Uraaniveron käyttöönotto Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uraaniveron käyttöönotto Suomessa"

Transkriptio

1 Uraaniveron käyttöönotto Suomessa Pasi Holm* ja Markku Ollikainen** Leena Kerkelä* * Pellervon taloustutkimus PTT ** Helsingin yliopisto

2 Toimeksianto - väliraportti ja loppuraportti Verotusperusteen kehittäminen. Taustalla mm. Windfallkysymykset ja EU:n energiaverodirektiivin antamat kehykset. Tarkasteltavia vaihtoehtoja ovat laitosten energiantuotanto tai polttoaineen arvo tai niiden yhdistelmä. Mahdollisen veron kohdistuminen jo käytössä oleviin laitoksiin ja toisaalta uusiin laitoksiin. EU:n valtiontukivalvontaan liittyvät kysymykset Veron kustannus- ja kilpailukykyvaikutukset ylipäänsä ja erilaisten voimayhtiöiden tapauksissa (pörssiyhtiö, Mankalayhtiö) Veron mahdolliset ydinturvallisuusvaikutukset sekä muut välittömät tai välilliset vaikutukset?

3 Taloustieteelliset perusteet ydinvoiman verotukselle Ydinvoiman tuotantoketjun ohjaus on hyvin yhteiskunnan hallinnassa. Ohjaus toteuttaa saastuttaja maksaa -periaatetta. Keinoina ovat: Laitosten rakentamisluvat sekä niiden käyttöä ja turvallisuutta koskevat normit Ydinvastuuvelvoitteet ja ydinjätehuoltorahastoon kerättävät maksut Onko ydinvoiman verotukselle muita taloustieteellisiä perusteita? Valtion verotulotavoite Ulkoisvaikutus: äärettömän pienet pitkäaikaiset riskit aiheuttavat käyttäytymisvaikutuksia Windfall-voitot: Sähkömarkkinoilla olevat ydinvoimalaitokset (ja vesivoima) saavat päästökaupan vuoksi kohonneesta sähkön hinnasta ansiotonta voittoa

4 Uraaniveromallin kehittämisen lähtökohta Ydinvoiman verottamiselle ei ole yhtä oikeaa perustetta Ulkoisvaikutus- ja windfall-näkökohtia voidaan yhtälailla puolustaa kuin kritisoidakin Uraaniverotuksen pohdinnan lähtökohta: Jos yhteiskunta päättää verottaa ydinvoimaa uraaniverolla, kuinka vero tulee muotoilla ja asettaa niin, että se rakentuu ylläesitettyihin veroperusteisiin, mutta ei poista kannustimia hiilivapaan energiantuotannon kehittämiseen, eikä vaaranna uusia investointeja? Sellainen veromalli löytyy, jossa nämä reunaehdot toteutuvat

5 Vakio-osasta ja päästöoikeuden hintaan sidotusta osasta, windfall-osasta, koostuva maltillinen uraanivero voisi sopia Suomeen Ei vaaranna tulevien voimalaitosinvestointien kannattavuutta. Ei ratkaisevasti vähennä ilmastopoliittisia kannustimia. Uraaniveromalli jakaa windfall-voiton valtion ja voimalaitosten kesken, noin puolet ja puolet. Uraaniveron luonnollinen veropohja on käytettävän uraanipolttoaineen määrä (kilo tai sauvojen lkm). Polttoaineen määrällä ja tuotetulla sähköllä yksikäsitteinen vastaavuus.

6 Lähde: Reuters Sähkön systeemihinnan (NOPO) ja päästöoikeuksien hinnan (EUA) kehitys vuosina

7 Kaksi vaihtoehtoa Minimiveromalli (joko-tai malli): - Uraanivero on 44,5 prosenttia edeltävän vuoden viimeisen neljänneksen päästöoikeuden keskihinnan (per CO 2 tonni) ja sen vertailuhinnan (15 euroa per CO 2 tonni) erotuksesta kuitenkin vähintään 2 euroa/mwh. Joustoveromalli (sekä-että malli): - Uraanivero on 1,7 euroa/mwh lisättynä 30 prosenttia edeltävän vuoden viimeisen neljänneksen päästöoikeuden keskihinnan (per CO 2 tonni) ja sen vertailuhinnan (15 euroa per CO 2 tonni) erotuksesta. - Jos yksittäisenä vuotena päästöoikeuden hinta olisi niin alhainen, että uraanivero muodostuisi negatiiviseksi, sen saisi vähentää tulevien vuosien uraaniveroista.

8 Päästöoikeuden hinnan vaikutus uraaniveroon (euroa/mwh) ja sen tuottoon (miljoonaa euroa) eri veromalleissa sekä ydinvoimayhtiöiden laskennalliseen windfall-voiton muutokseen nykytilanteeseen verrattuna (miljoonaa euroa) Minimivero-malli Vertailuhinta 15 /CO 2 t. 44,5 % erosta Vähintään 2,0 /MWh Joustoveromalli Vertailuhinta 15 /CO 2 t. 30,0 % erosta Lisäksi 1,7 /MWh Windfall-voiton muutos Sähkön hinta 50 /MWh Päästöoikeuden hinta 15 /CO 2 tonni Päästöoikeuden hinta /CO 2 t. /MWh milj. /MWh milj. milj 10 2,0 67 0, ,2 74 3, , ,

9 Uraaniveron koko, euroa/mwh, eri veromalleissa ja ydinvoimayhtiöiden windfall-voiton muutos, euroa/mwh, päästöoikeuden hinnan ja sähkön markkinahinnan vaihdellessa eri aikoina.

10 Uraaniveron tuotto, miljoonaa euroa, eri veromalleissa ja ydinvoimayhtiöiden windfall-voiton muutos, miljoonaa euroa, päästöoikeuden hinnan ja sähkön markkinahinnan vaihdellessa eri aikoina.

11 Maltillinen uraanivero ei vaaranna uusien ydinvoimainvestointien kannattavuutta Tarjanne ja Kivistö (2008)* arvioivat ydinvoimalla tuotetun sähkön omakustannushinnan olevan 35 euroa/mwh. Tarjanteen päivitys (2011): omakustannushinta 46,5 euroa/mwh. Selvityshenkilöiden laskelman (2011)** mukaan omakustannushinta olisi 41,3 euroa/mwh. Selvityshenkilöiden laskelma poikkeaa Tarjanne ja Kivistö laskelmasta (2008) siten, että - investoinnin hinta on noussut 4,1 mrd. eurosta 5,2 mrd. euroon ja rakennusaika pidentynyt 6:sta 10:een vuoteen. - vieraan pääoman ehtoiset rahoittajat vaativat 15 % oman pääoman ehtoisen rahoituksen ja vaativat lainoilleen 1,2 velanhoitokatekertoimen *Tarjanne, R. ja Kivistö, A., 2008, Sähkön tuotantokustannusvertailu, Lappeenrannan teknillinen Yliopisto, tutkimusraportteja EN B-174. ** Yksityiskohtaiset laskelmat saatavilla selvityshenkilöiltä.

12 Uuden ydinvoimalan suorituskyky- ja kustannustiedot Tarjanne ja Kivistö, 2008 Selvityshenkilöt, 2011 Tarjanne, 2011 Sähköteho, MW Vuosihyötysuhde, % Rakennusaika, vuotta Investointikustannus sisältäen rakennusaikaiset korot /kw (m ) 2750 (4125) 3443 (5165) 3914 (6262) Pääomakustannukset, /MWh 20 26,3 28,5 Käyttö- ja kunnossapitokustannukset, /MWh Sähkötuotannon polttoainekustannus, /MWh 5 5 5,9 Sähköntuotantokustannus yhteensä, /MWh 35 41,3 46,5 Uraanipolttoaineen hinta, /MWh 1,85 1,85 2,2 Taloudellinen elinikä, vuotta Tekninen elinikä, vuotta Reaalikorko, % 5 5,4 5 Oman pääoman osuus investointikustannuksista, % Velanhoitokatekerroin - 1,20 - Päästöoikeuden hinta, /CO 2 tonni Sähkön hinta, /MWh Huippukäyttöaika, tuntia vuodessa Käyttökerroin, % 91,3 91,3 91,3

13 Euroopan unionin energiaverodirektiivi mahdollistaa uraaniveron käytön EU:n energiaverodirektiivi: vuodesta 2004 lähtien sähkö ja energian tuotannon polttoaineet ovat valmisteverojärjestelmän piirissä, jota EU:n puitteissa on harmonisoitu. Valmisteverotus kohdistuu lopputuotteiden verotukseen, mutta se sisältää jo nykyisinkin piirteitä, joissa verotus käytännössä kohdentuu panoksiin (esim. päästökaupassa sähköntuotannon päästöt lasketaan panosten hiilisisällön avulla). Saksa ottaa käyttöön uraaniveron panosverona (noin 16 /MWh) ja ydinvoimaan kohdistetun rahastomaksun vuodesta 2017 eteenpäin (noin 9 /MWh). Ruotsissa ydinsähkön tuotantoa verotetaan tuotantolaitoksen tehoon perustuvalla kiinteistöverolla.

14 Uraanivero ei saisi vaarantaa teollisuusyritysten kilpailukykyä => sähköveron alentaminen veroluokassa II? (täysi kompensaatio 1/3 verotuotosta) Ydinsähkön omistusosuus toimialoittain TVO Fortum Fennovoima Pörssinoteeratut energiayhtiöt, % 25, ,4 Paikalliset sähköyhtiöt, % 28,1 35,9 Metsäteollisuus, % 40,6 Muu teollisuus (pl. energia ja metsä), % 6,3 23,4 Kauppa ja palvelut, % 6,3 Yhteensä, %

15 Uraaniveron sähkömarkkina- ja kansantaloudelliset vaikutukset Hahmottelemamme uraaniveromalli nostaa ydinsähkön tuotantokustannuksia ja laskee tuotannon kannattavuutta. Lyhyellä aikavälillä ei vaikutusta sähkön tukkumarkkinahintaan, koska ydinvoima ei ole rajatuotantomuoto Pohjoismaisella sähkömarkkinalla. Korkea uraanivero laskisi investointihalukkuutta ydinvoimatuotantoon. Tämä lisäisi pitkällä aikavälillä nousupaineita sähkön hintaan ja/tai sähkön tuontiin. Tämä olisi vastoin valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategiaa. Uraanivero saattaa nostaa ydinvoimainvestointien rahoituskustannuksia, jos kansainväliset sijoittajat tulkitsevat uraaniveron ydinvoimaan liittyväksi poliittiseksi riskiksi.

16 Kiitos paljon

17 Sähkön tukkuhinnan määräytyminen päästökaupan oloissa

18 Uraaniveron verotuottolaskelma, perusvuosi 2008 Nykyiset ydinvoimalat Nykyiset ydinvoimalat ja Olkiluoto 3 Sähköntuotanto, TWh (= milj. MWh) 22,546 33,352 Uraanin käyttö, tonnia Uraanin hinta, euroa/kilo Uraanin käytön arvo, milj. euroa 112,5 166,7 Jos verotuotto 100 milj. euroa -uraanivero, euroa/kilo uraanivero, euroa/mwh 4,44 3,0

19 Asiantuntijakuulemiset Jorma Aurela ja Riku Huttunen, TEM ( ) Rainer Salomaa, Aalto yliopisto ( ) Juha Forström, Timo Vanttola ja Seppo Vuori, VTT, ( ) Riitta Kyrki-Rajamäki ja Esa Vakkilainen, LTY ( ) Ossi Koskivirta ja Reijo Salo, Fortum ( ) Risto Siilos ja Jouni Punnonen, TVO ( ja ) Jukka Leskelä ja Lauri Muranen, Energiateollisuus ( ) Mika Alava ja Juhani Hyvärinen, Fennovoima ( ) Antti Koskelainen, Elfi ( ) TEM:n seurantaryhmä: , Energiateollisuus:

SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUSVERTAILU

SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUSVERTAILU RISTO TARJANNE SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUSVERTAILU TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN KAPASITEETTISEMINAARI 14.2.2008 HELSINKI RISTO TARJANNE, LTY 1 KAPASITEETTISEMI- NAARI 14.2.2008 VERTAILTAVAT VOIMALAITOKSET

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

Sähköntuotannon windfall voittojen leikkaaminen ja päästökaupan sähkönhintavaikutusten lieventäminen

Sähköntuotannon windfall voittojen leikkaaminen ja päästökaupan sähkönhintavaikutusten lieventäminen Lausunto Dnro VATT/2/5/ Helsinki 13.2. Työ ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 23 Valtioneuvosto Sähköntuotannon windfall voittojen leikkaaminen ja päästökaupan sähkönhintavaikutusten lieventäminen 1.

Lisätiedot

Sähkön tuotantokustannusvertailu

Sähkön tuotantokustannusvertailu Tarjanne Risto, Kivistö Aija Sähkön tuotantokustannusvertailu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TEKNILLINEN TIEDEKUNTA ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

YDINVOIMA JA POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT

YDINVOIMA JA POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT RISTO TARJANNE YDINVOIMA JA POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT ATS:N YOUNG GENERATION SYYSSEMINAARI, OLKILUOTO 5.10.2007 RISTO TARJANNE, LTY 1 ATS YG SEMINAARI 5.10.2007 SISÄLTÖ SUOMEN SÄHKÖHUOLTO YDINVOIMAN

Lisätiedot

Johdanto... 2. Yleinen markkinaympäristö ydinvoimahankkeiden rahoittamiseksi... 3

Johdanto... 2. Yleinen markkinaympäristö ydinvoimahankkeiden rahoittamiseksi... 3 1 (28) 26.3.2010 LOPPURAPORTTI DANSKE MARKETS CORPORATE FINANCEN SELVITYSTYÖSTÄ LIITTYEN UUSIEN YDINVOIMAYKSIKÖIDEN RAKENTAMISTA KOSKEVIA PERIAATEPÄÄTÖKSIÄ HAKEVIEN VOIMALAYHTIÖIDEN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIIN

Lisätiedot

LIITE 1. EHDOTUS TUULIVOIMAN SYÖTTÖTARIFFIKSI Syöttötariffityöryhmän väliraportti

LIITE 1. EHDOTUS TUULIVOIMAN SYÖTTÖTARIFFIKSI Syöttötariffityöryhmän väliraportti LIITE 1 EHDOTUS TUULIVOIMAN SYÖTTÖTARIFFIKSI Syöttötariffityöryhmän väliraportti Alkusanat Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa (myöh. ilmasto- ja energiastrategia) asetetaan haastavat tavoitteet

Lisätiedot

Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen

Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Satu Helynen, Martti Flyktman 24.6.2010 LUONNOS 1 24.6.2010 LUONNOS Raportin nimi Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö

SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö Lähdeaho, Marika 198435 Meskanen, Jukka 182090 Yrjänäinen, Heli 189984 II SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. KUSTANNUSLAJIT

Lisätiedot

Sähkön tuotantokustannusvertailu

Sähkön tuotantokustannusvertailu Energiatekniikan laitos Sähkön tuotantokustannusvertailu Tuukka Vainio TIEDE + TEKNOLOGIA TYÖPAPERIT Sähkön tuotantokustannusvertailu Tuukka Vainio Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energiatekniikan

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY, FINGRID OYJ, METSÄTEOLLISUUS RY, SUOMEN ELFI OY JA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

ENERGIATEOLLISUUS RY, FINGRID OYJ, METSÄTEOLLISUUS RY, SUOMEN ELFI OY JA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LOPPURAPORTTI 52X26522 ENERGIATEOLLISUUS RY, FINGRID OYJ, METSÄTEOLLISUUS RY, SUOMEN ELFI OY JA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomen sähkötehon riittävyys ja kapasiteettirakenteen kehitys vuoteen 23 2 Copyright

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö Selvitys 60K05458.01-Q210-002B Lokakuu 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriö Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön tuotannossa päästökauppatilanteessa Sivu 2 (27) Esipuhe Tämä Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön

Lisätiedot

Energiaverotus Ruotsissa ja vertailu Suomeen. Energy taxation in Sweden and comparison to Finland

Energiaverotus Ruotsissa ja vertailu Suomeen. Energy taxation in Sweden and comparison to Finland Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Energiaverotus Ruotsissa ja vertailu Suomeen Energy taxation

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2509. Maija Ruska & Göran Koreneff. Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun sähkömarkkinoilla

VTT TIEDOTTEITA 2509. Maija Ruska & Göran Koreneff. Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun sähkömarkkinoilla VTT TIEDOTTEITA 2509 Maija Ruska & Göran Koreneff Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun sähkömarkkinoilla VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2509 Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Näin ministerit vääristelevät ydinvoimalupien perusteita

Näin ministerit vääristelevät ydinvoimalupien perusteita Näin ministerit vääristelevät ydinvoimalupien perusteita Lauri Myllyvirta energiavastaava, VTM Yli 30 000 sitoumusta äänestää ydinvoiman vastustajaa, määrä nousee Kaikki sitoumuksen tehneet saavat vaalien

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Energiaverotuksen ja päästökaupan vaikutus kilpailukykyyn

Energiaverotuksen ja päästökaupan vaikutus kilpailukykyyn Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 62 Energiaverotuksen ja päästökaupan vaikutus kilpailukykyyn Juha Honkatukia Heikki Kemppi Rami Rajala Helsinki 2003 Sisällys Tiivistelmä Esipuhe 1

Lisätiedot

Fennovoima-hankkeen vaikutus kuntien talouteen

Fennovoima-hankkeen vaikutus kuntien talouteen Fennovoima-hankkeen vaikutus kuntien talouteen Sisällysluettelo 1. Analyysin lähtökohdat 2. Kassavirta-analyysin keskeiset tulokset 3. Mankala-yhtiömuotoon liittyvät riskit ja kunnan rooli 4. Muut ydinvoimalaan

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 17.7.2015. Fortum Oyj. Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 17.7.2015. Fortum Oyj. Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 17.7.2015 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Sisällys Matalat sähkön hinnat heikensivät edelleen tulosta - vesivoimatuotanto kompensoi hieman 3 Fortumin väliaikainen

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 18.7.2014. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 18.7.2014. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Osavuosikatsaus 18.7.2014 Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Sisällys Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta 3 Fortumin toimitusjohtaja

Lisätiedot

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Pro gradu -tutkielma Kari Aarnos Op. nro: 011713881 Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus 4 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2 Hallituksen toimintakertomus Tuloskehitys ja taloudellinen asema Vuoden 2 liikevoitto ja kassavirta olivat kokonaisuudessaan hyvät, haastavasta ympäristöstä huolimatta. Fortum onnistui

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 19.7.2013

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 19.7.2013 Osavuosikatsaus 19.7.2013 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 19.7.2013 klo 9.00 Hyvä operatiivinen tulos toisella neljänneksellä Huhti-kesäkuu 2013 Vertailukelpoinen liikevoitto oli 298 (284) miljoonaa

Lisätiedot