ALAKOHTAINEN SYVENTÄVÄ DIDAKTIIKKA AKVAARIOTENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAKOHTAINEN SYVENTÄVÄ DIDAKTIIKKA AKVAARIOTENTTI"

Transkriptio

1 ALAKOHTAINEN SYVENTÄVÄ DIDAKTIIKKA AKVAARIOTENTTI Akvaariotentti suoritetaan vastaamalla kahteen kysymysryhmään: osa A (yleisdidaktiikkaan liittyvät kysymykset) ja osa B (ainekohtaiseen didaktiikkaan liittyvät kysymykset). Valitse kysymysryhmät ja ilmoita ne tentin vastaanottajalle tekstiviestillä (esim. A 9-16 ja B 17 22) ja toivottu tenttiaika (päivämäärä ja kelloaika). Vastaamiseen saa käyttää aikaa kaksi tuntia, minkä jälkeen vastaukset lähetetään tentin vastaanottajalle sähköpostin liitteenä. Alakohtaisesti ainealueet jakautuvat seuraavasti: Alan nimike Alaan kuuluvien aineiden järjestysnumero tässä akvaariossa Humanistinen ja kasvatusala 3, 5, 10, 11, 13, 18, 19 Kulttuuriala 4, 6, 14, 15 (13) Luonnontieteet 1, 2, 17 Luonnonvara- ja ympäristöala 1, 2 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 8 Sosiaali-, terveys- ja liikunta 7, 12 Tekniikka ja liikenne 16 Yhteiskuntatieteet, liiketalous, hallinto 20 SISÄLLYS, aineet aakkosjärjestyksessä 1. Biologia Fysiikka, kemia, matematiikka, luonnontieteet Historia, yhteiskuntaoppi Kansantanssi Kasvatustiede, psykologia, sosiaalitieteet Käsityö ja muotoilukasvatus Liikuntakasvatus Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Musiikki Nuorisotyö Ohjaus Sosiaali- ja terveysala Suomi äidinkielenä/ Suomi toisena ja vieraana kielenä Taidekasvatus Tanssi Tekniikka Tietotekniikka Uskonto ja filosofia Vieraat kielet Yrittäjyyskasvatus, kauppatiede

2 SYVENTÄVÄ ALAKOHTAINEN DIDAKTIIKKA OSA A: YHTEISET KYSYMYKSET KAIKILLE Valitse teos, jonka luet, valmistele vastaukset ko. teoksen kaikkiin kysymyksiin ja ilmoita kysymysten kirjain ja valitsemasi kirjan kysymysten numerot tentin vastaanottajalle (esim. A 9-16). *Aikuisten oppimisen uudet muodot toim. A. Kajanto. Vapaan sivistystyön 34. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Kysymykset Millaista on ja voisi olla aktivoiva opetus omalla alallasi? Perustele teorialla ja anna sovellusesimerkkejä. 2. Miten rakennat opetuskokonaisuuden Kolbin kokemuksellisen oppimisen teorian ja ongelmalähtöisen opetuksen periaatteiden mukaan omalle opetusalallesi? Anna sovellusesimerkkejä ja arvioi niiden toimivuutta. 3. Miten itseohjattu oppiminen sopii aikuisopetukseen? Mitkä ovat sen teoreettiset perusteet? Mitä seikkoja opettajan tulisi erityisesti ottaa huomioon käytännön toteutuksissa? 4. Miten voisit toteuttaa tulevaisuusverstasta omassa opetuksessasi? Kerro, mitä hyvää sillä saisi aikaan ja mitä ongelmia pitäisi ratkaista sen menestykselliseksi toteuttamiseksi. 5. Miten toteuttaisit kirjoittamalla oppimista omassa opetusaineessasi? Esittele myös kirjoittamalla oppimisen teoreettiset ja didaktiset perusteet. 6. Työssäoppimisen esteet ja edistäjät? Pohdi niitä oman alasi käytäntöihin vertailemalla. 7. Mitä merkitsee transformaatio oppimisessa? Mihin oppimisnäkemyksiin se liittyy ja miten voit soveltaa sitä käytännössä? 8. Esittele tiimioppimisen teoreettiset perusteet ja mieti, miten voisit tukea sitä käytännössä. *Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja (toim.) S. Lindholm-Ylänne & A. Nevgi. Helsinki: WSOY. *H.L.T. Heikkinen, H. Jokinen & P. Tynjälä (toim.) Verme. Vertaismentorointi työssä oppimisen tukena. Helsinki: Tammi, (s. 5-38). Kysymykset Oppimispäiväkirja ja portfoliot mahdollisuuksia oman aineeni opetuksessa. 10. Millaista on oppimista edistävä vuorovaikutus korkeakouluopiskelussa? Millaista sen tulisi olla? Miksi? 11. Mentorointi, tuutorointi ja ohjaus aikuisopetuksessa: mitä ne ovat, miksi niitä tarvitaan ja millaisia ne ovat parhaimmillaan? 12. Mitä on ongelmalähtöinen oppiminen ja miten sitä voi toteuttaa omassa aineessasi? Perustele teorialla (oppimisnäkemykset) ja anna käytännön esimerkkejä. (Voit käyttää apunasi myös teosta Boud, D. & Feletti, G PBL Ongelmalähtöinen oppiminen. Uusi tapa oppia. Helsinki: Hakapaino.) 13. Mitkä ovat mielekkään oppimisen kriteerit verkko-opiskelussa? 14. Kuvaile ensin vaiheita, jotka kuuluvat linjakkaan opetuksen suunnitteluun. Ota seuraavaksi erityisesti tarkasteltavaksi didaktinen suunnittelu. Mitä se on? 2

3 15. Miten ryhmän ominaisuudet muuttuvat ryhmäkoon kasvaessa? 16. Miten massaopetusta voitaisiin kehittää? *Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja (toim.) P. Sahlberg & S. Sharan. Helsinki: WSOY. Kysymykset Mikä on opettajan ja opiskelijoiden työnjako yhteistoiminnallisissa ryhmissä? (s ) 18. Mikä saa oppimisyhteisön toimimaan ryhmätasolla ja/tai oppilaitostasolla? 19. Miten ongelmanratkaisusta saadaan onnistunut yhteistoiminnallinen prosessi? 20. Miten voidaan arvostaa erilaista osaamista yhteistoiminnallisessa oppimisessa? 21. Millainen prosessi on ryhmätutkimus ja mikä on opettajan ja opiskelijoiden työnjako siinä? Miten arvioit sen soveltuvuutta omaan opetuskontekstiisi? 22. Miten yhteistoiminnallisen ryhmätyön avulla opitaan ristiriitatilanteiden kohtaamista? 23. Pohdi erilaisia ryhmänmuodostustapoja ja niiden sovellettavuutta erilaisiin tarkoituksiin. 24. Mitä teet, jos työrauha ja järjestys eivät säily yhteistoiminnallisessa oppimisessa? Miten voit varmistaa oppimisen? *Laine, T. & A. Malinen (toim.) Elävä peilisali. Aikuista pedagogiikkaa oppimassa. Helsinki: Kansanvalistusseura. Kysymykset Millaista on opettajan autonomia aikuispedagogiikassa ja miksi sitä tavoitellaan? 26. HOPS ja autonomia aikuispedagogiikassa? 27. Elämänmittainen ja elämänlaajuinen (lifelong & lifewide) oppiminen aikuiskasvatuksessa omakohtaisuuteen johdattajana. 28. Miten dialogisuus edistää oppimista? 29. Mitä ovat pienryhmäoppimisen haasteet ja hyödyt aikuisilla? 30. Miten pienryhmien ohjaajia ja opettajia yleensäkin voidaan tukea heidän työssään? 31. Erilaiset tiedon lähteet ajattelun rakennuspuina. Miten opitaan tiedostamaan merkitysperspektiivejä ja omaa ajattelua? *Säljö, R Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. Kysymykset Mitkä ovat kielen kolme tärkeää tehtävää viestinnässä ja miten ne liittyvät oppimiseen (s. 79 ss)? 33. Oppiminen, puhuminen ja viestintä mikä on niiden rooli yksilön tietojen muodostuksessa? 34. Mitä on oppimisen tilannesidonnaisuus ja miten tilanteita voidaan hallita oppimisessa? 35. Tulkinta, viestintä ja merkitysten luominen kirjoitetuissa oppimisyhteyksissä. 36. Miten oppipojasta voi kasvaa mestari? 37. Mitä tarkoitetaan lähikehityksen vyöhykkeellä ja millaisiin prosesseihin se liittyy? 38. Miten opitaan erottamaan olettamus ja väite teksteistä sekä suhtautumaan terveellisellä tavalla kriittisesti painettuun sanaan? 39. Mikä on sosiaalisten kielten merkitys oppimisyhteisöissä (s. 224 ss)? 3

4 SYVENTÄVÄ ALAKOHTAINEN DIDAKTIIIKKA OSA B: ALAKOHTAINEN OSA 1. Hae oman alasi/aineesi kysymykset 2. Valmistele vastaukset kaikkiin oman alasi/aineesi kysymyksiin. 3. Ilmoita tentin vastaanottajalle alakohtaisen osan kirjain ja kysymysten numerot (esim. B18-25). 1. Biologia ja maantiede Kysymykset 1-8 *Eloranta, V., E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Jyväskylä: PS-Kustannus. *Lappalainen, A Biologian oppiminen 2000-luvulla. Määritysopas. Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos. luettu *Rikkinen H Maantieto koulussa. Helsinki: Otava. *Cantell, H Oppimis- ja opettamiskäsitykset maantieteen opetuksen ja aineenopettajankoulutuksen kehittämisen lähtökohtana. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos: Tutkimuksia Arvioi kenttäopetuksen merkitystä opiskelijalle oppimisen näkökulmasta. Perustele oppimisen teorialla. 2. Kokemuksellisen ja toiminnallisen oppimisen toteutus biologian/maantieteen näkökulmasta (Eloranta et al ). Kokoa toteutusesimerkkejä ja ideoita Kolbin kokemuksellisen oppimisen kehikkoon. Perustele teorialla. 3. Ajattelun kehittäminen opetuksellisten järjestelyjen avulla yleensä sekä erityisesti maantieteen/biologian opiskelun yhteydessä? 4. Millaista on hyvä resurssointi ja oppimateriaali maantiedon/biologian opetuksessa? 5. Mitä on hyvä arviointi biologia/maantieteessä yleensä ja millaisten arviointikäytäntöjen avulla sitä voidaan toteuttaa oppimisprosessin aikana ja sen jälkeen? Voit ottaa esimerkeiksi kenttätyön, laboroinnin ym., joissa on sekä prosessi että selkeä tuotos, ja myös kognitiivisten taitojen arvioinnin. 6. Mitkä ovat alallasi yleiset arvioinnin ja itsearvioinnin kehittämishaasteet? 7. Arvokasvatus ja kestävän kehityksen näkökulma biologian opetuksessa. 8. Laadi itsellesi laajahko didaktinen kysymys mainitsemasi lähteen pohjalta. Perustele kysymyksen merkityksellisyys ja vastaa kysymykseesi. 2. Fysiikka, kemia, matematiikka, luonnontieteet Kysymykset 9-17 *Sahlberg, P Luonnontieteen opetuksen työtapoja 2. Helsinki: Valtion painatuskeskus. 9. Miten vaikutat opiskelijoiden ajattelun kehittymiseen työtapojen valinnoillasi? 4

5 10. Mitä seikkoja otat huomioon ja mitä menetelmiä käytät, kun haluat kehittää opiskelijoiden sosiaalisuutta? 11. Suggestopedian tavoitteet, keinot ja toteutustavat luonnontieteessä? Millä tavalla itse voisit toteuttaa suggestopedian periaatteita opetuksessasi? Kuvaile ja perustele. *Lavonen, J. & Meisalo, V Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden työtapaopas. Helsingin soveltavan kasvatustieteen laitos. luettu Mitä on opetuksen kokeellisuus ja miten se eroaa tieteen kokeellisuudesta? 13. Miten oppijan metakognitiot ja kognitiivinen kehitystaso vaikuttavat oppimiseen ja siten opetukseen ja opetusjärjestelyihin? 14. Laborointityöskentelyn suunnittelu ja työtapojen valinta mitä pedagogisia ja didaktisia seikkoja on otettava huomioon, kun halutaan ohjata opiskelijan ajattelun ja luovuuden prosesseja, oppimisen strategioita ja lisätä motivoituneisuutta? *Koponen, I.T. & Mäntylä, T., Generative Role of Experiments in Physics and in Teaching Physics: A Suggestion for Epistemological Reconstruction; 15 (1), Science & Education. luettu *Räsänen, P., Kupari, P. & Malinen, P. (toim.) Matematiikka näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki instituutti. Kirjasta seuraava artikkeli: Hautamäki, J. & *Kuusela, J Diagnostisen päättelemisen pulmista ja keinoista matemaattiset oppimisvaikeudet. 15. Mitä seikkoja on otettava huomioon, kun opetetaan ongelmanratkaisua matemaattisissa aineissa (s. 80 ss)? 16. Matematiikan kielen ja symbolien oppiminen sekä niiden käyttö matemaattisessa ajattelussa (s.128 ss)? 17. Mitä seikkoja opettajan tulee tietää ammattimatematiikan opettamisesta (s. 352 ss)? 3. Historia, yhteiskuntaoppi Kysymykset *Virta, A., Merenluoto, K. & Pöyhönen, P. (toim.) Ainedidaktiikan ja oppimistutkimuksen haasteet opettajankoulutukselle. Ainedidaktinen symposium Turku: Turun opettajankoulutuslaitos ss Miten opetetaan lähteiden ja arvioiden tulkintaa historian opetuksessa? 19. Historian kausaliteetin ja ymmärtämisen opettaminen kielen kannalta. Miten sisältöalueet, viestijä ja koherenssi otetaan huomioon? *Löfström, J. (toim.) Jyväskylä: PS-Kustannus. Kohti tulevaa menneisyyttä. Historiallis-yhteiskunnallinen kasvatus uudella vuosituhannella. 20. Mitä pedagogisia ja didaktisia seikkoja on otettava huomioon, kun pyritään aktiiviseen historian ja yhteiskuntatiedon oppimiseen (ss 35-65)? 21. Miten roolipelit voisivat elähdyttää historiakulttuuria? 5

6 21. Mitä uusia oppimisympäristöjä tietotekniikka tarjoaa historian ja / tai yhteiskuntaopin opiskeluun? 22. Mitä eettisiä perusulottuvuuksia on yhteiskunnallisen kasvatuksen otettava huomioon? Miten ne kytketään opiskelijan merkitysmaailmaan? 23. Miten liität aktiivisen oppimisen historian ja/tai yhteiskuntaopin opiskelutilanteisiin? 24. Miten opetus edistää historiallisen identiteetin rakentumista? 25. Kuvaile, millaista on hyvä historian ja/ tai yhteiskuntaopin opiskelumateriaali. Miten voit itse tuottaa sitä? Perustele teorialla ja käytännöllä. 4. Kansantanssi Kysymykset *Nuutinen, L Kansantanssin opettaminen. Haapajärvi: Vapaan Sivistystoiminnan Liitto. 26. Miten laadit ohjelmakokonaisuuden väli- ja kokonaistavoitteet? 27. Mitä seikkoja opettajan täytyy ottaa huomioon kohderyhmästä, oppiaineksesta ja omasta toiminnastaan? 28. Liitä edellinen vastaus Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoriaan. (ss ) 29. Mikä on palautteen merkitys oppimiselle? *Prashnig, B Erilaisuuden voima. Jyväskylä; PS-Kustannus. 30. Miten otat huomioon eri aistikanavapreferenssit kansantanssinopetuksessa? 31. Miten ymmärrät teoriaopetuksen merkityksen kansantanssin opetuksessa? *Heikkinen-Johansson, P. & Huovinen, T. (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY. 32. Suomalainen kansantanssi eilen ja tänään - sekä eri lajit liikunnanopetuksen osana. 33. Musiikin ja liikunnan yhteiset elementit. 5. Kasvatustiede, psykologia, sosiaalitieteet (ks. myös Ohjaus) Kysymykset *Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T Ohjaus ammattina ja tieteenalana 1-2. Jyväskylä: PS-Kustannus. 34. Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun ohjaus syrjäytymisvaarassa oleville, työttömille ja monikulttuurisille ryhmille /yksilöille. 35. Terapeuttinen näkökulma ohjaukseen. Mitä valmiuksia ohjaajalla tulisi olla? *Jämsen, A. (toim.) Sosiaalialan AMK-pedagogiikka kokemassa. Sosiaalialan AMKverkosto: Kemi-Tornio. 36. Miten voit vahvistaa työelämäsidosta projektien ja hankkeiden avulla sosiaalialalla? 6

7 37. Miten taide voi edistää sosiaalisen todellisuussuhteen rakentumista ja tulkintaa? Anna esimerkki tai esimerkkejä. *Laine, A., Ruishalme, O., Salervo, P., Siven, T. & Välimäki, P Opi ja ohjaa sosiaalija terveysalalla. Helsinki: WSOY. 38. Esittele erilaisia ihmiskäsityksiä, määrittele millainen on oma ihmiskäsityksesi ja miten arvelet sen näkyvän opettajan työssäsi. 39. Esittele viisi erilaista oppimisessa suositeltavaa työmenetelmää (ss ) ja kerro miten voit soveltaa niitä. 40. Mitä seikkoja ryhmän toiminnan perusteista ja ryhmädynamiikasta on tunnettava, jotta pystyisi rakentamaan tuloksellisia ja osallistujille mielekkäitä oppimistilanteita ryhmässä. Pohdi, esittele teoriaa ja sovellusesimerkkejä omalta alaltasi. *Kauppila, R Opi ja opeta tehokkaasti. Psyykkinen valmennus oppimisen tukena. Jyväskylä: PS-Kustannus. 41. Miten voit käyttää erilaisia suggestioita oppimisen tukena omalla alallasi? 42. Mitä ovat seitsemän oppimisen ja kehittymisen tasoa? Miten voisit liittää niiden tuntemuksen ja harjoittelun omaan opetukseesi? 6. Käsityö- ja muotoilukasvatus Kysymykset *Anttila, P., Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. Helsinki: WSOY. *Suojanen, U Käsityökasvatuksen perusteet. Helsinki: WSOY. *Lappalainen, E-M Kulttuurisesti sensitiivinen opettajuus. Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen maahanmuuttajien koulutuksessa ja opettajan kasvupolulla. *Alamäki, A Käsityö- ja teknologiakasvatuksen kehittämisen lähtökohtia varhaiskasvatuksessa. Julkaisusarja A. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimusselosteita n:o 181, Turku: Turun yliopisto. 43. Mitä ovat sisäiset mallit ja mikä on niiden merkitys käsityö-/muotoilutoiminnoissa? Perustele näkemyksesi teorialla ja käytä mahdollisesti muita lähteitä esim. mielikuvaoppimisesta. 44. Miten opetat käsityön taitoja? Kuvaile mahdollisimman monta tapaa, perustele niitä teorialla ja arvioi niitä. 45. Voiko luovuutta opettaa? Pohdi ja perustele näkemyksiäsi. 46. Selosta käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessin teoreettinen malli (Anttila, 111) ja arvioi sen sovellettavuutta omaan työhösi. 47. Minkälaista systeeminsuunnittelua pidät hyvänä ja miksi? Arvioi sitä myös sovellettavuuden näkökulmasta. 48. Pohdi tuotteiden suunnittelua ja valmistusta sekä niiden markkinointia. Mitä näkökohtia tulisi ottaa huomioon, ennen kuin tuote on valmis markkinoille? 49. Miten tapahtuu käsityöllisen toiminnan oppimisen kielellistäminen? Miten voisit toteuttaa sitä omassa opettamiskontekstissasi? (Lappalainen 37-47) 50. Kädentaitojen, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisellä kohti moniaistisuuden käyttöä ja identiteettien rakentamista. (Lappalainen ) 51. Miten rakennat käsityön/muotoilun opetuksesi niin, että se tuottaa positiivisia oppimiskokemuksia? 7

8 52. Mitkä elementit rakentavat pohjan perusopetuksesta lähtien ammatilliselle käsityö- ja teknologiakasvatukselle? Miten voidaan rakentaa jatkumo korkea-asteen opetukseen saakka? Mitä opetusta koskevia toivomuksia ammatillinen opettaja voisi esittää lapsen ensimmäiselle käsityönopettajalle? (Alamäki) 7. Liikuntakasvatus Kysymykset *Pelit ja kentät kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta. (toim.) K. Ilmanen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. *Liiku ja opi. Rintala, P. Ahonen, T., Cantell, M. & Nissinen, A. (toim.) Jyväskylä: PS-Kustannus. *Ojanaho, M., Pehkonen, M. & Penttinen, S. (toim.) Monialaisten opintojen liikunnan pedagogiikka ja didaktiikka. *Heikkinen-Johansson, P. & Huovinen, T. (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY. 53. Miten opetan urheilun moraalin arvolähtökohtia ammatillisessa koulutuksessa? 54. Mikä on liikuntakulttuurin asema nykyisessä ammatillisessa koulutuksessa? Millä didaktisilla keinoilla voin edistää liikunnasta saatavia positiivisia kokemuksia? Anna esimerkkejä, pohdi. 55. Mitä sosiaalisia ja kognitiivisia valmiuksia liikunta edistää? Keksi esimerkkejä oman alasi opetuksesta. 56. Voiko liikuntaa parantaa oppimisvaikeuksia? Anna esimerkkejä sekä peruskouluikäisten että +15 -vuotiaiden oppimisesta ja liikunnan osuudesta siinä. 57. Miten suunnittelen sisällöllisesti ja didaktisesti monipuolisen opetuskokonaisuuden omaan opetukseeni? 58. Millaisia arviointikäytänteitä liikunnan opetuksessa on? Miten niitä pitäisi kehittää? Miten olet itse toteuttanut/aiot toteuttaa arviointia omalla opetusalallasi? 59. Miten asetat tavoitteet ja miten valitset menetelmät, kun pyrit kehittämään liikehallintaa? 60. Mikä on pelien merkitys liikunnanopetuksessa? 61. Miten liikunnan oppimisprosessi ilmenee opettajan eri työtavoissa? 62. Mitä toimiva ryhmädynamiikka liikunnanopetuksessa edellyttää opettajalta? 8. Matkailu- ravitsemis ja talousala/kotitalous Kysymykset *Haverinen, L., Kivilehto, S., Löytty-Rissanen, M., Martikainen, M., Myllykangas, M., Näveri, L., Palojoki, P. & Seppänen, T Kotitalousopetus uuden vuosituhannen kynnyksellä. Helsinki: WSOY. *Äänismaa, P Ympäristökasvatusta kehittämässä kotitalousopettajien koulutuksessa. Kestävän kehityksen mukaisen asumisen ajattelu- ja toimintamallin kehittämistä toimintatutkimuksen avulla vuosina Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja Kuvaile oppimisympäristöjä marata-alan opetuksessa eri aihealueita tarkastellen (esim. kotitaloudessa ympäristökasvatus, taloudellisuuskasvatus jne.)? 8

9 64. Mitä on eheyttävä (kotitalous-/puhtaanapitoalan tms.) opetus? Miten voisit ottaa huomioon eheyttämisen periaatteita omassa opetuksessasi? 65. Selitä ja pohdi kuviota sivulla 76 (Haverinen et al.): Kotitalousopetuksen kehittymisen portaat. Sovella niitä omaan opetusalaasi. Voit lisätä siihen omia esimerkkejä. 66. Opettajan muuttunut rooli oman aineesi opetuksessa: mitä se oli ennen, mitä sen tulisi nyt olla ja mistä syystä? *Aho, K. (toim.) Elämyksiä ja elämisen taitoja. Opetushallitus 14. Helsinki: Painatuskeskus. 67. Mitä seikkoja tulisi ottaa huomioon opetettaessa arjen hallintaa? Miten haluaisit toteuttaa arjen hallinnan opetusta käytännössä? 68. Marata-alan arvoperusta: miten tieto ja taito limittyvät ammattitaidon kehittymisessä? Miten nostetaan ammattialan arvostusta itsellä ja muiden silmissä? 69. Tietojen ja taitojen arviointi omassa ammattiaineessani. Miten arviointia tulisi toteuttaa? Kohtaavatko arvioinnin ihanteet ja käytänteet arjessa? *Koskinen, S Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina. Ympäristökasvatuksen näkökulma osallistumiseen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosta/ Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 98. Ss Miten voisit lisätä ympäristöosaamista omassa opetusaineessasi? 71. Millaista sosiaalista oppimista ympäristökasvatus voi tuottaa omassa opetuskontekstissasi? 9. Musiikki Kysymykset *Lindh, R Mielikuvaoppiminen. Helsinki: WSOY *Lindh, R. & Sinkkonen, H-M Koulusta selviytyminen. Opettajan ja oppilaan yhteinen haaste. Helsinki: Palmenia. 72. Voidaanko mielikuvaoppimista ja mentaaliharjoittelua käyttää hyväksi musiikin opettamisessa? Miten? Kehittele käytännön esimerkkejä. (Lisäapuna voit käyttää kirjallisuutta mielikuvaoppimisesta.) 73. Mikä on skeeman merkitys soittotaidon opetuksessa? (Käytä apuna ja sovella teosta Vartiainen et al. Psykologinen työn opetus) 74. Miten voit käyttää yhteistoiminnallista oppimista oman alasi opetuksessa. Anna sovellusesimerkkejä. *Hyvönen, Leena Ala-asteen oppilas musiikin kuuntelijana. Sibelius Akatemia, Studia Musica 5. Oulu: Oulun yliopiston moniste- ja kuvakeskus. 75. Miten kasvatan oppilaistani musiikin kuuntelijoita? *Payzant, G Glenn Gould, Music & Mind. Toronto: Van Nostrand Reinhold Ltd. *Arjas, P Iloa esiintymiseen - muusikon psyykkinen valmennus. Jyväskylä: Gummerus. 9

10 76. Selosta Regelskin teoriamallia ja pohdi, millaisia työtapoja voit kehittää sen pohjalta omaan opetukseesi. Tarkastele, millainen oppimiskäsitys niiden pohjalla on ja anna yksilöityjä esimerkkejä oppimistilanteiden rakentamisesta. *Lilja-Viherlampi, L-M. Minunkin sisällä soi! Musiikin merkityksiä ja mahdollisuuksia terapeuttisen musiikkikasvatuksen näkökulmasta. Teoksessa Virta, A., Merenluoto, K. & Pöyhönen, P Ainedidaktiikan ja oppimistutkimuksen haasteet opettajankoulutukselle. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B: Mikä on musiikkikasvatuksen yhteys oppimiseen ja kasvatukseen? Miten arvioit musiikin mahdollisuuksia sisältönä ja välineenä omassa toimintaympäristössäsi? *Ojala, J "Space in musical semiosis. An abductive theory of the musical composition process". Helsinki: Helsingin yliopisto. ) Osoite Doria-palvelimelle on https://oa.doria.fi/handle/10024/ Laadi itse kysymys yllä olevasta kirjasta TAI oman aineen/soittimen opetuksesta ja vastaa siihen. 79. Mitä on luovuus ja miten rakennat oppimistilanteet niin, että siinä jää tilaa luovuudelle? 80. Miten arvioit musiikin oppimista ja musiikkisuoritusta? Mitä kriteerejä käytät? Mitä painotat? Perustele ratkaisusi oppimisen ja arvioinnin teorialla. 10. Nuorisotyö Kysymykset *Paananen, T. & Tuominen, H. (toim.) Nuorisotyön käsikirja. Helsinki: Kirjapaja. *Lindh, R. & Sinkkonen H-M Koulusta selviytyminen. Opettajan ja oppilaan yhteinen haaste. Helsinki: Palmenia. *Omavalintainen lähde; ilmoita lähde vastauksessasi. 81. Mitä ovat nuorisotyön strategiat oman toimintakontekstisi puitteissa? 82. Mitkä ovat nuorisotyön arvot: onko yhteisöpedagogi viihdyttäjä vai jotain muuta? Pohdi nuorisotyön tavoitteita ja arvolatauksia. 83. Mitä on aktiivipedagogia? Miten voit toteuttaa sitä? 84. Miten kohtaat oppijan aggressiivisia tunteita ja muunnat niitä pedagogiikan avulla neutraaleiksi? 85. Millaisia haasteita nuorisotyö kohtaa todennäköisesti tulevaisuudessa? *Furman, B. & Ahola, T Taskuvarkaat nudistileirillä kumous terapiamaailmassa. Helsinki: Förlags AB AI-AI Oy. 86. Mitä on sosiaalinen konstruktivismi ongelmien kohtaamisessa? Anna esimerkkejä. 87. Miten autan nuorta ratkaisemaan ongelmiaan? Anna esimerkkejä, pohdi, perustele. 10

11 11. Ohjaus (ks. 5. Kasvatustiede, psykologia, sosiaalitieteet) Kysymykset Sosiaali- ja terveysala Kysymykset *Laine, A., Ruishalme, O., Salervo, P., Siven, T. & Välimäki, P Opi ja ohjaa sosiaalija terveysalalla. Helsinki: WSOY. 88. Esittele erilaisia ihmiskäsityksiä, määrittele millainen on oma ihmiskäsityksesi ja miten arvelet sen näkyvän opettajan työssäsi. 89. Esittele viisi erilaista oppimisessa suositeltavaa työmenetelmää (ss ) ja kerro miten voit soveltaa niitä. 90. Mitä seikkoja ryhmän toiminnan perusteista ja ryhmädynamiikasta on tunnettava, jotta pystyisi rakentamaan tuloksellisia ja osallistujille mielekkäitä oppimistilanteita ryhmässä. Pohdi, esittele teoriaa ja sovellusesimerkkejä omalta alaltasi. *Peltonen, H Kasvattajana sosiaali- ja terveysalan ammateissa. Kirjayhtymä: Helsinki. *Lindh, R. & Sinkkonen, H-M Koulusta selviytyminen. Opettajan ja oppilaan yhteinen haaste. Helsinki: Palmenia. 91. Miten otat opetuksessasi huomioon erilaiset oppijat opetusmenetelmien valinnalla? Esittele erilaisia menetelmiä ja pohdi, millaisiin oppijoihin ne vetoavat ja millaista oppimista ne saavat aikaan. 92. Miksi tarvitaan oppimisprosessin arviointia ja oppijan itsearviointia? Miksi todistuksen numeroarvosanat eivät riitä sosiaalialalla? 93. Millaisia käyttäytymisen ja tarkkaavaisuuden häiriöitä voi nousta esiin koulutuksen aikana (lapsilla, nuorilla ja nuorilla aikuisilla) ja miten ne pitäisi kohdata? Mainitse vähintään viisi haasteellista asiaa ja menettelytavat niiden kohtaamisessa. *A. Jämsen (toim.) Sosiaalialan amk-pedagogiikkaa kokemassa. Sosiaalialan AMKverkosto. *Hinkka, T., Juvonen, T., Kangas, S., Mustonen, T., Saurama, E., Tapola-Tuohikumpu S. & Yliruka, L Praksis. Sosiaalityön käytännön opetus ja oppimisen tutkimus. Helsinki: SOCCAn ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja n:o Työelämäprojektien merkitys korkeatasoisen ammattitaidon opettamisessa? 95. Monikulttuurisen osaamisen rakentaminen tieteen, taiteen ja arjen kohtaamisten avulla sosiaalialan työssä. 96. Sosiaalialalla tarvittavan ammattitaidon ulottuvuudet ja niihin ohjaaminen: miten sen teet? Miten rakentaisit koulutusohjelmaan neljän ulottuvuuden oppimisen? 97. Praksiksen opetusmalli, esittele; arvioi ja pohdi sen soveltuvuutta omaan opetuskontekstiisi. 11

12 13. Suomi äidinkielenä/suomi toisena tai vieraana kielenä Kysymykset Äidinkieli ja kirjallisuus *Sarmavuori, Katri Äidinkielen opetustieteen perusteet. Äidinkielen Opetustieteen Seura ry:n tutkimuksia 8. Helsinki: Yliopistopaino. *Kotilainen, S., Hankala, M. & Kivikuru, U. (toim.). Mediakasvatus Helsinki: Edita. *Gruenthal, S. & Harjunen, E. (toim.) Näköaloja äidinkieleen ja kirjallisuuteen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. 98. Miten varmistat laaja-alaisen kielitaidon kehittymisen äidinkielen oppimateriaalien ja opetusmenetelmien valinnalla? Esittele useita sovelluksia, perustele ne oppimisteoreettisesti ja anna käytännön esimerkkejä. 99. Miten opetan kirjallista -/puheviestintää? Perustele ja kuvaile Miten luovaa kirjoittamista voi toteuttaa kielen ja kirjallisuuden opintojaksoilla, miten vapaan sivistystyön tms. parissa? 101. Miten opetan medioiden lukutaitoa? Mihin perustan näkemykseni? Käsittele osana vastausta myös kuvien "lukemista" ja verkkolukutaitoa Sanomalehti, aikakauslehti, elokuva ja musiikki osana mediakasvatusta: mihin niillä pyritään ja miten toimitaan käytännössä? Anna esimerkkejä Kielenhuollon tehtävät ja merkitys osana tekstitaitoja? 104. Miten rakennan ymmärtävää kirjallisuuden oppimista omaan opetuskontekstiini? S2-kielen opetus *Vehkanen, M. (toim.) Suomi toisena/vieraana kielenä. Helsinki: Oy Edita Ab. *Nissilä, L., Vaarala, H. & Martin, M. (toim.) Suolla Suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomenkielen opettajille. Helsinki: Äidinkielen opettajien liitto Miten ohjaan S2 -opiskelijan formaalista ja funktionaalista kielenoppimista/miten opetan kieltä funktionaalisesti? 106. Ajattelu, kieli ja oppiminen - miten elaborointi toimii hyvänä esimerkkinä kognitiivisen oppimisteorian käytännön sovelluksille? (Lähde liikkeelle Kristiansenin artikkelista Sarmavuoren kirjassa) Millä periaatteilla valitset ja/ tai rakennat itse opiskelumateriaalia S2- opiskeluympäristöön? 108. Miten päästään aitoon kulttuurienväliseen kommunikaatioon? 14. Taidekasvatus Kysymykset *Efland, A., Freedman, K. & Stuhr, P Postmoderni taidekasvatus. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. Taidekasvatuksen osasto. *Räsänen, M Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. *Sava, I Katsomme näemmekö? Jyväskylä: PS-Kustannus. 12

13 109. Luova itseilmaisu, arjen taide ja todellisuuden rakentaminen - miten nämä voisivat liittyä taiteen opetukseen? 110. Mitä on monikulttuurinen taidekasvatus? Onko se ja/tai miksi se on tärkeää? 111. Edistyksen kertomukset taidehistorian pedagogiikassa? 112. Mitä tarkoittaa käsite postmoderni ja kuinka se eroaa modernista? Perustele näkemyksesi ja anna esimerkkejä! 113. Esittele erilaisia taidekasvatusmalleja ja arvioi niiden toimivuutta Miten voit integroida kuvakulttuureita? 115. Taide oppimisympäristönä: millaisen Kiasman (=risteyksen) ne voisivat tarjota oppiaineiden kohtaamisille? 116. Taidekasvatus kasvamaan saattajana ja osallisuuteen johdattajana. 15. Tanssi Kysymykset *Kuula, H Oppii itsestään ken haluaa. Pro Forma Didactica. Oulu: Ammatillinen opettajakorkeakoulu. *Heikkinen-Johansson, P. & Huovinen, T. (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY Tanssin oppiminen, tanssin monet kasvot ja niiden opettaminen oppijakeskeisesti; miten suunnittelet ja toteutat prosessin? 119. Mitä arvoja ja asenteita on tanssinopetuksen arvioinnin taustalla? 120. Mihin tanssin arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota? Miten haluaisin toteuttaa visiotani arvioinnista? 121. Miten ymmärrät teoriaopetuksen merkityksen tanssinopetuksessa? 122. Miten otat huomioon eri aistikanavapreferenssit tanssinopetuksessa? *Nuutinen, L Kansantanssin opettaminen. Haapajärvi: Vapaan Sivistystoiminnan Liitto Miten laadit ohjelmakokonaisuuden väli- ja kokonaistavoitteet? 124. Mitä seikkoja opettajan täytyy ottaa huomioon kohderyhmästä, oppiaineksesta ja omasta toiminnastaan? 125. Liitä edellinen vastaus Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoriaan. (ss ) 126. Palautteen merkitys oppimiselle. *Lindh, R Mielikuvaoppiminen. Helsinki: WSOY 127. Miten voisit soveltaa mielikuvaoppimisen pedagogiikkaa tanssinopetuksessa? 16. Tekniikka Kysymykset Kysymykset JOKO TAI , *Banks, F. (Ed.) Teaching Technology. London: Routlege Projektityö opetuksen ja oppimisen välineenä tekniikan opetuksessa 13

14 129. Mitä vaihtoehtoisia menetelmiä luento-opetukselle on omalla alallasi? Perustele oppimisen teorialla ja esittele käytännön sovellusesimerkkejä Pelit, simulaatiot ja roolileikit tekniikan opetuksessa. Mitä, miksi, milloin? 131. Ongelmalähtöinen oppiminen tekniikan opetuksessa. Perustele teorialla (oppimiskäsitykset) ja anna käytännön esimerkkejä. (Vastauksia löytyy myös Yliopisto- ja korkeakouluopetuksen käsikirjasta ja teoksesta Boud, D. & Feletti, G PBL Ongelmalähtöinen oppiminen. Uusi tapa oppia. Helsinki: Hakapaino). *Wankat, P.C. & Oreovicz, F Teaching Engineering. McGraw-Hill: NY. Päivitetty materiaali osoitteessa: https://engineering.purdue.edu/che/news_and_events/publications/teaching_engineering 132. Oppimisen periaatteet (Ch 1) Miten ryhmittelet periaatteet kasvatustieteen teoreettisten näkemysten perusteella. Esittele periaatteita laajemmin ja perustele ryhmittelysi Luento ja ryhmätyö tekniikan opetuksessa milloin ja miten niitä voi parhaiten hyödyntää? 134. Miten suunnittelet ja järjestät laboratoriokurssin? Perustele valintasi oppimisteoreettisesti? 135. Miten käytetään teknologian apuvälineitä havainnollistamisessa didaktisesti? *Vartiainen, M., Teikari, V. & Pulkkis, Psykologinen työnopetus. Hämeenlinna: Karisto Oy. *Helakorpi, S Ammatillisen matematiikan oppimisen ja opettamisen kysymyksiä. Teoksessa Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P. (toim.) Matematiikka. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti ja Koulutuksen tutkimuslaitos Mikä on skeeman merkitys työn oppimisessa? 137. Miten voit jakaa opetettavan asian osatavoitteisiin ja siten vaiheistaa opetuksesi? 138. Miten asiantuntijan työ eroaa perinteisestä ja minkälaista pedagogiikkaa sen oppimiseen tarvitaan? 17. Tietotekniikka Kysymykset * Matikainen, J. (toim.) Oppimisen ohjaus verkossa. Helsinki: Palmenia-kustannus. *Ihanainen, P., P. Kalli & K. Kiviniemi (toim.) Verkon varassa. Opetuksen pedagoginen kehittäminen verkkoympäristössä. Jyväskylä: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. * Verkkomateriaalia oman valinnan mukaan 139. Miten rakennan oppimisteoreettisesti oikein suunniteltua oppimateriaalia verkkoon? Kerro teoreettiset lähtökohdat, käytännön toteutukseen vaikuttavat seikat ja anna sovellusesimerkkejä Itseohjautuvuus ja yhteisöllisyys verkossa. Mitä se on ja miten sitä voi arvioida? 141. Kontekstuaalisuus tietoverkkojen käytössä - mitä se on, millaista se on parhaimmillaan ja miten siitä voi hyötyä? 142. Miten painotan teoriaa ja käytäntöä opiskelun eri vaiheissa? Anna esimerkkejä. 14

15 143. Millaisia vaihtelevia arviointimenetelmiä käytän tietotekniikan opintojaksojen arvioinnissa? Mitä seikkoja painotan arvioinnissa? 144 Miten rakennan opiskelijoilleni tulevaisuusperspektiiviä tietotekniikan ammattilaisina? 145. Mitä ovat verkkokeskustelun tavoitteet ja välineet? Miten ohjaan verkkokeskustelua? 146. Miten järjestän yhteistoiminnallisen oppimisen verkkoympäristössä? 147. Miten ohjaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden verkko-oppimista? 18. Uskonto ja filosofia Kysymykset *Pyysiäinen, M. & Seppälä, J. (toim.) Uskonnonopetuksen käsikirja. Helsinki: WSOY Opettajan ihmiskäsityksen vaikutus oppimistilanteiden rakentamiseen. Esittele erilaisia ihmiskäsityksiä, arvioi omasi ja kuvaile, millainen on teologisten aineiden ihmiskäsitys. Arvioi sen vaikuttavuutta. (Voit käyttää myös muita lähteitä.) 149. "Alussa oli sana". Miten saataisiin kokemus, ajattelu ja kieli kohtaamaan toisensa uskonnonopetuksessa? Pohdi ja anna esimerkkejä käytännön tilanteista. (Voit halutessasi jälleen käyttää myös muita lähteitä, esim. Vygotskyn Kieli ja ajattelu sekä symboliikkaa käsittelevää kirjallisuutta.) 150. Miten autan oppijaa kehittämään metakognitiivisia taitojaan? Oppimisprosessin arviointi ja itsearviointi uskonnonopetuksessa. *Niemi, H. Uskonnon didaktiikka Helsinki: Otava Eheyttäminen ja eriyttäminen uskonnossa. Selitä peruspiirteet ja sovellusmahdollisuudet Tiedollisten rakenteiden merkitys uskonnon oppimisessa Miten uskonnonopetus voi tukea identiteetin kehittymistä? *Kotkavirta J. (toim.) Filosofia koulunpenkillä. Helsinki: Painatuskeskus Miksi ja miten opettaisin filosofiaa (ja soveltuvin osin myös uskontoa) dialogisella opetusmenetelmällä? Mitä haasteita tällainen opetus kohtaa? 155. Mitä täytyy ottaa huomioon filosofian (ja uskonnon) kouluopetuksen suunnittelussa ja arvioinnissa? 19. Vieraat kielet Kysymykset *Pohjala, K Näkökohtia kielenopetukseen. Helsinki: Opetushallitus. *Rivers, W Communicating naturally in a second language. Cambridge: Cambridge University Press. *Juurakko T. & Airola, A Tehokkaampaan kielenoppimiseen. Hämeenlinna: Hämeen Ammattikorkeakoulu 156. Kulttuurienvälinen viestintä tavoitteena: mitä taitoja tulisi opettaa ja miten, mitä esteitä poistaa ja miten? 15

16 157. Miten voin opettaa ja arvioida vieraskielisen tekstin kirjoittamista? 158. Miten voisin tehostaa sanaston oppimista ja tehdä siitä mielekästä? 159. Lingvistiikka, psykologia ja kielenopetus (Rivers 1-29): Miten on päädytty nykyiseen kommunikatiiviseen kielenopetukseen? Mitä perusperiaatteita siinä on? 160. Mitkä ovat suullisen kielitaidon osaamistavoitteet ja arvioinnin keinot? *Tella, S. & Harjanne, P Kielididaktiikan nykypainotuksia. Didacta Varia 9(2), (Myös verkossa) luettu *Kohonen, V Autonomia, autenttisuus ja toimijuus kielikasvatuksessa. Teoksessa Jaatinen, R., Kohonen, V. & Moilanen, P. (toim.) Kielikasvatus, opettajuus ja kulttuurienvälinen toimijuus. Helsinki: Okka-säätiö *Mäkinen, K Portfolio vieraiden kielten opettajaopiskelijoiden ammatillisen kasvun välineenä. Teoksessa Jaatinen,R., Kohonen, V. & Moilanen, P. (toim.) Kielikasvatus, opettajuus ja kulttuurienvälinen toimijuus. Helsinki: Okka-säätiö Kielididaktiikka, -pedagogiikka ja kielenoppimisprosessit? Mitä kielenoppimiseen liittyviä tekijöitä haluaisit painottaa eniten omassa työssäsi Kuka omistaa oppimisen kielikasvatuksessa? 163. Miten voin hyödyntää ja / tai soveltaa eurooppalaista kielisalkkua omassa opetuksessani. Mitä haasteita ja kehittämisnäkymiä se tarjoaa? 20. Yrittäjyyskasvatus, kauppa, hallinto Kysymykset *Koiranen, M. & Peltonen M Yrittäjyyskasvatus *Remes, L Yrittäjyyskasvatuksen kolme diskurssia. Jyväskylä. Jyväskylän yliopisto. * Kotila, H Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Helsinki: Edita. *Lowe, R. & Marriott, S Enterprise: Entrepreneurship and Innovation. Oxford, USA: Butterworth-Heinemann. *Itse valittu lisäkirjallisuus mainittava vastausten yhteydessä 164. Oppimisprosessi ja taitojen oppiminen yrittäjyyteen kasvamisessa sekä prosessin ja tuotosten arviointi Työssä oppiminen yrittäjyyskasvatuksen osana Millaisen projektin haluaisit käynnistää omassa opetuskontekstissasi? Kuvaile mahdollisimman tarkasti projektin teemat, sisällöt ja eri vaiheet. Mitä ongelmia projektissasi todennäköisesti esiintyisi? Mitä hyötyä projektissa oppiminen tuottaa? Miten teorian osuus rakentuu? Arvioi myös yleensä yrittäjyyden opettamista koulutuksessa Tarkastele taulukkoa 44 (Remes, s. 110) ja pohdi yrittäjyyskasvatusta pedagogiikan näkökulmasta. Havainnollista esimerkeillä ja perustele näkemyksiäsi Erilaisia organisaatioita ja niiden menestystekijöitä? Anna esimerkkejä ja analysoi menestyksen taustoja. Ota huomioon myös johtamisen merkitys Mitkä tekijät tehostavat oppimista yrittäjyyskasvatuksessa? (Lowe et al. ss ) 170. Esittele kolme erilaista yrittäjyysmuotoa ja arvioi niitä (Lowe et al. ss ) 171. Tee itsellesi kysymys omalta erityisalueeltasi, perustele kysymyksen merkittävyys ja vastaa siihen. 16

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA

PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA Heidi Jelonen Kehittämishankeraportti Toukokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t)

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KÄSIKIRJAN KÄYTTÄJÄLLE... 2 2. OPETTAJAN OSAAMINEN OPINTOJEN TAVOITTEENA... 3

Lisätiedot

AILO - OPINNOT 60 op. Valinnan ehdot ja opetussuunnitelma OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMAN YKSIKKÖ

AILO - OPINNOT 60 op. Valinnan ehdot ja opetussuunnitelma OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMAN YKSIKKÖ AILO - OPINNOT 60 op Valinnan ehdot ja opetussuunnitelma 2015 2016 OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMAN YKSIKKÖ VALINNAN EHDOT Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Koulutuskoordinaattori/OPStuki 2016 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu/enorssi ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040 189 8959 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Kokemuksellisuus taiteen ymmärtämisessä

Kokemuksellisuus taiteen ymmärtämisessä Mari Rantakare Mari Rantakare Kokemuksellisuus taiteen ymmärtämisessä Artikkelin taustaa Taidekasvatuksen tavoitteita määriteltäessä on tärkeää erottaa taide ja taito. Taiteen tekeminen vaatii kyllä taitoa,

Lisätiedot

Ohjaussuhde, ohjaajan roolit ja pedagoginen ajattelu opetusharjoittelussa

Ohjaussuhde, ohjaajan roolit ja pedagoginen ajattelu opetusharjoittelussa 417 Riitta Jyrhämä - Erja Syrjäläinen Ohjaussuhde, ohjaajan roolit ja pedagoginen ajattelu opetusharjoittelussa Jyrhämä, Riitta - Syrjäläinen, Erja. 2009. Ohjaussuhde, ohjaajan roolit ja pedagoginen ajattelu

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

8. Luokanopettajan koulutus

8. Luokanopettajan koulutus Opinto-opas 2008 2011 83 Luokanopettajan koulutus 8. Luokanopettajan koulutus tarjoaa opiskelijoille monipuoliset ammatilliset valmiudet sekä pätevyyden luokanopettajan työhön. Koulutuksessa on useita

Lisätiedot

Yrittäjyys-, kansalais- ja tiedekasvatus yhteisen sateenvarjon alla

Yrittäjyys-, kansalais- ja tiedekasvatus yhteisen sateenvarjon alla 125 YTM Tiina Rytkölä, FM Merike Kesler & FM Tiina Karhuvirta Yrittäjyys-, kansalais- ja tiedekasvatus yhteisen sateenvarjon alla järjestön näkökulma kansalaisen taitojen kehittymiseen Kasvatus ja opetus

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen Sinikka Pekkalin KÄSIKIRJOITUS epeda -hanke, yleinen mallinnus 1 Otsikko, yleisteksi (ehdotan tätä laatikkoa meneväksi kaikkien kolemen projektioppimisen sovellus, yleinen prosessikuvaus ja ongelmaperustaisen

Lisätiedot

VERKKO OPPIMATERIAALIN SUUNNITTELUN JA

VERKKO OPPIMATERIAALIN SUUNNITTELUN JA Taina Rytkönen Suontausta VERKKO OPPIMATERIAALIN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN VAIHEET Multimediaopintokokonaisuuden CL seminaariraportti 18.1.2005 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelijat: Paula Heikkilä, Eero Kukko, Vuokko

Lisätiedot

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti)

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) VII VIERAAT KIELET JA MEDIAKASVATUS Pedagogiset mallit verkkoopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V.

Lisätiedot

Satu Isokallio KUUNTELUTEHTÄVÄT PERUSOPETUKSEN RUOTSIN OPPIKIRJOISSA FÄRDIGA, GÅ! JA KLICK 7

Satu Isokallio KUUNTELUTEHTÄVÄT PERUSOPETUKSEN RUOTSIN OPPIKIRJOISSA FÄRDIGA, GÅ! JA KLICK 7 Satu Isokallio KUUNTELUTEHTÄVÄT PERUSOPETUKSEN RUOTSIN OPPIKIRJOISSA FÄRDIGA, GÅ! JA KLICK 7 JOENSUUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2008 TIIVISTELMÄ Isokallio,

Lisätiedot

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 368 Tarja Nyman Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION,

Lisätiedot

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Leila Friis Kirsi Kaikko Kehittämishankeraportti Maaliskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) FRIIS, Leila KAIKKO,

Lisätiedot

HYVÄSTÄ PAREMMAKSI KEHITTÄMISIDEOITA KIELTEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIEN OSOITTAMIIN HAASTEISIIN

HYVÄSTÄ PAREMMAKSI KEHITTÄMISIDEOITA KIELTEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIEN OSOITTAMIIN HAASTEISIIN KANSALLINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS NATIONELLA CENTRET FÖR UTBILDNINGSUTVÄRDERING HYVÄSTÄ PAREMMAKSI KEHITTÄMISIDEOITA KIELTEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIEN OSOITTAMIIN HAASTEISIIN Raili Hildén Marita

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen K E R H O K E S K U S Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara ja Minna Riikka Järvinen (toim.) Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta KUOPION YLIOPISTO Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta Pro

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO

TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO 1. OHJAUKSEN JA OPETTAMISEN LÄHTÖKOHTIA 1.1. Mihin tietoa oppimisesta tarvitaan munuaispotilaan hoitotyössä Hoitoalan ammattilaiset joutuvat lähes päivittäin ohjaamaan asiakkaitaan.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot