PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Aika klo 18:00 18:48 Paikka Kunnanviraston valtuustosali Läsnä Auhtola Tuija jäsen Hjelmeroos Haapasalo Heli jäsen Hollanti Jyrki jäsen Jämsén Reijo jäsen Jämsén Teppo jäsen Jämsén Tomi jäsen Kahilainen Seppo jäsen Kananen Erkki jäsen Kananen Markku jäsen Kiljala Eija jäsen Kolehmainen Heikki jäsen Kokkonen Tuula kunnanvaltuuston I varapuheenj Lahtinen Juuso jäsen Marttinen Heli jäsen Mielityinen Lauri kunnanvaltuuston II varapuheen Närhi Sirpa jäsen Pietiläinen Ismo jäsen Pärnänen Raimo jäsen Saastamoinen Ari jäsen Saastamoinen Tapio jäsen Sutinen Pekka kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tiainen Irja jäsen Tiainen Marko jäsen Toikkanen Jorma jäsen Ylälehto Jani jäsen Kärkkäinen Pekka varajäsen Kivisen Paulan tilalla Nenye Niko varajäsen Parkkosen Karin tilalla Poissa Kivinen Paula jäsen Parkkonen Kari jäsen Muut Kinnunen Ari kunnanjohtaja Jouppi Mauri kunnansihteeri Ruotsalainen Mirja khall:n jäsen Holster Ritva siv.toimen taj. Laurila Marja perusturvan taj. Savolainen Tapani teknisen taj. Laine Rissanen Kati vapaa ajan koordinaattori Asiat 8 17 Allekirjoitukset

2 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Pekka Sutinen Puheenjohtaja Mauri Jouppi Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pihtiputaalla 1. huhtikuuta 2015 Irja Tiainen Marko Tiainen Pöytäkirjan nähtävilläolo Pihtiputaalla 2. huhtikuuta 2015 Pöytäkirjanpitäjä Mauri Jouppi

3 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 9 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 10 Keski Suomen turvallisuussuunnitelma Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sammakkokangas Oy:n investointilainalle 12 Hallinto oikeuden päätös kaukolämpöverkoston rakentamiseen myönnetyn avustuksen takaisinperinnästä 13 Vuonna 2014 tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 14 Vuonna 2014 tehdyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet Niemenharjun matkailuhanke Muut esille tulevat asiat Niemenharjun matkailuhanke / pöytäkirjamerkinnän korjaus 38

4 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto Kokous on päätösvaltainen, kun jäsenistä vähintään 18 on paikalla. Kokouskutsu on lähetetty Kunnanvaltuuston päätöksen mukaan ko kouskutsu on postitettava vähintään 4 päivää ennen ko kousta. Ehdotus: Päätös: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana keskiviikkona klo ( ) ja pidetään yleisesti nähtävänä saman viikon torstaina. Valtuusto on päättänyt siirtyä aakkosjärjestyksen mukaiseen pöytäkirjantarkastukseen. Tarkastusvuo rossa ovat Irja Tiainen ja Marko Tiainen. Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Tiainen ja Marko Tiainen.

6 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Keski-Suomen turvallisuussuunnitelma /000/2015 Kunnanhallitus Turvallinen Keski Suomi Maakunnan turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnittelun tavoitteet Keski Suomen maakunnan seudullisen ja paikallisen turvallisuustyön tavoit tee na on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niis tä aiheutuvia vahinkoja ja kustannuksia sekä ylläpitää turvallisuutta ja tur val li suu den tunnetta. Yhtenä tärkeänä keinona tavoitteen saavuttamiseksi on maakunnallinen turvallisuussuunnittelu, jota toteutetaan eri vi ran omaisten ja toimijoiden välisenä laajana yhteistyönä. Maakunta on jaettu seit semään seutukuntaan, joihin jokaiseen on perustettu työryhmät. Lisäksi maakun nas sa toi mii ohjausryhmä, jossa on turvallisuuden toimijoita eri aloilta ja seu tu kun nis ta. Keski Suomen turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä sekä seu dul li set työryhmät ovat laatineet ehdotukset seudullisen ja paikallisen tur val li suus suun nit te lun edelleen kehittämiseksi turvallisuushaasteiden ja edel lis kau den toimenpiteiden pohjalta. Näiden konkreettisten toi men pi teiden avulla pyritään aktivoimaan turvallisuustyö toimimaan paikallisella tasol la. Edellä mainittuihin teemoihin liittyen on valittu mittarit, joiden avulla seu ra taan Keski Suomen turvallisuustilanteen kehittymistä ja näin ollen suun ni tel mas sa esitettyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Turvallisuustilanne Keski Suomessa Turvallisuus koskettaa jokaista. Tunne turvallisuudesta on omakohtainen, sub jek tii vi nen näkemys, jonka ihminen muodostaa henkilökohtaisten olosuh tei den sa, kokemustensa ja havaintojensa perusteella. Turvallisuuden tun tee seen vaikuttavat esimerkiksi erilaiset kokemukset tai uhkakuvat rikos ten, tapaturmien tai onnettomuuksien uhriksi joutumisesta. Eri vi ranomais ten tai yhteisöjen mahdollisuudet puuttua näihin tekijöihin ennalta estä väs ti vaikuttavat ihmisen käsityksiin. Katuturvallisuusindeksi lasketaan väkivaltarikosten, lii ken ne juo pu mus rikos ten ja vahingontekojen määrän perusteella. Näiden rikosten lukumäärää painotetaan niiden törkeysasteen mu kaan ja suhteutetaan sitten asukaslukuun. Keski Suomen maakunnan turvallisuus on ka tu tur val li suusin dek sin mukaan kehittynyt myönteiseen suuntaan vuosien aika na. Paloturvallisuuden näkökulmasta tulipaloihin liittyvä tehtävämäärä on py sy nyt samalla tasolla useamman vuoden seurantajakson aikana. Ver rattaes sa Suomen paloturvallisuutta muihin maihin, nousee erityisesti esille hen ki lö tur val li suus, mihin on syytä kiinnittää huomiota turvallisuustyötä teh täes sä. Alkoholinkäyttö on yhteydessä useisiin muihin haittoihin ja ongel miin. Alkoholi on suurin yksittäinen tekijä väkivallan ja on net to muuksien taustalla. Alkoholi on mukana noin neljänneksessä kuolemaan johtaneis ta tielii ken ne on net to muuk sis ta ja noin 10 prosentissa kaikista tie lii

7 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ken ne on net to muuk sis ta. Alkoholi liittyy myös muihin onnettomuuksiin ja ta pa tur miin. Keski Suomessa tapahtuu eniten koti ja vapaa ajan tapaturmia. Ko ti ta patur mia tapahtui vuonna 2012 n kappaletta ja vapaa ajan tapaturmia noin 1500 kappaletta. Näitä tapaturmia on yhteenlaskettuna enemmän kuin mui ta tapaturmia määriä yhteensä (liikenne, urheilu ja liikuntatapaturmat, työ ta pa tur mat, tapaturmat kouluissa, päiväkodeissa ja sairaaloissa). Keski Suomessa kolaroidaan hieman harvemmin kuin muualla Suomessa. Vuon na 2012 vakuutusyhtiöt korvasivat Keski Suomessa 4939 lii ken ne vahin koa (17,9 vahinkoa/1000 asukasta), kun koko maassa korvattiin va hin koa (19,5 vahinkoa/1000 asukasta). Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaan tu nei den lukumäärät ovat hieman valtakunnan tasoa korkeampia Eniten lii ken ne kuo le mia ja loukkaantumisia tapahtuu henkilöautojen kuljettajille ja mat kus ta jil le. Turvallisuussuunnitelman päivitystyön yhteydessä yhdeksi keskeiseksi turvat to muut ta lisääväksi tekijäksi nousi useilla alueilla palveluiden hei ken tymi nen tai siirtyminen kauemmaksi omasta asuinpaikasta. Järjestöjen ja vapaa eh tois ten tekemää työtä yksinäisyyden vähentämiseksi pidetään yleisesti ot taen tärkeänä, mutta samaan aikaan sitoutumisen määrä tällaiseen toi mintaan laskee. Muita turvallisuuden tunnetta vähentäviä keskeisiä teemoja kun nis sa olivat päihteiden käyttö ja sen seurannaisvaikutukset, rikollisuus se kä liikenteeseen liittyvät turvallisuus epäkohdat, kuten ylinopeudet. Keski Suomen turvallisuustoimenpiteet Keski Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelman pääpaino on seitsemän eri seudun turvallisuustoimenpiteissä. Painopisteen ollessa seu tu kun nal lises sa turvallisuustyössä pyritään tilanteeseen, jossa toimenpiteet koh dis tuvat mahdollisimman paljon käytännön toimintaan ja suunnitelmassa mää ritel ty jen tavoitteiden toteutumiseen. Jokaisella seudulla on valittu omat turvallisuuden painopistealueet. Pai nopis te aluei ta on valittu seutukunnittain 2 5 kappaletta. Painopistealueet on va lit tu aiemman suunnitelmakaudella ( ) tehdyn turvallisuustyön poh jal ta ja niitä on tarkennettu uudelle kaudelle. Myös uusia painopisteitä on nostettu täydentämään turvallisuustyötä seutukunnista esille tulleiden tur val li suus haas tei den pohjalta. Erilaisia painopistealueita koko maakunnan alu eel la on 17 erilaista. Keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi maakunnassa nousivat lii ken ne tur val lisuu den parantaminen, lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät asiat sekä päih de hait to jen vähentäminen. Nämä kolme teemaa nousivat useimmissa seu tu kun nis sa esille joko painopistealueen valintana tai niihin liittyvät toimen pi teet sisällytettiin toiseen painopisteeseen. Toimenpiteiden arviointi ja seuranta Keski Suomen maakunnan tasolla turvallisuussuunnitelman valmistumista ja toteutumista seuraa turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä. Ohjausryhmä kokoontuu puo li vuo sittain ja tarkastelee seutukunnittain turvallisuustoimenpiteiden toteutumista alueil la. Toimenpidetaulukoihin on seurantaa varten kirjattu mittareita, joi

8 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto den avulla toimenpiteiden toteutumista voidaan seurata ja tarvittaessa ra portoi da seutukuntatasolla. Maakunnallisella tasolla turvallisuustyön valittiin kah dek san erilaista seurantamittaria, joiden kehittymistä seurataan vuo sittain ohjausryhmän kokouksissa vuoden Oheismateriaali: Turvallinen Keski Suomi; Keski Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma Ehdotus Päätös Kunnanjohtaja: 1. Kunnanhallitus merkitsee turvallisuussuunitelman tiedoksi. 2. Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto merkitsee turvallisuussuunnitelman tiedoksi. 1. Merkittiin tiedoksi 2. Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto / valmistelua seuraavaan valtuustoon Kunnanvaltuusto Oheismateriaali: Turvallinen Keski Suomi; Keski Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma Ehdotus Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto merkitsee turvallisuussuunnitelman tiedoksi. Päätös Muutoksenhaku Merkittiin tiedoksi. Muutoksenhakukielto (täytäntöönpanoa) Toimenpiteet

9 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sammakkokangas Oy:n investointilainalle 138/221/2015 Kunnanhallitus Sammakkokangas Oy hakee investointilainaa pääomaosuuden suorittamiseksi Riikinvoima Oy:n polttolaitosinvestointiin. Jätteenpolttolaitoksen rakentaminen on käynnistynyt syksyllä 2014 ja se valmistuu 2016 vuoden loppuun mennessä. Koekäyttö on tarkoitus aloittaa jo kesällä Sammakkokangas Oy on hankkeeseen mukaan lähtemisellä hakenut pitkän ajan ratkaisua jätteen käsittelyyn. Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituskiellon astuessa voimaan 2016 kotitalousjätteelle tulee olla keskitetty polttoratkaisu. Jätteenpolttolaitoksen kokonaiskustannusarvio on 123,5 milj. euroa. Hanke on saanut valtion investointitukea n. 7 milj. euroa. Oman pääoman osuus on 20 %, joka jakautuu omistuksen suhteessa. Sammakkokangas Oy on vuoden 2012 lopulla perustetun Riikinvoima Oy:n osakas ja jätehuoltoyhtiön osuus polttolaitosyhtiöstä on 2,36 %. Sammakkokangas Oy:n omanpääoman osuus on yhteensä euroa. Pääoman suorittaminen tapahtuu toukokuun 2015 alussa. Sammakkokangas Oy on pyytänyt rahoituslaitoksilta rahoitustarjousta maksimissaan eurolle. Edullisin tapa rahoitukselle on osakaskuntien takaama pankin tai Kuntarahoituksen myöntämä laina. Sammakkokangas Oy:llä ei ole lähitulevaisuudessa suunnitelmissa muita investointikohteita, joita yhtiö suunnittelisi rahoittaa lainarahalla. Laina on tarkoitus nostaa Kuntarahoitus Oyj:ltä 7 vuoden laina ajalla. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Liitejakelu: Sammakkokangas Oy:n esitys yhtiön osakaskunnille investointilainan takauksesta Sammakkokangas Oy:n alustavat tilinpäätöstiedot ja lainan korkotiedot toimitetaan valtuuston kokoukseen mennessä. Lisätiedot: Talousjohtaja Ari Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pihtiputaan kunta myöntää Sammakkokangas Oy:n 7 vuoden pi tui sen Kuntarahoitus Oyj:n

10 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto enintään euron suuruiselle investointilainalle omavelkaisen takauksen, jo ka on Pihtiputaan kunnan osalta enintään euron suuruinen eh dol la, että myös muut osakaskunnat myöntävät esitetyn takauksen in ves toin ti lai nal le. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua seuraavaan valtuustoon Kunnanvaltuusto Liitejakelu: Sammakkokangas Oy:n esitys yhtiön osakaskunnille investointilainan takauksesta Sammakkokangas Oy:n alustavat tilinpäätöstiedot ja lainan korkotiedot toimitetaan valtuuston kokoukseen mennessä. Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pihtiputaan kunta myöntää Sammakkokangas Oy:n 7 vuoden pituisen Kuntarahoitus Oyj:n enintään euron suuruiselle investointilainalle omavelkaisen takauksen, joka on Pihtiputaan kunnan osalta enintään euron suuruinen ehdolla, että myös muut osakaskunnat myöntävät esitetyn takauksen investointilainalle. Hyväksyttiin. Kunnallisvalitus Ote: Sammakkokangas Oy, tied. taloustoimisto

11 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallinto-oikeuden päätös kaukolämpöverkoston rakentamiseen myönnetyn avustuksen takaisinperinnästä 582/213/2012 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja kertoi kunnanhallitukselle tulleesta kaukoläm pöverkoston rakentamiseen myönnetystä euron työllisyysperustei sen investointituen osittaisesta takaisinperinnästä. Kunta on vaatinut takai sinperinnästä luopumista kokonaan. Tämän oikaisuvaatimukseen Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus on hylännyt päätöksellään Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto oikeu teen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Koska kunnanhallituksen seuraava kokous on , kunnanhallituksen on tänään päätettävä, tehdäänkö ELY:n päätöksestä valitus hallinto oikeudelle. Ehdotus. Kunnanjohtaja: 1. Kunnanhallitus ottaa tämän asian kiireellisenä käsittelyyn esityslistan ulkopuolelta. 2. Kunnanhallitus päättää hakea ELY:n päätökseen KESE LY/448/ /2012 muutosta hallinto oi keudelta. Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajalle ja kunnansihteerille oi keuden laatia ja toimittaa päätöksestä muutoksenhakukirjelmä hallinto oi keudelle. Päätös 1. Hyväksyttiin. 2. Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus Toimenpiteet Kunnanhallitus Pihtiputaan kunnan valitus Hämeenlinnan hallinto oikeudelle Kes ki Suo

12 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto men ELY keskuksen päätöksen KESE LY/448/ /2012 johdosta on toimitettu Hämeelinnan hallinto oikeudelle Hämeenlinnan hal lin to oi keu del ta on saa pu nut kun nan hal li tuk sel le kir je (päi vätty ), jossa Pihti pu taan kun nal le on varat tu ti lai suus antaa hallinto oikeudelle selitys Kes ki Suomen elin keino, liiken ne ja ym päris tökes kuk sen an ta man lau sunnon johdosta mennessä. Kunnansihteeri on soittanut hallinto oikeustuomari Kostamolle, joka on pyynnöstä myöntänyt jatkoaikaa selityksen antamiselle asti. Asia voidaan rat kaista määrä ajan jäl keen, vaik ka selitys tä ei ole an nettu. Esityslistan oheismateriaalina on valmisteltu Pihtiputaan kunnan selitys Hämeenlinnan hallinto oikeudelle. Lisätiedot: kunnansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja Oheismateriaali Valitus Keski Suomen ELY keskuksen päätöksen KESE LY/448/ /2012 johdosta Keski Suomen elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen Valituslausunto Pihtiputaan kunnan selitys Hämeenlinnan hallinto oikeudelle K S ELY keskuksen valituslausunnon (selityksen) johdosta Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalin mu kaisen selityk sen annetavaksi Hämeenlinnan hallinto oi keudelle K S ELY keskuksen lausunnon johdosta. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. muutoksenhakukielto (valmistelua) Selitys kirjeellä Hämeenlinnan hallin to oikeudelle (HETI) Kunnanhallitus Hämeenlinnan hallinto oikeus on antanut päätöksen , pää tös nume ro 15/0068/1, koskien Pihtiputaan kunnan tekemää valitusta työl li syyspe rus tei sen investointituen takaisinperintää.

13 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallinto oikeus on hylännyt valituksen muutoin, mutta pidentänyt avus tuksen takaisin maksuaikaa saakka. Oheismateriaali: Hallinto oikeuden päätös Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallinto oikeuden pää tökses tä ei valiteta korkeimpaan hallinto oikeuteen ja Pihtiputaan kunta pa lauttaa saamansa investointituen Palautettava investointituki ka tetaan lisälainanotolla. Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua seuraavaan valtuustoon Kunnanvaltuusto Oheismateriaali: Hallinto oikeuden päätös Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallinto oikeuden päätöksestä ei valiteta korkeimpaan hallinto oikeuteen ja Pihtiputaan kunta palauttaa saamansa investointituen Palautettava investointituki katetaan lisälainanotolla. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Kunnallisvalitus Tiedoksi: taloustoimisto

14 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuonna 2014 tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 496/003/2014 Kunnanhallitus Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloittei ta sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloit teen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vä hin tään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet. Vuonna 2014 on tehty kaksi kuntalaisaloitetta. 1. Aloite kevytmaidon tarjoamisesta kouluissa Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraava kuntalaisaloite: "Kevytmaidon tarjoaminen kouluissa vaihtoehtona rasvattoman maidon kanssa. Maidon juonti vähentynyt reippaasti kun maito muuttui vain rasvattomaksi Maidon proteiini ylläpitää luuston kuntoa ja lihaksia. Kalsium ja lisätty d vitamiini vahvistavat luustoa ja hampaita. B 2 ja B 12 vit. ylläpitää ihon terveyttä. Maitoa tulisi nauttia osana päivittäistä tasapainoista ja monipuolista ruo kava lio ta ja terveellistä elämäntapaa. Kouluruuan valmistuksessa suositaan vähärasvaisia tuotteita, käytetään vähän suolaa ja paljon kasviksia. Kouluruoka 30 % päivän tarpeesta. Kevytmaidossa on 3 g rasvaa/lasillinen ja 30 % kalsiumia päivittäisestä tarpees ta, joten maidosta saatavan rasvan haitat ovat pienemmät kasvavilla lapsilla kuin muitten esim. kalsiumin ja d vit. puute. Kojola Autio Heli" Aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet: Kunnanhallitus on : Kunnanhallitus siirtää Heli Aution kun ta lais aloit teen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi Tekninen lautakunta : Wiitaunionin hyvinvointityöryhmä on teh nyt selvityksen yhdessä Keski Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ja se oheis ma te ri aa li na mukana selvitys ravitsemissuosituksista lapsille ja nuo rille. Päätetään jatkaa entiseen malliin rasvattomalla maidolla, koska se on ra vitse mis suo si tuk sen mukaista sekä menettäisimme koulumaitotuen jos maidon ras va pro sent ti on yli 1 %. Kunnanhallitus :Kunnanhallitus päätti ehdottaa kun nan valtuus tol le, että rasvattoman maidon oheen otetaan maito, jossa rasvaa on 1 %. Myös laktoosittomasta maitojuomasta tarjotaan rasvaisempi vaihtoehto. Tä tä menettelyä noudatetaan kokeiluna kevätlukukauden 2015 ajan. Kunnanvaltuusto : Hyväksyttiin.

15 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Aloite rivitaloasuntojen muuttamisesta ryhmäasunnoiksi Me vanhusneuvoston jäsenet pyydämme kunnanvaltuustoa kiinnittämään huo mio ta kunnassa tapahtuvaan ikärakenne muutokseen. Vanhus väestön mää rä kunnassamme kasvaa vanhusneuvoston kokoukseen perustuen esitämme että, kun nassa jo tyhjillään olevia rivitaloasuntoja alettaisiin muuntaa ryhmäasunnoiksi. Sopukan tilojen rajallisuus ja kynnys mennä palvelutaloon on asiamme taka na. Samalla ryhmäasumisessa torjutaan ikäihmisten yksinäisyyttä. Muutokset tulisivat halvemmaksi ja olisi mielekästä käyttää jo olemassa ole vaa rakennuskantaa hyödyksi. Kysymykseen tulisivat kolmiot sekä kaksiot esim. yhdistämällä väliovilla. Kotihoidon kannalta lähellä tapahtuva hoito olisi kunnalle edullisempaa. Me vanhusneuvoston jäsenet olemme käytettävissä ikäihmisiä koskevissa asun to ym. asioissa. Vanhusneuvoston puolesta Taina Toikkanen Vilho Tenhunen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Aloitteen johdosta ei ole tehty toimenpiteitä. 3. Aloite kunnantalon joulukuusen valoista on Kuntalaisaloite.fi:n kautta jätetty seuraava aloite: "Mielestäni kunnan talon joulukuusessa ei saisi olla hälytysajoneuvojen valojen värinen sininen väri, milloinka kynttilät ovat sinisiä, luonnon mukainen kynttilän värinen lamppu on ainoa oikea." Toimenpiteet: Joulukuusen valot on vaihdettu ilman aloitteen käsittelyä, aloitteesta riippumatta. Lisätiedot: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto merkitsee kuntalaisaloitteet tiedoksi ja toteaa aloitteen 1 ja 3 ole van loppuun käsitelty ja aloitteen 2 käsittelyn olevan kesken. Käsittely Käsittelyn kuluessa päätettiin ohjata aloite nro 2 Pihtiputaan vuokra asuntojen käsittelyyn. Vuokra asunnot tutkii, onko asuntokannassa kiinteistöjä, joille esitettyjä muutoksia voitaisiin tehdä ja antaa lausunnon asiasta valtuustolle. Tehtävien päätösten tulee tukea asumispalvelustrategiaa.

16 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua seuraavaan valtuustoon Kunnanvaltuusto Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Kunnahallituksen ehdotus valtuustolle: Kunnanvaltuusto merkitsee kuntalaisaloitteet tiedoksi ja toteaa aloitteen 1 ja 3 olevan loppuun käsitelty ja aloitteen 2 käsittelyn olevan kesken. Kunnanhallitus päättiohjata aloite nro 2 Pihtiputaan vuokra asuntojen käsittelyyn. Vuokra asunnot tutkii, onko asuntokannassa kiinteistöjä, joille esitettyjä muutoksia voitaisiin tehdä ja antaa lausunnon asiasta valtuustolle. Tehtävien päätösten tulee tukea asumispalvelustrategiaa. Hyväksyttiin. Kohta 2: muutoksenhakukielto (valmistelua) Kohdat 1 ja 3: muutoksenhakukielto (täytäntöönpanoa) Toimenpiteet Ote: aloitteiden tekijät

17 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuonna 2014 tehdyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 106/003/2014 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouksessa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kir jal li sia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite an ne taan puheenjohtajalle. Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kun nan hal li tuk sel le lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mi hin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mit kä aloitteista on käsitelty loppuun. Valtuustoaloitteet: 1. Kokoomuksen ja Seppo Kahilaisen valtuustoaloite kuntalaisaloitteen käyt töön otos ta Suomen kunnista yli puolet ovat mukana oikeusministeriön kehittämässä säh köi ses sä palvelussa " kuntalaisaloite.fi". Palvelu takaa kuntalaisille laajat mahdollisuudet vaikuttaa kunnan pää tän täval las sa oleviin asioihin. Esimerkiksi aloitteen tekijän tulee saada aloitteensa johdosta palautetta, mi hin toimiin aloite on johtanut. Toisen esimerkin mukaan 2 prosenttia äänioikeutetuista voi vaatia ha luaman sa kunnan päätäntävaltaan kuuluvan asian valtuustokäsittelyyn. Tarkempaa tietoa sivustoista löytyy osoitteesta Pihtiputaan kunta ei ole liittynyt tähän kansalaisdemokratiaa edistävään mak sut to maan palveluun. Esitänkin, että Pihtiputaan kunta liittyy kyseisille palvelusivuille mah dol lisim man nopeasti. Pihtiputaalla 27 pnä tammikuuta 2014 Seppo Kahilainen Juuso Lahtinen Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallitus : Pihtiputaan kunta liittyy kuntalaisaloite.fi pal ve luun. Palvelun käyttöönotolla on tarkoitus lisätä kuntalaisten mah dolli suuk sia vaikuttaa kotikuntansa palveluihin ja päätöksentekoon. Linkki palveluun on lisätty kunnan internet sivuille. 2. SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite vanhusväestön teiden tal vikun nos sa pi don toteuttamistapojen ja kustannusten selvittämisestä "Valtuustoaloite Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on kiinnittänyt huomiota kotona asuvien vanhusten asemaan ja palveluihin. Wiitaunionin palvelustrategiassa tode taan yhtenä tavoitteena, että asiakkaan suoriutumiskyvyn heikentyessä kun nan kotihoito tukee hänen itsenäistä selviytymistään omassa kodissaan.

18 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ko to na asuminen mahdollisimman pitkään on useimmiten ikääntyvälle itsel leen mieluisin vaihtoehto. Kylillä asuvat ikäihmiset maksavat tällä hetkellä itse pihateidensä au rauskus tan nuk set. Esitämme, että kunta osallistuu kotona asuvan vanhusväestön teiden tal vikun nos sa pi don kustannuksiin, poislukien ne tiet, joiden hoitoa kunta jo nyt tu kee. Vastaantulo näissä kustannuksissa pidentää osaltaan mahdollisuutta asua kotona. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että tekninen lautakunta käyn nis tää toimenpiteet talvikunnossapidon toteuttamistapojen ja kus tannus ten selvittämiseksi jo talvikaudelle Pihtiputaan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä" Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallitus : Kunnanhallitus siirtää valtuustoaloitteen tek ni sen lautakunnan käsiteltäväksi. Tekninen lautakunta : Tekninen lautakunta selvittää yhdessä pe rus tur va lau ta kun nan edustajien kans sa ne kiinteistöt ja henkilöt, jotka mah dol li ses ti tarvitsevat apua lu mi töi den tekemisessä ja laativat vaih to ehtoi sia malleja lumitöiden suo rit ta mi sel le. Lumitöiden suorittamisesta laa ditaan myös alustava kustannusarvio. 3. Perussuomalaisten ja vasemmistoliiton valtuustoryhmien val tuus toaloi te keihäslinjan perustamisesta lukioon "Perussuomalaisten ja Vasemmiston valtuus to ryhmät te kevät aloitteen kei häs lin jan saamiseksi lukioon. Keihäänheitto on yksi medianäkyvimmistä la jeis ta Suomessa, ja Pihtipudas on tunnettu keihäspitäjänä. Kei häs kar nevaa lien yhteydessä järjestettävään keihäskouluun osallistuu vuosittain nuorta. Keihäslinja parantaisi ratkaisevasti lukion ve tovoi maa ja olisi yksilölajina kustannustehokas lisä/vaihtoehto lukion lin ja vali koi miin. Pihtiputaalla Marko Tiainen Tapio Saastamoinen Heikki Kolehmainen Susanna Haikara Tuija Auhtola" Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallituksen päätös : Kunnanhallitus myöntää si vistys lau ta kun nal le luvan käynnistää keihäslinja jo syksyllä 2014, jos linjalla aloit taa viisi opiskelijaa ja edellyttäen että kustannuslisäys katetaan li säänty väl lä oppilaskohtaisella valtionosuudella. 4. Vasemmistoliiton valtuustoaloite liikenneturvallisuuden pa ran ta mises ta Asematie 30:n kohdalla Me Vasemmistoliiton valtuutetut olemme huolissamme vanhusten tur val lisuu des ta tuolla vilkkaan liikenteen seassa. Erityisesti on noussut esille tämä kalliin Asematien korjauksen yhteydessä

19 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto te ke mät tä jäänyt suojatie Asematie 30:n kohdalla. Siinä sijaitsee kolme ri vita loa, joissa asuu vanhuksia. Nyt he joutuvat päivittäisillä asioin ti reis suillaan ylittämään vilkasliikenteisen Asematien ilman suojatietä päästäkseen ke vyen lii ken teen väy läl le. Pyydämmekin, että kunnanhallitus ryhtyy kiireesti tarvittaviin toimiin, jotta suo ja tie saadaan kyseiseen paikkaan välittömästi. Asia ei vaadi suurta ra hallis ta satsausta, vaan pientä inhimillistä kädenojennusta rivitaloissa asuvia van huk sia kohtaan. Toimenpiteet aloitteen johdosta: Teknisen lautakunnan päätös Asematie 30 rivitalojen kohdalle suojatien ratkaisut toteutetaan välittömästi sen jälkeen, kun Asematien omistus ja ylläpito on siirtynyt Pihtiputaan kun nal le eli suunnitelmien mukaan Keskustan, Kokoomuksen, SDP:n, Perussuomalaisten Va sem mis tolii ton sekä Seppo Kahilaisen valtuustoryhmien valtuustoaloite kunnan slo ganil la olevan mainostaulun asentamiseksi E4 - tien läheisyyteen "Suomen kunnissa ideoidaan erilaisia asioita, joilla saataisiin jäämään kävijöiden ja ohikulkijoiden mieliin muistikuva paikkakunnasta. On Kuningaskuntaa ym ja sellaisia joilla huomion kiinnittäminen tukeutuu jonkinlaiseen lyhyeen kuntaa kuvaavaan tekstiin tai sloganiin, kuten esim. Viitasaari nuori, muori, vaari lausahdus. Internetin yhteisöpalvelimella facebookissa olevassa Pihtipudas ryhmässä on Ritva Turpeinen käynnistänyt paljon huomiota ja kiinnostusta herättäneen keskustelun. Keskustelun aiheena on ollut hänen muistamansa kyltit joissa on lukenut: "Järvistämme peilaa kuvas, onhan eessäs Pihtipudas". Kylttien on muisteltu olleen sijoitettuna nelostien varrelle Pihtiputaan etelä ja pohjoispuolille joskus 1970 luvan alkupuolella. Esitämme että Pihtiputaan kunta ryhtyy toimenpiteisiin lupien hakemiseksi ja kyseessäolevilla teksteillä varustettuna taulun asentamiseksi E4 tien läheisyyteen." Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallituksen päätös : Mainos laitetaan Kempan tilalle nyt tonttimainoksena olevaan telineeseen. Pyydetään tarjous toteutuksesta. 6. Perussuomalaisten valtuustoaloite vammaispalveluasuntolan ra kenta mi ses ta Pihtiputaalle "Kahdeksan paikkaisen Veteraani talon muuttaminen vammaisten asun tolak si on lyhytnäköinen ratkaisu. Pihtiputaan kunta ostaa tällä hetkellä yli eurolla vam mais asu mispal ve lui ta. Ostopalvelujen piirissä on 12 vammaista henkilöä. Lisäksi viisi hen ki löä asuu Riihikodossa ja viiden vuoden sisään kunnallista asu mis palve lua tulee tarvitsemaan 5 7 vammaista, jotka asuvat iäkkäiden van hem

20 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto pien sa luona. Oman asumispalvelun kehittäminen palvelun tarvetta vastaavaksi ja vammais ten kotiuttaminen omaan kuntaan mahdollisuuksien mukaan, on ta loudel lis ten ja inhimillisten syiden vuoksi perustelua. Esitämme että Pihtiputaan kunta rakentaa uuden vammaispalvelu asuntolan ja selvittää hankkeen mahdolliset tuet. Perussuomalaisten valtuustoryhmä Marko Tiainen Heikki Kolehmainen Tuija Auhtola" Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanvaltuuston päätös : Kunnanvaltuusto merkitsee perus tur va lau ta kun nan antaman lausunnon tiedoksi ja päättää pe rus tur va lau takun nan ehdotuksen mukaisesti, että vammaispalveluiden osalta edetään Pih ti pu taan asumispalveluiden toimenpideohjelman mukaisesti. Yöhoidon jär jes tä mi nen Veteraanitalolle selvitetään vuoden 2014 loppuun mennessä. Kunnanhallitus yksimielisesti päätti liittää päätökseen Mark ku Kanasen esittämän ponnen, että asumispalvelustrategia tar kis tet taisiin lähiaikoina. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Markku Kanasen ehdottama ponsi liittää yksimielisesti kunnanvaltuuston päätökseen. Kukaan läsnä olleista valtuu te tuis ta tai varavaltuutetuista ei vastustanut ponnen liittämistä pää tökseen. 7. Keskustan valtuustoryhmän aloite Saarijärvi Haapajärvi radan pe rus pa ran ta mi sek si sekä puutavaran lastauspaikkojen selvitys ja nelos tien parantaminen Jyväskylän pohjoispuolella "Saarijärvi Haapajärvi junarata on tällä hetkellä tavaraliikenteen käytössä, suu rin osa liikenteestä on raakapuun kuljetusta. Äänekoskella toimiva Metsä Group suunnittelee mittavaa 1.1 miljardin euron investointia biotuote tehtaaseen ja toteutuessaan investointi on met säteol li suu den historian suurin investointi Suomessa. Tehdas lisää kuitupuun käyt töä Suomessa noin 4 miljoonalla kuutiometrillä eli noin 10 prosentilla vuo des sa. Kuitupuu hankitaan pääosin Suomesta ja siksi on tärkeää, että poh joi ses ta keski suomesta on mahdollista hoitaa puukuljetukset rau ta teitse, joten rautatien peruskorjaus on perusteltavissa. Samassa yhteydessä tu lisi kartoit taa ja lisätä radan varrella olevia lastauspaikkoja. Valtatie neljä on yksi tärkeimmistä päätieyhteyksistä Suomessa ja pääyhteys Ete lä ja Pohjois Suomen välillä. Jyväskylän pohjoispuolella lyhyen mootto ri tie osuu den jälkeen valtatie 4 on kaksikaistaista sekaliikennetietä,jonka lii ken ne mää rät ovat suuret. Tiehallinto suunnittelee tien parantamista moot to ri tiek si välillä Kirri Tikkakoski Vehniä. Hankkeen ra ken ta mis ai katau lus ta tai rahoituksesta ei ole tietoa.

21 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Suunniteltaessa nelostien perusparannusta olisi huomioitava lisääntyvä liiken ne myös tästä pohjoisemmaksi entisen Oulun läänin rajalle. Tien kunto on huomattavasti heikentynyt ja lisääntyneet liikennemäärät tulevat ai heutta maan lisää ongelmia ellei tielle saada perusteellista peruskorjausta. Tämän li säk si myös alueemme alemman tieverkon kunnossapitäminen olisi tärkeää. Pihtiputaan keskustan valtuustoryhmä esittää, että Pihtiputaan kunta yh dessä muiden alueen kuntien kanssa lähtisi viemään näitä meille tärkeitä ke hittä mis koh tei ta edelleen Keski Suomen liiton ja keskisuomalaisten kan sanedus ta jien tietoisuuteen, jotta kehityskohteet voitaisiin ottaa uudelleen käsit te lyyn. Pihtipudas Pihtiputaan keskustan valtuustoryhmä Markku Kananen Sirpa Närhi puheenjohtaja sihteeri" Toimenpiteet aloitteen johdosta: Ei ole käsitelty. 8. Kokoomuksen ja Seppo Kahilaisen valtuustoaloite keskusta-alueen yleis il meen edelleen kehittämiseksi "Valtuustoaloite Pihtiputaan keskusta alueen yleisilmeen edelleen ke hit tämi sek si Liikennemäärät Nelostiellä etenkin kesäaikaan ovat todella suuret. Pih ti putaan siis ohittaa vuorokauden aikana suuri määrä autoilijoita. Miltä ky lämme nyt näyttää heidän silmissään? Putaanportin alueen kunnostamiseen viih tyi säk si on viime aikoina kiinnitetty huomiota, mikä on hyvä asia. Mutta ei saisi unohtaa varsinaista keskusta aluetta. Pihtiputaalaisten yrittäjien keskuudessa ollaan huolissaan kunnan ve to voimas ta ja viihtyisyydestä. Sen lisäksi, että kunnan tulee houkutella uusia kävijöitä, sen täytyy myös huo leh tia että myös paikalliset asukkaat voivat hyvin ja viihtyvät. Asematien kunnostaminen viime ja tänä kesänä kohentavat keskustan il mettä, mutta edelleen Nelostien ja Asematie risteys, jonka pitäisi houkutella ihmi set kääntymään Nelostieltä keskustaan, on melko ankea. Se ei anna kuvaa kun nos te tus ta hyvinvoivasta keskustasta vaan hiljaisesta ja uinuvasta ky lästä, jossa ei tapahdu mitään. Kesäkukkaistutukset ovat ehdottomasti po si tiivi nen asia, mutta harmaasta betonista rakennettu sammaloituva ja heinää kas va va liikenteenjakaja voisi olla kiinnostavampikin. Risteysalueen kunnostaminen näyttäväksi ja kiinnostavaksi, Pihtiputaasta ja pih ti pu taa lai ses ta osaamisesta jotain kertovaksi jättäisi ohikulkijoille parem man kuvan kunnastamme ja poikisi varmasti lisää keskustassa poik keavia matkalaisia. Nelostien ja Asematien risteysalue, etenkin krouvin ja Nelostien välissä ole

22 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto va ryteikköinen alue olisi ehdottomasti kunnostettava. Alue olisi oivallinen si jain ti puistolle, joita Pihtiputaalla pitäisi olla enemmänkin. Kunnostettuna ja hyvin hoidettuna alue parantaisi huomattavasti Pihtiputaan keskusta alueen yleisilmettä ja antaisi kunnastamme positiivisemman kuvan ohi kul kijoil le. Lisäksi virkistys ja viheralueet parantavat huomattavasti asu mis muka vuut ta ja viihtyisyyttä sekä hyvinvointia. On tutkittu, että jos 10 minuuttia luon non ääressä auttaa rentoutumaan ja rauhoittumaan sekä lievittää stressiä. Pienetkin minitauot vihreässä ympäristössä auttavat jaksamaan työssä (jo pa paremmin kuin vuosiloma!) o Esimerkiksi esittelypuisto (Vrt. Pyhäjärven kivipuisto) pai kalli ses ta erityisosaamisesta voisi olla hyvä vaihtoehto. Nelostien läheisyys ei hait taa, kasvillisuuden avulla saadaan ihmeitä aikaan. o Sijainti näkyvällä paikalla, joen rannalla asettaa omat vaa timuk sen sa alueelle, mutta myös huomattavan suuret mahdollisuudet. Puis toalue voisi mennä rantaan asti ja siltojen (uusi ja vanha) välissä oleva saari voi tai siin liittää alueeseen esimerkiksi puisen kaarisillan avulla. Saareen voisi laittaa esimerkiksi pienen huvimajan oleske lua varten. Vanha kivisilta Ruukintiellä on tunnettu Pihtiputaalainen maamerkki. Olisi tär keää saada se näkymään paremmin nelostien uudelle sillalle (näkymän avaa mi nen) ja valaistuksen, jota on aikaisemminkin esitetty, avulla sillasta saisi upean myös pimeään vuodenaikaan. Nelostiellä on sillan kohdalla vielä 60 km / h nopeusrajoitus, eli ohikulkijoillakin on pa rem pi mahdollisuus huomioida silta. Sillan korostaminen jättäisi po si tiivi sen mielikuvan Pihtiputaasta ohikulkijoille, ja näinkin voisimme saada hei tä poikkeamaan kunnassamme. Tähän voisi yhdistää jotain muutakin, esimerkiksi suih kuläh det tä tai jotain vesiurkutyyppistä juttua, joilla saisi lisää huomiota. Ehdotamme, että kunnassa ryhdytään selvittämään mahdollisuuksia tässä esi tel ty jen ideoiden toteuttamisesta Pihtiputaan keskusta alueen viih ty vyyden ja vetovoiman edelleen kehittämiseksi. Pihtiputaalla Juuso Lahtinen Seppo Kahilainen Pihtiputaan Kokoomus Sitoutumaton" Toimenpiteet aloitteen johdosta: Ei ole käsitelty. 9. Keskustan valtuustoaloite tupakkapaikan siirtämisestä kun nan vi raston taakse Pihtiputaan Keskustan valtuustoryhmä esittää kunnantalon tupakkapaikan muut ta mis ta pois sisäänkäynnin vierestä rakennuksen taakse. Perusteluina mm. sporttipitäjän maine ja nykyiset yhteiskunnan muutenkin sa vut to muu teen pyrkivät toimenpiteet, joilla halutaan parantaa kunnan imagoa."

23 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallitus : Kunnanhallitus päättää, että teknisen lauta kun nan esityksestä poiketen kunnantalon alueella on vain yksi tu pa koin tipaik ka, joka sijaitsee kunnantalon takana. 10. Perussuomalaisten Valtuustoaloite tallentavan kamerajärjestelmän käyt töön otos ta Pihtiputaalla Pihtiputaalla sattuneet omaisuus ja ilkivaltarikokset jäävät pääosin sel vit tämät tä. Valvovia silmäpareja ei yöaikaan juurikaan ole ja poliisin resurssit ovat varsin rajalliset, joten kiinnijäämisriski rikollisilla on varsin pieni. Hyvin suunniteltu tallentava kameravalvonta esim. Kirkonkylän pääväylille an tai si tietoa rikosten sattuessa, ketä alueella on liikkunut. Kameravalvonta sinällään ei estä rikoksia, mutta lisää tuntuvasti kiin ni jäämis ris kiä ja sitä kautta korvausvelvollisuuteen joutumista. Esitämme tallentavan kamerajärjestelmän käyttöönottoa Pihtiputaalla." Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallitus : Kiinteistöpäällikkö Kari Liimatainen esitte li asian valmistelua kunnanhallitukselle klo ja kun nan hal litus päätti palauttaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Lau ta kuntaa pyydetään tarkemmin selvittämään vielä ehdotettava ratkaisu ja siitä aiheu tu vat investointi ja käyttökustannukset. 11. Seppo Kahilaisen ja Irja Tiaisen valtuustoaloite tiedotuskanavan val mis te lus ta WU:n henkilöstötiedottamiseen Keskusteltuamme tarkastuslautakunnan jäsenten sekä tilintarkastaja Jukka Vuo rion kanssa, teemme seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen. Koska Wiitaunionissa ei ole henkilökunnan käytössä tiedotuskanavaa jolla saa tai siin kevyemmällä tiedottamisella ajankohtainen tieto henkilökunnan käyt töön, esitämme, että Wiitaunionissa aloitettaisiin selvittämään ar ki käyttöön sopivaa tiedotusfoorumia. Nettipohjaista väylää voisi käyttää työ yk siköi den ja esimiesten välisenä kanavana. Sitä voisi hyödyntää myös vapaa ai kaan liittyvän virkistystoiminnan tiedottamiseen. Hyvin tehtynä tiedotusväylä helpottaisi työyhteisön tiedonsaantia mer kit täväl lä tavalla. Pihtiputaalla 29 pnä syyskuuta 2014 Irja Tiainen Kunnanvaltuutettu Seppo Kahilainen Kunnanvaltuutettu Toimenpiteet aloitteen johdosta: Kunnanhallitus : Koska valtuustoaloite koskee Wii taunio

24 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto nin henkilöstöä, valtuustoaloite siirretään Wiitaunionin johtoryhmän kä sitel tä väk si. Lisätiedot: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: 1. Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteiden 1, 3, 4, 6, 9 osalta tiedoksi tehdyt toimenpiteet ja toteaa, että aloitteet ovat loppuun käsitellyt. 2. Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteiden 2, 5, 7, 8, 10 ja 11 osalta tiedoksi teh dyt toimenpiteet ja toteaa, että aloitteiden käsittely on kesken. Käsittely Käsittelyn kuluessa tiedotettiin, että johtoryhmä on ottanut myönteisen kannan tiedostuskanavan perustamiseen ja asia tuodaan yhteishallituksen päätettäväksi. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet 1. Hyväksyttiin 2. Hyväksyttiin Muutoksenhakukielto / valmistelua seuraavaan valtuustoon Kunnanvaltuusto Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Kunnanhallituksen ehdotus valtuustolle: Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: 1. Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteiden 1, 3, 4, 6, 9 osalta tiedoksi tehdyt toimenpiteet ja toteaa, että aloitteet ovat loppuun käsitellyt. 2. Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteiden 2, 5, 7, 8, 10 ja 11 osalta tiedoksi tehdyt toimenpiteet ja toteaa, että aloitteiden käsittely on kesken. Aloitteen 11 osalta kunnanhallitus tiedotetaan, että johtoryhmä on ottanut myönteisen kannan tiedostuskanavan perustamiseen ja asia tuodaan yhteishallituksen päätettäväksi. Hyväksyttiin. Kohdat: 1, 3, 4, 6, 9 Muutoksenhakukielto (täytäntöönpanoa) Kohdat: 2, 5, 7, 8, 10, 11 Muutoksenhakukielto (valmistelua)

25 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Toimenpiteet ote: aloitteentekijät

26 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Niemenharjun matkailuhanke 761/522/2014 Kunnanhallitus Tiivistelmä keskeisistä asioista (Hannu Komu/Onvisio Consulting) Niemenharjun kehittämissuunnitelman tekeminen käynnistettiin huhtikuussa 2014 Witaksen, Pihtiputaan kunnan ja Putaan Carservice Oy:n yhteishankkeena. Konsultiksi työhön valittiin Hannu Komu/Onvisio Consulting. Lokakuun alkupuolella työhön liittyi arkkitehtiresurssina StudioPuiston arkkitehtiryhmä, joka toimi Hannu Komun ja aluearkkitehti Helena Raatikaisen ohjauksessa maankäytön suunnittelussa ja ideakuvien tuottamisessa. Putaan Carservicen ja kunnan välillä oli jo aikaisemmin tehty vuokrasopimus maa alueesta ja rakennuksista mukaan lukien Koliman puoleinen alue. Työn alkuvaiheen rakennetarkastelun jälkeen tultiin siihen johtopäätökseen, että Niemenharjun toiminnan nostaminen menestyvälle tasolle ei ole mahdollista nykyisen rakennuskannan avulla. Sijoitukset saneeraukseen olisivat olleet erittäin suuria ja samoin myös epäonnistumisen riski. Niemenharjun alue kuitenkin todettiin sijainniltaan ja luontomiljööltään erittäin kehittämiskelpoiseksi matkailualueena. Rakennusten osalta päädyttiin seuraaviin ratkaisuihin: päärakennus puretaan rivitalomallinen majoitusrakennus puretaan vanha leirintä huoltorakennus puretaan vanhat harjun nelostien puoleiset leirintämökit myydään poissiirrettävinä hirsinen majoitusrakennus säilytetään, saneerataan ja naamioidaan ns. mummonmökki ja siihen kuuluvan sauna/piharakennus ja niihin kuuluva miljöö säilytetään Koliman puolen rakennuskanta uudistetaan kehittämisvaiheessa 2, suunnitelma laaditaan tämän hankevaiheen aikana Suunnittelun lähtökohdaksi otettiin matkailukeskuksen toteuttaminen ja alueelle alun pitäen kaavailtu liikenneasema olisi yksi osa sitä. Konsulttityön aikana suoritettiin kilpailutilanne analysointia, tarkasteltiin vetovoimatekijöitä, erilaisten asiakasryhmien potentiaalia ja tehtiin eri osa alueiden kannattavuuslaskelmia sekä investointilaskelmia. Vaihtoehtojen käsittelyn tuloksena syntyi näkemys, että Niemenharjun alueelle voidaan rakentaa kannattavasti toimiva vetovoimainen matkailukohde kunhan sen erottuvuus varmistetaan riittävän persoonallisilla

27 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ja laadukkailla ratkaisuilla. Liikenneaseman rooli nelostien liikennevirran pysäyttäjänä nähtiin tärkeänä ja lisäksi sen myötä syntyvät monipuoliset ravintolapalvelut tulevat majoitustoiminnan tarpeita. Toisaalta majoitus eri muodoissaan tuo pitempiaikaista viipymää, hyödyttää liikenneaseman ravintolatoimintaa ja levittää matkailutuloa laajalti Pihtiputaan muihin yrityksiin. Suunniteltu matkailukeskus pitää sisällään seuraavat osat: Päärakennus, jossa erilaisia ravintolatoimintoja, pienimuotoinen myymälä, huonemajoitusta 10 huonetta sekä majoitusasiakkaiden vastaanotto. Päärakennuksen alueella myös tankkauspisteet Nesteen tunnuksilla. Pysäyttävä, persoonallinen ja moderni puuarkkitehtuuri toteutusmallina Vanha hirsinen majoitusrakennus saneerattuna ja ulkoasu sovitettuna päärakennuksen ilmeeseen Leirintä /caravan alue 60 vaunupaikkaa Lylylammen rannan suuntaan, rannassa sauna/huoltorakennus, mummonmökin rakennukset muutetaan keitto /astianpesutiloiksi Modernit leirintämökit 10 kpl harjun ja caravan alueen välimaastoon, näköala lammelle Lylylampi istutuskalastuskohteeksi Erilaisia viihtymisalueita: leikkipaikkoja, frisbeegolf harjun kupeessa, grillauspaikkoja, beach volley kentät rannassa Koliman puolelle toisessa vaiheessa tasokkaan loma asumisen alue, 11 loma asuntoa sijoittajapohjaisesti, niin että osa kapasiteetista tulee matkailukäyttöön Koko alue kaavoitetaan asemakaavalla edellä mainitut rakenteet ja niiden laajennustarpeet huomioiden. Kaavoituksen piiriin tulee myös Koliman ranta alue. Tuottavuuslukuja on laskettu eri menetelmin ja käytettävissä on ollut konsultin kokemusperäisen tiedon lisäksi myynti ja kustannusrakennetietoa useista majoituskohteista, käyttöastetietoa useista kohteista Keski Suomesta ja muualta maasta, matkailutulon laskentaan liittyviä tutkimustietoja, tietoja muiden Neste liikenneasemien yrittäjiltä. Käytettävissä on ollut myös liikenneasematoimintaa erikoistunut tilitoimisto. Kaikki laskelmat on tehty varovaisuusperiaatteella ja myynnin osalta laskettu todennäköistä toteumaa huomattavasti alhaisemmilla arvoilla: toimintaa pyörittävän yrityksen liikevaihtotaso on n. 3,2 miljoonaa kun toiminta pyörii normaalilla tasolla, eniten katetta tulee ravintolamyynnistä ja vähiten polttoainemyynnistä. alue tuottaa n uutta yöpymisvuorokautta ja majoittuvista asiakkaista kertyvä suora uusi matkailutulo on n euroa vuodessa,

28 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto lisäksi matkailun välilliset tulovaikutukset ovat merkittävät ja laajavaikutteiset. Investoinnit rakennuksiin, kiinteisiin rakenteisiin ja maa alueen käsittelyyn ovat n. 3,2 milj. euroa, näistä investoinneista vastaa kunta. Investoinnit irtaimistoon, kevyisiin rakenteisiin, alkuvarastoihin ja käyttöpääomaan ovat n euroa ja näistä vastaa yrittäjä. Yrittäjän vuokra tai vuokranluonteinen maksu on korkoineen n euroa vuodessa. Laskentaperusteena on kunnan investointiosuuden jakaminen 25 vuoden ajalle ja näin muodostuvaan kuukausisummaan korkona jäljelle olevalle pääomalle lisätään 12 kk euribor+2%. Yrittäjällä on oikeus lunastaa alue kaikkine rakenteineen tasearvolla. Suora työllistävä vaikutus on sesonkityöntekijöineen henkilötyövuotta. Lisäksi alueella voi toimia mm. kalastusmatkailuyrittäjä ja muita ohjelmapalveluyrittäjiä. Yrityksen linjana on pitää esillä mahdollisimman paljon paikallista tarjontaa, erityisesti lähiruokaa ja vaikuttaa myös näin työllistämiseen. Hankkeen toteutuessa Pihtiputaalle syntyy laadukas ja huomattavassa määrin ympärivuotisesti toimiva matkailukohde, jolla on runsaasti tulevaisuuden kasvu ja laajennusvaraa. Laajentumisen mahdolliset tarpeet huomioidaan kaavoituksessa ja rakennusten suunnittelussa ja sijoittelussa. Edellä kuvaillusta hankkeesta on laadittu aiesopimus kunnan ja yrityksen (perustettavan osakeyhtiön lukuun osakkaat Olavi Kolehmainen, Teija Kolehmainen, Kalle Kolehmainen ja Juuso Kolehmainen) välillä maa alueen ja sillä olevien tai rakennettavien rakennusten ja rakennelmien vuokrauksesta yritykselle. Aiesopimukseen on kirjattu lisäksi mm. alueen kaavatilanne, tavoiteaikataulu, alustava kustannusarvio, osapuolten kustannusvastuu hankkeen toteuttamisessa, kunnan puolelta rahoitusmalli sekä vuokrauksen ja mahdollisen myöhemmän myynnin keskeiset ehdot. Lisätiedot: Kunnanjohtaja Ari Kinnunen, puh Oheismateriaali Niemenharju kevytversio esitys (hankkeen kuvaus) Aiesopimus (liitteenä oleva tuloslaskelmaennuste ei julkinen, se esitellään kokouksessa) Yritysvaikutusten arviointilomake

Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa rasvattoman maidon kanssa /selvitys ykkösmaidon kokeilusta Pihtiputaan sivistystoimen keittiöissä

Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa rasvattoman maidon kanssa /selvitys ykkösmaidon kokeilusta Pihtiputaan sivistystoimen keittiöissä Kunnanhallitus 180 08.09.2014 Tekninen lautakunta 92 29.10.2014 Kunnanhallitus 239 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 79 15.12.2014 Tekninen lautakunta 99 23.09.2015 Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 08.12.2014 269

Kunnanhallitus 08.12.2014 269 Kunnanhallitus 269 08.12.2014 Kunnanvaltuusto 89 15.12.2014 Tekninen lautakunta 16 28.01.2015 Kunnanhallitus 56 24.03.2015 Niemenharjun matkailuhanke 761/522/2014 Kunnanhallitus 08.12.2014 269 Tiivistelmä

Lisätiedot

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kirkonkylän keskustaan tilapäisen puutarhajätteen keräyspisteen järjestämiseksi / Pihtipudas

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kirkonkylän keskustaan tilapäisen puutarhajätteen keräyspisteen järjestämiseksi / Pihtipudas Tekninen lautakunta 22 22.02.2017 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kirkonkylän keskustaan tilapäisen puutarhajätteen keräyspisteen järjestämiseksi / Pihtipudas 661/003/2016 Tekninen lautakunta 22.02.2017

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kunnanhallitus 08.12.2014 269

Kunnanhallitus 08.12.2014 269 Kunnanhallitus 269 08.12.2014 Kunnanvaltuusto 89 15.12.2014 Tekninen lautakunta 16 28.01.2015 Kunnanhallitus 56 24.03.2015 Kunnanvaltuusto 15 30.03.2015 Niemenharjun matkailuhanke 761/522/2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kuluneen valtuustokauden aikana käsittelemättä jääneet valtuustoaloitteet

Kuluneen valtuustokauden aikana käsittelemättä jääneet valtuustoaloitteet Kunnanhallitus 108 15.05.2017 Kunnanvaltuusto 35 29.05.2017 Kuluneen valtuustokauden aikana käsittelemättä jääneet valtuustoaloitteet Kunnanhallitus 15.05.2017 108 Vuosi 2013: Keskusta on jättänyt 11.11.2013

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kuntalaisaloite, koirapuisto Pihtiputaalle. Kunnanhallitus

Kuntalaisaloite, koirapuisto Pihtiputaalle. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 16 16.01.2017 Tekninen lautakunta 20 22.02.2017 Tekninen lautakunta 70 17.05.2017 Kunnanhallitus 158 19.06.2017 Kunnanvaltuusto 75 26.06.2017 Kuntalaisaloite, koirapuisto Pihtiputaalle Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 10.6.14 72:

Sivistyslautakunta 10.6.14 72: Tekninen lautakunta 9 28.01.2015 Kunnanhallitus 78 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 22 27.04.2015 Tekninen lautakunta 78 17.06.2015 Kunnanhallitus 133 03.08.2015 Kunnanhallitus 176 05.10.2015 Kirkonkylän perusopetuksen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Aika 24.03.2015 klo 17:00-19:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Jämsén Teppo jäsen Kananen Markku jäsen Närhi

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan lausunto Pihtiputaan tarkastuslautakunnan v arviointikertomuksessa esitettyihin kommentteihin ja suosituksiin

Teknisen lautakunnan lausunto Pihtiputaan tarkastuslautakunnan v arviointikertomuksessa esitettyihin kommentteihin ja suosituksiin *Tarkastuslautakunta 15 23.02.2017 *Tarkastuslautakunta 22 23.03.2017 *Tarkastuslautakunta 30 27.04.2017 *Tarkastuslautakunta 38 16.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 29.05.2017 Kunnanhallitus 179 07.08.2017 Tekninen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Vuonna 2016 tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet

Vuonna 2016 tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet Kunnanhallitus 36 20.02.2017 Vuonna 2016 tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 347/003/2016 Kunnanhallitus 20.02.2017 36 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 13 Vanhusneuvosto AIKA 25.10.2016 klo 13:06-14:39 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 12 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloiteluettelo / /2016

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloiteluettelo / /2016 Kunnanhallitus 54 21.03.2016 Kunnanhallitus 74 11.04.2016 Aloiteluettelo 2016 911/00.02.00/2016 KHALL 54 21.3.2016 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnal le aloitteita sen toimintaa

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot