Johdatus laadullisen tutkimuksen metodologiaan. taustaa. pohjaan esityksen lähinnä luentoihini ja kirjaan. esim. yritysten ja organisaatioiden muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdatus laadullisen tutkimuksen metodologiaan. taustaa. pohjaan esityksen lähinnä luentoihini ja kirjaan. esim. yritysten ja organisaatioiden muutos"

Transkriptio

1 Johdatus laadullisen tutkimuksen metodologiaan pohjaan esityksen lähinnä luentoihini ja kirjaan Koskinen, Ilpo, Pertti Alasuutari, Tuomo Peltonen (2005). Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino: Tampere. Ilpo Koskinen Prof., valt.tri Taideteollinen korkeakoulu Hämeentie 135 C Hki taustaa esim. yritysten ja organisaatioiden muutos kansainvälistyminen, demografiat palvelut, joissa perinteinen tuotantoajattelu ei päde asiakkaat tietävämpiä, kriittisempiä arvot muuttuneet mitä on rationaalisuus? pehmeämmät johtamismenetelmät, tiimit, organisaatioiden madaltuminen niinpä organisaatioiden toimintaa on hankala ennustaa perinteisistä organisaatiomuuttujista käsin katse on pakko suunnata ihmisten erilaisiin orientaatioihin vain tilastollisten menetelmien hyväksyminen rajaisi kovasti tieteen alaa laadulliselle tutkimukselle on syntynyt tilaus monesta syystä 1

2 milloin ja miksi laadullisia menetelmiä käytetään? useimmiten näyttäisi siltä, että LT:tä käytetään kulttuuristen merkitysten tutkimuksessa sosiaalisen toiminnan ja prosessien tutkimuksessa myös diskurssien tutkimuksessa kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen samassa tutkimuksessa? mahdollisuus rikkaaseen ja monella tavalla luotettavaan analyysiin mutta yhdenkin menetelmän osaaminen riittää vaikeudet N:n kanssa merkittäviä käytössä usein vain heikot tilastolliset menetelmät koristellisuus esitutkimus vai syventävä analyysi? molempia esiintyy: vielä 1980-luvulla ajateltiin usein, että LT tuottaa lähinnä ymmärrystä, joka pitää sitten testata tilastollisesti Mutta päinvastainenkin kanta toimii yhtä hyvin tutkimustyyppejä useimmiten tyypit ryhmitetään aineistojen ja tutkimuksen tarkoituksen mukaan havainnointitutkimus haastattelututkimus historiantutkimus tekstiaineistojen analyysi 2

3 mutta joskus ryhmitys tehdään myös perspektiivin mukaan kulttuurintutkimus diskussianalyysi etnografia mitä LT tarkoittaa? yritys määritellä laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen määritteleminen on monesta syystä hankalaa: "menetelmä" tarkoittaa aina käytäntöä, joka on sormenpäissä -- siitä on vaikea tuottaa abstraktio määritelmän tarpeisiin kvantitatiivisen tutkimuksen vastakohta? laadullisella ja kvantitatiivisella tutkimuksella on paljon yhteistä varaus erilaiset positiiviset laadullisen tutkimuksen määritelmät vaihtelevat paljon jokaiseen kirjallisuudessa ehdotettuun sisällölliseen esimerkkiin löytää helposti vastaesimerkkejä LT operoi yksittäisten tapausten erittelyn kautta LT erittelee yksittäistapauksia niihin osallistuvien ihmisten näkökulmasta tai niihin osallistuvien ihmisten niille anta-mien merkitysten kautta LT etenee yleensä induktiivisesti LT suosii "luonnollisesti tapahtuvia aineistoja" tutkijan aktiivisesti tuottaman aineiston sijaan 3

4 Huomautus: Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus LT:ssa etäisyys tutkijan tuottaman aineiston ja kohteen välillä on yleensä pieni verrattuna tilastolliseen tutkimukseen hyvän esimerkin tarjoavat tutkimukset, joissa on selvitetty, miten tilastohaastatteluihin liittyvät tulkinnalliset proseduurit ovat välttämätön ja väistämätön, mutta paljolti huomaamaton osa aineistoa oletetaan, että ne eivät vaikuta aineistoon nämä tulkinnalliset operaatiot ovat esimerkiksi sellaisia vastaajien kommentteja kuin "...olenhan minä sairas, mutta oloni on oikein hyvä", "ikäisekseni...", "pystyn liikkumaan... lomakkeista tämä kokemuksellinen aines jää tyystin pois Esim. Kristiina Manderbackan väitöskirja tutkimusprosessin kulku prosessin tyypillinen kulku taustaa teoreettinen orientaatio vs. hypoteesit teorian käyttäminen kysymyksiä luotaessa oleellista Eriytymätön kiinnostus alussa tutkijalla on yleinen uteliaisuus jotain ilmiötä kohtaan kiinnostuksen tausta vaihtelee työskentely tapahtuu arkitiedon varassa teoreettinen orientaatio kasvaa etsitään teoria, joka luo yksinkertaisuutta moninaisuuteen ja nostaa esille ilmiön eri aspekteja koordinoidussa muodossa teorian valinta on etenkin tutkimuksen alussa perusteltavissa vain osittain tutkimus ei enää perustu arkikokemukselle tai pelkän tutkitun kohteen piirteille, vaan tutkimus alkaa saada autonomisia piirteitä aineiston kerääminen aineiston keruuvaiheessa on yleensä hyväksi unohtaa teoria, jotta se ei johtaisi tutkijaa etsimään vain niitä asioita, jotka teoria käsitteellistää tutkija tarkastelee ja tutkii nyt maailmaa, johon teoria on hänet vie-nyt, ja teoria integrotuu osaksi havaintoprosessia 4

5 aineiston analyysi kun tutkijalla on aineisto, alkaa hän etsimään siitä yhteyksiä ja eroja tapauksista tehdään "kokoelmia" kun on muodostettu kokoelma, aletaan muodostamaan hypoteeseja ja testaamaan niitä nämä hypoteesit eivät välttämättä nouse teoriasta tai kirjallisuudesta, vaan aineistosta kohti tulkintoja käydään läpi koko aineisto uudelleen ja tutkitaan, saako hypoteesi tukea vai onko aineistossa paljon poikkeavia tapauksia ratkaistaan, mitä poikkeaville tapauksille tehdään näin nousee esille joukko "pieniä" hypoteeseja, jotka ovat saaneet tukea näin testattuja hypoteeseja aletaan kokoamaan yhden yhteisen käsitekehikon alle, so. pyritään muodostamaan sarjasta yksittäisiä hypoteeseja koherentti tutkimustulos kohti yleistyksiä? yleistäminen kannattaa nähdä erillisenä kysymyksenä ja rakentaa selvästi omaksi tutkimustavoitteekseen reaktiivisuus tutkijan vaikutus tutkittavaan äärimmillään tutkimus tuhoutuu: Donald Royn fiasko vakavaa on myös, jos tutkija ei havaitse tai tunnista reaktiivisuutta Peter Kong-Ming New Maurice Leznoff reaktiivisuus on lähes väistämätön ongelma kysyä kannattaakin, milloin sitä kannattaa odottaa konfliktitilanne tutkijan puolueettomuuteen ei luoteta tai hänet nähdään vastustajaksi ongelmia ei osasta ennakoida etukäteen 5

6 reaktiivisuuden hallinta mahdollisten konfliktien ennakointi protokollat selville sekä yhteisön tapojen selvittäminen informanteilta luotettava tiedottaminen tutkimuksesta etenkin hankkeen alkuvaiheissa analyysin pääpiirteet: induktio ja muut Hyvän analyysin tulee olla 1) kattava, so. kuvata koko tutkittava ilmiö, tai ainakin ilmiön keskeiset piirteet täydellisesti 2) käsitteellisesti niukka, so. keskeisiä käsitteitä olisi suhteellisen vähän 3) käsitteellisesti selkeä, so. yksittäiset käsitteet erottuvat toisistaan selkeästi eivätkä "korreloi keskenään 4) keskeisten käsitteiden keskinäiset suhteet pitäisi saada selville AI:n muoto 1. määrittele tutkimusongelma yleisellä tasolla 2. rakenna hypoteettinen selitys ongelmaan 3. tutki tapaus nähdäksesi, tukeeko se hypoteesia 4. jos tapaus ei selity hypoteesilla, - muotoile hypoteesi uudelleen - tai määrittele ongelma uudelleen niin, että se ei kata tätä kielteistä tapausta - muutaman tällaisen iteraatioaskeleen jälkeen saavutetaan riittävä varmuus siitä, että hypoteesi kestää 5. jatka useampien tapausten analyysia kunnes kielteisiä tapauksia ei enää löydy jotkin kirjoittajat esittävät, että tällöin ollaan löydetty kestävä yleistys 6

7 avainasemassa ovat kielteiset tapaukset, negatiiviset tapaukset kielteiset tapaukset ovat olennainen työväline, eivät haitta ne voivat tuottaa tukea hypoteesille rikastavat päättelyä rajaavat päättelyä ja osoittavat sen rajoja kielteisten tapausten käsittelyn vaihtoehdot 1. tapausta ei voida sulkea pois, vaan se pakottaa muotoilemaan hypoteesin tai ongelman uudelleen: kielteinen tapaus toimii analyysin välineenä 2. aito poikkeva tapaus suljetaan pois tarkastelusta, ja päättelyyn tehdään tätä koskeva varaus tapaus on oikea, mutta kertoo kenties eri prosessista? 3. tapaus paljastuu virheelliseksi: esim. väärät tiedot aineistossa aiheuttavat epäilyn tapaus suljetaan pois erilaisia keinoja aineiston analyysiin on useita erilaiset omat luovat ratkaisut (esim. merkintäkorttien ja tiivistelmien hyödyntäminen) edelleen pelkkä lueskeleminen voi auttaa, jos tekee sen systemaattisesti ja analyyttisesti muistiot Grounded Theory (GT) ja "jatkuvan vertailun menetelmä" sopivat joihinkin aineistoihin työläämmät mikroanalyysit ATK suo joitain mahdollisuuksia yleistäminen on usein olennainen tavoite lisää tutkimuksen arvoa mutta yleistäminen aineiston ulkopuoliseen populaatioon lisää työmäärää merkittävästi yleistäminen kannattaa kirjoittaa tutkimukseen erilliseksi tavoitteeksi miten yleistää? jonkinlainen tilastollinen otanta? kevyesti analysoidut uudet tapaukset? meta-analyysi toisista alan tutkimuksista? 7

8 reliabilitetti ja validiteetti kun suunnittelee tutkimusta, näitä käsitteitä miettimällä voi ehkäistä monia ongelmia mutta ne eivät sovi kovinkaan hyvin laadulliseen kontekstiin termejä silti käytetään, sillä vaihtoehdot eivät ole vakiintuneet perustaso reliabiliteetin ja validiteetin osoittamisessa jotta lukija ei joutuisi arvailemaan asioita, tekstissä pitäisi selittää tutkimuksen kulku erilaiset muuta metodisiin ratkaisuihin liittyneet tekijät jäsenvalidaatio : tekstin luettaminen tutkituilla ihmisillä hyvä periaate, kunhan pitää huolen siitä, että ihmisille annetaan auktoriteetti vain omaa itseään koskeviin osuuksiin, ei koko tutkimukseen miettiä kannattaa, mitä lukija pystyy ymmärtämään kiihkotta tai juonitta! silti suositeltavaa, sillä menettely poistaa pikkuvirheitä miten pitää ajatukset auki analyysia tehdessä? tutkijoilla on usein taipumus tehdä liian nopeita johtopäätöksiä jolloin vaihtoehtoiset ajattelutavat ja tulkintamallit jäävät kehittämättä ja testaamatta miten estää tulkinnan liian nopea sulkeutuminen? aineiston monipuolinen ajatteleminen erilaisten metaforien avulla kulttuuriset vertailut vertailu aiempiin tutkimustuloksiin vertailu julkisiin keskusteluihin ja yleisiin käsityksiin kirjoittaminen nopeasti palautetta varten typologiat, nelikentät ja ristiintaulukot sekä visualisoinnit 8

9 yleistäminen yleisempi tieto on tietysti informatiivisempaa kuin yksittäistapauksia koskeva tieto perinteisen klassisen tilastotieteen käsitys yleistyksestä Laadullisessa tutkimuksessa yleistäminen on ongelma monella tapaa LT:n idea on yleensä, että pienestä tapausjoukosta kerätään paljon tietoa käytetyt tapausmäärät ovat (lähes) aina niin pieniä, että tulosten yleistyvyys on kyseenalainen vaikka tapauksia olisi satoja, käsitellään niitä silti yleensä laadullisesti... tutkijat ovat monesti haluttomia määrittelemään tutkimuksen "yksikköä" lisätapauksista aiheutuvat kustannukset ovat paljon suuremmat kuin lomakkeilla työskenneltäessä kvalitatiivisten tutkijoiden puheenvuoroja yleistyskeskustelussa 1. kysymys yleistyvyydestä ei ole aina tärkeä tapaus voi olla ainutlaatuinen tai teoreettisesti relevantti ajatus, että pieni N on vaarallinen periytyy lähinnä ja luvun psykometriikasta 2. joskus tapauksia on vähän, eli maailma ei taivu yleistyksiin aktiivisia TV-draaman tuottajia ei Suomessa ole kovin monia intensiivisillä tapaustutkimuksilla voidaan hienosyistää ymmärrystä jostain perinteisestä tutkimuksessa käytetystä "yksiköstä kehitysmaatutkimus! 4. negatiivinen tapaus johonkin teoriaan nähden voi auttaa esim. rikastamaan teoriaa ja tutkimaan sen rajoja 9

10 5. vertailu toisiin laadullisiin tutkimuksiin tätä on käytetty yllättävän vähän 6. koelogiikka" yleistys tapahtuu teoriaan (esimerkiksi Robert Yinin Case Study Research perustuu tällaiseen ajatteluun) jos teoria on "tosi", on yleistysongelma triviaali; tosin tämä tapaus lienee yhteiskuntatieteissä perin harvinainen 7. erilaiset vertailuasetelmat kun aineistoa kerätään useista tapauksista, voidaan nämä valita niin, että aineistosta voidaan yrittää sanoa jotain yleisempääkin "mahdollisimman samanlaisten tapausten vertailu" seuraa kokeellisen tutkimuksen logiikkaa "mahdollisimman erilaiset tapaukset" etiikasta tutkimuksen tavoite on tuottaa tietoa, ei vahingoittaa tutkittuja ihmisiä laadullisessa tutkimuksessa ihmiset ovat monesti tunnistettavissa: miten estää vahingon aiheuttaminen? normaalit rutiinit suostumus ja informoitu suostumus nimien vaihtaminen, yksityiskohtien poistaminen tekstin luettaminen tutkituilla byrokratioiden kanssa joudutaan usein käymään tarkkojakin neuvotteluja mutta etiikka ei ole itsetarkoitus tutkimuksen oikeutus on uusi tieto maailmaa ei pitäisi kaunistella eettisen keskustelun pohja on luonnontieteissä ja lääketieteissä yhteiskuntatieteissä vahinko on väliaikaista ja useimmiten lähinnä pahaa mieltä 10

11 tutkimuksen suunnittelu laadullisen tutkimuksen suunnittelu ei sinänsä poikkea muusta tutkimussuunnittelusta hyvä suunnitelma ennakoi tutkimuksen tapahtumia ja kulkua, auttaa ehkäisemään ongelmia ja auttaa hankkeen (aika)budjetoinnissa siinä kannattaa sisältöjen ja aiemman kirjallisuuden lisäksi miettiä oikeastaan kaikkia edellä mainittuja asioita LT:ssä on yleensä kuitenkin laaja, kuvaileva tutkimuskysymys julkilausuttu pyrkimys pitää kysymykset avoimina suhteellisen pitkään EI hypoteeseja 11

Taideteollinen korkeakoulu

Taideteollinen korkeakoulu Taideteollinen korkeakoulu Teollisen muotoilun osasto Lopputyöohje Ilpo Koskinen 1999 Huom! Oheinen ohje on tarkoitettu käytettäväksi Taideteollisen korkeakoulun lopputyöohjeen ohella. HTML-muotoinen versio

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Routio: TUOTETIEDE tuotteiden kehittämistä avustava tutkimus

Routio: TUOTETIEDE tuotteiden kehittämistä avustava tutkimus TUOTETIEDE - tuotteiden kehittämistä avustava tutkimus Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 263. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

TUHANSIA TYÖHAKEMUKSIA

TUHANSIA TYÖHAKEMUKSIA TUHANSIA TYÖHAKEMUKSIA Rekrytointirobotit sähköisen valintaprosessin apuna palvelualalla Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jenni Mahlamäki Ohjaaja: KTT Maija Vähämäki

Lisätiedot

Päivi Kemppainen & Hanna Mattila SIELTÄ TIETOKONEESTA MINUT ON LÖYDETTY kumppanin valinta Internetissä. Pro gradu tutkielma Kasvatustiede Kevät 2003

Päivi Kemppainen & Hanna Mattila SIELTÄ TIETOKONEESTA MINUT ON LÖYDETTY kumppanin valinta Internetissä. Pro gradu tutkielma Kasvatustiede Kevät 2003 Päivi Kemppainen & Hanna Mattila SIELTÄ TIETOKONEESTA MINUT ON LÖYDETTY kumppanin valinta Internetissä Pro gradu tutkielma Kasvatustiede Kevät 2003 ALKUSANAT Niiskuneiti oli löytänyt ensimmäisen rohkean

Lisätiedot

Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta.

Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja ideoita kilpailutyön ohjaukseen ja kilpailuun osallistumiseen. Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen tekijälle

Laadullisen tutkimuksen tekijälle Laadullisen tutkimuksen tekijälle Työkirja 5.2.2010 Satakunnan AMK Ari Pitkäranta 2 Laadullinen tutkimus Sivu 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 11 Tutkimustyökirjan alueet... 16 Työskentely tutkimustyökirjan

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä Hallintotiede Pro Gradu -tutkielma Heinäkuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

Opinnäytteen aineiston hankinta

Opinnäytteen aineiston hankinta Opinnäytteen aineiston hankinta Leena Hiltunen Graduryhmä Aineiston hankinta Aineiston hankinta voidaan jakaa kahteen osaan 1) teoriataustan aineisto, ts. kirjallisuuden kartoittaminen 2) tutkimusaineisto,

Lisätiedot

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa Jenni Seppänen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevät 2011 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän

Lisätiedot

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta Opinnäyte Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN TILINTARKASTUS JA TARKASTUKSEN MERKITYS ERI SIDOSRYHMILLE

PIENYRITYSTEN TILINTARKASTUS JA TARKASTUKSEN MERKITYS ERI SIDOSRYHMILLE TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos / yrityksen taloustiede, laskentatoimi PIENYRITYSTEN TILINTARKASTUS JA TARKASTUKSEN MERKITYS ERI SIDOSRYHMILLE Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu

Lisätiedot

VIRTUAALINEN TAISTELUKENTTÄ OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAISTELUN OPETUS UPSEERIOPPILAAN NÄKÖKULMASTA RESERVIUPSEERIKOULUN 1. KOMPPANIASSA

VIRTUAALINEN TAISTELUKENTTÄ OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAISTELUN OPETUS UPSEERIOPPILAAN NÄKÖKULMASTA RESERVIUPSEERIKOULUN 1. KOMPPANIASSA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU VIRTUAALINEN TAISTELUKENTTÄ OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAISTELUN OPETUS UPSEERIOPPILAAN NÄKÖKULMASTA RESERVIUPSEERIKOULUN 1. KOMPPANIASSA Pro Gradu -tutkielma Yliluutnantti Heikki-Tapio

Lisätiedot

Rolig Jari MATKAILUN VAIKUTUKSET YKSILÖN ELÄMÄNKULKUUN. Tapaustutkimus Äkäslompolo. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto

Rolig Jari MATKAILUN VAIKUTUKSET YKSILÖN ELÄMÄNKULKUUN. Tapaustutkimus Äkäslompolo. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto Rolig Jari MATKAILUN VAIKUTUKSET YKSILÖN ELÄMÄNKULKUUN Tapaustutkimus Äkäslompolo Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto Matkailututkimus Kevät 2014 2 TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Graafinen suunnittelu 2015 Henna Krankkala

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Graafinen suunnittelu 2015 Henna Krankkala Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Graafinen suunnittelu 2015 Henna Krankkala Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta Työn nimi: Digitaalisen kuvantekoprosessin ominaispiirteet Tekijä: Henna Krankkala

Lisätiedot

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset 1 Tutkimustavoilla on monia nimiä Käytännön tutkimustoiminnassa pyritään antamaan nimi erilaisille tutkimushankkeille (-ohjelmille, projekteille,

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2007 Ohjaaja: Marja Eriksson

Lisätiedot

Täytyy kattoo, jos saa kattoo

Täytyy kattoo, jos saa kattoo Täytyy kattoo, jos saa kattoo Sosiaalipsykologisia näkökulmia varhaisnuorten televisiokokemuksiin Juha Kytömäki ISBN 951-45-8717-0 (PDF-versio) Helsingin yliopiston verkkojulkaisut Helsinki 1999 Sosiaalipsykologisia

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

Kun Aurinko on perillä, Kuu lähtee matkaan.

Kun Aurinko on perillä, Kuu lähtee matkaan. Tampereen yliopisto Kun Aurinko on perillä, Kuu lähtee matkaan. Oppilaan käsityksiä aurinkokunnan rakenteesta ja toiminnasta Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos Opettajien lisäkoulutus Pro Gradu-tutkielma

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot