Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle"

Transkriptio

1 1/17 TARJOUSPYYNTÖ HOL 398/2014 Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tarja Rautsiala Suomi puh Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle Hankinnan tunniste- tai viitenumero: HOL 398/2014 Hankinnan kuvaus: HANKINNAN KOHDE Peruspalvelukeskus Oiva (jäljempänä myös tilaaja ) pyytää tarjoustanne vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueelle Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueen kotihoitoasiakkaiden palvelujen tuottamisesta. Tilaajan tarkoituksena on hankkia tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattu palvelu, jossa turvataan kokonaisvaltaisesti kotihoidon asiakkaiden päivittäinen ja katkeamaton huolenpito ja hoito. Hankinnan kohteena on: Asikkalan ja Hollolan Vesikansan kotihoidon palvelut (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) joka päivä klo 7-22 Palvelupäivien järjestäminen (sisältäen kuntouttavan päivätoiminnan, ateriat sekä saunapalvelun) Oltermannin palvelukeskuksessa 2 x viikko (ti ja to) klo Ateriat toimittaa Asikkalan kunta. Kuljetus on järjestetty palveluliikennettä hyödyntäen. KILPAILUTUKSEN TAVOITTEET Asikkalan alueen kotihoidon toimintamenot vuodelle 2014 olivat n euroa brutto. Summasta henkilöstömenot olivat n euroa ja palveluiden ostot euroa ja

2 2/17 tarvikkeet euroa Summa ei sisällä it-menoja eikä toimitilojen vuokramenoja. Kilpailutuksen tavoitteena on tuottavuuden parantaminen ja kustannusten aleneminen vähintään 10 %:lla. SOPIMUSKAUSI Sopimus on voimassa, kun se on allekirjoitettu. Sopimuskausi on voimassa kaksi (2) vuotta palvelutuotannon aloittamisesta. Tavoitteena on, että palvelutuotanto alkaa Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon tai eritysalojen hankintalain 12 :n pykälän kynnysarvon. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon tai eritysalojen hankintalain 12 :n pykälän kynnysarvon Päänimikkeistö: (Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut) Lisäkohde (-kohteet): (Vanhustenhuoltopalvelut) Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka: FI185 (Päijät-Häme) Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Lisäksi tilaaja varaa oikeuden 2+2 vuoden mittaisiin optiokausiin. Tilaaja ilmoittaa kunkin optiokauden käytöstä 9 kuukautta ennen meneillään olevan sopimuskauden päättymistä. 3. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (Hankintalain liite B, ryhmä 25) Hankintamenettely: Avoin menettely Osatarjoukset hyväksytään: Ei Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

3 3/17 Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: Katso kohta Kelpoisuus ja vähimmäisvaatimukset. Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kokonaishankinnan mukaan Tarjouksen valintaperuste: Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei 4. Hankinnan kohteen kriteerit Kokonaishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Kotihoitopalvelut Kotihoitokäynti / kk Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Palvelupäivät (saunapalvelut ja päivätoiminta) / kk Pisteiden laskentatapa Yleiset kriteerit/tiedot 1. Henkilöstö ja osaaminen Henkilökunta täyttää sosiaalija/tai terveydenhuollon henkilöstölle asetetut lakisääteiset vaatimukset. Kotipalvelun henkilöstöltä edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaista lähihoitajan tutkintoa tai mainitun lain 11 :n mukaista ammattitutkintoa tai lain siirtymäsäännösten mukaista vastaavaa pätevyyttä. Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa

4 4/17 Kotisairaanhoitoa toteuttavalta henkilöstöltä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaista oikeutta harjoittaa terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan ammattia tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukaista oikeutta käyttää lähihoitajan, perushoitajan tai apuhoitajan nimikettä. Toiminta perustuu Laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM:n julkaisut 2013:11) Henkilökunnan osaaminen ja määrä ovat asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla. Osa kotisairaanhoidon tehtävistä ei välttämättä vaadi sairaanhoitajan pätevyyttä, vaan tehtävät voi hoitaa lähihoitajan tai vastaavan koulutuksen saanut henkilö, jolla on asiankuuluva perehdytys ja osaaminen ko. tehtävien hoitamiseen (verinäytteiden otto, IMpistokset). Lääkitystä antavalla hoitohenkilöstöllä on myös oltava ajantasaiset tiedot ja koulutus. Palveluntuottajan on huolehdittava, että lähihoitajan ja sairaanhoitajan työnkuvat on tarkkaan määritelty. Em. asiat on määriteltävä lääkehoitosuunnitelmassa. Mikäli kotihoidon työnjaon kannalta on tarkoituksenmukaista ja mikäli tilaajan kotihoidon lääkehoidon kokonaisvastuusta vastaava lääkäri katsoo tarpeelliseksi, voidaan terveydenhuollon nimikesuojatulle ammattihenkilöstölle (apuhoitajat, perushoitajat, lähihoitajat) tai muille toimipaikkakoulutetuille henkilöille (hoiva-avustajat) antaa erillinen lupa suorittaa sairaanhoidollisia toimenpiteitä osana asiakkaan saamaa kotihoidon kokonaisuutta. Ennen luvan myöntämistä palveluntuottaja varmistaa työntekijöiden perustiedot ja käytännön taidot. Työnjako määritellään lääkehoitosuunnitelmassa erikseen.

5 5/17 Palveluntuottajalla on tilaajan palvelujen tuottamisesta vastaava palveluvastaava, jolla on koko sopimuskauden ajan vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa (272/2005) määritelty koulutus ja riittävä käytännön kokemus vastaavanlaisesta toiminnasta. Soveltuvana tutkintona pidetään esimerkiksi korkeakoulututkintoa kuten sosionomin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Soveltuvana käytännön kokemuksena pidetään esimiesasemassa työskentelyä sosiaali- tai terveydenhuollon alalta. Palkatessaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan, että laillistetut ammattihenkilöt on rekisteröity Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin ja se voidaan kysyttäessä todentaa. Jokaisessa työvuorossa on vähintään sosiaali- tai terveydenhuollon perustutkinnon suorittaneita henkilöitä. Riittävästä henkilöstömäärästä huolehditaan myös vuosi- ja sairauslomien aikana. Sairaanhoitaja on asiakkaiden käytössä vähintään klo 8-16 välisenä aikana arkipäivisin. Tarpeen mukaan myös viikonloppuisin. Henkilöstöllä on riittävästi tietoa ikääntyneiden sairauksista, ikääntymisen vaikutuksista toimintakykyyn ja toimintakykyä ylläpitävistä työtavoista. Henkilöstöllä on ajantasainen tieto keskeisistä vanhuksille suunnatuista palveluista ja etuuksista niin, että työntekijät pystyvät ohjaamaan ja neuvomaan asiakasta ja omaisia palvelujen hankkimisessa. Henkilöstöllä on käytössään Peruspalvelukeskus Oivan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteystiedot ja mahdollisuus käyttää puhelinta ja työaikaansa asiakkaan avustamiseen palvelujen järjestämisessä.

6 6/17 Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä perehdytyksestä, ammattitaidon ylläpidosta ja täydennyskoulutuksesta. Palveluntuottajan henkilökunta on suorittanut tai suorittaa tilaajan kanssa erikseen sopimassa ajassa seuraavat koulutukset: Kotihoito Effica, RAI, Lääkehoidon täydennyskoulutus (Love). Palvelujen vastuuhenkilö pystyy asioimaan tilaajan kanssa sujuvasti suomen kielellä ja lisäksi hallitsee tarvittavan ammattisanaston suomeksi eli vähintään yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1. Henkilöstöllä on hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito eli vähintään yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Opiskelijoiden osalta noudatetaan Valviran voimassa olevia ohjeita. 2. Palvelun sisällön vaatimukset Palvelut tuotetaan suomen kielellä. Palveluntuottajan on perehdyttävä peruspalvelukeskus Oivan palvelujärjestelmään ja toimintaan siten, että palveluntuottaja osaa toimia asiakkaan palveluiden järjestämisessä ja ohjauksessa asiakkaan tukena. Peruspalvelukeskus Oivan kotihoidon palvelukuvaus Kuvaus Peruspalvelukeskus Oivan säännöllisen kotihoidon sisällöstä on tarjouspyynnön liitteenä. Tilaaja selvittää tarpeen kotihoidolle, kun asiakas tarvitsee sairauden, alentuneen toimintakyvyn, vanhuuden tai vammaisuuden vuoksi apua jokapäiväisiin toimiin. Tilaajan palveluohjausyksikön työntekijä arvioi asiakkaan palveluntarvetta ja tekee palvelutarpeen arvioinnin yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa joko kotikäyntinä tai tarvittaessa myös sairaalan vuodeosastolla.

7 7/17 Palveluohjausyksikkö laatii asiakaskohtaisen palvelusuunnitelman, jossa määritellään annettavat palvelut ja niiden sisältö sekä tekee viranhaltijapäätöksen asiakkaalle myönnetyistä kotihoidon palveluista ja niistä perittävistä asiakasmaksuista. Säännöllisen kotihoidon asiakkailta peritään tulosidonnainen kuukausimaksu. Tilapäisistä käynneistä peritään palvelukohtaisesti määräytyvä kiinteähintainen kertakorvaus. Tukipalveluista tilaaja perii tukipalvelukohtaisen maksun. Peruspalvelukeskus Oiva veloittaa itse edellä mainitut asiakasmaksut. Palveluntuottajan nimeämä yhteyshenkilö osallistuu pyydettäessä em. kotikäynneille ja hoitopalavereihin. Palvelun sisältö perustuu asiakaskohtaiseen palvelusuunnitelmaan. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että palvelusuunnitelmaa noudatetaan niin arkipäivisin kuin viikonloppuisin ja hoito ja palvelu ovat kotihoidon palvelukuvauksen mukaista. Henkilökunta seuraa ja arvioi palvelusuunnitelman ajantasaisuutta. Jos asiakkaan hoidon tarve muuttuu siten, että se vaikuttaa järjestettävän palvelun määrään tai sisältöön, palveluntuottaja on yhteydessä Peruspalvelukeskus Oivan palveluohjausyksikköön riippumatta siitä, onko hoidon tarve vähentynyt tai kasvanut. Tilaaja päättää asiakaskohtaisen palvelun ja sen ajankohdan päättymisestä. Palvelusuunnitelma tarkistetaan vähintään puolen vuoden välein ja aina asiakkaan tilanteen muuttuessa yhteistyössä asiakkaan, palveluntuottajan ja Peruspalvelukeskus Oivan palveluohjausyksikön kanssa. Asiakassuhteessa noudatetaan luottamuksellisuutta ja asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisesti (812/2000).

8 8/17 Asiakkaan palvelusuunnitelma tulee käydä läpi palveluntuottajan henkilöstön kanssa siten, että suunnitelman sisältö on koko hoitohenkilökunnan tiedossa. Lopullinen palvelusuunnitelma tulee olla tilaajan ja palveluntuottajan yhteistyönä täydennettynä Kotihoito Efficatietojärjestelmään kahden viikon sisällä palvelujen alettua. Palvelu sisältää myös asiakastyöhön liittyvän välittömän yhteydenpidon, tilaajan ja palveluntuottajan nimetyn yhdyshenkilön/ yhdyshoitajan, välillä arkisin klo Lisäksi palveluntuottajan edustajan on oltava tavoitettavissa yhdestä puhelinnumerosta päivittäin myös klo sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo maksun suuruus on normaalin paikallisverkkomaksun suuruinen. Palveluntuottajalla on oltava valmius uuden asiakkaan palvelun aloittamiseen viimeistään kahden päivän kuluessa palvelun tilaamisesta ja kriisitilanteissa välittömästi. Kriisitilanteita voivat olla esimerkiksi hoitavan puolison sairaalaan joutuminen tai kuolema. Lisäksi esimerkiksi kotihoidon jo olemassa olevan asiakkaan kotiutuessa sairaalasta palvelu aloitetaan viimeistään kolmen (3) tunnin kuluttua tilauksesta. Palveluntuottaja toteuttaa kotihoidon palvelut siten, että asiakas saa tarvitessaan sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon palveluja, molemmat samalla asiakaskäynnillä. Asiakkaalle nimetty vastuuhoitaja on pääasiallisesti vastuussa asiakkaan hoidosta. Kotihoito toteutetaan kuntouttavan työtavan mukaisesti niin, että asiakas käyttää omia voimavarojaan auttamistilanteissa ja siten säilyttää toimintakykynsä mahdollisimman hyvänä. Jos asiakkaan tilanteessa/tilassa on tapahtunut jotakin muutosta, palveluntuottaja vastaa ongelman ratkaisemisesta viivytyksettä sekä arvioi palvelujen muutostarpeen. Palveluntuottaja nimeää asiakkaalle vastuuhoitajan heti asiakkaaksi tulon jälkeen ja asiakas sekä omainen/ läheinen ovat tietoisia, kuka vastuuhoitaja on.

9 9/17 Henkilökunta seuraa asiakkaan tilaa ja toimintakykyä jokaisella asiakaskäynnillä ja kunnon äkillisesti huonontuessa asiakas ohjataan tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan ja/tai muutoksesta ilmoitetaan sovitulle asiakkaan omaiselle/läheiselle. Palveluntuottaja tukee omaisen osallistumista hoitoon ja huolehtii tiedonkulusta asiakkaan, omaisten ja lähipiirin kanssa palvelusuunnitelman mukaisesti. Jos palveluun sisältyy asiakkaan raha-asioiden hoitoa, menettelytavoista sovitaan Peruspalvelukeskus Oivan kotihoitoon laaditun menettelytapaohjeen mukaisesti. Henkilökunta huolehtii yhdessä asiakkaan asioidenhoitajan kanssa siitä, että asiakkaalle haetaan hänelle kuuluvat julkiset etuudet kuten Kelan hoitotuki ja asumistuki. Palveluntuottaja neuvoo ja ohjaa asiakasta ja hänen omaisiaan apuvälineiden, asunnon muutostöiden, kuljetuspalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen, hoitotarvikkeiden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen hakemisessa. Henkilökunta huolehtii yhteistyössä omaisten kanssa siitä, että asiakkaalle ryhdytään hankkimaan edunvalvojaa, jos asiakkaan toimintakyky ja etu sitä vaatii. Henkilökunta huolehtii asiakkaan lääkäriin, sairaalaan tai laboratorioon saattamisesta, mikäli saattaminen on asiakkaan hoidon kannalta tarpeellista eikä omais- tai vapaaehtoistyön vaihtoehtoja ole. Henkilökunta tarkistaa asuintilojen esteettömän kulun ja turvallisuuden ja neuvoo ja ohjaa turvallisuuden lisäämisessä mukaan lukien palohälyttimen hankinnassa avustaminen. Jos asiakkaan ja palveluntuottajan kanssa sovitaan kunnallisen kotihoidon ulkopuolisista palveluista (esim. siivouspalveluista), palveluntuottaja sitoutuu siihen, että ne laskutetaan erikseen kokonaisuudessaan asiakkaalta.

10 10/17 Henkilökunta huolehtii asiakkaan käytössä olevien turvajärjestelmien (turvapuhelin, turvaranneke, liesivahti, ovimatto jne.), apuvälineiden ja palohälyttimen toiminnan tarkistamisesta. Palveluntuottaja huolehtii kauppa-asiakkaiden tilaukset kauppapalveluun. Palveluntuottaja huolehtii turvapuhelinkorttien päivittämisestä ilmoittamalla siitä Peruspalvelukeskus Oivan palveluohjausyksikköön. Palveluntuottaja noudattaa hoitotarvikkeiden jakelusta annettua ohjetta. Palveluntuottaja sopii asiakkaan avainten hallinnasta kirjallisessa sopimuksessa. Avaimen luovutussopimus on arkistoitava asiakaspapereihin. Palveluntuottaja huolehtii kotihoidon asiakkaiden avaimien vastaanottamisesta, turvallisesta säilyttämisestä ja palauttamisesta ja korvaa avaimien häviämisestä aiheutuneet kustannukset. Palveluntuottaja huolehtii avaimen luovuttamisesta, kun asiakkuus päättyy. Palveluntuottaja käyttää kotihoidon palvelutuotannossa Effica -asiakas- ja potilastietojärjestelmää ja jatkossa RAI-järjestelmää tarkemmin ks. tarjouspyynnön liite 1). Palveluntuottaja kirjaa hoitotyöhön liittyvät asiakastiedot ja työsuoritteet Effica -asiakas- ja potilastietojärjestelmään lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kirjaaminen sisältää myös HILMO-kirjaukset, asiakkaan palvelutarpeen seuraamisen ja palvelusuunnitelman päivittämisen. 3. Kotisairaanhoitoon liittyvät erityiset vaatimukset Palveluntuottajalla on STM:n oppaan Turvallinen lääkehoito 2005:32 mukainen kirjallinen lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitoa toteuttavalla henkilöstöllä on oppaan mukaiset (Taulukko 10) valmiudet ja luvat lääkehoidon toteuttamiseen. Palveluntuottaja toimittaa lääkehoitosuunnitelman tilaajalle sopimuskauden alkuun mennessä.

11 11/17 Palveluntuottajalla on riittävästi osaavaa henkilökuntaa, jotta esimerkiksi muisti- ja depressiotestit ja erityistä lupaa edellyttävät toimenpiteet voidaan suorittaa. Palveluntuottajalla on kirjallinen ohjeistus hoitoon liittyvästä aseptisesta toiminnasta ja tavanomaisista varotoimista. Tavanomaiset varotoimet sisältävät käsihygienian, kertakäyttöisen suojavaatetuksen käytön, eritetahran poistamisen ja veritartuntavaaran vähentämisen Palveluntuottaja huolehtii henkilökuntansa tarvitsemasta suojavaatetuksesta ja sen huollosta. Palveluntuottajalla on ajanmukaiset kotisairaanhoidon hoitovälineet, kuten verenpainemittarit, verensokerimittarit, haavahoidon perusvälineet ja näytteiden otossa tarvittavat välineet. Palveluntuottaja käyttää hoitotyössä yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, kuten Käypä hoito - suosituksia, Sairaanhoitajan käsikirjan suosituksia ja THL:n suosituksia. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että hoitotyö kirjataan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Effican potilasasiakirjoihin. 4. Laadunhallinta ja vaadittava raportointi Palveluntuottajan tulee huolehtia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden säilyttämisestä, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden takaamisesta. Palveluntuottajan arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. Johtamisen vastuut ja valtuudet on määritelty kirjallisesti. Palveluntuottaja on määritellyt ja dokumentoinut keskeiset laatutavoitteensa. Palveluntuottaja kerää säännöllisesti asiakaspalautetta ja se dokumentoidaan. Palveluntuottaja luovuttaa Peruspalvelukeskus Oivalle tiedot suorittamistaan asiakaspalautekyselyistä.

12 12/17 Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan Peruspalvelukeskus Oivan yhteisiin asiakastyytyväisyyttä mittaaviin tutkimuksiin sekä kehittämään toimintaa tulosten perusteella. Palveluntuottaja hyödyntää kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn sekä toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa jatkossa RAI järjestelmää (tarkemmin tarjouspyynnön liite 1). Palveluntuottaja sitoutuu antamaan toimintayksikön RAI tulokset Peruspalvelukeskus Oivan käyttöön. Palveluntuottajalla on ajantasainen omavalvontasuunnitelma ja suunnitelma riskien hallinnasta. Palveluntuottaja toimittaa omavalvontasuunnitelman 3 kk:n kuluessa palvelun aloittamisesta tilaajalle. Palveluntuottaja huolehtii viranomaisille tehtävistä ilmoituksista (esim. kaltoinkohtelu). Yleiset pisteet yhteensä Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä Hinta ja kaupalliset ehdot Hinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverottomina, veroton sosiaalipalvelu (Arvonlisäverolaki, SosiaalihuoltoL 37, 38 ). Hinnat on ilmoitettava pyydetyssä muodossa. Hinnan tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset. Kotihoitokäyntien ja palvelupäivien kuukausihintojen tulee sisältää kaikki niiden palvelutuotantoon liittyvät kulut (esim. matkakulut, neuvottelut ja kokoukset). 6. Laskutus ja maksuehto Maksusuoritukset tehdään JYSE2014 Palvelut ehtojen mukaisesti. Maksuehto on 21 pv netto ja palveluntuottaja on oikeutettu laskuttamaan sovitut maksut, kun palvelu on suoritettu. 7. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Tilaaja tulee tarkastamaan kaikki kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia koskevat asiakirjat tarjouskilpailun voittajaksi tulevalta ennen hankintapäätöksen tekoa. Palveluntuottajaa koskevat tiedot Minimivaatimus Maksimivaatimus Lisätietoa

13 13/17 Rekisteröintitiedot ja luvat Tarjoajaa tai ketään sen johtoon kuuluvaa henkilöä ei saa olla tuomittu rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa luetelluista rikoksista (hankintalaki 348/2007, 53 ). Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Tarjoajalla tai kenelläkään sen johtoon kuuluvalla henkilöllä ei saa olla hankintalain 54 :n mukaisia muita poissulkemisperusteisiin luettavia syitä. Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan ammatti- ja elinkeinorekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Vakuuttaako tarjoaja, että on rekisteröitynyt lainsäädännön edellyttämällä tavalla? Tarjoajan on kuuluttava ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Vakuuttaako tarjoaja, että on rekisteröitynyt lainsäädännön edellyttämällä tavalla? Tarjoajan on kuuluttava työnantajarekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Vakuuttaako tarjoaja, että on rekisteröitynyt lainsäädännön edellyttämällä tavalla? Tarjoajan on kuuluttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Vakuuttaako tarjoaja, että on rekisteröitynyt lainsäädännön edellyttämällä tavalla? Mikäli tarjoaja ei perustellusta syystä (esim. lainsäädäntö ei edellytä rekisteröitymistä, tarjoaja on aloitteleva yritys) kuulu johonkin em. rekisteriin (kaupparekisteri, ennakkoperintärekisteri, työnantajarekisteri tai alvrekisteri), tarjoaja voi vastata em. kysymyksiin kyllä. Mikäli tarjoaja ei perustellusta syystä (esim. lainsäädäntö ei edellytä rekisteröitymistä, tarjoaja on aloitteleva yritys) kuulu johonkin em. rekisteriin (kaupparekisteri, ennakkoperintärekisteri, työnantajarekisteri tai alvrekisteri), tarjoajan tulee antaa erillinen, vapaamuotoinen ja lyhyt selvitys rekisteröimättömyyden perusteista. Ladattava Hankintalain 54 löytyy osoitteesta Tilaaja voi tarkistaa tietoja yleisistä tietolähteistä kuten -palvelusta Tilaaja voi tarkistaa tietoja yleisistä tietolähteistä kuten -palvelusta Tilaaja voi tarkistaa tietoja yleisistä tietolähteistä kuten -palvelusta Tilaaja voi tarkistaa tietoja yleisistä tietolähteistä kuten -palvelusta

14 14/17 Tarjoajan on sitouduttava toimittamaan tilaajalle 3 kk välein tilaajan pyytämiä tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä koko sopimuskauden ajan. Tarjoaja täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetuissa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset. Tarjoajalla on oltava aluehallintoviraston tai Valviran myöntämä toimilupa tarjoamansa palvelun tuottamiseen viimeistään sopimuskauden alkaessa. Valitkaa vastausvaihtoehto, johon sitoudutte. Tilaaja voi pyytää tarjoajaa esittämään toimiluvan ja siihen liittyvän tarkastuslausunnon hankintamenettelyn tai sopimuskauden aikana. Tarjoajan on oltava merkitty yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien rekisteriin sopimuskauden alkuun mennessä. Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Tarjoaja noudattaa Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaista vähimmäisvaatimusta palkka-, työaika- ja muiden ehtojen osalta. Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Vakuutukset Tarjoajalla on / tarjoaja sitoutuu ottamaan kattavan toiminnan vastuuvakuutuksen ja potilasvahinkovakuutuksen sopimuskauden alkuun mennessä. Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tarjoajan on oltava suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot, eläkevakuutusmaksut ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot, eläkevakuutusmaksut ja sosiaaliturvamaksut, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan em. maksuja. Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Tarjoajalla ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Tekninen ja ammatillinen pätevyys Valittava, meillä on jo toimilupa., sitoudumme hankkimaan toimiluvan sopimuskauden alkuun mennessä., meillä on jo toimilupa. sitoudumme hankkimaan toimiluvan sopimuskauden alkuun mennessä. Tarjoajan tulee varautua toimittamaan pyydettäessä todistus maksetuista veroista sekä todistus työeläkekassaan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Mikäli kyseessä on aloitteleva yritys, tarjoajan tulee varautua esittämään selvitys velvollisuudestaan suorittaa em. maksut. Tilaaja voi tarkistaa tietoja yleisistä tietolähteistä.

15 15/17 Tarjoajalla on viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta vähintään yksi (1) referenssi vastaavien kotihoidon palveluiden tuottamisesta. Ladatkaa liitteeksi selvitys referenssivaatimuksen täyttymisestä. Referenssi tulee kuvata seuraavasti: palvelun tilaajan nimi, lyhyt kuvaus palvelutoiminnasta, sen sisällöstä ja kohderyhmästä, ajankohta (muodossa kk/vvvvkk/vvvv), tilaajan yhteyshenkilö ja puhelinnumero. Uuden yrittäjän tulee referenssien sijaan, referenssien puuttuessa, toimittaa lyhyt kuvaus toimintasuunnitelmasta. Alihankkijat Tarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijaa/alihankkijoita, mutta tarjoajalla on kokonaisvastuu palvelun tuottamisesta. Alihankkijat on nimettävä ja heidän roolinsa palvelussa on kerrottava. Lataa liitteeksi tarjouspyynnön liite 8 Alihankkijat täytettynä. Tarjoaja vastaa tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden selvittämisestä alihankkijoiden osalta. Tilaajalla on oikeus kieltää tietyn alihankkijan käyttäminen perustellusta syystä. Tarjoajan on tilaajan pyynnöstä esitettävä selvitys tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttymisestä alihankkijan osalta sekä selvitys tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä alihankkijan osalta. Alihankkijoiksi luokitellaan suoraan kotihoidon palveluihin osallistuvat toimijat. Suoraan asiakkaisiin kohdistuvan palvelun tuottamiseen osallistuviksi alihankkijoiksi ei katsota tarjoajayrityksen ylläpitoon liittyviä palveluita kuten esim. kirjanpitäjän palveluita. Ladattava Ladattava Liite on ladattava, vaikka ei käyttäisi alihankkijoita. Liitteessä 8 on kohta, mihin merkitään tieto siitä, että alihankkijoita ei käytetä. Jos tarjoaja käyttää alihankkijoita, liite on täytettävä huolellisesti ja kaikki tiedot annettava. Yksilöimättömiä tietoja ei huomioida. 8. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka. 9. Päätöksenteon perusteet Tarjousten käsittely toteutetaan hankintalain mukaisesti seuraavaa menettelyä noudattaen: - Tarjousten avaaminen - Tarjoajan kelpoisuuden tarkistaminen - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjousten vertailu - Hankintapäätös ja sen tiedoksianto - Hankintasopimusten solmiminen

16 16/17 Tarjousten valintaperuste on halvin hinta. Mikäli mikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 10. Hylkäämisperusteet Tarjoajan tulee olla täyttänyt lakisääteiset velvoitteensa hankintalain ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, joka ei täytä hankintalain 71 (tai 8 luvussa) todettuja vaatimuksia. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia ja muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjoajan taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai muiden tarpeelliseksi katsottujen seikkojen arviointiin voidaan pyytää esitettäväksi muitakin kuin pyydettyjä asiakirjoja. Tilaaja voi pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä tai mahdollisia todistuksia tarjoajan antamista tiedoista. Tarjoaja voidaan hankintalain 53 tai 54 :n mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta myöhemminkin tarjouskilpailun aikana tilaajan saatua tiedon poissulkemisen perusteesta. Tarjous voidaan hylätä, jos tarjouspyynnössä tai sen liitteissä esitetyt vaatimukset eivät täyty. Tarjous voidaan hylätä myös, mikäli tarjous ei sisällöltään ja hinnoittelultaan vastaa tarjouspyyntöä. Tarjoajan omien ehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen mahdollisten tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. 11. Sopimusmenettely Tarjoajan on hyväksyttävä tarjouspyynnön liitteenä 2 oleva sopimusluonnos sellaisenaan. Hankintapäätös tehdään kirjallisesti ja toimitetaan kaikille tarjoajille. Hankintasopimus syntyy vasta erikseen tehtävällä kirjallisella hankintasopimuksella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi. SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS 1. Sopimus liitteineen 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Palvelut) 4. Tarjous liitteineen 12. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuden sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen selkeästi mainittava. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushinta on kuitenkin julkinen ja tarjousten vertailussa käytetty hinta tai muu tekijä on asianosaisjulkinen. Tarjoajalla on mahdollisuus merkitä Tarjouspalvelu.fi:ssä, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liiketai ammattisalaisuuden piiriin (hankinnan kohteen tietojen syöttö, yläreunassa linkki "ehdota

17 17/17 liikesalaisuustietoja"). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 13. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä klo 12:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: klo 12:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/hollola. 15. Allekirjoittajat Tarja Rautsiala, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja 16. Liitteet ja linkit Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus.pdf Liite 2 Asikkalan ja Vesikansan alueen kotihoidon tarjouksen Sopimusluonnos.pdf Liite 3 Tilastot Asikkalan kotihoidon ja HollolanVesikansan kotihoito alueelta.pdf Liite 4 Kotihoidon kriteerit pdf Liite 5 Henkilöstöliite.pdf Liite 6 Päijat-Hämeen_hoitotarvikkeiden_jakeluohje.pdf Liite 7a Asikkala_kartta_rajat.pdf Liite 7b Oivakuntien-ikääntyneet xlsx Liite 8 Alihankkijat.xlsx

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta.

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. ma la klo ma su klo Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. Asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 30057 Palvelutalo Kummelin korjaus- ja laajennustyöt, kokonaisurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (6) Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kaupungin kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja mahdollisimman

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 13297 VARTIJAPALVELUN HANKINTA 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Timo Jyväkorpi Suomi puh. timo.jyvakorpi@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07444 Päiväys 07.02.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07444 Päiväys 07.02.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07444 Pesulapalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Eeva-Sirkku Pöyhönen Turuntie 639 21870 Riihikoski Suomi puh. fax eeva-sirkku.poyhonen@poytya.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H / HEL Päiväys

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H / HEL Päiväys 1/6 TARJOUSPYYNTÖ H111-15 / HEL 2015-007373 Kivikon hiihtohallin asiakaspalvelu ja lipunmyynti sekä kahvilatoiminta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H054-15, HEL 2015-002671 Päiväys 02.04.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H054-15, HEL 2015-002671 Päiväys 02.04.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H054-15, HEL 2015-002671 KORJAUSILMOITUS: Rastilan leirintäalueen turvallisuuspalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Raili Alanko PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT

KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT 1/6 KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT - Tarjoajan on vastattava alla oleviin kohtiin "kyllä" tai "ei". - Mikäli tarjoajaa koskevat vaatimukset eivät täyty, voidaan tarjoaja hylätä. - Tämä

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H053-13 HEL 2013-005903 Päiväys 16.01.2014

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H053-13 HEL 2013-005903 Päiväys 16.01.2014 1/7 TARJOUSPYYNTÖ H053-13 HEL 2013-005903 Yksityisen tehostetun palveluasumisen lääkäripalvelut Helsingissä 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 24448 Päiväys 20.11.2014

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 24448 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 24448 Röntgen-lausuntojen ja UÄ-tutkimusten kilpailutus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Naantalin sosiaali- ja terveysvirasto Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Liite C. Suomen Terveysmaail ma Oy. Tarjoaja on jo rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi - palveluun tai vastaavaan palveluun.

Liite C. Suomen Terveysmaail ma Oy. Tarjoaja on jo rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi - palveluun tai vastaavaan palveluun. Tarjoajien soveltuvuus JARDno-2017-1166 / Hoivasängyt, laitapehmusteet, hygieniapatjat ja yöpöydät Saapuneita tarjouksia yhteensä: 6 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 6 Soveltuvuusvaatimukset Respecta Oy

Lisätiedot

HAKEMUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI HAKEMUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain 20 ja 21 ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 1 kohdan tarkoittaman kotipalvelun ja kansanterveyslain 13 1 momentin tarkoittaman

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 29797 Päiväys 15.06.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 29797 Päiväys 15.06.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 29797 Varhaiskasvatuksen sekä kerhotoiminnan ulko- ja sisäkäyttöön tarkoitetut lelut ja pelit 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Tapiola Suomi puh. +358 447674923

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankintasopimukset - hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Pääasiallinen osoite

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Helsingin kapunkitilaohje - Minikilpailutus: Materiaalituotekortit

Helsingin kapunkitilaohje - Minikilpailutus: Materiaalituotekortit 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2013-005356 Helsingin kapunkitilaohje - Minikilpailutus: Materiaalituotekortit 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1/9 64014 Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1. : Markku Auvinen Suomi puh. +358 206323190 fax markku.auvinen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H065-14HEL Päiväys

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H065-14HEL Päiväys 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H065-14HEL2014-007659 Kotihoidon saunotuspalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Riitta Hintikka Suomi puh. +358 931031786 fax riitta.hintikka@hel.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

9.luokka) kansallisen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

9.luokka) kansallisen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. 04.10.2016 1/8 71346 D 779/02.07.00/2016 1. : Virtanen Pauliina 44100 Suomi puh. fax pauliina.virtanen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen kokoinen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H063-15HEL2015-007348 Päiväys 27.08.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H063-15HEL2015-007348 Päiväys 27.08.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ H063-15HEL2015-007348 Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaiden parturikampaamopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Riitta Hintikka Suomi puh. +358 931031786

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa Peruspalvelukeskus Oivan kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Hankinnan kuvaus: Naantalin kaupungin terveyskeskus ostaa jalkojenhoitopalveluita alueensa diabeetikoille ja

Naantalin kaupunki. Hankinnan kuvaus: Naantalin kaupungin terveyskeskus ostaa jalkojenhoitopalveluita alueensa diabeetikoille ja 22.09.2016 1/7 23805 Jalkojenhoitopalvelut 1. : Naantalin sosiaali- ja terveysvirasto Hannele Nikander-Tuominen 2 Suomi puh. +358 447819056 hannele.nikander-tuominen@naantali.fi : : 2. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Sipoon kunta. Hankesuunnitelman tulee olla valmis Toteutuskuvat tulee olla valmiit Puhelin Telefax Internet

Sipoon kunta. Hankesuunnitelman tulee olla valmis Toteutuskuvat tulee olla valmiit Puhelin Telefax  Internet 1/7 Toti 61266 1. : Pekka Nirhamo Suomi puh. pekka.nirhamo@sipoo.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Toti 61266 Hankinnan kuvaus: Hankesuunnitelman tulee olla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=116908&tpk=9c61c5dd d8-bb7b- 3b32b4ea8d51

Lappeenrannan kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=116908&tpk=9c61c5dd d8-bb7b- 3b32b4ea8d51 02.03.2017 1/8 262/02.08.00.02/2017 Virallinen nimi Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai Liikuntatoimi hankintapalvelut Postiosoite / Villimiehenkatu 1 Postitoimipaikka Postinumero 53101 Maa Lappeenranta

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston toimipaikkojen ylläpitosiivouspalvelujen hankinta

Sosiaali- ja terveysviraston toimipaikkojen ylläpitosiivouspalvelujen hankinta 1/6 TARJOUSPYYNTÖ H142-13 Sosiaali- ja terveysviraston toimipaikkojen ylläpitosiivouspalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Maritta Jääskeläinen puh. fax

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

Sipoon kunta. sovittua puhtaustasoa. Palveluntuottajan on suoritettava koulussa perussiivous ennen kuin koulun toiminta alkaa

Sipoon kunta. sovittua puhtaustasoa. Palveluntuottajan on suoritettava koulussa perussiivous ennen kuin koulun toiminta alkaa 1/6 TOTI60172 Gumbostrand skola ruoka- ja siivouspalvelu 1. : Suomi puh. johanna.kemilainen@sipoo.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Gumbostrand skola ruoka- ja siivouspalvelu Hankinnan tunniste-

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H013-14/HEL Päiväys

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H013-14/HEL Päiväys 1/6 TARJOUSPYYNTÖ H013-14/HEL 2014-000679 Toimeentulotukiasiakkaiden hautauspalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H100-16/HEL Päiväys

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H100-16/HEL Päiväys 1/6 TARJOUSPYYNTÖ H100-16/HEL 2016-006199 Lastenhoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Hakemus kotihoidon ja omaishoidon Kalajoki palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Kalajoen kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Hakemus kotihoidon ja omaishoidon Kalajoki palvelusetelipalvelun tuottajaksi Kalajoen kaupunki 1 (6) Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain 20 ja 21 ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 1 kohdan tarkoittaman kotipalvelun ja kansanterveyslain 13 1 momentin tarkoittaman kotisairaanhoidon.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H109-15 / HEL 2015-009828 Päiväys 18.09.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H109-15 / HEL 2015-009828 Päiväys 18.09.2015 1/11 TARJOUSPYYNTÖ H109-15 / HEL 2015-009828 Kumpulan koulukasvitarhan toiminta 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: PL 700 Suomi puh. +358 931031501 fax noora.fils@hel.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07171 KORJAUSILMOITUS: Kyrön päiväkoti, uudisrakennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pöytyän kunnan tekninen toimiala Jani Koskinen Yläneentie 11 B 21870 Riihikoski Suomi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja

TARJOUSPYYNTÖ Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139897 Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Infrapalvelut

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 145043 Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ POHJAKARTAN PIIRTÄMISESTÄ Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.9.2012-31.12.2012. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee karttaliitteeseen

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 1 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 20.3.2017 Hankinnan kohde Hankintayksikkö Hankinnan tarjouspyyntö koskee Loimaan kaupungin ja Koski Tl:n kunnan henkilökunnan sekä näiden kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa:

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: 1 (6) Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tilapäinen kotihoito lapsiperhlle Omaishoidon tukeminen Veteraanien kotipalvelu (Kotiin

Lisätiedot

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax Internet

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax  Internet 1/7 55515 Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus 3.vaihe 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H091-15 / HEL 2015-006012 Päiväys 18.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H091-15 / HEL 2015-006012 Päiväys 18.05.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ H091-15 / HEL 2015-006012 Helsingin työväenopiston opinto-ohjelmien painatus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 931031759 fax noora.fils@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

MALLITARJOUSPYYNTÖ. ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN / SEURAKUNNAN (yksikkö + hankinnan nimeäminen) HANKINTA

MALLITARJOUSPYYNTÖ. ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN / SEURAKUNNAN (yksikkö + hankinnan nimeäminen) HANKINTA 1(6) Hankintasäännön D 2 liite 2 MALLITARJOUSPYYNTÖ XX.XX.201X Mallitarjouspyyntö soveltuu käytettäväksi kansallisen kynnysarvon alittavien ja ylittävien tavara- ja palveluhankintojen valmistelussa. Mallitekstit

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Maatalouslomituspalveluiden hankinta Huittisten lomituspalveluille

2. Hankinnan kohde Maatalouslomituspalveluiden hankinta Huittisten lomituspalveluille KH/14.03.01/1109/2013 TARJOUSPYYNTÖ Maatalouslomituspalveluiden hankinta Huittisten lomituspalveluille 1. Hankintayksikkö Huittisten kaupunki 0203762-4 Lomituspalvelut Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki hankintapalvelut. Tarjouspyyntö C 20/2015 Päiväys 01.06.2015

Lappeenrannan kaupunki hankintapalvelut. Tarjouspyyntö C 20/2015 Päiväys 01.06.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ C 20/2015 Lappeenrannan kaupunki Tekojäärata sähköurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimi Kilpailutuksen teknisestä toteutuksesta

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot