ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1/19

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1/19"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1/19 Kehittämislautakunta Aika klo 17:00-18:25 Paikka Kunnanviraston kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 16 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 17 Tiejaoston nimeäminen 6 18 Yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa 9 19 Kehittämislautakunnan toimintasuunnitelma Asumisen markkinointi Kehittämislautakunnan alaisuuteen kuuluvien ryhmien ja toimikuntien muistioiden jako Ajankohtaiset asiat Muut asiat 16

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 2/19 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Tornio Tarja puheenjohtaja Virtanen Immo varapuheenjohtaja Ahola Pirjo jäsen Avovaara Arto jäsen Laurila Hannele jäsen Liipola Jukka jäsen Vilander Sari-Anna jäsen Muut läsnä Kitala Kari kunnanhall.pj. Salomaa Miika nuorisovaltuuston edustaja Nieminen Juri kunnanjohtaja Maunula Isa kehittämispääll., esittelijä Lohtari Pirkko sihteeri Allekirjoitukset Tarja Tornio Puheenjohtaja Pirkko Lohtari Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm 7 / Tarkastuspvm 7 / Jukka Liipola Sari-Anna Vilander Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnanviraston neuvonta, 15 / Virka-asema ja allekirjoitus kehittämispäällikkö Isa Maunula

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 3/19 Lisätietoja antavat Kehittämispäällikkö Isa Maunula, puh , sähköposti:

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 4/19 Kehittämislautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KEHLTK Ehdotus: Päätös: Kokouskutsu on toimitettu hallintosäännön 47 :n mukaisesti kehittämislautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oi keus tai -vel vol li suus, vähintään viittä (5) päivää ennen kokousta. Joten puheenjohtaja toteaa kokouksen asianmukaisesti koolle kut su tuksi ja mi käli enem män kuin puo let jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätös valtai seksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 5/19 Kehittämislautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KEHLTK Ehdotus: Päätös: Lautakunta valitsee Hannele Laurilan ja Jukka Liipolan tarkastamaan täs tä ko kouk ses ta laa dit ta van pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Liipola ja Sari-Anna Vilander.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 6/19 Kehittämislautakunta Kehittämislautakunta Tiejaoston nimeäminen KEHLTK voimaan tulleen hallintosäännön muutoksen (kvalt ) mukaan: 11 Kehittämislautakunnan tehtävä Kehittämislautakunnan tehtävänä on edistää kunnan yleistä kehittymistä, kuntasuunnittelua, vastata kunnan markkinoinnista, elinkeinotoimesta ja matkailun kehittämisestä, vastata kylien kehittämisestä, vapaa-ajansukastoiminnasta sekä vastata yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinnosta. Yksityisteitä koskevia asioita varten on asetettu tiejaosto, johon lautakunta nimeää toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunta valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 12 Kehittämislautakunnan ratkaisuvalta Lautakunta 1. vastaa osaltaan kunnan markkinoinnin, elinkeinotoiminnan, matkailun ja kylien kehittämisestä, vapaa-ajanasukastoiminnasta sekä kuntasuunnittelutoiminnasta; 2. päättää avustuksen myöntämisestä yksityisen tien tienpitoon. Tiejaosto Toimii yksityisistä teistä annetun lain ja -asetuksen tarkoittamana toimielimenä ja päättää kunnan, kunnanhallituksen tai tielautakunnan päätettäviksi määritellyt asiat. Kuntalain 18 :n 4 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Varsinaiset ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan samassa vaalitoimituksessa. Jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen, joka voidaan valita myös puheenjohtajaksi. Kuntalain 20 :n mukaan valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Hallintosäännön 11 :n mukaan tiejaostossa on yksi (1) varapu-

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 7/19 Kehittämislautakunta Kehittämislautakunta heenjohtaja. Tasa-arvolain 4 :n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Isa Maunula, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta 1. valitsee tiejaostoon kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi ; 2. nimeää varsinaisiksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätös: 1. Tiejaostoon valitaan: Jäsen Vilho Laakso Tiina Saarinen Kari Lyyrylä Varajäsen Pirjo Ahola Jukka Liipola Arto Avovaara 2. Puheenjohtajaksi nimettiin Vilho Laakso ja varapuheenjohtajaksi Tiina Saarinen. KEHLTK Kehittämislautakunnan edellisessä kokouksessaan tekemässä tiejaoston valinnassa oli painovirhe toimikaudessa. Virheellinen teksti: 1. valitsee tiejaostoon kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi Korjattu teksti: 1. valitsee tiejaostoon kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Isa Maunula, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta muuttaa päätöksensä tiejaos-

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 8/19 Kehittämislautakunta Kehittämislautakunta ton toimikauden osalta siten, että tiejaoston toimikausi on neljä (4) vuotta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 9/19 Kehittämislautakunta Yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa 60/14.01/2013 KEHLTK Yritysystävällisyydellä tarkoitetaan julkisen päätöksenteon joustavuutta, nopeutta ja tehokkuutta esimerkiksi kaavoitus- ja tonttipolitiikassa ja toisaalta yrityksille suunnatun palvelutarjonnan yrityslähtöisyyttä. Yritysvaikutusten arvioinnilla pyritään käytännössä ennakoimaan eri päätösten vaikutuksia yritysten ja työllisyyden näkökulmasta. Tavoitteena on monipuolistaa päätöksenteon tueksi tarjolla olevaa taustamateriaalia. Yritysystävällisyys-hanke ( ) pohjautui Lahden alu een kilpailukyky- ja elinkeinostrategian visioon siitä, että Lahden alue on vuoteen 2015 mennessä Suomen yritysystävällisin alue. Kuntajohtajien päätöksestä ryhdyttiin kehittämään maakuntaan yhteistä mallia. Han ket ta ra hoit ti vat La kes 50% ja Päi jät-hä meen liit to 50% (EAKR, Eu roo pan Aluekehitysrahasto). Vastuu yritysvaikutusten arvioinnin järjestämisestä on aina valmistelusta vastaavalla viranhaltijalla. Strategisen tason päätöksissä (strategiat, ohjelmat, linjaukset) elinkeinoelämän näkökulma ja yritysvaikutukset ovat osana valmistelua. Päätöskokonaisuuksissa, hankkeissa ja yksittäisissä päätöksissä tunnistustyökalu ja arviointilomake ovat valmistelijan tukena yritysvaikutusten arvioinnissa. Rutiinipäätöksissä, jotka toteuttavat olemassa olevaa linjaa, ei tarvita yritysvaikutusarviointia. Arviointi ei ole päätösesitys, vaan sitä käyttämällä päästään yritysystä välli sem pään, avoi meen päätöksentekoon, jossa huomioidaan elin kei noelä män tar peet. Ar viointi tarjoaa tukea tilanteisiin, joissa ei pe rin teisesti olla to tuttu ajat telemaan elinkeinoelämän näkökulmaa. Yritysvaikutukset raportoidaan yleensä päätöksen esittelyn yhteydessä lautakuntien, kunnanhallitusten sekä valtuustojen kokouksissa. Yritysvaikutukset voidaan listata osana pohjaehdotuksen esittelytekstiä. Strategioiden ja ohjelmien osalta raportointi tapahtuu pääsääntöisesti osana lopullista tekstiä. Liite 1/2013 lomake Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Isa Maunula, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta ottaa käyttöön yritysvaikutusten arviointimallin ja valitsee käyttöön liitteenä olevan lomakkeen.

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /19 Kehittämislautakunta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /19 Kehittämislautakunta Kehittämislautakunnan toimintasuunnitelma KEHLTK Liitteenä toimintasuunnitelma vuodelle Liite 2/2013 toimintasuunnitelma Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Päätös: Isa Maunula, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta merkitsee asian tiedokseen. Toimintasuunnitelma merkittiin tiedoksi. Suunnitelma päivitetään, kun kunnan strategia valmistuu. Markkinointistrategia vuodelle 2014 päivitetään syksyllä 2013

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /19 Kehittämislautakunta Asumisen markkinointi KEHLTK Kunnanvaltuuston hyväksymän strategian mukaan hallittu väestönkas vu on yksi kun nan tavoitteista. Kehittämislautakunnan yhtenä tehtävänä on huolehtia kunnan viestin nästä ja markkinoinnista ja asumisen mark kinointi osa efektiivistä kuntamarkkinointia. Tarkempi asumisen markkinoinnin esittely tapahtuu lautakunnan kokouksessa. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Päätös: Isa Maunula, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta merkitsee asian tiedokseen. Ehdotus hyväksyttiin.

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /19 Kehittämislautakunta Kehittämislautakunnan alaisuuteen kuuluvien ryhmien ja toimikuntien muistioiden jako KEHLTK Kehittämislautakunnan alaisuudessa toimivat kuukaisittain kokoontuvat elinkeinoryhmä ja vapaa-ajanasukasneuvottelukunta. Tiejaosto ja Päi jät-hä meen maa seutuhallin non yh teis toi min ta-alu een hen kilökunta kokoontuvat tarvittaessa. Kustakin kokouksesta laaditaan muistio. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Päätös: Isa Maunula, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta päättää, että kehittämislautakunnan toimintaval lan alai suu teen kuu lu vien elin kei noryhmän, vapaa-ajanasukasneu votte lu kun nan, tie jaos ton ja Päi jät-hä meen maa seutuhallin non yh teis toi min ta-alu een muistiot toimi tetaan kuukausittain esityslistan mukana sähköiselle alustalle. Ehdotus hyväksyttiin.

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /19 Kehittämislautakunta Ajankohtaiset asiat KEHLTK Yksityisteiden kunnossapitoavustus Asikkalan kunta myöntää yksitysteille kunnossapitoavustusta seuraavin perustein: - tielle on perustettu tiekunta - tien vaikutuspiirissä on ainakin yksi talous, joka käyttää tie tä lä pi vuoden - kunnossapitoavustusta myönnetään vakituiseen asuntoon asti Kunta voi itse päättää, myöntääkö se avustusta yksityisteille. Vuonna 2012 kunnossapitoavustusta sai 129 tiekuntaa 303 kilometrille. Avustusta jaettiin euroa. Vuodelle 2013 lautakunta on varannut jaettavaksi euroa. Avustushakemukset jätetään maaliskuun loppuun mennessä. Pääsiäinen siirtää viimeisen jättöpäivän huhtikuulle ( ). Ilmoitus hausta julkaistaan maaliskuun alussa Päijät-Häme-lehdessä, kunnan verkkosivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. 2. Seuraintalojen kiinteistövero ja yleisten alueiden kunnostustöiden rakentamisavustus Kehittämislautakunta jakaa kylätoimikuntien asukasyh dis tyk sien ja seu ro jenta lojen haettavaksi yleisten töiden rakentamisavustuk sen ja seu ro jen ta lojen kiinteistöveron. Avustus on tarkoitettu talkoilla toteutetta vien yleis ten aluei den työkohteiden tarvikkeiden ym. hankintaan. Kiinteistöveroa vastaava summa palautetaan seuraintaloille kokonaisuu des saan. Vuonna 2012 annettiin kiinteistöveroa vastaavaa korvausta 1543 euroa ja myön net tiin ra ken ta misavustusta 2456 euroa. Vuodelle 2013 on varattu yhteensä 4000 euroa. Avustusta haetaan toukokuun loppuun mennessä. Avustus maksetaan, kun kuittikopiot on toimitettu lautakunnalle. Ilmoitus hausta julkaistaan toukokuun alussa Päijät-Häme-lehdessä, kun nan verkko sivuilla se kä kunnan ilmoitustaululla. 3. Viljelijätuki-infot Kasvua Hämeessä-hankkeen järjestämät viljelijätuki-infot ovat kunnalle maksuttomia tapahtumia. Niissä tiedotetaan alueen viljelijöille ajankohtaisista asioista ja tukien muutoksista. Hankkeessa on mukana Koulutuskeskus Salpaus, MTK, HAMK, Pro Agria Häme ja Elinkeino-, Liikenne- ja ympäristövirasto. Hanketta rahoittaa Euroopan Maaseudun kehittämisrahasto.

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /19 Kehittämislautakunta Lähialueen infot: Vääksyssä torstaina klo OP:n kokoustila Kärkölässä tiistaina klo Urheilutalolla Sysmässä torstaina klo 9.00 valtuustosali Hollolassa tiistaina klo valtuustosali Valmistelija/lisätietoja Isa Maunula, puh , Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedokseen. Ehdotus hyväksyttiin.

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /19 Kehittämislautakunta Muut asiat KEHLTK Arto Avovaara kertoi Nastolassa vireillä olevasta Nastori.net-hankkeesta. Seuraava kokous klo 17.00

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /19 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Kehittämislautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 15, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 16 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite, sähköposti ja telefax Asikkalan kehittämislautakunta osoite: Rusthollintie 2, VÄÄKSY postiosoite: PL 6, VÄÄKSY sähköposti: telefax: (03) Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoskisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Katso jäljempänä. Liitetään pöytäkirjaan.

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /19 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnallisvalitus Valitusviranomainen: Kouvolan hallinto-oikeus osoite: Kauppalankatu 43 C, KOUVOLA postiosoite: PL 401, KOUVOLA sähköposti: telefax: Valitusaika: 30 päivää Hallintovalitus Valitusviranomainen: Kouvolan hallinto-oikeus osoite: Kauppalankatu 43 C, KOUVOLA postiosoite: PL 401, KOUVOLA sähköposti: telefax: Valitusaika: 30 päivää Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä x.x Valitusaika päättyy xx.x Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Valitusaika: päivää Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai noastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuskirjelmän / valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennök senä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan tai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa.

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /19 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkir jaan

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1/23

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1/23 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1/23 Kehittämislautakunta Aika 05.11.2013 klo 17:00-19:55 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 1/16

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 1/16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 1/16 Vapaa-aikalautakunta Aika 04.12.2014 klo 18:00-19:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Asia Sivu 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 Kunnanhallitus 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot