PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Aika klo 18:00 18:48 Paikka Kunnanviraston valtuustosali Läsnä Auhtola Tuija jäsen Hjelmeroos Haapasalo Heli jäsen Hollanti Jyrki jäsen Jämsén Reijo jäsen Jämsén Teppo jäsen Jämsén Tomi jäsen Kahilainen Seppo jäsen Kananen Erkki jäsen Kananen Markku jäsen Kiljala Eija jäsen Kolehmainen Heikki jäsen Kokkonen Tuula kunnanvaltuuston I varapuheenj Lahtinen Juuso jäsen Marttinen Heli jäsen Mielityinen Lauri kunnanvaltuuston II varapuheen Närhi Sirpa jäsen Pietiläinen Ismo jäsen Pärnänen Raimo jäsen Saastamoinen Ari jäsen Saastamoinen Tapio jäsen Sutinen Pekka kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tiainen Irja jäsen Tiainen Marko jäsen Toikkanen Jorma jäsen Ylälehto Jani jäsen Kärkkäinen Pekka varajäsen Kivisen Paulan tilalla Nenye Niko varajäsen Parkkosen Karin tilalla Poissa Kivinen Paula jäsen Parkkonen Kari jäsen Muut Kinnunen Ari kunnanjohtaja Jouppi Mauri kunnansihteeri Ruotsalainen Mirja khall:n jäsen Holster Ritva siv.toimen taj. Laurila Marja perusturvan taj. Savolainen Tapani teknisen taj. Laine Rissanen Kati vapaa ajan koordinaattori Asiat 8 17 Allekirjoitukset

2 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Pekka Sutinen Puheenjohtaja Mauri Jouppi Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pihtiputaalla 1. huhtikuuta 2015 Irja Tiainen Marko Tiainen Pöytäkirjan nähtävilläolo Pihtiputaalla 2. huhtikuuta 2015 Pöytäkirjanpitäjä Mauri Jouppi

3 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 9 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 10 Keski Suomen turvallisuussuunnitelma Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sammakkokangas Oy:n investointilainalle 12 Hallinto oikeuden päätös kaukolämpöverkoston rakentamiseen myönnetyn avustuksen takaisinperinnästä 13 Vuonna 2014 tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 14 Vuonna 2014 tehdyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet Niemenharjun matkailuhanke Muut esille tulevat asiat Niemenharjun matkailuhanke / pöytäkirjamerkinnän korjaus 38

4 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto Kokous on päätösvaltainen, kun jäsenistä vähintään 18 on paikalla. Kokouskutsu on lähetetty Kunnanvaltuuston päätöksen mukaan ko kouskutsu on postitettava vähintään 4 päivää ennen ko kousta. Ehdotus: Päätös: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana keskiviikkona klo ( ) ja pidetään yleisesti nähtävänä saman viikon torstaina. Valtuusto on päättänyt siirtyä aakkosjärjestyksen mukaiseen pöytäkirjantarkastukseen. Tarkastusvuo rossa ovat Irja Tiainen ja Marko Tiainen. Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Tiainen ja Marko Tiainen.

6 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Keski-Suomen turvallisuussuunnitelma /000/2015 Kunnanhallitus Turvallinen Keski Suomi Maakunnan turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnittelun tavoitteet Keski Suomen maakunnan seudullisen ja paikallisen turvallisuustyön tavoit tee na on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niis tä aiheutuvia vahinkoja ja kustannuksia sekä ylläpitää turvallisuutta ja tur val li suu den tunnetta. Yhtenä tärkeänä keinona tavoitteen saavuttamiseksi on maakunnallinen turvallisuussuunnittelu, jota toteutetaan eri vi ran omaisten ja toimijoiden välisenä laajana yhteistyönä. Maakunta on jaettu seit semään seutukuntaan, joihin jokaiseen on perustettu työryhmät. Lisäksi maakun nas sa toi mii ohjausryhmä, jossa on turvallisuuden toimijoita eri aloilta ja seu tu kun nis ta. Keski Suomen turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä sekä seu dul li set työryhmät ovat laatineet ehdotukset seudullisen ja paikallisen tur val li suus suun nit te lun edelleen kehittämiseksi turvallisuushaasteiden ja edel lis kau den toimenpiteiden pohjalta. Näiden konkreettisten toi men pi teiden avulla pyritään aktivoimaan turvallisuustyö toimimaan paikallisella tasol la. Edellä mainittuihin teemoihin liittyen on valittu mittarit, joiden avulla seu ra taan Keski Suomen turvallisuustilanteen kehittymistä ja näin ollen suun ni tel mas sa esitettyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Turvallisuustilanne Keski Suomessa Turvallisuus koskettaa jokaista. Tunne turvallisuudesta on omakohtainen, sub jek tii vi nen näkemys, jonka ihminen muodostaa henkilökohtaisten olosuh tei den sa, kokemustensa ja havaintojensa perusteella. Turvallisuuden tun tee seen vaikuttavat esimerkiksi erilaiset kokemukset tai uhkakuvat rikos ten, tapaturmien tai onnettomuuksien uhriksi joutumisesta. Eri vi ranomais ten tai yhteisöjen mahdollisuudet puuttua näihin tekijöihin ennalta estä väs ti vaikuttavat ihmisen käsityksiin. Katuturvallisuusindeksi lasketaan väkivaltarikosten, lii ken ne juo pu mus rikos ten ja vahingontekojen määrän perusteella. Näiden rikosten lukumäärää painotetaan niiden törkeysasteen mu kaan ja suhteutetaan sitten asukaslukuun. Keski Suomen maakunnan turvallisuus on ka tu tur val li suusin dek sin mukaan kehittynyt myönteiseen suuntaan vuosien aika na. Paloturvallisuuden näkökulmasta tulipaloihin liittyvä tehtävämäärä on py sy nyt samalla tasolla useamman vuoden seurantajakson aikana. Ver rattaes sa Suomen paloturvallisuutta muihin maihin, nousee erityisesti esille hen ki lö tur val li suus, mihin on syytä kiinnittää huomiota turvallisuustyötä teh täes sä. Alkoholinkäyttö on yhteydessä useisiin muihin haittoihin ja ongel miin. Alkoholi on suurin yksittäinen tekijä väkivallan ja on net to muuksien taustalla. Alkoholi on mukana noin neljänneksessä kuolemaan johtaneis ta tielii ken ne on net to muuk sis ta ja noin 10 prosentissa kaikista tie lii

7 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ken ne on net to muuk sis ta. Alkoholi liittyy myös muihin onnettomuuksiin ja ta pa tur miin. Keski Suomessa tapahtuu eniten koti ja vapaa ajan tapaturmia. Ko ti ta patur mia tapahtui vuonna 2012 n kappaletta ja vapaa ajan tapaturmia noin 1500 kappaletta. Näitä tapaturmia on yhteenlaskettuna enemmän kuin mui ta tapaturmia määriä yhteensä (liikenne, urheilu ja liikuntatapaturmat, työ ta pa tur mat, tapaturmat kouluissa, päiväkodeissa ja sairaaloissa). Keski Suomessa kolaroidaan hieman harvemmin kuin muualla Suomessa. Vuon na 2012 vakuutusyhtiöt korvasivat Keski Suomessa 4939 lii ken ne vahin koa (17,9 vahinkoa/1000 asukasta), kun koko maassa korvattiin va hin koa (19,5 vahinkoa/1000 asukasta). Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaan tu nei den lukumäärät ovat hieman valtakunnan tasoa korkeampia Eniten lii ken ne kuo le mia ja loukkaantumisia tapahtuu henkilöautojen kuljettajille ja mat kus ta jil le. Turvallisuussuunnitelman päivitystyön yhteydessä yhdeksi keskeiseksi turvat to muut ta lisääväksi tekijäksi nousi useilla alueilla palveluiden hei ken tymi nen tai siirtyminen kauemmaksi omasta asuinpaikasta. Järjestöjen ja vapaa eh tois ten tekemää työtä yksinäisyyden vähentämiseksi pidetään yleisesti ot taen tärkeänä, mutta samaan aikaan sitoutumisen määrä tällaiseen toi mintaan laskee. Muita turvallisuuden tunnetta vähentäviä keskeisiä teemoja kun nis sa olivat päihteiden käyttö ja sen seurannaisvaikutukset, rikollisuus se kä liikenteeseen liittyvät turvallisuus epäkohdat, kuten ylinopeudet. Keski Suomen turvallisuustoimenpiteet Keski Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelman pääpaino on seitsemän eri seudun turvallisuustoimenpiteissä. Painopisteen ollessa seu tu kun nal lises sa turvallisuustyössä pyritään tilanteeseen, jossa toimenpiteet koh dis tuvat mahdollisimman paljon käytännön toimintaan ja suunnitelmassa mää ritel ty jen tavoitteiden toteutumiseen. Jokaisella seudulla on valittu omat turvallisuuden painopistealueet. Pai nopis te aluei ta on valittu seutukunnittain 2 5 kappaletta. Painopistealueet on va lit tu aiemman suunnitelmakaudella ( ) tehdyn turvallisuustyön poh jal ta ja niitä on tarkennettu uudelle kaudelle. Myös uusia painopisteitä on nostettu täydentämään turvallisuustyötä seutukunnista esille tulleiden tur val li suus haas tei den pohjalta. Erilaisia painopistealueita koko maakunnan alu eel la on 17 erilaista. Keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi maakunnassa nousivat lii ken ne tur val lisuu den parantaminen, lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät asiat sekä päih de hait to jen vähentäminen. Nämä kolme teemaa nousivat useimmissa seu tu kun nis sa esille joko painopistealueen valintana tai niihin liittyvät toimen pi teet sisällytettiin toiseen painopisteeseen. Toimenpiteiden arviointi ja seuranta Keski Suomen maakunnan tasolla turvallisuussuunnitelman valmistumista ja toteutumista seuraa turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä. Ohjausryhmä kokoontuu puo li vuo sittain ja tarkastelee seutukunnittain turvallisuustoimenpiteiden toteutumista alueil la. Toimenpidetaulukoihin on seurantaa varten kirjattu mittareita, joi

8 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto den avulla toimenpiteiden toteutumista voidaan seurata ja tarvittaessa ra portoi da seutukuntatasolla. Maakunnallisella tasolla turvallisuustyön valittiin kah dek san erilaista seurantamittaria, joiden kehittymistä seurataan vuo sittain ohjausryhmän kokouksissa vuoden Oheismateriaali: Turvallinen Keski Suomi; Keski Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma Ehdotus Päätös Kunnanjohtaja: 1. Kunnanhallitus merkitsee turvallisuussuunitelman tiedoksi. 2. Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto merkitsee turvallisuussuunnitelman tiedoksi. 1. Merkittiin tiedoksi 2. Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto / valmistelua seuraavaan valtuustoon Kunnanvaltuusto Oheismateriaali: Turvallinen Keski Suomi; Keski Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma Ehdotus Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto merkitsee turvallisuussuunnitelman tiedoksi. Päätös Muutoksenhaku Merkittiin tiedoksi. Muutoksenhakukielto (täytäntöönpanoa) Toimenpiteet

9 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sammakkokangas Oy:n investointilainalle 138/221/2015 Kunnanhallitus Sammakkokangas Oy hakee investointilainaa pääomaosuuden suorittamiseksi Riikinvoima Oy:n polttolaitosinvestointiin. Jätteenpolttolaitoksen rakentaminen on käynnistynyt syksyllä 2014 ja se valmistuu 2016 vuoden loppuun mennessä. Koekäyttö on tarkoitus aloittaa jo kesällä Sammakkokangas Oy on hankkeeseen mukaan lähtemisellä hakenut pitkän ajan ratkaisua jätteen käsittelyyn. Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituskiellon astuessa voimaan 2016 kotitalousjätteelle tulee olla keskitetty polttoratkaisu. Jätteenpolttolaitoksen kokonaiskustannusarvio on 123,5 milj. euroa. Hanke on saanut valtion investointitukea n. 7 milj. euroa. Oman pääoman osuus on 20 %, joka jakautuu omistuksen suhteessa. Sammakkokangas Oy on vuoden 2012 lopulla perustetun Riikinvoima Oy:n osakas ja jätehuoltoyhtiön osuus polttolaitosyhtiöstä on 2,36 %. Sammakkokangas Oy:n omanpääoman osuus on yhteensä euroa. Pääoman suorittaminen tapahtuu toukokuun 2015 alussa. Sammakkokangas Oy on pyytänyt rahoituslaitoksilta rahoitustarjousta maksimissaan eurolle. Edullisin tapa rahoitukselle on osakaskuntien takaama pankin tai Kuntarahoituksen myöntämä laina. Sammakkokangas Oy:llä ei ole lähitulevaisuudessa suunnitelmissa muita investointikohteita, joita yhtiö suunnittelisi rahoittaa lainarahalla. Laina on tarkoitus nostaa Kuntarahoitus Oyj:ltä 7 vuoden laina ajalla. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Liitejakelu: Sammakkokangas Oy:n esitys yhtiön osakaskunnille investointilainan takauksesta Sammakkokangas Oy:n alustavat tilinpäätöstiedot ja lainan korkotiedot toimitetaan valtuuston kokoukseen mennessä. Lisätiedot: Talousjohtaja Ari Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pihtiputaan kunta myöntää Sammakkokangas Oy:n 7 vuoden pi tui sen Kuntarahoitus Oyj:n

10 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto enintään euron suuruiselle investointilainalle omavelkaisen takauksen, jo ka on Pihtiputaan kunnan osalta enintään euron suuruinen eh dol la, että myös muut osakaskunnat myöntävät esitetyn takauksen in ves toin ti lai nal le. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua seuraavaan valtuustoon Kunnanvaltuusto Liitejakelu: Sammakkokangas Oy:n esitys yhtiön osakaskunnille investointilainan takauksesta Sammakkokangas Oy:n alustavat tilinpäätöstiedot ja lainan korkotiedot toimitetaan valtuuston kokoukseen mennessä. Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pihtiputaan kunta myöntää Sammakkokangas Oy:n 7 vuoden pituisen Kuntarahoitus Oyj:n enintään euron suuruiselle investointilainalle omavelkaisen takauksen, joka on Pihtiputaan kunnan osalta enintään euron suuruinen ehdolla, että myös muut osakaskunnat myöntävät esitetyn takauksen investointilainalle. Hyväksyttiin. Kunnallisvalitus Ote: Sammakkokangas Oy, tied. taloustoimisto

11 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallinto-oikeuden päätös kaukolämpöverkoston rakentamiseen myönnetyn avustuksen takaisinperinnästä 582/213/2012 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja kertoi kunnanhallitukselle tulleesta kaukoläm pöverkoston rakentamiseen myönnetystä euron työllisyysperustei sen investointituen osittaisesta takaisinperinnästä. Kunta on vaatinut takai sinperinnästä luopumista kokonaan. Tämän oikaisuvaatimukseen Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus on hylännyt päätöksellään Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto oikeu teen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Koska kunnanhallituksen seuraava kokous on , kunnanhallituksen on tänään päätettävä, tehdäänkö ELY:n päätöksestä valitus hallinto oikeudelle. Ehdotus. Kunnanjohtaja: 1. Kunnanhallitus ottaa tämän asian kiireellisenä käsittelyyn esityslistan ulkopuolelta. 2. Kunnanhallitus päättää hakea ELY:n päätökseen KESE LY/448/ /2012 muutosta hallinto oi keudelta. Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajalle ja kunnansihteerille oi keuden laatia ja toimittaa päätöksestä muutoksenhakukirjelmä hallinto oi keudelle. Päätös 1. Hyväksyttiin. 2. Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus Toimenpiteet Kunnanhallitus Pihtiputaan kunnan valitus Hämeenlinnan hallinto oikeudelle Kes ki Suo

12 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto men ELY keskuksen päätöksen KESE LY/448/ /2012 johdosta on toimitettu Hämeelinnan hallinto oikeudelle Hämeenlinnan hal lin to oi keu del ta on saa pu nut kun nan hal li tuk sel le kir je (päi vätty ), jossa Pihti pu taan kun nal le on varat tu ti lai suus antaa hallinto oikeudelle selitys Kes ki Suomen elin keino, liiken ne ja ym päris tökes kuk sen an ta man lau sunnon johdosta mennessä. Kunnansihteeri on soittanut hallinto oikeustuomari Kostamolle, joka on pyynnöstä myöntänyt jatkoaikaa selityksen antamiselle asti. Asia voidaan rat kaista määrä ajan jäl keen, vaik ka selitys tä ei ole an nettu. Esityslistan oheismateriaalina on valmisteltu Pihtiputaan kunnan selitys Hämeenlinnan hallinto oikeudelle. Lisätiedot: kunnansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja Oheismateriaali Valitus Keski Suomen ELY keskuksen päätöksen KESE LY/448/ /2012 johdosta Keski Suomen elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen Valituslausunto Pihtiputaan kunnan selitys Hämeenlinnan hallinto oikeudelle K S ELY keskuksen valituslausunnon (selityksen) johdosta Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalin mu kaisen selityk sen annetavaksi Hämeenlinnan hallinto oi keudelle K S ELY keskuksen lausunnon johdosta. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. muutoksenhakukielto (valmistelua) Selitys kirjeellä Hämeenlinnan hallin to oikeudelle (HETI) Kunnanhallitus Hämeenlinnan hallinto oikeus on antanut päätöksen , pää tös nume ro 15/0068/1, koskien Pihtiputaan kunnan tekemää valitusta työl li syyspe rus tei sen investointituen takaisinperintää.

13 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallinto oikeus on hylännyt valituksen muutoin, mutta pidentänyt avus tuksen takaisin maksuaikaa saakka. Oheismateriaali: Hallinto oikeuden päätös Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallinto oikeuden pää tökses tä ei valiteta korkeimpaan hallinto oikeuteen ja Pihtiputaan kunta pa lauttaa saamansa investointituen Palautettava investointituki ka tetaan lisälainanotolla. Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua seuraavaan valtuustoon Kunnanvaltuusto Oheismateriaali: Hallinto oikeuden päätös Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallinto oikeuden päätöksestä ei valiteta korkeimpaan hallinto oikeuteen ja Pihtiputaan kunta palauttaa saamansa investointituen Palautettava investointituki katetaan lisälainanotolla. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Kunnallisvalitus Tiedoksi: taloustoimisto

14 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuonna 2014 tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 496/003/2014 Kunnanhallitus Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloittei ta sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloit teen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vä hin tään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet. Vuonna 2014 on tehty kaksi kuntalaisaloitetta. 1. Aloite kevytmaidon tarjoamisesta kouluissa Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraava kuntalaisaloite: "Kevytmaidon tarjoaminen kouluissa vaihtoehtona rasvattoman maidon kanssa. Maidon juonti vähentynyt reippaasti kun maito muuttui vain rasvattomaksi Maidon proteiini ylläpitää luuston kuntoa ja lihaksia. Kalsium ja lisätty d vitamiini vahvistavat luustoa ja hampaita. B 2 ja B 12 vit. ylläpitää ihon terveyttä. Maitoa tulisi nauttia osana päivittäistä tasapainoista ja monipuolista ruo kava lio ta ja terveellistä elämäntapaa. Kouluruuan valmistuksessa suositaan vähärasvaisia tuotteita, käytetään vähän suolaa ja paljon kasviksia. Kouluruoka 30 % päivän tarpeesta. Kevytmaidossa on 3 g rasvaa/lasillinen ja 30 % kalsiumia päivittäisestä tarpees ta, joten maidosta saatavan rasvan haitat ovat pienemmät kasvavilla lapsilla kuin muitten esim. kalsiumin ja d vit. puute. Kojola Autio Heli" Aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet: Kunnanhallitus on : Kunnanhallitus siirtää Heli Aution kun ta lais aloit teen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi Tekninen lautakunta : Wiitaunionin hyvinvointityöryhmä on teh nyt selvityksen yhdessä Keski Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ja se oheis ma te ri aa li na mukana selvitys ravitsemissuosituksista lapsille ja nuo rille. Päätetään jatkaa entiseen malliin rasvattomalla maidolla, koska se on ra vitse mis suo si tuk sen mukaista sekä menettäisimme koulumaitotuen jos maidon ras va pro sent ti on yli 1 %. Kunnanhallitus :Kunnanhallitus päätti ehdottaa kun nan valtuus tol le, että rasvattoman maidon oheen otetaan maito, jossa rasvaa on 1 %. Myös laktoosittomasta maitojuomasta tarjotaan rasvaisempi vaihtoehto. Tä tä menettelyä noudatetaan kokeiluna kevätlukukauden 2015 ajan. Kunnanvaltuusto : Hyväksyttiin.

15 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Aloite rivitaloasuntojen muuttamisesta ryhmäasunnoiksi Me vanhusneuvoston jäsenet pyydämme kunnanvaltuustoa kiinnittämään huo mio ta kunnassa tapahtuvaan ikärakenne muutokseen. Vanhus väestön mää rä kunnassamme kasvaa vanhusneuvoston kokoukseen perustuen esitämme että, kun nassa jo tyhjillään olevia rivitaloasuntoja alettaisiin muuntaa ryhmäasunnoiksi. Sopukan tilojen rajallisuus ja kynnys mennä palvelutaloon on asiamme taka na. Samalla ryhmäasumisessa torjutaan ikäihmisten yksinäisyyttä. Muutokset tulisivat halvemmaksi ja olisi mielekästä käyttää jo olemassa ole vaa rakennuskantaa hyödyksi. Kysymykseen tulisivat kolmiot sekä kaksiot esim. yhdistämällä väliovilla. Kotihoidon kannalta lähellä tapahtuva hoito olisi kunnalle edullisempaa. Me vanhusneuvoston jäsenet olemme käytettävissä ikäihmisiä koskevissa asun to ym. asioissa. Vanhusneuvoston puolesta Taina Toikkanen Vilho Tenhunen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Aloitteen johdosta ei ole tehty toimenpiteitä. 3. Aloite kunnantalon joulukuusen valoista on Kuntalaisaloite.fi:n kautta jätetty seuraava aloite: "Mielestäni kunnan talon joulukuusessa ei saisi olla hälytysajoneuvojen valojen värinen sininen väri, milloinka kynttilät ovat sinisiä, luonnon mukainen kynttilän värinen lamppu on ainoa oikea." Toimenpiteet: Joulukuusen valot on vaihdettu ilman aloitteen käsittelyä, aloitteesta riippumatta. Lisätiedot: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto merkitsee kuntalaisaloitteet tiedoksi ja toteaa aloitteen 1 ja 3 ole van loppuun käsitelty ja aloitteen 2 käsittelyn olevan kesken. Käsittely Käsittelyn kuluessa päätettiin ohjata aloite nro 2 Pihtiputaan vuokra asuntojen käsittelyyn. Vuokra asunnot tutkii, onko asuntokannassa kiinteistöjä, joille esitettyjä muutoksia voitaisiin tehdä ja antaa lausunnon asiasta valtuustolle. Tehtävien päätösten tulee tukea asumispalvelustrategiaa.

16 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua seuraavaan valtuustoon Kunnanvaltuusto Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Kunnahallituksen ehdotus valtuustolle: Kunnanvaltuusto merkitsee kuntalaisaloitteet tiedoksi ja toteaa aloitteen 1 ja 3 olevan loppuun käsitelty ja aloitteen 2 käsittelyn olevan kesken. Kunnanhallitus päättiohjata aloite nro 2 Pihtiputaan vuokra asuntojen käsittelyyn. Vuokra asunnot tutkii, onko asuntokannassa kiinteistöjä, joille esitettyjä muutoksia voitaisiin tehdä ja antaa lausunnon asiasta valtuustolle. Tehtävien päätösten tulee tukea asumispalvelustrategiaa. Hyväksyttiin. Kohta 2: muutoksenhakukielto (valmistelua) Kohdat 1 ja 3: muutoksenhakukielto (täytäntöönpanoa) Toimenpiteet Ote: aloitteiden tekijät

17 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuonna 2014 tehdyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 106/003/2014 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouksessa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kir jal li sia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite an ne taan puheenjohtajalle. Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kun nan hal li tuk sel le lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mi hin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mit kä aloitteista on käsitelty loppuun. Valtuustoaloitteet: 1. Kokoomuksen ja Seppo Kahilaisen valtuustoaloite kuntalaisaloitteen käyt töön otos ta Suomen kunnista yli puolet ovat mukana oikeusministeriön kehittämässä säh köi ses sä palvelussa " kuntalaisaloite.fi". Palvelu takaa kuntalaisille laajat mahdollisuudet vaikuttaa kunnan pää tän täval las sa oleviin asioihin. Esimerkiksi aloitteen tekijän tulee saada aloitteensa johdosta palautetta, mi hin toimiin aloite on johtanut. Toisen esimerkin mukaan 2 prosenttia äänioikeutetuista voi vaatia ha luaman sa kunnan päätäntävaltaan kuuluvan asian valtuustokäsittelyyn. Tarkempaa tietoa sivustoista löytyy osoitteesta Pihtiputaan kunta ei ole liittynyt tähän kansalaisdemokratiaa edistävään mak sut to maan palveluun. Esitänkin, että Pihtiputaan kunta liittyy kyseisille palvelusivuille mah dol lisim man nopeasti. Pihtiputaalla 27 pnä tammikuuta 2014 Seppo Kahilainen Juuso Lahtinen Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallitus : Pihtiputaan kunta liittyy kuntalaisaloite.fi pal ve luun. Palvelun käyttöönotolla on tarkoitus lisätä kuntalaisten mah dolli suuk sia vaikuttaa kotikuntansa palveluihin ja päätöksentekoon. Linkki palveluun on lisätty kunnan internet sivuille. 2. SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite vanhusväestön teiden tal vikun nos sa pi don toteuttamistapojen ja kustannusten selvittämisestä "Valtuustoaloite Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on kiinnittänyt huomiota kotona asuvien vanhusten asemaan ja palveluihin. Wiitaunionin palvelustrategiassa tode taan yhtenä tavoitteena, että asiakkaan suoriutumiskyvyn heikentyessä kun nan kotihoito tukee hänen itsenäistä selviytymistään omassa kodissaan.

18 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ko to na asuminen mahdollisimman pitkään on useimmiten ikääntyvälle itsel leen mieluisin vaihtoehto. Kylillä asuvat ikäihmiset maksavat tällä hetkellä itse pihateidensä au rauskus tan nuk set. Esitämme, että kunta osallistuu kotona asuvan vanhusväestön teiden tal vikun nos sa pi don kustannuksiin, poislukien ne tiet, joiden hoitoa kunta jo nyt tu kee. Vastaantulo näissä kustannuksissa pidentää osaltaan mahdollisuutta asua kotona. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että tekninen lautakunta käyn nis tää toimenpiteet talvikunnossapidon toteuttamistapojen ja kus tannus ten selvittämiseksi jo talvikaudelle Pihtiputaan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä" Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallitus : Kunnanhallitus siirtää valtuustoaloitteen tek ni sen lautakunnan käsiteltäväksi. Tekninen lautakunta : Tekninen lautakunta selvittää yhdessä pe rus tur va lau ta kun nan edustajien kans sa ne kiinteistöt ja henkilöt, jotka mah dol li ses ti tarvitsevat apua lu mi töi den tekemisessä ja laativat vaih to ehtoi sia malleja lumitöiden suo rit ta mi sel le. Lumitöiden suorittamisesta laa ditaan myös alustava kustannusarvio. 3. Perussuomalaisten ja vasemmistoliiton valtuustoryhmien val tuus toaloi te keihäslinjan perustamisesta lukioon "Perussuomalaisten ja Vasemmiston valtuus to ryhmät te kevät aloitteen kei häs lin jan saamiseksi lukioon. Keihäänheitto on yksi medianäkyvimmistä la jeis ta Suomessa, ja Pihtipudas on tunnettu keihäspitäjänä. Kei häs kar nevaa lien yhteydessä järjestettävään keihäskouluun osallistuu vuosittain nuorta. Keihäslinja parantaisi ratkaisevasti lukion ve tovoi maa ja olisi yksilölajina kustannustehokas lisä/vaihtoehto lukion lin ja vali koi miin. Pihtiputaalla Marko Tiainen Tapio Saastamoinen Heikki Kolehmainen Susanna Haikara Tuija Auhtola" Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallituksen päätös : Kunnanhallitus myöntää si vistys lau ta kun nal le luvan käynnistää keihäslinja jo syksyllä 2014, jos linjalla aloit taa viisi opiskelijaa ja edellyttäen että kustannuslisäys katetaan li säänty väl lä oppilaskohtaisella valtionosuudella. 4. Vasemmistoliiton valtuustoaloite liikenneturvallisuuden pa ran ta mises ta Asematie 30:n kohdalla Me Vasemmistoliiton valtuutetut olemme huolissamme vanhusten tur val lisuu des ta tuolla vilkkaan liikenteen seassa. Erityisesti on noussut esille tämä kalliin Asematien korjauksen yhteydessä

19 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto te ke mät tä jäänyt suojatie Asematie 30:n kohdalla. Siinä sijaitsee kolme ri vita loa, joissa asuu vanhuksia. Nyt he joutuvat päivittäisillä asioin ti reis suillaan ylittämään vilkasliikenteisen Asematien ilman suojatietä päästäkseen ke vyen lii ken teen väy läl le. Pyydämmekin, että kunnanhallitus ryhtyy kiireesti tarvittaviin toimiin, jotta suo ja tie saadaan kyseiseen paikkaan välittömästi. Asia ei vaadi suurta ra hallis ta satsausta, vaan pientä inhimillistä kädenojennusta rivitaloissa asuvia van huk sia kohtaan. Toimenpiteet aloitteen johdosta: Teknisen lautakunnan päätös Asematie 30 rivitalojen kohdalle suojatien ratkaisut toteutetaan välittömästi sen jälkeen, kun Asematien omistus ja ylläpito on siirtynyt Pihtiputaan kun nal le eli suunnitelmien mukaan Keskustan, Kokoomuksen, SDP:n, Perussuomalaisten Va sem mis tolii ton sekä Seppo Kahilaisen valtuustoryhmien valtuustoaloite kunnan slo ganil la olevan mainostaulun asentamiseksi E4 - tien läheisyyteen "Suomen kunnissa ideoidaan erilaisia asioita, joilla saataisiin jäämään kävijöiden ja ohikulkijoiden mieliin muistikuva paikkakunnasta. On Kuningaskuntaa ym ja sellaisia joilla huomion kiinnittäminen tukeutuu jonkinlaiseen lyhyeen kuntaa kuvaavaan tekstiin tai sloganiin, kuten esim. Viitasaari nuori, muori, vaari lausahdus. Internetin yhteisöpalvelimella facebookissa olevassa Pihtipudas ryhmässä on Ritva Turpeinen käynnistänyt paljon huomiota ja kiinnostusta herättäneen keskustelun. Keskustelun aiheena on ollut hänen muistamansa kyltit joissa on lukenut: "Järvistämme peilaa kuvas, onhan eessäs Pihtipudas". Kylttien on muisteltu olleen sijoitettuna nelostien varrelle Pihtiputaan etelä ja pohjoispuolille joskus 1970 luvan alkupuolella. Esitämme että Pihtiputaan kunta ryhtyy toimenpiteisiin lupien hakemiseksi ja kyseessäolevilla teksteillä varustettuna taulun asentamiseksi E4 tien läheisyyteen." Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallituksen päätös : Mainos laitetaan Kempan tilalle nyt tonttimainoksena olevaan telineeseen. Pyydetään tarjous toteutuksesta. 6. Perussuomalaisten valtuustoaloite vammaispalveluasuntolan ra kenta mi ses ta Pihtiputaalle "Kahdeksan paikkaisen Veteraani talon muuttaminen vammaisten asun tolak si on lyhytnäköinen ratkaisu. Pihtiputaan kunta ostaa tällä hetkellä yli eurolla vam mais asu mispal ve lui ta. Ostopalvelujen piirissä on 12 vammaista henkilöä. Lisäksi viisi hen ki löä asuu Riihikodossa ja viiden vuoden sisään kunnallista asu mis palve lua tulee tarvitsemaan 5 7 vammaista, jotka asuvat iäkkäiden van hem

20 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto pien sa luona. Oman asumispalvelun kehittäminen palvelun tarvetta vastaavaksi ja vammais ten kotiuttaminen omaan kuntaan mahdollisuuksien mukaan, on ta loudel lis ten ja inhimillisten syiden vuoksi perustelua. Esitämme että Pihtiputaan kunta rakentaa uuden vammaispalvelu asuntolan ja selvittää hankkeen mahdolliset tuet. Perussuomalaisten valtuustoryhmä Marko Tiainen Heikki Kolehmainen Tuija Auhtola" Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanvaltuuston päätös : Kunnanvaltuusto merkitsee perus tur va lau ta kun nan antaman lausunnon tiedoksi ja päättää pe rus tur va lau takun nan ehdotuksen mukaisesti, että vammaispalveluiden osalta edetään Pih ti pu taan asumispalveluiden toimenpideohjelman mukaisesti. Yöhoidon jär jes tä mi nen Veteraanitalolle selvitetään vuoden 2014 loppuun mennessä. Kunnanhallitus yksimielisesti päätti liittää päätökseen Mark ku Kanasen esittämän ponnen, että asumispalvelustrategia tar kis tet taisiin lähiaikoina. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Markku Kanasen ehdottama ponsi liittää yksimielisesti kunnanvaltuuston päätökseen. Kukaan läsnä olleista valtuu te tuis ta tai varavaltuutetuista ei vastustanut ponnen liittämistä pää tökseen. 7. Keskustan valtuustoryhmän aloite Saarijärvi Haapajärvi radan pe rus pa ran ta mi sek si sekä puutavaran lastauspaikkojen selvitys ja nelos tien parantaminen Jyväskylän pohjoispuolella "Saarijärvi Haapajärvi junarata on tällä hetkellä tavaraliikenteen käytössä, suu rin osa liikenteestä on raakapuun kuljetusta. Äänekoskella toimiva Metsä Group suunnittelee mittavaa 1.1 miljardin euron investointia biotuote tehtaaseen ja toteutuessaan investointi on met säteol li suu den historian suurin investointi Suomessa. Tehdas lisää kuitupuun käyt töä Suomessa noin 4 miljoonalla kuutiometrillä eli noin 10 prosentilla vuo des sa. Kuitupuu hankitaan pääosin Suomesta ja siksi on tärkeää, että poh joi ses ta keski suomesta on mahdollista hoitaa puukuljetukset rau ta teitse, joten rautatien peruskorjaus on perusteltavissa. Samassa yhteydessä tu lisi kartoit taa ja lisätä radan varrella olevia lastauspaikkoja. Valtatie neljä on yksi tärkeimmistä päätieyhteyksistä Suomessa ja pääyhteys Ete lä ja Pohjois Suomen välillä. Jyväskylän pohjoispuolella lyhyen mootto ri tie osuu den jälkeen valtatie 4 on kaksikaistaista sekaliikennetietä,jonka lii ken ne mää rät ovat suuret. Tiehallinto suunnittelee tien parantamista moot to ri tiek si välillä Kirri Tikkakoski Vehniä. Hankkeen ra ken ta mis ai katau lus ta tai rahoituksesta ei ole tietoa.

21 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Suunniteltaessa nelostien perusparannusta olisi huomioitava lisääntyvä liiken ne myös tästä pohjoisemmaksi entisen Oulun läänin rajalle. Tien kunto on huomattavasti heikentynyt ja lisääntyneet liikennemäärät tulevat ai heutta maan lisää ongelmia ellei tielle saada perusteellista peruskorjausta. Tämän li säk si myös alueemme alemman tieverkon kunnossapitäminen olisi tärkeää. Pihtiputaan keskustan valtuustoryhmä esittää, että Pihtiputaan kunta yh dessä muiden alueen kuntien kanssa lähtisi viemään näitä meille tärkeitä ke hittä mis koh tei ta edelleen Keski Suomen liiton ja keskisuomalaisten kan sanedus ta jien tietoisuuteen, jotta kehityskohteet voitaisiin ottaa uudelleen käsit te lyyn. Pihtipudas Pihtiputaan keskustan valtuustoryhmä Markku Kananen Sirpa Närhi puheenjohtaja sihteeri" Toimenpiteet aloitteen johdosta: Ei ole käsitelty. 8. Kokoomuksen ja Seppo Kahilaisen valtuustoaloite keskusta-alueen yleis il meen edelleen kehittämiseksi "Valtuustoaloite Pihtiputaan keskusta alueen yleisilmeen edelleen ke hit tämi sek si Liikennemäärät Nelostiellä etenkin kesäaikaan ovat todella suuret. Pih ti putaan siis ohittaa vuorokauden aikana suuri määrä autoilijoita. Miltä ky lämme nyt näyttää heidän silmissään? Putaanportin alueen kunnostamiseen viih tyi säk si on viime aikoina kiinnitetty huomiota, mikä on hyvä asia. Mutta ei saisi unohtaa varsinaista keskusta aluetta. Pihtiputaalaisten yrittäjien keskuudessa ollaan huolissaan kunnan ve to voimas ta ja viihtyisyydestä. Sen lisäksi, että kunnan tulee houkutella uusia kävijöitä, sen täytyy myös huo leh tia että myös paikalliset asukkaat voivat hyvin ja viihtyvät. Asematien kunnostaminen viime ja tänä kesänä kohentavat keskustan il mettä, mutta edelleen Nelostien ja Asematie risteys, jonka pitäisi houkutella ihmi set kääntymään Nelostieltä keskustaan, on melko ankea. Se ei anna kuvaa kun nos te tus ta hyvinvoivasta keskustasta vaan hiljaisesta ja uinuvasta ky lästä, jossa ei tapahdu mitään. Kesäkukkaistutukset ovat ehdottomasti po si tiivi nen asia, mutta harmaasta betonista rakennettu sammaloituva ja heinää kas va va liikenteenjakaja voisi olla kiinnostavampikin. Risteysalueen kunnostaminen näyttäväksi ja kiinnostavaksi, Pihtiputaasta ja pih ti pu taa lai ses ta osaamisesta jotain kertovaksi jättäisi ohikulkijoille parem man kuvan kunnastamme ja poikisi varmasti lisää keskustassa poik keavia matkalaisia. Nelostien ja Asematien risteysalue, etenkin krouvin ja Nelostien välissä ole

22 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto va ryteikköinen alue olisi ehdottomasti kunnostettava. Alue olisi oivallinen si jain ti puistolle, joita Pihtiputaalla pitäisi olla enemmänkin. Kunnostettuna ja hyvin hoidettuna alue parantaisi huomattavasti Pihtiputaan keskusta alueen yleisilmettä ja antaisi kunnastamme positiivisemman kuvan ohi kul kijoil le. Lisäksi virkistys ja viheralueet parantavat huomattavasti asu mis muka vuut ta ja viihtyisyyttä sekä hyvinvointia. On tutkittu, että jos 10 minuuttia luon non ääressä auttaa rentoutumaan ja rauhoittumaan sekä lievittää stressiä. Pienetkin minitauot vihreässä ympäristössä auttavat jaksamaan työssä (jo pa paremmin kuin vuosiloma!) o Esimerkiksi esittelypuisto (Vrt. Pyhäjärven kivipuisto) pai kalli ses ta erityisosaamisesta voisi olla hyvä vaihtoehto. Nelostien läheisyys ei hait taa, kasvillisuuden avulla saadaan ihmeitä aikaan. o Sijainti näkyvällä paikalla, joen rannalla asettaa omat vaa timuk sen sa alueelle, mutta myös huomattavan suuret mahdollisuudet. Puis toalue voisi mennä rantaan asti ja siltojen (uusi ja vanha) välissä oleva saari voi tai siin liittää alueeseen esimerkiksi puisen kaarisillan avulla. Saareen voisi laittaa esimerkiksi pienen huvimajan oleske lua varten. Vanha kivisilta Ruukintiellä on tunnettu Pihtiputaalainen maamerkki. Olisi tär keää saada se näkymään paremmin nelostien uudelle sillalle (näkymän avaa mi nen) ja valaistuksen, jota on aikaisemminkin esitetty, avulla sillasta saisi upean myös pimeään vuodenaikaan. Nelostiellä on sillan kohdalla vielä 60 km / h nopeusrajoitus, eli ohikulkijoillakin on pa rem pi mahdollisuus huomioida silta. Sillan korostaminen jättäisi po si tiivi sen mielikuvan Pihtiputaasta ohikulkijoille, ja näinkin voisimme saada hei tä poikkeamaan kunnassamme. Tähän voisi yhdistää jotain muutakin, esimerkiksi suih kuläh det tä tai jotain vesiurkutyyppistä juttua, joilla saisi lisää huomiota. Ehdotamme, että kunnassa ryhdytään selvittämään mahdollisuuksia tässä esi tel ty jen ideoiden toteuttamisesta Pihtiputaan keskusta alueen viih ty vyyden ja vetovoiman edelleen kehittämiseksi. Pihtiputaalla Juuso Lahtinen Seppo Kahilainen Pihtiputaan Kokoomus Sitoutumaton" Toimenpiteet aloitteen johdosta: Ei ole käsitelty. 9. Keskustan valtuustoaloite tupakkapaikan siirtämisestä kun nan vi raston taakse Pihtiputaan Keskustan valtuustoryhmä esittää kunnantalon tupakkapaikan muut ta mis ta pois sisäänkäynnin vierestä rakennuksen taakse. Perusteluina mm. sporttipitäjän maine ja nykyiset yhteiskunnan muutenkin sa vut to muu teen pyrkivät toimenpiteet, joilla halutaan parantaa kunnan imagoa."

23 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallitus : Kunnanhallitus päättää, että teknisen lauta kun nan esityksestä poiketen kunnantalon alueella on vain yksi tu pa koin tipaik ka, joka sijaitsee kunnantalon takana. 10. Perussuomalaisten Valtuustoaloite tallentavan kamerajärjestelmän käyt töön otos ta Pihtiputaalla Pihtiputaalla sattuneet omaisuus ja ilkivaltarikokset jäävät pääosin sel vit tämät tä. Valvovia silmäpareja ei yöaikaan juurikaan ole ja poliisin resurssit ovat varsin rajalliset, joten kiinnijäämisriski rikollisilla on varsin pieni. Hyvin suunniteltu tallentava kameravalvonta esim. Kirkonkylän pääväylille an tai si tietoa rikosten sattuessa, ketä alueella on liikkunut. Kameravalvonta sinällään ei estä rikoksia, mutta lisää tuntuvasti kiin ni jäämis ris kiä ja sitä kautta korvausvelvollisuuteen joutumista. Esitämme tallentavan kamerajärjestelmän käyttöönottoa Pihtiputaalla." Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallitus : Kiinteistöpäällikkö Kari Liimatainen esitte li asian valmistelua kunnanhallitukselle klo ja kun nan hal litus päätti palauttaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Lau ta kuntaa pyydetään tarkemmin selvittämään vielä ehdotettava ratkaisu ja siitä aiheu tu vat investointi ja käyttökustannukset. 11. Seppo Kahilaisen ja Irja Tiaisen valtuustoaloite tiedotuskanavan val mis te lus ta WU:n henkilöstötiedottamiseen Keskusteltuamme tarkastuslautakunnan jäsenten sekä tilintarkastaja Jukka Vuo rion kanssa, teemme seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen. Koska Wiitaunionissa ei ole henkilökunnan käytössä tiedotuskanavaa jolla saa tai siin kevyemmällä tiedottamisella ajankohtainen tieto henkilökunnan käyt töön, esitämme, että Wiitaunionissa aloitettaisiin selvittämään ar ki käyttöön sopivaa tiedotusfoorumia. Nettipohjaista väylää voisi käyttää työ yk siköi den ja esimiesten välisenä kanavana. Sitä voisi hyödyntää myös vapaa ai kaan liittyvän virkistystoiminnan tiedottamiseen. Hyvin tehtynä tiedotusväylä helpottaisi työyhteisön tiedonsaantia mer kit täväl lä tavalla. Pihtiputaalla 29 pnä syyskuuta 2014 Irja Tiainen Kunnanvaltuutettu Seppo Kahilainen Kunnanvaltuutettu Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallitus : Koska valtuustoaloite koskee Wii taunio

24 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto nin henkilöstöä, valtuustoaloite siirretään Wiitaunionin johtoryhmän kä sitel tä väk si. Lisätiedot: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: 1. Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteiden 1, 3, 4, 6, 9 osalta tiedoksi tehdyt toimenpiteet ja toteaa, että aloitteet ovat loppuun käsitellyt. 2. Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteiden 2, 5, 7, 8, 10 ja 11 osalta tiedoksi teh dyt toimenpiteet ja toteaa, että aloitteiden käsittely on kesken. Käsittely Käsittelyn kuluessa tiedotettiin, että johtoryhmä on ottanut myönteisen kannan tiedostuskanavan perustamiseen ja asia tuodaan yhteishallituksen päätettäväksi. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet 1. Hyväksyttiin 2. Hyväksyttiin Muutoksenhakukielto / valmistelua seuraavaan valtuustoon Kunnanvaltuusto Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Kunnanhallituksen ehdotus valtuustolle: Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: 1. Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteiden 1, 3, 4, 6, 9 osalta tiedoksi tehdyt toimenpiteet ja toteaa, että aloitteet ovat loppuun käsitellyt. 2. Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteiden 2, 5, 7, 8, 10 ja 11 osalta tiedoksi tehdyt toimenpiteet ja toteaa, että aloitteiden käsittely on kesken. Aloitteen 11 osalta kunnanhallitus tiedotetaan, että johtoryhmä on ottanut myönteisen kannan tiedostuskanavan perustamiseen ja asia tuodaan yhteishallituksen päätettäväksi. Hyväksyttiin. Kohdat: 1, 3, 4, 6, 9 Muutoksenhakukielto (täytäntöönpanoa) Kohdat: 2, 5, 7, 8, 10, 11 Muutoksenhakukielto (valmistelua)

25 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Toimenpiteet ote: aloitteentekijät

26 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Niemenharjun matkailuhanke 761/522/2014 Kunnanhallitus Tiivistelmä keskeisistä asioista (Hannu Komu/Onvisio Consulting) Niemenharjun kehittämissuunnitelman tekeminen käynnistettiin huhtikuussa 2014 Witaksen, Pihtiputaan kunnan ja Putaan Carservice Oy:n yhteishankkeena. Konsultiksi työhön valittiin Hannu Komu/Onvisio Consulting. Lokakuun alkupuolella työhön liittyi arkkitehtiresurssina StudioPuiston arkkitehtiryhmä, joka toimi Hannu Komun ja aluearkkitehti Helena Raatikaisen ohjauksessa maankäytön suunnittelussa ja ideakuvien tuottamisessa. Putaan Carservicen ja kunnan välillä oli jo aikaisemmin tehty vuokrasopimus maa alueesta ja rakennuksista mukaan lukien Koliman puoleinen alue. Työn alkuvaiheen rakennetarkastelun jälkeen tultiin siihen johtopäätökseen, että Niemenharjun toiminnan nostaminen menestyvälle tasolle ei ole mahdollista nykyisen rakennuskannan avulla. Sijoitukset saneeraukseen olisivat olleet erittäin suuria ja samoin myös epäonnistumisen riski. Niemenharjun alue kuitenkin todettiin sijainniltaan ja luontomiljööltään erittäin kehittämiskelpoiseksi matkailualueena. Rakennusten osalta päädyttiin seuraaviin ratkaisuihin: päärakennus puretaan rivitalomallinen majoitusrakennus puretaan vanha leirintä huoltorakennus puretaan vanhat harjun nelostien puoleiset leirintämökit myydään poissiirrettävinä hirsinen majoitusrakennus säilytetään, saneerataan ja naamioidaan ns. mummonmökki ja siihen kuuluvan sauna/piharakennus ja niihin kuuluva miljöö säilytetään Koliman puolen rakennuskanta uudistetaan kehittämisvaiheessa 2, suunnitelma laaditaan tämän hankevaiheen aikana Suunnittelun lähtökohdaksi otettiin matkailukeskuksen toteuttaminen ja alueelle alun pitäen kaavailtu liikenneasema olisi yksi osa sitä. Konsulttityön aikana suoritettiin kilpailutilanne analysointia, tarkasteltiin vetovoimatekijöitä, erilaisten asiakasryhmien potentiaalia ja tehtiin eri osa alueiden kannattavuuslaskelmia sekä investointilaskelmia. Vaihtoehtojen käsittelyn tuloksena syntyi näkemys, että Niemenharjun alueelle voidaan rakentaa kannattavasti toimiva vetovoimainen matkailukohde kunhan sen erottuvuus varmistetaan riittävän persoonallisilla

27 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ja laadukkailla ratkaisuilla. Liikenneaseman rooli nelostien liikennevirran pysäyttäjänä nähtiin tärkeänä ja lisäksi sen myötä syntyvät monipuoliset ravintolapalvelut tulevat majoitustoiminnan tarpeita. Toisaalta majoitus eri muodoissaan tuo pitempiaikaista viipymää, hyödyttää liikenneaseman ravintolatoimintaa ja levittää matkailutuloa laajalti Pihtiputaan muihin yrityksiin. Suunniteltu matkailukeskus pitää sisällään seuraavat osat: Päärakennus, jossa erilaisia ravintolatoimintoja, pienimuotoinen myymälä, huonemajoitusta 10 huonetta sekä majoitusasiakkaiden vastaanotto. Päärakennuksen alueella myös tankkauspisteet Nesteen tunnuksilla. Pysäyttävä, persoonallinen ja moderni puuarkkitehtuuri toteutusmallina Vanha hirsinen majoitusrakennus saneerattuna ja ulkoasu sovitettuna päärakennuksen ilmeeseen Leirintä /caravan alue 60 vaunupaikkaa Lylylammen rannan suuntaan, rannassa sauna/huoltorakennus, mummonmökin rakennukset muutetaan keitto /astianpesutiloiksi Modernit leirintämökit 10 kpl harjun ja caravan alueen välimaastoon, näköala lammelle Lylylampi istutuskalastuskohteeksi Erilaisia viihtymisalueita: leikkipaikkoja, frisbeegolf harjun kupeessa, grillauspaikkoja, beach volley kentät rannassa Koliman puolelle toisessa vaiheessa tasokkaan loma asumisen alue, 11 loma asuntoa sijoittajapohjaisesti, niin että osa kapasiteetista tulee matkailukäyttöön Koko alue kaavoitetaan asemakaavalla edellä mainitut rakenteet ja niiden laajennustarpeet huomioiden. Kaavoituksen piiriin tulee myös Koliman ranta alue. Tuottavuuslukuja on laskettu eri menetelmin ja käytettävissä on ollut konsultin kokemusperäisen tiedon lisäksi myynti ja kustannusrakennetietoa useista majoituskohteista, käyttöastetietoa useista kohteista Keski Suomesta ja muualta maasta, matkailutulon laskentaan liittyviä tutkimustietoja, tietoja muiden Neste liikenneasemien yrittäjiltä. Käytettävissä on ollut myös liikenneasematoimintaa erikoistunut tilitoimisto. Kaikki laskelmat on tehty varovaisuusperiaatteella ja myynnin osalta laskettu todennäköistä toteumaa huomattavasti alhaisemmilla arvoilla: toimintaa pyörittävän yrityksen liikevaihtotaso on n. 3,2 miljoonaa kun toiminta pyörii normaalilla tasolla, eniten katetta tulee ravintolamyynnistä ja vähiten polttoainemyynnistä. alue tuottaa n uutta yöpymisvuorokautta ja majoittuvista asiakkaista kertyvä suora uusi matkailutulo on n euroa vuodessa,

28 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto lisäksi matkailun välilliset tulovaikutukset ovat merkittävät ja laajavaikutteiset. Investoinnit rakennuksiin, kiinteisiin rakenteisiin ja maa alueen käsittelyyn ovat n. 3,2 milj. euroa, näistä investoinneista vastaa kunta. Investoinnit irtaimistoon, kevyisiin rakenteisiin, alkuvarastoihin ja käyttöpääomaan ovat n euroa ja näistä vastaa yrittäjä. Yrittäjän vuokra tai vuokranluonteinen maksu on korkoineen n euroa vuodessa. Laskentaperusteena on kunnan investointiosuuden jakaminen 25 vuoden ajalle ja näin muodostuvaan kuukausisummaan korkona jäljelle olevalle pääomalle lisätään 12 kk euribor+2%. Yrittäjällä on oikeus lunastaa alue kaikkine rakenteineen tasearvolla. Suora työllistävä vaikutus on sesonkityöntekijöineen henkilötyövuotta. Lisäksi alueella voi toimia mm. kalastusmatkailuyrittäjä ja muita ohjelmapalveluyrittäjiä. Yrityksen linjana on pitää esillä mahdollisimman paljon paikallista tarjontaa, erityisesti lähiruokaa ja vaikuttaa myös näin työllistämiseen. Hankkeen toteutuessa Pihtiputaalle syntyy laadukas ja huomattavassa määrin ympärivuotisesti toimiva matkailukohde, jolla on runsaasti tulevaisuuden kasvu ja laajennusvaraa. Laajentumisen mahdolliset tarpeet huomioidaan kaavoituksessa ja rakennusten suunnittelussa ja sijoittelussa. Edellä kuvaillusta hankkeesta on laadittu aiesopimus kunnan ja yrityksen (perustettavan osakeyhtiön lukuun osakkaat Olavi Kolehmainen, Teija Kolehmainen, Kalle Kolehmainen ja Juuso Kolehmainen) välillä maa alueen ja sillä olevien tai rakennettavien rakennusten ja rakennelmien vuokrauksesta yritykselle. Aiesopimukseen on kirjattu lisäksi mm. alueen kaavatilanne, tavoiteaikataulu, alustava kustannusarvio, osapuolten kustannusvastuu hankkeen toteuttamisessa, kunnan puolelta rahoitusmalli sekä vuokrauksen ja mahdollisen myöhemmän myynnin keskeiset ehdot. Lisätiedot: Kunnanjohtaja Ari Kinnunen, puh Oheismateriaali Niemenharju kevytversio esitys (hankkeen kuvaus) Aiesopimus (liitteenä oleva tuloslaskelmaennuste ei julkinen, se esitellään kokouksessa) Yritysvaikutusten arviointilomake

Kunnanhallitus 08.12.2014 269

Kunnanhallitus 08.12.2014 269 Kunnanhallitus 269 08.12.2014 Kunnanvaltuusto 89 15.12.2014 Tekninen lautakunta 16 28.01.2015 Kunnanhallitus 56 24.03.2015 Kunnanvaltuusto 15 30.03.2015 Niemenharjun matkailuhanke 761/522/2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Aika 24.03.2015 klo 17:00-19:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Jämsén Teppo jäsen Kananen Markku jäsen Närhi

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Aika 18.03.2015 klo 14:00-16:45 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Kananen Erkki varapuheenjohtaja Kenttälä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Maakuntahallitus 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 Klo 10:00-13:55 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot