Sivu 18 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 18 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Aika klo 09:00-11:30 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 18 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 20 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 21 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA VAKUUTUSKAUSIEN POTILASVAKUUTUSMAKSUIHIN LIITTYVÄ LAINA 23 HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT SIVUTOIMI-ILMOITUS / ELINA KYKYRI VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TIEDOKSI / MUUT ASIAT

2 PÖYTÄKIRJA 2/ Läsnä Nimi Klo Tehtävä Hietaniemi Antti 9:00-11:30 pj Nurmi Pekka 9:00-11:15 vpj Haapalehto Seija 9:00-11:30 jäsen Halonen Jyrki 9:00-11:30 jäsen Högnabba Stefan 9:00-11:30 jäsen Joensuu Olli 9:00-11:30 jäsen Kallio Jaana 09:25-11:30 jäsen Lahti Mauri 9:00-11:30 jäsen Pensaari Paula 9:00-11:30 jäsen Varila Kaija 9:00-11:30 jäsen Sabel Roy 9:00-10:20 valtuuston I vpj Brandt Mats 9:00-11:30 valtuuston II vpj Pajunpää Hannu 9:00-11:30 toimitusjohtaja Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa 9:00-11:30 hallintoylihoitaja Korkiakoski Minna 9:00-11:30 pöytäkirjanpitäjä Kontio Sonja 9:00-11:30 varajäsen Poissa Lindskog Tina jäsen Innanen Sari valtuuston pj Sillanpää Timo valtuuston III pj Telimaa Sakari johtajaylilääkäri Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Antti Hietaniemi Minna Korkiakoski Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä / 2015 / 2015 Paula Pensaari Kaija Varila

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen ollut säädetyllä tavalla nähtävänä / 2015 Minna Korkiakoski Pöytäkirjanpitäjä

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 18 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallitus 18 Toimitusjohtajan esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hallitus 19 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Paula Pensaari ja Kaija Varila. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi päätettiin valita Paula Pensaari ja Kaija Varila.

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 20 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus 20 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 21 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hallitus 21 Valmistelu: talousjohtaja Tilinpäätöksen valmistelu Tilinpäätöksen alustavia lukuja esiteltiin hallitukselle tammikuun kokouk ses sa. Samassa kokouksessa sovittiin, että hallitukselle hel mikuus sa käsiteltäväksi tuotavaan tilinpäätös -käsittelyyn valmistellaan ti lin pää tös siten, että tässä on huomioitu mahdolliset budjetin mu kaisen tulosennusteen mahdollistamat palautukset. Budjetti 2014 sisältää tulostavoitteena toiminnallisen nolla-tuloksen, jo ka kuitenkin sisältää ylijäämän, jolla katetaan Kiinteistöyhtiö H-Seit si kol le kohdistettavan rahoitusosuuden, noin 0,7 M. Tämä tu los ta voi te mahdollisti tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä runsaan 3,1 M :n suuruisen kuntamaksupalautuksen jäsen -ja so pimus kun nil le, mikä huomioitiin joulukuun loppulaskun yhteydessä. Tä mä merkitsee noin 4 %:n suuruista palvelumaksualennusta kunnil le. Joulukuun kuntalaskutuksen valmistuttua ja ylijäämätuloutuksen varmis tut tua kunnille lähetettiin laskelma ja tiedote kuntayhtymän ti linpää tös -tilanteesta sekä tiedot erikoissairaanhoidon, ensihoidon sekä kehitysvammahuollon kuntakohtaisista kustannuksista vuodelta Tilinpäätösluonnos tullaan käsittelemään kuntayhtymän yh teis toimin ta ryh män kokouksessa Peruspalvelulautakunta käsittelee Jytan tilinpäätöksen ja toi min taker to muk sen pidettävässä kokouksessa. Se tullaan liit tämään kuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomusdokumenttiin oma na kokonaisuutenaan. Koko kuntayhtymää koskevat ja kon sernia koskevat tilinpäätöslaskelmat sisällytetään hallituksen kä sit te lemään kuntayhtymän tilinpäätösasiakirjaan. Kokonaisuus tuodaan val tuus ton hyväksyttäväksi toukokuun kokouksessa. Hallituksen ensim mäi nen tilinpäätös- ja toimintakertomuskäsittely on ja var si nai nen päätös valtuustoesitykseksi tehdään maaliskuun kokouk ses sa. Yhteenveto talousvuodesta 2014 Erikoissairaanhoidon talousvuosi 2014 päätyi edellisvuoden tavoin odo tet tua parempaan tulokseen. Loppuvuoden aikana harmaita talous pil viä syntyi Potilasvakuutuskeskuksen ilmoittamasta mer kit täväs tä varausvaatimuksesta, mutta tämä ei sittenkään johtanut Kes-

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 21 ki-poh jan maan sairaanhoitopiirissä pelättyyn alijäämään. Hyvä talous ke hi tys kesti ylimääräisen pakollisen varauksen. Tu los las kelmas sa ylijäämäinen tulos noin + 0,7 M kattaa budjetoidun ta voitteen mukaisesti Kiinteistöyhtiö H-Seitsikon rahoitusosuuden. Ilman kun ta pa lau tuk sia tuloksen ylijäämä olisi ollut + 3,8 M. Edel lis vuosis ta poiketen budjetti ei jäsenkuntien vaatimuksesta sisältänyt enää mah dol li suut ta tulouttaa ylijäämää kuntayhtymän lai nan ly hen nys ohjel maan. Tämä uusi menettely pienensi kuntayhtymän tulostavoitetta run saal la miljoonalla eurolla. Tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä jäsen- ja sopimuskunnille teh tiin runsaan 3,1 M:n euron suuruinen maksupalautus. Yli jää mäinen tulos syntyi kustannusrakenteen maltillisen kehityksen sekä bud je toi tua suuremman jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin myötä. Yhä useampi Keski-Pohjanmaan keskussairaalan potilas tulee jäsen kun tien ulkopuolelta. Palvelumaksupalautus johtaa K-P kes kussai raa lan kuntahinnaston hintojen noin 4 %:n alennukseen jäsen- ja so pi mus kun nil le. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat hyvin maltillisesti. Jo vuonna 2012 jäsenkuntien kasvu oli vain + 2,8 % perinteeksi käyneiden 7 8 %:n kasvuvuosien jälkeen. Vuonna 2013 kasvu jäi ns. vanhoissa jä sen kun nis sa +2 %:n tasolle. Vuonna 2014 jäsenkuntien ko ko naislas ku tus (esh+ensihoito) kasvoi enää vain + 0,3 % ja ke hi tys vam mahuol lon kanssa + 0,5 %. Erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutus pie ne ni 2,2 %, mikä lienee historiallisestikin merkittävä kehityksen suun ta erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Lopputulos ylittääkin myön tei ses ti budjetoinnin yhteydessä hyväksytyn tavoitteen jä senkun tien korkeintaan + 2,5 %:n kustannuskasvusta. Nyt jäätiin sel västi alle sallitun kasvuraamin. Lopputuloksen mer ki tys tä parantaa en tises tään se, että ylijäämäinen tulos sisältää Po ti las va kuu tus kes kuksen ylimääräisen pakollisen varauksen (kustannusvaikutus noin 2,5 M ), jo ka rasittaa kuntayhtymän tulosta sairaalan toiminnasta riippu mat to mis ta syistä. Samoin kustannusten sisällä ovat laajentuneen en si hoi don kustannukset. - Ripaus onnea, onnistuneita asian tun ti jarek ry toin te ja, vähemmän sairauspoissaoloja, sairaalan re mont ti ohjel man ete ne mi nen lähelle maalia, kasvava potilasvirta jäsenkuntien ul ko puo lel ta ja paljon yhteisvastuullista pienten arjen menopurojen til kit se mis tä; siitä on erikoissairaanhoidon hyvä taloustulos 2014 tehty. On nek sem me niin voimme sanoa jo kolmannen kerran pe räk käisi nä vuo si na. Strateginen tavoite sairaalan avohoitoistumisen suuntaan jatkui edel leen. Kasvu tapahtuu avohoitokäyntien kautta ja hoitopäivien kus tan nuk sel la. Taloudellinen tulos ei kuitenkaan syntynyt en si si jassa volyymin kas vun myötä vaan tuotantokustannusten maltillisen kas vun kautta. Ti li vuot ta kuvaa keskussairaalan oman toiminnan re-

9 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 21 surs sien vah vis tu mi nen ostopalveluiden kustannuksella. Myös tältä osin toiminnassa saavutettiin budjettitavoitteen mukainen kehitys. Pii rin ulkopuolisen hoidon vä hen tä mi sel lä on saavutettu merkittävä -1,5 M :n säästö. Yhä useam mat ja vaativammat hoidot on voitu toteut taa sairaalan omana työ nä. Keskussairaalan oman toiminnan myynti lisääntyi. Eniten pro sen tuaa li ses ti kasvoi myynti Pietarsaaren seudulle. Merkittävimmän kasvun toi synnytystoiminnan palveluiden myynnin lisääntyminen. Malmin alueen synnyttäjistä suurin osa tuli Malmin synnytysyksikön toimin nan päätyttyä kesällä 2014 synnyttämään Keski-Pohjanmaan kes kus sai raa laan. Toki tähän varauduttiin myös lisätalousarviolla ja muu tok seen varauduttiin hoitotyön lisäresurssoinnilla. Tuloslaskelmassa keskussairaalan oman toiminnan suo ri te pe rus teises ti laskutetut tuotot laskivat edellisvuodesta somatiikassa 1,3 % (edel lis vuo si +7,3 %) ja kasvoivat psykiatriassa + 25,1 % (-1,6 %). Kes ki mää räi nen kasvu oli + 1,9 % eli + 1,6 M. Tuolloin tuotot si sältä vät kuntapalautuksen tuoman vähennyksen. Ennen kun ta pa lautuk sia tuottokasvu oli + 5,5 % eli + 4,7 M, joka kuvaa to del li suudes sa sairaalan tuotantoon ja toimintaan perustuvaa tuottokehitystä ja suoriteperusteiseen laskutukseen perustuvaa volyymin muutosta. Tuloslaskelmasta suoraan tehtävien vertailutietojen saaminen on haas ta vaa. Menorakenne muuttui merkittävästi edellisvuodesta, kun en si hoi don ostopalvelut siirtyivät pääosin kuntayhtymän omaksi toimin nak si ja erityisesti henkilöstöresursseiksi. Henkilöstöbudjetti kasvat ti lisäksi synnytystoiminnan lisäresursointi. Kokonaisuutena henki lös tö me not kasvoivat +7,2 % eli +4,2 M. Samaan aikaan os to palve luis sa saavuttiin miljoonan euron säästö, mikä olisi ilman po ti lasva kuu tus va rauk sen kasvua ollut runsaat 3 M. Tuloslaskelmassa ul kois ten menojen kasvu oli +3,0 % eli + 3,4 M. Kun kasvusta elimi noi daan pois ensihoidon ostopalvelusta omaksi toiminnaksi aiheut ta ma brutto/netto kustannusvaikutus (uudet maksu- ja kor vaustuo tot 1,2 M ), kasvaneen synnytystoiminnan lisäresursointi, po tilas va kuu tuk sen lisävaraus sekä H-Seitsikon vuokrien kir jaa mis käytän nön muutos, jää bruttomenojen muutos plus-miinus nolla ta solle. Toiminnallisesti ja samalla euromääräisesti suurin kasvu tapahtui en si hoi dos sa, jossa siirryttiin päätetyn palvelutasopäätöksen mu kaiseen laajennettuun valmiuteen. Samalla sairaanhoitopiirin omien ensi hoi to yk si köi den ja henkilöstön määrä kasvoi. Ostopalveluna hoidet tiin ainoastaan Reisjärven, Kannuksen ja Perhon ase ma paik kojen mukainen valmius. Muilta osin ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirin omak si toi min nak si. Ensihoitoon eriytetty nettokustannus kasvoi

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 21 van han pal ve lu ta so pää tök sen aikaisesta 2 M :n tasosta 4,2 M :n ta soon. Sa mal la kuitenkin ensihoidon hoitotaso laajeni ja välitön valmius ai ka lisääntyi, potilaan kohteessa hoidon osuus toiminnasta kas voi ja eri kois sai raan hoi toon johtaneiden päivystyskäyntien määrä vä he ni, kent tä joh to ver kos ton ja valmiussiirtojen avulla ambulanssien saa vu tet ta vuus eri puo lil la maakuntaa parani. Ensihoidon oman toimin nan yksikkö vä hen si myös erikoissairaanhoidossa ja pe rus tervey den huol los sa lai tos ten välisiin siirtoihin käytettyjä ulkoisia os topal ve lu ja ja ensihoidon kus tan nuk siin kohdentui sisäisinä erinä kiintei den kustannusten vyö ry tyk siä, jotka muussa tilanteessa olisivat jää neet muiden eri kois sai raan hoi don yksiköiden kustannuksiksi. Ko vis ta eurokasvuista huo li mat ta ensihoidon kustannuskasvu jä senkun ta las ku tuk ses sa voitiin lo pul ta lähes kattaa erikoissairaanhoidon mui den osa-alueiden sääs töil lä. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja pe rus pal ve lu kun ta yh tymäl lä on erityispiirteenään laaja palvelualue myös oman jä sen kunta-alu een sa ulkopuolella. Kalajokiseudun ja Kallion sekä muiden sopi mus kun tien potilaiden lisäksi yhä useampi keskussairaalan potilas tu lee Pietarsaaren seudulta. Tuotetuista palveluista keskimäärin % koh dis tuu jäsenkuntien ulkopuolelta tuleville potilaille (avohoi to osuus noin 13% ja vuodeosastohoito noin 20,5,%). Eri kois sairaan hoi don myyntituloista (pl ensihoito) jäsenkuntien ulkopuolelta tulee 16,5 % kuntamaksutuotoista. Jäsenkuntien ulkopuolinen myynti on kasvanut + 1,5 % edellisvuodesta, miltä osin budjettitavoite to teutui suunniteltuna kasvuna. Jäsenkuntien ulkopuolinen myynti on kun ta yh ty män toi min nan ja talouden kannalta oleellinen kysymys. Laa ja palvelualue on mahdollistamassa keskussairaalan toiminnan päi vys tä vä nä sai raa la na alueen potilaille. Talousarviovuoden aikana tehtiin myös lisätalousarviopäätöksiä. Laa je ne van synnytystoiminnan tarvetta varten hyväksyttiin käyt tö talou teen vakanssilisäyksiä varten (valtuusto , 8) :n suuruinen lisämääräraha sekä korotettiin samalla summalla kuntien palvelumaksutuottoja. Lisätalousarvion jälkeen käyt tö ta lous meno jen kokonaismääräraha oli Toteuma ti lin pää tökses sä on (toteumaprosentti 99 %). Investointimäärärahoihin hyväksyttiin (valtuusto , 34) yh teen sä euron suuruinen lisämääräraha, jolla katettiin kahden ensihoitoyksikön liiketoimintakaupat sekä varauduttiin uuden toimin nan edellyttämiin investointihankintoihin. Kokonaisuutena in vestoin ti mää rä ra ha oli hieman edellisvuotta pienempi, 7,2 M ja käyttö to teu tui 5,9 M (toteumaprosentti brutto 82 % brutto).

11 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 21 TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,3 Maksutuotot , ,4 Tuet ja avustukset , ,4 Muut toimintatuotot , ,5 Yhteensä , ,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,2 Asiakaspalv ostot piirin ulkop , ,5 Muut palvelujen ostot , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 Muut kulut , ,0 Yhteensä , ,0 KÄYTTÖKATE , ,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KU- LUT Rahoitustuotot , ,4 Rahoituskulut , ,5 Yhteensä , ,6 VUOSIKATE , ,4 POISTOT , ,6 TILIKAUDEN TULOS ,3 Poistoeron muutos Rahastojen muutos Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS ,0 Tässä kokouksessa hallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätös- ja toi minta ker to mus luon nok sen sekä ohjeistaa valmistelijoita sen jat ko valmis te lus sa. Toimintakertomus täsmentyy seuraavaan ko kous kä sit telyyn mennessä. Tilinpäätöksen jatkovalmistelussa tullaa lisäksi huomioi maan tilintarkastajien esittämät mahdolliset muutosvaatimukset. Tilinpäätös- ja toimintakertomusluonnos, joka on kokousedustajilla käy tet tä vis sä oheismateriaalina, esitellään kokouksessa. Kts tarkem min luonnos. Talousjohtajan esitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi erikoissairaanhoidon tilinpäätöksen ja ti lin pää tös kerto muksen valmistelutilanteen sekä näitä koskevan asia kir ja luon nok sen se kä oh jeis taa tar vit taessa ti lin pää tök sen laadin nan jat ko val miste lus sa.

12 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 21 Tilinpäätös ja tilinpäätöskertomus tuodaan hallituksen päätettä väk si pidettävässä kokouksessa. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Jaana Kallio saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.25.

13 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 22 VAKUUTUSKAUSIEN POTILASVAKUUTUSMAKSUIHIN LIITTYVÄ LAINA Hallitus 22 Valmistelu: talousjohtaja Potilasvakuutuskeskus on päivätyllä kirjeellään lähettänyt va kuu tus kau sien potilasvakuutusmaksuja koskevan velka kir jan allekirjoitettavaksi. Laina käsittää potilasvakuutussopimuksen mukaisen ole van vakuutusmaksun. Sillä katetaan lainanantajan po ti las va kuutuk ses ta vakuutuksenottajakohtaisella täysomavastuuperiaatteella kor vat ta vis ta vuosina sattuneista vahingoista jäl keen maksettavat korvaukset jakojärjestelmäkorvauksia lukuun otta mat ta. Jakojärjestelmään sisällytettäviä eriä ovat mm. in dek si ko rotuk set. Vastuuvelan vaihtelusta johtuen lainan määrä tarkistetaan vuo sit tain. Velkakirjan mukainen lainan määrä on Kuntayhtymän ai kai sem pi potilasvakuutuslainan velkakirja ( ) nollautuu esil lä olevan velkakirjan tultua allekirjoitetuksi. Syksyllä 2014 Potilasvakuutuskeskus ilmoitti jo edellisvuodenkin korkeaa tasokorotusta merkittävästi suuremmasta korotustarpeesta vuo den 2014 varaukseen ja velkamäärään. Velan määrä on ko honnut viime vuosina uudelle tasolle. Vuonna 2012 lainamäärä oli 4,1 M. Vuonna 2013 velan määrä kohosi tasolle 5,6 M. Vuodelle 2014 ko ro tus ta perusteltiin vammaispalvelulain mukaisilla uusilla vastuilla, joi ta ei aiemmin oltu huomioitu potilasvakuutuksen velan mää räy tymi ses sä. Valtakunnallisella tasolla käydystä neuvottelusta huo li matta velan määrä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä nousi 8,3 M :n tasolle. Koko maassa potilasvakuutuksen vastuiden määrä sairaan hoi to pii reis sä nousi noin 180 M. Korotustarve on ristiriitainen po ti las va hin ko mää rien vähennyttyä Keski-Pohjanmaan sai raan hoi topii ris sä viime vuosina merkittävästi. Kirjanpitolain mukaan kuntayhtymän taseeseen sisältyy pakollisena va rauk se na potilasvakuutusmaksuvastuu, jota on vuosittain tar kistet tu tilikauden tuloksesta potilasvakuutusvastuuvarauksen muu toksel la. Kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen mukaisesti kokonaisvelan mää räs tä on vuoden 2014 tilinpäätöksessä pakolliseen varaukseen kir jat tu noin 6,9 M :n varaus ja 1,4 M osuus on esitetty ti lin päätök sen vastuina liitetiedoissa. Liite A 22, Velkakirja Toimitusjohtajan esitys:

14 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 22 Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen velkakirjan edellyttäen, että ai kaisem pi velkakirja mitätöidään. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet VAKUUTUSKAUSIEN POTILASVAKUUTUSMAKSUIHIN LIITTYVÄ VELKAKIRJA

15 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 23 HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT Hallitus 23 Valmistelu: hallintoylihoitaja, henkilöstöjohtaja Ensihoitopäällikkö esittää ensihoitokeskuksen lähihoitajan vakanssin nro 949 nimikkeen muuttamista sairaanhoitajaksi. Kuntayhtymän hallitus on palvelutasopäätöksessä mää ri tel lyt, että tiettyjen yksiköiden taso nostetaan perustasolta hoito ta sol le. Tämä yhdessä päivystystoiminnan lakimuutosten kanssa edel lyt tää ajan kuluessa vakanssipohjan tarkistamista siten, että hen ki lös tö ra ken ne muotoutuu sairaanhoitajapainotteiseksi. Toimessa oleva henkilö on saanut sairaanhoitajan opinnot pää tökseen ja hyväksyy muutoksen. Hallintoylihoitajan esitys: Hallitus hyväksyy nimikemuutoksen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Roy Sabel poistui asian käsittelyn aikana klo

16 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 24 SIVUTOIMI-ILMOITUS / ELINA KYKYRI Hallitus 24 Valmistelu: johtajaylilääkäri Puheterapautti Elina Kykyri tarjoaa puheterapiaa toiminimellä Oiva-puheterapia- ja koulutuspalvelu Elina Kykyri vuodesta 2015 alkaen sekä tekee opetustyötä. Sivutyö tapahtuu työajan ulkopuolella. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi sivutoimi-ilmoituksen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 25 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallitus 25 Valmistelu: toimitusjohtaja Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan, johtajaylilää kärin ja hallintoylihoitajan viranhalti ja pää tök set ajal ta Oheisma te ri aa li na päätös luettelot esi tys listan lä het tä mi seen men nessä teh dyis tä pää tök sistä. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä johtaville viranhaltijoille dele goidun päätös vallan puitteissa tehtyjen päätös ten tiedoksiannon. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 26 TIEDOKSI / MUUT ASIAT Hallitus 26 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: 1. Informaatiota KokkoPesu Oy:n toiminta- ja taloustilanteesta (henkilöstöjohtaja Eija Heikkilä) 2. Kokkolan uuden terveyskeskussairaalan suunnittelutilanne 3. Pekka Nurmen tekemä esitys, että seuraavaan kokoukseen tuodaan esitys, miten henkilöstöä muistettaisiin hyvän tuloksen perusteella. Keskustelua palautteen järjestämisen vaihtoehdoista. 4. Oulun Sote kokouksen kommentointia. 5. Toukokuun valtuuston kokous ja suunnitteluseminaari siirretään uuteen ajankohtaan puheenjohtajan kanssa myöhemmin sovittavan päivän mukaisesti. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Pekka Nurmi poistui asian käsittelyn aikana klo

19 PÖYTÄKIRJA 2/ KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTY MÄ Hallitus/valtuusto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksen hakukiellot Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa teh dä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Pykälät 20-21, 24, 26 Päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. HallintolainkäyttöL. 5 :n/muun lainsäädännön mukaan valitusta ei saa teh dä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toi menpiteet suorittamista. Pykälät Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisu vaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Pykälät 18-19, 22-23, 25 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Hallitus Mariankatu KOKKOLA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis ta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämi sestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodis tukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on te kijän al-

20 PÖYTÄKIRJA 2/ lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusvi ranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muk-sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikai suvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Pykälät Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus PL VAASA Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laa tijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnume ro, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valitta jan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäl jennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on lii tettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamie hen on liitettävä tar vittaessa valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähe tin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Sivu 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Hallitus Aika klo 08:00-09:45 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 153 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 154 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2014

Tilinpäätöskertomus 2014 Tilinpäätöskertomus 2014 Hallitus hyväksynyt 30.3.2015 Valtuusto hyväksynyt xxx SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2014... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 KATSAUS VUOTEEN 2014... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA -

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA - KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 27.04.2015 klo 15:00-16:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 16:30-16:52 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 90 Vuoden 2014 tilinpäätös 187

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Perusturvalautakunta AIKA 18.11.2014 kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot