Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Muistio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Muistio 27.1.2012"

Transkriptio

1 Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Muistio Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Metsätalouden tuet tulevaisuudessa työpaja II Aika klo Paikka Työryhmä Tapion Sali, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Helsinki Juha Hakkarainen, MTK ry., pj. Marja Hilska-Aaltonen, MMM, vpj. Urpo Hassinen, Suomen metsäkeskus Harri Hänninen, SMY, siht. Sirpa Karjalainen, MMM Jari Kostama, Energiateollisuus ry. Matti Mäkelä, MMM Hannes Mäntyranta, SMY (kohdat 1-4) Kai Merivaara, Suomen Sahat ry. Kaisa Pirkola, MMM (kohdat 1-5) Pekka Ripatti, Tapio (kohdat 1-4) Sixten Sunabacka, TEM (kohdat 3-7) Tuomo Turunen, Metsäpalvelu Turunen Oy Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry. Olli Äijälä, Tapio, siht. Työryhmän ulkopuoliset asiantuntijat Jukka Aula, Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomi Jaana Korpi, Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry Arto Koistinen, Tapio Jussi Leppänen, Metla Anssi Kainulainen, MTK ry. Rauno Numminen, Suomen metsätilanomistajien liitto Perttu Pyykkönen, Pellervon taloustutkimus PTT (kohdat 1-3) Juho Rantala, Metla Ritva Toivonen, Tapio (kohdat 1-2) Pekka Vainikka, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi 1 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Johtaja Ritva Toivonen Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta toivotti osallistujat tervetulleiksi. Hän katsoi metsäpolitiikassa vallitseviksi trendeiksi liberalisoitumisen ja markkinatalouden. Myös metsänomistajat ja heidän tarpeensa muuttuvat. Lisäksi metsätalouteen vaikuttavat yhä suuremmassa määrin ilmasto-, ympäristö-, energiapolitiikka. Valtion tiukka taloustilanne edellyttää tehokkuutta ja vaikuttavuutta julkisilta kannustimilta. Metsälain uudistus, liberalisointi, heijastuu myös Kemeraan. Muutokset heijastuvat myös puumarkkinoihin. Kemeran rahoituksen riittävyys on jokavuotinen ongelma, joten kannattaa harkita siirtymistä verotukiin. Liberalisointi ja talouden tiukkuus taas kannustavat siirtymistä informaatio-ohjaukseen. Toivonen kertoi lyhyesti myös Tapion uudesta toimintamallista. Uusi Tapio palvelee koko metsäalaa ja tukee toiminnallaan metsiin perustuvaa biotaloutta. Keskeinen osa toimintaa on tuotteistaa tutkimusta asiakaslähtöisesti käytäntöä palvelevaksi. Asiantuntijatoiminnalle tavoitellaan selkeää kasvua sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

2 Tilaisuuden puheenjohtaja Juha Hakkarainen kiitti Toivosta puheenvuorosta, tiloista ja tarjoiluista. Hakkarainen korosti, että EU:n seuraavaan rahoituskauteen liittyen Kemerajärjestelmää joudutaan joka tapauksessa uudistamaan, tähän johtaa myös valtiontalouden tiukka ja niukkeneva budjetti. Lisäksi metsäsektorin toiminnassa on tapahtunut valtava muutos 2000-luvulla, mikä heijastuu myös metsäpolitiikkaan ja julkiseen tukeen metsätaloudessa. Puheenjohtaja määritti työpajan tavoitteeksi tarkastella sitä, millä tavalla tukijärjestelmää voitaisiin kehittää, tarvitaanko tukia ylipäänsä, ja jos tukia tarvitaan, mihin niitä tarvitaan ja mihin ei. Pitää tarkastella avoimesti kaikkia metsätalouden töitä ja niihin liittyviä tukia. Koska valtion rahoitusta supistetaan, tuet on kohdistettava vain välttämättömimpiin työlajeihin. 2 Miten tuet ovat ohjanneet maataloustuotantoa Tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen kertoi tukijärjestelmistä osana maataloustuotantoa (liite 1). Maatalouden tukipolitiikassa on tapahtunut suuria muutoksia EU:n liittymisen yhteydessä. Karkeasti tuet voidaan jakaa 1) tilatukeen eli ns. CAP-tuki (kokonaan EU:n rahoittama, 550 milj. euroa), 2) LFA-tukeen (EU osarahoitteinen tuki, johon koko maa kuuluu, porrastettu alueittain, maksetaan hehtaareittaan, n. 300 milj. euroa), 3) ympäristötukeen (luomu, perinnebiotoopit, lannoitteiden käyttö jne., n. 400 milj. euroa), ja 4) kansalliseen tukeen. Viime mainittu on nähty tarpeelliseksi, koska EU:n tukijärjestelmät eivät riitä ylläpitämään maataloutta Suomessa. Tämä poikkeaa esimerkiksi Ruotsista. Maatalouden tukea on irrotettu tuotannosta useassa vaiheessa 1990-luvn alusta lähtien. Tavoitteena on ollut markkinaorientoituneisuuden lisääminen. Suomi joutui sopeutumaan muutokseen rajusti vuonna Tukipolitiikan muutos vaikutti esimerkiksi viljaan seuraavasti: Huonolla alueella, jolla satotaso oli 5000, kate oli ennen EU:ta 350, mutta EU:n jälkeen noin 300 olettaen, että tuotanto jatkui samalla tavalla. Heikolla alueella satotaso oli 2000 ja kate muodostui negatiiviseksi 210 ennen EU:ta, mutta EU:n jälkeen kate tuli positiiviseksi 40. Tukipolitiikka paransi merkittävästi heikon alueen viljelijän tulosta. Työvoiman osittaistuottavuus maataloudessa on noussut mutta pääoman osittaistuottavuus pysynyt likimain samalla tasolla. EU:n energiakasvituki (45 /ha) oli voimassa EU:n tavoite oli 2 milj. ha tuotantoala ja rahaa varattiin 90 milj.. Vuonna 2007 tuotantopinta-ala oli 2,84 milj. ha, ja vuonna 2008 tuki päätettiin lakkauttaa: markkinat näyttivät toimivan ilman tukeakin. Taustalla oli myös ruokakriisi, joka vaikutti keskusteluun, sillä bioenergian nähtiin nostavan ruoan hintaa; lisäksi vaikuttivat eettiset ja ympäristölliset asiat. Suomessa ruokohelpeä viljeltiin parhaimmillaan hehtaarilla (2007). Nykyisin viljelyala on noin ha. Sitovat viisivuotissopimukset aiheuttavat sen, ettei viljelyala ole laskenut kovin nopeasti. Vapo on myymässä isoa osaa pelloistaan, koska ruokohelven viljely ei ole enää kannattavaa. On epätodennäköistä, että ruokohelven kannattavuus kääntyy nousuun. Sianlihan tuotantotuet irrotettiin tuotannosta Aiemmin tuki maksettiin eläinmäärän perusteella. Tuki perustuu vuoden 2007 eläinmäärään (ns. viitemäärä), vaikka nykyisin eläimiä olisikin eri määrä. Kiintiöitä on vain niillä tiloilla, joilla oli sikataloutta vuonna Sianlihan tuotanto kasvoi aina vuoteen 2008, mutta kääntyi sitten laskuun ja tavoittaa luultavasti vuonna 2012 sianlihan kotimaisen kysyntätason. Aiemmin sianlihaa (ylituotantoa) vietiin paljon ulkomaille. Maidon tuki ei ole muuttunut mutta se on alueellisesti porrastettu. Tuen avulla yrittäjäpanos eri alueilla on saatu hyvin samansuuruiseksi. Tuki korvaa pohjoisen korkeampia tuotantokustannuksia. 2 (9)

3 Kansallisen tuen poistaminen johtaisi Pohjois-Suomessa yrittäjätulon merkittävään laskuun (n. 60 %), sen sijaan EU-tukien poistaminen laskisi yrittäjätuloa voimakkaasti Etelä- Suomessa. EU-tukien lakkaaminen pelkästään Suomessa ei kuitenkaan ole mahdollista, tuet pitäisi lopettaa koko Euroopassa. Keskustelussa todettiin, että jos Suomessa ei olisi maataloustukia lainkaan, maatalous keskittyisi parhaimmille alueille. Kansallisen tuen poistaminen johtaisi todennäköisesti maidon tuotannon vähenemiseen pohjoisessa, mutta koko maan tasolla maidontuotannon nykyinen taso säilyisi. Tuotanto vain siirtyisi etelään paremmille alueille. Maatalouden tulotuet ovat noin 1,8 mrd. ja tukien hallintokustannukset ovat arviolta noin 300 milj.. Vaikka tuet lakkautettaisiin, kaikki hallinto ei loppuisi. Tuet vaikuttavat myös peltomaan hintaan, ts. ne pääomittuvat pellon hintaan sitä selvemmin, mitä suoremmin tuki on hehtaarikohtainen. Kotieläintuotannossa pelto maksaa, koska sitä tarvitaan lannanlevitykseen. 3 Metsätalouden verotus ja tuet Ruotsissa verrattuna Suomeen Tutkija Jussi Leppänen vertaili alustuksessaan Ruotsin ja Suomen metsätalouden verotusta ja tukipolitiikkaa (liite 2). Ruotsin metsäpolitiikka muuttui merkittävästi vuonna 1993, jolloin yksityiskohtaisesti säädellystä (mm. metsäsuunnitelmapakko, taimikonhoitovelvollisuus, metsänhoitomaksu) metsien käsittelystä luovuttiin. Puuntuotannon tuet ajettiin alas mutta samalla ympäristöasiat tulivat vahvasti mukaan. Metsänhoitomaksujärjestelmä ajettiin alas ja uusi politiikka lanseerattiin ajatuksella vastuullinen vapaus. Ruotsissa metsänhoitomaksujärjestelmällä (perittiin metsänomistajilta kuten Suomessa) oli rahoitettu merkittävä osa metsätalouden tuista ja neuvonnasta. Ruotsissa siirryttiin informaatio-ohjaukseen ja organisoitiin lukuisia mittavia metsätalouden neuvontakampanjoita. Tavoitteena oli kannattavuuden lisäys mm. metsien kasvua lisäämällä. Taimikonhoito taantui lakimuutoksen jälkeen, mutta saatiin ilmeisesti pitkälti neuvontakampanjoilla kääntymään nousuun. Taimikonhoitoala ylitti 1990-luvun alkupuolen tason 2000-luvun alkuvuosina ja on nyt noin hehtaaria enemmän kuin 1990-luvun alussa ennen politiikkamuutosta. Ruotsissa yksityisten henkilöiden omistamia metsätalousyrityksiä on noin , ja ne omistavat metsistä 50 %. Näistä lähimetsänomistajia on 68 %. Ruotsissa metsätalous katsotaan elinkeinotoiminnaksi eli se on yritystoimintaa toisin kuin Suomessa. Ruotsissa metsänomistajien keski-ikä on 54 vuotta, kun se Suomessa on 60 vuotta. Ruotsalaisten omatoimisuus on suomalaisia korkeampaa hakkuissa mutta metsänhoitotöissä suomalaiset ovat omatoimisempia. Ruotsissa yhä suurempi osa metsänomistajista alkaa olla sellaista sukupolvea, joka ei ole koskaan saanut tukea metsätalouteen. Ruotsin nykyiset metsätalouden tuet: jalopuumetsien lisääminen Etelä-Ruotsissa, kasvuyrittäjien tuet, osaamisen kehittäminen, metsien monimuotoisuuden lisääminen, luonnon- ja kulttuurikohteiden tuet, ja jalopuumetsien hoidon tukeminen. Osaamisen kehittäminen ja avainbiotooppien suojelu ovat suurimmat tukikohteet. Erityistukia on myönnetty myrskytuhojen korjaamiseen. Tuet perustuvat väljiin lakeihin, ja ne ovat määräaikaisia. Ruotsalaiset markkinoivat omaa järjestelmäänsä nimellä svensk model. Ruotsissa suojelu- ja monimuotoisuuskysymykset ovat nousseet keskustelussa hallitsevaan asemaan. Keskustelussa tuotiin esille, että Ruotsissa metsätalous on ammattimaisempaa, tilat suurempia ja ulkomaisen työvoiman osuus metsätöissä on merkittävästi suurempi kuin Suomessa. Ruotsissa ei ole tuissa samanlaisia tiukkoja normeja ja kriteereitä kuin Suomessa. 3 (9)

4 4 Metsänomistajanäkökulma - tarvitaanko metsätalouteen julkista tukea Puheenjohtaja Rauno Numminen tarkasteli alustuksessaan metsätalouden tukia metsäsijoittajan näkökulmasta (liite 3). Metsänomistajakunnassa suhtautuminen tukiin vaihtelee: osa pitää niitä hyvinkin tarpeellisina, osa olisi valmis luopumaan. Numminen itse katsoi, että tuille on selvää tarvetta. Se missä muodossa tuki myönnetään, ei ole oleellista. Tukien hakemisen hoitaa yleensä joku muu, joten se ei ole ongelma. Tukien riittävyys on ongelma, sillä neuvojat perustelevat usein tietyn alueen hoitotyön ajoituksen siihen saatavilla tuilla, mutta määrärahat voivat loppua kesken ja rahoitus jää kokonaan metsänomistajalle. Metsien suojeluun saadut tuet ovat suojelun kannalta välttämättömiä. Pystykarsintaa on tuettu valtion varoin, mutta puunostajat eivät ole valmiita maksamaan sen aikaansaamasta laadusta.- Tällaiset tuet joutaa karsia pois. Euromääräisesti pienen saadun tuen valvonta vaikuttaa nykyisin olevan suurempaa kuin itse työhön saatu tuki. Tien rakennuksen tukiin osa metsänomistajista suhtautuu kriittisesti, koska silloin tie on avattava myös muiden käyttöön. Kaikkiaan tukien merkitys on kuitenkin useimmille metsänomistajille tärkeä. Keskustelussa todettiin, että 120 miljoonan metsätalouden tukien valvontaan käytetään noin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Metsäpalveluyrittäjillä hankkeet ovat aina suuria, ja ne menevät aina valvontaan. Valvonta viivästyttää tukirahojen maksua jopa vuodella, mikä on yrittäjille usein kohtuutonta. Varapuheenjohtaja Jaana Korpi tarkasteli metsätalouden tukipolitiikkaa pienmetsänomistajan näkökulmasta (liite 4). Pienmetsänomistajat ovat taustaltaan ja metsätalouden osaamiseltaan hyvin kirjava joukko. Moni ei tunne metsätalouden tukijärjestelmiä lainkaan. Pienmetsänomistajien näkökulmasta tukivyyhti on monimutkainen. Moni uskoo, että tukia saavat vain ne, jotka ovat jättäneet metsänsä hoitamatta. Tuet tuntuvat anelemiselta. Monia kismittää sekin, että vaikka työn on tehnyt itse, MHY:lle pitää maksaa työnjohtokorvaus. Hyviä puolia tuissa on mm. se, että niillä voidaan saada nuori metsänomistaja kiinnostumaan uudistamisesta päätehakkuun jälkeen ja nuoren metsän hoidosta. Yhteishankkeissa tuilla on merkittävä vaikutus niiden toteuttamiseen. Voisi kuitenkin harkita tuista luopumista, ja annetaan markkinavoimien hoitaa. Tukien sijaan enemmän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että puuta käytetään ja ostetaan. Tuet voitaisiin suorien tukien sijaan hoitaa tehdyn työn kannustuksena verovähennyksinä, kilometrikorvaukset tulisi saada tehdä käypään arvoon ja omalle työlle tulisi saada vähennysoikeus. Erilaisia metsänomistusmuotoja (esim. osakeyhtiö) voitaisiin kehittää, jotta metsien siirtäminen perillisille olisi helpompaa. Yhteismetsän sijaan oma on aina oma. Uusien metsänomistajien neuvonta on ensiarvoisen tärkeää laidasta laitaan, kattaen kaikki metsänomistuksen ja käytön osa-alueet. Tiedon tarpeen voi odottaa vain lisääntyvän tulevaisuudessa. Raha puhuu myös metsänomistuksessa, joten sijoituksen tuotto on oltava neuvonnassa mukana. Luonnonsuojelussa tulee saada korvaus sijoituksen tuoton menettämisestä. Eri-ikäisissä metsänomistajissa näkyy selvästi sukupolvien välinen ero suhtautumisessa moniin metsäasioihin, tuottoon ja samalla tukiin. Keskustelussa todettiin, että metsäpalveluiden tarjonnalle on lisääntyvää kysyntää. Palveluiden markkinointia tulee helpottamaan uusi metsätietolaki. Neuvonnan sijaan tulisi puhua markkinoinnista. 4 (9)

5 Metsätuhokorvauksissa voitaisiin turvautua markkinoihin eli vakuutuksiin. Vakuutusmaksut ovat lisäksi verovähennyskelpoisia. Nuoren metsänhoidon tuki ohjaa myöhentämään metsien hoitoa, mikä on huono viesti: kun et tee ajoissa metsissäsi töitä, saat niihin valtion tukea. Teollisuuden puunkäytön vähentyminen johtaa todennäköisesti suurmetsänomistajilla yhtiöiden sopimusasiakkuuksien merkityksen korostumiseen. Pienmetsänomistajat saattavat toisaalta erilaistua ja kokeilla esimerkiksi uusia puulajeja, sillä metsänomistus on heille paljolti harrastus. Tukien kytkeminen esimerkiksi verotuksen kautta siihen, että puuta tulee markkinoille, on varmasti metsäalan ulkopuolisille helpommin perusteltavissa vähentyvän puunkäytön oloissa, kuin puuntuotannon tukeminen. Mihin tuet kannattaisi alueellisesti ohjata? Tuottaako tukieuro etelässä enemmän vai vähemmän, vai onko tuissa ajateltava muutakin kuin sijoitustuottoa? Metsätase kyseenalaistaa valtion tukien tarpeellisuuden, puun kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Teollisuuden nykykapasiteetilla pystymme käyttämään puuta n. 70 milj. m 3. Tämän päälle tulee energiateollisuuden (voimalaitosten) käyttöpotentiaali. Syy kapasiteetin vajaakäyttöön on, ettei tehtailla ja niiden tuotteilla ole ollut riittävää kilpailukykyä. Tulevaisuudessa löydetään uusia käyttömuotoja, energiamarkkina on vain yksi näistä. Yksi biodiesellaitos käyttää noin miljoona kuutiometriä puuta. Sellun käyttöä tulee lisäämään nanosellun hyödyntäminen, ja puurakentaminen on selvässä noususuunnassa, mikä lisää tukin tarvetta. Sähköä ja lämpöä tuottavia voimalaitoksia on nyt noin 150, joista kolmasosa pystyy käyttämään puuta. Laitoksia muutetaan koko ajan monipolttoaineiden käyttöön soveltuviksi. Lisäksi on noin 500 lämpöyrittäjää, ja kohta on rakenteilla biodiesellaitoksia. Puuta käytettäisiin jo nyt energiaksi enemmän kuin sitä saa puhumattakaan tulevaisuudesta. 5 Toimintaympäristön muutokset ja julkinen tuki Olli Äijälä tarkasteli toimintaympäristön mahdollisia muutoksia ja niiden vaikutusta metsätalouden tukiin (liite 5). Puuston kasvun ja poistuman ero on kasvanut aina 1980-luvulta alkaen. Metlan puun käytön arviot viittaavat siihen, että kotimaisen ainespuun käyttö tulee laskemaan. Metsäenergiajakeen käyttö on kuitenkin lisääntymässä. Metsänomistajakunta on muutoksessa: metsätilat pirstoutuvat, metsänomistajat ikääntyvät ja eläkeläistyvät, metsänomistajat asuvat yhä useammin kaukana tilaltaan kaupungeissa ja taajamissa. Metsänomistajien asenteet ja tavoitteet muuttuvat metsänomistuksen rakenteen muuttuessa. Yhä useammalle muu kuin puuntuotanto ja puunmyyntitulot ovat tärkeitä. Metsälain liberalisointi vaikuttaa myös tukipolitiikkaan. Monet metsätalouden tuet perustuvat tasaikäisrakenteisen metsän kasvatusmalliin (uudistaminen, nuoren metsän hoidon tuki, kulotus). Jatkuvassa kasvatuksessa edellä mainitut tuet jäävät pois, ts. metsän kehitysvaiheeseen sidotut tuet ovat ongelmallisia jatkuvan kasvatuksen kannalta. Jos tukipolitiikka säilyy nykyisellään, siihen sisältyy viesti kasvatusmenetelmän valinnasta. Ilmaston muutos lisää metsätuhojen (myrskyt, taudit, eläimet) riskiä. Sateisuuden lisääntymien ja pakkasjaksojen lyhentymien vaikeuttavat puunkorjuuta. Tiestön tarve korostuu. Metsään.fi palvelu lisää metsänomistajille ja palveluntuottajille informaatiota metsävaroista ja viranomaisasioinnista (tuet, metsänkäyttöilmoitukset). Sivuilla pyritään paitsi tarjoamaan tietoa myös yhdistämään metsänomistajat ja palvelun tarjoajat. Keskustelussa Metsään.fi palvelu nähtiin tarpeelliseksi, mutta epäiltiin, ettei se tavoita kuin osan metsänomistajista. Monella metsänomistajista ei ole edes sähköpostia. Tarvitaan 5 (9)

6 myös henkilökohtaista markkinointia ja yhteydenottoja. Osa metsänomistajista karsastaaa omien metsävaratietojen laittamista verkkosivuille. Koska meillä ei ole metsätaloudessa palvelukulttuuria, tuet voitaisiin kohdentaa palveluiden kehittämiseen. Tuotiin myös esille, että tukea pitäisi ohjata neuvontaan siten, että metsänomistaja kykenisi itsenäisesti tekemään metsätalouden päätöksiä ja töitä. Markkinakampanjat ovat osoittaneet, että työtilauksia tulee niin paljon, että palveluntuottajat eivät suoriudu niistä. Toisaalta neuvonnan tuloksen mittaaminen on vaikeaa, joten sitä on vaikea perustella valtion kirstun hoitajille. Markkinat voisivat hoitaa: Jos yrittäjälle on kannattavaa kaupata taimikonhoitoa ja ojituksia, hän markkinoi työpalvelustaan. Kampanjat tuovat näkyvyyttä, mutta tuloksia on vaikea osoittaa. 6 Työpaja ja sen tulokset Harri Hänninen johdatteli osallistujat ryhmätyötehtävään, jossa tukipolitiikka tarkasteltiin kolmesta näkökulmasta: 1. Mitä toimintoja tuetaan ja millä tasolla? A) Mihin toimintoihin (metsänhoito, energiapuu, metsänparannus, laitekehittely, jne.) julkinen tuki on tarpeen, ts. missä tuki on toiminnan käynnistymisen ja toteuttamisen kannalta olennainen? B) Mikä silloin on riittävä tukitaso? 2. Miten tuet jaetaan ja valvotaan? A) Millä tavoin ja missä muodossa (suora tuki, verotus, välillinen tuki esim. neuvonta ja tietovarannot) julkinen tuki tulisi jakaa metsänomistajille? B) Miten tukien hallinnointi ja valvonta hoidetaan? 3. Miten toimintaympäristön muutokset vaikuttavat tukitarpeeseen? A) Jos ajatellaan vuotta 2025, mitkä toimintaympäristön muutokset (esim. puun käyttö, ilmastonmuutos, uusiutuva energia, metsälainsäädäntö, metsänomistusrakenne, metsään.fi-palvelu, jne.) ovat sellaisia, jotka vaikuttavat merkittävästi metsätalouden tukiin ja jotka on otettava jo nyt huomioon? B) Millä tavoin muutos vaikuttaa tukikysymykseen? Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään. Jokainen ryhmän jäsen mietti kysymystä ensin hetken yksin kirjaten ylös keskeiset ajatukset. Tämän jälkeen kukin esitteli ideansa lyhyesti ryhmän muille jäsenille. Kolmannessa vaiheessa ideoista keskusteltiin yhteisesti ja ryhmän sihteeri kirjasi fläppitaululle 3-6 ryhmän tärkeintä ideaa. Tämän jälkeen ryhmä siirtyi tarkastelemaan toista näkökulmaa ja täydensi edellisen ryhmän ideoita. Kukin ryhmä kävi läpi kaikki kolme näkökulmaa. Lopuksi jokainen osallistujista valitsi parin, ja parit kiersivät yhdessä arvioimassa jokaiseen näkökulmaan A-kohtaan kirjatut ideat. Kullakin parilla oli käytössään 10 euroa, joiden käytöstä he päättivät yhdessä. Eurot sai laittaa joko kunkin näkökulman yhdelle idealle tai kaikki eri ideoille. Eniten euroja saaneet ehdotukset olivat työpajaan osallistuneiden kokonaisnäkemyksen mukaan parhaita. Tulokset on alla esitetty euroeli äänimäärän mukaan paremmuusjärjestyksessä (äänimäärä suluissa). 1. Mihin toimintoihin julkinen tuki on tarpeen? 1-2. Puun kysyntään liittyvän toiminnan, kysyntäpään, kehittäminen on välttämätöntä. (15). Metsätalouden tulevaisuus riippuu keskeisimmin siitä, että puuraakaaineella on kysyntää. Se on myös kannattavan metsätalouden edellytys Neuvonta (koulutus) on jatkossakin keskeinen metsänomistajien aktivoinnissa, mutta sitä tulee kehittää ja toteuttaa entistä markkinalähtöisemmin. (15). Erityisenä kohderyhmänä ovat edelleen uudet metsänomistajat. 3. Muutosprosessien läpivientiä tukevat toimet tarvitsevat panostusta. Metsäsektorilla tapahtuu merkittäviä rakennemuutoksia. Puuraaka-aineen käyttö muuttuu energiatuotteiden merkityksen kasvaessa. (14) 6 (9)

7 - Kehittämishankkeiden pilotointiin olisi saatava nykyistä enemmän rahoitusta. Uusien, toimintatapaan liittyvien innovaatioiden edistäminen on nostettava keskeisemmäksi. (9) - Tukijärjestelmän perusrakenne on kunnossa. Tukijärjestelmää on mahdollista kehittää nykyisen pohjalta. (7) - Tukea tarvitaan metsätalouden investointeihin, kun toimenpiteillä on suuri vaikuttavuus, mutta niitä ei pystytä toteuttamaan markkinalähtöisesti. (3) Tällaisia ovat monissa tapauksissa yhteishankkeet, koska niiden kokoaminen on työlästä. (3) - Innovaatioiden synnyttäminen ja niiden kehittäminen vaativat panostusta. (3) Uudet ideat voivat liittyä erityisesti palveluiden kehittämiseen Tukien hallintoon käytettävä ja myös käytettävissä nykyistä vähemmän resursseja. Tämän vuoksi on keskeistä tuettavien kohteiden/toimenpiteiden priorisointi. Tarvitaan paremmin kohdennettu järjestelmä. - Tuen on oltava suuruudeltaan merkittävä tuettavissa toiminnoissa. Tuettavia kohteita on karsittava ja tuki kohdistettava toimenpiteisiin, joissa tuella saadaan paras vaikuttavuus. Tuki on suunnattava mieluiten toiminnan käynnistykseen ja jatkon osalta pääosassa on yksityinen rahoitus. - Tukijärjestelmän muutokset eivät saisi aiheuttaa markkina- tms. häiriöitä. Tukijärjestelmältä edellytetään ennakoitavuutta ja vakautta. 2. Millä tavoin ja missä muodossa julkinen tuki tulisi jakaa metsänomistajille? 1. Uutta metsänomistajaa olisi tuettava erityisesti metsäsuunnitelman käyttöön perehdyttämällä. Metsänomistajalle voitaisiin tarjota suunnitelman noudattamisesta esimerkiksi veroetu. (23) Verohuojennuksen käyttöä voitaisiin harkita jossakin työlajeissa tuen sijasta. 2. Neuvonnassa painopistettä olisi siirrettävä innovaatioiden tukeminen. Neuvonnan on laajennuttava ja muututtava markkinoinniksi. Esim. on hyödynnettävä metsään.fi tietovaranto ja selvitettävä, voidaanko eri tietolähteitä kytkeä paremmin kokonaisuudeksi. (22) 3. Suora tuki on keskeisin keino. Sen on oltava läpinäkyvää ja hallinnoltaan kevyttä, jotta hallintokustannukset pysyvät kurissa. (13) Tärkeimpien työlajien tulisi olla suoran tuen piirissä. Suora tuki mahdollistaa panostuksen markkinointiin. - Tuella on vahva ohjaava vaikutus. Tällöin on pohdittava, tulisiko esim. intensiivikasvatusta tukea. Jos halutaan käyttää ns. vaihtoehtoisia metsänkäsittelymenetelmiä, on vastaavasti selvitettävä, onko toiminnan tukeminen tällöin kannattavaa myös valtion kannalta. - Metsänparannushankkeiden pieni koko nostaa niiden toteutus- ja suunnittelukustannuksia. Hankkeiden pieni koko on yksi seuraus nykyisen metsätaloussuunnittelun kuvioinnin pienipiirteisestä kuvioinnista. Nykyistä suuremmat suunnittelukuviot olisivat toiminnan tehostamisen kannalta välttämättömiä. 3. Miten toimintaympäristön muutokset vaikuttavat tukitarpeeseen? 1. Tilakoon kasvattaminen ja pirstoutumisen estäminen on keskeisin rakenteellinen kysymys (29). Metsälöistä on saatava toimivia yksiköitä, joilla on myös taloudellista 7 (9)

8 merkitystä omistajilleen. Lisäksi tarvitaan erilaisten omistusmuotojen kehittämistä perinteisen yksityisomistuksen rinnalla, kuten yhteismetsät tai yhtiömuotoinen omistus. Metsänomistajat ovat valtaosin ikääntyneitä. Eläkeiän ylittäneiden osuus on suuri. Nuorten, aktiivisten metsänomistajien osuutta omistajista on syytä kasvattaa helpottamalla sukupolvenvaihdoksia. Sukupolvenvaihdoksiin voisi liittyä tukea. 2. Metsätalouden harjoittamisen on oltava kannattavaa taloudellista toimintaa (19) Metsätalous on syytä nähdä elinkeinotoimintana. Yritystukia tarvitaan innovointiin ja pilotointiin. Aihepiireinä ovat mm. ympäristö, energiantuotanto sekä puun käyttö uusiin tuotteisiin ja rakentamistuotanto. 3. Informaatiotuki (perinteinen) metsänomistajille on edelleen tarpeen. Keskeisiä keinoja ovat koulutus ja neuvonta. (9) Mahdollisuuksia voi olla esimerkiksi oppisopimuskoulutuksessa. - Ilmastonmuutos vaikuttaa jatkossa metsätalouden toimintaedellytyksiin. Tieverkoston kunnossa pysyminen on haaste, kun routa-aika lyhenee ilmaston lämmetessä. (5) - Puun käyttö (eri tuotteisiin) muuttuu tulevaisuudessa. Energiatuotteet sekä uuden teknologian tuotteet, esim. nanosellu, antavat uusia mahdollisuuksia, mutta myös vaatimuksia metsätaloudelle ja puuntuotannolle. Puun hinnoittelu käytön ja tuotteen mukaan, vaikuttaa eri tukien tarpeeseen ja tukien suuntaamiseen. (5) - Metsäenergian tarve lisääntyy, jolloin metsän taloudellinen merkitys kasvaa. Energiatuotanto siirtyy entistä vahvemmin markkinalähtöiseksi, millä on vaikutusta tukien tarpeeseen ja suuntaamiseen. - EU:n ympäristötavoitteet ovat merkittäviä uusiutuvan energian ja metsien käytössä. Tuet ovat yksi keino vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen. - Metsänomistajien taloudellinen riippumattomuus metsätalouden tuloista on edelleen kasvussa. Siksi olisi saatava tukea ammattimaisempaan omistukseen. Nykyisen tyyppisiä, pitkäaikaisia tukia tehokkaampia ohjailukeinoja olisivat monessa tapauksessa määräaikaiset tuet. (3) - Hallintoa voidaan edelleen rationalisoida. Metsänomistajille pitäisi voida tarjota kokonaisvaltaisia palveluita, joissa ei ole turhia välikäsiä. (3) - Metsänomistajilla on tarpeita metsänkäsittelymenetelmien monipuolistamiseen. Käyttöön tullee lisää vaihtoehtoisia menetelmiä. Tämä on otettava huomioon myös tukien priorisoinnissa. (2) Työpajassa tuli runsaasti ehdotuksia myös siihen, miten tukien hallinnointi ja valvonta hoidetaan. Osallistujat esittivät seuraavia näkemyksiä: Valvonnan tarve riippuu säädösten tarkkuudesta. Metsänomistajan oma aktiivisuus ja sen tukeminen on tärkeää. Metsäkeskus valvoo tarpeen mukaan pistokokein. Valvonnassa huomio tulisi kiinnittää tulosten mittaamiseen. Muutoin seurannan tulisi olla hallinnoltaan kevyttä. Tässä kehittyneet tietojärjestelmät mahdollistavat rationaalisen toiminnan. Tukiehtojen rikkomuksista aiheutuvat seuraamukset on mitoitettava oikein. Erillinen työnjohtotuki voi olla tarpeeton. Olisi selkeämpää, jos kaikki työvaiheet sisältyisivät samanarvoisina tukeen, mutta erillinen korvaus voi olla toimijoille motivoiva tekijä. 8 (9)

9 Tukien käytön valvontaa on oltava, eivätkä siitä syntyneet kulut nykyiselläänkään ole kohtuuttomia. Valvonnan tuottavuus on kehittynyt. Valvonta pitää tehdä nopeasti toimenpiteen jälkeen (vrt. hallintolaki). 7 Työn jatko ja seuraava tilaisuus Puheenjohtaja kiitti kaikkia alustajia ja osallistujia aktiivisuudesta. Sihteerit valmistelevat työpajojen tulosten pohjalta seuraavaan kokoukseen lyhyen taustapaperin (keskusteluluonnoksen), miten tukijärjestelmää tulisi muuttaa. Työryhmän seuraava kokous siirtyy ja on MTK:ssa klo 9.00 (29.2. aiottu kokous peruuntuu). Kokoukseen pyritäään saamaan kommentit taustapaperin esityksistä valtionvarainministeriöstä ja Markku Ollikaiselta Helsingin yliopistosta. 9 (9)

Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Muistio 19.12.2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Muistio 19.12.2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Muistio 19.12.2011 Metsätalouden tuet tulevaisuudessa -työpaja Aika 15.12.2011 klo 9.30-15.30 Paikka Metsämiesten säätiön maja, Suomusjärvi

Lisätiedot

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi SISÄINEN LUONNOS 23.5.2013 Päivi Luoma, Tuomas Raivio, Laura Hakala ja Maija Aho Gaia Consulting Oy Kari Kangas ja Arto Koistinen Tapio Sisältö 1. Tiivistelmä...4

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö. Metsätalouden yrittäjätoiminnan kehittäminen Suomessa. Raportti

Työ- ja elinkeinoministeriö. Metsätalouden yrittäjätoiminnan kehittäminen Suomessa. Raportti Työ- ja elinkeinoministeriö Metsätalouden yrittäjätoiminnan kehittäminen Suomessa Raportti Helsinki 25.2.2010 Copyright Indufor Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti 2/2014 6.6.2014 Juhani Krappe JUVA, PUUMALA SULKAVA sivu 3 Metsänhoitoyhdistyksen jäsenedut sivu 8 Ammattimies tekee tiheästäkin taimikosta metsän sivu 16 Metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS, OSA II

METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS, OSA II METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS, OSA II 7.10.2010 RAPORTTI Sari Pitkänen, Jouni Pykäläinen ja Saija Miina Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto PL 111 80101 Joensuu p. 013 251 4008 S-posti etunimi.sukunimi@uef.fi

Lisätiedot

Raportti Northern ToSIA hankkeen tapaus Pohjois-Karjalan paikallisesta työpajasta 22.9.2009. Linnunniemen Osaamiskartano, Linnunniementie 4, Joensuu

Raportti Northern ToSIA hankkeen tapaus Pohjois-Karjalan paikallisesta työpajasta 22.9.2009. Linnunniemen Osaamiskartano, Linnunniementie 4, Joensuu Raportti Northern ToSIA hankkeen tapaus Pohjois-Karjalan paikallisesta työpajasta 22.9.2009 Linnunniemen Osaamiskartano, Linnunniementie 4, Joensuu Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Työpajan tavoite...

Lisätiedot

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Lokakuu 2006 1 2 SAATTEEKSI Tämä selvitys on laadittu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan puumarkkinoiden edistämiseksi.

Lisätiedot

PUUNTUOTANNON JA -KORJUUN TULEVAISUUS. Metsäalan tulevaisuusfoorumi työryhmäraportti Metsänhoidon ja metsäteknologian yhdistetty työryhmä

PUUNTUOTANNON JA -KORJUUN TULEVAISUUS. Metsäalan tulevaisuusfoorumi työryhmäraportti Metsänhoidon ja metsäteknologian yhdistetty työryhmä PUUNTUOTANNON JA -KORJUUN TULEVAISUUS Metsäalan tulevaisuusfoorumi työryhmäraportti Metsänhoidon ja metsäteknologian yhdistetty työryhmä Kolström, T. & Harstela, P. (toim.) Joensuun yliopisto Metsätieteellinen

Lisätiedot

Itä-Suomen metsäpäivä 19.10.2010 ROPSIA VAI RISUA? METSÄNHOITAJALIITTO RY

Itä-Suomen metsäpäivä 19.10.2010 ROPSIA VAI RISUA? METSÄNHOITAJALIITTO RY Itä-Suomen metsäpäivä 19.10.2010 ROPSIA VAI RISUA? METSÄNHOITAJALIITTO RY Itä-Suomen metsäpäivä 19.10.2010 Joensuun yliopisto, Yliopistokatu 2, Carelia-sali ROPSIA VAI RISUA? OHJELMA 14.00 Tilaisuuden

Lisätiedot

Luonnos 12.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta

Luonnos 12.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta Luonnos 12.6.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Politiikka ja luonnonvarat. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 20/2015

Politiikka ja luonnonvarat. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 20/2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 20/2015 Politiikka ja luonnonvarat Jussi Uusivuori, Mikael Hildén, Heikki Lehtonen, Pasi Rikkonen, Marika Makkonen (toim.) Politiikka ja luonnonvarat Jussi Uusivuori,

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen

Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen - Työryhmän kannanotot Helsinki 2011 Työryhmämuistio mmm 2011:3, osa 1 1 Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen - Työryhmän kannanotot Helsinki 2011 2 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

Etelä-Savo 6. 8.10.2004

Etelä-Savo 6. 8.10.2004 18 Kirkkonummi 22.9.2004 Etelä-Savo 6. 8.10.2004 PMA 18 3 18 Seminaarijakso Kirkkonummi 22.9.2004 Maastojakso Etelä-Savo 6. 8.10.2004 Toimittajat Katja Turunen, Eeva Hellström Kustantaja Suomen Metsäyhdistys

Lisätiedot

Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä?

Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä? 1(58) Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä? Yhteenveto Hallitus antaa vuoden 2014 alkupuolella eduskunnalle metsäpoliittisen selonteon. Valmistelua pohjustettiin työpajoilla, joissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Erityisaiheet. Sanomalehtipaperin kulutus vähenee Yhdysvalloissa. Lauri Hetemäki*

Erityisaiheet. Sanomalehtipaperin kulutus vähenee Yhdysvalloissa. Lauri Hetemäki* Erityisaiheet Sanomalehtipaperin kulutus vähenee Yhdysvalloissa Lauri Hetemäki* Yhdysvallat (USA) on maailman suurin sanomalehtipaperin kuluttaja. Se vastaa noin kolmannesta maailman sanomalehtipaperin

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännön kokonaisuudistustyöryhmä

Kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännön kokonaisuudistustyöryhmä Kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännön kokonaisuudistustyöryhmä Helsinki 2014 Työryhmänmuistio mmm 2014:3 1 Kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännön kokonaisuudistustyöryhmä Helsinki 2014 2 MAA-

Lisätiedot

Etämetsänomistajien yhteistyötä

Etämetsänomistajien yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry:n 20-vuotis JUHLAJULKAISU 1984-2004 Etämetsänomistajien yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry:n 20-vuotis JUHLAJULKAISU 1984-2004 Pääkirjoitus Elias Lähdesmäki

Lisätiedot

Kirkkonummi 23.9.2002

Kirkkonummi 23.9.2002 Kirkkonummi 23.9.2002 Pirkanmaa 2. 4.10.2002 Päättäjien Metsäakatemia 14 Seminaarijakso, Kirkkonummi 23.9.2002 Maastojakso, Pirkanmaa 2. 4.10.2002 2 Kaarlo Jännäri Esipuhe... 3 Heikki Juslin Metsäpolitiikka:

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

Leikko Metsänomistajat

Leikko Metsänomistajat Leikko Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Kuusamon, Metsänhoitoyhdistys Taivalkosken ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärven jäsenlehti 2/2014 27.5.2014 sivu 2 Puukauppa käy vilkkaasti Koillismaalla sivu 3

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsän uusi tuleminen sivu

Lisätiedot

1. KATSAUS. Johdon katsaus toimintaan

1. KATSAUS. Johdon katsaus toimintaan 1. KATSAUS Johdon katsaus toimintaan Vuoden 2006 kohokohta ministeriölle ja ministerille oli EU-puheenjohtajuus. Oulun epävirallinen maatalousneuvosto toimi lähtölaukauksena unionin tuleville maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Liisa Kytölä, Perttu Pyykkönen, Irene Huuskonen, Reijo Keränen, Jouni Ponnikas, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo Ruottinen

Liisa Kytölä, Perttu Pyykkönen, Irene Huuskonen, Reijo Keränen, Jouni Ponnikas, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo Ruottinen SELVITYKSIÄ: 45 Liisa Kytölä, Perttu Pyykkönen, Irene Huuskonen, Reijo Keränen, Jouni Ponnikas, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo Ruottinen MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI

Lisätiedot

VIHREÄN METSÄSUUNNITELMAN KYSYNTÄ YKSITYISMETSÄNOMISTAJAKUNNASSA

VIHREÄN METSÄSUUNNITELMAN KYSYNTÄ YKSITYISMETSÄNOMISTAJAKUNNASSA VIHREÄN METSÄSUUNNITELMAN KYSYNTÄ YKSITYISMETSÄNOMISTAJAKUNNASSA Metsänhoitotieteen pro gradu tutkielma maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa varten Helsingin yliopisto, metsäekologian laitos

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015. Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua. Jussi Leppänen ja Harri Hänninen

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015. Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua. Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015 Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot