SopimusLUONNOS Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen markkinademonstraatiovaiheen aikana Palveluntuottajalta ostettavasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SopimusLUONNOS Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen markkinademonstraatiovaiheen aikana Palveluntuottajalta ostettavasta"

Transkriptio

1 Sopimusluonnos TRAFI/XXXX/ /2014 1(12) x.x.2014 SopimusLUONNOS Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen markkinademonstraatiovaiheen aikana Palveluntuottajalta ostettavasta tiedosta

2 2(12) Sisällysluettelo SOPIMUS Sopijapuolet Yhteyshenkilöt Sopimuksen tausta ja tavoitteet Sopimuksen kohde Ostettavan Tiedon käyttötarkoitus Määrittelyjä Palveluntuottajan yleiset velvollisuudet Tietojen säilytys ja suojaus Tietojen luovutus ja toimitusaika Tietojen edelleenluovuttaminen Alihankinta Palvelun aikataulu Palvelun tulosten vastaanotto ja hyväksyminen Veloitusperusteet ja maksuehdot Laskutus Omistus-, käyttö-, ja tekijänoikeudet Salassapito, tietoturva ja tietosuoja Vahingonkorvaus Sopimuksen liitteet ja soveltamisjärjestys Sopimuksen muuttaminen Sopimuksen purkaminen Sopimuskausi Sovellettava laki ja oikeuspaikka Allekirjoitukset... 12

3 3(12) SOPIMUS Liikenteen sähköiset palvelut hankkeen markkinademonstraatiovaiheen aikana Palveluntuottajalta ostettavista tiedoista 1. Sopijapuolet Trafi ( ) PL 320, Helsinki, ja Liikennevirasto ( ) PL 33, Helsinki Viitattaessa samanaikaisesti sekä Trafiin että Liikennevirastoon käytetään termiä Tilaajat Yrityksen nimi (y-tunnus) Osoite, Postinumero, Paikkakunta, jäljempänä Palveluntuottaja Viitattaessa kaikkiin osapuoliin samanaikaisesti käytetään termiä Sopijapuolet. 2. Yhteyshenkilöt Kumpikin Sopijapuoli nimeää yhden tai useamman yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista. Kumpikin Sopijapuoli ilmoittaa viipymättä kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle asioista, joilla on sopimuksen täyttämisen kannalta oleellista merkitystä. Yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on heti ilmoitettava kirjallisesti toisen Sopijapuolen yhteyshenkilölle. Tilaajien sopimusyhteyshenkilöt: Trafi: Erityisasiantuntija Anders Granfelt Yksikkö/Toimiala PL 320, Helsinki Puhelin: +358 (0) sähköposti: Palveluntuottajan sopimusyhteyshenkilö: Nimike Etunimi Sukunimi Osoite, Postinumero, Paikkakunta Puhelin: +358 sähköposti:

4 4(12) 3. Sopimuksen tausta ja tavoitteet Liikenteen sähköisten palveluiden (Liikennelabra) kokeiluhanke hankekokonaisuuden projektisuunnitelman mukaan Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala käynnisti yhdessä toimialan yritysten kanssa kokeilun liikenteen sähköisten palveluiden palvelumarkkinan aktivoimiseksi. Hankkeessa pilotoidaan viranomaisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tieliikenteen uusia sähköisiä palveluja ja uudentyyppisiä toimintamalleja. Kokeiluhanke koostuu kahdesta osasta: palvelukokeiluvaiheesta (määrittely), joka on avoin ja markkinademonstraatiovaiheesta, johon voi osallistua tällä sopimuksella. Markkinademonstraatiovaihe alkaa ja päättyy Vaiheen alkuun voi sisältyä testausvaihe. Hankkeessa kokeillaan uusia toimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja sekä viranomaisten ja yritysten yhteistyötä palvelujen kehittämisessä. Yksityisen ja julkisen sektorin palveluja tarjotaan samassa palvelukokonaisuudessa. Kokeiluhankkeen myötä syntyvä monipalvelualusta mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen ja luo näille markkinat ja uudet jakelukanavat. Hankkeen tavoitteena on edistää älyliikenteen palvelumarkkinan syntymistä, luoda uutta käyttäjälähtöisen palvelutarjonnan osaamista sekä selvittää käyttäjien tarpeita ja kokemuksia sekä palveluiden vaikuttavuutta. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi ajamista sujuvoittava liikennetieto, liikenneturvallisuutta parantavat ratkaisut, ajopäiväkirja sekä tiedot pysäköintimahdollisuuksista ja joukkoliikennepalveluista. Kehitettävä toimintatapa mahdollistaa uusien liikenteen sähköisten palveluiden kehittämisen ja kaupallistamisen kansainvälisiä markkinoita varten. Malli mahdollistaa uusien liikenteen palveluoperaattoreiden syntymisen ja niiden keskinäisen kilpailun. Toimintamallin myötä syntyvä monipalvelualusta mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen ja luo näille markkinat ja uudet jakelukanavat. Vaikutukset markkinan syntymiseen ovat moninaiset: Luo uuden kaupallisen alustan yhteistyössä toimialan kanssa Ostaa tietoa markkinan käynnistämisen tukemiseksi ja samalla kykenee testaamaan markkinamallin toimivuuden Määrittää lainsäädännön muutostarpeet ja edistää lainsäädännön muutostyötä omalla hallinnonalallaan Tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa julkisella rahalla hankitaan liikenne-, sääja kelitietoa sekä reaaliaikaista ajoneuvoista kerättävää liikennetietoa. Tähän täytyy hankkeessa luoda yhtenäinen määritelty toimintatapa. Jotta tämä toimintamalli voidaan saada aikaan viranomainen tarvitsee ajoneuvoista kerättävää liikennetietoa. Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista ja menettelytavoista, jotka liittyvät Tiedon ostamiseen Palveluntuottajalta. Saman Palveluntuottajan kanssa voidaan tehdä vain yksi koskeva sopimus. 4. Sopimuksen kohde Sopimus koskee ajoneuvoista kerättävän liikennetiedon (myöhemmin myös Tieto) ostamista Palveluntuottajalta tämän sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti Liikenteen sähköiset palvelut hankkeen kokeiluvaiheen ajan. Palvelut on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

5 5(12) Sopimuksen tarkoituksena on tilata laadukas ja ammattitaitoinen palvelu Palveluntuottajalta. Palveluntuottaja ymmärtää laadullisen toteutuksen merkityksen ja on velvollinen varaamaan riittävät resurssit palvelun toteuttamiseksi tämän sopimuksen mukaisesti. Sopimus ei tuota Palveluntuottajalle yksinoikeutta sopimuksessa määriteltyihin palveluihin. Tilaajat voivat tuottaa tässä sopimuksessa tarkoitettuja palveluja itse tai tilata niitä kolmannelta. Sopimus ei myöskään sisällä määräostovelvoitetta. Palvelu tuotetaan suomen kielellä. Sekä suullinen että kirjallinen kommunikaatio Tilaajien ja Palveluntuottajan välillä käydään suomen kielellä. Tilaajat ostavat Palveluntuottajalta ajoneuvoista kerättäviä liikennetietoja, jotka kuvataan tarkemmin liitteessä Ostettavan Tiedon käyttötarkoitus Tilaajat hankkivat tässä sopimuksessa tarkoitetut Tiedot Palveluntuottajalta viranomaisen suunnittelu- ja selvitys- sekä tutkimustehtäviä varten. Suunnittelu- ja selvitystehtävällä tarkoitetaan esimerkiksi lainsäädännön muutosten esiselvittelyä (sisältää mm. vaikuttavuusarviointia, liikenneturvallisuuden analyysityön selvittelyä ja liikenteen sujuvuustiedon käsittelyä). Palveluntuottajalta ostettavaan Tietoon yhdistetään Trafin toimesta ajoneuvoliikennerekisterin tietoja. 6. Määrittelyjä Tässä sopimuksessa tarkoitetaan Henkilötiedoilla henkilötietolain 523/ :n 1 momentin 1 kohdan mukaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi; Henkilötiedon käsittelyllä henkilötietolain 3 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä Rekisteritunnuksella henkilötietolain mukaista henkilötietoa, jos rekisteritunnuksen perusteella on tarkoitus hankkia tieto siitä, keneen tunnistettavaan henkilöön ajoneuvon rekisteritunnus liittyy eli kuka yksittäinen ihminen voidaan rekisteritunnuksen perusteella tunnistaa; Sopimuksella sopimuskokonaisuutta, jonka muodostaa tämä sopimusasiakirja kohdassa 20 mainittuine liitteineen; Suostumuksella henkilötietolain 3 :n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua suostumusta; Tiedolla luvussa 4 tarkoitettuja ajoneuvoista kerättäviä liikennetietoja. 7. Palveluntuottajan yleiset velvollisuudet Palveluntuottajan on huolehdittava Tilaajien eduista kaikessa Tietojen käsittelyyn liittyvissä seikoissa, suoritettava Palveluntuottajalle tässä Sopimuksessa asetetut vel-

6 6(12) vollisuudet hyvällä ammattitaidolla ja huolellisesti, parhaan kykynsä mukaan sekä hyvää liiketoimintatapaa ja voimassaolevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaen. Palveluntuottajan tulee erityisesti ottaa huomioon se, että sopimuksen kohteena ovat henkilötietolain mukaiset henkilötiedot, joiden käsittelyssä on tämän sopimuksen lisäksi noudatettava henkilötietolakia sekä muita tietosuojaa turvaavia säännöksiä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että se luovuttaa Trafille yksinomaan sellaista Tietoa, jonka keräämiseen Palveluntuottaja on ollut oikeutettu henkilön antaman, henkilötietolaissa tarkoitetun suostumuksen perusteella käyttämällä yhteisesti Liikenteen sähköiset palvelut hankkeessa hyväksytyn suostumusmenettelyn sisältöä siltä osin kun kyseessä on Suostumus viranomaisen tiedonkäsittelyyn. Suostumuksen pyytämisessä käytettävä tapa on Palveluntuottajan itsensä valittavissa. Jos Palveluntuottaja hankkii ajoneuvoista kerättäviä liikennetietoja yrityksiltä, Palveluntuottajan on tehtävä ko. yritysten kanssa sopimus, jossa edellytetään yritysten soveltavan asianmukaisesti yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) annettua lakia. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että edellä tarkoitetut henkilöiden antamat suostumukset sekä suostumusten peruutukset ovat tarvittaessa myös jälkikäteen selvitettävissä ja todennettavissa. Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että sen ja käyttäjän välisessä sopimuksessa on huomioitu käyttäjän velvollisuus informoida ajoneuvonsa muita käyttäjiä siitä, että kyseisestä ajoneuvosta kerätään suostumuksen perusteella henkilötietoja, jotka toimitetaan Tilaajille. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, ettei se kerää henkilöstä Tietoja enää sen jälkeen, kun aiemmin Palveluntuottajalle annettu sitoumus on peruutettu. Palveluntuottaja sitoutuu näin ollen siihen, ettei se luovuta Trafille henkilön aiemmin antaman suostumuksen peruuttamisen jälkeen kyseistä henkilöä koskevia Tietoja. Palveluntuottajalla on velvollisuus myötävaikuttaa sopimuksen toteutumiseen kaikkien sellaisten seikkojen osalta, jotka ovat sen vaikutuspiirissä. Tilaajilla on vastaava velvollisuus. Palveluntuottajan tulee huolehtia tietoturvan toteutumista omassa ja mahdollisten Alihankkijoidensa toiminnassa. Palveluntuottajan on velvollisuus ilmoittaa Tilaajille kaikista havaitsemistaan virheistä Tilaajille myymissään Tiedossa. Palveluntuottajan tulee noudattaa tämän sopimuksen mukaisessa toiminnassaan Liikenteen turvallisuusviraston antamia ohjeita. Palveluntuottajan on huolehdittava oman henkilöstönsä ohjeistamisesta tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa. Tilaajat eivät kelpuuta Palveluntuottajaksi tahoa, jonka ainoana toimintana olisi tässä sopimuksessa tarkoitetun Tiedon myyminen Tilaajille, vaan Palveluntuottajan tulee tarjota muitakin kuluttajille suunnattuja maksullisia liikenteen sähköisiä palveluja. Palveluntuottajan tulee mahdollistaa myös kolmansien osapuolten palveluiden tarjoaminen mahdollistamalla rajapinnan tietoihinsa. 8. Tietojen säilytys ja suojaus Sopijapuolet huolehtivat siitä, että sen hallussa olevia Tietoja säilytetään ja suojataan asianmukaisesti henkilötietolain ja muiden tietosuojaa turvaavien säännösten edellyttämällä tavalla. Tietoturvasta on sovittu tarkemmin liitteessä 1. Palveluntuottajan mahdollisten Alihankkijoiden tulee täyttää samat edellytykset.

7 7(12) 9. Tietojen luovutus ja toimitusaika Palveluntuottaja luovuttaa Trafille tässä sopimuksessa tarkoitetut Tiedot viikoittain koontitietona. Tieto luovutetaan konekielisessä muodossa, ellei toisin sovita. Tietojen luovutus on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Palveluntuottaja lähettää Trafille Tiedot salatulla FTP:llä määrämuotoisessa peräkkäistiedostossa (CSV). Aineisto toimitetaan Trafin aineistovälityspalvelun välityksellä. Tietojen aineistosiirto on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Tiedon tuottamisen palvelukuvaus on kuvattu tarkemmin liitteessä 4. Trafin ulkoinen integraatio on kuvattu liitteessä 1. Trafi huolehtii Palveluntuottajan ja Tieto Oy:n välisen Välityspalvelusopimuksen mahdollisista kustannuksista. 10. Tietojen edelleenluovuttaminen Trafi luovuttaa vastaanottamansa Tiedot edelleen anonymisoituina Liikennevirastolle. Lisäksi Tietoja saatetaan luovuttaa anonymisoituina myös Helsingin kaupungille ja julkisille tutkimuslaitoksille. 11. Alihankinta Palveluntuottajalla on oikeus käyttää sopimuksen mukaisten tehtävien toteuttamisessa alihankkijoita. Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Palveluntuottaja vastaa siitä, että alihankkija täyttää omalta osaltaan Palveluntuottajalle asetetut velvoitteet. 12. Palvelun aikataulu Palvelun suorittaminen aloitetaan sopimuksen tultua voimaan. Palvelun suorittaminen voi sisältää Palvelun testausvaiheen. Ajoneuvoista kerättyjä liikennetietoja otetaan vastaan vuoden 2015 loppuun asti. Sen jälkeen toimitetuista Tiedoista ei synny laskutettavaa aineistoa. 13. Palvelun tulosten vastaanotto ja hyväksyminen Palveluntuottaja pyrkii tuottamaan mahdolliset väli- ja muut raportit sekä muut työ tulokset ensisijaisesti sähköisessä muodossa ja mahdolliset paperille tulostetut aineistot paperille kaksipuolisesti tulostettuna. Tilaajat tarkastavat palvelun lopputuloksen eli Trafille toimitetun Tiedon kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Palveluntuottaja on luovuttanut sopimuksen mukaisesti erän Tietoa tilaajaan käyttöön. Tarkastus ei vähennä Palveluntuottajan vastuuta virheistä, jotka tulevat esille myöhemmin toimitetun Tiedon tarkastuksen aikana. Se ei myöskään estä Tilaajia vetoamasta palvelun lopputuloksessa olevaan virheeseen. Tilaajien on ilmoitettava Palveluntuottajalle palvelun välivaiheessa tai lopputuloksessa havaitsemastaan virheestä kohtuullisessa ajassa.

8 8(12) Palvelussa havaitut vähäiset virheet tai puutteet eivät ole este hyväksymiselle. Palveluntuottaja on kuitenkin veloituksetta velvollinen korjaamaan tällaisetkin virheet ja puutteet kustannuksitta ilman aiheetonta viivytystä. Jollei toisin ole sovittu, toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun palvelun lopputulos on hyväksytty edellä mainitulla tavalla ja Palveluntuottaja on täyttänyt kaikki sopimuksen mukaiset velvollisuutensa. Tieto katsotaan kuitenkin kohdan 12 mukaan vastaanotetuksi, kun se on hyväksytysti toimitettu Tilaajalle. 14. Veloitusperusteet ja maksuehdot Palvelun korvaus muodostuu Tilaajien Palveluntuottajalle maksamasta kokonaishinnasta. Koko sopimuskauden voimassa oleva kiinteä kokonaishinta on 5 euroa (alv 0%) kuukaudessa kustakin Suomen ajoneuvorekisteriin merkitystä henkilöautosta kerättyä liikennetietoa tuottavasta ajoneuvosta. Tilaajat maksavat kuitenkin tämän sopimuksen perusteella yksittäiselle Palveluntuottajalle koko sopimuskauden aikana yhteensä enintään euroa. Tilaaja maksaa Palveluntuottajalle hankkimastaan Tiedosta vain siltä osin kuin Tilaajille toimitettu aineisto sisältää kuluttaja-/yksityisautoilijoa (ml. työsuhdeautot) koskevaa Tietoa. Sopijapuolet voivat lisäksi sopia erikseen muista ostettavista Tiedoista. Muista ostettavista Tiedoista, niiden toimitusehdoista ja -muodoista sekä sopimusehdoista ja palvelumaksusta laaditaan tästä sopimuksesta erillinen sopimus Tilaajan ja Palveluntuottajan välillä. Tällaisia Tietoja voivat olla esim. ajantasainen tienpinnan liukkaustieto sekä liikenteen sujuvuus- ja häiriötieto. Nämä tiedot toimitetaan Liikenneviraston osoittamaan erilliseen rajapintaan ja näistä tehdään erillinen sopimus Liikenneviraston kanssa. Tilaajat ovat nykyisten rahoituspäätöstensä perusteella budjetoineet tiedon ostamiseen pilottivaiheessa yhteensä arviolta 1,5 miljoonaa euroa vuoden 2015 loppuun asti. Trafille toimitettavista Tiedoista voidaan maksaa niin kauan kuin budjetoitua rahaa on käytettävissä. Tilaajilla ei ole mitään määräostovelvoitetta miltään palveluntuottajalta. Kokonaishinnan lisäksi Palveluntuottajalle ei makseta mitään muita kuluja. Palvelun kokonaishinta sisältää kaikki kulut ja kustannukset, kuten palvelun yhteydessä käytettävän dokumentaation ja raportoinnin ja Palveluntuottajan kaikki muut kustannukset mukaan lukien välittömät, välilliset, pääoma-, kiinteistö- ja yleiskustannukset. Palvelun hinta sisältää myös ajoneuvoihin kiinnitettävistä laitteista Palveluntuottajalle mahdollisesti aiheutuvat kulut. Tilaajat eivät osallistu laitteiden hankintaan, niiden käytöstä tai mahdollisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuviin välillisiin tai välittömiin kustannuksiin. Hintaan lisätään arvonlisäverolain perusteella perittävä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Ennen markkinademonstraatiovaihetta tehdystä testauksesta ja sen aikana Trafille toimitetuista Tiedoista ei makseta Palveluntuottajalle. 15. Laskutus Palveluntuottaja laskuttaa Tilaajia kuukausittain raportoimansa luovutetun Tiedon perusteella. Toimitettavassa laskussa on oltava erittely laskutuksen perusteista eli siitä, montako laitetta ajoneuvoihin on ollut kiinnitettynä laskutuskuukauden aikana. Maksuaika on 30 päivää hyväksyttävän laskun saapumisesta. Laskussa tulee eritellä ALV:n osuus. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

9 9(12) Palveluntuottaja laskuttaa kunkin kuukauden maksun kahdessa yhtä suuressa erässä kummankin Tilaajan laskutustietojen mukaisesti. Lasku pyydetään toimittamaan sähköisesti alla olevien tietojen mukaisesti. n laskutustiedot: Trafin verkkolaskuosoite/ovt-tunnus OpusCapita Group Oy:n välittäjätunnus Trafin Y-tunnus: VAT-tunnus: FI Opus Capitan yhteystiedot: , Voitte käyttää myös valtion tarjoamaa toistaiseksi maksutonta verkkolaskupalvelua. Palvelu ja ohjeet sen käyttöön löytyvät Valtiokonttorin sivuilta: > Virastoille ja laitoksille > Taloushallintoa ja -johtamista tukevat palvelut > Valtion taloushallinnon prosessit > Menojen käsittely > Verkkolaskutus. Mikäli ette voi toimittaa verkkolaskuja, tulee paperimuotoiset lle osoitetut laskut lähettää alla olevaan laskutusosoitteeseen, jossa huolehditaan laskujen muuttamisesta sähköiseen muotoon. Tilaava toimiala (Johto ja hallinto/viestintä/strategia/sääntely ja kehittäminen/luvat ja hyväksynnät/valvonta/tietovarannot) PL LASKUT Laskuun tulee ilmoittaa viitteeksi sopimuksessa mainittu diaarinumero sekä Trafin yhteyshenkilön nimi ja kustannuspaikka <Kirjoita tähän>. Liikenneviraston laskutustiedot: Laskuun merkitään työn nimeksi Liikenteen sähköiset palvelut -hanke, tilausnumero: <Kirjoita tähän> ja viitetiedoksi <Kirjoita tähän>. Liikennevirasto käsittelee ja arkistoi ostolaskunsa sähköisesti, joten pyydämme Teitä lähettämään laskunne meille verkkolaskuina valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorina toimivan OpusCapita Group Oy:n kautta. Verkkolaskutusosoite: OVT-tunnus on OpusCapita Group Oy:n välittäjätunnus: OpusCapita Group Oy:n yhteystiedot: puh , Liikenneviraston Y-tunnus ja ALV-tunnus FI Laskun osoitekenttään: Liikennevirasto Liikenne ja tietotoimiala Tieto-osasto/Marjut Ahlstedt

10 10(12) PL HELSINKI 16. Omistus-, käyttö-, ja tekijänoikeudet Palveluntuottajan Tilaajalle tämän sopimuksen perusteella toimittaman Tiedon tekijän- ja immateriaalioikeudet kuuluvat Tilaajalle. Tilaajan tekijän- ja immateriaalioikeuden rajoittamatta Palveluntuottajalla on kuitenkin yhtäläiset tekijän- ja immateriaalioikeudet Tietoon siltä osin kuin Palveluntuottajalla on oikeus tässä sopimuksessa tarkoitettuja Tietoja toiminnassaan käsitellä. Tilaajat voivat luovuttaa vastaanottamaansa Tietoa edelleen 10 kohdassa tarkoitetuille toimijoille sekä taholle, jolle Tilaajan tehtävät siirtyvät. yhdistää ostamansa Tiedon omiin rekisteritietoihinsa. Tämän yhdistetyn Tiedon tekijän- ja immateriaalioikeudet ovat yksinomaan Tilaajalla. Tilaaja voi vapaasti luovuttaa kyseisen Tiedon anonymisoituna, avoimena datana kolmansille osapuolille sekä taholle, jolle Tilaajan tehtävät siirtyvät. 17. Salassapito, tietoturva ja tietosuoja Sen lisäksi mitä salassapidosta ja henkilötietojen käsittelystä on sovittu JYSE 2009 Palvelut ehtojen kohdassa 20, Tilaajilla on oikeus vaatia salassapitositoumuksen allekirjoittamista niiltä Palveluntuottajan käyttämiltä henkilöiltä, jotka palvelua toteuttavat. Tilaajat eivät saa käyttää Palveluntuottajan luovuttamia tietoja muuhun kuin tässä sopimuksessa mainittuun käyttötarkoitukseen. Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että he huolehtivat omalta osaltaan tiedonsiirrossa, käytössä ja tallennuksessa riittävästä tietoturvasta ja salauksesta, ottaen erityisesti huomioon sopimuksen kohteena olevan henkilötiedon luonteen ja henkilötietolain määräykset. Palveluntuottajan on huolehdittava siitä, että myös sen mahdolliset Alihankkijat täyttävät edellä kuvatut vaatimukset. Palveluntuottaja hyväksyy tämän sopimuksen osaksi Trafin Tietoturvaliitteen (liite 3). 18. Vahingonkorvaus Sopijapuolet eivät vastaa aiheuttamistaan välillisistä tai muista vaikeasti ennakoitavista vahingoista. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske tilanteita, joissa Sopijapuoli tai sen mahdollinen Alihankkija on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella eikä tilanteita, joissa vahinko on aiheutunut kohdan 12 (Salassapito ja tietoturva) mukaisten velvoitteiden rikkomisesta. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan sekä velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, joiden tämä osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia Sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää (ylivoimainen este). Sopijapuolen on välittömästi ilmoitettava toiselle Sopijapuolelle ylivoimaisesta esteestä sekä sen arvioidusta kestoajasta samaten kuin esteen päättymisestä. Mikäli Sopijapuolen tavoitteet sopimuksen suhteen oleellisesti ovat jääneet tai hyvin todennäköisesti jäisivät saavuttamatta ylivoimaisen esteen ajallisen keston johdosta, on Sopijapuolella oikeus purkaa sopimus. Kummallakaan Sopijapuolella ei tällöin ole oikeutta vahingonkorvaukseen.

11 11(12) 19. Sopimuksen liitteet ja soveltamisjärjestys Sopimus muodostuu tästä sopimuksesta ja sitä täydentävistä liitteistä. Mikäli sopimuksen ja sen liitteiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensin sopimusta ja sen jälkeen liitteitä siten, että ensin noudatetaan asiakirjaa, jonka järjestysnumeron on pienempi. Liitteet: 1. Tekniset vaatimukset ajoneuvoista kerättävän liikennetiedon toimittamiselle viranomaiselle Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeessa 2. Julkisten palvelujen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Palvelut 3. n tietoturvaliite 4. Palvelukuvaus 20. Sopimuksen muuttaminen Sopijapuolet voivat pätevästi tehdä muutoksia tähän sopimukseen ainoastaan yhteisellä kirjallisella, molemminpuolisesti asianmukaisesti allekirjoitetulla ja päivätyllä asiakirjalla, joka otetaan tämän sopimuksen liitteeksi. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta veloittaa Tilaajilta neuvotteluista tai muusta ajankäytöstä, jotka johtuvat tämän sopimuksen muutosehdotusten käsittelystä. 21. Sopimuksen purkaminen Jos Sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan (esimerkiksi kerännyt Tietoja edellä kohdissa 6 ja 7 tarkoitetun suostumusmenettelyn vastaisesti tai ei ole huomioinut omissa sopimuksissaan kohdan 7 velvoitetta huomioida yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) annettu laki) eikä toisen Sopijapuolen kirjallisesta kehotuksesta huolimatta ryhdy kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa noudattamaan sopimusta, toisella Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain kirjallisella ilmoituksella päättymään välittömästi. Jos Palveluntuottaja tulee kykenemättömäksi hoitamaan toimintaa, Tilaajilla on oikeus purkaa sopimus kirjallisella ilmoituksella päättymään välittömästi. 22. Sopimuskausi Tämä sopimus tulee voimaan kun kumpikin osapuoli on sen allekirjoittanut. Sopimus on voimassa toistaiseksi, päättyen kuitenkin ilman erillistä irtisanomista Tilaajat voivat irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua sitä koskevasta ilmoituksesta. Palveluntuottajan irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi (1) kummallekin Sopijapuolelle.

12 12(12) 23. Sovellettava laki ja oikeuspaikka Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta ja sen liitteitä koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi Helsingin käräjäoikeuteen. 24. Allekirjoitukset Helsingissä kuun päivänä 2014 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO X Oy Etunimi Sukunimi Nimike Etunimi Sukunimi Nimike Etunimi Sukunimi Nimike Etunimi Sukunimi Nimike LIIKENNEVIRASTO Etunimi Sukunimi Titteli Etunimi Sukunimi Titteli

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Palvelusopimus SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Hoitokatu 6 A, PL 23, 38200 Sastamala, www.servi.fi etunimi.sukunimi@servi.fi, Y-tunnus: 2414170-5 Sisällys 1. Sopijapuolet... 3 2. Määritelmät...

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Dnro Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS H064-11-1 1 (5) PUITESOPIMUS 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin hallintokeskus PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO H LUONNOS liite 2 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO H LUONNOS liite 2 HEL HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOPIMUS PALVELUTALON RUOKAPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Yhteystiedot: PL 6000 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

LUONNOS Sopimus 3D-kaupunkimallin datan toimittamisesta

LUONNOS Sopimus 3D-kaupunkimallin datan toimittamisesta SOPIMUSLUONNOS, liite 3 1/7 LUONNOS Sopimus 3D-kaupunkimallin datan toimittamisesta 1. Sopijapuolet Tilaaja Imatran kaupunki 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi Yhteystiedot

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE 2015 2018 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin taidemuseo PL 5400 00099 Helsingin kaupunki puh: 09-31087041 fax: 09-31087040 yhteyshenkilö: Pia Majava puh:

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1 SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p ,

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p , LIITE 3 SOPIMUSLUONNOS MARKKINOINTISTRATEGIATYÖN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt 1.1. Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikkö (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA

SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA 1. OSAPUOLET Palvelun tilaaja Kirkkonummen kunta / Perusturva Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto Kirkkonummen perusturva Ervastintie

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS LUONNOS 141117 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Osoite: PL 1, 00099 HELSINGIN

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä [. päivänä syyskuuta 2015] 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Parturi- ja kampaamopalvelut 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja)

Lisätiedot

Lounais-Suomen poliisilaitos TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(6)

Lounais-Suomen poliisilaitos TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(6) Lounais-Suomen poliisilaitos TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(6) SOPIMUSMALLI POL-2015-13991 SOPIMUS HENKILÖSTÖN TYÖKUNNON TESTAUSPALVELUISTA SOPIMUSKAUDELLA 2015-2019 1. SOPIJAPUOLET Asiakas Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Lappeenrannan kaupunki, Kasvatus- ja opetustoimi/ Varhaiskasvatus, jäljempänä kaupunki PL 214 53101 LAPPEENRANTA Palveluntuottaja

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen Sopimus H053-16 1 (8) SOPIMUSLUONNOS H053-16 Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus,

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA Oy Matkahuolto Ab (Matkahuolto) ja Kunta X (Kunta) ovat sopineet Matkahuollon peruskoululaisten matkakorttipalvelusta Kunnassa seuraavaa:

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) VALLILAN TYÖ- JA VALMENNUSKESKUKSEN ATERIAPALVELUT SEMPATIK OY:ltä 1 SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki (Tilaaja) Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000, 00099

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot