VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015"

Transkriptio

1 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Hynninen Pirjo Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja Tynkkynen Olli Varajäsenet: - puheenjohtaja Muut osallistujat Alanen Heikki kirkkovaltuuston puheenjohtaja Nissinen Taina sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Olli Tynkkynen Taina Nissinen KÄSITELLYT ASIAT 1-25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka seurakuntavirasto Allekirjoitukset Jorma Aro Riitta-Leena Heinonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka seurakuntavirasto Todistaa Olli Tynkkynen

2 2 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kn 1, Kn 1, KJ 9:1: Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. KL 7:4.1.: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsu / esityslista jaetaan jäsenille. Puheenjohtaja: Edellä mainituin perustein todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 3 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kn 2, Kn 2, Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 3 mom.: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Käytänteenä on ollut, että kokouksessa on valittu kaksi jäsentä sukunimien aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastajiksi. Puheenjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa ovat Jorma Aro ja Riitta-Leena Heinonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Aro ja Riitta-Leena Heinonen.

4 4 KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN VALITSEMINEN VUOSIKSI Kn 3, Kn 3, Kirkkoneuvoston sihteerin tehtävistä ei ole pysyväismääräystä kirkkoneuvoston ohjesäännössä eikä seurakuntaviraston johtosäännössä. Kirkkoneuvoston ohjesääntö 10 1 mom.: Kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto valitsee itselleen sihteeriksi kaudelle hallintojohtajan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 5 KIRKKONEUVOSTON HENKILÖSTÖJAOSTON JÄSENTEN SEKÄ VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI Kn 4, Kn 4, Kirkkoneuvoston ohjesääntö 4 : Kirkkoneuvostossa on henkilöstöjaosto, johon kuuluvat kirkkoherra puheenjohtajana ja neljä muuta jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvosto valitsee jaoston keskuudestaan toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa. Jaosto valitsee varapuheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan henkilöstöjaostoon kaudelle ) neljä (4) jäsentä; ja 2) neljä henkilökohtaista varajäsentä. Henkilöstöjaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi valittiin seuraavasti: Varsinainen jäsen Laitinen Pertti Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja Alanen Heikki Henkilökohtainen varajäsen Hynninen Kati Vehmanen Riitta Voutilainen Nina Aro Jorma.

6 6 VIESTINTÄTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Kn 5, Kn 5, Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan (203 ) perustaa lakkautetun tiedotustoimen johtokunnan tilalle tiedotustoimikunnan lukien. KJ 9:4: Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Viestintätoimikunnan tehtävänä on toimia tiedottajan apuna ideoivana ja seurakuntatyötä tukevana työrukkasena. Kirkkoneuvosto on valinnut viestintätoimikuntaan toimikautensa alussa kaksivuotiskaudeksi päätoimittajan lisäksi puheenjohtajan ja kolme (3) muuta jäsentä sekä neljä henkilökohtaista varajäsentä. Viestintätoimikunnan sihteerinä toimii tiedottaja. Viestintätoimikunta on taloushallinnollinen toimikunta, joten sen kokouksista maksetaan kokouspalkkio palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto asettaa vuosiksi viestintätoimikunnan; ja valitsee kyseiseen toimikuntaan 1) puheenjohtajan; 2) neljä (4) muuta jäsentä; sekä 3) viisi henkilökohtaista varajäsentä. Viestintätoimikunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi valittiin seuraavasti: Puheenjohtaja Hedman Pia Varsinainen jäsen Ikonen Jaakko Ropponen Esko Rundelin Marita Peltola Mirja Henkilökohtainen varajäsen Rikalainen Anita Aro Jorma Hynninen Pirjo Heikkinen Paula Ihalainen Anna-Maija.

7 7 KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JOHTOKUNTIIN, KAPPELINEUVOSTOON JA VIESTINTÄTOIMIKUNTAAN VUOSIKSI Kn 6, Kn 6, KJ 9:3: Oikeus olla kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen on 3) kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä johtokunnissa. Kangaslammin kappeliseurakunnan ohjesääntö 3 : Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston valitsemalla jäsenellä on kappelineuvostossa läsnäolo ja puheoikeus. Seurakuntaviraston johtosääntö 7 : Hallintojohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä kirkkovaltuuston työjärjestyksessä ja kirkkoneuvoston ohjesäännössä on mainittu 11. olla läsnä ja käyttää puhevaltaa tarpeen vaatiessa lauta-, johto- ja toimikuntien kokouksissa, Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1) valita edustajansa vuosiksi Hautainhoitorahaston johtokuntaan; - Kasvatustyön johtokuntaan; - Seurakuntapalvelun johtokuntaan; - Kangaslammin kappelineuvostoon; ja - Viestintätoimikuntaan; sekä./..

8 8 Kirkkoneuvoston edustajien valitseminen johtokuntiin, kappelineuvostoon ja viestintätoimikuntaan vuosiksi Kn 6, /.. 2) ilmoittaa heidät kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja hallintojohtajan lisäksi johtokuntien esityslistojen postitusluetteloihin ja hallintojohtajaa lukuun ottamatta kappelineuvoston esityslistojen postitusluetteloon. 1) Kirkkoneuvoston edustajat vuosiksi valittiin seuraavasti: Hautainhoitorahaston johtokuntaan Jumppainen Pauli; Kasvatustyön johtokuntaan Hynninen Kati; Seurakuntapalvelun johtokuntaan Pulkkinen Sinikka; Kangaslammin kappelineuvostoon Alanen Heikki ja Viestintätoimikuntaan Saraketo Katja. 2)

9 9 PUURTILAN SEURAKUNTAKODIN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN Kn 7, Kn 7, Emäntä Markkasen esityksestä on viime vuonna työskennellyt kehittämistyöryhmä. Työryhmän loppuraportissa on esitetty hyväksyttäväksi jatkotyöskentely. Kirkkoneuvosto hyväksyi työryhmän esityksen kokouksessaan sillä muutoksella, että toimikunnan jäsenten valinta siirrettiin uuden kirkkoneuvoston tehtäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion investointiosaan vuosille 2015, 2016 ja 2017 kehittämisprojekti -nimikkeellä euron määrärahan kullekin vuodelle. Kehittämistyöryhmä on taloushallinnollinen toimikunta, joten sen kokouksista maksetaan kokouspalkkio palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto 1) asettaa Puurtilan seurakuntakodin kehittämistyöryhmän toimikaudeksi , 2) antaa työryhmälle tehtäväksi laatia edellisen työryhmän työskentelyn jatkoksi kehittämisprojektin toteuttamissuunnitelman; 3) nimeää työryhmän jäseniksi työntekijöistä emännän (kokoonkutsuja), tiedottajan ja hallintojohtajan; 4) nimeää työryhmään kolme luottamushenkilöiden edustajaa. Luottamushenkilöiden edustajiksi työryhmään nimettiin Pertti Laitinen, Sinikka Pulkkinen ja Jorma Aro.

10 10 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖRYHMÄN ASETTAMINEN Kn 8, Kn 8, Piispantarkastuksen lausunnossa on todettu mm.: Selvityksissä ja keskusteluissa on käynyt ilmi, että näin suuressa seurakunnassa tarvitaan kasvatuksen ja diakonian johtokuntien lisäksi myös yhteisen seurakuntatyön johtokunta tai muu vastaava johtokunta, joka huolehtii esimerkiksi jumalanpalveluksen, aikuistyön, musiikkielämän, lähetyksen kehittämisestä, jotka eivät suoraan kuulu kasvatuksen ja diakonian johtokunnille. Tällainen johtokunta palvelisi myös ensimmäistä kehitystehtävää eli luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyön vahvistamista. Suosittelen siis voimakkaasti yhteisen seurakuntatyön tai muun vastaavan johtokunnan perustamista. Piispantarkastuksen seurakuntapalaverin muistiossa on todettu mm.: Johtoryhmän mielestä seurakunnassa ei tarvita lisää johtokuntia. Asia voidaan hoitaa tarkoituksenmukaisemmin perustamalla määräaikaisia työryhmiä selkeästi sovittua tehtävää varten. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1) asettaa jumalanpalvelus- ja musiikkityöryhmän toimikaudeksi ; 2) antaa työryhmälle tehtäväksi huolehtia esimerkiksi jumalanpalveluksen, aikuistyön ja musiikkielämän kehittämisestä; 3) antaa kirkkoherralle tehtäväksi ja valtuudet kutsua työryhmän jäsenet; 4) että Jumalanpalvelus- ja musiikkityöryhmä ei ole taloushallinnollinen toimikunta, joten sen kokouksista ei makseta kokouspalkkiota palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti.

11 11 LUOTTAMUSTOIMEN LAKKAAMINEN, HYTTINEN MIRJA Kn 9, Kn 9, Mirja Hyttinen on eronnut seurakunnasta ja siten menettänyt vaalikelpoisuutensa. Hyttinen on kirkollisvaaleilla valittu kirkkovaltuuston varajäsen. KJ 7:2 : Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / Kirkkovaltuusto toteaa, että Mirja Hyttisen luottamustoimi kirkkovaltuuston varajäsenenä on lakannut.

12 12 MENOTOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2015 Kn 10, Kn 10, Menotositteiden hyväksyjinä ovat toimineet eri työalojen vastuuhenkilöt. Talousarvion sitovuustasoksi on kirkkovaltuusto kokouksessaan määritellyt käyttötalousosassa lukutason tuloksen lukuun ottamatta kiinteistötointa, jossa sitovuustaso on pääluokka, ja investointiosassa hankekohtaisen määrärahan. Menotositteiden hyväksyjäksi määritellyllä viranhaltijalla on velvollisuus vastata määrärahojen riittävyydestä ja laskujen kohdistamisesta niille menokohdille, joille ne on budjetoitu. Mikäli tehtäväalueen määräraha ei riitä, voi asianomainen johtokunta vastaavan viranhaltijan anomuksesta myöntää ylitysoikeuden, mikäli se sitovuustason puitteissa on mahdollista. Jos senkään määräraha ei riitä, on toimittava taloussäännön 4 :n määräysten mukaisesti ja haettava ylitysoikeuksia kirkkoneuvostolta / kirkkovaltuustolta. Esitys menotositteiden hyväksyjistä vuodeksi 2015 on liitteenä. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1) määritellä menotositteiden hyväksymisoikeudet vuodeksi 2015 oheisen liitteen mukaisesti; 2) että hyväksymisoikeus siirtyy hyväksyjän lähimmälle esimiehelle määritellyn hyväksyjän ollessa esteellinen; 3) että hyväksymisoikeus siirtyy hyväksyjän sijaiselle hänen ollessaan estynyt; 4) määritellä kirkkoherran ollessa esteellinen hänen laskujensa hyväksyjäksi hallintojohtajan; 5) määritellä hallintojohtajan ollessa esteellinen hänen laskujensa hyväksyjäksi kirkkoherran.

13 13 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN SIHTEERIN NIMEÄMINEN Kn 11, Kn 10, Yhteistyötoimikunta 1 mom. Seurakunnassa, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, on perustettava neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhteistyötoimikunta tässä sopimuksessa tarkoitettua edustuksellista yhteistoimintaa varten. 2 mom. Yhteistyötoimikunnassa ovat edustettuina työnantaja sekä työpaikan työntekijät. Toimikunnassa on vähintään neljä ja enintään 12 jäsentä sen mukaan kuin työpaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet edellyttävät. Jos seurakunnassa säännöllisesti työskentelee alle 20 työntekijää, toimikunnassa on kuitenkin neljä jäsentä. Vähintään neljäsosan jäsenistä tulee edustaa seurakuntaa työnantajana. 3 mom. Työnantajan edustajana toimii työsuojelupäällikkö sekä, jos yhteistyötoimikunnassa on enemmän kuin neljä jäsentä, kirkkoherra ja kirkkoneuvoston määräämä muu seurakunnan palveluksessa esimiesasemassa oleva henkilö. Työntekijöiden edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut sekä varavaltuutettujen ja pääsopijajärjestöjen asettamien luottamusmiesten yhteisessä kokouksessaan keskuudestaan valitsemat henkilöt. 4 mom. Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana toimii vuorovuosina työnantajan ja työntekijöiden edustaja. Toimikunta kokoontuu niin usein kuin sille tässä sopimuksessa asetetut tehtävät edellyttävät, kuitenkin vähintään kerran neljännesvuodessa. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta. Se on kutsuttava koolle myös, jos varapuheenjohtaja tai neljännes toimikunnan jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat Kirkon yhteistoimintasopimuksen 14 3 momentin mukaan lukien seuraavat: - työsuojelupäällikkö Timo Laakso - kirkkoherra Olli Tynkkynen - työsuojeluvaltuutettu Carita Suhonen - työsuojeluvaravaltuutettu Heli Kylmänen./..

14 14 Yhteistyötoimikunnan sihteerin nimeäminen Kn 11, /.. - työsuojeluvaravaltuutettu Tiina Taavitsainen - Kirkon Alat Ry:n luottamusmies Paula Boman - Juko:n luottamusmies Mari Leppänen. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1) perustaa yhteistyötoimikunnan vuosiksi ; 2) todeta, että yllä mainitut henkilöt kuuluvat toimikunnan kokoonpanoon; 3) valita yhteistyötoimikuntaan seurakunnan palveluksessa esimiesasemassa olevan henkilön; sekä 4) asettaa toimikunnan sihteeriksi tiedottaja Krista Väisäsen. 1)-2) 1) Yhteistyötoimikunnan jäseneksi valittiin hallintojohtaja Olli Siivola. 2) Kn 11, Tiedottaja Krista Väisäselle on myönnetty palkatonta työlomaa ajalle ja tiedottajana toimii tällä hetkellä Suvi Pitkänen. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää asettaa yhteistyötoimikunnan sihteeriksi tiedottaja Suvi Pitkäsen.

15 15 NIMENKIRJOITUSOIKEUS Kn 12, Kn 12, KL 7:7 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan ja yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta. Käytännössä kirkkoneuvoston on säännöksen mukaan määrättävä nimenkirjoitusoikeudesta toistaiseksi ja täydennettävä tai muutettava valtuutta tarpeen mukaan. Varkauden seurakunnan nimenkirjoittajat ovat voimassaolevan päätöksen mukaan kirkkoherra Olli Tynkkynen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja-Muusa Hämäläinen, hallintojohtaja Olli Siivola, kappalainen Jarkko Piippo ja hallintosihteeri Taina Nissinen, kaksi yhdessä. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto peruuttaa nimenkirjoitusoikeuden Marja-Muusa Hämäläiseltä ja valtuuttaa Varkauden seurakunnan nimenkirjoittajiksi kirkkoherra Olli Tynkkysen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pertti Laitisen, hallintojohtaja Olli Siivolan, kappalainen Jarkko Piipon ja hallintosihteeri Taina Nissisen, kaksi yhdessä.

16 16 TILA- JA MAKSUVAPAUTUSANOMUS, VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY Kn 13, Kn 13, Varkauden Sotainvalidit ry anoo Sotainvalidien naistenkerholle lupaa kokoontua veloituksetta Hannun salissa parillisten viikkojen tiistaisin. Kirkkoneuvosto on luovuttanut päätöksellään Sotainvalidien käyttöön veloituksetta toimisto- ja päivystystilaksi pappilan kokoushuoneen yhteydessä olevan kalustetun työhuoneen, kerran kuukaudessa olevia johtokunnan kokouksia varten pappilan kokoushuoneen ja kerran vuodessa keväällä pidettävää vuosikokousta varten pääkirkon seurakuntasalin. Päivystyshuone on myöhemmin luovutettu eri veteraanijärjestöjen perinnehuoneeksi yhteiskäyttöön, edelleen veloituksetta. Anomus on liitteenä. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy Sotainvalidien anomuksen ja myöntää Hannun salin naistenkerhon käyttöön veloituksetta anotuiksi ajoiksi vuonna Merkittiin, että jäsen Riitta-Leena Heinonen jääväsi itsensä ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

17 17 TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSET KIRKKOVALTUUSTON TEKEMISTÄ PÄÄTÖKSISTÄ Kn 14, Kn 14, Kirkkovaltuusto on kokouksessaan käsitellyt seuraavat asiat: 34 Metsätalousmaan hankinta hautainhoitorahastolle 35 Talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Talousarvion sitovuustaso vuonna 2015 Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto tekee seuraavan toimeenpanopäätöksen: 34 Kauppakirja on allekirjoitettu Talousarvio jaetaan vastaaville viranhaltijoille, kullekin kiinteistölle sekä seurakuntavirastolle tiedoksi ja toteutettavaksi 36 Sitovuustasosta tiedotetaan eri johtokunnille ja laskujen hyväksyjille. Annetaan toimintaohjeet ylitysoikeuksien hyväksyttämisestä johtokunnalla / kirkkoneuvostolla / kirkkovaltuustolla menotositteiden hyväksyjien määrittelyn yhteydessä.

18 18 OSA-AIKAISEN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kn 15, Hjsto 109, Kirkkoherranvirastossa työskennellyt osa-aikainen virkasuhteinen toimistosihteeri on jäämässä eläkkeelle Vakanssia on hyvin vaikeaa täyttää sisäisesti nykyisen henkilökunnan tarvittavan osaamisen ja ajan puutteen vuoksi. Toisaalta voi olla myöskin vaikeaa saada virkaa täytettyä juuri osaaikaisuuden vuoksi. Hallintojohtaja on ehdottanut Joroisten seurakunnan johtaville viranhaltijoille yhteisen viran perustamista. Ehdotukseen on ollut syynä mm. Joroisten edustajien esittämä toive kirkkoherranviraston työntekijän lomansijaisuuksien hoitamisesta Varkautelaisin voimin. Vastausta ehdotukseen ei ole ainakaan vielä saatu. Paras vaihtoehto olisi täyttää vapautuva virka edelleen osaaikaisesti. Palkattava viranhaltija voisi työskennellä tarvittaessa myös Joroisissa joko laskutettavilla lisätunneilla tai suoraan sivutoimiluvalla. Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto esittää kirkkoneuvostolle, että osa-aikainen kirkkoherranviraston toimistosihteerin virka ilmoitetaan haettavaksi. Kn 154, Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää, että osa-aikainen kirkkoherranviraston toimistosihteerin virka ilmoitetaan haettavaksi ja antaa viran täyttämisen henkilöstöjaostolle valmisteltavaksi../..

19 19 Osa-aikaisen toimistosihteerin viran täyttäminen Kn 15, /.. Käsittely: Keskustelun aikana hallintojohtaja tarkensi esitystään siten, että toimistosihteerin osa-aikainen (60 %) virka täytetään taloudellisen tilanteen epävarmuuden vuoksi määräaikaisesti vuosiksi Hjsto 5, Toimistosihteerin virka on julistettu haettavaksi mennessä ilmoittamalla siitä seurakunnan internetsivuilla, kirkon rekrytointisivuilla sekä Oikotiellä. Määräaikaan mennessä hakemuksen jätti 42 hakijaa. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä. Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto 1) tutustuu hakemuksiin; 2) valitsee haastateltavat hakijoiden joukosta; ja 3) päättää haastattelujen suorittamisesta. 1) 2) Haastateltaviksi päätettiin kutsua seuraavat hakijat: Anttonen Kirsi, Mertosalo Anne-Maarit, Pehkonen Satu sekä Rantanen Riitta. 3) Haastattelut päätettiin pitää perjantaina, alkaen klo Kn 15, Liitteenä on muistio haastattelutyöryhmän kokouksesta /..

20 20 Osa-aikaisen toimistosihteerin viran täyttäminen Kn 15, /.. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy haastattelutyöryhmän esityksen ja päättää, että 1) toimistosihteerin virkaan valitaan haastatteluryhmän esityksen mukaisesti Satu Pehkonen Varkaudesta ja hänen kieltäytymisensä varalle Riitta Rantasen Varkaudesta; 2) Pehkosen työajaksi määritellään 60 % toimistotyöajasta, kolme työpäivää / viikko, 21t 45 min viikossa; 3) palkkaukseksi määritellään 60 % vaativuusryhmän 501 euromääräisestä vähimmäispalkasta, tällä hetkellä 1.293,95 /kk; 4) virka täytetään neljän kuukauden koeajalla; 5) Pehkosen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydenlastaan; ja 6) virka tulee ottaa vastaan viimeistään Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 21 PALVELUSOPIMUS SUOMEN LÄHETYSSEURAN KANSSA Kn 16, KJK 87, Liite nro 4 Tarkoituksena on niputtaa kaikki Varkauden seurakunnan ja Suomen Lähetysseuran sopimukset yhdeksi palvelusopimukseksi. Vuonna 2015 esityksenä on, että sopimuksen kokonaissumma olisi , josta talousarvio osuus olisi ja vapaaehtoiskannatuksen osuus olisi (myyjäiset, lähetyspiirit, lounaat, ym) vähintään Uuden sopimuksen poikkeamat vanhoista: - monta sopimusta niputettu yhdeksi palvelusopimukseksi, jossa kuitenkin kohteet ennallaan. - lisätty kummikohteet näkyviin. - pyöristetty summat tasalukuihin. - nimikkolähetin vaihtuminen (ehkä vain väliaikaisesti), joskin maa, työ ja summa pysyvät samana. Ktj esitys: Kjk päätös: Kasvatustyön johtokunta esittää edelleen hallinnolle, että palvelusopimus Suomen Lähetysseura ry:n kanssa solmitaan niin, että 1) kaikki olemassa ja voimassa olevat sopimukset kootaan yhdeksi palvelusopimukseksi. 2) Sopimukseen sisältyvät talousarviosummat ja vapaaehtoiskannatuksella saatavat eurot tullaan vuosittain arvioimaan ja hyväksymään talousarvion hyväksynnän yhteydessä, mikäli voimassa olevissa yksittäisissä sopimuksissa ei ole toisin sovittu. Kn 138, Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten../..

22 22 Palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa Kn 16, /.. Asian käsittely siirrettiin. Kn 16, Varkauden seurakunnan voimassa olevat nimikkosopimukset Suomen Lähetysseuran kanssa: Sopimus 35947, ; Nimikkolähetit Kaiju Neiglick ja Timi Mara, Työalue Hongkong 7000e Sopimus 15673, ; Työ Viktorianjärven hiippakunnassa Tansaniassa e Sopimus 22125, ; Hongkongin teologinen seminaari, Hongkong e Sopimus stipendiaatista ja työalueesta, ; Inkerin kirkon stipendiaattirahasto (teologinen koulutus) 3363,76 Työ Venäjällä 7568,46 Esitetään kirkkovaltuustolle sopimusten lakkauttamista. Yhteistyö jatkuu Suomen Lähetysseuran kanssa ennallaan, mutta yksittäisten sopimusten sijaan laaditaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi yksi palvelusopimus johon kuuluvat samat nimikkokohteet edelleen. Nimikkolähetti Hongkongissa on vaihtunut (Matleena Kukkonen), mutta tukisumma pysyy samana. Lisätiedot Tiina Taavitsainen, lähetystyön ja kansainvälisen vastuun sihteeri, puh Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto kumoaa voimassaolevat nimikkosopimukset Suomen Lähetysseuran kanssa ja antaa kirkkoneuvostolle tehtäväksi laatia ja hyväksyä johtokunnan esityksen mukainen yksi yhtenäinen palvelusopimus.

23 23 LUTTILAN AITAHANKESUUNNITELMA Kn 17, Kn 17, KJ 3 2. Seurakunnan on pidettävä hautausmaa sen arvoa vastaavasti hoidettuna. Hautausmaan ja 1 momentissa tarkoitetun tunnustuksettoman hauta-alueen tulee olla aidattu tai muuten selvästi erottuvalla tavalla rajattu. Luttilan hautausmaa on rajattu kuusiaidalla osittain Voimatien ja Savontien varrella. Lounais- ja länsipuolella hautausmaa rajautuu osittain Varkauden kaupungin kevyenliikenteenväylään ja hautausmaan viheralueeseen ja näiltä osuuksilta selkeä rajaus hautausmaalta puuttuu. Luttilan hautausmaata on laajennettu viimeksi 2000 luvun puolivälissä ja maanomistus on lähes nykyisen kaavan mukainen. Aidattomalla hautausmaan osalla on esiintynyt epäasiallista ja luvatonta liikennettä. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi aitahanke on nyt ajankohtainen toteuttaa KJ 3 2 mom. mukaiseksi. Aitahankkeen taustaa: Luttilan aitahanketta aloitettiin keväällä 2014 valmistelemaan työryhmällä, johon on kuulunut kirkkoherra Olli Tynkkynen, hallintojohtaja Olli Siivola, kirkkoneuvoston jäsen Marita Rundelin ja seurakuntapuutarhuri Seija Kotilainen. Aitatyöryhmässä tutustuttiin aitahankkeeseen ja aluksi oli mukana myös Könönpellon hautausmaan kuusiaidan uusiminen tai muuttaminen. Tuolloin työryhmässä päädyttiin vain Luttilan hautausmaan aitaamisen valmisteluun. Luttilan hautausmaata rajaa kuusiaita noin 230 metrin matkalta Voimatien varrella ja sen lisäksi hautausmaalla on noin 500 metriä kuusiaitaa rajaamassa vanhaa maankäsittely aluetta../..

24 24 Luttilan aitahankesuunnitelma Kn 17, / luvun alkupuolella toteutettiin metalliportit Voimatien varrelle, kolme käyntiporttia ja kaksi kaksilehtistä ajoporttia. Kustannuksiin osallistui tuolloin hautainhoitorahasto. Luttilan ja Könönpellon hautausmaiden korkeiden kuusiaitojen hoitokustannukset ovat nosturiauton avulla noin 5000 euroa/vuosi. Kuusiaita täytyisi leikata joka vuosi, ettei sen kasvu häiriinny tai kuiva kokonaan. Nykyisin säästösyistä kuusiaidat leikataan joka toinen vuosi. Työryhmän valmistelun perusteella aitahankkeelle varattiin määräraha investointia varten, vuosille ,00 euroa ja ,00 euroa. Lupamenettelyn mukaan ko. aitahanke ei ole alistusasia, jos kuusiaita muutetaan joksikin muuksi tai jos metalliaita pysyy malliltaan samana. Seurakunta voi päättää itse uudesta aidasta em. seikkojen perusteella. Aitahankkeelle tarvitaan Varkauden kaupungin rakennusvalvonnasta toimenpidelupa. Työryhmän kokoontumisten perusteella on muodostunut aitahankkeesta kolme vaihtoehtoa: 1. Ensimmäinen vaihtoehto, jossa Luttilan hautausmaa aidataan kokonaan ja se toteutetaan kahdessa osassa. Ensiksi vuonna 2015 poistetaan rajaava kuusiaita Voimatien varrelta ja sen tilalle asennettaan metalliaita, koska se on hautausmaan alkuperäinen julkisivu ja suoralinjainen. Toisessa osassa vuonna 2016 poistetaan kuusiaita ja tilalle asennetaan puinen aita. Kuusiaitaa jätetään vielä rajaamaan vanhan maanainesten käsittelyaluetta, kunnes se saadaan siistittyä. Ko. alue on siirtynyt hautausmaan länsiosan aidatulle alueelle ja haudoista tuleva ylijäämämaa käsitellään hautausmaan alaosan viheralueella../..

25 25 Luttilan aitahankesuunnitelma Kn 17, /.. Seurakunnan omana työnä voidaan toteuttaa kuusiaidan poistaminen ja aitojen maanrakennustyöt, metalliaita kilpailutetaan ja puuaitarakenteet teetetään esim. pajatoiminnalla. (kartta 1). 2. Toinen vaihtoehto perustuu tarkennuksiin, joita pohdittiin työryhmän kokouksessa Pohdittiin myös työllistävää vaikutusta. Esitetään, että nykyinen noin 70 metrin pituudella oleva metalliaita kunnostetaan ja kuusiaidan tilalle asennetaan puuaita. Konehallin liittymään asennetaan metalliportti. Portteihin ja kulmiin asennetaan kivipylväät ryhdittämään suoria linjoja ja tukemaan käyttöportteja. Haasteellisinta tässä vaihtoehdossa on suunnittelu, miten saada metalliaita ja puuaita kohtaamaan hautausmaan arvokkuus huomioiden. Metalliaita on puuhun verrattuna lähes ikuinen. Hanke toteutetaan kuten 1 vaihtoehto. (kartta 2). 3. Kolmas vaihtoehto on yhdistelmä edellisistä, jossa nykyisen mallinen metalliaita asennetaan koko Voimatien varrelle hautausmaan julkisivulle. Portteihin ja kulmiin asennetaan kivipylväät ryhdittämään ja tukemaan käyntiportteja. Muu osa hautausmaasta aidataan kasveilla ja puuaidalla vaihtelevasti. Puuportit vahvistetaan kivipylväillä ja metallirungolla. Kasveilla rajataan metsäiset alueet. Kevyellä puuaidalla rajataan ne alueet, joilla estetään kulkeminen. Osa hautausmaasta on jo rajattu esim. idänvirpiangervolla tunnustuksettomalla hautaalueella. Metalliaita kilpailutetaan. Seurakunnan omana työnä voidaan toteuttaa kuusiaidan poistaminen, maanrakennustyöt ja kasvien istutukset. Puurakenteet tehdään joko omana työnä tai teetetään esim. pajatoiminnalla. Metalliaita ja reuna-alueiden kasvillisuus ei vaadi intensiivistä hoitoa. Tarvittaessa kasveja täydennetään sekä puuportteja ja puurakenteita hoidetaan. (kartta 3)../..

26 26 Luttilan aitahankesuunnitelma Kn 17, /.. Työryhmän jäsenenä seurakuntapuutarhuri puoltaa vaihtoehtoa 3, koska siinä voidaan saada säästöä hautausmaan aidan arvokkuuden kärsimättä ja toteutuksella tähdätään pitkälle tulevaisuuteen kestävän kehityksen periaatteella. Aita on näkyvä kaikkialta, mutta varsinkin julkisivu on kaikkein tärkein. Usein hautausmaalle kuljetaan pääportin kautta. Luttilan kaunis siunauskappeli on osa aitakokonaisuutta. Hautausmaan näkyvä tunnelma, esim. jouluna kynttilöiden valo välittyy aidan läpi, mutta se estää asiaan kuulumattomien kulkua tai häirintää. Hautausmaalta katsottuna aidan merkitys on hyvin erilainen, katsojasta riippuen ja missä läheisen hauta sijaitsee. Kasvillisuus luo rauhallisuutta ja vuodenajat lisäävät värien vaihtelevuutta. Kasvillisuutta hoidetaan osana muuta hautausmaata. Tällä vaihtoehdolla on työllistävä vaikutus laaja-alaisesti. Metalliaita työllistää yritystoimintaa, muu osa aitahankkeesta määräaikaisia työntekijöitä, puuosaajia ja viherrakentajia. Alustava kustannusarviovertailu toimitetaan kokoukselle. Lisätiedot Seija Kotilainen, seurakuntapuutarhuri, puh Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto hyväksyy Luttilan aitahankkeen toteutettavaksi vaihtoehdon nro 3 mukaisesti. Merkittiin, että seurakuntapuutarhuri Seija Kotilainen oli kutsuttu kokoukseen esittelemään aitahankesuunnitelmaa. Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn huhtikuun kokoukseen lisäselvityksiä varten.

27 27 KIRKKOPÄIVÄT KOUVOLASSA Kn 18, Kn 18, Varkauden seurakunnasta on useina vuosina järjestetty retki joka toinen vuosi pidettäville Kirkkopäiville. Retkelle on osallistunut työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Tänä vuonna valtakunnalliset Kirkkopäivät järjestetään Kouvolassa Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää, että Kouvolan kirkkopäiville osallistutaan lauantaina järjestettävällä retkellä, johon luottamushenkilöillä yhdessä työntekijöiden kanssa on tilaisuus osallistua yhteiskyydityksellä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt voi hänen henkilökohtainen varajäsenensä osallistua.

28 28 KOLEHTILUETTELO AJALLE Kn 19, Kn 19, Kolehtiluettelo toimitetaan kokoukseen. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtiluettelon.

29 29 JOHTAVAN DIAKONIAVIRANHALTIJAN SIJAINEN VUOSINA Kn 20, Spjhk 56 Johtavan diakoniaviranhaltijan sijaisena vuonna 2014 on toiminut Heli Kylmänen. Puheenjohtaja: Käsittely: Seurakuntapalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvoston päätettäväksi, että johtavan diakoniaviranhaltijan viransijaisena toimii edelleen Heli Kylmänen ja että sijaisen palkkausta tarkistetaan seurakunnan yleisen käytänteen mukaisesti alkaen vuoden loppuun saakka. Esitystä muutettiin johtavan diakoniaviranhaltijan esityksestä siten, että Heli Kylmänen toimisi viransijaisena ajalla Perusteluna on yhdenmukainen käytäntö kirkkoherran sijaisuuskäytännön kanssa. Johtavan diakoniaviransijaisena toimii ajalla Heli Kylmänen. Kn 20, Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntapalvelun johtokunnan esityksen.

30 30 KASVATUSTYÖN JOHTAJAN SIJAISEN VALINTA VUOSILLE Kn 21, KJK 5, Kirkon palkka- ja taloushallinto uudistus (Kipa) ja operatiivinen esimiestyö vaativat, että esimiehille on nimetty sijainen. Kasvatustyön johtaja sijaisena vuonna 2014 on toiminut nuorisotyön ohjaaja Tiina Taavitsainen Ktj esitys: Kjk päätös: Kasvatustyön johtokunta esittää edelleen hallinnolle, että 1. kasvatustyön johtajan sijaiseksi vuodelle 2015 valitaan nuorisotyön-ohjaaja Tiina Taavitsainen ajalle sijaiselle maksetaan sijaistamiskorvausta seurakunnan yhtenäisen käytänteen mukainen Esitys hyväksyttiin Kn 21, Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy kasvatustyön johtokunnan esityksen sillä muutoksella, että valinta suoritetaan muiden esimiessijaisuuksien kanssa yhdenmukaisesti ajalle

31 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUSAJANKOHDAT Kn 22, Kn 22, KJ 9:1: Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. KJ 9:1, kommentaariosa: 1. Kirkkovaltuusto ei voi antaa kirkkoneuvoston ohjesäännössä sitovia määräyksiä kirkkoneuvoston kokousten ajasta, paikasta ja kutsumistavasta, koska KJ jättää ne kirkkoneuvoston itsensä päätettäväksi. Sen sijaan kirkkoneuvosto voi päättää ohjeenluontoisesta kokousaikataulusta, josta tarpeen mukaan poiketaan. Kirkkoneuvosto on kokoontunut pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisen viikon keskiviikkona ja esityslistat on tullut jakaa tai postittaa siten, että ne ovat olleet jäsenillä viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Henkilöstöjaosto on edellisellä kaudellaan hyväksynyt esityslistojen toimittamistavaksi sähköpostitse tapahtuneen jakelun. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää, että 1) kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona alkaen klo 17.00; ja 2) esityslistat toimitetaan jäsenille siten, että ne ovat heillä viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kirkkoneuvosto päättää samalla esityslistojen toimittamistavasta. Esityslistat toimitetaan jäsenille edelleen suntioiden jakamina tai postitse.

32 32 KIRKKONEUVOSTON TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Kn 23, Kn 23, Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat ja mahdollisesti kokoukseen mennessä tulevat tiedotettavat asiat: 1) Kirkkoneuvoston edustajien terveiset toimielimistä 2) Pöytäkirjoja (liitteet) - kirkkoherran viranhaltijapäätökset marraskuussa kirkkoherran viranhaltijapäätökset joulukuussa hallintojohtajan viranhaltijapäätökset marraskuussa hallintojohtajan viranhaltijapäätökset joulukuussa ) Ilmoitus, Kinnunen Rebekka Kanttori Rebekka Kinnunen on ilmoittanut ottavansa viran vastaan lukien. 4) Papiston ja kanttoreiden vapaapäiväsuunnitelma ajalta tammi- toukokuulta 2015 (liite) 5) Luottamushenkilöiden perehdyttäminen Luottamushenkilöiden tehtäviin siunaaminen ja perehdytysseminaari järjestetään sunnuntaina, alkaen klo 10 messulla pääkirkossa. Merkittiin tiedoksi.

33 33 KOKOUKSESSA LÄSNÄOLEVIEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Kn 24, Kn 24, Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto kirjaa pöytäkirjaan läsnä olevien mahdollisesti esille ottamat asiat. 1) Kotimaa lehti luottamushenkilöille Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Alanen esitti toivomuksen, että osana uusien luottamushenkilöiden tehtäviinsä perehdyttämistä heille tilattaisiin Kotimaa lehti. Tiedottaja lähettää kyselyn luottamushenkilöille sähköpostitse.

34 34 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kn 25, Kn 25, Puheenjohtaja: Puheenjohtaja antaa Kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen.

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 10.4.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 19.30 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015. Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj.) Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015. Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj.) Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja Päivämäärä 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 17.50 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.15 18.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra ESITYSLISTA 1/2010 1 (21) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) ASIALISTA 1 / 2013 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 1/2015 Sivu 1

Kirkkoneuvosto N:o 1/2015 Sivu 1 N:o 1/2015 Sivu 1 Kokousaika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, vpj., poissa Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS... 283 202 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot