Kooste kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kooste kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista"

Transkriptio

1 Pirkanmaan maakuntakaavaluonnos Kooste kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista Ministeriöt, maakuntien liitot, asiantuntijalaitokset, yhdistykset, yhteisöt ja yritykset MKH TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040

2 Pirkanmaan maakuntakaava /31, osa 2 Liite / MKH MKH Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksesta saadut lausunnot Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä Lausunnonantajatahoille varattiin aikaa lausunnon jättämiseen saakka. Lausunnot pyydettiin 100 viranomais- ja sidosryhmätaholta, joihin kuuluivat: Pirkanmaan kunnat naapurimaakuntien liitot ministeriöt, joiden hallinnonalaa maakuntakaava koskee valtion viranomaiset ja laitokset, joiden hallinnonalaa maakuntakaava koskee kuntien elinkeino- ja kehitysyhtiöt maakunnassa toimivat vesi-, jäte- ja energiayhtiöt poliittisten puolueiden Pirkanmaan piirijärjestöt muita yhdistyksiä, yhteisöjä, yrityksiä ja organisaatioita, joiden toimialaa maakuntakaava koskee mennessä lausuntopalautteita on vastaanotettu kaikkiaan 66 taholta. Seuraavilla tahoilta on saatu lausunto kaavaluonnoksesta (64 lausuntoa): Pirkanmaan kunnat (22 kpl), Pirkanmaan ELY -keskus, Liikennevirasto, maakuntien liitot (4 kpl/ Etelä-Pohjanmaa, Häme, Keski-Suomi, Satakunta), Liikenne- ja viestintäministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Sisäasiainministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Ilmatieteen laitos, Liikenteen turvallisuuskeskus Trafi, Luonnonvarakeskus LUKE, Metsähallitus, Museovirasto, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan pelastuslaitos, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta, Suomen Metsäkeskus, Suomen riistakeskus, TUKES, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Tredea Oy, VASKE, Caruna Oy, Ikaalisten Vesi Oy, Pirkanmaan jätehuolto, Tampereen Vesi Oy, Finavia Oyj, Fingrid Oyj, Gasum Oyj, Suomen Turvallisuusverkko Oy, VAPO, VR Yhtymä Oy, MTK Pirkanmaa, MTK Satakunta, Pirkanmaan Yrittäjät, Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan kristillisdemokraatit ja Keskustan Pirkanmaan piiri. Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen esikunta täydensi aikaisempaa lausuntoaan Seuraavat tahot ilmoittivat, että he eivät anna lausuntoa kaavaluonnoksesta (2 ilmoitusta): Varsinais-Suomen liitto ja Logistiikkayritysten liitto ry Seuraavilla tahoilta ei ole saatu lausuntoa kaavaluonnoksesta (tilanne ): Pohjanmaan liitto, Päijät-Hämeen liitto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Geologian tutkimuskeskus, Huoltovarmuuskeskus, Länsi-Suomen sotilasläänin Esikunta, Satakunnan lennosto, ympäristöministeriö, työvoima- ja elinkeinoministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, MW-Kehitys Oy, Sastamalan seudun Yrityspalvelu Oy, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, TREDU, Loimi-Hämeen jätehuolto, Kiertokapula oy, Tampereen sähkölaitos, Leppäkosken sähkö, Elenia Oy, Vatajankosken Sähkö Oy, Valkeakosken Energia Oy, Koillis-Satakunnan Sähkö Oy, Proagria Pirkanmaa, Linja-autoliitto, Suomen huolintalaitteiden liitto ry, Energiateollisuus ry, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Bioenergia ry (ent. Turveteollisuusliitto), Suomen melonta- ja soutuliitto, Kokoomus, Sdp, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto

3 Pirkanmaan maakuntakaava /31, osa 2: 3 Ministeriöt 4 Maakuntien liitot 5 Asiantuntijalaitokset 6 Yhdistykset, yhteisöt ja yritykset 3 Ministeriöt Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö pitää tärkeänä sitä, että maakuntakaavassa huomioidaan olemassa oleva valtakunnallinen liikenneverkko ja sen kehittämistä koskevat linjaukset, kuten liikennepoliittiset selonteot ja liikenteen pitkäaikaiset strategialinjaukset. Se, missä määrin edellä mainitut valtakunnalliset linjaukset on huomioitu, ei selkeästi ilmene kaavaluonnoksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö pitää myös tärkeänä, että maakuntakaavassa olisi lähtökohtana olemassa oleva valtakunnallinen liikenneverkko ja sen nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen eikä niinkään uusien yhteyksien suunnittelu. Kaavassa on huomioitava MAL-sopimusten linjaukset, kuten mahdollisen kaupunkiraitiotien maankäytön tiivistäminen yhdyskäytävän varrelle. Pitkällä aikajänteellä myös liikenne palveluna -ajattelu saattaa muuttaa liikennetarvetta. Ministeriö toivoo, että myös Pirkanmaan maakuntakaavassa liikennejärjestelmän muuttuminen otettaisiin esille. Maankäyttöä koskevien liikenteen vaihtoehtojen arvioinnista ei ilmene kuinka paljon matkamäärien on arvioitu kasvavan eri liikennemuodoissa. Eteläinen kasvusuunta huomioi erityisesti henkilöliikenteen kehittämisen ja sen kehittäminen perustuu nykyiseen rataverkkoon. Tätä voidaan pitää perusteltuna. Läntisen ratayhteyden tarpeellisuus kaipaisi tarkempaa arviointia sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmän että lentoaseman liikenneyhteyksien näkökulmasta. Tarkempaa arviointia tarvittaisiin erityisesti kuljetus- ja matkustajamäärien sekä linjausvaihtoehtojen kustannusten osalta. Lisäksi olisi tarpeen arvioida vaikutuksia valtakunnalliseen liikenneverkkoon ja tulevaisuuden kuljetuskustannuksiin. Joukkoliikenteen valtakunnallisen palvelutasomäärittelyn mukaan riittää, kun tietyn yhteyden palvelutaso toteutuu yhdellä kulkumuodolla. Työssä olisi siten hyvä tarkastella palvelutasoa kaikkien liikennemuotojen näkökulmasta ja kehittää yhteyksiä tehokkaimmalla tavalla ja luoden edellytykset uusien digitaalisten palveluiden kehittymiselle. Tampereen ratapiha on osa valtakunnallista rataverkkoa ja liikenne- ja viestintäministeriö pitää tärkeänä, että maakuntakaavalla edistetään valtakunnallisen rataverkon toimintaa ja kehittämistä. Tampereen eteläpuolelle kaavaluonnoksessa esitettävän uuden aseman tarve ja rooli liikennejärjestelmässä sekä aseman vaikutukset pääradan toimivuuteen edellyttää tarkempia selvityksiä. Vaarallisten aineiden rautatiekuljetusten osalta liikenne- ja viestintäministeriö kiinnittää huomiota siihen, että sekä kuljetukset että junien ja lastien käsittely ratapihoilla on tarkasti lailla säänneltyä ja säännösten vaatimukset olisi huomioitava jo kaavoitusvaiheessa. Liikenne-ja viestintäministeriö pitää tärkeänä Tampereen Pirkkalan lentoaseman toiminnan kehittämismahdollisuuksien turvaamista maankäytön ratkaisuilla. Oleellista on lentoaseman rakennusten ja rakenteiden aluevarausten osoittaminen kaavassa sekä lentomelualueiden huomioiminen. Läntisen oikoradan tarve ja erityisesti sen linjausvaihtoehdot kaipaisivat vielä tarkempaa arviointia myös sen suhteen mitä vaikutuksia radalla olisi lentokentän toimintaan ja kuinka se palvelisi matkustajaliikennettä. Lähtökohtaiseesti matkustajaliikenteen toimivuudelle toisi lisäarvoa ainoastaan ratkaisu, jossa junayhteys olisi kävelymatkan päässä lentoterminaalista. Kaavan vaikutuksia on arvioitu lähinnä ympäristön osalta. Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että olisi tärkeää arvioida yhteiskuntataloudelliset vaikutukset valtakunnalliseen liikennejärjestelmään ja henkilö- sekä tavaraliikenteen liikennemääriin ja kuljetuskustannuksiin. Liikenne- ja viestintäministeriö pitää tärkeänä, että jatkovalmistelussa hyödynnetään jo olemassa olevaa valtakunnallista liikenneverkkoa ja sitä koskevia kehittämislinjauksia sekä liikenteen

4 Pirkanmaan maakuntakaava /31 hallinnonalan virastojen ja yhtiöiden, kuten Liikenneviraston, Trafin ja Finavian, asiantuntemusta. Erityisen tärkeää olisi hahmottaa etenemispolku / -polkuja koko hankeketjusta, johon kuuluu läntisen ohitusradan koko hankekehittäminen, keskustan asema-alueen kehittäminen, nykyisen järjestelyratapihan kehittäminen tai siirto, lentoaseman kehittäminen ja näihin liittyvä tiestön rakentaminen. Tällöin voidaan arvioida koko kehittämisen vaihtoehdot ja kustannukset. Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö pitää hyvänä, että kaavaselostusluonnoksessa on otettu huomioon biotalouden toimintaedellytyksiä muun muassa selvittämällä puuterminaalien tarvetta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että kaavoituksella ei luoda päällekkäistä sääntelyä tai lisätä metsänkäytölle tulevia rajoitteita perusteettomasti. Maakuntakaavoituksessa tulee pyrkiä myös siihen, että metsätalousmaata siirtyy mahdollisimman vähän muuhun maankäyttöön. Maa- ja metsätalousministeriö pitää erityisen tärkeänä, että laadinnassa olevan kaavan vaikutukset metsävaroihin ja metsätaloudelle selvitetään. Selostuksessa todetaan, että Kaavassa osoitetaan runsaasti uusia luonnonvarojen hyödyntämistä koskevia alueita ja tasapainon vuoksi on nähty tarpeelliseksi osoittaa alueita, joilla halutaan turvata laajat ja yhtenäisen luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät maa- ja metsätalousalueet, jotka muodostuvat suojelualueista sekä muista luonnon alueita. Lause on ristiriitainen, sillä suojelualueiden metsätalouskäyttö ei yleensä ole mahdollista. Ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä maa- ja metsätalousalue merkinnän tulisi suunnittelumääräyksessä ottaa huomioon maa- ja metsätalousmaan säilyttämisen lisäksi myös maa- ja metsätalouselinkeinojen toimintaedellytysten turvaaminen. Luonnon monimuotoisuuden ydinalue merkinnän kuvauksessa todetaan, että merkintä ei rajoita alueen maa- ja metsätalouskäyttöä. Kehittämissuositus on kuitenkin ristiriidassa kuvauksen kanssa, sillä siinä sanotaan, että aluetta koskevassa suunnitelmissa ja päätöksissä tulee ottaa huomioon alueen luontoarvot. Luontoarvojen ottaminen huomioon todennäköisesti rajoittaa alueen metsätalouskäyttöä. Metsätalouden näkökulmasta olisi tärkeää täsmentää, mitkä ovat ne arvot, jotka kullakin kohteella tulee ottaa huomioon. Mikäli merkinnällä on vaikutusta alueen metsänkäsittelyyn, tulisi alueiden laajuutta tarkastella kriittisesti siten, ettei maanomistajalle muodostu kohtuutonta haittaa. Metsäntutkimuslaitos on nykyään Luonnonvarakeskus. Valtakunnallisena alueidenkäyttötavoitteena on, että uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Pirkanmaan ELY-keskus on tunnistanut vuonna 2011 Sastamalan Vammalan alueeksi, jolle on tarpeen tehdä suunnittelua tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Tätä tarvetta ei kuitenkaan tunnisteta kaavaluonnoksessa. Sisäasiainministeriö Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavien laitosten osalta SEVESO II ja uuden SEVESO III direktiivin mukaiset vaatimukset on otettu huomioon kaava-aineistossa ja laitosten sijoittaminen riittävän etäälle asutuksesta on otettu huomioon samoin kuin se, että laitosten sijainti otetaan huomioon kaavoitettaessa asuinalueita. Kaava-aineiston mukainen järjestelyratapihojen siirto on kannatettava, koska se tarkoittaa mm. sitä, että vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelystä aiheutuva suuronnettomuusriski siirtyy pois Tampereen keskustan läheisyydestä. Tämä olisi merkittävä parannus ihmisten turvallisuuden kannalta nykyiseen verrattuna, vaikka onnettomuustodennäköisyys sinänsä on pieni. Läntinen ratayhteys on kannatettava, koska se siirtäisi ensisijaisesti tavarakuljetuksia (ml. vaarallisten aineiden kemikaalikuljetukset) pois nykyisiltä Tampere-Lielahti-Nokia/Ylöjärvi rataosuuksilta. Edellä mainitut rataosat kulkevat pohjavesialueilla sekä Hyhkyn ja Saurion vedenottamoiden välittömästä läheisyydestä. Nykyisellä radalla on pohjavesialueella myös vaihteita ja liikennepaikkoja, joilla onnettomuusriskit ovat merkittävästi suoraa rataosuutta korkeammat. Tulvavaara-alueiden osalta voidaan todeta, että maa- ja metsätalousministeriön nimeämiä merkittäviä tulvariskialueita ei Pirkanmaalla ole lainkaan. Sisäministeriön näkemyksen mukaan turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvät asiat on otettu kattavasti huomioon maakuntakaavan 2040 kaavaluonnosaineistossa. Sosiaali- ja terveysministeriö Pirkanmaan maakuntakaavaluonnos 2040 on yleisesti arvioituna hyvin laadittu sekä kaavamerkinnöissä ja määräyksissä on huomioitu hyvin myös ympäristöterveyteen liittyviä riskitekijöitä. Kaavaselostuksen vaikutusarvioinnissa ei ole erityisesti arvioitu kaavan vaikutusta ihmisten terveyteen. Terveyshaittojen välttämiseksi tulisi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ottaa

5 Pirkanmaan maakuntakaava /31 huomioon myös vaikutukset ihmisten terveyteen, jotta ihmisten elinoloihin liittyvillä vaikutuksilla ei ymmärrettäisi pelkästään elinympäristön viihtyvyyteen tai muuhun vastaavaan liittyviä vaikutuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että kaavaan lisätään seuraavan sisältöinen yleinen suunnittelumääräys : Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle aiheudu melusta tai välkkeestä johtuvaa kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa. Näin voidaan varmistaa, että myös tuulivoimaloiden (tv) alueiden ulkopuolelle rakennettavien alle 10 tuulivoimalaa käsittävien tuulivoimala-alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa otetaan ympäristö- ja terveysnäkökulmat huomioon. Suunnittelumääräyksissä tulee olla selkeä määräys siitä, että melu- ja välkevaikutusten haittojen ehkäisy varmistetaan, sillä alle 10 tuulivoimalan hankkeilta ei yleensä edellytetä ympäristölupaa tai ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että tuulivoimaloiden alueiden suunnittelumääräyksiin sisällytetään yhdenmukaisesti edellä esitetty yleinen suunnittelumääräys. Teollisuus- ja varastoalueiden sijoittamisella asuinalueisiin nähden voidaan merkittävästi vaikuttaa teollisuuden asutukselle aiheuttamiin haittavaikutuksiin ja toisaalta edesauttaa teollisuuden toimintaedellytyksiä. Tämä asia on huomioitu teollisuus- ja varastoalueiden suunnittelumääräyksissä erinomaisesti. Jätteenkäsittelyalueen (EJ) suunnittelumääräykseen on tärkeä lisätä myös haittojen ehkäisy asutukselle. Riippuen käsiteltävästä jätteestä ja käsittelytavasta, voi esimerkiksi lietteen käsittelystä levitä hajuhaittaa hyvinkin pitkälle ja haitat voivat olla hyvin merkittäviä lähiasutukselle. Melualueiden osalta suunnittelumääräykset on laadittu siten kuin olemassa olevan yhdyskuntarakenteen näkökulmasta on tarkoituksenmukaista toimia. Suunnittelumääräykset ovat terveydensuojelulain (7 63 I 199 4) periaatteen mukaisia. 4 Maakuntien liitot Etelä-Pohjanmaan liitto Lausunnolla oleva maakuntakaava on tavoitteiltaan ja toteutukseltaan hyvin kunnianhimoinen projekti, joka tulee olemaan esimerkkinä myös muille maakuntaliitoille. Maakuntakaavan tavoitteet ilmentävät hyvin ajassa olevia aluesuunnittelun ja kehittämisen strategisia päämääriä. Tavoitteiden prosessointi eri kaavaratkaisuiksi on myös selkeää ja johdonmukaista. Kaava tuo hyvin esiin maankäytön suunnittelun kompleksisuuden. Toisaalta näinkin laajan merkintäarsenaalin (laaja teemojen kirjo) käyttö tässä mittakaavassa (1: ) saattaa hämärtää kaavan strategista tarkoitusperää. Esimerkkinä voidaan mainita runsas kehittämisperiaate-merkintöjen käyttö. Kaavalaadinnassa olisi ehkä syytä vielä pohtia runsauden, moniulotteisuuden ja strategisuuden välistä suhdetta edettäessä kohti kaavaehdotusta. Kaavaratkaisut valtatie 3 ja pääradan osalta ovat Etelä-Pohjanmaan liittoa tyydyttäviä. Väylät yhdistävät Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakuntien liikennejärjestelmät toisiinsa ja muodostavat keskeisen ylimaakunnallisen kasvukäytävän Suomessa. Erityisesti vt 3:n kehittäminen heijastuu myös Pirkanmaan pohjoispuolisten maakuntien elinkeinoelämän kuljetusten kilpailukykyyn. Pääradan kehittäminen Lielahdesta pohjoiseen maakunnan rajalle on tarpeellinen radan välityskyvyn parantamiseksi. Kaksoisraiteen saaminen koko Seinäjoki-Tampere -välille ei ole kuitenkaan kovin todennäköistä. Tästä syystä Etelä-Pohjanmaan liitto esittää, että ennen kaavaehdotusvaihetta tulisi yhteistyössä maakuntien ja liikenneviranomaisten kanssa selvittää tarkemmin erillisten kaksoisraideosuuksien tarve, sijaintivaihtoehdot ja maankäytölliset kysymykset välillä Seinäjoki-Tampere. Etelä-Pohjanmaan liitolla on valmius osallistua lisäselvityksen tekoon nopeallakin aikataululla. Tuulivoimaloilla on merkittäviä vaikutuksia, jotka ulottuvat myös varsinaisen aluerajauksen ulkopuolelle. Tästä syystä esitämme, että maakuntarajaan ulottuvien alueiden ja maakuntarajan väliin tulisi jättää noin 300 metrin levyinen suojavyöhyke, mikäli tuulivoimaloiden alue ei jatku naapurimaakunnan puolella. Tällä varmistetaan se, että tuulivoiman tuotanto ei merkittävästi rajoita muuta maankäyttöä viereisen maakunnan alueella.

6 Pirkanmaan maakuntakaava /31 Hämeen liitto Maakuntakaavan luonnoksessa on positiivisella ja innovoivalla tavalla kehitetty maakuntakaavan merkintöjä ja määräyksiä. Kehitystyö ilmentää hyvin tarvetta uudistaa maakuntakaavoituksen sisältöjä ja merkintätapoja. Kaavaluonnoksen valmistelu- ja esittelyaineisto on hyvin selkeä ja informatiivinen ja palvelee siten hyvin toimijoiden keskeistä vuoropuhelua. Helsinki, Hämeenlinna, Tampere -käytävän osalta tavoitteet ja maankäytölliset ratkaisut ovat (kaavaluonnoksessa) samansuuntaiset Kanta-Hämeen kanssa. HHT -kasvu käytävän toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen on molempia maakuntia hyödyttävä ja vahvistava yhteistyökysymys. Hämeen liitto ei pidä perusteltuna sisällyttää Hauho-Tuulos-Lammi alueen pohjavesiesiintymiä varsinaiseen Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan. Hämeenlinnan kaupunkiseudulla tulee olla mahdollisuus hyödyntää Hauho-Tuulos-Lammi alueen hyvälaatuisia pohjavesiesiintymiä tulevaisuudessa, vaikka nykytilanteessa niiden merkitys on ensisijaisesti riskien hallinnassa. Kanta-Hämeen voimassa olevassa vaihemaakuntakaavassa olevat vesi- ja jätevesiviemärin sekä maakaasuputken varaukset sisältyvät myös Pirkanmaan kaavaluonnokseen. Hämeen liitto puoltaa valtatien 9 osoittamista merkittävästi parannettavana tieyhteytenä. Kanta-Hämeen osalta asia on mahdollista käsitellä maakuntakaavaa uudistettaessa. Päärata ja valtatie 2 on osoitettu molempien maakuntaliittojen kaavoissa (Pirkanmaa ja Kanta-Häme) merkittävästi parannettavina yhteyksinä. Pirkanmaan kaavaluonnoksessa osoitetaan vt 3 Lempäälän pohjoisosaan saakka merkittävästi parannettavana tienä. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan selostuksessa korostetaan valtatien 3 välityskyvyn turvaamista siten, että huomioidaan mahdollisuus toteuttaa valtatien 3 moottoritie 3+3 kaistaisena. Keski-Suomen liitto Kaavaprosessissa on näkynyt laaja vuorovaikutus myös naapurimaakuntien suuntaan. Keski-Suomen maakuntakaavoitus on ollut näissä aktiivisesti mukana. Vuorovaikutus on toiminut erinomaisesti ja sitä kannattaa jatkaa edelleen myös Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen yhteydessä. Kaavan taustaselvitysten osalta Pirkanmaan liitto on tehnyt todella mittavat ja tarkat selvitykset. Selvitysten tarkkuutta voidaan osittain pitää maakuntakaavatasolle liian yksityiskohtaisina. Tämä on oletettavasti hyvä asia Tampereen ulkopuolisten kuntien osalta, joilla ei ole vastaavia resursseja kuin keskuskaupungilla ja jotka voivat käyttää selvityksiään omissa kaavahankkeissaan. Kaavaluonnoksessa kaikki suojelu on saman merkinnän alla mikä lisää kaavan luettavuutta. Monia varauksia on myös niputettu, mm. arvokkaat harju-, kallio- ja moreeni-alueet ovat yhdellä merkinnällä. Kaavassa on huomattavan paljon kehittämisperiaatteita liittyen mm. taajamiin, liikenteeseen, maaseutuun sekä matkailuun ja virkistykseen. Kaavaluonnoksen ratkaisut Keski-Suomen ja Pirkanmaan rajalla ovat valtaosaltaan yhteensopivia Keski-Suomen vahvistettujen maakunta kaavojen kanssa. Liikenneverkon osalta merkittävästi parannettava päärata, kaksoisraide, Orivedeltä Jämsän suuntaan on hyvä asia. Näin on myös Keski-Suomen puolella Jämsän Länkipohjan aluetta lukuun ottamatta, jossa on voimassa Pirkanmaan 1. maakuntakaava. Keski-Suomen liitto tulee korjaaman tämän maakuntakaavan tarkastuksen yhteydessä. Muilta osin liikenneratkaisut ovat yhteneväiset Keski-Suomen maakuntakaavan kanssa. Ratareitti merkintää Pori-Parkano-Haapamäki lakkautetulla rataosassa on pidettävä kekseliäänä. Keski-Suomi on valmis ottamaan saman merkinnän käyttöön välille Haapamäki-Pirkanmaan raja. Teknisen huollon osalta kaavaluonnoksessa esitetään ohjeelliset yhdysvesijohto ja siirtoviemäri Mänttä-Vilppulasta Keuruun suuntaan Keurusselän itäpuolitse. Keski-Suomen maakuntakaavassa on vastaava yhdysvesijohto kehittämisperiaatteena mutta ei siirtoviemäriä. Muuten teknisen huollon ratkaisut vastaavat Keski-Suomen ratkaisuja. Virkistyksen osalta Keurusselkä on nostettu aivan oikein merkittävään asemaan lukuisten virkistysalueiden muodossa. Tämä on hyvä asia, koska Keurusselän eteläosan Keski-Suomen puoleiselta alueelta nämä puutuvat. Myös ulkoilureitillä Keurusselän länsipuolella ei ole vastaavuutta Keski-Suomen puolella. Tosin Keurusselän alue on Keski-Suomen maakuntakaavassa matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta toisin kuin Pirkanmaan maakuntakaava 2040 luonnoksessa. Sen sijaan ulkoilureitillä Juupajoelta Hallin suuntaan on vastaavuus Keski-Suomessa. Kuhmoisten kohdalla oleva, Pirkanmaan Eräjärven itäpuolisella luonnon monimuotoisuuden ydinalueella, ei ole vastaavuutta Keski-Suomen puolella. Keski-Suomen Isojärven kansallispuisto sijaitsee samalla tasolla mutta se ei rajoitu maakuntarajaan.

7 Pirkanmaan maakuntakaava /31 Satakuntaliitto Satakuntaliitto pitää Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tavoitteistoa hyvinä ja kaavaprosessia osallisten kanssa käydyn vuorovaikutuksen osalta erinomaisena. Satakuntaliitto pyytää kiinnittämään läntisen ratayhteyden suunnittelussa erityistä huomiota sujuvien Pori-Tampere radan henkilö- ja tavaraliikenteen yhteyksien muodostumiseen Tampereelta Helsinkiin, Tampere-Pirkkala lentoasemalle sekä pohjoisen suuntaan. Läntisen yhteyden eteläisin tunneliratkaisu on Porin henkilö- ja tavaraliikenteen yhteyksien kannalta huono ratkaisu koska ratkaisu ei esitetyssä muodossa sisällä kytkentää Pori-Tampere rataan. Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksessa välille Kihniö Keuruu (maakunnan raja) esitetään merkinnällä "Ratareitti" käytöstä poistettu rata, jolla halutaan säilyttää mahdollisuus uudelleen käyttöönottoon, mikäli itä-länsi-suuntaiset kuljetusvirrat sitä tarvitsevat. Radan käyttöönottoa on tarkasteltu Bothnian Green Logistics Corridor -hankkeen yhteydessä esiselvityksessä Pori Parkano Haapamäki-radan uudelleenavaaminen (Evaluation of re-opening the Pori Parkano Haapamäki railroad track). Satakuntaliitto pitää tärkeänä, että Pori-Parkano-Haapamäen radan uudelleen käyttöönottoon säilytetään mahdollisuus kaavassa. Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnosaineistossa esitetyt raideliikenteen ratkaisut ovat linjassa Satakunnan maakuntakaavan ja Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden kanssa. Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu tieliikenteen yhteystarvemerkinnällä väli Eurajoki--Kokemäki jatkuen edelleen Äetsään asti. Merkinnällä on osoitettu sellaisia liikenneverkon kehittämisen ja rakenteen kannalta tarpeelliseksi todetut yhteystarpeet, joista ei ole olemassa riittäviä selvityksiä ja suunnitelmia. Satakuntaliitto pyytää huomioimaan tieliikenteen yhteystarvemerkinnän jatkumisen Pirkanmaan maakuntakaavassa Maankäytön suunnittelussa Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet selvitystä on ollut tarkoitus käyttää maakuntakaavassa osoitettavien taajama-alueiden laajennusten ohjaamisen taustaselvityksenä. Tavoitteena on ollut ohjata uusi rakentaminen pääsääntöisesti viljelyolosuhteiltaan hyvien peltojen ulkopuolelle, ja siten turvata maataloustuotannon harjoittamiseen sopivia olosuhteita maakunnassa. Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksessa Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet -selvityksen mukaiset alueet on kuitenkin merkitty kaavakartalle maaseutualueen (M) kaavamerkinnällä. Ympäristöministeriön antamassa asetuksessa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta kuvataan vihreällä M-merkinnällä. Ympäristöministeriön Maakuntakaavamerkinnät ja määräykset oppaan mukaan maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden varaaminen maakuntakaavaan edellyttää maakunnallista intressiä, kuten muutkin maakuntakaavan aluevaraukset. Oppaan mukaan merkintää ei ole tarkoitettu käytettäväksi maa- ja metsätalousalueiden yleismerkintänä, ellei siihen ole maakunnallisia perusteita. Satakuntaliitto pyytää täydentämään kaavaselostusta maaseutualueen (M) kaavamerkinnän perustetuilla ja kiinnittämään huomiota maaseutualueen kaavamerkintään ja määräykseen ja merkinnän oikeusvaikutuksiin kaavan vaikutuksia arvioitaessa. Lisäksi kaavamerkintätekniikkaa tulisi kehittää siten, että maaseutualueen merkintä erottuisi ilman merkintää jäävistä ns. valkoisista alueista. Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kaavaluonnoksen vaikutusten arviointi on toteutettu hyvin yleisellä tasolla, mikä vaikeuttaa kaavaluonnoksessa esitettyjen maankäyttöratkaisujen arviointia. Kaavaluonnoksessa ei ole myöskään tarkasteltu vaikutuksia Natura 2000-verkostoon. Kaavaluonnoksessa on esitetty useita maankäyttöratkaisuja, jotka rajoittuvat suoraan Satakunnan maakunnan rajaan ja näillä ratkaisuilla on myös ylimaakunnallisia vaikutuksia. Satakuntaliitto kiinnittää erityistä huomiota Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 Puurijärvi-Isosuon Natura 2000-alueen (FI , SCI ja FI , SPA) ja Lievijärven (S) koillis-ja itäpuolelle osoitettuihin tuulivoimaloiden alueisiin. Satakuntaliiton käsityksen mukaan tuulivoimaloiden alueilla 41 ja 38 saattaa olla sellaisia MRL:n ja Lsl:n tarkoittamia ylimaakunnallisia vaikutuksia, että alueita ei tule osoittaa Pirkanmaan maakuntakaavassa. Pirkanmaan puolelle osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden vaikutuksia on tarkasteltava myös Puurijärvi-Isosuon Natura-2000 alueen suojeluperusteisiin nähden. Puurijärvi-Isosuon alue on merkittävä lintujen muutonaikainen levähdys- ja ruokailualue (etenkin kurjet ja hanhet). Merkittävä osa alueen muuttoreiteistä suuntautuu koillisesta lounaaseen keväällä ja syksyllä päinvastoin. Muuttoreitit ilmenevät mm. ympäristöministeriön sivulla olevasta BirdLifen aineistosta (BirdLife Suomi, Finland,2014. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa ). Lisäksi Satakunnassa on tehty erilliset suurten lintujen kerääntymäalueita ja isojen lintujen muuttoreittejä koskevat selvitykset. Nämä aineistot löytyvät Satakuntaliiton verkkosivuilta. Puurijärvi-Isosuon ja Lievijärven koillis- ja itäpuolelle sijoittuvan alueen merkitys on tunnistettu Pirkanmaan maakuntakaavan laadinnan pohjana olevissa selvityksissä: alue on tunnistettu ekologista verkostoa koskevassa selvityksessä ekologisten yhteyksien ja luonnon ydinalueiden kannalta tärkeäksi alueeksi. Lisäksi alue on tunnistettu tärkeäksi alueeksi myös hiljaisten alueiden näkökulmasta.

8 Pirkanmaan maakuntakaava /31 Satakunnan koillisosiin rajoittuvalle alueelle on osoitettu mittavaa, alueen nykyistä maankäyttöä muuttavaa toimintaa, joilla saattaa toteutuessaan olla joko yksin tai yhdessä (vaikutuksia) myös Satakunnan maakuntakaavassa osoitetuille alueille. Edellä mainitulle alueelle sijoittuvien toimintojen yhteisvaikutusten tarkasteluun, mm. luonnon monimuotoisuuteen, maisemaan, vesistöihin ja ihmisten elinympäristöön, tulee yksittäisten aluevarausten ohella kiinnittää erityistä huomiota. Erityistä huomiota tulee kiinnittää Häädetkeitaan luonnonpuistoon kohdistuviin yhteisvaikutuksiin. Vasta vaikutusten arvioinnin kautta voidaan tehdä päätelmät jatkosuunnittelua varten. Satakuntaliitto pitää tärkeänä erillisen yhteisneuvottelun järjestämistä Satakunnan ja Pirkanmaan rajavyöhykkeelle sijoittuvista aluevarauksista. Satakuntaliitolla ei ole lausunnolla olevasta Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnosaineistosta muuta lausuttavaa. Varsinais-Suomen liitto Lausuntopyyntö ei anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen, koska liitolla ei ole kaavaluonnoksesta huomautettavaa, eikä se ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa.

9 Pirkanmaan maakuntakaava /31 5 Asiantuntijalaitokset Ilmatieteen laitos Tuulivoima-alueet nro 24, 27, 105, 106 ja 109 sijaitsevat alle 20 km: etäisyydellä kaalisten Hakumäen säätutkasta. Voimaloiden rakentamisella voi olla vaikutusta säätutkiin. Tuulivoimaa koskevassa kaavamääräyksessä ei ole mainintaa säätutkien huomioonottamisesta ja voisi olla tarpeen lisätä siihen tarkennus, joka koskee yllämainittuja tuulivoima-alueita. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Jos kaavamuutokset edellyttävät muutoksia teihin tai teiden liikennevirtoihin, on suunnittelu kannatettavaa siten, että jo etukäteen kartoitetaan vaarallisten aineiden tarpeelliset kuljetusreitit. Rautatiekuljetuksissa Tampereen ratapihalle esitetään vaihtoehtoista sijaintia. Kemikaaleja käsittelevien ratapihojen suunnittelussa ja toiminnassa tulee ottaa huomioon vaarallisten aineiden kuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen aiheuttamat vaarat. Trafi nimeää turvallisuusselvitysvelvoitteiset ratapihat, joiden kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaarallisia aineita. Nämä turvallisuusvelvoitteet tulevat huomioon otettaviksi, kun alueelle suunnitellaan uusia tai siirrettäviä ratapihatoimintoja tai nykyisten alueiden toiminnoissa tulee merkittäviä muutoksia. Trafi pitää hyvänä, että maakuntakaavassa on huomioitu joukkoliikenteen kasvattaminen ja pyritään varautumaan rautatieverkon laajentamiseen sekä tavara- että henkilöliikenteen tarpeita silmälläpitäen. Trafi pitää ilahduttavana, että tuulivoiman haitallisia vaikutuksia on pyritty minimoimaan keskittämällä tuotantoa. On myös kannatettavaa, että uusia tuulivoima-alueita on suunniteltu rakennettavaksi jo rakennettujen alueiden kuten teiden, ratojen ja voimalinjojen varsille. Näissä tilanteissa tulee kiinnittää erityistä huomiota turvallisuusnäkökohtiin. Tausta-aineistosta ei selviä onko tuulivoimaloiden alue- ja suoja-aluevarauksissa (esimerkiksi melualueet) huomioitu riittävästi lisärakentamisen (lisätä tuulivoimaloiden määrää ja tehokkuutta sekä kokoa) varausta riittävän pitkälle ajanjaksolle tulevaisuuteen. Luonnoksessa on huomioitu lentoaseman melualueet. Merkintöjen rakentamista rajoittavat suunnittelumääräykset ovat tarpeellisia. Trafi saattaa taustatiedoksi, että Helsinki-Vantaan lentokentän toiminnasta aiheutuvat melua koskevat valitukset tulevat huomattavan usein varsinaisen laskennallisen melualueen ulkopuolelta, etenkin kiitoteiden jatkeilta. Tampere-Pirkkalan lentoaseman melualuetta koskevassa mallinnuskuvassa näkyy, että asutusta on tulevan melualueen itäisessä päässä. Tämä voi jatkossa olla melunhallinnan kannalta mahdollinen riskialue. Maakuntakaavaluonnoksessa on esitetty tilavaraus Tampere-Pirkkalan lentoaseman kiitotien jatkamiselle sekä mahdolliselle rinnakkaiskiitotielle. Tämä varaus on ehdottomasti kannatettava ja sen tulisi säilyä kaavan jatkosuunnittelussa. Tuulivoimaloiden suunnitteluperiaatteisiin on lisättävä korkeusrajoitustarkastelu myös Tampere-Pirkkalan lentomenetelmien suhteen. Tiedot korkeusrajoitusalueista ja sallituista korkeuksista merenpintaan nähden ovat saatavissa Finavia Oyj:Itä. Luonnonvarakeskus LUKE On erittäin hyvä asia, että tutkimusmetsillä on oma aluevarausmerkintä. Vilppulan tutkimusmetsässä Kettukankaalla on osoitettu luonnonsuojelualuerajaus. Hyväksymme suojelualuerajauksen, jos rajauksen sisällä sijaitsevaa koetta (koeavain 1978, koemetsikkötunnus 1) voidaan jatkaa tutkimussuunnitelman mukaisesti puiden karikkeen keruuseen. Myös alikasvoksen raivauksen tulee olla mahdollista. Kaavaselostuksen lukuun Tutkimusmetsät esitämme Lähtökohdat otsikon alle kuuluvan tekstin korvaamista lausunnossamme esittämällä tekstillä. Metsähallitus Maakuntakaavaluonnon vaikuttaa perusteellisesti tehdyltä. Eri käyttömuodot on pyritty yhteen sovittamaan huomioiden niin talous, ihminen kuin luonto ja ekosysteemipalvelut. Valtion maiden lakisääteiset suojelualueet, joiden suojelusta valtioneuvosto päätti 2.4. tulisi lisätä maakuntakaavaan S-merkinnällä. Kohteita on Pirkanmaalla neljä. Ao. valtioneuvoston päätöksen lakisääteisistä soidensuojelualueista Ristinevan alue on Lylyneva-Louhineva tuulivoima-alueen nro 6 pohjoisosassa, joten siltä osin tuulivoima-alueen rajausta tulisi tarkastella uudestaan.

10 Pirkanmaan maakuntakaava /31 Metsähallituksen suojelukohteista kaikki METSO10000 ja uudet METSO-hallitus- kohteet tulisi merkitä kaavaan S-kohteina. Vanhemmasta METSO10000 päätöksestä esim. Pukalan suojelumetsä puuttuu kaavasta. Pirkkalan Matalakorven METSO-hallitus kohteen osalta Metsähallitus selventää, ettei METSO-päätös estä mahdollista ratayhteyttä ja radan rakentamista. Mikäli alueesta tullaan perustamaan luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue, niin säädösvalmistelussa huomioidaan ratayhteys erottaen rata-alue suojelualueesta omaksi alueekseen, joka ei kuulu suojeluun. Natura-vaikutukset olisi hyvä arvioida kaavassa niiltä osin kuin vaikutuksia voi olla. Luonnon monimuotoisuuden ydinalue-merkintää on kaavaluonnoksessa käytetty laajasti. Näin laveasti käytettynä merkinnällä osoitetut kohteet eivät erotu juurikaan luontoarvoiltaan Pirkanmaan luonnonmaisemassa, jolloin merkinnän käyttötarkoitus vesittyy. Luo-merkintää tulisi käyttää ohjeiden mukaisin kriteerein ja osoittaa luontoarvoiltaan ja ekologisten yhteyksien kannalta erityisen tärkeät alueet. Alueista tulisi olla kohdekohtaiset selostukset. Kohteiden valinnassa ja rajaamisessa tulisi osallistaa merkinnän piirissä asuvia ja toimivia. Ekosysteemipalveluiden kannalta merkittävä maa- ja metsätalousalue- merkintää (MK) on myös käytetty laveasti, sillä merkittävällä osalla rajauksesta ei ole erityisiä luontoarvoja eikä retkeilyn/ulkoilun ohjaamistarvetta. Esitämme merkinnästä luopumista ja käyttämään luo-merkintää niille kohteille, joilla on erityisiä luontoarvoja ja MU- tai ulkoilureitti- merkintää retkeilyn ja ulkoilun järjestämiseen. Tuulivoiman ja turvetuotannon ohjaamiseen käytetään niille tarkoitettuja merkintöjä. Kaavaselostuksessa luvussa Tutkimusmetsät otsikon Lähtökohdat teksti esitetään muutettavaksi lausunnossa kuvatun mukaiseksi. Suojelualuevaraus nro 47 Mänttä-Vilppulassa kuuluu tutkimusmetsään. Ensisijainen kaavamerkintä on tutkimusmetsä ja sellaisena se tulisi kaavakartalla esittää. Kaavaselostuksen liiteosassa kohde on virheellisesti merkitty Metsähallituksen suojelumetsäksi, jota se ei ole. Koska Kettukankaan puistometsä on osa tutkimusmetsää, ei metsähallitus ole perustamassa siitä suojelualuetta. Kaavamääräys ei saa estää Kettukankaan tutkimuskäyttöä. Esitämme seuraavien luo-alueiden merkinnän poistamista tai rajaamista uudelleen: - Kihniön pohjoisosan Päretkivi-Pohjoisneva-Teerineva soidensuojelualueen ympäristö (luontoarvoja ja kohteita keskimääräistä vähemmän) - Virtain Isoneva-Kurjenmetsä ja Närhineva-Koroluoma soidensuojelualueet yhdistävä pitkulainen rajaus (nuoria taimikoita tai kasvatusmetsiä, luontokohteita tavanomaisesti) - Virtain pohjoisosassa Seinäjärveä ympäröivä rajaus (paljon taimikoita, luontokohteita tavanomaista vähemmän) - Ylöjärven Itä-Aurejärven rajauksesta huomattava osa taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä. Luontokohteita tavanomaisesti. - Poistettavaksi tutkimusmetsät Parkanon luoteis- ja länsiosan rajauksista. Tutkimusmetsät tulee olla vapaasti käytettävissä niille varattuun käyttöön. - Poistattavaksi Siikanevan ja Seitsemisen-Helvetinjärven MK-merkinnät ja osoittamaan luo-merkinnällä erityiset luontoarvot ja MU- tai ulkoilureitti- merkinnällä retkeilyn ja ulkoilun ohjaustarpeen. Siikanevan MK-merkinnän rajauksesta tulee poistaa Hyytiälän metsäaseman opetus- ja tutkimusmetsä. - Esitetään muutettavaksi Siikakankaan ge-merkintää lausunnossa merkittyyn kohtaan. Lausunnon kartalla esitetyn rajan pohjoispuolella on nykyisin maa-ainesottoa. Alueelta saa vielä riittävän kerrosvahvuuden pohjaveden päälliseen ottoon. - Lisättäväksi Parkanon Niittyneva turvetuotannon alueeksi (neva on turvetuotantokelpoinen ja otto on vähenemässä valuma-alueelta ympäröivien tuotantoalueiden tuotannon loppuessa) Tuulivoimatuotannon aluerajaukset ovat riittävän laajoja ja ne perustuvat tausta-aineistona olevaan laajaan tuulivoimaselvitykseen. Metsähallituksen hallinnoimia alueita sisältyy etenkin seuraaviin tuulivoima-alueisiin: nro 2, 6, 7, 11, 13, 14, 104 ja 8. Alueet soveltuvat alustavasti hyvin tuulivoimatuotantoon. Tarkemmin soveltuvuutta tarkastellaan osayleiskaavoituksessa. Maakuntakaavan tulee olla tuulivoimarakentamista mahdollistava, ei rajoittava. Tausta-aineistona käytetty Suomen Tuuliatlas on suuntaa antava ja hilakoko karkea, jolloin tuulisuudeltaan hyviä alueita voi rajautua pois. Esitämme laajennuksia tuulivoima-alueiden aluemerkintöihin: - nro 2, Tuuranneva, Virrat. Luonnoksessa esitetyn alueen etelä-länsipuolella alue, joka on tuulisuudeltaan hyvä, ei asutusta ja luonnon arvokohteita ei ole lähellä (ks. lausunnon kartta) - nro 14, Isoneva-Sammalneva (Parkano, Kihniö). Luonnoksessa esitetyn alueen länsi-lounaispuolella Puolustusvoimien alue, jossa tuulisuus kohtalainen, ei asutusta eikä luonnon arvokohteita lähellä. Puolustusvoimien kanssa tulisi yhteistyössä tutkia mahdollisuus tuulivoima-alueen laajentamiseen.

11 Pirkanmaan maakuntakaava /31 Museovirasto Maakuntakaavassa tulee ensi sijassa osoittaa tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Museovirasto suosittelee joidenkin kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta herkimpien alueiden poistamista. Aluevaraukset ovat noin nelinkertaiset Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin nähden. Toteutuessaan tuulivoimapuistot tulevat toimintaaikanaan muuttamaan valtakunnallisesti merkittävien alueiden maisemaa tavalla, joka ei ole yhteensopiva alueiden kannalta. Alueet ovat: nro 48 (Punkalaidun), nro 27 (Hämeenkyrö), nro 43 (Sastamala), nro 110 (Kangasala), nro 202 (Suodenniemi), sekä nro 109 (Hämeenkyrö). Selvitysmateriaalin havainnekuvissa on osasta tuulivoima-alueista esitetty kuva vain yhdestä katselupisteestä, mikä on vähän. Arvioinnissa ei ole huomioitu mahdollista puuston poistumista maisemasta. Arviointia tulee täydentää. Tuulivoimaselvityksen ns. keltaisten alueiden osoittamista kaavassa tuulivoima-alueiksi tulee vielä harkita perusteellisesti. Alueita on 15 kpl 27:stä, ja ne sopivat tuulivoimalle vain reunaehdoin. Pyhäjärven kehittämisvyöhyke: Mikäli suosituksen mukaisesti Pyhäjärven eteläpuoli rakentuu korkealla rakentamisella, tulee selvittää ja arvioida vaikutukset Pyynikiltä avautuviin maisemiin. Vasta tämän jälkeen voidaan ratkoa korkean rakentamisen mahdollisuutta Pyhäjärven maisemiin. Järjestelyratapihan siirron vaihtoehdoista vihreällä esitetty linjaus on kulttuuriympäristön kannalta vähemmän haitallinen. Ratalinjauksissa on huomioitava, ettei Pitkäniemen RKY-alue vaarannu esim. massiivisilla siltarakennelmilla. Maakuntakaavan on syytä ohjata vedenalaisen kulttuuriperinnön huomioimiseen yksityiskohtaisemmilla kaavatasoilla, ja vesirakennushankkeiden valmistelun yhteydessä on tarpeen arvioida vedenalaiseen kulttuuriperintöön liittyvä selvitystarve. Museovirasto esittää, että uusien ja kehitettävien satamien kaavamerkintöjen yhteyteen lisätään suunnittelumääräys siitä, että hankkeissa on hyvissä ajoin oltava yhteydessä Museovirastoon selvitystarpeen arvioimiseksi. Puuterminaaleista osa sijoittuu merkittäviksi luokiteltujen rautatieasemien läheisyyteen. Suunnittelumääräykseen on harkittava lisäystä kulttuuriympäristöjen huomioimisesta. Valtakunnallisten ja maakunnallisten rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden merkintätavat tulee eriyttää. Kannattaa harkita, voisiko yhdistää kolme maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristön merkintää, eli rakennettua ympäristöä, kulttuurimaisemaa ja maisema-alueita koskevat merkinnät. Monessa muussa vireillä olevassa kokonaismaakuntakaavassa on inventoitu tai huomioitu uudempaa rakennuskantaa. Aineistoja on syytä täydentää ainakin jo tiedossa olevien ja tunnistettujen kohteiden osalta. C- ja A-alueilla on kulttuuriympäristöille eri määräystekstit. Ne voidaan yhtenäistää C-alueen määräyksen mukaiseksi. C-merkintään voisi lisätä määreen /s. Tämä kertoisi suoraan, että keskustaalueella on paljon huomioitavia kulttuuriympäristöjä. Muinaismuistoista on esitetty vain 10 ha tai sitä suuremmat alueet. Monimuotoisia ja eri-ikäisiä muinaisjäännöksiä ei voi arvottaa vain niiden alueellisen laajuuden perusteella. Museovirasto esittää, että muinaisjäännösalueet esitetään saman kokojaottelun mukaisesti kuin luonnonsuojelualueet, eli 2-10 ha ja yli 10 ha. Kaavamerkinnöissä ja määräyksissä tulee viitata liiteosan karttaan 19 ja sen kohdeluetteloon, jotta muinaisjäännösten liitekartta saa myös oikeudellisen merkityksen. Kaavaselostuksessa vedenalainen kulttuuriperintö tulee mainita osana muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Museovirasto suosittelee käytettäväksi kaavamerkinnän SM Muinaismuistoalue suojelumääräyksenä tekstiä Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Maanottoalue nro 205 Aitoossa on osittain päällekkäinen maakunnallisesti merkittävän kulttuurimaiseman kanssa. Rajausta on tarkasteltava uudestaan. Turvetuotantoalueella nro 21 Punkalaitumella sijaitsee kaksi kiinteää muinaisjäännöstä. Turpeenottoalueiden yhteydessä on hyvä huomioida se, että soissa voi piillä arkeologisesti ainutkertaista aineistoa. Muinaismuistolain 14 ja 16 pääsisällöt on syytä esittää tässä yhteydessä kaavaselostuksessa. Selostusluonnoksessa on vaikutusten arvioinnissa keskitytty esittämään kaavaratkaisujen myönteisiä vaikutuksia eikä niinkään vaikutusten kokonaisvaltaiseen arviointiin. Aluevaraukset ovat valtavat, ja merkittäviä vaikutuksia kohdistuu myös valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Tuulivoiman osalta vaikutusten arviointi RKY-alueisiin on selvityksissä, mutta puuttuu kaava-aineistosta, ja olisi tuotava sinne. Seuraavan lauseen merkitys ei avaudu: Kulttuuriympäristöjen kehittäminen on kuntien ja maakunnan liiton yhteistyötä, jossa jaetaan asiantuntijuutta, resursseja, toimintatapoja ja ymmärrystä. (s. 200). Luetteloa tarkastelu vyöhykkeittäin on hankalaa tulkita (s.200). Arviointi puuttuu. Vaikutusten arvioinnin tulee olla esitettyä korkeatasoisempaa.

12 Pirkanmaan maakuntakaava /31 Liitekartalla 18 on mukana nk. rautatiesopimuksen mukaiset kohteet, jotka eivät kuulu erityislainsäädännön nojalla suojeltuihin. Niiden mukanaolo on paikallaan, mutta kartan otsikointia ja selitettä on muutettava. Maakuntakaavaluonnoksen kartoista kuuden pienemmän kartan, joilla on esitetty arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt, esitystapaa on kehitettävä havainnollisemmaksi. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt eivät erotu. Pirkanmaan maakuntamuseo Arvojen säilymisen kannalta on tärkeää osoittaa kulttuuriympäristön kannalta arvokkaille alueille luontevaa maankäyttöä. Monien hankkeiden vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea määritellä riittävällä tarkkuudella. Kaava-aineistosta tulee käydä selvästi ilmi, että jatkosuunnittelu ja hankkeiden toteuttamiskelpoisuuden arviointi edellyttää useimmiten lisäselvityksiä kulttuuriympäristöistä. Rakennettua kulttuuriympäristöä ja maisemaa koskeva selvitysten tietovaranto on suhteellisen kattava. Rajaus 1960-lukuun johtaa siihen, että maakunnan kannalta merkityksellistä kulttuuriympäristön kerrostumaa teollisen rakennustuotannon ajasta eteenpäin ei ole huomioitu. Tämä johtaa monimutkaisiin ja epäjohdonmukaisiin päätelmiin arvoista. Keskeisiä nuorempia rakennetun ympäristön arvokohteita puuttuu selvityksistä ja kartalta, esim. Hervanta ja koulutuskeskus Murikka. Arkeologisten selvitysten laatimisen tarpeesta vähintään muuttuvan maankäytön alueilla on huomautettu aiemmissa lausunnoissa sekä työ- ja viranomaisneuvotteluissa. Erityistä huomiota on kehotettu kiinnitettävän historiallisen ajan sekä ranta-alueiden muinaisjäännösten inventoinnin ajantasaisuuteen ja kattavuuteen. Tausta-aineiston riittävyydestä ja selvitystarpeesta alueittain olisi tullut neuvotella museon kanssa hyvissä ajoin. Selvitysaineistoa ei arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ole täydennetty, ja siten kaavaluonnos ei perustu kaikilta osin MRL:n 9 :n mukaisiin riittäviin tutkimuksiin. Maakuntakaavan vaikutuksia em. perintöön ei voida luotettavasti arvioida kaikilla muuttuvan maankäytön alueilla ja ympäristöissä. Kaavaselostuksessa ei ole määritetty maakunnan tärkeimpiä arkeologisen kulttuuriperinnön ominais- ja erityspiirteitä. Kaavan vaikutuksia ko. perintöön kokonaisuutena ei ole mahdollista arvioida. Kaava-aineistosta puuttuu analyysi, jonka avulla olisi ratkaistavissa, mitkä muinaisjäännösalueet tai yksittäiskohteet tulisi merkitä kaavakartalle. Kaavakartan luettavuus on ongelma: kohteita ei ole numeroitu, yksilöiminen vaikeaa, vinjettikarttojen informatiivisuus, kiinteitä muinaisjäännöksiä vain muutama kartalla, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden hahmottaminen muiden merkintöjen kanssa vaikeaa. Tiedon kulttuuriympäristöjen ominaispiirteistä ja arvoista tulee olla helposti saatavilla ja nähtävissä yhdessä kaavan maankäyttötavoitteiden kanssa. Vrt. Maankäyttö ja rakennusasetus 9. Perinnebiotooppien puuttumista pidetään valitettavana. Parhaimmillaan kulttuuriympäristö otetaan strategiseen kaavaan kehitettävänä ihmisen ympäristönä sekä voimavarana ja mahdollisuutena. Kaavakartalta ei käy ilmi millä tavoin kulttuuriympäristöjä kehitetään osana strategista maakunnan suunnittelua. Keskeinen periaate, tiivistäminen, tarkoittaa käytännössä täydennysrakentamista. Se sisältää riskejä kulttuuriympäristön arvojen säilymiselle ja vaatii mm. ympäristön kestokyvyn määrittelyä ja ominaispiirteiden analyysiä ja monialaista näkökulmaa. Tuulivoimaloiden alueet: Kaavamääräyksissä esitetty arvojen huomioiminen ei välttämättä riitä turvaamaan niiden säilymistä. Kulttuuriympäristöjen kannalta kriittisimmät esitetyt alueet ovat: Suodenniemen Kortekallio sekä alueet 27, 30, 31, 39, 41, 43, 49, 109 ja 110. Näillä on merkittäviä vaikutuksia valtakunnallisiin tai maakunnallisiin arvoihin. Maakuntamuseo ei puolla em. alueiden merkitsemistä maakuntakaavaan. Muillakin alueilla tulee huolehtia, että vaikutusten arviointi ja haitallisten vaikutusten vähentäminen toteutetaan, ja lopullinen alueiden toteuttamiskelpoisuus ja ala määritellään sen jälkeen. Koska suunnittelu- ja vaikutusalueiden arkeologista inventointia ja maisemavaikutuksia kiinteiden muinaisjäännösten näkökulmasta ei ole tuulivoimahankkeessa tehty, tulee tv-alueen suunnittelumääräyksessä mainita kulttuuriympäristöjen selvitystarve ja lausunnonpyyntövelvoite museoviranomaiselta. Maa- ja kalliokiviainesten ottoalueet: Alueita koskevassa määräyksessä tulee edellyttää riittävien selvitysten tekemistä vaikutusalueen kulttuuriympäristöistä, sekä hankkeen vaikutuksista niihin. Pälkäneen Kaukkalan-Kouvalan kulttuurimaiseman viereinen aluevaraus on ristiriidassa alueen arvojen kanssa, eikä maakuntamuseo puolla alueen esittämistä maa- ja kalliokiviainesten ottoalueeksi.

13 Pirkanmaan maakuntakaava /31 Kaivokset: Maakuntamuseo ei puolla Stormin kaivoksen laajenemisaluetta Vehmaan-Leinilän-Ekon kulttuurimaisemaan. Kaivos on ristiriidassa alueen arvojen kanssa. Turvetuotannon alueet: Suunnittelumääräyksessä tulee mainita arkeologinen selvitystarve, josta on pyydettävä lausunto museoviranomaiselta. Läntiset väylähankkeet: Kaikki vaihtoehtojen liikenneratkaisut ja alueet pirstovat erityisesti Tampereen ja Lempäälän välillä kokonaisuutta, jonka kaupunkiseudun eteläosien metsäselänteen muodostavat: viheralueverkostoa ja historiallisten kylien ja niiden varaan rakentuneiden taajamien verkostoa. Kaupunkiseudun tyypillinen pirkanmaalainen kulttuurimaisema syntyy rakentamattoman ja rakennetun vaihtelusta. Tämä näkökulma on syytä tuoda esiin vaikutusten arvioinnissa ja kaavaratkaisussa. Läntisen ratavaihtoehdon kohdalla on kaksi kiinteää muinaisjäännöstä, historiallista asuinpaikkaa ympäristöineen, joiden säilymisen linjaus vaarantaa. Linjaus ei ole hyväksyttävissä. Sikalan (Sorkkalan) kylätontilla on TP-aluetta sekä liikenneterminaali (Lt), jotka ovat ristiriidassa muinaismuistolain ja kulttuuriperinnön arvojen kanssa. Maankäytön suunnittelu alueelle edellyttää arkeologisen inventoinnin tekemistä ja neuvottelemista (MML 13 ). Radan itäinen vaihtoehto sijoittuu arkeologisesti potentiaaliselle alueelle ja vaatii inventointia ratkaisun pohjaksi. Tämänhetkisten tietojen perusteella puollettavissa on ainoastaan radan tunnelivaihtoehto. Järjestelyratapihan siirto pois Tampereelta merkitsee muutosta rautatiealueen ja siihen nivoutuvat teollisuusalueen kulttuuriympäristöön ja mahdollista uhkaa kulttuuriympäristön arvojen säilymiselle. Hankkeiden jatkosuunnittelu edellyttää kulttuuriympäristöä koskevan tiedon täydentämistä myös paikallisten kulttuuriympäristön ominaispiirteiden osalta, mikä on mainittava määräyksissä. Maakuntamuseo ei puolla Rajasalmen sillan länsipuolelle maan päällä kulkevaa ratalinjaa, koska se on suuri uhka kulttuuriympäristön ja maiseman arvoille. Muut tiehankkeet: Kilpinokan silta sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun ympäristön ja maisema-alueen sekä kansallismaiseman alueelle. Rakentaminen on uhka arvoalueiden säilymiselle. Kulttuuriympäristön asettamat reunaehdot tulee kirjata kaavamääräykseen. Nokianvirran ylittävä yhteystarve on maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, ja sisältää riskejä maiseman kannalta, mikä tulee kirjata kaavamääräykseen. Merkittävästi parannettavana tienä valtatie 12 Nokianvirran ja Viikin alueella sijaitsee kiinteiden muinaisjäännösten välissä. Suunniteltu leventäminen uhkaa kokonaisuuden säilymistä ja arvoa. Uhattuna on myös Ketolanmäen rautakautinen kalmisto lännempänä. Suunnitelma ei ole lähtökohtaisesti hyväksyttävissä ja siitä on neuvoteltava (MML 13 ). Tiehankkeiden kaavamääräyksissä on mainittava kulttuuriympäristöä koskeva selvitys- ja lausuntopyyntötarve. Pääradat: Lisäraiteet uhkaavat paikoin kulttuuriympäristöjen arvojen säilymistä. Erityisesti Tampereen Sastamalan ja Tampereen Valkeakosken rajan muutosalueilla on merkittäviä kulttuuriympäristön arvoja. Tampere Helsinki radan varrella on paikoin kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaavamääräyksin tulee selkeämmin määrätä, että ratavarsien merkittävimmät kulttuuriympäristöarvot tulee selvittää ja turvata. Suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Pääradan lisäraidesuunnitelmista tulee neuvotella maakuntamuseon kanssa (MML 13 ). Matkailupalvelujen alueet: Määräyksessä on mainittava erityinen kulttuuriympäristön huomioonottamisen tarve selvitys- ja lausuntopyyntövelvoitteineen. Taajamien laajenemisalueet ja reservialueet: Akaa: Laajeneva TP-alue on ongelmallista sovittaa Rätön kulttuurimaisemaan. Kurjenkallion-Hirsikankaan-Sallinkulman TP- ja T-alueiden suunnittelu ja vaikutusten arviointi edellyttää arkeologista inventointia. Hirsikankaan kivikautisen asuinpaikan alueella ja lähiympäristössä ei ole hyväksyttävää olla TP-aluetta. Taajamavaraus Lapinkulman historiallisen asuinpaikan ja viereisen pellon alueella uhkaa alueen kulttuuriympäristöarvoja. Lempäälä: Taajamavaraus Ahtialanjärven luoteispuolelle ei ole hyväksyttävissä: alueella on mm. Herralan kylätontti ja muinaisjäännösalue. Taajamavarauksen mahdollisuus Miemolan kylätontin alueelle on ratkaistavissa vasta arkeologisen inventoinnin jälkeen.

Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen)

Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen) POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHEEN EHDOTUKSEN PALAUTTEET JA VASTINEET Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen)

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET 11.4.2006 LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET KESKI-SUOMEN KUNNAT...1 NAAPURILIITOT...22 NAAPURIKUNNAT...24 VIRANOMAISET...26 YRITYKSET...57 YHDISTYKSET...63 YKSITYISET...85 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 R a p o r t t i 1 2 3 4 5 6 7 8 Ensimmäinen palaute KUVAILULEHTI Raportin julkaisija Raportin julkaisuaika 5.5.2009 Kangasalan kunta, tekninen keskus

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 28.04.2014 1(36) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Etelä-Savon kuntien palaute... 2 Kunnat, joilla ei

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajien nimet. Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012 LAUSUNNONANTAJA LOHJAN KAUPUNKI LOJO STAD Kaupunkisuunnittelukeskus TIIVISTELMÄ LAUSUNNOSTA VASTINE KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavaselostus Ehdotus 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY et kaavaluonnoksesta annettuihin I (I) Kuisma Reinikainen Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke 2/26 Varsinais-Suomi Fingrid Oyj Diaarinumero 20.3.2012 VARELY/26/07.04/2011 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta.

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta. Diaarinumero Varsinais-Suomi 20.3..2012 VARELY/26/07.04/2011 Fingrid Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

Paraisten tuulivoimaselvitys

Paraisten tuulivoimaselvitys Paraisten tuulivoimaselvitys 1 Johanna Eskola Suunnittelija 20.9.2013 MILJÖAVDELNINGEN YMPÄRISTÖOSASTO Strandvägen 28, FI-21600 PARGAS Rantatie 28, FI-21600 PARAINEN Tfn / Puh. (02) 458 5700 Fax (02) 458

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUS

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUS ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUS 15.02.2010 ITÄ-UUDENMAAN LIITTO 2 0 1 0, J U L K A I S U 9 7 Kannen kuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen ISSN: 1236-9292 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo selostus Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo Uudenmaan liiton julkaisuja A 32-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot