KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI: TRI REAGENT TUOTENUMERO : AM9738 VALMISTAJA, AMBION, INC MAAHANTUOJA, MUU TOIMINNANHARJOITTAJA: 7 KINGSLAND GRANGE, WOOLSTON WARRINGTON, CHESHIRE, WA1 4SR, UNITED KINGDOM HÄTÄTAPAUKSESSA SOITA CHEMTREC TUOTTEEN KÄYTÖN KUVAUS: VAIN TUTKIMUSKÄYTTÖÖN. EI SAA KÄYTTÄÄ DIAGNOSTISN TARKOITUKSN. 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Vaaraa aiheuttavat aineosat Trade Secret Trade Secret Trade Secret CAS-Nro. Yksinoikeude lla valmistettu Yksinoikeude lla valmistettu Yksinoikeude lla valmistettu EY-Nro. (EINECS-Nro.) Varoitusmerkki, R- lausekkeet ja muut Paino% tiedot aineosasta % T, C R23/24/25, R34, R48/20/21/22, R68 Mutageeninen Luokka % Xn R20/21/22, R32, R52/53 Haitallinen % Trade Secret Yksinoikeude lla valmistettu % 3. VAARAN YKSILÖINTI Euroopan Unioni Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta: T Myrkyllinen R-lausekkeet R23/24/25 R34 R48/20/21/22 Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Syövyttävää. Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Page 1 of 8 Muutettu viimeksi:

2 R68 Pysyvien vaurioiden vaara. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. S-lausekkeet S45 S26 S36/37/39 S57 4. ENSIAPUTOIMENPITEET Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Roiskeet silmiin Hengitys Ihokosketus Nieleminen Silmiä huuhdellaan välittömästi vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin. Siirretään raittiiseen ilmaan välittömästi. Otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Välittömästi huuhdeltava runsaalla vedellä ja otettava yhteys lääkäriin. Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä ne ennen seuraavaa käyttöä. Jos tuotetta on nielty, otettava välittömästi yhteyttä Myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET Sopivat sammutusaineet Vesisuihku Hiilidioksidi (CO2) Vaahto Jauhe Vaaralliset hajoamistuotteet Erityiset palomiesten suojavarusteet Hiilioksidit, Hydrogen cyanide, Rikkioksidit, typpioksidit (NOx), Ammoniakki Mikäli tarpeellista käytettävä paineilmalaitteita tulipalon sammutuksessa. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ Henkilökohtaiset suojatoimet Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Vältettävä pölyn/savun/kaasun/huurun/höyryjen/sumun hengittämistä. Page 2 of 8 Muutettu viimeksi:

3 Ympäristöön kohdistuvien vahinkojen estäminen Ei saa päästää ympäristöön. Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Puhdistusohjeet Saastuneet lattiat ja esineet on puhdistettava huolellisesti ympäristösäädöksiä noudattaen. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Varotoimenpiteet turvallista käsittelyä varten Käytettävä ainoastaan tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto. Käytettävä henkilökohtaista suojausvarustusta. Varastointiolosuhteet Suojattava vaurioitumiselta. Eristettävä yhteensopimattomista aineista. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Katso säilytystä koskevat erityisvaatimukset tuotteen pakkausmerkinnöistä. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET Raja-arvo(t) Vaaraa aiheuttavat aineosat Säädös Luettelon aihe Arvo PHENOL Euroopan Unioni - TWA 7.8 mg/m3 2 ppm IOELVs Suomi STEL 20 mg/m3 5 ppm Suomi TWA 8 mg/m3 2 ppm Vaaraa aiheuttavat aineosat Säädös Luettelon aihe Arvo AMMONIUM THIOCYANATE Suomi STEL 10 mg/m3, {** Phrase language not available: [ U ] CUST - LOLI **} Suomi TWA 5 mg/m3, {** Phrase language not available: [ U ] CUST - LOLI **} Silmiensuojaus On käytettävä kemikaaleja kestäviä suojalaseja. Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä. Käsien suojaus Hengityselinten suojaus Ihonsuojaus Tekniset toimenpiteet Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Vältettävä höyryjen/huurun/kaasun hengittämistä. Liuottimien konsentraation ollessa kattoarvojen yläpuolella on käytettävä tähän tarkoitukseen hyväksyttyä hengityksensuojainta. Jos pitoisuuksia ei tunneta tai kyseessä on välitön hengenvaara tai tervey paineilmahengityslaitetta Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Pitoisuudet ilmassa on pidettävä työpaikan ilman raja-arvostandardien alapuolella. Käytettävä ainoastaan tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto. Page 3 of 8 Muutettu viimeksi:

4 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto Väri Haju Haju Hajukynnys ph Kiehumispiste Sulamispiste Höyrynpaine Vesiliukoisuus Leimahduspiste Räjähdysrajat Tiheys Haihtuvien aineiden prosenttiosuus Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus neste 10. STABLISUUS JA REAKTVISUUS Vältettävät Eristettävä avoliekeistä, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. olosuhteet Vältettävät materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet Rauta, Hapettavat aineet, Vahvat hapot, Metallit, Emäkset Hiilioksidit, Hydrogen cyanide, Rikkioksidit, typpioksidit (NOx), Ammoniakki 11. MYRKYLLISYYTEEN LTTYVÄT TIEDOT Vaaraa aiheuttavat aineosat : Proprietary Akuutti myrkyllisyys suun LD50 rotta 317 mg/kg kautta Akuutti myrkyllisyys ihon LD50 rotta 525 mg/kg kautta Akuutti myrkyllisyys ihon LD50 kani 630 mg/kg kautta Vaaraa aiheuttavat aineosat : Proprietary Akuutti myrkyllisyys (muut LD50 hiiri 300 mg/kg annostelutavat) Vaaraa aiheuttavat aineosat : Proprietary tietoja ei ole käytettävissä Vaaraa aiheuttavat aineosat : Proprietary tietoja ei ole käytettävissä Lisätietoja Tuotetta itseään ei ole testattu. Page 4 of 8 Muutettu viimeksi:

5 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Meillä ei ole tämän tuotteen ekologisia vaikutuksia koskevia kvantitatiivisia tuloksia. Voi mahdollisesti olla ympäristölle vaarallinen, jos sitä ei ole käsitelty tai hävitetty asianmukaisesti. Aineosa: Proprietary Myrkyllisyys eliöille Myrkyllisyys kalalle läpivirtaustesti LC50 Pimephales promelas (rasvapäämutu) 96 h 24 mg/l läpivirtaustesti LC50 Oncorhynchus mykiss (kirjolohi) 96 h 8.9 mg/l staattinen testi LC50 Lepomis macrochirus 96 h mg/l läpivirtaustesti LC50 Oncorhynchus mykiss (kirjolohi) 96 h 5-12 mg/l staattinen testi LC50 Poecilia retiaculata (miljoonakala) 96 h 40 mg/l LC50 Brachydanio rerio (seeprakala) 96 h 27.8 mg/l Myrkyllisyys leville Myrkyllisyys bakteereille EC50 Selenastrum capricornutum (viherlevä) 96 h 150 mg/l EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min 28.8 mg/l EC50 Photobacterium phosphoreum 15 min 31.6 mg/l EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min mg/l EC50 Photobacterium phosphoreum 15 min mg/l EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min mg/l Myrkyllisyys vesikirppu (daphnia ) EC50 Vesikirppu (Daphnia) 48 h 23.0 mg/l LC50 Daphnia magna (vesikirppu) 48 h 13 mg/l Page 5 of 8 Muutettu viimeksi:

6 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LTTYVÄT NÄKÖKOHDAT Ympäristöön kohdistuvien vahinkojen estäminen Hävitysmenetelmät Erityiset ohjeet Ei saa päästää ympäristöön. Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LTTYVÄT NÄKÖKOHDAT Tuote on hävitettävä laboratoriokemikaalina paikallisten säädösten mukaisesti. 14. KULJETUSTIEDOT ILMAKULJETUKSET ICAO: YK numero UN 1760 IATA: Oikea laivauksessa (GUANIDINE THIOCYANATE/ PHENOL SOLUTION) käytettävä nimi Vaaraluokka 8 VaarallistenMerkinnät 8 YK numero UN 1760 Oikea laivauksessa (GUANIDINE THIOCYANATE/ PHENOL SOLUTION) käytettävä nimi Vaaraluokka 8 Vaarallisten Merkinnät 8 IMDG ADR YK numero UN 1760 Oikea laivauksessa (GUANIDINE THIOCYANATE/ PHENOL SOLUTION) käytettävä nimi Vaaraluokka 8 Vaarallisten Merkinnät 8 YK numero UN 1760 Oikea laivauksessa (GUANIDINE THIOCYANATE/ PHENOL SOLUTION) käytettävä nimi Vaaraluokka 8 Luokitustunnus C9 Merkinnät 8 Page 6 of 8 Muutettu viimeksi:

7 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Merkinnät Vaarallisten aineiden ja valmisteiden varoitusmerkit ja vaaraa osoittavat lausekkeet T: Myrkyllinen R-lausekkeet R23/24/25 Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R34 Syövyttävää. R48/20/21/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R68 Pysyvien vaurioiden vaara. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. S-lausekkeet S45 S26 S36/37/39 S57 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Kansalliset kemikaalien luettelot - Euroopan Unioni EINECS Kaikki tämän kemikaalin aineosat on mainittu aineluettelossa tai niitä ei tarvitse mainita siinä. ELINCS Kaikki tämän kemikaalin aineosat on mainittu aineluettelossa tai niitä ei tarvitse mainita siinä. NLP Kaikki tämän kemikaalin aineosat on mainittu aineluettelossa tai niitä ei tarvitse mainita siinä. 16. MUUT TIEDOT Vastuuvapauslauseke: Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu käyttämällä teknisesti luotettavina pidettäviä lähteitä. Siihen ei pidä luottaa kuvauksena tuotteen teknisistä tiedoista. Yhtiö ei anna minkäänlaista ilmaistua tai konkludenttista takuuta, joka koskee tämän materiaalin turvallista käyttöä käyttämässänne prosessissa tai yhdessä muiden kemikaalien kanssa. Jokainen tätä tuotetta käyttävä on vastuussa omien prosessiensa arvioinnista ja käyttöolosuhteista sekä sopivien, työntekijöitä altistukselta suojaavien suojainten valinnasta. Page 7 of 8 Muutettu viimeksi:

8 Kohdassa 2 mainittujen R-lausekkeiden tekstit R20/21/22, R23/24/25, Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä., R32, R34 Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä., Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa., Syövyttävää. R48/20/21/22, R52/53, R68 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä., Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä., Pysyvien vaurioiden vaara. Asiakirja nro Päiväys 5/6/2011 2:29:00 PM Page 8 of 8 Muutettu viimeksi:

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : SHopeanitraatti

Lisätiedot

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Propionihappo

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenoli Aine nro. : 203-632-7

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

WM 11047550404755 Versio 1 Muutettu viimeksi 27.11.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

WM 11047550404755 Versio 1 Muutettu viimeksi 27.11.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : VITRE VIT Tunnistusnumero : 62306 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Aineen tai valmisteen tunnistustiedot 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kauppanimi Fluormone ES2 Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot Life Technologies 5791

Lisätiedot

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä.

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 20-7701 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : PFenoliftaleiini

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 331 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 331 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 331 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan Päiväys 02/09/2013 Laadintapäiväys 31/03/2011 Muutettu viimeksi 10/02/2013 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 0483087

Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 0483087 . AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 Aineen ja/tai seoksen käyttötapa : Elintarvikelisäaine Farmaseuttisten

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W90 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi NESTE GEAR 80W90 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 13609) 2509

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 18.11.2010 Päiväys 29.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 18.11.2010 Päiväys 29.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 18.11.2010 Päiväys 29.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Litium,

Lisätiedot

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline)

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119489289-18-0002, 01-2119489289-18-XXXX : teollisuusbensiini (maaöljy),

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot