BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE"

Transkriptio

1 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE RANTA-ASEMAKAAVA Suunnittelualue käsittää Porvoon kaupungin Vessölandetilla olevat kiinteistöt RN:o 2:38, 2:42, 2:44, 2:45, 2:46, 3:61, 3:8, 4:11, 4:20 ja 4:5 sekä osa kiinteistöistä 2:47, 3:60 ja 4:21 sekä osa vesialueesta RN:o 876:1. Kiinteistöt sijaitsevat Vessölandetin koillisreunalla Skavarbölen kylässä Långfjärdin rannalla. Alue sijaitsee maanteitse vajaat 20 km Porvoosta etelään. Ranta-asemakaavalla muodostuu ranta-asemakaavan korttelit 1-9 ja ranta-asemakaavatie-, virkistys-, maa- ja metsätalous-, venesatama sekä vesialueita. Ranta-asemakaavan käsittely: Moderni saaristokylä projekti kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Luonnos, kaavoitus- ja rakennuslautakunta Laatimisvaiheen kuuleminen, (MRA 30 ) Ranta-asemakaavaehdotus kaupunkikehityslautakunnassa , Ehdotusvaiheen kuuleminen, (MRA 27 ja 28 ) ja Ranta-asemakaavaehdotus kaupunginhallituksessa Ranta-asemakaavan hyväksyminen: Kaupunginvaltuustossa

2 2 1.2 Ranta-asemakaavan alueen sijainti Alue sijaitsee Porvoon kaupungista noin 20 km etelään. Etäisyys Helsinkiin on n. 70 km. Suunnittelualue rajoittuu idässä ja koillisessa Långfjärdin rantaan. Alueella on säilynyt vanhaa puustoa lähinnä alueen luoteisosassa ja keskivaiheilla. Suurelta osaltaan suunnittelualue muodostuu osittain entisestä soranottoalueesta, joka on maisemoitu. Maisemoiduille soranottoalueille on istutettu uutta puustoa joitakin vuosia sitten. Tällä hetkellä istutettu puusto on n. ½-3 metrin mittaista. Soranoton yhteydessä on toteutettu kaksi kookasta makeavesiallasta, mitoiltaan n. 800 x m ja 400 x 250 m (19,5 ha). 1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liitteet 1 alueen sijainti 2 kaava-alue ja laskennallinen rantaviiva 3 ote kaavakartasta, pohjoinen alue 4 havainnekuvat (1-2), pohjoinen alue 5 ote kaavakartasta, eteläinen alue 6 havainnekuvat (1-2), eteläinen alue 7 ote kaavasta, etläkulma 8 havainnekuva (1-2), eteläkulma 9 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10 yhteenveto kuulemisesta 11 rakennustapamääräykset 12 ranta-asemakaavan vaikutusten arviointi pohjavesialtaisiin, raportti ranta-asemakaavan merialueen sedimentit, tutkimusraportti TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet ja suunnittelu Hanke kuuluu osana Porvoon kaupunkisuunnitteluosaston käynnistämään Moderni saaristokyläprojektin. Suomen saariston rakennusperintöön kuuluu olennaisena osana tiiviit arkkitehtonisesti tasapainoiset veden ääreen rakentuneet saaristokylät. Moderni saaristokyläprojekti perustuu ajatukselle, että nykyiselle rantakaavoituskäytännölle kehitettäisiin saariston rakennusperintöön pohjautuva vaihtoehto. Perusajatuksena on, että saaristoon voitaisiin rakentaa perinteisen mallin mukaisia tiiviitä rantaan asti rakennettuja moderneja saaristokylkiä. Venevajojen saunarakennusten ja varastorakennusten avulla voidaan tiiviinkin kyläympäristön puitteissa luoda tontteja, jolla on oma rauha. Rakennustapaa tulee luonnollisesti säädellä nykyistä tarkemmin, jotta kylän ulkoasu ja vaikutus saaristomaisemaan on tasapainoinen ja kaunis. Porvoon kaupunkisuunnitteluosasto on etsinyt sellaisia maanomistajia, jotka suhtautuvat ajatukseen myönteisesti. Bånholmenin ranta-asemakaava-alueen maanomistajat ovat olleet halukkaat laatimaan alueelle ranta-asemakaavan niin, että se olisi osa Moderni saaristokylähanketta. 2.2 Ranta-asemakaavan sisältö ja mitoitus Ranta-asemakaava-alueen pinta-ala on n. 90,5 ha, josta 19,5 ha on vesialuetta, n. 6,0 ha on korttelialueita ja loput n. 65,0 ha on ranta-asemakaavatie-, virkistys-, maa- ja metsätalous alueita. Rantaviivan pituus on n. 4,7 km ja ns. laskennallisen rantaviivan pituus n. 2,7 km. Laskennallinen rantaviiva on laskettu liitekartta 2:ssa osoitetulla tavalla. Merenrannan lisäksi on pohjoisesta pohjavesilammesta/järvestä laskettu rantaviiva vain toiselta puolelta koska lammen ja meren välinen kangas on vain metrin levyinen ja lampi on metrin levyinen. Eteläisen lammen osalta on laskettu rantaviivaa vain toisen rannan osalta niissä kohdin, jossa meren ja lammen välinen kangas on metrin levyinen. Lammen eteläosassa on itä- ja länsirannan osalta käytetty kerroin 3/4 (lammen leveys on n. 250 m) ja eteläranta on laskettu kertoimella 1. Käytettäessä mitoituspohjana Porvoon maalaiskunnan osayleiskaavaluonnosta (4.6 Lomaasuntoa/ranta km) ovat eri maanomistajien rakennusoikeudet seuraavat: Kiinteistö 3:8 mitoitus 5.8 eli 6 (1 käytetty). Kiinteistöt 2:38, 2:42, 2:44, 2:45, 2:46 ja 2:47 mitoitus 3.7 eli 4. Kiinteistöt 4:11, 4:20, 4:21 ja 4:5 mitoitus 3,35 eli 3 (1 käytetty) (näitten tilojen osalta on lisäksi to-

3 dettava, että samasta kantakiinteistöstä on lohkottu 1970 luvun alussa kiinteistöt 4:16 ja 4:7, joille on toteutettu loma-asunnot. Jos ne otetaan huomioon on tilojen, 4:11, 4:20 j 4:21 mitoitus 3.3 eli 3 (1 käytetty) kiinteistöt 3:61 ja osa kiinteistöstä 3:60 mitoitus on 3.1 eli 3 (1 käytetty). Yhteensä ranta-asemakaavan alueen mitoitus on perinteisen tapaan laskettuna 14 loma-asuntoa (josta kaksi on käytetty.) Moderni saaristokylähankkeen lähtökohtana on ollut, että kun maanomistajat sitoutuvat tiiviiseen toteutustapaan, rakennustapamääräysten noudattamiseen, keskitettyyn vesi- ja jätehuoltojärjestelmän toteutukseen ja muiden ranta-alueiden jättämiseen yleiseen käyttöön (Bånholmenin tapauksessa kylä uimarannat) voi lomarakennusten rakennusoikeuden määrä olla kaksinkertainen tavanomaiseen verrattuna. Tavanomainen rantarakentaminen olisi tuottanut alueelle uutta lomarakennusoikeutta 12x160 k- m 2 = 1920 (+2 toteutettua tonttia á 160 k-m 2. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnossa todettiin mitoituksen osalta, että tekojärvien/pohjavesialtaiden mitoitusta tulee laskea. Yhtenä perusteena oli se, ettei altaiden syvyydestä ja veden vaihtuvuudesta ollut riittävää tietoa. Altaat ovat erittäin syvät (lähes 20 m), joka edistää veden vaihtuvuutta ja puhtaana pysymistä. ELY-keskuksen lausunnon pohjalta on Bånholmenin mitoitusta pienennetty n. 20%:lla ja kaikki altaiden länsi- ja eteläpuoleiset rannat jätetty kokonaan rakentamisesta vapaaksi. Tästä syystä kiinteistö 3:36, 3:51 ja 3:52 on myös jätetty ranta-asemakaavasta pois, sillä se ja sen ranta-alueet sijaitsevat kokonaan eteläisen altaan länsi- ja eteläpuolella. Ranta-asemakaavassa on lomarakennusoikeutta 3115 k-m 2 (+2 toteutettua tavanomaista tonttia) Tonteille on myös sallittu rakentaa venevajoja, talousrakennuksia ja 25 m2 sauna osoitetuille rakennusaloille. Lähtökohtana on ollut, että tiivis rakentaminen saariston perinteen mukaisesti edellyttää, että katosten ja pihalla olevan tavaran sijaan käytössä on kauniit varastorakennukset ja venevajat. Autopaikkojen rakentamisvelvoitteena on käytetty loma-asuntojen korttelialueella velvoitetta 2 AP/loma-asunto. LV -alueille on mitoitettu kaksi enintään 20 venepaikan pienvenesatamaa. 2.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä (liite 3) 2.4 Ranta-asemakaavan toteutus Alueen toteutus käynnistynee välittömästi ranta-asemakaavan saatua lainvoiman. 3 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen nykytilanteesta Alueen yleiskuvaus Alue on lähes kokonaisuudessaan rakentamaton ja pääosin entistä soranottoaluetta, joka on maisemoitu ja metsitetty muutama vuosi sitten. Alueella on kaksi melko suurta pohjavesiallasta, eteläinen kooltaan n. 400x250 m ja pohjoinen kooltaan n. 800x140 m. Alueen reunoilla on osittain vanhempaa mäntyvaltaista puustoa niillä paikoilla jossa soranottoa ei ole tapahtunut viime vuosikymmeninä Luonnonympäristö Maaperän hallitsevana ominaisuutena on alueen laajat sora-alueet. Alueella ei ole säilynyt soranotosta johtuen kovinkaan paljon luonnonympäristöä, paitsi alueen reunoilla ja niissä kohdin jossa soraa ei ole ollut merkittävästi. Pääosa alueesta on metsitettyä entistä soranottoaluetta Rakennettu ympäristö Alueella on kaksi loma-asuntoa ja joitakin tilapäisluontoisia rakennuksia ja rakennelmia. Alueen ympäristössä on muutamia loma-asuntoja Väestö ja työpaikat Alueella ei ole pysyvää asutusta

4 Maankäyttö Alue on yllä mainittuja loma-asuntoja lukuun ottamatta rakentamaton Liikenne Alueella on vain vähäistä liikennettä Palvelut Alueen keskeiset palvelut ovat Porvoon keskustassa Kulttuuriympäristö Suunnittelualueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä Yhdyskuntatekninen huolto Vessölandetin alueelle on rakennettu vesiputki, jonka kautta saadaan vettä Porvoon vesilaitokselta. Nykyisellään jätevedet käsitellään alueella kiinteistökohtaisesti Ympäristön häiriötekijät Alueella ei ole erityisiä ympäristön häiriötekijöitä. Koko Porvoon alue on rakentamisen kannalta radon-kriittistä maaperää Maanomistus Suunnittelualueen omistavat yksityiset maanomistajat. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakunta- ja seutukaava Maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Alue on maakuntakaavassa merkitty pohjavesialueeksi. Alueiden lähellä on laajat harjukiviaineksen otto-alueet. Ottotoiminnan mahdollinen jatkuminen tulee ottaa huomioon saaristokylän suunnittelussa. Osayleiskaava Alueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa. Ranta-asemakaava Alueella eikä sen lähistöllä ole ranta-asemakaavaa. Rakennusjärjestys Porvoon kaupungin rakennusjärjestys on kaupunginvaltuuston hyväksymä Rakennusjärjestys tuli voimaan Maarekisteri Alueen kiinteistöt ovat Uudenmaan maanmittaustoimiston ylläpitämässä kiinteistörekisterissä. Rakennuskiellot Alue ei ole rakennuskiellossa ranta-asemakaavan laatimista varten. Pohjakartta Lohja Rudus Oy:n toimesta on alueesta tehty pohjakartta. Kaavaehdotus on piirretty hyväksytylle pohjakartalle. 4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Hanke kuuluu Porvoon kaupunkisuunnitteluosaston kehittämään Moderni saaristokylä -projektiin.

5 5 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 9) Vireilletulo Vireille tulosta ilmoittaminen on selostettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. (liite 9) Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely on selvitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. (liite 9) Viranomaisyhteistyö Ranta-asemakaavan laatiminen on tapahtunut yhteistyössä kaupungin ja maanomistajan kanssa siten, että työ on edennyt käytyjen neuvottelujen edellyttämällä tavalla. Ensimmäisessä viranomaisneuvottelussa esiin tulleen näkemykset on otettu suunnitelmassa huomioon. Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa vaaditut viranomaisneuvottelut on järjestetty kaavakäsittelyn aikana (MRL 66, MRL 77, MRA 26, MRA 35 ) 4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet Yleissuunnitelma, tavoitteet ja ratkaisun pääperiaatteet Suunnittelun tavoite on kehittää alueelle arkkitehtonisesti tasapainoisia moderneja saaristokyliä, jotka jatkavat saaristoalueelle vakiintunutta rakennusperintöä. Rakentaminen on suhteellisen tiivistä, mutta venevajojen, saunojen ja varastorakennusten avulla luodaan tontteja, joilla on oma rauha. Rakentaminen ulottuu venevajojen ja/tai uimavajojen avulla rantaan asti niin, että rakennetun ja vapaan rannan alueet hahmottuvat selkeästi. Samalla suunnittelualueelle jää huomattava osa ranta-alueesta vapaaksi rakentamisesta Ympäristötavoitteet Alueen suunnittelussa otetaan huomioon kestävää kehitystä edistävät seikat, kuten lomaasuntorakenteen tiiveys, asuntojen suuntaus, mikroilmasto ja istutukset. Asuinympäristön on oltava terveellinen. Erityisesti on pyritty siihen, että kyläalueet rajoittuvat selkeästi niin etteivät pihapiirit laajene niiden ulkopuolelle. Alueella olevien tekojärvien / pohjavesialtaiden vedenlaadun säilyttäminen erinomaisena on myös keskeinen tavoite Uudisrakentamisen tavoitteet Loma-asutus sijoitetaan muutamaan erilliseen kylämäiseen kokonaisuuteen. Muu osa alueesta jää virkistys ja maa- ja metsätalouskäyttöön. 5 RANTA-ASEMAKAAVAN PERUSTELUT 5.1 Ranta-asemakaavan perustelut ja rakenne Kaavoituksen keskeisinä periaatteina on aikaansaada korkeatasoisia kylämäisiä lomaasuntokokonaisuuksia säilyttäen olevat rakennukset yhdyskuntarakenteen osana. Tähän kokonaisuuteen on myös liitetty kaksi pienvenesatamaa yhteensä n. 40 veneelle. Kaava-asiakirjoihin sisällytetään havainnepiirros sekä rakennustapamääräykset. (liitteet 4-8) Perustelut Alueen maanomistajat ovat olleet kiinnostuneita ottamaan osaa Porvoon kaupunkisuunnitteluosastolla kehitettyyn moderni saaristokylä -hankkeeseen. Perusajatuksena on, että saaristoon voitaisiin rakentaa perinteisen mallin mukaisia tiiviitä rantaan asti rakennettuja moderneja saaristokyliä. Venevajojen saunarakennusten ja varastorakennusten avulla voidaan tiiviinkin kyläympäristön puitteissa luoda tontteja, jolla on oma rauha. Rakennustapaa tulee luonnollisesti säädellä nykyistä tarkemmin, jotta kylän ulkoasu ja vaikutus saaristomaisemaan on tasapainoinen ja kaunis. Maanomistajien tulisi saada kompensaatiota lisärakennusoikeuden ja lisätonttien muodossa tiiviin toteutustavan vastineeksi. Vastaavasti jäisi saaristoon entistä enemmän yhtenäisiä laajoja rakentamattomia alueita. Koko suunnitteluprosessin ajan on kiinnitetty erityistä huomiota jokamiehenoikeuden säilymiseen alueella. Tämän toteutuminen on selostettu jäljempänä kohdassa

6 Rakenne Kaava-alueen ratkaisu perustuu loma-asutuksen osalta siihen, että loma-asutus sijoitetaan muutamana tiiviinä kylämäisenä rakenteena alueella olevien soranoton myötä syntyneiden vesialtaiden ääreen. Alueella on varattu paikka kahdelle pienvenesatamalle. Muu osa altaiden ja meren rannoista jää virkistysalueeksi joilla voi olla vapaamuotoisia uimarantoja. Muu osa alueesta koostuu pääosin maa- ja metsätalousalueesta sekä maa- ja metsätalousalueesta Mitoitus Bånholmenin ranta-asemakaava käsittää yhteensä 32 tonttia ( olemassa olevaa), joista muodostuu yhteensä 9 rakennuskorttelia. Alueen kokonaiskerrosala on 3115 k-m 2 + loma-asuntoja palvelevien talousrakennusten, venevajojen ja saunojen (25 m2) rakennusoikeus Palvelut Alueelle ei sijoitu yleisiä palvelurakennuksia. 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Loma-asuntojen korttelialueet (RA, korttelit 1-9) Alueella on kolmessa kylässä yhteensä 30 loma-asuntotonttia kooltaan m 2. Lisäksi alueella on kaksi jo toteutettu loma-asuntotonttia. Tontit on suunniteltu niin, että sisämaan tontteihin liittyy kapea alue, joka ulottuu rantaan saakka Muut alueet Yhteistä kortteleille: Rakennukset ovat loma-asuntoja sekä näihin liittyviä talousrakennuksia. Kortteleitten rakentamistapa ohjaavat kaavan lisäksi rakennustapamääräykset. Autopaikkoja kortteleihin on varattava vähintään 2 ap/loma-asunto. Rakennusten sijoittelu tontilla on osoitettu kaavassa ja rakennustapamääräyksissä. Rakennustapamääräyksissä annetaan lisäohjeita ja -määräyksiä rakennusten arkkitehtuurista. (liite 11) Virkistysalueet (VV-1) Osa alueella olevien pohjavesialtaiden rannoista on osoitettu yhteiskäyttöön tarkoitetuksi kylä uimaranta-alueeksi Venesatama-alueet (LV) LV -alueille on mitoitettu kaksi 20 venepaikan pienvenesatama, lähinnä alueen loma-asukkaiden käyttöön Maa- ja metsätalousalueet (M) Pieni osa ranta-alueista ja pääosa muusta alueesta on esitetty maa- ja metsätalousalueeksi Vesialue (W) Pohjavesialtaat/tekojärvet on merkitty W-alueeksi. Pohjavesialtaan/tekojärvet ovat varsin syviä, lähes 20 metriä Kadut Liikennöinti alueelle tapahtuu yhden päätien kautta. Muutoin alueen kadut toteutetaan kyläraittimaisina Kevyen liikenteen reitit Jokamiehen on mahdollista kulkea alueen maa- ja metsätalousalueilla. Rakentaminen on sijoitettu raittimaisten kyläteiden varteen niin, että alueelle syntyy tiiviitä ja monimuotoisia kylämäisiä tilasarjoja.

7 7 5.3 Ranta-asemakaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Rakennettu ympäristö muotoutuu monimuotoisempana kuin aiemmassa tavanomaisessa rantarakentamisessa tai ranta-asemakaavoissa. Kyläraitit ovat polveilevia ja rakennusten ilme ja sijainti on määritelty normaalia tarkemmin. Kyläalueet hahmottuvat maisemakuvassa selvästi ja rantaaitat sekä venevajat luovat perinteisen saariston kylämaiseman Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueelle Alueelle tulee n kesäasukasta Maisemakuva Pohjavesialtaiden rannoille rakentuu muutamia tiiviisti rakennettuja alueita Moderneja saaristokyliä. Muutoin rannat jäävät rakentamattomiksi. Aluetta ympäröivä rantavyöhyke säilyy lähes muuttumattomana, muutoin kuin että metsitettyjen soranottoalueiden maisemakuva kehittyy puuston kasvaessa. Muilta osin rantamaisema ja sen taustavyöhyke jää saaristokylien ulkopuolella luonnontilaan Palvelut sekä työpaikat ja elinkeinotoiminta Alueelle tulevien uusien lomamökkiasukkaiden arvioidaan lisäävän myös muiden paikallisten palvelujen käyttöä ja siten ainakin parantavan nykyisten työpaikkojen säilymisedellytyksiä Liikenne Loma-asutus tulee lisäämään liikennettä mutta kokonaisvaikutukset jäävät kuitenkin melko vähäisiksi Rakennettu kulttuuriympäristö Kaava-alueella ei ole rakennettua kulttuuriympäristöä Tekninen huolto Talousveden hankinta alueelle tullaan järjestämään Kurböle-Londbölen Vesiosuuskunnan kautta. Alueen jätevedet hoidetaan keskitetysti Kurböle-Londbölen Vesiosuuskunnan jätehuoltojärjestelmän kautta Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon mahdollinen maaperän radonhaittaa. Alueen rakentamisella ei ole vaikutuksia kalastoon tai linnustoon. Moderni saaristokylän kaavatyössä on erityistä huomiota kiinnitetty siihen, ettei veden laatu pohjavesialtaissa huonone. Samoin on pyritty varmistamaan, ettei mahdollisten ruoppaustöiden yhteydessä sedimenttien pitoisuudet nouse liian korkeiksi. Liiteasiakirjassa 10 on tutkittu rakentamisen vaikutusta pohjavesialtaiden veden laatuun. Vaikka vaikutukset lienevätkin melko vähäiset on kaavamääräyksiin hulevesien vaikutusten minimoimiseksi lisätty määräys että katualueiden ja autopaikkojen päällystämisessä tulee käyttää vettä läpäisevä materiaaleja (esim. sora). Samoin on lisätty määräys, että mahdollisia nurmikenttiä ei saa ulottaa 20 metri lähemmäksi rantaa ja rantavyöhykkeen pintamateriaaliksi tulee jättää luontainen hiekkamaa. Ruoppaustöiden vakuutuksia on selvitetty liiteasiakirjassa 13. Eteläinen venesatama ei edellytä ruoppausta. Kaavamääräyksissä edellytetään, että ruoppaustöitä suunniteltaessa tulee noudattaa laaditun sedimenttitutkimuksen (liite 13). ohjeita. 5.4 Ranta-asemakaavamerkinnät ja -määräykset Ranta-asemakaavamerkinnät ja määräykset ovat ranta-asemakaavakartassa. 6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Suunnittelu - asemakaavatyö on aloitettu Porvoon kaupunkisuunnitteluosastolla keväällä v aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Uudenmaan ympäristökeskuksessa v Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Suunnittelualueesta on tehty rakennustapamääräykset, jotka tarkentavat ranta-asemakaavassa annettuja ohjeita ja määräyksiä. Näihin sisältyvät monet ympäristön kannalta keskeiset määräykset, kuten julkisivujen värit ja materiaalit sekä rakennusten koko ja suhteet, detaljit, aitaukset yms.

8 8 6.3 Toteuttaminen ja aloitus Alueen toteutus käynnistyy vaiheittain ranta-asemakaavan saatua lainvoiman. 7 KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET Kaavan laatija, viranomaisvalmistelu Porvoon kaupunki , J.P. Pfeifer kaavoitusarkkitehti kaupunkisuunnitteluosasto

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 PORVOON KAUPUNKI Liite 9 Kaupunkisuunnittelu Rihkamatori B III-kerros FIN Porvoo 1 R61 BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää Porvoon kaupungin Vessölandetilla olevat kiinteistöt RN:o 2:38, 2:42, 2:44, 2:45, 2:46, 3:61, 3:8, 4:11, 4:20 ja 4:5 sekä osa kiinteistöistä 2:47, 3:60 ja 4:21 sekä osa vesialueesta RN:o 876:1. Kiinteistöt sijaitsevat Vessölandetin koillisreunalla Skavarbölen kylässä Långfjärdin rannalla. Alue sijaitsee maanteitse vajaat 20 km Porvoosta etelään. Ranta-asemakaavalla muodostuu ranta-asemakaavan korttelit 1-9 ja rantaasemakaavatie-, virkistys-, maa- ja metsätalous-, venesatama sekä vesialueita. Alueen kuvaus Suunnittelualue rajoittuu idässä ja koillisessa Långfjärdin rantaan. Alueella on säilynyt vanhaa puustoa. Suurelta osaltaan suunnittelualue muodostuu osittain entisestä soranottoalueesta, joka on maisemoitu. Soranoton yhteydessä on toteutettu kaksi kookasta makeavesiallasta, mitoiltaan n. 800 x m ja 400 x 250 m. Hankkeen taustaa Suomen saariston rakennusperintöön kuuluu olennaisena osana tiiviit arkkitehtonisesti tasapainoiset veden ääreen rakentuneet tiiviit saaristokylät. Kun tarkastellaan vallitsevaa ranta- ja saaristoalueiden kaavoituskäytäntöä tuntuu siltä, että tämä rakennusperintömme osa on lähes kokonaan unohdettu. Kaavoitus rantaalueilla on usein lähes mekaanista rakennusoikeuden jakamista periaatteella x rakennusoikeutta per rantakilometri ja x metriä vapaata rantakilometriä. Moderni saaristokylä -projekti perustuu ajatukselle, että nykyiselle rantakaavoituskäytännölle kehitettäisiin saariston rakennusperintöön pohjautuva vaihtoehto. Perusajatuksena on, että saaristoon voitaisiin rakentaa perinteisen mallin mukaisia tiiviitä rantaan asti rakennettuja moderneja saaristokyliä. Venevajojen, saunarakennusten ja varastorakennusten avulla voidaan tiiviinkin kyläympäristön puitteissa luoda tontteja, jolla on oma rauha. Rakennustapaa tulee luonnollisesti säädellä nykyistä tarkemmin, jotta kylän ulkoasu ja vaikutus saaristomaisemaan on tasapainoinen ja kaunis. Maanomistajien tulisi saada kompensaatiota lisärakennusoikeuden ja lisätonttien muodossa tiiviin toteutustavan vastineeksi. Vastaavasti jäisi saaristoon entistä enemmän yhtenäisiä laajoja rakentamattomia alueita. Saaristokyläprojektia on tarkoitus kokeilla Porvoossa Vessöössä entisten hiekkakuoppien alueilla. Alueelta löytyy osakokonaisuuksia, jonka maanomistajat suhtautuvat hankkeeseen myönteisesti. Toinen kokeilu kohde sijaitsee Onas- Pirttisaaren osayleiskaava-alueella, ja kolmas on Emäsalon pohjoisosassa.

21 VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET 2 MAAKUNTAKAAVA OSAYLEISKAAVA Suunnittelualueeseen ei kohdistu valtakunnallisia tavoitteita. Maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Maakuntakaava on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana. Alue on maakuntakaavassa merkitty pohjavesialueeksi. Alueiden lähellä on laajat harjukiviaineksen ottoalueet. Ottotoiminnan mahdollinen jatkuminen tulee ottaa huomioon saaristokylän suunnittelussa. Alueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa. Suunnittelun tavoite Suunnittelun tavoite on kehittää alueelle arkkitehtonisesti tasapainoisia moderneja saaristokyliä, jotka jatkavat saaristoalueelle vakiintunutta rakennusperintöä. Rakentaminen on suhteellisen tiivistä, mutta venevajojen, saunojen ja varastorakennusten avulla luodaan tontteja, joilla on oma rauha. Rakentaminen ulottuu venevajojen ja/tai uimavajojen avulla rantaa asti niin, että rakennetun ja vapaan rannan alueet hahmottuvat selkeästi. Samalla suunnittelualueelle jää huomattava osa ranta-alueesta vapaaksi rakentamisesta. Lähtötiedot Aluetta ei ole aiemmin kaavoitettu. Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset Ympäristövaikutukset arvioidaan kaavan laatimisen yhteydessä. Alueen kaavoituksen yhteydessä tulee selvittää vesi- ja jätevesihuollon järjestäminen. Osalliset Maanomistaja Naapurimaanomistajat, liite Kaavoituksen kuluessa kuultavat viranomais- ym. tahot: ELY- keskus Uudenmaan liitto Porvoon kaupungin seuraavat yksiköt: Maapolitiikka Liikelaitos Porvoo vesi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Rakennusvalvonta Terveyskeskus, terveydensuojelu Ympäristönsuojelu Lautakunnat: Kaupunkikehityslautakunta Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Suunnitteluvaiheen kuuleminen: (MRL 62 ), (MRA 30 ) Kaavaluonnos ja muu suunnittelumateriaali ovat esillä kaupunkisuunnittelussa, Rihkamatori B, 3. krs.sekä Porvoon kaupungin internetpalvelussa osoitteessa Osallisille annetaan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeellä kaava-alueen maanomistajille/haltijoille sekä naapurimaanomistajille/-haltijoille, lisäksi kuulutus

22 kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä seuraavissa sanomalehdissä: Uusimaa, Vartti (-Itä-Uusimaa), Borgåbladet ja Porvoon kaupungin kotisivuilla 3 Alustavat lausunnot ns. virastokierros: Kommentit/alustavat lausunnot viranomaisilta. Neuvottelut: Lakisääteiset viranomaisneuvottelut ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristkeskus) Virallinen kuuleminen: (MRL 65, MRA 27 ) Kaavaehdotus ja muut kaava-asiakirjat ovat virallisesti esillä kaupunkisuunnittelussa, Rihkamatori B, 3. krs. sekä Porvoon kaupungin internetpalvelussa osoitteessa Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia muistutuksia. Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä seuraavissa lehdissä: Uusimaa, Vartti (Itä-Uusimaa) ja Borgåbladetissa ja Porvoon kaupungin kotisivuilla Viralliset lausunnot: (MRA 28 ) ELY-keskus Uudenmaan liitto Terveyskeskuksen terveydensuojelujaosto Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Liikelaitos Porvoon veden johtokunta Perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta: (MRL 65 2) Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, toimitetaan kunnan perusteltu kannanotto. Ilmoitus kaavan hyväksymisestä: (MRL 67 ) Kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Porvoon kaupungin internetpalvelussa osoitteessa sekä kirjallinen ilmoitus niille, jotka ovat hakeneet kaavan laatimista ja niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet, sekä ELYkeskukselle. Kaavan lainvoimaisuudesta kuuluttaminen:(mra 93 ) Ilmoitus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin internetpalvelussa osoitteessa Kaavoitushankkeen aikataulu Moderni saaristokylä -projektia on kehitetty Porvoon kaupunkisuunnitteluosastolla vuodesta 2005 lähtien. Asemakaavan laatimistyö on käynnistynyt vuoden 2007 lokakuussa. Viranomaisneuvottelut: Ensimmäinen on pidetty Porvoon kaavoitus- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt rantaasemakaavaluonnoksessa esitetyt suunnittelun pääperiaatteet Ranta-asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville ja lausunnoille suunnitteluvaiheen kuulemista varten (MRL 62 ) (MRA 30 ). Valmistelusta vastaa Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnitteluosasto, , kaavoitusarkkitehti J.P. Pfeifer, arkkitehti, tekn.lis., SAFA puh , sähköposti Ohjauksesta vastaa Porvoon kaupunkisuunnitteluosasto

23 YHTEENVETO KUULEMISEN JÄRJESTÄMISESTÄ Liite 10 MODERNI SAARISTOKYLÄ RANTA-ASEMAKAAVA R61 BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE KORTTELIT 1 9 SEKÄ KATUALUEET 1. Laatimisvaiheen kuuleminen (MRA 30 ) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävänä MRA 30 :n mukaisesti kaupunkisuunnitteluosastolla. Ranta- asemakaavaluonnoksesta on jätettiin kolme huomautusta. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Vartissa sekä kaupungin verkkosivuilla. Alustavat lausunnot (ns. virastokierros) on pyydetty mennessä taulukossa luetelluilta tahoilta. Saatujen lihavoidulla merkittyjen lausuntojen lyhennelmät ja vastineet niihin on esitetty taulukossa. R61 VIRASTOKIERROS lausunnon antaja lyhennelmä lausunnosta Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos, Pelastuslaitos esittää, että rakennusalat muutetaan sellaisiksi, että rakennusten keskinäinen etäisyys tulee olemaan vähintään kahdeksan metriä. Lisäksi he esittävät kaavamääräyksiin lisättäväksi: Rakennus on yleensä sijoitettava tontille vähintään neljä metrin päähän naapurin tontin rajasta. Rakennettaessa lähemmäksi kuin neljä metriä tarvitaan naapurin suostumus sekä otettava huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuusmääräykset. Rajoituksella varmistetaan palon leviämisen estäminen viereisen tontin rakennuksiin sekä mahdollistetaan kohteiden operatiivinen saavutettavuus. Terveydensuojelu , Nro Moderni saaristokylä hankkeen tavoitteet ovat kannatettavia. Tiiviin rakenteen kannalta kaavaselostuksessa esitetty keskitetty talousvesija jätevesiviemäröinti on edellytys alueen rakentamiselle. Rakennusvalvonta Yhteisiä kokouksia Ymäristönsuojelu, Jukka Palmgren, Alueen luonnon ja rakentamisen kokonaisvaltainen suunnittelu vaikeutuvat, jos keskeiselle kannakselle toteutuu tehokas rantakaava. maanomistajien tasapuolinen kohtelu lukitsee kaava-alueen tulevaa kehittämistä. Alue on pohjavesialuetta vaikka sitä ei enää luokitella vedenoton kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pääosa tonteista on pohjavesialtaiden rannoilla. Ratkaisu on asutuksen vesistökuormituksen kannalta vaikea hallita. Riippumatta jätevesien käsittelyratkaisusta liittyy asetelmaan aina myös muita kuormitustekijöitä, polttoesteiden varastointia ja vahinkotilanteiden aiheuttamaa riskiä. Jätevesien käsittely biologis-kemiallisella puhdistamolla edellyttää ympärivuotista kuormitusta toimiakseen riittävällä teholla. Alueen luontoarvot, kuten paahderinnekasvillisuus, niihin liittyvät perhoset ja linnusto tunnetaan puutteellisesti. Kiinteistö- ja mittausosasto, Terhi Pöllänen Alueen vanha ranta-asemakaavoituksen pohjakartta on hyväksytty vuonna Maanomistaja on vuonna 2006 teettänyt alueella täydennysmittauksia, joista ei ole vielä toimitettu työkertomusta kaupunkimittaukselle. Myös vuoden 2006 jälkeen maastossa mahdollisesti kaupunkisuunnitteluosaston vastine Rakennusalojen rajoja on tarkistettu. Saaristokylän ratkaisumalli edellyttää kuitenkin, että kyläkuva ja rakennusten muodostama tila kokonaisuus on osittain melko tiivistä. Näin ollen osa rakennusaloista sijoittuu lähemmäksi kuin 8:h metrin päähän viereisestä rakennusalasta. Palon leviämisen estämiseksi kaavaan on otettu seuraava määräys: Mikäli rakennuksen etäisyys naapuritontin rakennusalaan on vähemmän kuin kahdeksan metriä tulee rakennuksen seinäja kattorakenteet siltä osin toteuttaa palo-osastoivana rakenteena Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti. - Rakennusvalvonnan näkökantoja on käsitelty erillisissä kokouksissa. Näiden pohjalta kaavaan liittyviä rakennustapamääräyksiä on täsmennelty ja laajennettu, jotta voidaan varmistaa että syntyvä kyläkuva toteutuu tavoitteiden mukaisena. Moderni saaristokyläperiaatteen lähtökohtana on nimenomaan laajan alueen kokonaisvaltainen suunnittelu. Rantaasemakaavan myötä molempien pohjavesialtaiden (lukuun ottamatta eteläisen altaan lounaiskulmaa) ja niihin liittyvien merenranta-alueiden rakentaminen on määritelty kokonaisvaltaisesti ja varmistettu että maisemakuva ja sen vastapainona pienipiirteinen kyläkuva kehittyvät tasapuolisesti ja harmonisesti. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, koska alueen maisemointi on tehty n. 10 vuotta sitten. Näin ollen ei kasvillisuus ole rakennettavilla alueilla ehtinyt kehittyä. Metsäistutukset ovat kuitenkin lähteneet kasvamaan varsin hyvin. Alueen jätevedet tullaan johtamaan Seitlahden runkoviemärin kautta jätevesiverkostoon. Ranta-asemakaavan rakentamisen vaikutuksista pohjavesialtaisiin on tehty asemakaavaselostuksen liitteenä oleva selvitys. Selvityksen perusteella asemakaavamääräyksiin on tehty tarkennuksia jotta rakentamisen vaikutukset veden laatuun jäisivät minimaaliseksi. Ranta-asemakaavan pohjakartan täsmennys- ja tarvittava lisä kartoitustyö on meneillään.

24 tapahtuneet muutokset tulee kartoittaa, jotta kartta voidaan hyväksyä ranta-asemakaavan pohjakartaksi Maanomistajan tulee toimittaa kaupunkimittauksen tarkastettavaksi kaavoitusmittausohjeen mukainen täydennyskartoituksen työkertomus. Itä Uudenmaan liitto, Ajatus perinteisen saaristokylä mallin mukaisesti rakennettuja tiiviitä moderneja saaristokyliä on kannattava. Toteutuessaan alueet muodostaisivat houkuttelevia vaihtoehtoja nykyisen kaltaiselle hajautuvalle rakentamistavalle. Porvoon Skavarböleen sijoittuva kohdealue tutkii myös entisen maa-ainesten ottoalueen hyödyntämistä vapaa-ajan asumiseen. Kyseisellä alueella tulee erityisesti kiinnittää huomiota tulvavaaraan vapaa-ajan rakennusten korkotason määrittelemisessä. MAANOMISTAJAT Oy Merenge Ab, Fredrik Karlsson, Rno 2:38, 2:42 ja 2:44 Fredrik Karlsson, Rno 2:45, 2:47 Rudus Oy, Rno 2:46 Kaj Hollmén, Rno 3:8 Michael Karlsson, Rno 4:5, 4:11, 4:20 ja 4:21 NAAPURIT JA MUUT OSALLISET Ros-Mari Aarttila, Rno 1:25 Robert Juslin, Rno 1:28 Pasi Ponsi, Rno 1:34 Patrik Grönqvist, Rno 1:43 ja 5:47 Dan Tallberg, Rno 2:51, Tor-Henrik Karlsson, Rno 2:57 Maj Karlsson, Rno 2:63 Kenneth Bäckström Rno 5:72 Kaj Hollmén Rno 4:22 Carl-Henrik Andersson, Rno 2:60 ja 2:61 Nils, Henrik ja Anders Karlsson, Rno 3:51, 3:52 ja 3:36, Kaupunkisuunnitteluosaston kirjelmän ( ) mukaisesti allekirjoitimme suunnittelusopimuksen Porvoon kaupungin kanssa. Minä ja vaimoni kuolinpesän osakkaat, poikani Anders ja Henrik Karlsson, edellytämme, että myös nämä tilat sisältyvät ajankohtaiseen Moderni saaristokylä -hankkeeseen. Olemme tehneet sitovan sopimuksen Porvoon kaupungin kanssa. Omistamme maa- ja vesialueita, jotka ovat luonnollinen osa kaavoitushanketta. Omistamamme maa- ja vesialueet on jätetty kaavaluonnoksen ulkopuolelle, mikä on ristiriidassa sekä perustuslain että voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain suunnitteluperiaatteiden ja määräysten kanssa. Kiistämätön periaate on se, että maanomistajia tulee kohdella tasapuolisesti. Näin ei kaavaluonnoksessa ole menetelty. Siksi vaadimme, että alueemme otetaan mukaan työn alla olevaan rantaasemakaavaan ja että meille myönnetään samat oikeudet kuin muillekin maaomistajille mitä tontteihin ja rakennusoikeuksiin tulee. Muutoin ranta-asemakaava ei täytä lain määräyksiä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto Keskuksen lausuntoa ei voi eikä pidä tulkita muutoin kuin kaupunkisuunnitteluosastolle annettuna suosituksena ja kehotuksena selvittää ja huomioida esitetyt näkökohdat jatkosuunnittelussa. Lausunto ei anna kaupungille syytä jättää aluettamme suunnittelun ulkopuolelle. Henrik Karlsson, Rno 4:18, Majlen Söderström, Rno 4:7 Michael Karlsson, Rno 3:9 ja 4:15 Birgitta Berg-Andersson, Birgitta Berg-Andersson, Kaavan mukaan kummallakin LV-alueella on 20 venepaikkaa, jotka ensisijaisesti on tarkoitettu loma-asukkaille. Allekirjoittanut tulkitsee tämän tarkoittavan uusien, rakennettavien saaristolaiskylien lomaasukkaita. Muutama vuosi sitten rakennettiin venelaituri suunnitellun VL-alueen eteläosaan kohtaan, jossa aiemmin oli soranoton lastauslaituri. Nyt laiturissa on paikat 6-8 veneelle, eikä siinä ole vapaita paikkoja. Allekirjoittaneen moottorivene on kiinnitetty omaan poijuun venelaiturin eteläpuolella, lähellä RA-aluetta. Alueella on myös muutama maalle vedetty pieni vene. Uudenmaan ympäristökeskus totesi lausunnossaan mm seuraavaa: ELY-keskus esittää, ottaen huomioon pohjavesialtaiden vedenlaadun pilaantumisherkkyyden ja niille muodostuvan vesistökuormituksen, että korttelit RA 10, 15 ja 16 tulisi poistaa vähemmän mielenkiintoisina rakentamisen kokonaisratkaisua ajatellen. ELY-keskus katsoo, että korttelit eivät luo saaristokylämäistä rakennetta. Ainakin toinen altaista tulisi jättää läntisten kortteleiden osalta kokonaan rakentamatta. Tilojen 3:51, 3:52 ja 3:36 rakentaminen oli lausunnolla ollessa kaavaluonnoksessa sijoitettu kortteliin 16. Tilojen 3:51, 3:52 ja 3:36 omistanut maa-alueet sijaitsevat eteläisen pohjavesialtaan altaan lounaiskulmassa ja sen lounaispuolella. Kaupunkisuunnittelu joutui ELY-keskuksen lausunnon pohjalta tekemään ratkaisun, jossa ko. tilat rajattiin tässä vaiheessa kaavasta pois. Tavoitteena on jatkaa keskustelua ELYkeskuksen kanssa siitä millä ehdoilla alkuperäisen suunnitelmien mukainen (vastaavalla tavalla kevennettynä kuin muut kylät) rakentaminen voitaisiin sijoittaa alueelle. Lähtökohtana on kuitenkin, että muun kaava-alueen kehittäminen ei tarvitsisi odottaa tämän kysymyksen ratkeamista. Kaavaluonnoksessa ei LU alueita ole varattu vain uusien kesäasukkaitten käyttöön, vaan niille voidaan sijoittaa muidenkin veneitä. Saaristokylän asukkaista osa säilyttänee veneitään venevajoissa. Suunnitelma ei edellytä nykyisten venepoijujen poistamista. Suunnitelma ei myöskään estä uimasta M-alueille eli mm. huomauttajan esittämässä paikassa. Viime vuosina Skavarbölen kylään on rakennettu ympärivuotisia talo-

25 ja, ja tämä suuntaus tulee todennäköisesti jatkumaan. Lisäksi enemmistö Skavarbölen taloista on saanut uuden omistajan. Kun asutuksen ikärakenne nuortuu, kasvaa venepaikkojen tarve. Siksi allekirjoittanut toivoo, että LV-alueen venepaikkojen mitoituksessa huomioitaisiin nykyisen Skavarbölen kylän asukkaiden venepaikkojen tarve. Kun huomioidaan Bånholmeniin rakennettavien uusien mökkien lukumäärä sekä Skavarbölen asukkaiden tarvitsemat venepaikat, on allekirjoittaneella se käsitys, ettei 40 venepaikkaa riitä kaikille. Allekirjoittanut toivoo edelleen, että nykyisen Skavarbölen asukkailla myös jatkossa olisi mahdollisuus uida Bånholmenin eteläosan vanhalla uimarannalla, joka sijaitsee eteläisen LV-alueen eteläpuolella, RAalueen vieressä, Laduholmenia vastapäätä. Skavarbölen yksityinen tiekunta, Dan Tallberg, pj, Sakari Vehkala, siht. Tien käyttö Tieosuuskunta edellyttää, että Bånholmenin rakentamisen aikana Skavarbölentielle noudatetaan kelirikkoaikana keväällä ja syksyllä painorajoitusta, minkä tieosuuskunta asettaa voimaan. Panorajoitus koskee kaikkea raskasta liikennettä, koska Skavarbölentietä ei ole nykyisellään suunniteltu raskaaseen liikenteeseen. Tiekunta on huolissaan siitä miten tien vauriot ja kunnossapito rakentamisesta johdosta tullaan tiekunnalle korvaamaan. Suunnitelma ei johtane kelirikkoajan raskaan liikenteen oleelliseen lisääntymiseen, sillä voidaan olettaa että rakentaminen tapahtuu pääosin kelirikkoajan ulkopuolella. Tiekunta tulee saamaan rakentamisen myös merkittävät määrän uusia osakkaita, ja näin mahdollisille lisäkustannuksille löytyy rahoittajat. Rakentamisvaiheen tievauriot Tiekunta seuraa ja valvoo Bånholmen kaava-alueen rakenta-misen aikana lisääntyneen ajoliikenteen ja rakentamisen aikai-sen lisääntyneen liikenteen aiheuttamat tien kunnossapidon kustannukset. Skavarbölentielle toteutetussa asfaltoinnissa syksyllä 2008 ei ole mitoitettu sitä lisäkäyttöä minkä rantakaa-van mukana tuoma ajoliikenne aiheuttaa. Vesi- ja viemäröinti Skavarbölen kylässä ja tien varrella olevat vakituiset asuin-kiinteistöt ovat halukkaita selvittämään liittymisen Bånholmen kaava-alueelle suunniteltuun jätevesiviemäröintiin. Skavarbölentien varrella on vesiliittymä jo 1,5 km matkalla tien varrella saatavissa. Tiekunta tarjoaa mahdollisuutta vesiliitty-män jatkamiselle Bånholmenin kaava-alueelle mikäli samalla jäteviemäröinti saadaan tiekunnan asukkaiden käyttöön. Uimarannat Parin viimevuoden aikana on Bånholmen alueella olevien makeavesi hiekkakuoppien virkistyskäyttö lisääntynyt merkittävästi. Erityisesti altaiden uimakäyttö on jo niin yleistä että tiekunta esittää Porvoon kaupungin hoitavan alueelle keskitetyn jätepisteen sekä wc:t uimarantojen käyttäjille. Tulevan kaavan astuttua voimaan keskittyy uimakäyttö pariin keskeiseen rantalohkoon ja sitä muka myös kasvaa roskien ja jätteiden määrä. Myös pysäköinti tien varteen ei ole pitkällä aikavälillä kestävää kehitystä, vaan edellyttää kunnollisen pysäköintipaikan rakentamiseen. Ranta-asemakaavan toteuttaminen edistää Skavarbölen kylän asukkaitten mahdollisuuksien liittyä jätevesiviemäröintiin. Kylä uimaranta-alueita on vähennetty ja niille on osoitettu talousrakennuksen rakennusalat. Uimaranta-alueet ovat kylärantoja joten niiden käyttö ei oleellisesti poikkeaa tämän hetken käytöstä. 2. Virallinen kuuleminen (MRA 27 ) I Ranta-asemakaavaehdotus ja ranta-asemakaava-asiakirjat ovat olleet virallisesti nähtävänä MRA 27 :n mukaisesti kaupunkisuunnittelulla. Kaavasta ei ole jätetty muistutusta. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, sanomalehdissä Uusimaa, Borgåbladet ja Vartti sekä kaupungin internetsivuilla. Lausunnot on pyydetty mennessä ja saatu seuraavilta tahoilta: 3. Virallinen kuuleminen (MRA 27 ) II Ranta-asemakaavaehdotus ja ranta-asemakaava-asiakirjat ovat olleet virallisesti nähtävänä MRA 27 :n mukaisesti kaupunkisuunnittelulla. Kaavasta ei ole jätetty muistutusta. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, sanomalehdissä Uusimaa, Borgåbladet ja Vartti sekä kaupungin internetsivuilla. Lausunnot on pyydetty mennessä ja saatu seuraavilta tahoilta: Uudenmaan Ely-keskus, UUDELY/685/07.01/2010, Mitoituksessa on tultu alaspäin, vaikkakin mitoitus on edelleen korkea verrattuna perinteisiin ranta-asemakaavoihin ja rakennustapamäärä- Kaavan jätevesiä koskevia määräyksiä on tarkennettu Ely-

26 ysten mukaan kasvillisuusalueille tullaan laatimaan perustamis- ja hoito-ohjeita kasvivalinnoille, jottei kasvillisuudesta ja sen hoidosta aiheudu ravinteiden lisäystä pohjavesialtaisiin. Kaavamääräyksiä voisi edelleen täydentää esim. seuraavasti: Mikäli kiinteistöä ei liitetä alueelliseen, yhteiseen jätevesiviemäriverkkoon, on vesikäymälän asentaminen kielletty. Myös kaavan erityismääräyksiä tulee tarkentaa niin, että määräyksellä tarkoitetaan alueellista, yhteistä jätevesiviemäriä. Termin jäteveden puhdistamo voi muutoin tulkita myös kiinteistökohtaiseksi järjestelmäksi. Keskuksen esittämällä tavalla. Kaavaselostusta on täydennetty toteamalla että alueen jätevedet kytketään Vessöfjärdetin alittavaan putkeen (kts. myös Porvoon veden lausunto) Vesialueet on liitetty mukaan kaavaan. Kaavaselostusta on täydennetty Ely-Keskuksen esittämällä tavalla. Kaavaselostusta tulee täydentää sellaisilla tiedoilla, että voidaan varmistua Kurböle-Londbölen vesiosuuskunnan kapasiteetin riittävyydestä. Kaava-alueen rajauksen osalta ELY-keskus toteaa, että vesialueet olisi hyvä liittää kaavaan mukaan. Venevajat tulevat kaava-alueen rajaan kiinni. Kaava-aineiston havainnekuvista ja vastaavista merkinnöistä pohjavesilampien puolella voi kuitenkin nähdä, että tavoite on rakentaa veden päälle, mikä osaltaan tulee myös vesialueen ottamista mukaan kaava-alueeseen. Kaavaselostuksen vaikutusten arviointi on kovin suppea. Pintavesivaikutuksia ei ole mainittu selostuksessa. Pintavesivaikutuksista olisi pitänyt ottaa esille ainakin venesatamaalueet ja arvioida miten paljon perustamisruoppauksia tällä hetkellä hyvin matalat alueet vaativat ja myös miten paljon ne vaativat jatkuvaa kunnossapitoruoppausta sekä pyrkiä etsimään niille tämä huomioon ottaen paras mahdollinen sijainti. Myös mikäli merenrannan venevajoista on tarkoitus päästä vesille, niihin joudutaan ruoppaamaan mahdollisesti jatkuvasti kunnossapidettävät omat kulkuväylät. Venesatama-alueiden sedimenttejä on tutkittu ja pitoisuudet ovat jonkin verran kohonneita. On kuitenkin varauduttava siihen, että ruoppauksia suunniteltaessa, otettavissa ohuemmissa näytteissä pitoisuudet voivat olla huomattavasti korkeampia. Alueella rakennettaessa on varauduttava myös happamien sulfaattimaiden esiintymiseen, koska lähialueella on tapahtunut aikaisemmin ilm eisesti happamien kuivatusvesien aiheuttamia kalakuolemia. Uudenmaan Ely-keskus, UUDELY/685/07.01/2010 ELY-keskus on antanut lausunnon Kaava-alueeseen on liitetty tämän jälkeen eteläisen pohjavesialtaan lounaiskulma ja siinä sijaitseva pieni kyläalue. Kaavamääräyksiä on myös tarkennetty. ELY-keskuksella ei ole uutta lausuttavaa ranta-asemakaavasta. Terveydensuojelujaosto , Terveydensuojelujaosto katsoo, että tiiviisti rakennettavan alueen terveyshaittojen ehkäisyn ja pohjavesialtaisiin kohdistuvien haittavaikutusten ehkäisyn kannalta kaavaselostukseen esitetyn talousvesi- ja jätevesiviemäröinnin tulee olla edellytys alueen rakentamiselle. Kaavaehdotuksen erityismääräykset ovat ristiriitaisia selostuksen kanssa ja ne antavat mahdollisuuden rakentamiseen myös ilman liittymistä runkoviemäriin ja vesiosuuskunnan vesijohtoon. Terveydensuojelujaostolla Ei ole aikaisempaan lausuntoon lisättävää. Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos, /61/613/2011 Ei huomautettavaa ranta-asemakaavaan. Rakennustapamääräykset Rakennustapamääräyksissä on ainoastaan venevajojen ja varastojen osalta huomioitu palomääräykset. Pelastuslaitos esittää lisättäväksi myös muiden rakennusten rakennustapamääräyksiin palomääräysten huomioon ottamisen varsinkin, kun kaava edellyttää rakennusalueen rajaan kiinni rakentamisen ja rakennusalueet sijaitsevat useasti tontin rajalla tai hyvin lähellä sitä. Porvoon veden johtokunta, ranta-asemakaava-alueen kaikki kiinteistöt voidaan liittää joko vesiosuuskuntana, yhtiönä tai erillisinä kiinteistöinä yhteisillä tonttijohdoilla Harmanninsaari Voolahti runkoviemäriin ja vesijohtoon. - Porvoon vesi ei rakenna alueelle jakelujohtoja vaan ainoastaan yllä mainitut runkojohdot. Kaavaehdotuksen erityismääräyksiä on tarkennettu. Rakennustapamääräyksiä on tarkennettu Pelastuslaitoksen toivomalla tavalla. Runkojohdon sijainti on merkitty kaavaan Porvoon veden toivomalla tavalla.

27 - kaavaan tulee merkitä Hermanninsaari Voolahti runkoviemärin sijainti rasitteella. - Porvoon veden johtokunta , Johtokunta totesi, ettei rantakaavan tehdyt muutokset anna aihetta muuttaa johtokunnan antama lausuntoa. Uudenmaan liitto, Uudenmaan liitto ei anna lausuntoa ranta-asemakaavasta. -

28

29

30

31

32 BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE RANTA-ASEMAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI POHJAVESIALTAISIIN Päivämäärä Laatijat Hyväksyjät Pekka Onnila ja Salla Sirviö Jarmo Koljonen ja Veli-Matti Hilla Viite Ramboll Terveystie HOLLOLA T F

33 RANTA-ASEMAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI POHJAVESIALTAISIIN SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. MAAPERÄ JA POHJAVESIOLOSUHTEET 1 3. TEHDYT TUTKIMUKSET 3 4. POHJAVEDEN PINNANKORKEUS JA LAATU Pohjaveden ja meriveden pinnankorkeus Pohjaveden laatu Johtopäätökset 4 5. POHJAVESIALTAIDEN VEDEN VAIHTUVUUDEN ARVIOINTI Pohjavesialtaiden vesitase 4 6. KUORMITUSTARKASTELU Pohjavesialtaisiin kulkeutuva ravinnekuorma Sandudden Skogsgård Kuormitusvaikutus 7 7. YHTEENVETO 8 LIITTEET 1 Laboratorion tutkimustodistus 2 Pohjaveden pinnankorkeus ja sähkönjohtavuus, v PIIRUSTUKSET 1 Yleiskartta 1: Hydrogeologinen kartta 1:20 000/1: Tutkimuskartta, Sandudden 1: Tutkimuskartta, Skogsgård 1:5 000

34 1 1. JOHDANTO Porvoon kaupungissa on valmisteilla ranta-asemakaava Porvoon keskustaajaman eteläpuolella Skavarbölen kylässä Långfjärdenin rannalla (piirustus nro 1). Hanke on osa Porvoon kaupungin käynnistämää Moderni saaristokylä projektia, jonka perusajatuksena on rakentaa perinteisen mallin mukaisia tiiviitä rantaan asti rakennettuja saaristokyliä. Kaava-alue muodostuu suurelta osin entisestä maa-ainesottoalueesta, joka on maisemoitu. Alueelle sijoittuu kaksi pohjavesiallasta, jotka ovat syntyneet pohjaveden pinnanalaisen maa-ainesoton seurauksena. Kaavatyön aikana on noussut esiin tarve pohjavesialtaiden syvyyden ja veden vaihtuvuuden selvittämiseksi, jotta alueen rakentamisesta altaisiin mahdollisesti aiheutuvaa kuormitusta voitaisiin tarkemmin arvioida. Kaava-alueella sijaitsevien pohjavesialtaiden veden vaihtuvuuden arvioimiseksi ja rakentamisesta altaisiin aiheutuvan kuormituksen arvioimiseksi tehtiin Ramboll Finland Oy:n toimesta selvitys, jonka tulokset on esitetty tässä raportissa. Vaikutusten arviointi laadittiin aluetta koskeviin maaainesoton pohjavesitarkkailutuloksiin (Rudus Oy) perustuen. Altaiden tilavuuden määritystä varten altaiden syvyys mitattiin. Lisäksi altaista otettiin vesinäytteet. Arvioinnissa käytettiin lisäksi karttatulkintaa (peruskartta- ja maaperäkartta-aineistot). 2. MAAPERÄ JA POHJAVESIOLOSUHTEET Kaava-alue sijoittuu luode-kaakko-suuntaiselle pitkittäisharjulle, jonka itäreuna rajoittuu Långfjärdenin merenlahteen (piirustus nro 2). Harju on osa laajempaa harjujaksoa, joka kulkee Porvoon keskustaajaman kautta kohti Pellingin saarta. Harjun maa-aines on hiekka- ja soravaltaista. Harjun länsireuna rajoittuu Skavarbölen peltoalueisiin, joiden maaperä on savea sekä peltoalueen eteläpuoleisiin kallioselänteisiin (Kyrkstenarna, Mellanmossen). Kaava-alueella on ollut maa-ainesottotoimintaa useamman vuosikymmenen ajan (kuva 1). Maaainesottotoiminnan päätyttyä alue on maisemoitu (kuva 2). Pohjaveden pinnanalaisen maaainesoton seurauksena harjualueelle on muodostunut kaksi pohjavesilammikkoa (Sandudden ja Skågsgård). Aluetta ei ole luokiteltu pohjavesialueeksi. Alueella on joitakin loma-asuntojen yksityiskaivoja. Harjun pohjoisosassa, Harpuddenin kohdalla kallio kohoaa pohjavedenpinnan yläpuolelle muodostaen vedenjakajan. Vedenjakajan pohjoispuolella pohjaveden virtaus suuntautuu pohjoiseen kohti Harpuddenin niemen kärkeä, jossa pohjavesi purkautuu mereen. Harpuddenin vedenjakajan eteläpuolella, pohjavesilammikoiden alueella pohjaveden virtaus suuntautuu harjun suuntaisesti kaakkoon. Eteläisemmän, Skogsgårdin pohjavesilammikon eteläpuolella kallio kohoaa pohjavedenpinnan yläpuolelle muodostaen pohjaveden virtausta rajoittavan kalliokynnyksen. Harjualueella muodostuva pohjavesi purkautuu luontaisesti Långfjärdenin merenlahteen. Merenpinnan noustessa pohjavedenpinnan yläpuolelle voi merenlahdesta tapahtua meriveden imeytymistä harjumuodostumaan. Merenpinnan korkeuden vaihtelu vaikuttaa siten merkittävästi alueen pohjavesiolosuhteisiin.

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO

LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO 1 Asemakaava 401 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO. kaupunginosa, Korttelit 440, 447-448 ja 454-455 katu- ja puistoalueet

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1.8.2014 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2. TIIVISTELMÄ 5 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 5 2.2. Asemakaava 5 2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS INKOON KUNTA Kuruuddenin ranta-asemakaavan tarkistus KAAVAEHDOTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 15.05.2014 1/21 1 Perus- ja tunnistetiedot Kunta: Kaavan laatija: Inkoon kunta Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum

Lisätiedot

1.1 Tunnistetiedot. PORVOO, AUNELA VILLA ÅNÄS Kaupunginosa 3 Kortteli 78 TONTTI 5 Wallgreninkatu 26. Asemakaavan muutos

1.1 Tunnistetiedot. PORVOO, AUNELA VILLA ÅNÄS Kaupunginosa 3 Kortteli 78 TONTTI 5 Wallgreninkatu 26. Asemakaavan muutos Asemakaava 477 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 29.4.2014 1 Kuvassa on Villa Ånäsin päärakennus etelästä kuvattuna. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO, AUNELA VILLA ÅNÄS Kaupunginosa 3 Kortteli

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115. Asemakaava 329 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.

PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115. Asemakaava 329 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1. Asemakaava 329 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115 Asemakaavan vireille tulo: Kaupunkisuunnitteluosaston työohjelmassa Asemakaavan

Lisätiedot

Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos

Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos Lappeenrannan kaupunki 16USP0069 ASEMAKAAVASELOSTUS Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos 3.7.2013 1 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos 3.7.2013 Lappeenrannan

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.11.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 18.11.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011 NAANTALIN KAUPUNKI Röölän taajamaosayleiskaava Työ: 22118 Turku, 12.8.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 26.10.2012 / 22.5.2014 / 12.11.2014 KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Lisätiedot

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa Rantasalmen kunta Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE HELMIKUUN 10. PÄIVÄNÄ PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA RANTASALMI;

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan kylä Rosala by. Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan kylä Rosala by. Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Rosalan kylä Rosala by Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan Kiinteistöt Fastigheten Hasselbacka 322-507-20-0 Julibacken 322-507-20-1 Hasselberga 322-507-20-2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 25.9.2012 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 24.2.2011 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO L O V I I S A TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TULLISILLAN ALUE Kaupunki: LOVIISAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot