SopimusLUONNOS Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen markkinademonstraatiovaiheen aikana Palveluntuottajalta ostettavasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SopimusLUONNOS Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen markkinademonstraatiovaiheen aikana Palveluntuottajalta ostettavasta"

Transkriptio

1 Sopimusluonnos TRAFI/XXXX/ /2014 1(12) x.x.2014 SopimusLUONNOS Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen markkinademonstraatiovaiheen aikana Palveluntuottajalta ostettavasta tiedosta

2 2(12) Sisällysluettelo SOPIMUS Sopijapuolet Yhteyshenkilöt Sopimuksen tausta ja tavoitteet Sopimuksen kohde Ostettavan Tiedon käyttötarkoitus Määrittelyjä Palveluntuottajan yleiset velvollisuudet Tietojen säilytys ja suojaus Tietojen luovutus ja toimitusaika Tietojen edelleenluovuttaminen Alihankinta Palvelun aikataulu Palvelun tulosten vastaanotto ja hyväksyminen Veloitusperusteet ja maksuehdot Laskutus Omistus-, käyttö-, ja tekijänoikeudet Salassapito, tietoturva ja tietosuoja Vahingonkorvaus Sopimuksen liitteet ja soveltamisjärjestys Sopimuksen muuttaminen Sopimuksen purkaminen Sopimuskausi Sovellettava laki ja oikeuspaikka Allekirjoitukset... 12

3 3(12) SOPIMUS Liikenteen sähköiset palvelut hankkeen markkinademonstraatiovaiheen aikana Palveluntuottajalta ostettavista tiedoista 1. Sopijapuolet Trafi ( ) PL 320, Helsinki, ja Liikennevirasto ( ) PL 33, Helsinki Viitattaessa samanaikaisesti sekä Trafiin että Liikennevirastoon käytetään termiä Tilaajat Yrityksen nimi (y-tunnus) Osoite, Postinumero, Paikkakunta, jäljempänä Palveluntuottaja Viitattaessa kaikkiin osapuoliin samanaikaisesti käytetään termiä Sopijapuolet. 2. Yhteyshenkilöt Kumpikin Sopijapuoli nimeää yhden tai useamman yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista. Kumpikin Sopijapuoli ilmoittaa viipymättä kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle asioista, joilla on sopimuksen täyttämisen kannalta oleellista merkitystä. Yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on heti ilmoitettava kirjallisesti toisen Sopijapuolen yhteyshenkilölle. Tilaajien sopimusyhteyshenkilöt: Trafi: Erityisasiantuntija Anders Granfelt Yksikkö/Toimiala PL 320, Helsinki Puhelin: +358 (0) sähköposti: Palveluntuottajan sopimusyhteyshenkilö: Nimike Etunimi Sukunimi Osoite, Postinumero, Paikkakunta Puhelin: +358 sähköposti:

4 4(12) 3. Sopimuksen tausta ja tavoitteet Liikenteen sähköisten palveluiden (Liikennelabra) kokeiluhanke hankekokonaisuuden projektisuunnitelman mukaan Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala käynnisti yhdessä toimialan yritysten kanssa kokeilun liikenteen sähköisten palveluiden palvelumarkkinan aktivoimiseksi. Hankkeessa pilotoidaan viranomaisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tieliikenteen uusia sähköisiä palveluja ja uudentyyppisiä toimintamalleja. Kokeiluhanke koostuu kahdesta osasta: palvelukokeiluvaiheesta (määrittely), joka on avoin ja markkinademonstraatiovaiheesta, johon voi osallistua tällä sopimuksella. Markkinademonstraatiovaihe alkaa ja päättyy Vaiheen alkuun voi sisältyä testausvaihe. Hankkeessa kokeillaan uusia toimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja sekä viranomaisten ja yritysten yhteistyötä palvelujen kehittämisessä. Yksityisen ja julkisen sektorin palveluja tarjotaan samassa palvelukokonaisuudessa. Kokeiluhankkeen myötä syntyvä monipalvelualusta mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen ja luo näille markkinat ja uudet jakelukanavat. Hankkeen tavoitteena on edistää älyliikenteen palvelumarkkinan syntymistä, luoda uutta käyttäjälähtöisen palvelutarjonnan osaamista sekä selvittää käyttäjien tarpeita ja kokemuksia sekä palveluiden vaikuttavuutta. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi ajamista sujuvoittava liikennetieto, liikenneturvallisuutta parantavat ratkaisut, ajopäiväkirja sekä tiedot pysäköintimahdollisuuksista ja joukkoliikennepalveluista. Kehitettävä toimintatapa mahdollistaa uusien liikenteen sähköisten palveluiden kehittämisen ja kaupallistamisen kansainvälisiä markkinoita varten. Malli mahdollistaa uusien liikenteen palveluoperaattoreiden syntymisen ja niiden keskinäisen kilpailun. Toimintamallin myötä syntyvä monipalvelualusta mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen ja luo näille markkinat ja uudet jakelukanavat. Vaikutukset markkinan syntymiseen ovat moninaiset: Luo uuden kaupallisen alustan yhteistyössä toimialan kanssa Ostaa tietoa markkinan käynnistämisen tukemiseksi ja samalla kykenee testaamaan markkinamallin toimivuuden Määrittää lainsäädännön muutostarpeet ja edistää lainsäädännön muutostyötä omalla hallinnonalallaan Tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa julkisella rahalla hankitaan liikenne-, sääja kelitietoa sekä reaaliaikaista ajoneuvoista kerättävää liikennetietoa. Tähän täytyy hankkeessa luoda yhtenäinen määritelty toimintatapa. Jotta tämä toimintamalli voidaan saada aikaan viranomainen tarvitsee ajoneuvoista kerättävää liikennetietoa. Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista ja menettelytavoista, jotka liittyvät Tiedon ostamiseen Palveluntuottajalta. Saman Palveluntuottajan kanssa voidaan tehdä vain yksi koskeva sopimus. 4. Sopimuksen kohde Sopimus koskee ajoneuvoista kerättävän liikennetiedon (myöhemmin myös Tieto) ostamista Palveluntuottajalta tämän sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti Liikenteen sähköiset palvelut hankkeen kokeiluvaiheen ajan. Palvelut on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

5 5(12) Sopimuksen tarkoituksena on tilata laadukas ja ammattitaitoinen palvelu Palveluntuottajalta. Palveluntuottaja ymmärtää laadullisen toteutuksen merkityksen ja on velvollinen varaamaan riittävät resurssit palvelun toteuttamiseksi tämän sopimuksen mukaisesti. Sopimus ei tuota Palveluntuottajalle yksinoikeutta sopimuksessa määriteltyihin palveluihin. Tilaajat voivat tuottaa tässä sopimuksessa tarkoitettuja palveluja itse tai tilata niitä kolmannelta. Sopimus ei myöskään sisällä määräostovelvoitetta. Palvelu tuotetaan suomen kielellä. Sekä suullinen että kirjallinen kommunikaatio Tilaajien ja Palveluntuottajan välillä käydään suomen kielellä. Tilaajat ostavat Palveluntuottajalta ajoneuvoista kerättäviä liikennetietoja, jotka kuvataan tarkemmin liitteessä Ostettavan Tiedon käyttötarkoitus Tilaajat hankkivat tässä sopimuksessa tarkoitetut Tiedot Palveluntuottajalta viranomaisen suunnittelu- ja selvitys- sekä tutkimustehtäviä varten. Suunnittelu- ja selvitystehtävällä tarkoitetaan esimerkiksi lainsäädännön muutosten esiselvittelyä (sisältää mm. vaikuttavuusarviointia, liikenneturvallisuuden analyysityön selvittelyä ja liikenteen sujuvuustiedon käsittelyä). Palveluntuottajalta ostettavaan Tietoon yhdistetään Trafin toimesta ajoneuvoliikennerekisterin tietoja. 6. Määrittelyjä Tässä sopimuksessa tarkoitetaan Henkilötiedoilla henkilötietolain 523/ :n 1 momentin 1 kohdan mukaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi; Henkilötiedon käsittelyllä henkilötietolain 3 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä Rekisteritunnuksella henkilötietolain mukaista henkilötietoa, jos rekisteritunnuksen perusteella on tarkoitus hankkia tieto siitä, keneen tunnistettavaan henkilöön ajoneuvon rekisteritunnus liittyy eli kuka yksittäinen ihminen voidaan rekisteritunnuksen perusteella tunnistaa; Sopimuksella sopimuskokonaisuutta, jonka muodostaa tämä sopimusasiakirja kohdassa 20 mainittuine liitteineen; Suostumuksella henkilötietolain 3 :n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua suostumusta; Tiedolla luvussa 4 tarkoitettuja ajoneuvoista kerättäviä liikennetietoja. 7. Palveluntuottajan yleiset velvollisuudet Palveluntuottajan on huolehdittava Tilaajien eduista kaikessa Tietojen käsittelyyn liittyvissä seikoissa, suoritettava Palveluntuottajalle tässä Sopimuksessa asetetut vel-

6 6(12) vollisuudet hyvällä ammattitaidolla ja huolellisesti, parhaan kykynsä mukaan sekä hyvää liiketoimintatapaa ja voimassaolevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaen. Palveluntuottajan tulee erityisesti ottaa huomioon se, että sopimuksen kohteena ovat henkilötietolain mukaiset henkilötiedot, joiden käsittelyssä on tämän sopimuksen lisäksi noudatettava henkilötietolakia sekä muita tietosuojaa turvaavia säännöksiä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että se luovuttaa Trafille yksinomaan sellaista Tietoa, jonka keräämiseen Palveluntuottaja on ollut oikeutettu henkilön antaman, henkilötietolaissa tarkoitetun suostumuksen perusteella käyttämällä yhteisesti Liikenteen sähköiset palvelut hankkeessa hyväksytyn suostumusmenettelyn sisältöä siltä osin kun kyseessä on Suostumus viranomaisen tiedonkäsittelyyn. Suostumuksen pyytämisessä käytettävä tapa on Palveluntuottajan itsensä valittavissa. Jos Palveluntuottaja hankkii ajoneuvoista kerättäviä liikennetietoja yrityksiltä, Palveluntuottajan on tehtävä ko. yritysten kanssa sopimus, jossa edellytetään yritysten soveltavan asianmukaisesti yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) annettua lakia. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että edellä tarkoitetut henkilöiden antamat suostumukset sekä suostumusten peruutukset ovat tarvittaessa myös jälkikäteen selvitettävissä ja todennettavissa. Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että sen ja käyttäjän välisessä sopimuksessa on huomioitu käyttäjän velvollisuus informoida ajoneuvonsa muita käyttäjiä siitä, että kyseisestä ajoneuvosta kerätään suostumuksen perusteella henkilötietoja, jotka toimitetaan Tilaajille. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, ettei se kerää henkilöstä Tietoja enää sen jälkeen, kun aiemmin Palveluntuottajalle annettu sitoumus on peruutettu. Palveluntuottaja sitoutuu näin ollen siihen, ettei se luovuta Trafille henkilön aiemmin antaman suostumuksen peruuttamisen jälkeen kyseistä henkilöä koskevia Tietoja. Palveluntuottajalla on velvollisuus myötävaikuttaa sopimuksen toteutumiseen kaikkien sellaisten seikkojen osalta, jotka ovat sen vaikutuspiirissä. Tilaajilla on vastaava velvollisuus. Palveluntuottajan tulee huolehtia tietoturvan toteutumista omassa ja mahdollisten Alihankkijoidensa toiminnassa. Palveluntuottajan on velvollisuus ilmoittaa Tilaajille kaikista havaitsemistaan virheistä Tilaajille myymissään Tiedossa. Palveluntuottajan tulee noudattaa tämän sopimuksen mukaisessa toiminnassaan Liikenteen turvallisuusviraston antamia ohjeita. Palveluntuottajan on huolehdittava oman henkilöstönsä ohjeistamisesta tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa. Tilaajat eivät kelpuuta Palveluntuottajaksi tahoa, jonka ainoana toimintana olisi tässä sopimuksessa tarkoitetun Tiedon myyminen Tilaajille, vaan Palveluntuottajan tulee tarjota muitakin kuluttajille suunnattuja maksullisia liikenteen sähköisiä palveluja. Palveluntuottajan tulee mahdollistaa myös kolmansien osapuolten palveluiden tarjoaminen mahdollistamalla rajapinnan tietoihinsa. 8. Tietojen säilytys ja suojaus Sopijapuolet huolehtivat siitä, että sen hallussa olevia Tietoja säilytetään ja suojataan asianmukaisesti henkilötietolain ja muiden tietosuojaa turvaavien säännösten edellyttämällä tavalla. Tietoturvasta on sovittu tarkemmin liitteessä 1. Palveluntuottajan mahdollisten Alihankkijoiden tulee täyttää samat edellytykset.

7 7(12) 9. Tietojen luovutus ja toimitusaika Palveluntuottaja luovuttaa Trafille tässä sopimuksessa tarkoitetut Tiedot viikoittain koontitietona. Tieto luovutetaan konekielisessä muodossa, ellei toisin sovita. Tietojen luovutus on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Palveluntuottaja lähettää Trafille Tiedot salatulla FTP:llä määrämuotoisessa peräkkäistiedostossa (CSV). Aineisto toimitetaan Trafin aineistovälityspalvelun välityksellä. Tietojen aineistosiirto on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Tiedon tuottamisen palvelukuvaus on kuvattu tarkemmin liitteessä 4. Trafin ulkoinen integraatio on kuvattu liitteessä 1. Trafi huolehtii Palveluntuottajan ja Tieto Oy:n välisen Välityspalvelusopimuksen mahdollisista kustannuksista. 10. Tietojen edelleenluovuttaminen Trafi luovuttaa vastaanottamansa Tiedot edelleen anonymisoituina Liikennevirastolle. Lisäksi Tietoja saatetaan luovuttaa anonymisoituina myös Helsingin kaupungille ja julkisille tutkimuslaitoksille. 11. Alihankinta Palveluntuottajalla on oikeus käyttää sopimuksen mukaisten tehtävien toteuttamisessa alihankkijoita. Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Palveluntuottaja vastaa siitä, että alihankkija täyttää omalta osaltaan Palveluntuottajalle asetetut velvoitteet. 12. Palvelun aikataulu Palvelun suorittaminen aloitetaan sopimuksen tultua voimaan. Palvelun suorittaminen voi sisältää Palvelun testausvaiheen. Ajoneuvoista kerättyjä liikennetietoja otetaan vastaan vuoden 2015 loppuun asti. Sen jälkeen toimitetuista Tiedoista ei synny laskutettavaa aineistoa. 13. Palvelun tulosten vastaanotto ja hyväksyminen Palveluntuottaja pyrkii tuottamaan mahdolliset väli- ja muut raportit sekä muut työ tulokset ensisijaisesti sähköisessä muodossa ja mahdolliset paperille tulostetut aineistot paperille kaksipuolisesti tulostettuna. Tilaajat tarkastavat palvelun lopputuloksen eli Trafille toimitetun Tiedon kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Palveluntuottaja on luovuttanut sopimuksen mukaisesti erän Tietoa tilaajaan käyttöön. Tarkastus ei vähennä Palveluntuottajan vastuuta virheistä, jotka tulevat esille myöhemmin toimitetun Tiedon tarkastuksen aikana. Se ei myöskään estä Tilaajia vetoamasta palvelun lopputuloksessa olevaan virheeseen. Tilaajien on ilmoitettava Palveluntuottajalle palvelun välivaiheessa tai lopputuloksessa havaitsemastaan virheestä kohtuullisessa ajassa.

8 8(12) Palvelussa havaitut vähäiset virheet tai puutteet eivät ole este hyväksymiselle. Palveluntuottaja on kuitenkin veloituksetta velvollinen korjaamaan tällaisetkin virheet ja puutteet kustannuksitta ilman aiheetonta viivytystä. Jollei toisin ole sovittu, toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun palvelun lopputulos on hyväksytty edellä mainitulla tavalla ja Palveluntuottaja on täyttänyt kaikki sopimuksen mukaiset velvollisuutensa. Tieto katsotaan kuitenkin kohdan 12 mukaan vastaanotetuksi, kun se on hyväksytysti toimitettu Tilaajalle. 14. Veloitusperusteet ja maksuehdot Palvelun korvaus muodostuu Tilaajien Palveluntuottajalle maksamasta kokonaishinnasta. Koko sopimuskauden voimassa oleva kiinteä kokonaishinta on 5 euroa (alv 0%) kuukaudessa kustakin Suomen ajoneuvorekisteriin merkitystä henkilöautosta kerättyä liikennetietoa tuottavasta ajoneuvosta. Tilaajat maksavat kuitenkin tämän sopimuksen perusteella yksittäiselle Palveluntuottajalle koko sopimuskauden aikana yhteensä enintään euroa. Tilaaja maksaa Palveluntuottajalle hankkimastaan Tiedosta vain siltä osin kuin Tilaajille toimitettu aineisto sisältää kuluttaja-/yksityisautoilijoa (ml. työsuhdeautot) koskevaa Tietoa. Sopijapuolet voivat lisäksi sopia erikseen muista ostettavista Tiedoista. Muista ostettavista Tiedoista, niiden toimitusehdoista ja -muodoista sekä sopimusehdoista ja palvelumaksusta laaditaan tästä sopimuksesta erillinen sopimus Tilaajan ja Palveluntuottajan välillä. Tällaisia Tietoja voivat olla esim. ajantasainen tienpinnan liukkaustieto sekä liikenteen sujuvuus- ja häiriötieto. Nämä tiedot toimitetaan Liikenneviraston osoittamaan erilliseen rajapintaan ja näistä tehdään erillinen sopimus Liikenneviraston kanssa. Tilaajat ovat nykyisten rahoituspäätöstensä perusteella budjetoineet tiedon ostamiseen pilottivaiheessa yhteensä arviolta 1,5 miljoonaa euroa vuoden 2015 loppuun asti. Trafille toimitettavista Tiedoista voidaan maksaa niin kauan kuin budjetoitua rahaa on käytettävissä. Tilaajilla ei ole mitään määräostovelvoitetta miltään palveluntuottajalta. Kokonaishinnan lisäksi Palveluntuottajalle ei makseta mitään muita kuluja. Palvelun kokonaishinta sisältää kaikki kulut ja kustannukset, kuten palvelun yhteydessä käytettävän dokumentaation ja raportoinnin ja Palveluntuottajan kaikki muut kustannukset mukaan lukien välittömät, välilliset, pääoma-, kiinteistö- ja yleiskustannukset. Palvelun hinta sisältää myös ajoneuvoihin kiinnitettävistä laitteista Palveluntuottajalle mahdollisesti aiheutuvat kulut. Tilaajat eivät osallistu laitteiden hankintaan, niiden käytöstä tai mahdollisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuviin välillisiin tai välittömiin kustannuksiin. Hintaan lisätään arvonlisäverolain perusteella perittävä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Ennen markkinademonstraatiovaihetta tehdystä testauksesta ja sen aikana Trafille toimitetuista Tiedoista ei makseta Palveluntuottajalle. 15. Laskutus Palveluntuottaja laskuttaa Tilaajia kuukausittain raportoimansa luovutetun Tiedon perusteella. Toimitettavassa laskussa on oltava erittely laskutuksen perusteista eli siitä, montako laitetta ajoneuvoihin on ollut kiinnitettynä laskutuskuukauden aikana. Maksuaika on 30 päivää hyväksyttävän laskun saapumisesta. Laskussa tulee eritellä ALV:n osuus. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

9 9(12) Palveluntuottaja laskuttaa kunkin kuukauden maksun kahdessa yhtä suuressa erässä kummankin Tilaajan laskutustietojen mukaisesti. Lasku pyydetään toimittamaan sähköisesti alla olevien tietojen mukaisesti. n laskutustiedot: Trafin verkkolaskuosoite/ovt-tunnus OpusCapita Group Oy:n välittäjätunnus Trafin Y-tunnus: VAT-tunnus: FI Opus Capitan yhteystiedot: , Voitte käyttää myös valtion tarjoamaa toistaiseksi maksutonta verkkolaskupalvelua. Palvelu ja ohjeet sen käyttöön löytyvät Valtiokonttorin sivuilta: > Virastoille ja laitoksille > Taloushallintoa ja -johtamista tukevat palvelut > Valtion taloushallinnon prosessit > Menojen käsittely > Verkkolaskutus. Mikäli ette voi toimittaa verkkolaskuja, tulee paperimuotoiset lle osoitetut laskut lähettää alla olevaan laskutusosoitteeseen, jossa huolehditaan laskujen muuttamisesta sähköiseen muotoon. Tilaava toimiala (Johto ja hallinto/viestintä/strategia/sääntely ja kehittäminen/luvat ja hyväksynnät/valvonta/tietovarannot) PL LASKUT Laskuun tulee ilmoittaa viitteeksi sopimuksessa mainittu diaarinumero sekä Trafin yhteyshenkilön nimi ja kustannuspaikka <Kirjoita tähän>. Liikenneviraston laskutustiedot: Laskuun merkitään työn nimeksi Liikenteen sähköiset palvelut -hanke, tilausnumero: <Kirjoita tähän> ja viitetiedoksi <Kirjoita tähän>. Liikennevirasto käsittelee ja arkistoi ostolaskunsa sähköisesti, joten pyydämme Teitä lähettämään laskunne meille verkkolaskuina valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorina toimivan OpusCapita Group Oy:n kautta. Verkkolaskutusosoite: OVT-tunnus on OpusCapita Group Oy:n välittäjätunnus: OpusCapita Group Oy:n yhteystiedot: puh , Liikenneviraston Y-tunnus ja ALV-tunnus FI Laskun osoitekenttään: Liikennevirasto Liikenne ja tietotoimiala Tieto-osasto/Marjut Ahlstedt

10 10(12) PL HELSINKI 16. Omistus-, käyttö-, ja tekijänoikeudet Palveluntuottajan Tilaajalle tämän sopimuksen perusteella toimittaman Tiedon tekijän- ja immateriaalioikeudet kuuluvat Tilaajalle. Tilaajan tekijän- ja immateriaalioikeuden rajoittamatta Palveluntuottajalla on kuitenkin yhtäläiset tekijän- ja immateriaalioikeudet Tietoon siltä osin kuin Palveluntuottajalla on oikeus tässä sopimuksessa tarkoitettuja Tietoja toiminnassaan käsitellä. Tilaajat voivat luovuttaa vastaanottamaansa Tietoa edelleen 10 kohdassa tarkoitetuille toimijoille sekä taholle, jolle Tilaajan tehtävät siirtyvät. yhdistää ostamansa Tiedon omiin rekisteritietoihinsa. Tämän yhdistetyn Tiedon tekijän- ja immateriaalioikeudet ovat yksinomaan Tilaajalla. Tilaaja voi vapaasti luovuttaa kyseisen Tiedon anonymisoituna, avoimena datana kolmansille osapuolille sekä taholle, jolle Tilaajan tehtävät siirtyvät. 17. Salassapito, tietoturva ja tietosuoja Sen lisäksi mitä salassapidosta ja henkilötietojen käsittelystä on sovittu JYSE 2009 Palvelut ehtojen kohdassa 20, Tilaajilla on oikeus vaatia salassapitositoumuksen allekirjoittamista niiltä Palveluntuottajan käyttämiltä henkilöiltä, jotka palvelua toteuttavat. Tilaajat eivät saa käyttää Palveluntuottajan luovuttamia tietoja muuhun kuin tässä sopimuksessa mainittuun käyttötarkoitukseen. Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että he huolehtivat omalta osaltaan tiedonsiirrossa, käytössä ja tallennuksessa riittävästä tietoturvasta ja salauksesta, ottaen erityisesti huomioon sopimuksen kohteena olevan henkilötiedon luonteen ja henkilötietolain määräykset. Palveluntuottajan on huolehdittava siitä, että myös sen mahdolliset Alihankkijat täyttävät edellä kuvatut vaatimukset. Palveluntuottaja hyväksyy tämän sopimuksen osaksi Trafin Tietoturvaliitteen (liite 3). 18. Vahingonkorvaus Sopijapuolet eivät vastaa aiheuttamistaan välillisistä tai muista vaikeasti ennakoitavista vahingoista. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske tilanteita, joissa Sopijapuoli tai sen mahdollinen Alihankkija on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella eikä tilanteita, joissa vahinko on aiheutunut kohdan 12 (Salassapito ja tietoturva) mukaisten velvoitteiden rikkomisesta. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan sekä velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, joiden tämä osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia Sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää (ylivoimainen este). Sopijapuolen on välittömästi ilmoitettava toiselle Sopijapuolelle ylivoimaisesta esteestä sekä sen arvioidusta kestoajasta samaten kuin esteen päättymisestä. Mikäli Sopijapuolen tavoitteet sopimuksen suhteen oleellisesti ovat jääneet tai hyvin todennäköisesti jäisivät saavuttamatta ylivoimaisen esteen ajallisen keston johdosta, on Sopijapuolella oikeus purkaa sopimus. Kummallakaan Sopijapuolella ei tällöin ole oikeutta vahingonkorvaukseen.

11 11(12) 19. Sopimuksen liitteet ja soveltamisjärjestys Sopimus muodostuu tästä sopimuksesta ja sitä täydentävistä liitteistä. Mikäli sopimuksen ja sen liitteiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensin sopimusta ja sen jälkeen liitteitä siten, että ensin noudatetaan asiakirjaa, jonka järjestysnumeron on pienempi. Liitteet: 1. Tekniset vaatimukset ajoneuvoista kerättävän liikennetiedon toimittamiselle viranomaiselle Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeessa 2. Julkisten palvelujen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Palvelut 3. n tietoturvaliite 4. Palvelukuvaus 20. Sopimuksen muuttaminen Sopijapuolet voivat pätevästi tehdä muutoksia tähän sopimukseen ainoastaan yhteisellä kirjallisella, molemminpuolisesti asianmukaisesti allekirjoitetulla ja päivätyllä asiakirjalla, joka otetaan tämän sopimuksen liitteeksi. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta veloittaa Tilaajilta neuvotteluista tai muusta ajankäytöstä, jotka johtuvat tämän sopimuksen muutosehdotusten käsittelystä. 21. Sopimuksen purkaminen Jos Sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan (esimerkiksi kerännyt Tietoja edellä kohdissa 6 ja 7 tarkoitetun suostumusmenettelyn vastaisesti tai ei ole huomioinut omissa sopimuksissaan kohdan 7 velvoitetta huomioida yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) annettu laki) eikä toisen Sopijapuolen kirjallisesta kehotuksesta huolimatta ryhdy kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa noudattamaan sopimusta, toisella Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain kirjallisella ilmoituksella päättymään välittömästi. Jos Palveluntuottaja tulee kykenemättömäksi hoitamaan toimintaa, Tilaajilla on oikeus purkaa sopimus kirjallisella ilmoituksella päättymään välittömästi. 22. Sopimuskausi Tämä sopimus tulee voimaan kun kumpikin osapuoli on sen allekirjoittanut. Sopimus on voimassa toistaiseksi, päättyen kuitenkin ilman erillistä irtisanomista Tilaajat voivat irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua sitä koskevasta ilmoituksesta. Palveluntuottajan irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi (1) kummallekin Sopijapuolelle.

12 12(12) 23. Sovellettava laki ja oikeuspaikka Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta ja sen liitteitä koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi Helsingin käräjäoikeuteen. 24. Allekirjoitukset Helsingissä kuun päivänä 2014 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO X Oy Etunimi Sukunimi Nimike Etunimi Sukunimi Nimike Etunimi Sukunimi Nimike Etunimi Sukunimi Nimike LIIKENNEVIRASTO Etunimi Sukunimi Titteli Etunimi Sukunimi Titteli

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus 18.8.2014 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Määritelmät... 3 3 Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 6 4 Sopimuksen kohde... 6 5 Toimittajan velvollisuudet...

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS SOPIMUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT 1. OSAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottajat: Laukaan kunta xxxx Yksikkö Perusturvalautakunta xxxx Vanhusten palvelut

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot