RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 39 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 40 RESURSSIOPETTAJAN (TUNTIOPETTAJA) PALKKAA- 5 MINEN ERITYISOPETUKSEEN 41 KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA KUNNAN METSÄSUUNNITELMAN UUDISTAMINEN 7 43 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LATUJEN KUNNOSSAPITO TALVIKAUSINA JA VETERAANIJÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN VUONNA LAUSUNTO TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KAIVOS- 13 JA RIKASTUSTOIMINTAA KOSKEVASTA LUPAHAKE- MUKSESTA 47 KIINTEISTÖ OY SAUKKOHAKAN LAINAHAKEMUS VUOKRATALOYHTIÖIDEN FUUSIO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELAMA VUODELLE KONSERNIOHJAUS KIINTEISTÖ OY SAUKKOHAKA:L- 20 LE 51 TULIHARJUN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN OIKAISU- 23 VAATIMUS 52 VALTUUSTOSEMINAARI KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖLLIS- 26 TYMISEN TUKEMINEN 54 PALKKATUKIHENKILÖIDEN JATKOTYÖLLISTÄMINEN VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET VUONNA ILMOITUSASIAT MUUT ASIAT 30

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Paavo 17:00-19:20 puheenjohtaja Heikkinen Mauno 17:00-19:20 varapuh.johtaja Härkönen Osmo 17:00-19:20 jäsen Kangasharju Marjo 17:00-19:20 jäsen Tolonen Helka 17:00-19:20 jäsen Tolonen Tarja 17:00-19:20 jäsen Tuohimaa Virpi 17:00-19:20 jäsen MUU Kurkinen Yrjö 17:00-19:20 kvalt pj Heikkinen Hilkka 17:00-18:50 kvalt I vpj Tähkäpää Liisa 17:00-19:20 kvalt II varapj. Potila Raija 17:00-19:20 esittelijä Härkönen Terttu 17:00-19:20 sihteeri Helenius Harri 17:02-17:46 asiantuntija 42, 47, 50 Tolonen Arto - asiantuntija 42 ALLEKIRJOITUKSET Paavo Oikarinen Mauno Heikkinen Terttu Härkönen Puheenjohtaja Puheenjohtaja, 47 ja 50 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Helka Tolonen Tarja Tolonen Virpi Tuohimaa :t 38-46, 48, 49 47, 50 ja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina Yhteispalvelupisteessä klo Lea Lukkari arkistonhoitaja Liite 5 Muutoksenhakuohje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 38 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 39 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan kokousviikon torstaina ja pidetään nähtävillä seuraavana päivänä perjantaina, ell ei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tarkastettu pöy tä kirja pide tään näh tä vil lä Yh teis pal ve lu pis teessä klo Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Valittiin Helka Tolonen ja Tarja Tolonen. Puheenjohtaja teki seuraavan asioiden käsittelyjärjestyksen muutosesityksen: Ensin käsitellään asia nro 5 Kunnan metsäsuunnitelman uudistaminen, toisena asia nro 10 Kiinteistö Oy Saukkohakan lainahakemus ja kolmantena asia nro 13 Konserniohjaus Kiinteistö Oy Saukkohakalle. Muutoin esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Hyväksyttiin.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus RESURSSIOPETTAJAN (TUNTIOPETTAJA) PALKKAAMINEN ERITYISOPETUKSEEN KHALL 40 Ristijärven kunnan perusopetuksessa tarvitaan lisää erityisopetuksen resursseja. Resurssivajetta on paikattu kouluavustajilla, mutta tarve opettajaresurssien lisäämiseen on olemassa. Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan sijaisia ja määräaikaisia saa käyttää määrärahojen puitteissa, mikäli se on toiminnan turvaamisen kannalta välttämätöntä. Jos kouluavusta jia tarvitaan resurssiopettajan palkkaamisesta huolimatta edelleen sa ma määrä, voi olla tarpeen hakea lisämäärärahaa opetustoimen henki löstömenoi hin. Lisämäärärahatarve selviää kevään aikana. Resurssiopettaja toimii esimerkiksi luokan samanaikais-/rinnakkaisopet ta ja tai jaetun luokan opettajana sekä muussa opetuksessa luokilla 1-9. Ristijärvellä ei aikaisemmin ole ollut resurssiopettajaa. Resurssiopettaja palkataan määräaikaisena lukuvuodelle , min kä jäl keen tarve arvioidaan uudelleen. Lukuvuoden työaika on Viikkotyöaika tar ken tuu työsuunnitelman val mis tut tua. Lisätietoja: rehtori Tiinaliisa Portano, puh Kunnanhallitus päättää antaa luvan resurssiopettajan (tuntiopettaja) palkkaamiseen lukuvuodeksi Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA KHALL 41 Peruskoulun työajoista säädetään perusopetuslaissa ja -asetuksessa seuraavasti: Perusopetuksen lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lu kuvuoden työpäivistä vä hennetään muuksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiai nen ja vapunpäivä. Milloin opetusta ei pa kottavasta syystä ole voitu järjestää työpäiviksi määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voida muutoin saavut taa, on menetetyt työpäivät korvattava lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä. Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Jos perusopetuslain 23.3 :n perusteella joudutaan korvaamaan menetettyjä työpäiviä, koulutyö päätetään kuitenkin opetuksen järjestäjän päättämän ajankohtana. Työpäiviä lukuvuonna on 187. Koulu alkaa ja lukuvuosi päättyy Syyslomaviikko on viikko nro 43 ja talvilomaviikko on viikko nro 10. Joululoma päättyy kuluvasta lukuvuodesta poiketen jo 3.1. Loppiainen on perjantaina, Vapunpäivä on tiis tai na ja Hela torstai on ar ki py hä. Maanantaina ja on ylimääräinen vapaapäivä. Oulun lääninhallitus on antanut oman suosituksensa Oulun läänin yhteisiksi työ- ja loma-ajoiksi. Nyt kunnanhallitukselle tehtävä ehdotus noudattaa lääninhallituksen suositusta. Lisätiedot: rehotori Tiinaliisa Portano, puh Kunnanhallitus päättää lukuvuoden työ- ja loma-ajoista seuraavaa: Syyslukukausi työpäivää Kevätlukukausi työpäivää - syys loma vko 43 Joululoma talviloma vko 10 - pää siäisloma Maananta on vapaapäivä. Maanantai on vapaapäivä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUNNAN METSÄSUUNNITELMAN UUDISTAMINEN 162/10/2010 KHALL 108 Ristijärven kunnan metsässuunnitelma on noin 10 vuoden ikäi nen ja täten osin jo vanhentunut. Kunta on vuosien saatossa hank kinut uusia alueita ja vastaavasti alueita on myös myyty. Valtuutettu Arto Tolonen on esittänyt, että suunnitelma voitaisiin uusia tu le van kesän aikana. Ristijärveläinen Aki Palo, jonka metsäopinnot ovat vielä kesken, tekisi maastotyöt ja muu työ ostettaisiin ostopal veluna Metsäkeskus Kainuulta. Kunta on neuvotellut siitä, että Ar to To lo nen ja Pentti Kemp painen vastaavat työn oh jeistuk sesta ja lisäksi Arto Tolonen vastaa työn laa dusta. Työ tulisi aloittaa jo toukokuussa ja olisi valmis lokakuun loppuun mennessä. Maastotöissä tekijälle maksettaisiin harjoittelijan palkka ja arvioitu kokonaiskustannus matka- ja sosiaalikuluineen olisi noin 3500 euroa. Metsäkeskukselta on saatu tarjous 3750 euroa + alv (n.1500 ha á 2,50). Koko suunnitelman uudistaminen tulisi maksamaan arviolta noin 7500 euroa (alv 0 %). Talousarvioon ei ole varattu kyseiselle tehtävälle määrärahaa, joten työn teettäminen vaatii kunnanvaltuustolle määrärahaesitystä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 7500 euron (alv 0 %) lisämäärärahan tie- ja kiinteistönhoidin vastuualueelle metsäsuunnitelman uusimiseksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KV 26 Kalevi Heikkinen esitti että asia siirretään, esitystä kannatti Jorma Härkönen. Koska oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi että asiasta suoritetaan äänestys.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Äänestystapa nimenhuutoäänestys ja äänestysesitys seuraava: ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Kalevi Heikkisen ersitystä äänestävät "ei". Hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 14 "jaa" ääntä ja 2 "ei" -ääntä, liite 1 a. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. KHALL 42 Ristijärven kunnan metsäsuunnitelman uudistamistyö on valmistunut ja suunnitelma tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Suunnitelman on laatinut Metsäkeskus Kainuu ja työn laadusta on vastannut Arto Tolonen. Maastotöitä on tehnyt Aki Palo. Suunnitelman mukaan kunnalla on metsätalouden maata yhteensä 1301,1 ha, mistä metsämaata on 1186,1 ha. Muita maa- ja vesialueita on 113 ha. Liite 1 Tiivistelmä suunnitelmasta vv Suunnitelma on kokonaisuutena kokouksessa ja siihen voi tutustua ennakkoon Yhteispalvelupisteessä. Arto Tolonen on asiantuntijana kokouksessa tämän asian osalta. Kunnanhallitus hyväksyy metsäsuunnitelman vuosille ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi seuraavilla ohjeellisilla periaatteilla: 1) Metsän hoidossa ja korjuussa noudatetaan metsän monikäyttöisyyttä edistäviä toimenpiteitä ja toimintatapoja osittain talouskäytön kustannuksellakin. 2) Pääpaino kohdistetaan metsäomaisuuden kunnossapitoon ja omaisuuden eri arvojen kasvamiseen. 3) Hakkuusuunnitetta pidetään ohjeellisena niin, että hakkuut keskittyvät puutavaran hintakehityksen tai kunnan investointitarpeen mukaan. 4) Metsäomaisuutta voidaan tarvittaessa käyttää investointeihin, mutta sitä voidaan sijoitustarkoituksessa lisätäkin. Arto Tolonen selosti suunnitelmaa. Liitetään pöytäkirjan liitteeseen 1 kokouksessa jaettu suunnitelman selostusteksti. Harri Helenius oli paikalla kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Asian käsittely siirretään myöhempään ajankohtaan ja tuodaan kuntalaisille suunnitelmasta järjestettävän yleisötilaisuuden jälkeen uudel leen kä sit te lyyn. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 43 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Rakennusmestarin päätökset Tiekunnille maksettavat avustukset Asumisen perusteella maksettavat avustukset Perusparannetun yksityistien avustaminen Perusparannukseen maksettujen avustusten oikaisu Tiekunnille maksettavat avustukset Asumisen perusteella maksettavat avustukset Perusparannukseen maksetun avustuksen oikaisu. 2) Kunnanjohtajan päätös Määräaikaisen asiakaspalvelija-lähetin valinta. 3) Hallintosihteerin päätös Henkilökohtaisen lisän vuo si si don nai sen osan myöntäminen Anne Kuvajalle. Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan edellä lueteltuihin päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LATUJEN KUNNOSSAPITO TALVIKAUSINA JA /10/2011 KHALL 44 Auto- ja konehuoltopiste Jukka Pulkkinen on tehnyt tar jouksen Saukkovaaran latuverkoston kunnossapidosta talvikau sille sekä hin taan 60,00 /h +alv 23%. Tuntihinta tarkistetaan maanrakennusalan kustannusindeksin mukaan. Kunnossapito toteutetaan Paana latukoneella tai vaihtoeh toisesti Kässbohner Pistenbully latukoneella tilaajan erillisten ohjei den mukaan toteutet tuna. Valmistelija: vapaa-aikaohjaaja puh Kunnanhallitus hyväksyy Auto- ja konehuoltopiste Jukka Pulkkisen tarjouksen erikseen sovittavan työohjelman mukaisesti. Kesäajan kunnossapito sisältyy talvikauden kokonaistarjoushintaan, muus ta kun nossapidosta on sovittava erikseen. Kunnanjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti: ehdotuksesta poistetaan viimeinen virke "Kesäajan kunnossapito sisältyy talvikauden kokonaistarjoushintaan, muus ta kun nossapidosta on sovittava erikseen". Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VETERAANIJÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN VUONNA 2011 KHALL 45 Ristijärven Sotaveteraanit ry ja Sotainvalidien veljesliiton Ristijärven osaston johtokunta ovat jättäneet avustushakemuksen kunnalle. Sotainvalidien veljesliitto Ristijärven osasto hakee vuosiavustusta jäsen ten, puo li soi den ja sotainvalidien leskien kuntoutukseen 600 euroa vuo delle Avustuksen kohteena olevia jäseniä on 40, joista 28 asuu itsenäisesti koto na. Sotainvalideja edellä mainitusta määrästä on 11. Vuonna 2010 osasto tarjosi avustuksen turvin kullekin edellä mainitulle koti paikkakunnalla kaksi kokohierontaa tai vastaavaa. Käytettyjä hoito kertoja kertyi 44, joiden kustannus oli euroa. Kunnan avustuk sen lisäksi toimintaa on rahoitettu veteraanien syyskeräystuotolla ja Sotainvalidien veljesliiton avustuksella. Ristijärven Sotaveteraanit ry hakee toiminta-avustusta 800 euroa vuodelle Yhdistys tukee veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä jaksamista kustantamalla fysikaalista hoitoa, siivous- tai muuta kotona asumisapua sekä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia. Yhdistyksessä on 63 tukiin oikeutettua jäsentä, joista varsinaisia jäseniä on 45 ja puolisoita ja leskiä 18. Toiminta rahoitetaan pääosin Kainuun Sotaveteraanipiirin avustuksen, veteraanikeräyksen ja yksityisten muistorahastojen turvin. Omia tuottoja yhdistys on saanut mm. myymällä veteraaniheijastinta ja muistoadresseja. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää myöntää toiminta-avustusta - Ristijärven Sotaveteraanit ry:lle 750 euroa ja - Sotainvalidien veljesliiton Ristijärven osastolle 400 euroa. Liisa Tähkäpää poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kunnanjohtaja täydensi ehdotustaan seuraavasti: Avustukset maksetaan sen jälkeen, kun kunnalle on toimitettu toimintasuunnitelma vuodelta 2011, toimintakertomukset vuodelta 2010 tilinpäätöstietoineen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LAUSUNTO TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KAIVOS- JA RIKASTUSTOIMINTAA KOSKE- VASTA LUPAHAKEMUKSESTA KHALL 46 Talvivaara Sotkamo Oy on jättänyt valtioneuvostolle kaivos- ja rikastustoimintaa koskevan lupahakemuksen, jolla se hakee ydinenergialain (990/1987) 16 :ssä tarkoitettua lupaa kaivos- ja rikastustoimintaan. Viitaten ydinenergia-asetuksen 63 :ään työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelulistassa mainittuja kuntia (hankkeen sijainti- ja naapurikunnat) antamaan lausuntonsa lupahakemuksesta. Hankkeessa suunnitellaan muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenottoa ja hyödyntämistä puolituotteena. Lisäksi suunnitellaan muualta tuotavien päämetallituotteiden sisältämän uraanin talteenottoa. Uraani tuotettaisiin yellow cake -asteelle (uraanioksidit) ja arvioitu tuotantomäärä olisi tonnia uraania vuodessa. Kunnanhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua hakemukseen kunnan virastolla ja kokouksessa. Ristijärven kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY SAUKKOHAKAN LAINAHAKEMUS KHALL 47 Kiinteistö Oy Saukkohaka hakee kunnalta päivätyllä hakemuksel laan euron lainaa maksuvalmiuden parantamiseksi. Yhtiö on valmistautunut toisen rakennuksen (Verkkotie 10) asuntojen myyntiin kunnostamalla ns. pakolliset ja energiataloutta parantavat korjaukset. Osa kunnostuksista kohdistuu molempiin rakennuksiin. Lisäksi on tehtävä ra ken nus ten eriyt tä mi seen tar vit ta vat toi menpi teet (luki tus, pi hamaa, säh köt, vesi, läm pö, auto paikka ja huol toraken nus). Yhtiö on vaihta nut ta loon uu det ul ko-ovet ja luki tuk sia uusitaan. Kustannuk set täs tä ovat noin euroa. Asumi seen liittyvien maksamatto mien las kujen määrä on noin euroa, eikä yhtiöllä ole rahaa lainanlyhennyksiin (v ). Rahoituksen vaje on noin euroa. Ristijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kuluvan vuoden talousarviossa euron antolainan myöntämisvaltuuden (antolainasaamisten lisäys). Hallintosäännön 6 18 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää antolainojen myöntämisestä kunnanvaltuuston talousarviossa asetta missa rajoissa. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää myöntää Kiinteistö Oy Saukkohakalle lainaa ,00 euroa hoitoalijäämien kattamiseen. Lainan korko on 12 kk euribor ja laina-aika 10 vuotta. Tarja Tolonen ja Paavo Oikarinen poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Mauno Heikkinen ja pöytäkirjantarkastajaksi Tarja Tolosen tilalle valittiin Virpi Tuohimaa tämän asian osalle. Harri Heleniusta kuultiin asiantuntijana. Poistui päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus VUOKRATALOYHTIÖIDEN FUUSIO KHALL 178 Ristijärven kunnan konserniin kuuluu kunnan 100 % omistamia As Oy -taloja neljä kappaletta (As Oy Jokikylänrivi, As Oy Ristijärven Esalanpuisto, As Oy Saukonkunnas ja As Oy Saukonpesä), jois sa on yh teen sä 16 asun toa se kä li säksi 10 asun toa kä sit tä vä yhtiö (As Oy Saukonrivi), jonka osakekannasta kunta omistaa 90 %. Velkasanee rauk sessa ole va Ktö Oy Sauk ko ha kassa on 34 asuntoa. Velkasa neeraus estää Ktö Saukko hakan mu kaan ottamisen. Mukaan ei myöskään oteta niitä yhtiöitä, joiden asuntoja aiotaan myydä. Kunnan suoraan omistamia useamman huoneiston käsittäviä vuokrataloja on kolme (Pappilantie 12 ja 13 sekä Aholantie 30), joissa on yh teen sä 34 asuntoa. Kunnan vuoden 2010 taloussuunnitelmaan on kirjattu tavoitteeksi vuokrataloyhtiöiden fuusio. Määrärahaa talousarvioon ei ole varattu. Fuusion tavoitteina pidetään mm. toiminnan tehostuminen, hallinnon ke ve neminen, talouden vahvistuminen kustannussäästöjä saavuttamalla. Keskeisimpänä fuusion etuna pidetään sitä, että syntyy suurempi yksikkö, joka pystyy toimimaan erillisiä yhtiöitä paremmin ja jousta vammin. Suurella yhtiöllä on mittakaavaetu. Ristijärven taloyhtiöt ovat pieniä ja fuusion kautta syntyvä yhtiö käsittää vain asuntoa. Jos kunnan suoraan omistamat talot liitetään fuusioon, kasvaa asuntojen määrä asuntoon edellyttäen, että edellä ni metyt talot otetaan mukaan. Fuusion kautta syntyvä yhtiö on edelleen pieni mittakaavaetuja ajatellen, mutta etuja saadaan hallinnon kevenemi sen, toiminnan tehostumisen ja joustavoitumisen kautta sekä tila päisten rahoitusongelmien hoitamisessa. Hallinnon kevenemi nen nä kyy lähinnä kokousten vä he ne mi se nä. As Oy -ta lo jen ta lou delli nen ti lan ne ei ole ko vin hy vä, jo ten kunta joutuu varautumaan taloudellisen tuen antamiseen fuusion kaut ta syntyvälle yhtiölle. Valtuusto tekee periaatepäätöksen fuusion hyväksymisestä. Fuusion käy tän nön to teu tusta joh taa ja oh jeis taa kun nanhallitus sekä tekee tar vitta vat pää tökset. Taloyhtiöiden hal li tuk set ovat jo hy väk sy neet osaltaan fuusi oon ryhtymisen. Fuusioon osallistuvat yhtiöt tekevät sulautumissuunnitelman. Asukkaille fuusiosta tiedotetaan valtuuston päätöksen jälkeen. Fuusion kautta syntyvä yhtiö on luonteeltaan Ktö. Ristijärven kunnalla ei ole valmiina olemassa fuusioon mukaan otettavaa kiinteistöyhtiötä, joka voisi toimia vastaanottavana yhtiönä. Mahdollista on toimia niin, että joku mukaan tulevista asunto-osakeyhtiöistä muute-

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ taan prosessin yhtey dessä osakeyhtiöksi ja tämä toimii vas taanottavana yhtiönä. Yhtiö muodon muutos edellyttää yhtiöjärjestyk sen muuttamis ta. Näin me netellen fuusio voidaan toteuttaa absorp tiosulautumi sena, joka on yleisesti käytetty sulautumismuoto. Kunta on pyytänyt tarjoukset fuusiointiprosessin asiantuntijapal veluista. Tar jousten jättöaika päättyy Lisäksi valmistelun yhtey dessä on tiedusteltu mahdollisuutta hankkia kunnan omistuk seen As Oy Saukonrivin koko osakekanta. Kyseinen yhtiö voidaan esimer kiksi myöhemmin liittää syntyvään yhtiöön. Mahdollisesti myös kun nan suo raan omis tamat vuokratalot liitetään fuusioon sen toisessa vai heessa. Tavoitteena on, että fuusioyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla. Fuusioprosessi kestää noin vuoden. Ristijärven kunta ei ole varannut fuusion toteuttamiseen määrärahaa. Lähtökohtaisesti yhtiöt maksavat itse rekisteri-ilmoituskustanuksensa ja asiantuntijapalvelun ostamisen kustannus jaetaan mukaan tuleville yhtiöille, ell ei kon ser ni joh to muu ta pää tä. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan kokonaan omistamat vuokrataloyhtiöt sulautetaan yhdeksi yhtiöksi. Kunnanhallitus antaa valtuuston päätöksen jälkeen yhtiöille toimintaohjeet sulau tu mi sen käytännön toteuttamiseksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KV 39 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. KHALL 257 Valtuuston päätöksen mukaisesti fuusioon otetaan mukaan kunnan kokonaan omistamat vuokrataloyhtiöt. Kunnan kokonaan omistamat As Oy -talot ovat: As Oy Ristijärven Esalanpuisto, As Oy Saukonkunnas, As Oy Saukonpesä ja As Oy Jokikylänrivi. Kunnanhallitus on val tuut ta nut kun nan joh ta jan te ke mään ostotar jouksen As Oy Sau konri vin asun nosta, jol loin myös tä mä yh tiö voi daan ottaa mu kaan fuusi oon. Ktö Oy Saukkohakan ottaminen

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ fuu sioon edellyttää velkasaneerauksesta johtuvia toimenpiteitä, kuten lainojen järjestely. As Oy Jokikylänrivin osalta on esitetty toisen asuinrakennuksen huoneistojen myyntiä, jolloin yhtiö tulisi osittain fuusioon mukaan. Kunnanjohtajan ehdotus (kokouksessa): Asian käsittely siirretään seuraavaan ko koukseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 48 Ristijärven kunta on hankkinut omistukseensa As Oy Saukonrivin koko osakekannan, joten myös As Oy Saukonrivi voidaan ottaa fuusioon mukaan. Fuusioon esitetään otettavaksi seuraavat asuntoyh tiöt: As Oy Ristijärven Esalanpuisto, As Oy Saukonrivi, As Oy Saukonkunnas, As Oy Sau konpesä ja As Oy Joki kylän rivi. Fuusio toteutetaan ab sorp tiosulau tumisena Kiin teistö Oy Saukkohaka -nimi seen yh ti öön. Ris tijärven kunta osakkei den mer kitsijänä suorit taa osakepää oman ko rotuksen vaati man yh teismää rän eu roa. Kaikkien sulautuvien yhtiöiden ja vastaanottavan yhtiön omis tajana on Ristijärven kunta. Erillistä vastiketta sulautumisen yhteydessä ei suoriteta. Sulautuvien yhtiöiden pääoma on yhteensä euroa ja vastaanottavan Ktö Oy Saukkohakan ,88 euroa. Jokainen sulautumiseen osallistuva yhtiö sitoutuu hake maan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintilupaa heti, kun su lautumissuunnitelma on yhtiössä hyväksytty, viimeistään Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti-ilmoitus tehdään sen jälkeen kun täytäntöönpanolle on saatu rekisteriviranomaisen lupa. Suunniteltu täytäntöönpanon rekisteröintiajankohta on Kunnanhallitus päättää, että kunnan kokonaan omistamien vuokrataloyhtiöiden sulautuminen toteutetaan absorptiosulautumisena Kiinteistö Oy Saukkohaka -nimiseen yhtiöön (myöhemmin Kiinteistö Oy Ris tijärven Vuokratalot).

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELAMA VUODELLE 2011 KHALL 49 Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan vastuualueiden tuli toimittaa käyttösuunnitelmat kunnanhallitukselle mennessä. Käyttösuunnitelmassa jaetaan valtuuston vastuualueelle hyväksymät määrärahat tulosyksiköille. Jos vastuualue haluaa yksilöidä asettamansa tavoitteet tulosyksikkökohtaisesti, tulee käyttösuunnitelmassa jakaa myös tavoitteet tuosyksikkötasolle tai alatavoitteiksi. Vastuualueille on toimitettu valtuuston hyväkysymä talousarvio käyttösuunnitelman laatimista varten. Hallintokuntien esitykset käyttösuunnitelmaksi on koottu yhteen ja esitetään liitteellä 2. Talousarviossa estetettyihin tavoitteisiin ei ole esitetty muutoksia. Liite 2 Käyttösuunnitelmat Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2011 talousarvion käyttösuunnitelmat. Elinkeinotoimen määrärahasta kohdistetaan Active Seniors -hankkeelle euron kuntarahaosuudesta vuo den 2011 osuus. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KONSERNIOHJAUS KIINTEISTÖ OY SAUKKOHAKA:LLE KHALL 281 Kiinteistö Oy Saukkohaka, joka on kunnan 100 %:sti omistama kiinteistöyhtiö on velkasaneerauksessa ja sen käyttöaste on alhainen. Velkajärjestelystä huolimatta yhtiö ei ole pystynyt vastaamaan kaikista velvoitteistaan, vaan kunta on myöntänyt vuonna 2010 käyttöpääomalainaa euroa. Käyttöasteen parantamiseksi ja yhtiön talouden ko hentamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin, jolla toisesta talosta (Verkkotie 10) muodostetaan oma yhtiö. Asunnot myydään ja toinen talo (Verkkotie 12) jatkaa Kiinteistö Oy Saukko hakana tai se liitetään kunnassa suunnitteilla olevaan asuntoyhtiöi den fuusioon. Aikaisemmin on todettu, että Saukkohakan jäljellä olevan kiinteistön ottaminen fuusioon edellyttää velkasaneerauk sesta johtuvia toimenpiteitä, kuten lainojen järjestelyä. Kunnan konserniohjeen mukaan kuntakonserniin kuuluvalla yhtiöllä on neuvotteluvelvoite mm. silloin, kun toteutetaan taloudellisia ratkaisuja. Kunnanhallitukselle on ja kunnanvaltuustolle tuotu tiedoksi konsernikatsauksen yhteydessä Saukkohakan talou dellinen tilanne ja siitä johtuvat suunnitelmat Verkkotie 10 talon muuttamisesta omaksi yhtiöksi ja myynnin toteuttamiseksi. Jotta ta lon myynti tulisi kannattavaksi, joudutaan Valtionkonttorin kanssa käymään neuvottelu velan osittaisesta anteeksiantamisesta. Kunnanhallitus hyväksyy Saukkohakan suunnitelmat Kiinteistö Oy Saukkohakan toisen talon muodostamisesta omaksi yhtiöksi, asunto jen myymisen ja valtuuttaa kunnanjohtajan käymään neuvotteluja Valtionkonttorin kanssa velkajärjestelyn ehdoista. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen tämän lisälista-asian. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 50 Valtionkonttorin kanssa on käyty neuvottelu lainajärjestelyistä ja mahdollisesta laina-akordin hakemisesta tilanteessa, jossa toi nen talo irrotetaan Kiinteistö Oy Saukkohakasta erilliseksi yhtiöksi ja asuntojen myynti aloitetaan. Toinen talo (Ktö) liitettäisiin toteutettavaan fuusioon. Tilanteessa on kaksi vaihtoehtoa. 1) Yhtiö hakee ja saa rajoitusakordin, jol loin myytävään taloon kohdis tu vas ta lainasta on mahdollista saa da an teeksi enintään 40 %.

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lop pu osa lainasta on maksettava kolmen kuukauden kuluessa ja asun to jen myynti on toteutettava vuoden sisällä. Lisäksi myynti hinta on ra jattu enin tään lai nan mää rään lisättynä kohtuullisilla myyntikuluilla. Yli mene vä myyn ti hinta on tilitettävä takaisin Valtionkonttorille. 2) Yhtiö ei hae rajoitusakordia, vaan laina maksetaan kokonaan pois, jolloin myynnillä ei myöskään ole rajoituksia. Kunta voi määrätä hinnan vapaasti ja myyntiaikaa ei ole rajattu. Molemmissa tapauksissa kunta joutuu osallistumaan velkasaneerauksessa sovitun lainan mak suun ja laina on maksettava ennen asuntojen myyntiä. En sik si maini tus sa tilanteessa (kohta 1) akor din jälkeen kunnalle jää vä lai na määrä on noin eu roa ja ilman akor dia mak setta va lai na määrä (kohta 2) on noin eu roa. Lainamäärä on tässä laskelmassa jyvitetty taloille rakennuksen pinta-alan mukaan. Mikäli jyvitys tapahtuu muulla tavalla, myös lainamäärä muuttuu. Yhtiö on jät tä nyt rajoitusakordihakemuksen, koska käsittelyaika on pit kä. Laina tulee osakkeenomistajan maksettavaksi, joko suoraan Valtionkonttorille tai niin, että yhtiö saa osakkeenomistajalta lainaa. Asiaa selostetaan yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Kunnanhallitus päättää myöntää Kiinteistö Oy Saukkohakalle antolainaa vaihtoehto 2 suunnitelman mukaisesti. Tarkennettu päätösesitys annetaan kokouksessa. Tarja Tolonen ja Paavo Oikarinen poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Mauno Heikkinen ja pöytäkirjantarkastajaksi Tarja Tolosen tilalle valittiin Virpi Tuohimaa tämän asian osalle. Harri Heleniusta kuultiin asiantuntijana. Poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo Kunnanjohtajan tarkennettu päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntään antolainavaltuutta Ktö Oy Saukkohakalle myönnettävää antolainaa varten vaihtoehdo 2 suun ni tel man mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyy, että antolainavaltuus valmistellaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan tarkennetun ehdotuksen.

23 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus TULIHARJUN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN OIKAISUVAATIMUS 22/10/2011 KHALL 51 Tuliharjun yksityistien tiekunta/toimitsijamies Hanna-Leena Keränen pyytää oikaisua rakennusmestari Pentti Kemppaisen tekemään Tuliharjun yksityistien tiekuntaa koskevaan viranhaltijapäätökseen asumisen perusteella maksettavista tieavustuksista. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa. Tuliharjun yksityistien tiekunnan piiriin kuuluu kolme vakituisesti asuttua kiinteistöä: Harju, Leimu ja Tuliniemi. Muita kiinteistöjä tien vaikutuspiirissä on viisi. Tietä hoidetaan yhteiseen lukuun. Tieyksiköiden kokonaismäärä on Tieyksiköt on jaettu kiinteistöjen rasituksen perusteella. Tiekunta vaatii erityisesti korjausta avustukseen kiinteis tön Leimu osalta. Lisäksi tiekunta vaatii selvitystä siitä, miksi tiekun ta ei saanut avus tusta koko tiekunnan kus tannusten osalta kuten ai kasempina vuosina. Oikaisuvaatimuksessa Tuliharjun yksityistien tiekunta sanoo, että "Tuliharjuna yksityistie on yksityistieavustusta saava tie, jolloin avustuksen tulisi olla 80 % kustannuksista. Tien pituuden ei tällöin tulisi vaikuttaa avustukseen". Liite 3 Oikaisuvaatimus Peurustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle: Kunnanhallituksen perusteella Tuliharjun yksityistie kuuluu ryhmään b, eli Tuliharjun yksityistie on tie, jolla on tiekunta, mutta tie ei saa 20 %:n yksityistieavustusta, koska tien pituus on alle yhden kilometrin. Asumisavustus määräytyy kunnanhallituksen pää tök sen mu kaan alle 200 metriä pihapiirin ulkopuolelle olevalle tie osuu delle 0 %, metriä olevalle tieosuudelle puolet täy simääräi ses tä 80 % /2 eli 40 % ja sii tä pidemmälle olevalle tieosuu delle 80 %. Asuttujen talouksien tieyksiköt jakautuvat seuraavasti: Harju 482 yksikköä matka 620 metriä avustus 80 % Leimu 330 yksikköä matka 330 metriä avustus 40 % Tuliniemi 750 yksikköä matka 720 metriä avustus 80 % Kokonaisyksiköiden määrä Ristijärven kunta on maksanut Tuliharjun yksityistien tiekunnalle aikaisempina vuosina virheellisesti asumisavustuksia seuraavasti: ,52 euroa, ,10 euroa ja ,56 euroa. Avustusta on mak settu liikaa 20,75 euroa, koska kiin teis-

24 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ tön Lei mu osalle on las kettu virheel li sesti 80 % avustus. Myös maksettu avus tus on laskettu vir heellisesti 80 % kokonaiskustannusista, minkä joh dosta avustusta on mak settu liikaa 75,98 euroa. Avustusta on maksettu liikaa yhteensä 96,73 euroa. Viranhaltijapäätös on oikein ja perustuu kun nanhallituksen teke mään päätökseen avustamisen periaatteista. Liite 4 Laskelma maksetuista avustuksista Valmistelija: rakennusmestari, puh Kunnanhallitus päättää, että selostusosassa esitettyn selostuksen perusteella oikaisuvaatimus ei an na ai hetta muut taa rakennusmesta ri Pent ti Kemp paisen teke mää viranhaltijapäätöstä. Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen.

25 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VALTUUSTOSEMINAARI KHALL 52 Valtuustoseminaarin järjestämistä on suunniteltu maaliskuulle, to la Paikkana Pelkosenniemen kunta. Seminaari sisältää varsinaisen kunnan kehittämisen ja lähivuosien toimintaa käsittelevän seminaarityöskentelyn lisäksi elinkeinopainotteisen kuntavierailun painottuen talvimatkailun kehittämiseen. Seminaariin liittyvät etukäteistehtävät on jaettu valtuutetuille ja viranhaltijoille. Osallistujina ovat valtuutetut, kunnanhallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet. Seminaarin onnistumiseksi tulisi osallistuminen olla mahdollisimman kattava. Lisätiedot: kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus päättää järjestää valtuustoseminaarin. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Hilkka Heikkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä klo

26 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN KHALL 53 Ristijärven kunnan talousarviossa on varattu kuluvalle vuodelle euroa palkkakustannuksiin ja työnantajille maksattaviin avustuksiin koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen. Vuonna 2010 palkkoja maksettiin 3 812,97 euroa ilman sivukuluja. Sum maan si säl tyy myös maakunnan kesäsetelillä kunnan palvelukseen työllis te tyt. Työnantajille avustuksia maksettiin euroa. Kainuun maakunta jakaa myös vuonna 2011 perusopetuksessa oleville 9-luokkalaisille kesätyösetelit, jotka mahdollistavat kesätyön kahdeksi viikoksi. Setelin arvo on 220 euroa. Kunnan työllistämisessä ja työnantajien tukemisessa noudatetaan edellisvuosien periaatteita. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää tukea nuorten kesätyöllistymistä vuonna 2011 seuraavasti: 1) Tukeen oikeutettuja ovat vuotiaat ristijärveläiset koululaiset ja opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja Kainuun maakunnan kesätyöseteliin; 2) työllistämisjakso on kaksi viikkoa ja bruttopalkka 260 euroa; 3) työpäivän pituus on kuusi tuntia / 30 tuntia viikko; 4) yksityiselle työnantajalle maksettava tuki on 130 euroa, kuitenkin enintään puolet nuorelle maksettavasta palkasta; 5) työnantajana ei voi olla omat vanhemmat eikä vanhempien yritys 6) työssäoloaika on kesä - elokuu ) nuoren työllistävän yrityksen / työantajan ei tarvitse olla Ristijärvellä Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

27 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus PALKKATUKIHENKILÖIDEN JATKOTYÖLLISTÄMINEN KHALL 54 Ristijärven kunta on jo useana vuotena tukenut palkkatukihenkilöiden jatkotyöllistymistä maksamalla Kumppaniksi ry:lle avustusta hen kilöiden työllistämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Jatkotyöllistämi sellä mahdollistetaan henkilöiden siirtyminen pois yhteisvastuullisel ta työ markkinatuelta. Työpajalla yhden vuoden työskentely palkkatuella + lisäosalla kerryttää kuuden kuukauden työssäolokertymän. Henkilön siirtyminen työmarkkinatuelta peruspäivärahan piiriin edellyttää kahdeksan kuukau den työssäolojaksoa. Kumppaniksi ry on esittää kunnalle määrärahan osoittamista edellä kuvatussa tilanteessa olevien henkilöiden jatkotyöllistetämiseen. Yhden työllistettävän henkilön kokonaispalkkakustannukset sivukului neen olisivat laskelman mukaan neljältä kuukaudelta 1 993,16. Kokonaiskustannuksista saatava hyöty tulisi takaisin tulevina aikoina, kun henkilöt eivät kerryttäisi kunnan maksamaa työmarkkinatukimaksua kahden vuoden aikana, mikäli he putoavat pois ansiosidonnaiselta päivärahalta. Ristijärven kunnan talousarviossa on varattu työmarkkinatukikustannuksiin euroa ja Kainuun maakunnan kuntouttavan työtoiminnan hankkeeseen euroa. Vuonna 2010 kustannukset kuntoutta vasta työtoiminnasta olivat ,13 euroa ja työmarkkinatuki maksut ,57 euroa. Kuntouttavan työtoiminnan työntekijä on kokoaikaistettu vuoden 2011 alusta, joten lisämeno rahoitetaan työ mark kinatukimaksuun varatusta määrärahasta säästyvällä osalla. Muihin avustuksiin on varattu euroa, mistä summasta katetaan työnantajille maksettava koululaisten kesätyöllistämisen avustus. Palkkatukihenkilöiden jatkotyöllistämiseen olisi irrotettavissa enintään euroa, koska työmarkkinatukimaksun toteu tu mista ei voida varmuudella ennustaa. Kumppaniksi ry:n esittämä 2 henkilöä x 2 kuukautta voidaan määrärahan puitteissa toteuttaa. Valmistelija: hallintosihteeri, puh (kokouksessa) Kunnanhallitus hyväksyy Kumppaniksi ry:n esityksen työntekijöiden jatkotyöllistämiseksi.

28 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET VUONNA 2010 KHALL 55 Valtuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Valtuutettujen tekemiä aloitteita ei vuoden 2010 aikana ole ollut. Aikaisemmilta vuosilta kesken käsittelyn olevia aloitteita ei myöskään ole. Kunnan asukkaiden aloitteista on säädetty Hallintosäännön 54 pykälässä. Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyissä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuis ta toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. Kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianosaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Kunnanhallitukselle on jätetty yksi aloite, koskien tikkaiden ja työkonei den hankkimista kunnalle edelleen kuntalaisille vuokrattavaksi. Aloitte on annettu tie- ja kiinteistönhoidolle valmisteltavaksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanjohtajan ehdotus (kokouksessa): Kunnanhallitus toteaa tiedokisantona valtuustolle, että kunnanvaltuus ton toi mi val taan kuu lu via aloitteita ei ole jätetty. Kunnanhallitukselle jätetty aloite on valmistelussa teknisellä toimella.

29 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 56 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Kuntaliitto - Yleiskirje 1/80/2011. Vuoden 2010 yleiskirjeluettelo. - Yleiskirje 2/80/2011. Kansallinen veteraanipäivä ) Kuntatyönantaja - Kirje 2/2011. Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta tuesta. - Kirje 3/2011. Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä. Korvaus vuonna 2011 on 23,60. - Kirje 4/2011. Kuntatyönantaja on lehti esimiehille ja päättäjille. 3) Kainuun Maakunta -kuntayhtymä - Esityslista maakuntahallituksen kokoukseen Esityslista maakuntavaltuuston kokoukseen Pöytäkirja Maakuntahallitus III kokouksesta Pöytäkirja Maakuntahallitus I kokouksesta Selvitys lääkäripalveluiden tuottamiseen liittyvissä hankinnoissa 4) ELY-keskus. Poikkeamispäätös koskien Risto Heikkisen rantasaunan poikkeamislupahakemusta. ELY-keskus hylkää hakemuksen. Hanke ei täytä MRL 172 :n mukaisia poikkeamisen edellytyksiä. Hanke aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. 5) Valtionkonttori. Tiedote Työnantajan TVaEL -eläkemaksuprosentti vuonna 2011 on 20,90 %. 6) Valtiovarainministeriö. Kirje Kunta- ja palvelurakennemuutoksesta annetun lain muutokset ja kuntien päätöksenteko 7) Itella. Tiedote voimaantulevista hintojen muutoksesta. 8) Kansaneläkelaitos. Kirje Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilöille. 9) Kumppaniksi ry. Ristijärven työpajaraportti ) Kiinteistöluovutusilmoitukset Luovuttaja Luovutuksen saaja Kohde Ristijärven kunta Keränen Kalle ja Heikkinen Salla rno 11:62 ja Ketola Rno Määräala Putkosjärvi 11:63 -tiloista Ristijärven kunta Hälinen Hannu ja Mervi Määräala Putkosjärvi rno 11:62 Merkittiin tietoon saatetuksi.

30 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus MUUT ASIAT KHALL 57 Kunnanhallitus käsittelee tai kirjaa kokouksessa esille tulevat muut kuin li sä lista-asiat. Merkitään kokouksessa esille otetut asiat: 1) Ennakkotieto tilikauden 2010 tuloksesta. 2) Ely-keskuksessa järjestetty neuvottelu Eloperäiset jätteet kiertoon - asiasta. 3) Kunnan lumiveistoskilpailujoukkueeseen nimettiin Helka Tolonen, Mauno Heikkinen ja Raija Potila. 4) Uusien vuokratalojen tila. 5) Kunnanjohtaja vuosilomalla viikolla 10.

31 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus OIKAISU VAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS LIITE 5 (liitetään pöytäkirjaan) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 38, 39, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 55, 57 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 40, 41, 44, 45, 47, 48, 52, 53, 54 HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 56 (ei sisällä päätöstä / ilmoitusasiat) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kunnanhallitus Aholantie Ristijärvi Pykälät: 40, 41, 44, 45, 47, 48, 52, 53, 54 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä ai kana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Oulun hallinto-oikeus PL OULU valitusaika 30 pv Pykälät: x PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Yhteispalvelupisteessä.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 Kunnanhallitus 09.08.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 169 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 03.06.2013 AIKA 17:30-19:51 PAIKKA Saukkovaara (ravintolarakennus) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 147 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 148

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kunnanhallitus 30.08.2010 AIKA 18:30-21:17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 190 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Kunnanhallitus 05.01.2009 AIKA 13:00-15:37 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Kunnanhallitus 30.09.2013 AIKA 17:30-18:24 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 231 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 232 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Kunnanhallitus 17.05.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 115 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 17:30-18:38 PAIKKA Kunnanhallituksen huone, Aholantie 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009 1 Kunnanhallitus 31.08.2009 AIKA 18:30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 211 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 212 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot