RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 39 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 40 RESURSSIOPETTAJAN (TUNTIOPETTAJA) PALKKAA- 5 MINEN ERITYISOPETUKSEEN 41 KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA KUNNAN METSÄSUUNNITELMAN UUDISTAMINEN 7 43 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LATUJEN KUNNOSSAPITO TALVIKAUSINA JA VETERAANIJÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN VUONNA LAUSUNTO TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KAIVOS- 13 JA RIKASTUSTOIMINTAA KOSKEVASTA LUPAHAKE- MUKSESTA 47 KIINTEISTÖ OY SAUKKOHAKAN LAINAHAKEMUS VUOKRATALOYHTIÖIDEN FUUSIO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELAMA VUODELLE KONSERNIOHJAUS KIINTEISTÖ OY SAUKKOHAKA:L- 20 LE 51 TULIHARJUN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN OIKAISU- 23 VAATIMUS 52 VALTUUSTOSEMINAARI KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖLLIS- 26 TYMISEN TUKEMINEN 54 PALKKATUKIHENKILÖIDEN JATKOTYÖLLISTÄMINEN VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET VUONNA ILMOITUSASIAT MUUT ASIAT 30

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Paavo 17:00-19:20 puheenjohtaja Heikkinen Mauno 17:00-19:20 varapuh.johtaja Härkönen Osmo 17:00-19:20 jäsen Kangasharju Marjo 17:00-19:20 jäsen Tolonen Helka 17:00-19:20 jäsen Tolonen Tarja 17:00-19:20 jäsen Tuohimaa Virpi 17:00-19:20 jäsen MUU Kurkinen Yrjö 17:00-19:20 kvalt pj Heikkinen Hilkka 17:00-18:50 kvalt I vpj Tähkäpää Liisa 17:00-19:20 kvalt II varapj. Potila Raija 17:00-19:20 esittelijä Härkönen Terttu 17:00-19:20 sihteeri Helenius Harri 17:02-17:46 asiantuntija 42, 47, 50 Tolonen Arto - asiantuntija 42 ALLEKIRJOITUKSET Paavo Oikarinen Mauno Heikkinen Terttu Härkönen Puheenjohtaja Puheenjohtaja, 47 ja 50 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Helka Tolonen Tarja Tolonen Virpi Tuohimaa :t 38-46, 48, 49 47, 50 ja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina Yhteispalvelupisteessä klo Lea Lukkari arkistonhoitaja Liite 5 Muutoksenhakuohje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 38 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 39 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan kokousviikon torstaina ja pidetään nähtävillä seuraavana päivänä perjantaina, ell ei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tarkastettu pöy tä kirja pide tään näh tä vil lä Yh teis pal ve lu pis teessä klo Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Valittiin Helka Tolonen ja Tarja Tolonen. Puheenjohtaja teki seuraavan asioiden käsittelyjärjestyksen muutosesityksen: Ensin käsitellään asia nro 5 Kunnan metsäsuunnitelman uudistaminen, toisena asia nro 10 Kiinteistö Oy Saukkohakan lainahakemus ja kolmantena asia nro 13 Konserniohjaus Kiinteistö Oy Saukkohakalle. Muutoin esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Hyväksyttiin.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus RESURSSIOPETTAJAN (TUNTIOPETTAJA) PALKKAAMINEN ERITYISOPETUKSEEN KHALL 40 Ristijärven kunnan perusopetuksessa tarvitaan lisää erityisopetuksen resursseja. Resurssivajetta on paikattu kouluavustajilla, mutta tarve opettajaresurssien lisäämiseen on olemassa. Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan sijaisia ja määräaikaisia saa käyttää määrärahojen puitteissa, mikäli se on toiminnan turvaamisen kannalta välttämätöntä. Jos kouluavusta jia tarvitaan resurssiopettajan palkkaamisesta huolimatta edelleen sa ma määrä, voi olla tarpeen hakea lisämäärärahaa opetustoimen henki löstömenoi hin. Lisämäärärahatarve selviää kevään aikana. Resurssiopettaja toimii esimerkiksi luokan samanaikais-/rinnakkaisopet ta ja tai jaetun luokan opettajana sekä muussa opetuksessa luokilla 1-9. Ristijärvellä ei aikaisemmin ole ollut resurssiopettajaa. Resurssiopettaja palkataan määräaikaisena lukuvuodelle , min kä jäl keen tarve arvioidaan uudelleen. Lukuvuoden työaika on Viikkotyöaika tar ken tuu työsuunnitelman val mis tut tua. Lisätietoja: rehtori Tiinaliisa Portano, puh Kunnanhallitus päättää antaa luvan resurssiopettajan (tuntiopettaja) palkkaamiseen lukuvuodeksi Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA KHALL 41 Peruskoulun työajoista säädetään perusopetuslaissa ja -asetuksessa seuraavasti: Perusopetuksen lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lu kuvuoden työpäivistä vä hennetään muuksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiai nen ja vapunpäivä. Milloin opetusta ei pa kottavasta syystä ole voitu järjestää työpäiviksi määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voida muutoin saavut taa, on menetetyt työpäivät korvattava lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä. Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Jos perusopetuslain 23.3 :n perusteella joudutaan korvaamaan menetettyjä työpäiviä, koulutyö päätetään kuitenkin opetuksen järjestäjän päättämän ajankohtana. Työpäiviä lukuvuonna on 187. Koulu alkaa ja lukuvuosi päättyy Syyslomaviikko on viikko nro 43 ja talvilomaviikko on viikko nro 10. Joululoma päättyy kuluvasta lukuvuodesta poiketen jo 3.1. Loppiainen on perjantaina, Vapunpäivä on tiis tai na ja Hela torstai on ar ki py hä. Maanantaina ja on ylimääräinen vapaapäivä. Oulun lääninhallitus on antanut oman suosituksensa Oulun läänin yhteisiksi työ- ja loma-ajoiksi. Nyt kunnanhallitukselle tehtävä ehdotus noudattaa lääninhallituksen suositusta. Lisätiedot: rehotori Tiinaliisa Portano, puh Kunnanhallitus päättää lukuvuoden työ- ja loma-ajoista seuraavaa: Syyslukukausi työpäivää Kevätlukukausi työpäivää - syys loma vko 43 Joululoma talviloma vko 10 - pää siäisloma Maananta on vapaapäivä. Maanantai on vapaapäivä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUNNAN METSÄSUUNNITELMAN UUDISTAMINEN 162/10/2010 KHALL 108 Ristijärven kunnan metsässuunnitelma on noin 10 vuoden ikäi nen ja täten osin jo vanhentunut. Kunta on vuosien saatossa hank kinut uusia alueita ja vastaavasti alueita on myös myyty. Valtuutettu Arto Tolonen on esittänyt, että suunnitelma voitaisiin uusia tu le van kesän aikana. Ristijärveläinen Aki Palo, jonka metsäopinnot ovat vielä kesken, tekisi maastotyöt ja muu työ ostettaisiin ostopal veluna Metsäkeskus Kainuulta. Kunta on neuvotellut siitä, että Ar to To lo nen ja Pentti Kemp painen vastaavat työn oh jeistuk sesta ja lisäksi Arto Tolonen vastaa työn laa dusta. Työ tulisi aloittaa jo toukokuussa ja olisi valmis lokakuun loppuun mennessä. Maastotöissä tekijälle maksettaisiin harjoittelijan palkka ja arvioitu kokonaiskustannus matka- ja sosiaalikuluineen olisi noin 3500 euroa. Metsäkeskukselta on saatu tarjous 3750 euroa + alv (n.1500 ha á 2,50). Koko suunnitelman uudistaminen tulisi maksamaan arviolta noin 7500 euroa (alv 0 %). Talousarvioon ei ole varattu kyseiselle tehtävälle määrärahaa, joten työn teettäminen vaatii kunnanvaltuustolle määrärahaesitystä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 7500 euron (alv 0 %) lisämäärärahan tie- ja kiinteistönhoidin vastuualueelle metsäsuunnitelman uusimiseksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KV 26 Kalevi Heikkinen esitti että asia siirretään, esitystä kannatti Jorma Härkönen. Koska oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi että asiasta suoritetaan äänestys.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Äänestystapa nimenhuutoäänestys ja äänestysesitys seuraava: ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Kalevi Heikkisen ersitystä äänestävät "ei". Hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 14 "jaa" ääntä ja 2 "ei" -ääntä, liite 1 a. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. KHALL 42 Ristijärven kunnan metsäsuunnitelman uudistamistyö on valmistunut ja suunnitelma tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Suunnitelman on laatinut Metsäkeskus Kainuu ja työn laadusta on vastannut Arto Tolonen. Maastotöitä on tehnyt Aki Palo. Suunnitelman mukaan kunnalla on metsätalouden maata yhteensä 1301,1 ha, mistä metsämaata on 1186,1 ha. Muita maa- ja vesialueita on 113 ha. Liite 1 Tiivistelmä suunnitelmasta vv Suunnitelma on kokonaisuutena kokouksessa ja siihen voi tutustua ennakkoon Yhteispalvelupisteessä. Arto Tolonen on asiantuntijana kokouksessa tämän asian osalta. Kunnanhallitus hyväksyy metsäsuunnitelman vuosille ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi seuraavilla ohjeellisilla periaatteilla: 1) Metsän hoidossa ja korjuussa noudatetaan metsän monikäyttöisyyttä edistäviä toimenpiteitä ja toimintatapoja osittain talouskäytön kustannuksellakin. 2) Pääpaino kohdistetaan metsäomaisuuden kunnossapitoon ja omaisuuden eri arvojen kasvamiseen. 3) Hakkuusuunnitetta pidetään ohjeellisena niin, että hakkuut keskittyvät puutavaran hintakehityksen tai kunnan investointitarpeen mukaan. 4) Metsäomaisuutta voidaan tarvittaessa käyttää investointeihin, mutta sitä voidaan sijoitustarkoituksessa lisätäkin. Arto Tolonen selosti suunnitelmaa. Liitetään pöytäkirjan liitteeseen 1 kokouksessa jaettu suunnitelman selostusteksti. Harri Helenius oli paikalla kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Asian käsittely siirretään myöhempään ajankohtaan ja tuodaan kuntalaisille suunnitelmasta järjestettävän yleisötilaisuuden jälkeen uudel leen kä sit te lyyn. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 43 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Rakennusmestarin päätökset Tiekunnille maksettavat avustukset Asumisen perusteella maksettavat avustukset Perusparannetun yksityistien avustaminen Perusparannukseen maksettujen avustusten oikaisu Tiekunnille maksettavat avustukset Asumisen perusteella maksettavat avustukset Perusparannukseen maksetun avustuksen oikaisu. 2) Kunnanjohtajan päätös Määräaikaisen asiakaspalvelija-lähetin valinta. 3) Hallintosihteerin päätös Henkilökohtaisen lisän vuo si si don nai sen osan myöntäminen Anne Kuvajalle. Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan edellä lueteltuihin päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LATUJEN KUNNOSSAPITO TALVIKAUSINA JA /10/2011 KHALL 44 Auto- ja konehuoltopiste Jukka Pulkkinen on tehnyt tar jouksen Saukkovaaran latuverkoston kunnossapidosta talvikau sille sekä hin taan 60,00 /h +alv 23%. Tuntihinta tarkistetaan maanrakennusalan kustannusindeksin mukaan. Kunnossapito toteutetaan Paana latukoneella tai vaihtoeh toisesti Kässbohner Pistenbully latukoneella tilaajan erillisten ohjei den mukaan toteutet tuna. Valmistelija: vapaa-aikaohjaaja puh Kunnanhallitus hyväksyy Auto- ja konehuoltopiste Jukka Pulkkisen tarjouksen erikseen sovittavan työohjelman mukaisesti. Kesäajan kunnossapito sisältyy talvikauden kokonaistarjoushintaan, muus ta kun nossapidosta on sovittava erikseen. Kunnanjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti: ehdotuksesta poistetaan viimeinen virke "Kesäajan kunnossapito sisältyy talvikauden kokonaistarjoushintaan, muus ta kun nossapidosta on sovittava erikseen". Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VETERAANIJÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN VUONNA 2011 KHALL 45 Ristijärven Sotaveteraanit ry ja Sotainvalidien veljesliiton Ristijärven osaston johtokunta ovat jättäneet avustushakemuksen kunnalle. Sotainvalidien veljesliitto Ristijärven osasto hakee vuosiavustusta jäsen ten, puo li soi den ja sotainvalidien leskien kuntoutukseen 600 euroa vuo delle Avustuksen kohteena olevia jäseniä on 40, joista 28 asuu itsenäisesti koto na. Sotainvalideja edellä mainitusta määrästä on 11. Vuonna 2010 osasto tarjosi avustuksen turvin kullekin edellä mainitulle koti paikkakunnalla kaksi kokohierontaa tai vastaavaa. Käytettyjä hoito kertoja kertyi 44, joiden kustannus oli euroa. Kunnan avustuk sen lisäksi toimintaa on rahoitettu veteraanien syyskeräystuotolla ja Sotainvalidien veljesliiton avustuksella. Ristijärven Sotaveteraanit ry hakee toiminta-avustusta 800 euroa vuodelle Yhdistys tukee veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä jaksamista kustantamalla fysikaalista hoitoa, siivous- tai muuta kotona asumisapua sekä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia. Yhdistyksessä on 63 tukiin oikeutettua jäsentä, joista varsinaisia jäseniä on 45 ja puolisoita ja leskiä 18. Toiminta rahoitetaan pääosin Kainuun Sotaveteraanipiirin avustuksen, veteraanikeräyksen ja yksityisten muistorahastojen turvin. Omia tuottoja yhdistys on saanut mm. myymällä veteraaniheijastinta ja muistoadresseja. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää myöntää toiminta-avustusta - Ristijärven Sotaveteraanit ry:lle 750 euroa ja - Sotainvalidien veljesliiton Ristijärven osastolle 400 euroa. Liisa Tähkäpää poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kunnanjohtaja täydensi ehdotustaan seuraavasti: Avustukset maksetaan sen jälkeen, kun kunnalle on toimitettu toimintasuunnitelma vuodelta 2011, toimintakertomukset vuodelta 2010 tilinpäätöstietoineen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LAUSUNTO TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KAIVOS- JA RIKASTUSTOIMINTAA KOSKE- VASTA LUPAHAKEMUKSESTA KHALL 46 Talvivaara Sotkamo Oy on jättänyt valtioneuvostolle kaivos- ja rikastustoimintaa koskevan lupahakemuksen, jolla se hakee ydinenergialain (990/1987) 16 :ssä tarkoitettua lupaa kaivos- ja rikastustoimintaan. Viitaten ydinenergia-asetuksen 63 :ään työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelulistassa mainittuja kuntia (hankkeen sijainti- ja naapurikunnat) antamaan lausuntonsa lupahakemuksesta. Hankkeessa suunnitellaan muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenottoa ja hyödyntämistä puolituotteena. Lisäksi suunnitellaan muualta tuotavien päämetallituotteiden sisältämän uraanin talteenottoa. Uraani tuotettaisiin yellow cake -asteelle (uraanioksidit) ja arvioitu tuotantomäärä olisi tonnia uraania vuodessa. Kunnanhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua hakemukseen kunnan virastolla ja kokouksessa. Ristijärven kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY SAUKKOHAKAN LAINAHAKEMUS KHALL 47 Kiinteistö Oy Saukkohaka hakee kunnalta päivätyllä hakemuksel laan euron lainaa maksuvalmiuden parantamiseksi. Yhtiö on valmistautunut toisen rakennuksen (Verkkotie 10) asuntojen myyntiin kunnostamalla ns. pakolliset ja energiataloutta parantavat korjaukset. Osa kunnostuksista kohdistuu molempiin rakennuksiin. Lisäksi on tehtävä ra ken nus ten eriyt tä mi seen tar vit ta vat toi menpi teet (luki tus, pi hamaa, säh köt, vesi, läm pö, auto paikka ja huol toraken nus). Yhtiö on vaihta nut ta loon uu det ul ko-ovet ja luki tuk sia uusitaan. Kustannuk set täs tä ovat noin euroa. Asumi seen liittyvien maksamatto mien las kujen määrä on noin euroa, eikä yhtiöllä ole rahaa lainanlyhennyksiin (v ). Rahoituksen vaje on noin euroa. Ristijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kuluvan vuoden talousarviossa euron antolainan myöntämisvaltuuden (antolainasaamisten lisäys). Hallintosäännön 6 18 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää antolainojen myöntämisestä kunnanvaltuuston talousarviossa asetta missa rajoissa. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää myöntää Kiinteistö Oy Saukkohakalle lainaa ,00 euroa hoitoalijäämien kattamiseen. Lainan korko on 12 kk euribor ja laina-aika 10 vuotta. Tarja Tolonen ja Paavo Oikarinen poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Mauno Heikkinen ja pöytäkirjantarkastajaksi Tarja Tolosen tilalle valittiin Virpi Tuohimaa tämän asian osalle. Harri Heleniusta kuultiin asiantuntijana. Poistui päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus VUOKRATALOYHTIÖIDEN FUUSIO KHALL 178 Ristijärven kunnan konserniin kuuluu kunnan 100 % omistamia As Oy -taloja neljä kappaletta (As Oy Jokikylänrivi, As Oy Ristijärven Esalanpuisto, As Oy Saukonkunnas ja As Oy Saukonpesä), jois sa on yh teen sä 16 asun toa se kä li säksi 10 asun toa kä sit tä vä yhtiö (As Oy Saukonrivi), jonka osakekannasta kunta omistaa 90 %. Velkasanee rauk sessa ole va Ktö Oy Sauk ko ha kassa on 34 asuntoa. Velkasa neeraus estää Ktö Saukko hakan mu kaan ottamisen. Mukaan ei myöskään oteta niitä yhtiöitä, joiden asuntoja aiotaan myydä. Kunnan suoraan omistamia useamman huoneiston käsittäviä vuokrataloja on kolme (Pappilantie 12 ja 13 sekä Aholantie 30), joissa on yh teen sä 34 asuntoa. Kunnan vuoden 2010 taloussuunnitelmaan on kirjattu tavoitteeksi vuokrataloyhtiöiden fuusio. Määrärahaa talousarvioon ei ole varattu. Fuusion tavoitteina pidetään mm. toiminnan tehostuminen, hallinnon ke ve neminen, talouden vahvistuminen kustannussäästöjä saavuttamalla. Keskeisimpänä fuusion etuna pidetään sitä, että syntyy suurempi yksikkö, joka pystyy toimimaan erillisiä yhtiöitä paremmin ja jousta vammin. Suurella yhtiöllä on mittakaavaetu. Ristijärven taloyhtiöt ovat pieniä ja fuusion kautta syntyvä yhtiö käsittää vain asuntoa. Jos kunnan suoraan omistamat talot liitetään fuusioon, kasvaa asuntojen määrä asuntoon edellyttäen, että edellä ni metyt talot otetaan mukaan. Fuusion kautta syntyvä yhtiö on edelleen pieni mittakaavaetuja ajatellen, mutta etuja saadaan hallinnon kevenemi sen, toiminnan tehostumisen ja joustavoitumisen kautta sekä tila päisten rahoitusongelmien hoitamisessa. Hallinnon kevenemi nen nä kyy lähinnä kokousten vä he ne mi se nä. As Oy -ta lo jen ta lou delli nen ti lan ne ei ole ko vin hy vä, jo ten kunta joutuu varautumaan taloudellisen tuen antamiseen fuusion kaut ta syntyvälle yhtiölle. Valtuusto tekee periaatepäätöksen fuusion hyväksymisestä. Fuusion käy tän nön to teu tusta joh taa ja oh jeis taa kun nanhallitus sekä tekee tar vitta vat pää tökset. Taloyhtiöiden hal li tuk set ovat jo hy väk sy neet osaltaan fuusi oon ryhtymisen. Fuusioon osallistuvat yhtiöt tekevät sulautumissuunnitelman. Asukkaille fuusiosta tiedotetaan valtuuston päätöksen jälkeen. Fuusion kautta syntyvä yhtiö on luonteeltaan Ktö. Ristijärven kunnalla ei ole valmiina olemassa fuusioon mukaan otettavaa kiinteistöyhtiötä, joka voisi toimia vastaanottavana yhtiönä. Mahdollista on toimia niin, että joku mukaan tulevista asunto-osakeyhtiöistä muute-

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ taan prosessin yhtey dessä osakeyhtiöksi ja tämä toimii vas taanottavana yhtiönä. Yhtiö muodon muutos edellyttää yhtiöjärjestyk sen muuttamis ta. Näin me netellen fuusio voidaan toteuttaa absorp tiosulautumi sena, joka on yleisesti käytetty sulautumismuoto. Kunta on pyytänyt tarjoukset fuusiointiprosessin asiantuntijapal veluista. Tar jousten jättöaika päättyy Lisäksi valmistelun yhtey dessä on tiedusteltu mahdollisuutta hankkia kunnan omistuk seen As Oy Saukonrivin koko osakekanta. Kyseinen yhtiö voidaan esimer kiksi myöhemmin liittää syntyvään yhtiöön. Mahdollisesti myös kun nan suo raan omis tamat vuokratalot liitetään fuusioon sen toisessa vai heessa. Tavoitteena on, että fuusioyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla. Fuusioprosessi kestää noin vuoden. Ristijärven kunta ei ole varannut fuusion toteuttamiseen määrärahaa. Lähtökohtaisesti yhtiöt maksavat itse rekisteri-ilmoituskustanuksensa ja asiantuntijapalvelun ostamisen kustannus jaetaan mukaan tuleville yhtiöille, ell ei kon ser ni joh to muu ta pää tä. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan kokonaan omistamat vuokrataloyhtiöt sulautetaan yhdeksi yhtiöksi. Kunnanhallitus antaa valtuuston päätöksen jälkeen yhtiöille toimintaohjeet sulau tu mi sen käytännön toteuttamiseksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KV 39 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. KHALL 257 Valtuuston päätöksen mukaisesti fuusioon otetaan mukaan kunnan kokonaan omistamat vuokrataloyhtiöt. Kunnan kokonaan omistamat As Oy -talot ovat: As Oy Ristijärven Esalanpuisto, As Oy Saukonkunnas, As Oy Saukonpesä ja As Oy Jokikylänrivi. Kunnanhallitus on val tuut ta nut kun nan joh ta jan te ke mään ostotar jouksen As Oy Sau konri vin asun nosta, jol loin myös tä mä yh tiö voi daan ottaa mu kaan fuusi oon. Ktö Oy Saukkohakan ottaminen

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ fuu sioon edellyttää velkasaneerauksesta johtuvia toimenpiteitä, kuten lainojen järjestely. As Oy Jokikylänrivin osalta on esitetty toisen asuinrakennuksen huoneistojen myyntiä, jolloin yhtiö tulisi osittain fuusioon mukaan. Kunnanjohtajan ehdotus (kokouksessa): Asian käsittely siirretään seuraavaan ko koukseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 48 Ristijärven kunta on hankkinut omistukseensa As Oy Saukonrivin koko osakekannan, joten myös As Oy Saukonrivi voidaan ottaa fuusioon mukaan. Fuusioon esitetään otettavaksi seuraavat asuntoyh tiöt: As Oy Ristijärven Esalanpuisto, As Oy Saukonrivi, As Oy Saukonkunnas, As Oy Sau konpesä ja As Oy Joki kylän rivi. Fuusio toteutetaan ab sorp tiosulau tumisena Kiin teistö Oy Saukkohaka -nimi seen yh ti öön. Ris tijärven kunta osakkei den mer kitsijänä suorit taa osakepää oman ko rotuksen vaati man yh teismää rän eu roa. Kaikkien sulautuvien yhtiöiden ja vastaanottavan yhtiön omis tajana on Ristijärven kunta. Erillistä vastiketta sulautumisen yhteydessä ei suoriteta. Sulautuvien yhtiöiden pääoma on yhteensä euroa ja vastaanottavan Ktö Oy Saukkohakan ,88 euroa. Jokainen sulautumiseen osallistuva yhtiö sitoutuu hake maan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintilupaa heti, kun su lautumissuunnitelma on yhtiössä hyväksytty, viimeistään Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti-ilmoitus tehdään sen jälkeen kun täytäntöönpanolle on saatu rekisteriviranomaisen lupa. Suunniteltu täytäntöönpanon rekisteröintiajankohta on Kunnanhallitus päättää, että kunnan kokonaan omistamien vuokrataloyhtiöiden sulautuminen toteutetaan absorptiosulautumisena Kiinteistö Oy Saukkohaka -nimiseen yhtiöön (myöhemmin Kiinteistö Oy Ris tijärven Vuokratalot).

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELAMA VUODELLE 2011 KHALL 49 Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan vastuualueiden tuli toimittaa käyttösuunnitelmat kunnanhallitukselle mennessä. Käyttösuunnitelmassa jaetaan valtuuston vastuualueelle hyväksymät määrärahat tulosyksiköille. Jos vastuualue haluaa yksilöidä asettamansa tavoitteet tulosyksikkökohtaisesti, tulee käyttösuunnitelmassa jakaa myös tavoitteet tuosyksikkötasolle tai alatavoitteiksi. Vastuualueille on toimitettu valtuuston hyväkysymä talousarvio käyttösuunnitelman laatimista varten. Hallintokuntien esitykset käyttösuunnitelmaksi on koottu yhteen ja esitetään liitteellä 2. Talousarviossa estetettyihin tavoitteisiin ei ole esitetty muutoksia. Liite 2 Käyttösuunnitelmat Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2011 talousarvion käyttösuunnitelmat. Elinkeinotoimen määrärahasta kohdistetaan Active Seniors -hankkeelle euron kuntarahaosuudesta vuo den 2011 osuus. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KONSERNIOHJAUS KIINTEISTÖ OY SAUKKOHAKA:LLE KHALL 281 Kiinteistö Oy Saukkohaka, joka on kunnan 100 %:sti omistama kiinteistöyhtiö on velkasaneerauksessa ja sen käyttöaste on alhainen. Velkajärjestelystä huolimatta yhtiö ei ole pystynyt vastaamaan kaikista velvoitteistaan, vaan kunta on myöntänyt vuonna 2010 käyttöpääomalainaa euroa. Käyttöasteen parantamiseksi ja yhtiön talouden ko hentamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin, jolla toisesta talosta (Verkkotie 10) muodostetaan oma yhtiö. Asunnot myydään ja toinen talo (Verkkotie 12) jatkaa Kiinteistö Oy Saukko hakana tai se liitetään kunnassa suunnitteilla olevaan asuntoyhtiöi den fuusioon. Aikaisemmin on todettu, että Saukkohakan jäljellä olevan kiinteistön ottaminen fuusioon edellyttää velkasaneerauk sesta johtuvia toimenpiteitä, kuten lainojen järjestelyä. Kunnan konserniohjeen mukaan kuntakonserniin kuuluvalla yhtiöllä on neuvotteluvelvoite mm. silloin, kun toteutetaan taloudellisia ratkaisuja. Kunnanhallitukselle on ja kunnanvaltuustolle tuotu tiedoksi konsernikatsauksen yhteydessä Saukkohakan talou dellinen tilanne ja siitä johtuvat suunnitelmat Verkkotie 10 talon muuttamisesta omaksi yhtiöksi ja myynnin toteuttamiseksi. Jotta ta lon myynti tulisi kannattavaksi, joudutaan Valtionkonttorin kanssa käymään neuvottelu velan osittaisesta anteeksiantamisesta. Kunnanhallitus hyväksyy Saukkohakan suunnitelmat Kiinteistö Oy Saukkohakan toisen talon muodostamisesta omaksi yhtiöksi, asunto jen myymisen ja valtuuttaa kunnanjohtajan käymään neuvotteluja Valtionkonttorin kanssa velkajärjestelyn ehdoista. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen tämän lisälista-asian. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 50 Valtionkonttorin kanssa on käyty neuvottelu lainajärjestelyistä ja mahdollisesta laina-akordin hakemisesta tilanteessa, jossa toi nen talo irrotetaan Kiinteistö Oy Saukkohakasta erilliseksi yhtiöksi ja asuntojen myynti aloitetaan. Toinen talo (Ktö) liitettäisiin toteutettavaan fuusioon. Tilanteessa on kaksi vaihtoehtoa. 1) Yhtiö hakee ja saa rajoitusakordin, jol loin myytävään taloon kohdis tu vas ta lainasta on mahdollista saa da an teeksi enintään 40 %.

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lop pu osa lainasta on maksettava kolmen kuukauden kuluessa ja asun to jen myynti on toteutettava vuoden sisällä. Lisäksi myynti hinta on ra jattu enin tään lai nan mää rään lisättynä kohtuullisilla myyntikuluilla. Yli mene vä myyn ti hinta on tilitettävä takaisin Valtionkonttorille. 2) Yhtiö ei hae rajoitusakordia, vaan laina maksetaan kokonaan pois, jolloin myynnillä ei myöskään ole rajoituksia. Kunta voi määrätä hinnan vapaasti ja myyntiaikaa ei ole rajattu. Molemmissa tapauksissa kunta joutuu osallistumaan velkasaneerauksessa sovitun lainan mak suun ja laina on maksettava ennen asuntojen myyntiä. En sik si maini tus sa tilanteessa (kohta 1) akor din jälkeen kunnalle jää vä lai na määrä on noin eu roa ja ilman akor dia mak setta va lai na määrä (kohta 2) on noin eu roa. Lainamäärä on tässä laskelmassa jyvitetty taloille rakennuksen pinta-alan mukaan. Mikäli jyvitys tapahtuu muulla tavalla, myös lainamäärä muuttuu. Yhtiö on jät tä nyt rajoitusakordihakemuksen, koska käsittelyaika on pit kä. Laina tulee osakkeenomistajan maksettavaksi, joko suoraan Valtionkonttorille tai niin, että yhtiö saa osakkeenomistajalta lainaa. Asiaa selostetaan yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Kunnanhallitus päättää myöntää Kiinteistö Oy Saukkohakalle antolainaa vaihtoehto 2 suunnitelman mukaisesti. Tarkennettu päätösesitys annetaan kokouksessa. Tarja Tolonen ja Paavo Oikarinen poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Mauno Heikkinen ja pöytäkirjantarkastajaksi Tarja Tolosen tilalle valittiin Virpi Tuohimaa tämän asian osalle. Harri Heleniusta kuultiin asiantuntijana. Poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo Kunnanjohtajan tarkennettu päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntään antolainavaltuutta Ktö Oy Saukkohakalle myönnettävää antolainaa varten vaihtoehdo 2 suun ni tel man mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyy, että antolainavaltuus valmistellaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan tarkennetun ehdotuksen.

23 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus TULIHARJUN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN OIKAISUVAATIMUS 22/10/2011 KHALL 51 Tuliharjun yksityistien tiekunta/toimitsijamies Hanna-Leena Keränen pyytää oikaisua rakennusmestari Pentti Kemppaisen tekemään Tuliharjun yksityistien tiekuntaa koskevaan viranhaltijapäätökseen asumisen perusteella maksettavista tieavustuksista. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa. Tuliharjun yksityistien tiekunnan piiriin kuuluu kolme vakituisesti asuttua kiinteistöä: Harju, Leimu ja Tuliniemi. Muita kiinteistöjä tien vaikutuspiirissä on viisi. Tietä hoidetaan yhteiseen lukuun. Tieyksiköiden kokonaismäärä on Tieyksiköt on jaettu kiinteistöjen rasituksen perusteella. Tiekunta vaatii erityisesti korjausta avustukseen kiinteis tön Leimu osalta. Lisäksi tiekunta vaatii selvitystä siitä, miksi tiekun ta ei saanut avus tusta koko tiekunnan kus tannusten osalta kuten ai kasempina vuosina. Oikaisuvaatimuksessa Tuliharjun yksityistien tiekunta sanoo, että "Tuliharjuna yksityistie on yksityistieavustusta saava tie, jolloin avustuksen tulisi olla 80 % kustannuksista. Tien pituuden ei tällöin tulisi vaikuttaa avustukseen". Liite 3 Oikaisuvaatimus Peurustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle: Kunnanhallituksen perusteella Tuliharjun yksityistie kuuluu ryhmään b, eli Tuliharjun yksityistie on tie, jolla on tiekunta, mutta tie ei saa 20 %:n yksityistieavustusta, koska tien pituus on alle yhden kilometrin. Asumisavustus määräytyy kunnanhallituksen pää tök sen mu kaan alle 200 metriä pihapiirin ulkopuolelle olevalle tie osuu delle 0 %, metriä olevalle tieosuudelle puolet täy simääräi ses tä 80 % /2 eli 40 % ja sii tä pidemmälle olevalle tieosuu delle 80 %. Asuttujen talouksien tieyksiköt jakautuvat seuraavasti: Harju 482 yksikköä matka 620 metriä avustus 80 % Leimu 330 yksikköä matka 330 metriä avustus 40 % Tuliniemi 750 yksikköä matka 720 metriä avustus 80 % Kokonaisyksiköiden määrä Ristijärven kunta on maksanut Tuliharjun yksityistien tiekunnalle aikaisempina vuosina virheellisesti asumisavustuksia seuraavasti: ,52 euroa, ,10 euroa ja ,56 euroa. Avustusta on mak settu liikaa 20,75 euroa, koska kiin teis-

24 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ tön Lei mu osalle on las kettu virheel li sesti 80 % avustus. Myös maksettu avus tus on laskettu vir heellisesti 80 % kokonaiskustannusista, minkä joh dosta avustusta on mak settu liikaa 75,98 euroa. Avustusta on maksettu liikaa yhteensä 96,73 euroa. Viranhaltijapäätös on oikein ja perustuu kun nanhallituksen teke mään päätökseen avustamisen periaatteista. Liite 4 Laskelma maksetuista avustuksista Valmistelija: rakennusmestari, puh Kunnanhallitus päättää, että selostusosassa esitettyn selostuksen perusteella oikaisuvaatimus ei an na ai hetta muut taa rakennusmesta ri Pent ti Kemp paisen teke mää viranhaltijapäätöstä. Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen.

25 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VALTUUSTOSEMINAARI KHALL 52 Valtuustoseminaarin järjestämistä on suunniteltu maaliskuulle, to la Paikkana Pelkosenniemen kunta. Seminaari sisältää varsinaisen kunnan kehittämisen ja lähivuosien toimintaa käsittelevän seminaarityöskentelyn lisäksi elinkeinopainotteisen kuntavierailun painottuen talvimatkailun kehittämiseen. Seminaariin liittyvät etukäteistehtävät on jaettu valtuutetuille ja viranhaltijoille. Osallistujina ovat valtuutetut, kunnanhallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet. Seminaarin onnistumiseksi tulisi osallistuminen olla mahdollisimman kattava. Lisätiedot: kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus päättää järjestää valtuustoseminaarin. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Hilkka Heikkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä klo

26 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN KHALL 53 Ristijärven kunnan talousarviossa on varattu kuluvalle vuodelle euroa palkkakustannuksiin ja työnantajille maksattaviin avustuksiin koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen. Vuonna 2010 palkkoja maksettiin 3 812,97 euroa ilman sivukuluja. Sum maan si säl tyy myös maakunnan kesäsetelillä kunnan palvelukseen työllis te tyt. Työnantajille avustuksia maksettiin euroa. Kainuun maakunta jakaa myös vuonna 2011 perusopetuksessa oleville 9-luokkalaisille kesätyösetelit, jotka mahdollistavat kesätyön kahdeksi viikoksi. Setelin arvo on 220 euroa. Kunnan työllistämisessä ja työnantajien tukemisessa noudatetaan edellisvuosien periaatteita. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää tukea nuorten kesätyöllistymistä vuonna 2011 seuraavasti: 1) Tukeen oikeutettuja ovat vuotiaat ristijärveläiset koululaiset ja opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja Kainuun maakunnan kesätyöseteliin; 2) työllistämisjakso on kaksi viikkoa ja bruttopalkka 260 euroa; 3) työpäivän pituus on kuusi tuntia / 30 tuntia viikko; 4) yksityiselle työnantajalle maksettava tuki on 130 euroa, kuitenkin enintään puolet nuorelle maksettavasta palkasta; 5) työnantajana ei voi olla omat vanhemmat eikä vanhempien yritys 6) työssäoloaika on kesä - elokuu ) nuoren työllistävän yrityksen / työantajan ei tarvitse olla Ristijärvellä Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

27 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus PALKKATUKIHENKILÖIDEN JATKOTYÖLLISTÄMINEN KHALL 54 Ristijärven kunta on jo useana vuotena tukenut palkkatukihenkilöiden jatkotyöllistymistä maksamalla Kumppaniksi ry:lle avustusta hen kilöiden työllistämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Jatkotyöllistämi sellä mahdollistetaan henkilöiden siirtyminen pois yhteisvastuullisel ta työ markkinatuelta. Työpajalla yhden vuoden työskentely palkkatuella + lisäosalla kerryttää kuuden kuukauden työssäolokertymän. Henkilön siirtyminen työmarkkinatuelta peruspäivärahan piiriin edellyttää kahdeksan kuukau den työssäolojaksoa. Kumppaniksi ry on esittää kunnalle määrärahan osoittamista edellä kuvatussa tilanteessa olevien henkilöiden jatkotyöllistetämiseen. Yhden työllistettävän henkilön kokonaispalkkakustannukset sivukului neen olisivat laskelman mukaan neljältä kuukaudelta 1 993,16. Kokonaiskustannuksista saatava hyöty tulisi takaisin tulevina aikoina, kun henkilöt eivät kerryttäisi kunnan maksamaa työmarkkinatukimaksua kahden vuoden aikana, mikäli he putoavat pois ansiosidonnaiselta päivärahalta. Ristijärven kunnan talousarviossa on varattu työmarkkinatukikustannuksiin euroa ja Kainuun maakunnan kuntouttavan työtoiminnan hankkeeseen euroa. Vuonna 2010 kustannukset kuntoutta vasta työtoiminnasta olivat ,13 euroa ja työmarkkinatuki maksut ,57 euroa. Kuntouttavan työtoiminnan työntekijä on kokoaikaistettu vuoden 2011 alusta, joten lisämeno rahoitetaan työ mark kinatukimaksuun varatusta määrärahasta säästyvällä osalla. Muihin avustuksiin on varattu euroa, mistä summasta katetaan työnantajille maksettava koululaisten kesätyöllistämisen avustus. Palkkatukihenkilöiden jatkotyöllistämiseen olisi irrotettavissa enintään euroa, koska työmarkkinatukimaksun toteu tu mista ei voida varmuudella ennustaa. Kumppaniksi ry:n esittämä 2 henkilöä x 2 kuukautta voidaan määrärahan puitteissa toteuttaa. Valmistelija: hallintosihteeri, puh (kokouksessa) Kunnanhallitus hyväksyy Kumppaniksi ry:n esityksen työntekijöiden jatkotyöllistämiseksi.

28 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET VUONNA 2010 KHALL 55 Valtuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Valtuutettujen tekemiä aloitteita ei vuoden 2010 aikana ole ollut. Aikaisemmilta vuosilta kesken käsittelyn olevia aloitteita ei myöskään ole. Kunnan asukkaiden aloitteista on säädetty Hallintosäännön 54 pykälässä. Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyissä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuis ta toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. Kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianosaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Kunnanhallitukselle on jätetty yksi aloite, koskien tikkaiden ja työkonei den hankkimista kunnalle edelleen kuntalaisille vuokrattavaksi. Aloitte on annettu tie- ja kiinteistönhoidolle valmisteltavaksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanjohtajan ehdotus (kokouksessa): Kunnanhallitus toteaa tiedokisantona valtuustolle, että kunnanvaltuus ton toi mi val taan kuu lu via aloitteita ei ole jätetty. Kunnanhallitukselle jätetty aloite on valmistelussa teknisellä toimella.

29 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 56 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Kuntaliitto - Yleiskirje 1/80/2011. Vuoden 2010 yleiskirjeluettelo. - Yleiskirje 2/80/2011. Kansallinen veteraanipäivä ) Kuntatyönantaja - Kirje 2/2011. Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta tuesta. - Kirje 3/2011. Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä. Korvaus vuonna 2011 on 23,60. - Kirje 4/2011. Kuntatyönantaja on lehti esimiehille ja päättäjille. 3) Kainuun Maakunta -kuntayhtymä - Esityslista maakuntahallituksen kokoukseen Esityslista maakuntavaltuuston kokoukseen Pöytäkirja Maakuntahallitus III kokouksesta Pöytäkirja Maakuntahallitus I kokouksesta Selvitys lääkäripalveluiden tuottamiseen liittyvissä hankinnoissa 4) ELY-keskus. Poikkeamispäätös koskien Risto Heikkisen rantasaunan poikkeamislupahakemusta. ELY-keskus hylkää hakemuksen. Hanke ei täytä MRL 172 :n mukaisia poikkeamisen edellytyksiä. Hanke aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. 5) Valtionkonttori. Tiedote Työnantajan TVaEL -eläkemaksuprosentti vuonna 2011 on 20,90 %. 6) Valtiovarainministeriö. Kirje Kunta- ja palvelurakennemuutoksesta annetun lain muutokset ja kuntien päätöksenteko 7) Itella. Tiedote voimaantulevista hintojen muutoksesta. 8) Kansaneläkelaitos. Kirje Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilöille. 9) Kumppaniksi ry. Ristijärven työpajaraportti ) Kiinteistöluovutusilmoitukset Luovuttaja Luovutuksen saaja Kohde Ristijärven kunta Keränen Kalle ja Heikkinen Salla rno 11:62 ja Ketola Rno Määräala Putkosjärvi 11:63 -tiloista Ristijärven kunta Hälinen Hannu ja Mervi Määräala Putkosjärvi rno 11:62 Merkittiin tietoon saatetuksi.

30 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus MUUT ASIAT KHALL 57 Kunnanhallitus käsittelee tai kirjaa kokouksessa esille tulevat muut kuin li sä lista-asiat. Merkitään kokouksessa esille otetut asiat: 1) Ennakkotieto tilikauden 2010 tuloksesta. 2) Ely-keskuksessa järjestetty neuvottelu Eloperäiset jätteet kiertoon - asiasta. 3) Kunnan lumiveistoskilpailujoukkueeseen nimettiin Helka Tolonen, Mauno Heikkinen ja Raija Potila. 4) Uusien vuokratalojen tila. 5) Kunnanjohtaja vuosilomalla viikolla 10.

31 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus OIKAISU VAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS LIITE 5 (liitetään pöytäkirjaan) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 38, 39, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 55, 57 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 40, 41, 44, 45, 47, 48, 52, 53, 54 HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 56 (ei sisällä päätöstä / ilmoitusasiat) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kunnanhallitus Aholantie Ristijärvi Pykälät: 40, 41, 44, 45, 47, 48, 52, 53, 54 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä ai kana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Oulun hallinto-oikeus PL OULU valitusaika 30 pv Pykälät: x PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Yhteispalvelupisteessä.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Palvelulautakunta 27.01.2011 AIKA 18:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 Kunnanhallitus 13.12.2010 AIKA 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanhallituksen työhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 273 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 274 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh ,

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh , KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Perusopetuksen ja lukion lukuvuoden 2018-2019 työpäivät 19/12.00.01/2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.12.2017 109 Perusopetuslain 23 :n mukaan perusopetuksessa

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus 23.06.2014 AIKA 17:30-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 139 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Sosiaalilautakunta 28.03.2017 AIKA 28.03.2017 klo 18:06-18:36 PAIKKA KUNNANVIRASTON KAHVIO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 Sivistyslautakunta 26.01.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 26.01.2010 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Aika 28.09.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Juvanpuiston koulu opettajienhuone Jarkko Hankaa (pj), Loukiainen Anu, Murtosaari Milla, Saara Kuusisto,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 tarkastusta varten 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 klo 16:30-19:15 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot