Yrittäjyyskasvatuksen taustalla vaikuttavat arvot EU-maissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyyskasvatuksen taustalla vaikuttavat arvot EU-maissa"

Transkriptio

1 Yrittäjyyskasvatuksen taustalla vaikuttavat arvot EU-maissa Anne Tiikkala Turun yliopisto Marja-Leena Ruostesaari Turun yliopisto Jaana Seikkula-Leino Turun yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Tiivistelmä Tutkimuksemme tärkein tavoite oli saada selville tärkeimmät seikat, joiden varaan yrittäjyyskasvatuksen pitäisi EU-maissa rakentua. Tutkimuksemme tuloksena voimme siten esittää joitakin yrittäjyyskasvatukseen liittyviä arvoja. Kvantitatiivisen tutkimuksemme aineisto (N 124) kerättiin 16 EU-maasta joulukuun 2010 ja huhtikuun 2011 välisenä aikana sähköisellä kyselylomakkeella, jossa tiedusteltiin yrittäjyyskasvatukseen liittyviä tärkeitä arvoja. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella saimme koottua 12 yrittäjyyskasvatuksen olennaisinta arvoa. Käsillä oleva tutkimus kehittää osaltaan myös yrittäjyyskasvatuksen arviointia, koska arvioinnin taustalla on aina arvot. Avainsanat: yrittäjyyskasvatus, arviointi, arvot, EU-maat Johdanto Monista EU-maista puuttuu lähes kokonaan yrittäjyyskasvatukseen liittyvä arvokeskustelu, vaikka yrittäjyyskasvatus on mm. Suomessa yksi opetuksen kehittämisen painopistealueista. Erityisesti peruskoulujen yrittäjyyskasvatukselta puuttuu vahva arvopohja. Myös yrittäjyyskasvatuksen arvioinnilta puuttuvat kriteerit ja selkeä viitekehys. Jotta

2 yrittäjyyskasvatukselle ja sen arvioinnille voidaan asettaa selkeä viitekehys, se edellyttää laajaa keskustelua yrittäjyyskasvatuksen arvoista. Tällainen kehitys vaatii uudenlaista keskustelunavausta yrittäjyyskasvatuksesta tutkijoiden, kasvattajien ja yrittäjien välillä eri EU-maissa. Opetuksen tavoitteet ja sisältö valikoituvat sen perusteella, mikä on arvokasta. Arvojen määrittely on tärkeä osa myös arviointia, koska arvioinnin laatu perustuu siihen. Arvioinnin tulisi olla aito osa kaikkea oppimista ja opettamista EU-maissa. Kulttuurien monimuotoisuus on yksi huomioon otettavista näkökohdista tutkittaessa yrittäjyyskasvatuksen arvoja, sillä EU-maiden välillä on suuria eroja tavoissa, uskomuksissa, perinteissä ja sosiaalisissa rakenteissa. Tämä artikkeli esittelee tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää tärkeimmät seikat, joiden varaan yrittäjyyskasvatuksen tulisi rakentua. Tutkimuksen perusteella voimme esittää joitakin arvoja yrittäjyyskasvatukseen liittyen. Opetusministeriön julkaisussa Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat (2009) sekä Seikkula-Leinon (2006 ja 2007) opetusministeriölle tekemissä tutkimuksissa on mainittu useita eri arvoja ja muita tärkeitä seikkoja, joita yrittäjyyskasvatuksen tulisi edistää. Euroopan komissio (2005) on määritellyt yrittäjyyden muutamien arvojen avulla. Myös osa Hornadayn (1982) listaamista yrittäjiin liitettävistä arvoista valittiin tähän tutkimukseen. Suomalainen opetussuunnitelma sisältää perusarvoja, joista osa tulee huomioida myös yrittäjyyskasvatuksessa. Käymme aluksi läpi tutkimusaineiston kokoamisen vaiheet ja esittelemme tutkimuksessa käytetyt metodit. Varsinaiseen aiheeseen liittyen esittelemme ensin yrittäjyyskasvatuksen arvoihin liittyvää kirjallisuutta, jonka jälkeen käsittelemme kyselylomakkeelta poimittuja arvoja sekä kyselytutkimuksen tuloksia. Yhteenvedon jälkeen päätämme artikkelimme erittelemällä ja arvioimalla sen vaikutusta jatkotutkimuksiin sekä käytännön toimenpiteisiin. Tutkimusaineiston kokoaminen ja menetelmät Kvantitatiivinen kyselytutkimus käsitteli yrittäjyyskasvatukseen liittyviä arvoja. Tutkimuksen kohderyhmä koostui eri koulutusasteilla toimivista opettajista, rehtoreista, opettajankouluttajista ja muista kouluttajista peruskoulusta korkeakouluihin, sekä muutamista yrittäjistä (N 124). Tutkimus toteutettiin Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Ranskassa, Portugalissa, Iso-Britanniassa, Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa, Alankomaissa, Saksassa, Islannissa, Liettuassa, Norjassa, Romaniassa sekä Espanjassa. Myös Pakistanista saatiin yksi vastaus. Maat valikoituivat eri konferensseissa tapaamiemme yhteyshenkilöiden avulla. Internet-pohjainen kyselylomake (liite 1.) lähetettiin eri maiden yhteyshenkilöille, jotka

3 välittivät sen eteenpäin oman maansa yrittäjyyskasvatuksessa mukana oleville henkilöille. 276 henkilöä avasi kyselylomakkeen ja 124 täytti sen asianmukaisesti. Kyselytutkimus toteutettiin joulukuun 2010 ja huhtikuun 2011 välisenä aikana. Lomakkeessa oli 28 vaihtoehtoa, joista vastaajien tuli asettaa tärkeysjärjestykseen kuusi mielestään tärkeintä seikkaa, joita yrittäjyyskasvatuksen tulisi yhteiskunnassa edistää. Vastaajista seitsemän oli ymmärtänyt lomakkeen väärin, ja asettanut tärkeysjärjestykseen kaikki lomakkeella mainitut arvot sen sijaan, että olisivat valinneet vain kuusi tärkeintä arvoa. Kerätty aineisto käsiteltiin tietokoneohjelma SPSS:llä, joka on datan analysointityökalu. Sen avulla saatiin esille ne seikat, jotka vastaajat mainitsivat kaikkein useimmin. Seuraavaksi vastauksista tehtiin frekvenssijakauma, jonka perusteella saatiin tärkeimmäksi arvoksi kaikkein eniten mainintoja saanut arvo, toiseksi tärkeimmäksi arvoksi toiseksi eniten mainintoja saanut jne. Vastaajien kansallisuus (N 124) ilmenee taulukosta 1. Suurin osa vastaajista oli suomalaisia (69), sitten ruotsalaisia (12), virolaisia ja portugalilaisia (molempia 10), brittejä (4), ranskalaisia, itävaltalaisia, norjalaisia, hollantilaisia, romanialaisia, espanjalaisia ja irlantilaisia (jokaisia 2), belgialaisia, tanskalaisia, liettualaisia ja saksalaisia (jokaisia 1). Euroopan ulkopuolelta Pakistanista saatiin yksi vastaus (1). Vastaajien ammatit on esitetty taulukossa 2. Suurin osa vastaajista oli opettajankouluttajia yliopistoissa (24), seuraavaksi eniten oli peruskoulun opettajia tai rehtoreita (22), yrittäjiä (18), yliopiston opettajia tai rehtoreita (14), lukion opettajia tai rehtoreita (14) tai muita kouluttajia (14), opettajankouluttajia ammattikorkeakoulussa (11), opettajia tai rehtoreita ammattikorkeakoulussa (10) ja ammatillisessa peruskoulutuksessa (4). Vastaajista 17 valitsi vaihtoehdon muu. Oletamme heidän olevan tutkijoita, poliitikkoja ja organisaatioiden edustajia. Suurin osa vastaajista oli naisia (69) ja suurin ikäryhmä oli vuotiaat (85), sitten vuotiaat (23), ja vuotiaat (18). Vastaajista kolme oli 66 vuotiaita tai sitä vanhempia. Yksi vastaaja jätti kertomatta sukupuolensa, ja kolme ikänsä. Taulukko 1. Vastaajien kansallisuus (N 124) suomalainen 69 ruotsalainen 12 virolainen 10 portugalilainen 10 britti 4 ranskalainen 2 itävaltalainen 2 hollantilainen 2 norjalainen 2 romanialainen 2 espanjalainen 2 belgialainen 1 tanskalainen 1

4 saksalainen 1 islantilainen 1 irlantilainen 1 liettualainen 1 pakistanilainen 1 Taulukko 2. Vastaajien ammatit (N 124) Opettajankouluttaja yliopistossa 24 Opettaja tai rehtori peruskoulussa 22 Yrittäjä 18 Muu 17 Opettaja tai rehtori lukiossa 14 Opettaja tai rehtori yliopistossa 14 Muu kouluttaja 14 Opettajankouluttaja ammattikorkeakoulussa 11 Opettaja tai rehtori ammattikorkeakoulussa 10 Opettaja tai rehtori ammatillisessa peruskoulutuksessa 4 Yrittäjyyskasvatuksen arvot arvo 1 1. se minkä perusteella jtak pidetään merkityksellisenä, hyvänä, arvokkaana tms., merkitys, kantavuus. Mainos-, uutisarvo. Tunnearvo. Arvonsa säilyttävä keksintö. Vain tosiasioilla on pysyvä arvo. 2. us. mon. arvokas, merkitsevä asia MOT: Arvo tarkoittaa kohteen tavoiteltua ominaisuutta, liittyen usein esim. aineellisen omaisuuden käyttökelpoisuuteen tai vaihdettavuuteen: merkitys, arvo, ansio, etu, hyöty, houkuttelevuus, apu, tuotto, palvelukyky, merkittävyys, käyttö, käytettävyys tai hyödyllisyys. Arvot ovat moraalisia periaatteita ja käsityksiä, yleisesti hyväksyttyjä yksilöä koskevia normeja tai sosiaalisia käyttäytymissääntöjä. (MOT 1999; MOT 2006). Schwartz (1992) ja Rokeach (1973) esittävät arvojen olevan pysyviä päämääriä, jotka säilyvät vaihtelevissa tilanteissa, ja ohjaavat sekä yksilöiden että ryhmien toimintaa. Opetuksen ja koulutuksen päämäärät ja sisällöt määräytyvät sen mukaan, mikä on arvokasta. Oppiaineiden suunnittelu, toteutus ja arviointi tapahtuvat vallitsevien arvojen pohjalta. Arvioinnin laatu ja onnistuminen perustuvat merkityksellisten arvojen määrittämiseen jokaiselle oppiaineelle, minkä vuoksi arvojen määritys on tärkeä osa arviointimenettelyä. (Ks. Atjonen 2007; Korkeakoski 2008; House 1980; House & Howe 1999). Arvot eivät ole geneettisiä ominaisuuksia vaan ne välittyvät sosiaalisessa kanssakäymisessä, koulutuksessa ja opetuksessa (Launonen 2004, 13). Myös yrittäjyyskasvatukseen liittyvät arvot siirtyvät eteenpäin koulutuksen kautta. Siitä syystä

5 yrittäjyyskasvatuksen arvoista tarvitaan keskustelua yrittäjyyskasvatuksen kehittäjien keskuudessa. Yrittäjyyskasvatuksen arvopohjan määrittelyyn liittyy ongelma, joka syntyy opettajien ja koulun asenne-eroista: huolimatta opettajien positiivisesta asenteesta yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta kohtaan, koulu instituutiona edustaa epäyrittäjämäisiä arvoja. Koululaitoksen edustamat perinteiset, epäyrittäjämäiset arvot ovat, varmuus, järjestelmällisyys, johtajuus, tieto, turvallisuus ja perinne. (Seikkula-Leino 2007, 37.) Jos tarkastelemme yrittäjyyskasvatusta yksilön ja hänen persoonallisuutensa näkökulmasta, Kyrön ja muiden (1999) mukaan yrittäjyyskasvatus voi edistää erilaisia persoonallisuuksia ja eri lähtökohdista tulevia, eritasoisia oppilaita. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on luoda positiivinen kehä, joka sisältää sopivassa määrin yrittäjämäisiä ja epäyrittäjämäisiä arvoja ja periaatteita. Näillä välineillä yrittäjyyskasvatus tukee oppilaan kehitystä ja kasvua kohti yrittäjämäistä ajattelua sekä aktiivista kansalaisuutta. Kyrön ja muiden (1999) sekä Schwartzin (1994) mukaan tämä voisi olla yksi malli yrittäjyyskasvatuksen arvopohjan rakentamiseen. Emme ole löytäneet yhtään tutkimusta koskien yrittäjyyskasvatuksen arvoja. Sen sijaan Schwartz on tehnyt useita muihin inhimillisiin arvoihin (human values) liittyviä tutkimuksia (Schwartz 1992; 1994; 1997; 1999; Schwartz & Huismans 1995; Schwartz & Sagiv 1995; Schwartz, Sagiv & Boehnke 2000; Schwartz & Boehnke 2004). Tutkimuksessaan Schwartz ja Bardi (2001) tunnistavat kaikille kansoille yhteisiä arvohierarkioita, joista he ilmoittavat tärkeysjärjestyksessä 10 yksittäistä arvoa. James (2006) taas on filosofisessa tutkimuksessaan pohtinut arvojen objektiivisuutta yleisesti ottaen. Parry & Urwin (2011) ovat tarkastelleet kriittisesti yleistä käsitystä ammatinharjoittamisesta, sekä siihen liittyvää teoreettista pohjaa ja käytäntöä, joiden mukaan eri sukupolvet liittävät työhön erilaisia arvoja. Työhön liittyviä arvoja ovat tutkineet myös monet muut tutkijat (mm. Roe ym. 1999; Ghorpade ym. 2001; Loughlin & Barling 2001; Berings ym. 2004; Valentine 2004; Abbott ym. 2005; Lyons ym. 2006; Porfeli 2006; Warr 2008). Cortés-Pascual (2009) tutki opettajaksi opiskelevien työn arvoja espanjalaisessa yliopistossa. Levin (2006) puolestaan kuvailee tutkimuksessaan opetuksellisten arvojen ja taloudellisten arvojen välistä jännitettä yhdysvaltalaisen yliopiston tiedekunnassa. Hornaday (1982, 26-27) on listannut 42 piirrettä, jotka ovat tunnusomaisia yrittäjille. Piirteet ovat: itseluottamus, sinnikkyys, päättäväisyys, energisyys, ahkeruus, kekseliäisyys; kyky ottaa hallittuja riskejä; dynaamisuus, johtajuus, optimismi; tarve saada aikaan / onnistua; monipuolisuus, tuotetietoisuus, markkinatietoisuus; luovuus; kyky vaikuttaa toisiin; kyky tulla toimeen ihmisten kanssa; aloitteellisuus; joustavuus; älykkyys; tavoiteorientoituneisuus; täsmällisyys; kyky tehdä nopeita päätöksiä; positiivinen reagointi

6 haasteisiin; itsenäisyys; rehellisyys, eheys; kypsyys, tasapainoisuus; vastaanottavaisuus ehdotuksille ja kritiikille; vastuullisuus; harkitsevuus; täsmällisyys / tarkkuus, perusteellisuus; yhteistyökyky, tuotto-orientoituneisuus; kyky oppia virheistä; vallan taju; miellyttävä persoonallisuus; itsekkyys; rohkeus; mielikuvituksellisuus; tarkkanäköisyys; kyky sietää moniselitteisyyttä; aggressiivisuus; kyky nauttia; pystyvyys, tehokkuus; sitoutuneisuus; kyky luottaa työntekijöihin ja herkkyys toisia kohtaan. Opetusministeriön julkaisussa Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat (2009) ja Seikkula-Leinon (2006; 2007) tutkimuksissa mainitaan useaan otteeseen arvoja, joita yrittäjyyskasvatuksen tulisi edistää. Innovatiivisuus, luovuus; kyky ottaa riskejä ja vastuuta; ongelmanratkaisukyky; kyky suunnitella ja viedä läpi projekteja; kyky tarttua haasteisiin ja mahdollisuuksiin; aloitteellisuus; aktiivisuus; itsenäisyys; joustavuus; ajattelu ja yhteistyökyky mainitaan ominaisuuksina, jotka edistävät yrittäjämäisen asenteen kehittymistä. (Finnish Ministry of Education, 2009). Euroopan komissio määrittelee yrittäjyyden seuraavasti: Yrittäjyys viittaa yksilön kykyyn muuttaa ideat toiminnaksi. Se edellyttää luovuutta, innovaatioita ja riskien ottamista, mutta myös kykyä suunnitella ja viedä läpi projekteja tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrittäjyys ylläpitää jokaisen ihmisen arkielämää kotona ja yhteiskunnassa. Kun työntekijät tuntevat työnsä taustat ja kykenevät tarttumaan tarjoutuviin mahdollisuuksiin, on se perusta erityistaitojen ja tietojen kehittymiselle, joita yrittäjyys tarvitsee yhteiskunnallisen tai kaupallisen toiminnan tueksi. (Euroopan komissio 2005). Tämä määritelmä sisältää myös useita yrittäjyyskasvatukseen liittyviä arvoja. Suomalaisen opetussuunnitelman perusperiaatteet sisältävät kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä yleisiä arvoja, jotka pitää ottaa huomioon myös yrittäjyyskasvatuksessa. Näitä ovat mm. yhteisöllisyys; kokonaisvaltainen ja moniulotteinen kasvu ihmisenä; ekologinen elämäntapa; toisten ihmisten kunnioittaminen ja kuunteleminen; kyky keskustella ja hyväksyä erilaisuutta. (Opetushallitus 2003 ja 2004). Fetterman (1996) on kehittänyt voimaannuttavan arvioinnin (an empowerment evaluation and assessment), joka soveltuu myös yrittäjyyskasvatukseen. Hän mainitsee mielenkiintoisen seikan: yksilöiden ja yhteisön voimaannuttamisen, joka on mielestämme erittäin tärkeä myös yrittäjyyskasvatuksessa. (Tiikkala ym. 2010b). Kyselylomakkeen arvovaihtoehdot Poimimme kyselylomakkeen arvovaihtoehdot kuudesta eri lähteestä: Hornaday 1982; opetusministeriö 2009; Seikkula-Leino 2006; 2007; Euroopan komissio 2005; opetushallitus 2003 ja Valitut arvot on esitetty taulukossa 3. Tietämys, ajattelu, luovuus,

7 yhteistyökyky, vastuunotto, päämäärätietoisuus ja aloitteellisuus mainittiin kaikissa lähteissämme. Ajattelimme näiden kuuden arvon olevan yrittäjyyskasvatuksen perusarvoja. Seuraavaksi eniten valitsemissamme lähteissä mainittiin itseluottamus ja kestävyys. Nämä olisivat seuraavat kyselylomakkeelle otettavat arvot. Kyky ottaa riskejä; keskustelutaito; kyky tarttua haasteisiin; kyky hallita kokonaisuutta; kriittisyys, kyseenalaistaminen, tahdonvoima, sitoutuminen; virheistä oppiminen; virheiden näkeminen positiivisena asiana; kyky sietää muutosta; ongelmanratkaisukyky; kyky sietää epävarmuutta; toisten ihmisten kunnioittaminen ja kuunteleminen ja tulevaisuuteen suuntautuminen mainittiin vähintään kolmessa lähteessämme, joten nämä arvot valittiin lomakkeelle seuraavaksi. Harkitsimme tarkoin muita mukaan otettavia arvoja, koska on niin monenlaisia arvoja, jotka voisivat olla mukana kyselylomakkeella. Päätimme valita seuraavat arvot, jotka mainittiin kahdessa lähteessämme: erikoistuminen; omaan osaamiseen keskittyminen; laatutietoisuus, ja edelleen kilpailullisuus; tehokkuus ja erilaisuuden hyväksyminen, jotka mainittiin vain yhdessä lähteessä. Ne eivät mielestämme ole pelkästään erittäin tärkeitä arvoja, vaan myös ajankohtaisia ja helposti välitettävissä opetuksen avulla. Yksilöiden ja yhteisön voimaannuttaminen valittiin yhdestä lähteestä alkuperäiseltä listalta (Fetterman 1996), koska se on Suomessa vuonna 2008 tekemämme tutkimuksen mukaan tärkeä arvo yrittäjyyskasvatuksessa (Tiikkala et al. 2010b). Innovatiivisuus mainittiin kaikissa lähteissä, mutta jätimme sen pois siitä syystä, että ajattelimme vastaajille olevan vaikeaa valita innovatiivisuuden ja luovuuden välillä. Halusimme antaa vastaajille mahdollisuuden tuoda esiin tärkeitä arvoja listamme ulkopuolelta antamalla viimeiseksi vaihtoehdon: Jokin muu, mikä? Taulukko 3. Valitut arvot ja niiden lähteet.

8 Yrittäjyyskasvatuksen arvot H OM S-L Ek OPH F Tog ethe r 1. Tehokkuus x 1 2. Kilpailullisuus x 1 3. Erikoistuminen, omaan osaamiseen keskittyminen x x 2 4. Tiedot, ajattelu x x x x x 5 5. Kriittinen suhtautuminen x x x 3 6. Laatutietoisuus x x 2 7. Kokonaisuuden hallinta x x x 3 8. Luovuus x x x x x 5 9. Yksilön ja yhteisön valtauttaminen x Tahdonvoima x x x Aloitteellisuus x x x x x Yhteistyökyky x x x x x Sitoutuneisuus x x x Vastuunotto x x x x x Tavoitesuuntautuneisuus x x x x x Itseluottamus x x x x Kestävyys x x x x Kyky ottaa riskejä x x x Virheistä oppiminen ja virheiden näkeminen positiivisena x x x Ongelmanratkaisukyky x x x Epävarmuuden sietäminen x x x Muutoksen sietäminen x x x Toisten ihmisten kunnioittaminen ja kuunteleminen x x x Keskustelutaito x x x Erilaisuuden hyväksyminen x Haasteisiin tarttuminen x x x Tulevaisuuteen suuntautuminen x x x 3 H = Hornaday 1982 OM = Opetusministeriö 2009 S-L = Seikkula-Leino 2006 ja 2007 Ek = Euroopan komissio 2005 OPH = Opetushallitus 2003 ja 2004 F = Fetterman 1996 Kyselytutkimuksen tulokset Kyselylomakkeessa oli mainittu 27 vaihtoehtoista arvoa. Lisäksi vastaajat saattoivat valita vaihtoehdon jokin muu. Arvot oli valittu yrittäjyyskasvatusta koskevista kirjallisista lähteistä (opetusministeriö 2009; Hornaday 1982; Euroopan komissio 2005; Seikkula-Leino 2006; 2007; Fetterman 1996; opetushallitus, 2003 ja 2004). Tämän artikkelin kirjoittajat ja muutamat muut suomalaiset, jotka ovat mukana yrittäjyyskasvatuksen kehittämisprojekteissa,

9 pitivät aivoriihen, ja valitsivat nämä arvot perustuen omaan työhönsä ja kokemukseensa yrittäjyyskasvatuksen piirissä. Vastaajien piti valita kuusi arvoa ja laittaa ne tärkeysjärjestykseen: tärkein ensimmäiseksi jne. 124 vastasi kysymyslomakkeeseen. Kaikki arvot saivat yhteensä 744 mainintaa 124 vastaajalta. Jokainen kyselylomakkeella mainittu arvo sai mainintoja. Eniten mainintoja, riippumatta siitä oliko maininta tärkeysjärjestyksessä ensimmäinen, toinen tai vaikka kuudes, sai luovuus ja vähiten tavoitesuuntautuneisuus. Kaikki kyselyssä olleet arvot sekä niiden saamat mainintojen määrät on esitetty liitteessä 2. Taulukko 4. Eniten mainintoja saaneet arvot. Tässä ei ole huomioitu sitä, mikä asetettiin tärkeimmäksi arvoksi, toiseksi tärkeimmäksi jne. Arvo Mainintoje n määrä yhteensä luovuus 77 ongelmanratkaisukyky 56 yhteistyökyky 45 tulevaisuuteen suuntautuneisuus 44 vastuun ottaminen 44 virheistä oppiminen ja virheiden näkeminen positiivisessa valossa 44 tietämys, ajattelu 39 muutoksen sietäminen 37 kyky ottaa riskejä 37 itseluottamus 36 Taulukossa 4 esitetään eniten mainintoja saaneet arvot riippumatta siitä, olivatko ne valittu tärkeimmäksi arvoksi, toiseksi tärkeimmäksi jne. Luovuus mainittiin kaikkein useimmin: se sai 77 mainintaa kaikista 744 maininnasta. Ongelmanratkaisukyky sai toiseksi eniten mainintoja (56) ja kolmanneksi eniten yhteistyökyky (45). Tulevaisuuteen suuntautuneisuus, vastuun ottaminen ja virheistä oppiminen ja virheiden näkeminen positiivisessa valossa (kaikki 44) olivat seuraavaksi eniten mainintoja saaneet arvot. Tietämys ja ajattelu (39), muutoksen sietäminen ja kyky ottaa riskejä (molemmat 37) ja itseluottamus (35) saivat kaikki yli 35 mainintaa. Taulukko 5. Arvot, jotka saivat eniten mainintoja tärkeimpänä arvona (1.), toiseksi tärkeimpänä (2.), kolmanneksi tärkeimpänä (3.), neljänneksi tärkeimpänä (4.), viidenneksi tärkeimpänä (5.) ja kuudenneksi tärkeimpänä (6.). Arvot, jotka saivat eniten mainintoja tärkeimpänä arvona mainintojen lkm

10 luovuus 26 vastuun ottaminen 17 aloitteellisuus ja yhteistyökyky 11 molemmat Arvot, jotka saivat eniten mainintoja 2. tärkeimpänä arvona mainintojen lkm luovuus ja aloitteellisuus 17 molemmat ongelmanratkaisukyky 14 kyky ottaa riskejä 9 Arvot, jotka saivat eniten mainintoja 3. tärkeimpänä arvona mainintojen lkm ongelmanratkaisukyky 13 yhteistyökyky ja kyky sietää muutosta 12 molemmat kokonaisuuden hallinta & aloitteellisuus & kyky ottaa riskejä & kyky 7 jokainen sietää epävarmuutta & haasteisiin tarttuminen Arvot, jotka saivat eniten mainintoja 4. tärkeimpänä arvona mainintojen lkm virheitä oppiminen ja virheiden näkeminen positiivisessa valossa 13 ongelmanratkaisukyky 11 tehokkuus 8 kyky ottaa riskejä 7 Arvot, jotka saivat eniten mainintoja 5. tärkeimpänä arvona luovuus & kyky sietää muutosta sitoutuminen & tulevaisuuteen suuntautuminen & tietämys, ajattelu yhteistyökyky & virheistä oppiminen ja virheiden näkeminen positiivisessa valossa mainintojen lkm 10 molemmat 8 jokainen 7 molemmat Arvot, jotka saivat eniten mainintoja 6. tärkeimpänä arvona mainintojen lkm tulevaisuuteen suuntautuminen 22 luovuus 12 tietämys, ajattelu 10 virheistä oppiminen ja virheiden näkeminen positiivisessa valossa 9 Luovuus sai eniten mainintoja tärkeimpänä arvona (1.), 26 mainintaa. Vastuun ottaminen sai 17 mainintaa. Yhteistyökyky ja aloitteellisuus saivat 11 mainintaa tärkeimpänä arvona. Luovuus sai myös eniten mainintoja toiseksi tärkeimpänä arvona (2.), samoin aloitteellisuus, molemmat 17 mainintaa. Ongelmanratkaisukyky sai 14 mainintaa ja kyky ottaa riskejä sai 9 mainintaa toiseksi tärkeimpänä arvona. Kolmanneksi tärkein arvo oli ongelmanratkaisukyky, joka sai 13 mainintaa ja neljänneksi tärkein arvo oli virheistä oppiminen ja virheiden näkeminen positiivisessa valossa, joka sai 13 mainintaa. Luovuus ja kyky sietää muutosta saivat molemmat 10 mainintaa viidenneksi tärkeimpänä arvona, ja tulevaisuuteen suuntautuminen sai peräti 22 mainintaa kuudenneksi tärkeimpänä arvona.

11 Kyselylomakkeen perusteella teimme yhteenvedon tärkeimmistä arvoista, joita voidaan hyödyntää määritettäessä yrittäjyyskasvatuksen arvoja. Nämä kaksitoista arvoa eivät ole tärkeysjärjestyksessä: luovuus ongelmanratkaisukyky yhteistyökyky tulevaisuuteen suuntautuminen vastuun ottaminen virheistä oppiminen ja virheiden näkeminen positiivisessa valossa tietämys, ajattelu kyky sietää muutosta kyky ottaa riskejä itseluottamus aloitteellisuus sitoutuminen Ne, jotka vastasivat vaihtoehdon 28: jokin muu, tarkensivat vastaustaan seuraavasti: 1. Tiimityö, tiimityötaidot ja tiimiyrittäjyys 2. Tiimityötaidot, tiimiyrittäjyys ja tiimioppiminen 3. Erehdys 4. Helikopteri näkökulma, systemaattinen ajattelu 5. Eettisyys 6. Kaikkien rakastaminen Love (th)em all 7. Teorian ja käytännön yhdistäminen 8. Keskittyminen positiiviseen 9. Oman liiketoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen on hyvä asia, ja sitä kannattaa harkita. 10. Tiedot tärkeistä asioista, joita yrittäjänä tarvitsee. Täytyy ymmärtää, kuinka ideat voi toteuttaa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. 11. Kaikki nämä ovat yhtä tärkeitä. En usko, että on hyödyllistä luoda hierarkioita. 12. Toiveiden nostattaminen, elämäntaitojen ja liike-elämän taitojen kehittäminen Ensimmäinen ja toinen vastaus ovat samanlaisia: tiimityö ja tiimiyrittäjyys, jotka ovat ehdottomasti hyvin tärkeitä. Ne ovat osa yhteistyökykyä, mutta selvästi oma alueensa. Kolmas vastaus, erehdys ei kerro mitä vastaaja tarkoitti, koska yhtenä vaihtoehtona oli numero 19, virheistä oppiminen, virheiden näkeminen positiivisessa valossa. Helikopterinäkökulma, systemaattinen ajattelu ja teorian ja käytännön yhdistäminen voisi myös sisältyä vaihtoehtoon 4, tietämys, ajattelu. Eettisyys, rakasta kaikkia love (th)em all, positiiviseen keskittyminen ovat aivan uusia vaihtoehtoja ja tavallaan myös hyvin

12 tärkeitä. Yhdeksäs vastaus: Oman liiketoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen on hyvä asia, ja sitä kannattaa harkita. sekä kymmenes vastaus: Tiedot tärkeistä asioista, joita yrittäjänä tarvitsee. Täytyy ymmärtää, kuinka ideat voi toteuttaa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. ja kahdestoista vastaus: Toiveiden nostattaminen, elämäntaitojen ja liike-elämän taitojen kehittäminen liittyvät kaikki liike-elämän opintoihin tai ainakin korkea-asteen opintoihin. Vastaus numero yksitoista oli: Kaikki nämä ovat yhtä tärkeitä. En usko, että on hyödyllistä luoda hierarkioita. Koska otos jokaista maata kohden oli tässä tutkimuksessa niin pieni, emme vertailleet vastauksia iän, sukupuolen, ammatin tai asuinpaikan mukaan, vaikka olisi ollut mielenkiintoista ja hyödyllistä saada näitä tietoja. Taulukko 6. Arvot, jotka saivat vähiten mainintoja huomioimatta sitä, oliko niitä sijoitettu tärkeimmäksi arvoksi, toiseksi tärkeimmäksi jne. Arvo Kaikki maininnat yhteensä laatutietoisuus & toisten ihmisten kunnioittaminen ja kuunteleminen 9 molemmat tavoitesuuntautuneisuus & keskustelutaito 10 molemmat 12 molemmat erikoistuminen, omaan osaamiseen keskittyminen & erilaisuuden hyväksyminen kriittisyys & kokonaisuuden hallinta & kestävyys 13 jokainen kilpailullisuus & tahdon voima 14 molemmat Arvot, jotka saivat vähiten mainintoja: toisten ihmisten kunnioittaminen ja kuunteleminen, tavoitesuuntautuneisuus, keskustelutaito, kriittisyys, kokonaisuuden hallinta ja kestävyys, koettiin ehkä liian yleisiksi arvoiksi kaikessa koulutuksessa. Erikoistuminen, omaan osaamiseen keskittyminen ja kilpailullisuus sitä vastoin yhdistetään usein yrittäjyyskasvatukseen, mutta ehkä ne molemmat voitaisiin enemmän yhdistää ulkoiseen yrittäjyyteen. Vastaajista suhteellisen moni työskenteli peruskoulussa tai oli opettajankouluttajia, jotka kouluttivat tulevaisuuden opettajia peruskouluun. Pohdintaa ja tulevaisuuden tutkimusaiheita Tutkimuksen lopputuloksena saatiin kaksitoista arvoa, joita ei laitettu tärkeysjärjestykseen, koska se on vaikeaa ja toisaalta tarpeetonta. Vastaus avoimeen kohtaan

13 Kaikki nämä (yrittäjyyskasvatuksen arvot) ovat yhtä tärkeitä. En usko, että on hyödyllistä luoda hierarkioita on hyvin kiinnostava, koska siinä on koko tutkimuksen tarkoitus: miksi yrittää laittaa yrittäjyyskasvatuksen arvoja tärkeysjärjestykseen? Yrittäjyyskasvatukseen liittyy niin monia erilaisia arvoja, että on vaikea valita mihin keskittyisi yrittäjyyskasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Rokeach (1973, 6) antaa tästä yhden hyvin valaisevan esimerkin: Useimmat vanhemmat rakastavat jokaista lastaan ehdoitta ja varauksetta, mutta joissakin olosuhteissa vanhemman täytyy asettaa yksi lapsista etusijalle kun lapsi on esimerkiksi sairas tai tarvitsee enemmän huomiota jostain muusta syystä. Arvot ovat kuin lapset, joita rakastamme. Kun opetuksessa tai arvioinnissa keskitymme yhteen arvoon, emme kuitenkaan unohda muita arvoja. Jokainen kyselylomakkeella mainittu arvo sai vähintään 9 mainintaa, minkä perusteella voidaan sanoa tutkimukseen valittujen arvojen liittyvän hyvin yrittäjyyskasvatukseen. Avoimeen kysymykseen saatuja vastauksia eettisyys, kaikkien rakastaminen, positiiviseen keskittyminen ja tiimityö ovat kaikki arvoja, joita emme tulleet lainkaan harkinneeksi. Myös nämä teemat pitäisi huomioida yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä ja tutkimuksessa. Innovatiivisuus mainittiin jokaisessa lähteessämme, mutta jätimme sen pois, koska ajattelimme olevan vaikeaa valita innovatiivisuuden ja luovuuden välillä. Tämä oli selkeä virhearviointi, koska luovuus ja innovatiivisuus eivät ole sama asia, vaikkakin hyvin samantyyppisiä. Luovuus sai useita mainintoja ja varmasti osassa niistä tarkoitettiin ennemminkin innovatiivisuutta. Lisäksi on olemassa paljon muitakin tapoja valita tärkeitä arvoja kyselylomakkeelle. Tämä oli vain yksi tapa, joten muitakin tapoja voisi testata. Kyselylomake oli englanninkielinen, jota vain Iso-Britannian vastaajat puhuvat äidinkielenään. Jokaisessa kielessä arvoihin liittyvät termit ovat erilaisia (Schwartz, S. & Bardi, A. 2001, 279), joten emme voi olla varmoja siitä, että vastaajat ymmärsivät termit samoin kuin me. Englanninkieli luultavasti karsi pois joitakin vastaajia varsinkin ammatillisista oppilaitoksista, koska vain neljä vastaajaa 124:stä edusti tätä tasoa. 276 ihmistä oli avannut kyselylomakkeen, mutta vain 124 vastasi siihen. Kyselylomake ei ollut liian pitkä tai muuten vaikeaselkoinen, joten oletamme kielellisen syyn olleen suurin este kyselyyn vastaamiseen. Kulttuurinen moninaisuus on varmasti yksi näkökulma, joka pitäisi ottaa huomioon yrittäjyyskasvatuksen arvojen tutkimuksessa tulevaisuudessa, koska maat poikkeavat toisistaan merkittävästi tapojen, uskomusten, perinteiden ja sosiaalisten rakenteiden suhteen. Koska otos jokaisesta maasta (paitsi Suomesta) jäi tässä tutkimuksessa pieneksi, emme vertailleet eri maiden vastauksia keskenään. Vertaileva tutkimus olisi hedelmällinen jatkotutkimusaihe.

14 Johtopäätökset ja käytännön toimenpidesuositukset Uskomme, että on erittäin tärkeää löytää tärkeimmät yrittäjyyskasvatukseen liittyvät arvot, koska yrittäjyyskasvatuksen arviointi vaatii yleisesti hyväksyttyjä arvoja, joista eri tahot, toimijat ja tutkijat voivat olla yhtä mieltä. Yhteinen arvopohja ohjaa tavoitteita, toimintojen suunnittelua ja antaa perustan arviointikriteereille. Aikaisemmissa yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksissa yrittäjyyskasvatuksen arvoja ei ole kartoitettu kansainvälisellä tasolla. Tämän tutkimuksen tavoitteet ovat siten täyttyneet ja tulevaisuuden tutkimukselle on luotu hyvä pohja. Nyt on listattu 12 yrittäjyyskasvatukseen liittyvää arvoa, jotka EU-maiden opettajankouluttajat, opettajat, muut kouluttajat, rehtorit, yrittäjät ja muut yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä kiinnostuneet ovat valinneet tärkeimmiksi arvoiksi. Nämä arvot voivat olla perustana yrittäjyyskasvatuksen arviointia kehitettäessä. Tutkimuksemme suunnittelussa ja tuloksissa Suomen osallisuus korostui, mutta tulokset ovat luultavasti sovellettavissa myös muihin EU-maihin. Yrittäjyyskasvatuksen ja sen arvioinnin kehittämisessä pitäisi keskittyä seuraaviin asioihin: antaa oppijoille enemmän vastuuta koskien heidän omaa oppimistaan ja työskentelyään; tukea kaikenlaista luovuutta; suosia ryhmä- ja tiimityötä; antaa oppijoiden tehdä virheitä ja auttaa heitä näkemään ne positiivisen voimavarana; antaa oppijoille tehtäviä, jotka vaativat ongelmanratkaisua sekä harjoittaa oppijoita suuntautumaan tulevaisuuteen. Meidän pitäisi valmentaa oppijat sietämään muutoksia ja vaatia heitä omistautumaan työllensä ja opinnoillensa. Meidän pitäisi kannustaa heitä opiskelemaan ahkerasti, jotta he saisivat hyvät tiedolliset valmiudet, sekä tukea heitä itsenäisessä ajattelussa ja riskien ottamisessa. Rohkaisemalla heitä olemaan ennakoivia ja luottamalla heihin, tuemme heidän itseluottamuksen kehittymistä. Lähteet Abbott, G. N., White, F. A. & Charles, M. A. (2005) Linking Values and Organizational Commitment: A Correlational and Experimental Investigation In Two Organizations. Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 78, pp Atjonen, P. (2007) Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Gummerus. Berings, D., De Fruyt, F. D. & Bouwen, R. (2004) Work Values and Personality Traits as Predictors of Enterprising and Social Vocational Interests. Personality and Individual Differences, vol. 36, pp

15 Comission of the European Communities (2005) COM(2005)548 final. 2005/0221(COD). Proposal for a recommendation of the european parliament and of the council on key competence for lifelong learning. Brussels, Cortés-Pascual, A. (2009) The Work Values of Teacher Training Students in A Spanish University. Symbiosis Between Schwartz and Meaning of Work (MOW) Study Group. European Journal of Education, vol. 44, no. 3, pp Fetterman, D. M. (1996) Empowerment Evaluation: An Introduction to Theory and Practice. In Empowerment evaluation. Knowledge and tools for self-assessment & accountability, eds. D. Fetterman, S. Kaftarian & A. Wandersman, pp London: Sage Publications. Ghorpade, J., Lackritz, J. & Singh, G. (2001) Work Values and Preferences for Employee Involvement in The Management of Organizations. Employee Responsibilities and Rights Journal, vol. 13, pp Hornaday, J. A. (1982) Research About Living Entrepreneurs. In Encyclopedia of Entrepreneurship, eds. C. A. Kent, D. L. Sexton & K. H. Vesper, pp Englewood Cliffs: NJ Prentice Hall. House, E. (1980) Evaluating with validity. London: Sage. House, E. & Howe, K. (1999) Values in evaluation and social research. London: Sage James, A. (2006) The Objectivity of Values: Invariance without Explanation. Southern Journal of Philosophy, vol. 44, issue 4, pp Korkeakoski, E. (2008) Arvotietoisuus, teorialähtöisyys ja vaikuttavuus arviointimenetelmien kehittämisessä. In Avaimia koulutuksen arvioinnin kehittämiseen, eds. E. Korkeakoski & H. Silvennoinen, pp Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 31. Jyväskylä. Kyrö, P. Nurmi, K. & Tikkanen, T, eds. (1999) Yrittäjyyden askeleita yhteiskunnassa. Helsinki: Yliopistopaino. Launonen, L. (2004) Erilaisten arvojen maailma. In Aihekokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelmassa, ed. M.-L. Loukola, pp Jyväskylä: Gummerus.

16 Levin, J. S. (2006) Faculty Work: Tensions Between Educational and Economic Values. The Journal of Higher Education, vol. 77, pp Loughlin, C. & Barling, J. (2001) Young Workers Work Values, Attitudes, and Behaviours. Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 74, pp Lyons, S. T., Duxbury, L. E. & Higgins, C. A. (2006) A Comparison of The Values and Commitment of Private Sector, Public Sector, and Para-public Sector Employees. Public Administration Review, vol. 66, pp MOT (2010) Kielitoimiston sanakirja 2.0. Kielikone Oy. ( ) Opetushallitus (2003) Lukion opetussuunnitelman perusteet Vammalan Kirjapaino Oy: Vammala. Opetushallitus (2004) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vammalan Kirjapaino Oy: Vammala. Opetusministeriö. (2009) Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat. Opetusministeriön julkaisuja 2009:7. Yliopistopaino. Parry, E. & Urwin, P. (2011) Generational Differences in Work Values: A Review of Theory and Evidence. International Journal of Management Reviews, vol. 13, pp Porfeli, E. J. (2006) Work Values System Development During Adolescence. Journal of Vocational Behavior, vol. 70, pp Roe, R. A., Schwartz, S. H. & Surkiss, S. (1999) Basic Individual Values, Work Values, and Meaning of Work. Applied Psychology: an International Review, vol. 48, pp Rokeach, M. (1973) The Nature of Human Values. New York: Free press. Schwartz, S. H. (1999) A Theory of Cultural Values and Some Implications for Work. Applied Psychology: An International Review, vol. 48, pp

17 Schwartz, S. H. (1997) When Are Universalism Values Particularistic? Paper presented at the International Colloquium: Universalism vs. Particularism Toward the 21st Century, Prague. Schwartz, S. H. (1994) Are There Universal Aspects in The Content and Structure of Values? Journal of Social Issues, vol. 50, pp Schwartz, S. H. (1992) Universals in The Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests on 20 Countries. In Advances in experimental social psychology vol. 25, ed. M. P. Zanna, pp San Diego: Academic Press. Schwartz, S. & Bardi, A. (2001) Value Hierarchies Across Cultures: Taking a Similarities Perspective. Journal of Cross-Cultural Psychology, vol. 32, no. 3, pp Schwartz, S. H. & Boehnke, K. (2004) Evaluating The Structure of Human Values With Confirmatory Factor Analysis. Journal of Research in Personality, vol. 38, no. 3, pp Schwartz, S. H. & Huismans, S. (1995) Value Priorities and Religiosity In Four Western Religions. Social Psychology Quarterly, vol. 58, pp Schwartz, S. H. & Sagiv, L. (1995) Identifying Culture Specifics In The Content and Structure of Values. Journal of Cross-Cultural Psychology, vol. 26, pp Schwartz, S. H., Sagiv, L. & Boehnke, K. (2000). Worries and Values. Journal of Personality, vol. 68, pp Seikkula-Leino, J. (2010) Implementing Entreprenurship Education Through Curriculum Reform in Finnish Comprehensive School. Journal of Curriculum Studies, vol 43, no. 6, pp Seikkula-Leino, J. (2007) Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. - Reform of The Curriculum and Implementation of Entrepreneurship Education Opetusministeriön julkaisuja 2007:28. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. Helsinki. (retrieved June 2011)

18 Seikkula-Leino, J. (2006) Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen. Paikallinen opetussuunnitelmatyö yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. - Reform of The Curriculum in Basic Education and Development of Entrepreneurship Education. Opetusministeriön julkaisuja 2006:22. Helsinki: Yliopistopaino. Tiikkala A., Ruskovaara E., Rytkölä, T., Seikkula-Leino, J., & Troberg E. (2010a) Evaluation and Values of Entrepreneurship Education. Paper presented at The 7th ESU Conference on Entrepreneurship Conference proceedings of ESU Conference 2010, pp Tartu, Tiikkala, A., Ruskovaara, E., Rytkölä, T., Seikkula-Leino, J., Jussila, I., Troberg, E. (2010b) Entrepreneurship Education in Finnish Basic Level Education: who, how, and what to evaluate? In Innovation and entrepreneurship in Universities, ed. M-L Neuvonen- Rauhala, pp Lahti University of Applied Sciences C:72. The Proceedings of the 3rd International FINPIN 2010 Conference, Tampere. Valentine, S. (2004) Employment Counseling and Organizational Ethical Values. Journal of Employment Counseling, vol. 41, pp Warr, P. (2008) Work Values: Some Demographic and Cultural Correlates. Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 81, pp Liitteet Liite 1. Kyselylomake Liite 2. Kaikki kyselyssä olleet arvot ja niiden saamat maininnat

Yrittäjyyskasvatuksen arviointi sen kehittämisen näkökulmasta

Yrittäjyyskasvatuksen arviointi sen kehittämisen näkökulmasta 161 KM Anne Tiikkala & KT Jaana Seikkula-Leino Yrittäjyyskasvatuksen arviointi sen kehittämisen näkökulmasta Suomessa yrittäjyyskasvatuksen arvioinnista perus- ja toisella asteella on tehty muutama alustava

Lisätiedot

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta kyselytutkimukset työikäisten

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Johdatus yrittäjyyskasvatukseen

Johdatus yrittäjyyskasvatukseen Johdatus yrittäjyyskasvatukseen Kari Ristimäki kari.ristimaki@puv.fi Mikkeli 16.10.2007 Yrittäjyyskasvatuksen keskeiset määm ääritelmät yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä ja materiaaleja Yrittäjyyskasvatus

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Yrittäjämäinen toiminatapa oppiaineena

Yrittäjämäinen toiminatapa oppiaineena Yrittäjämäinen toiminatapa oppiaineena Yrittäjyyskasvatuspäivät 2017 Antti Iivari, Nurmon yläaste, Seinäjoki antti.iivari@seinajoki.fi Taustaa E-P:n yhteinen ops (17+1) Aineryhmittäin omat työryhmät (mukana

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding Vetäjät: Jonna Malmberg jonna.malmberg@oulu.fi Tutkimusryhmä: Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö (LET) LET tutkii (1) Conceptual

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen arvot ja arvioinnin lähtökohdat perus- ja toisella asteella

Yrittäjyyskasvatuksen arvot ja arvioinnin lähtökohdat perus- ja toisella asteella Yrittäjyyskasvatuksen arvot ja arvioinnin lähtökohdat perus- ja toisella asteella Anne Tikkala, Turun normaalikoulu, anne.tiikkala@utu.fi, Elena Ruskovaara, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, elena.ruskovaara@lut.fi,

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 Seija Aalto, koulutusjohtaja Yrittäjyyslinjausten tarkoituksena on suunnata, kehittää ja ohjata eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Johtaja Jorma Kauppinen Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät 21.11.2013 Kuopio Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta

Lisätiedot

Kasvuympäristö, aikuisuus, ikääntyminen

Kasvuympäristö, aikuisuus, ikääntyminen Kasvuympäristö, aikuisuus, ikääntyminen Miten lasten ja nuorten minäpystyvyysuskomuksiin voi vaikuttaa? NLP-harjoitus: kielteisen, rajoittavan uskomuksen muuttaminen hyödynnetään kieltä Minäpystyvyyden

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalu oman opetuksen arviointiin ja kehittämiseen!

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalu oman opetuksen arviointiin ja kehittämiseen! Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalu oman opetuksen arviointiin ja kehittämiseen! Maksutta osoitteessa www.lut.fi/mittaristo - jo yli 1000 perus- ja toisen asteen opettajaa hyödyntää

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus - työpaja Pro lukio -seminaarissa. Anu Halvari Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus - työpaja Pro lukio -seminaarissa. Anu Halvari Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus - työpaja 4.11.2016 Pro lukio -seminaarissa Anu Halvari Opetushallitus Opetussuunnitelman tehtävä LL 629 / 1998 11 Opetussuunnitelma: Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä opetussuunnitelma.

Lisätiedot

Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ

Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ KOULU TURVAPAIKKANA? oppilaan psyykkistä hyvinvointia edistämässä Jyväskylä 5.11.2015 Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ Tanja Äärelä KT, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto erityisluokanopettaja,

Lisätiedot

Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille

Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille Kansainvälisyyden dynaamiset tilat 3.9.2015 Global Innokas toimijat Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Työelämässä, erityisesti yrittäjyydessä tarvittava osaaminen

Työelämässä, erityisesti yrittäjyydessä tarvittava osaaminen Työelämässä, erityisesti yrittäjyydessä tarvittava osaaminen Lenita Hietanen, FT Yliopistonlehtori, musiikkikasvatus Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta Uuden ajan kansalaisen taitoja: Koulu

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Miten arviointi suuntaa oppimista? Viivi Virtanen 28.2.2011 1/10 Millä keinoin opiskelijan saisi oppimaan sen mitä opetan? 2/10 Miten arviointi vaikuttaa siihen, miten

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

LUKIO-OSUUSKUNNAT TIE YRITTÄJÄMÄISEEN LUKIOON

LUKIO-OSUUSKUNNAT TIE YRITTÄJÄMÄISEEN LUKIOON LUKIO-OSUUSKUNNAT TIE YRITTÄJÄMÄISEEN LUKIOON Vauhtia yrittäjyyteen Miten kehittää toisen asteen koulutuksen oppilaitososuustoimintaa? PELLERVO-SEURA RY, HELSINKI 19.11.2015 Vanhempi tutkija, KTT Eliisa

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Opetushallitukselle 24.lokakuuta 2012

Opetushallitukselle 24.lokakuuta 2012 Opetushallitukselle 24.lokakuuta 2012 Opetushallituksen yrittäjyyskasvatusta ja työelämätaitoja pohtiva työseminaari 24.10.2012, Helsinki, Opetushallitus Asia: Esitys yrittäjyyskasvatuksen huomioimisesta

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen

Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ja ammatilliseen koulutukseen Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Lahden kv-syyspäivät 12.11.2014. etwinning: Vastauksia opsuudistuksen kansainvälistymisen ja tieto- ja viestintäteknologian haasteisiin

Lahden kv-syyspäivät 12.11.2014. etwinning: Vastauksia opsuudistuksen kansainvälistymisen ja tieto- ja viestintäteknologian haasteisiin Lahden kv-syyspäivät 12.11.2014 etwinning: Vastauksia opsuudistuksen kansainvälistymisen ja tieto- ja viestintäteknologian haasteisiin Paula Mattila, OPS-osuus! Opetushallitus Perusopetuksen ops-perusteiden

Lisätiedot

Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa

Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 14.11.2012 Pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo Helsingin

Lisätiedot

OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ. KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ. KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti AGENDA Taustaa Tutkimuksen tavoitteet Käsitteellinen viitekehys

Lisätiedot

KIRJOITTAMISEN GENREN KEHITTÄMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KIRJOITTAMISEN GENREN KEHITTÄMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA KIRJOITTAMISEN GENREN KEHITTÄMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Esitys perustuu artikkelikäsikirjoitukseen: Lambert P. & Vanhanen-Nuutinen L. Kirjoittamisen genren kehittäminen ammattikorkeakoulussa. Kirjoittamisen

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille. Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja

HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille. Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja Oma yritys Wanha Satama 19.-20.3.2013 HAAGA-HELIA kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Tulevaisuus haastaa opettajuuden

Tulevaisuus haastaa opettajuuden Tulevaisuus haastaa opettajuuden Peruskoulupäivät 21.11.2014 Helsinki Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Opetushallitus For learning and competence Opettajien työtyytyväisyys

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

MITÄ KUULUU OPETTAJALLE - Opettajat Suomessa 2014

MITÄ KUULUU OPETTAJALLE - Opettajat Suomessa 2014 MITÄ KUULUU OPETTAJALLE - Opettajat Suomessa 2014 Opetushallitus 10.11.2014, Helsinki Opetusneuvos Armi Mikkola Uusia opettajatietoja käytettävissä: OECD:n Teaching and Learning International Survey TALIS

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö.

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö. Arvokirja EK:n neljä arvoa EK:lla on pitkä historia, vahva kulttuuri ja aikojen kuluessa nykymuotoonsa kehittynyt arvomaailma. Vaikka arvot muuttuvat hitaasti, nykyinen murrosaika nosti ne puheenaiheiksi

Lisätiedot

Pedagoginen muutos -verkkojakson avaus. Tytti Tenhula Soile Jokinen

Pedagoginen muutos -verkkojakson avaus. Tytti Tenhula Soile Jokinen Pedagoginen muutos -verkkojakson avaus Tytti Tenhula Soile Jokinen 9.5.2003 Kehittämishankkeen riskianalyysi Organisatorinen Johtamiskulttuuri E D C B A Pedagoginen Opettajien ja opiskelijoiden kokemus

Lisätiedot

YVI. Yri'äjyyskasvatus ope'ajankoulutukseen! 1.8.2010 31.7.2013

YVI. Yri'äjyyskasvatus ope'ajankoulutukseen! 1.8.2010 31.7.2013 YVI Yri'äjyyskasvatus ope'ajankoulutukseen! 1.8.2010 31.7.2013 Koordinoiva organisaatio: Turun normaalikoulu Projektijohtaja Projektisuunnittelija, varajohtaja Jaana Seikkula-Leino, KT Anne Tiikkala, KM

Lisätiedot

Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta

Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila 3.3.2010 Saara Repo Tutkimusaineisto Avoimen yliopiston opiskelijat,

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Johdannoksi Yliopisto-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa

Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa 4.11.2013 Kestävä kehitys korkeakoulujen laatujärjestelmissä sekä sisällyttäminen opintoihin Tove Holm, vastaan ammattikorkeakoulutasolla

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT

VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.12.2010 Miten tieto- ja viestintätekniikka näkyy perusopetuksen tavoitteiden ja tuntijaon uudistuksessa Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS PERUSOPETUS 2020 -ESITYKSEN

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Uudet oppimisympäristöt. Marja Heinistö/ Villinikkarit Oy

Uudet oppimisympäristöt. Marja Heinistö/ Villinikkarit Oy Uudet oppimisympäristöt Marja Heinistö/ Villinikkarit Oy Tänään Klo 12.00 12.30 Tervetuloa! Ylitarkastaja Marjut Mikkola, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Virittäytyminen oppimismatkalle kohti

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön.

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön. Henkilöstötuottavuuden punainen lanka - työhyvinvoinnilla tuottavuutta Marko Kesti Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 Ota yhteyttä ja seuraa blogiani: markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Tietokantapohjaisen arviointijärjestelmän kehittäminen: kohti mielekästä oppimista ja opetusta

Tietokantapohjaisen arviointijärjestelmän kehittäminen: kohti mielekästä oppimista ja opetusta Tietokantapohjaisen arviointijärjestelmän kehittäminen: kohti mielekästä oppimista ja opetusta Heidi Krzywacki, Jari Lavonen, Tiina Korhonen 12.2.2010 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Taustaa Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet

Lisätiedot

Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot

Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot Tuuli Mirola Anneli Pirttilä Terttu Kauranen Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2013 Saimaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Suopeuden ainekset 17.10.2013 1 Suomalaiset ovat suopeita biopankeille Pohjoismainen erityispiirre Mitä suopeus sisältää? Moninaiset yleisöt Laaja

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Globaaliin ja lokaaliin (glokaaliin) vastuuseen kasvaminen Globaalikasvatuksellinen iltapäivä Turussa 12.10.2011 Jari Kivistö, Innoline Group Maailmankansalainen?

Lisätiedot

Digitaalinen teknologia kv-yhteistyössä - mahdollisuudet ja haasteet

Digitaalinen teknologia kv-yhteistyössä - mahdollisuudet ja haasteet Digitaalinen teknologia kv-yhteistyössä - mahdollisuudet ja haasteet Innokas-verkosto Tavoitteena Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen, levittäminen ja tutkiminen Suomessa yli 600 koulua Kouluja,

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot