Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/2013 186. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-16:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 214 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kuntarakennelaki ja kuntaliitosten selvitysvelvollisuus Kuntastrategia Vuoden 2013 talousarvion toteutumavertailu Kunnan tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistöveroprosentit vuodelle Investoinnit vuonna Vesi- ja viemärilaitoksen taksan ja palvelumaksujen tarkistus 205 vuodelle Rautjärven Vuokratalot Oy:n kiinteistö Tuominotkon 208 jälkiasennushissi ja muutostyöt 224 Lausunto Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavasta Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa Keltaisen koulun käytöstä poisto 217

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-16:10 puheenjohtaja Vuorela Harri 14:00-16:10 1. varapj Europaeus Teemu 14:00-16:10 2. varapj Kuru Katja 14:00-16:10 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:00-16:10 jäsen ptk tark. Auvinen Kalevie 14:00-16:10 varajäsen ptk tark. Vanhatalo Mika 14:00-16:10 jäsen Terävä Liisa 14:00-16:10 valtuuston pj Paajanen Timo 14:00-16:10 valt 2. varapj Anttila Harri 14:00-16:10 kj, pöy tä kir janpi tä jä Kekäläinen Rauni 14:00-16:10 vs. kehitysjohtaja Hinkkanen Paula 14:00-16:10 talouspäällikkö Poissa Tervonen Timo jäsen Luumi Kari valt 1. varapj Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Rautjärvellä Helena Lensu-Saukkonen Pöytäkirjantarkastaja Kalevi Auvinen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalolla yhteispalvelupisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 214 Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kh 215 Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnan yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Katja Kuru ja Helena Lensu-Saukkonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalevi Auvinen ja Helena Len su- Sauk ko nen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntarakennelaki ja kuntaliitosten selvitysvelvollisuus 425/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kuntarakennelaki tuli voimaan Lain mukaan kunnan tulee il moittaa ministeriölle viimeistään , minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Selvityksen tavoitteena on valmistella esitys kuntien yhdistymisestä ja yhdis ty mis so pi muk ses ta. Selvitystyöhön osallistuminen ei sido kuntia kun ta liitok siin. Varsinaisten yhdistymisesitysten määräaikaa koskevan säännöksen voimaan tu los ta säädetään erikseen ja määräaika on sidottu sosiaali- ja terveys pal ve lu jen järjestämislain hyväksymiseen. Yhdistymisesitysten mää räai ka tulee päättymään kuusi kuukautta sitä koskevan säännöksen voimaan tu los ta eli käytännössä puhuttaneen vuoden 2014 lopusta. Jos kunta ei ole edellämainittuun määräaikaan mennessä tehnyt kuntien yh dis ty misesi tys tä, valtiovarainministeriö voi määrätä erityisen kuntajakoselvityksen toi mit ta mi ses ta. Selvitysvelvollisuuden lähtökohtana on, että selvitysalue täyttää kun ta raken ne lain 4 :ssä tarkoitetut kuntajaon muuttamisen edellytykset. Liitteenä esi te tään kuntien selvitysvelvollisuutta koskeva VM:n kunnanhallituksille osoi tet tu kirjelmä. Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa lähdetään siitä, että eritoten 12 suurimmalla kaupunkiseudulla tulee voimakkaasti edetä kun ta ra ken teiden uudistamiseksi. Etelä-Karjalassa yhdyskuntarakenneperusteella on valtio määritellyt kun talii tos sel vi tys alu eek si Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä Ruo ko lahden kunnan. Työssäkäyntikriteerin perusteella Taipalsaaren ja Lemin kuntien tulee tehdä selvitys Lappeenrannan kaupungin kanssa. Nämä viisi kuntaa kuuluvat kuntarakennelain 4 3 momentissa mai nit tuihin kuntiin, joilla alueilla valtioneuvostolla olisi uusien linjausten mukaisesti li sät tyä toimivaltaa päättää kuntien yhdistymisestä. Muissa Etelä-Karjalan kunnissa selvitysperuste on väestömäärä, jossa kritee ri nä on vähintään asukkaan väestöpohja. Etelä-Karjalan kunnat ovat jo aiemmin kuntarakennelain valmisteluun liit tyvis sä kannanotoissa linjanneet, että tuleva liitosselvitys on perusteltua tehdä koko maakunnan kattavana. Lähtökohtana selvitystyössä on kahden ja yh den kaupungin mallit. Selvitys on toteutettavissa joko kuntien omana prosessina tai siten, että mi nis te riö määrää toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen. Val tio varain mi nis te riö voi asettaa myös kuntien omasta esityksestä erityisen kun ta-

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ja ko sel vi tyk sen. Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun työvaliokunta esittää, että kuntien omas ta esityksestä tehtävä koko Etelä-Karjalan kattava erityinen kun ta jako sel vi tys toteutettaisiin valtion asettaman selvityshenkilön johdolla. Tässä ta pauk ses sa kunnanvaltuustojen tulee tehdä esitys valtiovarainministeriölle eri tyi sen kuntajakoselvityksen tekemisestä. Tällöin valtio huolehtii myös sel vi tys työn kustannuksista. Erityisille kuntajakoselvitysalueilla VM järjestää valmisteluseminaarit. Alusta vas ti ajankohdaksi on suunniteltu Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Rautjärven kunta ilmoittaa val tio va rain mi nis te riöl le, että kunta käynnistää kuntarakennelain mukaisen lii tos sel vi tyk sen yhdessä Lappeenrannan, Imatran, Taipalsaaren, Lemin, Luu mäen, Savitaipaleen, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien kans sa. Rautjärven kunta esittää lisäksi valtiovarainministeriölle selvityksen te kemis tä erityisenä kuntajakoselvityksenä, jonka perusteena on selvitysalueen laa juus. Kuntajakoselvittäjäksi Rautjärven kunta esittää johtaja Aija Tuimalaa. Hyväksyttiin. Kh 216 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Valtionvarainministeriön kuntaosaston kanssa on käyty keskusteluja kuntien yhteneväisen päätöksen sisällöstä, koskien esitystä erityisestä kun taja ko sel vi tyk ses tä. Tämän vuoksi Rautjärven kunnan päätös tulee muotoilla uu del leen. Rautjärven kuntastrategian mukaisesti on myös syytä painottaa kahden kau pun gin mallin selvittämistä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Rautjärven kunta ilmoittaa val tio va rain mi nis te riöl le, että kunta käynnistää kuntarakennelain mukaisen lii tos sel vi tyk sen yhdessä Lappeenrannan, Imatran, Taipalsaaren, Lemin, Luu mäen, Savitaipaleen, Ruokolahden ja Parikkalan kuntien kanssa. Kunta esittää valtiovarainministeriölle selvityksen tekemistä erityisenä kunta ja ko sel vi tyk se nä, perusteena selvitysalueen laajuus. Rautjärven kunta edel lyt tää, että erityisessä kuntajakoselvityksessä tulee selvittää kahden kau pun gin (Lappeenranta, Imatra) malli toteutettavaksi selvitysalueella.

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Selvitystyö alkaa ja päättyy Kuntajakoselvittäjäksi esitetään nimettäväksi johtaja Aija Tuimala sekä mah dol li ses ti myös osa-aikaisesti Jari Salomaa sekä Taina Ketola. Hyväksyttiin. Jakelu kunnanvaltuusto

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategia 129/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnanvaltuuston strategiaseminaarin materiaalista on koos tet tu yhteenvetona strategialuonnos, joka jaetaan kokouksessa. Kunnanhallitus päättää asettaa strategialuonnoksen nähtäville Rautjärven kun nan kotisivuille kommentteja varten väliseksi ajaksi. Lau sun to ja toivotaan erityisesti Rautjärvellä toimivilta järjestöiltä ja yh distyk sil tä. Lisäksi kunnanhallitus päättää järjestää yleisötilaisuuden kuntalaisille ja jär jes tö jen edustajille tiistaina klo sekä yrittäjille torstaina klo kunnantalolla. Hyväksyttiin Kh 217 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kuntastrategiaa pidetttiin nähtävillä välisen ajan, ja ylei sö tilai suu det pidettiin suunnitellusti. Strategiasta saatiin yksi kirjallinen palaute sekä suullista palautetta yrit tä jille järjestetystä tilaisuudesta. Kuulemisen jälkeen muokattua stra te gia luonnos ta on käsitelty kunnanvaltuuston iltakouluissa sekä Kuntastrategialuonnoksessa määritellyt tulosalueiden strategiset ta voit teeet ovat olleet vuoden 2014 talousarvion sekä ta lous suun ni telman perustana. Strategiassa Rautjärven kunnan visioksi on määritelty: Rautjärvi turvaa asukkailleen laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vai kuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina elin ym pä ristöi nä osana Imatran seutua. tarjoaa yrittäjille ja järjestöille kumppanuuksia ja toimitiloja hyö dyntäen venäläisten ostovoimaa ja palvelujen kysyntää sekä hyviä liiken ne yh teyk siä.

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää liitteenä olevan Rautjärven kuntastrategian kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus esittää liitteenä olevan Rautjärven kuntastrategian kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi siten täydennettynä, että sosiaalija terveydenhuollon lähipalvelutavoitteisiin lisätään hammaslääkäripalvelut ja lääkäripalvelujen tukipalvelut. Liitteet Liite 1 Kuntastrategia Jakelu kunnanvaltuusto

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Vuoden 2013 talousarvion toteutumavertailu / /2013 Kh 218 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: Rautjärven kunnan ylijäämää on ajanjaksolle ,17 euroa. Tilikauden alijäämä on ennusteen mukaan muo dostu mas sa euroksi. Talousarviomuutosten jälkeen kuluneet yhdeksän kuukautta on jo alittanut ta lous ar vio ta son. Toimintakate on jäänyt 3,8 prosenttiyksikköä ta voit teesta. Verotulojen toteumakertymä on ylittynyt arvioidusta, mutta tulee kään tymään jyrkkään laskuun vuoden loppuun mennessä. Valtionosuudet ovat to teu tu neet lähes talousarvion mukaisesti. Rahoitustuotot ja -kulut alit ta nevat talousarvion, mutta vuoden lopussa tehdään vielä jaksotuskirjauksia. Kunnanhallituksen kokouksessa vuoden 2013 ta lous arvion muutokset, kohta suunnitelman mukaisten poistojen lisämääräraha euroa on osoittautunut aiheettomaksi. Terveysaseman ker ta poisto oli tehty jo kesäkuun suunnitelmanmukaisiin poistoihin eikä aiheuta li sämää rä ra han tarvetta loppuvuodelle. Liitteenä oleva tuloslaskelman toteutumisvertailu on laskettu kirjanpidon pe rus teel la suoriteperiaatetta noudattaen. Kuntakonserniin kuuluvan Rautjärven Vuokratalot Oy:n tuloskehitys on lähes talousarvion mukainen, mutta myyntisaatavat ovat kääntyneet kasvuun ja likviditeetti on heikko lainanlyhennys- ja investointiohjelman johdos ta. Vuokratalojen käyttöaste kohosi hiemen edellisestä neljänneksestä 88,8 % (b. 95 %). Simpeleen Lämpö Oy:n tilikauden tappio on 2.491,92 euroa. Kunnanhallitus saattaa vuoden 2013 toteutumisvertailun ajalta kunnanvaltuuston tietoon. Kunnanhallitus esittää muutoksena käsitelyistä vuoden 2013 talousarvion muutoksista poistettavaksi euron li sä mää rä raha poistoihin. Hyväksyttiin.

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Liitteet Liite 1 Käyttötalouden toteutumavertailu Liite 2 Maksuvalmiustilanne Liite 3 Rahoitusosan toteutumavertailu Liite 4 Rautjärven Vuokratalot Oy:n tuloslaskelma ja tase Liite 5 Saamisten tilanne Liite 6 Simpeleen Lämpö Oy:n tuloslaskelma ja tase Liite 7 TA investointiosan toteutumavertailu Liite 8 Tuloslaskelmaosan toteutumavertailu

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnan tuloveroprosentin määrääminen vuodelle / /2013 Kh 219 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: Kuntalain 66 :n (365/1995) mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään ta lous ar vion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteis tö ve ro pro sen teis ta sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain (1158/1995) 91 a :n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle tu loveroprosentin suuruus viimeis tään marraskuun 17. päivään mennessä. Koska on lauantai, täy tyy kunnan ilmoittaa tuloveroprosentti maanantaina ja il moitus on tehtävä neljännesprosent tiyksikön tarkkuudella. Talouden lähtökohdat vuodelle 2014 Rautjärven kunnalla oli vuoden 2012 tilinpäätöksessä ylijäämää eu roa. Taloudellinen liikkumavara vuodelle 2013 arvioidaan kääntyvän alijää mäi sek si. Kuntalain vaatimus talouden tasapainosta ei täyty tältä osin ku lu val ta vuodelta. Vuoden 2014 talousarviota on laadittu kuntastrategiassa asetettujen strate gis ten tavoitteiden pohjalta. Talousarvioesitys on tulojen ja menojen suhteen tasapainoinen. Lisäksi valtionosuuden arvioidaan myös hieman nouse van nykytilanteesta. Investoinneissa Simpeleen yhtenäiskouluhanke ja muut hankkeet nostavat net to in ves toin tien määrän yli 6 milj. euroon, joten investointien ra hoit ta misek si tarvitaan noin 4,0 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa. In vestoin nin määräraha v on talousarviomuutoksen jälkeen n. 2,2 M. Väestö ikäryhmittäin Suomen Kuntaliitto, Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto lokakuu 2013 väestön ikäryhmittäinen jakauma.

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Verotuloennusteessa on käytetty alenevaa asukaslukua, mutta verotulojen ar vioi daan kuitenkin pysyvän lievässä kasvussa. Tuloslaskelma-arvio vuodelle 2014 Tämänhetkisen tilanteen mukaan Rautjärven kunnan talousarvion vuo si kate arvioidaan 1878 teur. Kunnan toimintamenot ovat teur ja toimintatulot teur. Tulosaluekohtaiset toimintakatteet ovat seuraavat: Osallisuus ja päätöksenteko euroa Elinvoimaisuuden kehittäminen euroa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen euroa Vaalit euroa Elinikäinen oppiminen ja kulttuuri euroa Yhdyskunta ja ympäristö euroa Toimintamenojen arvioidaan kasvavan vuoden 2013 talousarviosta 3 %.Toimintatulojen arvioidaan kasvavan 1 %. Verotuloihin arvioidaan 7,1 % kas vu ja valtionosuuksissa on kasvua tähän vuoteen verraten 7,45 %. Kunta selviää tulorahoituksellaan toimintakuluistaan, vaikka lisääntyvien pit kä vai kut teis ten menojen osalta poistojen osuus kasvaa. Vuonna 2014 pois to jen määrää kasvattaa Simpeleen yhteiskoulun ylimääräinen ker tapois to purettavista tiloista yht euroa, joka on seurausta uuden yhte näis kou lun rakentamisesta. Rahoittamalla kertapoisto kunnallisveroa korot ta mal la voidaan samalla rahoittaa yhteinäskouluinvestointia ja vähentää lai na tar vet ta. Tulevat investoinnit ylittävät selvästi poistojen määrän ja investoinnit joudutaan rahoittamaan pitkäaikaisen velan lisäyksellä. Verotuloennuste Verotuloennuste on tehty 20 %:n tuloveroprosentilla vv

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Verotulojen kehitys Maksettavien kunnallis- ja yhteisöverojen kehitys on ollut seu raava (1000 ) Maksettava kunnallisvero Kasvu edell. vuoteen (%) -1,4 +4,2 +1,1 +2,2-3,6 Maksettava yhteisövero Kasvu edell.vuoteen (%) -1,76 +23,1 +4,1-25,6-21,1 Yhteensä Kasvu edell. vuoteen (%) -0,51-1,43 +5,26 +1,28-3,78 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Rautjärven kunnan tu lo vero pro sen tik si vuodelle 2014 vahvistetaan 20 %. Muutetusta esittelystä kunnanhallitus yksimielisesti esittää kun nan val tuustol le, että Rautjärven kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2014 vah vis tetaan 19,75 %. Liitteet Liite Kunnan tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Jakelu kunnanvaltuusto

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kiinteistöveroprosentit vuodelle / /2013 Kh 220 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto mää rää kunnan kiinteistöveroprosentin suuruuden laissa säädettyjen vaihte lu vä lien rajoissa vuosittain etukäteen. Kiinteistöveroprosentit määrätään pro sen tin sadasosan tarkkuudella. Vuonna 2013 kunnan kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: Yleinen 0,67 Vakituisten asuinrakennusten 0,32 Muiden asuinrakennusten 0,92 Voimalaitosten 2,85 Yleishyödyllisten yhteisöjen 0,00 Kiinteistöverojen maksuunpanojen yhteismäärä on jakaantunut Raut jär vellä seuraavasti (euroa): Vakituisista asuinrakennuksista Muista asuinrakennuksista Voimalaitosrakennus Pienvoimalaitos Yleishyödyllinen yhteisö Yleisen kiinteistö %:n mukaan Yleinen vero%, maapohjasta Maksuunpantu vero yhteensä Kiinteistöverolain perusteella prosentit vahvistetaan prosentin sadasosan tark kuu del la vuoden 2014 verotuksessa seuraavissa rajoissa: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,32-0,75 Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 Muun asuinrakennuksen veroprosentti voi olla korkeintaan 0,60 prosent ti yk sik köä korkeampi kuin vakituisen asuinrakennuksen kiin teis töve ro pro sent ti. Voimalaitosten veroprosentti 0,60-2,85 Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroveron alaraja 0,00 Tämän lisäksi kunnanvaltuusto voi määrätä rakentamattoman ra ken nuspai kan (asemakaavatontin) kiinteistöveroprosentiksi 1,00-3,00.

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Rautjärven kunnan kiin teis tö ve ropro sen teik si vuodelle 2014 määrätään: 1. Yleinen kiinteistövero % 0,67 2. Vakituisten asuntojen kiinteistövero % 0,32 3. Muiden asuinrakennusten vero % 0,92 4. Voimalaitosten vero % 2,85 5. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero % 0,00 Hyväksyttiin. Jakelu kunnanvaltuusto

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Investoinnit vuonna / /2013 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä val tuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuo dek si. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Ta lous ar vios sa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta lou del li set tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Vuoden 2014 talousarvion ja suunnitelmavuosien taloussuunnitelman laadin nas sa tulee nykyisen kuntastrategian ja palvelustrategian linjaukset sisäl lyt tää toimialojen suunnitelmiin. Päästrategiassa ilmaistut arvojen (it senäi syys, ketteryys, kehittyvyys, asukkaiden vaikutusmahdollisuudet, yh teistyön sillanrakentaja, luotettava kumppani) ja kehitysvision hengen (kunnan eri osien huomioiminen, raja vahvuutena) tulee näkyä toimialojen ta voit teiden asetannassa ja taloudellisten ja henkilöstövoimavarojen suun taa mises sa. Talousarvio laaditaan kuntastrategiassa hyväksytyn prosessiorganisaation mu kai ses ti. Ydinprosessit muodostavat talousarvion tulosaluetason. Tu losalueis ta vastaavat toimielimet seuraavasti: - Osallisuus ja päätöksenteko - kunnanhallitus, - Elinvoimaisuuden kehittäminen - kunnanhallitus, - Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen - kunnanhallitus, - Elinikäinen oppiminen ja kulttuuri - sivistyslautakunta, - Yhdyskunta ja ympäristö - tekninen lautakunta. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta lou del li set tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edel ly tyk set kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taksojen ja mak sujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vastaavasti. Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toi min ta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kirjataan ta sa paino tet tuun tuloskorttiin, joka sisältää tulosalueen valtuustoon nähden sitovat toi min nal li set ja taloudelliset tavoitteet ja seurannan mittariston. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan ja käsitellään sadan (100) euron tark kuu del la. Vuosien taloussuunnitelmassa käytetään vuoden 2013 budjetoituja hintoja. Toimialat laativat koko suunnitelmakautta koskevan hen ki lös tö suun ni telman.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Investointiosassa esitetään yli euron hankkeet hankekohtaisesti ja euron investoinnit hankeryhmittäin. Alle euron hankin nat käsitellään käyttötalousmenoina. Talousarvion 2014 laatimisessa pyritään tasapainoiseen tulokseen eli 0-tulok seen. Kehykseen sisältyy henkilöstökustannusten osalta 2,0 % korotus ja palvelu- ja tarveaineostojen osalta 2 % korotus vuoden 2013 tasosta. Oheisena: - Talousarvio 2014 ja Taloussuunitelma , Tekninen lautakunta - Tuloskortti, , Tekninen lautakunta - Henkilöstösuunnitelma, , Tekninen lautakunta Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta keskustelee taloussuunnitelmaehdotuksesta, teks tiosas ta ja tuloskortista, tekee mahdolliset muutos- ja korjausesitykset ja esit tää ne edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi. Hyväksyttiin. Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Toimialojen kone- ja kalustoesitykset ja kiinteistöjen vuosikorjausesitykset in ves toin ti oh jel maan tuli tehdä mennessä teknisen keskuksen kä sit te lyä varten. Sovitun aikataulun mukaisesti on in ves toin timää rä ra ho jen lautakuntakäsittely. Investointiosassa esitetään yli euron hankkeet hankekohtaisesti ja euron investoinnit hankeryhmittäin. Alle euron hankin nat käsitellään käyttötalousmenoina. Oheisena: Investointisuunnitelmaehdotus Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta keskustelee investointiohjelmaehdotuksesta, tekee mah dol li set muutos- ja korjausesitykset ja esittää ehdotuksen edelleen kun nan hal li tuk sen ja valtuuston hyväksyttäviksi. Hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohtaan "Teiden päällystys" mää rä rahaa korotetaan eurosta euroon vuosina

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kh 221 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen investointimenot jakautuvat talous suun ni tel ma vuo sil le seuraavasti: Vuosittaiset poistojen määrän ylittävät eli yli euron investoinnit on rahoitettava velkarahoituksella. Vuonna 2014 on esitetty toteutettavaksi tältä vuodelta siirtyneet Rautjärven lii kun ta hal lin ulkovaipan korjaus sekä Simpeleen sadevesiverkosto kus tannus ar viol taan yhteensä euroa, joten uusia investointikohteita on euroa. Yhteinäiskouluhankkeen osuus vuoden 2014 in vies tointioh jel mas ta on 5,1 M. Kunnnahallitus merkitsee tiedokseen teknisen lautakunnan käsittelemän in ves toin ti suun ni tel man ja antaa jatkovalmisteluohjeeksi, että vuosilta 2014 ja 2015 tulee siirtää infrastruktuuriin liittyviä peruskorjausinvestointeja vuodel le 2016, jotta kunnan velkaantumista voidaan hillitä. Hyväksyttiin. Liitteet Liite Investoinnit vuonna 2014 Jakelu talouspäällikkö tekninen lautakunta

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vesi- ja viemärilaitoksen taksan ja palvelumaksujen tarkistus vuodelle / /2013 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Rautjärven vesihuoltolaitos perii kuluttajalta palveluistaan liittymismaksua, pe rus mak sua ja käyttömaksua. Vesihuoltolain mukaan maksujen tulee vastata todellisia kustannuksia. Kus tan nus vas taa vuu den periaate tarkoittaa vesihuoltolain 18 :n mukaan si tä, että maksujen tulee olla sellaiset, että niillä voidaan pitkällä aikavälillä kat taa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Vesihuoltolaitos esittää, että: Käyttömaksuja jäteveden ja veden käyttömaksujen sekä pe rus maksu jen osalta korotetaan 2,0% Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelymaksuja korotetaan 2,0 % Palvelumaksuja korotetaan 2,0%. Oheisena: - Päivitetty hinnasto: uudet perus-, käyttö-, käsittely-, ja palvelumaksut. Korotukset tulisivat voimaan alkaen. Kustannuspaineita tuo vääristyvä kustannusvastaavuus, jota heikentävät kohonneet palkka-, materiaali- ja energiakustannukset, erittäin runsaat hule ve det viemäriverkostossa, jotka lisäävät käsittelykustannuksia välillisesti ja välittömästi, sekä kasvava poistojen määrä. Hintojen tarkistus koskee myös osuuskuntia, jotka on lueteltu alla: Rautjärven valtuusto on päättänyt Rautjärven kunnan ve sihuol lon kehittämisstrategiasta vuosille ja Ve si huol to-hank keiden avustamisperiaatteista. Käyttökustannusten osalta on päätetty seu raavas ti: Vesihuolto-osuuskunnalle myydystä vedestä myönnetään 25 % alen nus Rautjärven vesihuoltolaitoksen kulloinkin voimassa olevasta käyt tö mak su tak sas ta. Jätevesimaksusta ei myönnetä alennusta, mikäli osuuskunta liittyy kun nan huoltopäivystyksen piiriin. Mikäli osuuskunta ei liity kunnan päi vys tyk sen piiriin, sille myönnetään 10 % alennus Rautjärven viemä ri lai tok sen kulloinkin voimassa olevasta käyttömaksutaksasta. Raviradan seudun vesihuolto-osuuskunnan käyttömaksujen ko ro tukset: Raviradan seudun vesiosuuskunta ei ole liittynyt kunnan päivystyksen piiriin (vesiosuuskunnan hallituksen päätös ), joten jä te ve si mak-

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus suis ta myönnetään alennus (valtuusto ). Raviradan seudun ve si osuus kun nan korotettu jäteveden käyttömaksu on 2,16 /m3, alv 0 % (ve rol li nen hinta 2,68 /m3) ja puhtaan veden korotettu käyttömaksu on 0,77 /m3, alv 0 % (verollinen hinta 0,95 /m3). Jätevesimaksussa on otettu huomioon 10 % alennus ja puhtaan veden käyttömaksussa on otettu huo mi oon 25 % alennus (valtuusto ). Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan käyttömaksujen korotukset: Rautjärven vesihuolto-osuuskunta on liittynyt kunnan päivystyksen piiriin (ve si huol to-osuus kun nan päätös), joten jätevesimaksuista ei myönnetä alen nus ta. Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan korotettu jäteveden käyt tömak su on 2,41 /m3, alv 0 % (verollinen hinta 2,99 /m3) ja puhtaan veden korotettu käyttömaksu on 0,77 /m3, alv 0 % (verollinen hinta 0,95 /m3). Puhtaan veden käyttömaksussa on otettu huomioon 25 % alennus. Koitsanlahden vesihuolto-osuuskunnan puhtaan veden käyt tö maksun korotus: Koitsanlahden vesiosuuskunnan korotettu puhtaan veden käyttömaksu on 0,77 /m3, alv 0 % (verollinen hinta 0,95 /m3). Puhtaan veden käyt tömak sus sa on otettu huomioon 25 % alennus. Korotus tulisi voimaan Kaljusenkylän vesihuolto-osuuskunnan puhtaan veden käyttömaksun ko ro tus: Kaljusenkylän vesiosuuskunnan korotettu puhtaan veden käyttömaksu on 0,77 /m3, alv 0 % (verollinen hinta 0,95 /m3). Puhtaan veden käyt tömak sus sa on otettu huomioon 25 % alennus. Laikon seudun vesihuolto-osuuskunnan käyttömaksujen korotukset: Laikon seudun vesiosuuskunta ei ole liittynyt kunnan päivystyksen piiriin (ve si osuus kun nan hallituksen päätös ), joten jätevesimaksuista myön ne tään alennus. Laikon seudun vesihuolto-osuuskunnalta korotettu jä te ve den käyttömaksu on 2,16 /m3, alv 0 % (verollinen hinta 2,68 /m3). Jä te ve si mak sus sa on otettu huomioon 10 % alennus. Toimialajohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että jäteveden ja veden käyttömaksuja sekä perusmaksuja, sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksuja, sekä palvelumaksuja korotetaan 2,0 %. Uudet hinnat tulevat voimaan alkaen. Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että taksaan lisätään hulevesikerroin las kenta kaa vaan.

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kh 222 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle teknisen lautakunnan esityksen mu kai ses ti vesi- ja viemärilaitoksen taksojen ja palvelumkausjen ko rot tamis ta lukien 2,0 prostentilla. Hyväksyttiin. Kunnanvaltuuston esityslistaan tulee liittää taulukko voimassaolevista ja ko ro te tuis ta maksuista. Liitteet Liite 1 Vesihuoltolaitoksen palvelumaksujen muutos alkaen Liite 2 Vesihuoltolaitoksen taksan muutos alkaen Jakelu kunnanvaltuusto tekninen keskus

23 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Rautjärven Vuokratalot Oy:n kiinteistö Tuominotkon jälkiasennushissi ja muutostyöt 483/10.04/2013 Kh 223 Valmistelija:Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: Ilmarinkatu 18 ns.tuominotkon arkkitehtipiirrokset on laatinut Ark ki teh ti toimis to Olli Malinen Rakennus on valmistunut vuonna Perus kor jaus on toteutettu vuonna 1998 ja silloin ikkunakokoja on pie nen netty ja ne on uusittu kolmilasisiksi. Ikkunoiden väliset puupaneelit on uusittu, li sät ty lämmöneristystä, asennettu lämmönvaihdin sekä parvekkeille klinkke rit lattialle. Tuominotko -kiinteistössä on kaksi rappukäytävää ja se on hissitön ker rosta lo. Osittain maan alla olevassa pohjakerroksessa on kolme (3) yksiötä. Muut pohjakerroksen tilat ovat: kaksi porrastilaa, kaksi säilytystilaa, kuivaus huo ne, urheilu- / vaunujen säilytystila, jäähdytyskellari (josta on ke sällä 2013 keskeytetty jäähdyttäminen), sauna- ja pesuhuonetilat ja kaksi puku huo net ta sekä teknisten toimintojen tarvitsemat tilat. Muissa 1 3 kerrok sis sa ovat kaksiot ja kussakin kerroksessa oleva yksi kolmio. ARAn lainapäätös on annettu ja sen perusteella määräytyvä rajoi tus ai ka on päättynyt Lyhytaikaista peruskorjauskorkotukea kos ke va myönteinen ARAn päätös on tehty Tämän ra hoi tustuen turvin on toteutettu peruskorjaus ja sen tämän pe rus kor jaus kor kotuen perusteella määräytyneet rajoitukset ovat päättyneet Tuomi not ko on ARAn rajoituksista vapaa kiinteistö. Tuominotkon peruskorjauksen ja hissirakentamisen mahdollista käyn nis tämis tä varten on tilattu korjaustarve- ja jälkiasennushissiselvitys ja suunnittelutyö Planekar Oy:ltä. Tilatun selvitystyön kustannukset olivat ,94 sisältäen ALV. Kuntoarvio- ja hissiselvityksen kustannuksiin haet tiin 50 %:n osuudelta korjaus- ja hissiavustusta ja sitä on saatu Eksote / sosiaalitoimen kautta saadun tiedon mukaan Rautjärvellä on tarve saa da vähintään kymmenelle, nyt kotona iäkkäiden vanhempien kanssa asu val le kehitysvammaiselle oma asunto. Lähivuosina erilaista, te hos tetum paa asumisen tukea tarvitsevien kehitysvammaisten määrä on em. lisäk si viisi henkilöä. Hissi mahdollistaa asumisen omassa kodissa pi dempään. Tämä on yksilön ja yhteiskunnan etu. Rautjärven Vuokratalot Oy:n omistamana ja hallinnoimana ei ole yhtään his sil lis tä taloa. Hissi lisää yksittäisen asunnon arvoa noin 5 % ja ylem missä kerroksissa vaikutus on tätäkin suurempi. Nykyisin vuokra-asuntojen ky syn tä kohdistuu nimenomaan pienempiin, esteettömiin ja ajanmukaisiin asun toi hin. Planekar Oy:n Tuominotkoa koskevan korjaustarveselvityksen yhteenveto / Tuominotkossa ei havaittu välitöntä korjaustarvetta. Tilat ja järjestelmät ovat monin paikoin nykymääräyksiin ja yleiseen laatutasoon nähden vanhen tu nei ta, mutta silti edelleen toimivia ja täyttävät asukkaiden pe rus tar-

24 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus peet. Suhteellisen pienillä toimenpiteillä sekä tiloja että teknisiä järjestelmiä pys ty tään parantamaan nykyisestä. Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien huollolla ja säädöllä sekä rakenteissa olevien hallit se mat to mien korvausilmareittien tiivistämisellä voidaan lisäksi vähentää ener gian ku lu tus ta. Ennen peruskorjausta suositeltavia lisätutkimuksia ovat: Julkisivujen kuntotutkimus Putkistojen kuntotutkimus Peruskorjauksen yhteydessä tärkeimmät suositeltavat toimenpiteet: Puurakenteisten ulkoseinien lämmöneristeiden tarkistaminen ja höyryn su lun tiivistäminen Kivirakenteisten ulkoseinien ilmavuotokohtien tiivistäminen Ilmanvaihdon venttiilien vaihto ja karmiventtiilien toimivuuden tar kista mi nen Lämmitysjärjestelmän säätö ja puhdistus sykehuuhtelulla Planekar Oy:ltä saadun tarjouksen mukaan hissin suunnittelu kohdistuu yh teen porrashuoneeseen. Vaihtoehtoja on kaksi: rungon sisälle si joi tet tava tai osittain ulkopuolelle tuleva hissi. Vuokratalon hallitus valitsi kokouksessaan hissivaihtoehdon A/VE2 jatkosuuunnitteluun.tässä hissi asennettaisiin ainoastaan por raskäy tä vään A. Hissi sijoittuu päätyasunnon (79,5 m2) osalle. Ratkaisun myö tä ison asunnon tilalle syntyy kaksi pienempää asuntoa (33,5 m2 ja 34,5 m2). Ratkaisu aiheuttaa muutoksia myös pohja-kerroksen asuntoon. Huo neis to muutosten myötä myös putki- ja sähkötyöt ovat laajempia. Kohteeseen soveltuu jälkiasennushissi, joka toimii pohjakerroksen ja 3. ker rok sen välillä. Hissin käynti on yhdeltä sivulta kerrostasoille, ei vä li tasoil le. Jälkiasennushissit tarvitsevat pohjatasolla matalan syvennyksen. Lat tiaa puretaan näiltä osin ja tehdään uusi perustus. Hissikuilun ovet ovat kään tö ovia, leveys 800 mm. Hissikorin leveys on 800 mm ja sen 800 mm le veä ovi on sivuille liukuvasäleovi. Hissiratkaisu voidaan toteuttaa myös si vuil le aukeavin liukuovin. Muutostyö vaatii asukkaiden evakuoitumista asennustyövaiheen ajaksi niis sä asunnoissa, joihin hissi sijoittuu. Tällä hetkellä 2 kolmiota on tyh jillään ja yhteen on muuttanut asukkaat joulukuussa Muissa asun noissa pystytään asumaan hissiprojektin aikana rakentajan erityisjärjestelyillä. Hait taa se kuitenkin aiheuttaa asukkaille. Alustavana toteutuksen kustannusarviona Planekar Oy esittää seuraavaa ; Kustannukset yhteensä (verollinen hinta) n euroa Suunnittelu ( RAK/ARK*, LVIS+ urakkalaskenta-asiakirjojen laa ti minen) Putkiremontti ja hissiin liittyvät rakennustyöt Hissitoimitus Asuntomuutos (yht. 7 asuntoon 6 lisähuonetta) Lisäsuunnittelu (RAK/ARK) 8.2 päivättyyn tarjoukseen lisälasku (Lupapiirustukset viranomaiskäsittelyä varten: tarjouksessa 2600

25 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus , päivitetty kustannus 3300 Työohjeet ja rakennesuunnitelmat: tar joukses sa 3900, päivitetty kustannus (ARK+RAK) 9000 ) Tässä ratkaisussa euroa voitaneen osoittaa Aran avustuk sen piiriin kuuluvaksi. Loput kustannukset menevät asuntojen uudelleen jär jes te lyyn. ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2014 hakuaika on mennessä. Kunnan sisäisen hakumenettelyn jälkeen kunnan tu lee toimittaa erityisryhmien investointiavustushakemukset ja kor ko tu ki laina ha ke muk set lausuntoineen ARAlle. Rautjärven Vuokratalot Oy pyytää kunnanhallitukselta lausuntoa Tuo mi notkon porrashuoneen A jälkiasennushissihankkeeseen ja kolmioiden muutta mi sek si esteettömän asumisen yksiöiksi. Rautjärven Vuokratalot varaa itselleen myös mahdollisuuden, jos hanke ei to teu du rahoituksen hylkäyspäätöksen tai muun syyn johdosta, niin jo toteu tu neet suunnittelukulut veloitettaisiin Rautjärven kunnalta takautuvasti. Kunnanhallitus antaa puoltavan lausunnon Tuominotkon jäl ki asen nus his sihank keel le ja esteettömän asumisen mahdollistavalle muutostyölle. Todettiin, että esitetyssä vaihtoehdossa A/VE2 esteettömäksi muun ta minen ei koske kuutta kaksiota. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 14 Tuominotkon jälkiasennushissi ja muutostyöt poh ja piir ros luonnos Liite 15 EVA-arviointi Rautjärven Vuokratalot Oy:n Tuominotkon jäl kiasen nus his si ja muutostyöt Liite 16 JÄLKIASENNUSHISSIT PORRASHUONEISIIN A ja B Liite 17 Tuominotkon korjaustarveselvitys ja tutkimusseloste Jakelu ARA Rautjärven Vuokratalot Oy

26 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavasta 477/ /2013 Kh 224 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavaehdotus on asetettu MRA 12 :n mu kai ses ti nähtäville väliseksi ajaksi ja siitä on pyy detty lausunnot nähtävilläoloajan kuluessa. Vaihemaakuntakaava keskittyy kaupallisiin palveluihin, matkailuun, elin keinoi hin ja liikennejärjestelmään. Vaihemaakuntakaavalla pyritään tur vaamaan riittävät kauppapalveluiden toteuttamismahdollisuudet, niiltä osin kun lain sää dän tö ja ympäristöministeriön vahvistamatta jättämä osuus maakun ta kaa vas ta edellyttävät. Asiakirjat ovat nähtävillä osoitteessa ajankohtaista -osiossa. Rautjärven osalta 1. vaihekaava mahdollistaisi kaupallisten palveluden raken ta mis ta n k-m2 Änkilään ja k-m2 Simpeleelle. Lisäksi vai he kaa vas sa on huomioitu työpaikka-alueen ja asuntoalueen ra ken tamis mah dol li suus Änkilänmäen ja Hiitolanjoen väliselle alueelle. Kunnnahallituksella ei ole huomautettavaa 1. vaihekaavaehdotukseen. Hyväksyttiin. Jakelu Etelä-Karjalan liitto

27 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 225 Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Imatran seudun ympäristölautakunta: Esityslista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Hallituksen esityslista Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Kutsu pelastusylitarkastaja Einari Kapiaisen läksiäisiin Äitienpäiväkunniamerkit 2014 Etelä-Karjalan liitto: Maakuntahallituksen esityslista Maakuntahallituksen tiedote : Etelä-Karjalan maa kun tahal li tus kokoontui Lappeenrannassa Kokouksessa kä sitel tiin lausuntoja, jotka liittyvät seuraavaan EU:n ra ken ne ra has to kauden valmisteluun. Maakuntahallitus antoi työ- ja elin kei no mi nis te riölle lausunnon uuden kauden rakennerahasto-ohjelman luon nok ses ta. Etelä-Karjalan jätelautakunta: Esityslista Valtiovarainministeriö: Sähköposti Palautepyyntö: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen - suositusluonnos Kunnanhallituksen ipad käyttöönottokoulutus klo Rääkkylän kunta Rääkkylä-seminaari Kunnanjohtaja on ilmoittautunut. Kunnanvaltuuston iltakoulu koskien Attendo Oy:n kuntaturvaa ma klo Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat. Hyväksyttiin.

28 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 226 Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Imatran seudun ympäristölautakunta: Pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Hyväksyttiin.

29 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnanhallituksen edustajat ovat käyneet K-Vizit yrityksen edustajien kans sa neuvottelut aiemmin käsitellyn sijoittautumismuistion pohjal ta. Neuvoteluissa on käyty läpi hankkeeseen liittyviä asioita ja sovittu esi so pimuk sen ja maankäyttösopimuksen laadinnasta. Neuvotteluissa sovittiin, että kunnan delegaatio matkustaa Pietariin sopimaan lopullisesti allekirjoitettavien sopimusten sisällöstä. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus päättää Pietariin neuvotteluihin lä he tet täväs tä kunnan delegaatiosta. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esittelemän kokoumuistiön esi sopi muk sen ja maankäyttösopimuksen pohjaksi. Kunnanhallitus lähettää delegaation Pietariin neu vot te luihin K-Vizitin kanssa. Kunta vastaa matkustuskustannuksista ja vii su meiden hankinnasta. Delegaatioon kuuluvat kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajisto se kä kunnanjohtaja ja tulkki. Kh 227 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Neuvottelu pidettiin Pietarissa. Neuvottelussa käsiteltiin laa ditta vien esisopimuksen ja maankäyttösopimuksen sisällöt. Lisäksi sovittiin so pi mus ten allekirjoituspäiväksi sekä yhteisesiintymisestä tiedot ta mi ses sa. Esisopimus- ja maakäyttösopimusluonnokset on jaettu kunnanhallituksen ko kouk ses sa Sopimusosapuoleksi on tulossa K-Vizit yhtymän Suo meen perustama yhtiö, jonka rekisteri- ja yhteystiedot täydennetään so pi muk seen. Esisopimuksessa rakentamisvelvoitteeksi on määritelty vähintään 40 % raken nus oi keu des ta 4 vuodessa. Tämä poikkeaa kunnanvaltuuston vah vista mas ta 3 vuoden ja ½ rakennusoikeuden käytön periaatteesta, jonka

30 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus vuok si sopimukset on määritelty tulemaan voimaan vasta, kun kun nan valtuus ton hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Esisopimuksen mukaan kunta sitoutuu myymään n. 10 ha:n lo ma kes kusalu een eurolla, kun K-Vizit on saanut rakennusluvan vähintään 40 pro sent tiin asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta (n k-m2). Puus ton osuus kauppahinnasta on euroa. Maankäyttösopimuksessa on määritelty yhteiset tavoitteet alueen ke hit tämi ses sä, rakentamisessa sekä kunnossapidossa. Molemmat osapuolet sitou tu vat yhteistyöhön asemakaavan ja muiden suunnitelmien laadinnassa. Kiinteistöjä ei saa luovuttaa eteenpäin ilman kunnan hyväksyntää ja ra kenta mat to mil le alueille kunnalla on takaisinlunastusoikeus. Sopimukset purkau tu vat, jos alueelle ei ole saatu sopimusten toteuttamisen edellyttämää lain voi mais ta asemakaavaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Kunta sitoutuu investoimaan alueen katu-, vesi- ja viemäri- sekä kau koläm pö ver kos ton runkoyhteydet. Kaukolämpoverkon osalta maan käyt tö sopi muk sen allekirjoittaa myös Simpeleen Lämpö Oy. Lomakeskusalueen rakentaminen ja ylläpito ova kokonaan K-Vizit yhtymän vas tuul la. Tavoitteena on rakentaa alueelle 63 vuodepaikan hotellli sekä 20 kpl hu viloi ta. Ranta-alueelle on tavoitteena sijoittaa 2 3 saunaa sekä ran ta ra vinto la. Kaikkiaan alueelle suunnitellaan 243 vuodepaikkaa sekä 200 ra vin tola paik kaa. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa hotellista vuonna Kaikkiaan loma kes kuk sen rakentamisen arvioidaan kestävän 6-10 vuotta. Koko hankeen suuruus on k-m2 ja valmiina se tulee tarjoamaan työ tä henkilölle. Lomakeskuksella tulee olemaan keskeinen merkitys Simpeleen taajaman kau pal lis ten palvelujen säilymiselle ja kehittymiselle. Kunnan tavoitteena on varmistaa Konkalammen hiihtokeskuksen ja Hiitolanjoen retkeilyalueen ke hi tyk sen turvaaminen. K-Vizit on Pietarissa ja Toksovossa toimiva perheyritys, jolla on toi min nassa tällä hetkellä 4 hotellia. Lisäksi yrittäjät toimivat rakennus- ja me tal li vä litysaloill la. Yhtymän toimitusjohtajana toimii Klavdia Luzan ja muut perheenjäsenet toi mi vat vastuullisissa tehtävissä yhtymässä. Suomessa harjoitettavaa toimin taa varten on perustettu K Vizit Oy ( ), jonka rekis te röin ti on vireillä kaupparekisterissä. Rekisteröintiin saakka sopimusten al le kir joit ta ja Klavdia Luzan on henkilökohtaisessa vastuussa hän myös omis taa 50 % K Vizit Oy:n osakkeista. Hotellitoiminnassa K-Vizitin kohderyhminä ovat erityisesti perheet ja työmat kai li jat sekä aktiiivilomia haluavat turistit.

31 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus K-Vizit rakentaa hotellit omaa liiketoimintaansa varten ja rahoittaa ra ken tami sen itse. Yhtymä rakentaa lomakeskusalueen sisäisen infrastruktuurin kun nan hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. Klavdia Luzan tulee esittäytymään kunnanhallituksen kokoukseen klo Sopimusten allekirjoitustilaisuus on heti kunnanhallituksen ko kouksen jälkeen klo ja tiedotustilaisuus klo Kunnanhallitus hyväksyy esisopimuksen ja maankäyttösopimuksen al le kirjoi tet ta vak si K Vizit Oy:n / Klavdia Luzanin kanssa sekä esittää so pi mukset kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus edellyttää, että K Vizit Oy asettaa Rautjärven kunnalle esiso pi muk sen mukaisen esisopimuksen ja maankäyttösopimuksen so pi mussa kon vakuuden euroa joko pankkitalletuksena tai -takuuna mennessä suomalaiseen rahalaitokseen. Vakuuden tulee olla voi mas sa saakka ja se vapautetaan vain esisopimuksen tai maan käyt tö so pi muk sen purkautuessa. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Esisopimus K Vizitin Oy:n kanssa Liite 2 Maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa

32 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Keltaisen koulun käytöstä poisto 398/ /2013 Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Keltainen koulu todettiin sisäilmatyöryhmässä tehtyjen sisäilmamittausten pe rus teel la terveystarkastajan toimesta terveyttä vaarantavaksi ra ken nuksek si. Sekä yhtenäiskoulun suunnitteluvaliokunta, että sisäilmatyöryhmä esit ti vät rakennuksen poistoa käytöstä. Kunnanhallitus hyväksyi esitykset pitämässään kokouksessa. Lisäksi on todettu ettei rakennuksen korjaus ole taloudellisesti järkevää. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että tekninen keskus purattaa rakennuksen en si si jai ses ti myymällä sen purkukuntoisena mahdolliselle halukkaalle osta jal le ja toissijaisesti tekninen keskus esittää vuoden 2014 talousarvioon mää rä ra han rakennuksen purkamiseksi. Lisäksi tekninen lautakunta päättää seuraavassa kokouksessa saatuaan sel vi tyk sen ylläpitokustannuksista katkaistaanko rakennuksen talotekniikka (läm pö, vesi ja sähkö) tulevan talven ajaksi ylläpitokustannusten mi ni moimi sek si. Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy esittelijän ehdotuksen. Hyväksyttiin. Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Keltaisen koulun arvioitu lämmityksestä aiheutuva kustannus on vuodessa euroa. Lämmityksen ja ilmanvaihdon muutosten vaikutusten selvittämiseksi raken nuk sen sisäilman laatuun jouduttaisiin tekemään sisäilmatutkimus ja ot ta maan lukuisia näytteitä ilmanlaadun selvittämiseksi seuraavan hin naston mukaan: Mikrobien määritys ilmanäytteistä laboratorioanalyysi 261 /kpl, arvio 10 kpl ilmanäytteiden keräys /h kilometrikorvaus ja päiväraha tulosten analysointi /h

33 Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kustannusarvio Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että rakennuksen talotekniikka (lämpö, vesi ja sähkö) katkaistaan ylläpitokustannusten minimoimiseksi. Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Hyväksyttiin. Kh 228 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnan toiminnoissa keltaisen koulun rakennuksella ei enää ole käyttöä. Si sä il ma-ana lyy sien tulosten takia kunta ei myöskään voi tarjota tiloja pysy vään vuokraukseen. Lions Club Simpele on tiedustellut mahdollisuutta käyt tää rakennusta Antiikki- ja Kerälypäivillä vuosina 2014 ja Keltainen koulu on rakennuksena hyväkuntoinen ja käyttökelpoinen si sä ilma on gel mia lukuunottamatta. Arvioinnin perustella rakennus olisi to den näköi ses ti saatavissa käyttökelpoiseksi purkamalla puolet lattiasta ja sii voamal la Simpeleentien puoleinen osan alla olevat rakennusjätteet sekä toteut ta mal la uuden lattian rakentamisen yhteydessä asianmukainen ala pohjan tuuletus. Toinen ilmeisen tarpeellinen toimenpide olisi ylä poh ja eris teiden vaihto. Kunta voi luopua kiinteistöstä kahdella tavalla: 1. Koulurakennus tarjotaan purettavaksi 2. Kunta myy koulurakennuksen tontteineen purkukuntoisena, jolloin uu si omistaja sitoutuisi tarpeellisiin korjaustoimenpiteisiin. Kunnanhallitus päättää asettaa Keltaisen koulun tontteineen yleiseen myyn tiin. Rakennus myydään purkukuntoisena, mutta tarjoajan tulee si toutua rakennuksen korjaamiseen tai uudisrakennuksen rakentamiseen ton tille. Hyväksyttiin. Jakelu tekninen keskus kunnanjohtaja

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 Kaupunginhallitus 225 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 79 05.11.2013 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 218/1/35/2013 KHALL 28.10.2013 225 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.03.2014 klo 16:00-16:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua.

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua. Kaupunginhallitus 236 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 67 20.10.2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kaupunginhallitus 06.10.2014 236 Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kunnanhallitus 411 03.11.2014 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 450/02.03.00/2014 KHALL 411 Hallintojohtaja Kuntalain 66 on seuraava: Viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kunnanhallitus 107 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 30 16.06.2015 Kunnanhallitus 166 31.08.2015

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Esityslista 10/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 11.11.2015 klo 16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 132 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätös

Vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanhallitus 57 31.03.2015 Kunnanvaltuusto 3 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätös 20/02.02.02/2015 Khall 31.03.2015 57 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh. 044 7811 251, s-posti mar jat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Kunnanhallitus 109 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 35 19.05.2014 Kunnanhallitus 173 30.06.2014 Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Khall 05.05.2014 109 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 20 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 25.05.2016 klo 16:40-17:35 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoushuone Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot