PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN LAADUN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN LAADUN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN LAADUN ARVIOINTI Haapajärven kaupunki Sivistyspalvelut

2 JÄRJESTÄJÄTASON LAADUN ARVIOINTI Perusopetuslaki 21 velvoittaa opetuksen järjestäjää arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Toiminnan arviointi perustuu valtakunnallisiin Perusopetuksen laatukriteereihin. Laadun arvioinnin tavoitteena on tukea opetuksen järjestäjän ja koulujen välistä yhteistyötä ja kehittää koulutusta paikallisesti. Perusopetuksen järjestäjätason laadun arviointi toteutettiin Haapajärvellä Arviointiin osallistuivat sivistysjohtaja, sivistyslautakunta, rehtorit / koulunjohtajat ja nuorisovaltuuston edustajat. Arviointitilaisuudessa käsiteltiin kaikki 12 laatukorttia. Arviointi toteutettiin yhteistoiminnallisesti : sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit / johtajat toimivat ryhmien puheenjohtajina ja ryhmien jäsenet etsivät vahvuuksia ja kehittämisen kohteita jokaisesta laadun osa-alueesta. Tämän arviointitilaisuuden tulokset kuvataan seuraavissa laatukorteissa. Laatukortit sisältävät seuraavat osa-alueet : johtaminen, henkilöstö, taloudelliset resurssit, koulun toiminnan ja oppimistulosten arviointi, opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja opetusjärjestelyt, oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki, osallisuus ja vaikuttaminen, kodin ja koulun yhteistyö, oppimisympäristön turvallisuus, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta.

3 JOHTAMINEN Opetuksen järjestäjä: Haapajärven kaupunki / 20 Haapajärven kaupungilla on vastuu koulutuksen toteutuksesta. Haapajärven sivistyslautakunta huolehtii perusopetuksen tehtävien järjestämisestä ja kehittämisestä. Niiden sisällöstä ja toteutumisesta vastaa Haapajärven sivistysjohtaja ja koulussa rehtori / koulun johtaja. Sivistyspalveluiden ja koulun johdon keskeisenä tehtävänä on luoda hyvät ja tasapuoliset edellytykset oppimiselle ja opettamiselle. Tärkeitä tehtäväalueita ovat henkilöstön rekrytointi, osaamisen kehittäminen sekä keskeisten sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö. Näissä tehtävissä Haapajärvellä on onnistuttu hyvin. Myönteinen asenne hankerahoitukseen ja hankeosaaminen taitavaa ( Comenius, Laatu, TVT-hankkeet, Polaris/Unesco, Kerhotoiminta jne. ) Johdon osaaminen (kokeneet johtajat) ja ammatillinen sitoutuminen (neuvottelutaito, innostus työhön) Muutostilanteiden hallinta (esim. koulun lakkauttaminen) ennakoitua ja kykyä sopeuttaa toiminta haastavassa taloustilanteessa Johtajakoulutukseen satsaaminen, esim. johtamisen keskinäinen keskustelufoorumi, sidosryhmien johtajat mukaan (tekniset palvelut, ruokapalvelut..) Lautakuntien jäsenet mukaan valtuuston kehittämisseminaareihin ja iltakouluihin: päätösten ennakointi ja ammattilautakunnan tietotaito

4 HENKILÖSTÖ Koulu: Haapajärven kaupungin sivistyspalvelut ovat määrätietoisesti paneutuneet henkilöstön rekrytointiin. Onnistuneen rekrytoinnin ansiosta palveluksessamme on ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö. Henkilöstölle on järjestetty runsaasti täydennyskoulutusta erilaisten hankerahoitusten avulla. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuessa emme ole irtisanoneet henkilöstöä, vaan olemme tehneet joustavia järjestelyjä esim. luokanopettajien sijoittamiseksi yläasteelle. Henkilöstösuunnitelman avulla sivistyspalvelut ovat vakinaistaneet määräaikaisia työntekijöitä. Henkilöstön poissaoloihin, esim. sairauslomat, työpisteiden esimiehet ovat järjestäneet sijaiset. Varsinaista sijaispankkia alueellamme ei ole. Työhyvinvointiin liittyen sivistyspalvelut ovat järjestäneet työnohjausta kaikille sitä tarvitseville. Henkilöstön osaaminen, rakenne ja määrä vastaavat toiminnan tarpeita Virkoja on vakinaistettu Työhyvinvoinnista on huolehdittu ( työnohjaus ja työterveyshuolto ) Riittävä täydennyskoulutus

5 Resurssipankin perustaminen opettajien sijaisuuksia varten TALOUDELLISET RESURSSIT Opetuksen järjestäjä: Haapajärven kaupunki : / 20 Haapajärven kaupungin vastuulla (sivistyslautakunta) on, että taloudelliset resurssit on jaettu siten, että perusopetukselle asetetut tavoitteet toteutuvat käytännössä. Sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit / johtajat vastaavat talousarvion seurannasta sekä talouden kokonaiskuvan hallinnasta. Haapajärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa lakkautettiin kyläkouluja, lisättiin tuloja, hankintoja ja tukipalvelujen toimintaa tiukennettiin, mutta itse opetukseen laatuun ja tasoon ei puututtu (mm. tuntikehystä ei leikattu ja opettajien täydennyskoulutus turvattiin Osaava-hankkeiden kautta). Tuntikehys riittävä Opetusryhmät kohtuullisen kokoiset Yhteishankinnat (TVT-hankinnat, kopiokoneet, koulutarvikkeet) TVT-välineistöä lisää Oppikirjojen ja oppimateriaalien, myös sähköisten, uusiminen (uusi OPS): pitäisi

6 saada irtaimistoinvestointeihin, koska koulujen budjeteissa pieni liikkumavara Tarkempi kuvaus työn alle valitusta kehittämiskohteesta, tavoitteet ja aikataulu Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön Uudistus edellyttää oppikirjojen ja oppimateriaalien, myös sähköisten, uusimista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tiukan talousohjelman vuosille , ja käyttötalouden liikkumavara on erittäin pieni. Tämän vuoksi oppikirjojen uudistaminen tulee toteuttaa keskitetysti irtaimistoinvestointina. Vastuuhenkilöt Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki, rehtori Jari Nahkanen, rehtori Jari Saaranen, koulun johtaja Mika Skantz, koulun johtaja Ossi Savola, koulun johtaja Risto Hautakangas ja koulun johtaja Tero Liljeblad Kehittämiskohteen seuranta Sivistyslautakunta tekee talousarvioesityksen vuodelle 2016, ja hankinta toteutetaan mennessä. Tarvittaessa hankinta jaksotetaan vuosille

7 KOULUN TOIMINNAN JA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Koulu: Haapajärven sivistystoimessa on tehty koulun toiminnan arviointia lukuvuosittain. Arviointikohteet ovat olleet joko yhteisiä ja / tai koulukohtaisia. Kohteet ovat muuttuneet vuosittain. Arvioinnit on aina lisätty työsuunnitelmien liitteeksi. Tällä hetkellä arviointia ohjaa Laatukäsikirja Oppimistuloksia arvioidaan mahdollisimman monipuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Arvioinnin tehtävänä on antaa totuudenmukainen kuva oppilaalle (huoltajille) hänen oppimisestaan ja kehittymisestään sekä ohjata ja kannustaa opiskelua.

8 Arviointi on oikeudenmukaista, tasapuolista, kannustavaa ja monipuolista Wilma on toimiva Pienet ryhmäkoot helpottavat arviointia Opettajat ovat päteviä ja opetuksen taso on hyvää Pääsääntöisesti toimivat tilat Kehityskeskustelut säännöllisesti Vanhemmat, oppilaat ja muu henkilökunta mukaan arvioinnin kriteereiden ja arvioinnin kehittämiseen tulevaan OPS: iin Oman työn arviointia tulisi kehittää OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN Koulu: Opetushallitus hyväksyi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat voitiin ottaa käyttöön ja ne tuli ottaa käyttöön kaikilla luokka-asteilla viimeistään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen päättötodistus ja päättöarvioinnin kriteerit otettiin käyttöön lukuvuoden päättyessä. Haapajärven perusopetuksen opetussuunnitelma päivitettiin v Haapajärvelle on perustettu työryhmä, joka vastaa esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyöstä. Uusi OPS tulee voimaan

9 Nivelvaiheet toimivia Eri tahot tekemässä yhdessä OPS:a Yhteiskuntatietoisuutta tulisi lisätä uudessa OPS:ssa Paikalliset olosuhteet paremmin OPS:iin Oppilaat mukaan OPS:n tekemiseen OPETUS JA OPETUSJÄRJESTELYT Koulu:

10 Koulujen tuntikehys mahdollistaa opetussuunnitelman tarkoituksenmukaisen toteuttamisen ja eri opetusmuotojen käyttämisen. Koulujen tilat ovat pääasiassa hyvässä kunnossa, mutta ylläpitokorjauksia ei saa laimin lyödä. Koulujen sulkeminen on lisännyt tilanahtautta vastaanottavilla kouluilla. Eri koulujen varustetasossa on parantamisen varaa, mutta asia korjataan lähivuosina. Opettajien vahvuuksia on voitu hyödyntää yli koulurajojen ja rekrytointi on ollut onnistunutta (pätevät opettajat). Tuntikehys on riittävä Jakotunteja on riittävästi Opettajien vahvuuksien hyödyntäminen Samanaikaisopetus ja opettajien pitämät palkkitunnit ( palkkitunneilla opettajat jakavat oppilaat pienempiin ryhmiin ) Erityisopetus Kouluavustajat jokaisella koululla Koulukuljetukset toimiviksi ja turvallisiksi ja kuljetusten odotusajat kohtuullisiksi AP/IP toiminta TVT-varustetaso ajantasalle joka koulussa / luokassa ( laitekanta, nettiyhteydet, investointisuunnitelma, sähköiset oppimateriaalit ) OPPIMISEN, KASVUN JA HYVINVOINNIN TUKI Koulu:

11 Laadukas perusopetus sekä oppimisen ja kasvun tuki ehkäisevät erityisen tuen tarpeen syntymistä. Oppilaan oppimisen ja kasvun tukeen liittyy oleellisesti moniammatillinen yhteistyö. Haapajärvelle on saatu niin koulukuraattori- kuin koulupsykologipalvelut. Oppilaalle annettavan tuen muoto määräytyy yksilöllisten tarpeiden mukaan. Opetus järjestetään yleisopetuksena aina, kun se on mahdollista. Tukea tarvitseva oppilas saa ensin tehostettua tukea. Tehostetulla tuella tarkoitetaan eriyttämistä, tukiopetusta, samanaikaisopetuksen eri muotoja, osa-aikaista erityisopetusta ja oppilashuoltoa. Kouluissa tehostetun tuen muodot otetaan käyttöön entistä aktiivisemmin ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Varhainen puuttuminen tarkoittaa käytännössä myös yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyöhön tarvitaan koulun oppilashuollon lisäksi terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilöstöä. Pienet opetusryhmät Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut toimivat Kerhotoiminta Tilat riittävän hyvässä kunnossa Yleinen positiivisuus Oppilashuollon tuki riittävän aikaiseksi OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN Koulu:

12 Haapajärven kaupungin sivistyspalvelut ovat luoneet vakiintuneet käytännöt lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen lisäämiseksi. Kaupungissa toimii nuorisovaltuusto ja lapsiparlamentti, joilla on selkeät roolit ja tehtävän jako. Koulujen vuorovaikutus on avointa ja osallisuutta edistävää. Haapajärven yläasteella sekä Martinmäen koulussa toimivat oppilaskunnat. Näin oppilaat voivat osallistua heitä koskevaan päätöksen tekoon. Lisäksi yläasteella on jo vuosia ollut tukioppilastoimintaa. Nuorisovaltuusto Lapsiparlamentti Oppilaskunnan hallitus Tukioppilastoiminta Koulujen johtokunnat ja vanhempainyhdistykset Erilaiset projektit esim. KiVa-koulu Wilma kaikkien huoltajien käyttöön Kunnallisesta päätöksenteosta tietoa kouluille KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

13 Koulu: Kodin ja koulun yhteistyön perusajatuksena Haapajärvellä on opetuksen ja kasvatuksen järjestäminen yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa niin, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Kodin ja koulun yhteistyötä edistävä aktiivisesti toimivat vanhempainyhdistykset Martinmäellä ja yläasteella sekä koulujen johtokunnat kyläkouluilla. Yhteistyömuotoina ovat vanhempainvartit, - illat, kolmiportaiseen tukeen liittyvät palaverit ja yhteistyöt, avoimien ovien tapahtumat, Kodin ja koulun päivä sekä juhlat. Yhteistyövälineenä käytetään Wilma-ohjelmaa. Lisäksi perinteiset välineet kuten sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja reissuvihkot ovat osittain käytössä. Wilma toimiva Suunnitelmallinen yhteistyön kehittäminen järjestäjätasolla esim. vuosikello Kodin ja koulun pelikirja ts. yhtenäiset säännöt koulun ja kodin yhteistyölle Yhteisöllisyyden lisääminen ( huoltajat mukaan OPS:n tekemiseen ) Tarkempi kuvaus työn alle valitusta kehittämiskohteesta, tavoitteet ja aikataulu Laaditaan suunnitelmallinen yhteistyön kehittämismalli järjestäjätasolla,esim. perusopetuksen vuosikello tai aikajana, josta nähdään, mitä kouluissa tapahtuu ja mitä tehdään lukuvuoden aikana.

14 Vastuuhenkilöt Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki, rehtori Jari Nahkanen, rehtori Jari Saaranen ja koulun johtaja Mika Skantz Kehittämiskohteen seuranta Toteutetaan hanke mennessä ja sivistyslautakunta käsittelee asian toukokuussa Koulut hyödyntävät suunnitelmaa laatiessaan lukuvuoden työsuunnitelmaa (lukuvuosisuunnitelma). TURVALLISUUS Koulu:

15 Kaikilla kouluilla on vuosittain päivitettävä turvallisuuskansio, johon myös koko henkilökunnan tulee vuosittain tutustua. Näin työpisteen keskeiset työturvallisuusseikat tulevat kaikkien siellä työskentelevien tietoon. Poistumisharjoitukset tehdään säännöllisesti ja koulujen henkilöstö ja oppilaat valmennetaan toimimaan sovitusti mahdollisissa nykyajan vaaratilanteissa. Koulutyössä suurimpia riskejä on tarjolla teknisen työn ja liikunnan oppitunneilla, koulun ulkopuolisilla retkillä sekä koulumatkoilla. Näihin vaaroihin kiinnitetään erityishuomiota riittävällä ohjeistuksella. Liikenneturvallisuutta koulujen ympäristössä seurataan ja epäkohtia korjataan. Liikenneturvallisuutta on parannettu lisääntyvien kuljetusten myötä Turvallisuussuunnitelmat päivitetään vuosittain Yleinen turvallisuus on Haapajärvellä hyvä Tekniset tilat ja leikkipaikat tarkistetaan vuosittain Uudistuva oppilashuolto asettaa uusia haasteita Koulujen ilmastointien huolto säännölliseksi Poistumisharjoitukset toteutettava vuosittain AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

16 Koulu: Haapajärven sivistyspalvelut ovat järjestäneet aamu- ja iltapäivätoimintaa vuodesta 2005 lähtien. Toimintaa on järjestetty pääsääntöisesti Martinmäen koulussa. Kyläkouluilla toimintaa on järjestetty Kumisevan, Oksavan ja Tiiton koulussa. Toimintaa järjestetään kyläkoululla, mikäli kahdeksan oppilasta ilmoittautuu ja sitoutuu iltapäivätoimintaan. APIP-toiminnasta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy käyntikertojen mukaan. Riittävästi ammattitaitoisia ohjaajia Toiminta on turvallista Aamu- ja iltapäivätoimintaa tulisi järjestää tasapuolisesti kaikille kouluille / oppilaille

17 KOULUN KERHOTOIMINTA Koulu: Haapajärven perusopetuksen kouluissa on järjestetty uusimuotoista ja valtion tukemaa kerhotoimintaa vuodesta 2008 alkaen. Valtio tukee kerhotoimintaan 75 prosentin osuudella ja tällä hetkellä kerhoja pidetään kaikilla perusopetuksen koululla yhteensä 18 vk/tuntia. Kerhotoiminta on monipuolista ja maksutonta. Se sisältää mm. liikuntaa, musiikkia, teknologiaa, askartelua ja kuvataidetta. Kerhotoiminta on monipuolista ja se ehkäisee syrjäytymistä Maksutonta Ohjaajat ammattitaitoisia Kerhotoiminnan vakiinnuttaminen jatkossakin tiukassa taloustilanteessa