sivu 1 (8) Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry Poliittinen ohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sivu 1 (8) Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry Poliittinen ohjelma"

Transkriptio

1 sivu 1 (8) Poliittinen ohjelma Perusperiaatteet maksuton koulutus yhdenvertaisuus elinikäinen oppiminen opiskelukyvyn edistäminen globaali vastuu Maksuton koulutus Korkeakoulutus on kaikkien saatavilla riippumatta sosioekonomisesta taustasta tai kansalaisuudesta. Koulutus nähdään kaikkien oikeutena, eikä opiskelijalle myytävänä tuotteena. Tutkintoon johtava koulutus on maksutonta. Yhdenvertaisuus Korkeakoulutus on tasa-arvoisesti kaikkien saavutettavissa. Kaikilla opiskelijoilla on oikeus sekä yhtäläinen mahdollisuus tasapainoiseen ja kokopäiväiseen opiskeluun. Opiskelun ja oppimisympäristöjen esteettömyys ja saavutettavuus ovat korkeakoulutuksen peruslähtökohtia. Jokaisella korkeakouluyhteisön jäsenellä on oikeus osallistua yhteisön toimintaan kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan. Elinikäinen oppiminen Elinikäinen oppiminen on läpileikkaava periaate kaikilla koulutusasteilla koulutusmuodosta riippumatta. Se on osa tutkintojen rakennetta, opintojen toteutusta, työelämää ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelukyvyn edistäminen Opiskelukyky koostuu opiskelutaidoista, opetustoiminnasta, opiskeluympäristöstä ja omista voimavaroista. Korkeakoulun toiminta on kokonaisvaltaista ja opiskelukykyä tukevaa. Korkeakouluyhteisön jäsenille on järjestetty tukipalvelut, jotka edistävät opiskelu- ja työkykyä. Globaali vastuu Korkeakoulujen toiminta on eettisesti kestävää ja ottaa huomioon globaalit ongelmat. Globaali vastuu on sisällytetty korkeakoulujen strategiaan. Korkeakoulut kantavat vastuun yksilön kasvun tukemisesta vastuulliseksi toimijaksi. Korkeakoulutusta kehitetään siten, että valmistuva opiskelija ymmärtää alansa haasteet ja mahdollisuudet maailmanlaajuisesti ja osaa myös ottaa nämä huomioon työelämässä toimiessaan.

2 sivu 2 (8) YHTEISKUNTA Korkeakoulujärjestelmä Suomalainen korkeakoulukenttä koostuu ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Molemmilla korkeakoulumuodoilla on oma tehtävänsä, mutta niiden tiivis yhteistyö on tärkeää suomalaiselle korkeakoulutukselle. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkinnot eroavat toisistaan sisällöllisesti. Ammattikorkeakoulututkinnoissa on vahva työelämäpainotus, kun taas yliopistotutkinnot pohjautuvat tieteelliseen professioon. Profiloituminen näkyy tutkintojen koulutussisällöissä ja niiden tuottamassa osaamisessa. Korkeakoulujen alueellista yhteistyötä kehitetään pitkäjänteisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Luontevia yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi yhteiset kampukset ja tukipalvelut. Ammattikorkeakoulututkinnot ovat laajasti tunnettuja ja arvostettuja yhteiskunnan jokaisella osaalueella. Ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat haluttua työvoimaa korkeakoulutason työtehtävissä. Julkinen sektori tunnustaa ammattikorkeakoulututkinnot soveltuvin osin hakukelpoisuudet täyttäviksi. Korkeakoulujen laadunvarmistusta kehitetään pitkäjänteisesti. Opiskelijat osallistuvat jatkossakin laadunvarmistusjärjestelmien kehittämiseen ja arviointeihin. Tulevaisuudessa arviointitoiminnassa painotetaan entistä enemmän kansainvälisyyttä. Suomi on edelläkävijä kehittävän arvioinnin asiantuntijana. Ammattikorkeakoulu-sanan englanninkieliseksi viralliseksi käännökseksi vakiinnutetaan University of Applied Sciences. Koulutusvienti Koulutusviennin kautta suomalaista osaamista viedään ulkomaille, ja samalla suomalainen osaaminen kehittyy ja lisääntyy. Koulutusvienti tukee kansallista sekä kansainvälistä liikkuvuutta. Koulutusvientiä arvioidaan säännöllisesti ja sen arvioinnissa huomioidaan opiskelijoiden tasavertainen kohtelu sekä oikeusturva. Tilauskoulutusta koskeva lainsäädäntö on selkeä ja aukoton. Tilauskoulutusta koskevassa laissa opiskelijoiden oikeudet on huomioitu siten, että tilauskoulutukseen osallistuvat opiskelijat eivät joudu maksamaan koulutuksestaan itse. Korkeakouluverkosto Ammattikorkeakoulujen toimipisteverkkoa kehitetään yhtenäisemmiksi kampusalueiksi, jotka mahdollistavat joustavan ja monimuotoisen opiskelun ja takaavat resurssit laadukkaaseen opetukseen. Ammattikorkeakoulun palvelut ovat saatavilla kaikilla opetuskielillä. Korkeakouluverkosto vastaa alueellisiin tarpeisiin. Alueen korkeakouluilla on yhteinen koulutusvastuu. Ammattikorkeakoulujen hallinto ja rahoitus Ammattikorkeakoululainsäädäntöä, hallintoa ja rahoitusta tarkastellaan ja kehitetään kokonaisuutena. Ammattikorkeakouluilla on itsenäinen oikeushenkilöasema. Opiskelijat ovat edustettuina kaikilla

3 sivu 3 (8) tasoilla ammattikorkeakoulun valmistelu- ja päätöksentekoprosessissa tasavertaisina muiden jäsenten kanssa. Ammattikorkeakoulu pääsääntöisesti omistaa kiinteistöt, joissa se toimii. Ammattikorkeakoulujen rahoitus painottuu opetuksen laatuun, korkeakouluyhteisön hyvinvointiin ja laadulliseen työllistymiseen. Rahoituskriteerit ja tavoitteet sovitaan tavoitesopimusneuvotteluissa, joissa huomioidaan ammattikorkeakoulun profiili ja alueellinen merkitys. Ammattikorkeakoulun on omalla toiminnallaan pystyttävä vaikuttamaan sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Automaatiojäsenyys Ammattikorkeakoulussa on opiskelijakunta, johon kuuluvat tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Opiskelijakunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Opiskelijoiden edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen osallistumisen edellytyksenä on toimiva opiskelijajärjestö, joka on rakennettu vakaalle pohjalle, ja jonka toimintaedellytykset on turvattu. Automaatiojäsenyyden myötä opiskelijakunnista muodostuu ammattikorkeakouluille puolueeton yhteistyötaho. Opiskelijakunnat ovat kaikkien opiskelijoiden toiminnallinen ja hallinnollinen kokonaisuus, jonka opiskelijat kokevat opintojen alusta alkaen tärkeänä tekijänä yhteisöllisyyden muodostumisessa. Yhteiskunnan palvelut Opiskelija-asuntojen rakentamisen tavoitteena on asuntojen riittäminen kaikille niitä tarvitseville. Olemassa olevan opiskelija-asuntokannan peruskorjaamista jatketaan säännöllisesti. Peruskorjaamisen yhteydessä arvioidaan tarvetta muuntaa asuntoja toisentyyppisiksi. Opiskelija-asunnot suunnitellaan osaksi kuntien normaalia asuntorakennetta, lähelle oppilaitoksia ja palveluja tai hyvien liikenneyhteyksien päähän niistä. Valtio ja erityisesti kunnat edesauttavat aktiivisesti opiskelija-asuntoyhteisöjen kohtuuhintaisten tonttien saatavuutta turvaamalla tonttien edullisen hinnoittelun. Lisäksi käytöstä poistuneiden rakennusten uusiokäytön mahdollisuus huomioidaan opiskelija-asuntoja rakennettaessa. Valtio jatkaa sosiaalisen asuntotuotannon edellytysten turvaamista pitämällä korkotukijärjestelmät ajanmukaisina ja kilpailukykyisinä rahoitusjärjestelminä. Sosiaalista asuntotuotantoa tuetaan lisäksi avustuksin, joiden suuruus on riittävä mahdollistamaan erilaisten asuntotyyppien tarjonnan sekä hillitsemään vuokrien korotuksia. Opiskelijakuntien vaikuttamismahdollisuudet ja edustus opiskelija-asuntoyhteisöissä ja niiden päätöksenteossa vastaavat ammattikorkeakouluopiskelijoiden suhteellista osuutta paikkakunnan opiskelijoista. Sekä kevyelle että joukkoliikenteelle turvataan riittävät resurssit, jotka mahdollistavat toimivan, kattavan ja turvallisen liikenneverkoston korkeakoulupaikkakunnilla. Joukkoliikenteen reitit ja aikataulut ovat järkeviä ja opiskelijoiden tarpeita palvelevia. Valtion lipputuen myöntämisperusteet laajennetaan koskemaan myös opiskelija-alennuksia. Kuntien joukkoliikenteessä otetaan käyttöön kaikkia tutkintoopiskelijoita koskevat opiskelija-alennukset, jotka opiskelija saa käyttöönsä asuinkunnasta riippumatta.

4 sivu 4 (8) Toimeentulo Kaikilla opiskelijoilla on oikeus täysipäiväiseen opiskeluun ja mahdollisuus valmistua tavoiteajassa. Toimiva opintotukijärjestelmä mahdollistaa täysipäiväisen opiskelun ja edistää koulutuksellisen tasaarvon toteutumista. Toimivan ja oikeudenmukaisen opintotukijärjestelmän elementtejä ovat opintorahapainotteisuus, indeksisidonnaisuus, opintotuen huoltajakorotus sekä kohtuullisen osan asumiskuluista kattava ympärivuotinen asumislisä. Nykyistä asumislisää kehitetään vastaamaan opiskelijoiden tarpeita ja siinä otetaan huomioon sijaintikunnan asuntojen kalleusluokitus. Opintolainan käyttökelpoisuutta osana opintojen aikaista toimeentuloa voidaan lisätä erilaisilla kannustimilla. Opintolainajärjestelmää kehitetään paremmin velallista palveleviksi. Opintolainan kannustuselementit realisoituvat opiskeluaikana, eivät sen jälkeen. Opintolainan nostaminen on oltava vapaaehtoista. Ateriatuki kytketään kiinteäksi osuudeksi opiskelijalounaan enimmäishintaa siten, että aterian enimmäishinnan noustessa nousee ateriatuki vastaavalla summalla. Lainsäädäntö turvaa opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun. Vähintään vuoden ajaksi opintonsa keskeyttäneet ammattikorkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja työttömyysturvaan. Toimeentulotuen maksaminen siirretään Kelalle, jotta saavutetaan opiskelijoiden yhdenvertainen etuuskohtelu. Opintonsa kesken vuoden keskeyttäneiden opiskelijoiden tulorajat eivät keskeyttämisen jälkeen ole enää voimassa. Keskeyttäminen rinnastetaan tulorajoja tarkasteltaessa valmistumiseen. Opiskeluterveydenhuolto Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelujen piirissä. YTHS takaa yhdenvertaisen, laadukkaan ja saavutettavan opiskeluterveydenhuollon kaikille korkeakouluopiskelijoille. Laadukas ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto vähentää syrjäytymistä, lisää hyvinvointia ja edesauttaa opiskelua. Automaattisen terveydenhuoltomaksun piiriin kuuluvat kaikki tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat ammattikorkeakouluopiskelijat. Terveydenhuoltomaksun kerääjänä toimii opiskelijakunta. Opiskelijoiden omarahoitusosuudessa painotetaan terveydenhuoltomaksuja käyntimaksujen sijaan. KORKEAKOULUT Henkilöstön osaaminen Korkeakoulu varmistaa koulutuksen korkeatasoisuuden panostamalla henkilöstön alakohtaiseen ja pedagogiseen osaamiseen sekä hyvinvointiin. Henkilökunnan osaamisen kehittymistä tuetaan täydennyskoulutuksin ja säännöllisin työelämäjaksoin. Työelämäjakson tuloksena opetushenkilökunnalla on ajantasainen kuva oman opetusalansa tilanteesta. Opetushenkilökunnan kansallinen ja kansainvälinen liikkuvuus kuuluu normaalina osana heidän työnkuvaansa. Vierailevat luennoitsijat ja työelämän edustajat varmistavat osaamisellaan opetuksen työelämäläheisyyden ja opintojaksojen vastuuopettajat oppimistulokset. Korkeakoulu varmistaa pedagogisen strategiansa avulla opetusmenetelmien ajantasaisuuden ja monipuolisuuden sekä opetushenkilökunnan kielitaidon.

5 sivu 5 (8) Aloituspaikat, valintaprosessi ja koulutusohjelmat Aloituspaikat perustuvat pitkällä aikavälillä tehtävään huolelliseen ennakointiin, jossa huomioidaan alueen korkeakoulujen koulutusvastuut ja profiilit sekä työelämätarpeet. Samaa koulutusalaa tarjoavien ammattikorkeakoulujen hakukohteiden nimitykset yhdistetään, ne kootaan laajemmiksi hakukohteiksi ja ne ovat selkeästi esillä. Hakijoilla on oikeus saada korkeakouluista totuudenmukaista tietoa. Syksyn yhteishaussa on riittävästi ja monipuolisesti aloituspaikkoja. Ennen opiskelijavalintoja tapahtuva yksilön kasvua tukeva toiminta tunnustetaan yhteiskuntaa hyödyttävinä ja palvelevina. Nuorten turhia välivuosia ennen korkeakouluun siirtymistä vähennetään yhteiskuntatakuulla. Hakupäätökseen negatiivisesti vaikuttavat tekijät on poistettu. Myös pelkästään yliopistoon hakeminen oikeuttaa työmarkkinatukeen. Valintaprosessi on tasavertainen, oikeudenmukainen ja esteetön. Saman hakukohteen valintaperusteet ovat yhdenmukaiset eri ammattikorkeakoulujen välillä. Yhdessä ammattikorkeakoulussa suoritettu valintakoe käy kaikissa ammattikorkeakouluissa, joissa on sama hakukohde. Valintaprosessissa saa käyttää hakijasta vain niitä tietoja, joiden käyttöön hän on antanut luvan. Opinnot koostuvat pää- ja sivuopinnoista. Opiskelija voi suorittaa sivuopintoja myös muilta koulutusaloilta tai toisissa korkeakouluissa. Opinnot rakennetaan siten, että oman korkeakoulun sisällä ja eri korkeakoulujen välillä on helppo siirtyä. Koulutusohjelmat suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Yrittäjyys sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on luonteva osa opetussuunnitelmaa. Opinnot Henkilökohtainen opintosuunnitelma on opiskelijan keskeinen työväline opintojen suunnittelussa. Aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Opintojen monimuotoisuutta lisätään vaihtoehtoisilla suoritustavoilla. Ammattikorkeakoulut tarjoavat kattavat opintojen tukipalvelut. Korkeakoulun ohjauspalveluja kehitetään opiskelijalähtöisesti. Koko henkilökunnalla on valmius ohjata opiskelijaa eteenpäin opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaajien, opettajien ja vertaistuutoreiden toimenkuvat ovat ohjauksessa selkeät. Ammattikorkeakoulu kehittää tarjoamiaan opintoja yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Opiskelija on aktiivisesti mukana hankkeissa, projekteissa ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Opinnot mitoitetaan niin, että kuormittavuus jakautuu tasaisesti opintojaksojen ja lukukausien välillä. Opintojen mitoitus ja kuormittavuus ovat samat korkeakoulusta ja koulutusalasta riippumatta. Korkeakoulut varmistavat, että opiskelijat hallitsevat käytetyt opiskelumenetelmät. Korkeakoulut kiinnittävät huomiota erityisesti opetustekniikkaan, opiskelijoiden oppimistaitoihin sekä opintojen suunnittelutaitoihin. Korkeakoulut tukevat opiskelijoiden itseohjautuvuutta opintojen suunnittelussa ja varmistavat, että opiskelijalla on riittävät oppimiskyvyt.

6 sivu 6 (8) Korkeakoulut arvioivat opetussuunnitelmiaan säännöllisin väliajoin. Korkeakoulu huomioi erilaiset oppijat opetussuunnitelmissa, pedagogisessa strategiassa ja henkilökunnan koulutuksessa. Opetushenkilökunnan määrä suhteessa opiskelijoihin on riittävä koulutuksen laadun varmistamiseksi. Kansainväliset opiskelijat kotiutuvat korkeakouluyhteisöön ja yhteiskuntaan tehokkailla perehdytysjaksoilla sekä riittävillä kotimaisten kielten opinnoilla. Kansainvälinen vertaisohjaus on tuttua myös vertaistuutoreille, joiden ohjaustaitoja hyödyntämällä edistetään myös kotikansainvälistymistä. Opintoihin sisältyy kansainvälistymisjakso, jonka voi suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla. Kansainvälistymisjakso voi olla kurssi, ulkomailla suoritettava opiskelijavaihto tai harjoittelu. Kaikilla on mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Lukukausimaksukokeilu Lukukausimaksukokeilua seurataan aktiivisesti ja arvioidaan kriittisesti sekä laaja-alaisesti. Kehitysyhteistyömäärärahoja ei käytetä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden stipendeihin. Osa globaalia vastuuta on maksuttoman korkeakoulutuksen tarjoaminen kaikille opiskelijoille tasavertaisesti. Yhdenvertaisuus Ammattikorkeakouluissa on yhteistyössä opiskelijakuntien kanssa laaditut yhdenvertaisuussuunnitelmat. Opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudesta on nimetyt ja koulutetut häirintäyhdyshenkilöt. Korkeakoulujen tiloihin on esteetön pääsy. Tiloissa olevat välineet sekä käytössä olevat toimintatavat mahdollistavat erilaisten oppijoiden osallistumisen. Fyysisen esteettömyyden rinnalla huomioidaan sosiaalinen ja psyykkinen esteettömyys. YAMK ja sen kehittäminen Kolmen vuoden työkokemusvaatimuksesta opiskelijavalintaperusteena luovutaan. Hakijan valmiudet opiskella ja kehittää opinnoissaan työelämää varmistetaan huomioimalla aiempi työkokemus ja alemman ammattikorkeatutkinnon aikana hankittu työelämäosaaminen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijavalintaa kehitetään AHOT-periaatteiden mukaisesti. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa on mahdollista päästä opiskelemaan myös työttömänä muiden hakukriteerien täyttyessä. Ylempi tutkinto tarjoaa kansallisen osaamisen viitekehyksen tasolla seitsemän määritetyt valmiudet. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on kaikilla aloilla sama. Monialaisia koulutusohjelmia luodaan työelämän tarpeiden sitä edellyttäessä. Tiukkojen läsnäolovaatimuksien sijaan kehitetään muita tapoja tuoda ajankohtainen työelämäote mukaan opintoihin. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimike on maisteri (AMK). Ammattikorkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla on yhtäläiset mahdollisuudet edetä tohtoriopintoihin kuin yliopiston maisteritutkinnon suorittaneilla.

7 sivu 7 (8) Joustavuus Opintojaksot voi suorittaa joustavasti eri opiskelumenetelmiä hyödyntäen. Läsnäolovelvoitetta opinnoissa käytetään vain sellaisten opintojen yhteydessä, joita ei ole mahdollista suorittaa vaihtoehtoisilla opiskelumenetelmillä. Korkeakouluopiskelijoilla ja korkeakouluun hakevilla on mahdollisuus hakea sekä aiemmin suoritettujen opintojen että aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Korkeakouluilla on toimivat järjestelyt osaamisen tunnustamista varten. Opiskelijalla on mahdollisuus saada osaamisestaan sanallinen arvio. Opiskelija voi hakea myös opintojakson osan tunnustamista. Työelämäyhteydet Opintoihin liittyvää työelämäyhteistyötä kehitetään ja vahvistetaan yhteistyössä opiskelijoiden, korkeakoulun henkilökunnan ja työelämänedustajien kanssa. Opiskelija saa opinnoissaan käyttää hyväkseen aikaisemmin hankkimiaan työelämäyhteyksiä. Opiskelija määrittää harjoittelujaksolle oppimista tukevat tavoitteet. Ammattikorkeakoulu vastaa siitä, että harjoittelupaikat täyttävät opetussuunnitelman vaatimukset, ja turvaa, ettei harjoittelusta koidu kustannuksia opiskelijalle. Yhteistyö korkeakoulun ja harjoittelupaikan välillä on saumatonta. Harjoittelupaikka tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa laadukkaan, ohjatun ja aidosti työelämävalmiuksia kehittävän harjoittelun varmistamisessa. Opinnäytetyö on arvostettu, hyvin ohjattu ja korkealaatuinen näyte opiskelijan osaamisesta. Opinnäytetyö on valittuihin menetelmiin nähden työmäärältään kohtuullinen ja laajuudeltaan oikein mitoitettu. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on opiskelijalle näkyvää ja sillä on kiinteä yhteys opetukseen. Opiskelija saa opintopisteiden lisäksi työelämäyhteistyökumppanilta todistuksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa antamastaan panoksesta. Työelämätaitoihin liittyvät opinnot tukevat opintojen jälkeistä työllistymistä. Ammattikorkeakoulu tukee yhdessä työelämätahojen kanssa opiskelijoiden työelämävalmiuksia järjestämällä säännöllisesti luentoja ja tapahtumia erityisesti työmarkkinatilanteesta, työllistymisestä ja työnhausta. Opiskelukyky Ammattikorkeakoulu panostaa opiskelukyvyn tukemiseen laatimalla opiskelukykyohjelman ja perustamalla opiskelukyvyn työryhmän, johon kuuluvat opiskelijoiden, opetus- ja muun henkilökunnan, tukipalvelujen ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstön edustajat. Työryhmässä käsitellään kokonaisvaltaisesti ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämistä opiskelukyvyn näkökulmasta huomioiden kaikki neljä opiskelukyvyn osa-aluetta.

8 sivu 8 (8) Korkeakoululiikunta Kaikissa korkeakouluissa on monipuoliset, laadukkaat ja helposti saavutettavat liikuntapalvelut, joita korkeakouluyhteisön jäsenet voivat hyödyntää yhdenvertaisesti. Liikuntapalvelujen järjestäminen on korkeakoulujen lakisääteinen tehtävä ja kiinteä osa korkeakoulujen strategiaa. OPISKELIJAT Opiskelijakunta Opiskelijakunnat tunnustetaan asiantuntijoiksi opiskelua ja opiskelijoita koskevissa asioissa ammattikorkeakouluissa ja yhteiskunnassa. Opiskelijakunnalla on laajat yhteysverkostot ja kontaktit toimialueensa julkiseen hallintoon ja päättäjiin. Opiskelijakunta osallistuu aktiivisesti opiskelijoita koskevien päätösten valmisteluun omalla toimialueellaan. Korkeakouluissa toteutuu aito kolmikanta, jolloin opiskelijakunnat ovat edustettuina ja täysivaltaisina jäseninä ammattikorkeakoulun ja sen ylläpitäjäorganisaation hallinnossa ja päätöksenteossa. Poliittinen vaikuttaminen yhteiskunnassa ja korkeakoulussa on tärkeää niin yksittäiselle opiskelijalle kuin opiskelijakunnallekin. Opiskelijakunta mahdollistaa toiminnallaan jokaisen opiskelijan kasvun aktiivisena kansalaisena. Korkeakoulu tukee opiskelijakuntaa sen tehtävien suorittamisessa myöntämällä toimintaan asianmukaiset työtilat ja välineet. Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulu voivat solmia yhteistyösopimuksen, jossa määriteltyihin opiskelijakunnan hoitamiin tehtäviin ammattikorkeakoulu myöntää rahoituksen. Opiskelijakunnan talous on vakaalla pohjalla ja taloudenhallinta on pitkäjänteistä. Alumnitoiminta Opiskelijakunnat ja korkeakoulut tukevat ja edistävät alumnitoimintaa. Alumnit nähdään voimavarana koulutuksen ja työelämäyhteyksien kehittämisessä opiskelijakunnissa sekä korkeakoulutuksessa. Toiminta nähdään tärkeänä verkostoitumisen välineenä myös alumnien keskuudessa.

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Jotta opiskeluterveydenhuollon järjestäminen YTHS-mallilla toteutuisi kustannustehokkaasti, on kunnassa oltava riittävästi korkeakouluopiskelijoita.

Jotta opiskeluterveydenhuollon järjestäminen YTHS-mallilla toteutuisi kustannustehokkaasti, on kunnassa oltava riittävästi korkeakouluopiskelijoita. sivu 1 (8) Poliittinen ohjelma Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo on huomioitu kaikessa lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin liittyvässä toiminnassa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry Hyväksytty SONKin liittokokouksessa Turussa 2.12.2012. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry AMMATTIKORKEAKOULUOHJELMA 2013-2014 SISÄLLYS 1 NYKYTILA 3 2 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 2.1 KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan ne

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Poliittinen ohjelma 2013-2015

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Poliittinen ohjelma 2013-2015 Laurea-ammattikorkeakoulun Poliittinen ohjelma 2013-2015 Laurea-ammattikorkeakoulun Linjapaperi 1(8) Aktiivinen kansalaisuus... 2 Opiskelijavaikuttaminen... 2 Kunnallinen vaikuttaminen... 2 Suhteet yhteistyötahoihin...

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO POLIITTINEN OHJELMA. Päivitetty edustajiston kokouksessa 20.10.2014.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO POLIITTINEN OHJELMA. Päivitetty edustajiston kokouksessa 20.10.2014. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO POLIITTINEN OHJELMA Päivitetty edustajiston kokouksessa 20.10.2014. Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo on huomioitu kaikessa opiskelijoihin liittyvässä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON POLIITTISEKSI OHJELMAKSI

HALLITUKSEN ESITYS LIITON POLIITTISEKSI OHJELMAKSI HALLITUKSEN ESITYS LIITON POLIITTISEKSI OHJELMAKSI (LUKUOHJE: hallituksen liittokokouksessa 2013 esittämät päivitykset näkyvät seuraavasti: poistettu teksti, lisätty teksti) Yhdenvertaisuus, ja sukupuolten

Lisätiedot

POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7)

POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7) sivu 1 (7) POLIITTINEN OHJELMA Yhdenvertaisuus, ja sukupuolten tasa-arvo ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on huomioitu kaikessa lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin liittyvässä toiminnassa niin kansallisella

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN POLIITTINEN OHJELMA

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN POLIITTINEN OHJELMA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN POLIITTINEN OHJELMA Sisällysluettelo METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN POLIITTINEN OHJELMA... 1 Korkeakoulujärjestelmä... 3 Maksuton koulutus...

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén Tutkintorakenteen uudistaminen Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Ammattikorkeakouluohjelma 2015-2017

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Ammattikorkeakouluohjelma 2015-2017 Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Ammattikorkeakouluohjelma 2015-2017 1 NYKYTILA Suomessa toimii tällä hetkellä 25 ammattikorkeakoulua, yhteensä yli 170 toimipisteessä. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi:

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi: Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 YKSILÖ Opiskelijan toimeentulo Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Lisätiedot

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät 23.8.2011, Kuopio Kehittämislinjaukset - hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) linjaus opiskelijan yhteiskunnasta,

Lisätiedot

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEA- KOULUN OPISKELIJAKUNTA HUMAKON POLIITTINEN OHJELMA

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEA- KOULUN OPISKELIJAKUNTA HUMAKON POLIITTINEN OHJELMA Sivu 1 / 9 HUMANISTISEN AMMATTIKORKEA- KOULUN OPISKELIJAKUNTA HUMAKON POLIITTINEN OHJELMA HUMAKOn poliittinen ohjelma on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.11.2016. HUMAKOn poliittinen ohjelma on voimassa

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) linjaus opiskelijan yhteiskunnasta,

Lisätiedot

HYVINVOINTIPOLITIIKKA

HYVINVOINTIPOLITIIKKA 21.11.2015 1 (2) HYVINVOINTIPOLITIIKKA Opiskeluterveydenhuolto ja opiskeluhuolto Tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat ammattikorkeakouluopiskelijat ovat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS)

Lisätiedot

ALKUPERÄINEN TEKSTI MUSTA! MUUTOKSET PUNAISELLA, perustelut jätetty ohjelmaan.

ALKUPERÄINEN TEKSTI MUSTA! MUUTOKSET PUNAISELLA, perustelut jätetty ohjelmaan. 1 ALKUPERÄINEN TEKSTI MUSTA! MUUTOKSET PUNAISELLA, perustelut jätetty ohjelmaan. 2 YKSILÖ 3 Opiskelijan toimeentulo 4 Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. 5 6 Opintotuki

Lisätiedot

Korkeakoulutus kuuluu kaikille!

Korkeakoulutus kuuluu kaikille! Korkeakoulutus kuuluu kaikille! Siltoja saavutettavuuteen -seminaari 4.4.2017, Verkatehdas, Hämeenlinna Birgitta Vuorinen opetusneuvos, yksikön päällikkö KORKEAKOULUTUS KUULUU KAIKILLE 2 Korkeakoulutukseen

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) visio opiskelijan hyvinvointia,

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Poliittinen ohjelma. Laurea ammattikorkeakoulun Poliittinen ohjelma 1 opiskelijakunta

Poliittinen ohjelma. Laurea ammattikorkeakoulun Poliittinen ohjelma 1 opiskelijakunta Laurea ammattikorkeakoulun Poliittinen ohjelma 1 Poliittinen ohjelma Laurea ammattikorkeakoulun Poliittinen ohjelma 2 SISÄLLYSLUETTELO Opiskelijan sosiaaliset etuudet... 3 Toimeentulo... 3 Opintotuki...

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 TULEVAISUUDEN KORKEAKOULU OPISKELIJANÄKÖKULMASTA Tämä puheenvuoro pohjautuu opiskelijanäkökulmasta kuvattuun

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Luonnos ViNOn opiskelijapoliittiseksi ohjelmaksi

Luonnos ViNOn opiskelijapoliittiseksi ohjelmaksi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Luonnos ViNOn opiskelijapoliittiseksi ohjelmaksi 25.2.2012 ohjelmassa puhutaan

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS 13.2.2015 Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja Ammattikorkeakoulut ovat uudistuneet Toimiluvat ja rahoitusmalli

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2017-2019 ja 2018-2020 OKM 22.8.2017 Erityisavustukset korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin 2017-2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta.

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT HUMAK ja sen ylläpitäjät

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen Ylijohtaja Mika Tammilehto 12.12.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Henkilökohtaistaminen VANKILAOPETUS

Lisätiedot

Opintotuki ei ole koulutuspoliittinen ohjausväline, vaan opiskelijan toimeentuloa ja sosiaaliturvaa.

Opintotuki ei ole koulutuspoliittinen ohjausväline, vaan opiskelijan toimeentuloa ja sosiaaliturvaa. ViNOn opiskelijapoliittinen ohjelma YKSILÖ Opiskelijan toimeentulo Opintotuki ei ole koulutuspoliittinen ohjausväline, vaan opiskelijan toimeentuloa ja sosiaaliturvaa. Opintotuen saamisen ehtoja ei tule

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Arene ry:n kannanotto (5.3.2014) Yhteiskunnan ja talouselämän muutosten

Lisätiedot

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n poliittinen ohjelma Sivu 1 (11) POLIITTINEN OHJELMA

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n poliittinen ohjelma Sivu 1 (11) POLIITTINEN OHJELMA :n poliittinen ohjelma Sivu 1 POLIITTINEN OHJELMA HYVINVOINTIPOLITIIKKA Opiskeluterveydenhuolto ja opiskeluhuolto Tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat ammattikorkeakouluopiskelijat ovat Ylioppilaiden

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö 12. Millaista päihde- ja mielenterveystyön osaamista koulutus tuottaa? Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiselle on kysyntää - mitä haasteita se asettaa korkeaasteen koulutukselle? Johanna Moisio Korkeakoulu-

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin.

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Esimerkkinä englanninkieliset koulutusohjelmat Anna Niemelä /Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Mikä on Otus? Otuksen missio Korkeakoulujärjestelmää,

Lisätiedot

Poliittinen ohjelma. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Poliittinen ohjelma. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 8) Poliittinen ohjelma Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta [Tämän poliittisen ohjelman tarkoitus on tuoda esille Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan tavoitteita Hämeen ammattikorkeakoulussa,

Lisätiedot

KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus. Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ

KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus. Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Mitoitus - Aloittajamäärä sisältyy aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 LAUSUNTO Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2 00130 HELSINKI www.arene.fi 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 ASIA: LAUSUNTOPYYNTÖ OPETUS-

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Turun AMK on monialainen 9500 opiskelijaa, joista 3100 liiketalouden ja hallinnon alalla 3000 sosiaali- ja terveysalalla 2700 tekniikan ja liikenteen alalla 700 kulttuurialalla

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Korkeakoulujen kansainvälinen liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Kv-kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Riitta Pyykkö Sisältö Kielivarannon monipuolisuus ja kielitaitotarpeet -selvityshanke Kielivaranto: mikä siihen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Opetuksen johdon foorumi

Opetuksen johdon foorumi Opetuksen johdon foorumi 6.6.2017 helenatompuri Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto www. t y y l i h a n

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013 Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Koulutuspoliittinen linjapaperi 2013-2015 Tasa-arvoinen koulutuspolitiikka Koulutuspolitiikka on tärkeintä vapauttavaa,

Lisätiedot

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Tavoitteena hallitusohjelma 2015-2019 Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen AMKE:n yhteistyöfoorumi 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen verkon on oltava alueellisesti

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI 19.- 20.4.2012 Helsinki, Hilton Strand Tilaisuuden avaus Aulis Pitkälä Pääjohtaja Oppilaan- ja opinto-ohjaus elinikäisen oppimisen tukena Oppilaan- ja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Opopatio Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Opopatio Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Opopatio 13.10.2017 Ilmari Hyvönen Aiheita Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? Opiskelijavalintauudistuksen valmistelu Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot