Haapankangas III vaikutusten arviointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haapankangas III vaikutusten arviointi"

Transkriptio

1 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy

2 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto Hankkeen kuvaus Hankkeen sisältö Tavoitteet Yleiset tavoitteet Hankkeesta vastaavan tavoitteet Hankkeen vaihtoehdot Kaavallinen suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava ja Asemakaava Muut selvitykset ja suunnitelmat Vaikutusalue ja sen määrittely Kaupallisten palveluiden nykytila ja ostovoima Kaupallisten palveluiden nykytila I Vaikutusalue Haukipudas II vaikutusalue Oulun seutu Alueen väestö, ostovoima ja asiakaspotentiaali Väestö Vaikutusalueen asukkaiden ostovoima Hankkeen vaikutusten arviointi Kaupan palveluverkko ja ostovoiman siirtymät Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset maisema- ja taajamakuvaan sekä imagotekijöihin Vaikutukset asiointiliikenteeseen Vaikutukset asukkaiden arkielämään Vaikutukset luonnonympäristöön Vaikutukset työllisyyteen Kunnallistaloudelliset vaikutukset Hankkeen toteuttaminen kaupallisessa palveluverkkosuunnitelmassa esitetyllä tavalla (VE0+) Vaihtoehto VE Yhteenveto (VE1) Lähteet... 24

3 Johdanto Tässä selvityksessä arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla vähittäiskaupan suuryksikön vaikutuksia Haukiputaan Haapakangas III alueella. Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa kaikkea yli 2000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäistavarakaupan myymälää. Asemakaavan salliman suuryksikön koko on korkeintaan m 2, josta päivittäistavaramyyntialaa on korkeintaan 2000 m 2. Tämä arviointi perustuu aikaisempiin selvityksiin, Tilastokeskuksen ja Haukiputaan kunnan toimittamiin tilastotietoihin sekä aineistosta tehtyihin paikkatietoanalyyseihin. Arviointi suoritetaan Ympäristöministeriön laatiman Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvitys ja arviointi -oppaan mukaisesti. 2. Hankkeen kuvaus 2.1 Hankkeen sisältö Kaupallisten vaikutusten arvioinnin tavoitteena on selvittää täyttääkö suunniteltu hanke valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut vaatimukset palveluiden saatavuuden suhteen. Selvityksen laatiminen tapahtuu käyttäen ohjeena Ympäristöministeriön opasta Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on tavoitteena kehittää suuryksiköiden sijoittumisen ohjausta kestävän yhdyskuntakehityksen ja palveluiden saatavuuden turvaamiseksi. Pyrkimyksenä on etenkin vahvistaa kaupunkien ja kuntien keskustoja monipuolisina palvelukeskuksina ja turvata kohtuulliset päivittäistavarakaupan palvelut asuntoalueilla. Uudistetussa laissa todetaan, että Vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu (MRL 71C) Työ jakaantuu lähtökohtien arviointiin ja vaikutusten arviointiin. Lähtökohtien arvioinnissa selvitetään hankkeen perustiedot kuten: - kokonaiskerrosala sekä sen jakaantuminen päivittäistavarakaupan, erikoistavarakaupan ja muiden palveluiden kesken - asiakas- ja myyntitavoitteet ja kaavailtu valmistumisajankohta - hankkeen toteuttamismahdollisuudet ja sopivuus kunnan tavoitteisiin - hankkeen suhde keskuksiin ja palveluverkkoon kunnassa/seudulla - ostovoima ja sen kehitys kunnassa ja seudulla Lähtökohtien arvioinnin jälkeen arvioidaan hankkeen vaikutukset: - ostovoiman siirtymiin ja kaupan palveluverkkoon - yhdyskuntarakenteeseen (palveluverkko, rakentaminen, keskusten väliset suhteet) - taajamakuvaan (vaikutukset kunnan imagoon, myymälän sopivuus ympäristöönsä, keskustan ulkopuolisen myymälän vaikutus keskustaan kauppapaikkana)

4 4 4 - asiointimatkaliikenteeseen lähialueella ja koko vaikutusalueella (muutokset matkamäärissä, kokonaisliikennesuoritteessa, liikenteen melussa ja päästöissä, mahdollisuudet kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen käyttöön jne.) - kunnallistalouteen (välittömät/välilliset tulot ja menot) - ihmisten arkielämään (palveluverkon muutosten vaikutus asukkaiden arkielämään, saavutettavuuteen, väestöryhmiin, asiointitapahtuman tärkeyteen, tyytyväisyyteen asuinympäristöön, elinolosuhteisiin jne.) - työllisyyteen (myymälän rakentamisvaiheessa ja myymälän toimintavaiheessa) Lähtökohtien arviointi Hankkeen sopivuus kunnan ja seudun tavoitteisiin Hankkeen toteuttamismahdollisuudet Hankkeen suhde keskuksiin ja palveluverkkoon Hankkeen vaihtoehdot (sijainnissa ja toteuttamisessa) Ostovoima ja sen kehitys kunnassa ja seudulla Vaikutusten arviointi Ostovoiman siirtymä Yhdyskuntarkenne Kaupunkikuva Asiointiliikenne Kunnallistalous Kuluttajien elämä Asukkaiden arkielämä Työllisyys Kunnassa ja seudulla Palveluverkko, rakentaminen ja keskukset Imago kauppapaikkana ja fyysinen kaupunkikuva Liikennesuoritteet ja -kustannukset, päästöt ja melu Tulot ja menot sijainti- ja naapurikunnissa Hintaetu ja matkakustannukset Palveluiden saavutettavuus ja sosiaaliset vaikutukset Rakentamisvaiheessa ja toimintavaiheessa Vaikutusten tarkastelu näkökulmittain (kunta, asiakas, kauppa jne.) Kuva 1. Kaupallisten vaikutusten arvioinnin eteneminen 2.2 Tavoitteet Yleiset tavoitteet Yhteiskunnan kannalta hankkeelle asetettavat valtakunnalliset, seudulliset ja alueelliset tavoitteet määräytyvät maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaan, jolloin keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvat yksiköt ovat erityisen huomion kohteena. Alueiden käyttö ja rakentaminen tulee järjestää niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on aina selvitettävä sen toteuttamisen vaikutukset (MRL 9 ). Selvitysvelvollisuus koskee kaikkia kaavatasoja: maakuntakaavaa, yleiskaavaa ja asemakaavaa. Silloin kun kaavassa varataan alueita vähittäiskaupan suuryksiköille, tulevat niiden vaikutukset selvitettäväksi kaavan laatimisen yhteydessä.

5 5 5 Tämä hanke edellyttää asemakaavan muutosta, minkä prosessin edellyttämällä tavalla hankkeen vaikutuksia on tutkittava ja arvioitava (MRL 9 ). Vaikutusten selvittämisestä on annettu tarkempia säännöksiä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA 1 ). Vaikka arviointi on asemakaavamuutoksen edellyttämä taustaselvitys, on varmistettava, että hanke ei ole myöskään maakuntakaavan tai yleiskaavan periaatteiden vastainen. Tässä mielessä kyseisen hankkeen näkökulmasta voidaan nostaa esille: - yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys - olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö - palveluiden saatavuus - mahdollisuudet tasapainoiseen elinympäristöön - kuntien elinkeinoelämän toimintaedellytykset Uudistettu maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa vähittäiskaupan suuryksiköille lisäksi erityiset sisältövaatimukset jo maankunta- ja yleiskaavatasolle. Lain mukaan on katsottava, että: 1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haittavaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen; 2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä; sekä 3) suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. (MRL 71b) Hankkeesta vastaavan tavoitteet Haukiputaan kunnan tavoitteena on selvittää mahdollisuudet laatia Haapakangas III alueelle asemakaava, joka mahdollistaa kaupan suuryksikön rakentamisen. Tavoitteena on arvioida suuryksikön vaikutukset sekä Haukiputaan kunnassa että naapuri kunnissa ja mahdollisesti muualla Oulun seudulla. Kunta toivoo yksikön rakentamisen parantavan osaltaan kuntalaisten ostosmahdollisuuksia omassa kunnassa ja vähentää tätä kautta ostovoiman siirtymää naapurikuntiin. Uuden yksikön ei myöskään toivota heikentävän keskustan vetovoimaa. Alueelle mahdollisesti tulevan toimijan tavoitteena on kehittää liiketoimintaansa myymälän rakentamisella ja tarjota asiakkaille entistä parempia ja laajempia valikoimia etenkin erikoistavarakaupassa Hankkeen vaihtoehdot Hankkeen nollavaihtoehtona (VE 0 +) on nykyisen seudullisen kauppapaikkaselvityksen mukainen liikerakentaminen. yht m 2 Vaihtoehto 1 (VE 1) on että suuryksikkö toteutetaan suunnitellun kokoisena suunnitellulle paikalle. Suuryksikkö toteutetaan 5000 m 2 kokoisena, josta päivittäistavarakauppaa on n m 2 Lisäksi tutkitaan seuraavien vaihtoehtojen vaikutukset. VE0+ Suuryksikkö toteutetaan seudullisessa kauppapaikkaselvityksessä esitetyn kokoisena (päivittäistavarakauppaa 3000 m 2, ei erikoistavarakauppaa) VE2 Suuryksikkö toteutetaan 5000 m 2 kokoisena, josta päivittäistavarakauppaa on 1000 m 2

6 6 6 Muina mahdollisina vaihtoehtoina olisi voitu tarkastella koko myymälän sijoittamista jonnekin muualle (esim. Kirkonkylän keskustaan, Oulun kaupunkiin tai muualle Oulun seudulle). Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi Haukiputaan keskustassa ei ole juurikaan tilaa suurelle erikoistavarakaupalle, tilaa vievästä kaupasta puhumattakaan. 2.3 Kaavallinen suunnittelutilanne Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava - Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan mukaan Oulun kaupunkiseudun kaupunki-, kunta- ja aluekeskuksiin voidaan sijoittaa seutua palvelevia vähittäiskaupan suuryksikköjä, jotka tulee sijoittaa siten, että ne tukevat yhdyskuntarakennetta ja ovat hyvin kevyt- ja joukkoliikenteen saavutettavissa. MRL 114 mukaisten vähittäiskaupan suuryksiköiden rakentaminen on mahdollista maakuntakaavan keskustatoimintojen alueilla. Sellaisiksi tulkitaan C- ja ca -merkinnät. (Maakuntakaavaan on merkitty lisäksi kohdemerkinnällä ac Haukiputaan Kello, mutta tämä Paikalliskeskuksen merkintä ei ole keskustatoimintojen merkintä, joten se ei sisällä seudullisen tason vähittäiskaupan suuryksikön sijoitusmahdollisuutta) - Seutua palvelevilla vähittäiskaupan suuryksiköillä tarkoitetaan hypermarketteja, suuria supermarketeja ja kauppakeskuksia. Käytännössä seudullisesti merkittävän yksikön, joiden sijoittumista on tarpeen maakuntakaavalla ohjata, kerrosalan alaraja on noin m2. - Maakuntakaavan mukaan sellaisia kauppakeskuksia, joilla ei ole seudullisia vaikutuksia, voidaan sijoittaa muihinkin taajamiin ja ohjata kuntakaavoituksella, vaikka yksikön koko ylittäisikin laissa määritellyn 2000 m2 rajan. - Kuva 2. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta

7 Yleiskaava ja Asemakaava Oulun seudun yleiskaava Oulun seudun yleiskaavassa alueelle ei ole esitetty vähittäiskaupan suuryksikköä. Kuva 3. Ote Oulun seudun osayleiskaavasta Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaava Seudun yleiskaavan hyväksymisen jälkeen haukiputaalla on laadittu Kirkonkylän osayleiskaava Kv hyväksyi , joka korvaa omalta alueeltaan seudun yleiskaavan - Haukiputaan Kirkonkylän yleiskaavassa alue on merkitty kaavamerkinnällä (P) eli palvelujen ja hallinnon alue. Merkinnässä ei ole mainintaa vähittäiskaupan suuryksiköstä.

8 Kuva 4. Ote Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaavasta - Nykyinen asemakaava - nykyisessä asemakaavassa aluetta ei ole kaavoitettu. Asemakaava laajennetaan ja alueelle laaditaan kaupan suuryksikön mahdollistava asemakaava Muut selvitykset ja suunnitelmat Oulun seudulle on valmistunut kaupallinen palveluverkkosuunnitelma vuonna Palveluverkkosuunnitelmassa on esitetty ostovoiman ja väestön kasvuun perustuvia arvioita liiketilan lisätarpeelle. Haukiputaan osalta vähittäiskaupan laskennallinen lisätilan tarve on vuoteen 2030 mennessä yhteensä m 2, josta erikoiskaupan osuus on m 2 ja pt-kaupan osuus 6300 m 2. Selvityksessä on laskettu myös vähittäiskaupan optimimitoitus, joka perustuu selvitystyötä varten laaditun kehittämisvaihtoehdon 1 "Keskustojen vetovoimaa vahvistetaan" mitoitukseen, jota on täydennetty vastaamaan Oulun seudun kysynnän kasvua. Optimimitoitus antaa raamit liiketilan lisärakentamiselle kunnittain. Kunnat voivat raamien sisällä ohjata kaupan sijoittumista ja yksittäisten hankkeiden mitoitusta määriteltyjen tavoitteiden ja sijoittumisperiaatteiden mukaan. Optimimitoitus Haukiputaalla on selvityksen mukaan yhteensä m 2, josta erikoiskaupan osuus on m 2 ja pt-kaupan osuus 7000 m 2. Päivittäistavarakaupan optimimitoitus vastaa selvityksen mukaan oman väestön kysyntää. Erikoiskaupan optimimitoitus ei vastaa laskennallista lisätarvetta. Haukiputaalta asioidaan tulevaisuudessakin osittain kunnan ulkopuolella, pääosin Oulussa. Haukiputaan keskustaan ei ole mahdollista sijoittaa laskennallisen lisätarpeen mukaista liikerakentamista. Keskustan ohella kaupan alueita ovat Haukiväylä ja Kellonväylä. Haukiväylän alueelle selvityksessä esitetään yksinomaan päivittäistavarakauppaa 3000 k-m 2. Erikoistavarakauppa esitetään sijoitettavaksi Kirkonkylän keskustaan ja Kellonväylän alueelle.

9 9 9 Kuva 5. Ote palveluverkkosuunnitelmasta (Lähde: Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030)

10 Vaikutusalue ja sen määrittely Mitä suuremmasta kaupan yksiköstä on kyse, sitä laajemmalle maantieteelliselle alueelle sen vaikutukset ulottuvat. Suunnitellun suuryksikön vaikutuksia käsitellään tässä yhteydessä kolmella eri vaikutusalueella. Näitä ovat myymälän lähiympäristö, Haukiputaan kunta ja Oulun seutu Ensisijaisena vaikutusalueena eli lähivaikutus-alueena on Haukiputaan kunta. Lähivaikutusalueelle kohdistuvat pääosa liikenteellisistä vaikutuksista, kaupunkikuvalliset ja maisemalliset vaikutukset sekä välittömät ympäristövaikutukset. Suuryksikön toteuttamisen arvioidaan aiheuttavan vaikutuksia liikenteeseen lähinnä myymälän lähiliittymissä. Toissijainen vaikutusalue muodostuu Oulun seudusta. Toissijaisella vaikutusalueella hankkeella voi olla vaikutuksia seudulliseen palveluverkkoon, ostovoiman siirtymiin, yhdyskuntarakenteeseen sekä kunnallistalouteen ja työllisyyteen. 3. Kaupallisten palveluiden nykytila ja ostovoima 3.1 Kaupallisten palveluiden nykytila I Vaikutusalue Haukipudas Päivittäistavarakaupan palvelutarjonta on Haukiputaalla asukkaiden tarpeisiin nähden vähintäänkin kohtuullinen. Kirkonkylällä on paras pt-kaupan tarjonta. Keskustaajamassa on S-Market, K-market ja Valintatalo ja Lidl sijaitsee Haukiväylän ja Haukiputaan tien liittymän läheisyydessä. Kellon taajamassa on myös sekä K- että S-ryhmän myymälä. Päivittäistavaramyymälöiden lisäksi päivittäistavaroita myydään laajan tavaravalikoimanmyymälöissä (ns. halpahalleissa), kioskeissa ja huoltoasemilla. Haukiputaalla merkittävin ns. halpahallimyymälä on Säästökuoppa, joka sijaitsee Kunnan keskustaajaman ja Kellon taajaman välillä. Päivittäistavarakaupan kerrosala Haukiputaalla on k m2 ja myyntitehokkuudeltaan kunnan myymälät olivat koko maan ja Oulun seutua alhaisempia. Oulun seudun palveluverkkoselvityksen mukaan alhainen myyntitehokkuus puolestaan on yleensä merkki päivittäistavarakaupan ylimitoituksesta ja kireästä kilpailutilanteesta. Erikoistavarakaupan palveluita Haukiputaalla on kohtalaisen paljon, vaikka etäisyys maakuntakeskukseen Ouluun on suhteellisen lyhyt. Eri toimialoilla on yleensä useita liikkeitä, mikä ylläpitää kilpailua myös kunnan sisällä. Kaupat ovat keskittyneet lähinnä Haukiputaan kirkonkylään, jossa on kohtalainen valikoima erikoisliikkeitä. Myös Kellon keskustassa on jonkin verran erikoistavarakaupan palveluita. Huolimatta kohtalaisen runsaasta palvelutarjonnasta kunnan ostovoiman siirtymä on negatiivinen erityisesti erikoistavarakaupassa. Oulun seudun palveluverkkoselvityksen (2010) mukaan Haukiputaan vähittäiskaupan (päivittäis- ja erikoistavarakauppa) ostovoimasta osa siirtyy kunnan ulkopuolelle, lähinnä Ouluun. Erikoistavarakaupassa ostovoiman siirtymä on -36% ja Pt-kaupassa ostovoima on lähes tasapainossa, siirtymä on -1%. Merkittävä osa Oulun kaupallisiin palveluihin kohdistuvasta ostovoimasta realisoituu työmatkojen yhteydessä. Päivittäistavarakaupan ostovoima suuntautuu pääasiassa Ouluun. Haukipudas saanee lisäksi jonkin verran päivittäistavarakaupan ostovoimaa pohjoisesta Iin kunnasta.

11 11 11 Kuva 6. Erikoistavarakauppaa Haukiputaalla II vaikutusalue Oulun seutu Valtaosa vaikutusalueen erikoistavarakaupasta sijaitsee Oulussa. Oulun seudulla on kaikkiaan 659 erikoistavarakaupan myymälää, joista 448 on Oulun kaupungissa. Paras palvelutarjonta on Kempeleessä, johtuen erityisesti kauppakeskus Zeppelinin voimakkaasta tarjonnasta. Haukiputaalla erikoistavarakaupan tarjontaa on runsaasti mm. rautakaupassa.. Vaikutusalue Huoneka lukauppa Muu tilaa vaativa kauppa Alkot, apteekit ym. Kodinko nekauppa Rautakauppa Muotikauppa Tietotekninen erikoiskauppa. Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yht Vaikutus- alue I Vaikutus- HAUKIPUDAS OULUN SEUTU YHT alue II OULU Muut seudun kunnat pl. Oulu ja Haukipudas Alueen väestö, ostovoima ja asiakaspotentiaali Kaupan vaikutusten arvioinnissa keskitytään arvioimaan ostovoimaa ja asiakaspotentiaalia vaikutusalueella asuvan väestön ja kulutuksen kasvun pohjalta.

12 Väestö Asukkaat Vuoden 2010 lopussa Haukiputaalla asui asukasta (Tilastokeskus 2011). Väkiluku nousi edellisvuodesta 218 asukkaalla eli 1,2 prosenttia. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Haukiputaan väkiluku tulee kasvamaan 17,1 prosenttia ( asukkaaseen) vuoteen Vaikutusalueella II asukkaita oli vuonna , joista valtaosa Oulussa ( asukasta). Ennusteen mukaan väkiluku tulee alueella kasvamaan vuoteen 2020 mennessä asukkaaseen (+12,5 %). Väestön kasvun ennustetaan olevan selvästi suurempaa muualla seudulla kuin Oulun kaupungissa. Tässä ei kuitenkaan ole huomioitu tulevia kuntaliitoksia. Vuonna 2013 Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-ii yhdistyvät uudeksi Oulun kaupungiksi. Taulukko 1. Vaikutusalueiden väkiluvut ja väkilukuennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Vaikutusalue Vaikutus- Muutos % Muutos % alue I Vaikutus- HAUKIPUDAS , ,0 OULUN SEUTU YHT , ,5 alue II OULU , ,5 Muut seudun kunnat pl. Oulu ja Haukipudas , ,83 Haukiputaan kunnassa väestö on keskittynyt taajamiin ja taajama-aste on 94,4. Eli kyse on hyvin kaupunkimaisesta tosin pientalovaltaisesta kunnasta. Tämä näkyy erittäin hyvin kuvassa 7a, jossa väestön määrä esitetään väripinta ja 3D mallina, jossa pinnan värillä ja korkeudella havainnollistetaan väestön sijoittuminen ja määrä. Kunnan väestö on sijoittunut tiiviisti taajamiin pääasiassa valtatien 4 länsipuolelle. Haja-asutusta on kunnassa erittäin vähän. Martinniemi Asemakylä Kirkonkylä Kello Kuva 7a. Väestön sijoittuminen Haukiputaalla (interpoloitu ja 3d mallinnettu 250 m*250m ruutuaineistosta)

13 13 13 Kilometrin säteellä nykyisestä suuryksiköstä asuu noin 1600 asukasta, kolmen kilometrin säteellä asuu jo noin 7000 asukasta. Lähimmät kaupan yksiköt ovat Lidl ja Säästökuoppa, jotka ovat kilometrin säteellä suunnitellusta yksiköstä (Kuva 7b) Tuleva suuryksikkö Nykyinen pt-myymälä Kuva 7b. Nykyiset päivittäistavaraa myyvät myymälät ja väestön sijoittuminen tulevan suuryksikön ympärillä Seuraavan kymmenen vuoden aikana Haukiputaalle on tarkoitus rakentaa uusia asuntoja n kappaletta ja uusia asukkaita näihin on tulossa noin Asuntorakentaminen keskittyy nykyisten asuntoalueiden lähelle tuleville uusille asuntoalueille. Täysin uusi asuinalue on tulossa Kellonväylän varteen valtatien 4 itäpuolelle.(kuva 9.) Suunnitellun yksikön välittömään läheisyyteen Haapakangas III alueelle on tulossa noin 200 uutta asukasta.

14 14 14 Kuva 8. Asuntoalueiden rakentaminen Haukiputaalle v Elinkeinot ja työllisyys Elinkeinorakenteeltaan Haukipudas on palveluvaltainen. Palveluissa työskentelee 67,4% työvoimasta, jalostuksen osuus on 29,2% ja maa- ja metsätaloudessa 1,3% työvoimasta. Kunnassa on noin 808 yritysten toimipistettä ja kaiken kaikkiaan kunnassa on noin 4200 työpaikkaa. Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä on 37%. Työttömyysaste oli vuoden 2009 lopussa 15,1%. (Lähde Tilastokeskus)

15 Vaikutusalueen asukkaiden ostovoima Asukkaiden ostovoimaa voidaan arvioida henkilökohtaisten kulutuslukujen perusteella. Kulutusluvut kertovat kuinka paljon yksi henkilö kuluttaa keskimäärin vuodessa vähittäiskauppaan. Alueen ostovoima saadaan laskettua kertomalla kulutusluku väestömäärällä. Kulutusluvun ennustetaan kasvavan yleisen ostovoiman kasvun myötä päivittäistavarakaupan osalta 1 % vuodessa ja erikoistavarakaupan osalta 2 % vuodessa. (vuoden 2015 jälkeen 1,5%) Erikoistavarakauppa Erikoistavarakauppaan kohdistuvaa ostovoimaa on arvioitu keskimääräisten kulutuslukujen avulla. Tässä selvityksessä on käytetty erikoistavarakaupan ostovoimalukuina samoja lukuja kuin Oulun seudun palveluverkkoselvityksessä (v ostovoima, 2082 /asukas/v. ja vuonna 2020, 2538 /asukas/v). Erikoistavarakauppaan kohdistuva ostovoima jakaantuu seuraavan kuvan mukaisesti. Kuva 9. Erikoistavarakaupan ostovoiman jakaantuminen Ensisijaisen vaikutusalueen eli Haukiputaan kunnan erikoistavarakaupan ostovoima oli vuonna milj. Vuoteen 2020 mennessä Haukiputaan asukkaiden erikoistavaran ostovoiman ennustetaan kasvavan noin 56,1 miljoonaan euroon (Tilaa vievä kauppa mukaan lukien ostovoima Haukiputaalla kasvaisi vuoteen 2020 mennessä peräti 80,7miljoonaan euroon). Tämä tarkoittaa, että laskennallinen lisätilan tarve erikoistavarakaupalle Haukiputaalla olisi vuoteen 2020 mennessä kem 2. Tämä jakautuu siten, että tilaa vievän kaupan tarve olisi 4500 kem 2 ja muun erikoistavarakaupan tarve 9500 kem 2. (Oulun seudun palveluverkkosuunnitelmassa on arvioitu laskennalliseksi lisätilan tarpeeksi vuoteen 2030 mennessä erikoiskaupalle yhteensä kem 2, josta tilaa vievälle kaupalle 9200 kem 2. Nämä luvut ovat linjassa noiden lukujen kanssa) Toissijaisella vaikutusalueella eli koko Oulun seudulla kaikkeen erikoistavarakauppaan kohdistuva ostovoima oli vuonna 2010 n. 652 miljoonaa euroa, jonka lisäksi alueelle tuovat ostovoimaa ulkopaikkakuntalaiset. Koko Oulun seudun väestön erikoistavarakaupan ostovoiman ennustetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä lähes 300 miljoonalla eurolla.

16 16 16 Päivittäistavarakauppa Päivittäistavarakaupassa Haukiputaan kunnan ostovoiman arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä 56,8 miljoonaan euroon vuoden miljoonasta eurosta. Päivittäistavarakaupan ostovoiman kasvu perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja yksityisen kulutuksen kasvuarviona käytettiin päivittäistavarakaupassa 1 %/vuosi ja erikoiskaupassa 2 %/vuosi. Tämä tarkoittaa, että laskennallisesti Haukiputaalle tarvittaisiin päivittäistavarakaupan myyntialaa vuoteen 2020 mennessä noin 3100 kem2. Tämä arvio perustuu siihen, että tavoitteena on nykyisen kaltainen tilanne, jossa Haukipudas päivittäistavarakaupan ostovoimasiirtymä on kutakuinkin tasapainossa. Kuten Oulun seudun palveluverkkoselvityksessä niin tässäkin selvityksessä arvioitu tilantarve kuvaa liiketilan lisätarpeen suuruusluokkaa tilanteessa, jossa kaikki ostovoiman kasvu kohdistuu uusperustantaan. Käytännössä osa ostovoiman kasvusta kohdistuu nykyisten yritysten myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa. Toisaalta myymäläkannan poistuma lisää liiketilan tarvetta. Keskeinen tilatarpeeseen vaikuttava tekijä on myös myyntitehokkuus. Myyntitehokkuus vaihtelee myymälätyypeittäin ja on korkein suurissa yksiköissä. Näin ollen myös uusperustannan rakenne vaikuttaa lopulliseen tilatarpeeseen.

17 Hankkeen vaikutusten arviointi Hankkeen vaikutukset on arvioitu vaihtoehdon VE1 mukaisesti. Lisäksi on arvioitu mitkä olisivat VE0+ ja VE2 vaihtoehtojen vaikutukset verrattuna VE1 vaihtoehtoon. 4.1 Kaupan palveluverkko ja ostovoiman siirtymät Uuden suuryksikönvaikutusta vaikutusalueiden kaupalliseen palvelurakenteeseen on arvioitu ostovoiman siirtymien ja palvelutarjonnassa tapahtuvien muutosten avulla. Ostovoiman siirtymiä on arvioitu erikseen hankeen kahdella vaikutusalueella. I-vaikutusalue Ensisijaisella vaikutusalueella merkittävimmät vaikutukset koskevat Haukiputaan kaupallisen palvelutarjonnan ja kaupallisen omavaraisuuden vähäistä kasvua. Palvelutarjonta paranee hieman erikoistavarakaupan toimialoilla, (riippuen tulevan toimijan konseptista) Kaupallisen palvelutarjonnan kasvaessa Haukiputaan asukkaiden ostouskollisuus kasvanee hieman. Kunta ei kuitenkaan saane merkittävästi uutta ostovoimaa oman kunnan ulkopuolelta. Palvelutarjonnan parantumisen ohella tämän kokoisella yksiköllä ei arvioida olevan suuria vaikutuksia kunnan muuhun erikoistavarakauppaan. Sekä tämän selvityksen, että seudullisen palveluverkkoselvityksen mukaan ostovoiman kasvu Haukiputaalla mahdollistaisi tilaa vievän kaupan osalta 4500 kem 2 ja muun erikoistavarakaupan osalta 9500 kem 2 lisärakentamisen vuoteen 2020 mennessä. Tämä hanke toteutuessaan kattaisi siitä noin kolmasosan. Päivittäistavarakaupan osalta lisätarvetta kunnassa olisi runsaalle 3000 kem 2 :lle. Tämä hanke toteutuessaan kattaisi suuren osan tästä tarpeesta, mutta ei kuitenkaan toisi ylitarjontaa päittäistavarakauppaan. Eikä kaupan uudella yksiköllä arvioida olevan vaikutusta Haukiputaan nykyiseen päivittäistavarakaupan palveluverkkoon. Kilpailutilanne päivittäistavarakaupassa luonnollisesti kiristyisi nykyisestä, minkä voi katsoa olevan kuluttajan etu. Tähän vaikuttaa tietenkin myös se mikä kaupan toimija perustaa myymälän. Lievänä uhkana voi olla, että joku nykyinen toimija siirtää yksikkönsä esim. kirkonkylästä uudelle kauppapaikalle, jolloin ei synny lisäkilpailua. VE1 vaihtoehdolla ei ole MRL:n tarkoittamia merkittäviä haitallisia vaikutuksia Haukiputaan kirkonkylän kaupallisiin palveluihin tai niiden kehittämiseen. II-vaikutusalue Toissijaisella vaikutusalueella Haukiputaan kaupallinen asema ei juuri muutu. Kunta ei saa käytännössä yhtään nykyistä enemmän ostovoimaa lähikunnista. Mikäli Haukiputaan erikoistavaravalikoimat selvästi paranevat laajennuksen myötä, niin ostovoiman siirtymä Ouluun saattaa pienentyä hieman tiettyjen erikoistavararyhmien osalta. Tällä ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta muun Oulun seudun kauppojen kannattavuuteen. Tämän arviointi on kuitenkin vaikeaa tilanteessa, jossa tulevan myymälän tarkka konsepti ei ole tiedossa.

18 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen I-vaikutusalue (Haukiputaan kunta) Hanke ei muuta vaikutusalueensa palveluverkkoa sekä alue- ja yhdyskuntarakennetta. Hankkeen sijainnista johtuen kaupallinen painopiste siirtyy hieman kirkonkylän kaakkoispuolelle. Kaavailtu suuryksikön rakentaminen ei aiheuta aukkoja yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteellinen sijainti voidaan hyödyntää erinomaisesti. Rakennettava suuryksikkö vaatii suunnitellut liittymäratkaisut (kiertoliittymä ja kevyen liikenteen järjestelyt) nykyiseen tie- ja katuverkkoon. Kevyen liikenteen järjestelyiden parantaminen on tarpeen myös Haapakangas I-III asuinalueiden ja bussipysäkeille pääsyn turvallisuuden kannalta. Haukiputaan Kirkonkylä kasvaa voimakkaimmin taajaman eteläosassa, mihin Kirkonkylän yleiskaavalla on varattu merkittävät uudet asuinalueet. Haukiväylä tulee jatkumaan nykyisen keskustan eteläpuolitse uusien Holma-Haapajärvi -asuinalueiden kautta Santaholmaan. Kyseisen tieyhteyden rakentaminen ohjaa väistämättä osan Kirkonkylän itäosan liikenteestä nykyisen ydinkeskustan ja sen kaupallisten palveluiden ohi - Haukiväylän varren hankkeen toteutumisesta riippumatta. Tieyhteyden toteuttamisella saattaa olla ydinkeskustan palveluiden käyttöä vähentävää vaikutusta. Haapakangas II on rakentumassa Haukiväylän eteläpuolella, ja siihen liittyy vielä reservialueita myöhemmin asemakaavoitettavaksi. Ukonkaivos on tuotannollisen toiminnan taantuessa muuttunut teollisuusalueesta työpaikka-alueeksi, joten alueen jatkeeksi varattu laaja työpaikka-alue voinee toteutua vain jos seudulle saadaan merkittävästi tilaa vaativia uusia toimijoita. Hanke palvele erinomaisesti näitä tärkeimpiä Kirkonkylän yhdyskuntarakenteen laajenemisalueita ja täydentää Kirkonkylän palveluverkkoa niin, että Haukiväylää muuten keskustan ohi ajavat käyttäisivät väylän varren kaupallisia palveluita. Vaihtoehdossa 0+ hankkeen toteutuminen 3000 k-m2 päivittäistavarakaupan suuryksikkönä keskustan reuna-alueelle saattaisi johtaa siihen, että joku nykyinen kuntakeskustassa toimiva kauppa siirtyisi tälle liikepaikalle, mikä ei ole sinänsä toivottavaa. Jos näin kävisi, niin ydinkeskustasta vapautuvaa tilaa voisi käyttää muuhun tarkoitukseen tai rakentamiseen, esimerkiksi asumispalveluihin. II-vaikutusalue (Oulun seutu) Kuva 10. Hankkeen sijainti suhteessa kirkonkylän osayleiskaavan kasvualueisiin ja liikenneverkkoon.

19 19 19 Hankkeella ei ole vaikutusta Oulun seudun yhdyskuntarakenteeseen. Seudun pohjoisosassa Kiimingistä on Haapakankaalle noin 24 km ja Iistä noin 20 km. Kiimingin Alakylältä on noin 15 km Haapakankaalle ja alle 14 km Ritaharjuun. Seudun palveluiden kannalta hankkeella joka ei ole valtatien varressa ei ole juurikaan merkitystä, koska Kiimingin suunnasta katsottuna Oulun Ritaharju ja Linnanmaa ovat lähempänä ja houkuttelevampia ja Iin suunnasta Ritaharju on vain kuusi kilometriä kauempana. Kokonaisuuteen suhteutettuna hankkeella ei siis ole seudullisia, palveluiden saatavuuteen kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia. Sen sijaan sillä kyllä on paikallisia erittäin positiivisia vaikutuksia. Haukiputaan Kirkonkylän päivittäistavarakaupalle luodaan kehittymismahdollisuudet. Nykyinen ydinkeskusta-alue (yleiskaavojen C-alue ja sen lähiympäristö) on jo lähes täyteen rakennettu, eikä sieltä löydy riittävästi tilaa seudun kaupallisen selvityksen päivityksessä tarpeelliseksi todetulle kaupan pinta-alalle. Hankkeella luodaan mahdollisuus täydentää Kirkonkylän asukkaiden palvelutarjontaa pääsisääntulotien varressa. 4.3 Vaikutukset maisema- ja taajamakuvaan sekä imagotekijöihin Hanke sijoittuu Kirkonkylän pääsisääntuloväylän Haukiväylän ja sen eteläpuolella sijaitsevan uuden merkittävän Haapakangas III pientaloalueen pääkokoojatien liittymän tuntumaan. Haukiväylän ympäristö on Kirkonkylää lähestyttäessä maisemaltaan hyvin maaseutumainen. Pohjoisen puolella avautuu laaja peltoaukea ja etelässä on entistä peltoa, joka on muutamaa palstaa lukuun ottamatta metsittynyt. Ennen Kirkonkylän uusia asuinalueita on metsikkö, jonka jälkeen saavutaan tien taajamamaiselle jaksolle ja nopeusrajoitus putoaa nopeuteen 60 km/h ja ennen Heitontien liittymää 40 km/h. Haapakangas III asuinalue Kauppapaikalle ajateltu alue Haukiväylän eteläpuolella paloaseman sijainti Haapakangas I ja Haapakangas II alueet sijaitsevat Kirkonkylän kaakkoisosassa Haapatien molemmin puolin. Etualalla näkyy alavahko Haapasuon alue, jonka peltoaukeat ovat metsittyneet keskustan puoleiselta osalta. Kuva 11. Viistokuva pohjoisesta katsottuna. Etualalla Haapakankaan I-II vaiheet ja Haukiväylän takana III-rakennusvaihe, jossa rakentaminen on nyt edennyt kuvassa katulenkkeinä erottuvalle alueelle. Paloasemaa ei ole vielä rakennettu. Liittymän kaakkoisneljännekseen on toteutettu Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen uusi paloasema, muissa neljänneksissä liittymän välitön lähiympäristö on rakentamatonta. Haukiväylän pohjoispuolella on toteutettu asuinalueen melusuojauksia meluvalli- ja mäkirakentein. Liittymän lounaisneljänneksessä, johon kauppapaikka sijoittuisi, on entistä peltoa ja metsää. Liittymästä erkanee pohjoiseen Haapatie, joka on pääkokoojatie Haapakangas I-II asuinalueille, Ukonkaivoksen yritystoiminnan alueelle ja muuallekin Kirkonkylän itäosiin. Kaavailtu kauppapaikka muodostaa paloaseman kanssa parin Heitontien alkupäähän. Paloasemarakennus on toteutettu kauas Heitontiestä ja Haukiväylästä, joten rakentamisella ei muodosteta varsinaista porttiaihetta. Paloaseman ja uuden kaupan rakennukset kuitenkin osoittaisivat selkeästi millä kohdalla Kirkonkylä alkaa, mikä on positiivinen asia niin kyläkuvan kuin Kirkonkylän imagonkin kannalta. Kaavailtu rakentaminen ei muuta jo rakennetun Kirkonkylän keskustan kaupunkikuvaa. Vaihtoehdon 0+ toteutuminen saattaisi aiheuttaa

20 20 20 vähäisen taajamakuvallisen muutoksen siinä tapauksessa, että jonkin nykyinen päivittäistavarakauppa siirtyisi alueelle ja lopettaisi toimintansa ydinkeskustassa. Kuva 12. Hankkeen lähiympäristö ilmakuvalla Kaavailtu kaupallisten palveluiden alue Paloasema ja Haukiväylä Kuva 14. Uusi paloasema. Kuva 13. Luonnosvaiheen sijoituskaavio, kevytliikenneverkko on korostettu keltaisella Paloaseman ja kaupan rakentamistavan yhteen sovittamista on syytä etsiä kaavamääräysten avulla. 4.4 Vaikutukset asiointiliikenteeseen Liikennemäärät ja liikenteen suuntautuminen Haukiväylän liikennemäärien voidaan ennustaa kasvavan vuoteen 2020 mennessä n %. Yleisen liikenteen kasvun ohella Haukiväylän liikennemääriä lisää Annalankankaan ja Virpiniemen väliin toteutettavan Virpiniemen pohjoisen yhteyden valmistuminen. Hankealueen sijainnista johtuen suuryksikön asiointiliikenteen voidaan olettaa muodostuvan lähinnä lähellä sijaitsevilta asuinalueilta suuntautuvasta liikenteestä ja Haukiväylän pendelöintiliikenteestä. Toteutuvan erikoistavarakaupan osuudesta ja koostumuksesta riippuen ostovoiman siirtymä Haukiputaalta hieman vähenee ja koko liikenneverkon liikennesuorite pienenee, kun suuryksikköön suuntautuu liikennettä myös Haukiputaan keskustasta. Etäämmältä hankkeella ei voi katsoa olevan vetovoimaa.

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Osa 1: Nykytila, kehitysnäkymät, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta Oulun seutu, seutuhallitus 20.8.2010 Oulun

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Eduskunnan ympäristövaliokunta 7.2.2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella 1 3.3.2011 päiv. 6.6.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Turun seudun kuntien kehittämiskeskustelu MRL 8 5.4.2016 Risto Rauhala, ELY-keskus (voimaan 1.4.2016) ( KARALUSU ) 2 Kaavoituksen ja rakentamisen lupien

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Kaupallinen selvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus... 1 2

Lisätiedot

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys Mäki-Hannuksen alue Yleiskaavaselostuksen liite SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 1/20 Johdanto Seuraavassa on tarkasteltu kaupan palveluverkkoa

Lisätiedot

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys LIITE 6 PIRKKALAN KUNTA Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti Sisällysluettelo 1 Asemakaavamuutoksen sisältö... 2 2 Nykytilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Äänekoski 8.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (33) SISÄLTÖ 1 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT 2 TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT SELVITYKSEN TAVOITE Tavoitteena on muodostaa arvio kaupan

Lisätiedot

OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030

OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030 Kysyntä ja tarjonta kohtaavat kestävästi... OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030 Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta 24.6.2010 Hyväksytty Oulun seudun seutuhallituksessa _._.2010 Pohjakartta-aineisto

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus 2. ehdotusvaiheen palaute Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe KESKUSTA / RISTISUO (101 / 003) LINNAKANGAS / LINNAKANGAS

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Haukiharjun kaavarunko. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2011

Haukiharjun kaavarunko. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2011 1 Haukiharjun kaavarunko Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2011 Haukiharjun sijainti ja etäisyyksiä. Mitä suunnitellaan? Tarkoituksena on laatia Haukiharjun alueelle kaavarunko, jolla tutkitaan

Lisätiedot

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 21.3.2011 / VVe KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ KATUVERKKO Linnakankaan halkaisee alueellinen pääväylä Linnakaarto, joka johtaa Oulun Metsokankaalle. Alueen katuverkkoa täydentävät ajan kanssa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa. Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE

Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa. Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE 3.4.2012 Alustuksen sisältö ja painotukset 1) Ekologinen kestävyys / läheiset käsitteet:

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys Humppilan matkailukeskuksen mitoitus 7.12.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Nykyinen palveluverkko... 4 3. Humppilan matkailukeskus... 6 3.1. Humppilan

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030

OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030 Seutuhallitus 29.9.2010 B-liite asiaan 2 Dnro 5841/2010 Kysyntä ja tarjonta kohtaavat kestävästi... OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030 Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta 24.6.2010

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen SAAVUTETTAVUUSTARKASTELU - Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava Ksv /yleiskaavatoimisto 2.5.2013 Saavutettavuus näkyy vahvasti kaupunkilaisten arkielämässä. Asukkaiden tulee saavuttaa tarvitsemansa toiminnot

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot