LUONNONVARAKESKUKSEN PÄÄTOIMIPAIKKA JYVÄSKYLÄÄN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNONVARAKESKUKSEN PÄÄTOIMIPAIKKA JYVÄSKYLÄÄN"

Transkriptio

1 LUONNONVARAKESKUKSEN PÄÄTOIMIPAIKKA JYVÄSKYLÄÄN

2 OSAAMINEN JYVÄSSEUDULLA Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopisto on 7 tiedekunnan ja 11 erillislaitoksen muodostama monialainen yliopisto, jonka kansallinen ja kansainvälinen tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus on merkittävä. Ympäristö- ja luonnonvara-alan suoranaista opetus- ja tutkimustoimintaa on yliopiston seitsemästä tiedekunnasta kuudessa. Yksittäisinä poimintoina alan toiminnan laaja-alaisuutta Jyväskylän yliopistossa kuvaa esimerkiksi humanistisen tiedekunnan ympäristöviestinnän ja etnologian opetus ja tutkimus, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ympäristösosiologia, kauppakorkeakoulun ympäristöjohtamisen ja maaseutuyrittäjyyden oppiaineet, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan luonnon virkistystarjonnan sekä luonto- ja liikuntamatkailutietojärjestelmien kehitystyö sekä kasvatustieteellisen tiedekunnan ympäristökasvatuksen tutkimushankkeet. Eniten ympäristö- ja luonnonvara-alan koulutusta ja tutkimusta toteutetaan matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ja alan erillislaitoksessa ympäristöntutkimuskeskuksessa. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kaikilla neljällä laitoksella (kemia, fysiikka, matematiikka ja tilastotiede sekä bio- ja ympäristötieteet) on ympäristöalan tutkimustoimintaa ja menetelmäopetusta, mutta erityisesti opetus ja tutkimus ovat keskittyneet bio- ja ympäristötieteiden laitokselle. Merkittäviä tiedekunnan eri laitosten yhteisiä alan oppiaineita ovat matemaattisen biologian sekä uusiutuvan energian maisteriohjelmat. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RTKL), Suomen ympäristökeskuksen ja Jyväskylän yliopiston strategisten tavoitteiden mukaisesti Jyväskylään on muodostettu ympäristö- ja luonnonvara-alan osaamiskeskittymä 1. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella ja Jyväskylän yliopistolla on pitkät yhteiset perinteet riistantutkimuksessa, erityisesti kanalintu-, suurpeto- ja loistutkimuksissa, sekä kalatutkimuksessa, erityisesti siikakalojen, uhanalaisen järvitaimenen ja akvaattisen parasitologian tutkimuksissa. Vuosittain bio- ja ympäristötieteiden laitokselta on valmistunut keskimäärin yksi riistatieteellinen ja yksi kalabiologian tai kalatalouden alan väitöskirja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on päättänyt toimipaikkasuunnitelmissaan vuonna 2012 keskittää sisävesien kalatalouden tutkimus- ja kehittämistoiminnan Jyväskylään. Jyväskylän yliopisto on aktiivinen toimija Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkostossa (FinLTSER), jossa ovat mukana kaikki keskeiset yliopistot ja ympäristö- ja luonnonvara-alan tutkimuslaitokset. Jyväskylän yliopisto yhdessä RKTLn ja SYKEn kanssa ovat keskeisiä toimijoita Päijänne LTER tutkimusalueen kehitystyössä. FinLTSERverkosto on osa eurooppalaista (LTER Europe) ja maailmanlaajuista (ILTER) ympäristöntutkimusverkostoa. 1 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimipiste v ja Suomen ympäristökeskuksen toimipiste v

3 Bio- ja ympäristötieteen laitoksen toiminta sijoittuu Jyväskylän yliopiston painoaloihin "luonnon perusilmiöt ja aineen rakenne" sekä "koulutus, oppiminen ja tulevaisuuden opetustyö". Laitoksen tutkimuksen strateginen vahvuusala on ekosysteemi- ja evoluutiotutkimus sekä akvaattisissa että terrestrisissä ympäristöissä. Tämä kattaa biologian ja ympäristötieteen tutkimusalat, jotka selvittävät ekosysteemien toimintaa, ihmisen toiminnan vaikutusta luontoon sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tällä vahvuusalalla laitoksella on toiminut vuodesta 2012 alkaen Suomen Akatemian nimeämä biologisten vuorovaikutusten huippuyksikkö. Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusasema on kokeellisen ekologian, evoluutioekologian ja vesistötieteiden kautta kansainvälisestikin merkittävä tutkimusympäristö. Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella vesitutkimusta tehdään akvaattisten tieteiden ja ympäristötieteen ja -teknologian osastoilla. Laitoksella on akvaattisten tieteiden kansainvälinen maisteriohjelma. Akvaattisissa tieteissä tutkimus kohdistuu järvikekosysteemeihin ja akvaattisten resurssien käyttöön ja säätelyyn. Henkilökuntaa osastolla on 33, joista 13 on väitöskirjatyöntekijöitä. Ympäristötieteen ja -teknologian osastolla tutkimuksen kohteet ovat ympäristöongelmien ja -riskien havaitsemisessa, haitallisten vaikutusten ehkäisyssä, aiheutettujen vahinkojen korjaamisessa ja seurantatutkimuksissa. Ekotoksikologia on yksi keskeisistä tutkimusalueista. Henkilökuntaa osastolla on 22, joista 10 on väitöskirjatyöntekijöitä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) Jyväskylän ammattikorkeakoulu on alueellisesti vahva toimija ympäristö- ja luonnonvara-alalla. Luonnonvarainstituutti tarjoaa maaseutuelinkeinon koulutusta sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa mm. bioenergian ja ympäristönhoidon erikoistumisaloilla. Tekniikan ja liikenteen koulutusyksikön kaikkiin koulutusohjelmiin on sisällytetty ympäristöteknologiaan ja kestävään kehitykseen liittyviä opintokokonaisuuksia. JAMK:n Luonnonvarainstituutti ja Tekniikan ja liikenteen koulutusyksikkö muodostavat Jyväskylän yliopiston kanssa Bioenergiayhteistyöryhmän. Tämän verkoston tehtävänä on ammattikorkeakoulun ja yliopiston uusien yhteisten bioenergiahankkeiden ideointi, valmistelu sekä toteuttaminen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun vesiosaaminen keskittyy maaseudun vesitalouteen ja vesiensuojeluun. Tähän sisältyy veden laadun mittausmenetelmät maatiloilta, metsätaloudesta ja pelloilta sekä talousveden hankinta, käsittely, johtaminen ja jätevesien käsittelyn vaihtoehdot. Vesiosaamisen kokonaisuuteen liittyy tiiviisti myös opetus- ja koulutusosaaminen. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa työskentelee ylläkuvattujen aiheiden parissa 5-8 työntekijää. 2

4 Tarvaalan kampusalueella Saarijärvellä toimii kaksi koulutusorganisaatiota: Ääneseudun koulutuskuntayhtymän Pohjoisen Keski- Suomen Oppimiskeskuksen (POKE) Luonnonvarayksikkö, joka tarjoaa toisen asteen koulutusta ja täydennyskoulutusta sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutti (LUVA), joka tarjoaa korkeakoulutusta, täydennyskoulutusta sekä laboratorio- ja asiantuntijapalveluita. LUVA:n osana toimii Bioenergiakeskus. Molemmat koulutusorganisaatiot harjoittavat myös tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Tavoitteena on kehittää Tarvaalan kampuksesta biotalouden ja maaseutuympäristössä tapahtuvan yrittäjyyden koulutus- ja kehittämiskeskus. Alueella jo toteutettava biotalousalan koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä olemassa olevat rakenteet luovat hyvän lähtökohdan merkittävän keskittymän syntymiselle. Oppimis- ja innovaatioympäristöjä sekä yrityskehityspalveluja kehittämällä synnytetään maakunnalle ainutlaatuinen ja seutukunnalle uutta osaamista sekä yrittäjyyttä generoiva keskittymä. Ympäristöntutkimuskeskus Ympäristötutkimuskeskus on kansallinen yliopistotason instituutti, joka tekee tieteellistä tutkimusta ja tarjoaa palveluita ja koulutusta yrityksille sekä yksityisille ja julkisille toimijoille. Instituutti tarjoaa akreditoituja laboratoriopalveluita mm. puhtaan ja jäteveden perus- ja erikoistekniikoissa, mukaan lukien orgaaniset, epäorgaaniset ja biologiset analyysit. Ympäristötutkimuskeskuksella työskentelee 31 henkeä. Suomen ympäristökeskus (SYKE), Jyväskylän toimipiste Suomen ympäristökeskuksen toiminta on Jyväskylässä kohdistunut erityisesti haitallisiin aineisiin, järvien suojeluun ja kunnostukseen sekä ympäristötutkimusmenetelmiin liittyvään tutkimus- ja kehitystoimintaan. Suomen ympäristökeskuksen Jyväskylän yksikössä painopisteenä on järvien fysikaalisten ja ekologisten prosessien vuorovaikutusten tutkimus. SYKE:n Jyväskylän toimipisteessä työskentelee 28 henkeä. VTT Jyväskylän toimipiste VTT:llä on kymmenien vuosien kokemus teollisuuden jätevesien puhdistusprosesseista. Nykyistä tutkimusta on erityisesti teollisten prosessien vesitehokkuudessa. VTT:n tutkimuskohteina Jyväskylässä on myös biohajoavuus, energia - ja kustannustehokas veden tuotanto merivedestä ja biopolttoaineiden tuotanto jäteveden biomassasta. VTT Jyväskylän toimipisteessä työskentelee noin 25 henkilöä näiden tutkimusaiheiden parissa. 3

5 TOIMIMINEN JYVÄSSEUDULLA Keski-Suomi sijaitsee nimensä mukaisesti logistisessa solmukohdassa keskellä Suomea ja maakuntaa halkoo kattavaa liikenneväyläverkosto. 272 kilometriä Helsingistä Jyväskylään taittuu joko autolla, junalla tai lentäen. Junayhteyksiä on arkisin 10 ja matka sujuu kolmessa tunnissa. Suunnittelu nopeamman ratayhteyden rakentamiseksi on aloitettu. Lento Helsinkiin kestää noin 40 minuuttia ja Helsingistä on sujuvat vaihtoyhteydet jotka mahdollistavat mm. Brysselissä käynnin päivän aikana. Vt 4:n moottoritieosuus ulottuu Heinolan Lusiin ja Heinola-Jyväskylän Vaajakosken väli on perusparannettu vuonna Jyväskylässä kaikki on lähellä. Yliopiston luonnontieteiden opetus on keskittynyt Mattilanniemeen ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle Ylistönrinteelle. jotka ovat hieman alle kahden kilometrin päässä rautatieasemalta ja saman matkan päässä keskustasta. Tänne on keskittynyt myös SYKE ja ympäristöntutkimuskeskus. Yliopiston muu toiminta on myös lähellä, alle kilometrin päässä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun päätoimipiste on noin kolmen kilometrin ja VTT noin viiden kilometrin päässä. Jyväskylän keskustassa on tarjolla useita mahdollisia kiinteistöjä. Modernein on Technopolis, joka sijaitsee noin kahden kilometrin päässä yliopistolta. Keskeinen sijainti Lutakossa, rautaisaseman vieressä keskustassa sekä mahdollisuus räätälöidä toimitilat asiakkaan tarpeiden mukaisiksi ovat Technopoliksen valtteja. Lutakon alueella on kongressikeskus sekä hotelli- ja ravintolapalveluita. Technopoliksen tiloissa Jyväkylässä toimivat valtionhallinnosta mm. Haltik (Hallinnon tietotekniikkakeskus), Suomen erillisverkot, Jyväskylän yliopiston osia, Jyväskylän ammattikorkeakoulun osia sekä ely-keskus. Innova 4, Technopoliksen uusin toimistotila valmistuu Pääomavuokra näissä tiloissa on /m 2. Technopolis Innova 4:n tiloihin kuuluu huippumodernit talon yhteiset videoneuvottelutilat. Technopolis tarjoaa asiakkailleen Buisness hub- palvelun: asiakkaat voivat käyttää vierailijatoimistoja muissa Technopoliksen kiinteistöissä (mm. Helsinki, Oulu, Kuopio, Lappeenranta, Pietari ja Tallinna). Jykes Kiinteistöt on erikoistunut seudun elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja työpaikkarakentamiseen. Se toimii aktiivisesti ja yhdessä Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n kanssa. Luonnonvarakeskuksen päätoimipisteen sijoittaminen olisi mahdollista esim. Mattilanniemeen, joka on erinomainen paikka asiantuntijaorganisaatiolle. Mattilanniemen vuokrataso on tällä hetkellä noin 15 /m 2. Jyväskylän yliopisto, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) ja Jyväskylän kaupunki suunnittelevat yhteistyössä Marttilanniemen kampusalueelle vetovoimaista uudisrakentamista, jonka kokonaispinta-ala on noin bruttoneliötä. 4

6 ASUMINEN JYVÄSSEUDULLA Jyväskylän seutu on asukkaan dynaamisesti kasvava kaupunkiseutu, jossa on koululaista ja opiskelijaa. Keski- Suomessa on menestyviä yrityksiä ja erinomaiset puitteet asumiseen ja viihtymiseen. Taloustutkimus Oy:n Kaupunkien muuttohalukkuus 2012 tutkimuksen mukaan Jyväskylä on toiseksi halutuin muuttokohde tutkittujen 37 kaupungin joukossa. Jyväskylässä on viihtyisin asuinympäristö ja toiseksi paras kasvuympäristö lapsille. Myös Jyväskylän imago asuinpaikkana on vahva. Se sijoittuu kaikissa mielikuvatekijöissä seitsemän parhaan kaupungin joukkoon. Jyväskylän vahvuuksia ovat asumisen monipuolisuus ja innovatiivisuus. Seutu tarjoaa asumisen kaikki vaihtoehdot omistusasumisesta vuokra-asumiseen. Seudun taajamarakenne on kompakti: palvelut ovat lähellä, etäisyydet lyhyitä ja kulkuyhteydet ovat hyvät. Asuminen on kuitenkin väljää ja luonnonläheistä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Jyväskylässä on Suomen suurista kaupungeista rakennettu asukasmäärään suhteutettuna toiseksi eniten asuntoja. Vuosina rakennettiin asuntoa. Tuotantotavoite lähivuosina on asuntoa /vuosi. Asuntojen hinnat ovat Jyväskylässä noin puolet Helsingin tasosta. Keskimääräiset neliövuokrat ovat viidenneksen Helsingin vastaavia alempia. Jyväskylässä on noin työpaikkaa, joista noin 78 % on palveluissa, 21 % jalostuksessa ja noin 1 % alkutuotannossa. Suurimmat työnantajat ovat Jyväskylän kaupunki, Keski- Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto, Metso Oyj ja Keskimaa Osk. Vuonna 2011 uusia yrityksiä perustettiin Jyväskylään 762. Vuoteen 2025 ulottuvan ennusteen mukaan Keski-Suomessa avautuu vuosittain noin työpaikkaa. Nämä työpaikat avautuvat pääosin palvelualoille, sosiaali- ja terveysaloille sekä teolliseen työhön. Päivähoitoa Jyväskylässä järjestetään noin 65 päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Perusopetusta annetaan 47 koulussa. Perusopetuksessa on mahdollista opiskella englannin- ja ruotsinkielisessä opetusryhmässä. Lukio-opintoja voi suorittaa 7 päivälukiossa tai aikuislukiossa. Jyväskylän ammattiopistossa opiskelee yli nuorta kymmeniin ammatteihin. Jyväskylän yliopistossa opiskelee opiskelijaa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) opiskelijaa. JAMK on imagotutkimuksessa maan kolmena parhaan ammattikorkeakoulun joukossa. Keski-Suomen kulttuuritarjonta on monipuolinen ja runsas. Jyväskylässä on erittäin kattavat sisä- ja ulkoliikuntapalvelut. Kaupungissa on 87 sisäliikuntapaikkaa ja 222 kilometriä pitkä kuntorataverkosto. Myös erityisryhmille löytyvät tasokkaat erityisliikuntapalvelut. Kaupungissa toimii lähes 200 liikunta- ja urheiluseuraa. 5

7 GEENIVARAKESKUS LAUKAASEEN Suomeen muodostettavan Luonnonvarakeskuksen geenivarakeskus tulee keskittää Laukaan MTT:n toimipisteeseen. Näin kolmen sektoritutkimuslaitoksen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), metsäntutkimuslaitos Metlan sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) yhdistämisestä seuraa aitoa yhteistyötä ja todellista synergiaetua. MTT:n kasvintuotannon tutkimusyksikön Laukaan toimipiste tarjoaa geenivarakeskukselle hyvät edellytykset. Koska perusongelmat, tietojärjestelmät, informaation jakaminen ja ratkaisut ovat yhteiset, voitaisiin kansallinen geenivarakeskus keskittää Laukaan toimipisteeseen. Laukaassa jo olemassa oleva infrastruktuuri sekä osaaminen solukkoviljelyssä ja kryosäilytyksessä voisivat jatkossa hyödyntää myös RKTL:n maitipankkia ja Metlan metsäpuiden geenivarojen lisäysaineiston huoltoa erityisesti kasvullisesti lisättävillä lajeilla. Laukaan keskeinen sijainti mahdollistaa myös tehokkaan yhteistyön alan toimijoiden kesken. MTT Laukaan toimitilat on suunniteltu varmennetun lisäysaineiston edellyttämiä työketjuja silmälläpitäen, turvallisuusnäkökulmat ja hygieniavaatimukset huomioiden. Laukaassa on vuosien aikana kasvatettu kansainvälisestikin tunnustettu osaamispääoma, joka voitaisiin nyt hyödyntää laajemmin. Laukaassa sijaitsevat keskeiset MTT:n kasvigeenivarojen kokoelmat. RKTL:n Laukaan toimipiste sekä Jyväskylän yliopistossa työskentelevät asiantuntijat tarjoavat kehittämiselle erinomaisen synergiaedun. Yhdistetystä informaatiopisteestä on suuri hyöty geenivaratyölle. MTT Laukaan toimipisteen ympärille voitaisiin rakentaa suomalaisten viljeltävien kasvien esittelypuisto. Samalla voitaisiin hyödyntää Metlan ja RKTL:n osaamista suomalaisten kalojen ja kasvien esittelyssä. Myös eri geenipankkien kautta tapahtuva viherrakentamiseen valittujen metsäpuiden ja puutarhakasvien myyntityö voitaisiin keskittää tähän yksikköön. Synergiaetua toisivat lisäksi kylpylä- ja kokoushotelli Peurungan sekä puutarhakeskus Viherlandian läheisyys. 6

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTOJEN ALUEELLISTAMINEN JYVÄSKYLÄÄN

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTOJEN ALUEELLISTAMINEN JYVÄSKYLÄÄN Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTOJEN ALUEELLISTAMINEN JYVÄSKYLÄÄN Esitämme, että opetushallituksen toimintoja tulisi alueellistaa Jyväskylään siten, että ensi vaiheessa

Lisätiedot

MMM:n esitys alueellistamisen koordinaatioryhmälle 27.3.2014 Luonnonvarakeskuksen toiminnan alueellinen strategia 2015 2025: Luonnos linjauksiksi

MMM:n esitys alueellistamisen koordinaatioryhmälle 27.3.2014 Luonnonvarakeskuksen toiminnan alueellinen strategia 2015 2025: Luonnos linjauksiksi MMM:n esitys alueellistamisen koordinaatioryhmälle 27.3.2014 Luonnonvarakeskuksen toiminnan alueellinen strategia 2015 2025: Luonnos linjauksiksi Sisältö 1. Toimipaikkaverkoston kehittämisen yleinen tausta...

Lisätiedot

ALUEIDEN KLUSTEREITA TUKEVAT VALTION TOIMINNOT

ALUEIDEN KLUSTEREITA TUKEVAT VALTION TOIMINNOT ALUEIDEN KLUSTEREITA TUKEVAT VALTION TOIMINNOT Valtiovarainministeriön Alueellistamisen koordinaatioryhmä on 9.3.2012 pyytänyt maakuntien liittoja täydentämään osaamisprofiilinsa ja tekemään esityksensä

Lisätiedot

Biolaakso - esiselvityshanke

Biolaakso - esiselvityshanke 1 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti 2/2014 2 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO 6 2.1. LUONNONVARAKESKUKSEN STRATEGINEN TOIMIPAIKKA JA

Lisätiedot

KESKI-SUOMI. Viite: Alueellistamisen koordinaatioryhmän kirje 27.8.2007

KESKI-SUOMI. Viite: Alueellistamisen koordinaatioryhmän kirje 27.8.2007 1 projektipäällikkö Ilpo Takanen Dnro 130/40/2003 ylitarkastaja Minna Sneck Sisäasiainministeriö Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto 31.10.2007 PL 26 000023 Valtioneuvosto Viite: Alueellistamisen koordinaatioryhmän

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 94 Dan Asplund Margareta Wihersaari Anni Mari Lehtomäki Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Anna-Liisa Pasanen ja Tuula Hotti Työterveyslaitos, Kuopion aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Mikkelin yliopistokeskuksen ulkoisen arvioinnin raportti Ilkka Virtanen, Erkki Korpimäki ja Miia Mäntylä 24.8.2006 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Mikkelin yliopistokeskuksen ulkoisen arvioinnin raportti Ilkka Virtanen, Erkki Korpimäki ja Miia Mäntylä 24.8.2006 Sisältö

Lisätiedot

Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista

Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista liite 3 b Kaivosviranomaistehtävien siirto Tukesiin Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista 31.8.2010 Net Effect Oy Petri Uusikylä Maarit Vuorela Eeva Terävä Elina Auri Sisältö 1 Yhteenveto... 3

Lisätiedot

TUTKIMUKSELLA TULOKSIIN

TUTKIMUKSELLA TULOKSIIN TUTKIMUKSELLA TULOKSIIN Etelä-Savon elintarvikealan tutkimusstrategia 2010 2015 1 Mikkeli 2010 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Strategiatyön tausta 5 1.1 Tulevaisuuden tutkimustarpeet 5 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

Työryhmän loppuraportti

Työryhmän loppuraportti Strategia- ja vaikuttavuushanke: Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Työryhmän loppuraportti 27.2.2015 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Toimeksianto

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2.

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources Keski Suomi Projekti 245438 WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Tytti Laitinen,

Lisätiedot

avautumisella ketteryydellä asenteella

avautumisella ketteryydellä asenteella Komiasti Tulevaisuuteen avautumisella ketteryydellä asenteella S e i n ä j o e n k a u p u n k i s e u t u Seinäjoen kaupunkiseutu Keskellä Suomen vahvinta kasvuvyöhykettä Elintarviketuotannon ja -talouden

Lisätiedot

Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015

Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015 Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 104:2010 ETELÄ-SAVON INNOVAATIOSTRATEGIA 2010-2015 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 104:2010 ETELÄ-SAVON INNOVAATIOSTRATEGIA

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Savon liitto

Etelä-Savon maakuntaliitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Savon liitto EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON (EAKR) ITÄ-SUOMEN TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 Luonnos 29.8.2006. Etelä-Savon maakuntaliitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Savon liitto

Lisätiedot

Energia & innovaatiot

Energia & innovaatiot Energia & innovaatiot Vaasan seutu saa suurta kilpailuetua asemastaan Pohjoismaiden suurimpana energiaklusterina. Korkea osaamistaso ja toimijoiden välinen monipuolinen yhteistyö pitää moottorin käynnissä

Lisätiedot

Keski-Suomi Toukokuu 1/2011

Keski-Suomi Toukokuu 1/2011 Yritys- maailma Keski-Suomi Toukokuu 1/2011 Uudisrakentaminen Likehuoneistoremontit Saneeraus Kesän kotimaanmatkamme netissä. Ryhmille omat tarjoukset! Olli Siik puh. 0400 732 788 Piinkatu 12 40900 Säynätsalo

Lisätiedot

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU Saimaa ja puhdas vesi Jätteistä tuotteiksi Green Campus Energian tuotanto ja jakelu Puhdas elinympäristö Kestävä hyvinvointi Terveysvientikeskittymä Koulutusvienti

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 10.10.2007 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2 KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Rauno Hanhela, Birgitta Kaprali ja Tapani Virta Työterveyslaitos Tampereen

Lisätiedot

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Dnro LAUSUNTO 6.11.2009 13/00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä

Lisätiedot