PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Aika klo 18:00 18:48 Paikka Kunnanviraston valtuustosali Läsnä Auhtola Tuija jäsen Hjelmeroos Haapasalo Heli jäsen Hollanti Jyrki jäsen Jämsén Reijo jäsen Jämsén Teppo jäsen Jämsén Tomi jäsen Kahilainen Seppo jäsen Kananen Erkki jäsen Kananen Markku jäsen Kiljala Eija jäsen Kolehmainen Heikki jäsen Kokkonen Tuula kunnanvaltuuston I varapuheenj Lahtinen Juuso jäsen Marttinen Heli jäsen Mielityinen Lauri kunnanvaltuuston II varapuheen Närhi Sirpa jäsen Pietiläinen Ismo jäsen Pärnänen Raimo jäsen Saastamoinen Ari jäsen Saastamoinen Tapio jäsen Sutinen Pekka kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tiainen Irja jäsen Tiainen Marko jäsen Toikkanen Jorma jäsen Ylälehto Jani jäsen Kärkkäinen Pekka varajäsen Kivisen Paulan tilalla Nenye Niko varajäsen Parkkosen Karin tilalla Poissa Kivinen Paula jäsen Parkkonen Kari jäsen Muut Kinnunen Ari kunnanjohtaja Jouppi Mauri kunnansihteeri Ruotsalainen Mirja khall:n jäsen Holster Ritva siv.toimen taj. Laurila Marja perusturvan taj. Savolainen Tapani teknisen taj. Laine Rissanen Kati vapaa ajan koordinaattori Asiat 8 17 Allekirjoitukset

2 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Pekka Sutinen Puheenjohtaja Mauri Jouppi Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pihtiputaalla 1. huhtikuuta 2015 Irja Tiainen Marko Tiainen Pöytäkirjan nähtävilläolo Pihtiputaalla 2. huhtikuuta 2015 Pöytäkirjanpitäjä Mauri Jouppi

3 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 9 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 10 Keski Suomen turvallisuussuunnitelma Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sammakkokangas Oy:n investointilainalle 12 Hallinto oikeuden päätös kaukolämpöverkoston rakentamiseen myönnetyn avustuksen takaisinperinnästä 13 Vuonna 2014 tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 14 Vuonna 2014 tehdyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet Niemenharjun matkailuhanke Muut esille tulevat asiat Niemenharjun matkailuhanke / pöytäkirjamerkinnän korjaus 38

4 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto Kokous on päätösvaltainen, kun jäsenistä vähintään 18 on paikalla. Kokouskutsu on lähetetty Kunnanvaltuuston päätöksen mukaan ko kouskutsu on postitettava vähintään 4 päivää ennen ko kousta. Ehdotus: Päätös: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana keskiviikkona klo ( ) ja pidetään yleisesti nähtävänä saman viikon torstaina. Valtuusto on päättänyt siirtyä aakkosjärjestyksen mukaiseen pöytäkirjantarkastukseen. Tarkastusvuo rossa ovat Irja Tiainen ja Marko Tiainen. Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Tiainen ja Marko Tiainen.

6 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Keski-Suomen turvallisuussuunnitelma /000/2015 Kunnanhallitus Turvallinen Keski Suomi Maakunnan turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnittelun tavoitteet Keski Suomen maakunnan seudullisen ja paikallisen turvallisuustyön tavoit tee na on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niis tä aiheutuvia vahinkoja ja kustannuksia sekä ylläpitää turvallisuutta ja tur val li suu den tunnetta. Yhtenä tärkeänä keinona tavoitteen saavuttamiseksi on maakunnallinen turvallisuussuunnittelu, jota toteutetaan eri vi ran omaisten ja toimijoiden välisenä laajana yhteistyönä. Maakunta on jaettu seit semään seutukuntaan, joihin jokaiseen on perustettu työryhmät. Lisäksi maakun nas sa toi mii ohjausryhmä, jossa on turvallisuuden toimijoita eri aloilta ja seu tu kun nis ta. Keski Suomen turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä sekä seu dul li set työryhmät ovat laatineet ehdotukset seudullisen ja paikallisen tur val li suus suun nit te lun edelleen kehittämiseksi turvallisuushaasteiden ja edel lis kau den toimenpiteiden pohjalta. Näiden konkreettisten toi men pi teiden avulla pyritään aktivoimaan turvallisuustyö toimimaan paikallisella tasol la. Edellä mainittuihin teemoihin liittyen on valittu mittarit, joiden avulla seu ra taan Keski Suomen turvallisuustilanteen kehittymistä ja näin ollen suun ni tel mas sa esitettyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Turvallisuustilanne Keski Suomessa Turvallisuus koskettaa jokaista. Tunne turvallisuudesta on omakohtainen, sub jek tii vi nen näkemys, jonka ihminen muodostaa henkilökohtaisten olosuh tei den sa, kokemustensa ja havaintojensa perusteella. Turvallisuuden tun tee seen vaikuttavat esimerkiksi erilaiset kokemukset tai uhkakuvat rikos ten, tapaturmien tai onnettomuuksien uhriksi joutumisesta. Eri vi ranomais ten tai yhteisöjen mahdollisuudet puuttua näihin tekijöihin ennalta estä väs ti vaikuttavat ihmisen käsityksiin. Katuturvallisuusindeksi lasketaan väkivaltarikosten, lii ken ne juo pu mus rikos ten ja vahingontekojen määrän perusteella. Näiden rikosten lukumäärää painotetaan niiden törkeysasteen mu kaan ja suhteutetaan sitten asukaslukuun. Keski Suomen maakunnan turvallisuus on ka tu tur val li suusin dek sin mukaan kehittynyt myönteiseen suuntaan vuosien aika na. Paloturvallisuuden näkökulmasta tulipaloihin liittyvä tehtävämäärä on py sy nyt samalla tasolla useamman vuoden seurantajakson aikana. Ver rattaes sa Suomen paloturvallisuutta muihin maihin, nousee erityisesti esille hen ki lö tur val li suus, mihin on syytä kiinnittää huomiota turvallisuustyötä teh täes sä. Alkoholinkäyttö on yhteydessä useisiin muihin haittoihin ja ongel miin. Alkoholi on suurin yksittäinen tekijä väkivallan ja on net to muuksien taustalla. Alkoholi on mukana noin neljänneksessä kuolemaan johtaneis ta tielii ken ne on net to muuk sis ta ja noin 10 prosentissa kaikista tie lii

7 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ken ne on net to muuk sis ta. Alkoholi liittyy myös muihin onnettomuuksiin ja ta pa tur miin. Keski Suomessa tapahtuu eniten koti ja vapaa ajan tapaturmia. Ko ti ta patur mia tapahtui vuonna 2012 n kappaletta ja vapaa ajan tapaturmia noin 1500 kappaletta. Näitä tapaturmia on yhteenlaskettuna enemmän kuin mui ta tapaturmia määriä yhteensä (liikenne, urheilu ja liikuntatapaturmat, työ ta pa tur mat, tapaturmat kouluissa, päiväkodeissa ja sairaaloissa). Keski Suomessa kolaroidaan hieman harvemmin kuin muualla Suomessa. Vuon na 2012 vakuutusyhtiöt korvasivat Keski Suomessa 4939 lii ken ne vahin koa (17,9 vahinkoa/1000 asukasta), kun koko maassa korvattiin va hin koa (19,5 vahinkoa/1000 asukasta). Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaan tu nei den lukumäärät ovat hieman valtakunnan tasoa korkeampia Eniten lii ken ne kuo le mia ja loukkaantumisia tapahtuu henkilöautojen kuljettajille ja mat kus ta jil le. Turvallisuussuunnitelman päivitystyön yhteydessä yhdeksi keskeiseksi turvat to muut ta lisääväksi tekijäksi nousi useilla alueilla palveluiden hei ken tymi nen tai siirtyminen kauemmaksi omasta asuinpaikasta. Järjestöjen ja vapaa eh tois ten tekemää työtä yksinäisyyden vähentämiseksi pidetään yleisesti ot taen tärkeänä, mutta samaan aikaan sitoutumisen määrä tällaiseen toi mintaan laskee. Muita turvallisuuden tunnetta vähentäviä keskeisiä teemoja kun nis sa olivat päihteiden käyttö ja sen seurannaisvaikutukset, rikollisuus se kä liikenteeseen liittyvät turvallisuus epäkohdat, kuten ylinopeudet. Keski Suomen turvallisuustoimenpiteet Keski Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelman pääpaino on seitsemän eri seudun turvallisuustoimenpiteissä. Painopisteen ollessa seu tu kun nal lises sa turvallisuustyössä pyritään tilanteeseen, jossa toimenpiteet koh dis tuvat mahdollisimman paljon käytännön toimintaan ja suunnitelmassa mää ritel ty jen tavoitteiden toteutumiseen. Jokaisella seudulla on valittu omat turvallisuuden painopistealueet. Pai nopis te aluei ta on valittu seutukunnittain 2 5 kappaletta. Painopistealueet on va lit tu aiemman suunnitelmakaudella ( ) tehdyn turvallisuustyön poh jal ta ja niitä on tarkennettu uudelle kaudelle. Myös uusia painopisteitä on nostettu täydentämään turvallisuustyötä seutukunnista esille tulleiden tur val li suus haas tei den pohjalta. Erilaisia painopistealueita koko maakunnan alu eel la on 17 erilaista. Keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi maakunnassa nousivat lii ken ne tur val lisuu den parantaminen, lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät asiat sekä päih de hait to jen vähentäminen. Nämä kolme teemaa nousivat useimmissa seu tu kun nis sa esille joko painopistealueen valintana tai niihin liittyvät toimen pi teet sisällytettiin toiseen painopisteeseen. Toimenpiteiden arviointi ja seuranta Keski Suomen maakunnan tasolla turvallisuussuunnitelman valmistumista ja toteutumista seuraa turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä. Ohjausryhmä kokoontuu puo li vuo sittain ja tarkastelee seutukunnittain turvallisuustoimenpiteiden toteutumista alueil la. Toimenpidetaulukoihin on seurantaa varten kirjattu mittareita, joi

8 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto den avulla toimenpiteiden toteutumista voidaan seurata ja tarvittaessa ra portoi da seutukuntatasolla. Maakunnallisella tasolla turvallisuustyön valittiin kah dek san erilaista seurantamittaria, joiden kehittymistä seurataan vuo sittain ohjausryhmän kokouksissa vuoden Oheismateriaali: Turvallinen Keski Suomi; Keski Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma Ehdotus Päätös Kunnanjohtaja: 1. Kunnanhallitus merkitsee turvallisuussuunitelman tiedoksi. 2. Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto merkitsee turvallisuussuunnitelman tiedoksi. 1. Merkittiin tiedoksi 2. Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto / valmistelua seuraavaan valtuustoon Kunnanvaltuusto Oheismateriaali: Turvallinen Keski Suomi; Keski Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma Ehdotus Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto merkitsee turvallisuussuunnitelman tiedoksi. Päätös Muutoksenhaku Merkittiin tiedoksi. Muutoksenhakukielto (täytäntöönpanoa) Toimenpiteet

9 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sammakkokangas Oy:n investointilainalle 138/221/2015 Kunnanhallitus Sammakkokangas Oy hakee investointilainaa pääomaosuuden suorittamiseksi Riikinvoima Oy:n polttolaitosinvestointiin. Jätteenpolttolaitoksen rakentaminen on käynnistynyt syksyllä 2014 ja se valmistuu 2016 vuoden loppuun mennessä. Koekäyttö on tarkoitus aloittaa jo kesällä Sammakkokangas Oy on hankkeeseen mukaan lähtemisellä hakenut pitkän ajan ratkaisua jätteen käsittelyyn. Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituskiellon astuessa voimaan 2016 kotitalousjätteelle tulee olla keskitetty polttoratkaisu. Jätteenpolttolaitoksen kokonaiskustannusarvio on 123,5 milj. euroa. Hanke on saanut valtion investointitukea n. 7 milj. euroa. Oman pääoman osuus on 20 %, joka jakautuu omistuksen suhteessa. Sammakkokangas Oy on vuoden 2012 lopulla perustetun Riikinvoima Oy:n osakas ja jätehuoltoyhtiön osuus polttolaitosyhtiöstä on 2,36 %. Sammakkokangas Oy:n omanpääoman osuus on yhteensä euroa. Pääoman suorittaminen tapahtuu toukokuun 2015 alussa. Sammakkokangas Oy on pyytänyt rahoituslaitoksilta rahoitustarjousta maksimissaan eurolle. Edullisin tapa rahoitukselle on osakaskuntien takaama pankin tai Kuntarahoituksen myöntämä laina. Sammakkokangas Oy:llä ei ole lähitulevaisuudessa suunnitelmissa muita investointikohteita, joita yhtiö suunnittelisi rahoittaa lainarahalla. Laina on tarkoitus nostaa Kuntarahoitus Oyj:ltä 7 vuoden laina ajalla. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Liitejakelu: Sammakkokangas Oy:n esitys yhtiön osakaskunnille investointilainan takauksesta Sammakkokangas Oy:n alustavat tilinpäätöstiedot ja lainan korkotiedot toimitetaan valtuuston kokoukseen mennessä. Lisätiedot: Talousjohtaja Ari Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pihtiputaan kunta myöntää Sammakkokangas Oy:n 7 vuoden pi tui sen Kuntarahoitus Oyj:n

10 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto enintään euron suuruiselle investointilainalle omavelkaisen takauksen, jo ka on Pihtiputaan kunnan osalta enintään euron suuruinen eh dol la, että myös muut osakaskunnat myöntävät esitetyn takauksen in ves toin ti lai nal le. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua seuraavaan valtuustoon Kunnanvaltuusto Liitejakelu: Sammakkokangas Oy:n esitys yhtiön osakaskunnille investointilainan takauksesta Sammakkokangas Oy:n alustavat tilinpäätöstiedot ja lainan korkotiedot toimitetaan valtuuston kokoukseen mennessä. Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pihtiputaan kunta myöntää Sammakkokangas Oy:n 7 vuoden pituisen Kuntarahoitus Oyj:n enintään euron suuruiselle investointilainalle omavelkaisen takauksen, joka on Pihtiputaan kunnan osalta enintään euron suuruinen ehdolla, että myös muut osakaskunnat myöntävät esitetyn takauksen investointilainalle. Hyväksyttiin. Kunnallisvalitus Ote: Sammakkokangas Oy, tied. taloustoimisto

11 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallinto-oikeuden päätös kaukolämpöverkoston rakentamiseen myönnetyn avustuksen takaisinperinnästä 582/213/2012 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja kertoi kunnanhallitukselle tulleesta kaukoläm pöverkoston rakentamiseen myönnetystä euron työllisyysperustei sen investointituen osittaisesta takaisinperinnästä. Kunta on vaatinut takai sinperinnästä luopumista kokonaan. Tämän oikaisuvaatimukseen Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus on hylännyt päätöksellään Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto oikeu teen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Koska kunnanhallituksen seuraava kokous on , kunnanhallituksen on tänään päätettävä, tehdäänkö ELY:n päätöksestä valitus hallinto oikeudelle. Ehdotus. Kunnanjohtaja: 1. Kunnanhallitus ottaa tämän asian kiireellisenä käsittelyyn esityslistan ulkopuolelta. 2. Kunnanhallitus päättää hakea ELY:n päätökseen KESE LY/448/ /2012 muutosta hallinto oi keudelta. Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajalle ja kunnansihteerille oi keuden laatia ja toimittaa päätöksestä muutoksenhakukirjelmä hallinto oi keudelle. Päätös 1. Hyväksyttiin. 2. Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus Toimenpiteet Kunnanhallitus Pihtiputaan kunnan valitus Hämeenlinnan hallinto oikeudelle Kes ki Suo

12 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto men ELY keskuksen päätöksen KESE LY/448/ /2012 johdosta on toimitettu Hämeelinnan hallinto oikeudelle Hämeenlinnan hal lin to oi keu del ta on saa pu nut kun nan hal li tuk sel le kir je (päi vätty ), jossa Pihti pu taan kun nal le on varat tu ti lai suus antaa hallinto oikeudelle selitys Kes ki Suomen elin keino, liiken ne ja ym päris tökes kuk sen an ta man lau sunnon johdosta mennessä. Kunnansihteeri on soittanut hallinto oikeustuomari Kostamolle, joka on pyynnöstä myöntänyt jatkoaikaa selityksen antamiselle asti. Asia voidaan rat kaista määrä ajan jäl keen, vaik ka selitys tä ei ole an nettu. Esityslistan oheismateriaalina on valmisteltu Pihtiputaan kunnan selitys Hämeenlinnan hallinto oikeudelle. Lisätiedot: kunnansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja Oheismateriaali Valitus Keski Suomen ELY keskuksen päätöksen KESE LY/448/ /2012 johdosta Keski Suomen elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen Valituslausunto Pihtiputaan kunnan selitys Hämeenlinnan hallinto oikeudelle K S ELY keskuksen valituslausunnon (selityksen) johdosta Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalin mu kaisen selityk sen annetavaksi Hämeenlinnan hallinto oi keudelle K S ELY keskuksen lausunnon johdosta. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. muutoksenhakukielto (valmistelua) Selitys kirjeellä Hämeenlinnan hallin to oikeudelle (HETI) Kunnanhallitus Hämeenlinnan hallinto oikeus on antanut päätöksen , pää tös nume ro 15/0068/1, koskien Pihtiputaan kunnan tekemää valitusta työl li syyspe rus tei sen investointituen takaisinperintää.

13 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallinto oikeus on hylännyt valituksen muutoin, mutta pidentänyt avus tuksen takaisin maksuaikaa saakka. Oheismateriaali: Hallinto oikeuden päätös Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallinto oikeuden pää tökses tä ei valiteta korkeimpaan hallinto oikeuteen ja Pihtiputaan kunta pa lauttaa saamansa investointituen Palautettava investointituki ka tetaan lisälainanotolla. Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua seuraavaan valtuustoon Kunnanvaltuusto Oheismateriaali: Hallinto oikeuden päätös Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallinto oikeuden päätöksestä ei valiteta korkeimpaan hallinto oikeuteen ja Pihtiputaan kunta palauttaa saamansa investointituen Palautettava investointituki katetaan lisälainanotolla. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Kunnallisvalitus Tiedoksi: taloustoimisto

14 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuonna 2014 tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 496/003/2014 Kunnanhallitus Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloittei ta sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloit teen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vä hin tään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet. Vuonna 2014 on tehty kaksi kuntalaisaloitetta. 1. Aloite kevytmaidon tarjoamisesta kouluissa Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraava kuntalaisaloite: "Kevytmaidon tarjoaminen kouluissa vaihtoehtona rasvattoman maidon kanssa. Maidon juonti vähentynyt reippaasti kun maito muuttui vain rasvattomaksi Maidon proteiini ylläpitää luuston kuntoa ja lihaksia. Kalsium ja lisätty d vitamiini vahvistavat luustoa ja hampaita. B 2 ja B 12 vit. ylläpitää ihon terveyttä. Maitoa tulisi nauttia osana päivittäistä tasapainoista ja monipuolista ruo kava lio ta ja terveellistä elämäntapaa. Kouluruuan valmistuksessa suositaan vähärasvaisia tuotteita, käytetään vähän suolaa ja paljon kasviksia. Kouluruoka 30 % päivän tarpeesta. Kevytmaidossa on 3 g rasvaa/lasillinen ja 30 % kalsiumia päivittäisestä tarpees ta, joten maidosta saatavan rasvan haitat ovat pienemmät kasvavilla lapsilla kuin muitten esim. kalsiumin ja d vit. puute. Kojola Autio Heli" Aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet: Kunnanhallitus on : Kunnanhallitus siirtää Heli Aution kun ta lais aloit teen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi Tekninen lautakunta : Wiitaunionin hyvinvointityöryhmä on teh nyt selvityksen yhdessä Keski Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ja se oheis ma te ri aa li na mukana selvitys ravitsemissuosituksista lapsille ja nuo rille. Päätetään jatkaa entiseen malliin rasvattomalla maidolla, koska se on ra vitse mis suo si tuk sen mukaista sekä menettäisimme koulumaitotuen jos maidon ras va pro sent ti on yli 1 %. Kunnanhallitus :Kunnanhallitus päätti ehdottaa kun nan valtuus tol le, että rasvattoman maidon oheen otetaan maito, jossa rasvaa on 1 %. Myös laktoosittomasta maitojuomasta tarjotaan rasvaisempi vaihtoehto. Tä tä menettelyä noudatetaan kokeiluna kevätlukukauden 2015 ajan. Kunnanvaltuusto : Hyväksyttiin.

15 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Aloite rivitaloasuntojen muuttamisesta ryhmäasunnoiksi Me vanhusneuvoston jäsenet pyydämme kunnanvaltuustoa kiinnittämään huo mio ta kunnassa tapahtuvaan ikärakenne muutokseen. Vanhus väestön mää rä kunnassamme kasvaa vanhusneuvoston kokoukseen perustuen esitämme että, kun nassa jo tyhjillään olevia rivitaloasuntoja alettaisiin muuntaa ryhmäasunnoiksi. Sopukan tilojen rajallisuus ja kynnys mennä palvelutaloon on asiamme taka na. Samalla ryhmäasumisessa torjutaan ikäihmisten yksinäisyyttä. Muutokset tulisivat halvemmaksi ja olisi mielekästä käyttää jo olemassa ole vaa rakennuskantaa hyödyksi. Kysymykseen tulisivat kolmiot sekä kaksiot esim. yhdistämällä väliovilla. Kotihoidon kannalta lähellä tapahtuva hoito olisi kunnalle edullisempaa. Me vanhusneuvoston jäsenet olemme käytettävissä ikäihmisiä koskevissa asun to ym. asioissa. Vanhusneuvoston puolesta Taina Toikkanen Vilho Tenhunen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Aloitteen johdosta ei ole tehty toimenpiteitä. 3. Aloite kunnantalon joulukuusen valoista on Kuntalaisaloite.fi:n kautta jätetty seuraava aloite: "Mielestäni kunnan talon joulukuusessa ei saisi olla hälytysajoneuvojen valojen värinen sininen väri, milloinka kynttilät ovat sinisiä, luonnon mukainen kynttilän värinen lamppu on ainoa oikea." Toimenpiteet: Joulukuusen valot on vaihdettu ilman aloitteen käsittelyä, aloitteesta riippumatta. Lisätiedot: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto merkitsee kuntalaisaloitteet tiedoksi ja toteaa aloitteen 1 ja 3 ole van loppuun käsitelty ja aloitteen 2 käsittelyn olevan kesken. Käsittely Käsittelyn kuluessa päätettiin ohjata aloite nro 2 Pihtiputaan vuokra asuntojen käsittelyyn. Vuokra asunnot tutkii, onko asuntokannassa kiinteistöjä, joille esitettyjä muutoksia voitaisiin tehdä ja antaa lausunnon asiasta valtuustolle. Tehtävien päätösten tulee tukea asumispalvelustrategiaa.

16 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua seuraavaan valtuustoon Kunnanvaltuusto Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Kunnahallituksen ehdotus valtuustolle: Kunnanvaltuusto merkitsee kuntalaisaloitteet tiedoksi ja toteaa aloitteen 1 ja 3 olevan loppuun käsitelty ja aloitteen 2 käsittelyn olevan kesken. Kunnanhallitus päättiohjata aloite nro 2 Pihtiputaan vuokra asuntojen käsittelyyn. Vuokra asunnot tutkii, onko asuntokannassa kiinteistöjä, joille esitettyjä muutoksia voitaisiin tehdä ja antaa lausunnon asiasta valtuustolle. Tehtävien päätösten tulee tukea asumispalvelustrategiaa. Hyväksyttiin. Kohta 2: muutoksenhakukielto (valmistelua) Kohdat 1 ja 3: muutoksenhakukielto (täytäntöönpanoa) Toimenpiteet Ote: aloitteiden tekijät

17 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuonna 2014 tehdyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 106/003/2014 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouksessa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kir jal li sia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite an ne taan puheenjohtajalle. Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kun nan hal li tuk sel le lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mi hin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mit kä aloitteista on käsitelty loppuun. Valtuustoaloitteet: 1. Kokoomuksen ja Seppo Kahilaisen valtuustoaloite kuntalaisaloitteen käyt töön otos ta Suomen kunnista yli puolet ovat mukana oikeusministeriön kehittämässä säh köi ses sä palvelussa " kuntalaisaloite.fi". Palvelu takaa kuntalaisille laajat mahdollisuudet vaikuttaa kunnan pää tän täval las sa oleviin asioihin. Esimerkiksi aloitteen tekijän tulee saada aloitteensa johdosta palautetta, mi hin toimiin aloite on johtanut. Toisen esimerkin mukaan 2 prosenttia äänioikeutetuista voi vaatia ha luaman sa kunnan päätäntävaltaan kuuluvan asian valtuustokäsittelyyn. Tarkempaa tietoa sivustoista löytyy osoitteesta Pihtiputaan kunta ei ole liittynyt tähän kansalaisdemokratiaa edistävään mak sut to maan palveluun. Esitänkin, että Pihtiputaan kunta liittyy kyseisille palvelusivuille mah dol lisim man nopeasti. Pihtiputaalla 27 pnä tammikuuta 2014 Seppo Kahilainen Juuso Lahtinen Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallitus : Pihtiputaan kunta liittyy kuntalaisaloite.fi pal ve luun. Palvelun käyttöönotolla on tarkoitus lisätä kuntalaisten mah dolli suuk sia vaikuttaa kotikuntansa palveluihin ja päätöksentekoon. Linkki palveluun on lisätty kunnan internet sivuille. 2. SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite vanhusväestön teiden tal vikun nos sa pi don toteuttamistapojen ja kustannusten selvittämisestä "Valtuustoaloite Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on kiinnittänyt huomiota kotona asuvien vanhusten asemaan ja palveluihin. Wiitaunionin palvelustrategiassa tode taan yhtenä tavoitteena, että asiakkaan suoriutumiskyvyn heikentyessä kun nan kotihoito tukee hänen itsenäistä selviytymistään omassa kodissaan.

18 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ko to na asuminen mahdollisimman pitkään on useimmiten ikääntyvälle itsel leen mieluisin vaihtoehto. Kylillä asuvat ikäihmiset maksavat tällä hetkellä itse pihateidensä au rauskus tan nuk set. Esitämme, että kunta osallistuu kotona asuvan vanhusväestön teiden tal vikun nos sa pi don kustannuksiin, poislukien ne tiet, joiden hoitoa kunta jo nyt tu kee. Vastaantulo näissä kustannuksissa pidentää osaltaan mahdollisuutta asua kotona. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että tekninen lautakunta käyn nis tää toimenpiteet talvikunnossapidon toteuttamistapojen ja kus tannus ten selvittämiseksi jo talvikaudelle Pihtiputaan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä" Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallitus : Kunnanhallitus siirtää valtuustoaloitteen tek ni sen lautakunnan käsiteltäväksi. Tekninen lautakunta : Tekninen lautakunta selvittää yhdessä pe rus tur va lau ta kun nan edustajien kans sa ne kiinteistöt ja henkilöt, jotka mah dol li ses ti tarvitsevat apua lu mi töi den tekemisessä ja laativat vaih to ehtoi sia malleja lumitöiden suo rit ta mi sel le. Lumitöiden suorittamisesta laa ditaan myös alustava kustannusarvio. 3. Perussuomalaisten ja vasemmistoliiton valtuustoryhmien val tuus toaloi te keihäslinjan perustamisesta lukioon "Perussuomalaisten ja Vasemmiston valtuus to ryhmät te kevät aloitteen kei häs lin jan saamiseksi lukioon. Keihäänheitto on yksi medianäkyvimmistä la jeis ta Suomessa, ja Pihtipudas on tunnettu keihäspitäjänä. Kei häs kar nevaa lien yhteydessä järjestettävään keihäskouluun osallistuu vuosittain nuorta. Keihäslinja parantaisi ratkaisevasti lukion ve tovoi maa ja olisi yksilölajina kustannustehokas lisä/vaihtoehto lukion lin ja vali koi miin. Pihtiputaalla Marko Tiainen Tapio Saastamoinen Heikki Kolehmainen Susanna Haikara Tuija Auhtola" Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallituksen päätös : Kunnanhallitus myöntää si vistys lau ta kun nal le luvan käynnistää keihäslinja jo syksyllä 2014, jos linjalla aloit taa viisi opiskelijaa ja edellyttäen että kustannuslisäys katetaan li säänty väl lä oppilaskohtaisella valtionosuudella. 4. Vasemmistoliiton valtuustoaloite liikenneturvallisuuden pa ran ta mises ta Asematie 30:n kohdalla Me Vasemmistoliiton valtuutetut olemme huolissamme vanhusten tur val lisuu des ta tuolla vilkkaan liikenteen seassa. Erityisesti on noussut esille tämä kalliin Asematien korjauksen yhteydessä

19 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto te ke mät tä jäänyt suojatie Asematie 30:n kohdalla. Siinä sijaitsee kolme ri vita loa, joissa asuu vanhuksia. Nyt he joutuvat päivittäisillä asioin ti reis suillaan ylittämään vilkasliikenteisen Asematien ilman suojatietä päästäkseen ke vyen lii ken teen väy läl le. Pyydämmekin, että kunnanhallitus ryhtyy kiireesti tarvittaviin toimiin, jotta suo ja tie saadaan kyseiseen paikkaan välittömästi. Asia ei vaadi suurta ra hallis ta satsausta, vaan pientä inhimillistä kädenojennusta rivitaloissa asuvia van huk sia kohtaan. Toimenpiteet aloitteen johdosta: Teknisen lautakunnan päätös Asematie 30 rivitalojen kohdalle suojatien ratkaisut toteutetaan välittömästi sen jälkeen, kun Asematien omistus ja ylläpito on siirtynyt Pihtiputaan kun nal le eli suunnitelmien mukaan Keskustan, Kokoomuksen, SDP:n, Perussuomalaisten Va sem mis tolii ton sekä Seppo Kahilaisen valtuustoryhmien valtuustoaloite kunnan slo ganil la olevan mainostaulun asentamiseksi E4 - tien läheisyyteen "Suomen kunnissa ideoidaan erilaisia asioita, joilla saataisiin jäämään kävijöiden ja ohikulkijoiden mieliin muistikuva paikkakunnasta. On Kuningaskuntaa ym ja sellaisia joilla huomion kiinnittäminen tukeutuu jonkinlaiseen lyhyeen kuntaa kuvaavaan tekstiin tai sloganiin, kuten esim. Viitasaari nuori, muori, vaari lausahdus. Internetin yhteisöpalvelimella facebookissa olevassa Pihtipudas ryhmässä on Ritva Turpeinen käynnistänyt paljon huomiota ja kiinnostusta herättäneen keskustelun. Keskustelun aiheena on ollut hänen muistamansa kyltit joissa on lukenut: "Järvistämme peilaa kuvas, onhan eessäs Pihtipudas". Kylttien on muisteltu olleen sijoitettuna nelostien varrelle Pihtiputaan etelä ja pohjoispuolille joskus 1970 luvan alkupuolella. Esitämme että Pihtiputaan kunta ryhtyy toimenpiteisiin lupien hakemiseksi ja kyseessäolevilla teksteillä varustettuna taulun asentamiseksi E4 tien läheisyyteen." Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallituksen päätös : Mainos laitetaan Kempan tilalle nyt tonttimainoksena olevaan telineeseen. Pyydetään tarjous toteutuksesta. 6. Perussuomalaisten valtuustoaloite vammaispalveluasuntolan ra kenta mi ses ta Pihtiputaalle "Kahdeksan paikkaisen Veteraani talon muuttaminen vammaisten asun tolak si on lyhytnäköinen ratkaisu. Pihtiputaan kunta ostaa tällä hetkellä yli eurolla vam mais asu mispal ve lui ta. Ostopalvelujen piirissä on 12 vammaista henkilöä. Lisäksi viisi hen ki löä asuu Riihikodossa ja viiden vuoden sisään kunnallista asu mis palve lua tulee tarvitsemaan 5 7 vammaista, jotka asuvat iäkkäiden van hem

20 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto pien sa luona. Oman asumispalvelun kehittäminen palvelun tarvetta vastaavaksi ja vammais ten kotiuttaminen omaan kuntaan mahdollisuuksien mukaan, on ta loudel lis ten ja inhimillisten syiden vuoksi perustelua. Esitämme että Pihtiputaan kunta rakentaa uuden vammaispalvelu asuntolan ja selvittää hankkeen mahdolliset tuet. Perussuomalaisten valtuustoryhmä Marko Tiainen Heikki Kolehmainen Tuija Auhtola" Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanvaltuuston päätös : Kunnanvaltuusto merkitsee perus tur va lau ta kun nan antaman lausunnon tiedoksi ja päättää pe rus tur va lau takun nan ehdotuksen mukaisesti, että vammaispalveluiden osalta edetään Pih ti pu taan asumispalveluiden toimenpideohjelman mukaisesti. Yöhoidon jär jes tä mi nen Veteraanitalolle selvitetään vuoden 2014 loppuun mennessä. Kunnanhallitus yksimielisesti päätti liittää päätökseen Mark ku Kanasen esittämän ponnen, että asumispalvelustrategia tar kis tet taisiin lähiaikoina. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Markku Kanasen ehdottama ponsi liittää yksimielisesti kunnanvaltuuston päätökseen. Kukaan läsnä olleista valtuu te tuis ta tai varavaltuutetuista ei vastustanut ponnen liittämistä pää tökseen. 7. Keskustan valtuustoryhmän aloite Saarijärvi Haapajärvi radan pe rus pa ran ta mi sek si sekä puutavaran lastauspaikkojen selvitys ja nelos tien parantaminen Jyväskylän pohjoispuolella "Saarijärvi Haapajärvi junarata on tällä hetkellä tavaraliikenteen käytössä, suu rin osa liikenteestä on raakapuun kuljetusta. Äänekoskella toimiva Metsä Group suunnittelee mittavaa 1.1 miljardin euron investointia biotuote tehtaaseen ja toteutuessaan investointi on met säteol li suu den historian suurin investointi Suomessa. Tehdas lisää kuitupuun käyt töä Suomessa noin 4 miljoonalla kuutiometrillä eli noin 10 prosentilla vuo des sa. Kuitupuu hankitaan pääosin Suomesta ja siksi on tärkeää, että poh joi ses ta keski suomesta on mahdollista hoitaa puukuljetukset rau ta teitse, joten rautatien peruskorjaus on perusteltavissa. Samassa yhteydessä tu lisi kartoit taa ja lisätä radan varrella olevia lastauspaikkoja. Valtatie neljä on yksi tärkeimmistä päätieyhteyksistä Suomessa ja pääyhteys Ete lä ja Pohjois Suomen välillä. Jyväskylän pohjoispuolella lyhyen mootto ri tie osuu den jälkeen valtatie 4 on kaksikaistaista sekaliikennetietä,jonka lii ken ne mää rät ovat suuret. Tiehallinto suunnittelee tien parantamista moot to ri tiek si välillä Kirri Tikkakoski Vehniä. Hankkeen ra ken ta mis ai katau lus ta tai rahoituksesta ei ole tietoa.

21 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Suunniteltaessa nelostien perusparannusta olisi huomioitava lisääntyvä liiken ne myös tästä pohjoisemmaksi entisen Oulun läänin rajalle. Tien kunto on huomattavasti heikentynyt ja lisääntyneet liikennemäärät tulevat ai heutta maan lisää ongelmia ellei tielle saada perusteellista peruskorjausta. Tämän li säk si myös alueemme alemman tieverkon kunnossapitäminen olisi tärkeää. Pihtiputaan keskustan valtuustoryhmä esittää, että Pihtiputaan kunta yh dessä muiden alueen kuntien kanssa lähtisi viemään näitä meille tärkeitä ke hittä mis koh tei ta edelleen Keski Suomen liiton ja keskisuomalaisten kan sanedus ta jien tietoisuuteen, jotta kehityskohteet voitaisiin ottaa uudelleen käsit te lyyn. Pihtipudas Pihtiputaan keskustan valtuustoryhmä Markku Kananen Sirpa Närhi puheenjohtaja sihteeri" Toimenpiteet aloitteen johdosta: Ei ole käsitelty. 8. Kokoomuksen ja Seppo Kahilaisen valtuustoaloite keskusta-alueen yleis il meen edelleen kehittämiseksi "Valtuustoaloite Pihtiputaan keskusta alueen yleisilmeen edelleen ke hit tämi sek si Liikennemäärät Nelostiellä etenkin kesäaikaan ovat todella suuret. Pih ti putaan siis ohittaa vuorokauden aikana suuri määrä autoilijoita. Miltä ky lämme nyt näyttää heidän silmissään? Putaanportin alueen kunnostamiseen viih tyi säk si on viime aikoina kiinnitetty huomiota, mikä on hyvä asia. Mutta ei saisi unohtaa varsinaista keskusta aluetta. Pihtiputaalaisten yrittäjien keskuudessa ollaan huolissaan kunnan ve to voimas ta ja viihtyisyydestä. Sen lisäksi, että kunnan tulee houkutella uusia kävijöitä, sen täytyy myös huo leh tia että myös paikalliset asukkaat voivat hyvin ja viihtyvät. Asematien kunnostaminen viime ja tänä kesänä kohentavat keskustan il mettä, mutta edelleen Nelostien ja Asematie risteys, jonka pitäisi houkutella ihmi set kääntymään Nelostieltä keskustaan, on melko ankea. Se ei anna kuvaa kun nos te tus ta hyvinvoivasta keskustasta vaan hiljaisesta ja uinuvasta ky lästä, jossa ei tapahdu mitään. Kesäkukkaistutukset ovat ehdottomasti po si tiivi nen asia, mutta harmaasta betonista rakennettu sammaloituva ja heinää kas va va liikenteenjakaja voisi olla kiinnostavampikin. Risteysalueen kunnostaminen näyttäväksi ja kiinnostavaksi, Pihtiputaasta ja pih ti pu taa lai ses ta osaamisesta jotain kertovaksi jättäisi ohikulkijoille parem man kuvan kunnastamme ja poikisi varmasti lisää keskustassa poik keavia matkalaisia. Nelostien ja Asematien risteysalue, etenkin krouvin ja Nelostien välissä ole

22 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto va ryteikköinen alue olisi ehdottomasti kunnostettava. Alue olisi oivallinen si jain ti puistolle, joita Pihtiputaalla pitäisi olla enemmänkin. Kunnostettuna ja hyvin hoidettuna alue parantaisi huomattavasti Pihtiputaan keskusta alueen yleisilmettä ja antaisi kunnastamme positiivisemman kuvan ohi kul kijoil le. Lisäksi virkistys ja viheralueet parantavat huomattavasti asu mis muka vuut ta ja viihtyisyyttä sekä hyvinvointia. On tutkittu, että jos 10 minuuttia luon non ääressä auttaa rentoutumaan ja rauhoittumaan sekä lievittää stressiä. Pienetkin minitauot vihreässä ympäristössä auttavat jaksamaan työssä (jo pa paremmin kuin vuosiloma!) o Esimerkiksi esittelypuisto (Vrt. Pyhäjärven kivipuisto) pai kalli ses ta erityisosaamisesta voisi olla hyvä vaihtoehto. Nelostien läheisyys ei hait taa, kasvillisuuden avulla saadaan ihmeitä aikaan. o Sijainti näkyvällä paikalla, joen rannalla asettaa omat vaa timuk sen sa alueelle, mutta myös huomattavan suuret mahdollisuudet. Puis toalue voisi mennä rantaan asti ja siltojen (uusi ja vanha) välissä oleva saari voi tai siin liittää alueeseen esimerkiksi puisen kaarisillan avulla. Saareen voisi laittaa esimerkiksi pienen huvimajan oleske lua varten. Vanha kivisilta Ruukintiellä on tunnettu Pihtiputaalainen maamerkki. Olisi tär keää saada se näkymään paremmin nelostien uudelle sillalle (näkymän avaa mi nen) ja valaistuksen, jota on aikaisemminkin esitetty, avulla sillasta saisi upean myös pimeään vuodenaikaan. Nelostiellä on sillan kohdalla vielä 60 km / h nopeusrajoitus, eli ohikulkijoillakin on pa rem pi mahdollisuus huomioida silta. Sillan korostaminen jättäisi po si tiivi sen mielikuvan Pihtiputaasta ohikulkijoille, ja näinkin voisimme saada hei tä poikkeamaan kunnassamme. Tähän voisi yhdistää jotain muutakin, esimerkiksi suih kuläh det tä tai jotain vesiurkutyyppistä juttua, joilla saisi lisää huomiota. Ehdotamme, että kunnassa ryhdytään selvittämään mahdollisuuksia tässä esi tel ty jen ideoiden toteuttamisesta Pihtiputaan keskusta alueen viih ty vyyden ja vetovoiman edelleen kehittämiseksi. Pihtiputaalla Juuso Lahtinen Seppo Kahilainen Pihtiputaan Kokoomus Sitoutumaton" Toimenpiteet aloitteen johdosta: Ei ole käsitelty. 9. Keskustan valtuustoaloite tupakkapaikan siirtämisestä kun nan vi raston taakse Pihtiputaan Keskustan valtuustoryhmä esittää kunnantalon tupakkapaikan muut ta mis ta pois sisäänkäynnin vierestä rakennuksen taakse. Perusteluina mm. sporttipitäjän maine ja nykyiset yhteiskunnan muutenkin sa vut to muu teen pyrkivät toimenpiteet, joilla halutaan parantaa kunnan imagoa."

23 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallitus : Kunnanhallitus päättää, että teknisen lauta kun nan esityksestä poiketen kunnantalon alueella on vain yksi tu pa koin tipaik ka, joka sijaitsee kunnantalon takana. 10. Perussuomalaisten Valtuustoaloite tallentavan kamerajärjestelmän käyt töön otos ta Pihtiputaalla Pihtiputaalla sattuneet omaisuus ja ilkivaltarikokset jäävät pääosin sel vit tämät tä. Valvovia silmäpareja ei yöaikaan juurikaan ole ja poliisin resurssit ovat varsin rajalliset, joten kiinnijäämisriski rikollisilla on varsin pieni. Hyvin suunniteltu tallentava kameravalvonta esim. Kirkonkylän pääväylille an tai si tietoa rikosten sattuessa, ketä alueella on liikkunut. Kameravalvonta sinällään ei estä rikoksia, mutta lisää tuntuvasti kiin ni jäämis ris kiä ja sitä kautta korvausvelvollisuuteen joutumista. Esitämme tallentavan kamerajärjestelmän käyttöönottoa Pihtiputaalla." Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallitus : Kiinteistöpäällikkö Kari Liimatainen esitte li asian valmistelua kunnanhallitukselle klo ja kun nan hal litus päätti palauttaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Lau ta kuntaa pyydetään tarkemmin selvittämään vielä ehdotettava ratkaisu ja siitä aiheu tu vat investointi ja käyttökustannukset. 11. Seppo Kahilaisen ja Irja Tiaisen valtuustoaloite tiedotuskanavan val mis te lus ta WU:n henkilöstötiedottamiseen Keskusteltuamme tarkastuslautakunnan jäsenten sekä tilintarkastaja Jukka Vuo rion kanssa, teemme seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen. Koska Wiitaunionissa ei ole henkilökunnan käytössä tiedotuskanavaa jolla saa tai siin kevyemmällä tiedottamisella ajankohtainen tieto henkilökunnan käyt töön, esitämme, että Wiitaunionissa aloitettaisiin selvittämään ar ki käyttöön sopivaa tiedotusfoorumia. Nettipohjaista väylää voisi käyttää työ yk siköi den ja esimiesten välisenä kanavana. Sitä voisi hyödyntää myös vapaa ai kaan liittyvän virkistystoiminnan tiedottamiseen. Hyvin tehtynä tiedotusväylä helpottaisi työyhteisön tiedonsaantia mer kit täväl lä tavalla. Pihtiputaalla 29 pnä syyskuuta 2014 Irja Tiainen Kunnanvaltuutettu Seppo Kahilainen Kunnanvaltuutettu Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallitus : Koska valtuustoaloite koskee Wii taunio

24 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto nin henkilöstöä, valtuustoaloite siirretään Wiitaunionin johtoryhmän kä sitel tä väk si. Lisätiedot: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: 1. Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteiden 1, 3, 4, 6, 9 osalta tiedoksi tehdyt toimenpiteet ja toteaa, että aloitteet ovat loppuun käsitellyt. 2. Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteiden 2, 5, 7, 8, 10 ja 11 osalta tiedoksi teh dyt toimenpiteet ja toteaa, että aloitteiden käsittely on kesken. Käsittely Käsittelyn kuluessa tiedotettiin, että johtoryhmä on ottanut myönteisen kannan tiedostuskanavan perustamiseen ja asia tuodaan yhteishallituksen päätettäväksi. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet 1. Hyväksyttiin 2. Hyväksyttiin Muutoksenhakukielto / valmistelua seuraavaan valtuustoon Kunnanvaltuusto Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Kunnanhallituksen ehdotus valtuustolle: Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: 1. Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteiden 1, 3, 4, 6, 9 osalta tiedoksi tehdyt toimenpiteet ja toteaa, että aloitteet ovat loppuun käsitellyt. 2. Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteiden 2, 5, 7, 8, 10 ja 11 osalta tiedoksi tehdyt toimenpiteet ja toteaa, että aloitteiden käsittely on kesken. Aloitteen 11 osalta kunnanhallitus tiedotetaan, että johtoryhmä on ottanut myönteisen kannan tiedostuskanavan perustamiseen ja asia tuodaan yhteishallituksen päätettäväksi. Hyväksyttiin. Kohdat: 1, 3, 4, 6, 9 Muutoksenhakukielto (täytäntöönpanoa) Kohdat: 2, 5, 7, 8, 10, 11 Muutoksenhakukielto (valmistelua)

25 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Toimenpiteet ote: aloitteentekijät

26 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Niemenharjun matkailuhanke 761/522/2014 Kunnanhallitus Tiivistelmä keskeisistä asioista (Hannu Komu/Onvisio Consulting) Niemenharjun kehittämissuunnitelman tekeminen käynnistettiin huhtikuussa 2014 Witaksen, Pihtiputaan kunnan ja Putaan Carservice Oy:n yhteishankkeena. Konsultiksi työhön valittiin Hannu Komu/Onvisio Consulting. Lokakuun alkupuolella työhön liittyi arkkitehtiresurssina StudioPuiston arkkitehtiryhmä, joka toimi Hannu Komun ja aluearkkitehti Helena Raatikaisen ohjauksessa maankäytön suunnittelussa ja ideakuvien tuottamisessa. Putaan Carservicen ja kunnan välillä oli jo aikaisemmin tehty vuokrasopimus maa alueesta ja rakennuksista mukaan lukien Koliman puoleinen alue. Työn alkuvaiheen rakennetarkastelun jälkeen tultiin siihen johtopäätökseen, että Niemenharjun toiminnan nostaminen menestyvälle tasolle ei ole mahdollista nykyisen rakennuskannan avulla. Sijoitukset saneeraukseen olisivat olleet erittäin suuria ja samoin myös epäonnistumisen riski. Niemenharjun alue kuitenkin todettiin sijainniltaan ja luontomiljööltään erittäin kehittämiskelpoiseksi matkailualueena. Rakennusten osalta päädyttiin seuraaviin ratkaisuihin: päärakennus puretaan rivitalomallinen majoitusrakennus puretaan vanha leirintä huoltorakennus puretaan vanhat harjun nelostien puoleiset leirintämökit myydään poissiirrettävinä hirsinen majoitusrakennus säilytetään, saneerataan ja naamioidaan ns. mummonmökki ja siihen kuuluvan sauna/piharakennus ja niihin kuuluva miljöö säilytetään Koliman puolen rakennuskanta uudistetaan kehittämisvaiheessa 2, suunnitelma laaditaan tämän hankevaiheen aikana Suunnittelun lähtökohdaksi otettiin matkailukeskuksen toteuttaminen ja alueelle alun pitäen kaavailtu liikenneasema olisi yksi osa sitä. Konsulttityön aikana suoritettiin kilpailutilanne analysointia, tarkasteltiin vetovoimatekijöitä, erilaisten asiakasryhmien potentiaalia ja tehtiin eri osa alueiden kannattavuuslaskelmia sekä investointilaskelmia. Vaihtoehtojen käsittelyn tuloksena syntyi näkemys, että Niemenharjun alueelle voidaan rakentaa kannattavasti toimiva vetovoimainen matkailukohde kunhan sen erottuvuus varmistetaan riittävän persoonallisilla

27 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ja laadukkailla ratkaisuilla. Liikenneaseman rooli nelostien liikennevirran pysäyttäjänä nähtiin tärkeänä ja lisäksi sen myötä syntyvät monipuoliset ravintolapalvelut tulevat majoitustoiminnan tarpeita. Toisaalta majoitus eri muodoissaan tuo pitempiaikaista viipymää, hyödyttää liikenneaseman ravintolatoimintaa ja levittää matkailutuloa laajalti Pihtiputaan muihin yrityksiin. Suunniteltu matkailukeskus pitää sisällään seuraavat osat: Päärakennus, jossa erilaisia ravintolatoimintoja, pienimuotoinen myymälä, huonemajoitusta 10 huonetta sekä majoitusasiakkaiden vastaanotto. Päärakennuksen alueella myös tankkauspisteet Nesteen tunnuksilla. Pysäyttävä, persoonallinen ja moderni puuarkkitehtuuri toteutusmallina Vanha hirsinen majoitusrakennus saneerattuna ja ulkoasu sovitettuna päärakennuksen ilmeeseen Leirintä /caravan alue 60 vaunupaikkaa Lylylammen rannan suuntaan, rannassa sauna/huoltorakennus, mummonmökin rakennukset muutetaan keitto /astianpesutiloiksi Modernit leirintämökit 10 kpl harjun ja caravan alueen välimaastoon, näköala lammelle Lylylampi istutuskalastuskohteeksi Erilaisia viihtymisalueita: leikkipaikkoja, frisbeegolf harjun kupeessa, grillauspaikkoja, beach volley kentät rannassa Koliman puolelle toisessa vaiheessa tasokkaan loma asumisen alue, 11 loma asuntoa sijoittajapohjaisesti, niin että osa kapasiteetista tulee matkailukäyttöön Koko alue kaavoitetaan asemakaavalla edellä mainitut rakenteet ja niiden laajennustarpeet huomioiden. Kaavoituksen piiriin tulee myös Koliman ranta alue. Tuottavuuslukuja on laskettu eri menetelmin ja käytettävissä on ollut konsultin kokemusperäisen tiedon lisäksi myynti ja kustannusrakennetietoa useista majoituskohteista, käyttöastetietoa useista kohteista Keski Suomesta ja muualta maasta, matkailutulon laskentaan liittyviä tutkimustietoja, tietoja muiden Neste liikenneasemien yrittäjiltä. Käytettävissä on ollut myös liikenneasematoimintaa erikoistunut tilitoimisto. Kaikki laskelmat on tehty varovaisuusperiaatteella ja myynnin osalta laskettu todennäköistä toteumaa huomattavasti alhaisemmilla arvoilla: toimintaa pyörittävän yrityksen liikevaihtotaso on n. 3,2 miljoonaa kun toiminta pyörii normaalilla tasolla, eniten katetta tulee ravintolamyynnistä ja vähiten polttoainemyynnistä. alue tuottaa n uutta yöpymisvuorokautta ja majoittuvista asiakkaista kertyvä suora uusi matkailutulo on n euroa vuodessa,

28 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto lisäksi matkailun välilliset tulovaikutukset ovat merkittävät ja laajavaikutteiset. Investoinnit rakennuksiin, kiinteisiin rakenteisiin ja maa alueen käsittelyyn ovat n. 3,2 milj. euroa, näistä investoinneista vastaa kunta. Investoinnit irtaimistoon, kevyisiin rakenteisiin, alkuvarastoihin ja käyttöpääomaan ovat n euroa ja näistä vastaa yrittäjä. Yrittäjän vuokra tai vuokranluonteinen maksu on korkoineen n euroa vuodessa. Laskentaperusteena on kunnan investointiosuuden jakaminen 25 vuoden ajalle ja näin muodostuvaan kuukausisummaan korkona jäljelle olevalle pääomalle lisätään 12 kk euribor+2%. Yrittäjällä on oikeus lunastaa alue kaikkine rakenteineen tasearvolla. Suora työllistävä vaikutus on sesonkityöntekijöineen henkilötyövuotta. Lisäksi alueella voi toimia mm. kalastusmatkailuyrittäjä ja muita ohjelmapalveluyrittäjiä. Yrityksen linjana on pitää esillä mahdollisimman paljon paikallista tarjontaa, erityisesti lähiruokaa ja vaikuttaa myös näin työllistämiseen. Hankkeen toteutuessa Pihtiputaalle syntyy laadukas ja huomattavassa määrin ympärivuotisesti toimiva matkailukohde, jolla on runsaasti tulevaisuuden kasvu ja laajennusvaraa. Laajentumisen mahdolliset tarpeet huomioidaan kaavoituksessa ja rakennusten suunnittelussa ja sijoittelussa. Edellä kuvaillusta hankkeesta on laadittu aiesopimus kunnan ja yrityksen (perustettavan osakeyhtiön lukuun osakkaat Olavi Kolehmainen, Teija Kolehmainen, Kalle Kolehmainen ja Juuso Kolehmainen) välillä maa alueen ja sillä olevien tai rakennettavien rakennusten ja rakennelmien vuokrauksesta yritykselle. Aiesopimukseen on kirjattu lisäksi mm. alueen kaavatilanne, tavoiteaikataulu, alustava kustannusarvio, osapuolten kustannusvastuu hankkeen toteuttamisessa, kunnan puolelta rahoitusmalli sekä vuokrauksen ja mahdollisen myöhemmän myynnin keskeiset ehdot. Lisätiedot: Kunnanjohtaja Ari Kinnunen, puh Oheismateriaali Niemenharju kevytversio esitys (hankkeen kuvaus) Aiesopimus (liitteenä oleva tuloslaskelmaennuste ei julkinen, se esitellään kokouksessa) Yritysvaikutusten arviointilomake

Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa rasvattoman maidon kanssa /selvitys ykkösmaidon kokeilusta Pihtiputaan sivistystoimen keittiöissä

Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa rasvattoman maidon kanssa /selvitys ykkösmaidon kokeilusta Pihtiputaan sivistystoimen keittiöissä Kunnanhallitus 180 08.09.2014 Tekninen lautakunta 92 29.10.2014 Kunnanhallitus 239 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 79 15.12.2014 Tekninen lautakunta 99 23.09.2015 Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 08.12.2014 269

Kunnanhallitus 08.12.2014 269 Kunnanhallitus 269 08.12.2014 Kunnanvaltuusto 89 15.12.2014 Tekninen lautakunta 16 28.01.2015 Kunnanhallitus 56 24.03.2015 Niemenharjun matkailuhanke 761/522/2014 Kunnanhallitus 08.12.2014 269 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 08.12.2014 269

Kunnanhallitus 08.12.2014 269 Kunnanhallitus 269 08.12.2014 Kunnanvaltuusto 89 15.12.2014 Tekninen lautakunta 16 28.01.2015 Kunnanhallitus 56 24.03.2015 Kunnanvaltuusto 15 30.03.2015 Niemenharjun matkailuhanke 761/522/2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 10.6.14 72:

Sivistyslautakunta 10.6.14 72: Tekninen lautakunta 9 28.01.2015 Kunnanhallitus 78 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 22 27.04.2015 Tekninen lautakunta 78 17.06.2015 Kunnanhallitus 133 03.08.2015 Kunnanhallitus 176 05.10.2015 Kirkonkylän perusopetuksen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Aika 24.03.2015 klo 17:00-19:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Jämsén Teppo jäsen Kananen Markku jäsen Närhi

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloiteluettelo / /2016

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloiteluettelo / /2016 Kunnanhallitus 54 21.03.2016 Kunnanhallitus 74 11.04.2016 Aloiteluettelo 2016 911/00.02.00/2016 KHALL 54 21.3.2016 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnal le aloitteita sen toimintaa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen

Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 118 05.11.2014 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 126 03.12.2014 Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen 365/14.05.00/2012 Kate 05.11.2014

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kunnanhallitus 107 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 30 16.06.2015 Kunnanhallitus 166 31.08.2015

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaavanlaatija on todennut tekniselle lautakunnalle antamassaan kaa vaa koskevassa vastineessa liikenneturvallisuudesta seuraavaa:

Kaavanlaatija on todennut tekniselle lautakunnalle antamassaan kaa vaa koskevassa vastineessa liikenneturvallisuudesta seuraavaa: Kunnanhallitus 4 13.01.2014 Kunnanvaltuusto 6 19.02.2014 Vuoden 2013 aloitteet Khall 4 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnal le aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot