Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/2013 186. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-16:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 214 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kuntarakennelaki ja kuntaliitosten selvitysvelvollisuus Kuntastrategia Vuoden 2013 talousarvion toteutumavertailu Kunnan tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistöveroprosentit vuodelle Investoinnit vuonna Vesi- ja viemärilaitoksen taksan ja palvelumaksujen tarkistus 205 vuodelle Rautjärven Vuokratalot Oy:n kiinteistö Tuominotkon 208 jälkiasennushissi ja muutostyöt 224 Lausunto Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavasta Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa Keltaisen koulun käytöstä poisto 217

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-16:10 puheenjohtaja Vuorela Harri 14:00-16:10 1. varapj Europaeus Teemu 14:00-16:10 2. varapj Kuru Katja 14:00-16:10 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:00-16:10 jäsen ptk tark. Auvinen Kalevie 14:00-16:10 varajäsen ptk tark. Vanhatalo Mika 14:00-16:10 jäsen Terävä Liisa 14:00-16:10 valtuuston pj Paajanen Timo 14:00-16:10 valt 2. varapj Anttila Harri 14:00-16:10 kj, pöy tä kir janpi tä jä Kekäläinen Rauni 14:00-16:10 vs. kehitysjohtaja Hinkkanen Paula 14:00-16:10 talouspäällikkö Poissa Tervonen Timo jäsen Luumi Kari valt 1. varapj Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Rautjärvellä Helena Lensu-Saukkonen Pöytäkirjantarkastaja Kalevi Auvinen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalolla yhteispalvelupisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 214 Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kh 215 Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnan yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Katja Kuru ja Helena Lensu-Saukkonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalevi Auvinen ja Helena Len su- Sauk ko nen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntarakennelaki ja kuntaliitosten selvitysvelvollisuus 425/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kuntarakennelaki tuli voimaan Lain mukaan kunnan tulee il moittaa ministeriölle viimeistään , minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Selvityksen tavoitteena on valmistella esitys kuntien yhdistymisestä ja yhdis ty mis so pi muk ses ta. Selvitystyöhön osallistuminen ei sido kuntia kun ta liitok siin. Varsinaisten yhdistymisesitysten määräaikaa koskevan säännöksen voimaan tu los ta säädetään erikseen ja määräaika on sidottu sosiaali- ja terveys pal ve lu jen järjestämislain hyväksymiseen. Yhdistymisesitysten mää räai ka tulee päättymään kuusi kuukautta sitä koskevan säännöksen voimaan tu los ta eli käytännössä puhuttaneen vuoden 2014 lopusta. Jos kunta ei ole edellämainittuun määräaikaan mennessä tehnyt kuntien yh dis ty misesi tys tä, valtiovarainministeriö voi määrätä erityisen kuntajakoselvityksen toi mit ta mi ses ta. Selvitysvelvollisuuden lähtökohtana on, että selvitysalue täyttää kun ta raken ne lain 4 :ssä tarkoitetut kuntajaon muuttamisen edellytykset. Liitteenä esi te tään kuntien selvitysvelvollisuutta koskeva VM:n kunnanhallituksille osoi tet tu kirjelmä. Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa lähdetään siitä, että eritoten 12 suurimmalla kaupunkiseudulla tulee voimakkaasti edetä kun ta ra ken teiden uudistamiseksi. Etelä-Karjalassa yhdyskuntarakenneperusteella on valtio määritellyt kun talii tos sel vi tys alu eek si Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä Ruo ko lahden kunnan. Työssäkäyntikriteerin perusteella Taipalsaaren ja Lemin kuntien tulee tehdä selvitys Lappeenrannan kaupungin kanssa. Nämä viisi kuntaa kuuluvat kuntarakennelain 4 3 momentissa mai nit tuihin kuntiin, joilla alueilla valtioneuvostolla olisi uusien linjausten mukaisesti li sät tyä toimivaltaa päättää kuntien yhdistymisestä. Muissa Etelä-Karjalan kunnissa selvitysperuste on väestömäärä, jossa kritee ri nä on vähintään asukkaan väestöpohja. Etelä-Karjalan kunnat ovat jo aiemmin kuntarakennelain valmisteluun liit tyvis sä kannanotoissa linjanneet, että tuleva liitosselvitys on perusteltua tehdä koko maakunnan kattavana. Lähtökohtana selvitystyössä on kahden ja yh den kaupungin mallit. Selvitys on toteutettavissa joko kuntien omana prosessina tai siten, että mi nis te riö määrää toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen. Val tio varain mi nis te riö voi asettaa myös kuntien omasta esityksestä erityisen kun ta-

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ja ko sel vi tyk sen. Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun työvaliokunta esittää, että kuntien omas ta esityksestä tehtävä koko Etelä-Karjalan kattava erityinen kun ta jako sel vi tys toteutettaisiin valtion asettaman selvityshenkilön johdolla. Tässä ta pauk ses sa kunnanvaltuustojen tulee tehdä esitys valtiovarainministeriölle eri tyi sen kuntajakoselvityksen tekemisestä. Tällöin valtio huolehtii myös sel vi tys työn kustannuksista. Erityisille kuntajakoselvitysalueilla VM järjestää valmisteluseminaarit. Alusta vas ti ajankohdaksi on suunniteltu Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Rautjärven kunta ilmoittaa val tio va rain mi nis te riöl le, että kunta käynnistää kuntarakennelain mukaisen lii tos sel vi tyk sen yhdessä Lappeenrannan, Imatran, Taipalsaaren, Lemin, Luu mäen, Savitaipaleen, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien kans sa. Rautjärven kunta esittää lisäksi valtiovarainministeriölle selvityksen te kemis tä erityisenä kuntajakoselvityksenä, jonka perusteena on selvitysalueen laa juus. Kuntajakoselvittäjäksi Rautjärven kunta esittää johtaja Aija Tuimalaa. Hyväksyttiin. Kh 216 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Valtionvarainministeriön kuntaosaston kanssa on käyty keskusteluja kuntien yhteneväisen päätöksen sisällöstä, koskien esitystä erityisestä kun taja ko sel vi tyk ses tä. Tämän vuoksi Rautjärven kunnan päätös tulee muotoilla uu del leen. Rautjärven kuntastrategian mukaisesti on myös syytä painottaa kahden kau pun gin mallin selvittämistä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Rautjärven kunta ilmoittaa val tio va rain mi nis te riöl le, että kunta käynnistää kuntarakennelain mukaisen lii tos sel vi tyk sen yhdessä Lappeenrannan, Imatran, Taipalsaaren, Lemin, Luu mäen, Savitaipaleen, Ruokolahden ja Parikkalan kuntien kanssa. Kunta esittää valtiovarainministeriölle selvityksen tekemistä erityisenä kunta ja ko sel vi tyk se nä, perusteena selvitysalueen laajuus. Rautjärven kunta edel lyt tää, että erityisessä kuntajakoselvityksessä tulee selvittää kahden kau pun gin (Lappeenranta, Imatra) malli toteutettavaksi selvitysalueella.

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Selvitystyö alkaa ja päättyy Kuntajakoselvittäjäksi esitetään nimettäväksi johtaja Aija Tuimala sekä mah dol li ses ti myös osa-aikaisesti Jari Salomaa sekä Taina Ketola. Hyväksyttiin. Jakelu kunnanvaltuusto

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategia 129/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnanvaltuuston strategiaseminaarin materiaalista on koos tet tu yhteenvetona strategialuonnos, joka jaetaan kokouksessa. Kunnanhallitus päättää asettaa strategialuonnoksen nähtäville Rautjärven kun nan kotisivuille kommentteja varten väliseksi ajaksi. Lau sun to ja toivotaan erityisesti Rautjärvellä toimivilta järjestöiltä ja yh distyk sil tä. Lisäksi kunnanhallitus päättää järjestää yleisötilaisuuden kuntalaisille ja jär jes tö jen edustajille tiistaina klo sekä yrittäjille torstaina klo kunnantalolla. Hyväksyttiin Kh 217 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kuntastrategiaa pidetttiin nähtävillä välisen ajan, ja ylei sö tilai suu det pidettiin suunnitellusti. Strategiasta saatiin yksi kirjallinen palaute sekä suullista palautetta yrit tä jille järjestetystä tilaisuudesta. Kuulemisen jälkeen muokattua stra te gia luonnos ta on käsitelty kunnanvaltuuston iltakouluissa sekä Kuntastrategialuonnoksessa määritellyt tulosalueiden strategiset ta voit teeet ovat olleet vuoden 2014 talousarvion sekä ta lous suun ni telman perustana. Strategiassa Rautjärven kunnan visioksi on määritelty: Rautjärvi turvaa asukkailleen laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vai kuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina elin ym pä ristöi nä osana Imatran seutua. tarjoaa yrittäjille ja järjestöille kumppanuuksia ja toimitiloja hyö dyntäen venäläisten ostovoimaa ja palvelujen kysyntää sekä hyviä liiken ne yh teyk siä.

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää liitteenä olevan Rautjärven kuntastrategian kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus esittää liitteenä olevan Rautjärven kuntastrategian kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi siten täydennettynä, että sosiaalija terveydenhuollon lähipalvelutavoitteisiin lisätään hammaslääkäripalvelut ja lääkäripalvelujen tukipalvelut. Liitteet Liite 1 Kuntastrategia Jakelu kunnanvaltuusto

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Vuoden 2013 talousarvion toteutumavertailu / /2013 Kh 218 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: Rautjärven kunnan ylijäämää on ajanjaksolle ,17 euroa. Tilikauden alijäämä on ennusteen mukaan muo dostu mas sa euroksi. Talousarviomuutosten jälkeen kuluneet yhdeksän kuukautta on jo alittanut ta lous ar vio ta son. Toimintakate on jäänyt 3,8 prosenttiyksikköä ta voit teesta. Verotulojen toteumakertymä on ylittynyt arvioidusta, mutta tulee kään tymään jyrkkään laskuun vuoden loppuun mennessä. Valtionosuudet ovat to teu tu neet lähes talousarvion mukaisesti. Rahoitustuotot ja -kulut alit ta nevat talousarvion, mutta vuoden lopussa tehdään vielä jaksotuskirjauksia. Kunnanhallituksen kokouksessa vuoden 2013 ta lous arvion muutokset, kohta suunnitelman mukaisten poistojen lisämääräraha euroa on osoittautunut aiheettomaksi. Terveysaseman ker ta poisto oli tehty jo kesäkuun suunnitelmanmukaisiin poistoihin eikä aiheuta li sämää rä ra han tarvetta loppuvuodelle. Liitteenä oleva tuloslaskelman toteutumisvertailu on laskettu kirjanpidon pe rus teel la suoriteperiaatetta noudattaen. Kuntakonserniin kuuluvan Rautjärven Vuokratalot Oy:n tuloskehitys on lähes talousarvion mukainen, mutta myyntisaatavat ovat kääntyneet kasvuun ja likviditeetti on heikko lainanlyhennys- ja investointiohjelman johdos ta. Vuokratalojen käyttöaste kohosi hiemen edellisestä neljänneksestä 88,8 % (b. 95 %). Simpeleen Lämpö Oy:n tilikauden tappio on 2.491,92 euroa. Kunnanhallitus saattaa vuoden 2013 toteutumisvertailun ajalta kunnanvaltuuston tietoon. Kunnanhallitus esittää muutoksena käsitelyistä vuoden 2013 talousarvion muutoksista poistettavaksi euron li sä mää rä raha poistoihin. Hyväksyttiin.

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Liitteet Liite 1 Käyttötalouden toteutumavertailu Liite 2 Maksuvalmiustilanne Liite 3 Rahoitusosan toteutumavertailu Liite 4 Rautjärven Vuokratalot Oy:n tuloslaskelma ja tase Liite 5 Saamisten tilanne Liite 6 Simpeleen Lämpö Oy:n tuloslaskelma ja tase Liite 7 TA investointiosan toteutumavertailu Liite 8 Tuloslaskelmaosan toteutumavertailu

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnan tuloveroprosentin määrääminen vuodelle / /2013 Kh 219 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: Kuntalain 66 :n (365/1995) mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään ta lous ar vion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteis tö ve ro pro sen teis ta sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain (1158/1995) 91 a :n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle tu loveroprosentin suuruus viimeis tään marraskuun 17. päivään mennessä. Koska on lauantai, täy tyy kunnan ilmoittaa tuloveroprosentti maanantaina ja il moitus on tehtävä neljännesprosent tiyksikön tarkkuudella. Talouden lähtökohdat vuodelle 2014 Rautjärven kunnalla oli vuoden 2012 tilinpäätöksessä ylijäämää eu roa. Taloudellinen liikkumavara vuodelle 2013 arvioidaan kääntyvän alijää mäi sek si. Kuntalain vaatimus talouden tasapainosta ei täyty tältä osin ku lu val ta vuodelta. Vuoden 2014 talousarviota on laadittu kuntastrategiassa asetettujen strate gis ten tavoitteiden pohjalta. Talousarvioesitys on tulojen ja menojen suhteen tasapainoinen. Lisäksi valtionosuuden arvioidaan myös hieman nouse van nykytilanteesta. Investoinneissa Simpeleen yhtenäiskouluhanke ja muut hankkeet nostavat net to in ves toin tien määrän yli 6 milj. euroon, joten investointien ra hoit ta misek si tarvitaan noin 4,0 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa. In vestoin nin määräraha v on talousarviomuutoksen jälkeen n. 2,2 M. Väestö ikäryhmittäin Suomen Kuntaliitto, Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto lokakuu 2013 väestön ikäryhmittäinen jakauma.

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Verotuloennusteessa on käytetty alenevaa asukaslukua, mutta verotulojen ar vioi daan kuitenkin pysyvän lievässä kasvussa. Tuloslaskelma-arvio vuodelle 2014 Tämänhetkisen tilanteen mukaan Rautjärven kunnan talousarvion vuo si kate arvioidaan 1878 teur. Kunnan toimintamenot ovat teur ja toimintatulot teur. Tulosaluekohtaiset toimintakatteet ovat seuraavat: Osallisuus ja päätöksenteko euroa Elinvoimaisuuden kehittäminen euroa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen euroa Vaalit euroa Elinikäinen oppiminen ja kulttuuri euroa Yhdyskunta ja ympäristö euroa Toimintamenojen arvioidaan kasvavan vuoden 2013 talousarviosta 3 %.Toimintatulojen arvioidaan kasvavan 1 %. Verotuloihin arvioidaan 7,1 % kas vu ja valtionosuuksissa on kasvua tähän vuoteen verraten 7,45 %. Kunta selviää tulorahoituksellaan toimintakuluistaan, vaikka lisääntyvien pit kä vai kut teis ten menojen osalta poistojen osuus kasvaa. Vuonna 2014 pois to jen määrää kasvattaa Simpeleen yhteiskoulun ylimääräinen ker tapois to purettavista tiloista yht euroa, joka on seurausta uuden yhte näis kou lun rakentamisesta. Rahoittamalla kertapoisto kunnallisveroa korot ta mal la voidaan samalla rahoittaa yhteinäskouluinvestointia ja vähentää lai na tar vet ta. Tulevat investoinnit ylittävät selvästi poistojen määrän ja investoinnit joudutaan rahoittamaan pitkäaikaisen velan lisäyksellä. Verotuloennuste Verotuloennuste on tehty 20 %:n tuloveroprosentilla vv

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Verotulojen kehitys Maksettavien kunnallis- ja yhteisöverojen kehitys on ollut seu raava (1000 ) Maksettava kunnallisvero Kasvu edell. vuoteen (%) -1,4 +4,2 +1,1 +2,2-3,6 Maksettava yhteisövero Kasvu edell.vuoteen (%) -1,76 +23,1 +4,1-25,6-21,1 Yhteensä Kasvu edell. vuoteen (%) -0,51-1,43 +5,26 +1,28-3,78 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Rautjärven kunnan tu lo vero pro sen tik si vuodelle 2014 vahvistetaan 20 %. Muutetusta esittelystä kunnanhallitus yksimielisesti esittää kun nan val tuustol le, että Rautjärven kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2014 vah vis tetaan 19,75 %. Liitteet Liite Kunnan tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Jakelu kunnanvaltuusto

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kiinteistöveroprosentit vuodelle / /2013 Kh 220 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto mää rää kunnan kiinteistöveroprosentin suuruuden laissa säädettyjen vaihte lu vä lien rajoissa vuosittain etukäteen. Kiinteistöveroprosentit määrätään pro sen tin sadasosan tarkkuudella. Vuonna 2013 kunnan kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: Yleinen 0,67 Vakituisten asuinrakennusten 0,32 Muiden asuinrakennusten 0,92 Voimalaitosten 2,85 Yleishyödyllisten yhteisöjen 0,00 Kiinteistöverojen maksuunpanojen yhteismäärä on jakaantunut Raut jär vellä seuraavasti (euroa): Vakituisista asuinrakennuksista Muista asuinrakennuksista Voimalaitosrakennus Pienvoimalaitos Yleishyödyllinen yhteisö Yleisen kiinteistö %:n mukaan Yleinen vero%, maapohjasta Maksuunpantu vero yhteensä Kiinteistöverolain perusteella prosentit vahvistetaan prosentin sadasosan tark kuu del la vuoden 2014 verotuksessa seuraavissa rajoissa: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,32-0,75 Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 Muun asuinrakennuksen veroprosentti voi olla korkeintaan 0,60 prosent ti yk sik köä korkeampi kuin vakituisen asuinrakennuksen kiin teis töve ro pro sent ti. Voimalaitosten veroprosentti 0,60-2,85 Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroveron alaraja 0,00 Tämän lisäksi kunnanvaltuusto voi määrätä rakentamattoman ra ken nuspai kan (asemakaavatontin) kiinteistöveroprosentiksi 1,00-3,00.

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Rautjärven kunnan kiin teis tö ve ropro sen teik si vuodelle 2014 määrätään: 1. Yleinen kiinteistövero % 0,67 2. Vakituisten asuntojen kiinteistövero % 0,32 3. Muiden asuinrakennusten vero % 0,92 4. Voimalaitosten vero % 2,85 5. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero % 0,00 Hyväksyttiin. Jakelu kunnanvaltuusto

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Investoinnit vuonna / /2013 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä val tuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuo dek si. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Ta lous ar vios sa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta lou del li set tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Vuoden 2014 talousarvion ja suunnitelmavuosien taloussuunnitelman laadin nas sa tulee nykyisen kuntastrategian ja palvelustrategian linjaukset sisäl lyt tää toimialojen suunnitelmiin. Päästrategiassa ilmaistut arvojen (it senäi syys, ketteryys, kehittyvyys, asukkaiden vaikutusmahdollisuudet, yh teistyön sillanrakentaja, luotettava kumppani) ja kehitysvision hengen (kunnan eri osien huomioiminen, raja vahvuutena) tulee näkyä toimialojen ta voit teiden asetannassa ja taloudellisten ja henkilöstövoimavarojen suun taa mises sa. Talousarvio laaditaan kuntastrategiassa hyväksytyn prosessiorganisaation mu kai ses ti. Ydinprosessit muodostavat talousarvion tulosaluetason. Tu losalueis ta vastaavat toimielimet seuraavasti: - Osallisuus ja päätöksenteko - kunnanhallitus, - Elinvoimaisuuden kehittäminen - kunnanhallitus, - Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen - kunnanhallitus, - Elinikäinen oppiminen ja kulttuuri - sivistyslautakunta, - Yhdyskunta ja ympäristö - tekninen lautakunta. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta lou del li set tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edel ly tyk set kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taksojen ja mak sujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vastaavasti. Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toi min ta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kirjataan ta sa paino tet tuun tuloskorttiin, joka sisältää tulosalueen valtuustoon nähden sitovat toi min nal li set ja taloudelliset tavoitteet ja seurannan mittariston. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan ja käsitellään sadan (100) euron tark kuu del la. Vuosien taloussuunnitelmassa käytetään vuoden 2013 budjetoituja hintoja. Toimialat laativat koko suunnitelmakautta koskevan hen ki lös tö suun ni telman.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Investointiosassa esitetään yli euron hankkeet hankekohtaisesti ja euron investoinnit hankeryhmittäin. Alle euron hankin nat käsitellään käyttötalousmenoina. Talousarvion 2014 laatimisessa pyritään tasapainoiseen tulokseen eli 0-tulok seen. Kehykseen sisältyy henkilöstökustannusten osalta 2,0 % korotus ja palvelu- ja tarveaineostojen osalta 2 % korotus vuoden 2013 tasosta. Oheisena: - Talousarvio 2014 ja Taloussuunitelma , Tekninen lautakunta - Tuloskortti, , Tekninen lautakunta - Henkilöstösuunnitelma, , Tekninen lautakunta Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta keskustelee taloussuunnitelmaehdotuksesta, teks tiosas ta ja tuloskortista, tekee mahdolliset muutos- ja korjausesitykset ja esit tää ne edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi. Hyväksyttiin. Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Toimialojen kone- ja kalustoesitykset ja kiinteistöjen vuosikorjausesitykset in ves toin ti oh jel maan tuli tehdä mennessä teknisen keskuksen kä sit te lyä varten. Sovitun aikataulun mukaisesti on in ves toin timää rä ra ho jen lautakuntakäsittely. Investointiosassa esitetään yli euron hankkeet hankekohtaisesti ja euron investoinnit hankeryhmittäin. Alle euron hankin nat käsitellään käyttötalousmenoina. Oheisena: Investointisuunnitelmaehdotus Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta keskustelee investointiohjelmaehdotuksesta, tekee mah dol li set muutos- ja korjausesitykset ja esittää ehdotuksen edelleen kun nan hal li tuk sen ja valtuuston hyväksyttäviksi. Hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohtaan "Teiden päällystys" mää rä rahaa korotetaan eurosta euroon vuosina

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kh 221 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen investointimenot jakautuvat talous suun ni tel ma vuo sil le seuraavasti: Vuosittaiset poistojen määrän ylittävät eli yli euron investoinnit on rahoitettava velkarahoituksella. Vuonna 2014 on esitetty toteutettavaksi tältä vuodelta siirtyneet Rautjärven lii kun ta hal lin ulkovaipan korjaus sekä Simpeleen sadevesiverkosto kus tannus ar viol taan yhteensä euroa, joten uusia investointikohteita on euroa. Yhteinäiskouluhankkeen osuus vuoden 2014 in vies tointioh jel mas ta on 5,1 M. Kunnnahallitus merkitsee tiedokseen teknisen lautakunnan käsittelemän in ves toin ti suun ni tel man ja antaa jatkovalmisteluohjeeksi, että vuosilta 2014 ja 2015 tulee siirtää infrastruktuuriin liittyviä peruskorjausinvestointeja vuodel le 2016, jotta kunnan velkaantumista voidaan hillitä. Hyväksyttiin. Liitteet Liite Investoinnit vuonna 2014 Jakelu talouspäällikkö tekninen lautakunta

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vesi- ja viemärilaitoksen taksan ja palvelumaksujen tarkistus vuodelle / /2013 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Rautjärven vesihuoltolaitos perii kuluttajalta palveluistaan liittymismaksua, pe rus mak sua ja käyttömaksua. Vesihuoltolain mukaan maksujen tulee vastata todellisia kustannuksia. Kus tan nus vas taa vuu den periaate tarkoittaa vesihuoltolain 18 :n mukaan si tä, että maksujen tulee olla sellaiset, että niillä voidaan pitkällä aikavälillä kat taa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Vesihuoltolaitos esittää, että: Käyttömaksuja jäteveden ja veden käyttömaksujen sekä pe rus maksu jen osalta korotetaan 2,0% Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelymaksuja korotetaan 2,0 % Palvelumaksuja korotetaan 2,0%. Oheisena: - Päivitetty hinnasto: uudet perus-, käyttö-, käsittely-, ja palvelumaksut. Korotukset tulisivat voimaan alkaen. Kustannuspaineita tuo vääristyvä kustannusvastaavuus, jota heikentävät kohonneet palkka-, materiaali- ja energiakustannukset, erittäin runsaat hule ve det viemäriverkostossa, jotka lisäävät käsittelykustannuksia välillisesti ja välittömästi, sekä kasvava poistojen määrä. Hintojen tarkistus koskee myös osuuskuntia, jotka on lueteltu alla: Rautjärven valtuusto on päättänyt Rautjärven kunnan ve sihuol lon kehittämisstrategiasta vuosille ja Ve si huol to-hank keiden avustamisperiaatteista. Käyttökustannusten osalta on päätetty seu raavas ti: Vesihuolto-osuuskunnalle myydystä vedestä myönnetään 25 % alen nus Rautjärven vesihuoltolaitoksen kulloinkin voimassa olevasta käyt tö mak su tak sas ta. Jätevesimaksusta ei myönnetä alennusta, mikäli osuuskunta liittyy kun nan huoltopäivystyksen piiriin. Mikäli osuuskunta ei liity kunnan päi vys tyk sen piiriin, sille myönnetään 10 % alennus Rautjärven viemä ri lai tok sen kulloinkin voimassa olevasta käyttömaksutaksasta. Raviradan seudun vesihuolto-osuuskunnan käyttömaksujen ko ro tukset: Raviradan seudun vesiosuuskunta ei ole liittynyt kunnan päivystyksen piiriin (vesiosuuskunnan hallituksen päätös ), joten jä te ve si mak-

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus suis ta myönnetään alennus (valtuusto ). Raviradan seudun ve si osuus kun nan korotettu jäteveden käyttömaksu on 2,16 /m3, alv 0 % (ve rol li nen hinta 2,68 /m3) ja puhtaan veden korotettu käyttömaksu on 0,77 /m3, alv 0 % (verollinen hinta 0,95 /m3). Jätevesimaksussa on otettu huomioon 10 % alennus ja puhtaan veden käyttömaksussa on otettu huo mi oon 25 % alennus (valtuusto ). Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan käyttömaksujen korotukset: Rautjärven vesihuolto-osuuskunta on liittynyt kunnan päivystyksen piiriin (ve si huol to-osuus kun nan päätös), joten jätevesimaksuista ei myönnetä alen nus ta. Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan korotettu jäteveden käyt tömak su on 2,41 /m3, alv 0 % (verollinen hinta 2,99 /m3) ja puhtaan veden korotettu käyttömaksu on 0,77 /m3, alv 0 % (verollinen hinta 0,95 /m3). Puhtaan veden käyttömaksussa on otettu huomioon 25 % alennus. Koitsanlahden vesihuolto-osuuskunnan puhtaan veden käyt tö maksun korotus: Koitsanlahden vesiosuuskunnan korotettu puhtaan veden käyttömaksu on 0,77 /m3, alv 0 % (verollinen hinta 0,95 /m3). Puhtaan veden käyt tömak sus sa on otettu huomioon 25 % alennus. Korotus tulisi voimaan Kaljusenkylän vesihuolto-osuuskunnan puhtaan veden käyttömaksun ko ro tus: Kaljusenkylän vesiosuuskunnan korotettu puhtaan veden käyttömaksu on 0,77 /m3, alv 0 % (verollinen hinta 0,95 /m3). Puhtaan veden käyt tömak sus sa on otettu huomioon 25 % alennus. Laikon seudun vesihuolto-osuuskunnan käyttömaksujen korotukset: Laikon seudun vesiosuuskunta ei ole liittynyt kunnan päivystyksen piiriin (ve si osuus kun nan hallituksen päätös ), joten jätevesimaksuista myön ne tään alennus. Laikon seudun vesihuolto-osuuskunnalta korotettu jä te ve den käyttömaksu on 2,16 /m3, alv 0 % (verollinen hinta 2,68 /m3). Jä te ve si mak sus sa on otettu huomioon 10 % alennus. Toimialajohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että jäteveden ja veden käyttömaksuja sekä perusmaksuja, sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksuja, sekä palvelumaksuja korotetaan 2,0 %. Uudet hinnat tulevat voimaan alkaen. Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että taksaan lisätään hulevesikerroin las kenta kaa vaan.

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kh 222 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle teknisen lautakunnan esityksen mu kai ses ti vesi- ja viemärilaitoksen taksojen ja palvelumkausjen ko rot tamis ta lukien 2,0 prostentilla. Hyväksyttiin. Kunnanvaltuuston esityslistaan tulee liittää taulukko voimassaolevista ja ko ro te tuis ta maksuista. Liitteet Liite 1 Vesihuoltolaitoksen palvelumaksujen muutos alkaen Liite 2 Vesihuoltolaitoksen taksan muutos alkaen Jakelu kunnanvaltuusto tekninen keskus

23 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Rautjärven Vuokratalot Oy:n kiinteistö Tuominotkon jälkiasennushissi ja muutostyöt 483/10.04/2013 Kh 223 Valmistelija:Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: Ilmarinkatu 18 ns.tuominotkon arkkitehtipiirrokset on laatinut Ark ki teh ti toimis to Olli Malinen Rakennus on valmistunut vuonna Perus kor jaus on toteutettu vuonna 1998 ja silloin ikkunakokoja on pie nen netty ja ne on uusittu kolmilasisiksi. Ikkunoiden väliset puupaneelit on uusittu, li sät ty lämmöneristystä, asennettu lämmönvaihdin sekä parvekkeille klinkke rit lattialle. Tuominotko -kiinteistössä on kaksi rappukäytävää ja se on hissitön ker rosta lo. Osittain maan alla olevassa pohjakerroksessa on kolme (3) yksiötä. Muut pohjakerroksen tilat ovat: kaksi porrastilaa, kaksi säilytystilaa, kuivaus huo ne, urheilu- / vaunujen säilytystila, jäähdytyskellari (josta on ke sällä 2013 keskeytetty jäähdyttäminen), sauna- ja pesuhuonetilat ja kaksi puku huo net ta sekä teknisten toimintojen tarvitsemat tilat. Muissa 1 3 kerrok sis sa ovat kaksiot ja kussakin kerroksessa oleva yksi kolmio. ARAn lainapäätös on annettu ja sen perusteella määräytyvä rajoi tus ai ka on päättynyt Lyhytaikaista peruskorjauskorkotukea kos ke va myönteinen ARAn päätös on tehty Tämän ra hoi tustuen turvin on toteutettu peruskorjaus ja sen tämän pe rus kor jaus kor kotuen perusteella määräytyneet rajoitukset ovat päättyneet Tuomi not ko on ARAn rajoituksista vapaa kiinteistö. Tuominotkon peruskorjauksen ja hissirakentamisen mahdollista käyn nis tämis tä varten on tilattu korjaustarve- ja jälkiasennushissiselvitys ja suunnittelutyö Planekar Oy:ltä. Tilatun selvitystyön kustannukset olivat ,94 sisältäen ALV. Kuntoarvio- ja hissiselvityksen kustannuksiin haet tiin 50 %:n osuudelta korjaus- ja hissiavustusta ja sitä on saatu Eksote / sosiaalitoimen kautta saadun tiedon mukaan Rautjärvellä on tarve saa da vähintään kymmenelle, nyt kotona iäkkäiden vanhempien kanssa asu val le kehitysvammaiselle oma asunto. Lähivuosina erilaista, te hos tetum paa asumisen tukea tarvitsevien kehitysvammaisten määrä on em. lisäk si viisi henkilöä. Hissi mahdollistaa asumisen omassa kodissa pi dempään. Tämä on yksilön ja yhteiskunnan etu. Rautjärven Vuokratalot Oy:n omistamana ja hallinnoimana ei ole yhtään his sil lis tä taloa. Hissi lisää yksittäisen asunnon arvoa noin 5 % ja ylem missä kerroksissa vaikutus on tätäkin suurempi. Nykyisin vuokra-asuntojen ky syn tä kohdistuu nimenomaan pienempiin, esteettömiin ja ajanmukaisiin asun toi hin. Planekar Oy:n Tuominotkoa koskevan korjaustarveselvityksen yhteenveto / Tuominotkossa ei havaittu välitöntä korjaustarvetta. Tilat ja järjestelmät ovat monin paikoin nykymääräyksiin ja yleiseen laatutasoon nähden vanhen tu nei ta, mutta silti edelleen toimivia ja täyttävät asukkaiden pe rus tar-

24 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus peet. Suhteellisen pienillä toimenpiteillä sekä tiloja että teknisiä järjestelmiä pys ty tään parantamaan nykyisestä. Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien huollolla ja säädöllä sekä rakenteissa olevien hallit se mat to mien korvausilmareittien tiivistämisellä voidaan lisäksi vähentää ener gian ku lu tus ta. Ennen peruskorjausta suositeltavia lisätutkimuksia ovat: Julkisivujen kuntotutkimus Putkistojen kuntotutkimus Peruskorjauksen yhteydessä tärkeimmät suositeltavat toimenpiteet: Puurakenteisten ulkoseinien lämmöneristeiden tarkistaminen ja höyryn su lun tiivistäminen Kivirakenteisten ulkoseinien ilmavuotokohtien tiivistäminen Ilmanvaihdon venttiilien vaihto ja karmiventtiilien toimivuuden tar kista mi nen Lämmitysjärjestelmän säätö ja puhdistus sykehuuhtelulla Planekar Oy:ltä saadun tarjouksen mukaan hissin suunnittelu kohdistuu yh teen porrashuoneeseen. Vaihtoehtoja on kaksi: rungon sisälle si joi tet tava tai osittain ulkopuolelle tuleva hissi. Vuokratalon hallitus valitsi kokouksessaan hissivaihtoehdon A/VE2 jatkosuuunnitteluun.tässä hissi asennettaisiin ainoastaan por raskäy tä vään A. Hissi sijoittuu päätyasunnon (79,5 m2) osalle. Ratkaisun myö tä ison asunnon tilalle syntyy kaksi pienempää asuntoa (33,5 m2 ja 34,5 m2). Ratkaisu aiheuttaa muutoksia myös pohja-kerroksen asuntoon. Huo neis to muutosten myötä myös putki- ja sähkötyöt ovat laajempia. Kohteeseen soveltuu jälkiasennushissi, joka toimii pohjakerroksen ja 3. ker rok sen välillä. Hissin käynti on yhdeltä sivulta kerrostasoille, ei vä li tasoil le. Jälkiasennushissit tarvitsevat pohjatasolla matalan syvennyksen. Lat tiaa puretaan näiltä osin ja tehdään uusi perustus. Hissikuilun ovet ovat kään tö ovia, leveys 800 mm. Hissikorin leveys on 800 mm ja sen 800 mm le veä ovi on sivuille liukuvasäleovi. Hissiratkaisu voidaan toteuttaa myös si vuil le aukeavin liukuovin. Muutostyö vaatii asukkaiden evakuoitumista asennustyövaiheen ajaksi niis sä asunnoissa, joihin hissi sijoittuu. Tällä hetkellä 2 kolmiota on tyh jillään ja yhteen on muuttanut asukkaat joulukuussa Muissa asun noissa pystytään asumaan hissiprojektin aikana rakentajan erityisjärjestelyillä. Hait taa se kuitenkin aiheuttaa asukkaille. Alustavana toteutuksen kustannusarviona Planekar Oy esittää seuraavaa ; Kustannukset yhteensä (verollinen hinta) n euroa Suunnittelu ( RAK/ARK*, LVIS+ urakkalaskenta-asiakirjojen laa ti minen) Putkiremontti ja hissiin liittyvät rakennustyöt Hissitoimitus Asuntomuutos (yht. 7 asuntoon 6 lisähuonetta) Lisäsuunnittelu (RAK/ARK) 8.2 päivättyyn tarjoukseen lisälasku (Lupapiirustukset viranomaiskäsittelyä varten: tarjouksessa 2600

25 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus , päivitetty kustannus 3300 Työohjeet ja rakennesuunnitelmat: tar joukses sa 3900, päivitetty kustannus (ARK+RAK) 9000 ) Tässä ratkaisussa euroa voitaneen osoittaa Aran avustuk sen piiriin kuuluvaksi. Loput kustannukset menevät asuntojen uudelleen jär jes te lyyn. ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2014 hakuaika on mennessä. Kunnan sisäisen hakumenettelyn jälkeen kunnan tu lee toimittaa erityisryhmien investointiavustushakemukset ja kor ko tu ki laina ha ke muk set lausuntoineen ARAlle. Rautjärven Vuokratalot Oy pyytää kunnanhallitukselta lausuntoa Tuo mi notkon porrashuoneen A jälkiasennushissihankkeeseen ja kolmioiden muutta mi sek si esteettömän asumisen yksiöiksi. Rautjärven Vuokratalot varaa itselleen myös mahdollisuuden, jos hanke ei to teu du rahoituksen hylkäyspäätöksen tai muun syyn johdosta, niin jo toteu tu neet suunnittelukulut veloitettaisiin Rautjärven kunnalta takautuvasti. Kunnanhallitus antaa puoltavan lausunnon Tuominotkon jäl ki asen nus his sihank keel le ja esteettömän asumisen mahdollistavalle muutostyölle. Todettiin, että esitetyssä vaihtoehdossa A/VE2 esteettömäksi muun ta minen ei koske kuutta kaksiota. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 14 Tuominotkon jälkiasennushissi ja muutostyöt poh ja piir ros luonnos Liite 15 EVA-arviointi Rautjärven Vuokratalot Oy:n Tuominotkon jäl kiasen nus his si ja muutostyöt Liite 16 JÄLKIASENNUSHISSIT PORRASHUONEISIIN A ja B Liite 17 Tuominotkon korjaustarveselvitys ja tutkimusseloste Jakelu ARA Rautjärven Vuokratalot Oy

26 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavasta 477/ /2013 Kh 224 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavaehdotus on asetettu MRA 12 :n mu kai ses ti nähtäville väliseksi ajaksi ja siitä on pyy detty lausunnot nähtävilläoloajan kuluessa. Vaihemaakuntakaava keskittyy kaupallisiin palveluihin, matkailuun, elin keinoi hin ja liikennejärjestelmään. Vaihemaakuntakaavalla pyritään tur vaamaan riittävät kauppapalveluiden toteuttamismahdollisuudet, niiltä osin kun lain sää dän tö ja ympäristöministeriön vahvistamatta jättämä osuus maakun ta kaa vas ta edellyttävät. Asiakirjat ovat nähtävillä osoitteessa ajankohtaista -osiossa. Rautjärven osalta 1. vaihekaava mahdollistaisi kaupallisten palveluden raken ta mis ta n k-m2 Änkilään ja k-m2 Simpeleelle. Lisäksi vai he kaa vas sa on huomioitu työpaikka-alueen ja asuntoalueen ra ken tamis mah dol li suus Änkilänmäen ja Hiitolanjoen väliselle alueelle. Kunnnahallituksella ei ole huomautettavaa 1. vaihekaavaehdotukseen. Hyväksyttiin. Jakelu Etelä-Karjalan liitto

27 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 225 Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Imatran seudun ympäristölautakunta: Esityslista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Hallituksen esityslista Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Kutsu pelastusylitarkastaja Einari Kapiaisen läksiäisiin Äitienpäiväkunniamerkit 2014 Etelä-Karjalan liitto: Maakuntahallituksen esityslista Maakuntahallituksen tiedote : Etelä-Karjalan maa kun tahal li tus kokoontui Lappeenrannassa Kokouksessa kä sitel tiin lausuntoja, jotka liittyvät seuraavaan EU:n ra ken ne ra has to kauden valmisteluun. Maakuntahallitus antoi työ- ja elin kei no mi nis te riölle lausunnon uuden kauden rakennerahasto-ohjelman luon nok ses ta. Etelä-Karjalan jätelautakunta: Esityslista Valtiovarainministeriö: Sähköposti Palautepyyntö: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen - suositusluonnos Kunnanhallituksen ipad käyttöönottokoulutus klo Rääkkylän kunta Rääkkylä-seminaari Kunnanjohtaja on ilmoittautunut. Kunnanvaltuuston iltakoulu koskien Attendo Oy:n kuntaturvaa ma klo Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat. Hyväksyttiin.

28 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 226 Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Imatran seudun ympäristölautakunta: Pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Hyväksyttiin.

29 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnanhallituksen edustajat ovat käyneet K-Vizit yrityksen edustajien kans sa neuvottelut aiemmin käsitellyn sijoittautumismuistion pohjal ta. Neuvoteluissa on käyty läpi hankkeeseen liittyviä asioita ja sovittu esi so pimuk sen ja maankäyttösopimuksen laadinnasta. Neuvotteluissa sovittiin, että kunnan delegaatio matkustaa Pietariin sopimaan lopullisesti allekirjoitettavien sopimusten sisällöstä. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus päättää Pietariin neuvotteluihin lä he tet täväs tä kunnan delegaatiosta. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esittelemän kokoumuistiön esi sopi muk sen ja maankäyttösopimuksen pohjaksi. Kunnanhallitus lähettää delegaation Pietariin neu vot te luihin K-Vizitin kanssa. Kunta vastaa matkustuskustannuksista ja vii su meiden hankinnasta. Delegaatioon kuuluvat kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajisto se kä kunnanjohtaja ja tulkki. Kh 227 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Neuvottelu pidettiin Pietarissa. Neuvottelussa käsiteltiin laa ditta vien esisopimuksen ja maankäyttösopimuksen sisällöt. Lisäksi sovittiin so pi mus ten allekirjoituspäiväksi sekä yhteisesiintymisestä tiedot ta mi ses sa. Esisopimus- ja maakäyttösopimusluonnokset on jaettu kunnanhallituksen ko kouk ses sa Sopimusosapuoleksi on tulossa K-Vizit yhtymän Suo meen perustama yhtiö, jonka rekisteri- ja yhteystiedot täydennetään so pi muk seen. Esisopimuksessa rakentamisvelvoitteeksi on määritelty vähintään 40 % raken nus oi keu des ta 4 vuodessa. Tämä poikkeaa kunnanvaltuuston vah vista mas ta 3 vuoden ja ½ rakennusoikeuden käytön periaatteesta, jonka

30 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus vuok si sopimukset on määritelty tulemaan voimaan vasta, kun kun nan valtuus ton hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Esisopimuksen mukaan kunta sitoutuu myymään n. 10 ha:n lo ma kes kusalu een eurolla, kun K-Vizit on saanut rakennusluvan vähintään 40 pro sent tiin asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta (n k-m2). Puus ton osuus kauppahinnasta on euroa. Maankäyttösopimuksessa on määritelty yhteiset tavoitteet alueen ke hit tämi ses sä, rakentamisessa sekä kunnossapidossa. Molemmat osapuolet sitou tu vat yhteistyöhön asemakaavan ja muiden suunnitelmien laadinnassa. Kiinteistöjä ei saa luovuttaa eteenpäin ilman kunnan hyväksyntää ja ra kenta mat to mil le alueille kunnalla on takaisinlunastusoikeus. Sopimukset purkau tu vat, jos alueelle ei ole saatu sopimusten toteuttamisen edellyttämää lain voi mais ta asemakaavaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Kunta sitoutuu investoimaan alueen katu-, vesi- ja viemäri- sekä kau koläm pö ver kos ton runkoyhteydet. Kaukolämpoverkon osalta maan käyt tö sopi muk sen allekirjoittaa myös Simpeleen Lämpö Oy. Lomakeskusalueen rakentaminen ja ylläpito ova kokonaan K-Vizit yhtymän vas tuul la. Tavoitteena on rakentaa alueelle 63 vuodepaikan hotellli sekä 20 kpl hu viloi ta. Ranta-alueelle on tavoitteena sijoittaa 2 3 saunaa sekä ran ta ra vinto la. Kaikkiaan alueelle suunnitellaan 243 vuodepaikkaa sekä 200 ra vin tola paik kaa. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa hotellista vuonna Kaikkiaan loma kes kuk sen rakentamisen arvioidaan kestävän 6-10 vuotta. Koko hankeen suuruus on k-m2 ja valmiina se tulee tarjoamaan työ tä henkilölle. Lomakeskuksella tulee olemaan keskeinen merkitys Simpeleen taajaman kau pal lis ten palvelujen säilymiselle ja kehittymiselle. Kunnan tavoitteena on varmistaa Konkalammen hiihtokeskuksen ja Hiitolanjoen retkeilyalueen ke hi tyk sen turvaaminen. K-Vizit on Pietarissa ja Toksovossa toimiva perheyritys, jolla on toi min nassa tällä hetkellä 4 hotellia. Lisäksi yrittäjät toimivat rakennus- ja me tal li vä litysaloill la. Yhtymän toimitusjohtajana toimii Klavdia Luzan ja muut perheenjäsenet toi mi vat vastuullisissa tehtävissä yhtymässä. Suomessa harjoitettavaa toimin taa varten on perustettu K Vizit Oy ( ), jonka rekis te röin ti on vireillä kaupparekisterissä. Rekisteröintiin saakka sopimusten al le kir joit ta ja Klavdia Luzan on henkilökohtaisessa vastuussa hän myös omis taa 50 % K Vizit Oy:n osakkeista. Hotellitoiminnassa K-Vizitin kohderyhminä ovat erityisesti perheet ja työmat kai li jat sekä aktiiivilomia haluavat turistit.

31 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus K-Vizit rakentaa hotellit omaa liiketoimintaansa varten ja rahoittaa ra ken tami sen itse. Yhtymä rakentaa lomakeskusalueen sisäisen infrastruktuurin kun nan hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. Klavdia Luzan tulee esittäytymään kunnanhallituksen kokoukseen klo Sopimusten allekirjoitustilaisuus on heti kunnanhallituksen ko kouksen jälkeen klo ja tiedotustilaisuus klo Kunnanhallitus hyväksyy esisopimuksen ja maankäyttösopimuksen al le kirjoi tet ta vak si K Vizit Oy:n / Klavdia Luzanin kanssa sekä esittää so pi mukset kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus edellyttää, että K Vizit Oy asettaa Rautjärven kunnalle esiso pi muk sen mukaisen esisopimuksen ja maankäyttösopimuksen so pi mussa kon vakuuden euroa joko pankkitalletuksena tai -takuuna mennessä suomalaiseen rahalaitokseen. Vakuuden tulee olla voi mas sa saakka ja se vapautetaan vain esisopimuksen tai maan käyt tö so pi muk sen purkautuessa. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Esisopimus K Vizitin Oy:n kanssa Liite 2 Maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa

32 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Keltaisen koulun käytöstä poisto 398/ /2013 Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Keltainen koulu todettiin sisäilmatyöryhmässä tehtyjen sisäilmamittausten pe rus teel la terveystarkastajan toimesta terveyttä vaarantavaksi ra ken nuksek si. Sekä yhtenäiskoulun suunnitteluvaliokunta, että sisäilmatyöryhmä esit ti vät rakennuksen poistoa käytöstä. Kunnanhallitus hyväksyi esitykset pitämässään kokouksessa. Lisäksi on todettu ettei rakennuksen korjaus ole taloudellisesti järkevää. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että tekninen keskus purattaa rakennuksen en si si jai ses ti myymällä sen purkukuntoisena mahdolliselle halukkaalle osta jal le ja toissijaisesti tekninen keskus esittää vuoden 2014 talousarvioon mää rä ra han rakennuksen purkamiseksi. Lisäksi tekninen lautakunta päättää seuraavassa kokouksessa saatuaan sel vi tyk sen ylläpitokustannuksista katkaistaanko rakennuksen talotekniikka (läm pö, vesi ja sähkö) tulevan talven ajaksi ylläpitokustannusten mi ni moimi sek si. Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy esittelijän ehdotuksen. Hyväksyttiin. Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Keltaisen koulun arvioitu lämmityksestä aiheutuva kustannus on vuodessa euroa. Lämmityksen ja ilmanvaihdon muutosten vaikutusten selvittämiseksi raken nuk sen sisäilman laatuun jouduttaisiin tekemään sisäilmatutkimus ja ot ta maan lukuisia näytteitä ilmanlaadun selvittämiseksi seuraavan hin naston mukaan: Mikrobien määritys ilmanäytteistä laboratorioanalyysi 261 /kpl, arvio 10 kpl ilmanäytteiden keräys /h kilometrikorvaus ja päiväraha tulosten analysointi /h

33 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kustannusarvio Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että rakennuksen talotekniikka (lämpö, vesi ja sähkö) katkaistaan ylläpitokustannusten minimoimiseksi. Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Hyväksyttiin. Kh 228 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnan toiminnoissa keltaisen koulun rakennuksella ei enää ole käyttöä. Si sä il ma-ana lyy sien tulosten takia kunta ei myöskään voi tarjota tiloja pysy vään vuokraukseen. Lions Club Simpele on tiedustellut mahdollisuutta käyt tää rakennusta Antiikki- ja Kerälypäivillä vuosina 2014 ja Keltainen koulu on rakennuksena hyväkuntoinen ja käyttökelpoinen si sä ilma on gel mia lukuunottamatta. Arvioinnin perustella rakennus olisi to den näköi ses ti saatavissa käyttökelpoiseksi purkamalla puolet lattiasta ja sii voamal la Simpeleentien puoleinen osan alla olevat rakennusjätteet sekä toteut ta mal la uuden lattian rakentamisen yhteydessä asianmukainen ala pohjan tuuletus. Toinen ilmeisen tarpeellinen toimenpide olisi ylä poh ja eris teiden vaihto. Kunta voi luopua kiinteistöstä kahdella tavalla: 1. Koulurakennus tarjotaan purettavaksi 2. Kunta myy koulurakennuksen tontteineen purkukuntoisena, jolloin uu si omistaja sitoutuisi tarpeellisiin korjaustoimenpiteisiin. Kunnanhallitus päättää asettaa Keltaisen koulun tontteineen yleiseen myyn tiin. Rakennus myydään purkukuntoisena, mutta tarjoajan tulee si toutua rakennuksen korjaamiseen tai uudisrakennuksen rakentamiseen ton tille. Hyväksyttiin. Jakelu tekninen keskus kunnanjohtaja

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016 Kh 29.08.2016 140 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 47 20.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 53 27.03.2017 Kunnanhallitus 64 10.04.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus 40/02.02.02/2017 Kh 27.03.2017 53 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p. 040 354 0292, s-posti:

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tampereentie 10, Tekninen 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015

Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 225 27.10.2014 Kaupunginhallitus 238 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 10.11.2014 Kokemäen kaupungin kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 206/031/2014 KH 27.10.2014 225

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 Kaupunginhallitus 225 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 79 05.11.2013 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 218/1/35/2013 KHALL 28.10.2013 225 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot