Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona klo sivistystoimen hallintopalveluissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 15.10.2014 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Aika klo 16:00-20:35 Tauko klo Paikka Jämsänkosken virastotalo, Jämsänkoski-sali Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen Kari jäsen Puhakka Mimmi jäsen Similä Matti jäsen Suominen Pirkkoliisa jäsen Kilpeläinen Leena esittelijä Uosukainen Riitta pöytäkirjanpitäjä Putkonen Aira khall-edustaja Seppä Kari varajäsen Savolainen Robert varajäsen Nurmesviita Pirjo varajäsen poistui klo Muut läsnäolleet Vaara Kari kaupungin arkkitehti poistui klo Lahtinen Anita taloussihteeri poistui klo Poissa Kangas Riitta jäsen Ruoko Jonimatti jäsen Valkeajärvi Leena jäsen Rintapää Jenni Nuor Jämpsä-edustaja Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Pekka Kataja puheenjohtaja Jämsässä Riitta Uosukainen pöytäkirjanpitäjä Kari Leppänen Matti Similä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona klo sivistystoimen hallintopalveluissa pöytäkirjanpitäjä Riitta Uosukainen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Käsitellyt asiat Sivu 108 Työjärjestyksen hyväksyminen Päijänrannan asemakaavaehdotus / sivistyslautakunnan lausunto 110 Pääkirjaston työsuojelutarkastuksen johdosta annettava lausunto ja siihen liittyvät toimenpiteet Lukion laboratorion digitalisointi Sivistystoimen talousarvio Kalusteiden hankintasopimuksen täydentäminen / Päiväkodin irtokalusteet 114 Opistojen rehtorin päätöksestä tehty oikaisuvaatimus / Jämsänjokilaakson musiikkiopiston opettajan Aino-Helena Lindenin virkasuhteen päättäminen 115 Sosiaaliohjaajan nimikkeen muuttaminen koulukuraattoriksi alkaen 116 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien esiopetuskuljetuspäätöksestä tehtyä valitusta / Antton Saviaho 117 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien koulukuljetuspäätöksestä tehtyä valitusta / Petra Saviaho 118 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien koulukuljetuspäätöksestä tehtyä valitusta / Iina Remes 119 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien koulukuljetuspäätöksestä tehtyä valitusta / Elmeri Seppänen 120 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien koulukuljetuspäätöksestä tehtyä valitusta / Roosa Ruusu 121 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien koulukuljetuspäätöksestä tehtyä valitusta / Leevi Lehtonen 122 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien koulukuljetuspäätöksistä tehtyjä valituksia / Jade ja Sade Lahtomäki 123 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien koulukuljetuspäätöksestä tehtyä valitusta / Aapeli Tahkola 124 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien koulukuljetuspäätöksestä tehtyä valitusta / Elsa Lahtinen 125 Asukasmielipiteet / Hulkkionlahdentien vaarallisuuden arviointi / koulukuljetukset

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (14/0568/2) sivistystoimen hallintosihteerin toissijaista koulupaikkaa koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen Pälämäen kotiseutumuseon korjaustyöt Uimahallin asiakasmäärä ja tulokertymä 9/ Viranhaltijoiden päätökset Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat 76 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Sivla 108 Ehdotus: Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Sivistystoimenjohtaja Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelemiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä: 110 Pääkirjaston työsuojelutarkastuksen johdosta annettava lausunto ja siihen liittyvät toimenpiteet 111 Lukion laboratorin digitalisointi

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Päijänrannan asemakaavaehdotus / sivistyslautakunnan lausunto 1452/ /2014 Sivla 109 Valmistelu hallintosihteeri , palveluasiantuntija , si vis tys toi men joh ta ja puh Kaupunginhallitus on varannut sivistystoimialalle mahdollisuuden lau sua Päi jän ran nan asemakaavaehdotuksesta. Päijänrannan asemakaava-alue sijoittuu Päijänteen rannalle. Alueen hal ki kulkee Sammallahdentie, joka kaavassa muutetaan kaduksi. Tien linjausta nostetaan rantaviivalta ylärinteeseen. Vapautuvalle ran ta vyö hyk keel le rakentuu tiivis satama-, ravintola- ja ma joi tus palve lu ja tarjoava keskus. Sammallahdentien yläpuolelle sijoittuu sekä loma-asumiseen että va ki tui seen asumiseen soveltuvia tontteja n. 120 kappaletta. En simmäi se nä tavoittena on saada alueella loma-asutusta ja toisena vaihto eh to na ns. kakkosasuntoja, joissa on mahdollisuus myös ym pä rivuo ti seen asumiseen. Kaava-alueen koko on n. 50 ha. Rakentaminen toteutuu vaiheittain useamman vuoden kuluessa ja on arvioitu, että vakituiseen asumiseen tulisi tonteista noin kol masosa. Alueen houkuttelevuus perustuu Himoksen matkailukeskuksen, Jäm sän nie men metsien ja Päijänteen vesistön har ras tus mah dol lisuuk sien lisäksi luonnonkauneuteen ja rauhallisuuteen. Päi jän rannan kautta Himos yhdistyy Päijänteeseen. Kaavan valmistelun ai kana tehdyn nk. brändäyksen mukaan alueelle hakeutuvat ensin enem mis tö nä ne, joita kiinnostaa erityisesti kohteen tarjoamat loma-ja virkistysmahdollisuudet sekä Päijänne. Päijänrannan käyt tä jäkun ta tullee muodostumaan alkuun enimmäkseen loma-asukkaista, mut ta he käyttävät osakettaan vakituisen asunnon kaltaisesti kakkos asun to na. Sivistyslautakunta totetaa lausuntonaan seuraavaa: Päijänrannan asemakaavaluonnos mahdollistaa alueella lo ma-asumi sen ja ympärivuotisen asumisen. Kaupungin tulevaisuuden ja kehit ty mi sen kannalta tällaiset uudet alueet ovat tervetulleita päänavauk sia. Matkailu, lisääntyvä vapaa-aika ja mahdollisuudet etätyön te ke mi seen lisännevät olennaisesti kiinnostusta Päijänrannan kal taisia monia asumismuotoja mahdollistavia alueita kohtaan. Sivistystoimialan päivähoito-ja perusopetuspalvelut pystytään tar joamaan Päi jän ran nan mahdollisille lapsiperheille nykyisellä ja suun nitel mis sa olevilla ra ken teil la. Uusi päiväkoti otetaan käyttöön syksyllä 2015 Jämsän kes kus tas sa ja kaava-aluetta lähinnä oleva pe rus ope-

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta tus ta tarjoava yk sik kö on Juokslahden koulu. Esiopetus- ja kou lu kulje tuk set Päi jän ran nan alueelta aiheuttavat sivistystoimialalle luon nolli ses ti li sä kus tan nuk sia. Kun kuitenkaan esiopetus- ja kou lu kul je tusjär jes te lyt eivät aiheuta erityisiä erityisjärjestelyjä matkan pituuden ta kia (matkaan käytetty aika), kustannusten voidaan arvioida olevan hal lit ta vis sa. Päijänrannan alueella on merkitystä koko Himosalueen kehittymisen kan nal ta. Lokakuussa 2014 valmistuu Hi mos-alu een ul koi lu rei tis töjen ko ko nais suun ni tel ma (talvi-ja kesäreitistöt). Lisääntyvät lii kun tamah dol li suudet tukevat myös Päijänrannan alu een ke hit ty mis tä. Päijänrannan asemaakavaehdotus liiteaineistoineen on nähtävillä ko kouk ses sa ja siihen voi tutustua os. een-kaavat Kaupunginarkkitehti Kari Vaara selvitti asiaa kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy seliteosan mukaisen lausunnon an netta vak si kaupunginhallitukselle liittyen Päijänrannan ase ma kaa va ehdo tuk seen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Pääkirjaston työsuojelutarkastuksen johdosta annettava lausunto ja siihen liittyvät toimenpiteet 1684/ /2014 Sivla 110 Valmistelija: kirjastotoimenjohtaja, puh Pääkirjastossa on suoritettu Aluehallintoviraston työ suo jelu tar kas tus. Tilaisuudessa olivat paikalla AVIn ylitarkastaja sekä kau pun gin edustajina työsuojelupäällikkö, kiinteistömestari, kiin teistön hoi ta ja, työterveyshoitaja sekä kirjastopalvelupäällikkö. Tarkastuksesta on kaupungille toimitettu päivätty tar kastus ker to mus (esityslistan liite). Kertomukseen sisältyy useita työnantajalle annettavia toi min ta oh jeita sekä työnantajalle annettava kehotus koskien sisäilman ai heut tamaa terveysvaaraa. Toimintaohjeen ja kehotuksen merkitykset on mää ri tel ty laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työ suo je lu yhteis toi min nas ta /44. Toimintaohje on annettu asiasta, jon ka tarkastaja on havainnut lainsää dän nön vastaiseksi. Toi min ta oh jeen noudattamatta jättäminen voi johtaa siten kuin työsuojelun val von ta lais sa (44/2006) mom. säädetään tarkastajan an ta maan kehotukseen ja/tai työ suo jelu vi ran omai sen velvoittavaan pää tök seen. Työsuojeluviranomainen voi määrätä velvoitteen te hos teek si uhkasakon, teettämis- tai keskeyt tä mis uhan. Kehotus on annettu asiasta, jonka tarkastaja on havainnut lain säädän nön vastaiseksi ja josta aiheutuva vaara tai haitta on vähäistä suu rem pi. Kehotuksen noudattamatta jättäminen asetetun mää räajan kuluessa, voi johtaa työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätök seen. Työsuojeluviranomainen voi määrätä velvoitteen te hosteek si uhkasakon, teettämis- tai keskeyttämisuhan. AVI:n ylitarkastaja on tarkastuskertomuksessa antanut työnantajalle toi min ta oh jeet koskien seuraavia: väkivallan uhka, psykososiaalinen kuor mi tus, työpisteen ergonomia sekä järjestys ja siisteys. Kyseisiin asioi hin on suunniteltu toimintatapa, nimetty vastuuhenkilöt ja ajal linen takaraja työsuojelutarkastuksen hetkellä tekeillä olleessa kir jaston riskien arviointimenettelyssä. Kirjattuja toimintatapoja ovat mm. toi min ta mal lin laatiminen työyksikölle asiakasväkivallan varalle, tehtä vä ku vaus ten päivittäminen, työnjaon tarkistaminen ja läpikäyminen pa la ve reis sa sekä työympäristön siistiminen. Nämä kirjatut toi menpi teet on toimitettu AVI:lle ennen tarkastuspöytäkirjan valmistumista. Tarkastuskertomuksessa työnantajalle annettava kehotus sisäilman ai heut ta mas ta terveysvaarasta perustuu työntekijöiden kokemaan oi rei luun, jonka koetaan liittyvän työpaikan sisäilmaan. Työ ter veys-

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta huol lon tekemässä oirekyselyssä on todettu 80 %:lla työntekijöistä työ ti loi hin liittyvää oireilua. Työolosuhdehavaintoina on tullut esille mm. ilmanvaihdon puutteet, viemärin ja kosteuden haju, veto ja kuumuus. Riskien arvioinnissa riskiluokaksi on merkitty 4 (merkittävä ris ki). Kaupungin sisäilmatyöryhmä on käsitellyt pääkirjaston si sä ilma-asioi ta usean vuoden aikana. Kokouksessa kiin teistön on todettu olevan elinkaarensa loppupuolella. Tämän pe rus teella työsuojelutoimikunta on katsonut, että kirjaston tulevaisuuteen tulee ottaa kantaa ja päättää ratkaisusta, koska henkilökunta oireilee si sä il mas ta. Sivistyslautakunta on kokouksessaa esittänyt vuoden talousarvioon/-suunnitelmaan pää kir jas to hankkeen suunnittelua vuodelle 2015 elinkaarimallilla, mutta sitä ei ole sisäl ly tet ty kaupungin investointiohjelmaan kaupungin vaikean ta lousti lan teen takia. Sivistyslautakunta on kokouksessaan esittänyt vuo den talousarvioon /-suunnitelmaan pää kir jas to hanket ta vuosille , mutta sitä ei ole sisällytetty kaupungin inves toin ti oh jel maan kaupungin vaikean taloustilanteen takia. Kokouksessaan (esityslistan liite) sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa ja päät tä nyt antaa sivistystoimenjohtajalle teh täväk si huolehtia vuo den 2015 ta lous ar vi oon (tilapalvelut) mää rä ra haesi tyk sen pää kir jas ton kun to kar toi tuk sen ja kustannusarvion teet tämi sen pe rus kor jauk ses ta. Ar vioi tu kustannus on euroa. Edelleen kokouksessa (esityslistan liite) si vis tys lau takun ta päätti esit tää v laadittavaksi pääkirjaston kiinteistön kunto kar toi tus ta se kä peruskorjauksen kustannusarviota ( e). Pe rus kor jauk sen vaihtoehtoina tulee selvittää kirjaston sijoittuminen va pau tu viin Jäm sän kos ken virastotalon tiloihin tai Forumin lii ke kiinteis töön (Kes kus tan valtuustoaloite ydinkeskustan elä vöittä mi sek si) se kä näiden vaihtoehtojen kustannusarviot. Selvitystä var ten tulee pe rus taa työryhmä. Selvitystyötä varten esitetään va ratta vak si e. Selvitysten pohjalta valittavan vaihtoehdon var sinai nen han ke suun nit te lu tulee aloittaa v ( e). Koko kaupunkia koskevassa talousarviovalmistelussa on ope ra tii visel la tasolla sittemmin sovittu, että kuntotutkimus ( e) si säl lyte tään tilapalveluihin /sisäiset vuokrat ja muu selvitystyö e kir jas to pal ve lu jen talousarvioesitykseen. Sivistyslautakunta kä sit telee käyttötaloutta koskevaa talousarvioesitystä vuodelle 2015 kokouk ses saan Sivistyslautakunnan esityksen jatkokäsittely tapahtuu osana Jämsän kau pun gin talousarviovalmistelua kaupunginhallituksessa ja val-

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta tuus tos sa syksyn 2014 aikana. Ratkaisu investoinnin to teut ta mis tavas ta tulee tehtäväksi vuoden 2015 alkupuolella. Tarkastuskertomuksessa edellytetään, että työnantaja toimittaa alue hal lin to vi ras tol le työterveyshuollon tai muun terveydenhuollon asian tun ti jan lausunnon sisäilman laadusta aiheutuvasta ter veysvaa ras ta sekä selvityksen toimenpiteistä ja aikataulusta, joihin työnan ta ja ryhtyy lausunnon perusteella. Selvitys on annettava mennessä. Työterveyshuolto on toimittanut päivätyn raportin pääkirjaston hen ki lö kun nan työterveystarkastuksista.työpaikkaan liittyvän oi reilun on todettu olevan runsasta.työterveyshuollolla on vahva epäily sii tä, että oireilu ja siihen kiinteästi liittyvät löydökset johtuvat työ paikan sisäilmaolosuhteista. Työterveyshuolto suosittaa tarvittavia tut kimuk sia ja korjaustoimenpiteitä henkilöstön oireilun poistamiseksi ja si sä il mas ta mahdollisesti johtuvan sairastumisriskin vähentämiseksi. Työ ter veys lai tok sen ns. Örebro-sisäilmastokyselyä ei pää kir jas tos sa voi da tehdä työyksikön pienen henkilömäärän takia (pää kir jas tos sa 10, ky se lys sä po. min.16 henkeä). Sivistystoimenjohtaja selvitti rapor tin tuloksia kokouksessa. Lisäksi on saatu kiinteistöpäällikön ja kiinteistömestarin lau sunto/ koskien pääkirjaston kuntoa (liite). Lausunnossa to detaan tehdyt kunnostustoimenpiteet (mm. jäähdytyslaitteiden han kinta, ilmanvaihtokoneen uusiminen), ilman peruskorjausta rakennus on kuitenkin elinkaarensa päässä. Kiinteistöpäällikön kanssa on sovittu, että työterveyshollon esityksen perusteella kir jaston ilmastointi pidetään päällä ympäri vuorokauden. Tämän muu toksen vaikutuksia oirehtimiseen on sovittu seurattavaksi syksyn mittaan työterveyshuollon toimesta. Syys- lokakuun aikana kirjaston työtiloihin on hankittu kolme il manpuh dis tin ta. Kapasiteetiltaan riittävän, yleisötiloihin si joi tet ta van/si joitet ta vi en puhdistinten hankinta on selvittelyssä. Yleisötilaan ml. lehti lu ku sa li esitetäänn hankittavaksi vuokrauksella 3 kpl si sä il man puhdis ti mia hinnaltaan 251 e (sis.alv.) /kone/kk; vuosikustannus n e. Tämä määrärahalisäys on esitetty vuoden 2015 ta lous ar vioon, jota sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan Ko neet hankintaan välittömästi, jotta mutoksen vaikutuksia voi työter veys huol to arvioida rinnan ilmastoinnin jatkuvasti pitämisen kanssa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: 1. Sivistyslautakunta päättää antaa seliteosan mukasen selvityksen liit tei neen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. 2. Sivistyslautakunta esittää aluehallintovirastolle, että se toteaa selvi tyk sen mukaiset työnantajan toimenpiteet ja sunnitellun in ves toin tisel vi tyk sen aikataulutuksineen riittäviksi.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta päättää pyytää aluehallintoviraston asian tun tija nä ke mys tä ti lan teen seurannasta ja seurannan menetelmistä. 4.Sivistyslautakunta antaa ilmanpuhdistimien vuokrauksesta toi mival tuu tuk sen kirjastopalvelupäällikölle/kiinteistöpäällikölle 5. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 1 Jämsän kaupungin tilapalvelut / pääkirjastokiinteistöä koskeva lausunto

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Lukion laboratorion digitalisointi 1881/ /2014 Sivla 111 Valmistelu lukiokoulutuksen rehtori p Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön toimialaan kuuluvat tek nolo gia teol li suu den eli elektroniikka- ja sähkö-, kone- ja me tal li tuo teteol li suu den, metallien jalostuksen ja tie to tek niik ka-alan toimialoja tu ke van koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laaja-alainen edis tä mi nen. Säätiö on avannut kahdeksatta kertaa hankehaun yleis si vis tä vil le kou luil le ja niiden toimintaa tukeville tahoille. Kehityshankkeiden tulee liittyä kiinteästi opetuskokonaisuuksiin, olla pit kä jän tei siä ja toimin ta ta pa na monistettavia. Tä nä vuonna aiheet voivat liittyä teknologiakasvatukseen tai ma temaat tis-luon non tie teel lis ten ai nei den ja tietotekniikan innostavien ope tus me ne tel mien kehittämiseen sekä edellä mainittujen aineiden har ras tu nei suu den lisäämiseen. Säätiö varaa vuonna 2014 jaettavaksi yhteensä enintään eu roa. Hankkeiden koot voivat vaihdella euroon. Hank kei den kesto voi olla 1-3 vuotta. Jämsän kaupungin lukiokoulutus on jättänyt hakemukseen mää rä aikaan mennessä Lukion hakemuksessa toivotaan tukea Jo ki var ren koululle sijoittuvan luonnontieteiden laboratorion di gi ta lisoin nis sa. Lukio anoo ajalle avustusta yhteen sä euroa. Avustusta haetaan suunnitteluun, matkoihin ja lai te han kin toi hin. Mahdollisen avustuksen ja kaupungin ka lu tus määrä ra han puitteissa lukiolle hankitaan digitaalinen mittausjärjestelmä ja tarvittavat anturit. Avustus mahdollistaa paremmat resurssit suunnit te luun ja laajemman valikoiman antureita. Aikataulullisista syistä johtuen asia tuodaan sivistyslautakunnalle hyväksyttäväksi jälkikäteen. Avustushakemus on nähtävänä kokouksessa. Ehdotus Sivitystoimenjohtaja Sivistyslautakunta hyväksyy lukiokoulutuksen hankehakemuksen koskien lukion laboratorion digitalisointihanketta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Sivistystoimen talousarvio / /2014 Sivla 112 Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja , taloussihteeri Jämsän kaupunginhallitus on antanut ohjeet talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille Palk kojen korotusprosenttina käytetään 0 % vuo del le TP 2013 TA 2014 RAAMI 2015 TA 2015 Tulot Menot Netto Sivistystoimialan yhteenveto on esityslistan liitteenä koko toimialan osal ta, tulosalueiden osalta ja kustannuspaikkojen osalta pe ri aatteel la tulo-menot-netto. Koko toimialaa koskien voidaan yhteenvetona todeta seuraavaa: Toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä ovat euroa yli raamin ollen Myyntituotot: uimahallin asiakasmaksut, muille kunnille myydyt päivä hoi to pai kat jne. Nämä tulot ovat alle vuoden 2014 talousarvion lähes euroa. Uimahallin asiakasmaksukertymää on arvioitu vuo den 2014 toteuman perusteella ja arviota on piennetty eu roa. Maksutuotot: päivähoitomaksut, opistojen kurssi- ja lukukausimaksut jne. ovat arvioitu lähes vuoden 2014 tasoon. Päivähoitomaksuihin on tehty tarkastus alkaen. Mikäli yleinen taloustilanne jatkaa heikkenemistään, tulee se vaikuttamaan päi vä hoi to mak su ker tymään Tuet ja avustukset alenevat (n ) vuoden 2014 tasosta ja tilin pää tök ses tä 2013 alenema on lähes Suurin avustus, joka jätetään ehdotuksesta pois on opetusryhmien pie nen tä mis avus tus. Avustusta tullaan kuitenkin hakemaan ja mikäli saa daan niin asia korjataan vuoden 2015 lisätalousarvion yh tey dessä. Muut toimintatuotot: mm. tilojen vuokrauksesta saadut tulot on arvioi tu kasvavan noin euroa. Tässä tilojen runsas käyttö ja koro te tut tilavuokrat osaltaan kasvattavat tuloja.

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Toimintakulut Toimintakulut ovat alle raamin ollen Henkilöstökulut ovat vuoden 2014 talousarvioon verrattuna noin pienemmät. V aloitetut taloudellis- tuotannollisten toi men pi tei den vaikutukset näkyvät vuoden 2015 talousasrviossa. Palvelujen ostot ylittyvät vuoden 2014 tasosta lähes Asia kas pal ve lu jen ostot kunnilta ja kuntayhtymiltä pitää sisällään oppi las- ja opiskelijahuoltolain (tullut voimaan ) velvoitteen järjes tää kuraattori- ja psykologipalvelut myös toisen asteen opis ke lijoil le. Lain mukaan kunnalla tulee olla tarjolla sen alueella si jait sevien oppilaitosten opiskelijoille kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opiskeluhuollon psykologipalvelut. Kunnan tulee järjestää lain mu kai set palvelut kaikille alueellaan sijaitsevien esi- ja pe rus ope tusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien op pi laitos ten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Asia kas pal velui den ostoihin on arvioitu Jämsän ammattiopiston ja Jämsän Kris tilli sen Kansanopiston kahden kuraattorin palkkakustannuksiin eu roa. Oppilaskuljetuksiin on vuoden 2015 aikana tulossa huomattavia koro tuk sia. Kuljetuskustannusten korotusprosentiksi on arvioitu 3 % %. Ydin kes kus tan kuudesluokkalaisten tilapäisten opetusjärjestelyjen ai heut ta miin kuljetuksiin on varattu Myös joitakin kau pungin sisäisiä vyörytyksiä sisältyy palveluiden ostoon ja niihin on tullut ko ro tus ta vuoden 2014 talousarvioon nähden. Liikuntapaikkojen hoidos sa korotus lähes euroa. Korotusta osaltaan selittää poistot sekä Paunun huoltorakennuksen kuntokartoitukseen varattu mää rä ra ha euroa Sivistyslautakunta esitti in ves toin ti esi tykses sään, että määräraha varataan investointeihin, mutta in ves tointien käsittelyn yhteydessä määräraha siirrettiin käyttötalouteen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä kasvua noin Suurin yksittäinen korotus on kalustossa. Kouluille hankittavat tie to koneet hankitaan kertahankintana, koska niiden käyttöympäristö on eri lai nen (linux-järjestelmä) kuin esimerkiksi hallinnon koneissa. Tässä tiliryhmässä on myös mukana erillinen budjetointi Vitikkalan kou lun piha-alueen kalusteisiin euroa. Avustusten osalta korotusta esitetään lasten kotihoidon tukeen, euroa. Vuokrissa on korotusta lähinnä rakennusten osalta. Kiinteistöjen kun nos tus tar peet sisältyvät sisäisiin vuokriin ja tulevat näin nä kymään sivistystoimessa kohonneina vuokrakustannuksina. Kiin teis töjen osalta sisäisissä vuokrissa on mukana Kankarisveden kou lu kiinteis tön kuntokartoitus ( e) ja pääkirjaston kuntotutkimus ( e) Myös kopiokoneiden leasingvuokrat tulevat vuoden 2015 ai ka na hieman kasvamaan.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Koko sivistystoimen toimintakate on , alitus raamiin on , ollen Sivistystoimen hallinto TP 2013 TA 2014 RAAMI 2015 TA 2015 Tulot Menot Netto Sivistystoimen hallinto tuottaa sivistyslautakunnan ylempien toi mielin ten ja kaupungin ylimmän johdon tarvitsemat sivistystoimialaa kos ke vat päätösvalmistelut ja toimeenpanee päätökset. Toimialan hal lin to muuttaa verotoimistolta vapautuviin tiloihin. Muutto mah dollis taan sosiaali- ja terveystoimialan ja sivistystoimialan talous- ja toimis to pal ve lu jen yhdistämisen valmistelun. Toimialan kaikki esimiehet osallistuvat Valmentava esimies osana Jäm sän tarinaa koko kaupunkia koskevaan esimiesvalmennukseen. Si vi tys toi mialan Muutosjohtaja verkostodialogin keskiössä ja kaantuu kahteen osa-alueeseen: 1) tulevaisuutta palvelevat oppimis-, palvelu- ja viestintäymäristöt ja 2) palvelusopimuksilla johtaminen. Tulevaisuutta palveleviin oppimis-, palvelu- ja viestintäympäristöön on nivottu v.2015 talousarviossa todetut kehittämishankkeet esi merkik si lukioiden yhteensaattaminen, perusopetuksen ra ken ne muu tokset, pääkirjaston tilaratkaisut, vuoropäiväkodin käyttöönotto ja so siaa li- ja sivistystoimialan yhteinen talous- ja toimistopalvelu. Sivistystoimialan hallinnon tulosalueen tavoitteissa kerrotaan toi mialan keskeiset painopistealueet v helpottamaan ko ko nai suuden hahmottamista. Vuonna 2014 toteutetut talouden sopeuttamistoimenpiteet näkyvät myös 2015 talousarviossa. Uusi vuoropäiväkoti-päiväpäiväkoti otetaan käyttöön syksyllä Käyt töön ot to muuttaa varhaiskasvatuksen aluejaon sisällöllisesti. Aluei den vähentämistä ei esitetä. Palomäentie 6 kiinteistön mah dolli nen myynti aiheuttaa peruskorjauksen ajaksi väistötilojen tarpeen 42-päi vä ko dil le. Asia on keskeneräinen ja sitä valmistellaan rinnan kau pun gin talousarvioprosessin. Rakenteellisina uudistuksena v valmistellaan ja toi meen pannaan ydinkeskustan perusopetuksen tiivistäminen, mikä perustuu kau pun gin val tuus ton periaatepäätöksestä sijoittaa Jämsän lukio Joki var ren koulukiinteistöön. Jokivarren koulun lakkauttamisesta on käyn nis tet ty erillinen prosessi ja kaupunginvaltuusto päättää koulun mah dol li ses ta lakkauttamisesta erikseen. Lukiot, Jämsä ja Jäm sän-

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta kos ki yhdistetään. Rinnan tämän valmistellaan Jämsänkosken taaja man perusopetuksen tiivistämistä; tavoitteena tilojen käytön te hosta mi nen. Pääkirjaston investoinnin totetuttamistapa selvitetään. Vaihtoehtoina ovat pääkirjaston peruskorjaaminen, sijoittuminen ydinkeskustaan vuok ra ti loi hin tai Jämsänkosken virastotaloon, kun se pääosin tyh jenee. Vuoden 2015 alussa Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää toisen as teen ja vapaan sivistystyön järjestämislupien hakemisen. Toisella as teel la tarkoitetaan lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta. Vapaan sivistystyön osalta asia koskettaa esimerkiksi kan sa lais opisto ja, kansanopistoja yms, Hankkeiden infotilaisuudet osuvat vuoden 2015 talousarvion valmistelun ajankohtaan. Järjestämislupien ha kemi sen taustalla on maan hallituksen rakennepaketti ja tavoite koo ta kou lu tuk sen järjestäjäverkko tiiviimmäksi. Paikallisesti ja maa kun nalli ses ti tutkitaan eri vaihtoehtoja lukiokoulutuksen jär jes tä mis ta vois ta. Kau pun ki tekee järjestämisluvan hakemista päätöksen v Lähtö koh ta on, että kaupunki hakee järjestämislupaa. Mikäli tä mä ei ole mah dol lis ta (hakemiskriteerit), haetaan ratkaisua, jossa täl lä hetkellä kau pun gin järjestämisluvilla toimivien lukiokoulutuksen ja vapaan sivis tys työn opetusta annetaan jatkossakin Jämsän kau pun gis sa. Tämän lisäksi kaupunki omalta osaltaan edistää sitä, että Jy väs ky län kou lu tus kun ta yh ty mä ja Jämsän Kristillinen kan san opis ton jär jes tämis lu piin perustuva toiminta jatkuu. Joustavan perusopetuksen toteuttamisen selvittely on käynnistynyt rin nan talousarvion valmistelun. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa val mis tellaan yhteistyössä Kuhmoisten kunnan kanssa. Alue reh to ri jär jes telmä laajennetaan koskemaan asteittain koko kaupunkia. Seu raavas sa vaiheessa otetaan tarkasteluun ydinkeskustan ja Jäm sän kosken taajaman koulujen johtamisjärjestelyt. Toteutuksessa huo mioidaan kuitenkin edessä olevien rakennemuutosten vaatima siir ty mäkau si. Valmistaudutaan ylioppilastutkinnon sähköistämiseen. Lukion to teutuk ses sa huomioidaan tulevaisuuden oppimisympäristöt. Jämsän lukio, Jämsänjokilaakson musiikkiopisto ja Jämsän Kris til lisen Kansanopiston valmistelevat yhteistoiminnan tiivistämistä klassi sen musiikin opintojen kautta. Yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa syvennetään ke hittä mäl lä liikuntaneuvonnan palveluketjua. Himosalueen reitistöihin pa nos ta mi nen ja resurssointi kokonaissuunnitelman valmistuttua tukee elinkeinoelämän kehittämistä.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Kulttuurijärjestöjä kannustetaan omaehtoiseen ja keskinäiseen yhteis työ hön tapahtumien tuottamisessa kaupungin roolin näiltä osin muut tua. Kivipankin näyttelytoiminnan valvonta organisoidaan tu kemaan pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja/tai järjestöjen kautta tapah tu vak si toiminnaksi. Varhaiskasvatus TP 2013 TA 2014 RAAMI 2015 TA 2015 Tulot Menot Netto Varhaiskasvatus tarjoaa lapselle turvallisen, kehitykselle ja op pi misel le suotuisan kasvuympäristön ottaen huomioon myös lapsen erityis piir teet. Toiminnan lähtökohtina ovat palveluhenkisyys, luot tamuk sel li suus, kasvatuskumppanuus ja lapsilähtöisyys. Syntyneitten määrä v.2013 laski kahteen edelliseen vuoteen ver rattu na n. 30 lapsella. Päivähoidon piiriin tulevien määrä ikäluokistaan on kasvanut parina viime vuonna, joten päivähoidon kysynnän ole tetaan olevan seuraavina vuosina tämän hetkisellä tasolla. V talousarvioon arvioitu päivähoitomaksukertymä ei toteutune en na koi dus ti. Vanhempien maksukyky on osoittautunut oletettua hei kom mak si irtisanomisten ja osa-aikatyön lisääntymisen vuoksi. Talousarvioon 2015 päivähoitomaksukertymä on tästä johtuen arvioi tu e pienemmäksi kuin Ta Varhaiskasvatus toimii myös lastensuojelullisena avohuollon tu ki toime na perustuen perheille laadittuihin asiakassuunnitelmiin. Tu ki toimia tarvitsevien perheitten määrä on pysynyt suurin piirtein samana kah den viime vuoden aikana vaihdellen välillä. Lastensuojelullisena avohuollon tukitoimena perheet saavat kahta kun nal lis ta palvelua, päivähoitoa ja kotihoidontukea, sa man ai kai sesti. Tukitoimien piirissä olevista lapsista pääsääntöisesti vain alle 3 - vuo tiais ta maksetaan kotihoidontukea. Näitä alle 3 - vuotiaita on kah dek san ( tilanne) ja kotihoidontuen suuruus on n. 400 e/lap si/kk. Vuositasolla kustannus on n e. Lastensuojelun avo huol lon piirissä olevien perheitten tulojen perusteella päi vä hoi tomak sua ei juurikaan muodostuisi, joten päivähoitomaksukertymään mak sut to muu del la ei ole sanottavaa vaikutusta. Kotihoidontukea pienennettiin v talousarvioon e, koska käyttö oli kahtena edellisenä vuonna ollut vähäisempää. Nyt kuiten kin on osoittautunut, että vuodelle 2014 varattu määräraha ylittyy ja TA 2015 kotihoidontukeen esitetään korotusta.

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrän arvioidaan olevan n. 90 lasta. Osa-aikaisten- ja epäsäännöllisten työ-aikojen yleistyminen lisää vuo ro hoi don tarvetta. Laskennallisia päivähoitopaikkoja varhaiskasvatuksessa on 749, jois ta päiväkotipaikkoja on 501, ryhmäperhe-päivähoitopaikkoja 48 ja perhepäivähoitopaikkoja on 160. Tämän lisäksi yksityisiä päi vä koti paik ko ja ostetaan 43, Päiväkoti Tikankontilta 27 ja Taide- ja toi minta pa ja Lilliporilta 15. Yksityisten päiväkotien päivähintaan esitetään vuosittaista 3 %:n koro tus ta, jolloin Päiväkoti Tikankontin kokopäiväpaikan hinta on 854,17 e/kk ja Taide- ja toimintapaja Lilliporin kokopäiväpaikan hinta on 767,56 e/kk. Hallitusohjelman 2013 tavoitteena oli subjektiivisen päi vä hoi to-oikeu den rajoittaminen, kotihoidon tuen puolittaminen vanhempien kes ken, kelpoisuusehtojen väljentäminen ja joustavoittaminen, päivä hoi don asiakasmaksukertymän nostaminen ja kuntien vel voit teiden vähentäminen. Uutta varhaiskasvatuslakia valmisteleva työryhmä antoi raporttinsa maa lis kuus sa Työryhmä ei esitä subjektiivisen päi vä hoi to-oikeu den rajaamista. Uusi päiväkoti on 141-paikkainen ja se sisältää neljä vuorohoitoa tar joa vaa lapsiryhmää ja kolme päiväpäivähoitoryhmää. Hen ki lö kunnan määrä on 30. Henkilöstön rekrytointi uuteen päiväkotiin to teu tetaan v v alkupuolella, jolloin vakituiselta var hais kas vatuk sen henkilöstöltä kysytään halukkuutta työskennellä uudessa päivä ko dis sa tai valmiutta muutoin työnkiertoon. Päiväkotiin tulee yksi lapsiryhmä enemmän kuin tällä hetkellä vuo rohoi dos sa on. Uusia vakansseja varhaiskasvatukseen ei perusteta, vaan hyödynnetään eläkelöityneitten perhepäivähoitajien va kans seja nimikemuutoksin. Palkkamäärärahavaraus sisältyy talousarvioon. Palomäentie 6 kiinteistön mahdollinen myynti aiheuttaa pe rus korjauk sen ajaksi väistötilojen tarpeen 42-päiväkodille. Asia on kes keneräi nen ja sitä valmistellaan rinnan kaupungin talousarvioprosessin. Varhaiskasvatuksen kaikki esimiehet osallistuvat Valmentava esimies osana Jämsän tarinaa koko kaupunkia koskevaan esi mies valmen nuk seen. Esimiesvalmennuksen myötä toimialan ja koko kaupun ki or ga ni saa tion osaaminen palvelusopimuksilla johtamisessa on sel lai nen, että osaulkoistaminen ja sen vaikutusten arviointi voidaan teh dä ja tämän jälkeen päättää asiasta. Varhaiskasvatus on pilotoinut päivähoitosovelluskokonaisuutta, jolla py ri tään kokonaisvaltaiseen toiminnanohjaukseen, työ vuo ro suun nitte luun ja lasten läsnäoloseurantaan osin mobiiliratkaisuna. Pilotti on

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta al ka nut toukokuussa 2013 perhepäivähoitokokonaisuuden tes ti käyttö nä. Testikäyttö laajenee vuoden 2015 aikana koskemaan myös päi vä ko te ja. Lasten vanhempia kannustetaan sähköisesti ta pah tuvaan hoitoaikojen ilmoittamiseen. Jämsän vuorohoito osallistuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jy väs ky län yliopiston valmistelemaan OHOI Osaamista vuo ro hoitoon - hankkeeseen. Hankkeelle haetaan rahoitusta ajanjaksolle Hankkeen aikana järjestetään vuorohoidon tar pei siin kohdennettu koulutuskokonaisuus, jonka teemoina on mm vuo ro hoi don pedagogiikka, työn organisointi, työhyvinvointi ja työssä jak sa mi nen. Lisäksi järjestetään seminaareja vuorohoidon työn te kijöil le, kuntavastaaville ja viranomaisille vuorotyön ja perheen yh teenso vit ta mi sen tematiikan ymmärryksen lisäämiseksi. Varhaiskasvatuksessa sisäiset vuokrat nousevat euroa talous ar vi oon 2014 verrattuna, puhtauspalvelut sen sijaan laskevat euroa ja ateriapalvelut samoin laskevat lähes euroa. Perusopetus TP 2013 TA 2014 RAAMI 2015 TA 2015 Tulot Menot Netto Tulosalueen tehtävänä on järjestää taloudellisesti laadukasta ja vaikut ta vuu del taan hyvää oppilaan oppimista, kasvua ja kehittymistä edis tä vää ja tukevaa perusopetusta. Perusopetuksen järjestäminen on kaupungin keskeinen ja lakisääteinen peruspalvelutehtävä. Perus ope tuk seen sisältyvät myös monipuoliset ja laadukkaat eri tyisope tus pal ve lut sekä oppilashuollon palvelut. Vuonna 2014 Jämsässä opiskelee yhteensä 2079 perusopetuksen op pi las ta. Oppilasmäärä laskee vuoteen 2015 mennessä 2027 op pilaa seen. Oppilasennusteen mukaan perusopetuksen oppilasmäärä vuo si luo kil la 1-9 vähenee suunnittelukaudella noin 78 op pi laal la. Vähenemä vuoteen 2019 perusopetuksen osalta on 123 op pi las ta Jämsän kaupungin palvelustrategiassa sivistystoimen visioksi on mää ri tel ty ehjä polku elämään osaavasti ja oppivasti. Pal ve lu strate gian toimeenpano tältä osin tarkoittaa kokonaisvaltaista otetta, vah vaa ja tavoitteellista yhteistyötä eri toimialojen kesken. Erityisen mer kit tä väs sä roolissa tässä työssä ovat perusopetuksen, var haiskas va tuk sen, nuorisotyön ja sosiaalitoimen keskinäinen yh tey den pito, vahvat siteet ympärillä toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin sekä nuo ren lähestyessä perusopetuksen päättymistä myös toisen asteen kou lu tuk sen mukaan ottamista suunnitelmalliseen yhteistyöhön.

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Kaikissa Jämsän peruskouluissa on oppilaskunta, jonka tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osal lis tu mis ta sekä kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän välis tä yhteistyötä. Oppilaiden osallisuutta ja oppilaskuntatoimintaa lisä tään. Kaikille oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua koulun toi min taan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden ase maan liittyvistä asioista. Koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa kehitetään oppimisympäristöjä pa ran ta mal la. Laitekantaa uudistetaan tarvekartoituksen pohjalta teh dyn suunnitelman mukaisesti. Varauma talousarvioesityksessä 2015 on euroa ja on verrattuna vuoteen 2014 pysynyt saman suu rui se na. Laite- ja ohjelmistohankinnat ovat jatkuvia johtuen tie to tek nii kan kehityksestä ja oppimisympäristöjen muutoksista. Perusopetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota myös ker ho toi minnan kehittämiseen. Yhteistyötä kerhojen toteuttamisessa pyritään lisää mään liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa. Talousarviovuodelle 2015 on puolen vuoden ajaksi käytettävissä kou lu tuk sel li seen tasa-arvoon kohdennettua avustusta. Alue reh to rimal lia laajennetaan koskemaan asteittain koko kaupunkia. Eduskunta on hyväksynyt oppilas- ja opiskelijahuoltolain Laki on astunut voimaan Lakimuutos on edellyt tä nyt paikallisen opetussuunnitelman päivittämistä. Jämsän pe rusope tuk ses sa uuden lain ja opetussuunnitelman edellyttämät toi minta mal lit on otettu käyttöön lukuvuoden alusta lukien. Vuo den 2015 aikana tarkastellaan käytänteiden toimivuutta sekä tar vit taes sa tehdään käytänteisiin muutoksia. Jämsän kaupunginvaltuusto on kokouksessaan ( 29) päättänyt kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, että Jämsän lukio sijoitetaan Jokivarren koulukiinteistöön ja sivistyslautakunta on tehnyt päätöksen Jokivarren koulun lakkauttamisprosessin käynnistymisestä niin, että lakkauttaminen toteutuu Tämä edellyttää rakenteellisia muutoksia kaupungin ydinkeskustan alakoulujen (Vitikkalan ja Jokivarren koulu) osalta. Toteutuessaan ratkaisu merkitsee yhden koulukiinteistön poistumista perusopetuksen käytöstä. Jokivarren koulun sisäinen vuokra vuodelle 2015 on euroa ja koulun puhtauspalvelut ovat suuruudeltaan euroa. Lukion sijoittuessa koulukiinteistöön ylläpitokustannukset siirtyvät luonnollisesti lukiolle. Sivistystoimialan ja kaupungin kokonaisuuden näkökulmasta lukion sijoittuminen Jokivarren koulukiinteistöön poistaa kuitenkin lukion ylläpitokustannuksia euroa (lukion vuokra) sekä puhtauspalvelun osalta euroa. (poislukien nuorisotilan ja liikuntahallin).

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Jokivarren koulun lakkauttamisesta päättää kaupunginvaltuusto erikseen. Talousarvioon on varattu ydinkeskustan perusopetuksen tilapäisjärjestelyihin noin euroa. (muuttokustannukset euroa, kuudensien vuosiluokkien koulukuljetukset lukuvuonna Kaipolan kouluun ja Mäntykallion kouluun euroa sekä Vitikkalan koulun piha-alueen kalustaminen euroa). Syksyn 2014 aikana aloitettua selvitystyötä Kankarisveden koulun toi min to jen siirtämisestä Mäntykallion koulun tiloihin jatketaan vuonna Alustavien selvitysten mukaan Kankarisveden koulun siir tymi nen Mäntykallion koululle edellyttäisi lisärakentamista sekä muutos töi tä Mäntykallion koulun yhteyteen. Siirtyminen olisi mahdollista ai kai sin taan lv alussa, jolloin Kankarisveden koulu on ns. kolmisarjainen. Siirtyminen edellyttää kuitenkin tilojen ra ken tamis ta. On huomioitava, että alustavan tarkastelun mukaan esi merkik si koulun liikunnanopetuksen tarpeisiin ei tehdyn sel vi tyk sen mukaan tarvittaisi Kankarisveden koulukiinteistön salia, jos Män ty kal lion kou lun alapuolinen kenttä laitetaan kuntoon. Ti la tar peet muo dos tuvat fysiikka-kemia opetustiloista, teknisen työn ope tus ti lois ta, ko tita lou den opetustiloista jne. Tilatarpeet ovat juuri ope tus ti lo jen osalta kaik kein kalleimmat johtuen opetuksen tar vit se mas ta varustuksesta ja työturvallisuus yms.määräyksistä. Kankarisveden koulukiinteistön kuntokartoitus tehdään v Kunto kar toi tuk sen kustannusarvio on euroa. Kuntokartoituksen jäl keen on mahdollista tehdä ratkaisu, miten tarvittavat tilat on tar koituk sen mu kaisins ta järjestää (uuden rakentaminen Mäntykallioon vai Ka na kris ve den koulukiinteistön osittainen hyödyntäminen ja onko käy tän nös sä esim.rakennusteknisesti mahdollista). Kankarisveden koulukiinteistö on peruskorjattu ja laajennettu 1980-luvun puolivälin jälkeen ja hanke saatiin päätökseen v Tuolloin kiinteistössä opiskeli noin 440 peruskoulun oppilasta ja lukion opiskelijaa (lukiolaisten osuus oli noin 150). Tällä hetkellä yläkoululaisia kiinteistössä opiskelee 246 ja lukiolaisia 43 yhteensä siis 289. Lukion siirtyessä Jokivarren koulukiinteistöön käyttäjämäärä entisestään vähenee. Jo lukuvuonna yläkoululaisten määrä jää alle 200. Asian merkittävyydestä talouden näkökulmasta kertoo esimerkiksi se, että Kankarisveden koulukiinteistön ylläpitokustannukset ovat euroa vuodessa jakautuen sisäiseen vuokraan euroa ja puhtauspalveluihin euroa. Oppilasmäärän vähetessä oppilaskohtainen kustannus tulee kasvamaan merkittävästi. Mäntykallion koulun oppilasmäärä oli koulun peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen lv , siis kymmenisen vuotta sitten 540, joista Korven koululla opiskeli 175. Tällä hetkellä koulun oppilasmäärä on 363, joista Korven koululla opiskelee 125 oppilasta.

21 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Korven koululla on lukuvuodesta 2013 toiminut kaksi esiopetusryhmää, joissa lapsia 36. Ennusteen mukaan Mäntykallion koulun ml. Korven koulun op pi lasmää rä pysyy vakaana ennustejakson loppuun saakka (lv ). Ydinkeskustan ja Jämsänkosken taajaman perusopetuksen jär jes telyt ovat kokoluokaltaan niin suuret ja monitahoiset, että kou lu verkkoa muutoin koskevat tarkastelut on perusteltua siirtää koskemaan ta lous suun nit te lu vuo sia. Kun isot rakenneratkaisut on tehty, voidaan pa rem min tehdä arviointia siitä, mitä mikäkin kouluverkkoon koh distu va toimenpide vaikuttaa. Aluerehtorimallia laajennetaan kos kemaan asteittain koko kaupunkia. Oppilasmäärien laskun johdosta yläkoulujen opetusryhmien määrä tulee vähenemään. Kankarisveden koulusta vähenee yksi perusopetusryhmä alkaen. Tuolloin seitsemännen ja kahdeksannen vuosiluokan oppilaat opiskelevat kolmessa rinnakkaisessa perusopetusryhmässä ja yhdeksännen vuosiluokan oppilaat neljässä rinnakkaisessa ryhmässä. Kankarisveden koulu muuttuu kokonaan ns. 3 sarjaiseksi Paunun koulussa oppilasmäärän laskun johdosta vuosiluokkien 7-9 perusopetusryhmien määrä vähenee yhdellä lukuvuoden alussa. Yhden perusopetusryhmän väheneminen pienentää tuntikehystä noin 20 vuosiviikkotuntia ja säästövaikutus vuositasolla on noin euroa. Alakoulujen osalta ei esitetä muutoksia henkilöstöresurssiin. Joustava perusopetus (JOPO) on tarkoitettu oppilaille, joilla on vaara jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta ja usein myös toisen asteen opiskelupaikkaa. Jämsän perusopetuksessa ei ole JO- PO luokkaa. Yhteistyötä oppilaiden tukemiseksi on tehty Jämsän nuo ri so ko din kanssa. Selvitys JOPO luokan perustamisesta on teh ty syksyllä Suunnittelutyötä jatketaan siten, että JOPO luo kan perustaminen olisi mahdollista aikaisintaan lukuvuoden alusta. Perusopetuksen osalta puhtauspalvelut laskevat lähes euroa vuo teen 2014 verrattuna, ateriapalvelut sen sijaan nousevat liki euroa ja sisäiset vuokrat samoin kasvavat lähes euroa vuoden 2014 talousarviosta. Perusopetuksen sisäisten vuokrien nousu johtuu mm. siitä, että Jämsänkosken lukion osuutta Kan karis ve den koulun vuokran osuudeta pudotettiin siitä mitä se muina vuo si na on ollut. Perusopetuksen kaikki esimiehet osallistuvat koko kaupunkia kos kevaan esimiesvalmennukseen. Asiaa on selvitetty hallinnon tu los alueen osuudessa.

22 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Lukiokoulutus TP 2013 TA 2014 RAAMI 2015 TA 2015 Tulot Menot Netto Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyvik si, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jä senik si sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, har ras tusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeel li sia tietoja ja taitoja (LL 2, 1 mom.). Lukiokoulutus toimii vielä jon kin aikaa kahdessa yksikössä tehden kuitenkin tiivistä yhteistyötä kes ke nään, muiden paikkakunnan toisen asteen oppilaitosten ja maa kun nan muiden lukioiden kanssa. Vuoden 2015 alussa Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää toisen as teen ja vapaan sivistystyön järjestämislupien hakemisen. Toisella as teel la tarkoitetaan lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta. Vapaan sivistystyön osalta asia koskettaa esimerkiksi kan sa lais opisto ja, kansanopistoja yms, Hankkeiden infotilaisuudet osuvat vuoden 2015 talousarvion valmisteluprosessiaikatauluun. Järjestämislupien ha ke mi sen taustalla on maan hallituksen rakennepaketti ja tavoite koo ta koulutuksen järjestäjäverkkotiiviimmäksi. Paikallisesti ja maakun nal li ses ti tutkitaan eri vaihtoehtoja lukiokoulutuksen jär jes tä mista vois ta. Kaupunki tekee järjestämisluvan hakemista päätöksen v Kaikissa tapauksissa lähtökohtana on, että tällä hetkellä kaupun gin järjestämisluvilla toimivien lukiokoulutuksen ja vapaan si vistys työn opetusta annetaan jatkossakin kaupungissa. Lukioiden yhteenlaskettu opiskelijamäärä on laskenut to den nä köises ti pysyvästi alle 300:n. Tällä hetkellä lukioissa opiskelee noin 270 opiskelijaa. Talousarviovuonna ja tasu-vuosina ei tapahdu olennais ta muutosta opiskelijamäärässä. Perusopetuksen päät töikä luokkaan perustuvan ennusteen (35 % ikäluokasta omaan lukioon) mukaan lukuvuonna opiskelijamäärän ennustetaan las kevan alle 250:n. Kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaisesti Jämsän ja Jämsänkosken lukiot yhdistyvät ja siirtyvät toimimaan Jokivarren koulun kiinteistössä tammikuusta 2016 lähtien.yhdistymisellä tavoitellaan toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta. Jämsänkosken lukioon ei oteta enää uusia opiskelijoita syksyllä Jämsänkosken lukiosta tulee tehtäväksi erillinen lakkauttamispäätös. Lukioiden kurssimäärää vähennetään opiskelijoiden vähenemän suhteessa. Kevätlukukaudella 2016 ei Jämsänkosken lukiossa järjestetä enää opetusta. Jos Jämsän lukiossa syksyllä 2015 alkava ikäluokka on kolmisarjainen, voidaan lukuvuonna

23 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta vähentää 30 kurssia edellisen lukuvuoden tasosta. Vaikutus vuodelle 2015 on 12,5 kurssia / Lukion tuntijakoa ollaan uudistamassa. Lukion uusi ope tus suun ni telma otetaan käyttöön joko tai Uuden ope tus suunni tel man laatiminen alkaa vuonna Sähköinen ylioppilastutkinto ote taan vaiheittain käyttöön syksyn 2016 ja kevään 2019 aikana. Opet ta jien kouluttaminen sähköistä ylioppilastutkintoa varten aloi tetaan vuonna Jämsän lukion ja Jämsänkosken lukion yhteistyötä tiivistetään edelleen mm. yhteisin kurssein, keskittämällä viimeinen jakso Jämsän lu ki oon ja opettajien yhteiskäyttöä lisäämällä. Toisen asteen yhteistyötä jatketaan olemassa olevien resurssien puit teis sa. Uuden yhdistelmätutkintomallin toimivuutta arvioidaan vuo sit tain. Jämsän kaupungin lukiokoulutus, Jämsän Kristillinen Kansanopisto ja Jämsänjokilaakson musiikkiopisto ovat yhteistyössä valmistelleet lu ki oon klassisen musiikin linjan perustamista. Linja on suun ni telmien mukaisesti mukana kevään 2015 yhteishaussa ja uudet opiske li jat aloittavat opintonsa syksyllä Linjan opiskelijat suo rit tavat lukion oppimäärän lisäksi musiikin valinnaisia kursseja sekä opin to ko ko nai suuk sia ja musiikkiopiston opintoja. Klassisen musiikin linja on kolmivuotinen. Ensimmäinen lukuvuosi opis kel laan Jämsän lukiossa, toinen lukuvuosi Kristillisessä Kan sanopis tos sa ja kolmas vuosi lukiossa. Lukion päättötodistuksen mi ni mikurs si mää rä on 75 kurssia. Klassisen musiikin linjan kurssimäärä on vä hin tään 82 kurssia. Linjan opiskelija voi suorittaa ja edistää musiik ki opis ton opintojaan koko lukion ajan. Musiikkiopisto osallistuu mah dol li suuk sien mukaan valinnaisten musiikkikurssien tar joa miseen ja järjestämiseen. Esimerkiksi musiikkiopiston jousiorkesteri tar joaa mahdollisuuden monipuoliseen yhteismusisointiin. Klassisen musiikin linjan opiskelijalla on mahdollisuus asua koko opis ke lu ajan Kristillisen Kansanopiston asuntolassa. Opiskelija maksaa asumisestaan opistolle vuosimaksun. Klassisen musiikin linjan opiskelija on koko opiskeluaikansa Jämsän lu kion opiskelija. Toisena opiskeluvuonna Jämsän kaupunki maksaa lin jan opiskelijoista saadun yksikköhintatulon Kristilliselle Kan sanopis tol le. Kolmannen opiskeluvuoden valinnaisista mu siik ki opin noista syntyvistä kustannuksista ja muista kuluista sovitaan erikseen Jäm sän kaupungin ja Kristillisen Kansanopiston välisessä yh teis työso pi muk ses sa. Klassisen musiikin linjan opiskelijan suorittaessa musiik ki opin to jaan Jämsänjokilaakson musiikkiopistossa, häneltä pe ritään Jämsän sivistyslautakunnan määrittelemä taksa.

24 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Oppilaitosten välistä yhteistyötä suunnittelemaan ja toimintaa ar vioimaan perustetaan ohjausryhmä, jossa on edustajat Jämsän kaupun gil ta ja Kristilliseltä Kansanopistolta. Klassisen musiikin linjalle otetaan vuosittain korkeintaan 20 opis ke lijaa. Suunnitteluvaiheessa on arvioitu, että linja toteutetaan, jos va linta kri tee rit täyttäviä opiskelijoita on vähintään 14. Pää sy vaa ti muk sena on vähintään 7,30 keskiarvo perusopetuksen päät tö to dis tuk sessa. Musiikilliset ansiot pisteytetään erikseen ja opiskelijat valitaan pis te mää rän mukaisessa järjestyksessä. Sivistystoimenjohtaja : Alustavaa laskelma linjan ta lousvai ku tuk sis ta on tehty. Kun otetaan huomioon lu kio kou lu tuk sen yleinen valtionosuuden yksikköhinta ja siihen tehty ar vio valtionsosuusleikkauksista (-10 %), näyttää siltä, että ta lou den näkökulmasta linja voitaisiin perustaa 16 opiskelijalla. Lin jan perustamisessa on kuitenkin vielä erinäisiä selvitettäviä asioi ta. Tässä vaiheessa esitän, että lautakunta linjaa asiaa pe ri aat tel li sel la tasolla ja ilmoittaa linjan yhteisvalintaan mukaan (il moi tus tehtävä mennessä). Lautakunta tekee klas si sen musiikin linjan perustamisesta tai perustamatta jät tä mi ses tä erillisen päätöksen viimeistään joulukuun ko kouk ses sa. Linja voidaan perustaa myös kokeiluluonteisena. Mikäli linja tu lee perustetuksi, sen toimintaa, myös vaikuttavuutta on ar vioi ta va yhteisesti sovittavin menetelmin. Mikäli linjaa ei pe rus tet tai si, yhteisvalintajärjestelmään tehdään muutosilmoitus, Lukion palkka- ja henkilöstökuluihin tehdään euron li säys ja se korvamerkitään linjaa varten. Mikäli linjaa ei pe rus te ta, myöskään määrärahaa ei tuolloin käytetä. Näin ollen lu kio kou lu tuksen menot olisivat vuonna e ja toi min ta ka te e Linjan perustaminen edistää sekä Jämsän lukion, mu siik ki op pi lai toksen elinvoimaa ja sillä on vaikutuksensa myös Jämsän Kris til li sen Kansanopiston toimintaedellytyksiin. Linja hyö dyn tää oppilaitoksissa olemassa olevan osaamisen ja vahvistaa yh teis työ ver kos toa. Näin ollen linjalle on olemassa luontainen toi min ta edel ly tys. Asialla voi olla myöteistä vaikutusta myös yl lä pi tä mis lu pa pro ses sis sa; ainakaan siitä ei ole haittaa. Lukio osallistuu Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallinnoimaan oppi mis ym pä ris tö hank kee seen. Hanke tukee innovatiivisen op pi misym pä ris tön luomista uuteen lukioon tekemällä yhteistyötä Jy väs kylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutuksen kanssa. Jokivarren koulut tilat varustetaan uusimmalla opetusteknologialla ja nopealla tie tolii ken ne yh tey del lä. Kalustuksessa huomioidaan myös opiskelijoiden ja henkilöstön terveyteen sekä jaksamiseen liittyvät seikat. Kau pungin esimiesvalmennus on osaltaan tukemassa lukioiden yh dis ty mistä.

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sivla 112 Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja 0400 542 062, taloussihteeri 040 847 1070

Sivla 112 Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja 0400 542 062, taloussihteeri 040 847 1070 Sivistyslautakunta 112 09.10.2014 Sivistystoimen talousarvio 2015 1635/02.02.00/2014 Sivla 112 Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja 0400 542 062, taloussihteeri 040 847 1070 Jämsän kaupunginhallitus on

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Perusopetuksen talousarvio 2015

Perusopetuksen talousarvio 2015 Sivistyslautakunta 103 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 26.01.2015 Perusopetuksen talousarvio 2015 632/13/2014 Sivistyslautakunta 15.12.2014 103 Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 114 09.10.2014

Sivistyslautakunta 114 09.10.2014 Sivistyslautakunta 114 09.10.2014 Opistojen rehtorin päätöksestä 30.4.2014 2 tehty oikaisuvaatimus / Jämsänjokilaakson musiikkiopiston opettajan Aino-Helena Lindenin virkasuhteen päättäminen 1702/01.01.00/2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. oppimisen lautakunta 66 29.09.2016 oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2017 KASVOPPI 66 oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus 18 04.01.2016 Kaupunginhallitus 33 18.01.2016 Kaupunginhallitus 143 11.04.2016 Sivistyslautakunta 72 10.05.2016 Kaupunginhallitus 189 23.05.2016 Kaupunginhallitus 277 05.09.2016 Laurin

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

48 24.09.2015. Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

48 24.09.2015. Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. oppimisen lautakunta 48 24.09.2015 oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2016 KASVOPPI 48 oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 38 17.08.2017 49 07.09.2017 Toimivallan siirtäminen 46/00.01.01/2014 SOVV 17.08.2017 38 Lisätiedot:

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAT ALKAEN

ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAT ALKAEN Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16 19.02.2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 39 15.04.2015 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 37 26.04.2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 68 21.09.2016 ESI- JA PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot