RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET"

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/2015

2 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET Tuloslaskelma - Resultaträkning Rahoituslaskelma - Finansieringskalkyl Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor Verotulot Skatteintäkter Rahoitus Finansiering Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda Talonrakennusinvestoinnit Husbyggnadsinvesteringar Kuntatekniikan investoinnit Kommunteknikens investeringar Irtaimen hankinta ja muut investoinnit Anskaffning av lös egendom och andra investeringar TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER Konsernihallinto - Koncernförvaltning Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovårdssektor Sivistystoimi - Bildningssektorn Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Räddningsverket i Östra Nyland Liikelaitokset - Affärsverk... 52

3 3 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Kokonaistuotanto Suomen bruttokansantuotteen volyymi on supistunut viimeiset kolme vuotta peräkkäin. Uusimpien ennusteiden mukaan talous supistunee vielä kuluvana vuonna eli neljäntenäkin vuotena. Vuodeksi 2016 ennustetaan vähäistä kasvua. Suomen talous kasvaa ennusteiden mukaan tulevina vuosinakin muita maita hitaammin, vaikka öljyn hinta on alhaalla ja muun euroalueen kasvu jatkuu. Viennin nopeaa piristymistä ei ole näköpiiris-sä. Koska vienti on heikkoa, myös investoinnit uuteen kapasiteettiin jäävät vähäisiksi. Työllisyys Työllisyysaste eli työllisten osuus vuotiaiden koko ikäluokasta oli heinäkuussa 70,7 prosenttia. Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta kasvoi yhä edellisen vuoden heinäkuusta. Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten vuotiaiden työttömyysaste oli heinäkuussa 17,4 prosenttia, mikä oli 5,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Kesällä työttömyysaste yleisesti paranee kausivaihtelun vuoksi. Tilastokeskuksen laskema nuorten työttömyysasteen trendi oli 24,0 prosenttia. Porvoon työttömyysaste oli heinäkuussa 11,5 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuosi sitten. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 2 854, josta alle 25-vuotiaita oli 442. Yli vuoden työttömänä olleita oli 911. Avoimien työpaikkojen määrä on 259 työpaikkaa. Hintataso Hintatason muutos on laskeva. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat olivat heinäkuussa 0,2 prosenttia pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Kuluttajahintoja laskivat mm. polttonesteet, asuntojen korkokustannukset ja maitotuotteet. Euroalueella hintataso kuitenkin nousi 0,2 prosenttia. Kuntatalouden hintaindeksi nousi kesäkuussa vuositasolla 0,2 prosenttia ja kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 0,6 prosenttia. Kuntatalouden menojen hintaindeksin nousuun vaikutti etenkin henkilöstökustannusten kasvu sekä tavaroiden ja palvelujen hintojen nousu. Kuntatalouden hintaindeksin nousua hillitsi investointi- ja rahoitusmenojen aleneminen. Rahamarkkinat Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskoron 0,05 prosentissa jo viime syyskuusta lähtien. Osakemarkkinat ovat reagoineet kurssilaskuilla Kiinan kasvunäkymien heikkenemiseen. Kolmen kuukauden euriborin odotetaan pysyvän ennallaan lievästi negatiivisena seuraavan puolen vuoden aikana. Totalproduktion Bruttonationalproduktens volym har i Finland minskat under de tre föregående åren. De nyaste prognoserna visar att ekonomin troligen kommer att minska ännu under det pågående, dvs. det fjärde året i rad. En liten tillväxt förväntas år Finlands ekonomi växer enligt prognoserna också under kommande år långsammare än i andra länder även om oljepriset är lågt och tillväxten i det övriga euroområdet fortsätter. Ett snabbt uppsving av exporten är inte att vänta. Eftersom exporten är svag blir också investeringarna i nytt kapacitet små. Sysselsättning Sysselsättningsgraden dvs. andelen sysselsatta av åringar var i juli 70,7 procent. Arbetslöshetsgraden, dvs. arbetslösas andel av arbetskraften ökade fortfarande från juli föregående år. Arbetslöshetsgraden var 8,4 procent, vilket är 1,4 procentenheter svagare än ett år tidigare. Arbetslöshetsgraden för unga mellan 15 och 24 år var 17,4 procent i juli, vilket är 5,3 procentenheter högre än i juli föregående år. Arbetslöshetsgraden blir vanligen på sommaren bättre på grund av säsongvariation. Trenden för arbetslöshetsgraden hos unga som Statistikcentralen har räknat var 24,0 procent. Arbetslöshetsgraden i Borgå var i juli 11,5 procent, vilket är 0,8 procentenheter svagare än för ett år sedan. Antalet arbetslösa och permitterade var personer. Av dem var 442 under 25 år. Antalet personer som hade varit arbetslösa över ett år var 911. Antalet lediga arbetsplatser är 259. Prisnivå Förändringen av prisnivån är sjunkande. Enligt Statistikcentralen var konsumentpriserna i juli 0,2 procent lägre än för ett år sedan. Konsumentpriserna sänktes bl.a. av bränslen, bostädernas räntekostnader och mjölkprodukter. I euroområdet steg prisnivån ändå med 0,2 procent. Kommunekonomins prisindex steg i juni på årsnivån med 0,2 procent och prisindexet på kommunal basservice steg med 0,6 procent. Ökningen av prisindexet för utgifterna i kommunekonomin påverkades särskilt av ökningen av personalkostnader samt ökningen av priser på varor och tjänster. Ökningen av kommunekonomins prisindex dämpades av lägre investeringsoch finansieringsutgifter. Finansmarknaden Europeiska centralbanken ECB har hållit styrräntan vid 0,05 procent sedan förra september. Aktiemarknaderna har reagerat på de svagare tillväxtutsikterna i Kina med nedgång av kurser. Tre månaders euribor förväntas förbli oförändrad lite negativ under de kommande sex månaderna.

4 4 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget Talouden seurantaraportti on laadittu elokuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmasosaa. Aikaisempien vuosien perusteella kokonaismenojen toteutumisaste saisi olla noin 66 prosenttia, jotta talousarviomäärärahat riittäisivät koko vuodeksi. Tulojen toteutumisasteen tulisi olla noin 64 prosenttia. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät elokuun toteutumat, vuosiennusteet ja sitovien tavoitteiden ennusteet. Vuoden 2015 talousarvion investointiosaan on lisätty talousarviomuutoksena edelliseltä vuodelta keskeneräisiksi jääneet investointihankkeet käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta, yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Uimahallin korjauksen lisämääräraha, 0,4 miljoonaa euroa on rahoitettu talonrakennuksen määrärahoilla. Antolainoihin on lisätty 0,25 miljoonaa euroa pääomalainaa varten ja rahoitettu vähentämällä korkomenoihin varattua määrärahaa. Rahoituslaskelmassa lainanottovaltuutta on korotettu 1,5 miljoonalla eurolla elinkaarihankkeen vuoden 2015 investointimenojen rahoittamiseksi. Uppföljningsrapporten för ekonomin baserar sig på läget i slutet av augusti. Då har två tredjedelar av budgetåret gått. Utgående från tidigare år borde utfallet för de totala utgifterna vara högst cirka 66 procent, för att budgetanslagen ska räcka för hela året. Utfallet för intäkterna borde vara cirka 64 procent. Sektorernas och uppgiftsområdenas rapporter innehåller utfallet per augusti, årsprognoser och prognoser för de bindande målen. I investeringsdelen i budgeten för 2015 har man som budgetändring lagt till anslag som inte använts föregående år då investeringsprojekt inte har fullbordats, sammanlagt 0,2 miljoner euro. Det extra anslaget för saneringen av simhallen, 0,4 miljoner euro, har finansierats med anslagen för husbygge. Till lånen har det tillagts 0,25 miljoner euro för kapitallån och detta har finansierats genom att anslaget för ränteutgifterna har minskats. I finanskalkylen har fullmakten för upplåning höjts med 1,5 miljoner euro för finansiering av 2015 års investeringsutgifter i livscykelprojektet. Talousarvion toteutuminen Käyttötaloustuloista on toteutunut noin 60 milj. euroa, mikä on 65 prosenttia talousarviosta. Tulot vastaavat aikaisempien vuosien toteutuma-astetta, mutta ovat vähentyneet euromääräisesti miljoona euroa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Käyttötalousmenoja on syntynyt 229 milj. euroa, mikä on 66 prosenttia talousarviosta. Käyttömenot vastaavat ajankohtaa. Käyttömenot ovat kasvaneet noin 0,2 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Ulkoiset menot ovat nousseet noin 2,9 miljoonaa euroa ja sisäiset menot laskeneet 2,7 miljoonaa euroa. Eniten menot ovat nousseet sosiaali- ja perhepalveluissa, erikoissairaanhoidossa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa. Menot ovat laskeneet terveyspalveluissa ja konsernijohdossa. Palkkamenojen toteutumisaste on 68 prosenttia. Palkkojen toteutumisaste on noin 0,5 prosenttiyksikköä tavoitetasoa korkeampi, mikä ennakoi vuositasolla ja sivukuineen noin miljoonan euron ylitystä. Henkilöstömenoihin kohdistettiin erityinen 1,5 miljoonan euron tuottavuustavoite, joka vähennettiin talousarviossa toimialojen henkilöstömenoista. Tuottavuustavoitteeseen kohdennetuista vähennyksistä on elokuussa toteutunut 0,7 miljoonaa euroa. Toimintakate eli käyttötulojen ja käyttömenojen erotus on heikentynyt edellisestä vuodesta 1,2 miljoonalla eurolla. Investoinneista on toteutunut 6,5 milj. euroa eli 29 prosenttia. Kuntatekniikan rakentamiseen on käytetty 43 prosenttia määrärahasta ja talonrakennukseen 24 prosenttia. Budgetutfall per Utfallet för driftsinkomsterna är ca 60 miljoner euro, dvs. 65 procent av de budgeterade. Inkomsterna motsvarar tidigare års utfall men beloppet har minskat med en miljon euro från motsvarande tidpunkt förra året. Driftsekonomiutgifterna är 229 milj. euro, vilket är 66 % av budgeten. Driftsutgifterna motsvarar tidpunkten. Driftsutgifterna har ökat med cirka 0,2 miljoner euro från året innan. De externa utgifterna har stigit med cirka 2,9 miljoner euro och interna utgifterna minskat med 2,7 miljoner euro. Utgifterna har stigit mest inom social- och familjetjänster, specialsjukvården samt kultur- och fritidstjänster. Utgifterna har minskat inom hälsotjänster och koncernledningen. Utfallet för löneutgifterna är 68 procent. Utfallet för lönerna är cirka 0,5 procentenheter högre än den eftersträvade nivån, vilket förutser en överskridning på cirka en miljon euro på årsnivån och med bikostnader. Till personalutgifterna riktades ett särskilt produktivitetsmål på 1,5 miljoner euro som i budgeten minskades från sektorernas personalutgifter. Utfallet för minskningar som ingår i produktivitetsmåletär i augusti 0,7 miljoner euro. Verksamhetsbidraget, dvs. skillnaden mellan driftsinkomster och driftsutgifter har försvagat med 1,2 miljoner euro från fjolåret. Investeringar har genomförts för 6,5 milj. euro dvs. 29 procent. För byggande av kommuntekniken har man använt 43 procent av anslaget och för husbygge 24 procent.

5 5 Toimialojen talousarvioennuste vuodeksi 2015 Toimialat ovat laatineet omat ennusteensa talousarvion toteutumisesta. Ennusteiden mukaan talousarviotuloista jäisi kertymättä 0,9 miljoonaa euroa ja talousarviomenot ylittyisivät 0,5 miljoonalla eurolla. Toimialojen ennusteen kokonaisvaikutus toimintakatteeseen on -1,4 miljoonaa euroa. Konsernihallinnon ennuste päätyy noin 0,7 miljoonan euron nettosäästöön. Sosiaali- ja terveystoimi ennustaa 1,9 miljoonan euron nettoylitystä. Tästä mm. erikoissairaanhoidon kustannusten ennakoidaan nousevan 2,5 miljoonaa euroa yli talousarvion. Sivistystoimi ennustaa 0,3 miljoonan euron nettoylitystä ruotsinkielisessä koulutoimessa. Liikelaitokset ennustavat vähäistä tulojen lisäystä talousarvioon nähden. Verotulot Elokuun verotulotietojen mukaan verotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 4 prosenttia. Kunnallisverotuloja on tilitetty 137 miljoonaa euroa. Kunnallisverotulot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 4 miljoonaa euroa eli 3,1 prosenttia. Kunnallisveroprosenttia korotettiin kuluvalle vuodelle 0,5 prosenttiyksiköllä 19,75 prosenttiin. Veroprosentin korotuksen vaikutus on ollut odotusta pienempi. Kuluvan vuoden kunnallisveron tilityksiin vaikuttaa merkittävästi ensi marraskuussa vahvistettava vuoden 2014 verotus, jossa aikaisemmat ennakolliset tilitykset oikaistaan todelliseen vahvistettuun verotukseen perustuviksi. Marraskuun tilityksestä vähennetään myös joulukuussa veronmaksajille maksettavat veronpalautukset. Ennakkotiedot oikaisu- ja palautusosuuksista kertovat, että vähennys olisi tänä vuonna noin miljoona euroa viimevuotista pienempi. Kaupungin jako-osuus yhteisöveron osalta parani kuluvalle vuodelle 2 prosenttia. Yhteisöverotilitykset ovat kehittyneet odotuksia paremmin. Elokuussa kertymä on noin 1,5 miljoonaa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2014 vahvistettavan verotuksen perusteella yhteisöverotukseen on kuitenkin odotettavissa merkittävä vähennys, joka konkretisoituu vuosien 2016 ja 2017 yhteisöverotilityksissä. Kiinteistöverot tilitetään syyskuun ja marraskuun verotilityksissä. Asuinrakennusten ja yleisten rakennusten kiinteistöveroprosentteja korotettiin 0,05 prosenttiyksiköllä. Kiinteistövero maksetaan veroprosenttien ja kiinteistöjen verotusarvojen perusteella. Valtionosuuksia on kertynyt noin kaksi miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko vuoden valtionosuudet vähenevät edellisestä vuodesta noin 3 miljoonalla eurolla. Koko verorahoitus eli verot ja valtionosuudet yhteensä on kasvanut edellisestä vuodesta noin 4 miljoonaa euroa. Sektorernas budgetprognos för 2015 Sektorerna har utarbetat egna prognoser om budgetutfallet. Av de prognosticerade budgetinkomsterna uteblir 0,9 miljoner euro och budgetutgifterna kommer att vara cirka 0,5 miljoner euro högre. Sektorernas prognos visar att totaleffekten på verksamhetsbidraget är -1,4 miljoner euro. Enligt koncernförvaltningens prognos blir nettobesparingen cirka 0,7 miljoner euro. Social- och hälsovårdssektorn förutser en nettoöverskridning på cirka 1,9 miljoner euro. Av detta förutses bl.a. kostnaderna för specialsjukvården stiga 2,5 miljoner euro över budgeten. Bildningssektorn förutser en nettoöverskridning på 0,3 miljoner euro vid det svenskspråkiga utbildningsväsendet. Affärsverken förutser en liten inkomstökning jämfört med budgeten. Skatteinkomster Enligt uppgifterna om skatteinkomster för augusti har skatteinkomsterna ökat med 4 % jämfört med samma tidpunkt föregående år. Kommunalskatteinkomsterna har redovisats 137 miljoner euro. Kommunalskatteinkomster har ökat med 4 milj. euro, dvs. 3,1 procent från fjolåret. Kommunalskattesatsen höjdes med 0,5 procentenheter till 19,75 procent. Effekten av höjningen av kommunalskattesatsen har varit mindre än förväntat. Redovisningen av det pågående årets kommunalskatter påverkas starkt av beskattningen för år 2014 som fastställs i november. Då rättas de tidigare förskottsredovisningarna så, att de bygger på den faktiska fastställda beskattningen. Från redovisningen i november dras också av skatteåterbäringar som betalas till skattebetalarna i december. Förhandsuppgifterna om rättelse- och återbäringsandelar anger att minskningen vore i år cirka en miljon euro mindre än i fjol. Stadens fördelningsandel av samfundsskatten ökade i början av året med 2 %. Redovisningar av samfundsskatterna har utvecklats bättre än förväntat. Den influtna summan var i augusti cirka 1,5 miljoner större än i fjol. Utifrån beskattningen år 2014 som ska fastställas kan man ändå förvänta en påtaglig minskning i samfundsbeskattningen. Denna minskning konkretiseras i 2016 och 2017 års samfundsskatteredovisningar. Fastighetsskatterna redovisas i skatteredovisningar för september och november. Fastighetsskattesatserna för bostadsbyggnader och allmänna byggnader höjdes med 0,05 procentenheter. Fastighetsskatten betalas enligt skattesatser och fastigheternas beskattningsvärden. Statsandelarna var cirka två miljoner euro mindre än i fjol. Jämfört med det föregående året minskar statsandelarna för hela året med cirka 3 miljoner euro. Hela skattefinansieringen, dvs. skatter och statsandelar totalt, har ökat med cirka 4 miljoner euro från året innan.

6 6 Vuosikate ja toiminnan tulos Vuosikate elokuun lopussa on 12,4 miljoonaa euroa ja toiminnan tulos -1,3 miljoona euroa. Vuosikate on 3,3 miljoonaa euroa parempi ja toiminnan tulos 4,3 miljoonaa euroa parempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Rahoitus Lainojen lyhennyksiä on maksettu elokuuhun mennessä 13 miljoonaa euroa. Uusia talousarviolainoja ei ole vielä nostettu raportointijakson aikana. Sen sijaan lyhytaikaisia lainoja on nostettu kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,8 milj. euroa. Lainojen keskikorko oli 1,0 %. Kaupungin maksuvalmius on ollut tyydyttävä. Årsbidrag och verksamhetsresultat Årsbidraget i slutet av augusti var 12,4 miljoner euro och verksamhetens resultat var -1,3 miljoner euro. Årsbidraget är 3,3 miljoner euro bättre och verksamhetsresultatet 4,3 miljoner euro bättre än i fjol under samma tidpunkt. Finansiering Låneamorteringarna är före slutet av augusti 13 miljoner euro. Inga nya budgetlån har ännu lyfts under rapporteringsperioden. Kortfristiga lån har däremot lyfts för att stadens likviditet har tryggats. Ränteutgifterna för budgetlånen var 0,8 milj. euro under rapporteringsperioden. Medelräntan var 1,0 %. Stadens likviditet har varit nöjaktig.

7 7 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET 2.1 Tuloslaskelma - Resultaträkning TA+m 2015 TOTEUTUMA TOT-% TOTEUTUMA BU+ä 2015 UTFALL UTF-% UTFALL 1-8/ /2014 Toimintatuotot Verksamhetens intäkter Myyntituotot Försäljningsintäkter , Maksutuotot Avgiftsintäkter , Tuet ja avustukset Understöd och bidrag , Vuokratuotot Hyrestintäker , Muut toimintatuotot Övriga intäkter , Yhteensä Sammanlagt , Valmistus omaan käyttöön Tillverkning till eget bruk , Toimintakulut Verksamhetens kostnader Henkilöstökulut Personalkostnader Palkat ja palkkiot Löner och arvoden , Henkilösivukulut Lönebikostnader Eläkekulut Pensionsutgifter , Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader , Palvelujen ostot Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet, tavarat Material och förnödenheter , Avustukset Understöd , Muut toimintakulut Övriga verksamhetskostnader , Yhteensä Sammanlagt , TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG , Verotulot Skatteinkomster , Valtionosuudet Statsandelar , Rahoitustuotot ja kulut Finansiella intäkter och kostnader , Korkotuotot Ränteintäkter , Muut rahoitustuotot Övriga finansiella inkomster , Korkokulut Räntekostnader , Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader , VUOSIKATE ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar , TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPER. RESULTAT , Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ÖVER-/UNDERSKOTT ,

8 8 2.2 Rahoituslaskelma - Finansieringskalkyl TA+m 2015 TOTEUTUMA TOTEUTUMA BU+ä 2015 UTFALL UTFALL 1-8/ /2014 TOIMINNAN RAHAVIRTA KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN Vuosikate Årsbidrag Satunnaiset erät Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel * Yhteensä * Sammanlagt INVESTOINTIEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDE FÖR INVESTERINGAR Investointimenot Investeringsutgifter Rahoitusos. investointimenoihin Finansieringsandelar för invest.utgifter Käyttöomaisuuden myyntitulot Inkomst från försäljning av anläggn.tillg * Yhteensä * Sammanlagt TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAFLÖDE FÖR VERKAMHETEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ OCH INVESTERINGARNA TOTALT ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN Antolainasaamisten lisäykset Ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennykset Minskning av utlåningen * Yhteensä * Sammanlagt LAINAKANNAN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Minskning av långfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av kortfristiga lån * Yhteensä * Sammanlagt MUUT MAKSUVALMIUSMUUTOKSET ÖVRIGA FÖRÄNDR. AV LIKVIDITETEN Toimeksiantojen varojen Förändring av förvaltade medel ja pääomien muutokset och förvaltat kapital Vaihto-omaisuuden muutokset Ändr. av omsättningstillgångar Saamisten muutos Förändringar av fordringar Korottomien velkojen muutos Förändringar av räntefria skulder * Yhteensä * Sammanlagt RAHOITUKSEN RAHAVIRTA FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE YHTEENSÄ TOTALT RAHAVAROJEN MUUTOS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

9 9 2.3 Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor TA+m 2015 TOTEUTUMA TOT-% TOTEUTUMA BU+ä 2015 UTFALL UTF-% UTFALL 1-8/ /2014 KONSERNIHALLINTO KONCERNFÖRVALTNINGEN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , Konsernijohto Koncernledningen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , Konsernijohto yht. * Sammanlagt , Kaupunkikehitys Stadsutvecklingen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , Kaupunkikehitys yht. * Sammanlagt , SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI REGIONALA RÄDDNINGSVÄSENDET Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , *Yhteensä * Sammanlagt ,

10 Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor TA+m 2015 TOTEUTUMA TOT-% BU+ä 2015 UTFALL UTF-% 1-8/2015 KAUPUNGINHALLITUS STADSSTYRELSEN Investointimenot Investeringsutgifter ,8 * Yhteensä * Sammanlagt ,8 KAUPUNKIKEHITYS- STADSUTVECKLINGS- LAUTAKUNTA NÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,4 Valtionosuudet Statsandelar * Yhteensä * Sammanlagt ,0 SOSIAALI- JA TERVEYS- SOCIAL- OCH HÄLSO- LAUTAKUNTA VÅRDSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,1 * Yhteensä * Sammanlagt ,1 SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,5 Valtionosuudet Statsandelar ,0 * Yhteensä * Sammanlagt ,3 PELASTUSLAUTAKUNTA RÄDDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,9 Valtionosuudet Statsandelar * Yhteensä * Sammanlagt ,1 Investointimenot Investeringsutgifter Valtionosuudet Statsandelar * Yhteensä * Sammnanlagt ,0

11 Verotulot Skatteintäkter Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Sammanlagt Kuukausi Månad TILITETYT VEROT REDOVISADE SKATTER Tammikuu Januari Helmikuu Februari Maaliskuu Mars Huhtikuu April Toukokuu Maj Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti ENNUSTE PROGNOS Syyskuu September Lokakuu Oktober Marraskuu November Joulukuu December TILITYS + ENNUSTE REDOVISAT + PROGNOS TALOUSARVIO BUDGET POIKKEAMA DIFFERENS

12 MEUR MEUR Rahoitus Finansiering Lainasalkku Lainasalkku (EUR) Korkomaksut vuoden alusta (EUR) Keskikorko ( %) 1,01 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,1 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) Uudet lainat 2015 (EUR) 0 Lyhennykset 2015 (EUR) Lainojen korkosidonnaisuus Johdannainen 14% Kiinteä 7% Kiinteä 3 vuotta 13% Euribor 6kk 8% ,7 Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) 19,9 18,2 15,8 11, ,9 7,0 Euribor 3kk 57% >2020 Maksuvalmius MEUR MEUR Maksuvalmius Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 28 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 Maksuvalmiustarve Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Rahavarat 12 Neuvotellut lainat 15 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 2 Maksuvalmiusreservi Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi 2 Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 4-6 kk 7-12 kk 1-2 v 3-4 v 5-6 v 7-10 v >10 v Yht. Lainat ,8 Koronvaihtosop Nettopositio Suojausaste 43% 30% 29% 22% 8% 1% 1% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,1 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,0-3,0 Poikkeama 0,0

13 Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2015 kaupungin henkilöstömäärä vähenee yhteensä 54 vakanssilla, joista 9 on virkoja. Palvelussuhteiden määrä elokuun lopussa on 128 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuoden vaihteessa ja 74 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. Vuoden vaihteesta vakituisten palvelussuhteiden määrä on laskenut viidellä palvelussuhteella ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä 122 palvelussuhteella. Lyhytaikaisten määrä vaihtelee raportointihetken ja lyhytaikaisten poissaolojen mukaisesti. Enligt personalplanen kommer stadens personalantal att minska år 2015 med 54 befattningar av vilka 9 är tjänster. Antalet tjänsteförhållanden i slutet av augusti är 128 tjänsteförhållanden mindre än vid årsskiftet och 74 tjänsteförhållanden mindre än under motsvarande tidpunkt år Från årsskiftet har antalet ordinarie anställningsförhållanden minskat med fem anställningsförhållanden och antalet anställningsförhållanden för viss tid har minskat med 122 anställningsförhållanden. Antalet korttidsanställda varierar i enlighet med rapporteringstidpunkten och korta ledigheter. 2.8 Talonrakennusinvestoinnit Husbyggnadsinvesteringar Hanke nro Projektets nr Hankkeen nimi Projektets namn TA 2015 BU 2015 Käytetty / förbrukat TOT-% UTF -% 5050 Hankesuunn. Ja kuntoselv ,4 % 5101 Gammelbackan pvk ,0 % 5770 Energiansäästöinv ,0 % 5201 Uusi terveysasema ,5 % 5260 Vanhusten palv.asuntojen kalust ,0 % 5100 Eestinmäen päiväkoti ,6 % 5120 Pappilanmäen pvk ,6 % 5399 Koulujen korjaus ,1 % 5413 Tolkis skola ja Tolkkisten pvk ,0 % 5419 Västra enhetsskolan ,0 % 5402 Grännäs skola ,7 % 5420 Lyceiparkens skola ,1 % KAIKKI YHTEENSÄ ,2%

14 Hankesuunnitelmat ja kuntoselvitykset Useiden kohteiden hankesuunnitelmat ja kustannusarvioiden laatiminen on meneillään Energiansäästöinvestoinnit Kvarnbackens skolan ilmastoinnin ohjausjärjestelmä on kesän aikana uusittu. Ilmanvaihtojärjestelmää voidaan nyt säätää portaattomasti. Eestinmäen päiväkotiin on laajennuksen ja saneerauksen yhteydessä asennettu aurinkokeräimiä, jotka vähentävät kohteen energiankulutusta.usean rakennuksen energiaselvitykset ovat meneillään ja valmistuvat tämän syksyn aikana, jonka jälkeen ehdotetut toimenpiteet tehdään Uusi terveysasema Selvitystyö, miten uusi terveysasema voidaan sijoittaa nykyisen Näsin terveysaseman yhteyteen, on käynnistynyt. Selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä Vanhusten palvelutalojen kalustaminen Toukovuoren palvelutalo valmistuu vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen kalusteet hankitaan. Palvelutalo rakennetaan ulkopuolisella rahoituksella Palvelutalo 1 Peippolan alueelle on ollut tarkoitus kilpailuttaa seuraava palvelutalo samalla menetelmällä kuin Johanna-koti ja Toukovuoren palvelutalo. Kaavoituksen keskeneräisyyden takia Peippolan palvelutaloa ei saada kilpailutettua niin, että rahoitushakemus ehdittäisiin jättää tänä vuonna Eestinmäen päiväkoti Rakennustyöt valmistuivat ja päiväkoti otettiin elokuussa käyttöön Pappilanmäen päiväkoti Pappilanmäen päiväkodissa on ollut sisäilmaongelmia ja päiväkoti on tällä hetkellä tyhjillään. Tehdyt selvitystyöt osoittavat, että päiväkodin peruskorjaaminen maksaa yhtä paljon kuin uuden päiväkodin rakentaminen ja näin ollen ei ole kannattavaa tehdä peruskorjausta. Toimitilajohto tulee esittämään kaupungin valtuustolle, että Pappilanmäen päiväkodille varatut määrärahat siirretään Mäntykummun päiväkodin uudisrakennushankkeelle Koulujen korjaus, Keskuskoulu, Peipon koulu, Linnankosken lukio Korjaustyöt Keskuskoulun ja Linnankosken lukion osalta ovat meneillään. Keskuskoulun korjaustyöt valmistuvat kesällä 2016 ja lukion korjaustyöt helmikuun 2016 loppuun mennessä Västra Enhetsskolan Koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman laadinta on meneillään ja valmistuu vuoden loppuun mennessä Grännäs skola Grännäs skolanin laajennuksen suunnitelmia on karsittu ja laajennusosaa pienennetty. Korjatut suunnitelmat valmistuvat syyskuun aikana, jonka jälkeen voidaan pyytää urakkatarjoukset Projektplaner och fastighetsbesiktningar Utarbetande av projektplaner och kostnadsberäkningar av nya objekt pågår Investeringar i energibesparing Systemet för styrning av ventilationen i Kvarnbackens skola har förnyats under sommaren. Ventilationssystemet kan nu regleras steglöst. I samband med utvidgningen och saneringen av Estbacka daghem har man placerat solfångare som minskar objektets energiförbrukning. Energiutredningarna i flera byggnader pågår som bäst och blir färdiga under hösten varefter föreslagna åtgärder vidtas Ny hälsostation Utredningsarbetet hur den nya hälsostationen kan placeras i anslutning till den nuvarande Näse hälsostation har börjat. Utredningen blir färdig före utgången av året Inredning av servicebostäder för äldre Majbergets servicehus blir färdigt före utgången av året varefter möblerna skaffas. Servicehuset byggs med extern finansiering Servicehus 1 Avsikten har varit att det följande servicehuset ska konkurrensutsättas på Pepotområdet med samma förfarande som Johannahemmet och Majbergets servicehus. På grund av att planläggningen är bristfällig kan Pepot servicehus inte konkurrensutsättas så, att man skulle hinna lämna in en finansieringsansökan i år Estbacka daghem Byggarbetena blev färdiga och daghemmet togs i bruk i augusti Prästgårdsbackens daghem Prästgårdsbackens daghem har haft inneluftsproblem och daghemmet står för närvarande tomt. Utredningarna som har utförts visar att ombyggning av daghemmet skulle kosta lika mycket som att bygga ett nytt och således är en ombyggnad inte lönsam. Lokalitetsledningen kommer att föreslå stadsfullmäktige att anslaget som reserverats för Prästgårdsbackens daghem överförs till nybyggnadsprojektet för Tallberga daghem Renovering av skolor, Keskuskoulu, Peipon koulu, Linnankosken lukio Renoveringsarbetena i Keskuskoulu och Linnankosken lukio pågår som bäst. Renoveringen i Keskuskoulu blir färdig sommaren 2016 och i gymnasiet före utgången av februari Västra enhetsskolan Utarbetandet av projektplaner för skolan och daghemmet pågår och blir färdiga före utgången av året Grännäs skola Planer för utvidgningen av Grännäs skola har gallrats och utvidgningsdelen har minskats. De omarbetade planerna blir färdiga i september varefter anbudsförfrågningar om entreprenad kan begäras.

15 Lyceparkens skola Koulun peruskorjauksen urakkatarjoukset on saatu ja työ käynnistetään syys-lokakuun vaihteessa. Elinkaarihankkeet Kohteiden urakkatarjoukset on saatu ja päätöksenteko ja töiden käynnistämisen valmistelu on meneillään. Tämän vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä oli olettamus, että hankkeet rahoitetaan leasing-rahoituksella. Kaupunki päätti kuitenkin, että rakennukset rakennetaan omaan taseeseen. Sopimusneuvottelussa selvitetään tämän vuoden rahoitustarve ja tarvittaessa tehdään talousarviomuutos Lyceiparkens skola Anbuden om entreprenad har kommit in och arbetet inleds vid månadsskiftet september oktober. Livscykelprojekten Anbuden om entreprenad har kommit in och beredningen av inledningen av arbetena pågår. När årets budget upprättades antog man att projekten finansieras med leasingfinansiering. Staden beslutade ändå att byggnaderna byggs i egen balans. I avtalsförhandlingarna utreder man behovet av finansiering för detta år och vid behov företar man en budgetändring. 2.9 Kuntatekniikan investoinnit Kommunteknikens investeringar Hankeryhmät Projektgrupp TA2015 BU 2015 Käytetty / förbrukat TOT-% UTF-% Uudisrakennus Nya byggprojekt ,7 % Kadut, perusparannus Gator, vägförbättring ,0 % Kevyen liikenteen väylät Gång- och cykelvägar ,5 % Liikennejärjestelyt Tafikregleringar ,0 % Päällystäminen Beläggning ,6 % Tievalot Vägbelysning ,0 % Puistot Parke ,8 % Satama Hamn ,2 % Avo-ojat, perusparannus Öppna diken, grundlig förbättring ,0 % Alueparannushankkeet Områdesförbättringspojekt ,2 % Työpaikka-alueet Arvetsplatsområden ,9 % Tutkimus ja suunnittelu Utredning och planering ,5 % KAIKKI YHTEENSÄ SAMNNANLAGT ,2 % Kiinteä omaisuus Fast egendom ,2 % Kuntatekniikan investoinnit ovat edenneet pääsääntöisesti työohjelman mukaisesti ja määrärahojen puitteissa. Kunnallistekniikan rakentamista on jatkettu Kevätlaakson ja Kevätkummun alueella, Satamatien osuudella, Mannerheiminkadulle on rakennettu linja-autopysäkit. Ratakadun vierelle on rakennettu pysäköintialue 50 henkilöautolle, Porvoon joen itärannan rantamuuri valmistui ja keskustan esteettömyystyöt jatkuvat. Kaikkia pieniä liikenneturvallisuuskohteita ei pystytä toteuttamaan katusuunnitelmista tehtyjen valitusten johdosta. Työohjelmasta poiketen Aleksanterinkadun pyöräteiden töitä ei päästä aloittamaan tänä vuonna resurssipulan takia. Piispankadun jalkakäytävän levennystöistä ei pystytä tekemään koko suunnitellulta osuudelta viivästyneen aloituksen takia. Vanhan sillan luona olevan käymälän kulut nousivat laajennetun saneerausalueen takia. Päällystystyöt ovat aikataulussa ja talousarvion puitteissa. Muutamien investointiohjelmahankkeiden talousarviot ylittyvät, kuten mm. kävelysillan korjaus ja itärannan tukimuurityöt, töiden aikana ilmenneiden lisävaurioiden takia. Investointimäärärahat tulevat riittämään suunnitelmien mukaiseen toimintaan ja rakentamiseen. Tarvittaessa investointiohjelmaa muuttamalla rahoitetaan yllätykselliset kulut. Kommunteknikens investeringar har i huvudsak genomförts enligt arbetsprogrammet och inom ramarna för anslagen. Byggandet av kommunaltekniken har fortsatt i Vårdalen och Vårberga, vid Hamnvägen, och busshållplatser har byggts vid Mannerheimgatan. Vid Bangatan har byggts ett parkeringsområde för 50 personbilar, strandmuren på östra åstranden blev färdig och arbeten med tillgänglighet fortsätter i centrum. Alla små åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten kan inte vidtas eftersom man har klagat över gatuplaner. I motsats till vad som står i arbetsprogrammet kan arbetet med cykelvägar vid Alexandersgatan inte inledas år 2015 på grund av resursbristen. Alla planerade delar av trottoaren vid Biskopsgatan kan inte göras bredare eftersom byggarbetena inleddes för sent. Kostnaderna för toaletterna vid gamla bron ökade på grund av ett större saneringsområde. Beläggningsarbetena håller tidtabellen och budgeten. Budgeterna för några projekt inom investeringsprogrammet överskrids, såsom reparation av gångbron och arbeten med stödmuren på östra åstranden eftersom man under byggarbeten upptäckte nya skador. Både driftsanslaget och investeringsanslaget kommer att räcka till för den planerade verksamheten och det planerade byggandet. Vid behov finansieras oväntade kostnader genom att ändra investeringsprogrammet.

16 2.10 Irtaimen hankinta ja muut investoinnit Anskaffning av lös egendom och andra investeringar Hankeryhmä Projektgrupp TA2015 BU 2015 Käytetty / förbrukat TOT-% UTF-% KAUPUNGINHALLITUS STADSSTYRELSEN Irtain omaisuus, menot Lös egendom, utgifter ,4 % Kuntayhtymät, menot Samkommunen ,9 % KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA - STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN Irtain omaisuus, menot Lös egendom, utgifter ,4 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Irtain omaisuus, menot Lös egendom, utgifter ,1 % Liikuntapalveluiden kiinteä omaisuus, menot Idrottstjäntens fast egendom ,4 % Liikuntapalveluiden kiinteä omaisuus, tulot Idrottstjäntens fast egendom, inkomster ,0 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Irtain omaisuus, menot Lös egendom, utgifter ,1 % PELASTUSLAITOS RÄDDNINGSVERKET Irtain omaisuus, menot Lös egendom, utgifter ,9 % Irtain omaisuus, tulot Lös egendom, inkomster ,0 % KAIKKI YHTEENSÄ SAMMANLAGT ,0 %

17 17 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER 3.1 Konsernihallinto - Koncernförvaltning Vaalit Val TP 2014 TA 2015 TOT 8/2015 TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA BS 2014 BU 2015 UTF 8/2015 UTFALL-% PROGNOS DIFFERENS Tulot - Intäkter ,4 % 78 8 Menot Kostnader ,9 % Toimintakate Verk.bidrag Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige TP 2014 TA 2015 TOT 8/2015 TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA BS 2014 BU 2015 UTF 8/2015 UTFALL-% PROGNOS DIFFERENS Tulot - Intäkter Menot - Kostnader ,1 % Toimintakate Verk.bidrag ,1 % Tarkastustoimi Revision TP 2014 BS 2014 TA 2015 BU 2015 TOT 8/2015 UTF 8/2015 TOT-% UTFALL-% ENNUSTE PROGNOS POIKKEAMA DIFFERENS Tulot Intäkter Menot Kostnader ,9 % Toimintakate Verk.bidrag ,9 % Konsernijohto Koncernledningen TP 2014 TA 2015 TOT 8/2015 TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA BS 2014 BU 2015 UTF 8/2015 UTFALL-% PROGNOS DIFFERENS Tulot - Intäkter ,7 % Menot - Kostnader ,2 % Toimintakate Verk.bidrag ,0 % Hallintojohto - Förvaltningsledning Hallintojohdon tehtävänä on huolehtia kuntalaisten osallistumisoikeuden ja asiakaspalvelun kehittämisestä, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kaupungin päätöksentekoprosessin koordinoinnista, luottamushenkilöiden toiminnan tukemisesta, hallinnon kehittämisestä, lakiasioista, keskitetystä viestinnästä sekä tietohallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. Hallintojohto huolehtii myös vaalien järjestämisestä ja koordinoi valmiussuunnittelua. Henkilöstön määrä hallintojohdossa on 15. Förvaltningsledningens uppgift är att utveckla kommuninvånarnas rätt till deltagande och kundservicen, bereda och verkställa stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut, koordinera stadens hela beslutsprocess, stötta de förtroendevalda i deras verksamhet, utveckla förvaltningen, sköta juridiska ärenden och den centraliserade kommunikationen och leda och utveckla IT-administrationen. Förvaltningsledningen sköter också arrangemangen kring val och samordnar beredskapsplaneringen. Antalet anställda i förvaltningsledningen är 15.

18 18 Hallintojohdossa henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu. Talousarvion sitovana tavoitteena konsernijohdon osalta on, että osallisuusverkosto suunnittelee yhtenäisen palautekanavan ja laatii asiakastyytyväisyyskyselyn mallin. Palautejärjestelmän suunnittelua on jatkettu kesän aikana. Käyttöönottoon päästäneen jo syksyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyn malli ohjeineen julkaistaan syksyn alussa. Palvelupiste Kompassissa keväällä sisäisille yhteistyökumppaneille suunnatussa asiakastyytyväisyyskyselyssä saatiin positiivista palautetta. Hyviä ehdotuksia yhteistyön kehittämiseksi on puitu yhteisissä tapaamisissa loppukesän aikana. Asiakashallintajärjestelmän (CRM) kehittämistyö jatkuu edelleen. Samoin sähköisen asioinnin alustan, eporvoon, kehitystyö jatkuu. Tunnistautuneita asiakkaita eporvoossa on elokuun loppuun mennessä Internetpalvelun uudistustyö on edennyt aikataulun mukaisesti. Porvoo.fi- ja VisitPorvoo.fi -palvelut uudistetaan kokonaan sisällöntuotantojärjestelmän versionvaihdon yhteydessä. Uudistuksen jälkeen palvelua voi käyttää myös älypuhelimilla nykyistä käyttäjäystävällisemmällä tavalla. Suunnittelutyössä on painotettu käyttäjälähtöisyyttä kaupungin strategian mukaisesti. Käyttäjien näkemyksiä on selvitetty monella tavalla mm. kävijätilastojen ja käyttäjäkyselyn avulla. Uudistettuun palvelukonseptiin tehtiin toukokuussa muutoksia ja viimeistelyjä käyttäjätestien perusteella. Palvelun tekninen toteutus käynnistyi kesäkuussa, ja se valmistuu syyskuussa. Koulutus- ja sisällöntuotantovaihe käynnistyy syyskuussa. Intran kehitystyö on jatkunut. Palvelun etäkäyttömahdollisuus otettiin käyttöön toukokuussa, ja Intraa voi nyt käyttää myös älypuhelimilla ja tableteilla. Erilaiset työryhmät ja projektit ovat ottaneet sähköisiä työtiloja käyttöön vilkkaasti. Tällä hetkellä käytössä on jo yli 125 työtilaa. Tietohallinto on osallistunut kiinteästi tieto- ja puheliikenteen uudistukseen, jonka osalta kilpailutus saatiin päätökseen keväällä. Käyttöönottoprojekti alkoi elokuun alussa ja jatkuu joulukuulle. Itä-Uudenmaan kuntien ICT-selvityksen tekemistä on jatkettu. Selvitys päättyy syksyllä. Konesalien kehityssuunnitelma valmistui kesäkuussa. Förvaltningsledningens mål att spara i personalutgifter kommer att uppnås. Ett bindande budgetmål för koncernledningen är att delaktighetsnätverket planerar en enhetlig responskanal och utarbetar en modell för enkäter om kundtillfredsställelse. Planeringen av responssystemet har fortsatt under sommaren. Införandet av systemet borde vara möjligt redan på hösten. En modell för enkät om kundtillfredsställelse med anvisningar ges ut i början av hösten. Enkäten om kundtillfredsställelse som ordnades på våren på servicekontoret Kompassen för interna samarbetsparter gav positiv respons. Goda förslag till utvecklingen av samarbete har diskuterats på gemensamma möten under sensommaren. Utvecklingen av ett kundhanteringssystem (CRM) fortsätter. Arbetet med utvecklingen av plattformen för elektronisk ärendehantering, eborgå, fortsätter. Antalet kunder som har identifierat sig i eborgå är i slutet av augusti Projektet med förnyande av webbtjänsten har framskridit enligt tidsplanen. Tjänsterna Borga.fi och VisitPorvoo.fi förnyas helt i samband med att versionen av innehållsproduktionssystemet byts. Efter förnyelsen kan tjänsten användas också med smarttelefoner på ett användarvänligare sätt än i dag. I planeringsarbetet har man betonat att tjänsten ska fungera med hänsyn till kunderna i enlighet med stadens strategi. Användarnas synpunkter har utretts på flera sätt bl.a. med hjälp av besökarstatistiken och en användarenkät. I det förnyade servicekonceptet gjordes det i maj ändringar och finslipningar. Det tekniska genomförandet av tjänsten började i juni och blir färdigt i september. Utbildning och produktion av innehållet börjar i september. Arbetet med utvecklingen av intranättjänsten har fortsatt. Att använda tjänsten på distans blev möjligt i maj och intranätet kan nu användas också med smarttelefoner och pekplattor. Olika arbetsgrupper och projekt har tagit gruppwebbplatser livligt i bruk. För tillfället finns det redan över 125 gruppwebbplatser. Dataadministrationen har aktivt varit med om att förnya data- och teletrafiken. Konkurrensutsättningen av den avslutades på våren. Ibruktagandeprojektet kom i gång i början av augusti och fortsätter till december. Utarbetandet av en ICTutredning mellan kommunerna i östra Nyland har fortsatt. Utredningen slutar på hösten. En plan för utveckling av maskinsalar blev färdig i juni.

19 19 Rahoitusjohto - Finansieringsledningen Rahoitusjohto vastaa keskitetyistä talouden ohjauksen, rahoituksen, taloussuunnittelun, talouden seurannan ja hankintatoimen palveluista sekä controller-toiminnasta. Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu jatkuu. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuosien talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet ja talousarviokehyksen vuodeksi Talousarviovalmistelua ohjaavat myös talouden rakenneryhmän ehdotukset, jotka valtuusto on hyväksynyt. Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu on edennyt yhteistyössä toimialojen kanssa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota lokakuun kokouksissaan ja kaupunginvaltuusto marraskuussa. Taloussuunnitteluohjelmaan on tuotu keskitetysti henkilöstön palkkatiedot sivukuluineen, sisäiset vuokra-, ateria- ja siivouspalvelut sekä sisäiset talous- ja hallintopalvelut. Muilta osin taloussuunnitelmaehdotukset syötetään toimialoilla. Talousarvion toteutumisesta ja taloustilanteen kehittymisestä on raportoitu kaupunginhallitukselle. Rahoitusjohto on valmistellut edellisen vuoden kehitykseen perustuvia laskennallisia ennakointimalleja, joita voidaan käyttää pohjatietona toimialojen talousarvion toteutumisen ennustamiselle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa maaliskuussa. Perusteita on käsitelty esimiestilaisuuksissa sekä Yhteistyötoimikunnassa. Controllerin toimintasuunnitelma on käsitelty kaupunginhallituksessa. Hankintatoimen sähköinen alusta tarjousten laatimista ja kilpailutusprosessiin hallintaa varten on otettu käyttöön. Sähköinen alusta ohjaa tarjoajien tarjousten laatimista ja varmistaa, että kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot annetaan tarjouksessa. Touko-elokuun 2015 aikana toteutettiin EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja 3 kpl ja kansallisen kynnysarvon ylittäneitä hankintoja 8 kpl. Keskitettyjä voimassa olevia hankintasopimuksia on 24 kpl. Raportointijaksolla on kilpailutettu mm. sairaalatekstiilit, potilasvaatteet ja henkilökunnan suojavaatteet, koulun ja lukion peruskorjauksen urakoita, purku-urakat, aaltoaltaan korjaus ja kiinteistönhallintajärjestelmä. Näiden lisäksi tarjousaika on meneillään tai hankintamenettely muutoin kesken 2 hankinnan osalta. Finansieringsledningen ansvarar för de centraliserade tjänsterna inom ekonomisk styrning, finansiering, ekonomiplanering, ekonomisk uppföljning och upphandlingar samt för controllerfunktionen. Beredningen av nästa års budget fortsätter. Stadsstyrelsen har godkänt anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan och budgetram för Budgetberedningen styrs också av förslag från den ekonomiska strukturgruppen som fullmäktige har godkänt. Beredningen av budgeten och ekonomiplanen har framskridit i samarbete med sektorerna. Stadsdirektörens budgetförslag blir färdigt i oktober. Stadsstyrelsen behandlar budgeten vid sina möten i oktober och stadsfullmäktige i november. I ekonomiplaneringsprogrammet har man centraliserat matat in personalens löneuppgifter med bikostnader, interna hyres-, måltids- och städningstjänster samt interna ekonomi- och förvaltningstjänster. För övriga delar matas ekonomiplanförslagen in på sektorerna. Om budgetutfallet och utvecklingen av det ekonomiska läget har rapporterats till stadsstyrelsen. Finansieringsledningen har berett kalkylmässiga modeller för prognostisering som baserar sig på föregående års utveckling och som kan användas som grund för att förutse sektorernas budgetutfall. Grunderna för intern kontroll och riskhantering har godkänts i stadsfullmäktige i mars. Grunderna har behandlats vid chefsmöten och i samarbetskommittén. Verksamhetsplanen för controllern har behandlats i stadsstyrelsen. Upphandlingsväsendets elektroniska plattform för utarbetande av anbud och hanteringen av upphandlingsprocessen har tagits i bruk. Den elektroniska plattformen handleder anbudsgivarna i att utarbeta anbud och säkerställer att alla uppgifter som krävs i anbudsbegäran ges i anbudet. Under maj augusti 2015 genomfördes det 3 upphandlingar som överskred EU-tröskelvärdet och 8 upphandlingar som överskred det nationella tröskelvärdet. Antalet gällande centraliserade upphandlingsavtal är 24. Under rapporteringsperioden har staden konkurrensutsatt bl.a. sjukhustextilier, patientkläder och personalens skyddskläder, entreprenader för ombyggnader av skolan och gymnasiet, rivningsarbeten, reparation av vågbassängen och fastighetshanteringssystemet. Utöver dessa pågår anbudstiden eller upphandlingsförfarandet i 2 upphandlingar

20 Henkilöstöjohto - Personalledning Osana tuloksellisuuden kehittämistä on henkilöstöjohdon sitovana tavoitteena hoitoalan tehtäväkuvausten ja työn vaativuusarviointijärjestelmän (TVA-järjestelmän) päivittäminen. Tehtäväkuvaukset on päivitetty ja TVA-järjestelmää on laadittu yhden hinnoittelutunnuksen osalta. Työ jatkuu KVTES:n ja TS:n piiriin kuuluvan henkilöstön osalta vuoden loppuun saakka. Rakennusvalvonta on suunnitellut kannustinjärjestelmää teknisen sopimuksen piiristä. Työelämän laatua parannetaan kouluttamalla oppisopimuksella esimiehiä lähiesimiestyön ammattitutkintoon. Esimiesten jatkuvaa perehdytystä ja koulutusta ylläpidetään mm. esimiesinfoissa, joita on pidetty yhteensä kolme kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Lisäksi on järjestetty kaksi työturvallisuuskorttikoulutusta, luento yhteisten työpaikkojen turvallisuudesta, kaksi työhyvinvointiluentoa, ITkoulutuksia, ruotsin kielen koulutusta sekä Intraan liittyvien työtilojen käyttöönottokoulutuksia. Työhyvinvoinnin erillismäärärahaa ( ) on käytetty seuraavasti: - vanhainkodista palveluasumiseen -projektin osalta Epoon vanhainkodissa on pidetty kaksi koulutuspäivää. Työyksikön työssä viihtyvyys on parantunut, asiakaslähtöisyys lisääntynyt ja suhtautuminen muutokseen parantunut. - esimiehille on hankittu työturvallisuuslakia käsittelevän verkkokurssi, jonka käyttö alkaa lokakuun alussa. - työturvallisuutta sekä varhaista välittämistä käsittelevät opetusvideot on hankittu ja julkaistaan Intrassa lokakuun alussa kaupunkikehityksen vierailu turvapuistossa Määrärahaa käytetään vuoden 2015 aikana vielä: - Vuorovaikutustaidot ja työilmapiirin kehittäminen - koulutukset varhaiskasvatuksessa - Valmennuspäivät päivystyksen yhteenliittymisen, toimintojen yhtenäistämisn ja yhteistyön kehittämisen tueksi terveysasemilla - Kuninkaantien työterveyden kanssa toteutettavaan projektiin, jolla kohdennetaan tukea ja toimenpiteitä yksiköille, jossa on runsaasti sairauspoissaoloja. Projekti jatkuu vuoden 2016 puolelle. Samassa projektissa etsitään uusia malleja esimiesten ja työterveyden yhteistyölle. - ergonomiamessutapahtumaan työhyvinvointiviikon yhteydessä Henkilöstölle tarjottavia sairaanhoitopalveluita on täsmennetty. Kuninkaantien työterveydessä hoidetaan ennalta ehkäisevän, lakisääteisen työn lisäksi erityisesti työperäisiä ja työhön liittyviä sairauksia sekä tapauksia, joissa ilmenee pitkittyvän työkyvyttömyyden uhka tai joissa arvioidaan lääkinnällisen tai ammatillisen kuntoutuksen tarvetta, työkykyä tai työhön paluun tuen tarvetta. Som del av utvecklingen av resultaten är ett bindande mål för personalledningen uppdatering av uppgiftsbeskrivningarna inom vårdbranschen och systemet för bedömning av arbetets kravnivå (TVA-systemet). Uppgiftsbeskrivningarna har uppdaterats och TVA-systemet har utarbetats i fråga om en lönesättningspunkt. Arbetet fortsätter ända till årets slut med genomgång av personalen som omfattas av AKTA och TS. Byggnadsinspektionen har planerat ett motivationssystem som ska gälla inom det tekniska avtalet. Arbetslivets kvalitet förbättras genom att chefer utbildas med läroavtal till yrkesexamen för arbete som teamledare. En fortsättande inskolning och utbildning för chefer upprätthålls bl.a. med hjälp av informationsmöten för chefer som hölls sammanlagt tre under de två första tredje delen av året. Dessutom har det ordnats två arbetssäkerhetskortsutbildningar, en föreläsning om säkerheten på gemensamma arbetsplatser, två föreläsningar om arbetshälsan, IT-utbildningar, kurser i svenska samt utbildningar om ibruktagande av gruppwebbplatser på intranätet. Det separata anslaget för arbetshälsan ( ) har använts som följer: - Kring projektet Från åldringshem till serviceboende har det på Ebbo åldringshem ordnats två utbildningsdagar. Trivseln har blivit bättre i arbetsenhetens arbete, klienternas behov beaktas mer och arbetstagarnas ställning till förändring har förbättrats. - För chefer har det skaffats en webbkurs om arbetarskyddslagen. Bruket av den börjar i början av oktober. - Undervisningsvideofilmer om arbetarsäkerheten och tidigt ingripande har skaffats och läggs ut på intranätet i början av oktober, stadsutvecklingens besök i säkerhetsparken Anslaget används under år 2015 ännu till följande mål: - Utbildningar kring kunskaper i växelverkan och utveckling av arbetsklimatet inom småbarnsfostran. - Träningsdagar som ska stöda sammanslagning av jouren, förenhetligande av verksamheter och utveckling av samarbetet på hälsostationer. - Projekt som genomförs med Kungsvägens arbetshälsa och som riktar stöd till och åtgärder i enheter med mycket sjukledigheter. Projektet pågår till år I samma projekt söker man nya modeller för samarbetet mellan chefer och företagshälsovården. - Ergonomimässevenemang i samband med Må braveckan. Sjukvårdstjänster som erbjuds till personalen har definierats. På Kungsvägens arbetshälsa vårdas vid sidan av det förebyggande, lagstadgade arbetet särskilt arbetsrelaterade sjukdomar och sjukdomar som anknyter till arbetet samt fall där det förekommer risk för en längre arbetsoförmögenhet eller där det bedöms behov av medicinsk eller yrkesmässig rehabilitering, arbetsförmåga eller behov av stöd för återvändning till arbetet.

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 17.10.2017 TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 MUUTOKSIA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Suomen talous kasvaa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2015 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/2014 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/2012 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/2015 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2013 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2015 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot