Rehn (2)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rehn 19.12.2001 1 (2)"

Transkriptio

1 JÄSENKIRJE 11/2001 Rehn (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET LUKIEN SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT VUONNA 2002 ENNAKONPIDÄTYSPERUSTEIDEN 2002 VOIMAANTULO JA LUONTOISSUORITUSTEN LASKENTAPERUSTEET lukien 2 Sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2002 Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimuksen liitteessä 5 tarkoitettuja matkakustannusten korvauksia tarkistetaan lukien, liite 1. Tarkistukset koskevat kilometrikorvauksia, päivärahoja, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa sekä ulkomaan päivärahoja ja hotellikorvauksia. Luvut on ilmaistu ensin euro- ja senttimääräisinä ja lisäksi vielä markka- ja pennimääräisinä. Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta (1206/2001) on liitteenä 2*. Laki on tulostettavissa myös netistä esimerkiksi osoitteella: =>Lainsäädäntö. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2002 työttömyysvakuutusmaksuista (1104/2001) on liitteenä 3*. Myös tämä asetus löytyy Finlexin em. nettisivuilta. Työeläkkeiden vakuutusmaksut ja muut työnantajamaksut 2002 Eläketurvakeskus julkistaa pikapuolin, jonka jälkeen ne ovat tulostettavissa netistä osoitteella: =>Työnantajan eläketieto. 3 Vuonna 2002 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulo ja luontoissuoritusten laskentaperusteet 2002 Verohallituksen päätös (1107/2001) vuonna 2002 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta on liitteenä 4* ja verohallituksen päätös (3273/32/2001) vuodelta 2002 toimitettavista verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista on liitteenä 5*. pty\jasenkirje 0111.rtf

2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2001 Rehn Verohallituksen päätökset voi tulostaa myös nettisivuilta osoitteesta: PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY Neuvottelutoiminnasta vastaava Marja Tast LIITTEET lukien 2* Laki 1206/2001 3* Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1104/2001 4* Verohallituksen päätös 1107/2001 5* Verohallituksen päätös 3273/32/2001 * -merkityt liitteet eivät ole jäsenkirjeen nettiversion liitteinä. pty\jasenkirje0111.rtf

3 1 LIITE 5 LIITE 5 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET LUKIEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 1 mom. Työtehtävien edellyttämästä matkasta (työmatkasta) maksetaan mat-kakustannusten korvauksena matkustamiskustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa. 2 mom. Matkakustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, joita työntekijällä on ollut työmatkan johdosta. 2 Työmatka korvaukseen oikeuttavaksi työmatkaksi katsotaan sellainen jäsenyhteisön asiassa tehty matka, joka ei kuulu tavanomaisiin työtehtäviin ja joka perustuu jäsenyhteisön määräykseen. Työmatkana ei pidetä matkaa työntekijän asunnosta työpaikalle ja takaisin. Matka asunnosta toimi-, työ- tai kokoontumispaikkaan ja takaisin ei oikeuta tässä liitteessä tarkoitettuihin korvauksiin. Työmatka perustuu jäsenyhteisön antamaan matkamääräykseen. Työmatkat eivät ole luonteeltaan tavanomaista työtehtävää ja ne edellyttävät matkustamista työpaikan ulkopuolelle. Työpaikalla tarkoitetaan työntekijän kiinteää työpaikkaa, jossa hän työskentelee tai mikäli hänellä työn luonteen vuoksi ei ole kiinteää työpaikkaa, sitä vastaavaa paikkaa. 3 1 mom. Työmatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista ottaen huomioon matkan ja hoidettavien tehtävien tarkoituksenmukainen suorittaminen. Kokonaiskustannuksia arvosteltaessa on otettava huomioon paitsi matkustamiskustannusten korvaus ja päiväraha, myös mahdollisesti saavutettu työajan säästö. Matkamääräyksen antaja toteaa tarvittaessa etukäteen, mikä on kussakin tapauksessa tarkoituksenmukaisin ja jäsenyhteisölle edullisin matkustustapa. Muussa tapauksessa matkalaskun hyväksyjä ratkaisee asian jälkikäteen.

4 2 LIITE 5 Oman auton käyttöluvalla työmatkoilla on käytännössä vain se merkitys, että se helpottaa tätä harkintaa jonkinlaisena etukäteiskannanottona. 2 mom. Työmatkasta ei makseta korvausta enempää kuin olisi maksettava, jos matka olisi tehty 1 momentissa tarkoitetulla jäsenyhteisölle edullisimmalla tavalla. MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 4 Varsinaiset matkustamiskustannukset 1 mom. Korvaus maksetaan matkalipuista sekä paikka- ja makuupaikkalipuista, rahtimaksuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista. 2 mom. Lentokentällä, rautatieasemalla ja hotellimajoituksen yhteydessä autosta perittävä seisontapaikkamaksu korvataan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään kolmelta päivältä kutakin työmatkaa kohden. Muita auton seisontapaikkamaksuja ei korvata. Välttämättöminä maksuina ei pidetä esimerkiksi vakuutusmaksuja. Jos työntekijä on joutunut suorittamaan eri maksuja työvälineiden tai muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita hänen on ollut pidettävä mukanaan, korvataan maksettu määrä. 5 Matkustamiskustannusten korvausperusteet Matkustamiskustannusten korvausta maksetaan seuraavien perusteiden mukaan: KULKUNEUVO juna lentokone laiva raitiovaunu linja-auto muu yleinen kulkuneuvo taksi vuokramoottorivene muu tapa MAKSU edullisin vaihtoehto virallinen taksa suoritettu, kuitenkin enintään virallinen taksa suoritettu, kuitenkin enintään kohtuullinen maksu

5 3 LIITE 5 6 Kilometrikorvaus 1 mom. Työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta maksetaan matkustamiskustannusten korvausta seuraavasti: KORVAUS VÄLINE KOROTTAMATON KOROTETTU auto kunkin 1.1. alkavan vuoden pituisen ajanjakson moottoripyörä kunkin 1.1. alkavan vuoden pituisen ajanjakson moottorivene moottorikelkka moottoripolkupyörä muu kulkuneuvo polkupyörä Kilometrikorvaus maksetaan korottamattomana ensimmäiseltä kilometriltä 38 senttiä (226 p)/km seuraavilta kilometreiltä 34 senttiä (202 p)/km ensimmäiseltä kilometriltä 25 senttiä (149 p)/km seuraavilta kilometreiltä 22 senttiä (131)/km 50 senttiä (297 p)/km 67 " (398 p)/km 14 " (83 p)/km 8 " (48 p)/km 84 " (499 p)/vrk Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna 4 sentillä (24 p), jos työtehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä 8 sentillä (48 p), jos työtehtävien suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä 1 sentillä (6 p), jos työntekijä joutuu autossaan kuljettamaan koiraa tai suurikokoisia tai painoltaan yli 80-kiloisia koneita tai laitteita 4 sentillä (24 p), jos työtehtävien suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla kyseisten kilometrien osalta. Korotetut perävaunusta ja raskaiden koneiden jne. kuljettamisesta voivat tulla kysymykseen yhtä aikaakin. 2 mom. Jos työntekijän työmatkalla hänen hallinnassaan olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle matkalle osallistuvia tai työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan kunkin osalta edellä mainitun korvauksen lisäksi 1 sentti (6 p) kilometriltä.

6 4 LIITE 5 PÄIVÄRAHA 7 Päivärahan maksamisedellytykset 8 Matkavuorokausi Päivärahaa maksetaan, kun työmatka ulottuu yli 15 kilometrin etäisyydelle työntekijän asunnosta ja työpaikasta mitattuna yleisesti käytettyä kulkutietä sen mukaan, tapahtuuko lähtö ja paluu asunnosta vai työpaikasta. 1 mom. Päivärahan määräämisen perusteena käytettävä matkavuorokausi on se 24 tuntia kestävä ajanjakso, joka alkaa työntekijän lähtemisestä työpaikastaan tai asunnostaan ja päättyy hänen palaamiseensa työpaikkaansa tai asuntoonsa. 2 mom. Työmatkan ei kuitenkaan katsota vielä päättyneen, kun työntekijä palaa työpaikalleen ainoastaan työvälineiden luovuttamista tai vaihtamista, uusien työmääräysten saamista tai muuta niihin verrattavaa lyhytaikaista työtehtävien hoitamista varten edellyttäen, että hän tämän jälkeen välittömästi jatkaa työmatkaansa. 9 Osa- ja kokopäivärahan tuntirajat 1 mom. Osapäiväraha maksetaan, kun työmatka on kestänyt 1 yli 8 tuntia 2 yli 6 tuntia, jos enemmän kuin 3 tuntia matkasta on tapahtunut kello mom. Kokopäivärahaa maksetaan, kun työmatka on kestänyt yli 12 tuntia. 3 mom. Kun työmatka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ja työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden yli 2 tunnilla, maksetaan tältä vajaalta matkavuorokaudelta uusi päiväraha osapäivärahana, jos ylittävä aika on enintään 12 tuntia ja kokopäivärahana, jos ylittävä aika on enemmän kuin 12 tuntia.

7 5 LIITE 5 Työmatka alkaa tiistaina kello 6.00 ja päättyy torstaina kello Esimerkki Matkavuorokausi lasketaan ti ke to Tästä matkasta muodostui 2 kokonaista matkavuorokautta ja 1 vajaa, alle 12 tunnin matkavuorokausi. Matkasta maksetaan 2 kokopäivärahaa ja 1 osapäiväraha. 10 Päivärahan suuruus Kokopäiväraha on 28 euroa (166,48 mk) ja osapäiväraha 13 euroa (77,29 mk) jokaiselta ao. päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta. 11 Alennettu päiväraha Milloin työntekijä on jonakin matkavuorokautena saanut tai hänellä olisi ollut mahdollisuus saada maksuton tai matkalipun tahi hotellihuoneen hintaan sisältynyt lounas ja päivällinen, maksetaan päiväraha tältä matkavuorokaudelta 50 prosentilla alennettuna. Osapäivärahan alentamiseen riittää yksikin ateria. Päiväraha ei alene, jos hotellihuoneen hintaan tai muuhun täysihoitoon sisältyy aamiainen, päivä- tai iltakahvi.

8 6 LIITE 5 MUUT KORVAUKSET 12 Ateriakorvaus Jos yli 6 tuntia kestävästä työmatkasta ei tule maksettavaksi päivä-rahaa, mutta työntekijä on aterioinut omalla kustannuksellaan muualla kuin tavanomaisessa ruokailupaikassaan vähintään 10 kilometrin etäisyydellä työpaikastaan tai asunnostaan, maksetaan hänelle ateriakorvausta 7 euroa (41,62 mk). Tavanomaisesta ruokailupaikasta on kysymys silloin, kun henkilö voi valita ruokailupaikkansa ja aterioida tavanomaisin kustannuksin. Muussa kuin tavanomaisessa ruokailupaikassa aterioimisesta on tarvittaessa esitettävä kuitti tai muu selvitys kustannuksista. Selvityksellä ei sinänsä ole merkitystä korvauksen määrään. Eväitä ei korvata. 13 Majoittumiskorvauksen edellytykset 1 mom. Majoittumiskorvaus maksetaan päivärahan lisäksi majoitusliikkeen antaman tai muun luotettavan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään 14 :n enimmäismäärän suuruisena. Milloin majoittumismaksuun sisältyy ateriaetuuksia, suoritetaan korvaus vain huoneen hinnan osalta. 2 mom. Milloin jäsenyhteisö järjestää majoituksen, sitä on käytettävä, mikäli se täyttää kohtuulliset vaatimukset. Mikäli jäsenyhteisön tarjoamaa majoitusta ei käytetä, majoittumiskorvauksena maksetaan työntekijälle vain jäsenyhteisön järjestämän majoituksen kustannuksia vastaava määrä. Määräys koskee yleensä vain majoitusliikkeelle maksettuja korvauksia. Lisäksi voi kyseeseen tulla esimerkiksi eri yhteisöjen ns. lepotilat, joiden käytöstä yhteisö perii korvauksen, vaikka kyse ei ole majoitusliikkeestä. Jos majoittumismaksuun sisältyy aamiaista lukuun ottamatta aterioita, majoittumiskorvaus maksetaan vain huoneen hinnasta. Majoitusliikkeen laskusta tulee ilmetä eriteltyinä siihen sisältyneet, työntekijältä veloitetut ateriat. Kun jäsenyhteisö maksaa täysihoitopaketin, johon sisältyvät sekä asuminen että muonitus, maksetaan työntekijälle alennettu päiväraha. Jos jäsenyhteisö maksaa pelkän majoittumisen, maksetaan työntekijälle alentamaton päiväraha. Korvaus on enintään vahvistettu enimmäismäärä, jollei ao. jäsenyhteisö erityisestä syystä toisin päätä.

9 7 LIITE 5 3 mom. Majoittumiskorvauksen saaminen edellyttää, että työntekijä on ollut työmatkalla tai työtehtävissään majoittumispaikkakunnalla tai muulla kuin kotipaikkakunnallaan kello vähintään 4 tuntia ja hänen on sen vuoksi ollut pakko majoittua. 14 Majoittumiskorvauksen määrä 1 mom. Edellä 13 :ssä tarkoitetun majoittumiskorvauksen enimmäismäärät ovat: Kunta Espoo Helsinki Kauniainen Vantaa /(mk) 120 (713,49) Muut kunnat 87 (517,28) 2 mom. Asianomaisen jäsenyhteisön päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa erityisestä syistä maksaa edellä olevia enimmäismääriä ylittävät majoittumiskustannukset. 15 Yömatkaraha Erityisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että paikkakunnalla ei ole ollut saatavana muuta kuin enimmäiskustannukset ylittävä majoitus tai työnantaja on tilannut etukäteen majoituksen. 1 mom. Sellaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta työmatkaan on käytetty yli 12 tuntia ja josta ajasta vähintään 4 tuntia on ollut kello , maksetaan 6 euron (35,67 mk) yömatkaraha. Yömatkaraha maksetaan esim. silloin, kun työntekijä yöpyy sukulaisten luona.

10 8 LIITE 5 2 mom. Yömatkarahaa ei makseta, jos 1 työntekijälle maksetaan majoittumiskorvausta 2 työntekijä saa eri korvauksen junan makuupaikasta tai laivan hyttipaikasta taikka matka tapahtuu laivalla tai junassa, jossa matkustajalla on tilaisuus asua 3 työntekijällä ei muutoin ole jäsenyhteisön järjestämän maksuttoman majoituksen johdosta yöpymiskustannuksia. 16 Oppikurssilaisille maksettavat 1 mom. Oppikurssilaisille maksettavista matkakustannuksista on yleisten mää-räysten lisäksi noudatettava, mitä tässä pykälässä on sanottu. 2 mom. Oppikurssilaiselle, jolla tarkoitetaan jäsenyhteisön alueen ulkopuolella pidettäville työnantajan järjestämille tai muutoin osoittamille oppikursseille määrättyä työntekijää, maksetaan matkustamiskustannusten korvausta, päivärahaa ja majoittumiskorvausta matkasta kursseille ja takaisin 4 11 ja :n mukaisesti. 3 mom. Enintään 21 vuorokautta kestävältä yhdenjaksoiselta oppikurssilta (lyhyt oppikurssi) maksetaan kurssiajalta päivärahaa tai ateriakorvausta edellä 7, 9 12 :n määräysten mukaisesti ja majoittumiskorvausta tai yömatkarahaa :ssä ja 15 :ssä olevien määräysten mukaisesti. Kurssipäiväraha 4 mom. Yli 21 vuorokautta kestävältä yhdenjaksoiselta oppikurssilta (pitkä oppikurssi) maksetaan kurssin alusta lukien samoin edellytyksin kuin mitä 7 ja 9 :ssä on päivärahan saamisen osalta ja 12 :ssä ateriakorvauksen saamisen osalta sanottu kurssipäivärahaa seuraavasti: a 1 21 päivien ajalta kurssipäiväraha on koko- tai osapäivärahan tai ateriakorvauksen suuruinen. b päiviltä suoritetaan kurssipäivärahaa, jonka suuruus on 70 prosenttia koko- tai osapäivärahan tai ateriakorvauksen määrästä. c Sitä seuraavilta päiviltä, mutta kuitenkin enintään vuoden kestävältä kurssiajalta suoritetaan kurssipäivärahaa, jonka suuruus on

11 9 LIITE 5 55 prosenttia koko- tai osapäivärahan tai ateriakorvauksen määrästä. 5 mom. Milloin jäsenyhteisö on järjestänyt oppikursseille osallistuvalle maksuttoman ruoan, vähennetään 4 momentin kurssipäivärahasta 50 prosenttia. Jos jäsenyhteisö on järjestänyt myös maksuttoman, kohtuulliset vaatimukset täyttävän majoituksen, vähennetään kurssipäivärahasta lisäksi 25 prosenttia. Leiri- tai muissa vastaavissa olosuhteissa järjestetystä maksuttomasta majoituksesta ei sanottua 25 prosentin vähennystä kuitenkaan suoriteta. 6 mom. Kun kurssit jakautuvat osiin ja niiden välinen aika ylittää 12 vuorokautta, pidetään osia eri kursseina. Koulutustilaisuuteen osallistumista varten työntekijälle voidaan 1 myöntää anomuksesta työlomaa 2 antaa matkamääräys. Jos työnantaja antaa koulutukseen osallistumista varten matkamääräyksen, niin matkakustannusten määräytyvät tämän liitteen mukaan. Mikäli työntekijälle on anomuksesta myönnetty työlomaa, tulee työnantajan päätöksessä samalla ratkaista, onko se palkaton, palkallinen tai maksetaanko osapalkkaa sekä missä määrin työnantaja mahdollisesti osallistuu muihin kustannuksiin. Kustannuksina tulevat kysymykseen varsinaiset koulutuskustannukset ja/tai matkakustannukset. Kustannuksiin voidaan osallistua esim. myöntämällä apurahaa, taikka suorittamalla tietty osuus kustannuksista (esimerkiksi 50 prosenttia tai enintään 67,28 euroa (400 mk)sekä koulutus- että matkakustannuksista). Silloin kun on kysymys yli viikon kestävistä kursseista, ongelmaksi tulee usein se, korvataanko viikonloppuisin matkat kotipaikkakunnalle, vai maksetaanko päiväraha myös viikonloppujen ajalta. Lähtökohtana asiaa ratkaistaessa tulee olla kustannusten korvaaminen edullisemmuusperiaatteella. Kuitenkin aina silloin kun työnantaja poikkeuksellisesti välttämättömästä syystä edellyttää, että työntekijä palaa viikonlopun ajaksi toimipaikalle, korvataan matkat viikonloppuisin toimenhoitopaikkakunnalle ja takaisin kurssipaikalle. Tältä ajalta ei makseta päivärahaa. Kurssin pituuden laskemiseen eivät vaikuta kurssin kestäessä viikonloppuisin tapahtuvat kotipaikkakunnalla käynnit (luetaan tällöin kurssiajaksi).

12 10 LIITE 5 ULKOMAILLE TEHTYJEN TYÖMATKOJEN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 17 Yleistä Matkustamiskustannusten korvauksen, päivärahan ja hotellikorvauksen maksamisen osalta noudatetaan 1 8 :n sekä 13 :n 2 momentin määräyksiä. 18 Ulkomaan päivärahan ja hotellikorvauksen määrä 19 Päiväraha Ulkomaan päivärahojen ja hotellikorvausten määrät ovat samat kuin valtion virkamiehillä. Päivärahojen ja hotellikorvausten määrät vahvistetaan kalenterivuosittain ja niistä ilmoitetaan erikseen jäsenkirjeellä. 1 mom. Päiväraha määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu. 2 mom. Viimeisen täyden matkavuorokauden ylittävältä työmatkan ajalta maksetaan päivärahaa 1 35 prosenttia viimeisen ulkomailla päättyneen täyden matkavuorokauden mukaisesta päivärahasta, jos ylittävä aika on yli 2 tuntia 2 65 prosenttia viimeisen ulkomailla päättyneen täyden matkavuorokauden mukaisesta päivärahasta, jos ylittävä aika on yli 12 tuntia 3 kotimaassa päättyvän täyden matkavuorokauden ylittävältä ajalta kotimaan päivärahaa koskevien määräysten mukaisesti.

13 11 LIITE 5 3 mom. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 24 tunnin, maksetaan päiväraha kotimaan matkojen määräysten ja euromäärien mukaisesti. Jos työmatka on kuitenkin kestänyt yli 15 tuntia ja siitä ajasta on työn tai muun pätevän syyn vuoksi oleskeltu yli 5 tuntia ulkomaan alueella, päiväraha määräytyy kyseisen maan tai alueen mukaan. 4 mom. Laivaseminaareista sekä kokous- ja koulutusristeilyistä suoritetaan päivärahaa kotimaan matkojen säännösten ja määräysten mukaisesti. 20 Alennettu päiväraha ja hotellikorvaus 1 mom. Maksuton ateriointi alentaa ulkomaan päivärahaa siten, kuin edellä 11 :ssä on todettu. 19 :n 2 momentin 1 kohdan mukaista 35 prosentin määrää alentaa yksi maksuton ateria ja 2 kohdan mukaista 65 prosentin määrää 2 ateriaa. 2 mom. Milloin hotellikorvaus, jonka perushintaan sisältyy edellä mainittuja aterioita, ylittää hotellikorvauksen enimmäismäärän, otetaan ylittävä osa huomioon lisäämällä se 1 momentissa mainitulla tavalla alennettuun päivärahaan, kuitenkin enintään siltä osin, ettei täyttä päivärahaa ylitetä. 3 mom. Hotellikorvaus maksetaan laskua vastaan, kuitenkin enintään vahvistettu enimmäismäärä. Korvaus käsittää huoneen perushinnan, mahdollisen veron ja kiinteän palvelusrahan. 4 mom. Hotellikorvauksen saaminen edellyttää, että työntekijä on ollut hotellin sijaintipaikkakunnalla kello vähintään 4 tuntia.

14 12 LIITE 5 21 Erinäisten kulujen korvaaminen Työmatkasta aiheutuvina kuluina korvataan lisäksi 1 matkustajamaksu 2 passi- ja viisumimaksut sekä välttämättömät lääke- ja rokotusmaksut 3 taksin käyttö matkalla lentotoimistoon tai -asemalle taikka lentoasemalta tai -toimistosta, milloin se on ilmeisen välttämätöntä, taloudellista tai olosuhteisiin nähden tarkoituksenmukaista 4 matkatavaravakuutuksen vakuutusmaksu enintään 840,94 euron (5 000 mk) vakuutusmäärästä sekä työntekijän enintään 31 päivää kestävän työmatkaa varten ottaman kertamatkustajavakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin kuin se oikeuttaa matkasairaudesta, tapaturmasta tai matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuviin kulukorvauksiin, tai työntekijän koko vuoden ajaksi ottaman matkustajavakuutuksen enintään 50,46 euron (300 mk) vakuutusmaksu 5 välttämättömät työmatkan järjestelyihin ja työasioihin liittyvät puhelin- ja telekopiokulut asiallisin perusteluin 6 hotellimajoituksen yhteydessä perittävä tallelokerovuokra 7 muut pakolliset edellisiin verrattavat kulut.

15 13 LIITE 5 ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 22 Matkaennakko Asianomaisella on oikeus saada työmatkaa varten ennakkoa. Alle 24 tuntia kestävältä työmatkalta voidaan ennakko jättää päivärahan osalta suorittamatta. 23 Matkalasku 1 mom. Matkalasku on laadittava jäsenyhteisön hyväksymälle matkalaskulomakkeelle. Laskun tulee sisältää selvitys matkan tarkoituksesta, matkustustavasta, matkareitistä sekä saapumis- ja lähtemispäivämääristä kellonaikoineen kunkin paikkakunnan osalta. Laskussa on lisäksi mainittava, kenen määräyksestä työmatka on tehty. 2 mom. Matkalaskuun on liitettävä tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite niistä on ollut saatavilla. 24 Matkalaskun esittäminen ja korvausten maksaminen 1 mom. Matkalasku on esitettävä viivytyksettä matkan päätyttyä. korvausten maksamisen edellytyksenä on, että matkalasku esitetään viimeistään 2 kuukauden kuluessa matkan päättymisestä sille henkilölle, jolle laskun hyväksyminen kuuluu. Laskua vastaanotettaessa on siihen merkittävä sen saapumispäivä. 2 mom. Mikäli matkalaskua ei työntekijästä riippumattomasta syystä ole voitu esittää 1 momentissa mainitussa ajassa, voidaan matkalasku esittää välittömästi esteen poistuttua. 3 mom. korvaus maksetaan 2 kuukauden kuluessa matkalaskun esittämisestä.

16 14 LIITE 5 ULKOMAAN PÄIVÄRAHAT JA HOTELLIKORVAUKSET Maa tai alue Päiväraha Hotellikorvauksen enimmäismäärä Afganistan , ,98 Alankomaat , ,68 Alankomaiden Antillit , ,48 Albania , ,11 Algeria , ,39 Andorra , ,52 Angola , ,96 Antigua ja Barbuda , ,40 Arabiemiirikunnat , ,11 Argentiina , ,32 Armenia , ,67 Aruba , ,67 Australia , ,76 Azerbaidzan , ,04 Azorit , ,94 Bahama , ,88 Bahrain , ,04 Bangladesh , ,84 Barbados , ,11 Belgia , ,53 Belize , ,16 Benin , ,67 Bermuda , ,32 Bhutan , ,88 Bolivia , ,04 Bosnia-Hertsegovina , ,67 Botswana , ,24 Brasilia , ,40 Sao Paulo , ,56 Brunei , ,11 Bulgaria , ,04 Burkina Faso , ,08 Burundi , ,81 Chile , ,96 Costa Rica , ,24

17 15 LIITE 5 Maa tai alue Päiväraha Hotellikorvauksen enimmäismäärä Djibouti , ,33 Dominica , ,82 Dominikaaninen tasavalta , ,53 Ecuador , ,67 Egypti , ,11 El Salvador , ,81 Eritrea , ,82 Espanja , ,96 Etelä-Afrikka , ,24 Etiopia , ,84 Fidzi , ,84 Filippiinit , ,28 Färsaaret , ,52 Gabon , ,82 Gambia , ,95 Georgia , ,48 Ghana , ,96 Grenada , ,26 Grönlanti , ,14 Guadeloupe , ,52 Guatemala , ,88 Guinea , ,16 Guinea-Bissau , ,09 Guyana , ,81 Haiti , ,24 Honduras , ,08 Indonesia , ,63 Intia , ,20 Irak , ,52 Iran , ,11 Irlanti , ,95 Islanti , ,32 Iso-Britannia , ,04 Lontoo , ,48 Israel , ,76 Italia , ,04 Itä-Timor , ,96 Itävalta , ,53 Jamaika , ,04

18 16 LIITE 5 Maa tai alue Päiväraha Hotellikorvauksen enimmäismäärä Japani , ,20 Jemen , ,04 Jordania , ,11 Jugoslavia , ,53 Kambodzha , ,67 Kamerun , ,60 Kanada , ,11 Kanarian saaret , ,63 Kap Verde , ,44 Kazakstan , ,40 Kenia , ,53 Keski-Afrikan tasavalta , ,44 Kiina , ,04 Hongkong , ,80 Macao , ,56 Kirgisia , ,08 Kolumbia , ,81 Komorit , ,59 Kongo , ,44 Kongon demokraattinen tasavalta (ent. Zaire) , ,40 Korean kansantasavalta (Pohjois-Korea) , ,32 Korean tasavalta (Etelä-Korea) , ,53 Kosovo , ,24 Kreikka , ,32 Kroatia , ,53 Kuuba , ,88 Kuwait , ,48 Kypros , ,04 Laos , ,08 Latvia , ,39 Lesotho , ,79 Libanon , ,76 Liberia , ,44 Libya , ,04 Liechtenstein , ,88 Liettua , ,39 Luxemburg , ,53 Madagaskar , ,54 Madeira , ,32

19 17 LIITE 5 Maa tai alue Päiväraha Hotellikorvauksen enimmäismäärä Makedonia , ,88 Malawi , ,56 Malediivit , ,63 Malesia , ,60 Mali , ,36 Malta , ,05 Marokko , ,48 Marshallinsaaret , ,52 Martinique , ,95 Mauritania , ,61 Mauritius , ,32 Meksiko , ,56 Mikronesia , ,58 Moldova , ,11 Monaco , ,67 Mongolia , ,54 Mosambik , ,39 Myanmar (Burma) , ,39 Namibia , ,90 Neitsytsaaret (USA) , ,43 Nepal , ,88 Nicaragua , ,24 Niger , ,55 Nigeria , ,77 Norja , ,88 Norsunluurannikko , ,88 Oman , ,96 Pakistan , ,88 Palestiina , ,96 Panama , ,24 Papua Uusi Guinea , ,63 Paraguay , ,39 Peru , ,25 Portugali , ,08 Puerto Rico , ,88 Puola , ,84 Qatar , ,56 Ranska , ,60 Romania , ,48

20 18 LIITE 5 Maa tai alue Päiväraha Hotellikorvauksen enimmäismäärä Ruanda , ,88 Ruotsi , ,25 Saint Kitts ja Nevis , ,95 Saint Lucia , ,24 Saint Vincent ja Grenadiinit , ,52 Saksa , ,96 Salomonsaaret , ,88 Sambia , ,67 Samoa , ,88 San Marino , ,15 Sao Tome ja Principe , ,88 Saudi-Arabia , ,53 Senegal , ,95 Seychellit , ,63 Sierra Leone , ,88 Singapore , ,96 Slovakia , ,08 Slovenia , ,32 Somalia , ,80 Sri Lanka , ,96 Sudan , ,32 Surinam , ,39 Sveitsi , ,11 Swazimaa , ,44 Syyria , ,84 Tadzikistan , ,82 Taiwan , ,81 Tansania , ,60 Tanska , ,39 Thaimaa , ,56 Togo , ,71 Tonga , ,52 Trinidad ja Tobago , ,04 Tsad , ,16 Tshekki , ,04 Tunisia , ,39 Turkki , ,32 Istanbul , ,48 Turkmenia , ,04

21 19 LIITE 5 Maa tai alue Päiväraha Hotellikorvauksen enimmäismäärä Uganda , ,53 Ukraina , ,40 Unkari , ,88 Uruguay , ,81 Uusi-Seelanti , ,48 Uzbekistan , ,96 Valkovenäjä , ,97 Vanuatu , ,09 Venezuela , ,48 Venäjä , ,04 Moskova , ,48 Pietari , ,40 Vietnam , ,88 Viro , ,39 Yhdysvallat , ,48 New York, Los Angeles , ,92 Zimbabwe , ,40 Maa, jota ei ole erikseen mainittu , ,16

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus Liite 2. MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1.2010 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 1 mom. Työtehtävien edellyttämästä matkasta (työmatkasta)

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion työmarkkinalaitos Julkaisija: Valtiovarainministeriö Kustantaja: Edita Publishing Oy Tilaukset: Edita Publishing Oy PL

Lisätiedot

1(11) Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2011

1(11) Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2011 1(11) www.vero.fi» Vero-ohjeet» Verohallinnon päätöksiä Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2011 Verohallinnon päätös Dnro 1182/32/2010, 9.12.2010 Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 Dnro A144/200/2012 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 Verohallinto on tuloverolain (1535/1992) 73 :n ja 75 :n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä 73 :n

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 Vanhempi versio Antopäivä: 18.12.2012 Diaarinumero: A144/200/2012 Voimassaolo: Toistaiseksi Verohallinto on tuloverolain (1535/1992)

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014 Vanhempi versio Antopäivä: 2.1.2014 Diaarinumero: A195/200/2013 Voimassaolo: Toistaiseksi Löydät tästä ohjeesta mm.: kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2014. 2/2014 Verohallinnon päätös. verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2014. 2/2014 Verohallinnon päätös. verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2014 2/2014 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 2 päivänä tammikuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Verohallinnon päätös Dnro 1813/32/2008, 24.11.2008

Verohallinnon päätös Dnro 1813/32/2008, 24.11.2008 1(17) www.vero.fi» Vero-ohjeet» Verohallinnon päätöksiä Verohallinnon päätös vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Verohallinnon päätös Dnro 1813/32/2008,

Lisätiedot

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Maa tai alue Afganistan 56 Alankomaat 65 Albania 52 Algeria 68 Andorra 58 Angola 97 Antigua ja Barbuda 74 Arabiemiirikunnat

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2015 1a/2015 Valtion matkustussääntö 2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2015 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023

Lisätiedot

KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2012

KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2012 KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2012 PÄIVÄRAHAT Osapäiväraha, jos matka kestää yli 6 tuntia tai jos viimeinen matkavuorokausi ylittyy väh. 2 tunnilla Kokopäiväraha, jos matka kestää yli 10 tuntia tai jos viimeinen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 21/2013 liite 1 (8) Kiiski 20.12.2013. KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS

KT Yleiskirjeen 21/2013 liite 1 (8) Kiiski 20.12.2013. KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS KT Yleiskirjeen 21/2013 liite 1 (8) KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2012

HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2012 HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeistuksesta... 4 1.2 Soveltamisala... 4 1.3 Yliopiston matkahallinto... 4 1.4 Matkustamiseen liittyviä määritelmiä...

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 17/2014 liite 1 (8) Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna kunkin 1.1. 44 snt/km

KT Yleiskirjeen 17/2014 liite 1 (8) Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna kunkin 1.1. 44 snt/km KT Yleiskirjeen 17/2014 liite 1 (8) KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän

Lisätiedot

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.11.2008 VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN Korvauslaji: Voimassa oleva taso Uusi taso Muutos-%

Lisätiedot

Kennelliiton matkustussääntö

Kennelliiton matkustussääntö Kennelliiton matkustussääntö (Hyväksytty Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallitus, päivitetty 6.2.2014,korvaukset 1.1.2015 lähtien) Korvaussummat päivitetään vuosittain Verohallinnon päätöksen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2013

HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2013 HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeistuksesta... 4 1.2 Soveltamisala... 4 1.3 Yliopiston matkahallinto... 4 1.4 Matkustamiseen liittyviä määritelmiä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1104. Laki. muutetaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta

SISÄLLYS. N:o 1104. Laki. muutetaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1104 1110 SISÄLLYS N:o Sivu 1104 Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta

Lisätiedot

Kennelliiton matkustussääntö

Kennelliiton matkustussääntö Kennelliiton matkustussääntö (Hyväksytty Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallituksen kokouksessa 27.8.2009, voimassa 1.1.2010 lähtien, päivitetty matkustussäännön kohta 11. hallituksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. OSINKOJEN ENNAKONPIDÄTYS

SISÄLLYSLUETTELO: 1. OSINKOJEN ENNAKONPIDÄTYS SISÄLLYSLUETTELO: 1. OSINKOJEN ENNAKONPIDÄTYS 2. TYÖNANTAJAN KUSTANTAMAN KOULUTUKSEN VEROTUS 3. KOHDENNETUT MAKSUVÄLINEET (esim. lounas-, liikunta- ja kulttuurisetelit) 4. ENNAKKOVEROT JA TÄYDENNYSMAKSU

Lisätiedot

TÄRKEITÄ LUKUJA 1/2013 JA AJANKOHTAISTA TIETOA VEROTUKSESTA JA TILINPÄÄTÖKSESTÄ

TÄRKEITÄ LUKUJA 1/2013 JA AJANKOHTAISTA TIETOA VEROTUKSESTA JA TILINPÄÄTÖKSESTÄ TÄRKEITÄ LUKUJA 1/ JA AJANKOHTAISTA TIETOA VEROTUKSESTA JA TILINPÄÄTÖKSESTÄ SISÄLLYSLUETTELO: 1. TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTOIMINNAN LISÄVÄHENNYS 2. VEROILMOITUSTEN PALAUTUSAJANKOHDAT 3. TÄRKEITÄ LUKUJA 4.

Lisätiedot

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN Sisällys 1. ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN 1 2. EDUSTUSMENOJEN VÄHENNYSKELPOISUUDESTA 1 3. VUOSI-ILMOITUKSET AJANKOHTAISIA 2 4. TILINPÄÄTÖSAJAN LAATIJALLE MUISTETTAVIA ASIOITA 2 5. OSINKOTULOJEN VEROTUS 2 6.

Lisätiedot

Puhelut. Elisa. Kerro kaikessa rauhassa

Puhelut. Elisa. Kerro kaikessa rauhassa Elisa Puheluilla saat luotettavan ja edullisen yhteyden kaikkialle maailmaan. Ystävä Lähellä -palvelun avulla soitat ystävillesi vain muutamalla näppäilyllä ja normaalihintoja edullisemmin. n avulla välimatka

Lisätiedot

Kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta koskevan tilastotiedon keruu kalenterivuodelta 2014

Kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta koskevan tilastotiedon keruu kalenterivuodelta 2014 21.11.2014 Yliopistoille Kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta koskevan tilastotiedon keruu kalenterivuodelta 2014 CIMO pyytää yliopistoja toimittamaan viimeistään 30.1.2015 tiedot kalenterivuoden 2014

Lisätiedot

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa:

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa: MATKAILIJAN SÄHKÖOPAS YLEISTÄ Jos haluat käyttää sähkölaitteita ulkomailla, on syytä tietää, minkälainen pistokytkinjärjestelmä ja verkkovirran jännite (V) on käytössä maassa, jonne aiot matkustaa ja minkä

Lisätiedot

Vaasan yliopisto Matkustusohjeet

Vaasan yliopisto Matkustusohjeet Vaasan yliopisto Matkustusohjeet 1. Valtion matkustussääntö... 2 1.1. Virkamatka... 2 1.2. Matkakustannukset ja matkan tekotapa... 2 2. Matkakustannusten alentamissopimukset... 3 2.1. Matkustus- ja majoitussopimukset...

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 18/2010 liite 1 (8) Niittylä 13.12.2010. KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET

KT Yleiskirjeen 18/2010 liite 1 (8) Niittylä 13.12.2010. KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET KT Yleiskirjeen 18/2010 liite 1 (8) KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän

Lisätiedot

MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ

MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ 7.3.2014 HEKE-TIIMI 20.3.2014 YT-RYHMÄ 27.3.2014 1 HALLITUS 15.5.2014 2 Koulutusyhtymän palveluksessa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden matkakustannusten korvaukset

Lisätiedot