Sivu 18 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 18 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Aika klo 09:00-11:30 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 18 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 20 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 21 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA VAKUUTUSKAUSIEN POTILASVAKUUTUSMAKSUIHIN LIITTYVÄ LAINA 23 HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT SIVUTOIMI-ILMOITUS / ELINA KYKYRI VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TIEDOKSI / MUUT ASIAT

2 PÖYTÄKIRJA 2/ Läsnä Nimi Klo Tehtävä Hietaniemi Antti 9:00-11:30 pj Nurmi Pekka 9:00-11:15 vpj Haapalehto Seija 9:00-11:30 jäsen Halonen Jyrki 9:00-11:30 jäsen Högnabba Stefan 9:00-11:30 jäsen Joensuu Olli 9:00-11:30 jäsen Kallio Jaana 09:25-11:30 jäsen Lahti Mauri 9:00-11:30 jäsen Pensaari Paula 9:00-11:30 jäsen Varila Kaija 9:00-11:30 jäsen Sabel Roy 9:00-10:20 valtuuston I vpj Brandt Mats 9:00-11:30 valtuuston II vpj Pajunpää Hannu 9:00-11:30 toimitusjohtaja Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa 9:00-11:30 hallintoylihoitaja Korkiakoski Minna 9:00-11:30 pöytäkirjanpitäjä Kontio Sonja 9:00-11:30 varajäsen Poissa Lindskog Tina jäsen Innanen Sari valtuuston pj Sillanpää Timo valtuuston III pj Telimaa Sakari johtajaylilääkäri Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Antti Hietaniemi Minna Korkiakoski Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä / 2015 / 2015 Paula Pensaari Kaija Varila

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen ollut säädetyllä tavalla nähtävänä / 2015 Minna Korkiakoski Pöytäkirjanpitäjä

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 18 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallitus 18 Toimitusjohtajan esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hallitus 19 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Paula Pensaari ja Kaija Varila. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi päätettiin valita Paula Pensaari ja Kaija Varila.

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 20 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus 20 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 21 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hallitus 21 Valmistelu: talousjohtaja Tilinpäätöksen valmistelu Tilinpäätöksen alustavia lukuja esiteltiin hallitukselle tammikuun kokouk ses sa. Samassa kokouksessa sovittiin, että hallitukselle hel mikuus sa käsiteltäväksi tuotavaan tilinpäätös -käsittelyyn valmistellaan ti lin pää tös siten, että tässä on huomioitu mahdolliset budjetin mu kaisen tulosennusteen mahdollistamat palautukset. Budjetti 2014 sisältää tulostavoitteena toiminnallisen nolla-tuloksen, jo ka kuitenkin sisältää ylijäämän, jolla katetaan Kiinteistöyhtiö H-Seit si kol le kohdistettavan rahoitusosuuden, noin 0,7 M. Tämä tu los ta voi te mahdollisti tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä runsaan 3,1 M :n suuruisen kuntamaksupalautuksen jäsen -ja so pimus kun nil le, mikä huomioitiin joulukuun loppulaskun yhteydessä. Tä mä merkitsee noin 4 %:n suuruista palvelumaksualennusta kunnil le. Joulukuun kuntalaskutuksen valmistuttua ja ylijäämätuloutuksen varmis tut tua kunnille lähetettiin laskelma ja tiedote kuntayhtymän ti linpää tös -tilanteesta sekä tiedot erikoissairaanhoidon, ensihoidon sekä kehitysvammahuollon kuntakohtaisista kustannuksista vuodelta Tilinpäätösluonnos tullaan käsittelemään kuntayhtymän yh teis toimin ta ryh män kokouksessa Peruspalvelulautakunta käsittelee Jytan tilinpäätöksen ja toi min taker to muk sen pidettävässä kokouksessa. Se tullaan liit tämään kuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomusdokumenttiin oma na kokonaisuutenaan. Koko kuntayhtymää koskevat ja kon sernia koskevat tilinpäätöslaskelmat sisällytetään hallituksen kä sit te lemään kuntayhtymän tilinpäätösasiakirjaan. Kokonaisuus tuodaan val tuus ton hyväksyttäväksi toukokuun kokouksessa. Hallituksen ensim mäi nen tilinpäätös- ja toimintakertomuskäsittely on ja var si nai nen päätös valtuustoesitykseksi tehdään maaliskuun kokouk ses sa. Yhteenveto talousvuodesta 2014 Erikoissairaanhoidon talousvuosi 2014 päätyi edellisvuoden tavoin odo tet tua parempaan tulokseen. Loppuvuoden aikana harmaita talous pil viä syntyi Potilasvakuutuskeskuksen ilmoittamasta mer kit täväs tä varausvaatimuksesta, mutta tämä ei sittenkään johtanut Kes-

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 21 ki-poh jan maan sairaanhoitopiirissä pelättyyn alijäämään. Hyvä talous ke hi tys kesti ylimääräisen pakollisen varauksen. Tu los las kelmas sa ylijäämäinen tulos noin + 0,7 M kattaa budjetoidun ta voitteen mukaisesti Kiinteistöyhtiö H-Seitsikon rahoitusosuuden. Ilman kun ta pa lau tuk sia tuloksen ylijäämä olisi ollut + 3,8 M. Edel lis vuosis ta poiketen budjetti ei jäsenkuntien vaatimuksesta sisältänyt enää mah dol li suut ta tulouttaa ylijäämää kuntayhtymän lai nan ly hen nys ohjel maan. Tämä uusi menettely pienensi kuntayhtymän tulostavoitetta run saal la miljoonalla eurolla. Tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä jäsen- ja sopimuskunnille teh tiin runsaan 3,1 M:n euron suuruinen maksupalautus. Yli jää mäinen tulos syntyi kustannusrakenteen maltillisen kehityksen sekä bud je toi tua suuremman jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin myötä. Yhä useampi Keski-Pohjanmaan keskussairaalan potilas tulee jäsen kun tien ulkopuolelta. Palvelumaksupalautus johtaa K-P kes kussai raa lan kuntahinnaston hintojen noin 4 %:n alennukseen jäsen- ja so pi mus kun nil le. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat hyvin maltillisesti. Jo vuonna 2012 jäsenkuntien kasvu oli vain + 2,8 % perinteeksi käyneiden 7 8 %:n kasvuvuosien jälkeen. Vuonna 2013 kasvu jäi ns. vanhoissa jä sen kun nis sa +2 %:n tasolle. Vuonna 2014 jäsenkuntien ko ko naislas ku tus (esh+ensihoito) kasvoi enää vain + 0,3 % ja ke hi tys vam mahuol lon kanssa + 0,5 %. Erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutus pie ne ni 2,2 %, mikä lienee historiallisestikin merkittävä kehityksen suun ta erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Lopputulos ylittääkin myön tei ses ti budjetoinnin yhteydessä hyväksytyn tavoitteen jä senkun tien korkeintaan + 2,5 %:n kustannuskasvusta. Nyt jäätiin sel västi alle sallitun kasvuraamin. Lopputuloksen mer ki tys tä parantaa en tises tään se, että ylijäämäinen tulos sisältää Po ti las va kuu tus kes kuksen ylimääräisen pakollisen varauksen (kustannusvaikutus noin 2,5 M ), jo ka rasittaa kuntayhtymän tulosta sairaalan toiminnasta riippu mat to mis ta syistä. Samoin kustannusten sisällä ovat laajentuneen en si hoi don kustannukset. - Ripaus onnea, onnistuneita asian tun ti jarek ry toin te ja, vähemmän sairauspoissaoloja, sairaalan re mont ti ohjel man ete ne mi nen lähelle maalia, kasvava potilasvirta jäsenkuntien ul ko puo lel ta ja paljon yhteisvastuullista pienten arjen menopurojen til kit se mis tä; siitä on erikoissairaanhoidon hyvä taloustulos 2014 tehty. On nek sem me niin voimme sanoa jo kolmannen kerran pe räk käisi nä vuo si na. Strateginen tavoite sairaalan avohoitoistumisen suuntaan jatkui edel leen. Kasvu tapahtuu avohoitokäyntien kautta ja hoitopäivien kus tan nuk sel la. Taloudellinen tulos ei kuitenkaan syntynyt en si si jassa volyymin kas vun myötä vaan tuotantokustannusten maltillisen kas vun kautta. Ti li vuot ta kuvaa keskussairaalan oman toiminnan re-

9 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 21 surs sien vah vis tu mi nen ostopalveluiden kustannuksella. Myös tältä osin toiminnassa saavutettiin budjettitavoitteen mukainen kehitys. Pii rin ulkopuolisen hoidon vä hen tä mi sel lä on saavutettu merkittävä -1,5 M :n säästö. Yhä useam mat ja vaativammat hoidot on voitu toteut taa sairaalan omana työ nä. Keskussairaalan oman toiminnan myynti lisääntyi. Eniten pro sen tuaa li ses ti kasvoi myynti Pietarsaaren seudulle. Merkittävimmän kasvun toi synnytystoiminnan palveluiden myynnin lisääntyminen. Malmin alueen synnyttäjistä suurin osa tuli Malmin synnytysyksikön toimin nan päätyttyä kesällä 2014 synnyttämään Keski-Pohjanmaan kes kus sai raa laan. Toki tähän varauduttiin myös lisätalousarviolla ja muu tok seen varauduttiin hoitotyön lisäresurssoinnilla. Tuloslaskelmassa keskussairaalan oman toiminnan suo ri te pe rus teises ti laskutetut tuotot laskivat edellisvuodesta somatiikassa 1,3 % (edel lis vuo si +7,3 %) ja kasvoivat psykiatriassa + 25,1 % (-1,6 %). Kes ki mää räi nen kasvu oli + 1,9 % eli + 1,6 M. Tuolloin tuotot si sältä vät kuntapalautuksen tuoman vähennyksen. Ennen kun ta pa lautuk sia tuottokasvu oli + 5,5 % eli + 4,7 M, joka kuvaa to del li suudes sa sairaalan tuotantoon ja toimintaan perustuvaa tuottokehitystä ja suoriteperusteiseen laskutukseen perustuvaa volyymin muutosta. Tuloslaskelmasta suoraan tehtävien vertailutietojen saaminen on haas ta vaa. Menorakenne muuttui merkittävästi edellisvuodesta, kun en si hoi don ostopalvelut siirtyivät pääosin kuntayhtymän omaksi toimin nak si ja erityisesti henkilöstöresursseiksi. Henkilöstöbudjetti kasvat ti lisäksi synnytystoiminnan lisäresursointi. Kokonaisuutena henki lös tö me not kasvoivat +7,2 % eli +4,2 M. Samaan aikaan os to palve luis sa saavuttiin miljoonan euron säästö, mikä olisi ilman po ti lasva kuu tus va rauk sen kasvua ollut runsaat 3 M. Tuloslaskelmassa ul kois ten menojen kasvu oli +3,0 % eli + 3,4 M. Kun kasvusta elimi noi daan pois ensihoidon ostopalvelusta omaksi toiminnaksi aiheut ta ma brutto/netto kustannusvaikutus (uudet maksu- ja kor vaustuo tot 1,2 M ), kasvaneen synnytystoiminnan lisäresursointi, po tilas va kuu tuk sen lisävaraus sekä H-Seitsikon vuokrien kir jaa mis käytän nön muutos, jää bruttomenojen muutos plus-miinus nolla ta solle. Toiminnallisesti ja samalla euromääräisesti suurin kasvu tapahtui en si hoi dos sa, jossa siirryttiin päätetyn palvelutasopäätöksen mu kaiseen laajennettuun valmiuteen. Samalla sairaanhoitopiirin omien ensi hoi to yk si köi den ja henkilöstön määrä kasvoi. Ostopalveluna hoidet tiin ainoastaan Reisjärven, Kannuksen ja Perhon ase ma paik kojen mukainen valmius. Muilta osin ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirin omak si toi min nak si. Ensihoitoon eriytetty nettokustannus kasvoi

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 21 van han pal ve lu ta so pää tök sen aikaisesta 2 M :n tasosta 4,2 M :n ta soon. Sa mal la kuitenkin ensihoidon hoitotaso laajeni ja välitön valmius ai ka lisääntyi, potilaan kohteessa hoidon osuus toiminnasta kas voi ja eri kois sai raan hoi toon johtaneiden päivystyskäyntien määrä vä he ni, kent tä joh to ver kos ton ja valmiussiirtojen avulla ambulanssien saa vu tet ta vuus eri puo lil la maakuntaa parani. Ensihoidon oman toimin nan yksikkö vä hen si myös erikoissairaanhoidossa ja pe rus tervey den huol los sa lai tos ten välisiin siirtoihin käytettyjä ulkoisia os topal ve lu ja ja ensihoidon kus tan nuk siin kohdentui sisäisinä erinä kiintei den kustannusten vyö ry tyk siä, jotka muussa tilanteessa olisivat jää neet muiden eri kois sai raan hoi don yksiköiden kustannuksiksi. Ko vis ta eurokasvuista huo li mat ta ensihoidon kustannuskasvu jä senkun ta las ku tuk ses sa voitiin lo pul ta lähes kattaa erikoissairaanhoidon mui den osa-alueiden sääs töil lä. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja pe rus pal ve lu kun ta yh tymäl lä on erityispiirteenään laaja palvelualue myös oman jä sen kunta-alu een sa ulkopuolella. Kalajokiseudun ja Kallion sekä muiden sopi mus kun tien potilaiden lisäksi yhä useampi keskussairaalan potilas tu lee Pietarsaaren seudulta. Tuotetuista palveluista keskimäärin % koh dis tuu jäsenkuntien ulkopuolelta tuleville potilaille (avohoi to osuus noin 13% ja vuodeosastohoito noin 20,5,%). Eri kois sairaan hoi don myyntituloista (pl ensihoito) jäsenkuntien ulkopuolelta tulee 16,5 % kuntamaksutuotoista. Jäsenkuntien ulkopuolinen myynti on kasvanut + 1,5 % edellisvuodesta, miltä osin budjettitavoite to teutui suunniteltuna kasvuna. Jäsenkuntien ulkopuolinen myynti on kun ta yh ty män toi min nan ja talouden kannalta oleellinen kysymys. Laa ja palvelualue on mahdollistamassa keskussairaalan toiminnan päi vys tä vä nä sai raa la na alueen potilaille. Talousarviovuoden aikana tehtiin myös lisätalousarviopäätöksiä. Laa je ne van synnytystoiminnan tarvetta varten hyväksyttiin käyt tö talou teen vakanssilisäyksiä varten (valtuusto , 8) :n suuruinen lisämääräraha sekä korotettiin samalla summalla kuntien palvelumaksutuottoja. Lisätalousarvion jälkeen käyt tö ta lous meno jen kokonaismääräraha oli Toteuma ti lin pää tökses sä on (toteumaprosentti 99 %). Investointimäärärahoihin hyväksyttiin (valtuusto , 34) yh teen sä euron suuruinen lisämääräraha, jolla katettiin kahden ensihoitoyksikön liiketoimintakaupat sekä varauduttiin uuden toimin nan edellyttämiin investointihankintoihin. Kokonaisuutena in vestoin ti mää rä ra ha oli hieman edellisvuotta pienempi, 7,2 M ja käyttö to teu tui 5,9 M (toteumaprosentti brutto 82 % brutto).

11 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 21 TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,3 Maksutuotot , ,4 Tuet ja avustukset , ,4 Muut toimintatuotot , ,5 Yhteensä , ,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,2 Asiakaspalv ostot piirin ulkop , ,5 Muut palvelujen ostot , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 Muut kulut , ,0 Yhteensä , ,0 KÄYTTÖKATE , ,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KU- LUT Rahoitustuotot , ,4 Rahoituskulut , ,5 Yhteensä , ,6 VUOSIKATE , ,4 POISTOT , ,6 TILIKAUDEN TULOS ,3 Poistoeron muutos Rahastojen muutos Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS ,0 Tässä kokouksessa hallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätös- ja toi minta ker to mus luon nok sen sekä ohjeistaa valmistelijoita sen jat ko valmis te lus sa. Toimintakertomus täsmentyy seuraavaan ko kous kä sit telyyn mennessä. Tilinpäätöksen jatkovalmistelussa tullaa lisäksi huomioi maan tilintarkastajien esittämät mahdolliset muutosvaatimukset. Tilinpäätös- ja toimintakertomusluonnos, joka on kokousedustajilla käy tet tä vis sä oheismateriaalina, esitellään kokouksessa. Kts tarkem min luonnos. Talousjohtajan esitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi erikoissairaanhoidon tilinpäätöksen ja ti lin pää tös kerto muksen valmistelutilanteen sekä näitä koskevan asia kir ja luon nok sen se kä oh jeis taa tar vit taessa ti lin pää tök sen laadin nan jat ko val miste lus sa.

12 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 21 Tilinpäätös ja tilinpäätöskertomus tuodaan hallituksen päätettä väk si pidettävässä kokouksessa. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Jaana Kallio saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.25.

13 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 22 VAKUUTUSKAUSIEN POTILASVAKUUTUSMAKSUIHIN LIITTYVÄ LAINA Hallitus 22 Valmistelu: talousjohtaja Potilasvakuutuskeskus on päivätyllä kirjeellään lähettänyt va kuu tus kau sien potilasvakuutusmaksuja koskevan velka kir jan allekirjoitettavaksi. Laina käsittää potilasvakuutussopimuksen mukaisen ole van vakuutusmaksun. Sillä katetaan lainanantajan po ti las va kuutuk ses ta vakuutuksenottajakohtaisella täysomavastuuperiaatteella kor vat ta vis ta vuosina sattuneista vahingoista jäl keen maksettavat korvaukset jakojärjestelmäkorvauksia lukuun otta mat ta. Jakojärjestelmään sisällytettäviä eriä ovat mm. in dek si ko rotuk set. Vastuuvelan vaihtelusta johtuen lainan määrä tarkistetaan vuo sit tain. Velkakirjan mukainen lainan määrä on Kuntayhtymän ai kai sem pi potilasvakuutuslainan velkakirja ( ) nollautuu esil lä olevan velkakirjan tultua allekirjoitetuksi. Syksyllä 2014 Potilasvakuutuskeskus ilmoitti jo edellisvuodenkin korkeaa tasokorotusta merkittävästi suuremmasta korotustarpeesta vuo den 2014 varaukseen ja velkamäärään. Velan määrä on ko honnut viime vuosina uudelle tasolle. Vuonna 2012 lainamäärä oli 4,1 M. Vuonna 2013 velan määrä kohosi tasolle 5,6 M. Vuodelle 2014 ko ro tus ta perusteltiin vammaispalvelulain mukaisilla uusilla vastuilla, joi ta ei aiemmin oltu huomioitu potilasvakuutuksen velan mää räy tymi ses sä. Valtakunnallisella tasolla käydystä neuvottelusta huo li matta velan määrä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä nousi 8,3 M :n tasolle. Koko maassa potilasvakuutuksen vastuiden määrä sairaan hoi to pii reis sä nousi noin 180 M. Korotustarve on ristiriitainen po ti las va hin ko mää rien vähennyttyä Keski-Pohjanmaan sai raan hoi topii ris sä viime vuosina merkittävästi. Kirjanpitolain mukaan kuntayhtymän taseeseen sisältyy pakollisena va rauk se na potilasvakuutusmaksuvastuu, jota on vuosittain tar kistet tu tilikauden tuloksesta potilasvakuutusvastuuvarauksen muu toksel la. Kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen mukaisesti kokonaisvelan mää räs tä on vuoden 2014 tilinpäätöksessä pakolliseen varaukseen kir jat tu noin 6,9 M :n varaus ja 1,4 M osuus on esitetty ti lin päätök sen vastuina liitetiedoissa. Liite A 22, Velkakirja Toimitusjohtajan esitys:

14 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 22 Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen velkakirjan edellyttäen, että ai kaisem pi velkakirja mitätöidään. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet VAKUUTUSKAUSIEN POTILASVAKUUTUSMAKSUIHIN LIITTYVÄ VELKAKIRJA

15 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 23 HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT Hallitus 23 Valmistelu: hallintoylihoitaja, henkilöstöjohtaja Ensihoitopäällikkö esittää ensihoitokeskuksen lähihoitajan vakanssin nro 949 nimikkeen muuttamista sairaanhoitajaksi. Kuntayhtymän hallitus on palvelutasopäätöksessä mää ri tel lyt, että tiettyjen yksiköiden taso nostetaan perustasolta hoito ta sol le. Tämä yhdessä päivystystoiminnan lakimuutosten kanssa edel lyt tää ajan kuluessa vakanssipohjan tarkistamista siten, että hen ki lös tö ra ken ne muotoutuu sairaanhoitajapainotteiseksi. Toimessa oleva henkilö on saanut sairaanhoitajan opinnot pää tökseen ja hyväksyy muutoksen. Hallintoylihoitajan esitys: Hallitus hyväksyy nimikemuutoksen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Roy Sabel poistui asian käsittelyn aikana klo

16 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 24 SIVUTOIMI-ILMOITUS / ELINA KYKYRI Hallitus 24 Valmistelu: johtajaylilääkäri Puheterapautti Elina Kykyri tarjoaa puheterapiaa toiminimellä Oiva-puheterapia- ja koulutuspalvelu Elina Kykyri vuodesta 2015 alkaen sekä tekee opetustyötä. Sivutyö tapahtuu työajan ulkopuolella. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi sivutoimi-ilmoituksen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 25 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallitus 25 Valmistelu: toimitusjohtaja Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan, johtajaylilää kärin ja hallintoylihoitajan viranhalti ja pää tök set ajal ta Oheisma te ri aa li na päätös luettelot esi tys listan lä het tä mi seen men nessä teh dyis tä pää tök sistä. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä johtaville viranhaltijoille dele goidun päätös vallan puitteissa tehtyjen päätös ten tiedoksiannon. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 26 TIEDOKSI / MUUT ASIAT Hallitus 26 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: 1. Informaatiota KokkoPesu Oy:n toiminta- ja taloustilanteesta (henkilöstöjohtaja Eija Heikkilä) 2. Kokkolan uuden terveyskeskussairaalan suunnittelutilanne 3. Pekka Nurmen tekemä esitys, että seuraavaan kokoukseen tuodaan esitys, miten henkilöstöä muistettaisiin hyvän tuloksen perusteella. Keskustelua palautteen järjestämisen vaihtoehdoista. 4. Oulun Sote kokouksen kommentointia. 5. Toukokuun valtuuston kokous ja suunnitteluseminaari siirretään uuteen ajankohtaan puheenjohtajan kanssa myöhemmin sovittavan päivän mukaisesti. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Pekka Nurmi poistui asian käsittelyn aikana klo

19 PÖYTÄKIRJA 2/ KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTY MÄ Hallitus/valtuusto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksen hakukiellot Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa teh dä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Pykälät 20-21, 24, 26 Päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. HallintolainkäyttöL. 5 :n/muun lainsäädännön mukaan valitusta ei saa teh dä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toi menpiteet suorittamista. Pykälät Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisu vaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Pykälät 18-19, 22-23, 25 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Hallitus Mariankatu KOKKOLA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis ta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämi sestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodis tukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on te kijän al-

20 PÖYTÄKIRJA 2/ lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusvi ranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muk-sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikai suvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Pykälät Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus PL VAASA Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laa tijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnume ro, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valitta jan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäl jennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on lii tettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamie hen on liitettävä tar vittaessa valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähe tin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille ennen valitusajan päättymistä.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivu 129 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 129 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Hallitus Aika klo 08:00-10:05 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 129 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 130 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 131 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Hallitus Hallitus Valtuusto TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Hallitus Hallitus Valtuusto TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hallitus 21 23.02.2015 Hallitus 31 30.03.2015 Valtuusto 5 27.05.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hallitus 21 Valmistelu: talousjohtaja 15.2.2015 Tilinpäätöksen valmistelu Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika Keskiviikko 12.04.2017 klo 09:00-14:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:57 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 4 TOIMINTATILANNE

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Hallitus TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Hallitus 17 Valmistelu: talousjohtaja

Hallitus TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Hallitus 17 Valmistelu: talousjohtaja Hallitus 17 22.02.2016 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Hallitus 17 Valmistelu: talousjohtaja 16.2.2016 Tilinpäätöksen valmistelu Tilinpäätöksen alustavia lukuja esiteltiin hallitukselle tammikuun

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot