi. Tar kas tus lau ta kun taan valitaan puheen joh ta ja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä se kä jokaiselle hen ki lö koh tai nen varajäsen. Tarkastuslautakunnan pu heen joh ta jan ja varapuheenjohtajan tulee olla maa kun ta val tuus ton jäseniä. Maakuntavaltuuston tulee valita toimikauden loppuajaksi uusi jäsen tar kas tus lau ta kun taan. Imatran Seudun Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja Erkki Saa rimäel tä sähköpostitse saadun tiedon mukaisesti Imatran Seu dun Perussuomalaiset yksimielisesti esittää, että Mar jut Ku vaja-kuk ko sen tilalle Etelä-Karjalan liiton tar kas tus lau ta kun nan jä senek si valittaisiin Airi Aalto (PS, Imatra). Lisätietoja: erikoissuunnittelija Anni Laihanen, p Ehdotus: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maa kun ta valtuus to myöntää eron Marjut Kuvaja-Kukkoselle tar kas tus lau ta kunnan jäsenen tehtävästä ja että hänen tilalleen tarkastuslautakunnan jä se nek si nimetään Airi Aalto (PS, Imatra). Päätös: Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että maa kunta val tuus to myöntää eron Marjut Kuvaja-Kukkoselle tar kas tus lau takun nan jäsenen tehtävästä ja että hänen tilalleen tar kas tus lau ta kunnan jäseneksi nimetään Airi Aalto (PS, Imatra). Liitteet Liite 6 Marjut Kuvaja-Kukkosen ja Airi Aallon kirje Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitukselle ja -valtuustolle

25 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Tiedoksi asiat Maakuntahallitus Viranhaltijapäätökset tammikuu 2014 Pöytäkirjaluettelo viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on pöytäkirjan liitteenä. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin. Liitteet Liite 7 Viranhaltijapäätökset tammikuu 2014

26 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Muut asiat Maakuntahallitus mennessä annettava sote-lausunto Lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hal li tuk sen esityksen luonnoksesta käsitellään siten, että se lä he te tään hallituksen jäsenille sähköpostitse kommentoitavaksi. 2. Urheilu- ja kulttuurisponsorointi Määritetään pelisäännöt urheilu- ja kulttuurisponsoroinnille, jonka tar koi tuk se na on maakunnan näkvyyden tukeminen.

27 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Seuraava kokous Maakuntahallitus 26 Ehdotus: Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään Etelä-Karjalan liiton toi mis tos sa Lappeenrannassa maanantaina klo alkaen. Ryhmäkokoukset alkavat klo Päätös: Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään Etelä-Karjalan lii ton toimistossa Lappeenrannassa maanantaina klo alkaen. Ryh mä ko kouk set alkavat klo 9.00.

28 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ Maakuntahallitus Kokouksen päättäminen Maakuntahallitus 27 Maakuntahallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo

29 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Niistä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunta lain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. HValL 3 :n 1 mom. perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimuskelpoisiin päätöksiin voidaan hakea oikaisua Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitukselta, Etelä-Karjalan liitto, osoite Kauppakatu 40 D, Lappeenranta.. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valituskelpoisiin päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksen myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen. Muutos haetaan Kouvolan hallinto-oikeudelta: PL 401 (Kauppalankatu 43 C), Kouvola Sähköposti: kouvola.hao(at)oikeus.fi. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n mukaan maakuntakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siitä ympäristöministeriöön. Valitusaika on 30 päivää maakuntavaltuuston maakuntakaavan hyväksymistä koskevan pöytäkirjan nähtävillepanon alkamisesta. Valituskirjelmä osoitetaan: Ympäristöministeriö, PL 35, Valtioneuvosto. Ympäristöministeriön asetus YM:n maksullisista suoritteista 1142/ : Päätösmaksu 200. Valituskirjassa on ilmoitettava: * valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite * päätös, johon haetaan muutosta * miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi * muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on alle kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta, kokoustila Koivikko, 4. krs.

PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta, kokoustila Koivikko, 4. krs. ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Maakuntahallitus AIKA 20.02.2017 klo 10:00-12:00 PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta, kokoustila Koivikko, 4. krs. KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot