VIEKÖ HAJARAKENTAMINEN KUNTAA VAI KUNTA HAJARAKENTAMISTA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIEKÖ HAJARAKENTAMINEN KUNTAA VAI KUNTA HAJARAKENTAMISTA?"

Transkriptio

1 VIEKÖ HAJARAKENTAMINEN KUNTAA VAI KUNTA HAJARAKENTAMISTA? PÄÄTTÄJÄ T Tietoa hajarakentamisesta päättäjälle

2 ONKO MAANKÄYTÖN OHJAUS KUNNAN HALLINNASSA? Tämä opaslehtinen on tarkoitettu kunnan strategisesta suunnittelusta, kaavoituksesta ja rakentamisesta päättäville luottamushenkilöille. Opas tukee asemakaavoittamattomille alueille sijoittuvan rakentamisen vaikutusten arviointia ja rakentamista koskevaa päätöksentekoa. Sitä voi käyttää myös valtuustoseminaarien kaltaisissa strategiatilaisuuksissa, kun pohditaan rakentamisen painopistealueiden valintaa sekä kunnallistekniikan ja palvelujen alueellista S Suuntautuvatko resurssit oikeille alueille? suuntaamista. Kunta huolehtii maankäytön ja rakentamisen ohjauksesta alueellaan. Kuntastrategiat, kaavat ja yksittäiset lupapäätökset vaikuttavat kunnan yhdyskuntarakenteen muovautumiseen. Kuntapäättäjä vaikuttaa keskeisesti yhdyskuntarakenteesta johtuvien moninaisten kustannusten muodostumiseen ja yhdyskuntarakenteesta aiheutuvien ympäristöhaittojen määrään. Kunnat ovat hajarakentamisen suhteen hyvin erilaisissa tilanteissa. Keskimäärin joka kolmas, joillakin seuduilla jopa joka toinen suomalainen omakotitalo rakennetaan asemakaava-alueen ulkopuolelle. Lyhyellä aikavälillä sekä rakentaja että kunta saattavat hyötyä hajaasutusmaisesta rakentamisesta. Pidemmällä aikajaksolla kustannuksia alkaa kuitenkin kertyä molemmille osapuolille. Kuntien tulee tukea sellaisen yhdyskuntarakenteen syntymistä, josta seuraavat velvoitteet se kykenee hoitamaan. On tärkeää pohtia, onko maankäytön ohjaus kunnan hallinnassa. Lisääkö nykyinen hajarakentaminen sellaisia investointeja ja toimenpiteitä, joihin kunnalla ei ole taloudellisia resursseja? Suuntautuvatko resurssit kuntakokonaisuuden kannalta oikeille alueille ja oikeisiin toimenpiteisiin? Ovatko odotukset esimerkiksi Tiehallinnon toimintamahdollisuuksista realistisia? Jääkö kunnassa alueita suunnittelematta resurssien ohjautuessa luparuletin pyörittämiseen? Suomalaisten unelmaan pientalosta hyvässä ympäristössä ei ole syytä suhtautua vähätellen. Kuntapäättäjä voi edistää päätöksillään unelman toteutumista myös yhdyskuntarakenteen kannalta kestävällä tavalla. 2 Kunnan kannalta on keskeistä tukea sellaisen yhdyskuntarakenteen suunnittelua, josta seuraavat velvoitteet se kykenee hoitamaan.

3 MONIPUOLINEN TONTTITARJONTA ERILAISILLE RAKENTAJILLE Hajarakentamiselle tarvitaan todellisia vaihtoehtoja: laadukkaita, monipuolisia asemakaava-alueita. On tärkeää, että kunta harjoittaa aktiivista ja pitkäjänteistä maapolitiikkaa, kunnassa on kasvutavoitteisiin nähden riittävästi kaavoitettua rakennusmaata sekä tarjolla tontteja, jotka ovat valmiita otettavaksi käyttöön. Omaa kotiaan suunnittelevalle rakennuspaikan tekninen valmius ei ole ainoa ratkaiseva asia. Alueen pitää täyttää myös muut asuinympäristöön kohdistuvat odotukset. Kunta voi edistää kaava-alueiden ja tonttien markkinointia monilla tavoilla. Alueen houkuttelevuutta voidaan lisätä rakentamalla puuttuvat tai keskeneräiset palvelut valmiiksi. Joskus kaava-alueen ympäristö kaipaa kohentamista. Kunta voi myös monipuolistaa tonttitarjontaa kaavoittamalla sijainniltaan, kooltaan ja rakennusoikeudeltaan vaihtelevia tontteja. Kunta varmistaa hyvän asuinympäristön edellytykset laadukkaalla kaavasuunnittelulla ja oikeaaikaisella toteuttamisella. Erilaisten rakentajien tarpeet pitää ottaa huomioon sekä uusissa kaavoissa että vanhentuneita kaavoja uudistettaessa. HAJARAKENTAMISELLA ON MONIA VAIKUTUKSIA Investoinnit, niiden suuntaaminen ja käyttöaste Yksittäisen pientalon sijainnilla on kunnan kannalta harvoin suuria vaikutuksia. Vaikutukset kasvavat, kun hankkeiden määrä lisääntyy. Kasvavassa kunnassa tämä aiheuttaa usein ennalta suunnittelemattomia palvelutarpeita asemakaava-alueiden ulkopuolelle. Väestöä menettävässä kunnassa vähäinenkin hajarakentaminen voi merkitä kaava-alueen jäämistä keskeneräiseksi. Kun alue jää vajaa- M käyttöiseksi, hukkainvestoinnit jäävät kunnan asukkaiden maksettaviksi. Asemakaavoittamattomilla alueilla vesihuolto järjestetään tavallisesti kiinteistökohtaisesti tai yksittäisillä aluekohtaisilla ratkaisuilla. Kunnan vastuulla olevien keskitettyjen järjestelmien tarve kasvaa sitä suuremmaksi, mitä tiiviimmäksi asutus vuosien mittaan muuttuu. On työlästä ja kallista laatia asemakaava ja rakentaa kunnallistekniikka hajanaisesti toteutuneille alueille jälkikäteen. Jo yksi huonosti sijaitseva rakennus voi haitata tulevaa kaavaa esimerkiksi estämällä järkevän katulinjauksen. Asemakaava-alueiden ulkopuolella tiet ovat yksityisiä teitä ja yleisiä teitä. Asutuksen lisääntyes- Mistä päätät, kun sallit hajarakentamisen? Hajarakentamisen vaikutukset kasvavat, kun hankkeiden määrä lisääntyy. 3

4 sä lisääntyvät myös tarpeet yksityisteiden ja valtion ylläpitämien yleisten teiden liikenneturvallisuuden parantamiseen, kevyen liikenteen väylien, valaistuksen ja tieparannusten toteuttamiseen. Suunnittelemattoman hajarakentamisen seurauksena syntyy ennakoimattomia parantamistarpeita eri puolille kuntaa. Samalla kasvavat kuntien ja valtion paineet avustaa yksityisteitä. Yleisistä teistä vastaavan Tiehallinnon määrärahoissa on tapahtunut suuri muutos. Taloudelliset resurssit ovat pienentyneet merkittävästi, eivätkä ne riitä yleisten teiden turvallisuuden parantamishankkeisiin. Suurin osa sinällään tarpeelliseksi todetuista kevyen liikenteen hankkeista, liittymäparannuksista ja tievalaistuksesta jää toteutumatta ainakin lähivuosien aikana. Valtion yksityisteille suuntaama avustus riittää nykyisellään vain siltojen ja eräiden teiden perusparantamisen tukemiseen, muttei normaaliin kunnossapitoon. Tämä on syytä ottaa huomioon tulevien asukkaiden liikkumisolosuhteita arvioitaessa. O Onko liikenne turvallista? Liikenteen toimivuus, turvallisuus ja kustannukset Suunnittelematon haja-asutus lisää aina liikennettä. Se lisää myös asukkaiden liikkumiskustannuksia ja kunnan ja valtion kuljetuskustannuksia. Kasvuseudulla voi taajaman kaupallinen vetovoima kärsiä, jos keskustaajaman sisääntulotiet ruuhkautuvat liikenneverkon kuormittuessa. Kuntapäättäjä voi vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuden kehittymiseen kunnassa. Rakentamista ohjaavat päätökset voivat edistää liikkumisen turvallisuutta, mutta myös lisätä riskitilanteita. Haja-asutusalueiden nopeilla teillä kolarien seuraukset ovat usein vakavia erityisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Vastuuta vakavista onnettomuuksista ei voikuitenkaan osoittaa yksinomaan tienkäyttäjille. Kunta voi pienentää liikennekuolemien riskiä ennakolta maankäyttöratkaisuilla lyhentämällä etäisyyksiä asumisen ja palveluiden välillä sekä välttämällä ongelmakohtien syntymistä. Haja-asutusta voi myös tietoisesti ohjata sellaisille alueille, joiden liikenneympäristössä on jo toteutettu turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Koko maan, mutta myös yksittäisen kunnan kannalta on tärkeää, että valtakunnalliset liikenneyhteydet toimivat. Valtakunnal- 4

5 lisesti tärkeiden teiden kehittämismahdollisuudet pitää turvata eri alueilla. Hajanaisen tienvarsiasutuksen lisääntyminen valtakunnallisten liikenneväylien varrella lisää väistämättä turvallisuusongelmia, ja ennen pitkää heikentyy myös teiden toimivuus. Pääteillä on yleensä tai niille määritellään tiesuunnitelmassa yksityisten teiden liittymäkielto. Tavoitteena ovat mahdollisimman pitkät liittymävapaat jaksot. Kunta voi omilla päätöksillään tukea tämän tavoitteen toteutumista. Olisi tärkeää pyrkiä myös muulla kuin päätieverkolla entistä määrätietoisempaan maankäytön suunnitelmallisuuteen, kun otetaan huomioon Tiehallinnon rajalliset mahdollisuudet tarjota turvallisia liikennejärjestelyjä hajautuvalle maankäytölle. H Huomaa vaikutukset ympäristöön Ympäristötietoinen, kestävään kehitykseen pyrkivä kunta ohjaa rakentamista tavoitteellisesti ja johdonmukaisesti. Näin suojellaan ympäristöä, parannetaan kevyen liikenteen edellytyksiä, vähennetään liikenteen päästöjä ja säästetään energiaa. Nämä ovat avainasioita myös kunnan mahdollisen energia- ja ilmastosopimuksen toteuttamisessa. Rakentaminen muuttaa aina maisemaa. Näkymät voivat muuttua ikävällä tavalla, jos rakentaminen on muuhun rakennuskantaan sopimatonta tai sijoittuu avoimelle pellolle tai muutoin näkyvälle paikalle. Rakentamisesta johtuvat muutokset jäävät vähäisemmiksi, kun kunta ohjaa rakentamisen sijoittumista ottaen huomioon asuinympäristön viihtyisyyden ja maiseman arvot. Ympäristö ja maisema Runsaalla asemakaava-alueiden ulkopuolisella rakentamisella on monia suoria ja välillisiä ympäristövaikutuksia. Lisääntyvä autoliikenne lisää liikenneväylien rakentamistarpeita, polttoaineen kulutusta, päästöjä ja melua. Haja-asutus voi osaltaan lisätä pintavesien rehevöitymistä. Myös tarkoituksenmukainen maa- ja metsätalouden harjoittaminen voi vaikeutua. Kunnan lakisääteisten velvoitteiden ja kustannusten lisääntyminen Hajarakentamiseen liittyvät päätökset vaikuttavat suoraan kunnan lakisääteisten palveluvelvoitteiden syntymiseen ja niiden pitkän aikavälin hoitamiseen. Yksittäisen kesäasunnon muuttaminen ympärivuotiseksi asunnoksi voi piristää kylän elämää, mutta se saattaa aiheuttaa pitkällä aikavälillä yllättäviä kuntapalvelujen järjestämiskustannuksia. Hajarakentamista koskevat päätökset vaikuttavat kunnan lakisääteisten velvoitteiden syntymiseen ja hoitamiseen. 5

6 K Kohti johdonmukaista päätöksentekoa Kunta joutuu monesti huolehtimaan haja-asutusalueella asuvan koululaisen kuljetuksesta. Oppilaalla on perusopetuksen ajan oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kuljettamista varten myönnettävään avustukseen, jos oppilaan koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä, tai jos se on oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Oikeus kuljetukseen on perusopetuksen ajan lähikouluun tai muuhun soveltuvaan kouluun, jonka kunta osoittaa. Kuljetusten suunnittelu ja järjestäminen kuuluu kunnalle. Koulukuljetuksista aiheutuvat kustannukset vaihtelevat suuresti kunnittain. Niihin vaikuttaa asutuksen sijoittuminen, koulujen lukumäärä ja sijainti sekä joukkoliikenteen palvelutaso. Kuljetuskustannukset ovat alhaisimmat kunnissa, joissa on tiivis yhdyskuntarakenne ja asutus sijaitsee koulujen lähellä. Kunnan on velvollisuus järjestää myös vammaispalvelulakiin perustuvat kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen. Kunnalle syntyy hajautuvasta rakenteesta muitakin kustannuksia, kun väestön ikääntyessä kotihoidon ja tukipalvelujen tarve kasvaa. Sosiaalihuoltoasetuksen mukaisista tukipalveluista, joita ovat kuljetus, ateria, ja saattajapalvelut, voidaan asiakkaalta periä asetuksen mukaista asiakasmaksua. HAJARAKENTAMISTA VOI OHJATA Tunnista nykytila ja tee johtopäätökset Hajarakentamisen sijoittumisen ohjaamiseen on hyviä välineitä. Päätöksenteosta tulee johdonmukaisempaa ja linjaerimielisyydet vähenevät, kun on otettu käyttöön kunnan omaan tilanteeseen sopivat ohjausvälineet, ja osapuolet toimivat sovittujen linjausten mukaisesti. Kunnan tavoitteiden mukainen yhdyskuntarakenne edellyttää suunnitelmallisuutta. Päätöksenteon pohjaksi on syytä määritellä rakentamisen painopistealueet sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Yhteinen näkemys tarvitaan myös alueista, jotka varataan pääasiassa muuhun kuin rakennuskäyttöön. Kaikille alueille ei voi ilman haitallisia vaikutuksia rakentaa, eikä kunnan kaikille alueille ole edes syytä ohjata rakentamista. Kunnan eri osat poikkeavat toisistaan ympäristön, maankäytön ja rakentamispaineiden osalta. Tämä vaikuttaa ohjausvälineiden valintaan. Valinnan pohjaksi tarvitaan tietoa eri alueista. Missä osassa kuntaa on rakennuspaineita, ja 6 Erilaiset tilanteet edellyttävät erilaisten välineiden käyttöä.

7 Millä alueilla on palvelujen järjestämistarpeita? Missä on ympäristöongelmia ja missä ympäristöarvoja? Millaisia rajoituksia melusta, pohjavedestä tai rakennetusta ympäristöstä aiheutuu? Millaisia välineitä kunta käyttää tällä hetkellä maankäytön ohjaukseen? Ovatko ne riittäviä? Miten nykyisen lupapolitiikan jatkaminen vaikuttaa kunnan talouteen, ympäristöön ja imagoon? Tietoa ympäristöstä tarvitaan niin maankäytön ohjauksessa kuin ennakoitaessa yksittäisten hankkeiden sijoittumisen vaikutuksia. Ajantasaisen tiedon avulla kunta voi ripeästikin ottaa kantaa kilpailukyvyn kannalta tärkeisiin hankkeisiin. Hallittuun rakentamisen ohjaukseen kuuluu yhteistyö muiden kunnan alueella toimivien tahojen kanssa. Esimerkiksi Tiehallinnon ja kunnan yhteisiä intressejä asemakaavoittamattomilla alueilla ovat sujuva, turvallinen liikenne sekä johdonmukainen hajarakentamisen ja yksityistieliittymien lupakäytäntö. K Kuinka rakentamisen sijoittumista ohjataan? Valitse sopivat ohjausvälineet Asiantuntijoiden avulla kuntapäättäjät voivat valita kunnan tavoitteiden kannalta soveliaimmat ohjausvälineet asemakaava-alueen ulkopuoliseen rakentamisen ohjaukseen. Ohjausvälineitä ovat rakennusjärjestys, yleiskaavat ja kaavojen laatimisen aikaiset rakennuskiellot. Maakuntakaava tai seutukaava saattavat rajoittaa rakentamista haja-asutusalueilla, joilla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Rakennusjärjestys on keskeinen hajarakentamista ohjaava väline. Rakennusjärjestyksellä kunta antaa paikallisista oloista lähtevät hyvän ympäristön toteuttamisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Määräykset voivat koskea esimerkiksi rakennuspaikan kokoa ja rakentamisen määrää. Kunta voi myös tehostaa rakennusjärjestyksellä rakentamisen sijoituksen ohjausta laajentamalla suoraan lain nojalla syntyvää suunnittelutarvealuetta. Suunnittelutarvealueella kunnalla on paremmat mahdollisuudet harkita mm. sitä, aiheuttaako rakentaminen haitallista yhdyskuntakehitystä tai haittaa kaavoitukselle. Yleiskaavan avulla voidaan suunnitella koko kunnan ja sen osa-alueiden maankäyttöä. Yleiskaavassa määritellään kunnan tavoitteellinen yhdyskuntarakenne ja ratkaistaan pääpiirteissään eri alueiden maankäyttö. Kunnan osa-aluetta koskevassa yleiskaavassa rakentamisen sijoittumista ohjataan usein tarkemmin. Erityi- Asiantuntijoiden avulla kuntapäättäjät voivat valita kunnan tavoitteiden kannalta soveliaimmat ohjausvälineet. 7

8 sesti ranta-alueilla oikeusvaikutteista yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakentamisen ohjaukseen, jos kaavassa on tästä erityisesti määrätty. Yleiskaavassa tehtävillä valinnoilla vaikutetaan mm. ympäristöön ja yhdyskuntarakenteen rakentamis- ja käyttökustannusten muodostumiseen. Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla voidaan laajentaa myös suunnittelutarvealueita rakennusjärjestyksen tapaan. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella viranomaisten on aina katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteutumista. Kunta voi asettaa yleiskaavan laatimisen tai muuttamisen ajaksi määräaikaisen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen, joilla estetään kaavan tavoitteita vaarantava kehitys. LUVAT JA PÄÄTÖKSENTEKO T Tunnista eri lupatyypit. Rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Asemakaavoittamattomalla alueella lupahakemus koskee useimmiten yksittäisen omakotirakennuksen tai talousrakennuksen rakentamista, laajentamista tai käyttötarkoituksen muutosta. Pelkkä rakennuslupahakemus ei läheskään aina riitä, vaan hankkeelle voi joutua hakemaan myös suunnittelutarveratkaisua, poikkeamispäätöstä tai molempia. Suunnittelutarvealueella kunta tutkii rakentamisen edellytyksiä tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajemmin suunnittelun tarpeen, yhdyskuntakehityksen, ympäristöarvojen ja tulevan maankäytön näkökulmasta. Suoraan lain nojalla suunnittelutarvealueita ovat mm. asemakaavan lievealueet, taajaan rakentunut tienvarsiasutus tai muu tiheä asutus. Nämä alueet vastaavat aiempaa taaja-asutustulkintaa, kuten myös sellainen yksittäinen rakennushanke, joka voi ympäristövaikutustensa perusteella muodostaa suunnittelutarpeen. Lisäksi kunta voi rakennusjärjestyksessä tai oikeusvaikutteisella yleiskaavalla määrätä alueita määräajaksi suunnittelutarvealueeksi. Lupaa ei voida myöntää, elleivät rakentamisen erityiset edellytykset täyty suunnittelutarveharkinnan perusteella. Poikkeamispäätöksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä tai kielloista tekee kunta. Poikkeamispäätös tarvitaan mm. poikettaessa rakennusjärjestyksessä määrätystä rakennuspaikan vähimmäiskoosta, haluttaessa muuttaa rannalla sijaitseva kesäasunto ympärivuotiseen käyttöön tai haettaessa lupaa alueelle, joka on asetettu rakennuskieltoon 8 Rakentaminen saattaa edellyttää useita eri lupia.

9 kaavan laatimiseksi. Kunta voi harkintansa mukaan erityisistä syistä myöntää luvan poikkeamiseen. Lupaa poikkeamiseen ei tarvitse myöntää, vaikka poikkeamisen oikeudelliset edellytykset täyttyisivätkin. Poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua varten hakijan on esitettävä arvio hankkeensa vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut. Hakijan perusteluista voidaan ottaa huomioon vain rakentamiseen liittyvät seikat. Esimerkiksi hakijan sosiaaliseen tilanteeseen liittyvät syyt eivät voi olla lupahakemuksen arvioinnin perustana. Päätösvallasta kunnassa määrätään johtosäännössä. Jos päätösvalta luvista on delegoitu esimerkiksi lautakunnalle tai viranhaltijalle, kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta lupapäätökseen. Kaavoittamattomilla ranta-alueilla uuden rakennuksen osalta lupaviranomaisena on alueellinen ympäristökeskus. Kunta antaa hankkeesta lausunnon. Yksityisen tien liittämiseksi yleiseen tiehen tarvitaan tiepiirin lupa. H Huolellinen valmistelu päätöksenteon pohjaksi. HYVÄN PÄÄTÖKSENTEON EDELLYTYKSET Perustellun päätöksen tekeminen edellyttää riittäviä tietoja hankkeesta ja siitä alueesta, johon hanke kohdistuu. Kunnan lupavalmistelija selvittää hankkeen lupaedellytyksiä hakemukseen liitettyjen selvitysten ja kunnan omien tietojen pohjalta. Edellytysten arviointiin tarvitaan usein myös lausuntoja. Päätösehdotusta ja sen perusteluja valmistellaan useammasta lähtökohdasta: miten hakemuksen hanke täyttää säännösten edellytykset, mitä näkökohtia aluetta ja hanketta koskevissa tiedoissa ja lausunnoissa on tullut esiin, mikä on ollut naapurien tai kuntalaisten kanta hankkeeseen, ja miten vastaaviin hankkeisiin kunnassa on aiemmin suhtauduttu. Sekä myönteisessä että kielteisessä päätösehdotuksessa tulee olla selvät ja täsmälliset perustelut. Näissä kerrotaan, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja mitä säännöksiä on sovellettu. Viranomaisen perusteluvelvollisuudella on keskeinen merkitys asianosaisen oikeusturvan, mahdollisen muutoksenhaun ja kunnan toimintaa kohtaan tunnetun yleisen luottamuksen kannalta. Päättäjä on lupaviranomaisena vastuussa siitä, että laissa säädetyt lupaedellytykset täyttyvät. 9

10 Rakentamista koskeva päätöksenteko on viranomaistoimintaa. Päättäjä on lupaviranomaisena vastuussa siitä, että laissa säädetyt lupaedellytykset täyttyvät. Jos luottamushenkilöiden päätös poikkeaa esittelijän esityksestä, kokouksessa on laadittava uudet päätösperustelut. Perusteluiksi ei riitä lain säännösten toistaminen. Kunnan on esimerkiksi perusteltava, miksi hanke haittaa tai ei haittaa kaavoitusta. MMuista selvät ja täsmälliset perustelut 10

11 PÄÄTÖKSENTEON KULMAKIVIÄ päättäjä toimii viranomaisvastuulla päättäjä käyttää oikeusharkintaa arvioidessaan lupaedellytyksiä päättäjällä on poikkeamispäätöksessä harkintavalta ja hakemus voidaan hylätä, vaikka poikkeamisen oikeudelliset edellytykset täyttyisivät sekä myönteinen että kielteinen päätös on perusteltava myös esittelijän kannasta poikkeava päätös on perusteltava päätöksen asianmukaiset perustelut auttavat myös muutoksenhakutilanteessa hakemuksia on käsiteltävä johdonmukaisesti ja tasapuolisesti jokaisella päätöksellä saattaa olla vaikutusta seuraaviin päätöksiin päättäjän on itse huolehdittava, ettei hän ole esteellinen päätöksenteossa Kuntapäättäjä voi edistää päätöksillään suomalaisten unelmien toteutumista yhdyskuntarakenteen kannalta kestävällä tavalla. 11

12 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Tekstin toimittaneet Raija Seppänen (Arkkitehtitoimisto MARS) Ritva Laine (Suomen Kuntaliitto) Ohjausryhmä Suomen Kuntaliitto Ympäristöministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto Uudenmaan liitto Keski-Suomen ympäristökeskus Ohjausryhmä on kuullut asiantuntijoita Nurmijärven, Sipoon ja Kirkkonummen kunnista Ulkoasu, kuvitus ja taitto Leena Itkonen, Pramedia Oy Kirjapaino Painoprisma Oy, Turku Paperi G-print 150 g MATERIAALI ON TUOTETTU ILMASTONMUUTOKSEN VIESTINTÄOHJELMAN TUELLA 2004/4500

HARKITSETKO KODIN RAKENTAMISTA HAJA-ASUTUSALUEELLE?

HARKITSETKO KODIN RAKENTAMISTA HAJA-ASUTUSALUEELLE? HARKITSETKO KODIN RAKENTAMISTA HAJA-ASUTUSALUEELLE? PIENTALORAKENTAJA T Tietoa rakentamisesta hajaasutusalueelle TOIVEET TODEKSI -VERTAILE VAIHTOEHTOJA Omakotitalo on monen suomalaisen unelma. Oman kodin

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

MAASEUDUN KAAVOITUSKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN

MAASEUDUN KAAVOITUSKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN MAASEUDUN KAAVOITUSKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN Tämä on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuella toteutetun Maaseudun kaavoituskäytäntöjen kehittäminen -hankkeen loppuraportti. Hanke on saanut

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

ASEMAKAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLINEN RAKENTAMINEN UUDELLAMAALLA

ASEMAKAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLINEN RAKENTAMINEN UUDELLAMAALLA ASEMAKAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLINEN RAKENTAMINEN UUDELLAMAALLA Uudenmaan liiton julkaisuja E 118 2012 Uudenmaan liiton julkaisuja E 118 2012 Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla Uudenmaan

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS

OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS luonnos 7.6.2006 OULUN SEUTU RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Vaikutusten arviointimenetelmä ja vertailtavat vaihtoehdot... 5 3 Vaikutukset

Lisätiedot

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Arvoisa kuntapäättäjä Onnittelemme Sinua, olet saanut hoitaaksesi merkittävän luottamustehtävän kunnassasi. Teemme sinulle ehdotuksia

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvää ympäristöä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 2000

Yhteistyöllä hyvää ympäristöä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 2000 Yhteistyöllä hyvää ympäristöä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 2000 Sisältö Uusi maankäyttö- ja... 3 rakennuslaki Kaavoitus vaikuttaa jokaisen... 4 elinympäristöön Tavoitteena aito vuorovaikutus... 6 ja yhteistyö

Lisätiedot

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Kehittämiskeskus Oy Häme Satu Huuhka, Toni Husu, Jenna Taajamo Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushankkeen pohdintoja

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma Hollolan kunta Maapoliittinen ohjelma Hollolan valtuusto 12.4.2010 Hollolan kunta, maankäyttöpalvelut Virastotie 3, PL 66, 15871 Hollola puh. (03) 880 111, sähköposti: kirjaamo@hollola.fi www.hollola.fi

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Maankäytön makupaloja

Maankäytön makupaloja Virrat Keuruu Mänttä-Vilppula Ruovesi Juupajoki Maankäytön makupaloja vertailutietoa ja ideoita kuntien maankäytön ohjaukseen Kangasala Pälkäne Esipuhe Sisällys Tämän Maankäytön makupaloja -raportin tavoitteena

Lisätiedot

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s 2 0 1 1 versio 1 01.01.2011 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2012 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2011 2012 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 R a p o r t t i 1 2 3 4 5 6 7 8 Ensimmäinen palaute KUVAILULEHTI Raportin julkaisija Raportin julkaisuaika 5.5.2009 Kangasalan kunta, tekninen keskus

Lisätiedot

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo Määritelmät ja lyhenteet...4 1 YLEISTÄ...5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 5 1.4 Rakennushankkeen suunnittelijat,

Lisätiedot

Aila Halonen Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät, Oulu 1.-2.9.2015 ja Tampere 6.-7.10.2015

Aila Halonen Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät, Oulu 1.-2.9.2015 ja Tampere 6.-7.10.2015 Aila Halonen Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät, Oulu 1.-2.9.2015 ja Tampere 6.-7.10.2015 asukkaan valinnat ja kunnan mahdollisuudet luoda puitteet hyviä valintoja tukevalle elinympäristölle

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Rakentaisinko kodin maalle?

Rakentaisinko kodin maalle? Rakentaisinko kodin maalle? Kuopion kaupunki Yleiskaavatoimisto 2009 RAKENTAISINKO KODIN MAALLE? Tämä opas on osa rakentajapalveluprosessia, jolla kaupungin palveluja on pyritty hiomaan paremmin rakentajien

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot