Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle"

Transkriptio

1 1/17 TARJOUSPYYNTÖ HOL 398/2014 Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tarja Rautsiala Suomi puh Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle Hankinnan tunniste- tai viitenumero: HOL 398/2014 Hankinnan kuvaus: HANKINNAN KOHDE Peruspalvelukeskus Oiva (jäljempänä myös tilaaja ) pyytää tarjoustanne vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueelle Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueen kotihoitoasiakkaiden palvelujen tuottamisesta. Tilaajan tarkoituksena on hankkia tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattu palvelu, jossa turvataan kokonaisvaltaisesti kotihoidon asiakkaiden päivittäinen ja katkeamaton huolenpito ja hoito. Hankinnan kohteena on: Asikkalan ja Hollolan Vesikansan kotihoidon palvelut (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) joka päivä klo 7-22 Palvelupäivien järjestäminen (sisältäen kuntouttavan päivätoiminnan, ateriat sekä saunapalvelun) Oltermannin palvelukeskuksessa 2 x viikko (ti ja to) klo Ateriat toimittaa Asikkalan kunta. Kuljetus on järjestetty palveluliikennettä hyödyntäen. KILPAILUTUKSEN TAVOITTEET Asikkalan alueen kotihoidon toimintamenot vuodelle 2014 olivat n euroa brutto. Summasta henkilöstömenot olivat n euroa ja palveluiden ostot euroa ja

2 2/17 tarvikkeet euroa Summa ei sisällä it-menoja eikä toimitilojen vuokramenoja. Kilpailutuksen tavoitteena on tuottavuuden parantaminen ja kustannusten aleneminen vähintään 10 %:lla. SOPIMUSKAUSI Sopimus on voimassa, kun se on allekirjoitettu. Sopimuskausi on voimassa kaksi (2) vuotta palvelutuotannon aloittamisesta. Tavoitteena on, että palvelutuotanto alkaa Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon tai eritysalojen hankintalain 12 :n pykälän kynnysarvon. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon tai eritysalojen hankintalain 12 :n pykälän kynnysarvon Päänimikkeistö: (Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut) Lisäkohde (-kohteet): (Vanhustenhuoltopalvelut) Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka: FI185 (Päijät-Häme) Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Lisäksi tilaaja varaa oikeuden 2+2 vuoden mittaisiin optiokausiin. Tilaaja ilmoittaa kunkin optiokauden käytöstä 9 kuukautta ennen meneillään olevan sopimuskauden päättymistä. 3. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (Hankintalain liite B, ryhmä 25) Hankintamenettely: Avoin menettely Osatarjoukset hyväksytään: Ei Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

3 3/17 Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: Katso kohta Kelpoisuus ja vähimmäisvaatimukset. Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kokonaishankinnan mukaan Tarjouksen valintaperuste: Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei 4. Hankinnan kohteen kriteerit Kokonaishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Kotihoitopalvelut Kotihoitokäynti / kk Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Palvelupäivät (saunapalvelut ja päivätoiminta) / kk Pisteiden laskentatapa Yleiset kriteerit/tiedot 1. Henkilöstö ja osaaminen Henkilökunta täyttää sosiaalija/tai terveydenhuollon henkilöstölle asetetut lakisääteiset vaatimukset. Kotipalvelun henkilöstöltä edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaista lähihoitajan tutkintoa tai mainitun lain 11 :n mukaista ammattitutkintoa tai lain siirtymäsäännösten mukaista vastaavaa pätevyyttä. Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa

4 4/17 Kotisairaanhoitoa toteuttavalta henkilöstöltä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaista oikeutta harjoittaa terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan ammattia tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukaista oikeutta käyttää lähihoitajan, perushoitajan tai apuhoitajan nimikettä. Toiminta perustuu Laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM:n julkaisut 2013:11) Henkilökunnan osaaminen ja määrä ovat asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla. Osa kotisairaanhoidon tehtävistä ei välttämättä vaadi sairaanhoitajan pätevyyttä, vaan tehtävät voi hoitaa lähihoitajan tai vastaavan koulutuksen saanut henkilö, jolla on asiankuuluva perehdytys ja osaaminen ko. tehtävien hoitamiseen (verinäytteiden otto, IMpistokset). Lääkitystä antavalla hoitohenkilöstöllä on myös oltava ajantasaiset tiedot ja koulutus. Palveluntuottajan on huolehdittava, että lähihoitajan ja sairaanhoitajan työnkuvat on tarkkaan määritelty. Em. asiat on määriteltävä lääkehoitosuunnitelmassa. Mikäli kotihoidon työnjaon kannalta on tarkoituksenmukaista ja mikäli tilaajan kotihoidon lääkehoidon kokonaisvastuusta vastaava lääkäri katsoo tarpeelliseksi, voidaan terveydenhuollon nimikesuojatulle ammattihenkilöstölle (apuhoitajat, perushoitajat, lähihoitajat) tai muille toimipaikkakoulutetuille henkilöille (hoiva-avustajat) antaa erillinen lupa suorittaa sairaanhoidollisia toimenpiteitä osana asiakkaan saamaa kotihoidon kokonaisuutta. Ennen luvan myöntämistä palveluntuottaja varmistaa työntekijöiden perustiedot ja käytännön taidot. Työnjako määritellään lääkehoitosuunnitelmassa erikseen.

5 5/17 Palveluntuottajalla on tilaajan palvelujen tuottamisesta vastaava palveluvastaava, jolla on koko sopimuskauden ajan vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa (272/2005) määritelty koulutus ja riittävä käytännön kokemus vastaavanlaisesta toiminnasta. Soveltuvana tutkintona pidetään esimerkiksi korkeakoulututkintoa kuten sosionomin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Soveltuvana käytännön kokemuksena pidetään esimiesasemassa työskentelyä sosiaali- tai terveydenhuollon alalta. Palkatessaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan, että laillistetut ammattihenkilöt on rekisteröity Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin ja se voidaan kysyttäessä todentaa. Jokaisessa työvuorossa on vähintään sosiaali- tai terveydenhuollon perustutkinnon suorittaneita henkilöitä. Riittävästä henkilöstömäärästä huolehditaan myös vuosi- ja sairauslomien aikana. Sairaanhoitaja on asiakkaiden käytössä vähintään klo 8-16 välisenä aikana arkipäivisin. Tarpeen mukaan myös viikonloppuisin. Henkilöstöllä on riittävästi tietoa ikääntyneiden sairauksista, ikääntymisen vaikutuksista toimintakykyyn ja toimintakykyä ylläpitävistä työtavoista. Henkilöstöllä on ajantasainen tieto keskeisistä vanhuksille suunnatuista palveluista ja etuuksista niin, että työntekijät pystyvät ohjaamaan ja neuvomaan asiakasta ja omaisia palvelujen hankkimisessa. Henkilöstöllä on käytössään Peruspalvelukeskus Oivan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteystiedot ja mahdollisuus käyttää puhelinta ja työaikaansa asiakkaan avustamiseen palvelujen järjestämisessä.

6 6/17 Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä perehdytyksestä, ammattitaidon ylläpidosta ja täydennyskoulutuksesta. Palveluntuottajan henkilökunta on suorittanut tai suorittaa tilaajan kanssa erikseen sopimassa ajassa seuraavat koulutukset: Kotihoito Effica, RAI, Lääkehoidon täydennyskoulutus (Love). Palvelujen vastuuhenkilö pystyy asioimaan tilaajan kanssa sujuvasti suomen kielellä ja lisäksi hallitsee tarvittavan ammattisanaston suomeksi eli vähintään yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1. Henkilöstöllä on hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito eli vähintään yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Opiskelijoiden osalta noudatetaan Valviran voimassa olevia ohjeita. 2. Palvelun sisällön vaatimukset Palvelut tuotetaan suomen kielellä. Palveluntuottajan on perehdyttävä peruspalvelukeskus Oivan palvelujärjestelmään ja toimintaan siten, että palveluntuottaja osaa toimia asiakkaan palveluiden järjestämisessä ja ohjauksessa asiakkaan tukena. Peruspalvelukeskus Oivan kotihoidon palvelukuvaus Kuvaus Peruspalvelukeskus Oivan säännöllisen kotihoidon sisällöstä on tarjouspyynnön liitteenä. Tilaaja selvittää tarpeen kotihoidolle, kun asiakas tarvitsee sairauden, alentuneen toimintakyvyn, vanhuuden tai vammaisuuden vuoksi apua jokapäiväisiin toimiin. Tilaajan palveluohjausyksikön työntekijä arvioi asiakkaan palveluntarvetta ja tekee palvelutarpeen arvioinnin yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa joko kotikäyntinä tai tarvittaessa myös sairaalan vuodeosastolla.

7 7/17 Palveluohjausyksikkö laatii asiakaskohtaisen palvelusuunnitelman, jossa määritellään annettavat palvelut ja niiden sisältö sekä tekee viranhaltijapäätöksen asiakkaalle myönnetyistä kotihoidon palveluista ja niistä perittävistä asiakasmaksuista. Säännöllisen kotihoidon asiakkailta peritään tulosidonnainen kuukausimaksu. Tilapäisistä käynneistä peritään palvelukohtaisesti määräytyvä kiinteähintainen kertakorvaus. Tukipalveluista tilaaja perii tukipalvelukohtaisen maksun. Peruspalvelukeskus Oiva veloittaa itse edellä mainitut asiakasmaksut. Palveluntuottajan nimeämä yhteyshenkilö osallistuu pyydettäessä em. kotikäynneille ja hoitopalavereihin. Palvelun sisältö perustuu asiakaskohtaiseen palvelusuunnitelmaan. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että palvelusuunnitelmaa noudatetaan niin arkipäivisin kuin viikonloppuisin ja hoito ja palvelu ovat kotihoidon palvelukuvauksen mukaista. Henkilökunta seuraa ja arvioi palvelusuunnitelman ajantasaisuutta. Jos asiakkaan hoidon tarve muuttuu siten, että se vaikuttaa järjestettävän palvelun määrään tai sisältöön, palveluntuottaja on yhteydessä Peruspalvelukeskus Oivan palveluohjausyksikköön riippumatta siitä, onko hoidon tarve vähentynyt tai kasvanut. Tilaaja päättää asiakaskohtaisen palvelun ja sen ajankohdan päättymisestä. Palvelusuunnitelma tarkistetaan vähintään puolen vuoden välein ja aina asiakkaan tilanteen muuttuessa yhteistyössä asiakkaan, palveluntuottajan ja Peruspalvelukeskus Oivan palveluohjausyksikön kanssa. Asiakassuhteessa noudatetaan luottamuksellisuutta ja asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisesti (812/2000).

8 8/17 Asiakkaan palvelusuunnitelma tulee käydä läpi palveluntuottajan henkilöstön kanssa siten, että suunnitelman sisältö on koko hoitohenkilökunnan tiedossa. Lopullinen palvelusuunnitelma tulee olla tilaajan ja palveluntuottajan yhteistyönä täydennettynä Kotihoito Efficatietojärjestelmään kahden viikon sisällä palvelujen alettua. Palvelu sisältää myös asiakastyöhön liittyvän välittömän yhteydenpidon, tilaajan ja palveluntuottajan nimetyn yhdyshenkilön/ yhdyshoitajan, välillä arkisin klo Lisäksi palveluntuottajan edustajan on oltava tavoitettavissa yhdestä puhelinnumerosta päivittäin myös klo sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo maksun suuruus on normaalin paikallisverkkomaksun suuruinen. Palveluntuottajalla on oltava valmius uuden asiakkaan palvelun aloittamiseen viimeistään kahden päivän kuluessa palvelun tilaamisesta ja kriisitilanteissa välittömästi. Kriisitilanteita voivat olla esimerkiksi hoitavan puolison sairaalaan joutuminen tai kuolema. Lisäksi esimerkiksi kotihoidon jo olemassa olevan asiakkaan kotiutuessa sairaalasta palvelu aloitetaan viimeistään kolmen (3) tunnin kuluttua tilauksesta. Palveluntuottaja toteuttaa kotihoidon palvelut siten, että asiakas saa tarvitessaan sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon palveluja, molemmat samalla asiakaskäynnillä. Asiakkaalle nimetty vastuuhoitaja on pääasiallisesti vastuussa asiakkaan hoidosta. Kotihoito toteutetaan kuntouttavan työtavan mukaisesti niin, että asiakas käyttää omia voimavarojaan auttamistilanteissa ja siten säilyttää toimintakykynsä mahdollisimman hyvänä. Jos asiakkaan tilanteessa/tilassa on tapahtunut jotakin muutosta, palveluntuottaja vastaa ongelman ratkaisemisesta viivytyksettä sekä arvioi palvelujen muutostarpeen. Palveluntuottaja nimeää asiakkaalle vastuuhoitajan heti asiakkaaksi tulon jälkeen ja asiakas sekä omainen/ läheinen ovat tietoisia, kuka vastuuhoitaja on.

9 9/17 Henkilökunta seuraa asiakkaan tilaa ja toimintakykyä jokaisella asiakaskäynnillä ja kunnon äkillisesti huonontuessa asiakas ohjataan tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan ja/tai muutoksesta ilmoitetaan sovitulle asiakkaan omaiselle/läheiselle. Palveluntuottaja tukee omaisen osallistumista hoitoon ja huolehtii tiedonkulusta asiakkaan, omaisten ja lähipiirin kanssa palvelusuunnitelman mukaisesti. Jos palveluun sisältyy asiakkaan raha-asioiden hoitoa, menettelytavoista sovitaan Peruspalvelukeskus Oivan kotihoitoon laaditun menettelytapaohjeen mukaisesti. Henkilökunta huolehtii yhdessä asiakkaan asioidenhoitajan kanssa siitä, että asiakkaalle haetaan hänelle kuuluvat julkiset etuudet kuten Kelan hoitotuki ja asumistuki. Palveluntuottaja neuvoo ja ohjaa asiakasta ja hänen omaisiaan apuvälineiden, asunnon muutostöiden, kuljetuspalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen, hoitotarvikkeiden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen hakemisessa. Henkilökunta huolehtii yhteistyössä omaisten kanssa siitä, että asiakkaalle ryhdytään hankkimaan edunvalvojaa, jos asiakkaan toimintakyky ja etu sitä vaatii. Henkilökunta huolehtii asiakkaan lääkäriin, sairaalaan tai laboratorioon saattamisesta, mikäli saattaminen on asiakkaan hoidon kannalta tarpeellista eikä omais- tai vapaaehtoistyön vaihtoehtoja ole. Henkilökunta tarkistaa asuintilojen esteettömän kulun ja turvallisuuden ja neuvoo ja ohjaa turvallisuuden lisäämisessä mukaan lukien palohälyttimen hankinnassa avustaminen. Jos asiakkaan ja palveluntuottajan kanssa sovitaan kunnallisen kotihoidon ulkopuolisista palveluista (esim. siivouspalveluista), palveluntuottaja sitoutuu siihen, että ne laskutetaan erikseen kokonaisuudessaan asiakkaalta.

10 10/17 Henkilökunta huolehtii asiakkaan käytössä olevien turvajärjestelmien (turvapuhelin, turvaranneke, liesivahti, ovimatto jne.), apuvälineiden ja palohälyttimen toiminnan tarkistamisesta. Palveluntuottaja huolehtii kauppa-asiakkaiden tilaukset kauppapalveluun. Palveluntuottaja huolehtii turvapuhelinkorttien päivittämisestä ilmoittamalla siitä Peruspalvelukeskus Oivan palveluohjausyksikköön. Palveluntuottaja noudattaa hoitotarvikkeiden jakelusta annettua ohjetta. Palveluntuottaja sopii asiakkaan avainten hallinnasta kirjallisessa sopimuksessa. Avaimen luovutussopimus on arkistoitava asiakaspapereihin. Palveluntuottaja huolehtii kotihoidon asiakkaiden avaimien vastaanottamisesta, turvallisesta säilyttämisestä ja palauttamisesta ja korvaa avaimien häviämisestä aiheutuneet kustannukset. Palveluntuottaja huolehtii avaimen luovuttamisesta, kun asiakkuus päättyy. Palveluntuottaja käyttää kotihoidon palvelutuotannossa Effica -asiakas- ja potilastietojärjestelmää ja jatkossa RAI-järjestelmää tarkemmin ks. tarjouspyynnön liite 1). Palveluntuottaja kirjaa hoitotyöhön liittyvät asiakastiedot ja työsuoritteet Effica -asiakas- ja potilastietojärjestelmään lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kirjaaminen sisältää myös HILMO-kirjaukset, asiakkaan palvelutarpeen seuraamisen ja palvelusuunnitelman päivittämisen. 3. Kotisairaanhoitoon liittyvät erityiset vaatimukset Palveluntuottajalla on STM:n oppaan Turvallinen lääkehoito 2005:32 mukainen kirjallinen lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitoa toteuttavalla henkilöstöllä on oppaan mukaiset (Taulukko 10) valmiudet ja luvat lääkehoidon toteuttamiseen. Palveluntuottaja toimittaa lääkehoitosuunnitelman tilaajalle sopimuskauden alkuun mennessä.

11 11/17 Palveluntuottajalla on riittävästi osaavaa henkilökuntaa, jotta esimerkiksi muisti- ja depressiotestit ja erityistä lupaa edellyttävät toimenpiteet voidaan suorittaa. Palveluntuottajalla on kirjallinen ohjeistus hoitoon liittyvästä aseptisesta toiminnasta ja tavanomaisista varotoimista. Tavanomaiset varotoimet sisältävät käsihygienian, kertakäyttöisen suojavaatetuksen käytön, eritetahran poistamisen ja veritartuntavaaran vähentämisen Palveluntuottaja huolehtii henkilökuntansa tarvitsemasta suojavaatetuksesta ja sen huollosta. Palveluntuottajalla on ajanmukaiset kotisairaanhoidon hoitovälineet, kuten verenpainemittarit, verensokerimittarit, haavahoidon perusvälineet ja näytteiden otossa tarvittavat välineet. Palveluntuottaja käyttää hoitotyössä yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, kuten Käypä hoito - suosituksia, Sairaanhoitajan käsikirjan suosituksia ja THL:n suosituksia. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että hoitotyö kirjataan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Effican potilasasiakirjoihin. 4. Laadunhallinta ja vaadittava raportointi Palveluntuottajan tulee huolehtia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden säilyttämisestä, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden takaamisesta. Palveluntuottajan arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. Johtamisen vastuut ja valtuudet on määritelty kirjallisesti. Palveluntuottaja on määritellyt ja dokumentoinut keskeiset laatutavoitteensa. Palveluntuottaja kerää säännöllisesti asiakaspalautetta ja se dokumentoidaan. Palveluntuottaja luovuttaa Peruspalvelukeskus Oivalle tiedot suorittamistaan asiakaspalautekyselyistä.

12 12/17 Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan Peruspalvelukeskus Oivan yhteisiin asiakastyytyväisyyttä mittaaviin tutkimuksiin sekä kehittämään toimintaa tulosten perusteella. Palveluntuottaja hyödyntää kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn sekä toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa jatkossa RAI järjestelmää (tarkemmin tarjouspyynnön liite 1). Palveluntuottaja sitoutuu antamaan toimintayksikön RAI tulokset Peruspalvelukeskus Oivan käyttöön. Palveluntuottajalla on ajantasainen omavalvontasuunnitelma ja suunnitelma riskien hallinnasta. Palveluntuottaja toimittaa omavalvontasuunnitelman 3 kk:n kuluessa palvelun aloittamisesta tilaajalle. Palveluntuottaja huolehtii viranomaisille tehtävistä ilmoituksista (esim. kaltoinkohtelu). Yleiset pisteet yhteensä Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä Hinta ja kaupalliset ehdot Hinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverottomina, veroton sosiaalipalvelu (Arvonlisäverolaki, SosiaalihuoltoL 37, 38 ). Hinnat on ilmoitettava pyydetyssä muodossa. Hinnan tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset. Kotihoitokäyntien ja palvelupäivien kuukausihintojen tulee sisältää kaikki niiden palvelutuotantoon liittyvät kulut (esim. matkakulut, neuvottelut ja kokoukset). 6. Laskutus ja maksuehto Maksusuoritukset tehdään JYSE2014 Palvelut ehtojen mukaisesti. Maksuehto on 21 pv netto ja palveluntuottaja on oikeutettu laskuttamaan sovitut maksut, kun palvelu on suoritettu. 7. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Tilaaja tulee tarkastamaan kaikki kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia koskevat asiakirjat tarjouskilpailun voittajaksi tulevalta ennen hankintapäätöksen tekoa. Palveluntuottajaa koskevat tiedot Minimivaatimus Maksimivaatimus Lisätietoa

13 13/17 Rekisteröintitiedot ja luvat Tarjoajaa tai ketään sen johtoon kuuluvaa henkilöä ei saa olla tuomittu rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa luetelluista rikoksista (hankintalaki 348/2007, 53 ). Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Tarjoajalla tai kenelläkään sen johtoon kuuluvalla henkilöllä ei saa olla hankintalain 54 :n mukaisia muita poissulkemisperusteisiin luettavia syitä. Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan ammatti- ja elinkeinorekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Vakuuttaako tarjoaja, että on rekisteröitynyt lainsäädännön edellyttämällä tavalla? Tarjoajan on kuuluttava ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Vakuuttaako tarjoaja, että on rekisteröitynyt lainsäädännön edellyttämällä tavalla? Tarjoajan on kuuluttava työnantajarekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Vakuuttaako tarjoaja, että on rekisteröitynyt lainsäädännön edellyttämällä tavalla? Tarjoajan on kuuluttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Vakuuttaako tarjoaja, että on rekisteröitynyt lainsäädännön edellyttämällä tavalla? Mikäli tarjoaja ei perustellusta syystä (esim. lainsäädäntö ei edellytä rekisteröitymistä, tarjoaja on aloitteleva yritys) kuulu johonkin em. rekisteriin (kaupparekisteri, ennakkoperintärekisteri, työnantajarekisteri tai alvrekisteri), tarjoaja voi vastata em. kysymyksiin kyllä. Mikäli tarjoaja ei perustellusta syystä (esim. lainsäädäntö ei edellytä rekisteröitymistä, tarjoaja on aloitteleva yritys) kuulu johonkin em. rekisteriin (kaupparekisteri, ennakkoperintärekisteri, työnantajarekisteri tai alvrekisteri), tarjoajan tulee antaa erillinen, vapaamuotoinen ja lyhyt selvitys rekisteröimättömyyden perusteista. Ladattava Hankintalain 54 löytyy osoitteesta Tilaaja voi tarkistaa tietoja yleisistä tietolähteistä kuten -palvelusta Tilaaja voi tarkistaa tietoja yleisistä tietolähteistä kuten -palvelusta Tilaaja voi tarkistaa tietoja yleisistä tietolähteistä kuten -palvelusta Tilaaja voi tarkistaa tietoja yleisistä tietolähteistä kuten -palvelusta

14 14/17 Tarjoajan on sitouduttava toimittamaan tilaajalle 3 kk välein tilaajan pyytämiä tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä koko sopimuskauden ajan. Tarjoaja täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetuissa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset. Tarjoajalla on oltava aluehallintoviraston tai Valviran myöntämä toimilupa tarjoamansa palvelun tuottamiseen viimeistään sopimuskauden alkaessa. Valitkaa vastausvaihtoehto, johon sitoudutte. Tilaaja voi pyytää tarjoajaa esittämään toimiluvan ja siihen liittyvän tarkastuslausunnon hankintamenettelyn tai sopimuskauden aikana. Tarjoajan on oltava merkitty yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien rekisteriin sopimuskauden alkuun mennessä. Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Tarjoaja noudattaa Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaista vähimmäisvaatimusta palkka-, työaika- ja muiden ehtojen osalta. Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Vakuutukset Tarjoajalla on / tarjoaja sitoutuu ottamaan kattavan toiminnan vastuuvakuutuksen ja potilasvahinkovakuutuksen sopimuskauden alkuun mennessä. Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tarjoajan on oltava suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot, eläkevakuutusmaksut ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot, eläkevakuutusmaksut ja sosiaaliturvamaksut, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan em. maksuja. Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Tarjoajalla ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Tekninen ja ammatillinen pätevyys Valittava, meillä on jo toimilupa., sitoudumme hankkimaan toimiluvan sopimuskauden alkuun mennessä., meillä on jo toimilupa. sitoudumme hankkimaan toimiluvan sopimuskauden alkuun mennessä. Tarjoajan tulee varautua toimittamaan pyydettäessä todistus maksetuista veroista sekä todistus työeläkekassaan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Mikäli kyseessä on aloitteleva yritys, tarjoajan tulee varautua esittämään selvitys velvollisuudestaan suorittaa em. maksut. Tilaaja voi tarkistaa tietoja yleisistä tietolähteistä.

15 15/17 Tarjoajalla on viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta vähintään yksi (1) referenssi vastaavien kotihoidon palveluiden tuottamisesta. Ladatkaa liitteeksi selvitys referenssivaatimuksen täyttymisestä. Referenssi tulee kuvata seuraavasti: palvelun tilaajan nimi, lyhyt kuvaus palvelutoiminnasta, sen sisällöstä ja kohderyhmästä, ajankohta (muodossa kk/vvvvkk/vvvv), tilaajan yhteyshenkilö ja puhelinnumero. Uuden yrittäjän tulee referenssien sijaan, referenssien puuttuessa, toimittaa lyhyt kuvaus toimintasuunnitelmasta. Alihankkijat Tarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijaa/alihankkijoita, mutta tarjoajalla on kokonaisvastuu palvelun tuottamisesta. Alihankkijat on nimettävä ja heidän roolinsa palvelussa on kerrottava. Lataa liitteeksi tarjouspyynnön liite 8 Alihankkijat täytettynä. Tarjoaja vastaa tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden selvittämisestä alihankkijoiden osalta. Tilaajalla on oikeus kieltää tietyn alihankkijan käyttäminen perustellusta syystä. Tarjoajan on tilaajan pyynnöstä esitettävä selvitys tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttymisestä alihankkijan osalta sekä selvitys tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä alihankkijan osalta. Alihankkijoiksi luokitellaan suoraan kotihoidon palveluihin osallistuvat toimijat. Suoraan asiakkaisiin kohdistuvan palvelun tuottamiseen osallistuviksi alihankkijoiksi ei katsota tarjoajayrityksen ylläpitoon liittyviä palveluita kuten esim. kirjanpitäjän palveluita. Ladattava Ladattava Liite on ladattava, vaikka ei käyttäisi alihankkijoita. Liitteessä 8 on kohta, mihin merkitään tieto siitä, että alihankkijoita ei käytetä. Jos tarjoaja käyttää alihankkijoita, liite on täytettävä huolellisesti ja kaikki tiedot annettava. Yksilöimättömiä tietoja ei huomioida. 8. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka. 9. Päätöksenteon perusteet Tarjousten käsittely toteutetaan hankintalain mukaisesti seuraavaa menettelyä noudattaen: - Tarjousten avaaminen - Tarjoajan kelpoisuuden tarkistaminen - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjousten vertailu - Hankintapäätös ja sen tiedoksianto - Hankintasopimusten solmiminen

16 16/17 Tarjousten valintaperuste on halvin hinta. Mikäli mikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 10. Hylkäämisperusteet Tarjoajan tulee olla täyttänyt lakisääteiset velvoitteensa hankintalain ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, joka ei täytä hankintalain 71 (tai 8 luvussa) todettuja vaatimuksia. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia ja muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjoajan taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai muiden tarpeelliseksi katsottujen seikkojen arviointiin voidaan pyytää esitettäväksi muitakin kuin pyydettyjä asiakirjoja. Tilaaja voi pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä tai mahdollisia todistuksia tarjoajan antamista tiedoista. Tarjoaja voidaan hankintalain 53 tai 54 :n mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta myöhemminkin tarjouskilpailun aikana tilaajan saatua tiedon poissulkemisen perusteesta. Tarjous voidaan hylätä, jos tarjouspyynnössä tai sen liitteissä esitetyt vaatimukset eivät täyty. Tarjous voidaan hylätä myös, mikäli tarjous ei sisällöltään ja hinnoittelultaan vastaa tarjouspyyntöä. Tarjoajan omien ehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen mahdollisten tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. 11. Sopimusmenettely Tarjoajan on hyväksyttävä tarjouspyynnön liitteenä 2 oleva sopimusluonnos sellaisenaan. Hankintapäätös tehdään kirjallisesti ja toimitetaan kaikille tarjoajille. Hankintasopimus syntyy vasta erikseen tehtävällä kirjallisella hankintasopimuksella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi. SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS 1. Sopimus liitteineen 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Palvelut) 4. Tarjous liitteineen 12. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuden sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen selkeästi mainittava. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushinta on kuitenkin julkinen ja tarjousten vertailussa käytetty hinta tai muu tekijä on asianosaisjulkinen. Tarjoajalla on mahdollisuus merkitä Tarjouspalvelu.fi:ssä, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liiketai ammattisalaisuuden piiriin (hankinnan kohteen tietojen syöttö, yläreunassa linkki "ehdota

17 17/17 liikesalaisuustietoja"). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 13. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä klo 12:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: klo 12:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/hollola. 15. Allekirjoittajat Tarja Rautsiala, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja 16. Liitteet ja linkit Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus.pdf Liite 2 Asikkalan ja Vesikansan alueen kotihoidon tarjouksen Sopimusluonnos.pdf Liite 3 Tilastot Asikkalan kotihoidon ja HollolanVesikansan kotihoito alueelta.pdf Liite 4 Kotihoidon kriteerit pdf Liite 5 Henkilöstöliite.pdf Liite 6 Päijat-Hämeen_hoitotarvikkeiden_jakeluohje.pdf Liite 7a Asikkala_kartta_rajat.pdf Liite 7b Oivakuntien-ikääntyneet xlsx Liite 8 Alihankkijat.xlsx

Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle

Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle Tarjouspyyntö Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 25.6.2014 Tarjouspyyntö kotihoidon hankinnasta Leppävesi Vihtavuori alueelle Laukaan kunnassa Sydämellinen

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa Peruspalvelukeskus Oivan kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Varkauden Kaupunki Kotihoidon sääntökirja Säännöllinen kotihoito palvelusetelillä KR 18.11.2014 1 Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen... 3 tuottamisesta yleinen osa... 3 1 Määritelmät...

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Kotihoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-802-1 (pdf) ISBN 978-951-563-814-4 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA kotihoito puhtaanapitopalvelut puhtaanapitopalvelut, sotainvalidit omaishoito, vanhukset ja vammaiset SEINÄJOEN KAUPUNKI 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 2 1 Määritelmät... 2 2 Asiakkaan asema... 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet... 4 4 Kaupungin

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan. palvelusetelin sääntökirja

Vanhuspalvelut. Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan. palvelusetelin sääntökirja Vanhuspalvelut Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan palvelusetelin sääntökirja Hyväksytty PoSa/Johtokunta 3.5.2012 45 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

KuntaPro Oy. Tarjouspyyntö Loppi_01_2015 Päiväys 14.07.2015

KuntaPro Oy. Tarjouspyyntö Loppi_01_2015 Päiväys 14.07.2015 1/19 TARJOUSPYYNTÖ Loppi_01_2015 KORJAUSILMOITUS: SOTE-kuljetuspalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Lopen kunta Yhdystie 5 12700 Loppi Suomi Yhteyspiste(et):, Hankinta- ja kilpailutuspalvelut

Lisätiedot

HAKEMUS kotihoidon palvelusetelituottajaksi

HAKEMUS kotihoidon palvelusetelituottajaksi Limingan kunta 21.10.2014 HAKEMUS kotihoidon palvelusetelituottajaksi Tällä hakemuksella haetaan säännöllisen kotihoidon (sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu ja/tai kansanterveyslain mukainen kotisairaanhoito)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 11553-2014 Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 10067-2014 Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Yhteyspiste(et): Hankinta- ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen 2009

Tehostettu palveluasuminen 2009 Tarjouspyyntö 1 (34) 1.9.2009 Vastaanottaja Katuosoite Postitoimipaikka Tehostettu palveluasuminen 2009 Hankinnan kohde Tämä tarjouspyyntö koskee sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1 Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki 1. TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 2 1.1 Toimintaohje 2 1.2 Määritelmät 2 1.3 Äänekosken kaupungin velvoitteet 3 1.4 Palvelusetelin

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset... 14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö... 15 10.3 Henkilökunta...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen)

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen) SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE Kotihoito (tuettu kotona asuminen) Versio 1.1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ PALVELUSETELIOHJEESTA... 4 2. MÄÄRITELMIÄ... 4 3. ASIAKAS PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄNÄ... 5

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

Sisällysluettelo. 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset...14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö...15 10.3 Henkilökunta...16

Lisätiedot