Avoin Yritys. Tutkimus yhteistyöstä menestyksen tekijänä suomalaisyrityksissä. Siemens IT Solutions and Services Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoin Yritys. Tutkimus yhteistyöstä menestyksen tekijänä suomalaisyrityksissä. Siemens IT Solutions and Services Oy 2011 16.3.2011"

Transkriptio

1 Avoin Yritys Tutkimus yhteistyöstä menestyksen tekijänä suomalaisyrityksissä Siemens IT Solutions and Services Oy 2011

2 Johdanto Taustaa ja tutkimuksen tavoite Taloustutkimus toteutti helmikuussa 2011 Siemensin toimeksiannosta puhelinhaastattelututkimuksen suomalaisten Top 500-yritysten keski- tai ylemmän johdon parissa. Haastatteluiden tavoitteena selvittää: miten suomalaisyritykset osaavat hyödyntää yhteistyötä sisäisesti ja kumppaniverkoston kanssa? mitkä ovat yhteistyön suurimpia esteitä? miten suomalainen johtamiskulttuuri tukee kollaboraatiota? miten tietojärjestelmät tukevat yhteistyön tekemistä? Taloustutkimuksen haastatteluissaan käyttämä tutkimuslomake ja tutkimustiedosta tehdyt analyysit sekä globaali vertailudata perustuvat Morten T. Hansenin tutkimuksiin. globaalit vertailutiedot esitetään seuraavilla sivuilla useampien tutkimustulosten mediaaneina indeksiluvut kuvaavat useammista kysymyksistä koottuja keskiarvojen summa- tai mediaaniarvoja

3 Vastaajat Tutkimuksessa yhteensä 203 vastaajaa. 64% yritysjohdon edustajia, 34% keskijohdosta. Vastaajista IT- tai Tietohallintoa 20%. Vastanneista yrityksistä 26% yli 1 mrd. liikevaihto, 39% alle 250 milj.. Vastaajista 15% naisia. 69 % yrityksistä pääkonttori Suomessa. 26% Koko Vastaajan ikä Vastaajan asema 35% 39% Alle 250 milj milj. Yli 1 mrd. N = 203 5% 20% % 30% N = % 9% 15% 1% 10% 28% 11% N = 203 Liiketoimintajohto Talousjohto Tietohallintojohto Muu johto Tietohallinto/ITkeskijohto Muu keskijohto

4 Yhteistyöpotentiaali Kollaboratiota voidaan pitää yhtä vallankumouksellisena muutoksena kuin liukuhihnan keksimistä - John Chambers, Cisco GmbH All rights reserved.

5 Yhteistyö ja kollaboraatio ovat tärkeä osa yrityksemme arvoja Keskiarvot vastausasteikolla 0 (Ei sovi lainkaan) (Sopii erittäin hyvin) Eri mieltä Samaa mieltä Kaikki vastaajat (n=203) 84,7 Muu keskijohto, päällikkötaso (n=50) 81,8 Muu johto (n=31) 84,7 Tietohallinto tai IT-johto (n=40) 83,1 Talousjohto (n=23) 87,7 Liiketoimintajohto (n=57) 87, Suomalaisyrityksiä on syytetty usein yhteistyön tekemisen vaikeudesta. Suomalaisyritykset ymmärtävät kuitenkin kollaboraation merkityksen ja kollaboraatio on nostettu tärkeäksi osaksi yrityksen arvoja valtaosassa (90%) suomalaisyrityksistä.

6 Yhteistyöpotentiaali: mitä mahdollisuuksia kollaboraatio antaa? Tutkimuksessa arvioitiin suomalaisyritysten mahdollisuuksia hyötyä kollaboraatiosta seuraavilla akseleilla 1. Innovointi yksiköiden Uusien tuotteiden kehittäminen yksiköiden välillä? välillä: Uusien liiketoiminta-alueiden löytäminen? 2. Yhteinen myynti Ristiinmyynti eri yksiköiden välillä? ja palvelu: Parempi ja koordinoidumpi asiakaskokemus? 3. Sisäinen toiminta: Kustannussäästöt koordinoimalla toimintaa? Paremmat päätökset laajemman tiedon pohjalta?

7 Yhteistyöpotentiaali Vastauksista laskettu indeksiarvo välillä 1-100, jossa 0 = ei potentiaalia, 100 = merkittävä potentiaali Ei potentiaalia Merkittävä potentiaali Organisaation osien välinen toiminta Yritysten sisällä Yhteinen myynti ja asiakaspalvelu Innovointi organisaation osien välillä Kumppaniverkoston kanssa Globaali vertailudata mediaani N = 203 Suomalaisyrityksissä on selkeitä mahdollisuuksia sekä tehostaa toimintaa että luoda uutta liiketoimintaa kollaboraation avulla. Yritykset ymmärtävät varsin hyvin mahdollisuudet etenkin myynnissä, mutta eivät usko innovointiin ja yhdessä toimimiseen yhtä vahvasti kuin yritykset globaalisti. Kumppaniverkoston kanssa kollaboroinnille ei nähdä yhtä suuria mahdollisuuksia.

8 Miten suuri potentiaali organisaatiossanne on Kaikkien vastausten keskiarvo asteikolla 0-100, jossa 0 = ei potentiaalia, 100 = merkittävä potentiaali...tehdä uusia tuoteinnovaatioita yhdistämällä ihmisiä, teknologioita, resursseja ja ideoita eri yksiköistä? Ei potentiaalia 70 Merkittävä potentiaali...saavuttaa kustannussäästöjä vaihtamalla parhaita käytäntöjä eri yksiköiden välillä?...kasvattaa liikevaihtoa tekemällä yhteistyötä yksiköiden välillä esimerkiksi ristiinmyynnissä, kustomoinnissa tai yhteisissä ratkaisuissa?...tehostaa päätöksentekoa saamalla tietoa, palautetta ja apua muista yksiköistä? kehittää uusia liiketoiminta-alueita yhdistämällä ihmisiä, teknologioita, resursseja ja ideoita eri yksiköistä? 61 N = Suurimmat mahdollisuudet löytyvät uusien tuoteinnovaatioiden kehittämisestä yksiköiden välillä ja kustannussäästöistä parhaita käytäntöjä vaihtamalla.

9 Vastaajat näkevät yhteistyöpotentiaalin iästä riippumatta, mutta Vastauksista laskettu indeksiarvo välillä 1-100, jossa 0 = ei potentiaalia, 100 = merkittävä potentiaali Innovointi organisaation osien välillä Yhteinen myynti ja asiakaspalvelu 63 Organisaation osien välinen toiminta Merkittävä potentiaali Alle 45 (N=71) Yli 45 (N=132) Ei potentiaalia

10 vanhempi sukupolvi näkee yhteistyön ongelmallisemmaksi Vastauksista laskettu indeksiarvo 0-300, jossa 0 = ei estetä, 100 = merkittävä este 300 Merkittävä este Alle 45 (N=71) Yli 45 (N=132) 50 0 Not invented here Tiedon panttaaminen Hakuongelmat Tiedon siirron ongelmat Ei estettä Yhteistyön mahdollisuudet tunnistetaan ikäryhmistä riippumatta. Nuoremmat kokevat yhteistyön tekemisten vähemmän ongelmallisena ja näkevät vähemmän esteitä. Ovatko Suomalaiset yhteistyöongelmat väistymässä?

11 Yhteistyön esteet Voittaja on se, joka osaa parhaiten hyödyntää toisten osaamista GmbH All rights reserved.

12 Mitkä tekijät ovat merkittävimpiä esteitä kollaboraatiolle? Tutkimuksessa arvioitiin kollaboraation esteitä suomalaisyrityksissä seuraavilla akseleilla: 1. Not invented here Avun hakeminen oman yksikön ulkopuolelta? (itseriittoisuus, pelko, Jokainen korjaa omat ongelmansa -kulttuuri? sisäänpäinkääntyminen) 2. Tiedon panttaaminen Tärkeän tiedon pitäminen oman yksikön sisällä? (kiire, kilpailuasetelma, Muiden yksiköiden avunpyyntöihin vastaaminen? väärät mittarit) 3. Hakuongelmat Sopivien osaajien löytyminen yrityksestä? (koko, hajanaisuus, Tiedon ja dokumenttien löytäminen? tietotulva) 4. Tiedon siirron ongelmat Hiljaisen tiedon siirtäminen organisaatiossa? (heikot siteet, hajanaisuus, Yhdessä työskenteleminen eri yksiköiden välillä? yhteisen kehyksen puute)

13 Avoin palaute: Tärkeimmät esteet sisäiselle kollaboraatiolle Avoimessa palautteessa vastaajat nostivat yhteistyön esteiksi useimmin seuraavat tekijät: Puutteellinen tiedonkulku Yhtenäisen kulttuurin, työkalujen ja toimintatapojen puute Organisaation rakenne Kiire Maantieteellinen hajanaisuus Tietojärjestelmät Asenteet ja motivaation puute Tietojärjestelmänäkökulma nousee ensimmäisenä esille, asiakashallinnan myötä heijastuu moneen asiaan kuten myyntiin ja markkinointiviestintään. Olemme niin siiloutuneita. Tavoitteet ohjaavat organisaatiota eri suuntaan Ei ymmärretä antaa omaa tietoa toiselle. Ei ymmärretä, että oma tieto on tärkeää. Ongelma ihmisessä ei järjestelmissä. Työntekijöille opetettu, ettei tarvitse käyttää aivoja. Vanhat eivät kysele. Ei ymmärretä, että voisi kysyä toisiltakin

14 Yhteistyön esteet Vastauksista laskettu indeksiarvo 0-300, jossa 0 = ei estetä, 100 = merkittävä este. Ei este Merkittävä este Tiedon siirron ongelmat Hakuongelmat Tiedon panttaaminen Not invented here Mediaani globaalista datasta Kumppaniverkoston kanssa Yrityksen sisällä N = 203 Vastausten valossa Suomalaisyritykset näkevät harvemmin yhteistyön esteitä kuin yritykset globaalisti. Onko kysymys siitä, että ongelmia ei ole vai niitä ei vain osata tunnistaa? Kollaboraatio partneriverkoston kanssa koetaan selvästi ongelmallisemmaksi ja esimerkiksi tiedon panttaaminen tai tiedon siirtäminen ovat suurempia ongelmakohtia kuin yrityksen sisällä.

15 Not invented here: työntekijämme Vastausten jakauma sen mukaan onko vastaaja antanut yli vai alle 50 asteikolla, jossa 0 = eri mieltä, 100 = samaa mieltä....katsovat, että ihmisten pitää korjata omat ongelmansa eikä luottaa ulkopuoliseen apuun 31% 69%...pyrkivät ratkaisemaan haasteelliset tilanteet itse eivätkä kysy apua ulkopuolisilta 58% 42% Samaa mieltä Eri mieltä...eivät ole valmiita etsimään apua oman yksikkönsä ulkopuolelta 25% 75% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N = 203 Vaikka suomalaisyritykset ovat verrattain hyviä tekemään yhteistyötä, niin silti merkittävässä osassa suomalaisyrityksistä piilee vahva not invented here -asenne. Kollaboratiivisen toimintatavan syntyminen edellyttää sekä työvälineitä että kulttuurinmuutosta.

16 Johdolla ja tietohallinnolla on eri näkemys ongelmista Vastauksista laskettu indeksiarvo 0-300, jossa 0 = ei estetä, 300 = merkittävä este. Ei este Merkittävä este Tiedon siirron ongelmat Hakuongelmat Tiedon panttaaminen Johto (N=80) Tietohallinto (N=40) Not invented here Johto näkee ongelmat enemmän toimintatapoihin ja kulttuuriin liittyvinä, tietohallinto tietoon, työkaluihin ja rakenteisiin liittyvinä.

17 Miten kollaboraation nostaminen arvoihin vaikuttaa? Kollaboraatiokeskeisten yritysten ero muihin. Vastauksista laskettu indeksiarvo 0-300, jossa 0 = ei estetä, 300 = merkittävä este Kollaboraatio tärkeä osa arvoja Kollaboraatio ei tärkeä osa arvoja 50 0 Not invented here Tiedon panttaaminen Hakuongelmat Tiedon siirron ongelmat N = 203 Yllättävästi Not invented here -asenne on vallalla niissäkin yrityksissä, jotka panostavat kollaboraatioon. Arvot vaikuttavat muualla ja panostukset näkyvät muun muassa sellaisten ongelmien helpottumisena, joihin voidaan vaikuttaa työvälineillä ja prosesseilla,.

18 Johtamiskulttuuri. "The only irreplaceable capital an organization possesses is the knowledge and ability of its people. The productivity of that capital depends on how effectively people share their competence with those who can use it." Andrew Carnegie GmbH All rights reserved.

19 Y K S I L Ö L L I N E N S U O R I T U S Johtamiskulttuuri: Yhteistyötä ja tulosta tekevä johtaminen YKSINÄINEN TÄHTI KOLLABORAATIO- JOHTAJUUS: YHTEISTYÖTÄ JA TULOSTA TEKEVÄ JOHTAJA VIIVYTTELIJÄ PERHONEN" Y K S I K K Ö J E N V Ä L I N E N Y H T E I S T Y Y Ö

20 Toteutuuko kollaboratiivinen johtajuus Suomessa? Tutkimuksessa arvioitiin kollaboratiivista johtamiskulttuuria suomalaisyrityksissä seuraavilla akseleilla: Menestyksen määrittely suurempina tavoitteina Yhteisten tavoitteiden asettaminen omien edelle? Laajemman kuvan rakentaminen? Yhteistyössä tehdyt päätökset Konfliktien ja erimielisyyksien etsiminen? Muiden näkemysten huomioiminen? Vastuun kantaminen Henkilökohtainen vastuun ottaminen? Tilivelvollisuuden vaatiminen myös muilta?

21 Yhteistyöhön ja tuloksiin tähtäävä johtaminen Vastauksista laskettu indeksiarvo 0-28, 0 = ei-kollaboratiivinen ja 28 = kollaboratiivinen johtamiskulttuuri. Ei-kollaboratiivinen johtamiskulttuuri Kollaboratiivinen johtamiskulttuuri Vastuun kantaminen Globaali vertailudata Yhteistyössä tehdyt päätökset Suomi Menestyksen määritteleminen suurempina tavoitteina N = 203 Suomalaisjohtaja on tyyliltään jo lähellä kollaboratiivista johtamista ja eroaa eniten globaalista vertailudatasta yhteistyössä tehtyjen päätösten osalta. Parantamisen varaa löytyy vielä kuitenkin kaikilta alueilta.

22 Vastuun kantaminen: johto, jonka kanssa olen eniten tekemisissä Vastaajien osuus, jotka vastaavat 0-2, 3-4 ja 4-7 asteikolla, jossa 0 = eri mieltä, 7 = samaa mieltä Varmistaa, että myös muut kantavat vastuun teoistaan 81% 17% 2% Vaatii tilivelvollisuutta toisilta eli vaatii että tekemisiä voidaan mitata ja arvioida 80% 18% 2% Käyttää usein ilmaisuja, kuten minä olen vastuussa 49% 35% 16% Ottaa vastuun virheistään 83% 16% 1% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Samaa mieltä Neutraali Eri mieltä N = 203 Suomalaisjohtaja kykenee kantamaan vastuunsa, mutta myös vaatimaan vastuuta muilta. Merkittävin poikkeama vastuunkannossa löytyy siitä, että suomalaisjohtaja ei tuo vastuun kantamista. eksplisiittisesti esille

23 Menestys suurempina tavoitteina: johto, jonka kanssa olen eniten tekemisissä Vastaajien osuus, jotka vastaavat 0-2, 3-4 ja 4-7 asteikolla, jossa 0 = eri mieltä, 7 = samaa mieltä..on hyvä löytämään yhteisen sävelen ihmisten välille, joilla on erilaiset tavoitteet ja agenda 69% 28% 2% kohdatessaan tilanteen, jossa ihmiset ovat eri mieltä, saa heidät näkemään suuremman kuvan 79% 19% 2%...on enemmän kiinnostunut enemmän omasta agendastaan kuin organisaation laajemmista tavoitteista 17% 20% 63%..asettaa organisaation yhteiset tavoitteet omien tavoitteiden edelle 82% 11% 7% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Samaa mieltä Neutraali Eri mieltä N = 203 Suomalaisjohtaja onnistuu verrattain hyvin määrittelemään organisaation menestyksen suurempina tavoitteina. Neljässä viidestä yrityksestä organisaation tavoitteet asetetaan johdon omien tavoitteiden edelle ja johto saa ongelmatilanteissa ihmiset näkemään suuremman kuvan. 17 prosentissa yrityksistä johto on kuitenkin kiinnostunut eniten omasta agendastaan.

24 Yhteistyössä tehdyt päätökset: johto, jonka kanssa olen eniten tekemisissä Vastaajien osuus, jotka vastaavat 0-2, 3-4 ja 4-7 asteikolla, jossa 0 = eri mieltä, 7 = samaa mieltä ajattelee enemmän kuinka saisin ihmiset mukaan asian taakse kuin minä kerron ihmisille mitä tehdään 73% 23% 4%..avointa keskustelua ja ongelmien läpikäymistä kannustetaan 80% 17% 3%..päätökset tehdään yksin ja ne ajavat yhteisten päätösten edelle 15% 22% 63% osaa samaistua muiden ihmisten näkökulmiin 66% 31% 2% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Samaa mieltä Neutraali Eri mieltä N = 203 Käsitys suomalaisjohtajasta keskustelutaidottomana jyränä on tulosten valossa virheellinen. Neljässä viidestä suomalaisyrityksessä kannustetaan avoimeen keskusteluun ja ongelmien läpikäyntiin. Parantamisen varaa tosin löytyy vain kaksi kolmesta yrityksestä kertoo, että johto osaa samaistua muiden näkökulmiin ja 15 prosentissa yrityksistä päätökset tehdään yksin.

25 Tietojärjestelmien rooli Someone outside your organisation today knows how to solve your specific problem or take advantage of your current opportunity better than you do. You need to find them and find a way to work collaboratively and productively with them. lan Lafley, CEO Proctor & Gamble GmbH All rights reserved.

26 Tietojärjestelmät mahdollistavat sujuvan yhteistyön ja tiedon jakamisen Vastaajien osuus, jotka antavat suuremman arvon kuin 60 vastausasteikolla 0 (Ei sovi lainkaan) (Sopii erittäin hyvin)...organisaation osien välillä 60%...kumppaniverkoston kanssa 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% N = 203 Tietojärjestelmät tukevat kollaboraatiota vain reilussa puolista Suomen yrityksistä. Vain harva yritys kykenee tekemään sujuvaa yhteistyötä kumppaniverkoston kanssa. Olemme kaukana avoimen yrityksen käsitteestä.

27 Tietojärjestelmien yhteys kollaboraatiopotentiaaliin Yritysten ero, jossa tietojärjestelmät tukevat / eivät tue kollaboraatiota. Vastauksista laskettu indeksiarvo 0-100, jossa 0 = ei potentiaalia, 100 = suuri potentiaali Ei potentiaalia Suuri potentiaali Yksiköiden välinen toiminta Yhteinen myynti Innovointi yksiköiden välillä Kollaboraatiota heikosti tukevat tietojärjestelmät Kollaboraatiota hyvin tukevat tietojärjestelmät N = 203 Kollaboraation mahdollisuudet näyttäytyvät huonommin yrityksille, joissa joissa tietojärjestelmät tukevat kollaboraatiota heikosti. Suurin ero syntyy yksiköiden välisessä innovoinnissa yritykset eivät näe mahdollisuuksia, jos tietojärjestelmät eivät mahdollista sujuvaa tietojen jakamista ja yhteistyötä.

28 Kaksi toimintoa, joiden yhteistyön tehostaminen IT:n avulla hyödyllisintä 10 yleisintä yhdistelmää Myynti/Tuotanto 11% Osto/Myynti 10% Tuotanto/Tuotekehitys 7% Osto/Tuotanto Myynti/Liiketoiminnan suunnittelu ja kehitys Taloushallinto/Liiketoiminnan suunnittelu ja kehitys Myynti/Markkinointiviestintä Tuotanto/Liiketoiminnan suunnittelu ja kehitys Markkinointiviestintä/Liiketoiminnan suunnittelu ja kehitys Osto/Taloushallinto N = 203 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Vastaajat näkevät myynnin ja tuotannon sekä myynnin ja ostojen yhteistyön tehostamisen tärkeänä. Markkinointiviestinnän yhdistäminen liiketoiminnan suunnitteluun ja myyntiin kielii asiakkuudenhallinnan merkityksen kasvamisesta.

29 Sisäinen viestintä GmbH All rights reserved.

30 Viestintä mahdollistaa tiedon ja osaamisen tehokkaan siirtymisen Vastaajien osuus, jotka vastaavat alle 40, ja yli asteikolla, jossa 0 eri mieltä, 100 samaa mieltä.organisaation ja kumppaniverkoston välillä 31% 53% 16%...eri yksiköiden välillä 56% 37% 7% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Samaa mieltä Neutraali Eri mieltä N = 203 Sisäisen viestinnän toimivuuteen suhtaudutaan yleensä varauksella ja reilu puolet vastaajista seisoo vahvasti sen takana, että sisäinen viestintä mahdollistaa tiedon ja osaamisen siirtymisen. Ero kumppaniverkostoon on erittäin merkittävä. Tieto ei kulje läheskään yhtä hyvin kumppaniverkostolle. Toteutuuko siis yritysten tavoite avoimesta yhteistyöstä?

31 Mahdollistaako sisäinen viestintä tiedon ja osaamisen siirtymisen? Keskiarvot vastausasteikolla 0 (Ei sovi lainkaan) (Sopii erittäin hyvin) Kaikki vastaajat (n=203) 65,1 Muu keskijohto, päällikkötaso (n=50) 62,4 Muu johto (n=31) 71,3 Tietohallinto tai IT-johto (n=40) 59,9 Talousjohto (n=23) 62,6 Liiketoimintajohto (n=57) 68,6 N = Yritysjohto näkee sisäisen viestinnän toimivuuden selvästi valoisammin kuin esimerkiksi tietohallinto, jonka tehtäviin kuuluu informaation hallitseminen yrityksissä.

32 Sisäisen viestinnän tärkeimmäksi koettu ongelma Vastaajien spontaaneista näkemyksistä kuvastuu usein sisäisen viestinnän puuroisuus. Tietoa on joko liikaa, sitä ei analysoida tai kiteytetä kunnolla niin, että tiedon tarvitsijat saisivat poimittua oman tekemisensä kannalta oleellisimmat asiat viestinnän virrasta Tietomäärä on valtava, sen jakaminen oikein on vaikeaa Organisaation hajanaisuus; myös maantieeteellisesti yritys hajallaan. Viestintä on paljon muuta kuin päivittäiskanssakäymistä. Monimutkainen liiketoimintakokonaisuus. Samaan konserniin kuuluu hyvin erityyppisiä liiketoimintakokonaisuuksia Tavoitettavuuden varmistaminen, varmistus siitä että viesti on sisäistetty Erilaiset tarpeet. Käyttäjillä kovin kirjavia tarpeita riippuen tehtävistä ja kumppaneista

33 Yrityskohtainen kollaboraatiotutkimus Yrityskohtainen kollaboraatiotutkimus, jossa benchmarkataan yksittäistä yritystä muita yrityksiä vasten Suurimmat mahdollisuudet Pahimmat esteet Sisäinen viestintä Johtamiskulttuuri Tietojärjestelmät Ideat ja suositukset Kerromme mielellämme lisää!

34 Kiitos Siemens IT Solutions and Services Oy Internet:

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

HR-BAROMETRI KEVÄT

HR-BAROMETRI KEVÄT HR-BAROMETRI KEVÄT 2017 14.2.2017 Mikä HR-barometri? TAUSTA HR-barometri on HR:n tilaa ja tulevaisuuden näkymiä kuvaava kyselytutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä seuraavat 6-12 kk. TOTEUTUS

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

Työ 2.0: Sosiaalinen media organisaation sisäisessä käytössä

Työ 2.0: Sosiaalinen media organisaation sisäisessä käytössä Työ 2.0: Sosiaalinen media organisaation sisäisessä käytössä Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen Tuija Marstio 11/9/2012 Sosiaalinen media tekee yritysten toiminnasta läpinäkyvämpää halusivatpa

Lisätiedot

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään!

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! Monikanavaisen viestinnän mittaaminen: https://www.vapamedia.fi/mittaaminen/

Lisätiedot

Muuttuva työ. Sebastian Franckenhaeuser 2018

Muuttuva työ. Sebastian Franckenhaeuser 2018 Muuttuva työ Sebastian Franckenhaeuser 2018 1 Mobiliteetin hyödyntäminen tärkeä kehityskohde suomalaisorganisaatioissa Mobiliteetin hyödyntäminen on korkealla suomalaisten organisaatioiden investointiprioriteeteissa

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MTAAMINEN Tavoitteena on tuottaa tietoa rakennusalan tämän hetken kypsyystasosta ja :n avulla saavutettavista hyödyistä Menetelmänä oli asiantuntijatyöskentely ja tulosten

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Juho Rantala 8.11.2011 Kuopio Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsätalouden erikoispiirteitä Perinteinen toimintakulttuuri lyhytjänteinen

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Virtuaaliset työkalut ryminällä työelämään!

Virtuaaliset työkalut ryminällä työelämään! Virtuaaliset työkalut ryminällä työelämään! Virtuaalisten työkalujen käyttötutkimus Kooste tutkimuksen keskeisistä tuloksista Kevät 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää virtuaalisten

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Yhdenvertaisuus työelämässä seminaari 30.11.2017 Vates Aulikki Sippola, KTT, monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS FIBS auttaa yhteistyö tekemään ja parempaa vaikuttaminen

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Normipäivä miten se eroaa julkisen ja yksityisen sektorin tietohallintojohtajalla? Tietohallinnon iltapäivä

Normipäivä miten se eroaa julkisen ja yksityisen sektorin tietohallintojohtajalla? Tietohallinnon iltapäivä Normipäivä miten se eroaa julkisen ja yksityisen sektorin tietohallintojohtajalla? Tietohallinnon iltapäivä Helsinki 18.4.2012 Liiketoimintasi tuntija, toimialasi ymmärtäjä - Askelia menestykseen Deloitte

Lisätiedot

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Helsingin Yliopisto 28 Helmikuuta 2014 Agenda Agenda Työtehtävistä yleisesti Esimerkkejä Osaamisen/toiminnan kehittäminen 1 Turvallisuuden arviointi / auditointi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta

Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin Information Securityn tilaamassa tutkimuksessa kysyttiin sadan yritysjohtajan näkemyksiä tietoturvan

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HR! ü TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, ü SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HUMAN PERFORMANCE EQUATION 3 THE HUMAN PERFORMANCE EQUATION

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

Tietopääoma yrityksen kilpailukeinona

Tietopääoma yrityksen kilpailukeinona Tietopääoma yrityksen kilpailukeinona 1. Mitä tietopääomalla tarkoitetaan 2. Tietopääoma tuotannontekijänä 3. Käytännön toteutus Sannäs, 17.1.2000 Uusi aika - vanhat työkalut Kilpailussa menestyy tehokkain

Lisätiedot

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle Kuinka me yhdessä toimimme? Miten minä voin vaikuttaa? Työn tulevaisuus Finanssiala on suuressa murroksessa ja ala kohtaakin laajalti vaikuttavia muutostekijöitä tulevaisuudessa. Asiakaskäyttäytymisen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

SONERA YRITTÄJÄKYSELY TUTKIMUSRAPORTTI YRITTÄJÄT JA SOME

SONERA YRITTÄJÄKYSELY TUTKIMUSRAPORTTI YRITTÄJÄT JA SOME SONERA YRITTÄJÄKYSELY TUTKIMUSRAPORTTI YRITTÄJÄT JA SOME //07 Käyttääkö yrityksessä sosiaalista mediaa liiketoiminnan tukena Kyllä Ei En osaa sanoa Kaikki SUKUPUOLI Mies Nainen IKÄRYHMÄ Alle 45 vuotta

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Kysymyssetti on tarkoitettu yrityksen asiakaskeskeisten käytäntöjen tarkasteluun. Tiimit

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai First Impression Manager?

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten yritysten käytäntöjä Talent Managementissa ja liiketoiminnan tilanteen vaikutusta valittuihin

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2012 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan ITSM Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy 31.8.2016 Esittely Mukana suomalaisten pankkijärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitotyössä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus

Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus Ulos taantumasta tietotekniikkaa hyödyntämällä 17.12.2013 TTL ry ja Tomi Dahlberg 1 Mikä on IT-barometri-tutkimus? Tietotekniikan Liitto ry:n vuosittainen

Lisätiedot

1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto

1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto 1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto anna.saloranta@staff.uta.fi Pippuri Kysely1 15.8.-13.9.2017 347 vastaanottajaa 93 vastaajaa Vastausprosentti 27% Mitä mitattiin? Kyselyssä oli neljä

Lisätiedot

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden?

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? 11.2.2015 Sanelma Helkearo M-Brain 1 M-Brain Mitä me teemme? M-Brain on globaalisti toimiva tietopalveluyritys, jolla on toimistot seitsemässä maassa.

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen.

Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen. Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen henkilöstöjohtaja @MaaritHilden Työtyytyväisyys tulevaisuuden rakentamisen työkaluna VTML 1.2.2016 Tulevaisuuden työelämä haastaa Työ Verkostot

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Avoimen ohjelmistoliiketoimintaverkoston ja -yhteistyön koordinoija Ilkka Lehtinen Matti Saastamoinen Avoimuus ja vapaus - Pieni tulipalo v. 1492 mahdollisti

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet.

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. 22.9.2011 Promenade Research 1 Promenade Research Oy Asiantuntevin

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

TY ÖELÄMÄN LA ATU. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen?

TY ÖELÄMÄN LA ATU. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? TY ÖELÄMÄN LA ATU Laadukkaasti tulosta Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? Puhutaan huomisesta ja vähän ylihuomisestakin Työelämän laatu ja työyhteisön

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT Barometri Tutkimusraportti IT Barometri 2007

Tutkimusraportti IT Barometri Tutkimusraportti IT Barometri 2007 Tutkimusraportti IT Barometri 2007 Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille yritys- ja IT-johdon näkökulmasta 1 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto... 4 2. IT-barometrin

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

Tehtävä 7. (pienryhmissä, n. 20 min)

Tehtävä 7. (pienryhmissä, n. 20 min) Tehtävä 7. (pienryhmissä, n. 20 min) Murtonen Lehtinen Olkinuora 149 Yliopisto-opiskelijoiden näkemykset tutkimustaitojen tarpeellisuudesta työelämässä ja näiden näkemysten yhteys tutkimusmenetelmien oppimisessa

Lisätiedot

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain M-Brain on globaalisti toimiva tietopalvelu-, teknologia- ja konsultointiyritys Palvelumme ja ratkaisumme on räätälöity

Lisätiedot