Haapankangas III vaikutusten arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haapankangas III vaikutusten arviointi"

Transkriptio

1 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy

2 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto Hankkeen kuvaus Hankkeen sisältö Tavoitteet Yleiset tavoitteet Hankkeesta vastaavan tavoitteet Hankkeen vaihtoehdot Kaavallinen suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava ja Asemakaava Muut selvitykset ja suunnitelmat Vaikutusalue ja sen määrittely Kaupallisten palveluiden nykytila ja ostovoima Kaupallisten palveluiden nykytila I Vaikutusalue Haukipudas II vaikutusalue Oulun seutu Alueen väestö, ostovoima ja asiakaspotentiaali Väestö Vaikutusalueen asukkaiden ostovoima Hankkeen vaikutusten arviointi Kaupan palveluverkko ja ostovoiman siirtymät Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset maisema- ja taajamakuvaan sekä imagotekijöihin Vaikutukset asiointiliikenteeseen Vaikutukset asukkaiden arkielämään Vaikutukset luonnonympäristöön Vaikutukset työllisyyteen Kunnallistaloudelliset vaikutukset Hankkeen toteuttaminen kaupallisessa palveluverkkosuunnitelmassa esitetyllä tavalla (VE0+) Vaihtoehto VE Yhteenveto (VE1) Lähteet... 24

3 Johdanto Tässä selvityksessä arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla vähittäiskaupan suuryksikön vaikutuksia Haukiputaan Haapakangas III alueella. Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa kaikkea yli 2000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäistavarakaupan myymälää. Asemakaavan salliman suuryksikön koko on korkeintaan m 2, josta päivittäistavaramyyntialaa on korkeintaan 2000 m 2. Tämä arviointi perustuu aikaisempiin selvityksiin, Tilastokeskuksen ja Haukiputaan kunnan toimittamiin tilastotietoihin sekä aineistosta tehtyihin paikkatietoanalyyseihin. Arviointi suoritetaan Ympäristöministeriön laatiman Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvitys ja arviointi -oppaan mukaisesti. 2. Hankkeen kuvaus 2.1 Hankkeen sisältö Kaupallisten vaikutusten arvioinnin tavoitteena on selvittää täyttääkö suunniteltu hanke valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut vaatimukset palveluiden saatavuuden suhteen. Selvityksen laatiminen tapahtuu käyttäen ohjeena Ympäristöministeriön opasta Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on tavoitteena kehittää suuryksiköiden sijoittumisen ohjausta kestävän yhdyskuntakehityksen ja palveluiden saatavuuden turvaamiseksi. Pyrkimyksenä on etenkin vahvistaa kaupunkien ja kuntien keskustoja monipuolisina palvelukeskuksina ja turvata kohtuulliset päivittäistavarakaupan palvelut asuntoalueilla. Uudistetussa laissa todetaan, että Vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu (MRL 71C) Työ jakaantuu lähtökohtien arviointiin ja vaikutusten arviointiin. Lähtökohtien arvioinnissa selvitetään hankkeen perustiedot kuten: - kokonaiskerrosala sekä sen jakaantuminen päivittäistavarakaupan, erikoistavarakaupan ja muiden palveluiden kesken - asiakas- ja myyntitavoitteet ja kaavailtu valmistumisajankohta - hankkeen toteuttamismahdollisuudet ja sopivuus kunnan tavoitteisiin - hankkeen suhde keskuksiin ja palveluverkkoon kunnassa/seudulla - ostovoima ja sen kehitys kunnassa ja seudulla Lähtökohtien arvioinnin jälkeen arvioidaan hankkeen vaikutukset: - ostovoiman siirtymiin ja kaupan palveluverkkoon - yhdyskuntarakenteeseen (palveluverkko, rakentaminen, keskusten väliset suhteet) - taajamakuvaan (vaikutukset kunnan imagoon, myymälän sopivuus ympäristöönsä, keskustan ulkopuolisen myymälän vaikutus keskustaan kauppapaikkana)

4 4 4 - asiointimatkaliikenteeseen lähialueella ja koko vaikutusalueella (muutokset matkamäärissä, kokonaisliikennesuoritteessa, liikenteen melussa ja päästöissä, mahdollisuudet kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen käyttöön jne.) - kunnallistalouteen (välittömät/välilliset tulot ja menot) - ihmisten arkielämään (palveluverkon muutosten vaikutus asukkaiden arkielämään, saavutettavuuteen, väestöryhmiin, asiointitapahtuman tärkeyteen, tyytyväisyyteen asuinympäristöön, elinolosuhteisiin jne.) - työllisyyteen (myymälän rakentamisvaiheessa ja myymälän toimintavaiheessa) Lähtökohtien arviointi Hankkeen sopivuus kunnan ja seudun tavoitteisiin Hankkeen toteuttamismahdollisuudet Hankkeen suhde keskuksiin ja palveluverkkoon Hankkeen vaihtoehdot (sijainnissa ja toteuttamisessa) Ostovoima ja sen kehitys kunnassa ja seudulla Vaikutusten arviointi Ostovoiman siirtymä Yhdyskuntarkenne Kaupunkikuva Asiointiliikenne Kunnallistalous Kuluttajien elämä Asukkaiden arkielämä Työllisyys Kunnassa ja seudulla Palveluverkko, rakentaminen ja keskukset Imago kauppapaikkana ja fyysinen kaupunkikuva Liikennesuoritteet ja -kustannukset, päästöt ja melu Tulot ja menot sijainti- ja naapurikunnissa Hintaetu ja matkakustannukset Palveluiden saavutettavuus ja sosiaaliset vaikutukset Rakentamisvaiheessa ja toimintavaiheessa Vaikutusten tarkastelu näkökulmittain (kunta, asiakas, kauppa jne.) Kuva 1. Kaupallisten vaikutusten arvioinnin eteneminen 2.2 Tavoitteet Yleiset tavoitteet Yhteiskunnan kannalta hankkeelle asetettavat valtakunnalliset, seudulliset ja alueelliset tavoitteet määräytyvät maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaan, jolloin keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvat yksiköt ovat erityisen huomion kohteena. Alueiden käyttö ja rakentaminen tulee järjestää niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on aina selvitettävä sen toteuttamisen vaikutukset (MRL 9 ). Selvitysvelvollisuus koskee kaikkia kaavatasoja: maakuntakaavaa, yleiskaavaa ja asemakaavaa. Silloin kun kaavassa varataan alueita vähittäiskaupan suuryksiköille, tulevat niiden vaikutukset selvitettäväksi kaavan laatimisen yhteydessä.

5 5 5 Tämä hanke edellyttää asemakaavan muutosta, minkä prosessin edellyttämällä tavalla hankkeen vaikutuksia on tutkittava ja arvioitava (MRL 9 ). Vaikutusten selvittämisestä on annettu tarkempia säännöksiä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA 1 ). Vaikka arviointi on asemakaavamuutoksen edellyttämä taustaselvitys, on varmistettava, että hanke ei ole myöskään maakuntakaavan tai yleiskaavan periaatteiden vastainen. Tässä mielessä kyseisen hankkeen näkökulmasta voidaan nostaa esille: - yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys - olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö - palveluiden saatavuus - mahdollisuudet tasapainoiseen elinympäristöön - kuntien elinkeinoelämän toimintaedellytykset Uudistettu maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa vähittäiskaupan suuryksiköille lisäksi erityiset sisältövaatimukset jo maankunta- ja yleiskaavatasolle. Lain mukaan on katsottava, että: 1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haittavaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen; 2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä; sekä 3) suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. (MRL 71b) Hankkeesta vastaavan tavoitteet Haukiputaan kunnan tavoitteena on selvittää mahdollisuudet laatia Haapakangas III alueelle asemakaava, joka mahdollistaa kaupan suuryksikön rakentamisen. Tavoitteena on arvioida suuryksikön vaikutukset sekä Haukiputaan kunnassa että naapuri kunnissa ja mahdollisesti muualla Oulun seudulla. Kunta toivoo yksikön rakentamisen parantavan osaltaan kuntalaisten ostosmahdollisuuksia omassa kunnassa ja vähentää tätä kautta ostovoiman siirtymää naapurikuntiin. Uuden yksikön ei myöskään toivota heikentävän keskustan vetovoimaa. Alueelle mahdollisesti tulevan toimijan tavoitteena on kehittää liiketoimintaansa myymälän rakentamisella ja tarjota asiakkaille entistä parempia ja laajempia valikoimia etenkin erikoistavarakaupassa Hankkeen vaihtoehdot Hankkeen nollavaihtoehtona (VE 0 +) on nykyisen seudullisen kauppapaikkaselvityksen mukainen liikerakentaminen. yht m 2 Vaihtoehto 1 (VE 1) on että suuryksikkö toteutetaan suunnitellun kokoisena suunnitellulle paikalle. Suuryksikkö toteutetaan 5000 m 2 kokoisena, josta päivittäistavarakauppaa on n m 2 Lisäksi tutkitaan seuraavien vaihtoehtojen vaikutukset. VE0+ Suuryksikkö toteutetaan seudullisessa kauppapaikkaselvityksessä esitetyn kokoisena (päivittäistavarakauppaa 3000 m 2, ei erikoistavarakauppaa) VE2 Suuryksikkö toteutetaan 5000 m 2 kokoisena, josta päivittäistavarakauppaa on 1000 m 2

6 6 6 Muina mahdollisina vaihtoehtoina olisi voitu tarkastella koko myymälän sijoittamista jonnekin muualle (esim. Kirkonkylän keskustaan, Oulun kaupunkiin tai muualle Oulun seudulle). Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi Haukiputaan keskustassa ei ole juurikaan tilaa suurelle erikoistavarakaupalle, tilaa vievästä kaupasta puhumattakaan. 2.3 Kaavallinen suunnittelutilanne Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava - Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan mukaan Oulun kaupunkiseudun kaupunki-, kunta- ja aluekeskuksiin voidaan sijoittaa seutua palvelevia vähittäiskaupan suuryksikköjä, jotka tulee sijoittaa siten, että ne tukevat yhdyskuntarakennetta ja ovat hyvin kevyt- ja joukkoliikenteen saavutettavissa. MRL 114 mukaisten vähittäiskaupan suuryksiköiden rakentaminen on mahdollista maakuntakaavan keskustatoimintojen alueilla. Sellaisiksi tulkitaan C- ja ca -merkinnät. (Maakuntakaavaan on merkitty lisäksi kohdemerkinnällä ac Haukiputaan Kello, mutta tämä Paikalliskeskuksen merkintä ei ole keskustatoimintojen merkintä, joten se ei sisällä seudullisen tason vähittäiskaupan suuryksikön sijoitusmahdollisuutta) - Seutua palvelevilla vähittäiskaupan suuryksiköillä tarkoitetaan hypermarketteja, suuria supermarketeja ja kauppakeskuksia. Käytännössä seudullisesti merkittävän yksikön, joiden sijoittumista on tarpeen maakuntakaavalla ohjata, kerrosalan alaraja on noin m2. - Maakuntakaavan mukaan sellaisia kauppakeskuksia, joilla ei ole seudullisia vaikutuksia, voidaan sijoittaa muihinkin taajamiin ja ohjata kuntakaavoituksella, vaikka yksikön koko ylittäisikin laissa määritellyn 2000 m2 rajan. - Kuva 2. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta

7 Yleiskaava ja Asemakaava Oulun seudun yleiskaava Oulun seudun yleiskaavassa alueelle ei ole esitetty vähittäiskaupan suuryksikköä. Kuva 3. Ote Oulun seudun osayleiskaavasta Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaava Seudun yleiskaavan hyväksymisen jälkeen haukiputaalla on laadittu Kirkonkylän osayleiskaava Kv hyväksyi , joka korvaa omalta alueeltaan seudun yleiskaavan - Haukiputaan Kirkonkylän yleiskaavassa alue on merkitty kaavamerkinnällä (P) eli palvelujen ja hallinnon alue. Merkinnässä ei ole mainintaa vähittäiskaupan suuryksiköstä.

8 Kuva 4. Ote Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaavasta - Nykyinen asemakaava - nykyisessä asemakaavassa aluetta ei ole kaavoitettu. Asemakaava laajennetaan ja alueelle laaditaan kaupan suuryksikön mahdollistava asemakaava Muut selvitykset ja suunnitelmat Oulun seudulle on valmistunut kaupallinen palveluverkkosuunnitelma vuonna Palveluverkkosuunnitelmassa on esitetty ostovoiman ja väestön kasvuun perustuvia arvioita liiketilan lisätarpeelle. Haukiputaan osalta vähittäiskaupan laskennallinen lisätilan tarve on vuoteen 2030 mennessä yhteensä m 2, josta erikoiskaupan osuus on m 2 ja pt-kaupan osuus 6300 m 2. Selvityksessä on laskettu myös vähittäiskaupan optimimitoitus, joka perustuu selvitystyötä varten laaditun kehittämisvaihtoehdon 1 "Keskustojen vetovoimaa vahvistetaan" mitoitukseen, jota on täydennetty vastaamaan Oulun seudun kysynnän kasvua. Optimimitoitus antaa raamit liiketilan lisärakentamiselle kunnittain. Kunnat voivat raamien sisällä ohjata kaupan sijoittumista ja yksittäisten hankkeiden mitoitusta määriteltyjen tavoitteiden ja sijoittumisperiaatteiden mukaan. Optimimitoitus Haukiputaalla on selvityksen mukaan yhteensä m 2, josta erikoiskaupan osuus on m 2 ja pt-kaupan osuus 7000 m 2. Päivittäistavarakaupan optimimitoitus vastaa selvityksen mukaan oman väestön kysyntää. Erikoiskaupan optimimitoitus ei vastaa laskennallista lisätarvetta. Haukiputaalta asioidaan tulevaisuudessakin osittain kunnan ulkopuolella, pääosin Oulussa. Haukiputaan keskustaan ei ole mahdollista sijoittaa laskennallisen lisätarpeen mukaista liikerakentamista. Keskustan ohella kaupan alueita ovat Haukiväylä ja Kellonväylä. Haukiväylän alueelle selvityksessä esitetään yksinomaan päivittäistavarakauppaa 3000 k-m 2. Erikoistavarakauppa esitetään sijoitettavaksi Kirkonkylän keskustaan ja Kellonväylän alueelle.

9 9 9 Kuva 5. Ote palveluverkkosuunnitelmasta (Lähde: Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030)

10 Vaikutusalue ja sen määrittely Mitä suuremmasta kaupan yksiköstä on kyse, sitä laajemmalle maantieteelliselle alueelle sen vaikutukset ulottuvat. Suunnitellun suuryksikön vaikutuksia käsitellään tässä yhteydessä kolmella eri vaikutusalueella. Näitä ovat myymälän lähiympäristö, Haukiputaan kunta ja Oulun seutu Ensisijaisena vaikutusalueena eli lähivaikutus-alueena on Haukiputaan kunta. Lähivaikutusalueelle kohdistuvat pääosa liikenteellisistä vaikutuksista, kaupunkikuvalliset ja maisemalliset vaikutukset sekä välittömät ympäristövaikutukset. Suuryksikön toteuttamisen arvioidaan aiheuttavan vaikutuksia liikenteeseen lähinnä myymälän lähiliittymissä. Toissijainen vaikutusalue muodostuu Oulun seudusta. Toissijaisella vaikutusalueella hankkeella voi olla vaikutuksia seudulliseen palveluverkkoon, ostovoiman siirtymiin, yhdyskuntarakenteeseen sekä kunnallistalouteen ja työllisyyteen. 3. Kaupallisten palveluiden nykytila ja ostovoima 3.1 Kaupallisten palveluiden nykytila I Vaikutusalue Haukipudas Päivittäistavarakaupan palvelutarjonta on Haukiputaalla asukkaiden tarpeisiin nähden vähintäänkin kohtuullinen. Kirkonkylällä on paras pt-kaupan tarjonta. Keskustaajamassa on S-Market, K-market ja Valintatalo ja Lidl sijaitsee Haukiväylän ja Haukiputaan tien liittymän läheisyydessä. Kellon taajamassa on myös sekä K- että S-ryhmän myymälä. Päivittäistavaramyymälöiden lisäksi päivittäistavaroita myydään laajan tavaravalikoimanmyymälöissä (ns. halpahalleissa), kioskeissa ja huoltoasemilla. Haukiputaalla merkittävin ns. halpahallimyymälä on Säästökuoppa, joka sijaitsee Kunnan keskustaajaman ja Kellon taajaman välillä. Päivittäistavarakaupan kerrosala Haukiputaalla on k m2 ja myyntitehokkuudeltaan kunnan myymälät olivat koko maan ja Oulun seutua alhaisempia. Oulun seudun palveluverkkoselvityksen mukaan alhainen myyntitehokkuus puolestaan on yleensä merkki päivittäistavarakaupan ylimitoituksesta ja kireästä kilpailutilanteesta. Erikoistavarakaupan palveluita Haukiputaalla on kohtalaisen paljon, vaikka etäisyys maakuntakeskukseen Ouluun on suhteellisen lyhyt. Eri toimialoilla on yleensä useita liikkeitä, mikä ylläpitää kilpailua myös kunnan sisällä. Kaupat ovat keskittyneet lähinnä Haukiputaan kirkonkylään, jossa on kohtalainen valikoima erikoisliikkeitä. Myös Kellon keskustassa on jonkin verran erikoistavarakaupan palveluita. Huolimatta kohtalaisen runsaasta palvelutarjonnasta kunnan ostovoiman siirtymä on negatiivinen erityisesti erikoistavarakaupassa. Oulun seudun palveluverkkoselvityksen (2010) mukaan Haukiputaan vähittäiskaupan (päivittäis- ja erikoistavarakauppa) ostovoimasta osa siirtyy kunnan ulkopuolelle, lähinnä Ouluun. Erikoistavarakaupassa ostovoiman siirtymä on -36% ja Pt-kaupassa ostovoima on lähes tasapainossa, siirtymä on -1%. Merkittävä osa Oulun kaupallisiin palveluihin kohdistuvasta ostovoimasta realisoituu työmatkojen yhteydessä. Päivittäistavarakaupan ostovoima suuntautuu pääasiassa Ouluun. Haukipudas saanee lisäksi jonkin verran päivittäistavarakaupan ostovoimaa pohjoisesta Iin kunnasta.

11 11 11 Kuva 6. Erikoistavarakauppaa Haukiputaalla II vaikutusalue Oulun seutu Valtaosa vaikutusalueen erikoistavarakaupasta sijaitsee Oulussa. Oulun seudulla on kaikkiaan 659 erikoistavarakaupan myymälää, joista 448 on Oulun kaupungissa. Paras palvelutarjonta on Kempeleessä, johtuen erityisesti kauppakeskus Zeppelinin voimakkaasta tarjonnasta. Haukiputaalla erikoistavarakaupan tarjontaa on runsaasti mm. rautakaupassa.. Vaikutusalue Huoneka lukauppa Muu tilaa vaativa kauppa Alkot, apteekit ym. Kodinko nekauppa Rautakauppa Muotikauppa Tietotekninen erikoiskauppa. Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yht Vaikutus- alue I Vaikutus- HAUKIPUDAS OULUN SEUTU YHT alue II OULU Muut seudun kunnat pl. Oulu ja Haukipudas Alueen väestö, ostovoima ja asiakaspotentiaali Kaupan vaikutusten arvioinnissa keskitytään arvioimaan ostovoimaa ja asiakaspotentiaalia vaikutusalueella asuvan väestön ja kulutuksen kasvun pohjalta.

12 Väestö Asukkaat Vuoden 2010 lopussa Haukiputaalla asui asukasta (Tilastokeskus 2011). Väkiluku nousi edellisvuodesta 218 asukkaalla eli 1,2 prosenttia. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Haukiputaan väkiluku tulee kasvamaan 17,1 prosenttia ( asukkaaseen) vuoteen Vaikutusalueella II asukkaita oli vuonna , joista valtaosa Oulussa ( asukasta). Ennusteen mukaan väkiluku tulee alueella kasvamaan vuoteen 2020 mennessä asukkaaseen (+12,5 %). Väestön kasvun ennustetaan olevan selvästi suurempaa muualla seudulla kuin Oulun kaupungissa. Tässä ei kuitenkaan ole huomioitu tulevia kuntaliitoksia. Vuonna 2013 Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-ii yhdistyvät uudeksi Oulun kaupungiksi. Taulukko 1. Vaikutusalueiden väkiluvut ja väkilukuennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Vaikutusalue Vaikutus- Muutos % Muutos % alue I Vaikutus- HAUKIPUDAS , ,0 OULUN SEUTU YHT , ,5 alue II OULU , ,5 Muut seudun kunnat pl. Oulu ja Haukipudas , ,83 Haukiputaan kunnassa väestö on keskittynyt taajamiin ja taajama-aste on 94,4. Eli kyse on hyvin kaupunkimaisesta tosin pientalovaltaisesta kunnasta. Tämä näkyy erittäin hyvin kuvassa 7a, jossa väestön määrä esitetään väripinta ja 3D mallina, jossa pinnan värillä ja korkeudella havainnollistetaan väestön sijoittuminen ja määrä. Kunnan väestö on sijoittunut tiiviisti taajamiin pääasiassa valtatien 4 länsipuolelle. Haja-asutusta on kunnassa erittäin vähän. Martinniemi Asemakylä Kirkonkylä Kello Kuva 7a. Väestön sijoittuminen Haukiputaalla (interpoloitu ja 3d mallinnettu 250 m*250m ruutuaineistosta)

13 13 13 Kilometrin säteellä nykyisestä suuryksiköstä asuu noin 1600 asukasta, kolmen kilometrin säteellä asuu jo noin 7000 asukasta. Lähimmät kaupan yksiköt ovat Lidl ja Säästökuoppa, jotka ovat kilometrin säteellä suunnitellusta yksiköstä (Kuva 7b) Tuleva suuryksikkö Nykyinen pt-myymälä Kuva 7b. Nykyiset päivittäistavaraa myyvät myymälät ja väestön sijoittuminen tulevan suuryksikön ympärillä Seuraavan kymmenen vuoden aikana Haukiputaalle on tarkoitus rakentaa uusia asuntoja n kappaletta ja uusia asukkaita näihin on tulossa noin Asuntorakentaminen keskittyy nykyisten asuntoalueiden lähelle tuleville uusille asuntoalueille. Täysin uusi asuinalue on tulossa Kellonväylän varteen valtatien 4 itäpuolelle.(kuva 9.) Suunnitellun yksikön välittömään läheisyyteen Haapakangas III alueelle on tulossa noin 200 uutta asukasta.

14 14 14 Kuva 8. Asuntoalueiden rakentaminen Haukiputaalle v Elinkeinot ja työllisyys Elinkeinorakenteeltaan Haukipudas on palveluvaltainen. Palveluissa työskentelee 67,4% työvoimasta, jalostuksen osuus on 29,2% ja maa- ja metsätaloudessa 1,3% työvoimasta. Kunnassa on noin 808 yritysten toimipistettä ja kaiken kaikkiaan kunnassa on noin 4200 työpaikkaa. Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä on 37%. Työttömyysaste oli vuoden 2009 lopussa 15,1%. (Lähde Tilastokeskus)

15 Vaikutusalueen asukkaiden ostovoima Asukkaiden ostovoimaa voidaan arvioida henkilökohtaisten kulutuslukujen perusteella. Kulutusluvut kertovat kuinka paljon yksi henkilö kuluttaa keskimäärin vuodessa vähittäiskauppaan. Alueen ostovoima saadaan laskettua kertomalla kulutusluku väestömäärällä. Kulutusluvun ennustetaan kasvavan yleisen ostovoiman kasvun myötä päivittäistavarakaupan osalta 1 % vuodessa ja erikoistavarakaupan osalta 2 % vuodessa. (vuoden 2015 jälkeen 1,5%) Erikoistavarakauppa Erikoistavarakauppaan kohdistuvaa ostovoimaa on arvioitu keskimääräisten kulutuslukujen avulla. Tässä selvityksessä on käytetty erikoistavarakaupan ostovoimalukuina samoja lukuja kuin Oulun seudun palveluverkkoselvityksessä (v ostovoima, 2082 /asukas/v. ja vuonna 2020, 2538 /asukas/v). Erikoistavarakauppaan kohdistuva ostovoima jakaantuu seuraavan kuvan mukaisesti. Kuva 9. Erikoistavarakaupan ostovoiman jakaantuminen Ensisijaisen vaikutusalueen eli Haukiputaan kunnan erikoistavarakaupan ostovoima oli vuonna milj. Vuoteen 2020 mennessä Haukiputaan asukkaiden erikoistavaran ostovoiman ennustetaan kasvavan noin 56,1 miljoonaan euroon (Tilaa vievä kauppa mukaan lukien ostovoima Haukiputaalla kasvaisi vuoteen 2020 mennessä peräti 80,7miljoonaan euroon). Tämä tarkoittaa, että laskennallinen lisätilan tarve erikoistavarakaupalle Haukiputaalla olisi vuoteen 2020 mennessä kem 2. Tämä jakautuu siten, että tilaa vievän kaupan tarve olisi 4500 kem 2 ja muun erikoistavarakaupan tarve 9500 kem 2. (Oulun seudun palveluverkkosuunnitelmassa on arvioitu laskennalliseksi lisätilan tarpeeksi vuoteen 2030 mennessä erikoiskaupalle yhteensä kem 2, josta tilaa vievälle kaupalle 9200 kem 2. Nämä luvut ovat linjassa noiden lukujen kanssa) Toissijaisella vaikutusalueella eli koko Oulun seudulla kaikkeen erikoistavarakauppaan kohdistuva ostovoima oli vuonna 2010 n. 652 miljoonaa euroa, jonka lisäksi alueelle tuovat ostovoimaa ulkopaikkakuntalaiset. Koko Oulun seudun väestön erikoistavarakaupan ostovoiman ennustetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä lähes 300 miljoonalla eurolla.

16 16 16 Päivittäistavarakauppa Päivittäistavarakaupassa Haukiputaan kunnan ostovoiman arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä 56,8 miljoonaan euroon vuoden miljoonasta eurosta. Päivittäistavarakaupan ostovoiman kasvu perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja yksityisen kulutuksen kasvuarviona käytettiin päivittäistavarakaupassa 1 %/vuosi ja erikoiskaupassa 2 %/vuosi. Tämä tarkoittaa, että laskennallisesti Haukiputaalle tarvittaisiin päivittäistavarakaupan myyntialaa vuoteen 2020 mennessä noin 3100 kem2. Tämä arvio perustuu siihen, että tavoitteena on nykyisen kaltainen tilanne, jossa Haukipudas päivittäistavarakaupan ostovoimasiirtymä on kutakuinkin tasapainossa. Kuten Oulun seudun palveluverkkoselvityksessä niin tässäkin selvityksessä arvioitu tilantarve kuvaa liiketilan lisätarpeen suuruusluokkaa tilanteessa, jossa kaikki ostovoiman kasvu kohdistuu uusperustantaan. Käytännössä osa ostovoiman kasvusta kohdistuu nykyisten yritysten myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa. Toisaalta myymäläkannan poistuma lisää liiketilan tarvetta. Keskeinen tilatarpeeseen vaikuttava tekijä on myös myyntitehokkuus. Myyntitehokkuus vaihtelee myymälätyypeittäin ja on korkein suurissa yksiköissä. Näin ollen myös uusperustannan rakenne vaikuttaa lopulliseen tilatarpeeseen.

17 Hankkeen vaikutusten arviointi Hankkeen vaikutukset on arvioitu vaihtoehdon VE1 mukaisesti. Lisäksi on arvioitu mitkä olisivat VE0+ ja VE2 vaihtoehtojen vaikutukset verrattuna VE1 vaihtoehtoon. 4.1 Kaupan palveluverkko ja ostovoiman siirtymät Uuden suuryksikönvaikutusta vaikutusalueiden kaupalliseen palvelurakenteeseen on arvioitu ostovoiman siirtymien ja palvelutarjonnassa tapahtuvien muutosten avulla. Ostovoiman siirtymiä on arvioitu erikseen hankeen kahdella vaikutusalueella. I-vaikutusalue Ensisijaisella vaikutusalueella merkittävimmät vaikutukset koskevat Haukiputaan kaupallisen palvelutarjonnan ja kaupallisen omavaraisuuden vähäistä kasvua. Palvelutarjonta paranee hieman erikoistavarakaupan toimialoilla, (riippuen tulevan toimijan konseptista) Kaupallisen palvelutarjonnan kasvaessa Haukiputaan asukkaiden ostouskollisuus kasvanee hieman. Kunta ei kuitenkaan saane merkittävästi uutta ostovoimaa oman kunnan ulkopuolelta. Palvelutarjonnan parantumisen ohella tämän kokoisella yksiköllä ei arvioida olevan suuria vaikutuksia kunnan muuhun erikoistavarakauppaan. Sekä tämän selvityksen, että seudullisen palveluverkkoselvityksen mukaan ostovoiman kasvu Haukiputaalla mahdollistaisi tilaa vievän kaupan osalta 4500 kem 2 ja muun erikoistavarakaupan osalta 9500 kem 2 lisärakentamisen vuoteen 2020 mennessä. Tämä hanke toteutuessaan kattaisi siitä noin kolmasosan. Päivittäistavarakaupan osalta lisätarvetta kunnassa olisi runsaalle 3000 kem 2 :lle. Tämä hanke toteutuessaan kattaisi suuren osan tästä tarpeesta, mutta ei kuitenkaan toisi ylitarjontaa päittäistavarakauppaan. Eikä kaupan uudella yksiköllä arvioida olevan vaikutusta Haukiputaan nykyiseen päivittäistavarakaupan palveluverkkoon. Kilpailutilanne päivittäistavarakaupassa luonnollisesti kiristyisi nykyisestä, minkä voi katsoa olevan kuluttajan etu. Tähän vaikuttaa tietenkin myös se mikä kaupan toimija perustaa myymälän. Lievänä uhkana voi olla, että joku nykyinen toimija siirtää yksikkönsä esim. kirkonkylästä uudelle kauppapaikalle, jolloin ei synny lisäkilpailua. VE1 vaihtoehdolla ei ole MRL:n tarkoittamia merkittäviä haitallisia vaikutuksia Haukiputaan kirkonkylän kaupallisiin palveluihin tai niiden kehittämiseen. II-vaikutusalue Toissijaisella vaikutusalueella Haukiputaan kaupallinen asema ei juuri muutu. Kunta ei saa käytännössä yhtään nykyistä enemmän ostovoimaa lähikunnista. Mikäli Haukiputaan erikoistavaravalikoimat selvästi paranevat laajennuksen myötä, niin ostovoiman siirtymä Ouluun saattaa pienentyä hieman tiettyjen erikoistavararyhmien osalta. Tällä ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta muun Oulun seudun kauppojen kannattavuuteen. Tämän arviointi on kuitenkin vaikeaa tilanteessa, jossa tulevan myymälän tarkka konsepti ei ole tiedossa.

18 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen I-vaikutusalue (Haukiputaan kunta) Hanke ei muuta vaikutusalueensa palveluverkkoa sekä alue- ja yhdyskuntarakennetta. Hankkeen sijainnista johtuen kaupallinen painopiste siirtyy hieman kirkonkylän kaakkoispuolelle. Kaavailtu suuryksikön rakentaminen ei aiheuta aukkoja yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteellinen sijainti voidaan hyödyntää erinomaisesti. Rakennettava suuryksikkö vaatii suunnitellut liittymäratkaisut (kiertoliittymä ja kevyen liikenteen järjestelyt) nykyiseen tie- ja katuverkkoon. Kevyen liikenteen järjestelyiden parantaminen on tarpeen myös Haapakangas I-III asuinalueiden ja bussipysäkeille pääsyn turvallisuuden kannalta. Haukiputaan Kirkonkylä kasvaa voimakkaimmin taajaman eteläosassa, mihin Kirkonkylän yleiskaavalla on varattu merkittävät uudet asuinalueet. Haukiväylä tulee jatkumaan nykyisen keskustan eteläpuolitse uusien Holma-Haapajärvi -asuinalueiden kautta Santaholmaan. Kyseisen tieyhteyden rakentaminen ohjaa väistämättä osan Kirkonkylän itäosan liikenteestä nykyisen ydinkeskustan ja sen kaupallisten palveluiden ohi - Haukiväylän varren hankkeen toteutumisesta riippumatta. Tieyhteyden toteuttamisella saattaa olla ydinkeskustan palveluiden käyttöä vähentävää vaikutusta. Haapakangas II on rakentumassa Haukiväylän eteläpuolella, ja siihen liittyy vielä reservialueita myöhemmin asemakaavoitettavaksi. Ukonkaivos on tuotannollisen toiminnan taantuessa muuttunut teollisuusalueesta työpaikka-alueeksi, joten alueen jatkeeksi varattu laaja työpaikka-alue voinee toteutua vain jos seudulle saadaan merkittävästi tilaa vaativia uusia toimijoita. Hanke palvele erinomaisesti näitä tärkeimpiä Kirkonkylän yhdyskuntarakenteen laajenemisalueita ja täydentää Kirkonkylän palveluverkkoa niin, että Haukiväylää muuten keskustan ohi ajavat käyttäisivät väylän varren kaupallisia palveluita. Vaihtoehdossa 0+ hankkeen toteutuminen 3000 k-m2 päivittäistavarakaupan suuryksikkönä keskustan reuna-alueelle saattaisi johtaa siihen, että joku nykyinen kuntakeskustassa toimiva kauppa siirtyisi tälle liikepaikalle, mikä ei ole sinänsä toivottavaa. Jos näin kävisi, niin ydinkeskustasta vapautuvaa tilaa voisi käyttää muuhun tarkoitukseen tai rakentamiseen, esimerkiksi asumispalveluihin. II-vaikutusalue (Oulun seutu) Kuva 10. Hankkeen sijainti suhteessa kirkonkylän osayleiskaavan kasvualueisiin ja liikenneverkkoon.

19 19 19 Hankkeella ei ole vaikutusta Oulun seudun yhdyskuntarakenteeseen. Seudun pohjoisosassa Kiimingistä on Haapakankaalle noin 24 km ja Iistä noin 20 km. Kiimingin Alakylältä on noin 15 km Haapakankaalle ja alle 14 km Ritaharjuun. Seudun palveluiden kannalta hankkeella joka ei ole valtatien varressa ei ole juurikaan merkitystä, koska Kiimingin suunnasta katsottuna Oulun Ritaharju ja Linnanmaa ovat lähempänä ja houkuttelevampia ja Iin suunnasta Ritaharju on vain kuusi kilometriä kauempana. Kokonaisuuteen suhteutettuna hankkeella ei siis ole seudullisia, palveluiden saatavuuteen kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia. Sen sijaan sillä kyllä on paikallisia erittäin positiivisia vaikutuksia. Haukiputaan Kirkonkylän päivittäistavarakaupalle luodaan kehittymismahdollisuudet. Nykyinen ydinkeskusta-alue (yleiskaavojen C-alue ja sen lähiympäristö) on jo lähes täyteen rakennettu, eikä sieltä löydy riittävästi tilaa seudun kaupallisen selvityksen päivityksessä tarpeelliseksi todetulle kaupan pinta-alalle. Hankkeella luodaan mahdollisuus täydentää Kirkonkylän asukkaiden palvelutarjontaa pääsisääntulotien varressa. 4.3 Vaikutukset maisema- ja taajamakuvaan sekä imagotekijöihin Hanke sijoittuu Kirkonkylän pääsisääntuloväylän Haukiväylän ja sen eteläpuolella sijaitsevan uuden merkittävän Haapakangas III pientaloalueen pääkokoojatien liittymän tuntumaan. Haukiväylän ympäristö on Kirkonkylää lähestyttäessä maisemaltaan hyvin maaseutumainen. Pohjoisen puolella avautuu laaja peltoaukea ja etelässä on entistä peltoa, joka on muutamaa palstaa lukuun ottamatta metsittynyt. Ennen Kirkonkylän uusia asuinalueita on metsikkö, jonka jälkeen saavutaan tien taajamamaiselle jaksolle ja nopeusrajoitus putoaa nopeuteen 60 km/h ja ennen Heitontien liittymää 40 km/h. Haapakangas III asuinalue Kauppapaikalle ajateltu alue Haukiväylän eteläpuolella paloaseman sijainti Haapakangas I ja Haapakangas II alueet sijaitsevat Kirkonkylän kaakkoisosassa Haapatien molemmin puolin. Etualalla näkyy alavahko Haapasuon alue, jonka peltoaukeat ovat metsittyneet keskustan puoleiselta osalta. Kuva 11. Viistokuva pohjoisesta katsottuna. Etualalla Haapakankaan I-II vaiheet ja Haukiväylän takana III-rakennusvaihe, jossa rakentaminen on nyt edennyt kuvassa katulenkkeinä erottuvalle alueelle. Paloasemaa ei ole vielä rakennettu. Liittymän kaakkoisneljännekseen on toteutettu Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen uusi paloasema, muissa neljänneksissä liittymän välitön lähiympäristö on rakentamatonta. Haukiväylän pohjoispuolella on toteutettu asuinalueen melusuojauksia meluvalli- ja mäkirakentein. Liittymän lounaisneljänneksessä, johon kauppapaikka sijoittuisi, on entistä peltoa ja metsää. Liittymästä erkanee pohjoiseen Haapatie, joka on pääkokoojatie Haapakangas I-II asuinalueille, Ukonkaivoksen yritystoiminnan alueelle ja muuallekin Kirkonkylän itäosiin. Kaavailtu kauppapaikka muodostaa paloaseman kanssa parin Heitontien alkupäähän. Paloasemarakennus on toteutettu kauas Heitontiestä ja Haukiväylästä, joten rakentamisella ei muodosteta varsinaista porttiaihetta. Paloaseman ja uuden kaupan rakennukset kuitenkin osoittaisivat selkeästi millä kohdalla Kirkonkylä alkaa, mikä on positiivinen asia niin kyläkuvan kuin Kirkonkylän imagonkin kannalta. Kaavailtu rakentaminen ei muuta jo rakennetun Kirkonkylän keskustan kaupunkikuvaa. Vaihtoehdon 0+ toteutuminen saattaisi aiheuttaa

20 20 20 vähäisen taajamakuvallisen muutoksen siinä tapauksessa, että jonkin nykyinen päivittäistavarakauppa siirtyisi alueelle ja lopettaisi toimintansa ydinkeskustassa. Kuva 12. Hankkeen lähiympäristö ilmakuvalla Kaavailtu kaupallisten palveluiden alue Paloasema ja Haukiväylä Kuva 14. Uusi paloasema. Kuva 13. Luonnosvaiheen sijoituskaavio, kevytliikenneverkko on korostettu keltaisella Paloaseman ja kaupan rakentamistavan yhteen sovittamista on syytä etsiä kaavamääräysten avulla. 4.4 Vaikutukset asiointiliikenteeseen Liikennemäärät ja liikenteen suuntautuminen Haukiväylän liikennemäärien voidaan ennustaa kasvavan vuoteen 2020 mennessä n %. Yleisen liikenteen kasvun ohella Haukiväylän liikennemääriä lisää Annalankankaan ja Virpiniemen väliin toteutettavan Virpiniemen pohjoisen yhteyden valmistuminen. Hankealueen sijainnista johtuen suuryksikön asiointiliikenteen voidaan olettaa muodostuvan lähinnä lähellä sijaitsevilta asuinalueilta suuntautuvasta liikenteestä ja Haukiväylän pendelöintiliikenteestä. Toteutuvan erikoistavarakaupan osuudesta ja koostumuksesta riippuen ostovoiman siirtymä Haukiputaalta hieman vähenee ja koko liikenneverkon liikennesuorite pienenee, kun suuryksikköön suuntautuu liikennettä myös Haukiputaan keskustasta. Etäämmältä hankkeella ei voi katsoa olevan vetovoimaa.

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Tavoitteet (Kaavan Oj 15 tavoitteiden päivitys) Kh 30.5.2016 82 Kh liite 1 Kate 11.5.2016 40 Kate om Asia 75/10.02.03/2016 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Keski-Suokylän asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Keski-Suokylän asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Keski-Suokylän asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoituspalvelut 18.5.2009, 18.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ...1 2. SUUNNITTELUALUE...1 3.

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi

Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi 1 2 Esipuhe Tämä maankäyttö- ja rakennuslain soveltamista opastava julkaisu koskee vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten selvittämistä ja

Lisätiedot

Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa

Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa Malmin lentokenttäalueen kaavarunko Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa TYÖOHJELMA 22.3.2016 Työn tausta Malmin lentokentän alueelle laaditaan

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030

OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030 Seutuhallitus 29.9.2010 B-liite asiaan 2 Dnro 5841/2010 Kysyntä ja tarjonta kohtaavat kestävästi... OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030 Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta 24.6.2010

Lisätiedot

Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja alueiden omia vahvuuksia. Kyläverkoston kehittäminen sekä maaseudun elinkeinotoimintojen edistäminen ja muun toimintapohjan

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT TYÖPAIKAT TYÖPAIKKA-ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUS ESPOON ELINKEINOKUDELMA 2050 (LUONNOS) POKE:N ELINKEINOJEN VISIO 2050 TYÖMATKAT 61 Työpaikat Visioalueella oli noin 17 000 työpaikkaa vuonna 2011, eli noin 14

Lisätiedot

LIMINGANPORTTI YRITYSGALLERIA

LIMINGANPORTTI YRITYSGALLERIA LIMINGANPORTTI YRITYSGALLERIA LIMINKA VÄHITTÄISKAUPAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SELOSTUS 26.11.2007 SUURYKSIKÖN 2 1 Johdanto... 5 2 Nykytila... 5 2.1. Vaikutusalue ja sen määrittely... 5 2.2. Alueen väestö

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava

Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava Suomen hallinto-oikeudelle FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0208-D1850 1 (5) Sisällysluettelo 3 Pekka Turkki... 2 FCG Suunnittelu ja Tekniikka

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä. KÄÄNNÖS PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2013 DNr:o YM4/5222/2012 ASIA Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Pohjanmaan liiton

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN 1 TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN Tarkastelualueiden sijainti Järvi-Pohjanmaan jokaisesta kunnasta valittiin erikseen tarkasteltava, zoomattava kohdealue Aluetta on tarkasteltu yleispiirteisesti, kuvaamalla

Lisätiedot

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit 715-719 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten

Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten OULUN KAUPUNKI Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten arviointi Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kansikuva: Lentokuva Vallas Oy / Oulun kaupunki Loppuraportti 1 (68) Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Ongelmanratkaisu. Kaupan suuryksiköt. 3.12.2008 Kestävä yhdyskunta -seminaari

Ongelmanratkaisu. Kaupan suuryksiköt. 3.12.2008 Kestävä yhdyskunta -seminaari Ongelmanratkaisu Kaupan suuryksiköt Ryhmä Oulun luonnonsuojeluyhdistys On koonnut taustamateriaalin On laatinut ongelmanratkaisun kysymykset Ryhmä Oulun seudun kunnallispoliitikkoja On laatinut vastaukset

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot