Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ihmisten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ihmisten"

Transkriptio

1 Eläinten hyvinvointia ja teurastusta koskevat dilemmat: Maatalouseläinten ambivalentti asema SAARA KUPSALA Lancaster University, County College South Department of Sociology Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ihmisten ja maatalouseläinten välisistä suhteista on kasvanut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Eittämättä tämän vahvistuneen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen taustalla on maatalouseläinkysymysten politisoituminen. Esimerkiksi ruokaskandaalit ovat lisänneet tiedotusvälineiden huomiota eläintuotantoa kohtaan, kasvissyönti ja eläinystävällisten tuotteiden kulutus ovat kasvaneet, ja valtionhallinnon eläinten hyvinvointia koskeva sääntely on vahvistunut. Tutkimusalan kasvaessa on klassisten antropologisten lihan merkityksiä (Fiddes 1991, Twigg 1983, Vialles 1994/1987) ja sosiaalihistoriallisten eläinsuhteiden muutoksia (Ritvo 1987: 45 81, , Thomas 1983) sekä eläinasialiikkeitä ja vegetarismia (esim. Kean 1998, Smart 2004) koskevien tutkimusten rinnalla alettu tutkia mitä moninaisimpia ilmiöitä. Tutkimuksissa on tarkasteltu esimerkiksi modernin eläinlääketieteen muotoutumista (Swabe 1999), eläinjalostusta (esim. Holloway 2005, Quinn 1993, Ufkes 1995), maatiaiseläimiä (esim. Partanen 2005, Yarwood Evans 1998), geeniteknologiaa (esim. Twine 2006), eläinsuojelupolitiikkaa (esim. Buller Morris 2003, Miele ym. 2005), teurastamotyöntekijöitä (esim. Stull Broadway 2003) sekä eläintautiepidemioita (esim. Convery ym. 2005, Jürgens 2005, Law 2006). Tässä artikkelissa keskityn yhteen tutkimusalueen keskeiseen teemaan ihmisten ambivalentteihin suhtautumistapoihin eläintuotantoa kohtaan. Tarkastelen näin ollen sekä kuluttajien että kotieläintuottajien ja karjanhoitajien eläinten hyvinvointia ja teurastusta koskevia dilemmoja tämän tutkimuskirjallisuuden valossa. Koska artikkelin tavoitteena on johdatella näihin tutkimuksiin sekä tuoda esiin ja syntetisoida alan keskeisiä tutkimustuloksia, käsittelen aihealuetta verrattain laajasti. Pyrkimyksenäni on tuoda esiin eläinten ambivalentin aseman rakentumisen samanlainen logiikka kulutuksen ja tuotannon konteksteissa. Molemmissa konteksteissa tuotantoeläintä on konstruoitu jonnekin hyödykkeen ja lemmikkieläimen välimaastoon, ja sen asema hyödyke lemmikkieläin-jatkumolla on koko ajan neuvottelun kohteena (vrt. Wilkie 2002: 135). Toisin sanoen joissain tilanteissa eläintä pidetään enemmän hyödykkeenä, toisissa enemmän lemmikkieläimenä, mutta kumpaakaan sen ei tule olla: elävää eläintä ei tule pitää pelkkänä esineenä tai elintarvikkeena ennen kuin se on teurastettu, mutta sitä ei tule myöskään pitää liian voimakkaasti subjektina, muuten se menettää tuotantoeläimen ja syö- Maaseudun uusi aika 2/

2 tävyyden statuksensa (vrt. Torjusen Terragni 2005: 5, 9 10). Eläinten sosiaalisella konstruoinnilla viittaan siihen, että yhteiskunnallisissa käytännössä tuotetaan erilaisia eläinkäsityksiä (esim. eläin kvasikoneena tai tuntevana olentona), eläinten luokitteluja (esim. lemmikkieläin vs. tuotantoeläin) sekä eläimiin liitettyjä kulttuurisia merkityksiä ja tulkintoja (esim. eläinjalostuksen näkeminen eläimen parantamisena tai arvon alenemisena). Erilaisia eläinkuvia tuotetaan, vahvistetaan ja oikeutetaan esimerkiksi tieteen kirjoituksissa, tiedotusvälineissä, taiteessa, arjen keskusteluissa ja tuottaja- ja eläinasiajärjestöjen materiaaleissa. Vallitsevia eläinkäsityksiä myös kyseenalaistetaan näillä areenoilla, ja näin erilaiset eläinkuvat ovat jatkuvan kiistelyn ja neuvottelun kohteena. (Ks. esim. Arluke Sanders 1996: 10 18, Crist 1999, Quinn 1993.) Olen tehnyt useita rajauksia käyttämääni kirjallisuuteen. Ensinnäkin olen keskittynyt elintarvikkeiden tuotannossa maataloudessa käytettyihin pitkälle domestikoituihin eläimiin nautoihin, siipikarjaan, sikoihin, lampaisiin ja vuohiin. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät näin muita eläinlajeja käyttävät tuotannonalat, kuten riistaeläinten tarhaus, mehiläistalous ja kalankasvatus. Yhteen artikkeliin ei voi sisällyttää sitä eläinsuhteiden variaatiota, jota näiden eläinten erilainen sijoittuminen kulttuurimme villi kesy-akselille tai biologisiin luokittelujärjestelmiin tuottaa. En myöskään tarkastele erikseen valitsemiini eläinlajeihin liittyviä kulttuurisia merkityksiä (ks. naudoista esim. Rifkin 1992: 9 64, ja Tervo 2004, sioista esim. Stibbe 2003, ja lampaista esim. Franklin 2001). Tarkastelemani tutkimukset sijoittuvat korkean elintason teollisuusmaihin, suurimmaksi osaksi Eurooppaan (ks. Mullin 1999 muiden kulttuurien kotieläinten merkityksiä koskevista antropologisista tutkimuksista). Katsaus pohjautuu lisäksi vain englanninkielisiin ja suomenkielisiin julkaisuihin. Elintarviketuotannossa käytettyjen maatalouseläinten ristiriitaista asemaa ilmentää jo se, että niihin viitataan sekä tuotantoeläin- että kotieläin-termeillä. Tarkastelen artikkelin alussa näiden termien kulttuurisia merkityksiä. Tämän jälkeen siirryn analysoimaan ensiksi kuluttajien, sitten tuottajien ja karjanhoitajien eläintuotantoon liittyviä dilemmoja. Lopuksi nostan esiin kysymyksiä, jotka vaatisivat vielä lisätarkastelua kuluttajien ja tuottajien ambivalenttien eläinsuhteiden analyysissä. Kotieläimen ja tuotantoeläimen kulttuuriset merkitykset Elintarviketuotannossa käytettyihin eläimiin viitataan niin tuotanto- kuin kotieläin-termillä. Nämä termit sisältävät erilaisia kulttuurisia merkityksiä, ja niiden käyttö on osin politisoitunut. Ensinnäkin kotieläin-termissä yhdistetään ihmisen luokseen ottamat hyöty- ja huvieläimet samaan luokkaan ja erotetaan ne villieläimistä. Kotieläimen kriteerinä on pidetty, että ihminen kontrolloi eläimen liikkumatilaa, lisääntymistä ja ravitsemusta sekä hoitaa ja elättää eläintä luonaan (Clutton-Brock, 1999: 32, MOT Kielitoimiston sanakirja kotieläin ). Tiukkaa jakoa luonnonvaraisten eläinten ja kotieläinten välillä on kuitenkin kritisoitu, sillä monet eläimet, kuten villikissat ja tarhatut uhanalaiset eläimet, eivät näytä sopivan puhtaasti kumpaankaan luokkaan (Tovey 2003: 202, Willamo 2005: ). Tiukka dikotomia kesyn eläimen ja villieläimen välillä onkin yhdistetty luonnon ja kulttuurin hierarkkiseen erotteluun pohjautuvaan dualistiseen ajatteluperinteeseen (Anderson 1997, Willamo 2005: ). Kotieläimen ja luonnonvaraisen eläimen luokkien yhteiskunnallinen rakentuminen on ollut runsaan keskustelun kohteena, mutta tämän artikkelin tavoitteiden kannalta ei ole tarpeellista tarkastella tätä teemaa sen enempää (ks. esim. Anderson 1997, Buller 2004, Ingold 1994, Swabe 1999: 24 35, Tuomivaara 2004: 22 26). Sen sijaan kiinnostukseni kohteena on tarkastella kotieläimen ja tuotantoeläimen ristiriitaisia merkityksiä. Vaikka tuotantoeläin on kotieläimen alakäsite viitatessaan yhteen lajiin ihmisen luokseen ottamista eläimistä (tuotantofunktiota täyttäviin eläimiin), arkikielessä näitä termejä käytetään usein rinnakkain siten, että kotieläimellä viitataan pääasiassa maataloustuotannossa käytettyi- 20 Maaseudun uusi aika 2/2007

3 hin eläimiin, eikä niinkään esimerkiksi lemmikkieläimiin ja koe-eläimiin. Käytettäessä näitä termejä rinnakkain kotieläin-termissä tunnutaan korostavan vähemmän taloudellisia arvoja kuin tuotantoeläin-termissä. Kun tuotantoeläinsanassa eläin liitetään metaforisesti osaksi tuotantoyksikköä, kotieläin-sanassa eläin liitetään osaksi kotia, rakasta, emotionaalisesti omaksi otettua paikkaa, joka on jotain muutakin kuin puhdas tuotantoyksikkö ja joka sisältää myös muita arvoja kuin taloudellisia arvoja. Tämän talouspainotteisuuden takia tuotantoeläintä ja karjaa englannin kielessä vastaava livestock-sana on ollut jossain määrin kritiikin kohteena: siinä tunnutaan hyödykkeistävän eläintä ja redusoivan sitä pelkkään taloudelliseen arvoon voimakkaammin kuin kotieläin- tai maatalouseläinsanoissa (Luke 1996, vrt. Wilkie 2005: 221, Yarwood Evans 1998). Tosin livestock-termissä eläinten hyödykeasema korostuu suomalaisia vastineitaan voimakkaammin, sillä se viittaa kirjaimellisesti elävään (ruoka)varastoon: lihan heikon säilyvyyden takia sitä on parempi säilöä elävässä eläimessä (Clutton-Brock 1999, ks. myös Yarwood Evans 1998). Toisaalta taas tehotuotantoa kritisoivista näkökulmista kotieläin voi tuntua vain kaunistelevalta kiertoilmaisulta nykyistä intensiivistä maataloutta kuvattaessa: tehdasmaisessa eläintuotannossa eläimiä tunnutaan kasvatettavan ennemminkin tehtaissa kuin kodissa ja tässä kontekstissa niitä todellakin kohdellaan pelkkinä tuotantoeläiminä (vrt. Yarwood Evans 1998). Ehkä kulttuurisessa kuvastossa kotieläin liitetään voimakkaammin perheviljelmäpohjaiseen ja suhteellisen pienimuotoiseen maatalouteen, joissa viljelijöillä on melko läheinen kontakti sekä tunneside yksittäisiin eläimiin. Näiden termien käyttö eri konteksteissa sekä niiden merkitysten avaaminen vaatisikin vielä enemmän tutkimusta. Kotieläimen ja tuotantoeläimen ristiriitaisista kulttuurisista merkityksistä huolimatta käytän tässä artikkelissa arkikielen mukaisesti molempia termejä 1. Lisäksi käytän myös suomen kielessä vähemmän käytettyä maatalouseläin-sanaa. Tämä sana tuntuu jossain määrin tuotantoeläintä ja kotieläintä neutraalimmalta: se ei sisällä kotieläimen tavoin kodin myönteisiä merkityksiä, mutta siinä ei myöskään ole yhtä voimakkaita mielleyhtymiä eläimen hyödyke-asemaan kuin tuotantoeläin-termissä. Eläinkunnan tuotteiden kuluttamiseen liittyvät dilemmat Tässä jaksossa tarkastelen kuluttajien ristiriitaisia suhtautumistapoja eläintuotantoa kohtaan. Kuluttajille suunnatut fokusryhmä- ja haastattelututkimukset ovat hyvin yhdenmukaisesti tuoneet esiin, että he suhtautuvat eläinkunnan tuotteiden kulutukseen ambivalentisti, vaikkakin erilaisen taustan (esimerkiksi kulttuurisen, uskonnollisen ja koulutustaustan) omaavien kuluttajien ambivalentit suhtautumistavat ilmenevät eri tavoin ja eriasteisesti (esim. Miele Evans 2005, Schipper ym. 2006: , Torjusen Terragni 2005). Tämä ambivalenssi rakentuu kahden tuntemuksen väliselle jännitteelle: yhtäältä kuluttajat haluavat nauttia edullisia kotieläintuotteita ja toisaalta he tuntevat myötätuntoa eläimiä kohtaan ja toivovat niitä kohdeltavan nykyistä paremmin (Schipper ym. 2006: 536). Ambivalenssin ratkaisuna osa kuluttajista on muuttanut kulutuskäyttäytymistään esimerkiksi alkamalla suosia eläinystävällisempinä pitämiään tuotteita. Osa taas on pyrkinyt välttämään eläinten kasvatukseen ja teurastukseen liittyvää informaatiota ja olemaan yhdistämättä lihaa sen eläimelliseen alkuperään. Tässä osiossa tarkastelen tätä nykykuluttajan dilemmaa laajemmassa historiallisessa kontekstissa. Analysoin ensin, kuinka modernisoituvissa yhteiskunnissa alkoi muotoutua jännitettä kasvavan lihankulutuksen ja vahvistuvien eläinempaattisten asenteiden välille. Tämän jälkeen tarkastelen, kuinka viime vuosikymmeninä lihan arvostus on alkanut heikentyä ja kriittinen suhtautuminen eläintuotantoon vahvistua. Yhteiskuntien modernisoituessa kuluttajien suhtautuminen eläintuotantoon, eläinten teurastukseen ja lihankulutukseen on muuttunut yhä ambivalentimmaksi. Yhtäältä liha, etenkin punainen liha, on ollut korkeasti arvostettu ruo- Maaseudun uusi aika 2/

4 ka-aine. Se on symboloinut vaurautta, yhteiskunnallista edistystä, valtaa, maskuliinisuutta, voimaa ja viriiliyttä, ja sitä on pidetty olennaisena osana terveellistä ruokavaliota (esim. Fiddes 1991: 65 70, , Franklin 1999: , Twigg 1983: 21 24). Vaurastuvissa yhteiskunnissa tämän arvostetun ruoka-aineen kulutus onkin noussut voimakkaasti aina viime vuosiin saakka (esim. Franklin 1999: ). Toisaalta lihan ihmiseen tuomiin eläimellisiin piirteisiin sekä lihan implikoimaan väkivaltaan alettiin suhtautua yhä kielteisemmin ja 1800-luvuilta alkaen, kun kasvavassa keskiluokassa ryhdyttiin yhä voimakkaammin erottaa kunnon ihmistä eläimistä erillisiksi. Ihmisen nähtiin olevan moraalinen subjekti, joka pystyy kontrolloimaan luonnollisia viettejään rationaalisen järkensä avulla, kun taas eläinten (tai eläimellisten ihmisten) nähtiin olevan viettiensä armoilla. Ihmisen eläimellisenä pidettyjä piirteitä pyrittiin näin enenevässä määrin tukahduttamaan ja tuomaan kontrollin piiriin 2. (Tester 1991: ) Väkivalta niin ihmisiä kuin eläimiäkin kohtaan liitettiin yhä voimakkaammin eläimellisyyteen eli kyvyttömyyteen hallita aggressiivisia impulsseja (Franklin 1999: 17 23, Ritvo 1987: 132, 135, 149). Eläinten julmalla kohtelulla nähtiin olevan brutalisoivia vaikutuksia ihmisiin ja sen nähtiin olevan yhteydessä myös ihmisiin kohdistettuun julmuuteen (Ritvo 1987: 132, Salonen 1995: 33 59, Thomas 1983: ). Eläimiin kohdistettu julmuus indikoi näin mahdollista vaaraa yhteiskuntajärjestykselle, ja se yhdistettiin etenkin yhteiskuntien alaluokkiin. Eläinsuojelutilanteen parantaminen liittyi siten osaksi keskiluokkien muita uudistuksia, joilla pyrittiin sivistämään kaupunkeja, kuten pyrkimyksiä vähentää alkoholismia ja rikollisuutta. Myötätuntoinen suhtautuminen eläimiin tuli myös osaksi uuden keskiluokan tunnusmerkistöä. (Kean 1998: 61 66, Ritvo 1987: , Tester 1991: , Thomas 1983: ) Vaikka ja 1800-luvulla vahvistuneella eläinten epäinhimillisen kohtelun kritiikillä oli tavoitteena tuoda moraalisen kontrollin piiriin eläimellisten impulssiensa vaikutuksen alla olevia ihmisryhmiä, tämä kritiikki pohjautui myös aitoon huoleen eläinten hyvinvoinnista. Eläinempaattisten asenteiden vahvistuminen liittyy monimutkaisiin yhteiskunnallisiin prosesseihin (ks. esim. Franklin 1999: 9 33, Kean 1998: 13 31, Tester 1991, Thomas 1983: ). Keskeisenä tekijänä on pidetty kotieläinten julman kohtelun uutta näkyvyyttä kaupungeissa (Kean 1998: 26 37, 48 64). Eläinten ajaminen teurasmarkkinoille ja eläinten teurastaminen kaupungeissa tulivat aikaisempaa huomattavasti massiivisemmiksi 1800-luvulla, kun eläintuotanto kasvoi ja kaupallistui. Eläinten julma kohtelu tuli hyvin näkyväksi osaksi kaupunkilaisten elämää, sillä teuraaksi ajettavia eläimiä hakattiin usein hyvinkin julmasti kaupungeissa ja ne kärsivät ravinnon, veden ja levon puutteesta. (Kean 1998: 28 34, 48 62, Nieminen 2001: 53 55, Ritvo 1987: 125, ) Myös teurastustoiminta alkoi kasvaa kaupungeissa. Hajanaisissa ja valvomattomissa teurastamoissa eläimiä ei useinkaan tainnutettu ennen pistämistä ja niitä voitiin teurastaa myös muiden eläinten nähden. Verta ja teurasjätteitä saattoi olla kaduilla ihmisten nähtävillä, teurastus saattoi tapahtua ulkopuolisten nähden ja kaupunkilaiset kuulivat eläinten tuskanhuutoja teurastuksen yhteydessä. (Kean 1998: 61 63, , Nieminen 2001: 55 56, Philo 1995: ) Eläinten julman kohtelun näkemisen herättämää sääliä vahvisti myös se, että samalla monien keskiluokkaisten kuluttajien suora materiaalinen riippuvuus kotieläimistä heikkeni, minkä seurauksena eläinten hyödyntämiseen voitiin ottaa kyseenalaistavaa etäisyyttä (vrt. Aaltola 2004: 38 39, Fiddes 1991: ). Lisäksi vapaa-ajan ja varallisuuden kasvun myötä näissä ryhmissä alettiin pitää enenevästi lemmikkieläimiä muun muassa sosiaalisen tuen antajana. Näissä ryhmissä muotoutui siten näkemys eläimestä ystävänä ja perheenjäsenenä hyötyeläimen sijaan. (Aaltola 2004: 39, Fiddes 1991: , Thomas 1983: , , Twigg 1983: 26.) Nämä huolet kanavoituivat osittain pyrkimyksiin lakkauttaa eläinten julma kohtelu säädösten ja asennevaikuttamisen kautta, mikä johti modernin eläinsuojeluliikkeen muotoutu- 22 Maaseudun uusi aika 2/2007

5 miseen. Ensimmäiset eläinten julman kohtelun kieltävät säädökset tulivat voimaan 1800-luvulla, ja eläinsuojelujärjestöjä alettiin perustaa valvomaan lainsäädännön toimeenpanoa (Kean 1998: 31 38, Ritvo 1987: , Salonen 1995: 21 26, 32 60, Thomas 1983: 149). Eläinsuojelusäädösten kampanjoinnin lisäksi eläinempaattiset asenteet ja yhteiskuntien moraalisen sivistämisen agenda kanavoituivat osin kuitenkin myös pyrkimyksiin poistaa eläimet ja eläinten teurastus kaupunkien keskustoista ja ihmisten nähtäviltä (Philo 1995: , Thomas 1983: 294, 299, Vialles 1994/1987: 15 17). Kaupungeissa liikkuvien eläinten nähtiin aiheuttavan vaaratilanteita, melua ja kaaosta, ja lisäksi niiden eläimellisen käyttäytymisen, kuten avoimen seksuaalisen käyttäytymisen, nähtiin turmelevan ihmisten moraalia. Eläimet ja eläinten teurastus liitettiin myös likaisuuteen, pahoihin hajuihin ja sairauksiin. Nämä ilmiöt eivät sopineet kuvaan sivistyneestä, humaanista, hygieenisestä ja järjestyksellisestä kaupungista. (Kean 1998: 58 64, Philo 1995: , vrt. Ratamäki Schuurman 2006: 41.) 3 Eläinten kasvatus, teurasmarkkinat ja teurastamot ovatkin siirtyneet säädösteitse monissa maissa kaupunkien reuna-alueille tai ulkopuolelle, ja teurastuksen suorittaminen ulkopuolisten nähden on tullut kielletyksi (Kean 1998: 63 64, Nieminen 2001: 55, Philo 1995: , Salonen 1995: 37, Vialles 1994/1987: 17 22). Tulevaisuusorientoituneen, edistyksellisen ja sivistyneen yhteiskunnan kuvaan sopi uudenlainen keskittynyt, rationaalistettu ja hygienia- ja hyvinvointisäädöksiä noudattava teurastusteollisuus, jossa eläimet teurastettiin kivuttomasti, nopeasti ja hallitusti (Kean 1998: 61 62, Vialles 1994/1987: 17 18, 24 27). Kuten Noëlie Vialles kirjoittaa klassisessa tutkimuksessaan: Tästä lähtien teurastuksen tulee olla teollista, toisin sanoen laajamittaista ja anonyymiä, sen täytyy olla väkivallatonta (ideaalisesti: kivutonta), ja sen täytyy olla näkymätöntä (ideaalisesti: ei olemassa). Sen täytyy olla ikään kuin sitä ei olisi. (Vialles 1994/1987: 22. Käännös kirjoittajan.) Myös lihasta on vähitellen häivytetty sen eläimellistä alkuperää muistuttavia osia: kun vielä keski-ajalla kokonaisia eläimiä tai niiden suuria osia tuotiin ruokapöytiin ja liha leikattiin seremoniallisesti ruokapöydässä, lihaa alettiin vähitellen tarjoilla pienempinä osina ja lihan leikkuu siirtyi sivupöydille, keittiöön ja sittemmin lihakauppoihin ja supermarketteihin, joissa liha leikataan poissa asiakkaiden näkyviltä (Elias 1978/1939: , Fiddes 1991: , Vialles 1994/1987: 69 72). Lihankulutuksen nousun sekä eläinempaattisten asenteiden ja ihmisten sivistämisen projektin välistä jännitettä on pyritty ratkaisemaan näin kahdella tavalla. Ensinnäkin eläimen tarpeettoman kärsimyksen kieltävä eläinsuojelulainsäädäntö ja sen valvontajärjestelmä muotoutuivat, ja toiseksi kuluttajat etääntyivät entistä enemmän eläinten kasvatuksesta ja teurastuksesta. Sitä vastoin vegetarismi ja vaihtoehtoisista tuotantomuodoista peräisin olevien kotieläintuotteiden kuluttaminen jäivät marginaaliseksi suuntauksiksi aina viime vuosikymmeniin saakka. Eläinkunnan tuotteiden kuluttamisen uusi politisoituminen Eläinkysymykset ovat alkaneet politisoitua uudella tavalla viime vuosikymmeninä, ja kritiikin kohteeksi on tullut uudenlainen eläinten intensiivinen kasvatus. Aluksi kun eläintuotanto alkoi intensiivistyä 1940-luvulla, se ei ollut juurikaan kritiikin kohteena, vaan sitä pidettiin hyväksyttävänä menetelmänä tavoitella produktivistisen maatalouspolitiikan tuottavuuden kasvun pyrkimyksiä (Garner 1998: 152). Päinvastoin, valtavirran eläinsuojeluliikkeessä maatalouden modernisoituminen oli viime vuosisadan vaihteessa näyttänyt edistykselliseltä myös eläinten hyvinvoinnin kannalta: kehittyneen rakennusteknologian myötä entiset pimeät, kosteat ja vetoisat eläinsuojat voitiin uudistaa paremmiksi, ja kehittyneiden rehuntuotanto ja säilöntämenetelmien ja eläinlääketieteen ansiosta eläimet säästyivät niitä aikaisemmin vaivanneilta aliravitsemukselta, suoranaiselta nälkiintymiseltä, loisilta ja tarttuvilta karjataudeilta. Siten näissä Maaseudun uusi aika 2/

6 uudistuksissa eläinten tuottavuuden ja hyvinvoinnin noston tavoitteet näyttivät täydentävän toisiaan. (Vrt. Nieminen 2001: 51 54, 154, Salonen 1995: 26, ) Kuluttajien kriittisyys intensiivistä eläinten kasvatusta kohtaan alkoi kuitenkin nousta ja 1990-luvuilla ruokaskandaalien sekä eläinasiajärjestöjen juslkaiseman materiaalin myötä (esim. Franklin 1999: 127, 143, 167). Lisääntynyt mediahuomio on heikentänyt eläinten kasvatukseen ja teurastukseen liittyviä etäännyttämisen käytäntöjä ja tehnyt eläintuotantoa jälleen näkyväksi kuluttajille. Koska kuluttajien suora kosketus eläinten kasvatukseen ja teurastukseen on heikko, tiedotusvälineet vaikuttavat huomattavasti kuluttajien tiedontasoon kasvatus- ja teurastusmenetelmistä sekä käsityksiin niiden hyväksyttävyydestä (esim. Miele Evans 2005, Ngapo ym. 2004). Kielteisen mediahuomion kohteena ovat olleet esimerkiksi eläinkuljetukset, kanojen häkkikasvatus sekä intensiivinen sikojen ja siipikarjankasvatus, mikä näyttää lisänneen kuluttajien kielteisiä asenteita näitä tuotantomenetelmiä kohtaan (mt.). Fokusryhmätutkimukset ovat antaneet viitteitä, että kielteinen asennoituminen eläinten intensiivisiä kasvatusmuotoja kohtaan perustuu siihen, että vaikka kuluttajien käsitykset eläinten hyvästä kohtelusta ja hyvinvoinnista vaihtelevat, he kuitenkin varsin yhtenäisesti tuntuvat antavan eläinten luonnolliselle elämälle ikonisen aseman (Miele Evans 2006, 195) eläinten hyvinvoinnin turvaajana. Näin monet kuluttajat tarkastelevat eläinten hyvinvointia laajemmin kuin fyysisten perustarpeiden turvaamisen näkökulmasta. Kuluttajat pitävät tärkeänä esimerkiksi eläinten mahdollisuuksia ulkoilla ja luoda sosiaalisia kontakteja, joiden nähdään toteutuvan heikosti intensiivisessä tuotannossa. (Esim. Miele Evans 2006: , Schröder McEachern 2004: 171, 173, Torjusen Terragni 2005: 4 5.) Myös kyselytutkimusten mukaan merkittävä osa kansalaisista suhtautuu kielteisesti eläinten hyvinvoinnin tasoon intensiivisessä siipikarjan ja siantuotannossa (Kjærnes ym. 2005, Phan- Huy Fawaz 2003: 122, Verbeke Viaene 2000: ). Esimerkiksi vuoden 2005 Eurobarometrikyselyssä kaikkien EU-maiden vastaajista munijakanojen hyvinvoinnin tasoa piti melko huonona 36 prosenttia ja hyvin huonona 22 prosenttia (Suomessa 46 ja 14 prosenttia), ja lihasikojen kohdalla nämä luvut olivat 33 ja 11 prosenttia (Suomessa 31 ja kuusi prosenttia). Lypsylehmien hyvinvoinnin tasoon taas suhtauduttiin huomattavasti myönteisemmin: vastaajista 20 prosenttia piti lehmien hyvinvoinnin tasoa melko huonona ja viisi prosenttia hyvin huonona (Suomessa vain 12 ja kaksi prosenttia). (Euroopan komissio 2005: 10, 14, 18, tables Q8.2.) Lisäksi tutkimukset ovat antaneet viitteitä, että lihasiipikarjan hyvinvoinnin tasoa pidetään huonompana kuin sikojen ja nautojen hyvinvoinnin tasoa (Verbeke Viaene 2000: 147, ks. myös Kjærnes ym. 2005). Viime vuosikymmeninä myös lihan arvostus on alkanut laskea ja sen on nähty enenevästi sisältävän erilaisia terveysriskejä. Terveys- ja ravitsemusalan auktoriteetit eivät pidä lihaa enää samassa määrin välttämättömänä ruokaaineena kuin aikaisemmin ja eläintuotteiden korkean kulutuksen on nähty olevan yhteydessä moniin elintasosairauksiin. (Fiddes 1991: , Franklin 1999: 151, ) Myös erilaiset ihmisten ja eläinten välillä tarttuvat taudit, kuten salmonellat, BSE ja lintuinfluenssa, sekä antibiootti- ja hormonijäämät ovat lisänneet julkista keskustelua eläinkunnan tuotteiden terveysriskeistä entisestään 1980-luvulta lähtien (esim. Franklin 1999: , Harper Makatouni 2002, Holm Møhl 2000: , O Donovan McCarthy 2002). Näiden terveysriskien negatiivinen käsittely tiedotusvälineissä on muuttanut kulutuskäyttäytymistä niin kohujen aikana kuin pidemmällä aikavälillä: osa kuluttajista, etenkin naiset, korkeasti koulutetut ja hyvin toimeentulevat, on vähentänyt lihan ja muiden kotieläintuotteiden kulutustaan, siirtynyt osittain tai kokonaan kasvissyöjäksi ja/tai alkanut suosia vaihtoehtoisia kotieläintuotteita (esim. Franklin 1999: , Holm Møhl 2000: 281, Ngapo ym. 2004, O Donovan McCarthy 2002, Verbeke 2000). Vaikka kulutusmuutosten perustee- 24 Maaseudun uusi aika 2/2007

7 na on myös ympäristö- ja eläineettisiä syitä, terveyshuolet ovat olleet johtava peruste kulutusmuutoksille (esim. Franklin 1999: 152, 161, McEachern McClean 2002: 88, O Donovan McCarthy 2002, Verbeke 2000). Kuluttajat siten harvemmin ostavat vaihtoehtoisista järjestelmistä peräisin olevia kotieläintuotteita yksinomaan eläineettisin perustein, vaan he näkevät tuotteen eläinystävällisyyden olevan osa laajempaa pakettia, johon liittyy käsityksiä myös terveellisyydestä, mausta ja ympäristöystävällisyydestä. Esimerkiksi kuluttajat pitävät eläinten hyvinvoinnin tasoa tuotteen terveellisyyden ja laadun indikaattorina: hyvinvoivan eläimen katsotaan tuottavan terveellisiä, jäämättömiä ja hyvänmakuisia tuotteita. (Harper Makatouni 2002, Holm Møhl 2000: , Miele Evans 2005, Ngapo ym ) Terveysperusteet ovat olleet keskeinen syy myös lihankulutuksen vähentämiseen. Lihankulutuksen vähentämispyrkimykset kohdistuivat pitkään epäterveellisenä, mutta eläinystävällisempänä pidettyyn naudanlihaan, jonka kulutus on laskenut monissa korkean elintason maissa jo useita vuosikymmeniä. Sen sijaan terveellisenä, mutta epäeettisempänä pidetyn siipikarjanlihan kulutus jatkoi nousuaan miltei kaikissa korkean elintason maissa aina viime vuosiin saakka, jolloin se alkoi laskea lintuinfluenssaan liittyvien terveyshuolien takia. (FAO 2006a, FAO 2006b: 29.) Näyttää näin siltä, että eläintuotannon kielteinen käsittely tiedotusvälineissä on kyllä lisännyt kielteisiä asenteita eläinten kasvatusmuotoja kohtaan, muttei ole muuttanut kulutuskäytäntöjä samassa laajuudessa kuin terveyshuolet (Ngapo ym. 2004). Eläineettisiin syihin perustuvat kulutusmuutokset näyttävät olevan huomattavasti vähäisempiä kuin edellä mainitut asennetutkimukset antavat viitteitä (vrt. Schröder McEachern 2004: 169). Näin vain osa kuluttajista on muuttanut kulutuskäyttäytymistään kotieläintuotteiden kulutukseen liittyvän ambivalenssin ratkaisuna. Kun edellä mainittujen kyselytutkimusten mukaan monta kymmentä prosenttia vastaajista suhtautuu kielteisesti lihasiipikarjan ja lihasikojen hyvinvoinnin tasoon, kuitenkin 15 EU-maassa, myös Suomessa, esimerkiksi luomusiipikarjanlihan ja -sianlihan osuuden kokonaiskulutuksesta on arveltu olevan alle prosentti Tanskaa lukuun ottamatta (Hamm Gronefeld 2003: 32). Kulutuskäyttäytyminen eläineettisin perustein on muuttunut eniten kananmunien kohdalla. Lattiakanalajärjestelmistä peräisin olevien tuoremunien kulutuksen on arvioitu olevan Alankomaissa, Britanniassa, Ruotsissa ja Tanskassa jopa lähes 50 prosenttia kokonaiskulutuksesta, mutta jalostettujen tuotteiden kohdalla niiden osuuden on arvioitu olevan näissäkin maissa minimaalinen, Britanniaa lukuun ottamatta (Agra CEAS Consulting 2004: 65 66). Lisäksi kaiken kaikkiaan noin 89 prosenttia 15 EU-maassa kulutetuista kananmunista arvellaan tulevan häkkijärjestelmistä (Suomessa 87,6 % kokonaistuotannosta) (mts., Finfood Kananmunatiedotus 2007) 4. Vaihtoehtoisista tuotantojärjestelmistä peräisinolevientuotteidenkalleuttasekäheikkoavalikoimaajasaatavuutta on pidetty merkittävänä syynä siihen, miksi vain osa kuluttajista on muuttanut kulutuskäyttäytymistään ambivalenttien tuntemustensa ratkaisuna (esim. Harper Makatouni 2002, O Donovan McCarthy 2002, Schröder McEachern 2004: 172). Lisäksi monien kuluttajien ei ole helppo erottaa erilaisten eläinten hyvinvointistandardien mukaisesti sertifioituja tuotteita muista tuotteista. He myös tuntevat heikosti eri merkintäjärjestelmien eläinten hyvinvointia koskevia tuotantoehtoja eivätkä ole varmoja valvontajärjestelmien luotettavuudesta. (Euroopan komissio 2005: 31 32, Harper Makatouni 2002, Ngapo ym. 2004, Verbeke 2000.) Toisena ambivalenttien tuntemusten käsittelykeinona ovat siten toimineet etäännyttämisen ja välttämisen käytännöt, joita käsittelin jo edellisessä jaksossa. Fokusryhmä- ja haastattelututkimuksissa kuluttajat ovat hyvin yhdenmukaisesti kertoneet, että eivät halua yhdistää lihaa sen eläimelliseen alkuperään, vaan ostavat mieluummin lihaa valmiiksi pieninä paloina ja pakattuna, niin että siinä ei ole näkyviä eläimen osia, kuten nahkaa ja luita (esim. Holm Møhl 2000: Maaseudun uusi aika 2/

8 , Miele Evans 2005, Schipper ym. 2006: , Schröder McEachern 2004: , Te Velde ym. 2002: 215). Nykyisin lihakaupoissa ja supermarketeissa myytävä liha onkin kuluttajien toiveiden mukaisesti leikattu siisteihin paloihin ja pakattu kliinisiin kelmupakkauksiin. Tätä trendiä ovat vahvistaneet myös lisääntynyt jalostettujen elintarvikkeiden käyttö sekä ravintolaruokailu. (Fiddes 1991: 95 96, Franklin 1999: 155.) Lisäksi viime vuosikymmeninä kuluttajat ovat etääntyneet entistä enemmän eläinten intensiivisestä kasvatuksesta: siipikarjan ja sikojen ympärivuotinen sisäkasvatus on merkinnyt, että ne ovat harvan kuluttajan kokemuspiirin ulottuvilla (esim. Holloway 2001: 297, Smith 2002: 53). Vaikka lisääntynyt uutisointi näistä tuotannonaloista on tehnyt niitä näkyvämmiksi kuluttajille, osa kuluttajista pyrkii välttämään negatiivista informaatiota aiheesta ja haluaa pitää yllä romanttista mielikuvaansa eläinten hoidosta (Ngapo ym. 2004, Schröder McEachern 2004: ). Tätä esi-fordistisen maatalouden idyllin (Franklin 1999: 127) mukaista mielikuvaa ovat tukeneet esimerkiksi kotieläinpuistot, elintarvikemainokset, tuotepakkaukset sekä lastenkirjat ja -lelut, joissa tyypillisesti esiintyy ulkotiloissa vapaasti käyskenteleviä pienikokoisen tilan eri lajin eläimiä, eikä niistä löydy viitteitä esimerkiksi häkkikasvatukseen ja korkeaan eläintiheyteen (Fiddes 1991: 86, Schröder McEachern 2004: 172, Te Velde ym. 2002: 215, Yarwood Evans 2000: 105). Yhteenvetona voi sanoa, että vaikka kuluttajat eivät usein toimi moraalisten näkemystensä mukaisesti, he kuitenkin kaiken kaikkiaan tuntuvat välittävän eläintuotannon eettisestä tasosta. Kuluttajat siis antavat eläimille jonkinlaisen kokemusmaailman omaavan subjektiivisen toimijan aseman. (Vrt. Schröder McEachern 2004: 173.) Varsin yleisesti nähdään, että tuntemiskykyisiä eläimiä ei tule kohdella hyödykkeinä eikä niitä tule ajatella ruokana, ennen kuin ne on teurastettu. Toisaalta kuitenkaan kuluttajien ei tule antaa eläimille liian voimakasta subjektin asemaa eikä niitä tule pitää liikaa ihmisen kaltaisina, niin että ne pysyvät syötävien eläinten luokassa. (Torjusen Terragni 2005: 9 10.) Esimerkiksi fokusryhmätutkimuksissa osa osallistujista on pitänyt tunteiden ja turhautumisen tapaisten termien käyttöä epäsopivina tuotantoeläinten hyvinvoinnin kuvaamisessa, koska ne ovat liian inhimillisiä ja liian lähellä ihmisluontoa (Miele Evans 2005). Kuluttajat tekevät näin kulutuspäätöksiä eri suuntiin vetävien suhtautumistapojen välisessä jännitteessä: eläimiä ei tule kohdata hyödykkeinä, mutta niitä ei tule kohdata liiaksi myöskään subjekteina (Torjusen Terragni 2005: 9 10). Tuottajien ja karjanhoitajien suhtautuminen eläinten hyvinvointiin ja teurastukseen Tässä osiossa tarkastelen kotieläintuottajien ja karjanhoitajien eläinten hyvinvointiin ja teurastukseen liittyviä ambivalentteja näkemyksiä. Viime vuosikymmeninä kotieläintuottajat ja karjanhoitajat ovat joutuneet voimistuvien ristiriitaisten paineiden kohteiksi: yhtäältä taloudellinen toimintaympäristö on vaikeutunut tuottajahintojen laskiessa ja tukipolitiikan muuttuessa ja toisaalta eläinten hyvinvoinnin sääntely ja valvonta ovat voimistuneet sekä kuluttajien eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet (esim. Te Velde ym. 2002: , Wilkie 2005: ). Samalla tuotannonalan diskursseissa eläimiä konstruoidaan ristiriitaisella tavalla. Alan hyödykepuheessa eläimet rakentuvat hyödykkeiksi, jotka näyttäytyvät markkinoilla vaihdettavilta tavaroilta. Tässä puheessa eläimiä näytetään voitavan manipuloida ja tuottaa kuin mitä tahansa ihmisen tuottamaa hyödykettä, ja ne näyttäytyvät elottoman esineen tai kvasi-koneen kaltaisina olentoina (vrt. Arluke 1988: 100, Arluke 1994: , Crist 1999: 5 9, 85, 122). Eläimiin viitataan esimeriksi sellaisilla termeillä kuin rehuhyötysuhde, tehokkuusvertailu, maitotuotosvaste, erä ja poistoprosentti (ks. Stibbe 2003: ). Samalla kun hyödykepuhe on alalla vahvistunut tuotannonalan kaupallistuessa, on vahvistunut kuitenkin myös alan eläinsuojelusääntely, jossa eläimiä pidetään tuntevina olentoina olentoi- 26 Maaseudun uusi aika 2/2007

9 na, jotka kykenevät kokemaan kipua ja mielihyvää. EU:n lainsäädännössä eläinten laillinen asema oli pitkään verrattavissa tavaroiden lailliseen asemaan, mutta vuonna 1997 eläimet määriteltiin EU:n Amsterdamin sopimuksessa tunteviksi olennoiksi, mikä antoi tälle eläinkäsitteelle vahvemman institutionaalisen aseman. (Ks. Camm Bowles 2000, Miele ym. 2005, Wilkie 2005: ) Nämä ristiriitaiset eläinkäsitykset ovat merkinneet, että kotieläintuottajan ja karjanhoitajan ammattirooli on sisäisesti ristiriitainen: häneltä odotetaan, että hän hoitaa eläimen hyvin ja kykenee asettumaan sen asemaan (empaattinen hoitaja), mutta hänen ei kuitenkaan tule kiintyä eläimeen liikaa, vaan hänen tulee optimoida sen tuotannollinen kapasiteetti (taloudellinen tuottaja) (Wilkie 2005: 213, ). Tuotannonalan normit vahvistavat osittain empaattista suhtautumista eläimiin: myönteisten eläinasenteiden ja eläinten lempeän käsittelyn nähdään, paitsi edistävän eläinten hyvinvointia, myös helpottavan eläinten käsittelyä ja hoitajan työtä sekä parantavan eläinten terveydentilaa ja tuottavuutta (ks. Wilkie 2005: , 224). Lisäksi lypsykarja- ja jälkeläistuotantotiloilla kiintymystä ja empatiaa eläimiin vahvistaa läheinen, päivittäinen ja monia vuosia jatkunut kontakti eläimiin. Näillä tiloilla eläimiä pidetään usein ainutlaatuisia persoonallisuuspiirteitä omaavina yksilöinä, niihin kiinnytään eriasteisesti ja niihin voidaan viitata esimerkiksi ystävinä tai työtovereina. Silloin tällöin tuottajat kiintyvät johonkin eläimeen niin, että sitä ei pystytä laittamaan teuraaksi sen tuotantokauden päätyttyä ja sille tulee jonkinlainen ulkoilmalemmikin asema. (Convery ym. 2005: , Holloway 2001: , Macnaghten 2001: 17 18, Wilkie 2005: , ) Sen sijaan lihantuotantoeläimiä hyödykkeistetään maidontuotanto ja emoeläimiä voimakkaammin: niiden yksilöllisiä piirteitä, kuten kesyyttä ja emo-ominaisuuksia, ei arvosteta samalla tavalla, vaan niiden arvo perustuu loppujen lopuksi niiden kasvunopeuteen ja teuraspainoon (Wilkie 2002: 142). Lisäksi näiden teurastusta varten kasvatettujen eläinten pian saapuva kohtalo on sinetöity niiden syntymästä lähtien, joten niihin suhtaudutaan eri tavalla ja epäyksilöllisemmin heti alusta alkaen: niille ei esimerkiksi usein anneta nimiä eikä niiden kanssa vietetä runsaasti ylimääräistä aikaa (Holloway 2001: , Vialles 1994/1987: 28 29, , Wilkie 2005: ). Lisäksi laajamittaisessa lihantuotannossa emotionaalinen etäisyys eläimiin on tuotettu jo rakenteellisesti eläinten suuren määrän ja nopean vaihtuvuuden sekä minimaalisen, osin koneistetun hoidon seurauksena (Macnaghten 2001: 17 18, Te Velde ym. 2002: 213, Wilkie 2005: , ). Eläimistä ei kuitenkaan tule etääntyä liikaa, sillä käsitys eläimestä tuntevana olentona on alalla vahva, mikä asettaa tuottajalle ja karjanhoitajalle voimakkaita normatiivisia vaatimuksia eläinten eri tavoin määritellyn hyvinvoinnin turvaamiseksi. Siten tuottaja tai karjanhoitaja, joka suhtautuu eläimiin kylmän taloudellisesti puhtaina hyödykkeinä näyttäytyy alalla huonona tuottajana/karjanhoitajana. (Ks. Wilkie 2005: ) Samalla kuitenkaan eläimeen ei tule kiintyä liikaa eikä antaa sille lemmikkieläimen statusta, jotta sen teuraaksi laittaminen ei tuntuisi liian raskaalta. Tuottaja ja karjanhoitaja toimivat näin eri suuntiin vetävien suuntausten välillä: eläimiin ei tule kiintyä liikaa, muttei myöskään etääntyä niistä liikaa. Eläintä ei tule pitää puhtaana hyödykkeenä, muttei myöskään lemmikkieläimenä. Eläimellä ei ole siten selkeää ja vakaata asemaa eikä sitä ole helppo kategorisoida kumpaankaan hyödykkeen tai lemmikkieläimen luokkaan, vaan sen asema näiden kategorioiden välillä on liikkuva, epäselvä ja jatkuvan neuvottelun kohteena (vrt. Arluke 1988: 98 99, 116, Arluke Sanders 1996: 86 87, , Wilkie 2005: ) 5. Eläimelle tulee näin Wilkien (2005) termein jonkinlainen tuntevan hyödykkeen asema, jonka perusnormina on, että eläintä tulee hoitaa hyvin taloudellisen toiminnan puitteissa. Kuitenkin käsitykset siitä, mitä tämä eläimen hyvä hoito sekä hyvinvointi on, vaihtelevat tuottajien ja työntekijöiden keskuudessa. Haastattelu- ja fokusryhmätutkimukset ovat antaneet viitteitä, Maaseudun uusi aika 2/

10 että intensiivisen kotieläintuotannon tuottajat konstruoivat eläinten hyvinvoinnin fyysisten perustarpeiden tyydyttymisen näkökulmasta: eläinten nähdään voivan hyvin, kun esimerkiksi niiden fyysinen terveys on hyvä, ne ovat hyvin ravittuja eikä niitä käsitellä liian kovin ottein. Myös eläimen hyvä kasvu ja tuottavuus toimivat hyvinvoinnin merkkeinä. (Macnaghten 2001: 17, Te Velde ym. 2002: , van Huik Bock 2006: ) Tästä näkökulmasta monet tuottajat eivät näe intensiivisessä tuotannossa samassa määrin hyvinvointiongelmia kuin kuluttajat, jotka korostavat eläinten mahdollisuuksia toteuttaa luontaista käyttäytymistään (ks. edellinen osio) (Te Velde ym. 2002: 207, 211). Fyysisten tekijöiden painottuminen tuottajien käsityksissä tuli esiin esimerkiksi Tiina Vihtosen suomalaisille kotieläintuottajille tekemässä kyselyssä (n = 1147). Kaikkien tuotantosuuntien (maidon-, naudanlihan-, sianlihan- ja munantuotanto) vastaajista prosenttia piti eläinsuojan asianmukaista ilmastointia, koneiden ja laitteiden asianmukaista toimivuutta, rehujen hyvää laatua ja riittävää määrää sekä hoitotyön asianmukaisuutta erittäin tärkeinä eläinten hyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä, kun taas eläinten mahdollisuutta vapaaseen liikkumiseen läpi vuoden piti erittäin tärkeänä tekijänä vain 7 18 prosenttia vastaajista. (Vihtonen 1997: ) Tosin osa tuottajista, kuten monet luomukotieläintuottajat, painottaa enemmän eläinten mahdollisuuksia toteuttaa niiden lajityypillistä käyttäytymistä (Lund ym. 2004: , van Huik Bock 2006: ). Tuottajat ja karjanhoitajat suhtautuvat ambivalentisti myös eläinten teurastukseen, vaikkakin tämä ambivalenssi ilmenee eriasteisesti eri konteksteissa. Tilalla pitkään olleen, läheiseksi tulleen eläimen lähettäminen teurastamoon on aina vaikeaa tuottajalle ja työntekijälle (Holloway 2001: , Wilkie 2005: 227). Kuitenkin myös lihantuotantoeläinten kohdalla pidetään nuorten ja terveiden, elämänsä priimakunnossa olevien eläinten kuolemaa ongelmallisena verrattuna sairaiden ja vanhojen eläinten kuolemaan (Wilkie 2005: ). Fyysinen etäisyys eläinten teurastuksesta auttaa pitämään tunteellista etäisyyttä teurastustapahtumaan (Convery ym. 2005: 105, Vialles 1994/1987: 27 29, Wilkie 2005: 226). Aikaisemmin eläimet teurastettiin pääosin tilalla, mutta tämä teurastus oli nykyistä pienimuotoisempaa ja kausiluonteisempaa. Laajamittainen ja teollinen eläinten teurastus tuntuu vaativan jossain määrin työnjakoa ja teurastuksen fyysistä etäännyttämistä. Tässä kontekstissa tuottajan ja teurastajan identiteetit ovat selvästi eriytyneet toisistaan, ja monet tuottajat ja karjanhoitajat eivät voi kuvitellakaan toimivansa teurastusammatissa ja pitävät teurastustyötä vastenmielisenä (Wilkie 2005: 226). Eläinten tappamista määrittävät myös muut, itsestään selvinä pidetyt säännöt: teurastus tulee suorittaa teknisesti taitavasti, nopeasti ja mahdollisimman tuskattomasti; teurastuksella tulee olla hyväksyttävä tarkoitus (elintarvikkeiden tuottaminen tai eläinten vapauttaminen sairauksien tuomalta tuskalta); vain tietyt eläimet sopivat teurastettavaksi (kuten teuraskypsät, heikosti tuottavat aikuiset sekä sairastuneet eläimet), kun taas toisia eläimiä ei tule koskaan teurastaa, kuten terveitä vastasyntyneitä ja pian poikivia eläimiä. Eläintautiepidemioita koskevat tutkimukset ovat tuoneet esiin, että eläinten laajamittainen teurastus eläintautiepidemioiden yhteydessä rikkoi perustavanlaatuisesti tätä eläinten teurastuksen normaalijärjestystä (ks. Britannian suu- ja sorkkataudista Convery ym ja Saksan sikaruttoepidemiasta Jürgens 2005). Tämä seikka, koko tilanteen katastrofaalisuuden ja taloudellisten vaikeuksien ohella vaikutti siihen, että karjan massiivinen teurastus muodostui tuottajille ja työntekijöille traumaattiseksi kokemukseksi, mikä ilmeni muun muassa voimakkaana ahdistuksena sekä perusturvallisuuden tunteen ja ammatillisen ylpeyden horjumisena (Convery ym. 2005, Jürgens 2005). Ensinnäkin työnjako ja fyysinen etäisyys murtuivat, kun eläimet teurastettiin teurastamon sijaan maatilalla, Ian Converyn ym. sanoin väärässä paikassa. Maatilan konstruointi elämän syntymisen ja eläinten hoitamisen paikkana ja teurastamon konstruointi eläinten tappamisen paikkana rikkoutuivat. Monet tuottajat 28 Maaseudun uusi aika 2/2007

11 ja karjanhoitajat olivat myös itse mukana teurastamassa eläimiä. (Convery ym. 2005: 102, , Jürgens 2005, ks. Wilkie 2002: 183.) Lisäksi sen sijaan, että eläimiä olisi tapettu ja käsitelty suljetuissa tiloissa nopeasti, hallitusti ja tehokkaasti, ne usein teurastettiin kaaosmaisessa ympäristössä tiloilla ( väärällä tavalla ) ja poltettiin pelloilla julkisesti kaikkien nähtävillä (Convery ym. 2005: , ks. Wilkie 2002: 181). Eläimiä myös tapettiin edelleen Converyn ym. sanoin väärässä laajuudessa: sen sijaan, että eläimiä olisi laitettu pikku hiljaa teuraaksi, eläimiä tapettiin kerralla joukoittain. Koko karjan uusiminen osoittautui tuottajille vaikeaksi ja aiheutti onnettomuuksia tiloilla. (Convery ym. 2005: ) Myös vääriä eläimiä tapettiin erottelematta tuottajalle taloudellisesti, tunteellisesti tai jalostuksellisesti tärkeitä eläimiä. Tuottaja saattoi menettää kovalla työllä tuotetun jalostuslinjan kokonaan, mikä tuntui oman elämäntyön mitätöimiseltä. Lisäksi teurastettiin vastasyntyneitä tai juuri poikimaisillaan olevia eläimiä. Näin teurastustoiminta näyttäytyi väkivaltaisena tapahtumana kivuttoman teurastuksen sijaan. (Convery ym. 2005: , Jürgens 2005.) Eläimiä tapettiin myös väärästä syystä: terveiden, tartunnalta säästyneiden eläinten tappaminen tuntui Jürgensin (2005) haastattelemien tuottajien mukaan absurdilta ja synniltä, varsinkin kun eläimiä ei enää hyödynnetty ruoantuotannossa ja kun eläinten tappamisen vaihtoehtona olisi ollut rokottaa ne. Johtopäätökset Tässä artikkelissa olen tarkastellut tuottajien ja kuluttajien eläinten hyvinvointiin ja teurastukseen liittyviä dilemmoja yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen tuottamien empiiristen ja teoreettisten tulosten valossa. Ensinnäkin toin esiin, että yhteiskuntien modernisoituessa kuluttajien suhtautuminen eläintuotantoon ja eläinten teurastukseen on muuttunut yhä ambivalentimmaksi. Liha on ollut korkeasti arvostettu ruoka-aine ja sen kulutus on noussut voimakkaasti yhteiskuntien vaurastuessa, mutta samalla eläinempaattiset asenteet ovat vahvistuneet ja teurastuksen implikoimaan väkivaltaan on suhtauduttu yhä kielteisemmin. Näiden ristiriitaisuuksien seurauksena muotoutui moderni eläinsuojeluliike sekä eläinten tarpeettoman kärsimyksen kieltävä lainsäädäntö. Lisäksi lihankulutukseen alkoi liittyä etäännyttämisen ja välttämisen käytäntöjä, kuten eläinten teurastuksen piilottaminen julkiselta katseelta. Viime vuosikymmeninä eläintuotteiden kuluttaminen on kuitenkin politisoitunut uudella tavalla. Aikaisemmin kuluttajien huolet kohdistuivat suureksi osaksi eläinten julmaan kohteluun sekä niiden fyysisten perustarpeiden, kuten ravinnon ja veden saannin heikkoon turvaamiseen. Sen sijaan viime vuosikymmeninä eläinten hyvinvoinnin käsityksissä on painotettu enenevästi eläinten luonnollisten tarpeiden toteutumista. Tämän hyvinvointikäsityksen pohjalta nykykuluttajat toimivat eri suuntiin vetävien suhtautumistapojen välisessä jännitteessä: yhtäältä he haluavat nauttia edullisia kotieläintuotteita, mutta samalla he eivät hyväksy monia intensiivisen tuotannon kasvatusmenetelmiä. Tätä dilemmaa on vahvistanut lihan arvostuksen heikentyminen ja lihan yhdistäminen erilaisiin terveysriskeihin. Osa kuluttajista on muuttanut kulutuskäyttäytymistään tämän ambivalenssin ratkaisuna, kuten alkanut suosia eläinystävällisempinä pitämiään tuotteita. Samalla kuitenkin etäännyttämisen ja välttämisen käytännöt ovat jatkuneet vahvana: monet kuluttajat pyrkivät edelleen olemaan ajattelematta eläinten kasvatusolosuhteita ja teurastusta kotieläintuotteita ostaessaan. Kotieläintuottajien ja karjanhoitajien eläinsuhteita tarkastellessani toin esiin, että heidän ammattiroolinsa on sisäisesti ristiriitainen: heiltä odotetaan eläinten empaattista hoitoa, mutta samalla heidän tulee pyrkiä maksimoimaan tilan kannattavuus. Lypsykarja- ja jälkeläistuotantotiloilla kiintymystä eläimiin vahvistaa läheinen ja monia vuosia jatkunut kontakti yksittäisiin eläimiin. Sen sijaan lihantuotantoeläimiä hyödykkeistetään maidontuotanto- ja emoeläimiä voimakkaammin: koska eläimiä kasvatetaan teurastusta varten, niihin suhtaudutaan eri tavalla ja epäyksilöllisemmin heti syntymästä alkaen. Maaseudun uusi aika 2/

12 Lisäksi laajamittaisessa lihantuotannossa emotionaalista etäisyyttä eläimiin tuotetaan eläinten suuren määrän, minimaalisen hoidon ja nopean vaihtuvuuden seurauksena. Eläimistä ei kuitenkaan tule etääntyä liikaa, vaan niiden eri tavoin määritelty hyvinvointi tulee turvata. Intensiivisen tuotannon tuottajat tuntuvat tarkastelevan eläinten hyvinvointia fyysisten perustarpeiden tyydyttymisen näkökulmasta, eivätkä näin tunnu kohtaavan samanlaista moraalista dilemmaa intensiivisen eläintuotannon kohdalla kuin kuluttajat. Tosin osa tuottajista, tyypillisesti ekstensiivistä ja vaihtoehtoista tuotantoa harjoittavat tuottajat, painottaa enemmän eläinten mahdollisuuksia luonnolliseen elämään. Sen sijaan kaikkien tuottajien keskuudessa liittyy eläinten teurastukseen ainakin jossain määrin ambivalentteja tuntemuksia. Työnjako ja fyysinen etäisyys eläinten teurastukseen auttavat pitämään tunteellista etäisyyttä teurastustapahtumaan. Eläinten ristiriitaisen aseman rakentuminen ja ambivalenttien suhtautumistapojen käsittelykeinot tuntuvat noudattava hyvin samanlaista logiikkaa sekä kuluttajien että tuottajien ja karjanhoitajien keskuudessa. Molemmissa konteksteissa tasapainoillaan samanaikaisesti eri suuntiin vetävien suhtautumistapojen välillä: eläimiä pidetään tuntevina olentoina, joita ei tule kohdella pelkkinä hyödykkeinä, mutta samalla niille ei tule antaa liian voimakasta subjektin asemaa, jotta niitä voidaan käyttää tuotannossa ja jotta ne eivät menetä syötävyyden statustaan. Näin maatalouseläin ei saa olla hyödyke eikä lemmikkieläin, vaan sillä on jonkinlainen epäselvä ja liikkuva asema näiden kategorioiden välillä. Yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus on tuonut mielenkiintoisia näkökulmia keskusteluun ihmisten ristiriitaisista suhtautumistavoista maatalouseläimiä kohtaan ja tuottanut uudenlaisia tuloksia sekä kuluttajien että tuottajien ja karjanhoitajien eläinten hyvinvointia ja teurastusta koskevista näkemyksistä. Monet kysymykset aihealueella kaipaavat kuitenkin edelleen lisätutkimusta. Ensinnäkin, vaikka kotieläintuottajien ja työntekijöiden eläinsuhteita on alettu tutkia viime vuosina enenevässä määrin, tämä on kuitenkin saanut kaiken kaikkiaan melko vähän huomiota eläintutkimuksen alueella. Tuottajia ja karjanhoitajia koskevat kvalitatiiviset tutkimukset ovat keskittyneet suureksi osaksi vaihtoehtoisiin, harrastemaisiin ja ekstensiivisiin tuotantomuotoihin, kun taas intensiivisen tuotannon työntekijöiden eläinsuhteista on ollut varsin vähän tutkimusta. Kuluttajien eläinten hyvinvointia ja eettistä kuluttamista koskevia näkemyksiä on alettu tutkia huomattavasti tuottajien eläinsuhteita enemmän. Kuluttajatutkimukset ovat kuitenkin toistaiseksi olleet usein hyvin kuvailevia raportteja yksittäisen kyselyn tai fokusryhmätutkimuksen tuloksista, ja näiden tulosten tulkinta yhteiskuntateoreettisista näkökulmista on jäänyt monesti verrattain ohueksi. Olisi myös tarvetta eritellä tarkemmin erilaisen taustan (kuten uskonnollisen, etnisen, ammatti- ja koulutustaustan) omaavien henkilöiden eläintuotantoa koskevia näkemyksiä. Vaikka kuluttajien eläinasenteita koskevat kyselytutkimukset ovat lisääntyneet viime vuosina, ne ovat vielä toistaiseksi liikkuneet melko yleisellä tasolla, eikä niissä ole selvitetty tarkemmin kuluttajien asenteita yksittäisiä eläintenkasvatusmenetelmiä kohtaan. Lisäksi tutkimusta tarvittaisiin kuluttajien käsityksistä eläinten kokemus- ja tunnemaailmasta ja kognitiivisista kyvyistä sekä näihin eläinontologioihin pohjautuvista moraalisista käsityksistä siitä, mitä eläinten hyvinvointi, hyvä elämä ja oikea kohtelu on. VIITTEET 1 Englanninkielisessä yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen kirjallisuudessa on jonkin verran tehty arkikielestä eroavia poliittisia sanavalintoja (esimerkiksi eläimiin on viitattu termeillä nonhuman animals tai other animals, kun on haluttu kyseenalaistaa kulttuurissamme vallitsevaa voimakasta erontekoa ihmisten ja eläinten välillä). Maatalouseläimiä koskevassa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa on kuitenkin pääosin käytetty arkikielen 30 Maaseudun uusi aika 2/2007

13 mukaisesti livestock -termiä sekä ilmaisua human livestock-relations. 2 Tätä monimutkaista ilmiötä on selitetty useista näkökulmista, kuten Keith Testerin (1991) luokittelujärjestelmien muutoksia koskevan teorian ja Norbert Eliasin (1978/1939) sivilisaatioprosessiteorian avulla (ks. esim. Franklin 1999: 17 24, Tester 1991: 56 71, Tuomivaara 2004: 76 83). 3 Pyrkimykset siirtää eläinten teurastus pois ihmisten nähtäviltä on liitetty myös laajempaan yhteiskunnalliseen trendiin piilottaa psykologisesti häiritsevät ilmiöt, kuten mielisairaudet, kuolema ja rikollisten rangaistukset, julkiselta katseelta (Philo 1995: 671, Vialles 1994/1987: 19). 4 Tosin ero asenteiden ja käyttäytymisen välillä kananmunienkin kohdalla näyttää suuremmalta, jos ottaa huomioon viime vuosina vahvistuneen lattiakanaloita koskevan eläineettisen kritiikin. Vain osa kuluttajista on siirtynyt tämän kritiikin pohjalta kuluttamaan korkeampien eläinten hyvinvointistandardien mukaisesti tuotettuja luomumunia. (Terragni ym. 2006: 490.) Luomumunien osuuden kananmunien kokonaiskulutuksesta 15 EU-maassa on arvioitu olevan alle kaksi prosenttia, Alankomaita, Ruotsia, Suomea ja Tanskaa lukuun ottamatta (Hamm Gronefeld 2003: 32). 5 Lemmikkieläimellä viitataan eläimiin, joita pidetään seuran takia, ilman pyrkimyksiä saada niistä materiaalista hyötyä (esim. MOT Kielitoimiston sanakirja lemmikkieläin ). Lemmikkieläimen luokkaan mahtuu monenlaisia eläinsuhteita ja lemmikkieläinten moraalinen asema vaihtelee eri konteksteissa (ks. esim. Franklin 1999: 49, Holloway 2001: , Tuan 1984: , Tuomivaara 2004: 97 98). Tässä artikkelissa kuitenkin yksinkertaistuksen vuoksi asetan vastakkain eläimen hyödyke-asemaan ja lemmikkieläin-asemaan perustuvat eläinsuhteet: kun hyödykesuhteessa eläimen arvo perustuu puhtaasti taloudellisiin arvoihin ja eläin näyttäytyy markkinoilla vaihdettavan tavaran kaltaiselta olennolta, lemmikkieläinsuhde on tunnepitoinen, kiintymykseen perustuva suhde, jossa eläimellä on yksilöllinen, kvasi-ihmistä tai perheenjäsentä muistuttava asema. Lemmikkieläinsuhde ei ole yleensä kuitenkaan tasa-arvoinen eläinsuhde, vaan lemmikkieläimiä pidetään niiden suosikki-asemasta huolimatta usein ihmisiä alempiarvoisina (Arluke Sanders 1996: , Holloway 2001: , Tuan 1984: ). LÄHTEET Aaltola, Elisa 2004: Eläinten moraalinen arvo. Vastapaino, Tampere. Agra CEAS Consulting 2004: Study on the socio economic implications of the various systems to keep laying hens. Final Report for the European Commission. Agra CEAS Consulting, Brussels. Anderson, Kay 1997: A walk on the wild side: a critical geography of domestication. Progess in Human Geography, 21:4, Arluke, Arnold 1988: Sacrificial symbolism in animal experimentation: object or pet? Anhrozoös, 2:2, Arluke, Arnold 1994: We build a better beagle : fantastic creatures in lab animal ads. Qualitative Sociology, 17:2, Arluke, Arnold Sanders, Clinton R. 1996: Regarding animals. Temple University Press, Philadelphia. Buller, Henry 2004: Where the wild things are: the evolving iconography of rural fauna. Journal of Rural Studies, 20:2, Buller, Henry Morris, Carol 2003: Farm animal welfare: a new repertoire of nature society relations or modernism re embedded? Sociologia Ruralis, 43:3, Camm, Tara Bowles, David 2000: Animal welfare and the Treaty of Rome: a legal analysis of the Protocol on Animal Welfare and Welfare Standards in the European Union. Journal of Environmental Law, 12:2, Clutton-Brock, Juliet 1999: A natural history of domesticated mammals. Cambridge University Press, Cambridge. Convery, Ian Bailey, Cathy Mort, Maggie Baxter, Josephine 2005: Emotional geographies of the UK 2001 Foot and Mouth Disease epidemic. Journal of Rural Studies, 21, Crist, Eileen 1999: Images of animals: anthropomorphism and animal mind. Temple University Press, Philadelphia. Elias, Norbert 1978/1939: The civilizing process: the his- Maaseudun uusi aika 2/

Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta

Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta Nora Schuurman Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies Hevoset hevosina Eläimen ja

Lisätiedot

Tuotantoeläimet. animalia lähtee kesäkiertueelle. lihaa liukuhihnalta. miehet valtaavat animalian. sivu 4. sivu 15. sivu 22 2/2008

Tuotantoeläimet. animalia lähtee kesäkiertueelle. lihaa liukuhihnalta. miehet valtaavat animalian. sivu 4. sivu 15. sivu 22 2/2008 LEHTI ELÄINTEN ASIALLA 2/2008 animalia lähtee kesäkiertueelle sivu 4 lihaa liukuhihnalta sivu 15 miehet valtaavat animalian sivu 22 Tuotantoeläimet vinkkejä kesälukemiseksi belgian aktiivinen gaia kesän

Lisätiedot

MANSIKKI VAI NUMEROSARJA? Lehmien nimeämisen merkitykset ja muutokset

MANSIKKI VAI NUMEROSARJA? Lehmien nimeämisen merkitykset ja muutokset ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 20 1/2013. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_13/kaarlenkaski_saarinen.pdf] Katsaus MANSIKKI VAI NUMEROSARJA? Lehmien nimeämisen

Lisätiedot

Joulukuussa 2005 Ilta-Sanomat uutisoi

Joulukuussa 2005 Ilta-Sanomat uutisoi Susia ja hevosia Maaseudun eläimet muutoksessa OUTI RATAMÄKI JA NORA SCHUURMAN Joensuun yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos Joulukuussa 2005 Ilta-Sanomat uutisoi tapauksesta, jossa sudet olivat piirittäneet

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Jukka Rajala. Brändirakkaustarina Narratologinen lähestymistapa kuluttajan ja brändin välisen emotionaalisen suhteen ymmärtämiseen

TIIVISTELMÄ. Jukka Rajala. Brändirakkaustarina Narratologinen lähestymistapa kuluttajan ja brändin välisen emotionaalisen suhteen ymmärtämiseen TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Markkinointi Päivämäärä 23.11.2012 Tekijä(t) Jukka Rajala Matrikkelinumero 89646 Sivumäärä 93 Otsikko Brändirakkaustarina Narratologinen

Lisätiedot

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana?

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? 2 2008 Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? Otto Mäenniemi kesäkuu 2008 Kesäkuu 2008 Lisätiedot: Eija Hietanen eija.hietanen@sak.fi puh. 020 774 0107 SAK,

Lisätiedot

Elisa Lipponen (toim.) KULUTTAJAVAIKUTTAMISEN RAJAT

Elisa Lipponen (toim.) KULUTTAJAVAIKUTTAMISEN RAJAT Elisa Lipponen (toim.) KULUTTAJAVAIKUTTAMISEN RAJAT Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: WS Bookwell Oy Jyväskylä 2011 ISBN 978-952-5689-36-5

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Terveys on sääntöjä, vastuuta, kauneutta ja tehokkuutta Funktionaalisten elintarvikkeiden mainonnan diskurssit

Terveys on sääntöjä, vastuuta, kauneutta ja tehokkuutta Funktionaalisten elintarvikkeiden mainonnan diskurssit Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Terveys on sääntöjä, vastuuta, kauneutta ja tehokkuutta Funktionaalisten elintarvikkeiden mainonnan diskurssit Pro gradu-tutkielma Niina Lehtinen Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Katri Karkinen. Turkis, teollistuminen ja ympäristötietoisuus Turkistuotannon vaiheita Juuassa

Katri Karkinen. Turkis, teollistuminen ja ympäristötietoisuus Turkistuotannon vaiheita Juuassa Katri Karkinen Turkis, teollistuminen ja ympäristötietoisuus Turkistuotannon vaiheita Juuassa Ympäristöpolitiikan lisensiaatintutkimus Joensuun yliopisto Yhteiskuntapolitiikan laitos 2005 Tiivistelmä Katri

Lisätiedot

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Jenni Rautio SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Tarkastelussa matkailijoiden mielikuvat ja kokemukset kesäkaupungista Taidehistorian pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos Eron aika Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Sonja Miettinen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Helsingin

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

POHJALAISTEN VILJELIJÖIDEN TYÖ JA SELVIYTYMINEN MAATALOUDEN MURROKSESSA

POHJALAISTEN VILJELIJÖIDEN TYÖ JA SELVIYTYMINEN MAATALOUDEN MURROKSESSA POHJALAISTEN VILJELIJÖIDEN TYÖ JA SELVIYTYMINEN MAATALOUDEN MURROKSESSA Elisa Hyytinen Yhteiskuntapolitiikan pro gradu - tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto kevät 2005

Lisätiedot

KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA. Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä

KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA. Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä Paula Mäki Pro gradu -tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto syksy 2012 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Luonnon representoituminen Docventures televisio-ohjelmassa

Luonnon representoituminen Docventures televisio-ohjelmassa Luonnon representoituminen Docventures televisio-ohjelmassa Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Audiovisuaalinen mediakulttuuri Pro gradu -tutkielma Kevät 2015 Marko Haarni Lapin yliopisto, taiteiden

Lisätiedot

TALOUS- KASVUSTA. Robin Hahnel

TALOUS- KASVUSTA. Robin Hahnel TALOUS- KASVUSTA Robin Hahnel TALOUS- KASVUSTA Robin Hahnel ISBN 978-952-67649-6-2 i Parecon Finland ry on demokraattiseen ja ekologisesti kestävään talouteen paneutunut, puoluepoliittisesti sitoutumaton,

Lisätiedot

1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen...

1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen... 1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen... 4 1.4 Tutkimuksen rakenne... 6 2 TYÖN JA MUUN ELÄMÄN

Lisätiedot

Kiire ja kohtuus. Kohtuuden kysymykset runsauden yhteiskunnassa

Kiire ja kohtuus. Kohtuuden kysymykset runsauden yhteiskunnassa Kiire ja kohtuus Kohtuuden kysymykset runsauden yhteiskunnassa Teemu Kuosmanen Sosiologian syventävien opintojen tutkielma Itä-Suomen yliopisto (Joensuun kampus) Sosiologian oppiaine Joulukuu 2010 Itä-Suomen

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 91

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 91 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 91 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

TURVAKOTIEN TULKINTAKULTTUURIT. Tutkimus suomalaisten turvakotien hegemonisista diskursseista

TURVAKOTIEN TULKINTAKULTTUURIT. Tutkimus suomalaisten turvakotien hegemonisista diskursseista TURVAKOTIEN TULKINTAKULTTUURIT Tutkimus suomalaisten turvakotien hegemonisista diskursseista JONNA PUHAKAINEN Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Sosiaalityön pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

JOHTAJAT JA ESIMIEHET TYÖPAIKKAKIUSATTUINA

JOHTAJAT JA ESIMIEHET TYÖPAIKKAKIUSATTUINA JOHTAJAT JA ESIMIEHET TYÖPAIKKAKIUSATTUINA Anne Savolainen Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Kesä 2006 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta HUMANISTINEN Tekijä

Lisätiedot

Hallittu ja hallitsematon susi. Valta ihmisen ja suden välisessä suhteessa poronhoitoalueen ulkopuolisessa Suomessa 1990-luvun lopulla

Hallittu ja hallitsematon susi. Valta ihmisen ja suden välisessä suhteessa poronhoitoalueen ulkopuolisessa Suomessa 1990-luvun lopulla Hallittu ja hallitsematon susi Valta ihmisen ja suden välisessä suhteessa poronhoitoalueen ulkopuolisessa Suomessa 1990-luvun lopulla Turun yliopisto Kulttuurihistoria Pro gradu -tutkielma Heta Lähdesmäki

Lisätiedot

Avainsanat: työn naisistuminen, kognitiivinen kapitalismi, ihmissuhteiden arvot, tietotyöläiset, italialainen tapaustutkimus

Avainsanat: työn naisistuminen, kognitiivinen kapitalismi, ihmissuhteiden arvot, tietotyöläiset, italialainen tapaustutkimus Työn naisistuminen kognitiivisessa kapitalismissa Cristina Morini Teksti on suomennettu Feminist review -lehden numerossa 87/2007 julkaistusta englanninkielisestä versiosta ja tarkistettu Posse-lehdessä

Lisätiedot

IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA

IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA Hanna Liisa Nordgren Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2013 2

Lisätiedot

EI KORUJA YLI YHDEKSÄN MARKAN

EI KORUJA YLI YHDEKSÄN MARKAN TAMPEREEN YLIOPISTO Hanna Kivelä EI KORUJA YLI YHDEKSÄN MARKAN SÄÄDELLYT YLELLISYYDET JA NIIDEN KULUTUS 1520-LUVUN TALLINNASSA Historian pro gradu -tutkielma Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

KÄSITYKSIÄ PARISUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ

KÄSITYKSIÄ PARISUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ KÄSITYKSIÄ PARISUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ nuorten aikuisten selityksiä ja sisäisiä tarinoita internet-ryhmissä Kaisa Helena Tuuteri Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipsykologian laitos

Lisätiedot

Maalta pakoon? Maaseudulta poismuutto ja suhde kotiseutuun nuorten aikuisten naisten näkökulmasta

Maalta pakoon? Maaseudulta poismuutto ja suhde kotiseutuun nuorten aikuisten naisten näkökulmasta Maalta pakoon? Maaseudulta poismuutto ja suhde kotiseutuun nuorten aikuisten naisten näkökulmasta Tarja Mikkanen 129329 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA Emmi Kaipio Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yritysten ympäristöjohtaminen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Tekijä Emmi Johanna

Lisätiedot

ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta

ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta Tampereen yliopisto Sosiologian ja sosiaalipsykologian

Lisätiedot