Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin."

Transkriptio

1 Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastineet Perhon limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosvaiheen palautteeseen: 11 kpl lausuntoja: FINGRID HALSUAN KUNTA KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS KOKKOLAN KAUPUNKI / KESKIPOHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO KYYJÄRVEN KUNTA LIIKENNEVIRASTO METSÄHALLITUS PÄÄESIKUNTA TRAFI LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO SUOMEN RIISTAKESKUS KESKI-POHJANMAAN LIITTO ( ) 4 kpl mielipiteitä Lausunnot 1) Fingrid Fingridillä ei ole lausuttavaa osayleiskaavaluonnoksesta. Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä kaavatyöhön. 2) Halsuan kunta Perhon kunta on pyytänyt Halsuan kunnalta lausuntoa Limakon ja Alajoen tuulipuistojen osayleiskaavoista. Osayleiskaavoissa on esitetty 7 tuulivoimalaa Alajoen ja 9 tuulivoimalaa Limakon alueelle. Alueille laaditaan oikeusvaikutteiset osayleiskaavat siten, että niitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77a). MRL 77 b mukaan laadittaessa 77 a

2 :ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön; tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. Tuulivoima-alueilla tuotettu sähköenergia tullaan syöttämään 20 kv: n maakaapeleilla sähköasemille, joista tuulivoima-alueilla tuotettu sähköenergia tullaan syöttämään valtakunnan verkkoon sähköasemien kautta. Alajoen alue sijaitsee runsaan viiden kilometrin päässä Perhon kuntakeskuksesta lounaaseen, kaksi kilometriä Alajoen kylän länsipuolella. Limakon alue sijaitsee runsaan kilometrin etäisyydellä Perhon kuntakeskuksesta koilliseen Jyväskyläntien koillispuolella. Alajoen ja Limakon osayleiskaavat laaditaan erillisinä, mutta kaavahankkeita viedään samanaikaisesti eteenpäin. Kunnanjohtaja esittää lausuntonaan Perhon kunnalle Limakon ja Alajoen tuulipuistojen osayleiskaavoista, että tuulivoiman hyödyntäminen on maakunnallisesti ja valtakunnallisesti tärkeää energiaja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi esitetyillä osayleiskaavoilla ei ole vaikutusta Halsuan kunnan kaavoitukseen Halsuan kunnalla ei ole huomautettavaa Limakon ja Alajoen tuulivoimapuistojen osayleiskaavojen johdosta Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä kaavatyöhön. 3) Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Pelastusviranomaisella ei ole sellaisia vaatimuksia, jotka eivät täyttyisi jo käytännön toteutuksessa tai muiden säädösten vaatimuksista. Hanketta suunniteltaessa on kuitenkin syytä huomioida pelastustoimen mahdollisesti lisääntyvät vaatimukset, mm korkealta pelastamiseen yms. Itse tuulivoimalan turvallisuusratkaisuihin pelastusviranomainen ottaa kantaa mahdollisessa rakennuslupavaiheessa. Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä kaavatyöhön. 4) Kokkolan kaupunki Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

3 Perhon kunta on pyytänyt lausuntoa osayleiskaavaluonnoksista koskien kahta tuulipuistoaluetta koskevaa osayleiskaavaa. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto on antanut YVAviranomaiselle lausunnon helmikuussa 2014 koskien toista näistä, Alajoen tuulivoimapuiston hankealuetta (kopio lausunnosta liitteenä). Alajoen ja Limakon tuulipuistojen kaavoittamisesta esitetyt huomiot ovat pitkälti samoja kuin aiemmassa YVA-käsittelyä koskeneessa lausunnossa. Kuluneen kahden kuukauden aikana on tuulivoimaloiden rakentamisen ohjaus edennyt siltä osin, että Ympäristöministeriä on antanut tarkemmat ohjeet tuulivoimalamelun arvioimiseen https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/1 0138/42937/OH pdf?seguence=1 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014. Tuulivoimapuistojen ympäristöön leviävän melun mallinnuksessa tuleekin käyttää uusinta ohjetta, jotta vakituiselle ja loma-asutukselle aiheutuva terveyshaitta voidaan ennalta arvioida ja ehkäistä. Mikäli mallinnus osoittaa, että voimaloiden kaavan mukaisesta sijoittamisesta on mahdollista aiheutua haittaa, joka ylittää esitetyt raja-arvot (asumisterveysohjeen yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun terssikaistoittaiset ohjearvot), tulee voimaloiden sijoittaminen suunnitella uudelleen tai toimintaa muutoin rajoittaa haitan vähentämiseksi (yölliset, toiminta-aikarajoitukset tmv). Mikäli selvityksiä ei jostain syystä ennätetä tekemään ennen kaavan käsittelyä, tulee kaavaan määritellä etteivät voimaloiden sijoituspaikat ole sitovia, vaan niiden haitattomuus tulee osoittaa ympäristöhallinnon ohjeen mukaisesti ennen rakentamista. Limakon tuulipuiston alueella yksittäisistä tuulivoimaloista näyttäisi eniten haittoja aiheutuvan lähimpänä keskustaa oleva voimala nro 3. Sen aiheuttama välke on laskennallisesti pitkäaikaisin ja se aiheuttaa yhdessä muiden voimaloiden kanssa vuosittaisen välkeajan ylityksen asuinrakennuksille F ja E. Näillä tiedoin olisi suositeltavaa kyseisen voimalan sijoittaminen kauemmas asutuksesta. Muutoin rakentamista ja sähkönsiirtoa koskevat huomiot ovat samoja kuin aiemmassa lausunnossa Perhonjoki ei kuulu Kymijoen vesistöalueeseen (kuten toistuvasti kaavaselosteissa mainitaan). Kaavamääräyksissä todetaan mm. : Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon valtiovaltioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista sekä ympäristöministeriön suositusohjearvot. Ennen rakennusluvan myöntämistä on jokaisen voimalan osalta varmistettava, ettei asetetut melurajat ylity. Voimalat sijoitetaan siten, ettei valtioneuvoston päätöksen ohjearvot ja tuulivoimamelun suunnitteluohjearvot ylity ympäristön asuin ja lomarakennuksilla. Perhonjoki laskee Perämereen ja kuuluu Perhonjoen vesistöalueeseen. Tämä korjataan kaavaselostukseen. 5) Kyyjärven kunta Kyyjärven kunta toteaa lausunnossaan, että Kyyjärven kunnalla ei ole huomautettavaa Perhon kunnan Limakon ja Alajoen tuulivoimapuistojen osayleiskaavoista.

4 Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä kaavatyöhön. 6) Liikennevirasto Liikennevirasto on tutustunut osayleiskaavaluonnoksiin ja antaa lausuntonsa rautateiden sekä vesiväylien näkökulmasta. Kaava-alueen läheisyydessä ei sijaitse Liikenneviraston hallinnoimia rautateitä tai vesiväyliä. Liikennevirastolla ei ole huomautettavaa kaavahankkeesta. Maanteiden osalta lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus. Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä kaavatyöhön. 7) Metsähallitus Metsähallitus on tutustunut osayleiskaavaluonnokseen ja sen valmisteluaineistoon ja lausuu seuraavaa: Hankealueella ei sijaitse Metsähallituksen hallinnoimia suojelualueita tai suojeluun varattuja valtion maita, mutta lähiseudulla sijaitsee useampia Natura 2000 alueita sekä valtion maita. Limakon tuulivoimapuiston hankealuetta ei ole merkitty tuulivoima-alueeksi Keski-Pohjanmaan maakuntakaavaan, eikä se sisälly meneillään olevaan vaihekaavaan IV (Maakuntakaavan IV vaihe, Kaavaluonnos ), jonka tarkoitus on ohjata mannertuulivoiman sijoittumista maakunnan alueella. Selostusluonnoksessa mainitaan, että seudullisesti merkittävän ja siten maakuntakaavassa osoitettavan tuulivoimapuiston rajaksi on ilmoitettu 10 voimalaa (s. 26) eikä, epävirallisiin viranomaisneuvotteluihin viitaten, maakuntakaavamerkintä tällöin koskisi Limakon tuulivoimapuistoa (s. 27). Yhteisvaikutusten arviointi laajalla alueella on erityisen tärkeää, koska hankealue ei sisälly maakuntakaavan suunnitelmiin. Osayleiskaavaselostuksen luonnoksessa ei avata mahdollisia yhteisvaikutuksia riittävästi. Ympäröivien luontokohteiden esittäminen kattavasti noin 20 kilometrin säteellä puuttuu. Esimerkiksi kuvassa 3 (s. 11) esitetään lähimmät arvokkaat luontoalueet ja -kohteet sekä maiseman ja virkistyksen kohteet, mutta jo siitä puuttuu hankealueen länsipuolelta Patanajärvenkankaan Natura 2000-alue (F ). Tekstissä mainitaan noin 6-8 km etäisyydellä sijaitsevia suojelualueita. Suojelukohteiden esittäminen asianmukaisesti karttakuvalla on havainnollisuuden kannalta tärkeää. Ympäröivien tuulivoimasuunnitelmien esittäminen kattavasti noin 20 kilometrin säteellä puuttuu. Ympäröivien suunnitelmien (mukaan lukien maakuntakaavassa tuulivoimarakentamiseen osoitetut alueet) esittäminen on tärkeää, vaikka suunnitelmien edistyminen onkin vielä avoin.

5 Luonto- ja linnustoselvitykset on tehty vuoden 2013 aikana, ja niiden havainnot esitetään tiivistetysti tekstissä ja liitekartoilla. Luontoselvityksen liitekartan kuvateksti, kuva 4 (s. 12), tuo esille mahdollisesti vielä laajennettavan selvityksen ja tarkennettavan rajauksen. Luonnoksessa ei silti ole avattu mahdollisia lisäselvityksiä. Vaikutusarvioissa muuttolinnustosta (s. 40) on arvioitu, muihin linnustoselvityksiin perustuen, että Limakon tuulipuisto voisi aiheuttaa noin 10 muuttolinnun törmäyskuoleman vuosittain, ja että lukuun sisältyy suurta epävarmuutta. Johtopäätös kuitenkin on, että tällä ei ole merkittävää vaikutusta minkään lajin suotuisan suojelutason kannalta. Arvioitu törmäysriski on silti avaamatta ja perustelematta: on eri asia, kohdistuuko riski kohtuulliseen yleiseen ja nopeasti lisääntyvään lajiin, vai pitkäikäiseen ja hitaammin lisääntyvään lajiin. Vaikutusarvioissa Limakon alueen arvellaan sisältyvän metsäpeuran reviirin reunaosiin (s. 40). Metsäpeura kuuluu luontodirektiivin liitteeseen 11, joka edellyttää lajin elinympäristöjen suojelua. Metsähallitus katsoo, että metsäpeuran esiintymisen arvioiminen hankealueen ympäristössä noin 20 kilometrin säteellä on tarpeen, koska laumat liikkuvat laajalla alueella. Kesä- ja talvilaitumien esittämiseen sopii teemakartta, jossa samassa kuvassa esitetään myös Limakon tuulipuistohankkeen alue. Metsäpeuran esiintymisen selvittämiseksi olemassa olevan tiedon perusteella on hyvä ottaa yhteys Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokseen, josta löytyy Suomen paras tämänhetkinen tieto lajista. Metsähallituksen hallinnoimaa aluetta tuulivoimaloiden vaikutusalueella on kiinteistö Suomessa on kehitteillä käytäntö, jossa osa tuulivoimapuiston vuokratulosta jaettaisiin tuulipuiston vaikutusalueelle - noin 600 m säteelle tuulivoimaloista. Lausuntopyynnön kohteena olevan tuulivoima-alueen osalta tämä tarkoittaisi sitä, että vuokraa maksettaisiin sekä tuulivoimalan sijoituspaikan maanomistajalle että lähiympäristön maanomistajille. Selvitysmies Lauri Tarasti on omassa selvityksessään työ- ja elinkeinoministeriölle tehnyt seuraavan ehdotuksen: Lyhennelmä Tarastin ehdotuksesta nro 8. Suomen Tuulivoimayhdistys ry ja Energiateollisuus ry antavat suosituksen tuulivoiman rakentajille siitä, että toiminnanharjoittaja tekee maankäyttösopimuksen niiden tuulivoimalan läheisyydessä olevien maanomistajien kanssa, joiden maata on tuulivoimalan roottorin halkaisijaa viisikertaisesti vastaavalla etäisyydellä. Metsähallitus pitää ehdotettua menettelyä hyvänä ja toivomme, että tässäkin hankkeessa sovelletaan ko. käytäntöä, joka lisää hankkeen hyväksyttävyyttä. Osayleiskaavaselostuksessa esitetään muut ympäröivät tuulivoimahankkeet. Luontoselvitys on tehty myös Limakon koillisosan pienehkölle laajennusalueelle kesällä 2014, alueella ei havaittu erityisiä luontoarvoja. Luontoselvityksen mukaan Suomenselällä esiintyy metsäpeuroja, mutta sen esiintymisalueen painopiste on Limakosta kymmeniä kilometrejä länteen. Vuoden 2013 talvilaskennoissa havaintoja ei ilmeisesti tehty Perhosta, vaan Suomenselän metsäpeurat keskittyivät lähinnä Lappajärven pohjois- ja koillispuolelle Evijärvi Kaustinen Veteli Räyrinki Sääksjärvi Vimpeli väliselle alueelle. Lisäksi peuroja tavattiin myös Vimpeli Alajärvi-alueilta ja

6 kaukaisimmat peurahavainnot saatiin Soini Karstula väliltä. Kesäaikana metsäpeurat levittäytyvät talvilaitumia laajemmille alueille. (RKTL, 2013a.) Metsäpeuran elinalue ulottunee kuitenkin ainakin Limakon alueen lähelle, sillä metsäpeura on Perhon lounaisrajalla sijaitsevan Hötölamminnevan Natura-alueen sekä Perhossa sijaitsevien Hangasneva-Säästöpiirinnevan sekä Salamajärven Natura-alueiden suojeluperustelaji. Kaavaselostukseen lisätään karttaesitys lähialueiden natura- ja luonnonsuojelualeista. Kaavaselostukseen lisätään karttaesitys lähialueiden tuulivoimalahankkeista. Maanomistajat neuvottelevat maankäyttökorvausperiaatteista hankevastaavan ja kunnan kanssa. 8) Pääesikunta 1. Puolustusvoimien toiminnan huomioon ottaminen tuulivoimarakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1 999) 24 :n mukaan kaikessa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tuulivoiman rakentamista koskevien erityistavoitteiden lisäksi tulee ottaa huomioon maanpuolustusta ja sotilasilmailua koskevat erityistavoitteet (luku 4.2. toimiva aluerakenne ja luku 4.5 toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto). Niiden huomioonottamisella turvataan riittävät alueelliset edellytykset maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksille Perhon kunnan alueella. Merkittävin ja laaja-alaisin tuulivoimaloista aiheutuva vaikutus kohdistuu puolustusvoimien aluevalvonnassa käyttämiin sensorijärjestelmiin. Tuulivoimaloiden tiedetään aiheuttavan haittaa erityisesti tutkille (=ilma- ja merivalvontatutkat), joille voimalat ovat suuria tutkakohteita. Tuulivoimalan aiheuttamat häiriöt ilmenevät muun muassa varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuksina, mistä johtuen tutkan valvontakyky heikentyy ja tuulivoimala voi näkyä tutkakuvassa. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän suorittamiselle (Laki puolustusvoimista 551/2007 ja aluevalvontalaki 755/2000). 2. Puolustusvoimien lausunnot tuulivoimahankkeista Puolustusvoimat antavat erilliset lausunnot alueidenkäytön suunnitteluun (kaavoitukseen) sekä hankkeisiin liittyen. Hankkeisiin liittyen puolustusvoimat antavat erikseen pyydettäessä yleensä omat erilliset lausunnot tutkavaikutuksien tarkemmasta selvittämistarpeesta ja tuulivoimalahankkeiden hyväksyttävyydestä puolustusvoimien kannalta. Tarvittaessa hankkeista tulee tehdä tutkavaikutusten arviointi VTT:llä. Arviontarkemman tutkaseivityksen tekemisen tarpeesta tekee Pääesikunta (operatiivinen osasto) saatuaan tarvittavat tarkemmat tiedot (tuulivoimaloiden maksimikokonaiskorkeudet, sijoituspaikat (koordinaatit) ja lukumäärät) suunnitelluista tuulivoimaloista. Tutkavaikutusten selvittämisestä vastaa kaavoittaja tai tuulivoimatoimija. Jos tutkavaikutuksen selvitys tarvitaan, tulee se tehdä viimeistään yksityiskohtaisessa suunnittelussa. 3. Limakon ja Alajoen tuulipuistohankkeet Limakon ja Alajoen tuulipuistohankkeita on valmisteltu aiemmin ja niihin liittyen puolustusvoimat on jo antanut lausunnot tuulivoimatoimijalle Perhon Limakon ja Alajoen tuulipuistojen hyväksyttävyydestä 1. ja 2.viiteasiakirjoilla. Lausuntojen mukaan puolustusvoimat ei vastusta suunnitelmien (Limakon: 9 kappaletta maksimissaan 200 metriä korkeaa tuulivoimalaa ja Alajoen: 9 kappaletta maksimissaan 200 metriä korkeaa tuulivoimalaa) mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Perhon alueelle.

7 Puolustusvoimien toimintaan vaikuttavien vaikutuksien osalta Pääesikunnan logistiikkaosasto toteaa, että mikäli toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi), määrä (enemmän) tai sijoittelu poikkeaa niistä tiedoista, joilla Pääesikunta (operatiivinen osasto) on antanut lausunnon, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto. Pääesikunnan operatiivinen osasto valmistelee uuden lausunnon saatuaan lausuntopyynnön asiasta sekä tehtyään ja saatuaan tarvittavat selvitykset. 4. Limakon ja Alajoen tuulipuistojen osayleiskaavaluonnokset Kaavaluonnoksien mukaan tuulivoimalan alueelle (tv 1) voi rakentaa tuulivoimaloita joiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 210 metriä. Kaavakartassa kohdassa yleiset määräykset on kaavamääräys, jonka mukaan ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on kuultava Puolustusvoimien pääesikuntaa tuulivoimaloiden ilmavalvontatutkavaikutuksiin liittyen. Pääesikunnan logistiikkaosasto esittää, että kaavakartassa oleva edellä mainittu kaavamääräys muutetaan seuraavanlaiseksi: Ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on hankkeella oltava Puolustusvoimien pääesikunnan hyväksyntä. Pääesikunnan logistiikkaosasto esittää, että kaavaselostuksissa otetaan huomioon tämän lausunnon kohdissa 1-3 esiintuodut asiat. Jatkosuunnittelua koskevat lausuntopyynnöt pyydetään toimittamaan Pääesikunnalle osoitteella tai Pääesikunta, PL 919, Helsinki. Pääesikunnassa tuulivoimaasiaa hoitaa Pääesikunnan operatiivinen osasto (komentaja Kari Salin ja majuri Tomi Böhm, puh ) sekä kaavoitukseen liittyen Pääesikunnan logistiikkaosasto (Juhani Lantto, puh ). Pääesikunnan logistiikkaosasto pyytää pitämään Maavoimien esikunnan tai Maavoimien Esikunta, PL145, Mikkeli), Merivoimien esikunnan tai Merivoimien Esikunta, PL 58, Turku) ja Ilmavoimien esikunnan tai Ilmavoimien Esikunta, PL3O, Tikkakoski) tietoisena Perhon Limakon ja Alajoen tuulipuistojen osayleiskaavojen suunnittelua koskevissa asioissa. Edellä mainitut tahot asettavat tarvittaessa edustajansa valmistelutyöhön liittyviin viranomaisneuvotteluihin. Kaavamääräys: Ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on kuultava Puolustusvoimien pääesikuntaa tuulivoimaloiden ilmavalvontatutkavaikutuksiin liittyen. tarkennetaan esityksen mukaisesti muotoon: Ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on hankkeella oltava Puolustusvoimien pääesikunnan hyväksyntä. Kaavaselostuksessa huomioidaan tämän lausunnon kohdissa 1-3 esiintuodut asiat. Jatkosuunnittelua koskevat lausuntopyynnöt toimitetaan Pääesikunnalle osoitteella tai Pääesikunta, PL 919, Helsinki. Lisäksi kaavahankkeesta informoidaan esitettyjä tahoja. 9) Trafi liikenteen turvallisuusvirasto Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja turvallisuuteen tulee selvittää. Ilmailulain (1194/2009) 165 :n edellyttää lentoestelupaa tuulivoi-

8 maloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen esteiden asettamista. Esteen pystyttäjä / omistaja hakee lupaa Liikenteen turvallisuusvirastolta, joka myöntää luvan esteen asettamiseen lupaehtojen mukaisesti, jollei lentoturvallisuus vaarannu tai ilmaliikenteen sujuvuus häiriinny. Lentoesteluvassa on esteen suurin ulottuma (enimmäiskorkeus) maanpinnasta esteen kohdalla. Este on merkittävä ja valaistava lentoestevaloin luvan ehtojen mukaisesti. Esteen asettajan tulee varmistaa lentoestelupamenettelyn mukaisesti, ettei lentoturvallisuudelle tai ilmaliikenteen sujuvuudelle aiheudu vaaraa taikka haittaa. Tämän selvittämiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto esittää, että tuulipuistoalueen osalta selvitetään alueen korkein mahdollinen estekorkeus merenpinnasta mitattuna. Tämä on hyödyllinen tieto myöhempiä suunnitteluvaiheita varten. Kyseinen tieto voidaan selvittää Finavia Oyj:n paikkatietoaineistosta. Edellä on keskitytty ilmaliikenteeseen, mutta liikenteen turvallisuusnäkökulmasta myös mahdolliset vaikutukset muille liikennemuodoille tulisi selvittää tuulivoimapuiston suunnitellun sijainnin osalta. Tällaisia hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessakin arvioitavia asioita ovat mm. turvallisuussyistä määritellyt etäisyydet esimerkiksi teihin tai rautateihin sekä mahdolliset vaikutukset liikennevalvontatutkiin. Yleisenä huomiona Liikenteen turvallisuusvirasto pitää myös tärkeänä, että tuulivoimarakentamisen vaikutukset liikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle selvitetään suunnitteluvaiheessa ja otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa. Osayleiskaavaselostukseen lisätään tieto alueen korkeimmasta mahdollisesta estekorkeudesta merenpinnasta mitattuna (Finavia Oyj:n paikkatietoaineisto: ). 10) Suomen riistakeskus Suomen riistakeskus Pohjanmaa kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Limakon ja Alajoen tuulipuistojen osayleiskaavaluonnoksista. Pohjanmaan alueellisen riistaneuvoston jäsenet ovat antaneet osayleiskaavaluonnoksista näkemyksensä, joiden pohjalta on koottu lausunto. Suomen riistakeskus Pohjanmaa lausuu pyydettynä lausuntonaan osayleiskaavaluonnoksista seuraavaa: Suomen riistakeskus toteaa, että osayleiskaavan luonnokset on laadittu pääpiirteissään asian laajuuden edellyttämällä tavalla. Suomen riistakeskus kuitenkin katsoo tarpeelliseksi lausua kestävän riistatalouden edistämisen näkökulmasta muutamista kaavaluonnoksissa havaitsemistaan puutteista. Alajoen hankealueen luontoselvityksen maastotyöt laaditaan kaavaluonnoksen mukaan kevään ja kesän 2014 aikana. Luonnoksen on todettu näiltä osin täydentyvän. Lausunnossa onkin tästä syystä luonnollista kommentoida Limakon alueen nykytilan kuvausta ja arvioituja vaikutuksia. Lausunnossa kiinnitetään enemmän huomiota Limakon alueeseen. Samat huomiot koskevat kuitenkin myös Alajoen aluetta, ellei toisin ole mainittu. Limakon alueen nykytilakuvauksessa maininta metsopoikueesta ja metsosta hankealueella pesimälinnustoselvityksessä. Luontoselvityksen yhtenä taustatietona on mainittu metsästysseurojen ja riistanhoitoyhdistyksen tiedot soidinpaikoista. Mahdollisista soidinpaikoista ei ole selvityksessä mainintaa, jos

9 alueella ei niitä ole, tulee se mainita. Koska alueella on todettu metson pesintä, tulee soidinpaikkaselvitykset tehdä myös maastossa, jotta mahdolliset soidinpaikat voitaisiin huomioon hankkeen mahdollisessa toteutuksessa. Metsäkanalintujen esiintyminen alueella tulee kuvata myös riistakolmiotietojen perusteella. Limakon osayleiskaavan selostuksessa on todettu, että metsäkanalintujen törmäysriski sähkökaapeleihin voidaan poistaa sijoittamalla sähkönsiirto tuulivoimapuiston sisällä maakaapeloinnilla. Suomen riistakeskus katsoo, että sisäinen sähkönsiirto tulee toteuttaa maakaapeloinnilla, jotta haitat metsäkanalinnuille voidaan minimoida. Muuttolintujen osalta Limakon ja Alajoen alueista on todettu niiden olevan vähemmän merkittäviä muuttolintujen reittejä, eikä alueiden läheisyydessä sijaitse merkittäviä muuttolintujen levähdyspaikkoja. Hankealueesta etelään olevan toisen tuulivoimahankkeen alueella on arvioitu esimerkiksi metsähanhen muuttovuoksi yksilöä kilometrillä. Jos hankealueita on useampia rinnakkain, voi tuulivoimapuistojen merkitys muuttaville linnuille kasvaa. Muuttavien lintujen kuten hanhien on todettu pyrkivän väistämään tuulivoimapuistoja horisontaalisesti. Yksittäisten tuulivoimapuistojen väistäminen ei todennäköisesti aiheuta linnuille suuria vaikutuksia. Useampien tuulivoimapuistojen väistöllä voi olla muuttolinnuille suurempia energeettisiä vaikutuksia, joista ei kuitenkaan ole tiedettävästi tieteellistä näyttöä. Limakon ja Alajoen hankkeet eivät itsessään ole muuttolinnuille horisontaalisesti merkittävän suuria esteitä. Suomen riistakeskus toteaa, ettei tuulivoiman vaikutusta muuttoreiteillä tule arvioida yksittäisten hankkeiden näkökulmasta. Tästä johtuen selostuksessa tulee arvioida muidenkin lähialueiden tuulivoimapuistojen muodostamaa yhteisvaikutusta muuttolinnuille. Muuttolinnuille aiheutuvaa estevaikutusta voidaan vähentää sijoittamalla voimalat mahdollisimman peräkkäin suhteessa lintujen muuttosuuntaan. Suomen riistakeskus katsoo, että tämä tulee ottaa huomioon Limakon ja Alajoen osayleiskaavoissa. Muun eläimistön osalta Suomen riistakeskus katsoo, että alueiden nykytila on kuvattava tämänhetkistä selostusluonnosta tarkemmin molempien hankealueiden osalta käyttäen tietolähteenä RKTL:n riistakolmio-, tassu- (suurpetohavaintojärjestelmä) sekä metsäpeurojen lentolaskenta-aineistoja. Limakon osayleiskaavan luonnoksen vaikutusten arvioinnissa on todettu, että tuulipuiston rakennus- ja purkuaikainen lisääntynyt ihmistoiminta, voimaloiden teiden ja nostoalueiden aiheuttama metsäalueen pirstaloituminen ja voimaloiden toiminnan aikainen melu heikentänee hieman alueen soveltuvuutta arkojen suurpetojen ja metsäpeurankin elinympäristöksi. Huomioiden näiden nisäkkäiden reviirien laajuuden sekä ympäristössä valmiiksi olevat metsänhakkuut, metsäautotiet, peltoalueet ja asutuksen tätä vaikutusta ei kuitenkaan arvioida määrältään merkittäväksi. Yksittäisten tuulivoimahankkeiden vaikutukset metsäpeuralle, joka kuuluu luontodirektiivin elinympäristöjen suojelua edellyttävään li liitteeseen, ovat todennäköisesti pieniä. Tuulivoimapuistohankkeita on Suomenselän metsä peura-alueelle kaavailtu useita ja hankealueet ovat yleensä pienimmilläänkin 500 hehtaarin luokkaa. Suomen riistakeskus katsoo, että hankkeiden yhteisvaikutukset metsäpeuralle tulee ottaa huomioon myös yksittäisten hankkeiden yhteydessä, koska hankkeiden yhteenlaskettu pinta-ala metsäpeura alueilla tulee olemaan merkittävä. Tutkimustietoa tuulivoiman vaikutuksista metsäpeuralle on olemassa hyvin vähän, jolloin hankkeiden toteutuksessa tulee olla erityisen varovainen ja mahdolliset vaikutukset metsäpeuroille ottaa huomioon erityisellä huolellisuudella. Hankkeiden mahdollisista vaikutuksista metsäpeuralle tulee kuulla valtakunnan metsäpeura-asiantuntijoita.

10 Alueen nykyhetken virkistyspalveluihin ei ole kuvattu luonnossa jokamiehenoikeuksin tapahtuvaa liikkumista esimerkiksi marjastusta, sienestystä tai suunnistusta, eikä myöskään metsästystä. Suomen riistakeskus katsoo, että kyseiset virkistysmuodot tulee kuvata alueiden nykytilaan. Alueiden merkittävyys kyseisten virkistysmuotojen käytössä voidaan selvittää paikallisilta ihmisiltä ja metsästysseuroilta. Vaikutusosioissa alueiden virkistyskäytöstä on todettu, ettei tuulivoiman rakentaminen estä suunnittelualueen virkistyskäyttöä. Suomen riistakeskus katsoo, että vaikutusosiossa on todettava, ettei tuulivoiman rakentaminen estä myöskään metsästystä. Tuulivoimaloiden turvallisuuteen liittyvät vaikutukset voivat aiheuttaa vaikutuksia myös alueen virkistyskäytölle. Toiminnan aikaisista turvallisuusvaikutuksista on kaavaluonnoksissa mainittu lapaturvallisuus (rikkoutuminen) ja jään mahdollinen sinkoutuminen lavoista. Lisäksi luonnoksissa on mainittu, että mikäli tarvetta ilmenee, on voimalat mahdollista varustaa jääntunnistusautomatiikalla. Voimalat voidaan toteuttaa sulattavilla siivillä, jotta tuotanto olisi mahdollista ympäri vuoden, eikä turvallisuusseikkoja tarvitsisi huolehtia muilla keinoilla. Suomen riistakeskus katsoo, että jään mahdollista sinkoutumista estävä tekniikka tulee ottaa voimaloissa käyttöön alusta alkaen, jotta luonnossa liikkuville ihmisille koituva turvallisuusriski minimoidaan. Lopuksi Suomen riistakeskus toteaa, että seurantaosiossa todettu menettelytapa, jossa tuulivoimaloiden todellisia vaikutuksia tulee seurata, ja mahdollisiin ennalta arvaamattomiin vaikutuksiin puuttua, on oikea. Tuulivoimapuistojen vaikutuksista eläimistölle tulee järjestää seurantaa. Seurantojen vaikutuksista tulee myös raportoida avoimesti tahoille, joiden vastuualueeseen ne kuuluvat. Seurannassa havaittuihin negatiivisiin vaikutuksiin tulee pyrkiä vaikuttamaan muuttaen toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Jos alueella todetaan esimerkiksi lintujen muuttoaikoina merkittävää törmäyskuolleisuutta, tulee voimaloiden tuotannon keskeyttäminen toteuttaa muuttohuippujen aikana. luontoselvityksen mukaan Limakon tuulipuiston osayleiskaava-alueella tai sen lähistöllä ei ole kanalintujen soidinalueita (Markku Isomöttönen, sähköposti ). Metsohavaintojen sijainnin ja laadun (myös poikue) perusteella voidaan kuitenkin pitää todennäköisenä, että alueella tai sen läheisyydessä on metson soidinpaikka, jonka sijaintia ei tunneta. Alueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeloinnilla. Muun eläimistön osalta kaavaselostusta täydennetään. Luontoselvityksen mukaan Suomenselällä esiintyy metsäpeuroja, mutta sen esiintymisalueen painopiste on Limakosta kymmeniä kilometrejä länteen. Vuoden 2013 talvilaskennoissa havaintoja ei ilmeisesti tehty Perhosta, vaan Suomenselän metsäpeurat keskittyivät lähinnä Lappajärven pohjois- ja koillispuolelle Evijärvi Kaustinen Veteli Räyrinki Sääksjärvi Vimpeli väliselle alueelle. Lisäksi peuroja tavattiin myös Vimpeli Alajärvi-alueilta ja kaukaisimmat peurahavainnot saatiin Soini Karstula väliltä. Kesäaikana metsäpeurat levittäytyvät talvilaitumia laajemmille alueille. (RKTL, 2013a.) Metsäpeuran elinalue ulottunee kuitenkin ainakin Limakon alueen lähelle, sillä metsäpeura on Perhon lounaisrajalla sijaitsevan Hötölamminnevan Natura-alueen sekä Perhossa sijaitsevien Hangasneva-Säästöpiirinnevan sekä Salamajärven Natura-alueiden suojeluperustelaji.

11 Alueen nykyhetken virkistyspalveluihin ei ole kuvattu luonnossa jokamiehenoikeuksin tapahtuvaa liikkumista esimerkiksi marjastusta, sienestystä tai suunnistusta, eikä myöskään metsästystä. em. huomautukset tarkennetaan kaavaselostukseen, lisäksi selostukseen lisätään, ettei tuulivoiman rakentaminen estä myöskään metsästystä. 11) Keski-Pohjanmaan liitto Lausunto(Limakon ja Alajoen osayleiskaavaluonnoksista Perhon kunta on pyytänyt Keski-Pohjanmaan liitolta lausuntoa Limakon ja Alajoen tuulipuistojen osayleiskaavaluonnoksista. Limakon tuulipuiston kohdalla suunnitelmissa on rakentaa yhdeksän ja Alajoen tuulipuiston kohdalla seitsemän tuulivoimalan kokoinen alue. Keski-Pohjanmaan liitossa valmistellaan 4. vaihemaakuntakaavaa, joka käsittelee seudullisesti merkittävän kokoluokan tuulivoima-alueiden sijoittumista maakunnassa. Seudullisesti merkittävän kokoluokan tuulivoima-alueena on selvitetty kymmenen ja sitä useamman tuulivoimalan kokonaisuuksia. Perhon Limakon tai Alajoen kohteita Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelussa ei ole selvitetty. Lähiaikoina valmistuvaa Keskí-Pohjanmaan maakunnan 4. vaihemaakuntakaavan linnustovaikutusten selvitystä sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetusselvitystä on mahdollista hyödyntää osayleiskaavojen taustatietoina. Osayleiskaavaluonnoksissa Keski-Pohjanmaan vahvistetut maakuntakaavat huomioidaan asianmukaisesti. Suunnittelualueilla ei maakuntakaavassa ole Perhon tuulivoima-alueiden kanssa ristiriitaisia merkintöjä. Osayleiskaavojen Tuulivoima alueiden vaikutuksia maakuntakaavassa esitetyille maisema- ja kulttuurihistoriallisille kohteille Möttösen kylän maakunnallisesti tärkeälle kulttuurialueelle sekä kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeälle Perhon kirkolle voitaisiin arvioida paremmin, mikäli kaavaselostuksissa esitettäisiin havainnekuvat ja näkyvyysanalyysi molemmista alueista samalla tavalla, kuin Limakon tuulipuistoa koskevassa, kaavaselostusluonnoksessa on Perhon kirkolta esitetty. Toteutuessaan seudullisesti merkittävää kokoluokkaa suppeampina tuulivoima-alueina Keski-Pohjanmaan liitolla ei ole muutoin huomautettavaa Limakon ja Alajoen osayleiskaavaluonnoksista. Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, puhelin , sähköposti Kaavaselostukseen lisätään kuvasovite Möttösen kylältä on. MIELIPITEET

12 1) Satu ja Kari Puoliväli Mielestämme osayleiskaavaluonnoskartassa merkityistä tuulivoimaloista ainakin nrot 1, (2) ja 3 sijaitsevat liian lähellä Kujatien (31) asuinrakennuksia ja näin ollen niitä tulisi mielestämme siirtää niin, ettei lähinkään tuulivoimala sijaitsisi 1,5 kilometriä lähempänä asuinrakennuksia. Toisaalta pelkästään melun yhteisvaikutusten vuoksi voimaloita ei tulisi sijoittaa 2 kilometriä lähemmäksi asutusta. Vähintään 2 km raja on uusille suurille tuulivoimaloille nykyisin käytössä mm. Englannissa, Ranskassa, Kanadassa ja Australiassa. Melu on tuulivoimaloiden lähistöllä asuville asukkaille merkittävin haitta, jota voidaan objektiivisesti mitata ja myös sen terveyshaittoja voidaan tutkia. (Tuulivoimalarakentamisen muut haitat, kuten lapojen aiheuttama varjovälke, lentoestevalojen välke, maisemahaitat, kiinteistöjen arvon lasku tai haitat eläimille, kasveille tai esimerkiksi asukkaiden virkistyskäyttöön ovat subjektiivisia asioita, joilla on lainkäytössä vähäinen suoja, tai ei lainkaan suojaa, ellei niiden merkitystä pystytä todentamaan esimerkiksi perustuslain tai naapuruussuhdelain sisällön mukaisesti). Asetuksessa (993/1992) esitetään ohjearvot myös sisämelulle ja kapeakaistaisuuden huomioimiselle melua arvioitaessa. Asetuksen mukaan melun ollessa kapeakaistaista tulee mittaustuloksiin lisätä 5 db ennen vertaamista ohjearvoon. Kysymys kuuluukin, onko tätä lisäystä tehty kaavaehdotuksessa olevaan melumallinnukseen? Entä onko laskennassa huomioitu tilannetta, jossa voimalat pyörivät synkronisesti, jolloin melu voimistuu vähintään 8-9 db? Entä onko huomioitu melulaskennan epävarmuutta, jona yleisesti käytetään ±/-3dB? Vaasan Mervennon tuulivoimalan melua on mitattu kahden toimijan, VTT:n ja WSP:n, toimesta ja havaittiin melumallinnoksen ja ympäristöministeriön ohjeiden mukaan tehdyn melumittausten poikkeavan 9-12 db(a):n verran[1][2][3]. Tämä tarkoittaa sitä, että melumallinnokset aliarvioivat pahasti tuulivoimaloista lähtevän melun. Esimerkiksi Raahen Kopsassa ovat paikalliset valittaneet 1.5 kilometrin päässä olevan tuulivoimalan aiheuttavan pahoja unihäiriöitä, lapset ja aikuiset eivät saa nukuttua[4]. Tällä hetkellä talossa tehdään terveysviranomaisen vaatimuksesta sisämelumittauksia. Ympäristöministeriö on antanut tuulivoimaloiden melun suunnitteluohjearvolle ohjeistuksen. Ohjeistuksessa meluohjearvot on esitetty tiukempina kuin asetuksessa annetut (993/1992) ohjearvot. Tuulivoimaloiden melun ohjearvojen kiristämisen perusteena on ollut se, että tuulivoimalan melun on todettu olevan häiritsevämpää kuin esimerkiksi liikennemelu. Meluohjearvoissa on tuotu esille myös matalataajuisen ja amplitudimoduloidun melun huomioiminen. Matalataajuinen melu tarkoittaa äänenvoimakkuuksia, joiden taajuus on HZ. Arkikielessä puhutaan tällöin kauas kantautuvasta bassomelusta. Matalataajuisen melun ohjearvoja sovelletaan lähinnä asuntojen ja rakennusten sisämelun osalta ja ne on esitetty Asumisterveysohjeessa (STM:n oppaita 2003, 1). Mielestämme riittävillä ja luotettavilla/puolueettomilla melumallinnuksilla tulisi todeta melun leviäminen myös sisämelun osalta, ennen kaavan hyväksymistä. Lisäksi tuulivoimalatornien päälle asennettavat lentoestevalot tulisivat mielestämme olla kiinteät, ei vilkkuvat. Myös haittavaikutukset TV-vastaanottoon ja digisignaaleihin tulisi mielestämme selvittää. Tästä on kerrottu Raahen Kopsassa olevan suuria ongelmia[5]. Kaavamääräyksissä todetaan mm. : Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon valtiovaltioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista sekä ympäristöministeriön suosi-

13 tusohjearvot. Ennen rakennusluvan myöntämistä on jokaisen voimalan osalta varmistettava, ettei asetetut melurajat ylity. Voimalat sijoitetaan siten, ettei valtioneuvoston päätöksen ohjearvot ja tuulivoimamelun suunnitteluohjearvot ylity ympäristön asuin ja lomarakennuksilla. Meluvaikutuksia voidaan arvioida ja seurata ympäristölupamenettelyllä. Ympäristöluvan tarpeen arvioi ympäristölupaviranomainen. Rakennusluvassa ei pystytä määräämään meluarvoista eikä antamaan määräyksiä koskien toimintaa. Ympäristölupahakemuksessa hakija esittää melutasot ja riittävät selvitykset toiminnan ympäristövaikutuksista. Ympäristöluvan lupamääräyksissä sitten päätetään melutasot ja seurantavelvoitteet. Tuulivoimaloita ei ole otettu ympäristön suojeluasetuksessa niiden toimintojen ja laitosten joukkoon, joilla aina tarvittaisiin ympäristölupa. Tuulivoimalan ympäristöluvan tarpeen ratkaisee harkintansa pohjalta ympäristönsuojelulain mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lähtökohtaisesti voimalat pyritään sijoittamaan siten, että Ympäristölupaa ei tarvittaisi. Melumallinnuksissa tulee noudattaa Ympäristöministeriön ohjeita. Mikäli valtakunnalliset määräykset/ ohjeistukset muuttuvat, toimitaan niiden mukaisesti. Kunnalla on aina mahdollisuus asettaa niiden lisäksi omia, tarkentavia ohjeita meluhaittojen ennaltaehkäisemiseksi. tuulivoimaloiden sijoittuminen on muokkautunut tehtyjen mittavien tuulisuustutkimusten ja selvityksissä havaittujen luonto-, maisema ja muiden ympäristöarvojen pohjalta. Tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden sijoittelu on ajateltu kokonaisuutena, jolloin yhden voimalan siirto vaikuttaa muidenkin voimaloiden sijoitteluun. Tuulivoimaloiden keskinäisen sijainnin tulee olla riittävä, ettei synny tuulivoimatuotantoon heikentävästi vaikuttavaa tuulisuusvarjostusta. Yleensä voimaloiden keskinäisen etäisyyden tulisi olla n metriä. Koska tuulen suunta vaihtelee, on joka suunnassa jätettävä riittävästi tilaa tuulivoimaloiden väliin tuotantohäviöiden ja liiallisten kuormitusten välttämiseksi. Tuulivoimapuiston toiminnanharjoittajan ja Digita Networks Oy:n tulee sopia keskenään, miten mahdolliset toimintahäiriötilanteet ratkaistaan. 2) Ahti Taivassola Kävimme tutustumassa Honkajoen tuulivoimapuistoon Totesimme kuulo ja näköhavaintojen perusteella, ettei tuulimyllyjä sijoittaa alle 1,5 kilometrin asuinrakennuksista. Tuulivoimarakentamisessa noudatetaan yleisesti käytettyjä ohjeita ja määräyksiä, joiden tarkoituksena on mm. minimoida ympäristölle mm. melusta aiheutuvia haittoja. Ks edellinen vastine. 3) Kuljetus Juha Riihimäki Ky Myllyjen paikkoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon mahdolliset varoetäisyydet koskien tilan Nevanperä maa-ainesten ottoa. Tuulimyllyt eivät saa aiheuttaa haittaa maa-ainesten ottotoiminnalle. Liitteenä kartta maa-ainestenottoalueesta.

14 Tuulivoimalapuisto ei estä esitettyä maanottoa ja läjitystä alueella. Lähimmästä voimalasta maanotto- ja läjitysalueelle on matkaa n. 200 metriä. 4) Pekka Poranen, Virpi Kantonen Pidämme tuulivoimalaa lähtökohdaltaan hyvänä energiantuotantomuotona, mutta olemme huolissamme tuulivoimalan mahdollisista haitoista, kuten melusta ja välkkeestä jota myllyt saattavat aiheuttaa. Haitat voivat aiheuttaa niin meille ihmisille kuin tuotanto- ja kotieläimillekin kohtuutonta haittaa. Emme tiedä onko melulla ja välkkeellä vaikutuksia esim. laukaista sioille häiriökäyttäytymistä, kuten hännänpurentaa. Voimaloiden melutasot ovat usein ylittäneet niille asetetut raja-arvot ja niitä on jouduttu jopa pysäyttämään, joten mielestämme tulisi tarkoin miettiä voimalan sijainti sellaiselle alueelle, mikä on riittävän kaukana asutuksesta. Vähintään 2-5 kilometriä lähimpään asutukseen. Lähimmästä suunnitteilla olevasta myllystä on matkaa meidän asutukseen ja eläintiloihin noin 1 kilometri, joten tämä tuntuu olevan liian lähellä asutusta, kun sosiaali- ja terveysministeriön suositus on vähintään 2 kilometriä. Lisäksi emme voi olla varmoja onko ohjeellinen sijoituspaikka lähimmälle myllylle se, mikä sen rakennuspaikka on todellisuudessa, eli voisiko tulla vaikka lähemmäksi suunniteltua paikkaa? Kun tuulivoimalaa suunnitellaan alle kahden kilometrin etäisyydelle asutuksesta, on kaavoituksen yhteydessä tarpeen esittää tavallista yksityiskohtaisemmat selvitykset melu- ja välkemittauksista puolueettomalla taholla. Tullaanko vehmassuontietä käyttämään liikenneväylänä tuulivoimalaa rakennettaessa? Jos tullaan, tämä tulee vaarantamaan lapsien koulumatkat. Haluamme tietää tuleeko tuulivoimalan sijainti vaikuttamaan jollain tavalla nykyiseen maataloustuotantoomme, eli vaikuttaako osayleiskaava mahdollisiin tuleviin laajennuksiin maatalousrakennuksissa. Onko rakennuslupia mahdollista saada esim. navettalaajennuksiin tai konehalleihin. Vaikuttaako kaava asutuksen lähelle? Haluamme muistutukseen kirjallisen vastauksen kaikkiin esittämiimme asioihin, varsinkin rakennuslupa kysymyksiin! Tuulivoimarakentamisessa noudatetaan yleisesti käytettyjä ohjeita ja määräyksiä, joiden tarkoituksena on mm. minimoida ympäristölle mm. melusta aiheutuvia haittoja. Ks. vastine nro 1. Tuulivoimarakentaminen rajoittaa asuin- ja lomarakentamista asetettujen meluarvojen vaikutusalueella. Kotieläinsuojille ei ole asetettu rajoitteita voimaloiden meluvaikutuksista. Voimaloiden vaikutuksia eläintiloihin ei ole erikseen tutkittu. Koska kuljetuksen suorittajaa ei ole valittu, eivät tuulivoimaloiden komponenttien kuljetuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot ole vielä selvillä. Tuulivoimapuistojen rakentaminen koostuu useasta erillisestä vaiheesta, jotka kukin kasvattavat hetkellisesti etenkin raskaan liikenteen määrää hankealueella. Liikennemäärien lisääntymisen kannalta merkittävimpiä rakennusvaiheita ovat: -Maaston raivaus ja kaivutyöt, -Huoltoteiden parantamis-/rakentamistyöt, -Voimalan perustamistyöt, -Voimalan komponenttien kuljettaminen ja pystyttäminen.

15 PERHON KUNTA Vastineet

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30. 3.2015 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 (20)

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Salon kaupunki Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava 82129132-03 Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen

Lisätiedot

KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Oulu, 27.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9. 82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti Merikarvian Korpi-Matin osayleiskaava PALAUTERAPORTTI 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.2014 1) Pääesikunnan

Lisätiedot

Paraisten tuulivoimaselvitys

Paraisten tuulivoimaselvitys Paraisten tuulivoimaselvitys 1 Johanna Eskola Suunnittelija 20.9.2013 MILJÖAVDELNINGEN YMPÄRISTÖOSASTO Strandvägen 28, FI-21600 PARGAS Rantatie 28, FI-21600 PARAINEN Tfn / Puh. (02) 458 5700 Fax (02) 458

Lisätiedot

Tuulivoimaa edistämään

Tuulivoimaa edistämään Tuulivoimaa edistämään Lauri Tarastin selvitys 13.4.2012 Aineisto julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjassa Energia ja ilmasto 2012 Tuulivoimaa edistämään Lauri Tarastin selvitys

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 28.04.2014 1(36) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Etelä-Savon kuntien palaute... 2 Kunnat, joilla ei

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen.

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen. MUISTIO Merikarvia, Korpi-Matin osayleiskaava Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 17.3.2014 Paikka: Satakunnan ELY-keskus, Valtakatu 12, nh Areena (6.krs) Aika: Maanantai 17.3.2014 klo (9:30) 10.20-12.20

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA)

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA) 1 2.9.2013 MUISTUTUS: PURNUVUOREN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS Olemme perehtyneet Purnuvuoren ranta-asemakaavamuutosehdotukseen ja kaavaselostukseen. Kaavamuutosehdotus sisältää mm. sen, että Purnuvuorelle aiotaan

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PERHON LIMAKON TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAN. Turku 29.10.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400. www.airix.

LUONTOSELVITYS PERHON LIMAKON TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAN. Turku 29.10.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400. www.airix. PERHON LIMAKON TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS Turku 29.10.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja Helsinki 2 (38) Kannen

Lisätiedot

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston 6.8.2015 YHTEYSTIEDOT Kannuksen kaupunki Mittausteknikko Matti Salmela +358 44 4745 247 etunimi.sukunimi(a)kannus.fi Hanketoimija, Puhuri Oy Hankekehityspäällikkö Harri

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Kaavaselostus / ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25370 Kaavaselostus / ehdotus I (IV) Salomaa Kristina Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Ilmatar Hamina Oy Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) 18.12.2012 82144070 Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavaselostus Ehdotus 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS

TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS Utkast till etapplandskapsplan för vindkraft SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN LAADITTU VASTINE Bemötanden för de erhållna utlåtandena och åsikterna PL 273 (Ratapihankatu

Lisätiedot

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus Timo Huhtinen 2.6.2015 Kaavaselostus, luonnos 2 (58) 2.6.2015 SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot... 4 1.2 Kaava-alueen sijainti... 4 1.3 Kaavan tarkoitus... 5 1.4

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI... 2 2 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ... 4 2.1 ALUEEN TIESTÖ... 4 2.2 ASUTUS JA ALUEEN MUUT TOIMINNOT... 4 2.3 KAAVATILANNE

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 3.9.2015

OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 3.9.2015 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 3.9.2015 SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA 2015 SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA selostus LUONNOS 3.9.2015 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kunta KAUHAJOKI Kunnan osa KAUHAJOKI

Lisätiedot