Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin."

Transkriptio

1 Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastineet Perhon limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosvaiheen palautteeseen: 11 kpl lausuntoja: FINGRID HALSUAN KUNTA KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS KOKKOLAN KAUPUNKI / KESKIPOHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO KYYJÄRVEN KUNTA LIIKENNEVIRASTO METSÄHALLITUS PÄÄESIKUNTA TRAFI LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO SUOMEN RIISTAKESKUS KESKI-POHJANMAAN LIITTO ( ) 4 kpl mielipiteitä Lausunnot 1) Fingrid Fingridillä ei ole lausuttavaa osayleiskaavaluonnoksesta. Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä kaavatyöhön. 2) Halsuan kunta Perhon kunta on pyytänyt Halsuan kunnalta lausuntoa Limakon ja Alajoen tuulipuistojen osayleiskaavoista. Osayleiskaavoissa on esitetty 7 tuulivoimalaa Alajoen ja 9 tuulivoimalaa Limakon alueelle. Alueille laaditaan oikeusvaikutteiset osayleiskaavat siten, että niitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77a). MRL 77 b mukaan laadittaessa 77 a

2 :ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön; tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. Tuulivoima-alueilla tuotettu sähköenergia tullaan syöttämään 20 kv: n maakaapeleilla sähköasemille, joista tuulivoima-alueilla tuotettu sähköenergia tullaan syöttämään valtakunnan verkkoon sähköasemien kautta. Alajoen alue sijaitsee runsaan viiden kilometrin päässä Perhon kuntakeskuksesta lounaaseen, kaksi kilometriä Alajoen kylän länsipuolella. Limakon alue sijaitsee runsaan kilometrin etäisyydellä Perhon kuntakeskuksesta koilliseen Jyväskyläntien koillispuolella. Alajoen ja Limakon osayleiskaavat laaditaan erillisinä, mutta kaavahankkeita viedään samanaikaisesti eteenpäin. Kunnanjohtaja esittää lausuntonaan Perhon kunnalle Limakon ja Alajoen tuulipuistojen osayleiskaavoista, että tuulivoiman hyödyntäminen on maakunnallisesti ja valtakunnallisesti tärkeää energiaja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi esitetyillä osayleiskaavoilla ei ole vaikutusta Halsuan kunnan kaavoitukseen Halsuan kunnalla ei ole huomautettavaa Limakon ja Alajoen tuulivoimapuistojen osayleiskaavojen johdosta Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä kaavatyöhön. 3) Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Pelastusviranomaisella ei ole sellaisia vaatimuksia, jotka eivät täyttyisi jo käytännön toteutuksessa tai muiden säädösten vaatimuksista. Hanketta suunniteltaessa on kuitenkin syytä huomioida pelastustoimen mahdollisesti lisääntyvät vaatimukset, mm korkealta pelastamiseen yms. Itse tuulivoimalan turvallisuusratkaisuihin pelastusviranomainen ottaa kantaa mahdollisessa rakennuslupavaiheessa. Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä kaavatyöhön. 4) Kokkolan kaupunki Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

3 Perhon kunta on pyytänyt lausuntoa osayleiskaavaluonnoksista koskien kahta tuulipuistoaluetta koskevaa osayleiskaavaa. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto on antanut YVAviranomaiselle lausunnon helmikuussa 2014 koskien toista näistä, Alajoen tuulivoimapuiston hankealuetta (kopio lausunnosta liitteenä). Alajoen ja Limakon tuulipuistojen kaavoittamisesta esitetyt huomiot ovat pitkälti samoja kuin aiemmassa YVA-käsittelyä koskeneessa lausunnossa. Kuluneen kahden kuukauden aikana on tuulivoimaloiden rakentamisen ohjaus edennyt siltä osin, että Ympäristöministeriä on antanut tarkemmat ohjeet tuulivoimalamelun arvioimiseen https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/1 0138/42937/OH pdf?seguence=1 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014. Tuulivoimapuistojen ympäristöön leviävän melun mallinnuksessa tuleekin käyttää uusinta ohjetta, jotta vakituiselle ja loma-asutukselle aiheutuva terveyshaitta voidaan ennalta arvioida ja ehkäistä. Mikäli mallinnus osoittaa, että voimaloiden kaavan mukaisesta sijoittamisesta on mahdollista aiheutua haittaa, joka ylittää esitetyt raja-arvot (asumisterveysohjeen yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun terssikaistoittaiset ohjearvot), tulee voimaloiden sijoittaminen suunnitella uudelleen tai toimintaa muutoin rajoittaa haitan vähentämiseksi (yölliset, toiminta-aikarajoitukset tmv). Mikäli selvityksiä ei jostain syystä ennätetä tekemään ennen kaavan käsittelyä, tulee kaavaan määritellä etteivät voimaloiden sijoituspaikat ole sitovia, vaan niiden haitattomuus tulee osoittaa ympäristöhallinnon ohjeen mukaisesti ennen rakentamista. Limakon tuulipuiston alueella yksittäisistä tuulivoimaloista näyttäisi eniten haittoja aiheutuvan lähimpänä keskustaa oleva voimala nro 3. Sen aiheuttama välke on laskennallisesti pitkäaikaisin ja se aiheuttaa yhdessä muiden voimaloiden kanssa vuosittaisen välkeajan ylityksen asuinrakennuksille F ja E. Näillä tiedoin olisi suositeltavaa kyseisen voimalan sijoittaminen kauemmas asutuksesta. Muutoin rakentamista ja sähkönsiirtoa koskevat huomiot ovat samoja kuin aiemmassa lausunnossa Perhonjoki ei kuulu Kymijoen vesistöalueeseen (kuten toistuvasti kaavaselosteissa mainitaan). Kaavamääräyksissä todetaan mm. : Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon valtiovaltioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista sekä ympäristöministeriön suositusohjearvot. Ennen rakennusluvan myöntämistä on jokaisen voimalan osalta varmistettava, ettei asetetut melurajat ylity. Voimalat sijoitetaan siten, ettei valtioneuvoston päätöksen ohjearvot ja tuulivoimamelun suunnitteluohjearvot ylity ympäristön asuin ja lomarakennuksilla. Perhonjoki laskee Perämereen ja kuuluu Perhonjoen vesistöalueeseen. Tämä korjataan kaavaselostukseen. 5) Kyyjärven kunta Kyyjärven kunta toteaa lausunnossaan, että Kyyjärven kunnalla ei ole huomautettavaa Perhon kunnan Limakon ja Alajoen tuulivoimapuistojen osayleiskaavoista.

4 Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä kaavatyöhön. 6) Liikennevirasto Liikennevirasto on tutustunut osayleiskaavaluonnoksiin ja antaa lausuntonsa rautateiden sekä vesiväylien näkökulmasta. Kaava-alueen läheisyydessä ei sijaitse Liikenneviraston hallinnoimia rautateitä tai vesiväyliä. Liikennevirastolla ei ole huomautettavaa kaavahankkeesta. Maanteiden osalta lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus. Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä kaavatyöhön. 7) Metsähallitus Metsähallitus on tutustunut osayleiskaavaluonnokseen ja sen valmisteluaineistoon ja lausuu seuraavaa: Hankealueella ei sijaitse Metsähallituksen hallinnoimia suojelualueita tai suojeluun varattuja valtion maita, mutta lähiseudulla sijaitsee useampia Natura 2000 alueita sekä valtion maita. Limakon tuulivoimapuiston hankealuetta ei ole merkitty tuulivoima-alueeksi Keski-Pohjanmaan maakuntakaavaan, eikä se sisälly meneillään olevaan vaihekaavaan IV (Maakuntakaavan IV vaihe, Kaavaluonnos ), jonka tarkoitus on ohjata mannertuulivoiman sijoittumista maakunnan alueella. Selostusluonnoksessa mainitaan, että seudullisesti merkittävän ja siten maakuntakaavassa osoitettavan tuulivoimapuiston rajaksi on ilmoitettu 10 voimalaa (s. 26) eikä, epävirallisiin viranomaisneuvotteluihin viitaten, maakuntakaavamerkintä tällöin koskisi Limakon tuulivoimapuistoa (s. 27). Yhteisvaikutusten arviointi laajalla alueella on erityisen tärkeää, koska hankealue ei sisälly maakuntakaavan suunnitelmiin. Osayleiskaavaselostuksen luonnoksessa ei avata mahdollisia yhteisvaikutuksia riittävästi. Ympäröivien luontokohteiden esittäminen kattavasti noin 20 kilometrin säteellä puuttuu. Esimerkiksi kuvassa 3 (s. 11) esitetään lähimmät arvokkaat luontoalueet ja -kohteet sekä maiseman ja virkistyksen kohteet, mutta jo siitä puuttuu hankealueen länsipuolelta Patanajärvenkankaan Natura 2000-alue (F ). Tekstissä mainitaan noin 6-8 km etäisyydellä sijaitsevia suojelualueita. Suojelukohteiden esittäminen asianmukaisesti karttakuvalla on havainnollisuuden kannalta tärkeää. Ympäröivien tuulivoimasuunnitelmien esittäminen kattavasti noin 20 kilometrin säteellä puuttuu. Ympäröivien suunnitelmien (mukaan lukien maakuntakaavassa tuulivoimarakentamiseen osoitetut alueet) esittäminen on tärkeää, vaikka suunnitelmien edistyminen onkin vielä avoin.

5 Luonto- ja linnustoselvitykset on tehty vuoden 2013 aikana, ja niiden havainnot esitetään tiivistetysti tekstissä ja liitekartoilla. Luontoselvityksen liitekartan kuvateksti, kuva 4 (s. 12), tuo esille mahdollisesti vielä laajennettavan selvityksen ja tarkennettavan rajauksen. Luonnoksessa ei silti ole avattu mahdollisia lisäselvityksiä. Vaikutusarvioissa muuttolinnustosta (s. 40) on arvioitu, muihin linnustoselvityksiin perustuen, että Limakon tuulipuisto voisi aiheuttaa noin 10 muuttolinnun törmäyskuoleman vuosittain, ja että lukuun sisältyy suurta epävarmuutta. Johtopäätös kuitenkin on, että tällä ei ole merkittävää vaikutusta minkään lajin suotuisan suojelutason kannalta. Arvioitu törmäysriski on silti avaamatta ja perustelematta: on eri asia, kohdistuuko riski kohtuulliseen yleiseen ja nopeasti lisääntyvään lajiin, vai pitkäikäiseen ja hitaammin lisääntyvään lajiin. Vaikutusarvioissa Limakon alueen arvellaan sisältyvän metsäpeuran reviirin reunaosiin (s. 40). Metsäpeura kuuluu luontodirektiivin liitteeseen 11, joka edellyttää lajin elinympäristöjen suojelua. Metsähallitus katsoo, että metsäpeuran esiintymisen arvioiminen hankealueen ympäristössä noin 20 kilometrin säteellä on tarpeen, koska laumat liikkuvat laajalla alueella. Kesä- ja talvilaitumien esittämiseen sopii teemakartta, jossa samassa kuvassa esitetään myös Limakon tuulipuistohankkeen alue. Metsäpeuran esiintymisen selvittämiseksi olemassa olevan tiedon perusteella on hyvä ottaa yhteys Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokseen, josta löytyy Suomen paras tämänhetkinen tieto lajista. Metsähallituksen hallinnoimaa aluetta tuulivoimaloiden vaikutusalueella on kiinteistö Suomessa on kehitteillä käytäntö, jossa osa tuulivoimapuiston vuokratulosta jaettaisiin tuulipuiston vaikutusalueelle - noin 600 m säteelle tuulivoimaloista. Lausuntopyynnön kohteena olevan tuulivoima-alueen osalta tämä tarkoittaisi sitä, että vuokraa maksettaisiin sekä tuulivoimalan sijoituspaikan maanomistajalle että lähiympäristön maanomistajille. Selvitysmies Lauri Tarasti on omassa selvityksessään työ- ja elinkeinoministeriölle tehnyt seuraavan ehdotuksen: Lyhennelmä Tarastin ehdotuksesta nro 8. Suomen Tuulivoimayhdistys ry ja Energiateollisuus ry antavat suosituksen tuulivoiman rakentajille siitä, että toiminnanharjoittaja tekee maankäyttösopimuksen niiden tuulivoimalan läheisyydessä olevien maanomistajien kanssa, joiden maata on tuulivoimalan roottorin halkaisijaa viisikertaisesti vastaavalla etäisyydellä. Metsähallitus pitää ehdotettua menettelyä hyvänä ja toivomme, että tässäkin hankkeessa sovelletaan ko. käytäntöä, joka lisää hankkeen hyväksyttävyyttä. Osayleiskaavaselostuksessa esitetään muut ympäröivät tuulivoimahankkeet. Luontoselvitys on tehty myös Limakon koillisosan pienehkölle laajennusalueelle kesällä 2014, alueella ei havaittu erityisiä luontoarvoja. Luontoselvityksen mukaan Suomenselällä esiintyy metsäpeuroja, mutta sen esiintymisalueen painopiste on Limakosta kymmeniä kilometrejä länteen. Vuoden 2013 talvilaskennoissa havaintoja ei ilmeisesti tehty Perhosta, vaan Suomenselän metsäpeurat keskittyivät lähinnä Lappajärven pohjois- ja koillispuolelle Evijärvi Kaustinen Veteli Räyrinki Sääksjärvi Vimpeli väliselle alueelle. Lisäksi peuroja tavattiin myös Vimpeli Alajärvi-alueilta ja

6 kaukaisimmat peurahavainnot saatiin Soini Karstula väliltä. Kesäaikana metsäpeurat levittäytyvät talvilaitumia laajemmille alueille. (RKTL, 2013a.) Metsäpeuran elinalue ulottunee kuitenkin ainakin Limakon alueen lähelle, sillä metsäpeura on Perhon lounaisrajalla sijaitsevan Hötölamminnevan Natura-alueen sekä Perhossa sijaitsevien Hangasneva-Säästöpiirinnevan sekä Salamajärven Natura-alueiden suojeluperustelaji. Kaavaselostukseen lisätään karttaesitys lähialueiden natura- ja luonnonsuojelualeista. Kaavaselostukseen lisätään karttaesitys lähialueiden tuulivoimalahankkeista. Maanomistajat neuvottelevat maankäyttökorvausperiaatteista hankevastaavan ja kunnan kanssa. 8) Pääesikunta 1. Puolustusvoimien toiminnan huomioon ottaminen tuulivoimarakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1 999) 24 :n mukaan kaikessa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tuulivoiman rakentamista koskevien erityistavoitteiden lisäksi tulee ottaa huomioon maanpuolustusta ja sotilasilmailua koskevat erityistavoitteet (luku 4.2. toimiva aluerakenne ja luku 4.5 toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto). Niiden huomioonottamisella turvataan riittävät alueelliset edellytykset maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksille Perhon kunnan alueella. Merkittävin ja laaja-alaisin tuulivoimaloista aiheutuva vaikutus kohdistuu puolustusvoimien aluevalvonnassa käyttämiin sensorijärjestelmiin. Tuulivoimaloiden tiedetään aiheuttavan haittaa erityisesti tutkille (=ilma- ja merivalvontatutkat), joille voimalat ovat suuria tutkakohteita. Tuulivoimalan aiheuttamat häiriöt ilmenevät muun muassa varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuksina, mistä johtuen tutkan valvontakyky heikentyy ja tuulivoimala voi näkyä tutkakuvassa. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän suorittamiselle (Laki puolustusvoimista 551/2007 ja aluevalvontalaki 755/2000). 2. Puolustusvoimien lausunnot tuulivoimahankkeista Puolustusvoimat antavat erilliset lausunnot alueidenkäytön suunnitteluun (kaavoitukseen) sekä hankkeisiin liittyen. Hankkeisiin liittyen puolustusvoimat antavat erikseen pyydettäessä yleensä omat erilliset lausunnot tutkavaikutuksien tarkemmasta selvittämistarpeesta ja tuulivoimalahankkeiden hyväksyttävyydestä puolustusvoimien kannalta. Tarvittaessa hankkeista tulee tehdä tutkavaikutusten arviointi VTT:llä. Arviontarkemman tutkaseivityksen tekemisen tarpeesta tekee Pääesikunta (operatiivinen osasto) saatuaan tarvittavat tarkemmat tiedot (tuulivoimaloiden maksimikokonaiskorkeudet, sijoituspaikat (koordinaatit) ja lukumäärät) suunnitelluista tuulivoimaloista. Tutkavaikutusten selvittämisestä vastaa kaavoittaja tai tuulivoimatoimija. Jos tutkavaikutuksen selvitys tarvitaan, tulee se tehdä viimeistään yksityiskohtaisessa suunnittelussa. 3. Limakon ja Alajoen tuulipuistohankkeet Limakon ja Alajoen tuulipuistohankkeita on valmisteltu aiemmin ja niihin liittyen puolustusvoimat on jo antanut lausunnot tuulivoimatoimijalle Perhon Limakon ja Alajoen tuulipuistojen hyväksyttävyydestä 1. ja 2.viiteasiakirjoilla. Lausuntojen mukaan puolustusvoimat ei vastusta suunnitelmien (Limakon: 9 kappaletta maksimissaan 200 metriä korkeaa tuulivoimalaa ja Alajoen: 9 kappaletta maksimissaan 200 metriä korkeaa tuulivoimalaa) mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Perhon alueelle.

7 Puolustusvoimien toimintaan vaikuttavien vaikutuksien osalta Pääesikunnan logistiikkaosasto toteaa, että mikäli toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi), määrä (enemmän) tai sijoittelu poikkeaa niistä tiedoista, joilla Pääesikunta (operatiivinen osasto) on antanut lausunnon, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto. Pääesikunnan operatiivinen osasto valmistelee uuden lausunnon saatuaan lausuntopyynnön asiasta sekä tehtyään ja saatuaan tarvittavat selvitykset. 4. Limakon ja Alajoen tuulipuistojen osayleiskaavaluonnokset Kaavaluonnoksien mukaan tuulivoimalan alueelle (tv 1) voi rakentaa tuulivoimaloita joiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 210 metriä. Kaavakartassa kohdassa yleiset määräykset on kaavamääräys, jonka mukaan ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on kuultava Puolustusvoimien pääesikuntaa tuulivoimaloiden ilmavalvontatutkavaikutuksiin liittyen. Pääesikunnan logistiikkaosasto esittää, että kaavakartassa oleva edellä mainittu kaavamääräys muutetaan seuraavanlaiseksi: Ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on hankkeella oltava Puolustusvoimien pääesikunnan hyväksyntä. Pääesikunnan logistiikkaosasto esittää, että kaavaselostuksissa otetaan huomioon tämän lausunnon kohdissa 1-3 esiintuodut asiat. Jatkosuunnittelua koskevat lausuntopyynnöt pyydetään toimittamaan Pääesikunnalle osoitteella tai Pääesikunta, PL 919, Helsinki. Pääesikunnassa tuulivoimaasiaa hoitaa Pääesikunnan operatiivinen osasto (komentaja Kari Salin ja majuri Tomi Böhm, puh ) sekä kaavoitukseen liittyen Pääesikunnan logistiikkaosasto (Juhani Lantto, puh ). Pääesikunnan logistiikkaosasto pyytää pitämään Maavoimien esikunnan tai Maavoimien Esikunta, PL145, Mikkeli), Merivoimien esikunnan tai Merivoimien Esikunta, PL 58, Turku) ja Ilmavoimien esikunnan tai Ilmavoimien Esikunta, PL3O, Tikkakoski) tietoisena Perhon Limakon ja Alajoen tuulipuistojen osayleiskaavojen suunnittelua koskevissa asioissa. Edellä mainitut tahot asettavat tarvittaessa edustajansa valmistelutyöhön liittyviin viranomaisneuvotteluihin. Kaavamääräys: Ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on kuultava Puolustusvoimien pääesikuntaa tuulivoimaloiden ilmavalvontatutkavaikutuksiin liittyen. tarkennetaan esityksen mukaisesti muotoon: Ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on hankkeella oltava Puolustusvoimien pääesikunnan hyväksyntä. Kaavaselostuksessa huomioidaan tämän lausunnon kohdissa 1-3 esiintuodut asiat. Jatkosuunnittelua koskevat lausuntopyynnöt toimitetaan Pääesikunnalle osoitteella tai Pääesikunta, PL 919, Helsinki. Lisäksi kaavahankkeesta informoidaan esitettyjä tahoja. 9) Trafi liikenteen turvallisuusvirasto Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja turvallisuuteen tulee selvittää. Ilmailulain (1194/2009) 165 :n edellyttää lentoestelupaa tuulivoi-

8 maloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen esteiden asettamista. Esteen pystyttäjä / omistaja hakee lupaa Liikenteen turvallisuusvirastolta, joka myöntää luvan esteen asettamiseen lupaehtojen mukaisesti, jollei lentoturvallisuus vaarannu tai ilmaliikenteen sujuvuus häiriinny. Lentoesteluvassa on esteen suurin ulottuma (enimmäiskorkeus) maanpinnasta esteen kohdalla. Este on merkittävä ja valaistava lentoestevaloin luvan ehtojen mukaisesti. Esteen asettajan tulee varmistaa lentoestelupamenettelyn mukaisesti, ettei lentoturvallisuudelle tai ilmaliikenteen sujuvuudelle aiheudu vaaraa taikka haittaa. Tämän selvittämiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto esittää, että tuulipuistoalueen osalta selvitetään alueen korkein mahdollinen estekorkeus merenpinnasta mitattuna. Tämä on hyödyllinen tieto myöhempiä suunnitteluvaiheita varten. Kyseinen tieto voidaan selvittää Finavia Oyj:n paikkatietoaineistosta. Edellä on keskitytty ilmaliikenteeseen, mutta liikenteen turvallisuusnäkökulmasta myös mahdolliset vaikutukset muille liikennemuodoille tulisi selvittää tuulivoimapuiston suunnitellun sijainnin osalta. Tällaisia hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessakin arvioitavia asioita ovat mm. turvallisuussyistä määritellyt etäisyydet esimerkiksi teihin tai rautateihin sekä mahdolliset vaikutukset liikennevalvontatutkiin. Yleisenä huomiona Liikenteen turvallisuusvirasto pitää myös tärkeänä, että tuulivoimarakentamisen vaikutukset liikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle selvitetään suunnitteluvaiheessa ja otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa. Osayleiskaavaselostukseen lisätään tieto alueen korkeimmasta mahdollisesta estekorkeudesta merenpinnasta mitattuna (Finavia Oyj:n paikkatietoaineisto: ). 10) Suomen riistakeskus Suomen riistakeskus Pohjanmaa kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Limakon ja Alajoen tuulipuistojen osayleiskaavaluonnoksista. Pohjanmaan alueellisen riistaneuvoston jäsenet ovat antaneet osayleiskaavaluonnoksista näkemyksensä, joiden pohjalta on koottu lausunto. Suomen riistakeskus Pohjanmaa lausuu pyydettynä lausuntonaan osayleiskaavaluonnoksista seuraavaa: Suomen riistakeskus toteaa, että osayleiskaavan luonnokset on laadittu pääpiirteissään asian laajuuden edellyttämällä tavalla. Suomen riistakeskus kuitenkin katsoo tarpeelliseksi lausua kestävän riistatalouden edistämisen näkökulmasta muutamista kaavaluonnoksissa havaitsemistaan puutteista. Alajoen hankealueen luontoselvityksen maastotyöt laaditaan kaavaluonnoksen mukaan kevään ja kesän 2014 aikana. Luonnoksen on todettu näiltä osin täydentyvän. Lausunnossa onkin tästä syystä luonnollista kommentoida Limakon alueen nykytilan kuvausta ja arvioituja vaikutuksia. Lausunnossa kiinnitetään enemmän huomiota Limakon alueeseen. Samat huomiot koskevat kuitenkin myös Alajoen aluetta, ellei toisin ole mainittu. Limakon alueen nykytilakuvauksessa maininta metsopoikueesta ja metsosta hankealueella pesimälinnustoselvityksessä. Luontoselvityksen yhtenä taustatietona on mainittu metsästysseurojen ja riistanhoitoyhdistyksen tiedot soidinpaikoista. Mahdollisista soidinpaikoista ei ole selvityksessä mainintaa, jos

9 alueella ei niitä ole, tulee se mainita. Koska alueella on todettu metson pesintä, tulee soidinpaikkaselvitykset tehdä myös maastossa, jotta mahdolliset soidinpaikat voitaisiin huomioon hankkeen mahdollisessa toteutuksessa. Metsäkanalintujen esiintyminen alueella tulee kuvata myös riistakolmiotietojen perusteella. Limakon osayleiskaavan selostuksessa on todettu, että metsäkanalintujen törmäysriski sähkökaapeleihin voidaan poistaa sijoittamalla sähkönsiirto tuulivoimapuiston sisällä maakaapeloinnilla. Suomen riistakeskus katsoo, että sisäinen sähkönsiirto tulee toteuttaa maakaapeloinnilla, jotta haitat metsäkanalinnuille voidaan minimoida. Muuttolintujen osalta Limakon ja Alajoen alueista on todettu niiden olevan vähemmän merkittäviä muuttolintujen reittejä, eikä alueiden läheisyydessä sijaitse merkittäviä muuttolintujen levähdyspaikkoja. Hankealueesta etelään olevan toisen tuulivoimahankkeen alueella on arvioitu esimerkiksi metsähanhen muuttovuoksi yksilöä kilometrillä. Jos hankealueita on useampia rinnakkain, voi tuulivoimapuistojen merkitys muuttaville linnuille kasvaa. Muuttavien lintujen kuten hanhien on todettu pyrkivän väistämään tuulivoimapuistoja horisontaalisesti. Yksittäisten tuulivoimapuistojen väistäminen ei todennäköisesti aiheuta linnuille suuria vaikutuksia. Useampien tuulivoimapuistojen väistöllä voi olla muuttolinnuille suurempia energeettisiä vaikutuksia, joista ei kuitenkaan ole tiedettävästi tieteellistä näyttöä. Limakon ja Alajoen hankkeet eivät itsessään ole muuttolinnuille horisontaalisesti merkittävän suuria esteitä. Suomen riistakeskus toteaa, ettei tuulivoiman vaikutusta muuttoreiteillä tule arvioida yksittäisten hankkeiden näkökulmasta. Tästä johtuen selostuksessa tulee arvioida muidenkin lähialueiden tuulivoimapuistojen muodostamaa yhteisvaikutusta muuttolinnuille. Muuttolinnuille aiheutuvaa estevaikutusta voidaan vähentää sijoittamalla voimalat mahdollisimman peräkkäin suhteessa lintujen muuttosuuntaan. Suomen riistakeskus katsoo, että tämä tulee ottaa huomioon Limakon ja Alajoen osayleiskaavoissa. Muun eläimistön osalta Suomen riistakeskus katsoo, että alueiden nykytila on kuvattava tämänhetkistä selostusluonnosta tarkemmin molempien hankealueiden osalta käyttäen tietolähteenä RKTL:n riistakolmio-, tassu- (suurpetohavaintojärjestelmä) sekä metsäpeurojen lentolaskenta-aineistoja. Limakon osayleiskaavan luonnoksen vaikutusten arvioinnissa on todettu, että tuulipuiston rakennus- ja purkuaikainen lisääntynyt ihmistoiminta, voimaloiden teiden ja nostoalueiden aiheuttama metsäalueen pirstaloituminen ja voimaloiden toiminnan aikainen melu heikentänee hieman alueen soveltuvuutta arkojen suurpetojen ja metsäpeurankin elinympäristöksi. Huomioiden näiden nisäkkäiden reviirien laajuuden sekä ympäristössä valmiiksi olevat metsänhakkuut, metsäautotiet, peltoalueet ja asutuksen tätä vaikutusta ei kuitenkaan arvioida määrältään merkittäväksi. Yksittäisten tuulivoimahankkeiden vaikutukset metsäpeuralle, joka kuuluu luontodirektiivin elinympäristöjen suojelua edellyttävään li liitteeseen, ovat todennäköisesti pieniä. Tuulivoimapuistohankkeita on Suomenselän metsä peura-alueelle kaavailtu useita ja hankealueet ovat yleensä pienimmilläänkin 500 hehtaarin luokkaa. Suomen riistakeskus katsoo, että hankkeiden yhteisvaikutukset metsäpeuralle tulee ottaa huomioon myös yksittäisten hankkeiden yhteydessä, koska hankkeiden yhteenlaskettu pinta-ala metsäpeura alueilla tulee olemaan merkittävä. Tutkimustietoa tuulivoiman vaikutuksista metsäpeuralle on olemassa hyvin vähän, jolloin hankkeiden toteutuksessa tulee olla erityisen varovainen ja mahdolliset vaikutukset metsäpeuroille ottaa huomioon erityisellä huolellisuudella. Hankkeiden mahdollisista vaikutuksista metsäpeuralle tulee kuulla valtakunnan metsäpeura-asiantuntijoita.

10 Alueen nykyhetken virkistyspalveluihin ei ole kuvattu luonnossa jokamiehenoikeuksin tapahtuvaa liikkumista esimerkiksi marjastusta, sienestystä tai suunnistusta, eikä myöskään metsästystä. Suomen riistakeskus katsoo, että kyseiset virkistysmuodot tulee kuvata alueiden nykytilaan. Alueiden merkittävyys kyseisten virkistysmuotojen käytössä voidaan selvittää paikallisilta ihmisiltä ja metsästysseuroilta. Vaikutusosioissa alueiden virkistyskäytöstä on todettu, ettei tuulivoiman rakentaminen estä suunnittelualueen virkistyskäyttöä. Suomen riistakeskus katsoo, että vaikutusosiossa on todettava, ettei tuulivoiman rakentaminen estä myöskään metsästystä. Tuulivoimaloiden turvallisuuteen liittyvät vaikutukset voivat aiheuttaa vaikutuksia myös alueen virkistyskäytölle. Toiminnan aikaisista turvallisuusvaikutuksista on kaavaluonnoksissa mainittu lapaturvallisuus (rikkoutuminen) ja jään mahdollinen sinkoutuminen lavoista. Lisäksi luonnoksissa on mainittu, että mikäli tarvetta ilmenee, on voimalat mahdollista varustaa jääntunnistusautomatiikalla. Voimalat voidaan toteuttaa sulattavilla siivillä, jotta tuotanto olisi mahdollista ympäri vuoden, eikä turvallisuusseikkoja tarvitsisi huolehtia muilla keinoilla. Suomen riistakeskus katsoo, että jään mahdollista sinkoutumista estävä tekniikka tulee ottaa voimaloissa käyttöön alusta alkaen, jotta luonnossa liikkuville ihmisille koituva turvallisuusriski minimoidaan. Lopuksi Suomen riistakeskus toteaa, että seurantaosiossa todettu menettelytapa, jossa tuulivoimaloiden todellisia vaikutuksia tulee seurata, ja mahdollisiin ennalta arvaamattomiin vaikutuksiin puuttua, on oikea. Tuulivoimapuistojen vaikutuksista eläimistölle tulee järjestää seurantaa. Seurantojen vaikutuksista tulee myös raportoida avoimesti tahoille, joiden vastuualueeseen ne kuuluvat. Seurannassa havaittuihin negatiivisiin vaikutuksiin tulee pyrkiä vaikuttamaan muuttaen toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Jos alueella todetaan esimerkiksi lintujen muuttoaikoina merkittävää törmäyskuolleisuutta, tulee voimaloiden tuotannon keskeyttäminen toteuttaa muuttohuippujen aikana. luontoselvityksen mukaan Limakon tuulipuiston osayleiskaava-alueella tai sen lähistöllä ei ole kanalintujen soidinalueita (Markku Isomöttönen, sähköposti ). Metsohavaintojen sijainnin ja laadun (myös poikue) perusteella voidaan kuitenkin pitää todennäköisenä, että alueella tai sen läheisyydessä on metson soidinpaikka, jonka sijaintia ei tunneta. Alueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeloinnilla. Muun eläimistön osalta kaavaselostusta täydennetään. Luontoselvityksen mukaan Suomenselällä esiintyy metsäpeuroja, mutta sen esiintymisalueen painopiste on Limakosta kymmeniä kilometrejä länteen. Vuoden 2013 talvilaskennoissa havaintoja ei ilmeisesti tehty Perhosta, vaan Suomenselän metsäpeurat keskittyivät lähinnä Lappajärven pohjois- ja koillispuolelle Evijärvi Kaustinen Veteli Räyrinki Sääksjärvi Vimpeli väliselle alueelle. Lisäksi peuroja tavattiin myös Vimpeli Alajärvi-alueilta ja kaukaisimmat peurahavainnot saatiin Soini Karstula väliltä. Kesäaikana metsäpeurat levittäytyvät talvilaitumia laajemmille alueille. (RKTL, 2013a.) Metsäpeuran elinalue ulottunee kuitenkin ainakin Limakon alueen lähelle, sillä metsäpeura on Perhon lounaisrajalla sijaitsevan Hötölamminnevan Natura-alueen sekä Perhossa sijaitsevien Hangasneva-Säästöpiirinnevan sekä Salamajärven Natura-alueiden suojeluperustelaji.

11 Alueen nykyhetken virkistyspalveluihin ei ole kuvattu luonnossa jokamiehenoikeuksin tapahtuvaa liikkumista esimerkiksi marjastusta, sienestystä tai suunnistusta, eikä myöskään metsästystä. em. huomautukset tarkennetaan kaavaselostukseen, lisäksi selostukseen lisätään, ettei tuulivoiman rakentaminen estä myöskään metsästystä. 11) Keski-Pohjanmaan liitto Lausunto(Limakon ja Alajoen osayleiskaavaluonnoksista Perhon kunta on pyytänyt Keski-Pohjanmaan liitolta lausuntoa Limakon ja Alajoen tuulipuistojen osayleiskaavaluonnoksista. Limakon tuulipuiston kohdalla suunnitelmissa on rakentaa yhdeksän ja Alajoen tuulipuiston kohdalla seitsemän tuulivoimalan kokoinen alue. Keski-Pohjanmaan liitossa valmistellaan 4. vaihemaakuntakaavaa, joka käsittelee seudullisesti merkittävän kokoluokan tuulivoima-alueiden sijoittumista maakunnassa. Seudullisesti merkittävän kokoluokan tuulivoima-alueena on selvitetty kymmenen ja sitä useamman tuulivoimalan kokonaisuuksia. Perhon Limakon tai Alajoen kohteita Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelussa ei ole selvitetty. Lähiaikoina valmistuvaa Keskí-Pohjanmaan maakunnan 4. vaihemaakuntakaavan linnustovaikutusten selvitystä sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetusselvitystä on mahdollista hyödyntää osayleiskaavojen taustatietoina. Osayleiskaavaluonnoksissa Keski-Pohjanmaan vahvistetut maakuntakaavat huomioidaan asianmukaisesti. Suunnittelualueilla ei maakuntakaavassa ole Perhon tuulivoima-alueiden kanssa ristiriitaisia merkintöjä. Osayleiskaavojen Tuulivoima alueiden vaikutuksia maakuntakaavassa esitetyille maisema- ja kulttuurihistoriallisille kohteille Möttösen kylän maakunnallisesti tärkeälle kulttuurialueelle sekä kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeälle Perhon kirkolle voitaisiin arvioida paremmin, mikäli kaavaselostuksissa esitettäisiin havainnekuvat ja näkyvyysanalyysi molemmista alueista samalla tavalla, kuin Limakon tuulipuistoa koskevassa, kaavaselostusluonnoksessa on Perhon kirkolta esitetty. Toteutuessaan seudullisesti merkittävää kokoluokkaa suppeampina tuulivoima-alueina Keski-Pohjanmaan liitolla ei ole muutoin huomautettavaa Limakon ja Alajoen osayleiskaavaluonnoksista. Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, puhelin , sähköposti Kaavaselostukseen lisätään kuvasovite Möttösen kylältä on. MIELIPITEET

12 1) Satu ja Kari Puoliväli Mielestämme osayleiskaavaluonnoskartassa merkityistä tuulivoimaloista ainakin nrot 1, (2) ja 3 sijaitsevat liian lähellä Kujatien (31) asuinrakennuksia ja näin ollen niitä tulisi mielestämme siirtää niin, ettei lähinkään tuulivoimala sijaitsisi 1,5 kilometriä lähempänä asuinrakennuksia. Toisaalta pelkästään melun yhteisvaikutusten vuoksi voimaloita ei tulisi sijoittaa 2 kilometriä lähemmäksi asutusta. Vähintään 2 km raja on uusille suurille tuulivoimaloille nykyisin käytössä mm. Englannissa, Ranskassa, Kanadassa ja Australiassa. Melu on tuulivoimaloiden lähistöllä asuville asukkaille merkittävin haitta, jota voidaan objektiivisesti mitata ja myös sen terveyshaittoja voidaan tutkia. (Tuulivoimalarakentamisen muut haitat, kuten lapojen aiheuttama varjovälke, lentoestevalojen välke, maisemahaitat, kiinteistöjen arvon lasku tai haitat eläimille, kasveille tai esimerkiksi asukkaiden virkistyskäyttöön ovat subjektiivisia asioita, joilla on lainkäytössä vähäinen suoja, tai ei lainkaan suojaa, ellei niiden merkitystä pystytä todentamaan esimerkiksi perustuslain tai naapuruussuhdelain sisällön mukaisesti). Asetuksessa (993/1992) esitetään ohjearvot myös sisämelulle ja kapeakaistaisuuden huomioimiselle melua arvioitaessa. Asetuksen mukaan melun ollessa kapeakaistaista tulee mittaustuloksiin lisätä 5 db ennen vertaamista ohjearvoon. Kysymys kuuluukin, onko tätä lisäystä tehty kaavaehdotuksessa olevaan melumallinnukseen? Entä onko laskennassa huomioitu tilannetta, jossa voimalat pyörivät synkronisesti, jolloin melu voimistuu vähintään 8-9 db? Entä onko huomioitu melulaskennan epävarmuutta, jona yleisesti käytetään ±/-3dB? Vaasan Mervennon tuulivoimalan melua on mitattu kahden toimijan, VTT:n ja WSP:n, toimesta ja havaittiin melumallinnoksen ja ympäristöministeriön ohjeiden mukaan tehdyn melumittausten poikkeavan 9-12 db(a):n verran[1][2][3]. Tämä tarkoittaa sitä, että melumallinnokset aliarvioivat pahasti tuulivoimaloista lähtevän melun. Esimerkiksi Raahen Kopsassa ovat paikalliset valittaneet 1.5 kilometrin päässä olevan tuulivoimalan aiheuttavan pahoja unihäiriöitä, lapset ja aikuiset eivät saa nukuttua[4]. Tällä hetkellä talossa tehdään terveysviranomaisen vaatimuksesta sisämelumittauksia. Ympäristöministeriö on antanut tuulivoimaloiden melun suunnitteluohjearvolle ohjeistuksen. Ohjeistuksessa meluohjearvot on esitetty tiukempina kuin asetuksessa annetut (993/1992) ohjearvot. Tuulivoimaloiden melun ohjearvojen kiristämisen perusteena on ollut se, että tuulivoimalan melun on todettu olevan häiritsevämpää kuin esimerkiksi liikennemelu. Meluohjearvoissa on tuotu esille myös matalataajuisen ja amplitudimoduloidun melun huomioiminen. Matalataajuinen melu tarkoittaa äänenvoimakkuuksia, joiden taajuus on HZ. Arkikielessä puhutaan tällöin kauas kantautuvasta bassomelusta. Matalataajuisen melun ohjearvoja sovelletaan lähinnä asuntojen ja rakennusten sisämelun osalta ja ne on esitetty Asumisterveysohjeessa (STM:n oppaita 2003, 1). Mielestämme riittävillä ja luotettavilla/puolueettomilla melumallinnuksilla tulisi todeta melun leviäminen myös sisämelun osalta, ennen kaavan hyväksymistä. Lisäksi tuulivoimalatornien päälle asennettavat lentoestevalot tulisivat mielestämme olla kiinteät, ei vilkkuvat. Myös haittavaikutukset TV-vastaanottoon ja digisignaaleihin tulisi mielestämme selvittää. Tästä on kerrottu Raahen Kopsassa olevan suuria ongelmia[5]. Kaavamääräyksissä todetaan mm. : Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon valtiovaltioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista sekä ympäristöministeriön suosi-

13 tusohjearvot. Ennen rakennusluvan myöntämistä on jokaisen voimalan osalta varmistettava, ettei asetetut melurajat ylity. Voimalat sijoitetaan siten, ettei valtioneuvoston päätöksen ohjearvot ja tuulivoimamelun suunnitteluohjearvot ylity ympäristön asuin ja lomarakennuksilla. Meluvaikutuksia voidaan arvioida ja seurata ympäristölupamenettelyllä. Ympäristöluvan tarpeen arvioi ympäristölupaviranomainen. Rakennusluvassa ei pystytä määräämään meluarvoista eikä antamaan määräyksiä koskien toimintaa. Ympäristölupahakemuksessa hakija esittää melutasot ja riittävät selvitykset toiminnan ympäristövaikutuksista. Ympäristöluvan lupamääräyksissä sitten päätetään melutasot ja seurantavelvoitteet. Tuulivoimaloita ei ole otettu ympäristön suojeluasetuksessa niiden toimintojen ja laitosten joukkoon, joilla aina tarvittaisiin ympäristölupa. Tuulivoimalan ympäristöluvan tarpeen ratkaisee harkintansa pohjalta ympäristönsuojelulain mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lähtökohtaisesti voimalat pyritään sijoittamaan siten, että Ympäristölupaa ei tarvittaisi. Melumallinnuksissa tulee noudattaa Ympäristöministeriön ohjeita. Mikäli valtakunnalliset määräykset/ ohjeistukset muuttuvat, toimitaan niiden mukaisesti. Kunnalla on aina mahdollisuus asettaa niiden lisäksi omia, tarkentavia ohjeita meluhaittojen ennaltaehkäisemiseksi. tuulivoimaloiden sijoittuminen on muokkautunut tehtyjen mittavien tuulisuustutkimusten ja selvityksissä havaittujen luonto-, maisema ja muiden ympäristöarvojen pohjalta. Tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden sijoittelu on ajateltu kokonaisuutena, jolloin yhden voimalan siirto vaikuttaa muidenkin voimaloiden sijoitteluun. Tuulivoimaloiden keskinäisen sijainnin tulee olla riittävä, ettei synny tuulivoimatuotantoon heikentävästi vaikuttavaa tuulisuusvarjostusta. Yleensä voimaloiden keskinäisen etäisyyden tulisi olla n metriä. Koska tuulen suunta vaihtelee, on joka suunnassa jätettävä riittävästi tilaa tuulivoimaloiden väliin tuotantohäviöiden ja liiallisten kuormitusten välttämiseksi. Tuulivoimapuiston toiminnanharjoittajan ja Digita Networks Oy:n tulee sopia keskenään, miten mahdolliset toimintahäiriötilanteet ratkaistaan. 2) Ahti Taivassola Kävimme tutustumassa Honkajoen tuulivoimapuistoon Totesimme kuulo ja näköhavaintojen perusteella, ettei tuulimyllyjä sijoittaa alle 1,5 kilometrin asuinrakennuksista. Tuulivoimarakentamisessa noudatetaan yleisesti käytettyjä ohjeita ja määräyksiä, joiden tarkoituksena on mm. minimoida ympäristölle mm. melusta aiheutuvia haittoja. Ks edellinen vastine. 3) Kuljetus Juha Riihimäki Ky Myllyjen paikkoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon mahdolliset varoetäisyydet koskien tilan Nevanperä maa-ainesten ottoa. Tuulimyllyt eivät saa aiheuttaa haittaa maa-ainesten ottotoiminnalle. Liitteenä kartta maa-ainestenottoalueesta.

14 Tuulivoimalapuisto ei estä esitettyä maanottoa ja läjitystä alueella. Lähimmästä voimalasta maanotto- ja läjitysalueelle on matkaa n. 200 metriä. 4) Pekka Poranen, Virpi Kantonen Pidämme tuulivoimalaa lähtökohdaltaan hyvänä energiantuotantomuotona, mutta olemme huolissamme tuulivoimalan mahdollisista haitoista, kuten melusta ja välkkeestä jota myllyt saattavat aiheuttaa. Haitat voivat aiheuttaa niin meille ihmisille kuin tuotanto- ja kotieläimillekin kohtuutonta haittaa. Emme tiedä onko melulla ja välkkeellä vaikutuksia esim. laukaista sioille häiriökäyttäytymistä, kuten hännänpurentaa. Voimaloiden melutasot ovat usein ylittäneet niille asetetut raja-arvot ja niitä on jouduttu jopa pysäyttämään, joten mielestämme tulisi tarkoin miettiä voimalan sijainti sellaiselle alueelle, mikä on riittävän kaukana asutuksesta. Vähintään 2-5 kilometriä lähimpään asutukseen. Lähimmästä suunnitteilla olevasta myllystä on matkaa meidän asutukseen ja eläintiloihin noin 1 kilometri, joten tämä tuntuu olevan liian lähellä asutusta, kun sosiaali- ja terveysministeriön suositus on vähintään 2 kilometriä. Lisäksi emme voi olla varmoja onko ohjeellinen sijoituspaikka lähimmälle myllylle se, mikä sen rakennuspaikka on todellisuudessa, eli voisiko tulla vaikka lähemmäksi suunniteltua paikkaa? Kun tuulivoimalaa suunnitellaan alle kahden kilometrin etäisyydelle asutuksesta, on kaavoituksen yhteydessä tarpeen esittää tavallista yksityiskohtaisemmat selvitykset melu- ja välkemittauksista puolueettomalla taholla. Tullaanko vehmassuontietä käyttämään liikenneväylänä tuulivoimalaa rakennettaessa? Jos tullaan, tämä tulee vaarantamaan lapsien koulumatkat. Haluamme tietää tuleeko tuulivoimalan sijainti vaikuttamaan jollain tavalla nykyiseen maataloustuotantoomme, eli vaikuttaako osayleiskaava mahdollisiin tuleviin laajennuksiin maatalousrakennuksissa. Onko rakennuslupia mahdollista saada esim. navettalaajennuksiin tai konehalleihin. Vaikuttaako kaava asutuksen lähelle? Haluamme muistutukseen kirjallisen vastauksen kaikkiin esittämiimme asioihin, varsinkin rakennuslupa kysymyksiin! Tuulivoimarakentamisessa noudatetaan yleisesti käytettyjä ohjeita ja määräyksiä, joiden tarkoituksena on mm. minimoida ympäristölle mm. melusta aiheutuvia haittoja. Ks. vastine nro 1. Tuulivoimarakentaminen rajoittaa asuin- ja lomarakentamista asetettujen meluarvojen vaikutusalueella. Kotieläinsuojille ei ole asetettu rajoitteita voimaloiden meluvaikutuksista. Voimaloiden vaikutuksia eläintiloihin ei ole erikseen tutkittu. Koska kuljetuksen suorittajaa ei ole valittu, eivät tuulivoimaloiden komponenttien kuljetuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot ole vielä selvillä. Tuulivoimapuistojen rakentaminen koostuu useasta erillisestä vaiheesta, jotka kukin kasvattavat hetkellisesti etenkin raskaan liikenteen määrää hankealueella. Liikennemäärien lisääntymisen kannalta merkittävimpiä rakennusvaiheita ovat: -Maaston raivaus ja kaivutyöt, -Huoltoteiden parantamis-/rakentamistyöt, -Voimalan perustamistyöt, -Voimalan komponenttien kuljettaminen ja pystyttäminen.

15 PERHON KUNTA Vastineet

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausuntojen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 Lausuntojen vastineet 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA palautteesta/ Kakkorin 1 (5) Paananen Susanna 29.7.2014 KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadusta palautteesta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015

Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015 Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015 Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu PL 77 24101 Salo Finland SALON MÄRYNUMMEN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYDESTÄ

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (9) Sisällysluettelo 1 Ylivieskan kaupunki,

Lisätiedot

Kaavoittajan vastineet Perhon Alajoen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

Kaavoittajan vastineet Perhon Alajoen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaavoittajan vastineet Perhon Alajoen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastineet Perhon Alajoen tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosvaiheen palautteeseen:

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

Liite 11 1 (13) 24.2.2015

Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Huittisten kaupunki Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN OSA-ALUEET

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN OSA-ALUEET LESTIJÄRVEN KUNTAA LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISOO KORTENEVANN OSA-ALUEET Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24. 11.2014

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25. 11.2014 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEI ISKAAVA Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19. 5.2016 RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Yhteenveto OAS:n palautteesta/ Kattiharjun tuulivoimapuisto, 1 (5) Paananen Susanna 6.8 2014 KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadusta palautteesta

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

LAUSUNTO, HAKEMUS POIKKEAMISEKSI ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVASTA, SIIKAJOKI

LAUSUNTO, HAKEMUS POIKKEAMISEKSI ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVASTA, SIIKAJOKI LAUSUNTO POPELY/1728/2017 Pohjois-Pohjanmaa 20.11.2017 Raahen rakennusvalvonta Jyrki Määttä jyrki.määttä@raahe.fi LAUSUNTO, HAKEMUS POIKKEAMISEKSI ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVASTA, SIIKAJOKI Taustaa:

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausuntojen vastineet, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 Lausuntojen vastineet, 1 (11) Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) YHTEENVETO JA VASTINEET KAAVAEHDOTUKSEN LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSISTA Nähtävilläoloaika 16.9. 13.11.2015 Lausunnot L1 Lausunnon Varsinais- Suomen

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoalueen melu

Tuulivoimatuotantoalueen melu Tuulivoimatuotantoalueen melu John Öst Varsinais-Suomen ELY-keskus 20.3.2017 Tuulivoiman keskeiset vaikutukset Keskeisiä vaikutuksia ovat muun muassa vaikutukset maisemaan, linnustoon ja turvallisuuteen

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

3. Logistiikkarykmentti Lausunto 1 (3) Esikunta TIKKAKOSKI BL16831 30.11.2015 4430/10.02/2015 Raahen kaupunki ja Siikajoen kunta lausuntopyyntö BL16005/5.11.2015 3LOGR ak BL10084/18.8.2015 RAAHEN JA SIIKAJOEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Juuan kunta TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24025 Kaavaluonnoksesta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavan laatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen

RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavan laatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen Tilaaja Raahen kaupunki Päiväys 20.2.2017 RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavan laatijan vastineet 7.3.2016 8.4.2016 nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen 1 1 LAUSUNNOT 2 1.1

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MUISTUTUSTEN VASTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21191 MUISTUTUSTEN VASTI Sisällysluettelo 1 Aino Tammela...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA

SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA 1/3 SAVONLINNAN KAUPUNKI Valtakatu 25 53100 Lappeenranta www.poyry.fi Päiväys 28.3.2013 Viite 16USP0033.BSE Sivu 1 (3) SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA VASTINEET YLEISKAAVALUONNOKSESTA JÄTETTYIHIN VIRANOMAISLAUSUN-

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA KANGASTUULEN TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA

SIIKAJOEN KUNTA KANGASTUULEN TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Siikajoen kunta Asiakirjatyyppi Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 10.12.2015 SIIKAJOEN KUNTA KANGASTUULEN TUULI- PUISTON

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVALUONNOKSEN VASTINEET 1 (8) OSAYLEISKAAVA, JOKIOINEN

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVALUONNOKSEN VASTINEET 1 (8) OSAYLEISKAAVA, JOKIOINEN TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVALUONNOKSEN VASTINEET 1 (8) YHTEENVETO JA VASTINEET KAAVALUONNOKSEN LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ Nähtävilläoloaika 27.5 26.6.2015 Lausunnot L1 Caruna Oy Megatuuli Oy:n omistama

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi 05/2013 Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä K Tahkoniemi 1 Hanketiedot 2 Kehittäjä TM Voima OY / TM Voima Kytölä Oy Tavoitteena rakentaa Alavieskan Kytölän alueelle 4-9 tuulivoimalaa. Tavoitteena on, että

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 Lausuntojen vastineet, 1 (7) Sisällysluettelo 1 Liikenteen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Oulaisten kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 25.3.2014 MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE

JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE Lähialueen asukkaille, vapaa-ajanasukkaille ja maanomistajille Jalasjärven kuntaan Rustarin alueelle suunnitellaan tuulipuiston perustamista. Suunnittelualue

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

SAUNAMAAN TUULIVOIMA- KAAVALUONNOKSEN VASTINEET 1 (11) OSAYLEISKAAVA, KURIKKA JA TEUVA

SAUNAMAAN TUULIVOIMA- KAAVALUONNOKSEN VASTINEET 1 (11) OSAYLEISKAAVA, KURIKKA JA TEUVA SAUNAMAAN TUULIVOIMA- KAAVALUONNOKSEN VASTINEET 1 (11) YHTEENVETO JA VASTINEET KAAVALUONNOKSEN LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ Nähtävilläoloaika 27.11 31.12.2013 Lausunnot 1 Etelä- Pohjanmaan liitto Osallistumis-

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana,

Lisätiedot

KALAJOEN MÖKKIPERÄN- PAHKAMAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KALAJOEN MÖKKIPERÄN- PAHKAMAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kalajoen kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 8.11.2016 KALAJOEN MÖKKIPERÄN- PAHKAMAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv)

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Muistio 31.3.2017 TEM/2453/05.03.03/2015 EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset EPV Tuulivoima Oy

Lisätiedot

Liite 12 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineraportti 2.2.2015

Liite 12 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineraportti 2.2.2015 Liite 12 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineraportti Loimaan kaupunki Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet

Lisätiedot

OLTAVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

OLTAVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA 11.4.2014 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Merikarvian Köörtilan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Merikarvian Köörtilan tuulivoimapuiston osayleiskaava 19.12.2011 päivitetty 6.2.2012, 27.2.2012, 30.10.2012, Merikarvian kunta Merikarvian Köörtilan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen Page 1 of 9 Rajamaenkyla-Pienitaajuinen melu- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Rajamäenkylä Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 10.02.2015

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto, Savonlinna. Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013

Tuulivoimapuisto, Savonlinna. Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013 Tuulivoimapuisto, Savonlinna Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013 Tuulivoima maailmalla Tuulivoimalla tuotettiin n. 2,26 % (282 482 MW) koko maailman sähköstä v. 2012 Eniten tuulivoimaa on maailmassa

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot